AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ"

Átírás

1 Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére hulladékkezelő központ kivitelezésére. (Szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv magyar nyelvű kiadása alapján.) Projekt címe: Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Projekt száma: Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer KEOP-1.1.1/2F/ azonosító EU-KA finanszírozás III. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Ajánlatkérő: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 1

2 Bevezetés A Ajánlatkérő követelményei az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 215/2010. (VII.9) Kormányrendelet szerinti, az Ajánlatkérő által meghatározott általános követelményeket tartalmazza. Az Ajánlatkérő követelményei egyben a Kbt. 58. szerinti közbeszerzési műszaki leírás. A követelmény rendszer egyes köteteiben foglaltakat egységben kezelve kell értelmezni, amennyiben egy létesítményre nem található követelmény meghatározás, akkor a Mérnökkel egyeztetve, illetve jóváhagyatva másik fejezet előírásait lehet alkalmazni. Amennyiben az egyes részek között vagy azon belül ellentmondás, vagy kétértelműség tapasztalható, akkor a Mérnök bocsátja ki a szükséges tisztázást vagy utasítást. A Szerződéses Feltételeket, a Tervrajzokat és a Költségvetési kiírásokat az Ajánlatkérői Követelményekkel összefüggésben kell olvasni, és azt az anyagot, amit az előzők ábrázolnak, leírnak, vagy amire hivatkoznak, az utóbbinak nem kell feltétlen megismételnie. Az Ajánlatkérői Követelményeket a különféle fejezetek szerinti tagolás ellenére is egységes egésznek kell tekinteni, amelyben az egyes fejezetek egymást kölcsönösen kiegészítik, és az egyes kötetek értelmezése során, amennyiben arra nincs konkrét szabályozás, mindig a legmagasabb műszaki színvonalat, biztosító előírást kell figyelembe venni. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Lőszermentesítés, a bontási- és földmunkák során fellelt ismeretlen, veszélyes anyagok Ha a földmunkák, vagy bontások során a terveken nem szereplő, ismeretlen eredetű tárgy, esetleg lőszer, robbanószer kerül kitakarásra, az ilyen tárgyak és dolgok kitakarását követően a munkát fel kell azonnal függeszteni, és értesíteni kell a Mérnököt, minden esetben közösen kell dönteni a szükséges további intézkedésekről. Ilyen esetben a munkát végző személyzetet biztonságos védőtávolságon kívül kell helyezni és a Mérnök, valamint az illetékes hatóság (rendőrség), vagy a mentesítést végző szervezet kiérkezéséig a területet a nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell. Ez a lerakók felszínén és közvetlen környezetében az elszórt és a mérést zavaró fémtárgyak miatt kevéssé hatékony, vagy éppen lehetetlen. A lőszerek, robbanószerek kiszűrése ezért a munka fokozott óvatossággal való végzését követeli meg. A nyertes Ajánlattevő felelős minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Mérnök értesítése és jóváhagyása nélkül munka közben feltárt tárgyat, dolgot bontott el, és abból bárkinek kára származott. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések elmulasztásából származó kárért a nyertes Ajánlattevő felel és az esetlegesen szükségessé váló lőszermentesítés költsége a is a nyertes Ajánlattevőt terheli.. 2

3 Régészeti leletek, feltárások Az érintett területen előzetes régészeti feltárásokat, mivel az illetékes hatóság tájékoztatása szerint a terület nem ismert régészeti lelőhely, nem végeztek, és régészeti leletek előfordulása nem is várható. Amennyiben a megvalósítás során mégis régészeti feltárás válik szükségessé és a nyertes Ajánlattevő jóváhagyott ütemtervének módosítását eredményezi, úgy a Mérnök előzetes hozzájárulásával a nyertes Ajánlattevő módosíthatja az ütemtervet. A munkák megkezdését az illetékes régészeti Hatóságnak a nyertes Ajánlattevőnek, írásban be kell jelenteni. A régészeti feltárás költségei a nyertes Ajánlattevőt nem terhelik. Munkavédelmi oktatás A nyertes Ajánlattevő kötelessége, hogy a munkák megkezdése előtt illetve időszakosan a dolgozókat munkavédelmi oktatásban részesítse. A munkavédelmi oktatás megtörténtét megfelelően dokumentálni és kérésre a Mérnök számára be kell mutatni. A Mérnöknek jogában áll a munkavédelmi oktatásban nem részesült munkásokat a munkavégzéstől el- és az építési helyszínről kitiltani. Munkavédelmi, személyi védőeszközök A nyertes Ajánlattevő kötelessége, hogy a munkavégzés során a dolgozók számára az adott munkafolyamat végzéséhez szükséges egyéni védőfelszereléseket és azok rendeltetésszerű használatát biztosítsa. A Mérnöknek jogában áll a hiányos egyéni védőfelszerelésben dolgozó munkásokat a munkavégzéstől el- és az építési helyszínről kitiltani. A nyertes Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az építési területre ellenőrzési vagy egyéb célból belépni jogosult látogatók számára az építési területen való mozgáshoz szükséges egyéni védőfelszerelések mindenkor kellő számban rendelkezésre álljanak. Munkabiztonság és egészségvédelem Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a nyertes Ajánlattevő feladata. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségek: Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveleténél. 3

4 Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és a vonatkozó szabványokban előírt munka- és tűzvédelmi követelményeket. Műszaki és minőségi jellemzők értelmezése (egyenértékűség) Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal és Létesítménnyel szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a vagy azzal egyenértékű kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni (Kbt. 58. (4) bekezdés). Az Ajánlattevő tehát, amennyiben a követelmények szabványokra és műszaki előírásokra való hivatkozással lettek meghatározva, egy adott Ajánlattevői követelménynek való megfelelésre a hivatkozottól eltérő megoldást is választhat, alkalmazhat, de a hivatkozottal való egyenértékűségét minden ilyen esetben neki magának kell biztosítania, és bizonyítania. Ahol az Ajánlattevői követelmények szabványokra és műszaki előírásokra való hivatkozással lettek meghatározva, és a szabvány, előírás a kivitelezés időpontjában már nem hatályos, vagy visszavonásra került, a nyertes Ajánlattevőnek a Munkakezdési Jelentés vonatkozó fejezetében ezeket a részeket az Ajánlatkérői követelmények felülvizsgálata során fel kell sorolnia, és javaslatot kell tennie az azzal egyenértékű megoldásra, megadva a műszaki előírásának hivatkozási számát. Egyes esetekben pl. hatósági engedélyezési dokumentációban bemutatott megoldáshoz, vagy műszaki leíráshoz a hatóság az egyenértékűség igazolására szakértői véleményeket kérhet be, amelynek elkészítése és bemutatása az Ajánlattevő kötelessége. Hasonló módon, bármely olyan esetben, ahol felmerül az egyenértékűség fennállása a az Ajánlatkérő képviselője is kérheti az egyenértékűség igazolásának dokumentálását, amely az Ajánlattevő kötelessége. Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén továbbá, ahol a munkákkal és Létesítménnyel szemben támasztott követelmények egyértelmű meghatározása szükségessé tette egy meghatározott gyártmányra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozást, minden ilyen hivatkozását a vagy azzal egyenértékű kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni (I. kötet 18. számú melléklet) (Kbt. 58. (7) bekezdés). Ahol az Ajánlatkérő követelményei környezetvédelmi követelményt állítanak fel, a az Ajánlattevő a Kbt. vonatkozó előírásaival összhangban ökocímkével ellátott termékeket is alkalmazhat. Ez esetben azonban hasonlóan a CE jelölésű termékek alkalmazásához az Ajánlattevőnek a konkrét követelménynek való megfelelést is bizonyítani kell, amelyre a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentés, vagy egyéb megfelelő dokumentáció alkalmas. 4

5 Az Ajánlatkérői követelményektől a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítése során csak a szerződés általános feltételei 13. Cikkely, előre nem látható fizikai körülmények, vagy a Megrendelő utasítása alapján térhet el. Az eltérés lehetőségét és módját bizonyos esetekben a támogatást biztosító, Közreműködő Szervezetnek is jóvá kell hagynia. Átvételkori próbák (Üzempróba, próbaüzem) A nyertes Ajánlattevőnek (továbbiakban: Vállalkozó) az átadás előtt, és az átadáskor, a szabványokban, jogszabályokban, a szakmai gyakorlatnak, a Szerződés részét képező dokumentációnak megfelelőn, a továbbá gyártó beépítési technológiai utasításaiban előírtak szerint kell elvégeznie az üzembe helyezést megelőző próbákat, vizsgálatokat az alábbiak bemutatására: Szemrevételezéssel és vizsgálatokkal és dokumentumok alapján ellenőrizni kell az elkészült Létesítmény, telepített eszköz szerződésnek előírásai szerinti minőséget, és teljes körűséget. Minden gépészeti és villamos berendezésre el kell végezni az üzembe helyezést megelőző, ellenőrző, funkcionális próbákat, amelyek megmutatják, hogy a Létesítmény egyes részei külön-külön megfelelően működnek és biztonságosan üzembe helyezhetők. El kell végezni a meghatározott üzemeltetési próbákat, melyek azt mutatják be, hogy a Létesítmény egésze minden meglévő működtetési feltétel mellett képes biztonságosan és megbízhatóan üzemelni. Az átadás előtti ellenőrzés során a Vállalkozónak az alábbi szempontrendszer követelményeinek való megfelelést kell igazolnia. A Létesítménynek meg kell felelni vonatkozó hatósági engedélyekben és (építési és létesítési engedélyek) a létesítményre és az üzemeltetésre vonatkozó hatósági elvárásokat. a Létesítmény megfelel a szerződésben meghatározott követelményeknek (teljesítmény, funkció, használhatóság, mennyiség minőség stb) a Létesítmény megfelel a jogszabályoknak, és a próbaüzem biztonságosasan lefolytatható, A Vállalkozónak az üzempróbákat Szerződés Különös Feltételek 7.4. Alcikkelye és a FIDIC piros könyv 9. Cikkelye szerint kell végeznie. Az üzempróba, illetve ellenőrzés során az elvégzendő mérésekre, a mérendő paraméterekre vonatkozólag azon létesítmények esetében, amelyek hatósági engedély alapján kerülnek megépítésre, a Vállalkozónak az engedély előírásai szerint kell eljárnia A méréseket, vizsgálatokat Vállalkozónak akkreditált (NAT) intézmények, személyek igénybevételével el kell végeznie, és az eredményeket a próbaüzemi jegyzőkönyvben kell dokumentálnia. 5

6 Az próbaüzem előtti ellenőrzést, üzempróbát sikertelennek kell nyilvánítani, ha az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: nem alkalmas a bejövő hulladékok fogadására, tárolására annak mennyiségből vagy típusából adódóan, nem alkalmas a tervezett mennyiségű vagy minőségű hulladékátrakására, nem teljesültek a létesítési, építési engedélyben foglalt előírások, nem felel meg a biztonsági követelményeknek, nem felel meg a környezetvédelmi követelményeknek, nem üzemel valamely közműkapcsolat, üzemeltetési és karbantartási utasítások hiánya vagy alkalmatlansága, egészségügyi és biztonság, munkavédelmi utasítások, információk hiánya vagy elégtelensége, nem megfelelő engedélyek, a Megrendelő vagy Üzemeltető személyzete számára betanítást nem nyújtottak, karbantartási eszközök hiánya, üzemeltetéshez szükséges eszközök hiánya. Az üzempróbáról, illetve az ellenőrzésről készült jelentés a Zárójelentés részeként kerül a Mérnöknek átadásra. A próbák utolsó része a próbaüzem, amely azt mutatja be, hogy a Létesítmény amely az üzembe helyezéskori próbák tanúsága szerint egészként is üzemképes, és a szerződésnek megfelelően üzemel, azaz képes a szerződésben rögzített paraméterek és elvárások betartására. Az előírt próbákat a Vállalkozónak a tervekben rögzített, ill. a Mérnök által jóváhagyott módon kell teljesítenie. Ezt követően kerülhet sor a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. Próbaüzem előtti végellenőrzés A Próbaüzem előtti végellenőrzés eljárás időpontját a Vállalkozó értesítése alapján a Mérnök tűzi ki és hívja meg az érintetteket, előzetes időpont egyeztetést követően. Az eljárás tárgyává tehetők a Létesítmények, Szakaszok, illetve Létesítményrészek. Az eljárás célja a próbaüzem feltételeinek igazolása, az eljárást követően annak megkezdése. A Próbaüzem előtti végellenőrzésről jegyzőkönyv készül. A Vállalkozónak az eljáráson ismertetnie kell a próbaüzemmel kapcsolatos feladatait, illetve a próbaüzem sikeréhez szükséges általa biztosított feltételek állapotát. A Próbaüzem előtti végellenőrzés és az ezt megelőzően a Mérnöknek átadott dokumentációk bizonyítják, hogy az adott Létesítmény építési, szerelési munkái valamint az adott eszközök telepítési, szerelési munkái elkészültek., a beépített gépek, berendezések üzemképesek. Az eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Mérnök részére az alábbi dokumentációt 2 pldban papíralapon és 2 pld-ban digitálisan PDF formátumban: 6

7 Dokumentáció Próbaüzem előtti végellenőrzéshez Általános Megvalósulási terv (kiviteli tervre felvezetett változtatások, a felelős műszaki vezető és Vállalkozó ellenjegyzésével.) dokumentáció. Létesítmény építmény geodéziai bemérése Ingatlan nyilvántartásba vételhez szükséges épület feltüntetési vázrajz A telepített/ átadott berendezések megvalósulási dokumentációja, technológia működési vázlata, és tételes felsorolása. Tételes vagyonleltár (építmények, műtárgyak, berendezések, vezetékek, jellemző mérete, típus, méret, gyártási számok, átmérő, hossz, darabszámok, felületek, területek, tároló kapacitások a társulási aktiváláshoz és a műszaki nyilvántartáshoz, az indikátor és az elszámolási táblával összhangban.) Gépek, berendezések, eszközök listája (beépítés helye, db, típus, gyári száma, mérete, anyaga, teljesítménye (kw), csatlakozások mérete, jellemző paraméterei, stb.) Gépek, berendezések, eszközök és szivattyúk dossziéja (I.) (tartalma: gépészeti megvalósulási terv, M=1:25 helyszínrajz minden vezetékkel és műtárggyal) Gépek, berendezések, eszközök és szivattyúk dossziéja (II.) (tartalma: eredeti és magyar nyelvű gépkönyv, minősítési bizonyítvány, gyáriteszt papírok, adattáblák,) Beépített berendezések, eszközök, szerelvények, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyei, hitelesítési jegyzőkönyvei. Beszerelt eszközök, berendezésekhez a kiegészítő eszközök és alkatrészek jegyzéke Nyilatkozat az alkatrészellátásról Alkatrész katalógus A kötelező szervizintervallumban cserélendő alkatrészek listája és árjegyzéke Hibaelhárítás biztosításának ismertetése a jótállási időszak alatt, továbbá magyarországi szerviz ismertetése Garancia jegy, minőségi nyilatkozat Magyarországi munkavédelmi minősítés Jogszabályban előírt dokumentumok Elektromos megvalósulási tervek, áramkörrajzokkal, bemérési, érintésvédelmi jegyzőkönyvekkel, minősítő okiratokkal Irányítástechnikai rendszer megvalósulási tervek Alkatrészlista Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségellenőrzési vizsgálatok jegyzőkönyvei, mérési jegyzőkönyvek. Biztonságos használatot igazoló mérések jegyzőkönyvei (érintésvédelmi, villámvédelmi jkv stb) Vizsgálati eredményekkel, és a vizsgálati adatokkal kitöltött aláírt, MMT (Mintavételi és Minőségvizsgálati terv) és mellékletként a benne felsorolt vizsgálatok jegyzőkönyve 7

8 Üzempróbák (teljesítmény tesztek) jegyzőkönyvei, Beépített anyagok megfelelőségének igazolása Megfelelőség igazolások Minőségbizonylatok Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány Ha vonalas közmű is része a munkának: Geodéziai bemérés (ITR) digitális és nyomtatott formában Geodéziai bemérés és hossz-szelvénye nyomtatott és digitális formában távvezeték keresztezések keresztszelvénye Közmű- és energiaellátás szerződései Energiaellátás közüzemi szerződések másolatai fogyasztási helyenként Vízellátás, szennyvízelvezetés/elszállítás közüzemi szerződések másolatai fogyasztási helyenként Kommunikációs vonal szerződések másolatai Tervegyeztetéskor az Üzemeltető által kért külön dokumentáció Egyéb dokumentumok Képzés és záróvizsgák jegyzőkönyvei Próbaüzemi (átállási) terv Próbaüzemi üzemeltetési, kezelési utasítás, karbantartási rendszer dokumentáció A hulladék tárolását, elszállítását igazoló hulladék nyilvántartó lap(ok)at a jogszabály szerinti jelentési kötelezettség teljesítéséhez, (FMV aláírásával) A Létesítményre és berendezésekre vonatkozó magyar nyelvű Üzemeltetési utasítás, Kezelési és karbantartási útmutató A próbaüzem előtti ellenőrzés során jegyzőkönyvbe vételre kerülnek a Létesítmény és az átadott Dokumentáció hiányosságai. A próbaüzem előtti ellenőrzés lezárását követően a lehető leghamarabb ha ennek feltételei adottak a Vállalkozónak meg kell kezdenie a próbaüzemet. Próbaüzem A Vállalkozónak a jogszabályi előírások, a hatóság előírásai és az üzemeltető szervezettel folytatott egyeztetés alapján a próbaüzemre vonatkozó folyamatleírást és tervet kell készítenie. A Próbaüzemi terv a minden szakágat magába foglaló Kezelési és karbantartási utasítással, és Üzemeltetési kézikönyvekkel együtt kezelendő. A Próbaüzemi tervet az Üzemeltetővel előzetesen véleményeztetni kell, és a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. A Próbaüzemi tervet, elkészítésének ütemezését úgy kell végezni, hogy az a Mérnöknek a jóváhagyásra a Szerződésben meghatározott időtartamot kell biztosítani. 8

9 A Próbaüzemi tervet a Mérnöknek jóváhagyásra 2 példányban papír alapon és 2 példányban digitális PDF formátumban a kell benyújtani vizsgálatra, elfogadásra. Az elfogadást követően a papír alapon 3 példányban, digitális PDF formátumban a 3 példányban kell a Próbaüzemi tervet átadni. A Próbaüzemi terv leírja a Létesítményen elvégzendő összes Közbenső Üzempróbát, a szükséges feltételek felsorolásával, időpontok és időtartam megjelölésével, a próbaüzemet közvetlenül megelőző ellenőrzési feladatokat, a próbaüzem alatti tevékenységeket rendszerező tervdokumentáció keretében. A próbaüzem megkezdése előtt munka-, és tűzvédelmi bejárást kell tartani az illetékes hatóságok (és a Megrendelő, az Üzemeltető képviselőinek) jelenlétében. Az összes szükséges módosítást a próbaüzem megkezdése előtt el kell végezni. A próbaüzem számára megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező olyan személyzetet kell a Vállalkozónak biztosítani, akik a szükséges orvosi ellenőrzésen átestek és a szükséges oltásokat megkapták. A Vállalkozónak a kezelő személyzetet is ki kell oktatnia minden munka- és egészségvédelemmel összefüggő feladatra az alábbiak szerint. Oktatás, kezelő személyzet betanítása A próbaüzem megkezdése előtt Vállalkozó a működtetési, fenntartási és javítási munkákkal kapcsolatos jóváhagyott utasításokat felhasználva kiképzi az Üzemeltető személyzetét a létesítmények biztonságos és hatékony működtetésére. A létesítmények átvétele nem minősül befejezettnek, amíg a dolgozók kielégítő képzésben nem részesülnek. Minden képzésben részt vevő személy oktatása magyar nyelven folyik. Amennyiben az oktató nem beszél folyékonyan magyarul, tolmácsot kell biztosítani. Megfelelő magyar nyelvű összefoglaló anyagokat kell elkészíteni és kiosztani, melyek segítik az oktatást és a későbbi üzemeltetést. A kezelőszemélyzet képzését négy csoportra kell osztani: kezelők, elektromos berendezéseket ellenőrző szakemberek, gépészeti berendezéseket ellenőrző szakemberek és a telep működését irányító szakemberek. A tananyagnak minden csoport esetén meg kell felelni az adott csoport speciális igényeinek. Az oktató program tartalmát legalább két héttel az oktatás kezdete előtt egyeztetni kell a Mérnökkel. A képzést a Mérnök által előzetesen jóváhagyott, megfelelően képzett személyek végzik. A Vállalkozó oktatóinak a következő képzési szakaszokat kell nyújtaniuk: o Kezelők képzése - 2 munkanap; o Elektromos berendezéseket ellenőrző szakemberek képzése - 2 munkanap; o Gépészeti berendezéseket ellenőrző szakemberek képzése - 2 munkanap; o A telep működését irányító szakemberek képzése - 2 munkanap. A különböző csoportokba tartozó dolgozók képzése egyidejűleg is folyhat, amennyiben biztosítják, hogy eltérő tartalmú oktatást nyújtanak számukra. Lehetőséget kell azonban biztosítani arra, hogy az egyes napokon különböző időben tartsák az oktatást. 9

10 A képzés célja, hogy megismertessék a dolgozókat a létesítmények működésnek minden aspektusával, és részletes képzést nyújtsanak a dolgozók adott csoportjai számára az összes olyan fontos gépészeti és elektromos berendezés működtetéséről és karbantartásáról, melyeket a szerződés keretében adnak át. Kiindulási alapként kell elfogadni, hogy a dolgozók általánosságban jártasak szakterületükön, de nem szükségszerűen a szerződés által biztosított konkrét berendezések terén. A próbaüzem kezdete és időtartama Ha a próbaüzem előtti végellenőrzés sikeresen megtörtént, valamennyi berendezésnek, gépnek megvan a vizsgálati bizonylata, a terhelés nélküli próbákat azokon a Vállalkozó sikeresen lefolytatta, dokumentálta, a Vállalkozónak 60 napon keresztül próbaüzemet kell tartania, mely során minden hulladékkezelési technológiát teljes kapacitáson üzemeltetni kell, amihez a szükséges alapanyagot a Megrendelő biztosítja. Próbaüzemi kezelési utasítás A próbaüzem (üzempróba) menetére és tartalmára vonatkozóan az alábbi általános követelmények figyelembevételével, azokat magába építve - a Vállalkozónak a minden Létesítményre külön-külön Próbaüzemi tervet és kezelési utasítást kell készítenie. A próbaüzemi kezelési utasítást a próbaüzem előtti ellenőrzési dokumentációval együtt át kell adnia a Mérnöknek. A próbaüzemi kezelési utasításnak a végleges kezelési utasításra kell épülnie, abban hivatkozni kell a végleges üzemtől való eltérésekre. A próbaüzemet a Próbaüzemi kezelési utasítás szerint kell lefolytatni, a végleges Kezelési Utasítást pedig a próbaüzem tapasztalataival aktualizálni kell. A próbaüzem általános feltételei A próbaüzem során a Vállalkozónak két szempontrendszer követelményeinek való megfelelést kell igazolnia. Az első szempont, hogy a Vállalkozónak teljesítenie kell a vonatkozó hatósági engedélyekben (IPPC, építési és létesítési engedélyek) a próbaüzemre és az üzemeltetésre vonatkozó hatósági elvárásokat, előírásokat, vizsgálatok, dokumentálás vonatkozásában. A Vállalkozónak a hatósági előírások teljesítését követően haladéktalanul el kell készítenie a próbaüzemi jegyzőkönyveket és mindazon dokumentumokat, amelyek a Létesítmény üzemeltetési és használatbavételi engedély iránti kérelmek benyújtásához szükségesek. A Vállalkozónak ugyanakkor ugyancsak a próbaüzem révén kell igazolnia, hogy a Létesítmény megfelel a szerződésben meghatározott teljesítmény és funkcionális követelményeknek. A próbaüzem során az elvégzendő mérésekre, a mérendő paraméterekre vonatkozólag azon létesítmények esetében, amelyek hatósági engedély alapján kerülnek megépítésre, a Vállalkozónak az engedély előírásai szerint kell eljárnia. A méréseket, vizsgálatokat Vállalkozónak az előírás esetén akkreditált (NAT) intézmények, személyek igénybevételével el kell végeznie, és az eredményeket a próbaüzemi jegyzőkönyvben kell dokumentálnia. A próbaüzemet sikertelennek kell nyilvánítani, ha az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: 10

11 nem alkalmas bejövő hulladék kezelésére annak mennyiségéből vagy típusából adódóan, nem alkalmas a tervezett mennyiségű, minőségű végtermék előállítására, a berendezés lényeges meghibásodása esetén, nem felel meg a biztonsági követelményeknek, nem megfelelőek a környezetvédelmi tartozékok (elviselhetetlen bűz, szemét, stb.) kezelésére, a tervezettnél nagyobb létszámú személyzet szükséges a működtetéshez, a tervezettnél nagyobb mértékű erőforrás (pl. áram) felhasználás esetén, üzemeltetési és karbantartási utasítások hiánya vagy alkalmatlansága estén, egészségügyi és biztonság, munkavédelmi utasítások, információk hiánya vagy elégtelensége estén, nem megfelelő engedélyek esetén, az Üzemeltető személyzete számára betanítást nem nyújtottak, karbantartási eszközök hiánya miatt, üzemeltetéshez szükséges eszközök hiánya miatt. A próbaüzemet a Vállalkozónak a Próbaüzemi Terv, valamint az Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás alapján, az Üzemeltető személyzetének képzése és betanítása után kell elvégeznie. A próbaüzem alatt a Vállalkozó is felelős a Létesítmény üzemeltetéséért és fenntartásáért. A Vállalkozó a próbaüzem alatt egyebek mellett a következők biztosításáért felelős a hatékony üzemeltetés és fenntartás érdekében: Üzemeltető szervezet előzetesen Képzésben részesült személyzete munkájának felügyelete, ellenőrzése, a szervezet vezetőjének figyelmét fel kell hívnia az észlelt hibákra, hiányosságokra, a személyzet képzését a próbaüzem közben is folyamatosan biztosítani kell A próbaüzem előtti ellenőrzés idején felmerült hibák és hiányosságok kijavításáért Feljegyzések készítésért és tárolásáért a telep működéséről, karbantartásáról és vezetéséről A telep előzetes kezelési utasítás szerinti és az elvárt teljesítménymutatóknak megfelelő üzemeltetésért A személyzet biztonságos munkavégzéshez szükséges felszerelésének és a biztonságos munkakörnyezet biztosításáért A szükséges, a tervszerű karbantartási és javítási munkák elvégzéséért Az üzemeltetés hatékonyságát növelő bárminemű változtatás, módosítás, analízis, számítás elvégzéséért a terveken, a kiépítésen, a gépeken vagy a dokumentáción A folyamatos kommunikáció biztosításáért a telep üzemeltetéséért felelős alkalmazottak között a pontos mérések és az üzemelés problémáinak pontos felderítése érdekében A próbaüzem alatt a fogyasztott és képződött erőforrásokat (elektromos áram, hőmennyiség, vegyszerek, tartalék alkatrészek, stb.), valamint a próbaüzemhez általa igénybevett munkaerejének költségeit a Vállalkozó fedezi. 11

12 Vállalkozónak a próbaüzem megkezdése előtt el kell távolítania minden építési hulladékot és nemkívánatos anyagot a munkaterületről. Napi szinten rögzíteni kell a beérkező hulladék napi mennyiségét, a kezelőlétesítményekre feladott mennyiségeket. Legalább kéthetente reprezentatív mintát kell venni, és meg kell határozni a beérkező, a kezelőlétesítményekre feladott és az onnan kikerülő hulladékok összetételét az MSZ :2005 MSZ ISO/TS 22004:2005 szabványalapján a technológiai folyamat minden végtermékére. A próbaüzem során végzett vizsgálatok eredményeinek az értékelését, és az üzemeltetési tapasztalatokat a Vállalkozónak próbaüzemi jelentésben kell összefoglalni. A Vállalkozónak a próbaüzemmel, illetve az azt lezáró, értékelő jelentéssel igazolnia kell, hogy: a. teljesítette a hatóság létesítési/építési engedélyében előírt követelményeket, b. az elkészült mű, vagyis a Létesítmény minden lehetséges és vizsgálható terhelési esetben, hulladék összetétel mellett, a teljesítménykövetelményeknek, és az előírt kibocsátási határértékeknek megfelelően tartósan és biztonságosan üzemel. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kivitelezés helyszínén jelenleg működő hulladékkezelő központ működési engedélyének érvényessége december 31. A próbaüzem megkezdésének legkésőbbi időpontja január 1. 12

13 A LÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI JELLEMZŐI PAKS ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER PAKSI HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONTJÁNAK MÉLYÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE PAKS, KÜLTERÜLET, HRSZ.: 0299/5 A KIVITELEZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ AZ AJÁNLATKÉRŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK: 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott VII /2010. számú, jogerős és végrehajtható építési engedély. 2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott VII /2011. számú, jogerős és végrehajtható építési engedély módosítás. 3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott VII / /2011. számú építési jogerős és végrehajtható engedély módosítás. 4.) A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott jogerős és végrehajtható egységes környezethasználati engedély (IPPC). 5.) A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott jogerős és végrehajtható F8 jelű figyelőkút vízjogi létesítési engedély. A tervekért az Ajánlatkérő vállalja a felelősséget, és annak minden kockázatát. A teljesítés során a nyertes Ajánlattevő köteles figyelembe venni és alkalmazni minden olyan törvényt, rendeletet, szabványt, műszaki előírást, határozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges (Lásd: Szerződéses Megállapodás Különös Feltételek pont) A kivitelezés mennyiségi adatai (az ajánlattételi felhívás II.2.1 pontjában szereplő mennyiségek táblázatba foglalva) Munka megnevezése Mechanikai előkezelő csarnok elkészítése, 28 x 72 m / 7,00 m méretben, ebből 28 x 42 m fedett nyitott kivitelben és 28 x 30 m fedett zárt kivitelben. Kiviteli terv szerinti teljes mennyiségek A teljes mennyiségből Jóváhagyott és a támogatásból Elszámolható munkák mennyiségei Jóváhagyott és a támogatásból nem, de ajánlatérői sajáterőből elszámolható munkák mennyiségei 1140,36 m ,36 m 2 0 m 2 841,35 m m 2 1,35 m 2 Hulladéklerakó medence ,0 m ,0 m 3 0 m 3 5 m3-es csurgalékvíz gyűjtő akna a mechanikai előkezelő épület csurgalékvizeinek gyűjtésére zsompok 5 m 3 5 m 3 0 m 3 építése Gépszín, kompaktor részére 101,63 m m 2 1,63 m 2 Veszélyes hulladék gyűjtő konténer 12,17 m 2 12 m 2 0,17 m 2 Elektronikai hulladék gyűjtő konténer 12,17 m 2 12 m 2 0,17 m 2 Gumiabroncs tároló tér lehatároló beton támfal elemek 16 db 16 db 0 db Iroda/felügyeleti konténer 12,28 m 2 12 m 2 0,28 m 2 13

14 5 m3-es szennyvízgyűjtő akna az iroda konténerhez 5 m 3 5 m 3 0 m 3 Szociális- és fürdő épület 26 fő fekete-fehér és 4 fő fehér öltözővel 130,43 m 2 130,43 m 2 0 m 2 20 m3-es szennyvízgyűjtő akna szociális és készenléti épülethez 20 m 3 20 m 3 0 m 3 Új fatüzelésű kazán max 50 kw és gépészeti berendezések 1 db 1 db 0 db Készenléti épület átépítése 139,58 m 2 139,58 m 2 0 m 2 Hulladékudvar 682,47 m m 2 12,47 m 2 Felhajtórámpa a hulladékudvarhoz 170,86 m 2 170,86 m 2 0 m 2 Hulladékudvar lefedése 208 m m 2 0 m 2 Épületgépészet/ csarnok épület fűtés szellőzés 841,35 m m 2 1,35 m 2 Vagyonvédelemi rendszer 1 db 1 db 0 db Belső üzemterületi világítás és erősáramú hálózat 1 db 1 db 0 db Új fogyasztásmérés kialakítása, mért fővezeték (betáp. Kábelek) kiépítése a fogyasztói főelosztó tábláig 1 db 1 db 0 db Gépkezelő fülke 3x4m, túlnyomásos 1 db 1 db 0 db 6,0 m széles aszfalt út: 554 m hosszon + 30m 2 sárrázó 4005,68 m ,6 m 2 684,08 m 2 Zúzalékos út: 103,5 m hosszon 303,46 m 2 266,67 m 2 36,79 m 2 Homokterítésű út 526,13 m 2 462,33 m 2 63,8 m 2 Csapadékvíz elvezető földárok az út mellett 474,55 m 474,55 m 0 m Csapadékvíz elvezető burkolt árok az út mellett 48,70 m 30 m 18,7 m Manipulációs tér térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt 3823,22 m m 2 23,22 m 2 kavicsbeton burkolat Térburkolat és csarnoképület csapadékvíz elvezetése 482 m 420 m 62 m (zárt csatorna) Csapadékvíz szikkasztó modul 2 db 1 db 1 db Tartalék oltóvíz tároló 1 db 1 db 0 db Kerékmosó 1 db 1 db 0 db 12 férőhelyes személyzeti parkoló 1 db 1 db 0 db Beton burkolatú járda építése a szociális épülettől - a mechanikai előkezelő épületig 117 m m 2 0 m 2 Belső ivóvíz hálózat 640,15 fm 590 fm 50,15 fm Talajvíz figyelőkutak építése 9,80 m 9,80 m 0 m Csapadékvíz elvezető árok építése a hulladék lerakó körül 620 fm 620,00 fm 0 fm Földkitermelés a depónia területén 3269 m ,00 m 3 0 m 3 Töltésépítés a depónia területén (töltés építés, töltés tömörítés, rézsűképzés töltésrézsűn) m m m 3 Kiegyenlítő réteg 20 cm vastagságban a lerakó felületén m m m 2 Gázkutak építési munkái 4 db 4 db 0 db Területelőkészítés, tereprendezés a lerakó és csurgalékvíz medence helyén Altalaj tömörítés nagy felületen a lerakó és csurgalékvíz medence helyén m m m m m m 2 Geoszintetikus agyagszőnyeg beépítése m m 2 0 m 2 Szigetelést ellenőrző geofizikai monitoring rendszer építése m m 2 0 m 2 2,5 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése m m 2 0 m 2 14

15 1200 g/m2 geotextília védőréteg beépítése m m 2 0 m 2 Árkos szivárgóhálózat 260 fm 260 fm 0 fm Osztályozott mosottkavics szivárgópaplan építése 50 cm vastagságban m m 3 0 m 3 Terfil geotextília beépítése szivárgóréteg fölé m m 2 0 m 2 Csurgalékvíz aknák és vezetékek 2 db 2 db 0 db Földkitermelés a 1850 m3-es csurgalékvíz gyűjtő medence helyén 5530 m m m 3 Kiegyenlítő réteg 20 cm csurgalékvíz gyűjtő medence helyén 2116 m m m 2 Geoszintetikus agyagszőnyeg beépítése csurgalékvíz gyűjtő medence helyén 1848 m m 2 90 m 2 Szigetelést ellenőrző szondahálózat építése csurgalékvíz medencéhez 1848 m m 2 90 m 2 2,0 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése csurgalékvíz gyűjtő medencéhez 1848 m m 2 90 m 2 Komposztáló telep térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt kavicsbeton burkolat 6273,00 m m 2 0 m 2 Csapadékvíz elvezető burkolt árok a komposztáló telep körül 173,30 m 173,30 m 0 m Csurgalékvíz akna szivattyúk és vezetékek 2 db 1 db 1 db 400 m3-es szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence 1 db 1 db 0 db 2,5 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése 8321 m m 2 13 m 2 Tároló és előkezelő tér 1 db 1 db 0 db Fásítás kocsányos tölgyből csemetével 3 sorban 1000 db 1000 db 0 db Kerítés 1691,7 m 1691,65 m 0 m Térburkolat építéséhez bevágási szelvény bővítése m 3 0 m m 3 Térburkolat építéséhez talajtömörítés elvégzése m 3 0 m m 3 Térburkolat építéséhez szórt alap készítése m 3 0 m m 3 Hulladékudvar építéshez feltöltés készítése m 3 0 m m 3 Hulladékudvar építéséhez talajtömörítés elvégzése m 3 0 m m 3 Mind a támogatásból elszámolható, mind pedig a támogatásból nem, de az ajánlatkérői sajáterőből elszámolható munkák az ajánlattételi felhívás II.1.2) pontban megadott teljesítési helyen kerülnek megvalósításra. Becsült érték: ,- Ft. Ebből a teljes tartalékkeret ,- Ft, melyből a közbeszerzés jóváhagyott és támogatásból elszámolható tételeire vonatkozó tartalékkeret összege ,- Ft, a közbeszerzés jóváhagyott de támogatásból nem, hanem ajánlatkérői sajáterőből elszámolható tételeire vonatkozó összege ,- Ft. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének napját a FIDIC Piros Könyv 9.1 cikkely szerint üzempróba és 60 napos próbaüzem előzi meg. A továbbá a teljesítésre rendelkezésre álló időtartamnak része a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges időtartam is. A próbaüzem megkezdésének legkésőbbi időpontja január 1. Az építmények teljes körű kivitelezését ezen előírás figyelembevételével kell tervezni. A próbaüzem költségei teljes egészében az Ajánlattevőt terhelik. 15

16 ALAPDATOK: KTJ: Tervezett hulladéklerakó EOVx: EOVy: EOVz: 95,30 medence súlyponti koordinátái: Beszállításra kerülő várható hulladékmennyiségek: Települési szilárd: t/év Zöld: t/év Üveg: 380 t/év Műanyag: t/év Papír: t/év Háztartási lom: t/év Fém: 110 t/év Építési törmelék: --- t/év Veszélyes: 76 t/év Elektronikai: 50 t/év I. ÉPÍTÉSZET A jelenlegi paksi kommunális hulladéklerakó működő depója 2012 év végéig a bezárásra kerül, így ennek bővítéseként ugyanezen a telephelyen a szomszédos területrészen lerakó építésével komplex hulladék kezelő központ létesül. Ehhez a meglévő megmaradó porta, hídmérleg, gépszín és konténermosó mellé, létesül egy újjáépített készenléti, valamint új szociális épület, továbbá mechanikai előkezelő csarnok, kompaktor tároló épület, lakossági hulladék udvar, felügyeleti konténerrel, veszélyes- és elektronikai hulladék tároló konténerrel. A legnagyobb alapterületű épület a mechanikai előkezelő csarnok, részben fedett nyitott, részben zárt acélszerkezetű vázas épület. Ennek a csarnoknak az oltóvíz igénye a mértékadó, mely meghaladja a telepen a tűzcsapokról rendelkezésre álló oltóvíz mennyiséget, így tartalék oltóvíz tárolására is szükség lesz, melyhez egy 145 m 3 -es hasznos térfogatú vasbeton tartalék oltóvíz tároló megépítése is szükségessé válik. A telephelyen dolgozóknak étkezésére, melegedésére, iroda- és szociális helyiség igényeire, az őrző védőknek és a kazánnak átalakítással meglévő épület átalakításával épül a készenléti épület. A területen meg növekedett létszámra épül az új fekete fehér öltözőket tartalmazó szociális épület. A lerakón dolgozó kompaktornak és tolólapos dózernek új fedett zárt kompaktor tároló épület épül a lerakó mellett. A lakossági szelektív hulladék gyűjtésére, részben fedett - nyitott (pilletetővel ellátott), hulladék udvar készül. Ebbe a hulladék udvarba helyi szemétszállításra érvényes szerződéssel rendelkező helyi lakosok szállíthatják be a hulladékukat nyitvatartási időben és helyezhetik el szelektíven a kihelyezett konténerekbe. Ehhez a lakossági közlekedés a telephelyen irányítottan kijelölt útvonalon történhet. A hulladék udvar 1,80 m magasan, a kapcsolódó térburkolattól kiemelve készül. Innen a kiemelt platóról az újra hasznosítható hulladékot a lakosság be tudja dobni az alatta lévő szelektív gyűjtő konténerekbe. 16

17 A hulladékudvarhoz tartozó további felépítmények: a felhajtó rámpa mellé fixen telepített felügyeleti konténer valamint a veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtő konténerek, melyeket ha megteltek üres szállító konténereket hoznak melyekbe kézi átrakodással áthalmozzák a hulladékot és elszállítják. A hulladék lerakó telepre beszállító konténeres járművek vagy kisautók megrakott és üres súlyát a meglévő megmaradó hídmérlegen mérik, a beszállítás adatait a jogszabálynak megfelelően számítógépen rögzítik. Ennek kiszolgálására a porta változtatás nélkül megmarad. A tervezett hulladékkezelő központ magasépítési létesítményei és kapcsolódó műtárgyai: I.1. Készenléti épület: A készenléti épületté alakítandó épület, 1987-ben épült. Ez egy földszintes hagyományos szerkezetű épület, beton sávalappal, Poroton 36 vázkerámia falazattal, fagerendás födémmel, a födémen alsó, BETONYP tűzgátló burkolattal, faszerkezetű kishajlású nyeregtetővel szelemenekre fektetett azbeszt hullámpala héjalással Az épület jelenleg iroda, étkező, fürdő funkciót lát el, ez ma a telephely egyetlen szociális épülete. A tervezett hulladékkezelő központ megnövekedett létszám igényét 26 fő dolgozó és 4 fő vezető ez az épület már nem képes kiszolgálni, az átalakítás után ezért egy különálló újonnan épülő szociális épületbe kerül át a fürdő fekete-fehér női, férfi és vezetői öltözővel. Ebben az épületben megmarad az iroda, étkező és a férfi WC, valamint a női és egyben akadálymentes WC, továbbá az őrző-védő szolgálat kiszolgáló helyiségei, és a telephelyen dolgozók melegedője. Ugyancsak ebben az épületben, a DK-i sarkában kerül kialakításra a kazán helyiség új fatüzelésű kazánnal és a használati melegvíztárolóval. Ez a kazán látja el a mellette álló szociális épületet is fűtéssel és használati melegvízzel. A belső helyiségek fölfelé gravitációs szellőzéssel szellőztethetők, a kazán helyiség acélszerkezetű bejárati ajtajára zsalus szellőző készül. Az átalakítással a belső válaszfalak kismértékben változnak, illetve újak épülnek. A padozat és a nyílászárók, valamint a kishajlású tetőszerkezet és héjaszat lesz kicserélve. Az épület új a cserépfedés fogadására alkalmas tetőhajlású nyeregtetőt, ehhez igazított oromfalat bevilágítóval- és külső kiegészítő hőszigetelést kap. Az épületben a villamos és épület gépészeti vezetékek ki lesznek cseréve. A tetőfelületre jutó csapadékvíz új ereszcsatornán kerül levezetésre, melyet az ejtő-csatornák a felszínre vezetnek ki, az épülettől távolabbra folyókában. A csapadékvíz az épület körüli zöldfelületen elszivárog. A telephelyen mozgáskorlátozottak nem dolgoznak, hallássérültek a mechanikai előkezelő csarnok válogatójában dolgozhatnak, mert a gépek hang és fényjelzés után indulnak. Az ideérkező (nem a telephelyen dolgozó) mozgáskorlátozottak, vagy gyengén látók részére a készenléti épület és a szomszédos szociális épület előtt egy mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra, amely felől az épület 1,50 m széles járdán és rámpán kerekes székkel megközelíthető. 17

18 A készenléti épületben az iroda-, melegedő-, étkező- és akadálymentes WC t készítettük elő a hátránnyal élők számára elérési lehetőséggel, helyben alkalmanként felhasználható a vendégeknek tárolt hallásukban korlátozottakat segítő eszközökkel. A bejárat mellé tájékoztató tábla készül, és a bejárattól az akadálymentes WC-ig minden ajtó mellé helyiség jelölő tábla kerül. A táblák Braille írással történő kiegészítéssel készülnek. Az akadálymentes WC t felirattal és piktogrammal is el kell látni. A készenléti épület huzamos emberi tartózkodásra szolgáló tereket tartalmaz. Az épület huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeinek tartalék fűtésére villamos olajradiátor szolgál. I. 1.1 SZINTADATOK: Szintek száma: - földszint Szintmagasságok: - járda: - 0,17 m - földszinti padlószint: ± 0,00 m - építmény magasság: + 3,65 m - tetőgerinc: + 5,75 m Épület tűzveszélyessége: D mérsékelten tűzveszélyes Készenléti épület összesen: 139,58 m 2 I.1.2 SZERKEZETEK: Alapozás: Lábazat: Szigetelés: - Az akadálymentes bejáró rámpának, a kéménynek és az új belső válaszfalaknak készül alapozás. A készülő alap, beton sávalap C /KK - Az akadálymentes bejáró rámpának készül lábazat mely LEIER pincefalazó 30 cm elem H 10 habarcsba. - Az új válaszfalak alá 1 rtg. C-120 bitumenes csupasz lemez teljes felületen ragasztva, fedőmázolással ellátva, 1cm homok terítéssel, - új padló szerkezetben 1 rtg. C-120 bitumenes csupasz lemez teljes felületen ragasztva - technológiai szigetelések: agrofólia 0,5 mm - porhó elleni szigetelések: Bramac fólia 0,7 mm Falak: - válaszfalak: Porotherm válaszfallap, 10 cm. Áthidalók: Födém: Kémény: - Porotherm áthidalók készülnek az új nyílások kiváltására. - Új födém nem készül, marad a meglévő fafödém (szeglemezes szaruállások alsó öve) hőszigeteléssel alsó BETONYP burkolattal. - A kazán helyiséghez új LEIER LSK kémény készül Ø 250 mm kürtő keresztmetszettel, 6,00 m magassággal műkő fedlappal. A kémény a jobb helykihasználás érdekében az akadálymentes WC 18

19 helyiségéből foglal alapterületet, de természetesen alsó tisztító nyílása és kürtő csatlakozása a kazánhelyiség felé nyílik. A kémény a fatüzelésű kazánnak készül. Hőszigetelés: Nyílászárók: Tető: - Homlokzatra 8 cm EPS utólagos hőszigetelés készül ragasztással műanyag dűbelezéssel, Dryvit rendszerű kialakítással. - Homlokzati ajtók és ablakok műanyag Schüco egyedi szerkezetek, kivéve a kazán helyiség bejárati ajtaját mely hőszigetelt acélszerkezetű a légutánpótlást biztosító zsalus szellőzővel ellátott. - Belső ajtók Fa FORESTER egyedi szerkezetek. - A meglévő alacsony hajlású fa nyeregtető elbontása után új fa nyeregtető készül fogópárral, PYRONATUR lángmentesítő-, rovarirtó, és gombaölő anyaggal kezelve. Homlokzat: tetőhéjalás: faszerkezetek: bádogos szerkezetek: BRAMAC Reviva Protector felülettel,antracit színben Sadolin vastaglazúr, dió színben felületkezeléssel LINDAB Protectline eresz és lefolyócsatorna RAL 9010 színben nyílászárók: SCHÜCO CORONA AS60 műanyag nyílászáró RAL 9010 színben homlokzat: 2,40 m felett homlokzat: 2,40 m alatt LB KNAUF ROYAL homlokzati nemesvakolat fehér színben LB KNAUF ROYAL homlokzati nemesvakolat tagozatos kialakítással,világos szürke színben, RAL 9006 lábazat (épület és rámpa): LB KNAUF COLOROL lábazatvakolat sötétszürke, RAL 9007 színben I.2 Szociális épület: A megnövekedett létszám igénynek megfelelően új szociális épület készül, fekete - fehér férfi-, női és vezetői öltözővel. A fürdő a két műszakban dolgozó összesen 18 fő férfinek, 8 fő nőnek és a 4 fő vezetőnek, illetve üzemlátogató, felügyelőnek, vendégnek illetve vezetőnek készül, mely utóbbiak fürdése esetleges. A helyiségek padozata csúszásmentes gránitőrleményes lapokból készül, a vizes helyiségek fala pedig 2,10 m magasságig csempe burkolással készül. A szociális épület a szomszédos átalakítandó készenléti épülettel megegyező befoglaló méretekkel épül meg, annak tömegalakításához és beépítési vonalaihoz igazodik. A szociális épület belső közlekedőit természetes fénnyel, tetőbevilágítóval, fény alagúttal látjuk el. Ez a tetőbevilágító mely 1 m 2 nyílásfelületű, távnyitóval billenő nyitással teljes keresztmetszetében kinyitható, tűz esetén füstelvezetőként is szolgál. 19

20 A tetőfelületre jutó csapadékvíz ereszcsatornán kerül levezetésre, melyet az ejtő-csatornák a felszínre folyókába vezetnek ki. Az épülettől beton folyókával tartjuk távol a csapadékvizet mely így az épület körüli távolabbi zöldfelületen szivárog el. A belső helyiségek fölfelé gravitációs szellőzéssel szellőztethetők. Az épület fűtése és a használati melegvíz ellátás a meglévő, átalakításra kerülő szomszédos készenléti épület kazánjáról biztosított. A szociális épület nincs akadálymentesítve. A szociális épület huzamos emberi tartózkodásra szolgáló tereket nem tartalmaz. I.2.1 SZINTADATOK: Szintek száma: - földszint Szintmagasságok: - járda: - 0,45 m - földszinti padlószint: ± 0,00 m - építmény magasság: 3,92 m - tetőgerinc: + 5,75 m Épület tűzveszélyessége: D mérsékelten tűzveszélyes Szociális épület összesen: 130,43 m 2 I.2.2 SZERKEZETEK: Alapozás: Lábazat: Szigetelés: - Az épülethez sávalap készül C /KK betonból. - LEIER pincefalazó 30 cm elem H 10 habarcsba rakva. - 1 rtg. 4,2 mm vtg. Villas bitumenes csupasz lemez teljes felületen ragasztva, fedőmázolással ellátva, 1cm homok terítéssel. - technológiai szigetelések: agrofólia 0,5 mm - porhó elleni szigetelések: Bramac fólia 0,7 mm Falak: - körítő: Porotherm 38 HS Profi, 38 cm falazati rendszer cm EPS hőszigetelés - belső főfalak, oromfal: Porotherm 25 N + F, 25 cm falazati rendszer - válaszfalak: Porotherm válaszfallap, 10 cm. Áthidalók: Födém: Kémény Hőszigetelés: Nyílászárók - Porotherm áthidalók. - LEIER mester födém készül, előfeszített vasbeton gerendákkal és EB 60/19 födém béléstestekkel. - Kémény a szociális épülethez nem készül, a fűtése a szomszédos készenléti épületben elhelyezendő kazánról szigetelt távfűtő vezetékkel megoldott. - Homlokzatra 8 cm EPS utólagos hőszigetelés készül ragasztással műanyag dűbelezéssel, Driwyt rendszerű kialakítással. - Homlokzati ajtók és ablakok műanyag Schüco egyedi szerkezetek. 20

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA TI sorszám JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA Munkanem megnevezése /

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Paks és

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Projekt megnevezése, száma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 Ajánlatkérő: ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Közbeszerzési eljárás címe: RÁCKEVEI (SOROKSÁRI-) DUNA-ÁG (RSD) ÉS MELLÉKÁGAI

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

Ajánlatkérés 1. Tisztelt Címzettek!

Ajánlatkérés 1. Tisztelt Címzettek! Ajánlatkérés 1. From: Pintér Róbert [mailto:pinter.robert@balatonkenese.hu] Sent: Thursday, June 13, 2013 9:20 AM To: 'Mór és Társa Kft.'; 'Kocsis Elemér'; 'Jánosik Ernő' Cc: 'Udvardy Gábor'; 'Vatics Erzsébet';

Részletesebben

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához

Műszaki leírás. 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő. 1021 helyrajzi számú ingatlan. felmérési dokumentációjához Műszaki leírás az 5650 Mezőberény, Orlai utca 12. szám alatt lévő 1021 helyrajzi számú ingatlan felmérési dokumentációjához Elhelyezkedés, megközelítés Mezőberény délkelet Magyarországon található, Békés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Tagállamok - Építési beruházás - Szerződés odaítélése - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Békéscsaba: Építési munkák 2010/S 153-235888

Tagállamok - Építési beruházás - Szerződés odaítélése - Gyorsított tárgyalásos eljárás. HU-Békéscsaba: Építési munkák 2010/S 153-235888 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35888-010:text:hu:html HU-Békéscsaba: Építési munkák 010/S 153-35888 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Építési beruházás

Részletesebben

Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó Ft/nm-tól Bruttó Ft/nm-tól

Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó Ft/nm-tól Bruttó Ft/nm-tól Kategóriák A B Hasznos alapterületre: Bruttó 192.000Ft/nm-tól Bruttó 220.000Ft/nm-tól Munkafolyamat Beépített anyagok Beépített anyagok Előkészítés Alapozás Lábazati kiemelés + szigetelés Vasalt aljzat

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2014/S 014-020016. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Építési beruházás

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2014/S 014-020016. Tájékoztató az eljárás eredményéről. Építési beruházás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20016-2014:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2014/S 014-020016 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S GÁT-JA BT. Nyíregyháza, Ószőlő u. 116. K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S Készült: Csengersima Község Önkormányzat Csengersima, Kossuth u. 60., a Csengersima külterületén a Hrsz: 0138/88 alatt meglévő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése

GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA. Bontási munkák tételes költségvetése GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA Bontási munkák tételes költségvetése költségek Organizációs, előkészítő munkák Felvonulás, organizáció és járulékos költségek Belső és szakipari bontási munkák Épületgépészeti

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés:

Az épület leírása. 1. Elhelyezkedés: Az épület leírása 1. Elhelyezkedés: A 1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 27. szám alatt (hrsz: 210339/2), a volt Posztógyár területén található, É-37 épület hasznos alapterülete: 1.1 Helységleltár I. Szélfogó

Részletesebben

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5.

PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. PANNONTERV KFT Veszprém, Jutasi u.21. 672-1-5. 01. C Í M L A P Veszprém, Mártírok úti PARKOLÓHÁZ beépítési tanulmányterve tervdokumentációjához. (Veszprém, Mártírok útja 5. 4796. hrsz.) Építész tervezõ

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 TSZM-A Kastélykiváltás Berzencén tárgyú, TIOP-3.4.1. A-11/1-2012-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Lakócentrum támogatott lakhatást biztosító építmény kivitelezése kivitelezési szerződés keretében

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2015.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2015. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2015. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Műszaki leírás 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Az épület, 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. szám alatti 39206/31 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. Az épület: egyhajós,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Projekt megnevezése, száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 Ajánlatkérő: ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Közbeszerzési eljárás címe: NAGYMŰTÁRGYAK REKONSTRUKCIÓJA TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA 2013. március 21-22. Balatonföldvár III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA AZ ÉPÍTÉSZETI TŰZVÉDELMI TERVEZÉS LÉPÉSEI ÉS BUKTATÓI E L Ő A D Á S V Á Z L A T 1. Bemutatkozás 2. A tűzvédelmi

Részletesebben

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció Kisméretű családi ház eti-műszaki dokumentáció Építtető...... É... dátum... V R E T A T N MI A mintatervet Bártfai Szabó Gábor építész tervei alapján a Magyar Kamara megbízásából a Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Paks és

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

GARANCIÁLIS JOGÉRVÉNYESÍTÉS A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGÉNEK SZEMPONTJÁBÓL

GARANCIÁLIS JOGÉRVÉNYESÍTÉS A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGÉNEK SZEMPONTJÁBÓL ISO 9000 FÓRUM ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET XXIII. NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA GARANCIÁLIS JOGÉRVÉNYESÍTÉS A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGÉNEK SZEMPONTJÁBÓL SZTERMEN PÉTER KEVIÉP Kft. Termelési igazgatóhelyettes

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez.

A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez. I. SZÁMÚ MELLÉKLET MŰSZAKI TARTALOM A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez. Betonszerkezet Alapozás: C16-24/KK minőségű beton Lemezbeton:

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

É-0. Tervezett helyszínrajz M=1:500 2 lakásos lakóépület építése építési engedélyezési tervdokumentáció. "B" épület

É-0. Tervezett helyszínrajz M=1:500 2 lakásos lakóépület építése építési engedélyezési tervdokumentáció. B épület / / / / /,00,,,00,00 /,00,00,00,0,00,,00,,00,, /0 / "B" épület +, Zöldf.:, m / / / "A" épület / / +, / Reismann J. u. új útcsatlakozás áteresszel / Kiinduló adatok: Övezeti besorolás: Lke Beépítési mód:

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Hegedűs Construction Kft.

Hegedűs Construction Kft. Hegedűs Construction Kft. Árlista FONTOS: Minden munkára egyedi árajánlatot adunk ingyenes felmérés után! A táblázatban szereplő árak irányárak, egyszerűbb (haladósabb) munkáknál alacsonyabb, bonyolultabb

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1146 Budapest, Városliget körút 11. Helyrajzi szám: 29732/1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1146 Budapest, Városliget körút 11. Helyrajzi szám: 29732/1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató a szerződés módosításáról- A Liget Budapest beruházásához kapcsolódó Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bontási munkáinak és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatok Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A Felhívás 3. számú szakmai melléklete. Trágyakezelés

A Felhívás 3. számú szakmai melléklete. Trágyakezelés A Felhívás 3. számú szakmai melléklete Trágyakezelés. Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence kialakítása adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel A beruházási egység célja olyan betonozott

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Munkadíj árlista. Murvai István Kőműves egyéni vállalkozó. Szállító. Vevő. Érvényesség. Sorszám: ÁRLISTA000001/2016

Munkadíj árlista. Murvai István Kőműves egyéni vállalkozó. Szállító. Vevő. Érvényesség. Sorszám: ÁRLISTA000001/2016 Ablak beszerelés Ablak beszerelése redöny szerelés nélkül. Alap készítés helyszini keveréssel. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás helyszini keveréssel. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/003 (I. 5.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 435- ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MINTATERV. Átlagos méretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció

MINTATERV. Átlagos méretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció Átlagos méretű családi ház eti-műszaki dokumentáció Építtető...... É... dátum... A mintatervet Földes László és Balogh Csaba építészek tervei alapján a Magyar Kamara megbízásából a Budapesti Műszaki és

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

Vevő. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás. Aljzatbetonozás 9-12cm Vasszerelés,betonozás helyszini

Vevő. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás. Aljzatbetonozás 9-12cm Vasszerelés,betonozás helyszini Ablak beszerelés Ablak beszerelése redöny szerelés nélkül. Alap készítés helyszini keveréssel. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás helyszini keveréssel. Alap készítés mixer betonnal. Vasszerelés,zsaluzás,betonozás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Hirdetmény visszavonása-tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés keretében a Bolyai Science & Art Center, nem támogatott műszaki tartalom kivitelezési munkálatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Költségvetés 3. sz. melléklet

Költségvetés 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Budapest VIII., Bródy S. u. 36. sz. alatti UCH, Hrsz:36492/0/A/3 (41 m2) felújítás 1. kiállító tér tégla pillér bontás 0,56 m3 10.000 2. összes burkolat bontás 38 m2 90.000 3. összes fal

Részletesebben

Heim Pál Gyermekkórház H épületének bontása, MRI épület építése, átépítése - Felhívás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7

Heim Pál Gyermekkórház H épületének bontása, MRI épület építése, átépítése - Felhívás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 Heim Pál Gyermekkórház H épületének bontása, MRI épület építése, átépítése - Felhívás visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7 1 Beszerzés tárgya: Heim Pál Gyemekkórház területén építendő 2240

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

extenzív zöldtető +7,50 +5,50 +5,50 bambusz (Semiarundinaria fastuosa)

extenzív zöldtető +7,50 +5,50 +5,50 bambusz (Semiarundinaria fastuosa) Bfm08.60 = Budapest Magdolna utca. hrsz.:469 08 Budapest, Baross u. 6-67. 08 Budapest, Práter u.. 9 Budapest, Pajkos u. 4. Janesch Péter É 0-494/0 Pozsgai István T 0-744 9 Bp. Pajkos u. /b = 08,6 Bfm építési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT

HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT HELYSZÍNRAJZI VÁZLAT :00 83336 83337 Madách utca 83340 8334 /a 83339 8334 6,88 8,8 3/b 8,03 4,8,40 8,07 4,6 83343 83346 3/a 83348 83 83349 83347 36 Budapest Balzac u 7-9 Email: info@proconfhu 8 Budapest,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet. Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77.

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet. Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77. EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet 009-010. 1. félév Salamon Endre XJFQJA Környezetmérnöki szak, Nappali tagozat II. évfolyam 77. tankör Hulladéklerakó és Komposztáló telep

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

01. Kézi bontási munkák 1/5. oldal. Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

01. Kézi bontási munkák 1/5. oldal. Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 01. Kézi bontási munkák 1/5. oldal 1 34-000-1.3 (3) ÖN Épület acélvázszerkezet, acél tetőszerkezet bontása rácsos vagy tömör szaruzattal, 40 kg/ m2 tömegig 0 m2............ 2 41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Postai. irányítószám: 8991 Telefon: +36 92511027

Postai. irányítószám: 8991 Telefon: +36 92511027 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Szentgotthárd

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.

A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása I., II. ütem projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére- mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Vállalkozási

Részletesebben

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV Megnevezés Egység Egységár Bontási munkák, terület előkészítés Kiemelt szegély bontása 350 m 2 500 Döntött szegély

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Magasépítési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása.

Magasépítési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása. 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Paks Város

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében.

A munkálatok 2010. márc. 29.-én kezdődtek az intézmény I. épületében. Beszámoló Az Elesett Öregekért Alapítvány 2010.03.16 -án megnyerte a DDOP-3.1.1.-09-2009-0071.sz. pályázatot, amely pályázat keretében az Alapítvány fenntartásában működő gadányi Szeretetotthon teljes

Részletesebben

VÁZLAT TERV Műszaki leírás A tárgyi vázlatterv a két intézmény közötti átrium zárt udvar lefedésének és a városi könyvtár művelődési ház felőli feltárásának kialakításával foglalkozik. A tervben javasolt

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Helyszínrajz m=1:500

Helyszínrajz m=1:500 Helyszínrajz m=1:500 Jellemzõ adatok: Építménymagasság számítás: HFdny+HFék+HFény +HFdk / K = Hépítmény 117,30m 2 +,29m 2 +,29m 2 +19,40M 2 / 57,80 fm = 6,84m 38540 38541 Övezeti besorolás: L-2/-VIII-1

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.8.2013, 2013/S 149-258509)

Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2.8.2013, 2013/S 149-258509) 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350652-2013:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Hulladékkezelő mű építése 2013/S 203-350652 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben