AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ"

Átírás

1 Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/ azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére hulladékkezelő központ kivitelezésére. (Szerződéses feltételek a FIDIC Piros Könyv magyar nyelvű kiadása alapján.) Projekt címe: Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Projekt száma: Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer KEOP-1.1.1/2F/ azonosító EU-KA finanszírozás III. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Ajánlatkérő: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 1

2 Bevezetés A Ajánlatkérő követelményei az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 215/2010. (VII.9) Kormányrendelet szerinti, az Ajánlatkérő által meghatározott általános követelményeket tartalmazza. Az Ajánlatkérő követelményei egyben a Kbt. 58. szerinti közbeszerzési műszaki leírás. A követelmény rendszer egyes köteteiben foglaltakat egységben kezelve kell értelmezni, amennyiben egy létesítményre nem található követelmény meghatározás, akkor a Mérnökkel egyeztetve, illetve jóváhagyatva másik fejezet előírásait lehet alkalmazni. Amennyiben az egyes részek között vagy azon belül ellentmondás, vagy kétértelműség tapasztalható, akkor a Mérnök bocsátja ki a szükséges tisztázást vagy utasítást. A Szerződéses Feltételeket, a Tervrajzokat és a Költségvetési kiírásokat az Ajánlatkérői Követelményekkel összefüggésben kell olvasni, és azt az anyagot, amit az előzők ábrázolnak, leírnak, vagy amire hivatkoznak, az utóbbinak nem kell feltétlen megismételnie. Az Ajánlatkérői Követelményeket a különféle fejezetek szerinti tagolás ellenére is egységes egésznek kell tekinteni, amelyben az egyes fejezetek egymást kölcsönösen kiegészítik, és az egyes kötetek értelmezése során, amennyiben arra nincs konkrét szabályozás, mindig a legmagasabb műszaki színvonalat, biztosító előírást kell figyelembe venni. ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Lőszermentesítés, a bontási- és földmunkák során fellelt ismeretlen, veszélyes anyagok Ha a földmunkák, vagy bontások során a terveken nem szereplő, ismeretlen eredetű tárgy, esetleg lőszer, robbanószer kerül kitakarásra, az ilyen tárgyak és dolgok kitakarását követően a munkát fel kell azonnal függeszteni, és értesíteni kell a Mérnököt, minden esetben közösen kell dönteni a szükséges további intézkedésekről. Ilyen esetben a munkát végző személyzetet biztonságos védőtávolságon kívül kell helyezni és a Mérnök, valamint az illetékes hatóság (rendőrség), vagy a mentesítést végző szervezet kiérkezéséig a területet a nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell. Ez a lerakók felszínén és közvetlen környezetében az elszórt és a mérést zavaró fémtárgyak miatt kevéssé hatékony, vagy éppen lehetetlen. A lőszerek, robbanószerek kiszűrése ezért a munka fokozott óvatossággal való végzését követeli meg. A nyertes Ajánlattevő felelős minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Mérnök értesítése és jóváhagyása nélkül munka közben feltárt tárgyat, dolgot bontott el, és abból bárkinek kára származott. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések elmulasztásából származó kárért a nyertes Ajánlattevő felel és az esetlegesen szükségessé váló lőszermentesítés költsége a is a nyertes Ajánlattevőt terheli.. 2

3 Régészeti leletek, feltárások Az érintett területen előzetes régészeti feltárásokat, mivel az illetékes hatóság tájékoztatása szerint a terület nem ismert régészeti lelőhely, nem végeztek, és régészeti leletek előfordulása nem is várható. Amennyiben a megvalósítás során mégis régészeti feltárás válik szükségessé és a nyertes Ajánlattevő jóváhagyott ütemtervének módosítását eredményezi, úgy a Mérnök előzetes hozzájárulásával a nyertes Ajánlattevő módosíthatja az ütemtervet. A munkák megkezdését az illetékes régészeti Hatóságnak a nyertes Ajánlattevőnek, írásban be kell jelenteni. A régészeti feltárás költségei a nyertes Ajánlattevőt nem terhelik. Munkavédelmi oktatás A nyertes Ajánlattevő kötelessége, hogy a munkák megkezdése előtt illetve időszakosan a dolgozókat munkavédelmi oktatásban részesítse. A munkavédelmi oktatás megtörténtét megfelelően dokumentálni és kérésre a Mérnök számára be kell mutatni. A Mérnöknek jogában áll a munkavédelmi oktatásban nem részesült munkásokat a munkavégzéstől el- és az építési helyszínről kitiltani. Munkavédelmi, személyi védőeszközök A nyertes Ajánlattevő kötelessége, hogy a munkavégzés során a dolgozók számára az adott munkafolyamat végzéséhez szükséges egyéni védőfelszereléseket és azok rendeltetésszerű használatát biztosítsa. A Mérnöknek jogában áll a hiányos egyéni védőfelszerelésben dolgozó munkásokat a munkavégzéstől el- és az építési helyszínről kitiltani. A nyertes Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az építési területre ellenőrzési vagy egyéb célból belépni jogosult látogatók számára az építési területen való mozgáshoz szükséges egyéni védőfelszerelések mindenkor kellő számban rendelkezésre álljanak. Munkabiztonság és egészségvédelem Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a nyertes Ajánlattevő feladata. Az ezzel kapcsolatos kötelezettségek: Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveleténél. 3

4 Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és a vonatkozó szabványokban előírt munka- és tűzvédelmi követelményeket. Műszaki és minőségi jellemzők értelmezése (egyenértékűség) Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal és Létesítménnyel szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a vagy azzal egyenértékű kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni (Kbt. 58. (4) bekezdés). Az Ajánlattevő tehát, amennyiben a követelmények szabványokra és műszaki előírásokra való hivatkozással lettek meghatározva, egy adott Ajánlattevői követelménynek való megfelelésre a hivatkozottól eltérő megoldást is választhat, alkalmazhat, de a hivatkozottal való egyenértékűségét minden ilyen esetben neki magának kell biztosítania, és bizonyítania. Ahol az Ajánlattevői követelmények szabványokra és műszaki előírásokra való hivatkozással lettek meghatározva, és a szabvány, előírás a kivitelezés időpontjában már nem hatályos, vagy visszavonásra került, a nyertes Ajánlattevőnek a Munkakezdési Jelentés vonatkozó fejezetében ezeket a részeket az Ajánlatkérői követelmények felülvizsgálata során fel kell sorolnia, és javaslatot kell tennie az azzal egyenértékű megoldásra, megadva a műszaki előírásának hivatkozási számát. Egyes esetekben pl. hatósági engedélyezési dokumentációban bemutatott megoldáshoz, vagy műszaki leíráshoz a hatóság az egyenértékűség igazolására szakértői véleményeket kérhet be, amelynek elkészítése és bemutatása az Ajánlattevő kötelessége. Hasonló módon, bármely olyan esetben, ahol felmerül az egyenértékűség fennállása a az Ajánlatkérő képviselője is kérheti az egyenértékűség igazolásának dokumentálását, amely az Ajánlattevő kötelessége. Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén továbbá, ahol a munkákkal és Létesítménnyel szemben támasztott követelmények egyértelmű meghatározása szükségessé tette egy meghatározott gyártmányra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozást, minden ilyen hivatkozását a vagy azzal egyenértékű kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni (I. kötet 18. számú melléklet) (Kbt. 58. (7) bekezdés). Ahol az Ajánlatkérő követelményei környezetvédelmi követelményt állítanak fel, a az Ajánlattevő a Kbt. vonatkozó előírásaival összhangban ökocímkével ellátott termékeket is alkalmazhat. Ez esetben azonban hasonlóan a CE jelölésű termékek alkalmazásához az Ajánlattevőnek a konkrét követelménynek való megfelelést is bizonyítani kell, amelyre a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentés, vagy egyéb megfelelő dokumentáció alkalmas. 4

5 Az Ajánlatkérői követelményektől a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítése során csak a szerződés általános feltételei 13. Cikkely, előre nem látható fizikai körülmények, vagy a Megrendelő utasítása alapján térhet el. Az eltérés lehetőségét és módját bizonyos esetekben a támogatást biztosító, Közreműködő Szervezetnek is jóvá kell hagynia. Átvételkori próbák (Üzempróba, próbaüzem) A nyertes Ajánlattevőnek (továbbiakban: Vállalkozó) az átadás előtt, és az átadáskor, a szabványokban, jogszabályokban, a szakmai gyakorlatnak, a Szerződés részét képező dokumentációnak megfelelőn, a továbbá gyártó beépítési technológiai utasításaiban előírtak szerint kell elvégeznie az üzembe helyezést megelőző próbákat, vizsgálatokat az alábbiak bemutatására: Szemrevételezéssel és vizsgálatokkal és dokumentumok alapján ellenőrizni kell az elkészült Létesítmény, telepített eszköz szerződésnek előírásai szerinti minőséget, és teljes körűséget. Minden gépészeti és villamos berendezésre el kell végezni az üzembe helyezést megelőző, ellenőrző, funkcionális próbákat, amelyek megmutatják, hogy a Létesítmény egyes részei külön-külön megfelelően működnek és biztonságosan üzembe helyezhetők. El kell végezni a meghatározott üzemeltetési próbákat, melyek azt mutatják be, hogy a Létesítmény egésze minden meglévő működtetési feltétel mellett képes biztonságosan és megbízhatóan üzemelni. Az átadás előtti ellenőrzés során a Vállalkozónak az alábbi szempontrendszer követelményeinek való megfelelést kell igazolnia. A Létesítménynek meg kell felelni vonatkozó hatósági engedélyekben és (építési és létesítési engedélyek) a létesítményre és az üzemeltetésre vonatkozó hatósági elvárásokat. a Létesítmény megfelel a szerződésben meghatározott követelményeknek (teljesítmény, funkció, használhatóság, mennyiség minőség stb) a Létesítmény megfelel a jogszabályoknak, és a próbaüzem biztonságosasan lefolytatható, A Vállalkozónak az üzempróbákat Szerződés Különös Feltételek 7.4. Alcikkelye és a FIDIC piros könyv 9. Cikkelye szerint kell végeznie. Az üzempróba, illetve ellenőrzés során az elvégzendő mérésekre, a mérendő paraméterekre vonatkozólag azon létesítmények esetében, amelyek hatósági engedély alapján kerülnek megépítésre, a Vállalkozónak az engedély előírásai szerint kell eljárnia A méréseket, vizsgálatokat Vállalkozónak akkreditált (NAT) intézmények, személyek igénybevételével el kell végeznie, és az eredményeket a próbaüzemi jegyzőkönyvben kell dokumentálnia. 5

6 Az próbaüzem előtti ellenőrzést, üzempróbát sikertelennek kell nyilvánítani, ha az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: nem alkalmas a bejövő hulladékok fogadására, tárolására annak mennyiségből vagy típusából adódóan, nem alkalmas a tervezett mennyiségű vagy minőségű hulladékátrakására, nem teljesültek a létesítési, építési engedélyben foglalt előírások, nem felel meg a biztonsági követelményeknek, nem felel meg a környezetvédelmi követelményeknek, nem üzemel valamely közműkapcsolat, üzemeltetési és karbantartási utasítások hiánya vagy alkalmatlansága, egészségügyi és biztonság, munkavédelmi utasítások, információk hiánya vagy elégtelensége, nem megfelelő engedélyek, a Megrendelő vagy Üzemeltető személyzete számára betanítást nem nyújtottak, karbantartási eszközök hiánya, üzemeltetéshez szükséges eszközök hiánya. Az üzempróbáról, illetve az ellenőrzésről készült jelentés a Zárójelentés részeként kerül a Mérnöknek átadásra. A próbák utolsó része a próbaüzem, amely azt mutatja be, hogy a Létesítmény amely az üzembe helyezéskori próbák tanúsága szerint egészként is üzemképes, és a szerződésnek megfelelően üzemel, azaz képes a szerződésben rögzített paraméterek és elvárások betartására. Az előírt próbákat a Vállalkozónak a tervekben rögzített, ill. a Mérnök által jóváhagyott módon kell teljesítenie. Ezt követően kerülhet sor a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítására. Próbaüzem előtti végellenőrzés A Próbaüzem előtti végellenőrzés eljárás időpontját a Vállalkozó értesítése alapján a Mérnök tűzi ki és hívja meg az érintetteket, előzetes időpont egyeztetést követően. Az eljárás tárgyává tehetők a Létesítmények, Szakaszok, illetve Létesítményrészek. Az eljárás célja a próbaüzem feltételeinek igazolása, az eljárást követően annak megkezdése. A Próbaüzem előtti végellenőrzésről jegyzőkönyv készül. A Vállalkozónak az eljáráson ismertetnie kell a próbaüzemmel kapcsolatos feladatait, illetve a próbaüzem sikeréhez szükséges általa biztosított feltételek állapotát. A Próbaüzem előtti végellenőrzés és az ezt megelőzően a Mérnöknek átadott dokumentációk bizonyítják, hogy az adott Létesítmény építési, szerelési munkái valamint az adott eszközök telepítési, szerelési munkái elkészültek., a beépített gépek, berendezések üzemképesek. Az eljárás során a Vállalkozó köteles átadni a Mérnök részére az alábbi dokumentációt 2 pldban papíralapon és 2 pld-ban digitálisan PDF formátumban: 6

7 Dokumentáció Próbaüzem előtti végellenőrzéshez Általános Megvalósulási terv (kiviteli tervre felvezetett változtatások, a felelős műszaki vezető és Vállalkozó ellenjegyzésével.) dokumentáció. Létesítmény építmény geodéziai bemérése Ingatlan nyilvántartásba vételhez szükséges épület feltüntetési vázrajz A telepített/ átadott berendezések megvalósulási dokumentációja, technológia működési vázlata, és tételes felsorolása. Tételes vagyonleltár (építmények, műtárgyak, berendezések, vezetékek, jellemző mérete, típus, méret, gyártási számok, átmérő, hossz, darabszámok, felületek, területek, tároló kapacitások a társulási aktiváláshoz és a műszaki nyilvántartáshoz, az indikátor és az elszámolási táblával összhangban.) Gépek, berendezések, eszközök listája (beépítés helye, db, típus, gyári száma, mérete, anyaga, teljesítménye (kw), csatlakozások mérete, jellemző paraméterei, stb.) Gépek, berendezések, eszközök és szivattyúk dossziéja (I.) (tartalma: gépészeti megvalósulási terv, M=1:25 helyszínrajz minden vezetékkel és műtárggyal) Gépek, berendezések, eszközök és szivattyúk dossziéja (II.) (tartalma: eredeti és magyar nyelvű gépkönyv, minősítési bizonyítvány, gyáriteszt papírok, adattáblák,) Beépített berendezések, eszközök, szerelvények, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyei, hitelesítési jegyzőkönyvei. Beszerelt eszközök, berendezésekhez a kiegészítő eszközök és alkatrészek jegyzéke Nyilatkozat az alkatrészellátásról Alkatrész katalógus A kötelező szervizintervallumban cserélendő alkatrészek listája és árjegyzéke Hibaelhárítás biztosításának ismertetése a jótállási időszak alatt, továbbá magyarországi szerviz ismertetése Garancia jegy, minőségi nyilatkozat Magyarországi munkavédelmi minősítés Jogszabályban előírt dokumentumok Elektromos megvalósulási tervek, áramkörrajzokkal, bemérési, érintésvédelmi jegyzőkönyvekkel, minősítő okiratokkal Irányítástechnikai rendszer megvalósulási tervek Alkatrészlista Minőségbiztosítási dokumentáció Minőségellenőrzési vizsgálatok jegyzőkönyvei, mérési jegyzőkönyvek. Biztonságos használatot igazoló mérések jegyzőkönyvei (érintésvédelmi, villámvédelmi jkv stb) Vizsgálati eredményekkel, és a vizsgálati adatokkal kitöltött aláírt, MMT (Mintavételi és Minőségvizsgálati terv) és mellékletként a benne felsorolt vizsgálatok jegyzőkönyve 7

8 Üzempróbák (teljesítmény tesztek) jegyzőkönyvei, Beépített anyagok megfelelőségének igazolása Megfelelőség igazolások Minőségbizonylatok Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok Eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány Ha vonalas közmű is része a munkának: Geodéziai bemérés (ITR) digitális és nyomtatott formában Geodéziai bemérés és hossz-szelvénye nyomtatott és digitális formában távvezeték keresztezések keresztszelvénye Közmű- és energiaellátás szerződései Energiaellátás közüzemi szerződések másolatai fogyasztási helyenként Vízellátás, szennyvízelvezetés/elszállítás közüzemi szerződések másolatai fogyasztási helyenként Kommunikációs vonal szerződések másolatai Tervegyeztetéskor az Üzemeltető által kért külön dokumentáció Egyéb dokumentumok Képzés és záróvizsgák jegyzőkönyvei Próbaüzemi (átállási) terv Próbaüzemi üzemeltetési, kezelési utasítás, karbantartási rendszer dokumentáció A hulladék tárolását, elszállítását igazoló hulladék nyilvántartó lap(ok)at a jogszabály szerinti jelentési kötelezettség teljesítéséhez, (FMV aláírásával) A Létesítményre és berendezésekre vonatkozó magyar nyelvű Üzemeltetési utasítás, Kezelési és karbantartási útmutató A próbaüzem előtti ellenőrzés során jegyzőkönyvbe vételre kerülnek a Létesítmény és az átadott Dokumentáció hiányosságai. A próbaüzem előtti ellenőrzés lezárását követően a lehető leghamarabb ha ennek feltételei adottak a Vállalkozónak meg kell kezdenie a próbaüzemet. Próbaüzem A Vállalkozónak a jogszabályi előírások, a hatóság előírásai és az üzemeltető szervezettel folytatott egyeztetés alapján a próbaüzemre vonatkozó folyamatleírást és tervet kell készítenie. A Próbaüzemi terv a minden szakágat magába foglaló Kezelési és karbantartási utasítással, és Üzemeltetési kézikönyvekkel együtt kezelendő. A Próbaüzemi tervet az Üzemeltetővel előzetesen véleményeztetni kell, és a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. A Próbaüzemi tervet, elkészítésének ütemezését úgy kell végezni, hogy az a Mérnöknek a jóváhagyásra a Szerződésben meghatározott időtartamot kell biztosítani. 8

9 A Próbaüzemi tervet a Mérnöknek jóváhagyásra 2 példányban papír alapon és 2 példányban digitális PDF formátumban a kell benyújtani vizsgálatra, elfogadásra. Az elfogadást követően a papír alapon 3 példányban, digitális PDF formátumban a 3 példányban kell a Próbaüzemi tervet átadni. A Próbaüzemi terv leírja a Létesítményen elvégzendő összes Közbenső Üzempróbát, a szükséges feltételek felsorolásával, időpontok és időtartam megjelölésével, a próbaüzemet közvetlenül megelőző ellenőrzési feladatokat, a próbaüzem alatti tevékenységeket rendszerező tervdokumentáció keretében. A próbaüzem megkezdése előtt munka-, és tűzvédelmi bejárást kell tartani az illetékes hatóságok (és a Megrendelő, az Üzemeltető képviselőinek) jelenlétében. Az összes szükséges módosítást a próbaüzem megkezdése előtt el kell végezni. A próbaüzem számára megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező olyan személyzetet kell a Vállalkozónak biztosítani, akik a szükséges orvosi ellenőrzésen átestek és a szükséges oltásokat megkapták. A Vállalkozónak a kezelő személyzetet is ki kell oktatnia minden munka- és egészségvédelemmel összefüggő feladatra az alábbiak szerint. Oktatás, kezelő személyzet betanítása A próbaüzem megkezdése előtt Vállalkozó a működtetési, fenntartási és javítási munkákkal kapcsolatos jóváhagyott utasításokat felhasználva kiképzi az Üzemeltető személyzetét a létesítmények biztonságos és hatékony működtetésére. A létesítmények átvétele nem minősül befejezettnek, amíg a dolgozók kielégítő képzésben nem részesülnek. Minden képzésben részt vevő személy oktatása magyar nyelven folyik. Amennyiben az oktató nem beszél folyékonyan magyarul, tolmácsot kell biztosítani. Megfelelő magyar nyelvű összefoglaló anyagokat kell elkészíteni és kiosztani, melyek segítik az oktatást és a későbbi üzemeltetést. A kezelőszemélyzet képzését négy csoportra kell osztani: kezelők, elektromos berendezéseket ellenőrző szakemberek, gépészeti berendezéseket ellenőrző szakemberek és a telep működését irányító szakemberek. A tananyagnak minden csoport esetén meg kell felelni az adott csoport speciális igényeinek. Az oktató program tartalmát legalább két héttel az oktatás kezdete előtt egyeztetni kell a Mérnökkel. A képzést a Mérnök által előzetesen jóváhagyott, megfelelően képzett személyek végzik. A Vállalkozó oktatóinak a következő képzési szakaszokat kell nyújtaniuk: o Kezelők képzése - 2 munkanap; o Elektromos berendezéseket ellenőrző szakemberek képzése - 2 munkanap; o Gépészeti berendezéseket ellenőrző szakemberek képzése - 2 munkanap; o A telep működését irányító szakemberek képzése - 2 munkanap. A különböző csoportokba tartozó dolgozók képzése egyidejűleg is folyhat, amennyiben biztosítják, hogy eltérő tartalmú oktatást nyújtanak számukra. Lehetőséget kell azonban biztosítani arra, hogy az egyes napokon különböző időben tartsák az oktatást. 9

10 A képzés célja, hogy megismertessék a dolgozókat a létesítmények működésnek minden aspektusával, és részletes képzést nyújtsanak a dolgozók adott csoportjai számára az összes olyan fontos gépészeti és elektromos berendezés működtetéséről és karbantartásáról, melyeket a szerződés keretében adnak át. Kiindulási alapként kell elfogadni, hogy a dolgozók általánosságban jártasak szakterületükön, de nem szükségszerűen a szerződés által biztosított konkrét berendezések terén. A próbaüzem kezdete és időtartama Ha a próbaüzem előtti végellenőrzés sikeresen megtörtént, valamennyi berendezésnek, gépnek megvan a vizsgálati bizonylata, a terhelés nélküli próbákat azokon a Vállalkozó sikeresen lefolytatta, dokumentálta, a Vállalkozónak 60 napon keresztül próbaüzemet kell tartania, mely során minden hulladékkezelési technológiát teljes kapacitáson üzemeltetni kell, amihez a szükséges alapanyagot a Megrendelő biztosítja. Próbaüzemi kezelési utasítás A próbaüzem (üzempróba) menetére és tartalmára vonatkozóan az alábbi általános követelmények figyelembevételével, azokat magába építve - a Vállalkozónak a minden Létesítményre külön-külön Próbaüzemi tervet és kezelési utasítást kell készítenie. A próbaüzemi kezelési utasítást a próbaüzem előtti ellenőrzési dokumentációval együtt át kell adnia a Mérnöknek. A próbaüzemi kezelési utasításnak a végleges kezelési utasításra kell épülnie, abban hivatkozni kell a végleges üzemtől való eltérésekre. A próbaüzemet a Próbaüzemi kezelési utasítás szerint kell lefolytatni, a végleges Kezelési Utasítást pedig a próbaüzem tapasztalataival aktualizálni kell. A próbaüzem általános feltételei A próbaüzem során a Vállalkozónak két szempontrendszer követelményeinek való megfelelést kell igazolnia. Az első szempont, hogy a Vállalkozónak teljesítenie kell a vonatkozó hatósági engedélyekben (IPPC, építési és létesítési engedélyek) a próbaüzemre és az üzemeltetésre vonatkozó hatósági elvárásokat, előírásokat, vizsgálatok, dokumentálás vonatkozásában. A Vállalkozónak a hatósági előírások teljesítését követően haladéktalanul el kell készítenie a próbaüzemi jegyzőkönyveket és mindazon dokumentumokat, amelyek a Létesítmény üzemeltetési és használatbavételi engedély iránti kérelmek benyújtásához szükségesek. A Vállalkozónak ugyanakkor ugyancsak a próbaüzem révén kell igazolnia, hogy a Létesítmény megfelel a szerződésben meghatározott teljesítmény és funkcionális követelményeknek. A próbaüzem során az elvégzendő mérésekre, a mérendő paraméterekre vonatkozólag azon létesítmények esetében, amelyek hatósági engedély alapján kerülnek megépítésre, a Vállalkozónak az engedély előírásai szerint kell eljárnia. A méréseket, vizsgálatokat Vállalkozónak az előírás esetén akkreditált (NAT) intézmények, személyek igénybevételével el kell végeznie, és az eredményeket a próbaüzemi jegyzőkönyvben kell dokumentálnia. A próbaüzemet sikertelennek kell nyilvánítani, ha az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: 10

11 nem alkalmas bejövő hulladék kezelésére annak mennyiségéből vagy típusából adódóan, nem alkalmas a tervezett mennyiségű, minőségű végtermék előállítására, a berendezés lényeges meghibásodása esetén, nem felel meg a biztonsági követelményeknek, nem megfelelőek a környezetvédelmi tartozékok (elviselhetetlen bűz, szemét, stb.) kezelésére, a tervezettnél nagyobb létszámú személyzet szükséges a működtetéshez, a tervezettnél nagyobb mértékű erőforrás (pl. áram) felhasználás esetén, üzemeltetési és karbantartási utasítások hiánya vagy alkalmatlansága estén, egészségügyi és biztonság, munkavédelmi utasítások, információk hiánya vagy elégtelensége estén, nem megfelelő engedélyek esetén, az Üzemeltető személyzete számára betanítást nem nyújtottak, karbantartási eszközök hiánya miatt, üzemeltetéshez szükséges eszközök hiánya miatt. A próbaüzemet a Vállalkozónak a Próbaüzemi Terv, valamint az Ideiglenes kezelési és karbantartási utasítás alapján, az Üzemeltető személyzetének képzése és betanítása után kell elvégeznie. A próbaüzem alatt a Vállalkozó is felelős a Létesítmény üzemeltetéséért és fenntartásáért. A Vállalkozó a próbaüzem alatt egyebek mellett a következők biztosításáért felelős a hatékony üzemeltetés és fenntartás érdekében: Üzemeltető szervezet előzetesen Képzésben részesült személyzete munkájának felügyelete, ellenőrzése, a szervezet vezetőjének figyelmét fel kell hívnia az észlelt hibákra, hiányosságokra, a személyzet képzését a próbaüzem közben is folyamatosan biztosítani kell A próbaüzem előtti ellenőrzés idején felmerült hibák és hiányosságok kijavításáért Feljegyzések készítésért és tárolásáért a telep működéséről, karbantartásáról és vezetéséről A telep előzetes kezelési utasítás szerinti és az elvárt teljesítménymutatóknak megfelelő üzemeltetésért A személyzet biztonságos munkavégzéshez szükséges felszerelésének és a biztonságos munkakörnyezet biztosításáért A szükséges, a tervszerű karbantartási és javítási munkák elvégzéséért Az üzemeltetés hatékonyságát növelő bárminemű változtatás, módosítás, analízis, számítás elvégzéséért a terveken, a kiépítésen, a gépeken vagy a dokumentáción A folyamatos kommunikáció biztosításáért a telep üzemeltetéséért felelős alkalmazottak között a pontos mérések és az üzemelés problémáinak pontos felderítése érdekében A próbaüzem alatt a fogyasztott és képződött erőforrásokat (elektromos áram, hőmennyiség, vegyszerek, tartalék alkatrészek, stb.), valamint a próbaüzemhez általa igénybevett munkaerejének költségeit a Vállalkozó fedezi. 11

12 Vállalkozónak a próbaüzem megkezdése előtt el kell távolítania minden építési hulladékot és nemkívánatos anyagot a munkaterületről. Napi szinten rögzíteni kell a beérkező hulladék napi mennyiségét, a kezelőlétesítményekre feladott mennyiségeket. Legalább kéthetente reprezentatív mintát kell venni, és meg kell határozni a beérkező, a kezelőlétesítményekre feladott és az onnan kikerülő hulladékok összetételét az MSZ :2005 MSZ ISO/TS 22004:2005 szabványalapján a technológiai folyamat minden végtermékére. A próbaüzem során végzett vizsgálatok eredményeinek az értékelését, és az üzemeltetési tapasztalatokat a Vállalkozónak próbaüzemi jelentésben kell összefoglalni. A Vállalkozónak a próbaüzemmel, illetve az azt lezáró, értékelő jelentéssel igazolnia kell, hogy: a. teljesítette a hatóság létesítési/építési engedélyében előírt követelményeket, b. az elkészült mű, vagyis a Létesítmény minden lehetséges és vizsgálható terhelési esetben, hulladék összetétel mellett, a teljesítménykövetelményeknek, és az előírt kibocsátási határértékeknek megfelelően tartósan és biztonságosan üzemel. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a kivitelezés helyszínén jelenleg működő hulladékkezelő központ működési engedélyének érvényessége december 31. A próbaüzem megkezdésének legkésőbbi időpontja január 1. 12

13 A LÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI JELLEMZŐI PAKS ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER PAKSI HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONTJÁNAK MÉLYÉPÍTÉSI KIVITELI TERVE PAKS, KÜLTERÜLET, HRSZ.: 0299/5 A KIVITELEZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ AZ AJÁNLATKÉRŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK: 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott VII /2010. számú, jogerős és végrehajtható építési engedély. 2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott VII /2011. számú, jogerős és végrehajtható építési engedély módosítás. 3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott VII / /2011. számú építési jogerős és végrehajtható engedély módosítás. 4.) A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott jogerős és végrehajtható egységes környezethasználati engedély (IPPC). 5.) A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott jogerős és végrehajtható F8 jelű figyelőkút vízjogi létesítési engedély. A tervekért az Ajánlatkérő vállalja a felelősséget, és annak minden kockázatát. A teljesítés során a nyertes Ajánlattevő köteles figyelembe venni és alkalmazni minden olyan törvényt, rendeletet, szabványt, műszaki előírást, határozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges (Lásd: Szerződéses Megállapodás Különös Feltételek pont) A kivitelezés mennyiségi adatai (az ajánlattételi felhívás II.2.1 pontjában szereplő mennyiségek táblázatba foglalva) Munka megnevezése Mechanikai előkezelő csarnok elkészítése, 28 x 72 m / 7,00 m méretben, ebből 28 x 42 m fedett nyitott kivitelben és 28 x 30 m fedett zárt kivitelben. Kiviteli terv szerinti teljes mennyiségek A teljes mennyiségből Jóváhagyott és a támogatásból Elszámolható munkák mennyiségei Jóváhagyott és a támogatásból nem, de ajánlatérői sajáterőből elszámolható munkák mennyiségei 1140,36 m ,36 m 2 0 m 2 841,35 m m 2 1,35 m 2 Hulladéklerakó medence ,0 m ,0 m 3 0 m 3 5 m3-es csurgalékvíz gyűjtő akna a mechanikai előkezelő épület csurgalékvizeinek gyűjtésére zsompok 5 m 3 5 m 3 0 m 3 építése Gépszín, kompaktor részére 101,63 m m 2 1,63 m 2 Veszélyes hulladék gyűjtő konténer 12,17 m 2 12 m 2 0,17 m 2 Elektronikai hulladék gyűjtő konténer 12,17 m 2 12 m 2 0,17 m 2 Gumiabroncs tároló tér lehatároló beton támfal elemek 16 db 16 db 0 db Iroda/felügyeleti konténer 12,28 m 2 12 m 2 0,28 m 2 13

14 5 m3-es szennyvízgyűjtő akna az iroda konténerhez 5 m 3 5 m 3 0 m 3 Szociális- és fürdő épület 26 fő fekete-fehér és 4 fő fehér öltözővel 130,43 m 2 130,43 m 2 0 m 2 20 m3-es szennyvízgyűjtő akna szociális és készenléti épülethez 20 m 3 20 m 3 0 m 3 Új fatüzelésű kazán max 50 kw és gépészeti berendezések 1 db 1 db 0 db Készenléti épület átépítése 139,58 m 2 139,58 m 2 0 m 2 Hulladékudvar 682,47 m m 2 12,47 m 2 Felhajtórámpa a hulladékudvarhoz 170,86 m 2 170,86 m 2 0 m 2 Hulladékudvar lefedése 208 m m 2 0 m 2 Épületgépészet/ csarnok épület fűtés szellőzés 841,35 m m 2 1,35 m 2 Vagyonvédelemi rendszer 1 db 1 db 0 db Belső üzemterületi világítás és erősáramú hálózat 1 db 1 db 0 db Új fogyasztásmérés kialakítása, mért fővezeték (betáp. Kábelek) kiépítése a fogyasztói főelosztó tábláig 1 db 1 db 0 db Gépkezelő fülke 3x4m, túlnyomásos 1 db 1 db 0 db 6,0 m széles aszfalt út: 554 m hosszon + 30m 2 sárrázó 4005,68 m ,6 m 2 684,08 m 2 Zúzalékos út: 103,5 m hosszon 303,46 m 2 266,67 m 2 36,79 m 2 Homokterítésű út 526,13 m 2 462,33 m 2 63,8 m 2 Csapadékvíz elvezető földárok az út mellett 474,55 m 474,55 m 0 m Csapadékvíz elvezető burkolt árok az út mellett 48,70 m 30 m 18,7 m Manipulációs tér térburkolata C30/37-32-XF4 vasalt 3823,22 m m 2 23,22 m 2 kavicsbeton burkolat Térburkolat és csarnoképület csapadékvíz elvezetése 482 m 420 m 62 m (zárt csatorna) Csapadékvíz szikkasztó modul 2 db 1 db 1 db Tartalék oltóvíz tároló 1 db 1 db 0 db Kerékmosó 1 db 1 db 0 db 12 férőhelyes személyzeti parkoló 1 db 1 db 0 db Beton burkolatú járda építése a szociális épülettől - a mechanikai előkezelő épületig 117 m m 2 0 m 2 Belső ivóvíz hálózat 640,15 fm 590 fm 50,15 fm Talajvíz figyelőkutak építése 9,80 m 9,80 m 0 m Csapadékvíz elvezető árok építése a hulladék lerakó körül 620 fm 620,00 fm 0 fm Földkitermelés a depónia területén 3269 m ,00 m 3 0 m 3 Töltésépítés a depónia területén (töltés építés, töltés tömörítés, rézsűképzés töltésrézsűn) m m m 3 Kiegyenlítő réteg 20 cm vastagságban a lerakó felületén m m m 2 Gázkutak építési munkái 4 db 4 db 0 db Területelőkészítés, tereprendezés a lerakó és csurgalékvíz medence helyén Altalaj tömörítés nagy felületen a lerakó és csurgalékvíz medence helyén m m m m m m 2 Geoszintetikus agyagszőnyeg beépítése m m 2 0 m 2 Szigetelést ellenőrző geofizikai monitoring rendszer építése m m 2 0 m 2 2,5 mm vtg. Geomembrán szigetelőlemez beépítése m m 2 0 m 2 14

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA TI sorszám JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA Munkanem megnevezése /

Részletesebben

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 1. oldal / 16 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapadatok, okiratok 1.1 Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai 1.1.1 Az építmény, építési munka

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Vállalkozási szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 számú Korszerű Gondozói Ház kialakítása című pályázathoz kapcsolódó Eger, Tárkányi u. 25. (HRSZ: 1161/3) alatti Bentlakásos Szociális Ellátó Intézmény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara mintaterve

A Magyar Építész Kamara mintaterve A Magyar Építész Kamara mintaterve II. Átlagos méretű családi ház Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék Bevezetés Szerződés-minta Mintaterv II. (átlagos méretű családi ház) Tervezési program 1. Tanulmányterv

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december

Részletesebben

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 2013. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló...5 2. Háttér, környezet...8

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

A Kormány.... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

A Kormány.... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány... rendelete az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi

Részletesebben

Kérelmező: Tulajdonos: Generál tervező:

Kérelmező: Tulajdonos: Generál tervező: 8 osztályos Waldorf általános iskola kialakítása Bővítési és funkcióváltozási engedély kérelem (I. és II. ütem) és OTÉK alóli felmentés Gödöllő, Tessedik S. u. 2. Hrsz: 077 Építészeti műszaki leírás Kérelmező:

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30.

HATÁROZATI JAVASLAT. 1. Szauna Bau'84 Kft. 2096 Üröm, Fő utca 1. 2. Gerdax-M Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja, Parti u. 28-30. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a KELO szauna építése tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet és a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet végrehajtásához szükséges részletes műszaki követelmények Lezárva: 2007.

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme. tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Zalavíz Zrt. objektumainak és telephelyeinek őrzés-védelme tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. április a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Község Önkormányzata 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. Tel/Fax: 89/348-002 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mezőlak Egészségház kialakítása, épület felújítás, bővítés (egyszerű közbeszerzési eljárás) Mezőlak,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")

Vállalkozási szerződés ( ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio) 'i'.,j~;"""i~ ~. Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio") Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve:

Részletesebben