BIZTONSÁGI ADATLAP. Star BRIGHT. Star BRIGHT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP. Star BRIGHT. Star BRIGHT"

Átírás

1 Oldal: 1 lapok száma: 9 Kiadás dátuma: Felülvizsgálat dátuma: Az anyag / készítmény és a gyártó / forgalmazó azonosítása: 1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása: Megnevezés: A készítmény egyéb megnevezése: 1.2. Az anyag vagy készítmény felhasználása: Zsírtalanító szer, a fém felületekrıl eltávolítja az olajat és a csiszolópasztákat A gyártó vagy forgalmazó azonosítása: Név vagy kereskedelmi név: Everstar s.r.o. (Kft.) Vállalkozás helye vagy székhely: Šumperk, Bludovská 18 Cégszám: Telefon: Telefax: Felelıs szakember: Ing. Ladislav Holeček 1.4. Sürgısségi telefonszámok: Gyártó: Everstar s.r.o., ing. Ladislav Holeček, tel. sz.: Toxikologické informační středisko - TIS (Toxikológiai Információs Központ) Na Bojišti 1, Prága 2 nonstop: telefon: ; vagy Veszélyesség azonosítása: 2.1. A készítmény veszélyességi besorolása: A készítményt Az Európai Közösség készítmények besorolására vonatkozó irányelvének legutolsó változata szerinti számított módszerek alapján kötelezıen meg kell jelölni. A készítmény besorolása megfelel az EU aktuális irányelveinek, de ki van egészítve szakirodalomból, és a cég adatbázisából származó adatokkal. A készítmény besorolása: irritatív anyag. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat Az egészségre és a környezetre ható veszélyek Közvetlen kapcsolat esetén ingerli a bırt, a nyálkahártyákat, és szemsérülést okozhat. Az elıírásoknak megfelelı használat esetén nem feltételezett a készítmény káros hatása a környezetre Egyéb lehetséges kockázatok:

2 Oldal: 2 lapok száma 9 Rendeltetésszerő használat esetén kicsi a valószínősége A csomagoláson feltüntetett adatok: Lásd a 15. pontot 3. Az anyag összetételére vonatkozó információk: 3.1. A készítmény általános leírása: Az alábbiakban feltüntetett anyagok és veszélytelen adalékanyagok vizes oldata. A készítmény veszélyes összetevıi Kémiai megnevezés CAS szám EU szám Tartalom Klasszifikáció R-mondat(ok) (EINECS) (%) Alkil-polietilén-glikol-éter polimer Xn Elsısegély nyújtási utasítások: 4.1. Általános utasítások: A biztonsági adatlapot el kell olvasni, kerülni kell a készítménnyel való közvetlen kapcsolatba kerülést, munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. A sérültnek testi és lelki nyugalmat kell biztosítani, és meg kell akadályozni, hogy megfázzon. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabilizált oldalhelyzetbe kell fektetni Belégzés esetén: Meg kell szüntetni a készítmény további belélegzését, a sérültet friss levegıre kell vinni, nyugalmat biztosítani, és megakadályozni, hogy a sérült járkáljon. Ha a sérült nem lélegzik, akkor meg kell kezdeni a szájból-szájba mesterséges légzést, és azonnal orvost kell hívni Szembe kerülés esetén: A szemet azonnal (nyitott szemhéjakkal), vízsugárral alaposan ki kell mosni. Kérjen tanácsot az orvostól! 4.4 Bırrel érintkezés esetén: A szennyezett felületet szappannal és bı vízzel le kell mosni. Bırápoló krémmel kezelni Lenyelés esetén: A szájat azonnal ki kell öblíteni, és kb. 1/2 liter langyos vizet inni. Hányást nem szabad elıidézni. Azonnal orvoshoz kell fordulni Egyéb adatok: Az azonnali intézkedések érdekében a munkahelyen langyos vizet adó zuhanyrózsát kell felszerelni.

3 Oldal: 3 lapok száma: 9 5. Tőzoltási intézkedések: 5.1. Alkalmas oltószer: Víz, vízköd. A tőzoltáskor figyelembe kell venni az egyéb égı anyagok tulajdonságait is Nem alkalmas oltószer: Közvetlen erıs vízsugár Speciális veszélyek: Égés közben veszélyes bomlástermékek: széndioxid, szénmonoxid kerülhetnek a levegıbe Különleges védıeszközök tőzoltóknak: Tőzoltó védıfelszerelések, önálló légzıkészülék, vegyvédelmi köpeny használata. 5.5 Egyéb adatok: A sérült tartályokat vízpermettel hőteni. 6. Intézkedések az anyag véletlen kiömlése esetén: 6.1. Személyvédelmi biztonsági intézkedések: Be kell tartani az alapvetı munkavédelmi és higiéniai elıírásokat. Meg kell gátolni a készítmény szembe, valamint bırre kerülését, gızeinek belégzését. Egyéni védıeszközöket használni. A baleset helyszínét le kell zárni és meg kell jelölni. Meg kell akadályozni, hogy a területre illetéktelen személyek bemenjenek. El kell távolítani minden tőzforrást Környezetvédelmi biztonsági intézkedések: Meg kell akadályozni a készítmény talajba, felszíni vizekbe és talajvízbe kerülését. Csatornába önteni tilos. Nagyobb mennyiségő készítmény kifolyása esetén értesíteni az illetékes szerveket Ajánlott tisztítási és mentesítési módszerek: A kifolyt készítményt megfelelı anyaggal (homok, kovaföld) fel kell itatni, megfelelı tárolóedénybe összegyőjteni és megsemmisítésre átadni. A szennyezett területet vízzel leöblíteni. 7. Kezelés és tárolás: 7.1. Kezelés: Az anyag / készítmény biztonságos kezelésére vonatkozó megelızı intézkedések. Betartani a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános elıírásokat. Biztosítani kell a munkahely megfelelı szellıztetését és a levegı elszívását. Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést. Egyéni védıeszközöket kell használni. A készítmény

4 Oldal: 4 lapok száma 9 gızeit nem szabad belélegezni. Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni, továbbá be kell tartani személyi higiéniai elıírásokat Környezetvédelmi megelızı biztonsági intézkedések: Az edényeket kiömlés ellen védeni kell Tárolás: Intézkedések az anyag biztonságos tárolásához: A készítményt eredeti és lezárt csomagolásban, száraz helyen, a közvetlen napsütéstıl védetten, 5 C-nál magasabb hımérséklető tárolóhelyen kell tárolni. A tárolási hımérséklet nem lehet több 40 C-nál. Az adott tárolási feltételekre vonatkozó mennyiségi határértékek: nincs korlátozva Specifikus felhasználás: Nincs meghatározva. 8. Az egészséget nem veszélyeztetı expozíciós értékek / személyi védıfelszerelések: 8.1. Expozíciós határértékek: Az anyag (készítmény) megnevezése CAS szám PEL mg/m 3 NPK-P mg/m 3 Megjegyzés Átszámítási tényezı ppm-re. Biológia tesztek mutatóinak határértékei (432/2003 sz. 2. sz. melléklet): nincs megadva Külföldi expozíciós határértékek Ajánlott megfigyelı eljárások: A munkahelyi levegıben lévı anyag megfigyelésére és felügyeletére vonatkozó eljárást, valamint a munkaés személyvédelmi eszközök specifikációját a munka- és egészségvédelmi felelıs határozza meg Az expozíció korlátozása: Munkahely megfelelı szellıztetése 8.4. Az expozíció korlátozása a dolgozókra: Kellı mértékő munkahelyi szellıztetés, az elıírt védıeszközök használata Az expozíció korlátozása a környezetre:

5 Oldal: 5 lapok száma: 9 Meg kell gátolni a környezetszennyezést, az anyag vizekbe, vagy csatornába való kerülését. Egyéb jogi elıírások: a vizekrıl szóló 254/2001. sz törvény; a levegı védelmérıl szóló 86/2002. sz törvény Egyéni védıeszközök: 8.6.1: Általános követelmények: Élelmiszertıl, italtól és takarmánytól távol tartandó. Tízórai szünet elıtt, és a munka végén kezet mosni, mechanikus szellıztetés, levegı elszívás Légutak védelme: Rövid idejő alkalmazás, vagy kis terhelés esetén szőrıvel szerelt légzıkészüléket, intenzívebb használat vagy hosszabb ideig tartó terhelés esetén a környezeti levegıtıl független légzıkészüléket kell használni Kéz védelme: Butilkaucsukból vagy nitrilkaucsukból készült védıkesztyő Szem védelme: Zárt, arcra felülı védıszemüveg Bır védelme: Standard védıruha, gumicsizma, kötény, sapka Egyéb adatok: Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. 9. A készítmény fizikai és kémiai tulajdonságai 9.1. Halmazállapot (20 C-on): Folyadék Szín: Világossárga 9.3. Szag (illat): Felhasznált alapanyagok szerinti 9.4. ph érték (10 g/l 20 C-on): kb Bomlási hımérséklet: Nincs megadva Forráspont: Nincs megadva Sőrőség (20 C-on): 9.8 Lobbanáspont: kb. 1,02 g.cm -3 Nincs megadva Öngyulladás: Nincs megadva Robbanási határértékek: Nincs megadva Gızsőrőség: Nincs megadva Oldhatóság vízben (20 C-on): Oldható Dinamikus viszkozitás (20 C-on): Nincs megadva Gyúlékonyság Veszélyességi osztály: A készítmény nem gyúlékony vizes oldat Szerves oldószer tartalom

6 Oldal: 6 lapok száma 9 a 355/2002. számú törvény szerint: Nincs megadva. 10. A készítmény stabilitása és reakciókéssége: Az elıírt raktározási, kezelési és felhasználás feltételek betartása esetén a készítmény stabil Összeférhetetlenség: A készítményt óvni kell a fagytól! Anyagok, amelyeket nem szabad használni: Erısen oxidáló hatású anyagok Veszélyes bomló anyagok: Nem ismertek Egyéb adatok: Nincsenek. 11. Toxikológiai információk: Az expozíció jeleinek leírása: Belélegezve: Bırrel érintkezve: Szembe kerüléskor: Lenyelve: Egyéb információk: Ingerlı és maró hatású. Ingerlı köhögés, nehéz légzés. Ingerlı hatású. Ingerlı hatású. Könnyezı szem. Ingerlı hatású. Nincsenek Veszélyes hatások az egészségre: Akut toxicitás Megnevezés Teszt típusa Végeredmény Expozíciós út Teszteléshez használt állat Hatások hosszantartó, vagy hosszabb expozíció esetén: Szenzibilitás: Nincs ismert hatása. Karcinogén hatás: Nincs elegendı adat. Mutagén hatás: Nincs elegendı adat. Reprodukcióra vonatkozó toxicitás: Nincs elegendı adat. Egyéb információk: Nincsenek.

7 Oldal: 7 lapok száma: Az anyag vagy készítmény ökológia információi: Ökotoxicitás: Nincsenek adatok Egyéb adatok: Vízveszélyeztetettségi fokozat 1. Kis mértékben veszélyezteti a vizet. Talajvízbe nem kerülhet Perszisztencia és felbomlás: A készítményben található felületaktív anyagok megfelelnek a felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságára vonatkozó EK rendelkezéseknek (648/2004/EK). A készítményben található felületaktív anyagok teljesítik a felületaktív anyagokról szóló EK 648/2004 sz. rendelet kritériumait. A nyilatkozatot alátámasztó adatokat az Európai Közösség tagállamai kompetens szerveinek, közvetlen kérés alapján bemutatjuk. Felületaktív anyagok lebonthatósága: >60% BOD 28 nap, zárt palackban vizsgálva OECD 301 D Egyéb adatok: CHSK: Mobilitás: A környezeti összetevıkbe jutás: Felületi feszültség: Abszorpció vagy deszorpció: Bio-akkumulációs potenciál: Vízben jól oldódik. Nincsenek adatok. Nincsenek adatok. Nincsenek adatok. Élıszervezeti felhalmozódása nem valószínő, figyelembe véve a készítmény jó oldódását a vízben. A készítmény ökotoxiológiai tulajdonságait egyelıre nem vizsgálták. Nincs ismert negatív hatása a környezetre. Be kell tartani a felszíni és talajvizek védelmére vonatkozó elıírásokat. Meg kell elızni a készítmény talajba jutását. Normál használat és tárolás esetén a készítmény nem veszélyezteti a környezetet és nincs hatással az ózonrétegre. Víz veszélyeztetettségi osztály (WGK): Mentesítésre vonatkozó utasítások: A hulladékokról szóló 185/2001. sz. törvény érvényben lévı rendelkezései. A csomagolóanyagokról szóló 477/2001. sz. törvény érvényben lévı rendelkezései Az anyag vagy készítmény eltávolítása közben keletkezı veszélyek: Nem szabad a háztartási hulladékokkal összekeverni, meg kell gátolni a készítmény csatornába kerülését Az anyag vagy készítmény, és a szennyezett csomagolóanyag eltávolítására vonatkozó módszerek: A készítmény eltávolításakor be kell tartani az adott munkahelyre vonatkozó eljárási utasításokat. A készítményt nagy mennyiségő vízzel kell hígítani. Csatormába kiengedni csak a vízgazdálkodási szervek elıírásai szerint végrehajtott semlegesítés után szabad A hulladék besorolása a Hulladékkatalógus szerint: Felhasználatlan készítmény: Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék. N kategória.

8 Oldal: 8 lapok száma 9 Felhasznált készítmény: A hulladékokról szóló 185/2001. sz. törvény érvényben lévı rendelkezései értelmében a létrejött hulladék tulajdonságai szerint kell besorolni. Besorolható például, mint: Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanító készítmény hulladékok. N kategória Zsírok, kenıanyagok, szappanok, mosószerek, fertıtlenítıszerek és kozmetikumok termelésébıl, kiszerelésébıl, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok. Közelebbrıl nem meghatározott hulladékok. N kategória A kontaminált csomagolóanyag hatástalanítása: Az üres csomagolóanyagokat a tökéletes kiürítésük és kitisztításuk után újra lehet hasznosítani. A szennyezett csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni A hulladék besorolása a Hulladékkatalógus szerint: Veszélyes anyag maradékokat tartalmazó csomagolóanyag, vagy ilyen anyagokkal szennyezett csomagolóanyag. N kategória. 14. Szállítási információk: Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID): Nincs alárendelve ADR/RID elıírásoknak Belföldi folyami hajószállítás (ADN): Nincs alárendelve ADN elıírásoknak Tengeri szállítás (IMDG/IMO): Nincs alárendelve IMDG/IMO elıírásoknak Légi szállítás (ICAO/IATA): Nincs alárendelve ICAO/IATA elıírásoknak. 15. Jogi elıírásokra vonatkozó információk: A csomagoláson feltüntetett adatok: A 356/2003. sz. törvény és a 232/2004. sz. Kormányrendelet értelmében. Megnevezés: Star BRIHT Grafikus veszélyszimbólumok: Irritatív R-mondatok: R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. S-mondatok: S 26 Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S28 Ha az anyag a bırre kerül, akkor azt azonnal bı vízzel és szappannal le kell mosni. S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelı módon ártalmatlanítani kell. S 37/39 Megfelelı védıkesztyőt, és szem-/arcvédıt kell viselni.

9 Oldal: 9 lapok száma: 9 Gyártó: Everstar s.r.o. (Kft.) Bludovská 18, Šumperk Tel.: A címkén feltüntetett összetétel (az Európai Parlament és Tanács a felületaktív anyagokról szóló 648/2004. számú rendelete szerint): 15 % vagy annál több, de 30 %-nál kevesebb nem ionos felületaktív anyagok, 5 % vagy annál több, de 15 %-nál kevesebb szappan. Továbbá tartalmaz: aminokat, inhibitorokat és segédanyagokat Jogi elıírások Cseh Köztársaságban: A vegyi anyagokra és vegyi készítményekre vonatkozó 356/2003. sz. törvény érvényben lévı szövegezése. Értelmezı elıírások ehhez a törvényhez. A termékek általános biztonságáról szóló 102/2001. sz törvény érvényben lévı szövegezése. A hulladékokról szóló 185/2001. sz. törvény érvényben lévı rendelkezései. A csomagolóanyagokról szóló 477/2001. sz. törvény érvényben lévı rendelkezései. A vegyi anyagokra és vegyi készítményekre vonatkozó törvény 232/2004. sz. végrehajtási rendelete, és a vegyi anyagok és vegyi készítmények besorolására, csomagolására és jelölésére vonatkozó törvény módosítása, az ezt követı elıírások értelmében. Az 1907/2006/EU REACH rendelet. Az Európai Parlament és Tanács 648/2004. számú rendelete a felületaktív anyagokról. 16. Egyéb információk: Alkalmazott R-mondatok: Az R-mondatok csak a készítmény veszélyes összetevıire vonatkoznak, a készítmény besorolása a 15. fejezetben található. R 22 R 41 Lenyelve ártalmas. Súlyos szemkárosodást okozhat Oktatási utasítások: Munkavédelmi oktatás a veszélyes vegyi anyagok kezelésérıl Ajánlott felhasználási korlátozások: A gyártó nyilatkozata: Véleményezésre kerültek a PBT és a vpvb tulajdonságok a REACH rendelet XIII. melléklete szerint. A készítmény összetevıinek nincsenek veszélyes tulajdonságai. A Biztonsági adatlap kidolgozása az EU 1907/2006 REACH rendeletével összhangban történt. A Biztonsági adatlapban szereplı alapadatok a jelenleg ismert adatokra és tapasztalatokra támaszkodnak, és megfelelnek az érvényben lévı jogi elıírásoknak. A fenti adatokat a legnagyobb gondossággal győjtöttük össze, de ez nem jelenti azt, hogy azok komplettek és minden szempontból helytállóak. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelısséget a készítmény helytelen használatából és kezelésébıl származó károkért.

10 Oldal: 10 lapok száma Adatforrások: Szakmai adatbázisok és a vegyi törvényekkel kapcsolatos egyéb elıírások Változtatások a biztonsági adatlap felülvizsgálatakor: Módosítások a REACH rendelet szerint.

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2012-02-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: Páva mosható beltéri

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2010.01.16. Blue Ice Fresh WC tisztító. 5-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Ul Okunin 1. Telefon: +48 22 76 59 500; Fax: +48 22 76 59 984

I. felülvizsgálat: 2010.01.16. Blue Ice Fresh WC tisztító. 5-100 Nowy Dwor Mazowiecki, Ul Okunin 1. Telefon: +48 22 76 59 500; Fax: +48 22 76 59 984 1. Készítmény neve: Harpic Blue Ice Kereskedelmi név: Harpic Blue Ice Azonosítási szám: D0187394 / 0180338 A készítmény felhasználása: Termék leírása : WC csésze tisztító folyadék Gyártó cég neve, címe:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ultra Sol Extra higiénés kéztisztító és fertıtlenítıszer

BIZTONSÁGI ADATLAP. Ultra Sol Extra higiénés kéztisztító és fertıtlenítıszer BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2005. november 25. Felülvizsgálva: 2010. március 24. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A keverék neve: A keverék felhasználása: Fertıtlenítı

Részletesebben

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen.

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. Biztonsági adatlap 4.verzió 2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. 1.szakasz: A KÉSZÍTMÉNY ÉS GYÁRTÓ/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Készítés dátuma:2005.06.20 Aktualizáció dátuma:2012.08.01

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. november 04. Felülvizsgálva: 2013. augusztus 16. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: fertıtlenítı krémszappan 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Tisztító hatású

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 5060 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009

No Change Service! Verzió 01.10 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 15.06.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 )

BIZTONSÁGI ADATLAP ( EC 1907/2006 ) 1. Anyag, illetve készítmény és a cég megnevezése 1.1 Az anyag / a készítmény megnevezése: Kereskedelmi megnevezés: Az anyag / a készítmény alkalmazása: Ellenjavallt felhasználások: Festék-, lakk- vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: JÉGMENTESÍTİ 500 ML Cikkszám: 0892 331 400

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit CF 5325. 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Calgonit CF 5325. 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Aktívklór tartalmú, nagyhatású

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a Bizottság (EK) 453/2010/EK irányelv által módosított 1907/2006 sz. (REACH) rendelkezése értelmében

BIZTONSÁGI ADATLAP a Bizottság (EK) 453/2010/EK irányelv által módosított 1907/2006 sz. (REACH) rendelkezése értelmében 1. FEJEZET: A VEGYI ANYAG/VEGYÜLET ÉS A CÉG/VÁLLALAT NEVE 1.1 A termék neve Kereskedelmi elnevezés: Vegyi elnevezés: Keverék Nyilvántartási szám: Nem Indexszám: Nem 1.2 Az anyag vagy vegyület ajánlott

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra:

Részletesebben

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9.

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: 2003. december 9. 1. A készítmény neve: 6020 BESA-VAL CONVERTER Termék kód: 2600200000 Alkalmazási terület: kötıanyag Gyártó cég neve: Bernardo Ecenarro, S.A.

Részletesebben

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2

Kiadás/ felülvizsgálat: 2014.09.29. változat: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A keverék kereskedelmi neve: Krém Szinonímák: -- 1.2.

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum MA10000771/ 10.03.2015 10.03.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/13 Septoforce BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével és a 453/2010/EU rendelettel A kiállítás kelte: 2001.05.31. 1.) Szakasz: A keverék

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján

New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet előírása alapján New Formula FLOREN TÜKÖR ÉS ABLAKTISZTÍTÓ Felülvizsgált: 2014. január 31. Verzió: 2.0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet előírása alapján *1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben