H-1029 Budapest, Ördögárok u.43. Tel./fax: (36-1) Tel.: (36-1) POLGÁRI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H-1029 Budapest, Ördögárok u.43. Tel./fax: (36-1) 176-8880 Tel.: (36-1) 275-7049 POLGÁRI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ"

Átírás

1 VÁSÁRHELYI EMILIA H-1029 Budapest, Ördögárok u.43. Tel./fax: (36-1) Tel.: (36-1) POLGÁRI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A MAGYAR POLGÁRI JOG FOGALMA, RENDSZERE, KIALAKULÁS ÉS ALAPELVEI A polgári jog tárgyköre és fogalma. A magyar polgári jog rendszere. A polgári jog kialakulása és fejlődése. A magyar polgári jog alapelvei 1.1. A polgári jog tárgyköre és fogalma A jog a társadalmi kapcsolatok szabályozásának egyik eszköze. A jogszabályok alig különböznek az egyéb társadalmi szabályoktól, ill. az önkéntesen létrehozott magatartási normatíváktól. A jogi norma, ill. a jogi kötelék abban különbözik az egyéb szabályoktól, hogy: - nem mindenki jogosult a norma kibocsátására - kikényszeríthető annak végrehajtása. A jog tehát olyan magatartási szabály, ill. olyan rendezett társadalmi kapcsolat, melynek érvényesülését állam, vagy más olyan hatalom biztosítja, mely rendelkezik a kikényszerítéshez szükséges eszközökkel. A közjogtól elkülönített magánjog, ill. a jogalanyok szerint megjelölt polgári jog lényegileg azonos kört takar. A polgári jog tárgyköre - vagyoni viszonyok szabályozása - tulajdoni viszonyok - áruviszonyok - vagyoni viszonyok alanyainak, személyek jogállásának, külső kapcsolatainak szabályozása - személyek joga - gazdálkodó, vagy gazdálkodással is foglalkozó szervezetek, mint a polgári jogviszonyok alanyai - személyek védelme - szellemi alkotások joga A polgári jog jellemzői - autonómia (alanyai önálló akaratuk kialakítására alkalmas képességekkel, ill. szervezettel rendelkeznek) - alanyainak mellérendeltsége - kapcsolatok vagyoni természetűek - személyek jogvédelme - szabályainak érvényesülését az állam biztosítja. A polgári jog tárgykörébe tartozik - a gazdasági forgalom szabályozása - beruházások - rekonstrukciók - innovációs folyamatok - termékforgalom - fuvarozás - bankügyletek - a szükségletek kielégítésének joga - vagyontárgyak, javak megszerzése, előállítása, felhasználása - lakás megszerzése, fenntartása - kultúrális igények kielégítése

2 - utazás, ruházkodás, élelembeszerzés - energiaellátás, bankhitel, piackutatás - a mindennapok joga - közművek - hírközlés - tömegközlekedés - lakáshasználat - javítószolgálatok igénybevétele - a személyiség, az alkotó személyiség integritásának joga - az autonóm jogalanyok - érdekvédelme - jóhírének védelme - üzleti tisztességének védelme - alkotói jogainak védelme - elősegíti a szellemi alkotások - létrejöttét - forgalmazását - közkinccsé tételét. A magyar polgári jog az autonóm jogalanyok mellérendeltségi kapcsolatából keletkező vagyoni viszonyok, a jogalanyiság és az ebből eredő szmélyiségi jogok szabályozásával foglalkozik A magyar polgári jog rendszere Klasszikus magánjog - Általános rész (szellemi alkotás - szerzői, szabadalmi, védjegy) - Személyek (családi jog kiválása megindul) - Dologi jog - Kötelmi jog Kiválik: a polgári eljárásjog, a kereskedelmi és váltójog A polgári jog tudományos rendszere - Általános rész - Személyek joga - Szellemi alkotások joga - Tulajdonjog - Kötelmi jog - Öröklési jog Kiválik: a polgári eljárásjog, a családjog A hatályos Ptk. rendszere - Bevezető rendelkezések - Személyek - Tulajdonjog - Kötelmi jog - Öröklési jog - Zárórendelkezések. A magánjog részterületei Közjogi jogágak: alkotmányjog, közigazgatási jog, büntetőjog, pénzügyi jog. Önálló jogág: a munkajog, a nemzetközi magánjog (kiváló-félben a nemetközi gazdasági kapcsolatok joga. A polgári jog eszközjoga: a polgári eljárásjog. A polgári joggal rész-egész viszonyban áll: a családi jog, a társasági jog, s annak kiterjedt változata a kereskedelmi jog A polgári jog kialakulása és fejlődése - Magyar jogtudósok - Frank Ignácz 19.sz. - Külföldi jogtudósok - Suarez 18.sz. ALR

3 - Apáthy István 19.sz. - Teleszky István 19.sz. - Wenzel Gusztáv 19.sz. - Herczeg Mihály 19.sz. - Zlinszky Imre 19.sz. - (Dell) Adami Rezső 19.sz. - Grosschmid Béni sz. - Szászy-Schwarz Gusztáv sz. - Kolozsvári Bálint sz. - Tóth Lajos sz. - Szladits Károly sz. - Marton Géza 20.sz. - Nizsalovszky Endre 20.sz. - Szászy István 20.sz. - Eörsi Gyula 20.sz. - Világhy Miklós 20.sz. - Asztalos László 20.sz. - Moór Gyula 20.sz. - Villányi (Fürst) László 20.sz. Allgemeines Landrecht (1791) - nagy terjedelmű szakasz - kazuisztikus - római és germán jogelemek - Portalis sz. Code Civil - Martini 19.sz. ABGB - Zeiller 19.sz. ABGB - Windscheid 19.sz. BGB - Gierke 19.sz. BGB - Planck 19.sz. BGB - Savigny - R. Jhering (érdekkutató-iskola) - Thibaut - Bratus - Brinz (célvagyon-elmélet) Code Civil ( ) - mintegy 10 éves magánjogi legiszlációs folyamat - szerkezete: személyek, dolgok, ügyletek - alapelvei - törvény előtti egyenlőség - tulajdon sérthetetlensége - szerződés szabadsága - pacta sunt servanda - az öröklési jogban nem tett különbséget - a vagyontárgy jellege szerint - az örökösök neme szerint - a házasságkötést magánjogi szerződésnek tekintette ABGB (1811) - négylépcsős szerkesztési folyamat - reformkódex - szerkezete: személyi jog, dologi jog, közös rész - személyi jog: természetes személyek, családi jog - dologi jog: - dologbani: tulajdon, idegen dologbeli, öröklés - dologhozi (kötelmi): szerződés, kártérítés - közös rész: mellékkötelmek, alanyváltozások, kötelemszüntető jogi tények, elévülés, elbirtoklás, jogszüntető jogi tények (pl. halál) - terjedelme: hatása a magyar magánjogra a 19. sz. során jelentős ZGB (1912) - jellemzői - a generálklauzulák széleskörű alkalmazása BGB ( ) - jellemzői: szabatosság, rendszeresség, teljesség - pandektajogi hatás: - általános rész - kötelmi jog - öröklési jog - germanisztikus szemléletű - dologi jog - családi jog Az angol magánjog fejlődése - a római jogtól nagymértékben függetlenedett - eredetiségét, önállóságát megőrizte

4 - az utaló magatartás intézményének kidolgozása - világos fogalmazás, érthető nyelvezet - blankettaszerződések szabályozása - nemzetközi jogban a semleges jog (ún. harmadik ország jogának kikötése) - hatással volt az 1928-as Mtj-re - a common law először kiegészült, ma együtt él a statute law normáival - a jogtudomány magas színvonalra emelkedett (Blackstone) - pragmatikus szemlélet - konzervatív formai megoldások - hazánkban az EK által közvetített módon egyre jobban érvényesül Intézmény- és tudománytörténet a magyar magánjogban Honfoglalás előtti évszázadokban: a római jog elsorvadt. Az államalapítást követő királyi jogalkotás: - a magánjogi kérdések büntetőjogi eszközökkel való rendezése - a tv-k főként közjogi tilalmakat állítottak fel. Árpádházi királyok: nem különültek el a magánjogi (kártérítési) és büntetőjogi tényállások, ill. szankciók. Werbőczy István Hármaskönyve (1514) - a magyar jogfejlődés sokáig legértékesebb dokumentuma - törvénybe iktatott jogforrás soha nem lett - hatása azonban 1848-ig - a szokásjog összegyűjtése és írásbafoglalása - közjogi normákat is tartalmazó, tekintéllyel bíró jogalkalmazási vezérfonal A kodifikációs szándék tv-be foglalása 1791-ben tv. írta elő, hogy a magyar magánjogot egységes kódexbe kell foglalni. Egyes tv-k születtek 1825, 1836., Frank Ignácz: "Közigazság Törvénye Magyarhonban". E munkájában megkülönbözteti: - a személyes jogot és a vagyonjogot - tárgyalja a "dolgokat" és az öröklést - tartozások cím alatt: a szerződéses és kárkötelmeket. Az 1848-as XV. tc. megszüntette az ősiséget és a hűbéri rendszert. A szabadságharc bukása meghatározta a következő évtizedek magyar magánjogának fejlődését: : az osztrák jog hatályba léptetése Októberi diploma: visszaállította a magyar bíróságok ítélkezési jogát, melyek az Országbírói Értekezlet által javasolt Ideiglenes Törvénykezési Szabályok alapján kezdték meg működésüket, de az ITSZ normái nem voltak jogforrások, csak "zsinórmértékek" - Apáthy István: Kereskedelmi Tv. (1875. évi XXXVII. tc.) - Teleszky István-féle öröklési jogi tervezet - Szászy Béla szerkesztésében: "Magánjogi Törvényjavaslat" (1928) - felsőházi jóváhagyást soha nem kapott - a jelenlegi Ptk-ig írott szokásjogként funkcionált szakasza 4 fő részre tagolódik - személyi és családi jog - dologi jog (tulajdon és korlátolt dologi jogok) - kötelmek joga (szerződések, kárkötelmek, jogalap nélküli gazdagodás) - öröklési jog - a hatályos Ptk. ezt a szerkezeti rendszert vette át (kivéve családi jog) - legnevesebb magánjogászok - Wenzel Gusztáv: A magyar és az erdélyi magánjog rednszere (1863) - Wenzel követői: Herczeg Mihály és Zlinszky Imre (kézikönyve 8 kiadást ért meg) - a századvég magánjogtudományának nagy egyéniségei - Grosschmid Béni (Zsögöd Benő) - "Fejezetek kötelmi jogunk történetéből" I. kötet (1898), II. kötet (1900) - "Magánjogi tanulmányok" I-II. (1901)

5 - "Jogszabálytan" (1905) - Szászy Schwarz Gusztáv (Schwarz Gusztáv) - a Brinz-féle célvagyonelmélet követője - "Magánjogi fejtegetések" (1890) - "Magánjogunk felépítése" (1893) - "A jogi személy magyarázata" (1906) - "Új irányok a magánjogban" (1911) - "Parerga" (1912) - a "nagy generáció" - Kolozsvári Bálint, Tóth Lajos, Szladits Károly - Szladits tudományszervező tevékenysége - Szladits nevéhez köthető a "gazdasági ellehetetlenülés" tana - Szladits "A magyar magánjog" VI. kötetének szerkesztése - Almási, Bátor, Beck, Kolozsváry, Kuncz, Marton, Nizsalovszky, Szászy, Személyi, Villányi - Újlaky Lajos: "Hetven év magánjogi irodalma", "Öt év magánjogi irodalma" (bibliográfia) - a II. vh. utáni időszak - a "szocialista család" önálló tv-i szabályozást kapott (1952) - a családi jog és a földjog önállósodott : Ptk. - neves római jogászok: Marton Géza, Nizsalovszky Endre - Szászy István a nemzetközi magánjoggal és a munkajoggal - a polgári jog "megmentése": Eörsi, Sárándi, Világhy (Szászy tanítványai) - Eörsi Gyula - struktúra-elmélet (kollektíva struktúra, autonóm struktúra) - Világhy Miklós: áruviszony-elmélet Korszak Árutermelés Jog Jogászság ÓKOR kezdetleges - általános jog, jogágazati papi feladat tagozódás nélkül RÓMAI BIRODALOM fejlett - ius gentium, hivatásos - kereskedelem joga elkülönül FEUDALIZMUS elsorvad - privilégiumok - széttagoltság - kánon jog - iszlám jog - erkölcsi elvek, vallási tételek szerepe a jogban VÁROSÁLLAMOK fejlődik - római jog recipiálása - a kereskedelem igényeinek megfelelő jogintézmények Polgári forradalmak ANGLIA Polgári forradalmak FRANCIAORSZÁG fejlett fejlett - Common Law - Statute Law - Equity kompromisszumok, rugalmasan alkalmazkodó jog Code Civil: minőségi előrelépés a magánjog fejlődésében NÉMET TERÜLET fejlett Allgemeines Landrecht OPTK BGB ZBG pl.: praetor papság glosszátorok portális Savigny Windscheid Brinz Jhering 1.4. A magyar polgári jog alapelvei (NOVOTNI) A magánjog nemzetközi értelmében hagyományosan kialakított alapelvei között ismeri a tudomány: - a tulajdon védelme és sérthetetlensége - a szerződési szabadság - a végintézkedési szabadság - a szerzett jogok sérthetetlenségének eszméje

6 - nemo plus iuris elve. Deklaratív alapelvek Jellemzői: - jogpolitikai tendenciákat, célkitűzéseket és elvárásokat rögzítenek. - a konkrét jogviták során közvetlenül nem érvényesülnek. - a törvényes érdek, az alanyi jog és a tulajdon védelme /Ptk. 2.. és 3../ - alanyi jogok, jogszabályok - tulajdon gyakorlásából adódó lehetőségek - szellemi alkotások létrehozásának és felhasználásának köre. - a szerződés és a végintézkedés szabadsága - a szerződési szabadság - a szerződési kötelezettség hatósági úton elrendelt és hatósági úton végrehajtott kényszerhelyzete - végintézkedés szabadsága Operatív alapelvek Jellemzői: - a jogalkotót, jogalkalmazót esetenként konkrét módon is tájékoztatják a törvényhozó szándékairól és akaratáról - önmagukban is alkalmasak egyes jogviták eldöntésére - pótolni képesek a törvényhozásban jelentkező joghézagokat. - jóhiszeműség - tisztesség (jóerkölcs) - kölcsönös együttműködés (együttélés) /Ptk. 4.. (2)/ - a jóhiszeműség szubjektív emberi körülmény, az ember meghatározott tudati, akarati állapota - jóhiszeműen jár el az a jogalany, aki nem tud és nem is tudhat a látszattal ellentétes jogi helyzetről - rosszhiszeműen cselekszik az, aki arról tud, ill. tudnia kellett - a tisztességes magatartás a polgári jog valamennyi alanyával szemben megkívánt követelmény - a jóerkölcs kategóriája XIV. tv. által kerül be a Ptk-ba /Ptk (2)/ - az együttműködés elve a felektől aktív magatartást kíván meg - egyéb elvárásokat is jelent - a közérdek alapján elvárható - az együttműködésből fakad egymás tájékoztatása - az együttélés a feleket passzív magatartásra kötelezi - nem zavarhatják partnerüket /Ptk / - a joggal való visszaélés tilalma /Ptk. 2.. (2)/ - a személyek jogaikat azok társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolhatják - joggal való visszaélésnek minősül - Ptk. 5.. (1) és (2) - Ptk : a szomszédjogok általános szabálya - Ptk. 5.. (3) a jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadása - a bíróság nem köteles a jognyilatkozat pótlására, csak pótolhatja azt - Ptk : a bíróság a fél kérelmére köteles a nyilatkozatot pótolni - az elvárható magatartás elve /Ptk.4.. (4)/ - Ptk. 4.. (4): az általában elvárhatóság - Ptk : aki bizonyítja a károkozásban a felróhatóság hiányát - Ptk : emelt szintű elvárhatóság (veszélyes üzem esetén) - Ptk : az elvárható magatartás elmulasztása Értelmezési alapelv /Ptk.1.. (2) és 7../ - elsődleges szintű követelménye a jogbiztonságot szolgáló egységesség /Ptk. 1.. (1) és Ptk. 1.. (2)

7 - második, emeltebb szintje a jogfejlesztő értelmezés - a jogfejlesztő értelmezés célja: a hatályos jog - értelmezés útján - lépést tartson a gazdaságitársadalmi fejlődéssel 1.4. A magyar polgári jog alapelvei (BÍRÓ-LENKOVICS) Egy-egy jogág alapelveinek konkrét funkciója van: - értelmezési funkció: azt hivatott elősegíteni, hogy ugyanazt a jogszabályi rendelkezést a különböző jogalkalmazók egyformán értelmezzék és alkalmazzák - hézagpótló funkció: az általános jogi normák és az egyes (konkrét) életviszonyok szükségszerű különbözőségéből adódó feszültségek és hiányok megszüntetése érdekében van szükség. A polgári jog területén találhatunk: - deklaratív alapelveket, melyek a jog általános elveit alkalmazzák a relatíve önálló polgári jog, mint jogág területére, figyelembevéve a polgári jogviszonyok sajátosságait. (a jogalkotásban és a jogfejlesztő értelmezésben van nagyobb szerepük) - operatív alapelveket, melyek konkrétabb szerepet kapnak a jogalkalmazásban, s nem ritkán önállóan is alkalmasak egyes jogviták eldöntésére (szerepük az értelmezés mellett hézagpótló jellegű). A polgári jog alapelvei - az autonóm mozgástér védelmének elve - az ésszerűség elve - az igazságosság elve - a jogbiztonság elve - jóhiszeműség és tisztesség elve - a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye és fogalompárja, a joggal való visszaélés tilalmának az elve - az együttműködési kötelezettség elve - az elvárható magatartás elve. II. A POLGÁRI JOGSZABÁLY A polgári jog forrásai. A polgári jogszabály (jogi norma) szerkezete. A polgári jogszabály fajai. A polgári jogi normák hatálya. A polgári jogszabály alkalmazása II.1. A polgári jog forrásai évi XI. tv. a jogalkotásról 1. Alkotmány, mint alaptörvény, amely az alapvető jogokat és a jogrendet szabályozza 2. Törvények, közöttüka törvénykönyvek és az ún. sarkalatos /minősített többségű/ törvények évi évi TV. tv. /Novella/ Módosításai törvényi szinten XXV. tv X. tv II. tv XV. tv XXXIII. tv XXII. tv LXXXVII: tv XIV. tv XIV. tv XX. tv. - Egyes részterületek II. tv. a találmányokról III. tv. a szerzői jogról IX. tv. a védjegyről III. tv. szövetkezeti tv.

8 VI. tv. az állami vállalatokról (nem kifejezetten polgári) VI. tv. a gazdasági társaságokról XXIV. tv. a gazdasági szervezetek átalakulásáról, valamint a XIII. tv. külföldiek mo-i befektetéseiről, ill. társasági részvételéről VII. tv. az Állami Vagyonügynökség felállításáról és működéséről VI. tv. az értékpapírpiac működéséről XVI. tv. koncessziós tv XXV. tv. a kárpótlásról - 3. Törvényerejű rendeletek - Az évi XXXI.tv (2) bek. az Elnöki Tanácsot megszüntette, így tól törvényerejű rendeletek címen nem jelennek meg. - Még hatályos tvr.: a Ptk. hatálybalépéséről tvr. - A Ptk. tvr. szintű módosításai tvr tvr tvr tvr tvr MT /Kormány/ rendelet - 7/1978. (II.1.) MT - mód. 12/82. (IV.22.) MT 14/1978. (II.1.) MT - hatályon kívül - 5. Miniszteri rendeletek - 4/1978. (II.1.) BkM - hatályon kívül - A polgári jog forrása törvény - minisztertanácsi rendelet - csak meghatározott törvényhelyek tekintetében - miniszteri rendelet - önkormányzati rendelet. Egyébként nem jogforrás Önkormányzati /ezt megelőzően tanács-/ rendeletek - Kivételesen. II.2. A polgári jogszabály (jogi norma) szerkezete - az életben előforduló jelenségek közös, tipikus elemeinek a kiemelése - a valóságot absztrakt formában sűríti - egy, vagy több jogi mondatból, formai értelemben paragrafusokból áll. 1. Elmélet - Tényállás /hipotézis, feltétel/ - Rendelkezés /diszpozíció/ - Szankció /joghátrány/ 2. Asztalos László szerint - Tényállás, vagy feltétel - Rendelkezés - lehetséges, megengedett vagy - kötelezően előírt - Jogkövetkezmény - joghatás - joghátrány /szankció/

9 3. Novotni szerint - Tényállás /absztrakt módra megfogalmazott emberi magatartás/ - Jogkövetkezmény - joghatás (sanctio): a polgári jogi normákban általában közvetlenül nincs jelen - joghátrány - érvénytelenség , 265.., (2) - eltolódott vagyoni egyensúly - jogalapnélküli gazdagodás kártérítés fél helyzetének elnehezülése - bizonyítás terhe megfordul (1) - választási jog átszáll (2) - büntető jellegű /nem polgári jogias szankció/ - bírság (2) - állam javára marasztalás (4) - A joghatás elérését a polgári jog egész rendszere biztosítja /a jogi normákban nincs jelen/. - Rendelkező részei a jogviszony meghatározását és a lehetséges jogkövetkezményt is tartalmazza. 4. Bíró-Lenkovics szerint - tényállás /feltétel, hipotézis/: azon, rendszerint elvont módon meghatározott jelenségek összessége, melyek beállásához a jogszabály meghatározott emberi magatartást fűz (ha több tényből tevődik össze, ezeket tényálláselemeknek nevezzük). A tényállás lehet: - szimultán: ha tényálláselemek egyidejűleg, együttesen valósulnak meg - szukcesszív: ha egymásután, egymásra épülve valósulnak meg - norma szerinti: a minősítés során állapítható meg megvalósulása, vagy nemléte - vélelem: ha valószínű tényállást valósnak tekintünk (jogalkalmazást könnyítő eszköz) - fikció: ha valótlan tényállást valóságosnak tekintünk ( - " - ) - rendelkezés /diszpozíció/: előírja a követendő magatartást, amelyet a tényállás elemeinek megvalósítása esetén a jogalanyoknak tanúsítaniuk kell a rendelkezés lehet: - diszpozitív: ha a norma az előírt magatartástól eltérést enged - kogens: a felekre nézve kötelező - klaudikálóan kogens: a diszpozitív és a kogens szabályok határán áll, megengedett az eltérés, de csak egy irányban - jogkövetkezmény, mely lehet: - joghatás: amennyiben a rendelkező részben foglaltak teljes mértékben megvalósulnak - joghátrány v. szankció: az előírt szabályok ellenére a felek magatartása rendellenes - objektív alapú szankció: ha nemkívánatosnak minősített magatartás ténye önmagában megalapozza a joghátrány bekövetkezését - érvénytelenség - fenálló kötelezettség tovább nehezedik - jogosultság elveszítése - szubjektív alapú szankció: ha a joghátrány bekövetkezésének feltétele, hogy a jogsérelmet okozó magatartása felróható legyen - kártérítés (reparatív jellegű: teljes kártérítés és a káronszerzés tilalma) - büntető jellegű (közérdekű bírság, állam javára marasztalás, gazdasági bírság) II.3. A polgári jogszabály fajai - Kötelező jelleg szempontjából - Kogens - a felek akaratától független

10 - pl. személyiségvédelem köréből - pl. részvénytársaságok szabályai - függetlenül attól. hogy a felek hogyan rendelkeznek, érvényesül - pl. gazdálkozó szervek szerződéseinél - pl. Ptk (2) Egyoldalú kogencia: megengedett az eltérés, de csak az egyik fél érdekében 567., Diszpozitív /eltérést engedő/ - csak akkor érvényesül, ha a felek másként nem rendelkeznek GKT 27/73. - pl pl. szomszédjogi /különös részi/ - Imperatív /feltétlen érvényesülni kíván/ - függetlenül attól, hogy a felek rendelkeznek-e, van-e jogviszony /parancsoló/ - pl , 107.., 100.., RT - kárpótlás - Önállóság szempontjából - Önálló - önmagukban alkalmazhatók - Nem önálló (NOVOTNI) - csak egy másik jogszabállyal összefüggésben értelmezhető - fogalommeghatározó - pl , megszorító: a másik jogszabály milyen mértékben érvényesülhet - pl , (3) - kiterjesztő: eredetileg hatálya alá nem tartozó esetekre is vonatkoztatják - pl (3), (2), 450..(2), (3) - Nem önálló továbbá (BÍRÓ-LENKOVICS) - keretjogszabályok (generálklauzulák): - a keretjellegű szabályanyagot konkrét más normák töltik ki - tartalmát a bírói gyakorlat alakítja ki - hivatkozó jogszabály (utaló szabály): másik norma alkalmazását rendeli el - Főszabály, kivétel, alkivétel (BÍRÓ-LENKOVICS) - A szabályozás módszere szempontjából - Kazuisztikus - mindent a legapróbb részletekig - Keretszabály - túl általános megfogalmazásokat tartalmaz Jogszabályok hierarchikus rendszere A jogszabályok hierarchiája a jsz-t kibocsátó állami szervek hierarchiájához igazodik. - Alcsonyabb szintű jogszabály magasabb szintű jogszabályt nem helyezhet hatályon kívül és nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely a magasabb szintű rendelkeézseivel ellentétes. - Speciális és generális szabályok viszonya: lex specialis derogat lex generalis - pl. kártérítés - speciális alakzatok - általános alakzatok. - Lex posteriori derogat priori. - pl. azonos szintű, egymással ellentétes tartalmú jogszabály esetén a későbbi a hatályos XI. tv. a jogalkotásról Jogszabályok - OGY - Alkotmány tv. - Kormányrendelet - Miniszteri rendelet - Önkormányzati rendelet. Állami irányítás egyéb jogi eszközei - Határozat: OGY, Kormány, Önkormányzat - Utasítás

11 - Szabvány - Statisztikai Közlöny - Jogi szab. II.4. A polgári jogi normák hatálya Területi hatály - országos - PH - partikuláris - önkormányzatok rendeletei Személyi hatály - minden alanyra - külföldeik tartózkodó magyar államiságukra is - szűkíti az alanyok körét - hozzátartozó /632.., 556../ - fogalma: 685.., csak jogi személyek 354.., 220.., 209.., fogalma: csak gazdálkodó szervezetek /206.. (3), 403../ - fogalma: (c), állampolgár - magánszemély /232../ Időbeli hatály - hatálybalépés - jogszabálynak kifejezetten meg kell állapítani - visszaható hatály tilalma - kötelezettség vonatkozásában - jogellensesség vonatkozásában - egyes rendelkezések hatályát különböző időpontokban is meg lehet adni - jogszabályt és végrehajtási jogszabályt egy időben kell hatályba léptetni - hatályát veszti - más jogszabály hatályon kívül helyezi - meghatározott idő lejár - továbbhatás - hatályát vesztett jogszabályt az új jogszabály Ptk II.5. A polgári jogszabály alkalmazása Tág értelemben: ha maguk a felek egymás közötti viszonyukban a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően járnak el. Szűkebb értelemben jogalkalmazás alatt csak a közhatalmi szervek, elsősorban a bíróságok és kivételesen más hatóságok (pl. földhivatal) eljárását értjük, melynek során ezek a jogalkalmazó szervek alkalmazzák a jogot a felek viszonyára. A jogalkalmazás lényege: az absztrakt módon megfogalmazott jogi normáknak a konkrét életviszonyra való "rávetítése", azzal való azonosítása. 1. feladat az adott életviszonyra a neki megfelelő jogszabály megkeresni, azaz az életviszonyt jogilag minősíteni. 2. feladat az alkalmazandó jogszabály helyes értelmezése, tartalmának feltárása és annak megállapítása, hogy a kérdéses konkrét tényállás milyen joghatást vált ki. A jogalkalmazás elméleti irányzatai: - fogalomelemző dogmatika - érdekkutató irányzat (R. Jhering) - szabadjogi irányzat - a jogrendszer zártságát hirdető irányzat

12 A jogértelmezés alanyai - jogalkotói értelmezés - jogalkalmazói értelmezés - tudományos értelmezés Az értelmezés módszerei - nyelvtani: a jogszabály szövegét a magyra nyelv mindenkori szabályai és a szavak általánosan elfogadott jelentése alapján értelmezzük - logikai: a formális logika szabályainak az alkalmazását jelenti - a maior ad minus (többről a kevesebbre) - a minori ad maius (kevesebbről a többre) - argumentum ex absurdo (a többi kizártsága) - argumentum contrario (egy állításból annak az ellenkezőjére) - rendszertani értelmezés: a jogrendszeren, a jogágon, törvényen belüli, továbbá a tv. egyes részein, címein, fejezetein, szakaszán, esetleg bekezdésein belüli elhelyezkedéséből, s a hozzá képest általános, vagy különös szabályokkal, főszabályok és kivételekkel való összefüggéseiből vonunk le következtetéseket - történeti értelmezés: amikor igyekszünk feltárni és figyelembe venni a jogszabály keletkezési körülményeit, az adott norma kibocsátásának társadalmi-gazdasági motívumait. Sajátos jogtechnikai eszközök a jogalkalmazásban - fikció: ha annak érdekében, hogy egy adott tényállásra irányadó tényállást egy másik, ezzel nem azonos tényállásra is alkalmazni lehessen, a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében a jogszabály ez utóbbi tényállást azonosnak mondja ki az előbbivel, holott valójában (a jogalkotó által is tudottan) nem azonos vele - pl. Ptk. 30. (2) bek.: a jogi személy képviselete körében - pl. Ptk. 90. (2) bek.: a természeti erők dolognak minősítése tekintetében - pl. Ptk (3) bek.: az alvállalkozókért való vállalkozói felelősség tekintetében - vélelem: a jogalkotó egy valószínű tényállást tekint valósnak, hogy ezzel főként a nem vitatott alaphelyzetben elkerülje a valóság bizonyítását. - megdönthető vélelem (praesumptio iusris): ha az ellenbizonyítás megengedett - pl. Ptk. 9. : fogamzás időpontja - pl. Ptk. 25. (1) bek.: holtnak nyilvánított személy - megdönthetetlen vélelem (praesumptio iuris et de iure) - pl. Ptk. cselekvőképtelennek tekint minden 14. életévét be nem töltött kiskorú személyt - analógia: a hasonlóság elve alapján konkrét jogszabályhely által nem szabályozott esetrre egy hozzá közel álló szabály alkalmazása - törvényi analógia (analogia legis): amikor jsz. mondja ki, hogy reá milyen más jsz-t kell alkalmazni - pl. Ptk. 57. (2) bek.: közhasznú társaság és kft. - pl. Ptk. 65. (6) bek.: köztestület és egyesület - jogalkalmazási analógia (analogia iuris): ha a jogalkotó a joghézag kitöltésére nem adott konkrét iránymutatást, akkor a jogalkalmazónak kell a polgári jog rendszerére, alapelveire figyelemmel eldöntenie, milyen szabályt fog alkalmazni a hasonlóság elve, az ésszerűség és az igazságosság alapelvi követelménye alapján (a jogfejlesztő értelmezés egyik fontos eszköze, a helyesbítés, kiegészítés megvalósítása) - pl : kávéház és billiárd terem, esetleg játékautomata terem III. A POLGÁRI JOGVISZONY

13 A polgári jogviszony fogalma és jellemzői. A polgári jogviszony elemei. A polgári jogviszony fajai III.1. A polgári jogviszony fogalma és jellemzői (BÍRÓ-LENKOVICS) A polgári jogviszony fogalma A polgári jogviszonyban az adott életviszonyra vonatkozó absztrakt polgári jogi norma konkretizálódik és realizálódik, azaz a jogi norma a jogviszonyokon keresztül érvényesül. A polgári jogviszony jellemzői (BÍRÓ-LENKOVICS) - mindig emberek, ill. emberi szervezetek közötti viszonyok - döntő mértékben vagyoni jellegű, de jelentős számban személyi természetű viszonyok - a benne szereplő felek egyenjogúak és egymáshoz képest mellérendelt pozícióban vannak - az egymástól egyébként elkülönült, egyaránt autonóm felek szabad akaratukból kapcsolódnak össze - a feleket egymással szemben kiegyensúlyozott mértékű jogosultságok illetik meg, ill. kötelezettségek terhelik III.2. A polgári jogviszony elemei (NOVOTNY) A polgári jogviszonynak vannak alanyai, van tárgya éspedig közvetlen és követett tárgya, végül van tartalma, mely joghatásokban nyilvánul meg. A jogviszony alanyai A polgári jogviszony alanyainak azokat a személyek, akik között a jogviszony létrejön: - természetes személyek (élő emberek) - természetes személyek csoportjai (pl. tulajdonközösségerk, jogközösségek) - jogi személyiséggel felruházott szervezetek (államkincstár, Állami Vagyonügynökség is) - jogi személyiséggel nem renedelkező, sajátos jogalanyiságú gazdálkodó szervezetek (gazdadási társaságok). Újabban a természeti jelenségeket (bioszféra, a védelemre szoruló emberi környezet) is a polgári jog alanyai közé sorolják. A jogalanyok érdekállása (BÍRÓ-LENKOVICS) - dualisztikus - többpólusú - egyidejű többalanyúság - egymást követő többalanyúság - egy érdekállású (monisztikus) A jogviszony tárgya (NOVOTNY) A jogviszony tárgyaként a jogtudomány kétféle fogalmat ismer, a jogviszony közvetlen és követett tárgyát. - a jogviszony közvetlen tárgya: azon emberi magatartások, melyekre a jogviszony tartalmát kitevő joghatások irányulnak (pl. szolgáltatás) az emberi magatartás lehet (BÍRÓ-LENKOVICS) - tevőleges magatartás: tevékenység kifejtését követeli meg (dare, facere, praestare) - nemleges magatartás (non facere) - a jogviszony közvetett tárgya: az a dolog, melyre az emberi magatartás irányul (novotny) - dolognak minősül minden testi tárgy, de dolognak tekinthető az energia is olyan mértékben, ahogyan emberi uralom alá hajthatók - a dolgok között sajátos helyet foglalnak el a fizetőeszközök (pénz és értékpapírok) - üzletrészek, vagyonrész, vagyoni betét. - a dolgok két csoportja - termelési eszközök: azok a dolgok, melyek más javak előállítására alkalmasak - használati javak: az emberi szükségletek közvetlen kielégítésére hivatottak - a dolgok egyéb felosztása - forgalomképes dolgok: tulajdonjog átruházása és egyéb jogügylet lehetséges - forgalomképetelen dolgok: ki van zárva a polgári jogi értelemben vett forgalomból

14 robbanóanyag, el, - Ptk és Ptk a föld méhének kincsei - a folyóvizek, csatornák és természetes tavak, valamint ezk medre - a folyóvíz elhagyott medre és a folyóvíben újonnan keletkezett sziget - az országos közutak, vasutak, víziutak és az országos közforgalmi kikötők, a nemzetközi közforgalmi repülőtér, továbbá az ország területe feletti légtér - a távközlési alaphálózat és a távközlésre felhasználható frekvenciák - az atomenergia alkalmazását szolgáló üzemi létesítmények, berendezések és nukleáris anyagok - a közvélú villamosművek, az energiaszolgáltatás és a szállítás országos távvezetékhálózata - a tv-ben meghatározott más dolgok - korlátozottan forgalomképes dolgok: a tulajdonváltozá lehetséges, de csak megfelelő engedélyek alapján, ill. meghatározott személyek tekintetében (lőfegyver, aranytárgy) - ingó- és ingatlan dolgok: ingatlan a föld és mindaz, ami a földdel tartós kapcsolatban áll, ingó minden olyan dolog, mely nem tekinthető ingatlannak - elhasználható: amelynek használata az egyszeri felhasználásban áll (élelmiszer, pénz) - elhasználhatatlan: mely a rendeltetésszerű használattal értékét egyáltalán nem veszíti ill. ha veszít is értékéből, huzamos használta használhatóságát számottevően nem csökkenti (pl. gk.) - helyettesíthető dolog: a forgalomben mérték, vagy szám szerint tartják nyilván (búza) - helyettesíthetetlen dolgok: melynek egyedisége lényeges - osztható dolog: amely állagának sérelme nélkül feldarabolható, részekre szedhető - az oszthatósággal összefügg az összetett dolog fogalma: az összetett dolog olyan egységet alkotó részből áll, melyet a forgalomban is egységnek tarthatunk (ajtó) - az összetett dolog fogalmához tartozik az alkotórész: a dolognak olyan része, mely mindig osztozik a fődolog jogi sorsában (kogens) - valamint a tartozék: kétség esetén osztozik a főgolog jogi sorsában (dp.) - dologösszesség: együttesen is kerülhetnek értékesítésre (könyvtár) - oszthatatlan dolog: ami értékcsökkenés, állag sérelme nélkül nem osztható fel - a dolog hasznai és költségei: - haszon: mindaz az előny, ami a dolog használatával együtt jár (vagyoni természetű, egyéb) - gyümölcs: a dologból eredő vagyoni előny - költségek: szükséges, hasznos, fényűző - szükséges költség: amely állagának fenntartásához, vagy a dolgot fenyegető károsodás elhárításához kell elkölteni - hasznos költség: ha a dolog értékét növeli, vagy fokozza annak használhatóságát, gyümölcsözőképességét - fényűző költség: a dolog használatát nem emeli - vagyon: valamely személy vagyoni érdekű jogainak és kötelezettségeinek összessége (kettő különbözete a tiszta vagyon) - alvagyon: a meghatározott jogi cél érdekében összefoglalt vagyontárgyakat, aktívákatés passzívákat értjük (társaság törzstőkéjén felüli vagyon) A jogviszony közvetett tárgya (BÍRÓ-LENKOVICS) Dolog: tesi tárgy, vagy rendhagyó dolog (természeti erők). - forgalomképességük szerint

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK Dr. Béda László A/1. polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben, elhatárolása I. magánjog (tágabb értelemben vett polgári jog) a jogon belül közjog

Részletesebben

MEMÓRIAKÁRTYÁK POLGÁRI JOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELELEKHEZ v 1.0 (2011)

MEMÓRIAKÁRTYÁK POLGÁRI JOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELELEKHEZ v 1.0 (2011) TIPPEK A SIKERES FELKÉSZÜLÉSHEZ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE A kártyák használata: nyomtasd ki ezt a doksit kartonlapokra, és vágd ki a kártyákat! Figyelem! Ezek a végzett joghallgatók által összeállított, tesztelt

Részletesebben

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Dr. Nemes András. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Dr. Nemes András Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Fogalmak és jogintézmények 1. A jog mint társadalmi jelenség a társadalmi normák után az állam és ezzel együtt a jog mint elkülönült

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL

FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL FEHÉR KÖNYV AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGALKOTÁSI ÉS JOGALKALMAZÁST SEGÍTŐ FELADATOKRÓL A Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése című projekt A Fehér Könyv az új Ptk.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Zombori Gábor Polgári jog A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 POLGÁRI JOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK

BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTIÆ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Ergonómia

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BME-OMIKK TfcTfl 1 I\ 381.256 GAZD 1 GAZDASÁG-ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET ÜZLETI JOG BACCALAUREUS SCIENTI^ TANKÖNYVEK A SOROZAT KÖTETEI:

Részletesebben

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA

A/7 A JOGI SZEMÉLY KRITÉRIUMAI, FAJTÁI, KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE, KÉPVISELETE; A NEM JOGI SZEMÉLY SZERVEZETEK JOGALANYISÁGA Elméletek a jogi személyekről A jogi személyek mibenlétére vonatkozó elméleteket hagyományosan három fő csoportba szokás sorolni. 1. Fikciós elméletek Elismerik a jogi személyek létét, de lényeges különbséget

Részletesebben

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben

DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV

DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV DR. MÉHES TAMÁS AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 1 I. rész: Első Könyv Bevezető rendelkezések Több, mint tizenöt évnyi tudományos és kodifikációs munka eredményeképpen 2014. március 15-én lép hatályba az 2013.

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak

Jogi ismeretek. Az alkotmányjog, az államigazgatási jog. A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak Jogi ismeretek Az alkotmányjog, az államigazgatási jog A jog kialakulása, a jogfejlődés meghatározói, jogi alapfogalmak A múltban a spontán kialakuló, formálódó szokások, magatartásformák idővel szokásjoggá

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs)

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) Jogi ismeretek 1 A jog fogalma magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) (társadalmi norma: információ a közösség tagjainak, integráció, társadalmi magatartás megítélése) - Gazdasági társadalmi

Részletesebben

IV. KÖNYV: Dologi jog

IV. KÖNYV: Dologi jog Szerkesztőbizottsági javaslat IV. KÖNYV: Dologi jog Előzmények A Ptk. tulajdonjogi szabályai jelentős mértékben építenek a II. világháború előtti magánjogi törvénytervezetek és bírói gyakorlat eredményeire.

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete

Az új Polgári Törvénykönyv tervezete Az új Polgári Törvénykönyv tervezete Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007. december 3-ig közigazgatási egyeztetésre bocsátott javaslata, amely a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM

Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM Általános jogi és közigazgatási ismeretek (dr. Bednay Dezső) TARTALOM I. FEJEZET: A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai I. Témakör: Az államszervezet felépítése 1. Az államhatalmi ágak megosztása 2.

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A munkaviszony jogi szabályozása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde AZ EMBERI JOGOK MEGHATÁROZÁSA Milyen jogaink vannak? Kezdjünk néhány alapvető meghatározással: Ember: főnév A Homo sapiens faj tagja;

Részletesebben

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

A munkaviszony jogi szabályozása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A munkaviszony jogi szabályozása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde AZ EMBERI JOGOK MEGHATÁROZÁSA Milyen jogaink vannak? Kezdjünk néhány alapvető meghatározással: Ember: főnév A Homo sapiens faj tagja;

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Építési mûszaki ellenõri szakképzés

Építési mûszaki ellenõri szakképzés Építési mûszaki ellenõri szakképzés JOGI ISMERETEK TERC Sorozatszerkesztõ: Dr. Neszmélyi László okl. építõmérnök Szerzõ: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Dr. Csanádi Károly, 2008 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben

M U N K A J O G. III. évfolyam. - szigorlati jegyzet -

M U N K A J O G. III. évfolyam. - szigorlati jegyzet - M U N K A J O G III. évfolyam - szigorlati jegyzet - 4. A munkajog kialakulása és története Magyarországon Korai törvények: az 1840:XVI.tc. a kereskedősegédek jogviszonyát is szabályozta 1840:XVII.tc.

Részletesebben