Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ"

Átírás

1 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános, egyetemi tanár Hallgatók: GÉK III. évfolyam gépészmérnöki és műszaki menedzser szakok (BSc), nappali és levelezőtagozat. A tárgy oktatásának célja: A termelésben és a gazdaságban végbement változásoknak köszönhetően az anyagáramlás és a készletezés, már évek óta a termelés racionalizálás súlyponti kérdése. A probléma megoldása komplex műszaki és gazdasági gondolkodást, szemléletet igényel. A tantárgy célja a és folyamatok bemutatása mellett a komplex gondolkodás elmélyítése. Előtanulmány: A logisztika mint a műszaki és az ökonómia tudományok határterületén mozgó diszciplína elsősorban a matematikára, a közgazdaságtanra és műszaki alapismeretekre (gépek, raktározástechnika, csomagolástechnika stb.) támaszkodik, de a tantárgynak kötelezően előírt előtanulmányi követelménye nincs. Vizsgakövetelmény: Tematika: kollokvium (2 kredit) Nappali tagozat: A nappali tagozaton a tananyag időrendi beosztását a 1. melléklet tartalmazza. A foglalkozások 2 óra előadás keretében folynak az órarendben megadott helyen és időpontban. A tananyag tartalma 1. A logisztika Logisztika története, értelmezései; a modern logisztika térhódításának okai, a logisztika célja, feladatai és területei; a fejlődését meghatározó tendenciák; a fogalma; a szolgáltatások színvonala és a költségek összefüggése; a főés kiegészítőfolyamatok; kontrolling fogalma; mutatószámok a teljesítmények és költségek elemzéséhez. 2. Anyagmozgató Az anyagmozgatás, mint a ale; az anyagmozgatási elemei; a mozgatott anyagok csoportosítása; az gépek csoportosítása és jellemzése a működési elv alapján; az anyagáramlás és az anyagmozgatási jellemzői (alap-, mozgás- és anyagáram jellemzők); az funkcionális elemei; az tervezésének menete; az gépek megválasztásának szempontjai és lépései. 3. Raktározási. A raktározási értelmezése, a darabáru-raktározási, a darabáruk tárolásáról általában, hagyományos darabáru-raktározási, magasraktári, raktári, anyagmozgatás és komissiózás a raktárakban, a komissiózási megválasztása, a komissiózás gépei és eszközei, a bizonylat nélküli komissiózási, a raktározási

2 és anyagi folyamataik tervezése, a hagyományos raktárépület főbb jellemzőinek meghatározása. 4. Egységrakomány-képzés és csomagolás Egységrakomány-képzés jelentősége, ládák rekeszek, rakodólapok, szállítótartályok (konténerek), egyéb módon képzett egységrakományok; a csomagolás célja és funkciói, a csomagolás megjelenési formái, a csomagolástervezés jellemzői, a csomagolás technológiája. 5. Áruszállítási Az áruszállítási általános jellemzése: az áruszállítási feladatai, szállítási láncok, közlekedési munkamegosztás az áruszállításban; hagyományos áruszállítási : a vasúti áruszállítás, a közúti áruszállítás, a vízi áruszállítás, a légi áruszállítás, csővezetékes áruszállítás; kombinált szállítási : a kombinált szállításról általában, konténeres szállítás, közúti-vasúti kombinált szállítás, közúti-vízi kombinált szállítás, folyami-tengeri kombinált szállítás; nemzetközi áruszállítási 6. Logisztikai információs és irányítási Integrált vállalatirányítási : az információs az információs jellemzői, eszközei és feladatai, az információbázis kialakítása; a információs szintjei és működése; Termékazonosítás: vonalkódos azonosítás, adattárolós azonosítás; kereskedelemkönnyítés és az EDIFACT. 7. Szállítmányozás Szállítmányozási alapfogalmak, a szállítmányozó feladatai és kötelességei, a szállítmányozási megbízás, fuvarozási szerződés, szállítmányozási szerződés; a vasúti árufuvarozás és szállítmányozás; a közúti árufuvarozás és szállítmányozás; a vízi árufuvarozás és szállítmányozás: folyami árufuvarozás, tengeri árufuvarozás és szállítmányozás; légi fuvarozás és szállítmányozás; kombinált árufuvarozási módszerek és a konténeres fuvarozás; gyűjtőszállítmányozás; szállítmánybiztosítás és a szállítmányozói felelősség biztosítás; INCOTERMS; EU-s elvárások. 8. Ellátási és elosztási logisztika Beszerzés tervezése: az igények meghatározása, beszerzési piac feltárása, ajánlatkérés, ajánlatok kiértékelése, beszállítók kiválasztása, fuvarozók kiválasztása, áruk beszállítása, beszállítás ütemezés, áruk átvétele, rakodása, betárolása raktárba; jellegzetes beszerzési stratégiák: centralizált vagy decentralizált beszerzés, illetve raktározás, egy- és többfokozatú beszállítói, rendelési átfutási időcsökkentése, JIT-elvűbeszállítás, Kanban-elvűbeszállítás, "Make or buy", alapanyag raktározási stratégiák, virtuális vállalat a beszerzés támogatására, elektronikus kereskedelem; Az áruelosztás feladata és elemei: áruelosztási (marketing) csatornák: a marketingcsatorna miért van szükség közvetítőkre?, marketingcsatorna típusok, a csatornaválasztás szempontjai; fizikai elosztási : az elosztási kel szemben támasztott követelmények, a fizikai elosztási összetevői, a szolgáltatók szerepe, az elosztási feladatok kihelyezése. 9. Termelési logisztika A szemléletűtermelésmenedzsment; a termelési (gyártási) : műhelyű termelés, csoportos űtermelés, folyamatos űtermelés, integrált (rugalmas) gyártó, szinkrongyártás, Kanban gyártás; gyártástervezés és irányítás: a gyártástervezés és - irányítás feladatai és céljai, gyártástervezés, gyártásirányítás, a gyártás tervezésére és irányítására szolgáló -koncepciók, számítógéppel integrált gyártás; a termelőberendezések térbeli elrendezése. Levelezőtagozat: A levelezőtagozaton a tananyag időrendi beosztását a 2. melléklet tartalmazza. 1. Kötelezőkonzultáció: 1-2. témakörök 2. Kötelezőkonzultáció: 3-4. témakörök 3. Kötelezőkonzultáció: 5-6. témakörök 4. Kötelezőkonzultáció: 7-9. témakörök 2

3 A tantárgy kötelezőés ajánlott irodalma Kötelezőirodalom BenkőJ.: Logisztika I. Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő, Ajánlott irodalom BenkőJ.: Logisztika II. (A felsőfokú tanfolyam tankönyve.) LOKA, Gödöllő, BenkőJ.: Logisztikai tervezés. (mezőgazdasági alkalmazásokkal) Dinasztia Kiadó, Budapest, BenkőJ.: Anyagmozgató gépek és eszközök. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő, Felföldi L.: Rakodástechnika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Felföldi L.: Anyagmozgatási folyamatok tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Greschik Gy.: Anyagmozgató gépek, Tankönyvkiadó, Budapest, Knoll I.: Logisztika a 21. században. KIT Képzőművészeti Kiadó és Nyomda, Budapest, Kulcsár B.: Ipari logisztika. LSI Oktatóközpont, Budapest, Prezenszki J. (szerk): Logisztika. (Bevezetőfejezetek.) BME, MérnöktovábbképzőIntézet, Budapest, Prezenszki J.: Raktározástechnika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Prezenszki J.(szerk): Logisztika II. (Módszerek, eljárások.), LFK, Budapest, Szegedi Z.- Prezenszki J.: Logisztika menedzsment. Kossuth Kiadó, Budapest, Zebisch H. J.: Anyagmozgatás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Követelmények: A tantárgy pontértéke: 100 pont, amelyből a félév során 50, a vizsgán 50 pont teljesíthető. A félév elismerését kifejezőaláírás megadásának feltétele: A félév során elérhetőpontszám forrásai a nappali tagozaton: A levelezőtagozaton: Zárthelyi dolgozat I: Zárthelyi dolgozat II: Zárthelyi dolgozat: 25 pont 25 pont 50 pont A félévi aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat(ok) eredményes megírása, amihez a zárthelyiken összesítve legalább 26 pontot kell elérni. A zárhelyi dolgozatok megírásának tervezett időpontjait a mellékletek tartalmazzák. A minimális szint alatt teljesítők részére a második projekt héten (december közötti időszak) egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a pótlásra. A pótzárhelyi a félév teljes anyagát felöleli. A feltételeket nem teljesítőket a tantárgy ismételt felvételére utasítjuk. A kooperatív képzésben részvevőkkel és egyéni tanrend szerint tanulókkal szemben támasztott követelmények, az előadások látogatásának kivételével, a fentiekkel azonosak. A kollokviumon a hozott pontokhoz további 50 pont szerezhető. A vizsga időpontjait a szorgalmi időszak utolsó hetében hirdetjük meg a Neptun ben. Vizsgára jelentkezés kötelező, amelynek határidejét, a két vizsga között eltelt minimális időtartamot a Neptun szabályozza. A vizsgán csak a Neptun be bejelentkezett hallgatók vehetnek részt. A hallgatók a számonkérések során a TVSZ 39. -ában felsorolt eszközöket nem használhatják. A Szabályzat ide vonatkozó előírásait megszegőhallgatókkal szemben az előírt szankciókat alkalmazzuk. 3

4 A végsőértékelés az elért pontszámoknak megfelelően, a Kari TVSZ alapján történik: pont elégséges pont közepes pont jó pont jeles (Dr. BenkőJános) egyetemi tanár, tantárgyfelelős 4

5 1. melléklet Logisztika I. Gépészmérnöki Kar, BSc gépészmérnöki és műszaki menedzser szakok, III. évfolyam 2011/2012. tanév 1. félév OKTATÁSI HÉT ELŐADÁSOK Kedd 2. előadó Előadó: Előadó neve Dr.BenkőJános egyetemi tanár (Dr.Balogh Antal egy. adjunktus) Logisztika története, értelmezései; a modern logisztika térhódításának okai, a logisztika célja, feladatai és területei, a fejlődését meghatározó tendenciák. Logisztikai fogalma; a logisztika helye a gazdasági szervezetekben; a szolgáltatások színvonala és a költségek összefüggése. kontrolling fogalma; mutatószámok a teljesítmények és költségek elemzéséhez. Az anyagmozgatás mint a ale; az anyagmozgatás feladata, csoportosítása; az anyagmozgatási elemei; a mozgatott anyagok csoportosítása; az gépek csoportosítása és jellemzése A logisztika főaz anyag- és kiegészítő folyamatai; a áramlás és az anyagmozgatási jellemzői; az funkcionális elemei; az tervezésének menete; az gépek megválasztásának szempontjai és lépései. Raktározási és a raktározás fogalma; a raktározási modellje; a raktározási fontosabb sajátosságai; a tárolási módok és megválasztásukat befolyásoló tényezők; a raktárak csoportosítása Darabáru raktározási folyamatai és csoportosítása; állvány nélküli statikus tárolási Állványos statikus és dinamikus tárolási. Magasraktárak, jellemzői. Targoncás, darus és integrált a raktárakban; anyagmozgatás a magasraktárakban.a komissiózás csoportosítása,műveletele mei komissiózási ; a komissiózás gépei; komissiózási stratégiák; raktári folyamatok irányítása és automatizálása Zárthelyi I. Csomagolás Egységrakomány-képzés. az egységrakományos szállítás jellemzése; az egységrakomány-képző eszközök csoportosítása Veszélyes áruk fuvarozásának kérdései és szabályozása, ADR Az áruszállítási rendsze- Projekthét rek feladatai; a szállítási láncok jellemzése. A vasúti-, a közúti-, a vízi- és a légi szállítás fontosabb jellemzői. A kombinált szállítási konténeres szállítás; közútivasúti; közúti-vízi kombinált szállítás. A szállítmányozás és fuvarozás helye és szerepe a külkereskedelmi áruforgalomban; a fuvarokmányok funkciói; a szállítmányozói, fuvarozói díjak hatása az áruforgalom költségeire; a speciális szállítmányozói tevékenységek (gyűjtőforgalom, konténeres forgalom. Beszerzés tervezése; jellegzetes beszerzési stratégiák; JIT-elvűbeszállítás, Kanban-elvű beszállítás, "Make or buy, virtuális vállalat, elektronikus kereskedelem. Az áruelosztás feladata és elemei: áruelosztási (marketing) csatornák: a marketingcsatorna a fizikai elosztási összetevői. Termelési : műhelyűtermelés, csoportos ű termelés, folyamatos ű termelés, integrált (rugalmas) gyártó, szinkrongyártás, Kanban gyártás; gyártástervezés és irányítás: a gyártástervezés és irányítás feladatai és céljai, gyártástervezés, gyártásirányítás, számítógéppel integrált gyártás. Integrált vállalatirányítási : az információs az információs jellemzői, eszközei és feladatai, az információbázis kialakítása; a információs szintjei és működése; Termékazonos ítás: vonalkódos azonosítás, adattárolós azonosítás; kereskedelemkönnyítés és az EDIFACT. Zárthelyi II. Projekthét 1-5 előadás 6-11 előadás A félév elfogadásának feltétele: a zárthelyi dolgozatok elégséges szintűmegírása, az órák es látogatása. A tárgy értékelésének e: kollokvium 5

6 2. melléklet Logisztika I. Gépészmérnöki Kar, BSc III. évfolyam, Levelezőtagozat 2011/2012. tanév 1. félév KONZULTÁCIÓK Kötelezőkonzultáció Fakultatív konzultáció Előadó: Előadó neve Dr.BenkőJános egyetemi tanár (Dr.Balogh Antal egy. adjunktus) Zárthelyi dolgozat Aula 203. sz. Logisztika 1 kötelezőkonzultáció tan értelmezései;. A szolgáltatások színvonala és a költségek összefüggése. A logisztika főés kiegészítőfolyamatai; a kontrolling mutatószámok a teljesítmények és költségek elemzéséhez. Az anyagáramlás és az anyagmozgatási jellemzői; az funkcionális elemei, a mozgatott anyagok- és gépek csoportosítása, jellemzése Raktározási és a raktározás fogalma; a tárolási módok és megválasztásukat befolyásoló tényezők; a raktárak csoportosítása. Darabáru raktározási csoportosítása és folyamatai (állvány nélküli statikus-, állványos statikus- és állványos dinamikus tárolási ). Magasraktárak jellemzői, anyagmozgatás a magasraktárakban. A komissiózás műveletelemei, komissiózási és stratégiák, a komissiózás gépei Aula 203. sz kötelezőkonzultációk tan Aula 203. sz kötelezőkonzultációk Csomagolás. tan Egységrakományképzés, egységrakomány-képzőeszközök. Az áruszállítási feladatai; a szállítási láncok jellemzése. A vasútia közúti-, a vízi- és a légi szállítás jellemzői. A kombinált szállítási konténeres szállítás; közúti-, vasúti; közúti-vízi kombinált szállítás. A szállítmányozás és fuvarozás helye és szerepe a külkereskedelmi áruforgalomban Aula 203. sz 3. kötelezőkonzultáció tan A félév elfogadásának feltétele: a zárthelyi dolgozat elégséges szintűmegírása, a kötelezőkonzultációk látogatása. A tárgy értékelésének e: kollokvium Beszerzés tervezése; jellegzetes beszerzési stratégiák Az áruelosztás feladata és elemei, áruelosztási (marketing) csatornák: Termelési (műhelyű-, csoportos- és folyamatos ű termelés, integrált gyártó, szinkrongyártás, Kanban gyártás). A információs szintjei és működése. Termékazonosítás (vonalkódos- és adattárolós azonosítás; EDIFACT) Aula 203. sz 4. kötelezőkonzultáció Zárthelyi 1-4 kötelezőkonzultációk 6

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 2/14. évfolyam Tanítási

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés 2008 lezárva: 2008. augusztus 21. Tartalomjegyzék Alapadatok... 3 1. A szakképesítés munkaterületei.... 4 2. A szakképesítés

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme

Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debreceni Egyetem Logisztikai menedzsment mesterképzési szak (MSc) indítási kérelme Debrecen, 2010. 0 DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008.

LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008. LOGISZTIKA oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. LOGISZTIKAI ALAPISMERETEK... 5 1.1. A LOGISZTIKA FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE... 5 1.1.1. A logisztika

Részletesebben

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01)

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) A 26/2001. (VII.27) OM sz. és a 29/1998. (V.13.) IKIM sz. rendeletek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005.

Eszterházy Károly Főiskola. Tantárgyi tematikák. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés. Eger, 2005. Eszterházy Károly Főiskola Tantárgyi tematikák Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Eger, 2005. Tartalomjegyzék 1. Adatbázisrendszerek...................................... 3 2.

Részletesebben

1. Logisztikai alapok modul

1. Logisztikai alapok modul LOGISZTIKAI ALAPOK MODUL, JEGYZET 1. Logisztikai alapok modul A logisztika fogalma és története: A logisztika szó görög eredetű, a logo ~ gondolkodni (logos=értelem, logistikos=logikusan gondolkodni) szóból

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK

SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA. érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA ZÁRÓVIZSGA érvényes a 2014/2015. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány 1. Záróvizsga

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY

ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY ÉRTÉKESÍTÉS SZERVEZÉS SZAKIRÁNY 1. A szakirány előzményei a Szolnoki Főiskolán A magyar gazdaság állandóan változó és egyben fejlődő ágazata a kereskedelem. A piac bővülésével, az Európai Unióhoz csatlakozással,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0391-06/1 A vállalati logisztikai rendszer mőködésének alapelvei, alapelemei. A logisztikai ügyintézı

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Nemzetközi logisztika szakirány

Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi logisztika szakirány Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 2012/2013. tanév A szakirány indításának célja A szakirány indításának célja a speciális szakmai ismeretek bővítése, az általános

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak. b) A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: A Szolnoki Főiskola képzési programja Hulladékgazdálkodási szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a) A szakirányú továbbképzés megnevezése: Hulladékgazdálkodási szak

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek Tantárgy kódja Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek KZ1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Szénás Ignác főiskolai docens Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7)

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Tantárgyi program KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Pénzügy és számvitel (BA) levelező szak II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 2.

Részletesebben