JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok"

Átírás

1

2 JANUÁR 1 Eldöntöttem: Növekedni fogok Hrcold meg hitnek szép hrcát, rgdd meg z örök életet, melyre Isten elhívott, és mirõl szép hitvllást tettél sok bizonyság elõtt. 1TIMÓTHEUS 6,12. Az egyedüli hrc, mit egy keresztény hivtott meghrcolni, hit hrc. H bármilyen más hrcot folyttsz, kkor nem megfelelõ hrcot vívod! Nem kell hrcolnod z ördöggel Jézus már legyõzte helyetted. Nem kell hrcot folyttnod bûnnel Jézus bûnre vló orvosság. Így csk hit hrc mrd (mivel hitünknek vnnk ellenségei, illetve kdályi). A hit legngyobb ellensége z, h hiányos megértésünk z Igébõl. Vlójábn hit minden kdály e tudáshiány köré csoportosul, mert nem képes hited meghldni z ktuális igeismereted mértékét. A hited utomtikusn növekszik, hogy növekedsz Isten Igéjének megértésében. (Róm. 10,17) H hited nem növekszik, z zért vn, mert te sem növekszel Isten Igéjének megértésében. Nem növekedhetsz, és nem fejlõdhetsz szellemileg nélkül, hogy hitben növekednél. A legjobb fogdlom, mit m megtehetsz z elõtted álló évvel kpcsoltbn, hogy növekedni fogsz Isten Igéjének megismerésében. Teljes szívvel dd át mgd z Ige tnulmányozásánk! Ebbõl egyenesen következik mjd hited növekedése. Így növekszel és fejlõdsz szellemileg. Megvllás: Az elõttem álló évben hitem növekedni fog. Eldöntöttem, hogy növekedni fogok Isten Igéjének megismerésében. Növekedni fogok Isten Igéjének megértésében. Ebbõl hit szármzik, és z én hitem növekedni fog. Növekedni és fejlõdni fogok ebben z évben szellemileg.

3 JANUÁR 2 A világosságot hit követi A Te Igéd megnyiltkozás világosságot d, és okttj z együgyût. ZSOLTÁROK 119,130. Tinédzserkoromr ágyhoz kötött beteg lettem. Az orvostudomány kkori állás szerint hlálr ítélt. Egész ddigi életemben hllottm prédikációkt z újjászületésrõl, ismertem Isten krtát z üdvösséggel kpcsoltbn. Így, mikor betegágymon z Úrhoz jöttem, semmi kétség nem volt bennem felõl, hogy Õ meghllgt engem. E tekintetben megvolt megfelelõ megértésem. Ezért nem kételkedtem, nem is hitetlenkedtem z üdvösségemmel kpcsoltbn. Elfogdtm z üdvösséget és tudtm, hogy üdvösséget nyertem. De még mindig fekvõbeteg voltm! Persze, kkor még nem értettem, mit mond z Ige z isteni gyógyításról, z imáról és hitrõl. Addig csk zt hllottm prédikátoroktól gyógyulássl kpcsoltbn: Ezt csk hgyd z Úrr. Õ tudj ezt legjobbn. Így igz, de Isten z Igéjében már gondoskodott rról, hogy megkphssuk legjobbt! A Bibli hosszs tnulmányozás után eljött z idõ, mikor megértettem, hogy pontosn milyen lépéseket kell megtennem z imábn, és megvilágosodott elõttem, hogyn tudom felszbdítni hitemet. H elõbb rájöttem voln, már hónpokkl zelõtt kiszállhttm voln betegágyból. Istennek nem volt elõre meghtározott ideje meggyógyításomr. Ez nem így vn. Õ mindennp ugynz! A bj nem Istennel volt, nem is zzl, hogy meg kr-e engem gyógyítni. Velem volt bj. Mihelyst rájöttem, hogy mit mond Isten Igéje gyógyulásról, és ennek megfelelõen cselekedtem is, meglett z eredménye! Ahogy jön világosság, hit már ott vn. Megvllás: Meg fogom ismerni, mit mond Isten Igéje, és szerint fogok cselekedni. Így eredményeket fogok elérni. Gondom lesz rr, hogy Isten Igéje bejusson szellemembe. A világosság jön, hit pedig követi zt.

4 JANUÁR 3 Tudd, hogy újjá lettél Azért h vlki Krisztusbn vn; új teremtés z, régiek elmúltk, ímé, újjá lett minden. 2KORINTHUS 5,17. Ez mi igerész z egyik legkedvesebb Igém. Már kkor megrgdtm z értelmét, mikor tinédzserként ágyhoz voltm kötve. Amikor pedig gyógyultn keltem föl betegágymból, mindenkinek elmondtm, kivel csk tlálkoztm: Én egy új teremtés vgyok. Elmélkedj ezen versen m, mert h nem érted meg z újjászületés igzságát, kdályozni fogj hitedet és vissztrtht zoknk z áldásoknk z átvételétõl, miket Isten szán neked. Látjuk, z ember szellemi természete bukott természet sátáni természet. Az ember ezt természetet sátántól kpt, mikor Ádám bûnbeesett, és senki sem képes rr, hogy megváltoztss sját emberi természetét. De Isten képes rá! Amikor újjászülettél, vlmi belekerült bensõdbe. Ez zonnl megtörtént! A régi sátáni természet kikerült belõled. És Isten sját természete került beléd! Isten mint egy vdontúj teremtményt teremtett meg új teremtménnyé lettél. A belsõ ember, vlóságos éned, szellemi ember, Krisztusbn új emberré lett. Ezért ne tekints mgdr fiziki ill. természetes szemmel. Tekints mgdr szellemi nézõpontból. Úgy lásd mgdt mint új teremtményt Krisztusbn, hiszen Isten is így lát téged. Megvllás: Én egy új teremtmény vgyok. A régi dolgok bennem elmúltk. Minden újjá lett bennem. Új életem vn. Új természetem vn.

5 JANUÁR 4 Mondd ki, hogy újjá lettél Krisztussl együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hnem él bennem Krisztus; mely életet pedig most testben élek, z Isten fiábn vló hitben élem, ki szeretett engem, és Önmgát dt értem. GALATA 2,20. Egy keddi npon gyógyultm meg. A rákövetkezõ szombton bementem városb és véletlenül összetlálkoztm z egyik brátomml. Azelõtt kebelbrátok voltunk. Az ltt tizenht hónp ltt, míg fekvõbeteg voltm, egyetlen egyszer látogtott meg. Ugynz régi ember volt õ, mint zelõtt, én zonbn ddigr új teremtéssé lettem. Nevetgélve emlékeztetett engem zokr, miket vlmikor együtt követtünk el. Rámuttott z utcán z egyik boltr: Emlékszel, mikor éjjel és felidézte, hogy én felfeszítettem zárt, hogy srácok bemehessenek cukorkát lopni. Olyn képet vágtm, minth nem tudnám, mirõl beszél. (Jól emlékeztem én rr, mi történt, csk fel krtm hsználni ezt z lklmt, hogy bizonyságot tegyek neki.) Most meg mi bjod? Úgy csinálsz, minth nem is emlékeznél, pedig te voltál bndvezér mondt végül. Pjtás, z srác, kivel te ott voltál znp este, meghlt válszoltm én. De te nem hltál meg! Tudom, hogy mjdnem meghltál, de nem vgy hlott! Itt ülsz! N igen, mondtm, de te csk zt házt látod most, miben élek testemet. Az belsõ ember, ki megengedte testnek, hogy feltörje zárt, már nem él. Ez belsõ ember most már egy új teremtés lett Krisztus Jézusbn. Megvllás: Én egy új teremtés vgyok Krisztus Jézusbn. Rgszkodom hhoz megvlláshoz, hogy én egy új teremtmény vgyok.

6 JANUÁR 5 Vdontúj ember Mint most született csecsemõk, z Ige tiszt, hmisíttln teje után vágykozztok, hogy zon növekedjetek. 1PÉTER 2,2. Amikor bûnös Jézushoz jön, bûnei eltöröltetnek semmivé lesznek. Nemcsk bûnei töröltetnek el, hnem mindz, mi zelõtt volt szellemi értelemben, Isten szemében eltöröltetik. A bûnei nem léteznek többé. Új emberré lesz Krisztus Jézusbn. Isten nem veszi tekintetbe z életében zt, mi z újjászületése elõtt történt! A mi szövegben Péter olyn újjászületett keresztényekhez szól, kik új emberré lettek Krisztusbn. A Bibli zt tnítj, hogy hsonlóság vn fiziki növekedés és szellemi növekedés között. Senki sem születik teljesen kifejlett emberként, mindnnyin csecsemõként születünk meg teremtés világábn, és zután felnövekedünk. Hsonlóképpen, senki sem születik újjá teljesen felnövekedett keresztényként. A keresztények szellemi csecsemõként születnek meg, zután felnövekednek. Nézz csk meg egy újszülött csecsemõt, hogy ott fekszik nyj krjibn. A csecsemõ legjellemzõbb tuljdonság z árttlnság. A felnõttek így becézgetik: Te csöppség, édes kicsi árttlnság. Senki sem gondol rr, hogy bbánk múltj lenne! Érted már, hogy mit mond Isten itt Péteren keresztül? Azt mondj Krisztusbn újjászületetteknek: Mint most született csecsemõk, más szvkkl: Te új teremtéssé lettél, egy m született csecsemõ vgy! A múltd eltûnt! Én nem emlékszem semmi rosszr veled kpcsoltbn! Megvllás: Én egy vdontúj teremtés vgyok. Egy vdontúj ember vgyok. Mindz, mi zelõtt voltm, mielõtt beleszülettem voln Isten csládjáb, eltöröltetett. Isten gyermeke vgyok z Õ újszülöttje teljességgel sjátj.

7 JANUÁR 6 Többé meg nem emlékezem Ez z szövetség, melyet kötök velük m npok után, mondj z Úr: Adom z én törvényemet z õ szíveikbe, és z õ elméjükbe írom be zokt. Azután így szól: És z õ bûneikrõl és álnokságikról többé meg nem emlékezem. ZSIDÓ 10, Amikor Isten rád tekint, nem vesz tudomást múltdról kkor neked miért kellene emlékezned rá? Ez kdályozhtj hitedet. Emberekkel beszélgetvén, sokszor hllottm ezt: Hgin testvér, mielõtt üdvözültem, én igencsk szörnyû életet éltem. Amint elmondták, nem hiszik, hogy z Úr értük is tenne vlmit, például, hogy meggyógyítná õket vgy válszoln z imáikr, mivel olyn bûnös életet éltek zelõtt. Ezek z emberek egyáltlán nem értik z újjászületést és zt, hogy új teremtéssé lettek. Amikor bûnös Krisztushoz jön, megkpj bûnei eltörlését bûnei megsemmisíttetnek. Miután pedig keresztény lett, z esetlegesen elkövetett bûneire bocsántot nyerhet: H megvlljuk bûneinket, hû és igz, hogy megbocsáss bûneinket, és megtisztítson minket minden hmisságtól. (1Ján. 1,9) Mit gondolsz, mennyi idõbe telik Istennek, hogy megbocsásson? Tíz percbe? Tíz évbe? Nem, Isten zonnl megbocsát nekünk! És zonnl megtisztít minket, mikor erre z Igére lpozv megyünk Hozzá. Megvllás: Az én Atyám nem emlékszik bûneimre és vétkeimre. Én sem emlékszem rájuk. Úgy állok Isten jelenlétében, minth sohsem követtem voln el bûnt.

8 JANUÁR 7 Belülrõl kifelé Hnem lávetem testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknk prédikálok, mgm vlmi módon mélttlnná ne legyek. 1KORINTHUS 9,27. Keresztényként meg kell tnulnod megengedni z új, belsõ emberednek, hogy urlkodjon külsõ emberen. A külsõ ember nem lett újjá. A test nem született újjá. A test továbbr is zt krj mjd tenni, mit mindig is zt, mi nem helyes. Pál testével is így volt ez! Ennek htlms postolnk nem kellett voln testét lávetettségben trtni, h teste nem krt voln zt tenni, mi nem helyes. Ne lepõdj meg hát zon, hogy te tested is rosszt kr tenni. E világbn hrcunk vn hústestünkkel. Az ördög hústesten keresztül munkálkodik. Mivel próbtételeket és kísértéseket kell kiállnunk hústestben, z ördög zt mondj kereszténynek: H üdvösséged lenne, nem krnál ilyesmit tenni! A sátán zt krj bemesélni neked, hogy te krsz rosszt tenni, pedig z igzság z, hogy te, belsõ ember z új ember nem krod rosszt cselekedni. El krod hgyni vlmely rossz szokásodt? Szeretnél legyõzni egy régi kísértést? Tedd zt, mit Pál. Õ zt mondt: Én nem engedem, hogy testem urlkodjon felettem. Ki z z én? Az én belsõ ember. Pál nem testét, hnem sját mgát, belsõ embert nevezte én-nek. Pál zt mondt: Én lávetettségben trtom testemet, és szolgává teszem Kinek szolgájává teszem? A belsõ embernek! Megvllás: Én lávetettségben trtom testemet. Nem engedem, hogy testem urlkodjon felettem. Alávetettségben trtom, belsõ ember szolgájává teszem testemet.

9 JANUÁR 8 Közönséges ember? Nem! Én sem szólhttm néktek tyámfii, mint szellemieknek, hnem mint testieknek, mint Krisztusbn kisdedeknek. Mert még testiek vgytok; mert mikor irigykedés, versengés és visszvonás vn köztetek, vjon nem testiek vgytok-é és nem ember szerint jártok-é? 1KORINTHUS 3,1. 3. Sjnos, legtöbb keresztény nem engedi, hogy belsõ embere urlkodjon külsõ ember felett. Ehelyett test urlkodik belsõ ember felett, és ettõl válnk z emberek testi kereszténnyé. Egy fordítás így dj vissz ezt z igerészt: test áltl irányított, testi helyett. Vlóbn, zok testi keresztények, kiket testük irányít. Még testiek vgytok és nem ember szerint jártok-é? mondj Pál korinthosziknk. Más szvkkl: úgy éltek, mint kik még nem születtek újjá. Tetszik nekem, hogy z Amplified Bible fordítj 3-s verset: Mert h még irigység és féltékenység, veszekedés és szkdások vnnk köztetek, kkor ugye emberi mérce szerint viselkedtek, úgy, mint zok közönséges emberek, kik még nem változtk meg? Te ne tedd ezt! Ne engedd meg mgdnk, hogy úgy élj, mint közönséges emberek! Úgy élj, mint egy új teremtés, mert z vgy! Htározd el, hogy megengeded belsõ embernek Krisztusbn, hogy urlkodjon z egész lényed felett. Megvllás: Visszutsítom, hogy úgy éljek, mint közönséges ember. Én megváltoztm. Én új teremtés vgyok Krisztusbn. Felnövekedem szellemileg. Én belsõ ember urlkodni fogok z egész lényemen. Szellemi emberként fogok járni. Isten Igéjének mércéje szerint fogok viselkedni. Szeretetben fogok járni. Hitben fogok járni!

10 JANUÁR 9 Józn szolgáltotok Kérlek zért titeket tyámfii z Istennek irglmsságár, hogy szánjátok od ti testeteket élõ, szent és Istennek kedves áldoztul, ez legyen ti józn szolgáltotok. RÓMA 12,1. Neked kell tenned vlmit testeddel. Mert h te nem teszel vele semmit, kkor soh nem fog történni vele semmi. Te, belsõ ember, új teremtéssé lettél Krisztusbn. Örök életet kptál. Amikor z örök élet Isten élete és természete szellemedbe kerül, megváltoztt téged. Nem lesz többé problémád mgddl, hústesteddel viszont lesznek nehézségeid. Sokn zt mondják: Meg kell hlnod régi éned számár. Nem, nem így vn. A régi én már hlott, helyébe z új éned lépett. Aminek meg kell hlnod z hústest. Nem hústest régi én? Nem, nem z. A hústested külsõ ember, fiziki test. Ez pedig ugynz régi hústest, mi z üdvösséged elõtt is volt! A tested z ház, miben élsz, és te vgy nem pedig Isten ennek háznk gondviselõje. Te teszel vlmit testeddel. Neked kell odszánnod Istennek: élõ, szent és kedves áldoztul Egy másik fordítás ezzel kifejezéssel zárj le ezt verset: ez ti szellemi szolgáltotok. Megvllás: Én egy új teremtés vgyok Krisztusbn. Rgszkodom ehhez megvlláshoz. A bensõmben lévõ új ember pedig megnyilvánul kívül, testemen keresztül. Én urlkodom testem felett. Élõ, szent és kedves áldoztul szánom od testemet Istennek, ezzel szolgálok józnul Istennek.

11 JANUÁR 10 Õbenne Áldott legyen z Isten, és mi Urunknk, Jézus Krisztusnk Atyj, ki megáldott minket minden szellemi áldássl mennyekbõl Krisztusbn. EFÉZUS 1,3. Attól nptól fogv, melyen újjászülettél, egészen ddig, mikor mjd kilépsz z örökkévlóságb, Isten gondoskodott róld Krisztus Jézusbn. Már megáldott mindennel, mire csk szükséged lehet. Isten szemében ez már tiéd! Gykrn kérdezik tõlem z emberek: hogyn tnulmányozzák Bibliát? Bár sok jvsltom vn, mégis egyet mondok mindenütt: keresztény hívõként kövesd zt módszert, hogy végigmész z Újszövetségen; olvsd, illetve tnulmányozd fõképpen z postoli leveleket. (Arr buzdítlk, hogy legtöbb idõt z postoli levelekkel töltsd, mert ezek neked, hívõnek íródtk. Tnulmányozd z Ószövetséget is, de ne zzl töltsd legtöbb idõt. A legtöbb idõt z Újszövetséggel töltsd. Miért? Mert mi nem z ó szövetség ltt élünk; mi z új szövetség ltt élünk.) Az postoli levelekben, melyek z Egyháznk íródtk, keress meg és húzz lá minden ilyen kifejezést, mint Krisztusbn, Krisztus áltl, Akiben, Õbenne és ehhez hsonlókt. Ezeket írd le. Gondolkodj el rjtuk. Kezdd el kimondni õket. Ami Istent illeti, minden, mid vn, vgy mindz, mi vgy Krisztusbn z Ige szerint z vlóbn tiéd, vlóbn z vgy. Isten mindezeket már megtette érted Krisztusbn. De te hited és megvllásod z, mi vlósággá teszi számodr. Megvllás: Én új teremtés vgyok KRISZTUSBAN. Isten, z Aty MÁR megáldott engem minden szellemi áldássl mennyekbõl KRISZTUSBAN.

12 JANUÁR 11 A szív és száj Mert szívvel hiszünk megigzulásr, szájjl teszünk pedig vllást z üdvösségre. RÓMA 10,10. Az ember mindig szívvel hisz, és szájjl tesz vllást z üdvösségre. Amikor hiszel vlmit szívedben és megvllod száddl, kkor z vlósággá válik számodr. A hit áltli megvllások teremtenek vlóságokt! A Zsidó 9,12 például zt mondj: És nem bkok és tulkok vére áltl, hnem z Õ tuljdon vére áltl ment be egyszer s mindenkorr szentélybe, örök váltságot szerezve. Jézusnk sohsem kell ezt újr megtennie; megtette egyszer és mindenkorr. A Róm 10,10 pedig elmondj nekünk, hogyn kphtjuk meg ennek z üdvösségnek vlóságát: hisszük szívünkkel belsõ emberrel szánkkl pedig vllást teszünk ról. Olykor, h z Írásokbn olvsod ezeket: Krisztusbn, Õbenne és Akiben, tlán nem úgy látod, minth vlóság lenne, mit z igeversek állítnk. De h elkezded megvllni (mert vlóbn hiszed Isten Igéjét szívedben): ez már z enyém, ez már megvn, kkor vlóságossá válik számodr. A szellemi világbn ez már vlóságos. Te viszont zt krod, hogy fiziki világbn is vlóságos legyen, hol most élsz. Megvllás: A szívemmel hiszem Isten Igéjét, számml pedig megvllást teszek ígéreteirõl és rendeleteirõl. Hitem megvllási teremtik meg ezeknek z igéreteknek és rendeléseknek vlóságát z életemben. Az vgyok, mit Isten mond rólm, most! Birtokolom mindzt, mit Isten mond, hogy z enyém, most!

13 JANUÁR 12 Meggyógyultunk Aki mi bûneinket mg vitte fel testében fár, hogy bûnöknek meghlván z igzságnk éljünk; kinek sebeivel gyógyulttok meg. 1PÉTER 2,24. Évekkel ezelõtt elhoztk egy sszonyt z egyik lklomr. Akkor már négy éve nem tudott járni, és z orvosok zt mondták, soh többé nem is fog. Leültem mellé, és kinyitv odtettem z ölébe Bibliámt. Azt mondtm: Kérlek, olvsd el hngosn ezt verset. Õ hngosn elolvst z 1Péter 2,24-et. Amikor befejezte zzl, hogy: kinek sebeivel gyógyulttok meg, megkérdeztem tõle: gyógyulttok meg múlt, jelen, vgy jövõ idõben vn? Sosem fogom elfelejteni, milyen htást váltott ki belõle. A gyógyulttok meg, z múlt idõ kiáltott. H pedig mi meggyógyultunk, kkor én is meggyógyultm! Egy gyermek lelkesedésével és egyszerûségével fogdt el Isten Igéjét nekünk is így kell tennünk. Isten pontosn így mondj ezt z Õ Igéjében. Nem ígéri, hogy meg fog gyógyítni minket, mert már gondoskodott gyógyulásunkról, mjdnem kétezer évvel ezelõtt! Agyógyulás olyn vlmi, mi már megvn nekünk Krisztusbn. Az sszonynk felrgyogott z rc, felemelte kezét, és zt mondt: Dicsõség Istennek! Ó, Urm, úgy örülök, hogy meggyógyultm! Urm, úgy örülök, hogy újr tudok járni! (Pedig kkor még egy lépést sem tett.) Úgy örülök, hogy el tudom látni mgmt Kelj fel és járj! mondtm. Õ meg tlpr ugrott! Dicsõség z Úrnk! Megvllás: Az Õ sebeivel mi MEGGYÓGYULTUNK. H mi meggyógyultunk, kkor én is meggyógyultm. Én egészséges vgyok. A gyógyulás z enyém. Az enyém, most!

14 JANUÁR 13 Megváltv z átoktól Reád jönnek mindez átkok és megteljesednek rjtd. [ ] Hogyh meg nem trtod és nem teljesíted e törvény minden Igéjét [ ] Mindzt betegséget és mindzt cspást is, melyek nincsenek megírv e törvénynek könyvében, reád rkj z Úr 5MÓZES 28, Krisztus váltott meg minket törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg vn írv: Átkozott minden, ki fán függ. GALATA 3,13. A Bibli zt mondj, hogy minden betegség és testi bj törvény átk. Az 5Mózes 28-bn törvény tizenegy betegséget nevez meg törvény átkként. Mjd 28,61-ben kijelenti, hogy összességében minden betegség és testi bj törvény átk. Krisztus zonbn már megváltott minket törvény átkától! Krisztus nem fog minket megváltni; Õ már megváltott minket. Péter, vissztekintve golgoti áldoztr zt mondt: kinek sebeivel GYÓGYULTATOK meg. (1Pét. 2,24) Nem meg fogtok gyógyulni, hnem már meggyógyul ttok! Isten emlékszik rr, hogy Õ helyezte Jézusr nemcsk mindnyájunk bûneit és vétkeit, hnem betegségeinket és testi bjinkt is. (És. 53,4. 5.) Jézus emlékszik, hogy Õ viselte mi bûneinket és mi betegségeinket helyettünk. (Mát. 8,17) Ezért írt Péter Szent Szellem ihletésére: kinek sebeivel gyógyulttok meg. Megvllás: Az 5Mózes 28 szerint minden betegség és testi bj törvény átk. A Glt 3,13 szerint zonbn Krisztus már megváltott engem törvény átkától. Ezért én meg vgyok váltv betegségtõl és minden testi bjtól!

15 JANUÁR 14 Megbékéltette Isten volt z (személyesen volt jelen) Krisztusbn, ki megbékéltette mgávl és kegyeltségébe viszszhelyezte világot, nem számolv fel nekik (z embereknek) z õ bûneiket és nem hjtv be rjtuk zokt (hnem eltörölve teljesen), és ránk bízt z Õ megbékélésének ( kegyeltség állpotáb vló viszszfogdásnk) z üzenetét. 2KORINTHUS 5,19. (Amplified) Hgin testvér kérdezte egy sszony, én miért nem gyógyulok meg? Tudom, hogy Isten megígérte, hogy meggyógyít engem. Megértettem problémáját, és megpróbáltm segíteni neki: Nem, drág testvérnõ. Isten nem ígérte zt, hogy meggyógyít téged, mint hogy zt sem ígérte, hogy üdvözíteni fogj z elveszetteket. Isten Igéje sehol sem mondj, miszerint Isten ígérete z, hogy üdvözít téged. Nem, Isten Igéje kijelenti, hogy Isten már tett vlmit z üdvösségeddel kpcsoltbn. Isten ráhelyezte bûneidet és vétkeidet Jézusr. Isten már megbékéltetett minket Önmgávl Krisztus áltl. És nekünk dt békéltetés szolgáltát. Nekünk kell elmondnunk z embereknek, hogy Isten nem tuljdonít (nem számítj be) bûnt nekik, illetve többé nem szembesíti õket vétkeikkel. Tehát mondt erre vlki kkor mindnyájn üdvözülni fogunk, igz? Nem. Az embereknek el kell fogdniuk zt megbékéltetést, mit Isten felkínál. Mi, természetünk szerint, z ördög gyermekei vgyunk, ezért újjá kell születnünk! Megvllás: Isten megbékélt velem Krisztus áltl. Isten visszállított engem kegyelmébe, és Isten nekem dt békéltetés szolgáltát.

16 JANUÁR 15 Htlms fegyver Mert mi hdviselésünk fegyverei nem testiek, hnem Isten áltl htlmsk erõsségek lerontásár. 2KORINTHUS 10,4. Bár új teremtéssé lettünk Isten teremtett minket Krisztus Jézusbn és bár kikerültünk sátán htlm lól, még mindig egy olyn világbn élünk, melyet sátán irányít. A Bibli sátánt e világ istenének (2Kor. 4,4) és levegõbeli htlmsságok fejedelmének (Ef. 2,2) nevezi. Krisztus is e világ fejedelmének nevezte õt. (Ján. 12,31. 14,30. 16,11.) Isten Igéje szerint minket körülvevõ légkör tele vn olyn ellenséges erõkkel, melyek megkísérlik tönkretenni közösségünket z Atyávl, és meg krnk fosztni htékonyságunktól Mester szolgáltábn. A mi Atyánk zonbn htlmsn gondoskodott rólunk megváltás tervében, dott nekünk egy olyn fegyvert, mit hsználhtunk sátán ellen. Ez htlms fegyver zonbn nemcsk sját hsznunkr dtott, hnem körülöttünk élõ sátán urlt emberek érdekében is. Ez htlms fegyver Jézus neve. Megvllás: Az én vitézkedésem fegyverei nem testiek, hnem Isten áltl htlmsk erõsségek lerontásár. Ahol sátán erõi erõsségeket építenek fel, én leronthtom zokt Jézus htlms nevével. A sátán nem tud ellenállni ennek névnek. Ez név pedig htlms fegyverként dtott nekem, hogy hsználjm z ellenség erõi ellen.

17 JANUÁR 16 Örökség áltl Minekután z Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hjdn z tyáknk próféták áltl, ez utolsó idõkben szólott nékünk Fi áltl, kit tett mindennek örökösévé, ki áltl világot is teremtette, ki z Õ dicsõségének vissztükrözõdése, és z Õ vlóságánk képmás, ki htlm szvávl fenntrtj mindenséget, ki minket bûneinktõl megtisztítván, üle Felségnek jobbjár Mgsságbn, nnyivl kiválóbb lévén z ngyloknál, mennyivel különb nevet örökölt zoknál. ZSIDÓ 1,1 4. Fel sem foghtjuk, milyen óriási erõ és htlom vn Jézus nevében, h nem vgyunk tisztábn zzl, hogy ezt nevet Õ örökölte Istentõl, Teremtõtõl. Jézus Isten dicsõségének vissztükrözõdése. Jézus Isten vlóságánk képmás Istennek, mgánk z Atyánk kisugárzás. Jézus z örököse mindennek. Jézus nevét is örökségül kpt. Nevének ngyságát úgy örökölte z Atyától. Így nevének ereje csk Isten erejével mérhetõ. Minden hívõ örökölte zt törvényes jogot, hogy hsználj Jézus nevét! Megvllás: Tudom, hogy Jézus nevében benne vn Teremtõ Isten ereje és htlm! Tudom, hogy Jézus nevében levõ erõt csk Isten erejével lehet mérni. És tudom, hogy nekem törvényes jogom vn rr, hogy hsználjm ezt nevet.

18 JANUÁR 17 Gyõzelem áltl Lefegyverezvén fejedelemségeket és htlmsságokt, zokt nyilvánosn megszégyenítette és mutogtt, gyõzelmet rtván felettük keresztf áltl. KOLOSSÉ 2,15. Krisztusról tárulkozik elénk egy kép, mint megküzd sötétség seregeivel! A King Jmes Bibli széljegyzete szerint: Lerázt mgáról fejedelemségeket és htlmsságokt. Nyilvánvló: mikor démonikus seregek már zt hitték, hogy Jézust htlmukb kerítették, megkísérelték legyõzni és fogv trtni. Amikor zonbn kiáltás elhgyt Isten trónját, miszerint Jézus eleget tett z igzságosság követelményeinek, bûn problémáj megoldást nyert és z ember megváltás vlóságos ténnyé lett, kkor Jézus gyõzelmet rtott démonok seregein és mgán sátánon. Azt hiszem, Zsidó 2,14 Rotherhm-féle fordítás még világosbbá teszi ezt: hogy hlál áltl megsemmisítse zt, kinek htlm volt hlálon, nevezetesen z ellenséget. Jézus megbénított sátánt! Jézus semmivé tette õt. Vn htlom Jézus nevében, mert Jézus megszerezte nevében levõ htlmt gyõzelme áltl! Megvllás: Jézus megsemmisítõ vereséget mért fejedelemségekre és htlmsságokr. Nyilvánosn megszégyenítette õket, didlt rtott felettük. Jézus megbénított sátánt és nnk teljes seregét. Ezért vn htlom Jézus nevében. Nekem pedig törvényes jogom vn, hogy hsználjm ezt didlms nevet z ellenség erõi ellen.

19 JANUÁR 18 A feltámdás ngyszerûsége nnyivl kiválóbb lévén z ngyloknál, menynyivel különb nevet örökölt zoknál. Mert kinek mondott vlh z ngylok közül: Én Fim vgy Te, én m szültelek téged?! ZSIDÓ 1,4. 5. Isten betöltötte nékünk, z Õ fiiknk feltámsztván Jézust: mint második Zsoltárbn is meg vn írv: Én Fim vgy Te; m nemzettelek téged. APOSTOLOK CSELEKEDETEI 13, Mikor örökölte Jézus nevét? Mikor lett neki dományozv? Akkor lett neki dományozv, mikor életre kelt szellemi hlálból, mikor Isten feltámsztott hlálból. Jézus feltámdáskor mondt zt Isten: Én Fim vgy Te, m szültelek téged. A feltámdás után pedig Jézus kinyiltkozttt, hogy minden htlom mennyben és földön neki dtott. Minden kijelentés, mi szerint Jézus úgy örökölte nevét, illetve úgy dományozttott neki, zt muttj: Jézus zután kpt meg nevének ngyságát, teljességét, miután feltámdt hlálból. Megvllás: Jézus z Úr. Feltámdt hlálból és Õ z Úr. A feltámdáskor bemuttott erõ és htlom nevében vn, és Õ nekem dt ezt nevet.

20 JANUÁR 19 Isten jándékozt Annkokáért z Isten is felmgsztlá Õt, és jándékoz néki oly nevet, mely minden név fölött vló, hogy Jézus nevére minden térd meghjoljon, mennyeieké, földieké és föld ltt vlóké. És minden nyelv vllj, hogy Jézus Krisztus Úr, z Aty Isten dicsõségére. FILIPPI 2,9 11. Ez kkor történt meg, mikor Krisztus felment mgsságb, és Isten leültette Õt sját jobbjár, messze mgsn minden fejedelemség, erõ, urság és htlmsság felett. A Filippi 2,10 egy másik fordítás szerint: Hogy Jézus nevére minden térd meghjoljon, mennyei lényeké, földi lényeké és föld ltt vló lényeké (z ngylokr, z emberekre és démonokr utl). Miért lett ez név Jézus domány? Miért lett ez név felruházv ilyen htlomml és tekintéllyel? Jézus érdekében? Ez ltt kétezer év ltt, miót Jézus feltámdt, felment mennybe és leült z Aty jobbjár, mg Jézus még egyszer sem hsznált ezt nevet. Sõt, z Igék még csk nem is sejttetik, hogy Jézus vlh is hsznált voln ezt nevet. Nincs szüksége erre, Õ szv áltl irányítj teremtett világot. De zt vlóbn felfedik z Igék, hogy Jézus neve jándékként z egyháznk, Krisztus Teste jvár dtott. Megvllás: Krisztus Testének tgjként, hívõként, jogom vn rr, hogy hsználjm Jézus nevét. Azt nevet, mely minden név felett vló.

21 JANUÁR 20 Az Õ Teste, z Egyház És mi z Õ htlmánk felséges ngyság irántunk, kik hiszünk z Õ htlm erejének m munkáj szerint, melyet megmuttott Krisztusbn, mikor feltámsztott Õt hlálból és ültette Õt mg jobbjár mennyekben. Mgsn minden fejedelemség és htlmsság és erõ és urság és minden név fölé, mely neveztetik nem csk e világon, hnem következendõben is. És mindeneket vetett z Õ lábi lá, és Õt tette mindeneknek fölötte z nyszentegyháznk fejévé, mely z Õ teste, teljessége Õnéki, ki mindeneket betölt mindenekkel. EFÉZUS 1, Mindenütt, hol Bibli említi Jézus nevét, z Õ Testére is utl egyben, z egyházr, mert név zért dtott Jézusnk, hogy z egyház hsználj. Azoknk kell hsználni z Õ nevét, kik örököstársi lettek Jézus Krisztusnk, és kik képesek elérni zokt, kiknek meg kell szbdulniuk sátán htlmából. Mindz, mi Jézusé z örökség áltl, benne vn ebben névben! Mindz, mit tett gyõzelme áltl, benne vn ebben névben! Ez név pedig Krisztus Testét illeti meg. Te rendelkezel vele és én! Isten befektetése ez z egyház számár. Az egyháznk jog vn kivenni ebbõl betétbõl minden szükségének betöltésére. Ez név mgábn fogllj z Istenség egész teljességét. Megvllás: Nekem jogom vn hsználni Jézus nevét z ellenség ellen. Jogom vn hsználni ezt nevet imáimbn. Jogom vn hsználni ezt nevet dicséretben és imádtbn.

22 JANUÁR 21 Minden Ugynis minden tiétek Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. 1KORINTHUS 3, Az ember nem gondolná, hogy korinthusik bármit is kphttk voln Istentõl; olyn testiek voltk. Pál zzl kezdte ezt fejezetet, hogy közölte velük, mennyire testiek, mégis hozzátette: minden tiétek. Amikor beleszülettél Isten csládjáb, tiéd lett jog és kiváltság: hsználhtod Jézus nevét. Mindz, mit Jézus megvásárolt és mindz, minek kifizette z árát, természetszerûen tiéd lett. De rjtd múlik, hogy hsználd, mi tiéd. Gondoljunk csk tékozló fiú történetére. H tékozló fiú bûnöst vgy visszesõt jelképezi, z p pedig Istent, kkor z idõsebb testvér olyn keresztényt, ki nem tévelyedett el. Amikor ngyobbik fiú hzjött mezõrõl, zene és tánc kiszûrõdõ hngjit hllott. Az egyik szolg dt tudtár: A te öcséd jött meg, és tyád levágtá hízott tulkot. Az idõsebb testvér erre ngyon meghrgudott, és nem volt hjlndó bemenni együtt ünnepelni velük. Így tyj ment ki hozzá és kérlelte. Nem, nem megyek be mondt z idõsebb testvér. Ennyi esztendõtõl fogv szolgálok neked. Én sohsem hgytlk el. Nem költöttem el pénzedet. És te sohsem rendeztél ilyen lkomát nekem. Fim mondt z ty mindenem tiéd. (Luk. 15,31) Istennél megvn z, mire szükséged vn. H megvn, kkor z tiéd. De neked kell birtokb venned. Megvllás: Minden z enyém. Én Krisztusé vgyok, Krisztus pedig Istené. Jézus neve z enyém, hsználhtom ezt nevet, és fogom is hsználni. Minden, mi z Atyáé, z enyém is.

23 JANUÁR 22 Imábn És zon npon nem kérdeztek mjd engem semmirõl. Bizony, bizony mondom néktek, hogy mit csk kérni fogtok z Atyától z én nevemben, megdj néktek. Mostnáig semmit sem kértetek z Atyától z én nevemben: kérjetek és megkpjátok, hogy ti örömetek teljes legyen. JÁNOS 16, Ez törvényszintre emelt imígéret legdöbbenetesebb kijelentés, mi vlh is elhgyt Glilei jkát. Hogy érti Jézus, hogy: zon npon? Elõre tekintve jövõbe, vlójábn zt mondt itt: Én most elmegyek, Golgotár megyek, és meg fogok hlni. De fel fogok támdni hlálból, és fel fogok menni Mgsságb. És le fogok ülni z Aty jobbjár. És ezzel egy új np jön el. Egy új szövetség, vgy más szóvl egy új testmentum (új végrendelet) lép életbe! És zon npon nem kérdeztek mjd engem semmirõl. Ez np melyben élünk z új np! Mostnáig semmit sem kértetek z én nevemben A tnítványok nem imádkoztk Jézus nevében, míg Jézus földön volt. Ennek semmi értelme nem lett voln. Nem is volt rá szükségük, mert míg Jézus velük volt, minden szükségletükrõl gondoskodott. Eljött zonbn z idõ, és Jézusnk el kellett hgyni õket. Amikor ez bekövetkezett, kkor lett szükségük z Õ nevére. Jézus neve átveszi Jézus helyét, és z Õ személyét képviselve csodákt tesz, megszbdít sátán htlmából, és teret d Isten munkálkodásánk! Megvllás: Én egy újszövetségi keresztény vgyok. Jézus nevében imádkozom z én Atyámhoz. Jézus nevében kérek, és megkpom, mit kértem, és teljes lesz z én örömem.

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja H Í V Ó SZ Ó III. évf. 10. szám 2011. december 25. Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj Mert egy gyermek születik nekünk, fiú dtik nekünk. Az urlom z ő vállán lesz, és így fogják

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró

ISKOLÁD. A tartalomból. Az OÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája Diákönkormányzatának Lapja 2010. március - június. Csukás István: Tanévzáró Az OÁMK Simon István Utci Áltlános Iskoláj Diákönkormányztánk Lpj 2010. március - június Csukás István: Tnévzáró Félre irk, sutb tásk, vidám szemünk ne is láss, vigyük gyorsn pdlásr, őszig legyen ott lkás.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2011. jnuár 22. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence

Hamvas rétihéja védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Marcal-medence Hmvs rétihéj védelmi tábor 2009. május 28. június 1. Mrcl-medence A Mrcl-medencében immár hrmdik lklomml szerveztük meg tábort hmvs rétihéják védelmében. A tábor időpontját z előző évek tpsztlt lpján május

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG

Különszám A PRESBITERI TISZTSÉG H Í V Ó SZ Ó Különszám Szigetszentmiklós-Kossuth utci Református Egyházközség lpj A PRESBITERI TISZTSÉG Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvérek! A Kánon szerint egyházunk zsintpresbiteri egyház, mi zt jelenti,

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz!

Mintafeladatsor. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz! MRO Histori Telefon: 06-1/336-1656 E-mil: info@felvesznek.hu Mintfeltsor 1. Ismer fel szályt, mj folyts sort még két elemmel! Ügyelj szófjr is! Tollékos szvkt nem írhtsz! ) rk, rát, rár,...,... ) megolvs,

Részletesebben

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára

Élet és Egészség. Óvatosan az energiaitalokkal, a dózis halálos is lehet! FiatalOK 2 old. A szeretet. Egy könyv a mai ember számára 2012 Április (1) #1 Élet és Egészség Az egészségednél már csk z életed fontosbb Óvtosn z energiitlokkl, dózis hlálos is lehet! FitlOK 2 old Miért és hogyn tnítsuk gyermekünket idegen nyelvre? A Te csládod

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

T A R T A L O M. A mű és a jelen birkózása ( 9) Ártatlanság és dráma (12) ma g y a r j á t é k s z í n. Siker Szentendrén (16)

T A R T A L O M. A mű és a jelen birkózása ( 9) Ártatlanság és dráma (12) ma g y a r j á t é k s z í n. Siker Szentendrén (16) T A R T A L O M A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A III. ÉVFOLYAM 10. S Z Á M 1 9 7 0. O K T Ó B E R KAZI MI R K Á R O L Y Az Értett nem veszhet el (1) AL M ÁSI M I

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy1 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679

2013/4. Konfliktus, empátia, kommunikáció ISSN 2063-6679 Konfliktus, empáti, kommunikáció ISSN 2063-6679 2013. február Mgyr Cochszemle z első mgyr online coching folyóirt II. évfolym 4. szám 2013. ugusztus Főszerkesztő: Dobos Elvir Örvényesi Rit Szerkesztők:

Részletesebben

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k

TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O LYÓIRATA V. É V F O L Y A M 1. SZÁM 1 9 7 2. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V A N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10.

Részletesebben

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e

n é g y s z e m k ö z t v i l á g s z í n h á z s z e m l e T A R T A L O M A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A j á t é k s z í n B E R K E S E R Z S É B E T A becsület fegyverei (1) V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1 9 7 2. M Á J U S H E R M A N N I S T V Á N A

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

NAGYOBBAKAT TESZTEK EZEKNÉL

NAGYOBBAKAT TESZTEK EZEKNÉL Pasarét, 2015. március 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor NAGYOBBAKAT TESZTEK EZEKNÉL Lekció: János 14,1-3; 15-21 Alapige: János 14,12-14 Bizony, bizony mondom nektek: Aki

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2013. jnuár 24. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2013. jnuár 19. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Mit vár el tőlem Isten?

Mit vár el tőlem Isten? Mit vár el tőlem Isten? Marilyn Adamson Ha te is olyan vagy, mint a legtöbb keresztény, akkor szeretnéd, ha Isten örömét lelné abban, ahogy élsz. Ugyanakkor, ha őszinte vagy, be kell vallanod, hogy néha

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben