Mikeás 7,1-7a Nehéz idők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikeás 7,1-7a Nehéz idők"

Átírás

1 Mikeás 7,1-7a Nehéz idők Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott; pedig zsengére vágyott a lelkem! Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyjafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez; a fejedelem követelőzik, és a biró fizetésre vár; a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét Bevezetés Mikeás könyvében eddig azt láttuk, hogy Isten felszínre hozta a népnek sokféle bűnét a próféta által. Most ez folytatódik, amiben az látható, hogy bizony azok az idők nehéz idők voltak. De az Ige beszél arról, hogy az utolsó napokban is nehéz idők állnak be. Tehát ezt a felolvasott igeszakaszt nézhetjük úgy, mint egy történelmet, hogy mi volt akkor, Mikeás idejében, és mi lett ennek a bűnnek a következménye. Nézhetjük úgy is, mint egy próféciát, erre majd röviden kitérnék, de főképpen pedig úgy, hogy mi ennek a személyes üzenete a számunkra. I. Prófécia Izráel és a nagy nyomorúság Hogy mi volt akkor, ezt nem kell magyarázni, világos, és le van írva, hogy miért voltak akkor nehéz idők. Mint prófécia, szól Izráelről, Izráel jövőjéről, és másodszor pedig mint prófécia szól a mi időnkről. Nézzük először Izráelt. A Mikeás korabeli állapotok a babiloni fogsághoz vezettek. Mert amikor Isten sokszor szól a próféta által, és nem figyelnek Istenre, akkor egyszer az Úr másképpen fog szólni, keményen fog szólni. Hát így volt Izráel népével is. Nagyon hosszú időn keresztül, több mint száz éven keresztül szólt a néphez, nem hallgattak rá, aztán jött a babiloni fogság. Amikor Izráel visszajött a babiloni fogságból, akkor egy ideig hűségesek maradtak, a bálványimádást nem folytatták, de végeredményben az egész nép nem követte az Urat. Fokozatosan elhajoltak ismét és ismét. Mikor eljött az Úr Jézus Krisztus, Őt pedig megölték, és később nem fogadták el azt a bizonyságtételt, amit a Szent Szellem az apostolok által tett az Ő feltámadása és megdicsőülése után. Sőt, üldözték az apostolokat, ugyanúgy, mint régen a prófétákat és minden igaz embert. Akkor Izráelt az Úr szétszórta, mikor Titus lerombolta Jeruzsálemet. Ez a szétszóratás lényegében a mai napig tart, bár 1948-ban megalakult Izráel állam, de még sokan nem tértek vissza. Az Úr Jézus beszélt erről az időről, de Ő is, amikor próféciát mondott, nem csupán ez a szétszóratás volt benne, hanem benne volt a nagy nyomorúságnak az ideje is, mert ez a prófécia is szól a nagy nyomorúságról is. Tehát egyrészt a babiloni fogság következett be, aztán a szétszóratás Krisztus után hetventől napjainkig, de még hátra van a nagy nyomorúságnak az ideje. Máté evangyéliomának a 10. részében a következőt mondja az Úr Jézus: Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa Ezt prédikálták. De nem kellett a népnek a mennyek országa. Mi következett be? Ímé, én

2 elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket, És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságúl ő magoknak és a pogányoknak (Mt 10, ). Hát ez történt Mikeás idejében is, így olvastuk, hogy: Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyjafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez (2. vers). Ezt tették a tanítványokkal: gyűlölték, üldözték, megölték őket is, és azóta is minden igazat, de a nagy nyomorúság idején éri el ez a tetőpontját. Amikor az Úr Jézus azt mondja itt a Máté 10-ben, hogy az Isten országának evangyéliomát hirdessétek, hogy közel van az Isten országa, a nagy nyomorúság ideje alatt is ezt fogják hirdetni. Most nem a királyság evangyélioma hirdettetik, de amikor a Gyülekezet elmegy, akkor a királyság evangyéliomát hirdetik. De akkor is, nagy üldözés támad; vér után ólálkodnak. A 4. versnek a végén ezt olvastuk: A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk. Az új fordítás így mondja: De eljön büntetésed napja, amelyet őrállóid láttak. Akkor lesz majd zűrzavar! Igen, eljött a babiloni fogság, látták előre a próféták, eljött a szétszóratás a népek közé. Ezt is megmondták előre már Mózesnél, és eljön a nagy nyomorúság is, amit az őrállók, a próféták által mondott az Úr. Ez még előttünk van, és ez mindig nagy zűrzavarral járt. De a legnagyobb zűrzavar majd a nagy nyomorúság ideje alatt lesz. Prófécia a mai időkre is Ennyit az Izráelre vonatkozó próféciáról. Most nézzük meg a mi időnkre szóló próféciát. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek [ ] Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét (2Tim 3,1-5). Igen, érdekes, hogy az Ige az utolsó napokról úgy beszél, hogy nehéz idők állnak be, de nem azért lesznek nehéz idők, mert földrengések, árvizek, éhség vagy egyéb csapás lesz, bár ezek is lesznek, erről is beszél a prófécia, de nem ez lesz ennek az időnek a legnehezebbje. Hanem az, amit olvastunk, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, vakmerők, szeretet nélkül valók. Ez, ami lesz az emberek között. Itt is ez volt Mikeásnál. Azért voltak nehéz idők, mert elveszett a földről a kegyes, nincs igaz az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, hálóval vadássza ki-ki az atyjafiát, gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Hogy a fejedelem követelőzik, a bíró fizetésre vár, hogy a főember is elmondja, hogy ő mit kíván. És az új fordítás azt mondja, hogy nem összeszövik, hanem az ügyet mégis csak csűrik-csavarják. Tehát mindenki kéri, hogy fizessenek, de nem intéznek semmit, csak csűrik-csavarják az ügyeket. Tehát ami az emberekben a bűn elárad, megsokasodik, ez teszi nehézzé ezeket az utolsó időket. Elveszett a földről a kegyes. És aki jó, aki igaz közöttük, mind olyan, mint a tüske, a tövisbokor. Igen, ezek megvannak már most, de ez akkor éri el a tetőpontját, amikor a Gyülekezet elragadtatik a földről, akkor tényleg nem lesz kegyes. Abban a pillanatban, mikor a Gyülekezet elmegy, nem lesz igaz ezen a földön. Majd lesznek aztán megtérések, lehetnek hívő emberek, de abban, amikor a Gyülekezet elragadtatik, valóban kivész az igaz erről a földről.

3 II. Személyes üzenet Gyümölcstelen élet Nézzük meg most az Igének a személyes üzenetét. Először az 1. verset, az új fordítás szerint: Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Azt mondja a próféta, hogy így járt, mint mikor valaki kimegyen, van szőlője, de látja, hogy már valaki leszedte előtte. Van fügefája, de már azt is leszedték. Pedig nagyon szeretett volna zsengét enni, de nincs gyümölcs, nincs ehető fürt, amire vágyódott. Isten is gyümölcsöt keres a hívő emberek életében. Ahogy Izráel életében is gyümölcsöt keresett az Úr, most is gyümölcsöt keres a hívő emberek életében. Tudjuk, a gyümölcs mi? Galata 5,22: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Igen, gyümölcsöt keres, és ha nincsen gyümölcs, akkor, jaj, nekem, mert így jártam. Lukács evangyélioma 13. részében beszél az Úr Jézus egy fügefáról, amin gyümölcsöt keresett a gazda, de nem talált rajta: Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála. És monda a vincellérnek: Ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom: És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt (Lk 13,4-9). Értjük ezt a példázatot. Izráelre is vonatkozott, három éve tanított az Úr Jézus, nem teremtek gyümölcsöt, még kaptak egy esztendőt, amikor a feltámadás után az apostolok jeleket, csodákat tettek, bizonyságot, Igét hirdettek, akkor is elvetették, még Isten még az egy évnél is több kegyelmet adott, egészen hetvenig. Akkor aztán kivágta. De egyénileg is szól nekünk, hogy keresi a gyümölcsöt az Úr. Mindent megad hozzá, megtrágyáz, megkapál, a feltételeket biztosítja, de keresi a gyümölcsöt. És amikor itt azt mondja, hogy Siloámban rászakadt az a torony, amikor Isten kivág egyes életeket, ne gondoljuk azt, hogy bűnösebbek voltak, mint más ember. Erre mondja, hogy, sőt, ha meg nem tértek, hasonlóképpen elvesztek. Nézi a mi életünket is, és keresi a gyümölcsöt. Márk 11-ben olvasunk arról, hogy ment az Úr Jézus Jeruzsálembe, elment egy fügefa mellett az úton, szeretett volna enni, de úgy járt, mint Mikeás. Jaj, nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, de nincs egy ehető fürt se, korai füge, amire vágyódott. Megátkozta a fügefát, és az gyökerestől kiszáradt. Másnap csodálkoztak is a tanítványok, hogy gyökerestől kiszáradt. Azt mondta az Úr: soha ez után ne teremjen rajtad gyümölcs. Hát a gyümölcstermésnek ideje van. Ha ez lejár, akkor utána nincs tovább. De szőlőről is beszél az Úr Jézus, nemcsak fügefáról. János 15-ben mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző, és amely szőlővessző nem terem gyümölcsöt, azt levágja, és amit levágott, az megszárad, tűzre vetik, és megégnek. Amelyik meg gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Hát ezt raktározzuk el a szívünkben mindnyájan, hogy van-e gyümölcs? Mert keresi az Úr a gyümölcsöt. Elveszett a földről a kegyes A 2-3. vers ezzel kezdődött, hogy elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között., és akkor felolvastuk, hogy mi van. Nincs igazság, de milyen hamisság van, mennyi gonoszság van! A világban ez a helyzet, ez volt akkor is. A világban mindig ez volt a helyzet, ott mindig nagyon kevés becsületes, erkölcsös ember volt, de most fokozottabban így van. Gonoszok, gyűlölködnek, haszonlesők, pénzsóvárak, erőszakosak, nagyon megsokasodott a gonoszság, mert ebben a vezetők járnak élen. Itt is, Mikeásnál is megmondja: a fejedelem követelőzik, bíró fizetésre vár; a főember is elmondja lelke

4 kívánságát. Akkor is így volt, most is, itt a mi országunkban is, nem kell magyarázni, mindenki tudja. Ez a helyzet. De mi nem ezzel foglalkozunk, hanem mi az üzenete a számunkra? Vajon, Isten népe közül is kiveszett az igaz, vagy egyre kevesebb az igaz? Akkor Izráelben ez volt a helyzet. Isten népe közül szinte kiveszett az igaz. Voltak azért, mert a próféták igazak voltak az Úr előtt, de szinte kiveszett az igaz. Amíg itt van a Gyülekezet, vannak igazak és kegyesek, de egyre kevesebben. Kiveszőben vannak, és e miatt fokozatosan romlik az egész emberiség. Hiszen azt mondja az Úr Máté 5-ben, hogy ti vagytok a föld sói, ami a romlást megakadályozza. Vagy ti vagytok a világ világossága. Ha a só ízét veszti, vagy a világosságot letakarják, akkor nem jó semmire. A sót kivetik, eltapossák az emberek, semmire nem való. Igen, ezért vagyunk ezen a földön, hogy só és világosság legyünk, meg gyümölcsöt teremjünk. A jó, mint a tüske, az igaz, mint a tövisbokor Azt mondja itt az Ige: A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor... (4. vers). Ennek többféle jelentése van, legalább hármat látok. Először is jelentheti azt, hogy a világ annyira megromlott, az emberek, hogy közöttük, aki még a legjobb, és legigazabb, az is ilyen, mint a tövis meg a tüske: szúr és sebez. Csak legalább nem öli meg a másik embert, ha szúr is meg sebez, mert ugye olvastuk, hogy vannak, akik a vér után ólálkodnak, és hálóval vadásszák az embertársukat. Hát a legjobbak nem ölnek, de olyan, mint a tüske meg a tövisbokor, szúrnak, sebeznek. Aztán van egy olyan jelentése is, hogy a gonosz emberek számára az a kevés igaz, aki még van, az olyan, mint a tövis, és a tüske, őket szúrja, és őket sebzi. Mert a hívő embereknek, az igaz embereknek az élete, egyáltalán a léte és minden megnyilvánulása fájdalmat okoz nekik, mert vádolja őket. Ezért üldözték az Úr Jézust is. Ezért üldözték az apostolokat, prófétákat is, és minden igaz embert, mert egy vád volt az életük. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem e világból való, és ezért a világ nem szereti se Őt, se minket nem szeret. Mintegy idegen tüske vagy tövis vagyunk e gonosz világnak a testében, és az szúr és fáj. Harmadszor van egy olyan jelentése is, erre szeretném most a hangsúlyt tenni, ezt nagyon fontosnak látom most, mert ez a hívőkre is vonatkozik, hogy ha mi az igazságot, a kegyességet szeretetlenül követjük és képviseljük, akkor az olyan, mint a tövis, mint a tövisbokor, mint a tüske. Mit jelent ez? Efézus 4,15-ről egy egész konferencia volt, hogy Az igazságot követvén szeretetben. Tehát ha igaz emberek vagyunk, Krisztus igazságát, a kegyes életet szeretetben kell követni. Mert minden igazság Krisztus igazsága is, szeretet nélkül olyan, mint a tövis: szúr, sebez, de ezenkívül gyümölcstelen. Lukács 6,44-ben olvassuk: mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Tehát ha ismerjük az igazságot, Krisztust; ha ismerünk részigazságokat a Bibliából, ha már valamennyire előrehaladtunk az igazság megismerésében, ha mi kegyesen is élünk, ne követeljük ugyanezt másoktól is. Mert ha az igazságot szeretetlenül képviseljük, ha törvényeskedők vagyunk, ha merevek, és a másiktól is azt kívánjuk, hogy ő is úgy éljen, úgy járjon, ahogy mi, akkor tövisek vagyunk, olyanok, mint a tövisbokor. Az igazságot követvén szeretetben Bizony, ez sokszor hatalmába keríti a hívőket is. Különösen azokat, akik a szívükön is hordozzák a gyülekezetnek vagy a testvéreknek az életét, hogy ha valami rosszat látnak a gyülekezetben, vagy egyes hívők életében, akkor fel szokott támadni bennünk a kritika, és a rendcsinálásnak a vágya. Itt ez így nem mehet tovább. Itt rendet kell tenni. De ez nem segít a bajokon, sőt, még ront rajta. Minden ilyen testvér, aki igazat képvisel, csak nem szeretetben, az nagyon szúrós testvér, sündisznó testvér. Az ilyentől félnek, távol tartja magát tőle mindenki, mert fél, hogy megszúr. Nem akar senki vele igazán bensőséges szeretetközösségre

5 lépni, nem is tud. Lehet rend a gyülekezetben, csak az ilyen rend, vagy szent élet külső kényszer lesz, nem gyümölcs. Nem a Szent Szellem belső indítására lesz szeretet, öröm, békesség, béketűrés, testvérszeretet, jó kapcsolatok. Sőt, egy idő múlva az ilyen kényszerrel létrejövő rend és szent élet átfordul képmutatásba. Mert, jaj, a szúrós testvérek miatt nem merünk rendetlenül élni, hát akkor mutatjuk, ahogy kívánják, mi úgy csináljuk, de csak mutatjuk, és így lesz képmutatás belőle. Ezért nem használ, hanem tulajdonképpen csak árt a gyülekezetnek vagy a testvéreknek, ha az igazságot nem szeretetben követjük. Az igazság soha nem mehet a szeretet rovására, persze, fordítva is igaz (most erre a másik oldalra nem térnék ki, konferencián bővebben volt erről szó), hogy a szeretet se mehet az igazság rovására. Hogy akkor jó, szeretünk, és mindent elnézünk, mindenki csinálja úgy, ahogy jónak látja, vagy akarja, mert leöntjük az egészet egy nagy szeretet mázzal. Ennek meg kell lenni. Igazságot követvén szeretetben. Gondolkoztam azon, hogy vajon mikor vagyunk szúrósak? Mikor vagyunk olyanok, hogy követjük az igazságot, de szeretetlenül? Én arra jöttem rá, hogy amikor nem tartom magam kicsinek, méltatlannak, akkor leszek törvénykező szellemű, kritikus, nem irgalmas szívű, hanem mint a tüske, belefúródok a másikba. Mert amikor magamat kicsinek, olyannak látom, akit a bűnből emel ki az Úr, senki, semmi vagyok önmagamban, akkor a tévelygők, a gyengék iránt megvan az irgalom bennem, mert hát tudom, hogy én is olyan voltam, és én is lehetek bármikor olyan, hiszen Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. A Zsidókhoz írt levél 5. részének az elején arról olvasunk, hogy milyen volt Izráelben a főpap. Emberek közül kellett választani, az Úr az emberek közül választotta, és így írja, hogy aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal. Hát, ha mi magunk is körül vagyunk véve gyarlósággal, látjuk is a magunk hibáját, akkor irgalmas szívűek vagyunk. A főpap se kenhette el az igazságtalan dolgokat, a bűnért vitte az áldozatot, nem mondta, hogy óh, ez olyan kis bűn, hogy hagyjuk. Mi se mondhatjuk azt, hogy nem számítanak a bűnök. Számítanak, de mindig ott van előttünk az egyetlen áldozat, aki a mi bűneinkért is elég, meg a másik testvérnek a bűneiért is elég. Tehát igazságot követvén szeretetben. Mert ha nem, olyanok vagyunk, mint a tüske, mint a tövisbokor, és nemcsak szúrunk, hanem gyümölcstelenek is leszünk. Mert a Szellem gyümölcse itt kezdődik: szeretet. Eltorzult kapcsolatok Szeretnék rátérni az 5. és 6. versre. Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öldeben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége. Olyan viszonyokat ír le Mikeás próféta, hogy senkiben nem lehet megbízni, se barátban, se tanácsadóban, se az ölemben ülőben. Ha csak a Károli fordítást olvassuk, akkor legtöbbször kisgyerekre gondol az ember, az ül az ölünkben, de az új fordításból más tűnik ki. Az így hangzik: még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz! Tehát férj és feleség között is megromlik a kapcsolat, bizalmatlanná válik, meg az egész családban ellenségeskedés lesz. A fiú bolondnak tartja az apját, lány az anyját, a meny és az anyós között is ott van a nagy feszültség. Ez volt a helyzet, és tudjuk, hogy a világban is ez a helyzet. De feltehetnénk a kérdést: vajon, bekövetkezhet ez hívő embereknél is? Vagy inkább másképp teszem fel, mert látjuk, hogy bekövetkezhet, nem kérdés. Úgy teszem fel a kérdést, hogy mi az oka, hogy hívő embereknél is bekövetkezik olykor ez? Mi az oka? Ugye, egyrészt ott van ez a korszellem, és ennek a hatása alól nem tudjuk teljesen kivonni magunkat, csak Isten kegyelme, hogyha felismerjük, és ellene állunk, és nem leszünk ennek a részesei. A korszellem ilyen. Bizalmatlanság van, aminek sokszor az az oka, hogy a bizalommal már nagyon sokszor és nagyon sokan visszaéltek, és akkor bizalmatlan lesz a másik iránt az ember. Hát nagy a bizalmatlanság, biztos, a világban is! Régebben, ha az úton megállt valaki, jött egy autós, intette, felvette autóstoppal, és elvitte. Most már nem mernek megállni, mert

6 annyi mindent hall az ember, hogy kifosztják, meg elrabolják az autóját, meg leütik, és hasonlók. Bizalmatlanság lett úrrá. Egymás bírálgatása, a szúrós kritika, a rideg magatartás, az önzés. Na, és mikor ez a testvérek közé is bejön, hogy visszaél valaki a másik bizalmával, akkor kezdenek bizalmatlanok lenni egymás felé a testvérek. Vagy jól megszurkálja az igazsággal a másikat, amiről az előbb szó volt. Bizalmatlanná válik. Vagy rideg magatartást tapasztal az ember. Na, e miatt aztán a hívők között is van ilyen, amit itt olvastunk, hogy felmerül az emberben: most kinek higgyek? Kiben bízhatok? Kinek mondhatom el legbensőbb titkaimat? Ki előtt tárhatom ki a szívemet? Ki az, aki, tudom, hogy nem fogja tovább mondani, szent titokként fogja őrizni, és Isten elé fogja csak vinni imában? Ki az? Kiben bízhatok? Aztán betüremkedik a családba is ugyanez. Ahogy a világban van: generációs problémák, hogy a fiatalok nem becsülik az öregeket (sok oka van ennek, nincs idő kitérni rá), és akkor a hívő szülők gyerekei is ugyanebbe beleesnek. Nem tud az én apám semmit - bolondnak tartja az apját, a lány meg az anyját. Aztán a meny meg az anyós között ugyanez. Meg lehet a férfi és az após, meg a másik anyós között is, meg ki tudja még hogy. Nem kellene ennek így lenni Nehogy valaki azt gondolja, hogy ez így van leírva, ez egy prófécia, ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, a fiú bolondnak tartja az anyját, és így tovább, hogy ez egy olyan, hogy ennek így kell lenni, és ez elől nem lehet kitérni. Most már benne vagyunk az utolsó időben, ez a természetes, hogy a menyek és az anyósok között konfliktus legyen, a fiú és az apja, a lány meg az anyja között ilyen kapcsolat legyen, meg ne legyen egy barátunk, meg ne bízzunk senkiben, meg ne fogadjunk el senkitől tanácsot, mert a tanácsadóban se lehet bízni. Hát nehogy valaki ezt így értse! Hogy így értik, ezt tudom, mert már találkoztam ezzel a gondolkozással, és van olyan is, aki erre az Igére hivatkozik: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa [anyósa] közt; És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám (Mt 10,34-36). Vannak, akik úgy gondolják, hogy hát az Úr Jézus pontosan ezért jött, nem azért, hogy békességet bocsásson, hanem, hogy meghasonlást, kezdődik a meghasonlás ott a családban. A gyerek és az apja, a lány és az anyja, meny és az anyósa között, hát ez így van rendjén. De ez az ige nem erről szól! Hanem arról, hogy amikor egy családban valaki hívővé lesz. Ezt mutatják az előző versek: Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak (Mt 10,32-34). Tehát mikor valaki hívővé lesz, és bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról, és úgy él, akkor, ahogy az előbb elmondtam, tüske lesz a hitetlen családtagok oldalában. Mert ő már nem ebből a világból való, és ott lesz a meghasonlás. De ezt nem kell, ha mindenki hívő a családban, apa is, fia is, lánya is, a meny is meg az anyós is, akkor ennek nem kell így lenni, ott már nem kell meghasonlásnak lenni. Ez a miatt van, hogy az egyik hívő, a másik nem hívő. Egyiknek új élete van, a másiknak még régi élete van. E miatt tüske, tövis a hívő a hitetlenek előtt. Az Úrban bízzunk! Azt olvastuk itt Mikeás próféta könyvénél, hogy ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Ebben is van egy nagy üzenet a mi számunkra, amit Jeremiás próféta könyvében úgy fejez ki az Ige (a 17. részben), hogy átkozott az, aki emberben bízik, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Tehát ha bízunk is a testvéreinkben, hívő emberekben, ha bízunk is a barátainkban, vagy családtagjainkban - egy bizonyos bizalomnak lenni kell. Mert

7 hát nem is tudunk élni bizalom nélkül, még a buszsofőrben is bízunk, amikor felszállunk a buszra, hogy nem fog bennünket nekivezetni a villanyoszlopnak, vagy nem az árokban kötünk ki. Tehát egy bizonyos bizalom van. De arra hívja fel a figyelmünket az Úr, hogy abszolút bizalmunk, és igazi mély bizalmunk csak az Úr Jézus Krisztusban lehet, senki másban. Ez lefordítva azt jelenti: ne várjunk igazából senkitől semmit! Ha kapunk, örüljünk neki, köszönjük meg, legyünk hálásak. Ha nem várunk senkitől semmit, akkor nem csalódunk senkiben. De mi mindenkit szeressünk az Úr szeretetével. Becsüljük úgy, ahogy van. Családtagjainkat is, házastársunkat is, anyóst is, menyet is, és így tovább, és akkor nem rajtunk múlik a jó kapcsolat a családon belül. Ugyanígy egy gyülekezetben, a testvérekkel szemben is. Nem kell elvárni, hogy ő is úgy járjon el, ahogy én, ő is úgy csinálja, ahogy én. Ha mégis látom, hogy helyesen jár el, segít nekem, lehet benne bizalmam, akkor ezért legyek hálás. Ha aztán esetleg mégis csalódnék, akkor úgy vegyem ezt tudomásul, hogy hát igazából csak az Úrban lehet bízni, emberekben lehet csalódni. Nem dől össze a világ, és nincs vége mindennek, hogyha egyszer-kétszer csalódtam valakiben. Óvatosabb lehetek, de azt nem mondhatom, hogy akkor vége mindennek, és le van írva, nem is testvér tovább az a másik. Lehet, hogy akkor tévedett, akkor elbukott, de majd egy idő múlva méltóbb lesz a bizalmamra, mert növekszik ő is az Úrnak a megismerésében, és nem fogja elkövetni ugyanazt a hibát még egyszer. Az legyen előttünk, amit a 7. versben olvastunk, bárhogyan is csalódnánk emberekben, testvérekben, barátban, legközelebb állóban, családtagjainkban, mindezt, ha megengedi Isten, azt mondja, hogyha Őt szeretjük, akkor ez is a javunkra van, ez pedig azt a jót szolgálja, amit a 7. versben olvasunk: de én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. Ezért van, hogy megtanítson Isten bennünket, hogy rá nézzünk, Benne bízzunk, Tőle várjunk, és az nem csalatkozik! Ki az Úrban bízott, nem csalódott még, első lennék én, ha szégyent vallanék. Befejezés Most a Károli szerint még egyszer elolvasom az 1. verset. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott, pedig zsengére vágyott a lelkem! Tehát nem úgy mondja, mint az új fordításban, hogy úgy jártam, mint az, aki Azt mondja: jaj, nekem, mert én lettem olyanná, mint a letakarított mező. Jaj, nekem! Alkalmazzuk magunkra ezt egészen személyesen, és megvizsgálhatjuk az Úr világosságában, hogy vajon, én nem lettem-e gyümölcstelen? Mert lehet, hogy tegnap gyümölcstermő volt az életem, lehet, hogy egy évvel ez előtt is, de aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, el ne essék! Lehet, hogy ma gyümölcstelen lettem. Vagy talán másiktól elvárom ezt vagy azt, vagy amaz gyümölcsöt, hogy legyen türelmes, legyen szerető, békességes, de én nem értem meg. Olyan lettem, mint a letakarított mező. Ez a miatt van, mert ha önmagunknak élünk, akkor a másiknak a terhére vagyunk. Sőt, lehetünk kárára is a másiknak. Hogy olvastuk az utolsó időkről? Lesznek az emberek magukat szeretők. Ezzel kezdődik, hogy miért nehéz az idő. Nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Csak akik az Urat szeretik, azok tudnak nem önző életet élni. Azok szeretik az Urat, akik látják, hogy méltatlanok Isten szeretetére, Isten mégis szereti őket, és ez a szeretet viszontszeretetet ébreszt bennük. Viszontszeretetet az Úr iránt, de irgalmas szerető szívet a másik tévelygő, gyarló, bűnös ember felé is. Akik szeretik az Urat, talán követnek el bűnt, hibát, lehetnek gyarlók, de nem lesznek szúrósak és gyümölcstelenek. Hisz a Szent Szellem gyümölcse a szeretet, az Úr iránti szeretet pedig mindig hozza a többi gyümölcsöt is. Az Úr előtt vizsgáljuk meg magunkat: olyanná lettem-e, mint a letakarított mező? Ha igen, akkor a 7. vers szerint nézhetünk az Úrra, és várjuk szabadításunk Istenét! Ámen. Debrecen

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen.

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. 1 Szellemi vagy testi Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. Csak két úr van az univerzumban. Az egyik Isten és a másik Isten örök ellenfele a Sátán,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Ézs 6,8-13 Ézsaiás megbizatása

Ézs 6,8-13 Ézsaiás megbizatása Ézs 6,8-13 Ézsaiás megbizatása És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet! És monda: Menj, és mondd ezt e

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

Isten szeretet Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. Isten szeretet

Isten szeretet Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. Isten szeretet Isten szeretet 1 Isten a szeretet forrása Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1 János levél 4:16) Az állítás, hogy Isten szeretet, kifejezi a legmélyebb

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Kovács László: TEMESSÜK EL?! Húsvét 2012

Kovács László: TEMESSÜK EL?! Húsvét 2012 Kovács László: TEMESSÜK EL?! Húsvét 2012 Köszöntelek benneteket Húsvét vigíliáján, közösségi húsvét-ünneplésünkön. Temetés és feltámadás. Ez a két kulcsszó, ami köré csoportosul a mi emlékezésünk. A bűnbánati

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A kereszténység. Károli: Mar 1:4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára.

A kereszténység. Károli: Mar 1:4 Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára. A kereszténység Keresztényeknek nevezzük azokat az embereket, akik Jézus követői lettek, a megtérés az ujjá születés és a keresztségek által. Sajnos a Károli fordítás miatt ezek a fogalmak zavart okoznak,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja

A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja A TÉKOZLÓ FIÚ (Első lecke) A megtérés útja Olvasd el először a Lukács evangéliuma 15:11-32-őt! Ezt követően olvasd el a következő szöveget! Különösen figyelj a vastag betűvel szedett versekre és szövegrészletekre!

Részletesebben

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA.

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. 209 49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. Róma 12,1-2 Róma 12,1-21 Az Isten irgalmaseágára utalás felidézi mindazt, ami az

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló40/2002. (V. 24.) OM rendeletmódosításáról Budapest, 2006. február VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Megjelent a Kormány 256/2005.

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Ár és áldozat Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL Bata Mária BIBLIAÓRÁK 5. RÉSZ KÁIN ÉS ÁBEL 2. www.ujteremtes.hu Káin és Ábel Azután ismerte Ádám az õ feleségét, Évát, aki fogant méhében, és szülte Káint, és mondta: Nyertem férfit az Úrtól. Majd szülte

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

"Ne ítélj " mit mond a Biblia az ítélkezésről és a megítélésről?

Ne ítélj  mit mond a Biblia az ítélkezésről és a megítélésről? "Ne ítélj " mit mond a Biblia az ítélkezésről és a megítélésről? Természetszerűleg szeretetlen-e a megítélés? Azonos-e a megítélés az elítéléssel? Láthatja-e bárki is azt, hogy mi van a másik ember szívében

Részletesebben

A TAN 20. BESZÉLGETÉS LILIVEL

A TAN 20. BESZÉLGETÉS LILIVEL A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. november 5. péntek 20. BESZÉLGETÉS LILIVEL 20. BESZÉLGETÉS LILIVEL - Tavaszodik.

Részletesebben

A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA

A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A ZSIDÓ MENYEGZŐI RENDSZER ÉS A MESSIÁS MENYASSZONYA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

Akik felejtenek, igazságtalanok

Akik felejtenek, igazságtalanok Tartalom 1. Akik felejtenek, igazságtalanok.............................5 2. Hat ok, amiért fontos emlékeznünk........................19 3. Öt baj, ami a feledékenyekre szakad........................29

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Árucikk-e a vallás? Az ajándékozás öröme Drágább ajándék nagyobb szeretet? Az érzelmi hiány ellensúlyozása? Verseny a gyerekek között

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM

Feldmár András Most vagy soha FELDMAR_MOSTVAGYSOHA_5.indd 1 3/7/14 1:16 PM Feldmár András Most vagy soha A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel közelít

Részletesebben

SZKA_210_38. Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán)

SZKA_210_38. Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán) SZKA_210_38 Mennyibe kerül a becsület? (Az értékek piacán) TANULÓI MENNYIBE KERÜL A BECSÜLET? (AZ ÉRTÉKEK PIACÁN) 10. ÉVFOLYAM 437 38/1 ILYEN VAGYOK EGYÉNI FELADATLAP 438 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Kálvin a szabad akaratról

Kálvin a szabad akaratról Kálvin a szabad akaratról Nehézségeink: -Saját gondolatainkat olvassuk ki az igéből, nem azt, ami benne van -Világi, filozófiai fogalmakkal akarunk bibliai igazságokat leírni - mindent egyetlen logikai

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota.

I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota. I. 1. Az ember legfőbb java; az istenfélők és istentelenek különböző állapota. Inkább ültess Uram folyód vize mellé teremjen a gyümölcs érjek jó emberré, mint hangadó legyek csúfolódók székén, gonoszok

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Bibliatanulmányozó Feladatlap Ez itt József igazolványa.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Bibliatanulmányozó Feladatlap Ez itt József igazolványa. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: József élete A fiatal álmodozó Olvasd

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben