GROTIUS A gazdaságpolitika és a szociálpolitika összefüggései az Európai Unióban és Magyarországon Hans Kai Konr Ade naue apí vány Budape pvi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GROTIUS A gazdaságpolitika és a szociálpolitika összefüggései az Európai Unióban és Magyarországon Hans Kai Konr Ade naue apí vány Budape pvi"

Átírás

1 A gazdaságpolitika és a szociálpolitika összefüggései az Európai Unióban és Magyarországon (A Konrad Adenauer Alapítvány és az EURATION Alapítvány szakértői konferenciájának előadásai november. Az előadások szerkesztet változatát közreadja Izikné Hedri Gabriella) Hans Kaiser, v. miniszter, a Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete vezetőjének megnyitója Örvendetes, hogy mai konferenciánkon társadalmunk fejlődése és EU tagságunk szempontjából is lényeges két témakört vitatunk meg. A meghívóban feltüntetett két témakör összehozza a gazdaságpolitikát és a szociálpolitikát. Nyílván felvetődhet az a kérdés, hogyszükség van-e szociális piacgazdaságra, hiszen ha egy ország piacgazdasága virágzik, az minden polgárának segít, tehát minden rendben van. Tapasztalhatók viszont etől eltérő esetek is. Ludwig Erhard mutatot rá a piacgazdaság és a szociálpolitika kapcsolatának jelentőségére, feltárva, hogy nem csupán piaci hatásoknak kell érvényesülniük, hanem, olyan funkcionáló piacgazdaság szükséges, amely nem felejtkezik meg a szociális komponensekről, tehát azokról, akiket roszul érint, ha a piaci széltúl nyers irányú. Meggyőződésem, hogy modern álamban, amely nem utolsó sorban a lakoság jólétét kívánja biztosítani, ez nem elengedhető. A Kereszténydemokrata Párt amelyhez én is tartozom ehhez még néhány komponenst sorol. Az igazságos piacgazdaságnak a környezetvédelmi feltételeket is biztosítania kell, figyelemmel arra is, hogy annak költségei nem háruljanak egészükben a következő generációkra, tehát a keresztény demokrácia a környezetvédelmi piacgazdaságot is felöleli. Jól funkcionáló piacgazdaság nélkül az álam nem működhet, ugyanakkor a gazdasági fejlődés hiányától az álam is sokat szenved: nem lehet okos kultúrpolitikája és egyéb nélkülözhetetlen politikái. Ha nincs pénz, nincs jó szociálpolitika sem. Ha Németországban a gazdaság éppen nem fejlődik, rosz a konjunktúra, azon nem adóemeléssel lehet segíteni. Most nem vártan jó a konjunktúra, s ennek jövő évi megőrzéséhez nem kívánjuk az adókat emelni. Az álamnak minden meg kel tennie, hogy a társadalomban minden igazságosan működjék. Úgy gondolom, hogy ehhez hozzá kel járulnia mindazoknak, akik felelősek az álam működéséért s valamennyi állampolgárnak is. Rátérve az EU-ra, tudom, hogy a 2004-ben csatlakozott országok nagy várakozással tekintettek csatlakozásukra. Ugyanakkor nem várható, hogy tagálamok csak az előnyökből profitáljanak, hiszen olyan közösség tagjai, mely értékekre is irányul, értékközösség is. Így az újabban csatlakozott álamok is felelősek az értékekért. Ismeretes, hogy a 10új tagállam közül néhányan jól, néhányan kevésbé voltak a tagságra felkészülve. Az EU-nak követelményei is vannak, melyeket egyes tagállamok nem minden vonatkozásban teljesítenek. Magyarország példáulelőreláthatóan csak 2010 körül csatlakozhat az eurohoz. Egy álam melynek költségvetése nem kelően kiegyenlítet nehézségekbe ütközik. Az erre vonatkozó panaszok ellenére, köztudomású, hogy az EU tagságból az említett államok is profitálnak. Magyarország alapvetően európai. Mikor olyat halani, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak vissza kell térnie Európában, ez teljesen komolytalan, hiszen kultúrájuk, tudományunk és évszázados európaiságuk vitathatatlan. Természetes, hogy Magyarország az EU tagja és Magyarország sikeres lesz a jövőben.magyarország nem kizárólag profitálni kíván az EU tagságából, hanem van mit bevinnie az EU-ba, sajátosságait, különleges kultúráját. Európa azért is sikeres, mert tagállamai nem veszítik el saját identitásukat. Mindent uniformizálni nem európai. Természetes, hogy az EU jogrendjéhez alkalmazkodni kell, de a tagállamok nem feledkezhetnek meg saját kultúrájuk EU-beli megvilágításáról s az EU-ba való beviteléről.a gazdaságpolitikában természetesen alkalmazkodni kell az EU-hoz, de ehhez a tagállami saját értékekkel is hozzá kell járulni. 1

2 Mai konferenciánk előadói olyan személyiségek, akik tapasztalataik ismertetésével is hozzájárulnak a teendők kialakításához. Örülök öszejövetelünknek, és ehhez a legnagyobb sikert kívánom. Dr. Ernst Ervin, az EURATION Alapítvány elnökének megnyitója Konferenciánk társrendezőjeként, az EURATION Alapítvány részéről csatlakozom azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket Kaiser úrtól meghallgattunk. Három pontban szeretném téziszerűen összefoglalni, a mai témával kapcsolatos szervezési, előkészítési, felvetéseket. 1. A gazdaságpolitika és a szociálpolitika kapcsolata mindig rendkívül fontos volt, most is szinte a legfontosabb az élet és az általános politikai tevékenység területein. 2. Különösen fontos a gazdaságpolitika és szociálpolitika kapcsolata egy újonnan Európai Uniós taggá vált ország számára. Elveket, gyakorlatokat, tetteteket más dimenzióban, más formában kell összehangolni. 3. Különösen fontos ez a téma, nevezetesen a gazdaságpolitika és a szociálpolitika kapcsolata az átmenetnek abban az időszakában, amelyben most vagyunk. Ezek sugalták, hogy e a témakört vitassuk meg mostani konferenciánkon. E gondolatok jegyében még egyszer megköszönöm a megjelenést. Mai konferenciánk előadói: Prof. Dr. Kádár Béla, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, volt miniszter, Dr. Gottfried Péter, volt államtitkár, Külügyminisztérium, Prof. Dr. Dr. GojákJános, Pécsi Hitudományi Főiskola, Izikné Prof. Dr. Hedri Ganriella, az EURATION Alapítvány igazgatója, ZalaiCsaba, főosztályvezető, Külügyminisztérium. Kérem, halgasák meg előadásaikat. 2

3 Kádár Béla előadása Engedjék meg, hogy gratuláljak eme konferencia ötletgazdáinak, ezért a témaválasztásért. Olyan időket élünk, amikor elhatalmasodot az a megközelítés, hogy az ördög a részletek szépségében lakozik, és ezért mindenki egy szűk részletel kíván foglalkozni. Aztán úgy elcsodálkozunk, hogy a részek, a mozaikok nem álnak ösze egy képpé, egy rendszeré. Az már régóta felismerhető volt, hogy a világ s az emberiség fejlődése nyomán a folyamatok egyre sokrétűbbek, több dimenziósak lesznek. Ebből adódóan egy-egy részlet kiragadásával a világ szaporodó gondjait nagyon nehéz orvosolni. Ezért a parciális megközelítés helyett ahogy azt a szaknyelv mondja erősen célszerű időnként az egészet felölelő problémakört, és megközelítéseket alkalmazni, hogy az egyes nemzetgazdaságok, térségek és a világ gondjain valamit enyhíthesünk. Ezért üdvözlöm, hogy it olyan nagy horderejű témával foglalkozunk ma, mint a társadalom és a gazdaság összefüggései. Annaka definiálása, hogy mi a társadalom, sok kötetnyi, sőt könyvtárnyi terjedelmű, de miként a természetben, az élővilágban, az emberi fejlődés történetében is kialakult a szervezet együtélés s együtműködés, az idegen, nem ismert természetben való fennmaradás érdekében. Tehát a társadalom tulajdonképpen a szervezetek, az emberi együttélés formája, rendszere. A társadalom fejletsége mindig tükrözi azt a biológiai fejlődési folyamatot, amely az embert kiemelte az élővilágból és a szerszámkészítő, ugyanevezet ember elvite a világot megismerő, sőt azt még megváltoztatni is tudó úgynevezet homo sapiensé. Ez teljesen egyértelmű. Láthatjuk azt is, hogy a társadalmi fejlődés, az emberi fejlődés folyamata mindig öszefonódot az emberi ismeretek gyarapodásával,a szelemi tőkeképzésel. Az élővilágból az embert kiemelte az a tulajdonsága, hogy nemcsak egyszerűen az anyagi létfenntartás problémáival foglalkozot, hanem képes volt célokat megfogalmazni, az emberi együttélés szabályait magasabb szintre emelni. Fejlődésétmindig megkülönbözteti az élővilág többi részétől, hogy nemcsak egyszerűen az anyagi feltételek, hanem a szellemi, az erkölcsi feltételek megteremtésére is törekedett. A társadalom olyan multifunkcionális rendszer, amelynek természetesen csak egy része a gazdaság, amely a létfenntartáshoz szükséges javak előálításával, cseréjével, tulajdonlásával foglalkozik. Fejlődéstörténeti korszakonként az emberiségtermészetesen eltérő értéket tulajdonítot a létfenntartásához szükséges anyagi tényezőknek, és az úgynevezet szelemi tényezőknek. Utalnék ara, hogy maga a társadalmi és a gazdasági fejlődés a világegyetemhez hasonlóan egy táguló térben bontakozott ki, kezdve a városállamtól a nemzetállamig, míg eljutott a globális keretek közé. E folyamat a nemzetálam és a nemzeti társadalom hagyományos funkcióit erőteljesen átalakítota, és különösen a gazdaságban olyan öszefonódásokat alakítot ki, amelyek a társadalom fejlődési feltételeiben gyökeres változásokhoz vezettek. Néhány gondolattal szeretnék utalniazokra a fő változásokra, melyekeglobális erőtérben erősen befolyásolják az emberi létfeltételeket ha úgy tetszik a nemzeti társadalom fejlődését is. Maga a globalizáció fogalma annyit jelent, hogy a korábban, az egyes térségeket, országokat elválasztó nemzeti határok eltűnnek, s ebből adódóan a termelési tényezők áramlási szabadsága korábban soha nem látot mértékben megnő. Az áruk, a tőkék, a technológiák, sőt most már újabban a szolgáltatások áramlási szabadsága is deklaráltatot. Ebből adódóan az egyes országok gazdasága növekvő mértékben öszefonódik, távoli térségek kerülnek egymástól kölcsönös öszefüggésbe, vagy esetleg alárendelt állapotba. Ha a korábbi nemzetálami fejlődéstől eltérően a világméretű fejlődés az egész földgolyó keretei között folyik, teljes vagy csaknem teljes áramlási szabadság melet, felvetődik a kérdés, hogy mi lehet ennek a következménye. Hirtelen megjelenik egy korábbinál lényegesen erősebb verseny, amit ezt megelőzőena nemzetállam féken, vagy távol tudott tartani. Ma a kínai portéka ott van Németországban, itt van Magyarországon 3

4 s terjeszkedik az amerikai, japán bármilyen tőke, s ezzel együ technológia és szolgáltatás is. Ha a verseny ilyen mértékben globális és korlát nélküli, s csak nagyon közvetett korlátozásokkal szabályozható amiről a társadalmak ma még nem vesznek tudomásul, akkor az is nyilvánvaló, hogy az egyéni és közöségi fennmaradás alapvető sikermércéje a versenyképeség. A versenyképességet azonban a korábbi szakirodalom, főleg a liberális és neoliberális közgazdasági iskolák leszűkítik egy válalat-gazdasági kategóriára, és azon túlmenően nem mérik a versenyképességet, országok teljesítményeit. Ez eléggé téves megközelítés, mert a világpiacon nem egyszerűen termékek és szolgáltatások mérkőznek egymásal, hanem a mögötük lévő államigazgatási, oktatási, egészségügyi, társadalom-elátási, környezetvédelmi rendszerek is. Első ízben tapasztalhatjuk ilyen erőteljes mértékben, hogy a versenyképeség nem egyszerűen gazdasági kategória.leszűkítés piaci versenyképeségről beszélni, it az ideje a társadalmi versenyképeség jelentősége felismerésének, és nem tartható fönn az a bizonyos korábbi, akkor még nem annyira természetellenes szembeállítás, hogy a gazdaság és a társadalom, vagy a gazdaságpolitika és a társadalompolitika követelményei, sőt a társadalomigazgatás követelményei egymásal konfliktusban vannak.felismertük, hogy a versenyképeség társadalmi kategória is. Nos, ebből már nagyszámú új feladat fakad az ország-igazgatás, sőt a nemzetközi globális igazgatás számára. A másik nagy világkörnyezeti változás, amit a gazdaság számszerűsíteni tud, azzal függ ösze, hogy a világgazdasági növekedés alkata radikálisan megváltozot. Az ezredfordulóhoz köthető az, hogy a fejlet országokban előálítot termékek és szolgáltatások több mint 50 %-át a felső- és középfokú képzetséggel rendelkező munkaerő álítota elő. Egyre jobban számszerűsíthető az az öszefüggés, hogy a a 19. század második felében sokat áldoztak az alapfokú és középfokú oktatásra. A 20. század második felében jelentkezett tendencia, hogy azok az országok a legversenyképesebbek, a teljesítőképesebbek, ahol a felsőfokú oktatás intenzitása és minősége a legerőteljesebb, ahol jelentősek a kutatásfejlesztésre innovációra, világgazdasági környezetváltozáshoz való alkalmazkodásra fordított eszközök, ráfordítások aránya. Ez nagyon szoros összefüggés. Ha viszont figyelembe veszük hogy tudományos teljesítményhez, s kiemelkedő szakmai teljesítményhez miként azt elnök úr is említette kultúra, társadalmi nevelés, értékképződés szükséges, akkor megtalálhatjuk azokat a kapaszkodókat is, hogy az egyes nemzetek felemelkedésében vagy hanyatlási jeleiben milyen szerepet játszik a társadalmi értékrend, a nevelési rendszer, a minőségi forradalom, avagy a silánysági ellenforradalom megjelenése az emberi kapcsolatok fejlesztésében. Az elmúlt 2-3 évtized egyik új jelensége, hogy a világgazdasági integrálódás keretében Ázsia,a maga 3 milárd lakosával, munkaerő kínálatával belépet a nemzetközi kapcsolatokba és ot könyörtelenül szorítja ki mindazon tevékenységeket a fejlett országokból, amelyek szakképzetlen munkaerővel, esetleg teljesítményi értékrend nélkül elvégezhetők. Nem vete még tudomásul az európai társadalom és különösen a magyar társadalom hogy ebben a versenyben menekülés csak előre van, magasabb teljesítményi szintre, magasabb tudászintre, magasabb minőségi igényszintet kielégítő tevékenységek felé. Aki, a társadalmi oktatási-nevelési rendszer gyengesége következtében ebben lemarad, az versenyezhet azzal az életszínvonallal is, amelyen most még az ázsiai kínálat a világgazdaságban megjelenik. Erre fejlett országban nagy igény nincs, Végül a harmadik nagyon lényeges aspektus, a világgazdasági értékrend változása. Tulajdonképpen külön szemináriumot érdemelne, a világgazdasági értékrend változás tanulmányozása. A rendelkezésemre álló néhány percben ebben nem szeretnék elmélyedni, de utalok arra, hogy a második világháború után, az amerikanizálódás nyomán kialakult erőtér következményeként a fogyasztás vált alapvető értékké. Úgy is mondhatnám, hogy az emberi fejlődés megcsonkult, mert hiszen az embert nemcsak az anyagi létfeltétel megteremtése és a fogyasztáshoz szükséges tevékenység emelte ki a természetből, hanem az úgynevezet spirituális szelemi tényező is. Nos, azt látjuk, hogy a fogyasztási értékrend elsődlegesége következtében a másik oldal, a másik dimenzió, a spirituális dimenzió háttérbe szorul, s ennek nagyon súlyos gazdasági következményei is 4

5 vannak. Ha a fogyasztás az emberi tevékenységetmozgató alapvető hajtóerő, alapvető társadalmi érték amelynek alapján rendszereket, kormányokat megítélünk, akkor világos, hogy ez a rövid távú szemléletet erősíti, a haszonelvűséget erősíti. Ebből adódóan a társadalom nem takarékoskodik, szemben egyes korábbi, egyes valások előírásaival, amelyek a megtakarításokat alapvető értéknek és követelménynek tekintették. Csoda-e, hogy ha a társadalom többsége a fejlett világban fogyasztásközpontú, kivételes alkupozíciót szerez az, aki pénzügyi tőkével, megtakarításokkal, tehát tőkefeleslegekkelrendelkezik. Így elhalványul a hoszú távú jövő. Kétezer évvel ezelőt, a római birodalom már megkezdődő hanyatló korszakában is érzékelhető volt, a carpe diem mentalitás, hát ezt látjuk viszatérni. De akkor azt is tudomásul kel vennünk, hogy ez a társadalmi dekadencia a csökkenő versenyképeség következménye. Nos, e néhány növekedési, gazdaságpolitikai, értékrendi környezeti változás, azt hiszem rávilágít arra, hogy milyen, a napi költségvetési egyensúlyhiánynál lényegesebb problémákkal rendelkezünk. Nagyon sok más strukturális deficitünk köztük a technográfiai és a környezeti összefügg a carpe diem filozófiával, a haszonelvűség diadalútjával, amely a fejlet világban maga alá gyűrte a társadalom többi alrendszerét. Az a szinte évezredesfejlődési folyamat, melyet Európa a Római Birodalom öszeomlását követő csaknem ezer éves stagnálás és káosz után felmutatott, a középkori kolostorokból kiinduló tudományos értékek megjelenése, a többre törekvés a művészetben a gótika, az újítás, a racionalizmus során adot Európának lehetőséget ara a szerepre, amit éven át betöltött a nemzetközi kapcsolatrendszerben. Ez tete lehetővé, az ezer évvel azelőt Ázsiánál sokkal elmaradotabb Európa év alatt felzárkózzék Ázsiához, majd egyre gyorsuló ütemben előretörjön a múltszázad utolsó harmadáig. Felvetődik a kérdés: van-e összefüggés Európa értékrendi kiürülése, a hagyományos európai hajtóerők elhanyagolása és Európa nemzetközi pozícióinak a gyengülése közöt. Úgy gondolom erre nagyobb nehézségek nélkül, mindenki rábukkan. Európának vissza kell találni azokhoz az értékekhez, azokhoz a hajtóerőkhöz, amelyek több száz éven keresztül naggyá teték. Ehhez olyan társadalompolitikai és gazdasági irányítási rendszerek, tehát olyan modell szükséges, amely nem a haszonelvűségen alapuló liberális piacgazdaságot jelenti, hanem a szociális piacgazdaságot, amely tudomásul veszi, hogy a globális világban a helytállás, pozíció-javítás, társadalmi versenyképességi elemeinek is etikai meggondolásoktól teljesen függetlenül is ha úgy tetszik gazdasági célszerűségből helyet kell adnunk. Európa, s Magyarország is akkor tud sorsán kedvező értelemben változtatni, ha a történelem üzenetét megfogadja és alkalmazza a megváltozott világgazdasági környezetben és erőtérben. Köszönöm, hogy meghallgattak. 5

6 Gotfried Péter előadása Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ehhez a témához néhány gondolatal hozzájárulhatok. Kádár Béla miniszter úr gratulált a szervezőknek a gondolatért, én egyben szeretném is megköszönni, hogy olyan témát választottak, amelyet nagyon sok oldalról lehet megközelíteni, és lehetséges, hogy e sok oldalról körülbelül ugyanoda jutunk el. Rövid hozzájárulásom kiinduló pontja az lenne: nyilvánvaló, hogy a szociálpolitika és a gazdaságpolitika Európában és a világon mindenhol új és számos kérdéseket vet fel. És nyilvánvaló, hogy minden országnak saját lehetőségei szerint kel ezekre a kihívásokra a válaszokat megtalálnia. Magyarország esetében sok specialitás hozható fel. Ezek közöt egy olyan van, amiről én egy kicsit részletesebben szeretnék beszélni. Ez pedig az, hogy friss európai uniós tagországként rendelkezhet egy olyan felhajtó erővel, segítséggel, amely hozzásegítheti ahhoz, hogy egyfajta előnyben legyen s ha ez a felhajtó erő valóban rendelkezésre ál, és hogy ha ezzel a felhajtó erővel valóban élni tudunk egyfajta egyedüláló történelmi lehetőséghez juthat ahhoz, hogy ezekkel a kihívásokkal sikeresen szembe nézzen. Így ebben az imént is nagyon alaposan bemutatott globalizációs folyamatokkal jelemezhető világban a periférikus pozícióból egy központi pozícióba kerüljön és sikeres válaszokat adhasson a kihívásokra. Mi kell ehhez? Ehhez ahogyan említettem az kell, hogy ez az Európai Unió valóban adja azokat a húzó erőket, amelyekre szükségünk van.ezért azt gondolom ahogyan már ez a bevezetőben is elhangzott, hogy új tagországként kötelességünk is, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy melyek azok a pontok, ahol tagországként hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy az Unió valóban olyan álapotban legyen a következő években, hogy e magyar szempontból történelmi szerepet be tudja tölteni. Ebből a szempontból véleményem szerint a legfontosabb főirányok a következők. 1. Visszatérve az eredetekhez, fel kell tennünk magunknak újra és újra azt a kérdést, hogy mi az alapja ennek az európai integrációnak. Anélkül, hogy idő vagy lehetőség lenne ennek a részletes taglalásához, azt hiszem, hogy visza kel térnünk ahhoz a I. világháborút közvetlenül követő lelki és történelmi és politikai állapothoz, amely a világháborús sokk következtében jött létre. Ennek lényege az volt, hogy véget kell vetni az európai történelem mókuskerekének, amely több évszázadon keresztül úgy ragadható meg egyfajta olvasatban, hogy voltakerőközpontok Európában, és ezek mindig erőegyensúlyra törekedtek. Az erőegyensúlyi álapotok a béke rövid időszakaszai voltak Európában. De ezek az erőegyensúlyi viszonyok mindig megbomlotak, és ezeket valamilyen konfliktusok révén állították helyre. Azt gondolom, hogy ez az alap álapot, amit az alapító atyákat ara vezete, hogy ki kel lépni ebből az ördögi körből. Ezt viszont csak úgy lehet, hogy az azonos, értékeket valók lemondanak aról, hogy egymással szembeni vitáikat háborús konfliktusok révén rendezzék, szuverenitásukba tartozó bizonyos ügyeiket közös intézményeken és közös politikákon keresztül intézzék. Azt gondolom, ezt azért érdemes felidézni, hogy erősítsük meg magunkat abban, hogy bár az európai integráció mindig és ma is természetesen gazdasági eredményeken keresztül igazolja saját létét, de lényege mégis csak az, hogy értékközösség, azonos értékeket és elveket valló országoknak a közössége, amelyek egy olyanfajta viszonyba kerültek egymással, ahol bizonyos alapértékek megkövetelése elkerülhetetlen. Hát így jutunk el az emberi jogok tiszteletben tartásához és a szolidaritás elvéhez is. Az európai jövőt iletően, az elmúlt 50 évnek a története azt mutatja, hogy a bővítések és a mélyítések egymással egy fajta összhangban zajlottak le. Lehet, hogy egy kicsit önkéntes ez a történelem-szemlélet, de talán mégiscsak van rendszer abban, hogy a nagy ibériai bővítés, a 80-as évek közepén kiváltota a kohéziós politikát, az egységes belső piacnak a programját, tehát a bővítés egyben kiváltotta az integráció mélyítésének a szükségességét is. Úgy gondolom, hogy ugyan ez a 6

7 magyarázata annak, hogy a május 1.-i keleti nagy keleti bővítés,előkészítése során, korábban nem látott mélyítés következett be: a gazdasági monetáris unió és a közös pénz létrehozása. Gondolom, megfigyelhető tendencia, hogy az EU a bővítések melé tet lépésekkel biztosítota, hogy a sokszínűség, a változatoság ne olyan mértékben erősítse a centrifugálisrendszert, ami a megerősítést gyöngíti, hanem az integráció újabb megerősítéseket kapjon egységessége és homogenitásamegőrzése érdekében. Ez az öszefüggés komoly kérdéseket vet fel a jövőre nézve.eljutottunk oda, hogy a tagországoknak egy része nem hajlandó a mélyítés ügyben tovább menni, (lásd az Egyesült Királyság vagy Svédország) s vannak olyan tagországok, amelyek nem érettek bizonyos mélyítési lépéseket megtételére. Ebből következően egyre többet halunk aról, hogy Koncentrikus Körök Európája, Mag- Európa, a la carte Európa. Ezért azt gondolom, hogy ha Magyarország, az EU-t a következő években olyan uniónak akarja látni, bizonyos felhajtó vagy húzó erőt várhat, akkor az az érdeke, hogy a mélyítésnek és a bővítésnek egyensúlya megmaradjon. E dilemmából nem következik, hogy az Unió elzárkózik további bővítésétől, hiszen ez olyan negatív üzenetet jelentene az egyébként európai perspektívát igénylő szomszéd országok részére, amely politikailag destabilizáló hatással járna. Ugyanakkor ez azt sem jelentheti, hogy csak e geopolitikai, geostratégiai szempontokra figyelemmel az EU gyakorlatilag mindazokat felveszi, akik ezt igénylik. Úgy gondolom, hogy az az Európai Bizotság bővítési stratégiája, körülbelül ezt az irányt határozza meg, és az lesz az alapja az év végi Európai Tanács vitájának, hogy nagyon szigorúan és következetesen kell alkalmazni a saját elveinket. A koppenhágai kritériumok rögzítik hogy azokat a politikai, gazdasági, jogi és adminisztratív kritériumokat, amelyeket a tagságra vágyó országoknak teljesíteniük kell. Magyarország ezeket a kritériumokatsoha nem kérdőjelezte meg, így ezen az alapon képviselheti azt az álláspontot, hogy az Európai Uniónak fenn kell tartania a nyitottságát, de ugyanakkor szigorúan ragaszkodnia az említett követelmények betartásához. Működik ma már a úgynevezet megerősítet együtműködés, vagyis a belső köröknek egyfajta rendszere. Azt gondolom, hogy Magyarországnak elemi, érdeke, hogy ezekbe a belső körökbe minél előbb bekapcsolódjék, ha nem a perifériára, hanem a centrum felé igyekszik. Többek közöt ezért is nagyon fontos az eurohoz és a Schengeni-övezethez való lehető leggyorsabb csatlakozásunk. Saját önös érdekünk,hogy az ilyen megerősítet együtműködések számabelátható időben ne nagyon szaporodjék el, mert ez egyre nehezíti a bekapcsolódást a belső körökbe. A következő dolog, amiről azt hiszem, mint főcsapás irányról meg kell emlékezni, hogy kialakult az EU egyfajta eszközrendszere, amelynek megfelelő vagy nem megfelelő voltáról a legélesebb viták a évi költségvetés kialakítása során éleződtek ki. A történelmi okokból kialakult költségvetési kiadási szerkezet, jelenleg két legnagyobb kiadási tétele az átlagosnál fejletlenebb régiók és tagországok minél gyorsabb felzárkóztatását szolgáló kohéziós politika és a közös agrárpolitika finanszírozása. Ez a két legnagyobb kiadási tétel. A legutóbbi éles viták tárgya az volt, hogy meg kell-e tartani ezt a kiadási struktúrát, megfelel-e ez az Európát érő kihívásoknak, vagy ezt el kel felejteni, ki kel dobni, és teljesen új célokat kel meghatározni, hiszen az innováció, a kutatás-fejlesztés, a technológiai fejlesztés az, amitől a minél gyorsabb felzárkózás várható. Időm nem engedi, hogy ezeket a még le nem zárult vitákat reprodukáljam. 7

8 Magyarország jövőbeli érdekei szempontjából igen fontos, hogy a stabilitásnak és a reformoknak olyan arányát sikerüljön megtalálni, amelyik mindenképpen megtartja a kohéziós politikát egyik központi tételnek (nemcsak azért, mert Magyarország ennek az egyik fő kedvezményezetje), hanem mert a valóban egységes és kohéziós unió számára ez a fő eszközt elengedhetetlen. Ennél is izgalmasabb kérdés a közös agrárpolitika reformja, amelyre nyilvánvalóan sor kerül. Válaszolni kell az új kihívásokra, a kutatás fejlesztésre és egyebekre. Tehát a bizonyos stabilitás és reformok közötti arányoknak a megtartása lesz a következő éveknek az egyik kritikus kérdése. Kiemelkedő jelentőségűek a döntéshozatali rendszerbeli és intézményi reformok. E téren nem totálisan új jelenségről van szó, hiszen az elmúlt évtizedekben ezekről folyamatosan voltak reformok az unió intézményrendszerén belül. Ilyenek, hogy folyamatosan csökken az egyhangúságot igénylő kérdéseknek a köre, s ahogyan nő a tagországok száma, az Unió érthetően a vétőjog szűkítésére törekedik. Másik tendencia, a szavazatok újrasúlyozása. Folyamatosan módosul a tagállamok szavazati súlyának megállapítása. (Annak idején ugyanis a kis országoknak a relatív szavazati ereje a nagy országokhoz képest nagyon nagy volt.) Azt gondolom, hogy az Alkotmány Szerződés vitái közül e két ügy a legfontosabb. Az Alkotmány Szerződésrőlszólva, rossz hír az, hogy bár 15 Romániát és Bulgáriát is beszámítva 17 nem látszik a valószínűsége annak, hogy ebből a 17-ből valaha is 27 lesz a jelenlegi szöveg alapján. Viszont van egy másik jó hír, hogy nem bizonyosodott be az a félelem, ami az egész folyamatot kiváltota, nevezetesen, hogy a keleti bővítés után megbénul a döntéshozatal. Hát jelentem, nem bénult meg. Tehát e körülmények közöt észerű lehet megpróbálni csökkenteni a szöveget a legfontosabb kulcselemeire.és akár bizonyos áldozatokat, a minőség oltárán is válalva úgy igyekezne könnyíteni a szövegen úgy, hogy az valamennyi tagország számára minél előbb elfogadhatóbb legyen, s azt a bizonyos válsághangulatot oldani lehessen, ami abból adódik, hogy ez a ratifikáció megakadásából adódott. És végül megfontolásként vagy cselekvési irányként azt gondolom, hogy valahogy ezt az egész európai uniós építkezést meg kell próbálni megszerettetni a közvéleménnyel: tisztázni, hogy az Európai Unió nemkihívás, hanem a kihívásra adható sikeres válasz lehetőségét adja meg. Azt hiszem, hogy ez döntő ahhoz, hogy az EU-val szembeni közbizalom erősödjék és az Unió összességében hozzá adhassa a magyar gazdasági és társadalmi állapotokhoz azokat az értékeket, amelyeket várunk tőle. Köszönöm figyelmüket. 8

9 Goják János előadása Tiszteletel köszöntök mindenkit. Előadásomban a társadalom és a gazdaság viszonyával kívánok foglalkozni, mégpedig a katolikus egyház tanítása alapján. Különösen a második részben amikor a gazdasággal foglalkozom, hivatkozok erősen az egyházi dokumentumokra, kevésbé az első részben, amikor a társadalomról szeretnék néhány gondolatot felvetni közelítve vagy hasonlóan ahhoz, amit Kádár Béla úr is elmondott. Már elöljáróban említem, hogy éppen az egyház társadalmi tanításának az ismeretében föloldhatatlannak tűnő elentétet látok a társadalom valamint a neoliberális piacgazdaság jelenlegi változata közöt. Ezt szinte téziszerűen álítom. Nyilván lehet rajta vitatkozni, és pontosítani szükséges: azt kell mondanom, hogy a társadalom logikája és a szabad versenyes piacgazdaság logikája között ellentmondást és feszültséget találunk. Nyilvánvaló, hogy nem a közgazdász vagy a szociológus módszerével közelítem meg a témát, hanem a filozófiai reflexió segítségével. Hivatkozom Kantra, az újkori európai filozófiai gondolkodás kiemelkedő személyiségére, aki megálapítja, hogy amikor az egyediből, a sajátosból kindulva keresük az általános érvényűt, akkor az ember megismerő képesége úgy működik, mintha a valóságban tapasztalható jelenségek öszefüggő ok-okozati rendszert alkotnának. E nagyon fontos megállapításon a filozófiára hajlamos emberek eltöprenghetnek. Tételezzük fel, hogy ez a rendszer, a természetben, a fizikai valóságban és a társadalomban is, fennáll, tehát mindenütt, ahol az ember tevékenykedik. A társadalom legegyszerűbb, de szerintem mégis nagyon fontos meghatározása mint Kádár Béla úr is mondta hogy szervezet emberi együtélés. Ebből következik, hogy az ember számára elengedhetetlen és szükségszerű az együtélés másokkal. Hozzá fűzöm, hogy az evolúció, vagyis az emberré válás folyamatának rekonstruálása közben sosem feledhetjük Kant megállapítását, hogy e folyamat öszefüggő rendszerben zajlik, melyben az egyes részek álandó kölcsönhatásban állnak egymásal. Ez alapvető tény az ember számára, különösen hogy ha a nyugat-európai kultúrában szocializálódott értelmünket vesszük alapul. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez Arisztotelésztől, Platóntól kezdve, formálódott olyanná, amilyen. Az evolúcióról szólva, azt gondolom, hogy ennek megértéséhez legalább is az én értelmem számára egy alapvető feltételezés szükséges: elfogadása annak, hogy maga a földi élet olyan dinamikus valóság, amely relatív képeségű és az értelem, az ember megjelenésének irányába hat. Az élet evolúciójának tehát autonóm rendje van. Ezeknek az előfeltételeknek elfogadása, vagy feltételezése, az emberé válás folyamatának egy tudományos modellje, noha az egész evolúció megértéséhez lényeges az is, hogy az ember, alkatánál fogva gyámoltalan és életképtelen, nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, mint a más élőlények, amelyek képesek saját létükben biztosítani a fönnmaradását. Mivel az ember erre egyedül képtelen, rászorul másokra. Ez társas lényi mivoltunk létezésünkből következő adotság. Ezért álítom azt, hogy a szolidaritás egyidős az emberel. Közismert, hogy az ember számára az evolúció folyamán egyetlen fegyver adódott, amely a fönnmaradását, a kibontakozását biztosította: az értelem. Távoli ősünk kénytelen volt csoportot alkotni, együtműködni másokkal, avégből hogy élelmet szerezzen, megvédje önmagát. Ehhez persze szükség volt arra, hogy szándékait, vágyait közölje a többiekkel, s hogy egymást megértsék. Következésképpen az együttélés feltétele, kiváltó oka volt a fogalmi gondolkodás és a nyelvi jelrendszer kialakulásának. Ez persze megnövelte a csoport tagjai közöti érzelmi kötődést, az öszetartozás tudatát. Ez azt is jelenti, hogy az emberi létezés, szelemi, lelki szférájának kialakulásában a közösség, az együttélés másokkal elengedhetetlen volt. Tehát szelemi létező azért lehetet, mert közöségben élt, és a közöség, az együtélés ontológiai szükségszerűség az ember számára. 9

10 A külső tényezők, a környezeti hatások nem létrehozó okok (ezt most a darwini szemlélettel szemben mondom), azok a kiváltó szerepét játsszák. Persze ha elfogadjuk az evolúciót, akkor nem kell elfogadnunk a darwinista magyarázatot, amely az emberré válást a véletlennek, a természetes kiválasztódásnak és az alkalmazkodó képességnek tulajdonítja. Nyilván, a keresztény ember, a vallásos ember számára, s minden ember számára kérdés, hát miért ilyen az élet? Erre azt felelem, hogy a teremtő ilyennek alkota meg. Az evolúcióból nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az együttélés elkerülhetetlen, és kiváltó oka a további szelemi, lelki fejlődésnek és a nyelvnek és kiváltó, de nem létrehozó oka a kultúrának. Mivel a társadalmi együttélés tulajdonképpen azt jelenti, hogy a társadalom minden tagja számára megteremtjük azokat a lehetőségeket, hogy életét fönntartsa, hogy képességét kibontakoztathassa, és az életet továbbadhassa a családi, tartós párkapcsolaton keresztül, akkor azt kell mondanom, hogy a társadalmi élet az emberi együttélés logikája. Ezért kel a társadalom tagjai számára előteremteni, biztosítani a feltételeket, hogy a annak minden tagja boldogulhasson, hogy a társalom minden tagja emberhez méltó életet tudjon élni. A társadalom egészének kell megteremteni ezeket a feltételeket, Az egyházi tanítás szerint a közjó fogalma valójában ahogy bizonyítani próbáltam a társadalmi élet logikájából következik. Ebből a szempontból természetesen a legveszélyeztetettebbek a társadalom gyenge tagjai, a szegények; azok a csoportok, amelyek szociális gondoskodásra szorulnak. A társadalom egészéről szólva, abba közhatalmi szervezetét, vagyis az álamot is beleértem.mivel a társadalmi szerveződés csúcsa a politikai hatalomgyakorlás intézményrendszere. A közhatalom képviselőjének, az álamnak kötelesége aról gondoskodni, hogy minden álampolgárnak joga legyen saját ereje latba vetésével boldogulni, képességeit kibontakoztatni. XIII. Leó pápa már 1891-ben, az első szociális enciklikában a Rerum Novarumban leszögezi, hogy az álamnak elsősorban az alsóbb osztályúakra, s a szegény sorsúakra kel tekintettel lennie. A gazdagok amúgy is körül vannak véve saját védő bástyáikkal, míg a szegények alig képesek érdekeik megvédésére. Tehát evidens, hogy az álam, úgymond a társadalom nevében köteles ezekről gondoskodni, vagyis olyan föltételeket teremtetni, hogy a társadalom minden állampolgára boldogulhasson. Az egyház is beveszi a tanításaiba az emberi jogokat, közöttük a munkaalkalom megteremtését minden állampolgára számára. Ez benne van az emberi jogok listájában, de nem valósul meg. A kérdés tehát akkor, hogy a társadalom illetve a hatalmi szerkezet, az állam mennyire képes biztosítani az emberi élet nélkülözhetetlen anyagi, gazdasági szellemi, erkölcsi, morális feltételeit. Tehát, kérdés, képes-e integrálni a társadalom, a közjó szolgálatába állítani a szabad verseny elvét követő modern piacgazdaságot, képes-e erre az állam, megvan-e erre a szándék, az akarás államvezetésben, a politikai hatalom gyakorlók körében? Kádár Béla is említette, hogy a gazdasági élet kialakulása lépésről lépésre haladt előre, amíg aztán a gőzgép feltalálása után az ipari forradalmon keresztül a tőkeegyre nagyobb szerepet kapott a gazdasági életben. Tehát megtörtént a fordulat, kialakult az ipari forradalom után ez a modern gazdasági szerkezet, amely hatott a társadalomra is. És most itt egy kicsit tömörítek az egyház körleveleiből. Kialakult egy vékony gazdag, sőt dúsgazdag réteg, vele szemben a kiszolgáltatot ipari munkáság egyre növekvő tömege. Majdnem szó szerint így kezdődikxiii. Leó pápa 1891-ben kiadott Rerum Novarum enciklikája, mely leszögezi, hogy az álamnak az alsóbb osztályokra és a szegény sorsúakrakel tekintetel lennie. A gazdagok úgyis körül vannak védve saját védő bástyáikkal míg a szegények alig képesek érdekeik megvédésére. 10

11 Ennek a gazdasági rendszernek az első alapos kritikája az 1929 évi gazdasági válságot követően ből származik. A Quadragesimo anno. körlevél kiadja XI. Pius pápa a baj fő okát abban látja, hogy a tőke prioritást élvez a munkával szemben, pedig fordítva kelene lennie. Az elsőbbség az emberi munkát illeti! Ezt nagyon fontosnak találom, különösen. hogy az évi gazdasági válság időszakában jelent meg. Mindig be kell kalkulálni, a körlevelek megjelenése idején milyen társadalmi, gazdasági, politikai viszonyok léteztek, főleg Európában. A körlevélmegvilágítja a tőke elsőbbségét, ami kitűnik abból, hogy a megtermelt nyereség elosztásában aránytalanul nagy rész jut a tőkének a munka rovására. Alegérdekesebb része a körlevélnek a munkabér. Félelmetesen nagy, valóságos zsarnoki hatalom halmozódik fel azon kevesek kezében, akik a pénztőke urai, mert ők határoznak a hitelek felől, ők döntik el, hogy milyen kamatal és kinekadják. S most szó szerint idézve: A gazdasági hatalom koncentrálódása valójában a fékezetlen szabadverseny természetes következménye, amely csak az erősebb, igen gyakran az erőszakosabb és a lelkiismeretlenebb fél fönnmaradásával végződhet. Tehát aszabadversenyben szükségszerűen mindig az erősebb győz kicsit durvábban fogalmazva ezt mondja a körlevél. A gazdasági élet keretein belül tehát harc folyik az állam feletti hatalomért is. Tehát ez azt jelenti, hogy a gazdaságiak az állam fölé akarnak kerülni, és az államot eszköznek akarják fölhasználni. A körlevél harmadik része szerint az állam hatalmi apparátusát gazdasági célokra akarják fölhasználni. Csodálkozom, hogy 1931-ben mindezt előre láták, azt gondolom, hogy ezek prófétai szavak. Ezekre az idézett pontokra is hivatkozva bélyegzi meg VI. Pál 1967 évi enciklikájában a fékezetlen liberalizmust, amely a nemzetközi finánc tőke imperializmusához vezet. Hozzá fűzi, hogy aliberális kapitalizmus térhódításának oka, hogy sikerült elfogadtatni azt a nézetet, és most szó szerint idézem: mely szerint a gazdasági fejlődés tulajdonképpeni motorja a profit. A gazdaság legfőbb törvénye a szabadverseny. A termelőeszközök magántulajdonlása abszolút jeleggel bír, korlátok és a társadalom iránti kötelezetség nélkül. Ezt az egyház persze elutasítja, mert azt mondja, hogy a gazdaságnak az embert kell szolgálni. E fejezet utolsó része szerintez nem azt jelenti, hogy az iparosítás a felelős a bajokért. Akkor ki a felelős? I. János Pál pápa az 1987 szociális enciklikában megpróbál erre választ adni, megállapítva, mondja, hogy a gazdasági rendszer fenntartóinak és működtetőinek cselekedetei a hibásak.két hibát sorol föl: az egyik a profit kizárólagos hajszolása, a másik a hatalomvágy. Ezt a magatartást nevezi a pápa önzésnek, rövidlátásnak (ezek megint idézetek), hibás politikai állásfoglalásnak, ostoba gazdasági döntésnek. Végül is megállapítja hogy ezek hozták létre a bűnös rendszereket a gazdasági életben. Kérdés az, hogy a két logika, a társadalom logikája és az állam logikája hogyan egyeztethető ösze a liberális kapitalizmus logikájával. Kérdés, hogy lehetséges-e, meg tudjuk-e oldani, a társadalom és a liberális piacgazdaság közötti ellentét föloldását Köszönöm, hogy meghallgattak. 11

12 Izikné Hedri Gabriela előadása Ha szabad, olyan témát érintenék, amely kapcsolódik az eddig elmondottakhoz, de Európáról szólva érdemes vele jobban foglalkozni. Az egyetemek oktatóinak és hallgatóinak foglalkozniuk kell e bolognai folyamattal, ami egyrészt kívánatos, másrészt nagyon terhes, és meglehetősen kidolgozatlan álapotban van. Célja, hogy a mostani felsőoktatásban is kialakuljon egy közösség Európában, és nemcsak az Európai Unió országaiban, hiszen e folyamatnak nyitottnak kell lennie más országok hallgatói számára is, nem korlátozódhat az Európai Unió jelenlegi tagjaira. Szabad megkérdeznem azoktól, akik eddig ezzel nem foglalkoztak, hogy a becslésük szerint, hány tagja lehet most ennek az oktatási közöséghez csatlakozó országoknak. Az Európai Uniónak ez idő szerint 25 tagja van, a közeljövőben 27 lesz. Mi a véleményük, hogy hány ország a tagjaennek a közös felsőoktatási elhatározásnak? Mivel nem válaszoltak, kérdeznék még egyet: több. mint az európai közösség tagjai, vagy kevesebb? Köszönöm a jó választ, 40 ország a tagja. Azt hiszem, akár milyen kezdeti stádiumban is van ez a bolognai folyamat, tény, hogy a nehézségek ellenére is kialakulóban van. Várható hogy a következő generációk felsőfokú képzettséget elért tagjainak már egy ilyen újfajta oktatási rendszer révén sokkal nagyobb készségük, és lehetőségük lesz az adot országon, vagy az adot etnikai közöségen kívüli nagyméretű együtműködésre. Ezért szeretnék a gazdaságpolitikai és szociálpolitikai összefüggések között e folyamatról is beszélni. Nem akarom elhallgatni, hogy ezzel most a magyar felsőoktatásnak is rengeteg a problémája, s azt hiszem, hogy ezen még sokat kell javítani. De szerintem biztosra vehető,hogy ennek nagy hatása lesz az európai kutatásra, a foglalkoztatásra, a gazdasági reformokra, a szociális összetartásra is. E folyamatnak vannak elentmondásai is. Az egyik az, hogy a különböző országokban kialakultak a különböző felsőoktatási rendszerek. Az Európa Bizotság A versenyképes Európa a globalizált világban című dokumentuma szerint a versenyképességhez elengedhetetlen a munkahelyek növekedése, az oktatás továbbfejlesztése, s az eddig eredményekhezvaló széles körű hozzáférés lehetősége is. Felvetődik az a kérdés, hogy az Európai Unió most már sok évtizedes mozgalmában miért csak most foglalkozik ezzel. Azt hiszem, azért, mert az egész EU tulajdonképpen a gazdaságban indult meg, és akkor, az ötvenes évek elején, de még a Római Szerződés megkötésekor sem voltak adottak a feltételek e nagyon nagy célok kitűzésére. Ezek megvalósításához nemcsak akarat kell, hanem feltételek és idő is. Akkor a szociálpolitika egyes részeinek integrálása még szóba sem jöhetett. A szociálpolitikákat még most sem nagyon lehet integrálni. Például az észak-európai jóléti országok szociálpolitikai lehetőségei nem öszehasonlíthatóak az EUszegényebb tagjainak, továbbá a mostani és a majdani csatlakozandók lehetőségeivel. Azt hiszem, hogy az EU világhelyzetét a kibővülési stratégia nagymértékben javítota, még akkor is, hogy ha ez nem járulhat hozzá, valamennyi mostani probléma gazdasági megoldásához. Például sajnos a csatlakozandó országok között nincs olyan, amelynek nagy az energiatartaléka, és éppen az energiahordozók eladására vágyakozik napjainkban. Tény viszont, hogy a kibővülés melet nagyon nagy eredmény az is, hogy hány országgal van az Európai Uniónak hivatalos kapcsolata. Szeretném megkérdezni azoktól, akik ezzel nem foglalkoztak részletesen, hogy becslésük szerint a világ jelenlegi mintegy kb. 200 országa közül körülbelül hány olyan állam lehet amellyel az EU-nak hivatalos kapcsolata van? (Valaki válaszolt: körülbelül száz.) 12

13 Közel kétszáz. Annyira meg voltam lepődve, mikor olvastam e rengeteg fejlődő országokkal, fejlődő országok szövetségeivel való megállapodásokat. Az EU a rajta kívüli országokkal való, jogilag is alátámasztott kapcsolatokra már nagyon törekszik. Az egyik elhangzott felszólalásban, egy hölgy szólt az erkölcsi igényekről. A maieu-ban a szociálpolitikákat nem lehet közöségivé tenni, mert a tagálamokban eltérőek a feltételek. Nemcsak a később csatlakozot országokban, hanem például az alapító tagálam,olaszországban is nagyon nagyok a különbségek az egyes régiók között. Én felírtam néhány példát, de most nem akarom ezzel az időt igénybe venni. Azt hiszem mindezt figyelembe véve Európa bővülésében az ifjúság együtműködése igen kedvező és lényeges lenne. Sok szó esett a világproblémákról. Szeretnék utalni arra, amit nem magam találtam ki, hanem Helmut Schmidt írt a világ problémáiról, ezeketa következő pontokban megjelölve: A világnépeség gyorsuló szaporodása. A fejlődő országokban ez igen magas, a szegény országokban nagyobb a szaporodás, a gazdag országokban kisebb. A természeti környezet, különösen az atmoszféra globális veszélyeztetése. Most éppen nekünk kellemes, hogy melegedés van, de fel kellene találni, hogy ez ne okozzon veszélyt. Az emberiséget veszélyeztető energia-ellátási problémák ezeket most éppen érezzük. A nemzetközi pénzintézetek olyan összekapcsolódása, hogy például egy ügyes spekulációval egy tőzsdésnek sikerült a francia frankot igen rossz helyzetbe hozni. Ez a növekvő spekuláció nemcsak a fejlődő országokat, de a fejlett ipari államok népességét is fenyegeti. A nukleáris és a vegyi tömegpusztító fegyverek kiterjesztése és a nemzetközi fegyverkereskedelem gyors növekedése. A mostani amerikai politikai események során, engem örömmel töltött el, hogynem az az irányzat erősödöt meg, amely a hadipari exportban a legérdekeltebb, hanem a másik. Sokasodtaka középkorú kegyetlenségű, regionális és helyi háborúk. Egyre veszélyesebbé válik az emberek képtelensége, a különböző valásokkal és etnikumokkal való együtműködésre. Ezek országokon belül is nagyon károsak tudnak lenni. Arra gondoltam, hogy akármilyen nehéz a mi főiskoláinknak és egyetemeinknek a nagy részben még kiforratlan bolognai folyamathoz való alkalmazkodás, várható, hogy pár éven belül jobban kialakul s néhány évtized múlva az egyetemi és főiskolai végzetségűeksokkal szabadabban íratkozhatnak be külföldi egyetemekre.igaz, ere most is lehetőség van, és nálunk is tanulnak külföldiek, de ez azért ma még nagymértékben függa szülők anyagi helyzetétől. Azt hiszem, hogy a kialakulóegyütműködés, az új generáció megítélési módszereire is kedvezően fog hatni. Egy példát szeretnék erre elmondani. Amikor a mi alapítványunk alakult én akkor még a Külügyminisztérium Külügyi Intézetében voltam meglátogatott egy aacheni egyetemi tanár. Elmondta, hogy nagyon jó az egyetemünk, de náluk nehéz doktorálni. Ha egy magyar egyetemmel megállapodhatna, hozzánk küldene doktorálandókat. Már akkor egyetemi tanár is voltam, s továbbítottam a javaslatot a mi egyetemünknek, mely ezt örömmel fogadta. Akkor még kevés kapcsolatunk volt a német egyetemekkel, de már érvényben volt megállapodásunk, diplomáink kölcsönös elismeréséről. Nos, mi mintegy 4 évig oktatuk a doktorandusokat, hol mi mentünk az ő egyetemükre, hol ők jötek hozzánk. Azt is tapasztaltuk, hogy még egy országon belül sem volt teljesen egyforma a megítélés. Pl. a bajor hallgató, aki nálunk végzett, nem kapta meg Bajorországban a doktorátust, Ez nem okozott nagy problémát, mert elment szomszéd Bundeslandba, ahol ezt elismerték. 13

14 Ez a példa is azt bizonyítota, hogy nagyon jó az egyetemek együtműködésének a kialakulása. Ezt meglehetősen nehéz, elérni, de megszűnnek az ilyen problémák, a halgatók sokkal emberbarátibbak lesznek, és az etnikai különbségek veszítenek a jelentőségükből. Még egy példát szeretnék mondani, a külföldi tanulás sikereiről. Egy baráti házaspár gyerekei Németországba járnak iskolába most már gimnazisták. Kérdeztem tőlük, hogymilyenek a benyomásaik. Határozottan válaszoltak: az iskola korrekt; a külföldiekkel szemben semmiféle megkülönböztetés nincs. Természetes dolog, hogy az emberek különböző országokhoz tartoznak. Ők most Németországban vannak és nagyon jól érzik magukat. Ezt hallva arra gondoltam, hogy akármilyen nehéz ez a bolognai folyamat, az egyetemek oktatásának az összhangba hozatala, mégis nagy ígéret, egy szociális, etnikai, vallási különbségek nélküli folyamatot erősít, fejleszti a kutatást, a versenyképességet és az európai összetartozást is. Az utóbbi nem elzárkózás a világ többi részétől, inkább azt hiszem példamutatás. Köszönöm, hogy meghallgattak. 14

15 Zalai Csaba előadása Ígérem, hogy rövid leszek. Kádár Béla profeszor és Gotfried Péter. korábbi főnököm és szelemi mentorom előadása után, az általuk felvázolt európai víziót követően kicsit pragmatikusabban és szerényebben szeretném bemutatni, hogy és itt Kaiser úrhoz csatlakoznék van azért ok optimizmusra. Ez az optimizmus egy európai szociális modell csiráit is magában hordozza. Két hétel ezelőt, az Európai Tanács a munkaidő irányelv témájában már 3 év óta tartó vitát követően nem tudot megálapodni. A munkaidő felső korlátját korábban 48 órában határoztak meg, de nem dőlt el, hogy ebbőlvan-e bizonyos tagállamoknak hosszú távon kimaradásilehetősége. Nagy- Britannia szerint az álamnak nincsenek és nem is lehetnek lehetőségei a munkaválaló és a munkaadó közötti megállapodás szabályozására, ennek a munkaadó és a munkavállaló közötti tárgyalás eredményeképpen kell kialakulnia. A tagállamok többsége szerint viszont vannak európai szociális vívmányok, és ezek közé tartozik a munkaidő korlátozása is. Világosan megjelenik e kérdéskörben is, hogy közös európai szociális modell nem létezik, noha a szociális vívmányok az integrációban kezdetétől fogva jelen vannak, s az alapító közöségi szerződések is rögzítik ezt a szociális igényt. Az integráció előmélyülése és bővülése során különböző társadalmi, gazdasági modelű országok csatlakoztak az Unióhoz ben a tagállamok elhatározták azt, hogy a fenntartható gazdasági versenyképesség, az európai szociális dimenzió megteremtésével olyan fenntartható gazdasági növekedést érnek el, amelynek révén az elkövetkező 10 év alat, tehát 2010-ig az Európai Unió megpróbálta volna ledolgozni mindazt a hátrányt, amelyet akkor még csak az Egyesült Államokkal szemben határoztak meg a tagállamok.. A szociális dimenzióról és azon belül természetesen a gazdaságpolitika, a foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika nagy hármasáról szólva, három mutatót próbálok kiemelni. Az EU gazdasági növekedéséhez a termelékenység és a foglalkoztatottság emelkedése szükséges. A szociális dimenzió esélyegyenlősége érdekében a női foglalkoztatotsági szintjét 2010-ig ig 55-ről 60 százalék fölé kel emelni. Meg kell határozni az 55 éven felüli foglalkoztatottak szintjét ben, a lisszaboni folyamat felülvizsgálata, megpróbálta a kérdéseket egy kissé más dimenzióba helyezve újra dinamizálni, hiszena három mutató megint csak jól szemlélhetően mesze ált a megvalósulástól. Az EU foglalkoztatási szintjének 2010-re 70 százalékra való emelési céljával szemben, ez alig 1-2 %-kal let magasabb a 4 év alat. A női foglalkoztatotság esetében, alig érte el az 55 százalékot, Az 55 év feleti foglalkoztatotsági szint a kitűzöt 50 százalékhoz képest mindössze 40 százalék volt. A tagállamok végül is arra a következtetésre jutottak, hogy a 2000-ben megfogalmazott rengeteg célkitűzésből a gazdasági és a foglalkoztatotsági szint növelésére kel koncentrálni öt követően, a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás emelésének célja a figyelmet ismét a szociális dimenzióra terelte. Bár az Alkotmány Szerződés életbe lépésének leszavazása Franciaországban és Holandiában egyfelől paradoxvolt, hiszen elfogadása előre lépés let volna a szociális vívmányok tekintetében. Az okokat vizsgálva, megtalálható a globalizáció, a növekvő verseny kihívások miatti félelem. Világossá vált a tagállamok nagy részében, hogy itt egyfajta biztonságérzet-vesztésről van szó. S abiztonságot itt tágabban kell értelmezni. Külső dimenziójával, a terorizmus feléledésével, külső fenyegetetséggel és belső öszetevőjével, a munkahelyek s a szociális juttatások elvesztésével lehet azonosítani. Az európai állampolgárok nagy részénél ez a 15

16 biztonsághiány nagyon sok mellékhatással jár, amelyek az elmúlt pár hónapban olyan eseményekben kulminálódnak, mint például a protekcionizmus felerősödése. Klaszikus példa ere az a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv. Mindenki egyetért azzal, hogy az európai gazdasági növekedés szempontjából a szolgáltatás-szektor meghatározó jelentőségű, s hogy a belső piacban meglévő potenciálkiaknázása érdekében a még meglévő korlátokat le kel bontani. Ennek elenére nagyon erőteljesen meglovagolva ezeket a biztonsági hiányérzeteket, a rosz kérdésekre igen sokszor rossz válaszok születnek.. Azt gondolom, az események sorozata is ráirányítota ara a figyelmet, hogy a versenyképeség nem növelhető a szociális vívmányok valamifajta erősítése nélkül. Hogy egy picit az optimizmusomról is beszéljek Önöknek, egy pozitív példát említek. Az utóbbi másfél-két évben legelőször Dániában kialakult egy úgynevezet flexi-utility nevű társadalmi, gazdasági, munkapiaci modell. Elnevezése az angol flexibility, rugalmasságot, az utility hasznosságot jelent. Ez magyarra lefordítva tulajdonképpen valami olyasmi, hogy miközben a munkaerőpiacot rugalmasá kel tenni, ahhoz, hogy a versenyképeséget növelni lehesen, a másik oldalon ösze lehet ezt párosítani a szociális biztonság megerősítésével. E kérdéskör további, mélyebb vizsgálata pontosan arra a kérdésre ad választ, hogy a versenyképesség és a szolidaritás, a versenyképesség és szociális dimenzió bizony összepárosíthatók egymással. Azt gondolom, hogy annak a flexi-utility modellnek nyilvánvalóan vannak alapfeltételei, és nem alkalmazható minden tagállamban Visszakanyarodnék azokhoz az európai értékekhez, amelyről már korábban volt szó. It az egyfajta rugalmas munkaerő-piac amely egyrészt azt jelenti, hogy a munkaadók és a munkavállalók számára viszonylag alacsonyak a korlátok mind a munkaerőpiacra történő belépés, mind a kilépés tekintetében. Ez azt is jelenti, hogy természetesen viszonylag könnyen lehet alkalmazni munkaerőt és egyben könnyebben lehet megszabadulni a munkaerőtől, de ugyanakkor a munkaválaló számára az álam magas szociális jutatást biztosít. A szociális jutatásokon túlmenően a továbbképzésel ezeknek az embereknek az átképzését is szolgálva, s az életen át tartó tanulás biztosításával ugyanakkor az állam meg is teremti egyben azt a kínálatot, ami a munkaerőpiacon a munkaadók szempontjából fontos. A gazdasági versenyképesség és a foglalkoztatás növelése feltételez olyan alapértéket, melyeket érdemes végig gondolniés kisé erősíteni. Nagyon fontos alapfeltétel az északi országokban működő társadalmi párbeszéd. Ez nemcsak a munkaadók, a munkavállalók és az állam közötti párbeszédeket öleli fel, hanem további olyan nagyon fontos kérdéseknek a megvitatását is, mint például az esélyegyenlőség, a társadalmi igazságoság. Nagyon röviden azt szeretem volna bemutatni, hogy a sajátos európai fejlődés, a sajátos európai értékrend hozzájárulhat ahhoz, hogy létrejöjjön. egy valóban európai szociális modell (melynek első félévében Németország lesz az Európai Tanács elnöke) az európai esélyegyenlőség éve. Talán a korunkban felvetődő olyan kérdéseket öszetársítva, mint a gazdasági versenyképesség és a szolidaritás,az európai értékek hoszú távon megőrizhetők. Köszönöm figyelmüket. 16

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL A hidegháborútól a globális integrációig Beszélgetés Palánkai Tibor akadémikussal Forgács Imre: A közigazgatás dilemmái az integrációk korában

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1

AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 JUHÁSZ LILLA MÁRIA AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1 Az állam szerepéről, mechanizmusairól számos

Részletesebben

Méltányosság vagy versenyképesség?

Méltányosság vagy versenyképesség? Méltányosság vagy versenyképesség? Vita a társadalmi kohéziós politika szerepérõl a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben Az esély január 27-én háromszáz fõs szakmai közönség elõtt háromórás vitát rendezett

Részletesebben

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA

AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat szakdiplomácia AZ EU MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Laczkovszki Bernadett Budapest, 2008

Részletesebben

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében

Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében Révész Barbara XVI. Benedek társadalmi tanítása Globalizáció és gazdaság a Caritas in veritate c. enciklika tükrében A teológiai dimenzió nélkülözhetetlen az emberi együttélés jelenlegi problémáinak megértéséhez

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER A TARTALOMBÓL n Egy szenvedélyes európai polgár José Manuel Barroso az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

Simor András A Magyar Nemzeti Bank céljairól

Simor András A Magyar Nemzeti Bank céljairól Közgazdasági Tagozat VI. évfolyam 1. szám 2008. március A Tanács az európai multinacionális vállalatokat tömörítő kerekasztal magyar tagszervezete. Évek óta éves jelentés formájában fogalmazza meg véleményét

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉG (HIV/AIDS) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ Készítette:

Részletesebben

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K

IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA AZ ÜZLETI VEZETŐ HIVATÁSA G O N D O L A T O K A Vocation of Business Leader magyar fordítása, első kiadás Kiadó: Iustitia et Pax Pápai Tanácsa Piazza San Callisto, 16

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

MISKOLCI EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék MISKOLCI EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Közfoglalkoztatás a közútkezelő társaságnál (szakdolgozat) Commonemployment at the Roads Management Company (szakdolgozat angol

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6

Tartalomjegyzék. Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6 Tartalomjegyzék MEGHÍVÓ Konferencia Bretton Woods 50. évfordulóján...3 A TEK 1994. évi nyári táborának programja...6 ELHANGZOTT Erdős Tibor: A magyar gazdaság problémái és lehetőségei (Szűcs József)...9

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali Tagozat Szakdiplomácia Szakirány SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL Kötél Zsanett

Részletesebben

A vesztesekkel nehéz kommunikálni

A vesztesekkel nehéz kommunikálni A vesztesekkel nehéz kommunikálni beszélgetés Inotai Andrással Hogyan ítéled meg a világgazdasági helyzetet? Hogyan állnak ma a nagy versenyző felek a globális versenyben, és mit tesz ehhez hozzá a lisszaboni

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben