Tisztelt ünneplı közönség, kedves vendégeink! Köszöntöm Önöket a magyarság egyik legnagyobb ünnepén, Szent István király napján!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt ünneplı közönség, kedves vendégeink! Köszöntöm Önöket a magyarság egyik legnagyobb ünnepén, Szent István király napján!"

Átírás

1 Tisztelt ünneplı közönség, kedves vendégeink! Köszöntöm Önöket a magyarság egyik legnagyobb ünnepén, Szent István király napján! Újra összejöttünk. A tavalyi akkor még rendhagyó alkalomhoz hasonlóan ezt ebben az évben is az evangélikus templomban tettük. Köszönöm Ördög Endre lelkész úrnak és a Péteri Evangélikus Egyházközségnek azt, hogy Szent István napi önkormányzati ünnepségünk színteréül és helyszínéül - immár másodszor, és talán már hagyományosan újra a Templomunk adhat otthont. Így magyarságunk, nemzetünk és országunk ezredéves történelmi nagyságára évszázados falak között emlékezhetünk. Hiszen a mai nap számunkra alapvetıen történelmi, nemzeti mondanivalót hordoz. Augusztus 20-a: államalapító szent királyunk ünnepe. A keresztény magyar állam születésének emléknapja. A mai nap: István király ünnepe. A királyé. Az elsı királyé. A szent királyé. Aki még apái, nagyapái és dédapái ısi hitével és ısi hagyományaival is szakított azért, hogy népét ne taposhassa el Európa. Vannak olyan pillanatok az életben és a történelemben, amikor bocsánatos lehet az, ha az ember felhagy hitével, felhagy nézeteivel, felhagy korábbi elveivel és ezeket akár egy levetett köpenyt vagy kabátot az érdekei szerint egy másikra cseréli. Volt már erre példa elsı királyunkat megelızıen és elsı királyunkat követıen is. A történelem és a történelmet mozgató felettes kéz ítélıszéke az, amely végül dönt az ilyen magatartásról. István célja az volt, hogy a nemzetségekre tagolódott pogány magyarságból nyugati mőveltségő, független, keresztény államot alapítson.

2 Géza fia Vajk döntött és döntése megmaradást jelentett egy nemzetnek. A Megmaradást és az Élet lehetıségét jelentette egy vad, ázsiai, lovas, nomád népnek. De ahogyan a történelem és az azt irányító felettes kéz ítélt: ez egyben a késıbbi megmaradás lehetıségét jelentette egy teljes kultúrának: az európai, a keresztény kultúrának. Amelyet néhány száz évvel késıbb ugyanennek a vad, ázsiai, lovas, nomád népnek a fiai védtek meg vérüket ontva, történelmi nagyságukat, jövıjüket és államiságukat áldozva fel az Elıázsiából Európára törı oszmán hordák feltartóztatásával. A történelem ítélt: Vajkból Szent István lett. A vad, ázsiai, lovas, nomád nép pogány fejedelmének pogány fiából pedig Szent István király. Az egyetemes keresztény kultúra szentje, és az összeurópai kultúra és történelmi hagyomány kiemelkedı alakja. Pedig István ezer éve felhagyott apái hitével, apái hagyományaival, apái isteneivel és apái rítusaival. Felhagyott nemzete összetartó erejének lényegével. A történelem és az azt irányító felettes kéz ítélt: István tettével nem elvtelen politikai szerepjátékos, hanem szent lett. Nemzete, népe és kultúrája szentje. A magyarság csodált, nagy, történelmi alakja. Sokszor csak árnyalatnyi a különbség az elvtelenség és a megdicsıülés között! A mai nap állami létünk, nemzeti létünk emléknapja. István bölcsességének köszönhetjük, hogy saját országban nemzeti közösségként létezhetünk. Hogy egyáltalán létezhetünk. 40 nemzedék óta. Csak törpe nép felejti ıs nagyságát, Csak elfajult kor a hıs elıdöket; A lelkes eljár ısei sírjához, S gyújt régi fénynél új szövétneket. Valóban. Az az ország, amely hıseinek, történelmi nagyjainak emlékezetét nem tiszteli, saját nemzeti jövıjét pusztítja. Nem csak a kegyelet és nemzeti emlékezet szent érzését tiporja sárba, de elfolytja azt a

3 nemzeti erıforrást, amelybıl az utódok a haza szeretetének a lelkesedését meríthetik. Amikor Szent István államvallássá tette a kereszténységet, - a legenda szerint - az ısi vallás papjai, a táltosok megátkozták a magyarokat azzal az átokkal, hogy: a magyarok közt mindig széthúzás és ellenségeskedés legyen. Ez az átok a turáni átok mint ahogyan Szent István szellemisége is, máig velünk él. Amennyire István örökségét, a széthúzás és az örök ellenségeskedés átkát is ezer év óta cipeljük magunkkal. Magunk körül ma is megosztottságot és széthúzást látunk. Kreált, elıre gyártott, gerjesztett, turáni megosztottságot. Ami már mindenhol, életünk minden szegmensében megjelent. Az elmúlt években a koronától a gyökerekig terjedt. Szent István Koronájától le az ország gyökereihez, társadalmi mélyrétegeihez. Mert csak idı dolga, hogy megjöjjön. Ideér bárhonnan. Ha kell, akkor több száz kilométerrıl is. Ha kell, akkor a síkról, ha kell, akkor a hegyek közül. Ideér és beköltözik hozzánk. A szívünkbe, a gondolatainkba, emberi kapcsolatainkba és legvégül a tetteinkbe is. Helyi közösségünk, közegünk, társadalmi szövetünk sokáig ellenállhat, de egy évezredes rontás ellen kicsik vagyunk. Szent István útját akkor követhetjük csak tiszta szívvel, ha leküzdjük ısi pogány átkainkat, rontásainkat és Turánt elhagyva mai magyarként, lokálpatriótaként összefogunk, kezet nyújtunk a másiknak és felmérve, hogy ki mit adhat a tudásából és igyekezetébıl a helyi közösségnek, önzetlenül, ıszintén össze akarunk tartozni és együtt akarunk tenni. Magunkért, a családunkért, közösségünkért, településünkért, Péteriért és szülıhazánkért, Magyarországért. Ez az egyik legfıbb morális parancs. Aki ezt nem érti, nem csak Szent Istvánt nem érti, de az ıt körülvevı közösség alapérdekeit sem. Ma sokfelıl hallani a forradalom szót. Sokan gondolják, hogy az zajlik körülöttünk. Egy dolog biztos: a lelkekben, a lelkeinkben bizonyosan forradalomnak, forradalmi változásnak kell bekövetkeznie. Hogy újra nyitottak legyünk. A Szépre, a Jóra. Egymásra.

4 Az ország határain belüli és a határokon túli nemzettársainkra. Múltunkra, hagyományainkra, nyelvünkre, meséinkre, mondáinkra, táncainkra, dalainkra, amelyek 1100 éve tartanak meg itt minket együtt, magyarként a Kárpátok medencéjében és a Kárpátok hágóin. István király 1038-ban bekövetkezett halálakor Magyarország egy fiatal, életképes, a nyugati társadalmakhoz közelítı, erıs és független ország volt. A magyar nemzet ezer év távlatából a muhi puszta, a mohácsi, a majtényi és a világos sík, az Isonzó és a Don kanyarulatai távlatából is - mindig büszkén fog visszatekinteni elsı királyára, aki megalkotta e hazát. Ezért kell, hogy még ma is - legalább e napon, augusztus 20-án - áhítattal tekintsünk a dicsıséges jobb kézre, mely hazánk, Magyarország alapjait rakta le. Amely országról mindannyian együtt érezzük a dallal, hogy: Valóban van egy ország, Ahol tényleg a másik arcában kell, hogy lássuk a magunk arcát. És amelytıl tényleg azt várjuk, hogy legyen a holnapban rejlı bizonyosságunk! Mert itt mindannyian az életünket bíztuk rá. István törvényeiben, fiához, Imre herceghez intézett intelmeiben is megmutatta nekünk uralkodói nagyságát. Olyan jogi és erkölcsi alapra építette államát, mely ezer év távlatából is példát mutat, morális tartást ad nekünk. István intelmei és tanácsai nem szorulnak értelmezésre a mai kor embere számára sem. Legtöbb gondolata ezer év távolságból is megszívlelendın szól hozzánk. A ma emberéhez, a MA KÖZÉLETI emberéhez. Figyeljük hát a szent királyt, aki így tanít bölcsességével: A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. A jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.

5 Ha becsületet akarsz szerezni, szeresd az igaz ítéletet. A szeretet gyakorlása vezet el a legfıbb boldogsághoz. Légy mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik nem férnek oda a hatalomhoz. És legvégül az egyik legfontosabb szent istváni gondolat, amelyet a mai ünnepi rendezvényünk mottójául is választottunk, így hangzik: Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gıg és a győlölség. Abban a hitben, hogy mindannyiunk szívét és lelkét át tudja majd hatni államalapító szent királyunk ezen bölcsessége: békés, szép ünnepet, gıg és győlölség nélküli mindennapokat, heteket és hónapokat kívánok mindannyiuknak! Isten óvja és vezesse tovább Magyarországot és Péterit a szent istváni úton! Köszönöm megtisztelı figyelmüket! Köszönöm, hogy meghallgattak! Adjon az Isten nekünk hitet és békességet! Adjon alázatot, hogy érteni, értelmezni és értékelni tudjuk a körülöttünk történı eseményeket! Legvégül pedig adjon az Isten nekünk mindannyiunknak végtelen türelmet, hogy ne ellenségként tekintsünk azokra, akik a közös dolgainkat másként látják! augusztus 20.

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Orbán Viktor előadása a "Remény és keresztényi válasz a válságra" című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17.

Orbán Viktor előadása a Remény és keresztényi válasz a válságra című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17. Orbán Viktor előadása a "Remény és keresztényi válasz a válságra" című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17. Tisztelt Kongresszus! Mélyen tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Először is hadd

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Hazánk. és ezért tûntek el a történelembõl a hozzánk hasonló keleti népek, a hunok, az avarok, a besenyõk adta meg a kérdésre

Hazánk. és ezért tûntek el a történelembõl a hozzánk hasonló keleti népek, a hunok, az avarok, a besenyõk adta meg a kérdésre K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Méltósággal ünnepelt az állami rendezvényekrõl kizárt nemzet K Ö Z É L E T Ünnepelt az ország. Ünnepünk ez évben is kétarcú volt, méltósággal,

Részletesebben

Héhalmi. Közösen írjunk újságot magunknak! Himnusz Szent István királyról. Tisztelt Olvasó!

Héhalmi. Közösen írjunk újságot magunknak! Himnusz Szent István királyról. Tisztelt Olvasó! I. évf. 1. szám 2000. augusztus Héhalmi A TAR TAL O M B Ó L : Lapindító Ünnep, augusztus 20. Önkormányzat hírei Falumonográfia Hagyományok Tanévkezdés Közösen írjunk újságot magunknak! Himnusz Szent István

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

ÜZENET AZ UTÓKORNAK. Oldal 1 / 15

ÜZENET AZ UTÓKORNAK. Oldal 1 / 15 ÜZENET AZ UTÓKORNAK 2011. július 1-jén Balatonlellén, az I. Magyar Világtalálkozón ünnepélyes keretek között került átadásra a Megmaradásunkért című jelképmű, melynek talapzata őrzi az utókor számára a

Részletesebben

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt?

- A katolicizmus története és Európa történelme teljesen szorosan összefonódik. Ez hogy alakult az évszázadok alatt? Dr. Berán Ferenc, újlaki plébános és teológia tanár Bodor Virág - Én úgy érzem, és ezzel nem mondok rendkívüli dolgot, hogy az európai identitáshoz nagyon szorosan hozzá kötıdik a keresztény kultúra. A

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. SZENT KERESZT 2011. FEBRUÁR AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. A szent keresztség Az Úr Jézus megkeresztelkedésének története arra irányítja figyelmünket,

Részletesebben

SZÜKSÉGÜNK VAN MEGÚJULÁSRA

SZÜKSÉGÜNK VAN MEGÚJULÁSRA SZÜKSÉGÜNK VAN MEGÚJULÁSRA A magyar őstörténeti kutatás egyik legnagyobb alakja, a sumerológus Badiny Jós Ferenc professzornak állított emléket születése 102. évfordulóján a Palóc Társaság. Badiny Jós

Részletesebben

Alapige: Zsoltárok 25, 6.15

Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Alapige: Zsoltárok 25, 6.15 Elhangzott: 2009. március 15-én ocsássa meg a gyülekezet, ha március 15-i igehirdetésemet nem valamilyen veretes, lélekemelı, tanulságos idézettel kezdem, hanem egy szolid adomával,

Részletesebben

Az itthon maradottaknak nehezebb a helyzete. A mi 56-unk nem merevedett ki a forradalom pillanatfelvételeinek immár örök, dicsőséges képeibe.

Az itthon maradottaknak nehezebb a helyzete. A mi 56-unk nem merevedett ki a forradalom pillanatfelvételeinek immár örök, dicsőséges képeibe. Sólyom László köztársasági elnök beszéde az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére a Magyar Állami Operaházban tartott díszelőadáson Tisztelt Ünneplők! Királyi Felségek, Királyi

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2008. Karácsonyán

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2008. Karácsonyán A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2008. Karácsonyán Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Lukács ev. 1 : 68. amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én

VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én V i t é z e k L a p j a X I V. é v f o l y a m 2. s z á m, 2 0 0 8. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a budavári Mátyás - templomban! 2008. szeptember 27-én 2008. szeptember 27-én, szombaton a zsúfolásig megtelt

Részletesebben

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik befizették a tagsági díjukat a 2013-as évre, R30-os kedvezmény jár az ebéd árából, ha kérik és igényt tartanak rá.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik befizették a tagsági díjukat a 2013-as évre, R30-os kedvezmény jár az ebéd árából, ha kérik és igényt tartanak rá. DÉL-AFRIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG Hungarian Alliance of South Africa 2013 Október, November, December, 2014 Január Ábrányi Emil: Október hatodikán ÉRTESÍTŐ Amennyi könny van a szemekben, Hulljon ki lassan,

Részletesebben

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET, 2011

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET, 2011 XXX. évfolyam, 2. szám Budapest, 2011 KARÁCSONYI ÜDVÖZLET, 2011 PÁRTUS A Szeretet népének mosolya ragyogjon valamennyi honfitársunk arcán! A Fény születése felé tekintve. Vitéz Hunyadi László fõkapitány

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

Jézusban van az igazság.

Jézusban van az igazság. www.communio.hu/luxchristi 2010. Szent István XI. évf. 3. szám (41) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Jézusban van az igazság. Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban,

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban. 4. oldal. 5. oldal. Falunapról falunapra. számos településen szerveztek

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál Újakliban. 4. oldal. 5. oldal. Falunapról falunapra. számos településen szerveztek 2. oldal 34 13. évf. 34. szám Új szelek fújnak Oroszország felõl Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Környezetvédelem: létünk a tét 4. oldal Tv -mûsor aug. 31-szept. 6. Szilvafesztivál

Részletesebben

A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés

A helyi média integráló szerepe a vallás területén. Bevezetés A helyi média integráló szerepe a vallás területén Bevezetés A média a XX. század óta életünk elválaszthatatlan része. Különösen igaz ez az elektronikus médiára, aminek tudatformáló hatása egyre jelentısebb.

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyt! Karácsonyi Levél

Áldott, békés karácsonyt! Karácsonyi Levél XXXII.évfolyam, 3. különszám Budapest, 2013 Karácsonyi Levél Áldott, békés karácsonyt! Királynéja az egeknek S az angyali seregeknek! Áldunk téged és dicsérünk, Mert Megváltót szültél nékünk. Örülj, dicső,

Részletesebben

4. SZÁM 2012 - DECEMBER/VI. ÉVFOLYAM

4. SZÁM 2012 - DECEMBER/VI. ÉVFOLYAM Z S É R E I H Í R M O N D Ó 4. SZÁM 2012 - DECEMBER/VI. ÉVFOLYAM Zsére község folyóirata SZERETETBEN, EGÉSZSÉGBEN, LEGYEN RÉSZED AZ ÚJ ÉVBEN! 2 OKTÓBER az idősebb emberek iránti tisztelet hónapja Amikor

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ. ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására.

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ. ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására. SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI SZENT IMRE HERCEGHEZ ELŐSZÓ, melyben buzdítja a herceget atyai intelmeinek és parancsainak megfogadására. A szent Háromság és oszthatatlan Egység nevében. 1. Mivel úgy érzem,

Részletesebben

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MAGYAROK? Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Határtalanul a Kárpát-medencében, önkéntesekkel, fiatalokkal Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Régió Kölcsey Ferenc Himnusz Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje

Részletesebben

KERESZTÉNYSÉG ÉS KULTÚRA

KERESZTÉNYSÉG ÉS KULTÚRA KERESZTÉNYSÉG ÉS KULTÚRA A hit Isten ajándéka Ef 2,8 A történelem ismétlõdik, mondjuk sokszor. Ez különösen igaz a pécsi unitárius gyülekezet történetére, életére nézve. Közel 250 éves pécsi szünetelés

Részletesebben

II. Szent István Napok Ménfőcsanakon

II. Szent István Napok Ménfőcsanakon rá aj a ok! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! VI. ÉVF. 7. SZÁM 2009. SZEPTEMBER aro gy g Hajr Győri Polgári Lap II. Szent István Napok Ménfőcsanakon Egységben megragadni az elengedett kezeket Simon Róbert

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után SZENT KERESZT 2014. ÁPRILIS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után Sok évvel ezelıtt még abban az idıben, amikor

Részletesebben