Meseerdő Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meseerdő Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u Kerék u Budapest Szél u Budapest Meggyfa u. 14. HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Budapest június 8. Készítette: A MESEERDŐ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE A program benyújtója: Dr. Kovács Antalné óvodavezető

2 TARTALOM 1. Bevezetés Az intézmény adatai Az intézmény bemutatása Gyermekkép Óvodakép Gyermekkép Óvodakép Küldetésnyilatkozat Nevelési Programunk cél és feladatrendszere A nevelési program feladatai Az egészséges életmód alakítása Érzelmi nevelés és szocializáció Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A program tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai A Váradi utcai épület gyakorlata Játék A külső világ tevékeny megismerése Mese, vers Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének-zene, énekes játék Mozgás, testnevelés Munka jellegű tevékenységek A Kerék utcai épület gyakorlata Játék A külső világ tevékeny megismerése Mese, vers

3 Ének zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás, testnevevelés Munka jellegű tevékenységek A Szivárvány Tagóvoda (Szél és Meggyfa utcai épület) gyakorlata Játék Mozgás, testnevelés Mese, vers Ének-zene, énekes játék Rajzolás, mintázás, kézi munka A külső világ tevékeny megismerése Munkajellegű tevékenységek Tevékenységekben megvalósuló ismeretszerzés A sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése A program feltételrendszere Szociokulturális környezet Az óvoda személyi feltételei Az óvoda tárgyi feltételei Szervezeti és időkeretek A program kapcsolatrendszere Gyermekvédelem A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése, mérése Felhasznált irodalom LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK JEGYZÉKE

4 1.1 Az intézmény adatai 1. Bevezetés Az intézmény neve, székhelye: Meseerdő Óvoda, 1035 Budapest, Váradi u Telephelye: 1035 Budapest, Kerék u Tagóvoda: Szivárvány Óvoda, 1035 Budapest, Szél u Telephelye: 1033 Budapest, Meggyfa u. 14. Az intézmény fenntartója: Budapest III. ker. Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás A Szivárvány Tagóvodában a Nevelési Tanácsadó szakvéleményével rendelkező, beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek számára, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető és oktatható enyhén értelmi fogyatékos, nagyothalló, gyengén látó, mozgássérült, beszédfogyatékos gyermekek számára is nyújt ellátást. Óvodánk jelentős szervezeti változásokon ment keresztül. A 139/ÖK/2008./III.27. sz. határozata alapján a Meseerdő Óvoda és a Szivárvány Óvoda augusztus 01-től összevont óvodaként, Meseerdő Óvoda néven, egységes igazgatás alatt működik. A négy épületben közel négyszáz gyermeket fogadunk. Szakmai munkába vetett hitünket, kitűzött céljaink megvalósítását a változások nem befolyásolták, munkánkat továbbra is a lehető legmagasabb szakmai színvonalon végezzük Az elmúlt évek igazolták, hogy a nevelőtestület által ben megírt nevelési programok hatékonyan működnek a gyakorlatban. A Váradi és a Kerék utcai épület programjának fő területei az egészségvédelem és a környezet megóvása, a Szivárvány Óvoda programja pedig az integrált nevelésre, a készség- és képességfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. A két intézmény összevonása és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának változásai indokolttá tették programunk felülvizsgálatát, így elvégeztük azokat a korrekciókat, melyek az előttünk álló feladatokból és új kihívásokból számunkra adódnak. 4

5 1.2 Az intézmény bemutatása Ma a legtöbb szülő - mielőtt gyermekét óvodába íratja - érdeklődik az óvoda körülményeiről, a nevelés elveiről, a pedagógusok személyéről, a szolgáltatásokról. Ezek alapján igyekszik kiválasztani azt az óvodát, amelyben nézetei szerint gyermeke a legtöbbet kapja, a legjobban fejlődhet, a legnagyobb biztonság veszi körül. Óvodánk négy épülete a III. kerületben, Óbudán helyezkedik el, földrajzilag közel egymáshoz. Jellegét tekintve három létesítmény hasonló adottságokkal rendelkezik a földszinten a bölcsőde, az emeleten pedig az óvoda található, míg a negyedik kisebb befogadó képességű, földszintes épület. Ebben a városrészben megtalálhatók a lakótelepi jellegű tízemeletes, ugyanakkor a földszintes, családi házak is. Épületeink és gondozott udvaraink üde színfoltot jelentenek a gyermekeknek a nagyvárosi rengetegben. Az épületekben működő alapítványok segítségével az elmúlt évek során sikerült korszerű, az EU szabványnak megfelelő udvari játékszereket beszerezni. Csoportszobáink egyéni arculatát a gyermekek igényeinek szem előtt tartásával próbáljuk kialakítani, megteremtve a családias, otthonos légkör lehetőségét. Nagy figyelmet fordítunk a megfelelő, esztétikus, fejlődést elősegítő játékok, eszközök beszerzésére. Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek jól, érzelmileg biztonságban érezzék magukat, mindig derűs, kiegyensúlyozott légkör vegye őket körül. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás megalapozására, a mozgásfejlesztésre és a különböző tevékenységek személyiségformáló hatására. A hozzánk járó gyermekek számára biztosítjuk az egyéni fejlődés optimális idejét, a tehetségük kibontakozásának lehetőségét. A mai, feszített tempójú világban a teljesítmény-centrikussággal szemben az óvodáskor alapvető tevékenységének a játékot tartjuk. Meggyőződésünk, hogy ez a leghatékonyabb eszköz a gyermek testi, lelki, értelmi fejlődésének elősegítésében, az ismeretszerzésben, az emberi együttélés szabályainak elsajátításában. Egész évben gondot fordítunk arra, hogy változatos, színvonalas programokat és műsorokat szervezzünk óvodásainknak, hogy még több szép élménnyel gazdagíthassuk őket. Nevelőtestületünk jól felkészült, kellő szakmai tudással, felelősséggel és a gyermekek iránti szeretettel végzi pedagógiai munkáját. A gondozási teendők, és a nevelési feladatok ellátásában nagy segítséget jelent a csoportokban tevékenykedő dajkák jelenléte. 5

6 2. Gyermekkép Óvodakép 2.1. Gyermekkép Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell. /T. Gordon/ A gyermek fejlődő személyiség, akinek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Minél kisebb egy gyermek, annál több szeretetre, biztonságra, melegségre van szüksége az egészséges fejlődéshez. Az inkluzív, elfogadó, családias légkör megteremtése valamennyiünk legfőbb feladata, mert csak így tudjuk biztosítani minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést és a gyermeki személyiség optimális kibontakoztatásának feltételeit, elősegíteni a pozitív énkép, az önazonosság és önérték-érzés kialakulását. A hazájukat elhagyni kényszerülő kisgyerek esetében ez különösen fontos, hiszen számára idegen a környezet, eltérőek lehetnek előzetes szocializációs tapasztalatai, nem érti a többiek beszédét és ő sem képes megértetni önmagát a környezetével. A gyermek mint individuum - maximális tiszteletben tartása mellett fontos szempont a differenciált fejlesztés, egyéni foglalkoztatás. A 3-7 éves gyermekekre jellemző sajátosságok a nagy átlagot fejezik ki, de igen nagy eltérések lehetnek az egyes gyermekek között a szomatikus, pszichés, emocionális és kognitív kompetenciákban, sőt az egyénen belül a különböző személyiségjegyekben is. A személyiségfejlesztés alapja éppen ezért a gyermek alapos megismerése, majd fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése. Legjobb tudásunkhoz mérten igyekszünk a gyermekek képességeit, tehetségét kibontakoztatni, ismereteit folyamatosan, korszerűen bővíteni. Óvodapedagógusaink érzékenyek a gyermekek egyéni szükségletei, eltérései, fejlődési zavarai, szociális problémái iránt. Az átlagosnál több figyelmet szentelünk a lassabban fejlődő, lemaradó, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési vagy magatartászavarral küzdő, sajátos nevelési igényű kisgyermekek megkülönböztetett fejlesztésére. Valamennyi gyermekünk számára biztosítjuk az egyéni fejlődési ütemének megfelelő fejlesztését, tehetségének felfedezését, kibontakoztatását, gazdag programokat, változatos tevékenységeket kínálva. 6

7 2.2. Óvodakép Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, a családi nevelést kiegészítve elősegíti a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását és gondoskodik a gyermekek napközbeni ellátásáról. A nevelés valamennyi területét fontosnak tartjuk. A környezet tevékeny megismerése, a környezettudatos magatartás megalapozása a mindennapos nevelés része, hiszen olyan időszakban élünk, amikor a környezeti problémák súlyosbodása miatt egyre sürgetőbbé válik a holisztikus szemlélet megalapozása és egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb életminőség megteremtése. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a művészetek személyiségformáló szerepének (zene, képzőművészet és irodalom), a lakótelepi mozgásszegény környezet és a mozgásos tapasztalatszerzésre épülő megismerési folyamat pedig indokolja a mozgásfejlesztés fontosságát. A testi, lelki, értelmi fejlődés leghatékonyabb eszközének a szabad játékot tekintjük Játék közben életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően gyarapodnak a gyermekek tapasztalatai, ismeretei, megtanulják az emberi együttélés alapvető szabályait. Pedagógiánk értékmegőrző, értékközvetítő, gyermek és nevelésközpontú. Mind a négy épületünkben ingergazdag, meghitt környezetben ésszerű szabályok biztosítják a gyermekek számára a kreatív önkifejezés, a szabad játék és a tapasztalatokon nyugvó megismerő tevékenység feltételeit. Értékrendünket jelenti: - a gyermek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartása; - az alapvető erkölcsi értékek (felelősségvállalás, munka megbecsülése, a személyes méltóság és tulajdon tisztelete stb.) mintaként való közvetítése; - a különbözőség elfogadása; - az inkluzív, befogadó nevelés érvényesítése; - az esélyegyenlőség érvényesítését és a hátrányok leküzdését elősegítő pedagógiai attitűd; - a természettel harmonizáló környezet kialakítása és védelme; - a környezet fenntarthatóságát biztosító szokásrend közvetítése; - a természet szépségének szeretete, tisztelete és megóvása; 7

8 - az egészség értékként való megélése, védelme; - a nemek társadalmi egyenlőségének támogatását, a két szerep azonos értékként való elismerését segítő attitűd; - a nemi és társadalmi identitás, önazonosság erősítése; - az egyén, a család, és a haza szeretete, tisztelete; - saját és a migráns gyermekek kultúrája iránti érzékenység, elfogadás és nyitottság; - az interkulturális nevelésen alapuló integráció érvényesítése; - az emberi jogok és a mindenkit megillető szabadság tiszteletben tartása. Gyermekközpontúságunkat jelenti: - a gyermekek egyediségének, fejlődő személyiségének feltétel nélküli elfogadása, szeretete és tisztelete; - a gyermekeknek a boldog szabad élethez, szükségletei kielégítéséhez, a lehető legjobb egészségi állapothoz, örömhöz, sikerhez, kudarchoz, hibához, igazságtalanság elleni tiltakozáshoz, önérvényesítéshez, tulajdonához, önazonosságához való jogának tiszteletben tartása; - az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyben a gyermekek optimálisan fejlődhetnek; - életkorhoz igazított műveltségtartalmak közvetítése és egyénre szabott tudatos fejlesztés, Nevelésközpontúságunkat jelenti: - a humánum pedagógia érvényesítése, biztonságot, elfogadást, megértést, és toleranciát sugárzó nevelés; - a gyermekek fejlődésébe, fejleszthetőségébe vetett bizalom közvetítése; - a szeretettel szeretetre nevelés; - az értékek belsővé válásának érzelmi határokkal, széles motivációs bázissal és komplex tevékenységekkel történő elősegítése; - együttműködő nevelőpartneri kapcsolat kialakítása a családdal, figyelembe véve korunk családot érintő változásait (családok szerkezetének átalakulása, élettársi kapcsolatok gyakoribbá válása, egyszülős családok számának növekedése; - az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődésének közvetett módon történő segítése. 8

9 Pedagógus modellünk: - szeretetet, biztonságot, megértést, érzelmi támaszt, személyre szabott kapcsolatot nyújt a gyermekeknek; - eszköztárában a következetesség, határozottság és odafigyelő szeretet mellett a jókedv és a humor szerepel; - a gyermeket olyannak fogadja el amilyen, teret enged próbálkozásainak a közösség szabályainak határain belül; - biztosítja, hogy a sikert és a kudarcot a gyermek úgy élje meg, hogy mindenkor számíthat a felnőtt megértésére, segítségére; - közös, örömteli élményekkel, tevékenységekkel fűzi egyre szorosabbá a gyermek-felnőtt, gyermek gyermek kapcsolatokat; - a motivációs bázis erősítésével, az érzelmek stabilizálásával nyitottá teszi a gyermeket a világ iránt, élményeket, tapasztalatokat nyújt a gyermeknek szűkebb-tágabb környezetéről, és életkorhoz igazított információkkal segíti tájékozódását, problémamegoldását; - egyénisége a különbözőség elfogadását, a toleranciát sugározza, - érzékeny az egyéni eltérésekkel, a fejlődési, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel szemben; - a migráns gyermekek kultúrájával kapcsolatban nyitottságot, érdeklődést, befogadó viselkedési mintát tükröz; - személyes példával közvetít általános emberi értékeket, életviteli, magatartási-cselekvési szokásokat, erkölcsi normákat alapoz meg; - beszédviselkedésében megteremti a verbális és metakommunikációs jelzések harmóniáját, nyelvi eszközei szinte láthatóvá teszik a beszéddel kísért helyzeteket, eseményeket, cselekvéseket. Dajkamodellünk: - gyermekszerető, kedves, határozott, következetes viselkedésével érzelmi biztonságot nyújt a gyermekeknek; - tapintatos, segítőkész és együttműködő; - tiszteli a gyermekeket, ismeri és biztosítja jogaikat; - ismeri az óvoda helyi pedagógiai programját, és ennek szellemében dolgozik; 9

10 - az óvodapedagógus irányításával aktívan részt vesz a gyermekek gondozásában, nevelésében, szokásrendszerének alakításában, mindennapi életében, mint belső, tevékeny résztvevő; - gondot fordít az óvoda életterének tisztaságára, gondozottságára, a higiéniai feltételek megteremtésére minden nap; - igényes külső megjelenésére, viselkedésére, beszédmódjára, hogy mindez követésre méltó lehessen a gyermekek számára, - neveléssel kapcsolatos információt a gyermekekről senkinek, semmilyen körülmények között nem szolgáltat ki. 10

11 2.3. Küldetésnyilatkozat A Meseerdő Óvoda dolgozói elkötelezettek a Pedagógiai Programjukban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítása és a minőségi munka iránt. Óvodásainknak hagyományokban gazdag programokat, változatos tevékenységet és a játékon alapuló megismerést kínáljuk, biztosítva számukra az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő sokoldalú és harmonikus fejlődést, a kiegyensúlyozott személyiséggé válás feltételeit, az emberi és tárgyi környezet megismerését és a természet megszerettetését. Alkotó nevelőközösségünkre jellemző a pozitív nevelői attitűd és az elfogadó, gyermekközpontú szellemiség. Felelősséget érzünk a ránk bízott gyerekek testi-lelki épségének megőrzéséért, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáért és a kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyerekek tehetségének kibontakoztatásáért. Két épületünkben a sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai életre való felkészítését is fel tudjuk vállalni. Megszerzett tudásunk állandó fejlesztése biztosíték arra, hogy munkánk szakmailag igényes és megbízható legyen. Büszkék vagyunk arra, hogy felkészültségünk és elhivatottságunk jó hírnevet biztosít számunkra, kiváló nevelő-fejlesztő munkánk eredményeképpen a szülők szívesen hozzák gyerekeiket a mi óvodánkba. A folyamatos intézményi fejlesztés és az innováció kihívásainak eleget téve arra törekszünk, hogy partnereinkkel széleskörű, jól működő kapcsolatot építsünk ki, figyelembe véve és mérlegelve igényeiket. Értékeinkre építve, a fejlődőképesség igényével és együttműködő szülői háttérrel szeretnénk a jövőben is gyakorolni hivatásunkat. 11

12 3. Nevelési Programunk cél és feladatrendszere Ahhoz, hogy valakiből kiegyensúlyozott személyiség váljék, két dolog szükséges: érzelmi biztonság, elfogadó környezet /Buda Béla/ Céljaink: A 3-7 éves gyermekek biztonságos, szeretetteljes, elfogadó légkörben történő sokoldalú harmonikus fejlesztése. A gyermeki személyiség kibontakoztatása, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Az egészséges életvitel kialakítása, kiegészítve a családi nevelést. Változatos tevékenységek, színes élmények, személyes tapasztalatok során a környező világ és a természet megismertetése, megszerettetése, életkorhoz szabott, játékos környezetvédelmi tevékenységgel a környezettudatos gondolkodás megalapozása. Személyes példaadáson keresztül olyan, a nevelőtestület által preferált humanista értékek és erkölcsi értékrend átadása, mint a szeretet, az empátia, a tolerancia, a tisztelet, a különbözőség elfogadása, a megbecsülés, az igazmondás és a türelem. Nemzeti kulturális értékeink közvetítése a 3-7 éves gyermek életkorának megfelelően /anyanyelv, zenei anyanyelv, tárgyi kultúra /. A játékba integrált tapasztalatszerzésre alapozva, a gyermekek iskolai életmódra való felkészítése, közvetett módon az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások kibontakoztatása. 12

13 3.1 A nevelési program feladatai Az óvodai nevelés elsődleges feladata a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése, személyiségük szabad kibontakoztatása és az egyéni képességeknek, érdeklődésnek, és adottságoknak megfelelő nevelés és oktatás biztosítása. Külön figyelmet fordítunk a szociálisan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált fejlesztésére, biztosítva számukra az esélyegyenlőséget. A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése érdekében olyan feltételeket, körülményeket, életformát, nevelést-fejlesztést biztosítunk, - fejlesztő pedagógus, logopédus, óvodapszichológus és a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében utazó gyógypedagógus segítségével,- amelyek eredményeképpen az óvodáskor végére minden gyermek eléri az egyéni adottságaihoz és fejlődési üteméhez mért optimális fejlettségi szintet. Ennek érdekében biztosítanunk kell: az egészséges életmód alakításához szükséges feltételeket, az egészségügyi szokások kialakítását, a gyermekek érzelmi biztonságát, szocializációjának megsegítését, a kapcsolatteremtési képességek, viselkedési formák és szokások alakítását, az anyanyelvi és értelmi képességek sokoldalú fejlesztését. 13

14 Az egészséges életmód alakítása Az egészség: testi, lelki, szociális jólét egyensúlyi állapota /WHO/ Céljaink: A családdal együttműködve a gyermekek pszichés védettségének (lelki egészségének) biztosítása. Az egészséges életmód iránti igény és az egészséges életvitel szokásainak megalapozása, a helyes életritmus kialakítása. A testi-lelki fejlődés és a környezethez való optimális alkalmazkodás elősegítése. Feladataink: A gyermekek lelki egészségi állapotának, komfortérzetének biztosítása, az egészséges testi, lelki fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges feltételek, körülmények megteremtése. A gyermekek gondozása, testi szükségleteik és mozgásigényük kielégítése. A gyermekek egészségének védelme, óvása szervezetük edzése, betegségek, balesetek megelőzése. A helyes életritmus és a helyes egészségügyi szokások (étkezés, tisztálkodás, öltözködés, pihenés) kialakítása és gyakorlása a folyamatos napirenden keresztül. A testi képességek (erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság) és a mozgás fejlesztése. A gyerekeken keresztül a család szemléletformálása, az egészséges életmód szokásainak népszerűsítése. Az egészséges életmódra nevelés gyakorlata óvodánkban Lelki egészség A lelki egészség életkornak megfelelő alapja. hogy gyermekeink jókedvvel, örömmel érkezzenek az óvodába és ott kiegyensúlyozottan, jól érezzék magukat egész nap. Ennek érdekében reggel kedvesen, keresztnevükön szólítva fogadjuk a gyermekeket, kontrolláljuk aktuális egészségi és lelkiállapotukat, az esetleges betegségre utaló jeleket. A gyermekek igényének megfelelően de különösen kiscsoportban - biztosítjuk a testközelséget. (ölbe vétel, simogatás, mosoly, megvigasztalás.) Toleráljuk a gyermekek egyéni jelzéseit, otthonról hozott szokásait (ujjszopás, pelenka, vagy játék szorongatása, hajtincs csavargatás.) 14

15 Gondozás, testi szükségletek és mozgásigény kielégítése A nevelési hatások kedvező érvényesülésének egyik fontos feltétele a gyermekek gondozása. A gyermekek testi-lelki, biológiai és komfortszükségleteinek kielégítésével elősegítjük a kellemes közérzet fenntartását. Az önállóság terén különböző fejlettségi fokon álló, eltérő ütemben fejlődő gyermekeket támogatjuk, eredményeiket elismerjük. Türelmesen, megfelelő időt hagyva - kezdetben velük együtt végezve a teendőket - segítjük a helyes egészségügyi szokások rögződését, a családdal együtt, lehetőség szerint a szokások otthoni betartásával, gyakoroltatásával. Fokozatosan szoktatjuk a gyermekeket a gondozási tevékenységek egyre önállóbb végzésére, megalapozzuk a rendezett megjelenés és a tiszta környezet iránti igényt. Megteremtjük a feltételeit annak, hogy testi szükségleteiket zavartalanul kielégíthessék az egész nap folyamán. Biztosítjuk, hogy a nap bármely szakában ihassanak, a csoportszobában és az udvaron is. Levegőzés: Tudatosan kihasználjuk mind a négy épület jó adottságait, és a lehető legtöbb időt töltjük a gyermekekkel a szabadban udvarainkon. Minden nap ha lehet kétszer is, nyáron pedig szinte egész nap biztosítjuk a szabadban tartózkodás lehetőségét, ezzel is biztosítva az ellenálló képesség fejlesztését. Fontos, hogy gyermekeink a hűvösebb őszi, hideg téli időben is levegőzzenek az időjárásnak megfelelő öltözékben. Így biztosítjuk számukra a megfelelő edzettséget. Szeles, esős időben a csoportszobában nyitott ablaknál mozognak a gyermekek. Sokat sétálunk, lehetőség szerint kirándulunk, illetve rövid gyalogtúrákat teszünk, mivel a friss levegőn történő hosszantartó gyaloglás jótékonyan fejleszti az állóképességet, kitartást és hozzájárul a jó vérellátáshoz. Ha az időjárás engedi, a szervezett testnevelés foglalkozásokat is az udvaron végezzük. Olyan udvaron végezhető munkatevékenységeket biztosítunk, amelyek a gyermekek testi képességét fokozzák, fejlesztik edzettségüket, kitartásukat, feladattudatukat (gyermek méretű szerszámokkal, eszközökkel lapátolás, homok ásása, hólapátolás, lombseprés, stb.). Megfelelő hőmérséklet esetén természetesen az önkéntesség figyelembe vételével - a gyermekek pancsolhatnak, sarazhatnak, zuhanyozhatnak az udvaron. Mozgás: A mozgásra azért fektetünk nagy hangsúlyt intézményünkben, mert gyermekeink döntő többsége panelházak lakója. Otthon keveset mozognak, sokat ülnek a TV, videó, a számítógép 15

16 előtt. A környező játszóterek sem mindig alkalmasak a nagymozgások megfelelő fejlesztésére, így a gyermekek izomzata, csontozata, légzése nem fejlődik megfelelően. A lakótelepi létből és mozgásszegény életmódból adódó mozgásszervi panaszok, elváltozások megelőzése programunk fontos része. Figyelemmel kísérjük a gyermekek testtartását, a lúdtalp felismerésére törekszünk, ennek érdekében minden csoportban heti egy alkalommal láb és tartásjavító tornát szervezünk. Szükség esetén szakemberhez irányítjuk a gyermekeket. A prevencióban a gyermekek spontán, örömmel végzett mozgástevékenységére építve tervezzük az irányított mozgásos feladatokat. Óvodánk udvarán sok lehetőség van mozgásos játékra, de a csoportszobában, játékidőben is gyakran használjuk a trambulinokat, billenő rácsokat egyensúlyozó korongokat. Így gyermekeink nap mint nap az irányított mozgásanyagon kívül is fejlődhetnek változatos formában, spontán módon is. A kettő együtt váltja ki a megfelelő hatást a gyerekek mozgásfejlődésében. A szervezett mozgásos játékokat percre tervezzük. Mivel a játék motivációs ereje hatalmas, ez a leghatékonyabb eszköz a gyerekek optimális fejlesztésére kondicionális, kognitív, emocionális, szociális és koordinációs képességeik tekintetében. Egészségvédelem, baleset megelőzés, edzés Az egészség, testi épség megőrzése, a balesetek megelőzése érdekében gondoskodunk arról, hogy a gyermekeket csak biztonságos tárgyak, eszközök vegyék körül, és mindegyikük részesüljön életkorához mért baleseti oktatásban. A tiszta környezet, légcsere, a napi portalanítás, párologtatás, fertőtlenítés, a réteges öltözködés biztosítása alapvető feladatunk a különböző fertőzések elterjedésének megelőzése érdekében. A gyermek harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődéséhez biztosítanunk kell a bizalmon alapuló nyugodt, családias légkört, amelyben a gyermek jó közérzetéhez a fizikai szükségletek kielégítése épp úgy hozzátartozik, mint a lelki egészség megóvása. Az óvodában megbetegedett gyermekeket lefektetjük, folyadékot biztosítunk a számukra, és szüleiket a lehető leghamarabb értesítjük telefonon. A gyermek szervezetének edzését sok mozgással, levegőzéssel fokozatos fizikai terheléssel biztosítjuk. Arra törekszünk, hogy a kondicionáló mozgások biztosítsák az igazi felfrissülést. A testedzési lehetőségek között - a négy épület udvarának eltérő feltételeinek megfelelően - biztosítjuk a rollerezést, a kerékpározást, a kötélmászást, az ugrókötelezést, az ugráló labda használatát, télen a szánkózást és csúszkálást. 16

17 Udvaraink szépen gondozott gyepje alkalmas a napfürdőzésre. Nyári időszakban fokozatosan, rövid ideig, minden esetben fényvédő krémmel szervezzük a gyermekeknek és preferáljuk a nyári sapka használatát. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az ózon veszély miatt gyermekeink a veszélyesnek mondott, óráig terjedő időszakban, ne tartózkodjanak a tűző napon, ezáltal védjük immunrendszerüket. Ügyelünk a rendszeres, napi kétszeri locsolásra, hogy a száraz, meleg időben ne nyeljék a port. Helyes életritmus, egészségügyi szokások (étkezés, öltözködés, tisztálkodás, pihenés): Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés alapfeltétele, ezért az egészséges életmód központi kérdésének tartjuk. A gyermekek óvodában eltöltött idejét tudatosan és az élettani szükségleteik figyelembevételével tervezzük. Optimális testi és lelki fejlődésük érdekében napirendünkben elegendő idő jut az aktív tevékenységekre, mozgásra, játékra és a pihenésre egyaránt, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat. Tudatosan törekszünk arra, hogy az aktív és pihentető időszakok megfelelő arányban váltakozzanak a gyermekek napirendjében. Oldott, kellemes légkörben végzett tevékenységek szervezésére törekszünk, mert ezt nem érzik fárasztónak a gyermekek. Odafigyelünk arra, hogy a jól szervezett folyamatos napirendben a várakozási idő minimális legyen. Az egymás mellett működő csoportok minden tanév elején egyeztetik napirendjüket. Az öltözők, mosdók használatában alkalmazkodnak egymáshoz (minden esetben a nagyobb életkorúak a kisebbekhez.), tiszteletben tartják egymás programjait, mindennapi életét, toleráns, csendes, kulturált csoportéletükkel. Egészségügyi szokások Az óvodáskor a személyiségfejlődés intenzív szakasza, ekkor alakulnak ki az alapvető higiéniás szokások. A nevelés hatékonyságát fokozza, ha a szülők elvben és gyakorlatban támogatják az általunk helyesnek vélt - a gyermek optimális fejlődését biztosító - szokások kialakítását. Fontos, hogy megismerjék, mire helyeződik hangsúly az óvodában. Az egészségügyi szokások kialakításánál maximálisan alkalmazkodunk a gyermek egyéni fejlettségéhez, elegendő időt hagyunk a szokások elsajátítására. Biztosítjuk a szokáskialakításhoz szükséges feltételeket (mosdók, fogmosó poharak, fogkefék rendszeres tisztántartása). 17

18 Egészségesen élni csak egészséges élettérben lehet, ezért a környezet védelmét biztosító helyes szokások kialakítását víz és energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés már óvodáskorban meg kell alapoznunk. Étkezés: Az egészséges testi fejlődéshez ebben az életkorban is megfelelő tápanyagellátás, a vitaminok, a szénhidrát, a fehérjék, aminosavak, nyomelemek megfelelő arányának biztosítása stükséges. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a konyhákat is próbáljuk ilyen irányban befolyásolni. Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket az óvodai étrendről. Az első szülői értekezlettől kezdve próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy ne engedjék üres gyomorral óvodába gyermekeiket, mert aki korán jön, a folyamatos reggelizés ellenére is megéhezhet. Fontosnak tartjuk, hogy az étkezések (tízórai, ebéd, uzsonna) rendszeressége a gyermek helyes szokásává váljon. A szülők közreműködésével a napi tápanyag- és vitaminszükséglet kielégítése és változatossága érdekében, az étkezést kiegészítve minden csoportban van zöldség, illetve gyümölcsnap, így a gyermekek rost és vitamin fogyasztása bőségesebb. A szülők által hozott, közösen vásárolt illetve a kertünkben termő zöldségek, termések (dió, mogyoró, hársfavirág) összegyűjtésével és felhasználásával a gyermekek maguk is részt vesznek saláták, kompótok, gyógyteák készítésében, kínáló tálak összeállításában. Így lehetőség adódik arra, hogy számukra eddig szokatlan ízekkel és készítési módokkal is megismerkedjenek. A különböző gyógyteák kóstolása új ízekkel ismerteti meg a gyermekeket, ráébresztve őket arra, hogy a természet gyógyító erővel is rendelkezik, ami nagyon fontos a megelőzés érdekében. Nagy gondot fordítunk arra, hogy jó étkezési szokásokat alakítsunk ki, ezért szépen, ízlésesen tálaljuk az ételt. Így a kevésbé jó étvágyúak is nagyobb kedvvel esznek. A nagyobbak már önállóan mernek maguknak, optimális esetben biztonsággal használják a kést és a villát is. Étkezésnél ösztönözzük, de nem kényszerítjük a gyermekeket az étel elfogyasztására, az ízek megtapasztalására. Megpróbáljuk kideríteni az étvágytalanság okát. 3-6 éves korban az étvágytalanságnak, rossz emésztésnek, a szilárd ételektől való idegenkedésnek gyakran a lyukas, tövig lekopott tejfogak az okai. Ez különösen indokolja az étkezések utáni rendszeres fogmosást. 18

19 A 6-7 évesek étkezését megzavarhatja a fogváltás, nehezebben rágnak, harapnak. Ebben az időszakban tapintatosan segítjük őket, pl.: az ételek darabolásával, puhításával, így ezt a szó szerint foghíjas időszakot sikerül büszkén átvészelniük. Öltözködés: Az óvodáskorú gyermek öltözködését elsősorban egészségügyi szempontok határozzák meg. Öltözéke legyen kényelmes és praktikus. A réteges öltözködés a hőmérsékleti viszonyokhoz igazodjon. Mindig legyen a gyermekek polcán váltóruha. Ebben kérjük a szülők együttműködését. Kora ősszel és tavasszal is harmatos a fű ezért nem szandált, hanem lehetőleg vízálló cipőt kérünk az udvarra. Az öltözködés is kiváló lehetőséget nyújt a gyermekek egyéni fejlesztése, különös tekintettel a részképességekre. A mindennapok során folyamatosan alakítható a testséma, a finommotorika (szem-kéz; szem-láb koordináció), a percepció, és a térirányok. Tisztálkodás, testápolás: A napi testápolás magában foglalja a WC-használat utáni teendőket, az étkezés előtti, illetve a szükség szerinti kéz és arcmosást, az érzékszervek ápolását és védelmét, a rendszeres fogmosást, esetenként a gyermek teljes mosdatását, beleértve a homokozás utáni lábmosást is. A gyermekeket szükségleteik jelzésére biztatjuk. Praktikus technikákat tanítunk, fokozatosan szoktatjuk óvodásainkat a teendők önálló elvégzésére, hiszen a gyermeket zavarja, ha piszkos, elhanyagolt. Minden csoportban kéznél van a papírzsebkendő. Az eldobható pelenkák terjedésével egyre később lesznek szobatiszták a gyermekek, így szinte minden kiscsoportban van néhány olyan 3 éves kisgyermek, akinek szobatisztasága még nem stabil, napközben illetve a délutáni alvás során rendszeresen bepisilnek. A gyermekek 5 éves koráig ez nem tekinthető kórosnak. Néhány esetben a bepisilés oka pszichés eredetű. Nem elítéljük, hanem segítjük a gyermekeket ebben a helyzetben. A probléma megoldása érdekében rendszeresen konzultálunk a szülőkkel, szükség esetén szakemberek (óvodapszichológus, orvos, védőnő) bevonásával. A 3 éves gyermeket már meg lehet tanítani a fogápolásra, a fogkefe, fogkrém használatára. A napi tisztálkodás a tudatos fejlesztés mellett spontán módon is kiváló lehetőséget nyújt a gyermekeknek a testük megismerésére, a testrészek, a testséma, és az irányok gyakorlására. Szerencsére óvodánkban a tisztálkodást illetően jó otthoni szokásokkal jönnek a gyermekek. A zsebkendőhasználat gondot okoz néha, de ezt a szülőkkel megbeszélve és együttműködve 19

20 könnyen korrigálhatjuk a gyermek egészsége érdekében. Így megelőzhetjük a fülfájást, és a felsőlégúti hurutok terjedését. Kiscsoporttól a mindennapi következetes gyakorlás, magyarázat, ellenőrzés- értékelés és példamutatás hatására a fontos higiéniás szokások automatizálódnak, 6-7 éves korra pedig már belső igényévé válnak a gyermeknek. Pihenés: Az óvodás korosztály napi alvás szükséglete óra. Ezt az időt két részletben (éjszaka és ebéd után) kell biztosítani számukra. A nyugodt légkör megteremtése elengedhetetlen feltétele a pihentető alvásnak. A zavartalan alvást, pihenést elősegíti a szellőztetés, a saját párna, az alvójátékok, a simogatás illetve az elalvás előtti mese, altatódal, halk zene. A szülők gyakran félnek, hogy gyermekeik este nem tudnak idejében elaludni, ha délután is pihennek. Épp ellenkezőleg! A fáradt idegrendszerű gyermek nehezebben alszik el. Minden gyermeknek annyit kell aludnia, amennyi ahhoz szükséges, hogy reggel frissen, kipihenten ébredjen, és csak estefelé mutassa a szellemi, testi fáradtság könnyen felismerhető jeleit. (Ranschburg Jenő) Alvásigény tekintetében is figyelembe vesszük az egyéni eltéréseket. Egy óra nyugodt pihenés után biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy a nem alvó gyermekek a többieket nem zavarva csendben tevékenykedhessenek, játszhassanak, elsősorban nagycsoportban, iskola előtti időszakban. Szemléletformálás Fontosnak tartjuk, hogy minden lehetőséget kihasználjunk a szülők szemléletformálására. Ennek érdekében évente egy alkalommal Egészség-hetet rendezünk mind a négy épületben, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges életmód fontosságára. Az egy hetes rendezvénysorozaton különböző programokat szervezünk a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt (pl. salátakészítés, kenyérsütés, reform-büfé, fogápolás, zenés torna, versenyjátékok és egyéb mozgásos programok, szülőknek szóló előadások stb.). Szívesen vesszük a szülők aktív közreműködését a szervezés és a lebonyolítás fázisában is. A családokkal szoros együttműködésben ötleteket cserélünk, hogy miképpen lehetne beépíteni a helyes életmód és a helyes táplálkozás szokásait a mindennapi életbe.az egészséges életmód témaköréhez szorosan hozzátartozik az egészséges környezet, így az Egészség-héten kiemelten foglalkozunk ezzel a témával. Meglátogatjuk a szelektív hulladékgyűjtőt, illetve hulladék anyagok újrahasznosításával barkácsolunk. 20

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Meseerdő Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Meseerdő Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. 1035 Budapest Szél u. 23-25. 1033 Budapest Meggyfa u. 14. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest. 2013.

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Intézmény neve: BENDEGÚZ Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény 3240 Parád, Kossuth L. u. 128. Tel., Fax:

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program

Városmajori Óvodák. Magvető pedagógiai program Városmajori Óvodák 2 Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat Városmajori Óvodák Pedagógiai Programja Magvető 1122 Budapest, Városmajor utca 59/b. Tel: 202-2566 e-mail: ovodavezeto@varosmajorovi.bp12ker.hu

Részletesebben

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM 49/1. LILIOM ÓVODA 1094 Budapest, Liliom u. 15. 36-1-215-00-97 liliomovoda@freemail.hu MOZGÁS JÁTÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM A programot készítette: Liliom Óvoda Testülete A program benyújtója: Végh Edit Óvodavezető

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja

A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja A Habos Kakaó Magánóvoda Helyi Nevelési Programja Habos Kakaó Magánóvoda 1154 Budapest Dalnoki Jenő u. 1. Tartalomjegyzék ÓVODÁNK ADATAI 3. BEVEZETŐ 4. 1. HELYZETKÉP ÓVODÁNKRÓL 6. 1.1. Az óvoda környezete

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben