Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535"

Átírás

1 2013. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító:

2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ GONDOLATOK... 5 Az iskola bemutatása... 7 Az iskola adatai NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Testi és lelki egészség Egészségnevelési feladatok Iskolaorvos és védőnő Az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Mindennapos testedzés megvalósítását szolgáló program A tanulók fizikai állapotának mérése Az iskola - egészségügyi szolgálat véleménye A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka A pedagógus, a tanító, a tanár személyiség jegyei, feladata Az osztályfőnöki munka Az osztályfőnöki munka feladatkörei osztályfőnök osztálytanító munkaköri leírása A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő további programelemek A tehetség és képesség kibontakoztatása Gyermek- és ifjúságvédelem A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, gyakorlásának rendje A diákönkormányzat Diákönkormányzat jogai A diákönkormányzattal való kapcsolattartás A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A kapcsolattartás célja és feladata A kapcsolattartás formái A szülők írásos tájékoztatása, üzenetek Szülői munkaközösség A tanulmányok alatti vizsgák Az osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Pótló vizsga Javító vizsga

3 A vizsgákra való jelentkezés rendje, a vizsgák rendje, és követelményei Művészeti alapvizsga és a záróvizsga Magántanuló A felvétel és az átvétel helyi szabályai A tankötelezettség A tanuló felvétele, átvétele az iskolai osztályokba Iskolai hagyományok, ünnepélyek A hagyományápolás célja, feladata Az intézmény hagyományos rendezvényei Az ünnepélyek, megemlékezések rendje Hagyományőrző feladatok Az ünnepélyek, megemlékezések lebonyolításának alapelvei, rendje HELYI TANTERV A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai A tantárgyválasztás célja, szabályai A tantárgyválasztás eljárásrendje Projektoktatás Hévíz a múltban és napjainkban Témahét - a farsang témakörében A 3 hetet meghaladó projekt Moduláris oktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Csoportbontások Napközis foglalkozások szervezése A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az iskola egészségnevelési elvei Az iskola környezeti nevelési elvei

4 2.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A magatartás értékelésének elvei A szorgalomjegyek megállapításának elvei A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei A gyermekek tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A pedagógiai program végrehajtásához szükséges a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az alapfokú művészet oktatás általános alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az egyes művészeti tevékenységek oktatásának cél - és feladatrendszere A zeneművészeti oktatás céljai, feladatai A színművészeti oktatás céljai, feladatai A táncművészeti oktatás céljai, feladatai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Szülők és a pedagógusok együttműködésének formái HELYI TANTERV Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei Az intézményegység egyes évfolyamain tanított tantárgyak, tanítási, képzési idő Az oktatásban alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamba lépés feltételei Az iskolai beszámoltatás és értékelés követelményei és formái Az egyes tanszakokra való felvételi rendje, követelményei ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos intézkedések A pedagógiai program hatálya, hatályba lépése A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A pedagógiai program jóváhagyása

5 Bevezető gondolatok Törvényt, de elevent tehát hogy ne csapódjunk folyton össze, hogy részlet-igazát kiki illessze a közösbe, úgy mégis: emberek maradjunk, ne vályog-vályú sarává meredjünk; helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. (Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz) Az iskolai élet, az előírt vagy felvállalt célok, feladatok és követelmények meghatározása, az iskola működésének leírása, az iskola legfontosabb dokumentumában a pedagógiai programban kerül meghatározásra. A pedagógiai program az intézmény stratégiája, céljainak és az odavezető útnak a megfogalmazása. A kor igényei, az új módszerek elterjedése, a NAT és a köznevelési törvény iskolaszerkezetet, a nevelési-oktatási struktúrákat megváltoztatni kívánó szellemisége miatt szükség volt a működés átgondolására, a hagyományos értékek elvek és módszerek felülvizsgálatára. A Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetése és nevelői közössége egységesen felelősséget vállal a tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a tanulói közösség kialakulásáért, fejlődéséért. A nevelőtestületünk célja, hogy olyan nevelési, tanulási színtérré váljon az intézmény, ahol megvalósulhat a közoktatás-fejlesztési projektek révén a 6-14 éves gyermekek általános műveltséget megalapozó nevelése, oktatása, a kompetenciaalapú oktatási elveket, módszereket követve, az önálló életkezdéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges készségfejlesztéssel, a számítástechnikai, informatikai eszközök használatával, a digitális írástudással a tanulás folyamatának módszertani megújítását követve. Céljaink, feladataink megfogalmazásában segítségünkre volt az eddig kialakult helyzet elemzése. Fő célunk a tanulók tankötelezettségét szolgáló általános műveltséghez szükséges ismeretekhez, készségekhez, képességekhez juttatása, minden tanuló felkészítése középiskolai továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. A pedagógiai programunk megalkotása során az motiválta a testületet, hogy ennek megfelelően alakítsák ki az alapelveket, célokat, feladatokat, s a feladatokhoz rendelhető forrásokat. Jó programot készíteni nagy felelősség, hiszen gyermekek jövője a tét és különösen olyan településen ahol párhuzamos oktatási intézmény nincs, a program elkészítésének, megvalósításának színvonala nemcsak az iskolában végzett tanulók értékrendjét, életvitelét, boldogulását alapozhatja meg, hanem kihatással van a település jövőjére is. Pedagógiai programunk célja, hogy a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről illetve az alapvető rendeletekben, dokumentumokban meghatározott feladatok megvalósításának módját, a helyi igényeket, a szülők, tanulók, a mikrokörnyezet elvárásait és az iskola lehetőségeit számba vegyük. A pedagógiai program tartalma és szerkezete az egység megteremtését célozza. Célunk és feladatunk, hogy a pedagógiai programunk eredményeként vállalkozó szellemű, testileg - lelkileg egészséges, a XXI. századi tudáson alapuló, jól felkészült gyerekek kerülhessenek ki az iskola falai közül. 5

6 Pedagógiai programunkban megfogalmazottak végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogjuk, a testületi értekezleteken értékeljük, felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. Simonné Gál Gyöngyi igazgató A pedagógiai program alapjául szolgáló dokumentumok: az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet, a 32/1997. (XI. 5.) MKM-rendelet a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 6

7 Az iskola bemutatása Az iskola adatai Az intézmény neve: Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hévízi Illyés Általános Iskola Székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. Oktatási azonosítója: Helyrajzi száma: 1089/2 Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1055 Budapest, Nádor utca 32. Működtető neve: Hévíz Város Önkormányzata Működtető székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. Az intézmény típusa: összetett iskola általános iskolai nevelés-oktatás alapfokú művészetoktatás Iskolánk nyolc évfolyamos általános képzést és alapfokú művészeti oktatást nyújtó iskola. Osztályok száma: Az osztályok száma évfolyamonként: 2-3 Tanulói férőhely: 440 fő /ebből Művészeti iskola: fő Osztályok tanulói létszáma: fő. Beiskolázási körzete: Hévíz, Nemesbük, Zalaköveskút, Vindornyaszőlős. Intézményi törzs létszáma: 53 fő A pedagógusok létszáma 49 fő /igazgató, 3 igazgató helyettes/ Pedagógiai asszisztens: 1 fő Iskolatitkár: 1 fő 7

8 Az iskola pedagógusainak szakos összetétele megfelelő, a szakos ellátottság 100%-os. A nevelőtestület erőssége a nagyon színvonalas tehetséggondozás és művészeti tevékenység, a nevelők szakmai felkészültsége, áldozatvállalása / túlmunka, versenyprogram szervezés, felkészítés /. Az alsó és felső tagozatos nevelők között az együttműködés jó és folyamatos. Sok a tagozatos áttanítás /ének, német-angol, informatika, testnevelés/. Több pedagógus tanító-tanár szakos. Az iskola nem folytat önálló gazdálkodást. A gazdasági ellátó szervezettel az együttműködés zökkenőmentes. A mai iskolaépület több szakaszban épült. Az első épületrész az 1950-es évek végén készült el, az akkori viszonyok szerint színvonalasan. A tanulólétszám bővülése miatt egy további épületszárny és aula épült hozzá, sőt a későbbi időszakban sportcsarnokot is kapott. A jelenlegi formáját néhány kisebb belső átalakítás után 1998 tavaszán nyerte el, amikor az addig lapos tetős iskola az utcai frontokon magas tetős ráépítéssel több tanteremmel is bővült. A kívülről teljesen, belülről részben megújult épület osztálytermekkel, előadóteremmel, 2 technika teremmel, 1 játszófoglalkoztatóval, fejlesztő teremmel, gyógytorna szobával, könyvtárral, olvasóteremmel, irodákkal, 2 számítástechnika teremmel, szertárakkal, rajzteremmel, ének teremmel, zenetermekkel/szobákkal rendelkezik, ami az iskolai oktatáshoz a jelenleg meghatározott létszámú általános iskolai és művészeti iskolai tanuló részére elegendő. Az oktatás, nevelés egy iskolaépületben folyik, amihez a kor igényeinek megfelelő játszótérudvar és egy műfüves pálya kapcsolódik. Nagy előny az egészséges életmód kialakításában a versenyzésre is alkalmas sportcsarnok, amelyet Hévíz Város Önkormányzata az intézmény működtetője biztosít. 8

9 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei Fontos emberi értéknek tarjuk a humanizmust, a polgári értékrend sarokköveit, a szabadságot és egyenlőséget, demokratizmust, a közösségbe tartozást jelentő hazafiságot. (Hazafiságot, amely megismerő, cselekvő, példaadó és nem kirekesztő.) Ezek az eszmék jelentenek korlátokat a határtalan egyéni érdekkel szemben. Fontos értéknek tarjuk a társadalmi hasznosságot, fegyelmezett, felelősséget vállaló, közösségi magatartást. Másokhoz való viszonyunkban a másik ember nézeteinek, szokásainak tiszteletben tartása, az ember méltóságának, életének, testi épségének, egészségének védelme. A keresztény tradicionális értékeket szeretet, türelem, tolerancia, segítőkészség, önzetlenség, tisztelet, megbízhatóság stb. Önmagunk becsülése, értékelése. Önállóság, önismeret, felelősségvállalás, önnevelés, önkontroll. Természethez való viszonyunk alapja az ember és a természet harmóniája, a természet védelme, szeretete, saját testünk-lelkünk ápolása, egészséges életmód kialakítása. Iskolánk vallja, hogy a gyermek alapvetően érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás motívumával rendelkező lény. Elfogadjuk a gyermeki személyiségben rejlő különbözőségeket, illetve a személyiségfejlődésében lévő eltéréseket. Ezért alkalmazzuk a differenciált nevelés-oktatást. A tanulók közti differenciálás alapja azonban mindig az éppen aktuális tudásszintjük, fejlődési állapotuk. A differenciálás nemcsak a tanulóra, hanem a tananyagra is érvényes. Mivel minden gyermeket a képességei szerinti legnagyobb tudáshoz kell juttatnunk, ezért a mindenki számára kötelező alapkövetelményeken túl az egyéni képességek szabják meg a további tananyagot. A személyiségfejlesztés iskolánk alapértéke, nevelési-oktatási folyamatunkban a gyermekek teljes személyiségére, /nem kizárólag tanulói szerepére/ koncentrálunk. Ezért a hagyományos tanító-, tanárszerep is folyamatosan átalakul. A pedagógusnak az előadói szerep helyett döntően a munka irányítójává, segítő munkatárssá, tanulási partnerré kell válnia. Ismernie kell a tanulók aktuális fejlődési szintjét, pillanatnyi érzelmi-hangulati állapotukat, érdeklődésüket, de ugyanakkor tisztában kell lennie egy-egy képesség, készség kialakulásának apró lépcsőfokaival is, hogy tudja, milyen feladatra kell, hogy késztesse az egyes tanulót. Az eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményképpen minél többet egyesít magában az alábbi tulajdonságokból. Fegyelmezett Humánus Erkölcsös (becsületes, őszinte, felelős, tisztelettudó) Művelt 9

10 Testileg megfelelően fejlett Lelkileg kiegyensúlyozott Nyitott Kreatív, alkotó Udvarias Közösségbe képes beilleszkedni Sportot, mozgást igénylő Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja nemzeti kultúránkat, történelmünket, Anyanyelvünket Ismeri jogait és kötelességeit Életcéllal rendelkezik Reális önismerettel bír Együttérző, türelmes Képes a problémák érzékelésére és megoldására Megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket Ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, kommunikáció elfogadott formáit és módszereit Megjelenése és környezete tiszta, ápolt, gondozott Tudását folyamatosan bővíti Szüleit, nevelőit, társait, hazáját szereti és tiszteli Cselekedeteit a jövőbe vetett hit és bizalom motiválja Bizonyos, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem lehetséges kialakítani minden egyes az iskolába járó tanuló személyiségében. Mégis a nevelők mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy minél több diák rendelkezzen minél több, az itt felsorolt személyiségjeggyel az iskola befejezésekor. 10

11 1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai Fő célunk: A tanulók konstruktív életvitelének megalapozása. /Olyan felkészítést kívánunk nyújtani tanulóinknak, amely reális lehetőséget ad arra, hogy a későbbiekben társadalmunk hasznos és sikeres tagjai legyenek/. További céljaink: Tanulóink minél jobb felkészítése a további (főként a középiskolai) tanulmányokra. Testileg- lelkileg egészséges, életkorukhoz mérten szilárd jellemmel rendelkező ifjak nevelése. Lehetőség szerint mindenki kapja meg a képességei és érdeklődése szerinti legmegfelelőbb képzést (oktatást, nevelést). Tanulóink ismerjék és ápolják nemzeti értékeinket, hagyományainkat, anyanyelvünket, szeressék hazájukat és szűkebb lakó környezetüket. Sajátítsák el, és önként alkalmazzák a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok normáit és módszereit. Tanulóinkban alakuljon ki: A segítségnyújtás igénye A rendszeretet, a pontosság igénye A fegyelmezett magatartás igénye A környezet óvásának igénye Az egészséges életmód, testmozgás, a higiéniai szabályok betartásának igénye Az ismeretek, információk utáni igény A folyamatos önképzés igénye A művelődésre, esztétikai élmények befogadására való igény A kreativitás igénye A munka értékelése, megbecsülése Az aktív, tevékeny életmód igénye Tolerancia, felelősségvállalás igénye A társadalmi érzékenység igénye A társas aktivitás igénye A tanuló rendelkezzen az egyéni (önálló) tanulás képességével, ismerje módszereit. Legyen érdeklődő, nyitott, vállalkozó kedvű. Legyen önismerete, jövőképe. Alakuljon ki tanulóinkban a szabadidő kulturált eltöltésének igénye. Minél többen válasszanak egy sport (egészséges életmód) és egy művészeti, művelődési vagy érdeklődési körüknek megfelelő (hobbi) jellegű szakkört, sportegyesületet, énekkart, zenekart stb., amiben felnőtt korban is örömüket lelik, és közösségben lehetnek. A kompetencia alapú oktatás céljai: az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése kompetencia alapú oktatás elterjesztése 11

12 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése a kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megismerése, és megvalósítása újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése a kompetenciamérések eredményeinek felhasználása, javító tevékenységek megszervezése, a bevezetett kompetencia területekhez kapcsolódóan (mérés, értékelés) digitális írástudás elterjesztése Az IKT eszközhasználat megvalósítását támogató tevékenységrendszer kialakítása A kompetenciafejlesztés fókuszai személyes kompetencia: önismeret, önfejlődés igénye, önreflexió, szabálykövető képesség, információ kezelésének képessége, kognitív kompetencia: logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás, fantázia, szövegértés, lényegkiemelés szociális kompetencia: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség, kommunikáció. A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében az iskola pedagógusai által alkalmazott munkaformák és módszerek: Módszertani elemek: óvoda-iskola átmenet hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás. habilitációs és rehabilitációs tevékenység az inkluzív nevelés multikulturális tartalmak tanórai differenciálás (heterogén csoport.) kooperatív tanulás a drámapedagógia eszközei tevékenységközpontú pedagógiák eszközei projektmunka (egyéni és csoportos) prezentációs technikák tanulói értékelési formák gazdagítása. A tanulásszervezés motiváló módszerei: páros munka csoportmunka játék szerepjáték (drámapedagógia) vita kutató-felfedező módszer kooperatív módszerek projekt módszer. 12

13 Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: Csoportmunka Pármunka-tanulópár Egyénre ill. részben szabott munka Önálló munka Teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetenciaalapú oktatás szövegértés; szövegalkotás matematikai logika Moduláris oktatás Idegen nyelv ( angol nyelv) Témahét Három hetet meghaladó projekt IKT alkalmazása Önálló innováció 13

14 Kompetencia alapú oktatás felmenő rendszerben Szövegértésszövegalkotás teljes tanórai lefedettség Implemen táció éve Fenntarthatóság 2009/ / / / / / évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam Matematikai logika teljes tanórai lefedettség Idegen nyelvi moduláris oktatás tantárgytömbös ített oktatás a szakrendszerű oktatásban műveltségterüle t tantárgyi bontás nélküli oktatása Szövegértés és szövegalkotás IKT-val támogatott órák Jó gyakorlatok átvétele 1. évfolyam 6. évfolyam Angol 4. évfolyam 2. évfolyam 6. évfolyam Angol 4. évfolyam 3. évfolyam 6. évfolyam Angol 4. évfolyam 4. évfolyam 6. évfolyam Angol 4. évfolyam 1. évfolyam 6. évfolyam Angol 4. évfolyam 2. évfolyam 6. évfolyam Angol 4. évfolyam 5% 10% 15% 15% 15% 15% 5. évfolyam 5. évfolyam 5. évfolyam 5. évfolyam 5. évfolyam 5. évfolyam 25% 25% 25% 25% 25% 25% Szövegértés szövegalkotás témakör Tanmese 14

15 Intézményi céljaink: Iskolánk legyen fontos és megbecsült. Nevelési-oktatási színvonalával tantestületünk felkészültségével vívja ki környezete elismerését, növelje a pedagógus hivatás rangját, tekintélyét. Tanárok, diákok legyenek büszkék az iskolára. Érezzék barátságos, kellemes klímájú második otthonuknak. Váljunk fokozatosan a jelenlegi oktató-nevelő iskolává, nevelő-oktató iskolává oly módon, hogy az eddigi eredményes oktatómunka mellé színvonalas nevelési tevékenység is társuljon. A tantestület folyamatos továbbképzéssel (önképzéssel) biztosítsa a maga és az intézmény szakmai fejlődését. A nevelők legyenek aktívak, tevékenyek, jókedvűek, álljon távol tőlünk a nevelői közömbösség. Célok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára: (1-4. évfolyam) Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a magasabb társadalomi értékek iránt. Adjon teret a gyermekjáték- és mozgás iránti vágyának. Segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Célok az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszára: (5-8. évfolyam) Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: Folytassa az első szakasz nevelő- oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az egységes rendszert képző szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik. Vegye figyelembe, hogy a éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Vegye figyelembe, hogy a éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. Figyelembe kell venni azt is, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük, 15

16 érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésére, jogaik és kötelességeik gyakorlására. Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára: (1-4. évfolyam) Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő- oktató munkánk feladata, hogy: A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon. A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejlessze a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa érzelemvilágának gazdagodását. Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. Alapozza meg a tanulási szokásokat. Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociáliskulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket. Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. Feladatok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára: (5-8. évfolyam) Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő- oktató munkánk feladata, hogy: Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. Teremtsen olyan helyzeteket, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét. Tudatosítsa a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. Neveljen a természeti és az épített környezet iránti felelősségre. A nemzeti, nemzetiségi etnikai hagyományok ápolására. Fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő különböző kultúrák megismerése iránti igényt. Erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más népek hagyományainak, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 16

17 Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására. Feladatok az alapfokú művészetoktatásban Előkészítőben segíteni eldönteni szülőnek, gyereknek, hogy a tanuló milyen művészeti ágat válasszon. Túlterhelt gyerekek lelki feltöltődésének biztosítása művészeti alkotótevékenység lehetőségeinek felhasználásával, életük gazdagítása, önbizalmuk erősítése. Növelni a közös élmények számát /színház, koncert, kiállítás látogatása /. Folyamatos pozitív megerősítés nyújtása, stressz mentes légkör biztosítása. Keresni a művészeti ágak közötti kapcsolódási lehetőségeket. Mindenekelőtt a tanulók egyéni képességeihez és adottságaihoz igazodó művészeti oktatást kell megvalósítanunk. A gyerekeket testi- lelki állóképességének, mozgáskultúrájának fejlesztésén keresztül egészséges életmódra, magabiztosságra, művészetek iránti fogékonyságra való neveljük. Fontosnak tartjuk, hogy mind a tantárgyak egymásra épülésével, a korosztálynak megfelelő tananyag választásával, mind pedig szakképzett tanáraink garantáltan jó színvonalú munkájával biztosítsuk tanítványaink folyamatos, hosszú távú fejlődését A tanulók örömmel végezzék a művészeti tárgyak tanulását, az iskola légkörével legyenek elégedettek Komplex művészeti alkotómunkára teremtsünk alkalmat Kiállítási és fellépési lehetőségeket biztosítunk a tanulók részére. / Minden tanulónak legalább évi egyet, a tehetségeseknek többet Nevelési eljárásaink, módszereink Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 17

18 Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). Közvetlen módszerek -Követelés. -Gyakoroltatás. -Segítségadás. -Ellenőrzés. -Ösztönzés. -Elbeszélés. -Tények és jelenségek. bemutatása. -Műalkotások bemutatása. -A nevelő személyes példamutatása. -Magyarázat, beszélgetés. -A tanulók önálló elemző munkája. Közvetett módszerek -A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. -Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. -Hagyományok kialakítása. -Követelés. -Ellenőrzés. -Ösztönzés. -A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. -A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. -Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. -Vita. Az iskolai nevelés-oktatás sikerességének kritériumai Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy a tanulóink többsége vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. Találjon ötömet a művészeti tevékenység gyakorlásában, váljon művészetet szertő, pártoló, előadókat szívesen és gyakran látogató felnőtté. Legtehetségesebb diákjainkból váljanak művészek. 18

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT PEDAGÓGIAI PROGRAM ZALASZENTGRÓT 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 201172 INTÉZMÉNYI KÓD: 063013 NAGYMÁGOCS, 2013. MÁRCIUS 22. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 6 Az iskola funkciója 6 Iskolánk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2.

Pedagógiai program. Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 2013 Pedagógiai program Törteli Szent István Király Általános Iskola 2747 Törtel, Szent István tér 2. 1 Tartalom Bevezetés... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A 2200 MONOR, KOSSUTH LAJOS ÚT 98. Tel.: 06-29-410-717; 06-29-410-862 Fax: 06-29-416-266 E-mail: kossuth@kossuth-monor.sulinet.hu www.monorkossuth.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, 03, Tankerülete II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola :1037 Budapest, Erdőalja út 5. /Fax: 250-3269/6 @: erdoalja-a@kszki.obuda.hu : www.erdoalja.sulinet.hu

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ócsai Halászy Károly Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ócsa, 2013. március 20. Tartalomjegyzék I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 II. ISKOLÁNKRÓL... 6 III. NEVELÉSI PROGRAM... 7 IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben