Védett természeti területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Védett természeti területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek"

Átírás

1 Védett természeti területek Természetvédelmi alapozó ismeretek

2 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek Hortobágyi Nemzeti Park

3 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Természetes állapot: az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán nem, vagy - helyreállításuk kivételével - alig meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi. Természetközeli állapot: az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak Fertő-Hanság Nemzeti Park

4 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Védett természeti terület: e törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület.

5 Védett természeti területek Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazda-sági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes Vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket; természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket növénytelepítéseket, így különösen parkokat, arborétumokat, történelmi vagy botanikus kerteket és egyes növényeket, növénycsoportokat; védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyeit Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján felszíni, felszínalaktani képződményt és barlangok felszínét; álló- és folyóvizeket, így különösen tavat, patakot, mocsarat

6 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre.

7 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Ha védett természeti érték, terület védelme csak különleges intézkedésekkel biztosítható, a természeti értéket, területet vagy annak egy részét fokozottan védetté kell nyilvánítani.

8 Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Országos jelentőségű, ill. fokozottan védett terület esetén csak a miniszter nyilváníthat védetté. Helyi jelentőségű terület esetén a települési önkormányzat rendeletben nyilvánít védetté Védett természeti területek

9 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján A védetté nyilvánítást kimondó jogszabály tartalmazza a terület: Jellegét Kiterjedését A védetté nyilvánítás indokát Természetvédelmi célját Helyrajzi számát Korlátozások alóli esetleges kivételt Természetvédelmi kezelési tervet az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába tartozás tényét. Szőcei láprét

10 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján A védettség megszűnése: A jogi oltalom feloldására csak két speciális esetben van lehetőség: 1: Fel kell oldani a természeti érték vagy terület védettségét, illetve fokozott védettségét, ha annak fenntartását természetvédelmi szempontok a továbbiakban nem indokolják.

11 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján A védettség megszűnése: 2: Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmányban megállapított, az egészséges környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan. (28/1994. (V. 20.) AB határozat)

12 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. A védetté nyilvánítás előkészítése hivatalból indul meg. A természeti terület védetté nyilvánításának előkészítése során az előkészítést végző egyeztető megbeszélést tűz ki, amelyre meghívja a javaslattevőt, valamennyi érdekelt hatóságot, továbbá mindazokat, akikre a védetté nyilvánításból jogok vagy kötelezettségek hárulnak, illetőleg akik jogos érdekét a védetté nyilvánítás közvetlenül érinti. Bükki Nemzeti Park

13 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Az egyedi jogszabállyal történő védetté nyilvánítás folyamata: 1. Védetté nyilvánítási javaslat 2. Szakmai előkészítés, egyeztetések (nemzeti park igazgatóság, vagy önkormányzat) 3. Jogszabály alkotás (miniszteri vagy önkormányzati rendelet) 4. Természetvédelmi hatósági feladatok (ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés kezdeményezése). 5. Hatósági tábla kihelyezése. Szigetközi TK

14 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának tényét az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni, védettség feloldását követően a védettség tényét pedig törölni kell. A bejegyzést, illetve annak törlését a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményezi. Bükki Nemzeti Park

15 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Ha valamely védelemre tervezett terület jelentős károsodásának veszélye áll fenn, a természetvédelmi hatóság a területet azonnal végrehajtható határozattal, egy alkalommal ideiglenesen védetté nyilváníthatja. A határozatban előírhatja a terület kezelésével, a természeti értékek megóvásával kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá a veszélyeztető tevékenység folytatását korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja. Az ideiglenes védettség a végleges védettséget kimondó jogszabály hatálybalépéséig, de legfeljebb 3 hónapig tartható fenn. Országos jelentőségű védelemre tervezett természeti terület esetén a miniszter - egy ízben - további 2 hónappal meghosszabbíthatja

16 Védett természeti területek Alapfogalmak Az évi LIII. tv. alapján Ha valamely terület időszakosan fokozottan védett élő szervezetek élőhelyéül szolgál, amelyek megóvása másként nem biztosítható, az igazgatóság a területet, vagy annak egy részét meghatározott időre - de legfeljebb 3 hónapra- azonnal végrehajtható határozattal átmenetileg védetté nyilváníthatja. Fertő-Hanság Nemzeti Park

17 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

18 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Az évi LIII. tv. alapján Nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságokban lényegesen meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges rendeltetésű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. Hortobágyi Nemzeti Park

19 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Az évi LIII. tv. alapján Nemzeti park létesítésére kizárólag a miniszter jogosult. A nemzeti park területét, a nemzetközi gyakorlattal összhangban, a miniszter által meghatározott elvek szerint, természeti, természetkímélő hasznosítási és szolgáltató övezeti kategóriákba kell besorolni. Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park

20 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Az évi LIII. tv. alapján Természeti övezet A természeti övezetbe tartoznak a nemzeti parkok azon területei, amelyek kizárólagos rendeltetése a táj és az ökoszisztéma természetes folyamatainak és szerkezetének helyreállítása, fenntartása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. Bükki Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park

21 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Az évi LIII. tv. alapján Természeti övezet A természeti övezetben a természetvédelmi kezelés célja a természeti folyamatok működésének biztosítása, elősegítése, valamint helyreállítása, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha természetvédelmi szempontból speciális vagy különleges jelentőségű természeti érték vagy terület megőrzése, helyreállítása csak egyes természeti folyamatok érvényre jutásával szemben biztosítható. A törvény erejénél fogva fokozottan védett. Bükki Nemzeti Park

22 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Az évi LIII. tv. alapján Természetkímélő hasznosítás övezete Itt a természetvédelmi kezelés és a természetkímélő hasznosítás térben és időben együttesen, vagy egymás mellett van jelen. Az övezeten belül elsődleges cél ezek összhangjának biztosítása. Őrségi Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Őrségi Nemzeti Park

23 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Az évi LIII. tv. alapján Természetkímélő hasznosítás övezete Itt a természetvédelmi kezelés mellett a táji és a természeti értékeket nem károsító, a védelem céljainak eléréséhez nem feltétlenül szükséges, vagy elsősorban nem a védelem céljainak megvalósítására irányuló gazdálkodási erdő esetében az erdőterv szerint erdőgazdálkodási területhasznosítási tevékenységek is folytathatók. Hortobágyi Nemzeti Park

24 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Az évi LIII. tv. alapján Szolgáltató övezet Ide a nemzeti parkon belül elhelyezkedő beépített területek, továbbá azon területek tartoznak, amelyeknek a funkciója, rendeltetése intenzív, rendszeres emberi jelenléttel jár. Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park

25 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Az évi LIII. tv. alapján Szolgáltató övezet A természetvédelmi kezeléshez szükséges, azt elősegítő, továbbá a gazdálkodási és területhasználati tevékenységekhez kötődő infrastruktúrát elsősorban a szolgáltató övezetben kell elhelyezni. Őrségi Nemzeti Park

26 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park Hazánkban eddig 13 térség nemzeti parkká nyilvánítására tettek javaslatot, ebből 10 alakult meg. (A további három: szigetközi, zempléni, beregi területek, melyek ma TK-k.) A nemzeti parkok jelentős részben a korábbi természetvédelmi területek és tájvédelmi körzetek összevonásából jöttek létre. Területük összesen ha Átlagosan ha Aggteleki Nemzeti Park

27 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park A hazai nemzeti parkok (a Bükki NP kivételével) ún. mozaik nemzeti parkok. A nemzeti parkjaink összesen 80 db terület-egységből állnak. A legkisebb egység nem éri el az 1 ha-t, a legnagyobb egység ha. Egy nemzeti parkon belül a két legtávolabbi területegység közt előfordul a 200 km-t meghaladó távolság. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Duna-Dráva Nemzeti Park

28 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park

29 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

30 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Tájvédelmi körzet Az évi LIII. tv. alapján Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a táj-képi és a természeti értékek megőrzése. Bihari-sík Tájvédelmi Körzet

31 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Tájvédelmi körzet Az évi LIII. tv. alapján A tájvédelmi körzet országos jelentőségű természeti érték és azt csak a környezetvédelemért felelős miniszter hozhatja létre. Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet

32 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Tájvédelmi körzet Hazánkban eddig 61 tájvédelmi körzetet jelöltek ki, ma 38 van. Együttes kiterjedésük ha átlagosan 8800 ha kiterjedésűek. A korábbi természetvédelmi területek közül 60 olvadt be tájvédelmi körzetekbe. Budai Tájvédelmi Körzet

33 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

34 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Természetvédelmi terület Az évi LIII. tv. alapján Természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. A 23. (2) bekezdése alapján védett láp, szikes tó természetvédelmi területnek minősül. Szomolyai kaptárkövek Természetvédelmi Terület

35 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Természetvédelmi terület Az évi LIII. tv. alapján Hazánkban jelenleg 168 db természeti terület sorolható ebbe a kategóriába. Ezek együttes kiterjedése kb ha. Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület

36 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Természetvédelmi terület A legelterjedtebb területi kategória. Az összes védett terület kb. 60%-a. Területi részarányuk 4%. A védett érték szerint leggyakrabban: Földtani Víztani Növénytani Állattani Kultúrtörténeti Területük ha között változik Átlagosan 200 ha Közülük sok nem látogatható Lehetnek védettek és fokozottan védettek Baktalórántházai-erdő Természetvédelmi Terület

37 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

38 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Természeti emlék Az évi LIII. tv. alapján Természeti emlék valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak védelmét szolgáló terület. A 23. (2) bekezdése alapján védett forrás, víznyelő, kunhalom, földvár természeti emléknek minősül. Magyarországon egyetlen egyedi jogszabállyal védetté nyilvánított országos jelentőségű természeti emlék van: Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényei TE.

39 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Országos jelentőségű védelem Védelmi kategória száma (db) területe (ha) ebből fok. védett (ha) Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék Összesen Az országos jelentőségű védett természeti területek alakulása hazánkban 2012-ben

40 Országos jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Országos jelentőségű védelem

41 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védelem Az ex lege védelem a természeti és kultúrtörténeti értékek megőrzésének egyik sajátos módja. Egyes képződmények, függetlenül attól, hogy védett természeti területen vagy azon kívül találhatók, a természet védelméről szóló évi LIII. tv. alapján jogi védelem alatt állnak. Baláta-tó Természetvédelmi Terület

42 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védelem Ezek alapján a törvény erejénél fogva (ex lege), külön védetté nyilvánítási eljárás nélkül is természetvédelmi oltalom alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. A Tvt. értelmében a védett láp és szikes tó országos jelentőségű természetvédelmi területnek, míg a védett forrás, víznyelő, kun-halom és a földvár országos jelentőségű természeti emléknek minősül. A barlangok is ex lege védettek, de ezek jellegüknél fogva védett természeti értéknek minősülnek.

43 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

44 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: láp A Tvt. 23. értelmében: A láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik (Tvt. 23 ). Szatmár-beregi tájvédelmi körzet: Bábtava Lisztes kankalin Primula farinosa Tőzegáfonya - Vaccinium oxycoccos

45 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: láp Hazánk területén mintegy 1251 ex lege lapot tartanak nyilván. Ebből 148 db található valamilyen más, országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területen.

46 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

47 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: szikes tó A szikes tó olyan természetes vagy természetközeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan vagy időszakosan legalább 600 mg/liter nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag tartalmú felszíni víz borítja, illetve a területén sziki életközösségek találhatók (Tvt. 23 ). Kiskunsági Nemzeti Park

48 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: szikes tó Hazánk területén 460 db "ex lege" védett szikes tó található, ebből 80 db más védett természeti terület része.

49 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

50 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: földvár A földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi értéket képvisel. (Tvt. 23 ). A földvár fogalma csak tól szerepel a tvt.-ben. Érdekesség, hogy a Tvt.-ben szereplő definíció nem tartalmaz kritériumot a földmű létesítésének idejére vonatkozóan. tiszaalpári földvár (forrás:

51 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: földvár A földvárak természetvédelmi célú országos felmérési programja 2000-ben indult és 2002-ben fejeződött be. A természetvédelem nyilvántartása szerint hazánkban ez idáig 372 földvár vált ismerté, melyből 64 db más védett természeti terület része. A természetvédelem nyilvántartásában szereplő földvárak (forrás:

52 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

53 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: kunhalom A kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak (Tvt. 23 ). Hortobágyi Nemzeti Park

54 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: kunhalom A kunhalmok természetvédelmi célú országos felmérési programja 2000-ben kezdődött. A természetvédelem nyilvántartása szerint hazánkban ez idáig 1863 kunhalom vált ismerté, melyből 255 más védett természeti terület része. A természetvédelem nyilvántartásában szereplő kunhalmok (forrás:

55 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

56 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: víznyelő Az ex lege védelem szempontjából víznyelőnek számít az állandó vagy időszakos felszíni vízfolyás karsztba történő elnyelődési helye (Tvt. 23 ). Aggteleki Nemzeti Park

57 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: víznyelő 2002-ben kezdődött meg az aktív és időszakosan aktív víznyelők nyilvántartásba vétele, amelyek számítógépes adatbázisa jelenleg 698 víznyelőt tartalmaz, melyből 333 védett természeti területeken található, így ezek ex lege védettség-üktől függetlenül is védelemben részesülnek. víznyelő (forrás:

58 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

59 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: forrás Az ex lege védelem szempontjából forrásnak számít a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad (Tvt. 23 ). Bükki Nemzeti Park

60 Országos jelentőségű védett természeti területek A törvény erejénél fogva védett természeti területek Ex lege védett területek: forrás 2002-ben kezdődött meg a források nyilvántartásba vétele, amelyek számítógépes adatbázisa jelenleg 6080, forrást tartalmaznak melyből 1092 forrás védett természeti területeken található. A források közül a helyszíneléskor nek volt meg az 5 l/perces hozama, tehát jelenleg ennyi az "ex lege" védett források száma.

61 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

62 Országos jelentőségű védett természeti értékek A törvény erejénél fogva védett természeti érték Ex lege védett értékek: barlang Az ex lege védelem szempontjából barlangnak számít minden, a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, amelynek hossztengelye meghaladja a két métert és jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása után mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást (Tvt. 23 ). Aggteleki Nemzeti Park Baradla-barlang

63 Országos jelentőségű védett természeti értékek A törvény erejénél fogva védett természeti érték Ex lege védett értékek: barlang 2006-ban befejeződött a barlangok közhiteles nyilvántartásának felállítása, melynek számítógépes adatbázisa szerint a hazánkban jelenleg ismert barlangok száma 4093, azok járatainak együttes hossza 250,5 km. Fokozottan védett barlangok száma: 147. A barlangok fokozottan védetté nyilvánítása miniszteri rendelettel történik! (13/2001. (V.9.) KöM rendelet. Kihirdetésre került a megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok köre (304 db), és megtörtént a külterületen nyíló barlangok felszíni védőövezetének kijelölése (2009).

64 Védett természeti területek A védett természeti területek kategóriái az évi LIII. tv. alapján A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék

65 Helyi jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Helyi jelentőségű védelem Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési Budapesten a fővárosi önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is.

66 Helyi jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Helyi jelentőségű védelem Megyei szintű védetté nyilvánításokra 1971-től került sor, amikor a megyei tanácsok és azok végrehajtó bizottságai (Budapesten a Fővárosi Tanács és Végrehajtó Bizottsága) megkapták ezt a jogkört. Hédervári Árpád tölgyfa TE (Hédervár) Tétényi-fennsík TT (Budapest XXII. ker.)

67 Helyi jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Helyi jelentőségű védelem Számos tanácsrendelettel és VB határozattal védetté nyilvánított megyei (helyi) védett természeti terület jött létre 1990-ig, amikor aztán az önkormányzatok megalakulásával a helyi védetté nyilvánítás a jegyző (főjegyző) hatáskörébe került. Fundoklia-völgy TT (Érd)

68 Helyi jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Helyi jelentőségű védelem A helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása és a fenntartásukról való gondoskodás a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Fundoklia-völgy TT (Érd)

69 Helyi jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Helyi jelentőségű védelem Az október 23-a előtt létesített, helyi védettséget élvező területek státuszában alapvető változást eredményezett az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény. A jogszabály december 31-i hatállyal hatályon kívül helyezte az említett időpont előtt létesített országos és helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánításáról rendelkező normatívákat. Újpesti homoktövis TT (Budapest IV)

70 Helyi jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Helyi jelentőségű védelem Ezzel egyidejűleg a védettségi szint csökkenésének elkerülése érdekében a törvény felhatalmazta az érintett települések önkormányzatait, hogy külön védetté nyilvánítási eljárás nélkül rendelettel tartsák fenn a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét. E rendeleteknek legkésőbb január 1-jén kellett hatályba lépniük. Ez a folyamat közel 400 települési önkormányzat több mint 700 helyi jelentőségű védett természeti területét érintette. Tétényi-fennsík TT (Budapest XXII)

71 Helyi jelentőségű védett természeti területek

72 Helyi jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Helyi jelentőségű védelem Helyi jelentőségű védett természeti területek alakulása hazánkban (forrás:

73 Helyi jelentőségű védett természeti területek Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Helyi jelentőségű védelem A védett természeti területek országos nyilvántartását a természetvédelemért felelős tárca vezeti (Védett Területek Törzskönyve). Védett természeti területek törzskönyve (forrás: Védett természeti területek keresőfelülete (forrás:

74 Védett természeti területek Védőövezet Az évi LIII. tv. alapján Védett természeti területet - szükség esetén - védőövezettel kell ellátni. A védőövezet kiterjedéséről a védettséget kimondó jogszabályban kell rendelkezni. A védőövezetben a természetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött tevékenységek körét, országos jelentőségű védett természeti terület esetében a miniszter, míg, helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a települési önkormányzat határozza meg. A védőövezet rendeltetése, hogy megakadályozza vagy mérsékelje azoknak a tevékenységeknek a hatását, amelyek a védett természeti terület állapotát vagy rendeltetését kedvezőtlenül befolyásolnák.

75 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Erdőrezervátum Az évi LIII. tv. alapján Az erdőrezervátum (erdei ökoszisztéma rezervátum) a természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség megóvását, a természetes folyamatok szabad érvényesülését, továbbá kutatások folytatását szolgáló erdőterület. Erdőrezervátumot csak nemzeti park, tájvédelmi körzet, vagy országos jelentőségű természetvédelmi terület alapkategóriába sorolt védett természeti területen, járulékos védett természeti területi kategóriaként lehet kijelölni. Kijelölésére a természetvédelemmel foglalkozó miniszter jogosult. Őserdő ER (Bükki Nemzeti Park)

76 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Erdőrezervátum Az évi LIII. tv. alapján A védett természeti területeken belül az erdőrezervátum sajátos természetvédelmi kategória, amelynek jellemző megkülönböztető jegyei a következők: Természetvédelmi oltalom magterület és védőzóna elkülönítésével. A magterület mindenkor fokozottan védett természeti terület.

77 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Erdőrezervátum Az évi LIII. tv. alapján Együttesen érvényesül: A természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség megóvása. A természetes folyamatok szabad érvényesülése. Továbbá kutatások folytatása. A megóvás és a természetes folyamatok szabad érvényesülése elsődlegességet élvez! A természetvédelmi oltalom tárgya a teljes erdei ökológiai rendszer. Bockereki ER (Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet)

78 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Az erdőrezervátum két zónából áll. A kiemelkedő természetvédelmi értéket jelentő erdei ökoszisztéma közvetlen megóvását a magterület szolgálja, amely a törvény erejénél fogva mindig fokozottan védett természeti terület, és benne teljes használati korlátozás érvényesül. A védőzóna védett vagy fokozottan védett természeti terület, ahol az állandó védő funkciót biztosító és a további természetvédelmi céloknak is megfelelő természetközeli erdőgazdálkodási módszerek alkalmazhatók. Erdőrezervátum Az évi LIII. tv. alapján

79 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Erdőrezervátum Az évi LIII. tv. alapján Az erdőrezervátumok fenntartása, céljainak érvényesülése érdekében meghatározó, hogy biztosítva legyen: A magterületek teljes érintetlensége és zavartalansága. A védőzónák természetszerű állapota és magterületet védő funkciója. A terület zavartalanságát garantáló metodika szerinti szisztematikus állapotfelvételek és kutatások végzése. A látogatások fokozott tér- és időbeni korlátozása. Baktai ER (Baktalórántházai erdő Természetvédelmi Terület)

80 Különleges rendeltetésű védett természeti területek A hazai erdőrezervátum hálózat főbb adatai: Jelenleg 63 erdőrezervátum van Magyarországon Együttes kiterjedésük: kb ha. Erdőrezervátum (forrás:

81 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Az UNESCO, 1970-ben "Man and Biosphere" (MAB), azaz "Ember és bioszféra" címmel kutatási programot indított a természeti környezet megóvásáért. A programot 1972 június 5-én, Stockholmban szervezett világkonferencián írták alá a résztvevő országok. Hazánk a kezdetektől tagja a programnak. A program része a bioszféra-rezervátumok kijelölése is. sorkerült. Aggteleki Bioszféra rezervátum Hortobágyi Bioszféra rezervátum

82 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum A bioszféra-rezervátumok olyan szárazföldi és tengerparti ökoszisztémákat felölelő területek, melyek fő funkciója, hogy a biológiai sokféleség és a természeti értékek megőrzése mellett az optimális összhang biztosításával egyben a fenntartható gazdasági fejlődés mintaterületei is legyenek. Célja: A Föld nagy ökoszisztéma-típusait reprezentáló területek kijelölése, védelme, a rajtuk zajló emberi és természetes folyamatok megfigyelése. Végső soron a fenntartható fejlődés mintaterületeinek létrehozása.

83 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Az évi LIII. tv. alapján Nemzeti parkot, tájvédelmi körzetet, természetvédelmi területet, vagy azok meghatározott részét - ha az nemzet-közileg kiemelkedő tudományos értéket képvisel - a miniszter nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban bioszféra-rezervátummá minősíthet. Hortobágyi Bioszféra rezervátum

84 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum A bioszféra-rezervátumok fő funkciói: Megőrzési funkció Kutatási és oktatási funkció Fejlődési funkció Aggteleki Bioszféra rezervátum Hortobágyi Bioszféra rezervátum

85 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Megőrzési funkció Ökoszisztémák, tájak változatosságának fennmaradása. A fajok sokféleségének, genetikai változatosságának megőrzése. Mura-Dráva-Duna határon átnyúló BR

86 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Kutatási és oktatási funkció A természetvédelmi célú tudományos kutatások és monitorozás. Oktatási és ismeretterjesztési célú tevékenységek. Hortobágyi Bioszféra rezervátum

87 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Fejlődési funkció A fenntartható gazdasági fejlődés, használat. A helyi adottságok, ökológiai, társadalmi és kulturális szempontok hagyományos módszerek, tradíciók figyelembevétele. Hortobágyi Bioszféra rezervátum

88 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum A bioszféra-rezervátumok felépítése Annak érdekében, hogy a rezervátum céljai megvalósulhassanak, egymással összefüggő és folyamatos kölcsönhatásban működő, zónarendszert kell kijelölni. A kijelölendő zónák: Magterület Védőövezet Átmeneti övezet Fertő-tavi Bioszféra rezervátum

89 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Magterület Elsődleges a megőrzés és a kutatás. Az emberi tevékenység csak kivételes esetben engedélyezhető. Mindig fokozottan védett. Hosszú távú védelmet nyújt.

90 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Védőövezet (Puffer zóna) A magterületet veszi körül, fő célja ezek védelme. Rajta csak korlátozott és szabályozott emberi tevékenység folyhat.

91 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Átmeneti zóna A természeti erőforrások fenntartható használatának mintaterületei. Rajtuk gazdálkodás is folyhat.

92 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum A világ 102 országában 508 bioszféra-rezervátumot jelöltek ki. Hazánkban 6 bioszféra-rezervátum került kialakításra. Megnevezés Kijelölés éve Terület (ha) Aggteleki BR Fertő-tavi BR Hortobágyi BR Kiskunsági BR Pilisi BR Mura-Dráva-Duna határon átnyúló BR Összesen:

93 Különleges rendeltetésű védett természeti területek Bioszféra-rezervátum Bioszféra-rezervátumok Magyarországon

94 Ajánlott irodalom Védett természeti területek

95 Ajánlott irodalom Védett természeti területek

96 Ajánlott irodalom Védett természeti területek

97 Ajánlott irodalom Védett természeti területek

98 Ajánlott irodalom Védett természeti területek

Védett természeti területek. Természetvédelem

Védett természeti területek. Természetvédelem Védett természeti területek Természetvédelem Védett természeti területek Alapfogalmak Az 1996. évi LIII. tv. alapján természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli

Részletesebben

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 A 2010.05.01. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 - 1-1996. évi LIII. törvény 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. ÉVI LIII. törvény a természet védelméről (1. rész) //2004.04.23. Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2.

A rendelet hatálya 1. A védetté nyilvánítás célja 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város helyi jelentőségű természeti einek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a természetvédelem helyi szabályairól szóló 16/2008.(III.

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 137/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Mátrai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ongjerth Richárd. Védettényilvánítás menete, védettségi kategóriák. Természeti értékek helyi jelentőségű védelme.

MUNKAANYAG. Ongjerth Richárd. Védettényilvánítás menete, védettségi kategóriák. Természeti értékek helyi jelentőségű védelme. Ongjerth Richárd Védettényilvánítás menete, védettségi kategóriák. Természeti értékek helyi jelentőségű védelme. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi technikus és természet- és

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2015. (IX.11.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 2. oldal Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (IX.11.)

Részletesebben

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON

NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON NATÚRPARKOK MAGYARORSZÁGON Jogi szabályozási háttér Pádárné Dr. Török Éva osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály MI A NATÚRPARK? Natúrpark (Tvt):

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. (2009. május 15-e óta hatályos szöveg) I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. (2009. május 15-e óta hatályos szöveg) I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (2009. május 15-e óta hatályos szöveg) Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 15/2004. (IV. 28.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti emlékek védelméről ( egységes szerkezetben)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 15/2004. (IV. 28.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti emlékek védelméről ( egységes szerkezetben) 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 15/2004. (IV. 28.) számú rendelete a helyi jelentőségű természeti emlékek védelméről ( egységes szerkezetben) Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A védetté nyílvánítási eljárás folyamata

A védetté nyílvánítási eljárás folyamata A védetté nyílvánítási eljárás folyamata Részlet az 1996. évi 53. természetvédelmi törvénycikk ide vonatkozó III. Fejezetéből. Az ide vonatkozó törvénycikk paragrafusainak szó szerinti idézete: 23. (1)

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 113/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Sághegyi Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉRŐL 1 Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete fontosnak

Részletesebben

30 éves az Aggteleki Nemzeti Park

30 éves az Aggteleki Nemzeti Park 30 éves az Aggteleki Nemzeti Park Az Aggteleki Nemzeti Park jelenlegi területének a védelme 1940-től kezdődött... Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet hangsúlyozottan a földtani természeti

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Természetvédelmi alapfogalmak. Természetvédelem

Természetvédelmi alapfogalmak. Természetvédelem Természetvédelem Természet Általános értelmű természet fogalmunk magában foglal mindent ami az embertől függetlenül jött létre, alakult ki, ill. létezik a Földön. Valójában az ember is része a természetnek,

Részletesebben

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelet az Aggteleki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Telekgerendás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011.(IX.01.) rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/2002. (III. 27) Önkormányzati rendelet módosításáról. (egységes

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere. 290/2011.(XII.15.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S

Budakalász Város Polgármestere. 290/2011.(XII.15.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S Budakalász Város Polgármestere 290/2011.(XII.15.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. december 15.-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalász területén található

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/69127-14/2013 Tárgy: Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

Élettelen természeti értékek védelme. Természetvédelem

Élettelen természeti értékek védelme. Természetvédelem Élettelen természeti értékek védelme Természetvédelem Élettelen természeti értékek védelme Az élettelen természeti értékekről általánosságban Az élő szervezetek élettelen környezete, a talaj, a kőzet,

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény

1996. évi LIII. törvény A lekérdezés (idõgép) napja: 1998.12.17. 1996. évi LIII. törvény a természet védelmérõl Az Országgyûlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1948/2007. Tervezet a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

Védett területek kezelése

Védett területek kezelése Védett területek kezelése 6. Előadás Erdőrezervátumok Dr. Katona Krisztián Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet 1 A hazai erdőrezervátum-hálózat 63 erdőrezervátum 49 terület erdőrezervátummá

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Természetvédelmi jogi ismeretek I. Bevezetés

Természetvédelmi jogi ismeretek I. Bevezetés Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, dr. Nagy János, Práger Anna, Sashalmi Éva, Bánfi Szabolcs,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

3/2000. (III. 24.) KöM rendelet

3/2000. (III. 24.) KöM rendelet 3/2000. (III. 24.) KöM rendelet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)

Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) Baráz Csaba (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) www.lithosphera.hu; www.bnpi.hu 1 nemzeti park, 9 tájvédelmi körzet, 14 természetvédelmi terület, közel 128.280 hektár Ex lege védett területeink kiterjedése

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban

A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban A természet útmutatásának és az emberi cselekvésnek tudatos összehangolása szükséges. (Krutsch, 1942) A folyamatos erdőborítás nyilvántartása az Országos Erdőállomány Adattárban Czirok István osztályvezető

Részletesebben

14/2000. (VI. 26.) KöM rendelet

14/2000. (VI. 26.) KöM rendelet 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Tervezet KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/68/2009. Tervezet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ISMERETEK

TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ISMERETEK TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ISMERETEK (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Bánfi Szabolcs, Czirák Zoltán, dr. Gáspár Vera, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy Gergő Gábor, dr. Nagy

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

Bolha-hegy Helyi Természetvédelmi Terület. Nyakaskő-Ürgehegy Helyi Természetvédelmi Terület

Bolha-hegy Helyi Természetvédelmi Terület. Nyakaskő-Ürgehegy Helyi Természetvédelmi Terület Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi védelméről

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. (II. 25.) Hö. rendelete. az épített és természeti értékek helyi védelméről

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2008. (II. 25.) Hö. rendelete. az épített és természeti értékek helyi védelméről Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (II. 25.) Hö. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről A képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

J ustice & En v ironme n t K ö r n yezeti felelő sség 2 013

J ustice & En v ironme n t K ö r n yezeti felelő sség 2 013 A környezeti kár jelentős mértékének szabályozása a magyar jogban Az Association Justice and Environment (J&E) évek óta nyomon követi és értékeli a környezeti felelősségi irányelv (ELD/Irányelv) 1 tagállamok

Részletesebben

Tervezet. a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/461/2007. Tervezet a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés)

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem

Természetvédelmi jog és igazgatás. Természetvédelem Természetvédelem Természetvédelem Alapfogalmak Természetvédelem alatt jogi értelemben a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Gáborján Község Önkormányzata az épített és természeti értékek helyi

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 16/2008. (VI. 25.) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HELYI

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai

A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Csőszi Mónika Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A tájvédelem aktuális szabályozási feladatai Táji örökségünk megőrzése 2015.02.03. Európai Táj Egyezmény Az egyezmény célja: Táj integrálása a szakpolitikákba

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 11.

Térinformatikai alkalmazások 11. Térinformatikai alkalmazások 11. A környezet - és természetvédelem Dr. Takács, András Attila Térinformatikai alkalmazások 11.: A környezet - és természetvédelem Dr. Takács, András Attila Lektor: Dr. Kertész,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

Vincze Péter: A természeti értékek védelmének lehetőségei

Vincze Péter: A természeti értékek védelmének lehetőségei Vincze Péter: A természeti értékek védelmének lehetőségei Földművelésügyi Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály Budapest 2015. szeptember

Részletesebben