Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1"

Átírás

1 a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIII. évf., 4-5. sz Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1 Amikor Jézus Krisztus a Getsemáné-kertben vért verejtékezve küzd, imádkozik, tusakodik, akkor tanítványai elalszanak. Jézus ezt észlelve mondja: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A tanítványok addig sok időt, három évet töltöttek el Jézus mellett, sokféle helyzetet éltek át, személyes kapcsolatban voltak a Mesterrel. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen nekünk is ezt mondaná ma Krisztus? A test valóban erőtlen. Érezzük a betegségeket, tapasztaljuk, hogy sokat tervezünk, de testi korlátaink miatt nem tudunk mindent megvalósítani. Az idővel harcolunk, ami mindig kevés, s esténként a testilelki fáradtságtól elcsigázva fejezzük be napunkat. Mindeközben fogy a türelem, a szeretet, kapkodunk, idegesek vagyunk és panaszkodunk a világban tapasztalható lelketlenség miatt. Ma úgy látjuk, hogy a lelkünk is erőtlen, megfáradt. A lelkünk nem erős, nem tart meg, nehezen viselünk kihívásokat, kudarcokat, vagy egyszerűen csak azt, hogy nem úgy sikerülnek dolgaink, ahogy elterveztük. Gyakran mondjuk: olyan jó lenne feltöltődni! A testi erőt nem lehet megsokszorozni, de történhet-e valami a lelkünkkel? A Jézus mellett élő, a közösséget vele naponként kereső ember lelke kész, erős lehet ezt látjuk Jézus tanítványainak példáján is. Ezek a tanítványok áldozócsütörtök és pünkösd között amíg Jézus testben már nem volt közöttük, de még a Szentlelket sem bocsátotta ki rájuk együtt voltak és imádkoztak. Krisztus láthatóan nem volt közöttük és még Lélektelenek, Szentlélek nélkül valók voltak. Gyakran találjuk hasonló helyzetben magunkat, mint amiben a tanítványok voltak: nem látjuk Krisztust, aki megváltott minket, és aki hívott minket üdvösségre, hogy megfáradt emberként keressük őt s közben a Szentlélek munkáját sem tapasztaljuk. Éppen ilyen helyzetben szólít minket az Ige: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. A keresztyén ember kiváltsága

2 2 Áhítat nemcsak az, hogy a Krisztusba vetett hit által üdvössége van, hanem az is, hogy éppen hitre jutását követően kapja Isten Szentlelkét. A pünkösd ünnepe éppen ezért nemcsak emlékezés kell hogy legyen arra a tényre és csodára, hogy a Szentlélek kitöltetett és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott a Krisztust követőkhöz. A pünkösd ebben az esztendőben is csodává válhat számunkra: megtapasztalhatjuk, hogy Isten a mi erőtlen, megfáradt, elkeseredett, terheket hordozó lelkünket meg akarja újítani. Miénk az ígéret: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. A tanítványok együtt voltak és imádkoztak, majd vették a Szentlelket, mikor kitöltetett rájuk. Nekünk is a Szentlélekre van szükségünk. Arra a Lélekre, aki lelki erőt ad a mindennapok küzdelmeiben, aki mindig bennünk van. Arra a Lélekre, aki vezet minket a megszentelődés Istentől rendelt útján, aki cselekszik bennünk, s munkálja a Lélek gyümölcseit, amely a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Imádkozzunk azért, hogy részesei legyünk a csodának, a Szentlélek kitöltetésének a mi életünkben! Laczay András Áldozócsütörtök üzenete Az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe Az áldozócsütörtök ősi magyar szó. Arra utal, hogy régen ezen a napon volt a gyermekek első úrvacsorája áldozása. Az ünnep régi neve rögzíti azt, hogy az Úr mennybemenetele húsvét után 40 nappal, csütörtöki napon történt. Ma is ezt a kifejezést használja az egyházi köznyelv, ezért fontos, hogy magyarázzuk meg a jelentését és tegyük tisztába a kérdéseket, hiszen ma egyre kevésbé értik ezt az emberek. Nézzük meg hitvallásunk, a Heidelbergi Káté válaszai alapján, mit is jelent nekünk az Úr Jézus Krisztus mennybementele, ottléte és dicsősége. Segít ebben Dr. Csiha

3 Áldozócsütörtök 3 Kálmán nyugalmazott püspök úr néhány gondolata. 49. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele? Felelet: Először, hogy ő a mennyben, Atyja színe előtt nekünk közbenjárónk. Másodszor, hogy a mi testünk őbenne a mennyben van, hogy ez bizonyos záloga legyen annak, hogy ő mint a mi Fejünk minket, tagjait szintén fölvisz majd önmagához. Harmadszor, hogy ő viszontzálogul az ő Szentlelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol van a Krisztus, ülvén Istennek jobbján. Krisztus mennybemenetele biztosíték, zálog arra nézve, hogy bennünket is felvisz önmagához. Hiszen azt mondta a főpapi imádságában: Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek: hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt (Jn 17,24). Krisztus mennyei hatalmával a Szentlelket küldi hozzánk. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad (Jn 14,16 17). A Szentlélek ad nekünk erőt, hitet, hogy ne csak a földi dolgokkal foglalkozzunk, hanem gondoljunk az Úr Jézusra és az örökéletre is. 50. kérdés: Miért teszed hozzá, hogy ő Istennek jobbján ül? Felelet: Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ezzel megbizonyítsa, hogy ő az ő Anyaszentegyházának Feje, aki által igazgat az Atya mindeneket. A jobb oldalon való ülésnek szimbolikus jelentősége van. Ha valakivel együtt megyünk, és meg akarjuk tisztelni, akkor jobb oldalunkra engedjük. Hogyha díszebédet adunk, akkor ha valakit meg akarunk tisztelni, a jobb oldalunkra ültetjük. A jobb oldalon ülés tehát megtiszteltetést jelent. Hogy Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, ez azt jelenti, hogy ő ott megtiszteltetésben van mint anyaszentegyházának a feje, aki által igazgat az Atya mindeneket. 51. kérdés: Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége? Felelet: Először azt, hogy Szentlelke által mibelénk, az ő tagjaiba mennyei ajándékot áraszt. Másodszor, hogy minket az ő hatalmával minden ellenség ellen védelmez és megtart. Már szó volt arról, hogy Jézus Szentlelkét küldi alá nekünk, és ilyenformán mennyei ajándékokkal lát el bennünket. Most másodszor

4 4 mondja a Káté, hogy minket az ő hatalmával minden ellenség ellen védelmez és megtart. Amikor az egyetemes anyaszentegyházról lesz szó, ott is fogunk arról beszélni, mit is jelent Krisztus védelme és megtartása. Most csak azt gondoljuk el, hogy amióta megvan a keresztyén anyaszentegyház, hány hatalom volt ezen a világon. Egyik jött, a másik ment, megbukott, megváltozott, de a keresztyén egyház megmaradt. Történelmi tapasztalat az, hogy mennyei erők tartják meg az egyházat és mindazokat, akik abban vannak. Mennybemenetelében az Úr Jézus Krisztus, mint a mi Főpapunk belépett a mennyei szentélybe, hogy bemutassa áldozatát az Atyának, és megkezdje a közbenjárói munkáját a trónus előtt (Róm 8,34, Zsid 4,14; 6,20; 9,24). Felment, hogy helyet készítsen nekünk (Jn 14,1- Áldozócsütörtök 3). Általa már most van helyünk a mennyben, és az Ő felemeltetése a mi mennyei polgárjogunk záloga (Ef 2,6; Jn 17,24). Mennybemenetele után az Istennek jobbján ül (Ef 1,20; Zsid 10,12; 1Pét 3,22), képletesen a hatalom és a dicsőség helyén, uralkodik Egyháza fölött és védelmezi azt, úgy kormányozza a világmindenséget, hogy mindig a világ javát akarja, valamint az Ő tökéletes áldozata alapján közbenjár az Övéiért. Ezért jó és szükséges nekünk az odafennvalókkal törődni (Kol 3,1-2) és vallani a Zsoltárossal: Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban! (Zsolt 73,25) Összeállította: Somogy Péter lelkipásztor Pünkösd, a szemünkkel látható valóság! Az ember örök vágya az, hogy lásson, érzékeljen, tapasztaljon! Nagyon sok ember abban a meggyőződésben van, hogy amit az egyház tanít, ami a hit tárgya az nem reális, nem kézzel fogható, ezért tartja magát távol tőle. Ezért mondja, hogy nem a mai embernek való a hit. Különösen értetlenül áll a csak anyagi valóságot valló ember ha a pünkösd ünnepére gondol. Lélek? Szentlélek? Kitöltetés? Misztikus dolgok ezek. Nem megfogható. Még a karácsony esetleg, ott a jászol, a kisgyermek, a szeretet ünnepe, ez még ma is hordozhat üzenetet. A kereszt az örök szenvedés, és az igazságtalanság jelképe is. Amikor az ártatlan meghal, vértanuk, mártírok mindig vannak, voltak és lesznek, gondolják, vallják sokan. A húsvétot is lehet materializálni: a tavasz, az új élet, a kikelet. A mindig megújuló természet, valahogy megfogja az embert, érez

5 belőle valamit. De a pünkösd? Lélek, mennyei tűz, szél, megmozduló föld még a tanítványok sem tudják igazán leírni mi is történt. Pedig a pünkösd a legkézzelfoghatóbb, a legmateriálisabb ünnep! Miért? Gondoljuk csak végig józanul, úgy a realitások talaján állva. Van 11 ember, Jézus volt tanítványa. A Mestert keresztre feszítik, majd feltámad, de ott hagyja őket, egy teljesíthetetlen parancsolattal: tegyetek tanítványokká minden népet! Hogyan? A zsidó ellenséges környezetben? A római uralom alatt, ahol már elegük van a rómaiaknak az egész jézusügyből? Képtelenség az egész! Nem is tudnak mást tenni, mint félve bezárkózni és imádkozni! Ez maradt nekik! De ez megmaradt! Ekkor történik valami! Maguk sem tudják mi! De a félénk, a magányos, a gyáva tagadó, a hitetlenkedő, az egyszerű halász és iskolázatlan tanítványok, egyszerre ki mernek menni az utcára. A zsidók közé, akik pár héttel azelőtt megostorozzák, meggyalázzák és feszítsd meg! -et kiáltanak Mesterükre. A római katonák közé akik keresztre feszítik a tömeg közé akik gyalázzák. Elkezdik hirdetni, hogy feltámadott és él! És Ő a Megváltó, Ő a Messiás, Ő az Isten Fia. Honnan a bátorság? Honnan Pünkösd 5 merészség? Aztán emberek, akik egymás nyelvét sem értik, megértik szavukat, azok akik talán ott voltak a nagypénteki tömegben, odamennek hozzájuk és vállalják a keresztséget a Jézus nevére! És megszületik valami, amit 2000 éven át üldöznek, gyaláznak, el akarják tiporni. Népbutítónak, ópiumnak, idejét múlt régiségnek tartanak! Ez a valami azonban mindent túl él! Az üldözést, az oroszlánok elé vettetést, a gúnyt, a gyalázatot, sőt a saját gyarló tagjainak bűnét és gyalázatát. A felvilágosodást, a vörös és a fehér materializmust. EZ AZ EGYHÁZ! A KERESZTYÉN EGYHÁZ! A ma is kézzelfogható valóság. Amellyel számolni kellett a történelem során és számolni kell ma is. Hisz 40 év üldözése, 10 év libertinizmusa ellenére, Magyarországon a lakosok 75 %- a valamiként ehhez az egyházhoz tartozónak vallotta magát 2001-ben is. Ennek az Egyháznak 2000 év alatt kultúrája, művészete, építészete beleírta magát úgy az emberiség történetébe, hogy ha onnan egy varázsütésre minden eltörölhető lenne, ami keresztyén, akkor mi is maradna? Gondold csak végig! Mi maradna épületben, zenében, irodalomban, képzőművészetben

6 6 Pünkösd stb. Mi maradna erkölcsben, etikában Mi a titka ennek a kézzelfogható materiális valóságnak. Pünkösd! A Szentlélek kitöltetése, mert nélküle 11 ember szép emléke, lelkiismereti válsága maradt volna a Krisztus-ügy. De nem az maradt. És ez nem emberektől van. De igaz lett az ígéret, elküldte Szentlelkét az Úr! És mi azért lehetünk keresztyének, hallhatjuk az Igét, szól a harang és az ének, járhatunk templomba, építhetünk újakat, mert Isten Szentlelke valóság! Ma is! Nem csak körülöttünk, hanem bennünk is. Hisz bennünk is Ő munkálkodik. Kérjük Őt: Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám Égi lángod járja át, szívem és a szám! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. /463. dicséret/ Varga László * Nagy szükség van egy igazán jól prosperáló ifjúsági gyülekezeti lelkészre, a fiatalok számára vonzó programokat kell szervezni, nem olyat, amit mi felnőtt szemmel tartunk jónak, hanem olyat amit a fiatalok szívesen látogatnak, amivel érzelmileg is együtt tudnak érezni. Szükséges, hogy azokat a fiatalokat, akik egy ilyen vagy olyan ifjúsági szervezet tagjai, vagy voltak tagjai később bevonjunk a gyülekezetbe, ne szakadjon meg a felnőttkor küszöbén követésük. * Az útkereséshez úgynevezett Presbiteri hétvége Április 2-3-án presbiteri hétvégét tartottunk gyülekezetünk presbiterei számára. Az együtt töltött két nap nagyon hasznosnak bizonyult, az alábbiakban az ott elhangzottakból válogattunk: egyházi osztályfőnöki órák szervezése is szükséges, ahol a fiatalok saját aktuális problémájukat felvethetik, képzett lelkészektől megnyugtató válaszokat kaphatnak. Az ilyen kötetlen beszélgetésekre igen nagy szükség lenne. * A hitoktatás megújítása is elodázhatatlan: A jelenlegi tapasztalat szerint a hitoktatók közt van aki az oktatást illetően nem rendelkezik talentummal, emellett azonban a kötetlen beszélgetéskor kiváló érzékkel képes a gyerekek

7 Prtesbiteri hétvége 7 problémáit megválaszolni. Mások fordítva jól tanítanak, de egy felmerült problémát már nem tudnak kezelni. A hitoktatáshoz is elhívott emberek kellenek, akiket Isten vezetésével szeretnénk a megfelelő posztra állítani. * Felmerült az internet egyházi célra történő használata is: Részben a honlap készítés, részben az Egyház szolgáltatásainak bemutatása, esetleg csetelő oldal indítása, ahol az ifjak és kevésbé ifjak anonim módon tudnak kényes kérdéseket felvetni és választ kapni rájuk. * Az ifjúság felnövekedésével és az újonnan jelentkező keresztelő családokkal egy következő csoport a jegyes párok megszólítása, hitre nevelése, erősítése nehézségei jelentkeznek. * A keresztelői szoba kicsinysége és minősége felveti egy új, szebb és nagyobb keresztelői szoba kialakításának szükségességét. Itt nemcsak arról kellene beszélni miként zajlik a keresztelés és az milyen feladatokat ró a keresztelő családra, hanem azt is, hogy mi miben tudunk segíteni nekik mindennapi életükben, hiszen többségében nem is ismerik gyülekezetünket. Mint ahogy eddig is, ezután is nagy segítséget nyújthatnának a mindenkori páros kör tagjai. * Javasolnánk olyan presbiter jelenlétét ezeken a beszélgetéseken aki a keresztelő család közelében lakik és fel tudja vállalni követésüket, folyamatos segítésüket, hogy ne vesszenek el a keresztelés után se. * Ugyanígy a kismamák problémáival is kell foglalkozni, ezt azonban az ugyanabban a cipőben járó testvérek segíthetnék baba-mama kör formájában. * Ezzel párhuzamosan papa-kör is alakulhatna, hiszen tudjuk, hogy a férfiak nehezebben jutnak hitre, jóval földhözragadtabbak, mint a nők, ugyanakkor övék a vezető szerep igen sok családban. Ha a férfiak megtérnek, hozzák magukkal egész családjukat, és a gyermekeik is inkább térnek hitre, mintha az anyával szemben ellenezné azt. * Nagymama-nagypapa kör létrehozása is fontos lenne. Egyrészt azoknak az idős testvéreknek, akik gyermektelenek, vagy csak ritkán látják utódaikat kaphatnának átmenetileg gyermekeket, unokákat, akiktől sok kedvességet, örömöt kapnának, másrészt segítenék a szülők munkáját, így ők addig néhány órára kikapcsolódhatnának, majd újult erővel nevelhetnék gyermekeiket. * A hét bizonyos napjain vagy óráiban lehetne szervezni egy gyermekőrző, gyermekfoglalkoztató szobát, amit több idős és fiatal együtt

8 8 Presbiteri hétvége vezethetne, így minden korosztály problémáját meg tudnák oldani. Nagycsaládos szülőknek ez igen nagy segítség lenne. * Megállapítottuk, hogy a vasárnapi istentiszteleten végzett presbiteri szolgálat nem egyenlő a perselyezés végzésével, bár az is része. Sokkal inkább fontos része a presbiteri munkának a hívekkel történő beszélgetés, üdvözlés, elköszönés, mosolygás és alkalomadtán a tanácstalanok segítése, nehezen mozgó testvérek segítése a lépcsőknél, énekeskönyv kivitele a tájékozatlan testvéreknek, hogy bekapcsolódhassanak az énekbe. Ide tartozik még a jól informáltság, hogy érdeklődés esetén fontos kérdésekre válaszolni tudjunk: milyen rendezvény hol és mikor lesz, stb. * Még az a gondolat is felmerült - más gyülekezeteknél megismert esetekre hivatkozva -, hogy szükséges-e a perselyezés? Hiszen csak a jókedvű és önkéntes adakozót szereti Isten. Azzal, hogy láthatóvá tesszük ki mennyit fizet be, néhány testvér kellemetlen helyzetbe kerülhet. Például épp nincs nála pénz, vagy nem telik annyira, mint a másiknak, vagy pont fordítva bőven telik, de nem akar feltűnni azzal, hogy másoknál jóval többet tesz be a perselybe. Javasoljuk mindezen gondolatok továbbgondolását, hitben és imádságban Isten elé vitelét, hogy ne csak emberi ésszel kigondolt tervek szerint cselekedjünk, hanem az Úrra bízzuk ezen dolgainkat is. Dr. Urbán Gábor jegyzetei

9 Harangszentelés 9 Harangszentelés Katonatelepen A december 4- én felszentelt katonatelepi templomban április 17-én harangszentelő istentiszteletre gyűlhettek össze a hívek. A délután 3 órakor kezdődött szentelési ünnepségen Szabó Gábor esperes köszöntötte a jelenlévőket a Mt 11,28-29 igéivel, majd a helyi lelkészek megáldották a templom kapujában a toronyba felhúzásra váró harangot, s az eseményt figyelő gyülekezetet. A templomban Somogyi Péter kecskeméti lelkész köszöntötte az egybegyülteket, majd Kovács Bálint lelkipásztor hirdette az igét, aki a háború éveiben és utána volt a kecskemétiek pásztora. Az Ézs 45,2-3 és a János első leveléből vett igék alapján idézte fel kecskeméti élményiből többek között azt is, amikor a háború végét és az új élet kezdetét jelezte az, amikor a várostól messziről lévő tanyán hallgatták az újra megszólaló harangot, s tudták: Isten valami újat készít számukra. Hívta valóban az élőket. S ahogyan a háború után az életet jelezte a harang szava: legyen hármas üzenete érvényes ma is számunkra: mutassa életünk rendjét a harangszó, emlékeztessen bennünket, ha temetésre szól vagy ha istentiszteletre hív, vezessen minket a boldog életre zárta igehirdetését Kovács Bálint. Ezt követően éneklés, ima és az énekkar szolgálata után Varga László főjegyző és Török István főgondnok húzták meg elsőként a harang kötelét. Az élet úgy hozta, hogy a katonatelepi közösség építésén régóta fáradozó Pungur Béla nyugdíjas lelkipásztor, és a gyülekezet gondnoka Bene László kórházban voltak ez idő szerint, ők a technika segítségével mégis meghallhatták, hogyan szólal meg elsőként a harang. Ennek zúgása alatt énekelte el a gyülekezet a Himnuszt, majd Szegedi Annamária szavalta el Varasdy Imre: A harang c. versét majd újra az énekkar énekelt. A harang készítésének történetéről Laczay András katonatelepi lelkész számolt be. A Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesület egyik fő tevékenysége segíteni a határon túli magyar gyülekezeteket. Így került sor 2003 nyarán a kárpátaljai Akliban annak a harangnak a szentelésére, mely az ő közreműködésükkel készült el. Ennek az akciónak a sikerén felbuzdulva kérték fel Gombos Miklós harangöntőt egy 140 kgos E hangú harang tervezésére,

10 10 melynek bekerülés ára kb Ft-ot tett ki május 15-én hálaadó istentiszteleten került sor az épülő templom toronygombjának felhelyezésére, s e naptól kezdve a KRIE sorszámozott harangjegyeket bocsátott ki 3000 Ft értékben, ennek m e g v é t e l é v e l bárki segíthette a harang mielőbbi elkészültét. Így került sor a harang hivatalos megrendelésére a múlt év őszén. A harangra az alábbi felirat íratott: Öntette Isten dicsőségére a katonatelepi új templom számára a Kecskeméti R e f o r m á t u s Ifjúsági Egyesület gyülekezeti gyűjtésből. A választott Ige a KRIE vezérigéje lett: Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. (Róma 1,16) Emellett a harangra szőlőábrázolás is került, utalva arra, hogy Katonatelep története szorosan összefügg a szőlőnemesítéssel, szőlőtermesztéssel. A harangot március 17-én hozták Kecskemétre, virágvasárnaptól nagypéntekig Harangszentelés a kecskeméti, majd húsvéttól az ünnepségig a katonatelepi templomban tekinthették meg. A munka szervező és egyéb részeit Zilahy Kálmán presbiter, a KRIE titkára intézte. A templom felfelé mutató tornya emlékeztet: tekintsünk minden nap felfelé, Megváltó Urunkra A harang szava pedig hívogat ide az Isten házába. Adja Isten, hogy ez a harang is sokáig hívogathassa a templomba a katonatelepieket. - zárta m e g e m l é k e z é s é t Laczay András lelkész. Hegedűs Béla egyházmegyei főjegyző a megyei és országos, valamint a levélben küldött k ö s z ö n t é s e k e t tolmácsolta. Köztük szólt Varga László főjegyző is, aki kérte: Áldja meg Isten a harangot és a harang alatt élő népet. Az ünnepséget énekléssel és áldásmondással zárta a kis templomban ünneplő nagy számú gyülekezet. Bölcsföldi András

11 Hívogató-Emmaus 11 Jertek és pihenjetek meg egy kissé (Mk 6,31) Isten kegyelméből mióta lelkipásztori szolgálatban állunk, nyaranta folyamatosan sok gyülekezeti, családos, vagy ifjúsági hetet szervezünk és vezetünk. Tahiban voltunk a fasori gyülekezetből családokkal, mikor a következő élményt átéltem. A három napos családi hétvégére nagy rábeszélés után, csak másfél napra jött ki egy házaspár két kicsi gyermekével. Így nekik is nehezebb volt bekapcsolódni a programba, de végül a záráskor az utolsók között mentek el. Mielőtt hazamentek, ezekkel a szavakkal búcsúztak: Mi most voltunk egy kéthetes nyaraláson. Gyönyörű helyen, egy tónál, ahol vízisíztünk, jetskiztünk, sok pénzt fizettünk érte, de ez alatt a másfél nap alatt többet pihentem és sokkal inkább megújulva megyünk haza, mit onnan. Ott hányszor összevesztünk, millió dolgon aggódtunk, most meg békességet, és örömöt nyert a szívem. Ez a beszélgetés sokszor eszembe jut, mikor a nyári tervezett pihenésre gondolok. Hol és hogyan tudunk megpihenni? Kecskeméten is sokaknak van telke, vagy kertes házban laknak. Sokan azt vallják, hogy a legnagyobb pihenés kimenni a telekre, a szabadba, a növények, madarak közé. Azért is érezzük így, tudunk ott olyan jól felfrissülni, mert az Isten által teremtett világ hatása alá kerülünk. Isten alkotta a növényeket, állatokat, melyek, ha most már csak nyomokban, mégis az Ő hangtalan szavát, kijelentését hordozzák számunkra. Isten azonban ma még ennél is több pihenést és nagyobb felfrissülést akar adni nekünk! A példánál maradva és az Ige tanítását vallva, a valódi kikapcsolódás, ha Jézus Krisztus közösségében megpihenünk és elcsöndesedünk. Mint ahogy a hétköznapjainkban is a Biblia olvasásával töltött percek, a minket megszólító istentisztelet, az egész naphoz erőt adnak, úgy üdít fel, ad lelki, testi megújulást egy csendeshét. Vannak olyan ismerőseim, (nem lelkészek) akik a kevés szabadságukból egy hetet olyan lelki héten töltenek, ahol ők épülnek, és egy hetet pedig szolgálnak egy ugyanilyen héten. Akár a gyerekek között, akár konyhai szolgálatban. Mindezt azért teszik, mert megtapasztalják, így valóban felüdülnek! Ma, amikor rengeteg pénzt szánnak emberek drága utazásokra, nyaralásra, különösen fontos Isten hívó szavát meghallani: Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek!.. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok reám, és jó ételt fogtok enni!..figyeljetek reám, jöjjetek hozzám..és élni fogtok! Örök

12 12 szövetséget kötök veletek! (Ézsaiás 55) Isten kegyelméből gyülekezetünknek van egy konferencia háza, mely minden igényt kielégít. Hány keresztyén elmegy komfort nélküli táborokba, csakhogy Isten jelenlétében megújuljon, nekünk pedig csodálatos lehetőségünk van az Emmaus házzal. Éljünk vele! Egész nyárra ajánljuk Isten áldását kérve a heteket. Lehet választani gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, családoknak! Azért imádkozunk, hogy a testvérek meghallják ezt a hívást, és lehessenek a nyári hetek gyülekezetünk megújulásának áldott eszközei. Más gyülekezetekből folyamatosan jelentkeznek egy-egy nyári hetet Hívogató-Emmaus kérve az Emmaus házban. Csodálatos története van a ház építésének, amelyet Isten azért adott meg a kecskeméti gyülekezetnek, hogy elsősorban az ittenieknek legyen az áldások forrásává! Voltál-e már testvérem csendeshéten az Emmaus-házban? Isten hív és szólítja a gyülekezetünket, használjuk ki az áldott lehetőséget! Ha Isten arra indít minket, akkor lehet jelentkezni segítőnek is, többféle szolgálat közül választva ezeken a heteken. Imádsággal és örömmel várjuk a visszajelzéseket! A lelkipásztorok nevében: Somogyiné Ficsor Krisztina lelkipásztor

13 Hívogató-Emmaus 13 Emmausi programajánló Gyermekeknek: - Június Szaktábor Ahol a lelki program mellett kézműves tevékenységekkel, idegen nyelvek tanulásával fejlődhetnek tovább a gyermekek. - Június Kincskereső gyermekhét Isten valódi kincsekkel akarja megtölteni az életünket. Milyen jó, ha ezt már gyerekkorban elkezdheti! - Június 27-július 2 - Indián tábor 6-12 éves gyerekeknek egy izgalmas lelki, testi meggazdagodást kínáló hét. Fiataloknak: - Július Ifjúsági hét Konfirmált fiataloknak 15 éves kortól közösség és lelki építés lehetősége, fiatalos programokkal. - Július Konfirmandus hét osztályosoknak. Jézus Krisztussal való kapcsolat elmélyítése a cél, sok jó szabadidős és sportprogrammal. - Július Német nyelvi tábor német ifjúsági munkások és egyetemisták segítségével a hit, a remény és a szeretet kapcsolatáról. - Augusztus Angol nyelvi tábor I.- Angol nyelvtanulás áhítatokkal, anyanyelvű, hívő tanárok szolgálatával. - Augusztus Angol nyelvi tábor II. - Felsőbb évfolyamosoknak Családoknak: - Július Családos hét Lelki megerősödés, a házasság, családi, gyülekezeti kapcsolatok megújulása, vidám szabadidős és közösségi programok. Felnőtteknek: - Augusztus Gyülekezeti hét Aki Isten jelenlétében elcsendesedik, annak megújul élete, megerősödik hite, egész évre útmutatást, új örömöt kap. - Lehetőség van még, a Fasori Gyülekezettel közösen június 6-11-ig Gyülekezeti héten részt venni. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kapni a Lelkészi Hivatalban, vagy a Könyvesboltunkban lehet! Jézus mondja: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé (Mk 6,31) Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. (Jn 7,37)

14 14 Könyvajánló Könyvajánló Örömmel hirdetjük, hogy újra rendszeres lesz ez az oldal gyülekezeti újságunk hasábjain. Nemcsak azért, mert az olvasás az egyik leghasznosabb elfoglaltság, hanem mert újra megnyílt könyvesboltunkra szeretnénk így is ráirányítani a figyelmet! Könyvesboltunkban folyamatosan, szinte napról napra bővül a kínálat. Nem elég, ha a megnyitás óta egyszer körbenézett az ember. Folyamatosan, többször be kell menni, mert annyi sok, új könyvet ajánlanak! Szinte az összes protestáns kiadóval felvette a bolt vezetője a kapcsolatot, és így biztosan találunk kedvünkre való olvasmányt! A széles választékból most kettőt ajánlok. Ha valaki izgalmas és tartalmas olvasmányra vágyik, feltétlenül olvassa el Sükös Pál: Keskeny úton c. regényét. A többszöri kiadást megért könyvet mindig elkapkodják, és aki elkezdi olvasni, az nem tudja letenni. Életrajzi regény egy lelkipásztor megtéréséről, és egy gyülekezet megelevenedéséről. Vajon az a megújulás, amiről az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasunk ma is megtörténhet? Igen, de először velünk kell kezdődjön, aztán általunk tovább hat a környezetünkre. Ebben segít, vezet ez a könyv bennünket. A Nagyszombati zenés áhítat perselypénze a könyvesboltunk javára ment. Ebből rendelték meg a Pasaréti Egyházközség kiadványait. Sok evangélizációs, építő igehírdetéssorozat érkezett nagyon kedvező áron. Az áldott sorozatokból most Cseri Kálmán: Isten kérdez c. könyvét ajánljuk. Isten kérdéseit talán észre sem vettük eddig a Bibliában, pedig az Úr általa eszméltetni, figyelmeztetni akar. Vajon mi fontos Isten számára? Boldog az, aki becsületesen válaszol Neki.

15 Alkalmaink 15 Május 19, csütörtök 18 órakor Presbiteri gyűlés és canonica visitatio Május 21, szombat 17 órakor az általános iskolában tanulók konfirmációi vizsgája Május 22, vasárnap 9 órakor általános iskolai konfirmáció, családi istentisztelet Május 24, kedd 17 órakor házi bibliaóra Bajnóczy Lászlóéknál (Csabagyöngye u. 14) Május 28, szombat 10 órakor Öregdiák találkozó Május 29, vasárnap a gyülekezeti kávéház a 9 órás istentisztelet után Június 1, szerda 17 órakor házi bibliaóra Varga Sándoréknál (Béke fasor 12) Június 1, szerda 18 órakor házi bibliaóra Mészáros Jánoséknál (Hegedűs köz 24) Június 5, vasárnap 11 órakor Vigasztaló istentisztelet Június 5, vasárnap 17 órakor zenés áhítat, szolgál a Kecskeméti Vég Mihály Énekkar Június 10, péntek 10 órakor ballagás az általános iskolában Június 14, kedd 17 órakor házi bibliaóra Bárdos Péteréknél (Ceglédi út 24) Június 14, kedd 17 órakor házi bibliaóra Khin Józsféknál (Budai hegy 236) Június 19, vasárnap 9 órakor a gimnázium tanévzáró istentisztelete Június 19, vasárnap 17 órakor az általános iskola tanévzáró istentisztelete Az esetleges változások miatt kérjük figyelje az istentiszteleteken elhangzó hirdetéseket is!

16 16 Imádkozzunk, Híreink - Dicsőítsük Urunkat Áldozócsütörtök és Pünkösd csodájáért! - Könyörögjünk, hogy Isten töltse ki ránk Szentlelkét! - Adjunk hálát a Presbiteri hétvége áldásaiért, könyörögjünk látásért és Urunk vezetéséért - Hordozzuk imádságban a nyári emmausi heteket, hogy az újjászületés, megújulás alkalmai lehessenek! Híreink Április 2-3-án presbiteri hétvégét tartottunk az Emmaus-házban. Április 10-én gyülekzetünk több lelkésze szolgált igehirdetéssel Erdélyben. Április 17-én harangszentelő istentisztelet volt Katonatelepen, igehirdetéssel Kovács Bálint korábbi kecskeméti lelkipásztor szolgált. Április 23-án a gyülekezeti konfirmandusok vizsgájára került sor, fogadalomtételük 24-én, vasárnap volt. Május 7-én volt gimnáziumunk ballagási ünnepsége. Május 8-án gyülekezeti családi napot tartottunk Emmausban. Május 13-án a gimnáziumi konfirmandusok vizsgájára került sor. a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója Kiadja: Kecskeméti Református Egyházközség Kecskemét, Szabadság tér 7. Tel.: , Fax: Felelős kiadó: Somogyi Péter Szerkesztő: Laczay András

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Áldott húsvétot és pünkösdöt kívánunk olvasóinknak!

Áldott húsvétot és pünkösdöt kívánunk olvasóinknak! Újfolyam 32. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. április Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta az apostoloknak, hogy Ô él, amikor megjelent elôttük, és beszélt az

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! www.fasor.hu Újfolyam 38. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! MAGVETÉS Babits Mihály CSILLAG UTÁN Ülök életunt szobámban,

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december --------------------------------------------------------------------- SZÍVBÉLI BIZALOM A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN

KALAND A LAKATLAN SZIGETEN TARTALOM Ferenczi Zoltán Előremutató visszatekintés Hamar István Vendégszolgálatban Mire való az egyház? 3 VERS Molnár Kata: Könnycsepp HÁZUNK TÁJÁN 4 Tóth Kása Sarolta Esperesi látogatás Nyíri Györgyné:

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XII. évfolyam 2012. Május 2.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA P Ü N K Ö S D A k i k et pedi g Isten L el k e vez ér el, az ok Isten fi

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember. Egészség 22 sz szeptember.qxd 9/13/03 1:06 PM Page 1 Újfolyam 22. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2003. szeptember Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján

A Budaörsi Református Egyházközség hírlevele 2013. Húsvétján Kesjár Csaba Ált. Iskola 5a. terem csütörtök 12:50 Bleyer Jakab Ált. Iskola 21. terem szerda 12:50 Herman Ottó Ált. Iskola 3. terem szerda 13:45 1. sz. Ált. Iskola 38. terem kedd 13:00 A Budaörsi Református

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december www.fasor.hu Újfolyam 41. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2008. december Mert egy gyermek születik, nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ô vállán lészen, és hívják nevét:

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 1. sz., 2014. június A keresztyén közösség olyan közösség, amely Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. Se több, se

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2010. ÁPRILIS 35. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A tartalomból: Híd Krisztus és ember között Veszélyben a házasságok Az imádkozás harcosai Csodákra van szükségünk Szeress -

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló)

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. húsvét. A húsvéti hó. Növekedés!? (gondnoki beszámoló) A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. húsvét óriási szám. Soha párt, civil szervezet, egyesület még csak a közelébe sem került és nem is fog kerülni ennek a számnak. Fel sem tudjuk

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET!

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! 2014 kulonszam.qxd 2014.03.04. 15:06 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. TAVASZ URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! És örült a nép az önkéntes

Részletesebben