Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1"

Átírás

1 a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIII. évf., 4-5. sz Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Jóel 3,1 Amikor Jézus Krisztus a Getsemáné-kertben vért verejtékezve küzd, imádkozik, tusakodik, akkor tanítványai elalszanak. Jézus ezt észlelve mondja: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A tanítványok addig sok időt, három évet töltöttek el Jézus mellett, sokféle helyzetet éltek át, személyes kapcsolatban voltak a Mesterrel. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen nekünk is ezt mondaná ma Krisztus? A test valóban erőtlen. Érezzük a betegségeket, tapasztaljuk, hogy sokat tervezünk, de testi korlátaink miatt nem tudunk mindent megvalósítani. Az idővel harcolunk, ami mindig kevés, s esténként a testilelki fáradtságtól elcsigázva fejezzük be napunkat. Mindeközben fogy a türelem, a szeretet, kapkodunk, idegesek vagyunk és panaszkodunk a világban tapasztalható lelketlenség miatt. Ma úgy látjuk, hogy a lelkünk is erőtlen, megfáradt. A lelkünk nem erős, nem tart meg, nehezen viselünk kihívásokat, kudarcokat, vagy egyszerűen csak azt, hogy nem úgy sikerülnek dolgaink, ahogy elterveztük. Gyakran mondjuk: olyan jó lenne feltöltődni! A testi erőt nem lehet megsokszorozni, de történhet-e valami a lelkünkkel? A Jézus mellett élő, a közösséget vele naponként kereső ember lelke kész, erős lehet ezt látjuk Jézus tanítványainak példáján is. Ezek a tanítványok áldozócsütörtök és pünkösd között amíg Jézus testben már nem volt közöttük, de még a Szentlelket sem bocsátotta ki rájuk együtt voltak és imádkoztak. Krisztus láthatóan nem volt közöttük és még Lélektelenek, Szentlélek nélkül valók voltak. Gyakran találjuk hasonló helyzetben magunkat, mint amiben a tanítványok voltak: nem látjuk Krisztust, aki megváltott minket, és aki hívott minket üdvösségre, hogy megfáradt emberként keressük őt s közben a Szentlélek munkáját sem tapasztaljuk. Éppen ilyen helyzetben szólít minket az Ige: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. A keresztyén ember kiváltsága

2 2 Áhítat nemcsak az, hogy a Krisztusba vetett hit által üdvössége van, hanem az is, hogy éppen hitre jutását követően kapja Isten Szentlelkét. A pünkösd ünnepe éppen ezért nemcsak emlékezés kell hogy legyen arra a tényre és csodára, hogy a Szentlélek kitöltetett és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott a Krisztust követőkhöz. A pünkösd ebben az esztendőben is csodává válhat számunkra: megtapasztalhatjuk, hogy Isten a mi erőtlen, megfáradt, elkeseredett, terheket hordozó lelkünket meg akarja újítani. Miénk az ígéret: Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. A tanítványok együtt voltak és imádkoztak, majd vették a Szentlelket, mikor kitöltetett rájuk. Nekünk is a Szentlélekre van szükségünk. Arra a Lélekre, aki lelki erőt ad a mindennapok küzdelmeiben, aki mindig bennünk van. Arra a Lélekre, aki vezet minket a megszentelődés Istentől rendelt útján, aki cselekszik bennünk, s munkálja a Lélek gyümölcseit, amely a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Imádkozzunk azért, hogy részesei legyünk a csodának, a Szentlélek kitöltetésének a mi életünkben! Laczay András Áldozócsütörtök üzenete Az Úr Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe Az áldozócsütörtök ősi magyar szó. Arra utal, hogy régen ezen a napon volt a gyermekek első úrvacsorája áldozása. Az ünnep régi neve rögzíti azt, hogy az Úr mennybemenetele húsvét után 40 nappal, csütörtöki napon történt. Ma is ezt a kifejezést használja az egyházi köznyelv, ezért fontos, hogy magyarázzuk meg a jelentését és tegyük tisztába a kérdéseket, hiszen ma egyre kevésbé értik ezt az emberek. Nézzük meg hitvallásunk, a Heidelbergi Káté válaszai alapján, mit is jelent nekünk az Úr Jézus Krisztus mennybementele, ottléte és dicsősége. Segít ebben Dr. Csiha

3 Áldozócsütörtök 3 Kálmán nyugalmazott püspök úr néhány gondolata. 49. kérdés: Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele? Felelet: Először, hogy ő a mennyben, Atyja színe előtt nekünk közbenjárónk. Másodszor, hogy a mi testünk őbenne a mennyben van, hogy ez bizonyos záloga legyen annak, hogy ő mint a mi Fejünk minket, tagjait szintén fölvisz majd önmagához. Harmadszor, hogy ő viszontzálogul az ő Szentlelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol van a Krisztus, ülvén Istennek jobbján. Krisztus mennybemenetele biztosíték, zálog arra nézve, hogy bennünket is felvisz önmagához. Hiszen azt mondta a főpapi imádságában: Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek: hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt (Jn 17,24). Krisztus mennyei hatalmával a Szentlelket küldi hozzánk. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad (Jn 14,16 17). A Szentlélek ad nekünk erőt, hitet, hogy ne csak a földi dolgokkal foglalkozzunk, hanem gondoljunk az Úr Jézusra és az örökéletre is. 50. kérdés: Miért teszed hozzá, hogy ő Istennek jobbján ül? Felelet: Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ezzel megbizonyítsa, hogy ő az ő Anyaszentegyházának Feje, aki által igazgat az Atya mindeneket. A jobb oldalon való ülésnek szimbolikus jelentősége van. Ha valakivel együtt megyünk, és meg akarjuk tisztelni, akkor jobb oldalunkra engedjük. Hogyha díszebédet adunk, akkor ha valakit meg akarunk tisztelni, a jobb oldalunkra ültetjük. A jobb oldalon ülés tehát megtiszteltetést jelent. Hogy Jézus Krisztus az Atya jobbján ül, ez azt jelenti, hogy ő ott megtiszteltetésben van mint anyaszentegyházának a feje, aki által igazgat az Atya mindeneket. 51. kérdés: Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi Fejünknek ez a dicsősége? Felelet: Először azt, hogy Szentlelke által mibelénk, az ő tagjaiba mennyei ajándékot áraszt. Másodszor, hogy minket az ő hatalmával minden ellenség ellen védelmez és megtart. Már szó volt arról, hogy Jézus Szentlelkét küldi alá nekünk, és ilyenformán mennyei ajándékokkal lát el bennünket. Most másodszor

4 4 mondja a Káté, hogy minket az ő hatalmával minden ellenség ellen védelmez és megtart. Amikor az egyetemes anyaszentegyházról lesz szó, ott is fogunk arról beszélni, mit is jelent Krisztus védelme és megtartása. Most csak azt gondoljuk el, hogy amióta megvan a keresztyén anyaszentegyház, hány hatalom volt ezen a világon. Egyik jött, a másik ment, megbukott, megváltozott, de a keresztyén egyház megmaradt. Történelmi tapasztalat az, hogy mennyei erők tartják meg az egyházat és mindazokat, akik abban vannak. Mennybemenetelében az Úr Jézus Krisztus, mint a mi Főpapunk belépett a mennyei szentélybe, hogy bemutassa áldozatát az Atyának, és megkezdje a közbenjárói munkáját a trónus előtt (Róm 8,34, Zsid 4,14; 6,20; 9,24). Felment, hogy helyet készítsen nekünk (Jn 14,1- Áldozócsütörtök 3). Általa már most van helyünk a mennyben, és az Ő felemeltetése a mi mennyei polgárjogunk záloga (Ef 2,6; Jn 17,24). Mennybemenetele után az Istennek jobbján ül (Ef 1,20; Zsid 10,12; 1Pét 3,22), képletesen a hatalom és a dicsőség helyén, uralkodik Egyháza fölött és védelmezi azt, úgy kormányozza a világmindenséget, hogy mindig a világ javát akarja, valamint az Ő tökéletes áldozata alapján közbenjár az Övéiért. Ezért jó és szükséges nekünk az odafennvalókkal törődni (Kol 3,1-2) és vallani a Zsoltárossal: Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban! (Zsolt 73,25) Összeállította: Somogy Péter lelkipásztor Pünkösd, a szemünkkel látható valóság! Az ember örök vágya az, hogy lásson, érzékeljen, tapasztaljon! Nagyon sok ember abban a meggyőződésben van, hogy amit az egyház tanít, ami a hit tárgya az nem reális, nem kézzel fogható, ezért tartja magát távol tőle. Ezért mondja, hogy nem a mai embernek való a hit. Különösen értetlenül áll a csak anyagi valóságot valló ember ha a pünkösd ünnepére gondol. Lélek? Szentlélek? Kitöltetés? Misztikus dolgok ezek. Nem megfogható. Még a karácsony esetleg, ott a jászol, a kisgyermek, a szeretet ünnepe, ez még ma is hordozhat üzenetet. A kereszt az örök szenvedés, és az igazságtalanság jelképe is. Amikor az ártatlan meghal, vértanuk, mártírok mindig vannak, voltak és lesznek, gondolják, vallják sokan. A húsvétot is lehet materializálni: a tavasz, az új élet, a kikelet. A mindig megújuló természet, valahogy megfogja az embert, érez

5 belőle valamit. De a pünkösd? Lélek, mennyei tűz, szél, megmozduló föld még a tanítványok sem tudják igazán leírni mi is történt. Pedig a pünkösd a legkézzelfoghatóbb, a legmateriálisabb ünnep! Miért? Gondoljuk csak végig józanul, úgy a realitások talaján állva. Van 11 ember, Jézus volt tanítványa. A Mestert keresztre feszítik, majd feltámad, de ott hagyja őket, egy teljesíthetetlen parancsolattal: tegyetek tanítványokká minden népet! Hogyan? A zsidó ellenséges környezetben? A római uralom alatt, ahol már elegük van a rómaiaknak az egész jézusügyből? Képtelenség az egész! Nem is tudnak mást tenni, mint félve bezárkózni és imádkozni! Ez maradt nekik! De ez megmaradt! Ekkor történik valami! Maguk sem tudják mi! De a félénk, a magányos, a gyáva tagadó, a hitetlenkedő, az egyszerű halász és iskolázatlan tanítványok, egyszerre ki mernek menni az utcára. A zsidók közé, akik pár héttel azelőtt megostorozzák, meggyalázzák és feszítsd meg! -et kiáltanak Mesterükre. A római katonák közé akik keresztre feszítik a tömeg közé akik gyalázzák. Elkezdik hirdetni, hogy feltámadott és él! És Ő a Megváltó, Ő a Messiás, Ő az Isten Fia. Honnan a bátorság? Honnan Pünkösd 5 merészség? Aztán emberek, akik egymás nyelvét sem értik, megértik szavukat, azok akik talán ott voltak a nagypénteki tömegben, odamennek hozzájuk és vállalják a keresztséget a Jézus nevére! És megszületik valami, amit 2000 éven át üldöznek, gyaláznak, el akarják tiporni. Népbutítónak, ópiumnak, idejét múlt régiségnek tartanak! Ez a valami azonban mindent túl él! Az üldözést, az oroszlánok elé vettetést, a gúnyt, a gyalázatot, sőt a saját gyarló tagjainak bűnét és gyalázatát. A felvilágosodást, a vörös és a fehér materializmust. EZ AZ EGYHÁZ! A KERESZTYÉN EGYHÁZ! A ma is kézzelfogható valóság. Amellyel számolni kellett a történelem során és számolni kell ma is. Hisz 40 év üldözése, 10 év libertinizmusa ellenére, Magyarországon a lakosok 75 %- a valamiként ehhez az egyházhoz tartozónak vallotta magát 2001-ben is. Ennek az Egyháznak 2000 év alatt kultúrája, művészete, építészete beleírta magát úgy az emberiség történetébe, hogy ha onnan egy varázsütésre minden eltörölhető lenne, ami keresztyén, akkor mi is maradna? Gondold csak végig! Mi maradna épületben, zenében, irodalomban, képzőművészetben

6 6 Pünkösd stb. Mi maradna erkölcsben, etikában Mi a titka ennek a kézzelfogható materiális valóságnak. Pünkösd! A Szentlélek kitöltetése, mert nélküle 11 ember szép emléke, lelkiismereti válsága maradt volna a Krisztus-ügy. De nem az maradt. És ez nem emberektől van. De igaz lett az ígéret, elküldte Szentlelkét az Úr! És mi azért lehetünk keresztyének, hallhatjuk az Igét, szól a harang és az ének, járhatunk templomba, építhetünk újakat, mert Isten Szentlelke valóság! Ma is! Nem csak körülöttünk, hanem bennünk is. Hisz bennünk is Ő munkálkodik. Kérjük Őt: Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám Égi lángod járja át, szívem és a szám! Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. /463. dicséret/ Varga László * Nagy szükség van egy igazán jól prosperáló ifjúsági gyülekezeti lelkészre, a fiatalok számára vonzó programokat kell szervezni, nem olyat, amit mi felnőtt szemmel tartunk jónak, hanem olyat amit a fiatalok szívesen látogatnak, amivel érzelmileg is együtt tudnak érezni. Szükséges, hogy azokat a fiatalokat, akik egy ilyen vagy olyan ifjúsági szervezet tagjai, vagy voltak tagjai később bevonjunk a gyülekezetbe, ne szakadjon meg a felnőttkor küszöbén követésük. * Az útkereséshez úgynevezett Presbiteri hétvége Április 2-3-án presbiteri hétvégét tartottunk gyülekezetünk presbiterei számára. Az együtt töltött két nap nagyon hasznosnak bizonyult, az alábbiakban az ott elhangzottakból válogattunk: egyházi osztályfőnöki órák szervezése is szükséges, ahol a fiatalok saját aktuális problémájukat felvethetik, képzett lelkészektől megnyugtató válaszokat kaphatnak. Az ilyen kötetlen beszélgetésekre igen nagy szükség lenne. * A hitoktatás megújítása is elodázhatatlan: A jelenlegi tapasztalat szerint a hitoktatók közt van aki az oktatást illetően nem rendelkezik talentummal, emellett azonban a kötetlen beszélgetéskor kiváló érzékkel képes a gyerekek

7 Prtesbiteri hétvége 7 problémáit megválaszolni. Mások fordítva jól tanítanak, de egy felmerült problémát már nem tudnak kezelni. A hitoktatáshoz is elhívott emberek kellenek, akiket Isten vezetésével szeretnénk a megfelelő posztra állítani. * Felmerült az internet egyházi célra történő használata is: Részben a honlap készítés, részben az Egyház szolgáltatásainak bemutatása, esetleg csetelő oldal indítása, ahol az ifjak és kevésbé ifjak anonim módon tudnak kényes kérdéseket felvetni és választ kapni rájuk. * Az ifjúság felnövekedésével és az újonnan jelentkező keresztelő családokkal egy következő csoport a jegyes párok megszólítása, hitre nevelése, erősítése nehézségei jelentkeznek. * A keresztelői szoba kicsinysége és minősége felveti egy új, szebb és nagyobb keresztelői szoba kialakításának szükségességét. Itt nemcsak arról kellene beszélni miként zajlik a keresztelés és az milyen feladatokat ró a keresztelő családra, hanem azt is, hogy mi miben tudunk segíteni nekik mindennapi életükben, hiszen többségében nem is ismerik gyülekezetünket. Mint ahogy eddig is, ezután is nagy segítséget nyújthatnának a mindenkori páros kör tagjai. * Javasolnánk olyan presbiter jelenlétét ezeken a beszélgetéseken aki a keresztelő család közelében lakik és fel tudja vállalni követésüket, folyamatos segítésüket, hogy ne vesszenek el a keresztelés után se. * Ugyanígy a kismamák problémáival is kell foglalkozni, ezt azonban az ugyanabban a cipőben járó testvérek segíthetnék baba-mama kör formájában. * Ezzel párhuzamosan papa-kör is alakulhatna, hiszen tudjuk, hogy a férfiak nehezebben jutnak hitre, jóval földhözragadtabbak, mint a nők, ugyanakkor övék a vezető szerep igen sok családban. Ha a férfiak megtérnek, hozzák magukkal egész családjukat, és a gyermekeik is inkább térnek hitre, mintha az anyával szemben ellenezné azt. * Nagymama-nagypapa kör létrehozása is fontos lenne. Egyrészt azoknak az idős testvéreknek, akik gyermektelenek, vagy csak ritkán látják utódaikat kaphatnának átmenetileg gyermekeket, unokákat, akiktől sok kedvességet, örömöt kapnának, másrészt segítenék a szülők munkáját, így ők addig néhány órára kikapcsolódhatnának, majd újult erővel nevelhetnék gyermekeiket. * A hét bizonyos napjain vagy óráiban lehetne szervezni egy gyermekőrző, gyermekfoglalkoztató szobát, amit több idős és fiatal együtt

8 8 Presbiteri hétvége vezethetne, így minden korosztály problémáját meg tudnák oldani. Nagycsaládos szülőknek ez igen nagy segítség lenne. * Megállapítottuk, hogy a vasárnapi istentiszteleten végzett presbiteri szolgálat nem egyenlő a perselyezés végzésével, bár az is része. Sokkal inkább fontos része a presbiteri munkának a hívekkel történő beszélgetés, üdvözlés, elköszönés, mosolygás és alkalomadtán a tanácstalanok segítése, nehezen mozgó testvérek segítése a lépcsőknél, énekeskönyv kivitele a tájékozatlan testvéreknek, hogy bekapcsolódhassanak az énekbe. Ide tartozik még a jól informáltság, hogy érdeklődés esetén fontos kérdésekre válaszolni tudjunk: milyen rendezvény hol és mikor lesz, stb. * Még az a gondolat is felmerült - más gyülekezeteknél megismert esetekre hivatkozva -, hogy szükséges-e a perselyezés? Hiszen csak a jókedvű és önkéntes adakozót szereti Isten. Azzal, hogy láthatóvá tesszük ki mennyit fizet be, néhány testvér kellemetlen helyzetbe kerülhet. Például épp nincs nála pénz, vagy nem telik annyira, mint a másiknak, vagy pont fordítva bőven telik, de nem akar feltűnni azzal, hogy másoknál jóval többet tesz be a perselybe. Javasoljuk mindezen gondolatok továbbgondolását, hitben és imádságban Isten elé vitelét, hogy ne csak emberi ésszel kigondolt tervek szerint cselekedjünk, hanem az Úrra bízzuk ezen dolgainkat is. Dr. Urbán Gábor jegyzetei

9 Harangszentelés 9 Harangszentelés Katonatelepen A december 4- én felszentelt katonatelepi templomban április 17-én harangszentelő istentiszteletre gyűlhettek össze a hívek. A délután 3 órakor kezdődött szentelési ünnepségen Szabó Gábor esperes köszöntötte a jelenlévőket a Mt 11,28-29 igéivel, majd a helyi lelkészek megáldották a templom kapujában a toronyba felhúzásra váró harangot, s az eseményt figyelő gyülekezetet. A templomban Somogyi Péter kecskeméti lelkész köszöntötte az egybegyülteket, majd Kovács Bálint lelkipásztor hirdette az igét, aki a háború éveiben és utána volt a kecskemétiek pásztora. Az Ézs 45,2-3 és a János első leveléből vett igék alapján idézte fel kecskeméti élményiből többek között azt is, amikor a háború végét és az új élet kezdetét jelezte az, amikor a várostól messziről lévő tanyán hallgatták az újra megszólaló harangot, s tudták: Isten valami újat készít számukra. Hívta valóban az élőket. S ahogyan a háború után az életet jelezte a harang szava: legyen hármas üzenete érvényes ma is számunkra: mutassa életünk rendjét a harangszó, emlékeztessen bennünket, ha temetésre szól vagy ha istentiszteletre hív, vezessen minket a boldog életre zárta igehirdetését Kovács Bálint. Ezt követően éneklés, ima és az énekkar szolgálata után Varga László főjegyző és Török István főgondnok húzták meg elsőként a harang kötelét. Az élet úgy hozta, hogy a katonatelepi közösség építésén régóta fáradozó Pungur Béla nyugdíjas lelkipásztor, és a gyülekezet gondnoka Bene László kórházban voltak ez idő szerint, ők a technika segítségével mégis meghallhatták, hogyan szólal meg elsőként a harang. Ennek zúgása alatt énekelte el a gyülekezet a Himnuszt, majd Szegedi Annamária szavalta el Varasdy Imre: A harang c. versét majd újra az énekkar énekelt. A harang készítésének történetéről Laczay András katonatelepi lelkész számolt be. A Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesület egyik fő tevékenysége segíteni a határon túli magyar gyülekezeteket. Így került sor 2003 nyarán a kárpátaljai Akliban annak a harangnak a szentelésére, mely az ő közreműködésükkel készült el. Ennek az akciónak a sikerén felbuzdulva kérték fel Gombos Miklós harangöntőt egy 140 kgos E hangú harang tervezésére,

10 10 melynek bekerülés ára kb Ft-ot tett ki május 15-én hálaadó istentiszteleten került sor az épülő templom toronygombjának felhelyezésére, s e naptól kezdve a KRIE sorszámozott harangjegyeket bocsátott ki 3000 Ft értékben, ennek m e g v é t e l é v e l bárki segíthette a harang mielőbbi elkészültét. Így került sor a harang hivatalos megrendelésére a múlt év őszén. A harangra az alábbi felirat íratott: Öntette Isten dicsőségére a katonatelepi új templom számára a Kecskeméti R e f o r m á t u s Ifjúsági Egyesület gyülekezeti gyűjtésből. A választott Ige a KRIE vezérigéje lett: Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. (Róma 1,16) Emellett a harangra szőlőábrázolás is került, utalva arra, hogy Katonatelep története szorosan összefügg a szőlőnemesítéssel, szőlőtermesztéssel. A harangot március 17-én hozták Kecskemétre, virágvasárnaptól nagypéntekig Harangszentelés a kecskeméti, majd húsvéttól az ünnepségig a katonatelepi templomban tekinthették meg. A munka szervező és egyéb részeit Zilahy Kálmán presbiter, a KRIE titkára intézte. A templom felfelé mutató tornya emlékeztet: tekintsünk minden nap felfelé, Megváltó Urunkra A harang szava pedig hívogat ide az Isten házába. Adja Isten, hogy ez a harang is sokáig hívogathassa a templomba a katonatelepieket. - zárta m e g e m l é k e z é s é t Laczay András lelkész. Hegedűs Béla egyházmegyei főjegyző a megyei és országos, valamint a levélben küldött k ö s z ö n t é s e k e t tolmácsolta. Köztük szólt Varga László főjegyző is, aki kérte: Áldja meg Isten a harangot és a harang alatt élő népet. Az ünnepséget énekléssel és áldásmondással zárta a kis templomban ünneplő nagy számú gyülekezet. Bölcsföldi András

11 Hívogató-Emmaus 11 Jertek és pihenjetek meg egy kissé (Mk 6,31) Isten kegyelméből mióta lelkipásztori szolgálatban állunk, nyaranta folyamatosan sok gyülekezeti, családos, vagy ifjúsági hetet szervezünk és vezetünk. Tahiban voltunk a fasori gyülekezetből családokkal, mikor a következő élményt átéltem. A három napos családi hétvégére nagy rábeszélés után, csak másfél napra jött ki egy házaspár két kicsi gyermekével. Így nekik is nehezebb volt bekapcsolódni a programba, de végül a záráskor az utolsók között mentek el. Mielőtt hazamentek, ezekkel a szavakkal búcsúztak: Mi most voltunk egy kéthetes nyaraláson. Gyönyörű helyen, egy tónál, ahol vízisíztünk, jetskiztünk, sok pénzt fizettünk érte, de ez alatt a másfél nap alatt többet pihentem és sokkal inkább megújulva megyünk haza, mit onnan. Ott hányszor összevesztünk, millió dolgon aggódtunk, most meg békességet, és örömöt nyert a szívem. Ez a beszélgetés sokszor eszembe jut, mikor a nyári tervezett pihenésre gondolok. Hol és hogyan tudunk megpihenni? Kecskeméten is sokaknak van telke, vagy kertes házban laknak. Sokan azt vallják, hogy a legnagyobb pihenés kimenni a telekre, a szabadba, a növények, madarak közé. Azért is érezzük így, tudunk ott olyan jól felfrissülni, mert az Isten által teremtett világ hatása alá kerülünk. Isten alkotta a növényeket, állatokat, melyek, ha most már csak nyomokban, mégis az Ő hangtalan szavát, kijelentését hordozzák számunkra. Isten azonban ma még ennél is több pihenést és nagyobb felfrissülést akar adni nekünk! A példánál maradva és az Ige tanítását vallva, a valódi kikapcsolódás, ha Jézus Krisztus közösségében megpihenünk és elcsöndesedünk. Mint ahogy a hétköznapjainkban is a Biblia olvasásával töltött percek, a minket megszólító istentisztelet, az egész naphoz erőt adnak, úgy üdít fel, ad lelki, testi megújulást egy csendeshét. Vannak olyan ismerőseim, (nem lelkészek) akik a kevés szabadságukból egy hetet olyan lelki héten töltenek, ahol ők épülnek, és egy hetet pedig szolgálnak egy ugyanilyen héten. Akár a gyerekek között, akár konyhai szolgálatban. Mindezt azért teszik, mert megtapasztalják, így valóban felüdülnek! Ma, amikor rengeteg pénzt szánnak emberek drága utazásokra, nyaralásra, különösen fontos Isten hívó szavát meghallani: Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek!.. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok reám, és jó ételt fogtok enni!..figyeljetek reám, jöjjetek hozzám..és élni fogtok! Örök

12 12 szövetséget kötök veletek! (Ézsaiás 55) Isten kegyelméből gyülekezetünknek van egy konferencia háza, mely minden igényt kielégít. Hány keresztyén elmegy komfort nélküli táborokba, csakhogy Isten jelenlétében megújuljon, nekünk pedig csodálatos lehetőségünk van az Emmaus házzal. Éljünk vele! Egész nyárra ajánljuk Isten áldását kérve a heteket. Lehet választani gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, családoknak! Azért imádkozunk, hogy a testvérek meghallják ezt a hívást, és lehessenek a nyári hetek gyülekezetünk megújulásának áldott eszközei. Más gyülekezetekből folyamatosan jelentkeznek egy-egy nyári hetet Hívogató-Emmaus kérve az Emmaus házban. Csodálatos története van a ház építésének, amelyet Isten azért adott meg a kecskeméti gyülekezetnek, hogy elsősorban az ittenieknek legyen az áldások forrásává! Voltál-e már testvérem csendeshéten az Emmaus-házban? Isten hív és szólítja a gyülekezetünket, használjuk ki az áldott lehetőséget! Ha Isten arra indít minket, akkor lehet jelentkezni segítőnek is, többféle szolgálat közül választva ezeken a heteken. Imádsággal és örömmel várjuk a visszajelzéseket! A lelkipásztorok nevében: Somogyiné Ficsor Krisztina lelkipásztor

13 Hívogató-Emmaus 13 Emmausi programajánló Gyermekeknek: - Június Szaktábor Ahol a lelki program mellett kézműves tevékenységekkel, idegen nyelvek tanulásával fejlődhetnek tovább a gyermekek. - Június Kincskereső gyermekhét Isten valódi kincsekkel akarja megtölteni az életünket. Milyen jó, ha ezt már gyerekkorban elkezdheti! - Június 27-július 2 - Indián tábor 6-12 éves gyerekeknek egy izgalmas lelki, testi meggazdagodást kínáló hét. Fiataloknak: - Július Ifjúsági hét Konfirmált fiataloknak 15 éves kortól közösség és lelki építés lehetősége, fiatalos programokkal. - Július Konfirmandus hét osztályosoknak. Jézus Krisztussal való kapcsolat elmélyítése a cél, sok jó szabadidős és sportprogrammal. - Július Német nyelvi tábor német ifjúsági munkások és egyetemisták segítségével a hit, a remény és a szeretet kapcsolatáról. - Augusztus Angol nyelvi tábor I.- Angol nyelvtanulás áhítatokkal, anyanyelvű, hívő tanárok szolgálatával. - Augusztus Angol nyelvi tábor II. - Felsőbb évfolyamosoknak Családoknak: - Július Családos hét Lelki megerősödés, a házasság, családi, gyülekezeti kapcsolatok megújulása, vidám szabadidős és közösségi programok. Felnőtteknek: - Augusztus Gyülekezeti hét Aki Isten jelenlétében elcsendesedik, annak megújul élete, megerősödik hite, egész évre útmutatást, új örömöt kap. - Lehetőség van még, a Fasori Gyülekezettel közösen június 6-11-ig Gyülekezeti héten részt venni. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kapni a Lelkészi Hivatalban, vagy a Könyvesboltunkban lehet! Jézus mondja: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé (Mk 6,31) Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. (Jn 7,37)

14 14 Könyvajánló Könyvajánló Örömmel hirdetjük, hogy újra rendszeres lesz ez az oldal gyülekezeti újságunk hasábjain. Nemcsak azért, mert az olvasás az egyik leghasznosabb elfoglaltság, hanem mert újra megnyílt könyvesboltunkra szeretnénk így is ráirányítani a figyelmet! Könyvesboltunkban folyamatosan, szinte napról napra bővül a kínálat. Nem elég, ha a megnyitás óta egyszer körbenézett az ember. Folyamatosan, többször be kell menni, mert annyi sok, új könyvet ajánlanak! Szinte az összes protestáns kiadóval felvette a bolt vezetője a kapcsolatot, és így biztosan találunk kedvünkre való olvasmányt! A széles választékból most kettőt ajánlok. Ha valaki izgalmas és tartalmas olvasmányra vágyik, feltétlenül olvassa el Sükös Pál: Keskeny úton c. regényét. A többszöri kiadást megért könyvet mindig elkapkodják, és aki elkezdi olvasni, az nem tudja letenni. Életrajzi regény egy lelkipásztor megtéréséről, és egy gyülekezet megelevenedéséről. Vajon az a megújulás, amiről az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasunk ma is megtörténhet? Igen, de először velünk kell kezdődjön, aztán általunk tovább hat a környezetünkre. Ebben segít, vezet ez a könyv bennünket. A Nagyszombati zenés áhítat perselypénze a könyvesboltunk javára ment. Ebből rendelték meg a Pasaréti Egyházközség kiadványait. Sok evangélizációs, építő igehírdetéssorozat érkezett nagyon kedvező áron. Az áldott sorozatokból most Cseri Kálmán: Isten kérdez c. könyvét ajánljuk. Isten kérdéseit talán észre sem vettük eddig a Bibliában, pedig az Úr általa eszméltetni, figyelmeztetni akar. Vajon mi fontos Isten számára? Boldog az, aki becsületesen válaszol Neki.

15 Alkalmaink 15 Május 19, csütörtök 18 órakor Presbiteri gyűlés és canonica visitatio Május 21, szombat 17 órakor az általános iskolában tanulók konfirmációi vizsgája Május 22, vasárnap 9 órakor általános iskolai konfirmáció, családi istentisztelet Május 24, kedd 17 órakor házi bibliaóra Bajnóczy Lászlóéknál (Csabagyöngye u. 14) Május 28, szombat 10 órakor Öregdiák találkozó Május 29, vasárnap a gyülekezeti kávéház a 9 órás istentisztelet után Június 1, szerda 17 órakor házi bibliaóra Varga Sándoréknál (Béke fasor 12) Június 1, szerda 18 órakor házi bibliaóra Mészáros Jánoséknál (Hegedűs köz 24) Június 5, vasárnap 11 órakor Vigasztaló istentisztelet Június 5, vasárnap 17 órakor zenés áhítat, szolgál a Kecskeméti Vég Mihály Énekkar Június 10, péntek 10 órakor ballagás az általános iskolában Június 14, kedd 17 órakor házi bibliaóra Bárdos Péteréknél (Ceglédi út 24) Június 14, kedd 17 órakor házi bibliaóra Khin Józsféknál (Budai hegy 236) Június 19, vasárnap 9 órakor a gimnázium tanévzáró istentisztelete Június 19, vasárnap 17 órakor az általános iskola tanévzáró istentisztelete Az esetleges változások miatt kérjük figyelje az istentiszteleteken elhangzó hirdetéseket is!

16 16 Imádkozzunk, Híreink - Dicsőítsük Urunkat Áldozócsütörtök és Pünkösd csodájáért! - Könyörögjünk, hogy Isten töltse ki ránk Szentlelkét! - Adjunk hálát a Presbiteri hétvége áldásaiért, könyörögjünk látásért és Urunk vezetéséért - Hordozzuk imádságban a nyári emmausi heteket, hogy az újjászületés, megújulás alkalmai lehessenek! Híreink Április 2-3-án presbiteri hétvégét tartottunk az Emmaus-házban. Április 10-én gyülekzetünk több lelkésze szolgált igehirdetéssel Erdélyben. Április 17-én harangszentelő istentisztelet volt Katonatelepen, igehirdetéssel Kovács Bálint korábbi kecskeméti lelkipásztor szolgált. Április 23-án a gyülekezeti konfirmandusok vizsgájára került sor, fogadalomtételük 24-én, vasárnap volt. Május 7-én volt gimnáziumunk ballagási ünnepsége. Május 8-án gyülekezeti családi napot tartottunk Emmausban. Május 13-án a gimnáziumi konfirmandusok vizsgájára került sor. a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója Kiadja: Kecskeméti Református Egyházközség Kecskemét, Szabadság tér 7. Tel.: , Fax: Felelős kiadó: Somogyi Péter Szerkesztő: Laczay András

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET Budapest

Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET Budapest Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET 2012.04.25. Budapest Az egyházi jövőkép megfogalmazásának létjogosultsága az, hogy: - Isten népe számára mindenkori jövőjéről

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Augusztus - Szeptember

Augusztus - Szeptember KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2014-2015 Augusztus - Szeptember aug.21. Cs 9 00 tanévkezdő áhítat aug.22. P aug.23. Szo aug.24. V aug.25. H aug.26. K aug.27. Sze aug.28.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Január Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen! Júdás 1, 2. Á L D O T T Ú J E S Z T E N D Ő T K Í V Á

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK!

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2013 (2013. július 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Húsvét a tanítványokkal

Húsvét a tanítványokkal Húsvét a tanítványokkal 87 Ezt az alkalmat akkor illesszük be a sorozatba, ha nagyhéten vagy húsvét hetében tartunk összejövetelt. Nagyhéten a kereszt, a szenvedés előtt borulunk le, húsvét után pedig

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben