HÍRMONDÓ. Hírek M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ. ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ. Hírek WWW.METODISTA.HU. M e t o d i s t a 2009. PROGRAMSOROLÓ. ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, 2009. december 29-31."

Átírás

1 HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ Hírek ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, december ALIANSZ IMAHÉT január ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT január SZUHÁNSZKY ESZTER SVÁJCI LÁTOGATÁS október között a Szekszárdi Körzet képviselıi meglátogatták a Lyss-i partnergyülekezetet Svácjban. A svájciak meghívására három fı repült Lyss-be, a delegációt egyházunk nemzetközi kapcsolattartója Lakatos Lilla is elkísérte. Részlet a körzet laikus elöljárójától Szabó Szilvitıl: A gyülekezetben hasonló sorsok, harcok, utak, életek vannak, mint nálunk. Ott is Krisztus mai gyülekezetei vannak. Ott is nehéz a külsıst, pogányt elérni. Ott is szétszélednek a fiatalok. Van miért imádkozniuk. Köszönjük, hogy ott lehettünk, köszönjük, hogy láthattunk és megtapasztalhattunk egy kicsit Isten országából és áldásából. İSZI HÁZASHÉTVÉGE A dobogókıi Manréza Lelkigyakorlatos Házban október 30. és november 1. között a fıvárosi gyülekezetekbıl kilenc házaspár (összesen 22 felnıtt és 27 gyermek) házashétvégét töltött együtt. A szombati elıadás meghívott vendége Schaller Tamás monori református lelkész vott, aki a középsı életszakaszban bekövetkezı házassági válság állapotról ( midlife krízis) beszélt. Részlet az egyik résztvevı beszámolójából: Összességében mindannyian lelkiekben megújulva tértünk haza egy rendhagyó istentiszteleti záróalkalom után. Rendhagyó volt, mert mind a kilenc házaspár részt vett magában a prédikációban, melynek témája a kilenc lelki gyümölcs volt Pál apostol levele alapján. ELHUNYT IVÁNYI TIBOR ( ) Elhunyt Iványi Tibor a szolnoki gyülekezeti körzetünk alapító lelkésze. Iványi Tíbor tól, 1957-ig szolgált a Szolnoki Körzetben, majd Nyíregyházán folytatta lelkészi szolgálatát ben néhány lelkész társával és a hozzájuk kötıdı hívekkel kivált a Magyarországi Metodista Egyházból. Az 1981-ben megalakult Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke lett, november 17.-én bekövetkezett haláláig. Temetése november 27-én a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben volt. METODISTA LITURGIKUS FÜZETEK 1. Egyházunk istentiszteleti gyakorlatáról Metodista liturgikus füzetek cím alatt egy kiadványsorozat indult november utolsó hetében. Az elsı kiadvány címe: A kegyelem éve Az egyházi év és a C perikóparend, melynek apropóját különösen az adta, hogy november 29-én, advent elsı vasárnapjával kezdetét vette az új egyházi esztendı. A 24 oldalas kiadványhoz a bevezetést és a magyarázatokat Vigh Bence írta. Megvásárolható és megrendelhetı az egyházközpontban. İSZI GYERMEKMUNKÁS TALÁLKOZÓ Egyházunk gyermekmunkásai november 28-án szombaton Pesten tartották ıszi találkozójukat. Az egynapos bizottsági megbeszélés során a résztvevık körzetenként ismertették a gyermekmunka jelenlegi helyzetét, és ötleteket győjtöttek az adventi-karácsonyi ünnepre. Ezen a találkozón került sor gyermekmunka és tini munka szétválasztására is. INDULÓ TEMPLOMÉPÍTÉS: BUDAKESZI ALAPKİLETÉTEL! Nagy örömmel és Isten iránti hálával adhatunk hírt arról, hogy november elsı hetében megkezdték Budakeszin a feltáró földmunkákat. A templomépítés hivatalosan november 20-án kezdıdött. Az öregotthon és a diákszálló közötti üres telken épülı új metodista templomból elsı fázisban az alagsori rész fog elkészülni. A körzet november 29-én vasárnap délelıtt rendkívüli eseményt ünnepelhetett: a délelıtti istentiszteletet követıen Szuhánszky T. Gábor lelkész a gyülekezettel és a koreai metodista testvérekkel imaközösséget tartott, amelynek keretében az épülı templom alapkıletételére is sor került. Isten áldja meg a megkezdett munkálatokat! (A képen a budakeszi magyar és koreai metodista gyülekezet lelkészei.) 2 İSZI SZUPERINTENDENS TALÁLKOZÓ november 29. és december 3. között tartották püspöki kerületünk szuperintendensei az ıszi találkozót a svájci alpok szép városában Interlakenben. A német szuperintendensekkel együtt beszélgettek a Püspöki Tanács által kibocsátott pásztori levélrıl, ami Isten megújuló teremtésének védelme érdekében íródott a világ metodistáihoz. A kerületi beszámolók színes csokrában volt szó az albánok között kibontakozó szolgálatról, az algériai nehéz körülményekrıl, a csehországi szuperintendens váltásról, a következı év fontosabb eseményeirıl (Történelmi Konferencia Budapesten 2010, Metodista Fesztivál Krakkóban 2011). A záró úrvacsorai istentiszteleten Rosemarie Wenner német püspök szolgált, akit a következı évre a Püspökök Tanácsa alelnökévé választottak.

2 M e t o d i s t a TEOLÓGIA Advent születése DR. LAKATOS JUDIT (BUDAPEST-ÓBUDA) A ködszitáló, borongós ısz végén, didergı tél elején gyertyafényes ünnep, az advent hoz melegséget és színt életünkbe. A karácsonyt megelızı idıszak megünneplése a keresztény ünnepkörben csak viszonylag késın, a 6. században vált általánossá. A kereszténység a kereszthalálban és a feltámadásban találta meg központi üzenetét, így a húsvét lett a legfontosabb és legkorábban megszentelt ünnep. Ezt követte pünkösd, s idıvel Jézus születésének megünneplése. A keresztény ünnepek nem egyszerő emléknapok, hanem idıszakok, amelyekben a várakozás, a felkészülés is fontos szerepet kap. Az ünnep szokásai, szertartásai megismétlik az elmúlt dolgokat, amelyeknek nem szabad feledésbe merülniük. A minden évben eljátszott betlehemes játék vagy a passiójáték az akkor megtörtént esemény, a születés, a feltámadás részesévé teszi a nézıt. A keresztény ünnep nem rajtunk kívül történik meg, hanem velünk, bennünk. Az adventre is így tekinthetünk, mint ami a karácsonyi készülıdésen és az ajándékvásárláson túl valami sokkal személyesebbre hív meg bennünket. A latin advent szó Jézus Krisztus eljövetelét, a vele való találkozást jelenti, ez az ünnep ígérete. Az ember életében vannak ritka találkozások, amelyek sorsdöntı módon változtatják meg. Az ember érzi, hogy valami különös történik vele, egy másik ember lénye, vagy gondolatai olyan erıvel szólítják meg, hogy más színben kezdi látni önmagát, a világot. Az idı szokásos folyása mintha megállna. Nem tudni, pár perc vagy óra, vagy még több telik el. Az ember nem gondol rá, hogy a pillanatnak egyszer vége szakadhat. Az ilyen sorsfordító találkozásra lehet várni, de nem lehet rá készülni. Váratlanul lepi meg az embert, s utána már nem lehet úgy élni, mint elıtte. Attól kezdve van elıtte és utána, ahol a találkozás egy új kezdet, valami újnak a születése. Valahogy így élték át Jézus kortársai a vele való találkozást. A zsidóság évszázadok óta a Messiás várakozásában élt, s amikor eljött, olyan hihetetlen volt, hogy az Írások a szemük láttára beteljesedtek, hogy a többség nem is ocsúdott fel a várakozásból. A tanítványok is csak lassan ébrednek rá, nem egy nagyszerő tanító áll elıttük, nem egyszerően életük egy értékes, gazdag tapasztalatokat hozó idıszakát élik át, hanem egy életre szóló találkozást. Ez mondatja Péterrel a hegyen, Jézus megdicsıülésekor: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat. (Mk 9,5) A tanítványok sokszor szeretnék megállítani az idıt, igyekeznek megóvni ıt minden veszélyes helyzettıl, amely a megígért halált siettetheti. De Jézus küldetésének betöltését nem odázhatják el. A Jézussal való találkozás igazi értéke csak halála után lesz nyilvánvaló, amikor már nincs közöttük. Az Emmausba tartó tanítványok, a Jeruzsálemben maradtak szomorúsága abból fakad, hogy elveszítették azt az életközösséget, ami életüknek új irányt, új értelmet adott. A feltámadás és Jézus visszajövetelének ígérete marad az a reménység, ami életben tartja ıket. Marana tha! Urunk, jöjj! hangzott az elsı keresztények mindennapi imádsága. Bár Jézus nem mondta meg, mikor jön vissza, sıt óvta tanítványait attól, hogy az idıt kutassák, ígérete az volt, hogy hamar eljön. Többek elıtt azt mondta, hogy még az ı nemzedékük meglátja Isten Országát (Lk 21,32). A tanítványok, az elsı keresztények ebben a várakozásban éltek. A közeli visszajövetel reménysége sokakat arra a gondolatra juttatott, hogy az idık beteltek, eljött Isten Országa közeli megvalósulása, és kivonultak a világból. Pál apostol azonban új irányt mutatott az elsı gyülekezeteknek. Jézusnak azokat a szavait hangsúlyozta, amelyek arra utaltak, hogy Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja. (Mt 24,36). A gyülekezetek feladatává a szorgos, becsületes munkát tette, MME K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 3

3 TEOLÓGIA M e t o d i s t a KHALED A. LÁSZLÓ lelkükre kötötte, hogy tanítsák, és híven ırizzék a Jézus feltámadásának örömhírérıl szóló evangéliumot. Nem vette el a gyülekezetektıl Jézus visszatérésének reménységét, de az idık számolgatása helyett a hátralévı idı eltöltésére fordította figyelmüket. Arra biztatta ıket, hogy legyenek készen, vigyázzanak, mert az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. legyünk éberek és józanok. (1Thessz 5,2. 6) A keresztények élete szüntelen virrasztás, és a várakozás idejének a jóra igyekvésben, imádságban kell telnie. Jézus visszajövetelének elmaradása csalódást keltett, de nem hunyt ki a remény, és nem szőnt meg a várakozás. A reményt az éltette, hogy Isten Országa elıjelei láthatóvá lettek már az akkori, a mindenkori keresztények életében. Ahogy Jézus is mondta: Isten Országa bennetek van (Lk 17,21). Pál apostol az eljövendı Krisztus helyett errıl a bennünk élı Krisztusról beszélt inkább. Akik befogadják és követik ıt, azokban az ı békessége él, számukra Jézus már valóságosan is eljött. A hívı számára a sorsdöntı találkozás bekövetkezett, a remény beteljesült. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2) Isten Országi földi megvalósulása még várat magára, de az új teremtés, az újjászületés valóság annak, aki hisz. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. (2Kor 5,17) NEM EGYSZERŐ EMLÉKNAPOK ADVENT A FELKÉSZÜLÉS IDEJE Az a tény, hogy Krisztus közeli visszatérése elmaradt, és a keresztényeknek meg kellett békülniük a gondolattal, hogy Jézus földi élete nem az idık beteljesedését jelentette, több messze ható következménnyel is járt. Jézus születése az üdvtörténet központi eseményévé lépett elı, majd a keresztény vallás kialakulása, késıbb államvallássá válása idején már az egész világ történelmének sorsdöntı és meghatározó eseménye is lett. A Római Birodalom fennállásának utolsó évszázadaiban több történetíró is megkísérelte ennek pontos idıpontját meghatározni, s egy új idıszámítás alapját vetették meg, ahol volt Krisztus elıtti és Krisztus utáni kor. (Jézus születésének valószínősíthetı éve egyébként ebben az idıszámítási rendszerben a kutatók mai álláspontja szerint Krisztus elıtt 2-ben vagy 7-ben lehetett.) Az elsı keresztények közösségét a végidık várása főzte össze, nem terveztek, nem készültek hosszú földi életre. De az élet ment tovább, és ez átalakította a gyülekezeteket is. Idıvel kialakultak az istentiszteletek szertartásai, a szolgálók rendje, hierarchiája, az ünnepeik. A tanításban és az úrvacsorában átélhették a Krisztussal való közösséget is, aki így már nemcsak távoli, visszavárt Úr, hanem a személyes, közöttük élı Megváltó lett. A keresztény történetírás születése is a várt világvége elmaradásában gyökerezik. Ahogy Jézus elsı és második eljövetele közötti köztes idı nıtt, a történelem, a keresztények története, a zsidó és keresztény történelem viszonya és a világtörténelemben való helye egyaránt érdeklıdés tárgya lett. Az eszkatológikus közösségbıl történeti, evilági közösség lett. Az elmúlt kétezer év során a Krisztus közeli visszajövetelét jósoló, a Biblia kijelentéseit saját korukra vonatkoztató tanítások nemegyszer kaptak szárnyra. A nagy megrázkódtatások, keresztényüldözés idején, de a vallásháborúk korában, a 19. század végi gazdasági válság idején ezek a khiliasztikus váradalmak kínáltak reményt, különösen a kiszolgáltatott emberek között. Egy ilyen meghatározott idıpontra várt, és elmaradt visszajövetel vezetett az adventista felekezet születéséhez. Sokszor azonban tragikus kimenetele lett egy-egy ilyen elmaradt világvégének, mint amikor egy magyar parasztsereg fegyvertelenül rontott rá egy török seregre a 16. században, a várt világvége reményében. Isten üdvtervében ezeknek a számításoknak nincs szerepe, hosszútőrése a mi értelmünk számára felfoghatatlan. Advent a reményteli várakozás ideje. Várjuk a karácsonyt, a Megváltó Jézus születésének ünnepét. Várjuk Krisztus második eljövetelét, amire biztos ígéretünk van. Várjuk, hogy Krisztus megszülessen bennünk, és életre szóló, sorsdöntı találkozásunk lehessen vele. Marana tha! Jövel, Urunk! 4 FELHASZNÁLT IRODALOM RUDOLF BULTMANN: TÖRTÉNELEM ÉS ESZKATOLÓGIA. ATLANTISZ, BP., KARL HEUSSI: AZ EGYHÁZTÖRTÉNET KÉZIKÖNYVE. OSIRIS, BP., BIBLIAISMERETI KÉZIKÖNYV. KÁLVIN, BP., 2004.

4 M e t o d i s t a AKTUÁLIS Mártírság ma PÁSZTOR ZOLTÁN (BUDAPEST-ÓBUDA) NE SZÉGYELLD HÁT A MI URUNKRÓL SZÓLÓ BIZONYSÁGTÉTELT, ( ) HANEM SZENVEDJ VELEM AZ EVANGÉLIUMÉRT. MERT İ SZABADÍTOTT MEG MINKET, ÉS HÍVOTT EL SZENT HÍ- VÁSSAL (2TIM. 1,8-9) I. Az adventre készülve sokunkban felmerül a kérdés, hogy az adventi várakozás és a karácsonyi örömünnep lényege miért nem jelenik meg közös gondolkodásunkban. Nem lehet, hogy a keresztyének bizonyságtételében van a probléma? A mai kor nem kedvez a bizonyságtételnek (nem tudom, volt-e olyan kor az emberi történelemben, ami kedvezett). Az embereket egyszerően nem érdekli az evangélium. Nincsenek rászorulva, nem szomjazzák az igazságot, nincs hiányérzetük, nem érzik, hogy Istentıl távol élnek. A legtöbben, ha a személyes hitünk vagy az evangélium szóba kerül, bezárkóznak, udvariasan lezárják a beszélgetést, vagy egyszerően ránk hagyják a dolgot: oké, ez a te utad; vagy: de jó neked, hogy tudsz hinni, nekem ez nem megy. Néhány ilyen beszélgetést követıen, azt hiszem természetes, hogy elbizonytalanodunk. Jól csinálom ezt? Nem kellene valahogy érdekesebbé, felfoghatóbbá tennem Isten üzenetét? Egyáltalán, kell ezt csinálnunk, ha nem kíváncsiak rá az emberek? Isten igéje ebben a kérdésben is támpontot ad. A bizonyságtétel értékét nem az eredménye adja. (Fıleg, mivel sosem tudhatjuk, nem hajt-e ki valamikor késıbb az elvetett igemag.) A bizonyságtétel egy belsı kényszer, amivel a hívı ember reagál a szent hívásra, arra, hogy felismerte Istentıl távoli létét, és az İ kegyelmét, amely által mégis lehet kapcsolatunk az Atyával. A Bibliában számos helyen olvashatunk arról, hogy a keresztyén bizonyságtétel, a hőséges tanítványság szenvedéssel jár. A legkevesebb ezek közül az, ha nem figyelnek oda az evangelizáló szavakra, gondolatokra (de mi ez a mi szenvedésünk az apostoli idık mártírjaiéhoz képest?). Mégis, ha felemeljük tekintetünket, ha imádságban Isten elé tárjuk félelmeinket, ha a hívık közösségében odafigyelünk egymás terheire, akkor biztosak lehetünk abban, hogy lesz erınk kimondani a szükséges szavakat, és azok a szavak célt fognak érni. II. A hitbéli fejlıdésnek éppúgy, mint a gyermek fejlıdésének, szakaszai vannak. Ezek a hitbéli fejlıdési korszakok a bizonyságtételen is észrevehetık. Az elsı idıszak, a hitbéli gyermekkoré, a megtérés utáni szakasz. Az Isten iránti teljes bizalomra ébredt lélek teljes erıvel veti bele magát a bizonyságtételbe. A legtöbb embert ebben az idıszakban tudja az új, friss lelkülető hívı Istenhez vezetni, de ekkor okozzuk a legtöbb fájó konfliktust is a környezetünkkel, olyanokat, amelyek rossz esetben hosszabb idıre is eltávolítanak egy-egy embert a megtérés lehetıségétıl. A következı idıszak a hitbéli kamaszkor ideje, amikor az élet ismét bonyolulttá válik, nehéz megmondani, mi vagy ki a jó, és a rossz. Mindennek ismét több oldala lesz, kiderül, hogy a hívı élet sem mentes a nehézségektıl, a szenvedéstıl, a kétségektıl. Ebben az idıszakban a hívı ember magába fordul, már nem hirdeti az örömhírt főnek-fának, hanem önmagában keresi a kérdéseire a választ. Sajnos van aki ilyenkor, rövidebb, vagy hosszabb idıre eltávolodik Istentıl. Nagyon nehéz, sötét és szkeptikus gondolatokkal terhes idıszak ez és aki ebben van, sok mindenre gondol, de nem a bizonyságtételre. MME K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 5

5 AKTUÁLIS M e t o d i s t a A harmadik az érett hit idıszaka. A hitbeli felnıttség korszaka. A kipróbált, mély hívı élet idıszaka. Mindannyian erre vágyunk, és azt hiszem, igazán hálás lehet az, aki ide eljut. A bizonyságtétel is erısebbé válik, tettekben és szavakban egyaránt megnyilvánul. Nem sok, de mély bizonyságtételek jellemzik ezt a korszakot, amikor a környezet is jobban elfogadja a kimondott örömhírt. Ebben az idıszakban a bizonyságtétel kudarcait is könnyebb elfogadni, szeretni azokat, akik elutasítják az evangéliumot. Az ebben a hitélet-szakaszban járó hívı jól tudja, nem az ı bizonyságtétele érinti meg a nem hívı embert, hanem a Lélek, amely indítja rá. III. Vannak közöttünk olyanok, akik számára nem szabadon választott, hogy bizonyságot tesznek-e, vagy sem. Akik nem tehetik meg, hogy befelé forduló, netán lázadó hitkorszakukat éljék. Akiknek az élete (munkájuk és magánéletük) a szőkebb és tágabb, hívı és hitetlen közösség elıtt zajlik. Akiket arra hívott el az Úr, hogy hivatásos bizonyságtevık legyenek. Nekünk, gyülekezeti tagoknak a dolgunk az, hogy mögöttük álljunk, imádsággal, szeretettel, megértéssel. Ez lenne feléjük a mi bizonyságtételünk. Bármilyen korban vagy környezetben élünk is, hitünk bármelyik életszakaszában is van, hivatásos vagy laikus szolgálók vagyunk keresztyén életünknek központi eleme a bizonyságtétel. E próba nélkül, mint izom az edzés nélkül, vagy mint nyelvtudás gyakorlás nélkül, elsorvad a hitünk. Ezért bízzunk Isten ígéreteiben, és engedjünk szent hívásának; vállalva, ha kell, a szenvedést is, hogy minél több emberhez jusson el a mi Urunkról szóló bizonyságtétel. Talán így az advent és a karácsony is visszanyerheti eredeti értelmét HITBÉLI FEJLİDÉSI KORSZAKOK A BIZONYSÁGTÉTELEN IS ÉSZREVEHETİ GYÜLEKEZETI KÖRZETEINK KÖZPONTJAI BUDAKESZI Rákóczi u. 2. (23/ ), BUDAPEST / ÓBUDA III. ker. Kiscelli u. 73. (1/ ), BUDAPEST / PEST VI. ker. Felsıerdısor u. 5. (1/ ), DOMBÓVÁR Bezerédj u. 2/c (74/ ), KAPOSVÁR Tallián Gy. u. 8. (82/ ), MISKOLC Apáczai Csere J. u. 6. (46/ ), NYÍR- EGYHÁZA Színház u. 6. (42/ ), PÉCS Tompa M. u. 52. (72/ ), SZEGED Londoni krt. 30. (62/ ), SZEKSZÁRD Munkácsy M. u. 1. (74/ ), SZOLNOK Kassai u. 15. (56/ ) CSENDES PERCEK Áhítatok minden napra! Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány, 77 kiadásban, 44 nyelven. Személyes bizonyságtételek, imádságok az év minden napjára, melyeket valamennyi földrészen több mint hatezren olvasnak! Megrendelés: MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ 1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 73. TEL.: 061/ EGY SZÁM ÁRA 2010-TİL: 265 FT ELİFIZETÉS EGY ÉVRE: 1590 FT 6 Internet: (angol) (spanyol)

6 M e t o d i s t a GYÜLEKEZET Körzeti események 2009 AZ ÉV VÉGE AZ ÖSSZEGZÉS, ÖSSZESÍTÉS IDEJE IS, LAPUNKBAN ENNEK RÉSZEKÉNT KÍSÉRELJÜK MEG ÖSSZEFOGLALNI A LEGFONTOSABB IDEI KÖRZETI ESEMÉNYEKET. EGYÚTTAL AZZAL A KÉRÉSSEL FORDULUNK A KÖRZETEK VEZETİIHEZ, HOGY EZEKRİL ÉV KÖZBEN IS RENDSZERE- SEN ÉRTESÍTSÉK SZERKESZTİSÉGÜNKET! 1. TAGFELVÉTELEK Balog Amália, Bódi Róbert, Bódi Róbertné, Bódi Miklósné, Bódi Amália, Djubók Péter, Djubók Péterné, Erdei-Nagy Ádám, Erdei-Nagy Ádámné, Moldován József, Moldován Józsefné, Horváth János, Rendes László, Vadász András, Vadász Andrásné, Vadász Zoltán, Vadász Zoltánné, Balog Gyızıné, Túróczy Barnabásné, Balogné Budai Katalin (Alsózsolca), Jerkovich Réka, Gyıri László (Budakeszi), Bonyhay Lajosné, Kérészi Ferencné, Kormos Márk, Szuhánszki Tamás (Miskolc), Hlatky Zsolt (Nyíregyháza), Vitrainé Kéri Zsuzsanna, Zemankovics Magdolna, Rózsa János, Khaled-Tömöri Boglárka (Óbuda), Eszéné Keve Márta, Domby Raymund, Gál Tamás, Gál Tamásné (Pest), Kovács Gáborné, Rontó Gyuláné (Sajópetri), Kubina Istvánné, Tölgyesiné Mária, Kovács Gabriella (Szekszárd) 2. GYERMEKSZÜLETÉSEK Csontos Letícia (Abony), Erdei-Nagy Dávid, Erdei-Nagy Krisztofer, Ifj. Erdei-Nagy László (Alsózsolca), Csernák Mirjám (Kaposvár), Csikós Anna (Miskolc), Vitrai Lea, Khaled-Abdo Lilian (Óbuda), Séra Sámuel, Szepesi-Thaly Ajna, Czuczor Álmos (Pest), Kıszegi Johanna, Lakatos Antonió (Pécs), Harman Benedek (Szeged), Kovács Johanna (Szekszárd) 3. KERESZTELİK Erdei-Nagy Dávid, Erdei-Nagy Krisztofer, Ifj. Erdei-Nagy László, Erdei-Nagy Barbara, Budai Kiara Mária, Balog Klarissza (Alsózsolca), Csernák Mirjám (Budakeszi), Trencsényi Bettina (Dombóvár), Csikós Anna (Kistokaj), Nagy Viktor, Gáspár Benedek, Orth Júlia, Paszternák Lilianna Sára, Khaled-Abdo Lilian (Óbuda), Fekete Dorottya, Galambos Eszter (Pest), Kıszegi Johanna (Pécs), Takács Anna (Polgár), Fazekas Kristóf Bonifác (Szeged), Kovács Kökény, Kovács Johanna (Szekszárd) 4. KONFIRMÁCIÓK Müller Martin Artúr, Trencsényi Bettina (Dombóvár) 5. ESKÜVİK Tényi Imre és Major Blanka (Abony), Molnár Richárd és Erdei- Nagy Mária (Alsózsolca), Nagy Károly és Pucsok Anna (Budakeszi), Horváth Áron és Burprich Boglárka (Hetes), Hriczó Iván és Máté-Márton Anna (Kaposvár), Antal Balázs és Jennifer Tamor (Óbuda) 6. TEMETÉSEK Rontó Kálmánné, Balog Lajos, Erdei-Nagy Mihályné, Balog Éva (Alsózsolca), Szamosvölgyi Lászlóné (Budakeszi), Nagy Józsefné (Dalmand), Horváth Józsefné, Burprich Rudolf Gyula, Kugli Gyula (Dombóvár), Boros Vilmosné, Sárvári Józsefné (Kaposvár), Szabó Sándor (Kistokaj), Falusi Józsefné, Farkas Józsefné (Miskolc), Szekeres Mihályné, Rakovits Béla, Asztalos Józsefné (Nyíregyháza), Kósa András és Kósa Andrásné Garay Julianna (Óbuda), Schäfer György, Mühl Anna (Hidas), Renner Ferencné (Sásd), Vida Józsefné (Sopron) HA ÉLÜNK, AZ ÚRNAK ÉLÜNK, HA MEGHALUNK, AZ ÚRNAK HALUNK MEG. AZÉRT AKÁR ÉLJÜNK, AKÁR HALJUNK, AZ ÚRÉI VAGYUNK. MERT AZÉRT HALT MEG ÉS TÁMADOTT FEL ÉS ELEVENEDETT MEG KRISZTUS, HOGY MIND HOLTAKON MIND ÉLİKÖN URALKODJÉK. RÓMA 14,8-9 K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 7

7 RÓLUNK SZÓLVA M e t o d i s t a Kicsiny kis fényeddel világítani fogsz! LAKATOS LILLA HELYI LELKÉSZ (BUDAPEST-ÓBUDA) Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. (Ézs 49,6) A fenti ige más szavakkal: Ne csak a saját körzetedben és gyülekezetedben légy világosság! Eljuttatom híredet, fényedet sokkal messzebbre, hogy megtudja mindenki, hogy én vagyok a Megváltó! KHALED A. LÁSZLÓ ÉN VILÁGOSSÁG? Kinek a számára vagyok világosság, lámpa, jelzılámpa, világítótorony, vagy gyertya? A föld határai? Azok hol vannak? Sokat láttam és hallottam a partnerkapcsolatokról a 13 nap alatt, amit az Egyesült Államokban töltöttem, mint felelıs koordinátor, Magyarország képviseletében. Találkoztam ismerısökkel és meglátogattam ismeretlen helyeket. Részt vettem a General Board of Global Ministry (GBGM) által szervezett találkozón november 5-7-ig. Az amerikai érdeklıdık és az európai küldöttek találkozására lehetıséget nyújtó greensboroi összejövetel nagyon hasznos volt, hogy segítsen bennünket egészséges partnerkapcsolat kialakításában. A Föld határairól, a világ végérıl beszélgettünk, mert van egy norvég városka, melynek ez a neve a föld vége (Verdens Ende). De nem is a földrajzi határokat boncolgattuk, inkább saját határainkról esett szó. Egy lelkész elmondta nekünk, hogy így fogdkozott egy alkalommal Istennek: bárhova elmegy, ahova İt Isten küldi. Isten is komolyan vette ezt, és küldte is, közelre s távolra. HATÁRON INNEN ÉS TÚL Mit is kell átlépni, min kell túllépni ilyenkor? A földrajzi határok átlépése mellett más határokról is szó van. A határainkon, amiket mi magunk szabunk meg, kimérünk és megrajzolunk. A megszokottból kell lépni az ismeretlenbe. Hiszen ık más nyelvet beszélnek, másképp élnek, más szokásaik vannak. S ez a lépés sokszor nehéz. Félelmeinken, elıítéleteken, korábbi talán negatív tapasztalatokon vagy sztereotípiákon kell túllépni. Isten a látóhatárunkat akarja kitágítani. Mindennek célja: a megváltás fénye minden zugba elérjen ez Isten vágya. Mert ahol vállalod a rizikót, ahol beengedsz valakit, vagy kilépsz, hogy megismerj valakit, Isten meggazdagít, megáld! TALÁLKOZÁS MARY WHITE-TAL A texasi csoport több helyen hagyott nyomot, s most részt vettem egy olyan workshop-on, amit Mary vezetett az önkéntes csapatokról. Példaként mutatta be a nyíregyházi videót a többi résztvevınek. Öröm volt ezt látni. A fény eljut messzebbre, mint gondolnánk! İ hozott fényképeket Óbudáról, s kezdte sorolni a neveket az óbudai gyülekezetbıl. Az ı lelkesedése és a jó hírek a májusi evangélizációról lelkesítik a texasiakat! 14 jelentkezı van már, akik júniusban Pécsre jönnek újabb bevetésre. 8 ÚJ KAPCSOLAT 72 VIRGINIAI GYÜLEKEZETTEL! 2009 áprilisában itt járt országunkban egy öt fıs amerikai küldöttség és meglátogatott több gyülekezetet (Györköny, Szekszárd, Pécs, Hidas, Dombóvár, Kisvaszar, Tékes). A vezetı Linda Carty volt, aki egy amerikai koordinátor, misszionáriusként dolgozott Prágában néhány évig. A látogatás sikeres volt, ezt most érzékeltem igazán, ahogy újra találkoztam velük. Szembesültem azzal, hogy itt szerzett tapasztalataikat, a fényképeket, úti élményeiket nagy örömmel osztották meg az otthoniakkal. Az áprilisi látogatás eredménye tehát ez: aláírták november 5-én, a konferencia elsı estéjén a három évre szóló szerzıdést. Virginia állam egy körzete a Petersburg nevet kapta. Ennek szuperintendense Jack T. Martin, 72 gyülekezetért felel. A Magyarországi Metodista Egyház és a Virginia állambeli Petersburg körzet partnerekké lettek. Az a különleges ebben, hogy bár általában gyülekezetek közötti partnerkapcsolat

8 M e t o d i s t a RÓLUNK SZÓLVA alapítása a célunk, most két körzet között (itt az egész magyar egyház körzetnek értendı) jött létre kapcsolat. Az egész egyház részese ennek, így minden magyar metodista gyülekezet. A partnerkapcsolat jelent levelezést, kapcsolattartást. Kérdezhetünk róluk és ık is kérdeznek rólunk. Rendszeres anyagi támogatást kapunk. Személyes kapcsolatok alakulhatnak. Az is lehet majd, hogy ezen felül, vagy ennek keretén belül egy-egy magyar és amerikai gyülekezet talál egymásra. CÉLUNK VAN, KÖZÖS CÉLUNK! A közös alap a kegyelem, amely hordoz, és a szeretet Krisztus iránt. Mindegy hogy mely nemzet tagjai vagyunk. A cigány testvérek között végzett szolgálatunk különösen megérintette ıket amikor itt jártak, ezért ebben szeretnének fıképpen segíteni. Illetve ık is szívesen küldenek önkéntes csapatot, sıt a kapcsolat ennél több is lehet. A partnerkapcsolat fontos nem önmagáért, hanem egy célért alakult: közösen vegyünk részt a misszióban, közösen szolgáljunk, hogy a Jézus szabadító ereje eljusson a föld határáig! NYISD KI AZ AJTÓT, HOGY BEJÖHESSENEK, S HOGY KILÉPHESS! Íme elkezdıdhet a mélyebb megismerés idıszaka, látogatások vagy közös akciók, de ne siettessük a dolgokat, haladjon minden Isten naptára szerint - ahogy Jack Martin szuperintendens fogalmazott. Amikor itt jártak ık is sokat kaptak. Meggazdagodnak a mi hitünk által, ez kölcsönös! Mi is világítunk számunkra. Partnerként szeretnének kezelni bennünket, és megismerni az egész országban folyó munkát. Virginiában egyre nı az érdeklıdés Magyarország iránt. KICSINY KIS FÉNYEMMEL A nagy Amerika tartottam tıle, bevallom. Egy más világ. De miért ne adjak esélyt neki, hogy megmutassa igazi arcát. Az emberek között ott is vannak hívık, rengeteg metodista. Testvéreink. A problémák ott sem kerülik el az emberek életét, erıszak és bánat, sikertelenség és nehézségek kísérik a mindennapokat. Viszont nem mindegy, hogy hogyan kezeljük ezeket. Hogyan éljük meg, hogyan dolgozzuk fel a problémákat? Segítséget kérünk, vagy egyedül maradunk? Tanulhatunk tılük, s ık is tanulhatnak tılünk? Igen. A válasz: igen. Erre ad lehetıséget többek között egy partnerkapcsolat. Tágítsd ki a horizontot, less át a másik kontinensre, írd fel az imalistádra a virginiai gyülekezeteket! Beszélj arról, mit éltél át Istennel, mondjuk el, hogyan munkálkodik Jézus ezen a földrészen! Kicsiny kis fényeddel világítani fogsz, világítani fogunk. S nem is olyan kicsi ez a fény, mert az Atlanti-óceán fölött ível át, és a túlsó kontinensen is látszik, azt pedig akár a Föld határaként is értelmezhetjük. KURDY ISTVÁN (SZOLNOK) A téma nagysága abban van, hogy a gyülekeezetben Jézus Krisztus arcának kell kiábrázolódnia a szeretet által munkás hitben, az Isten dicsısége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való megvilágítása végett. A téma sokrétősége abban van, hogy a szeretet olyan, mint a napsugár, nélküle nincs élet a földön, s ez a szent fény az 1Kor 13-ban, mint egy prizmán keresztül színeire bomlik. A teremtmények közül egyedül az embernek van lehetısége arra, hogy öntudatosan átélje és magáévá tegye Isten szeretetét a Jézus Krisztus váltsághalála által: újonnan születhet egy magasabbrendő, örökkétartó életre, s mindinkább ennek a szeretetnek engedheti át az uralmat egész életén. Ez a tulajdonképpeni keresztyén élet, a Krisztianitás. Most ennek a gyakorlatáról kívánok szólni a család és a gyülekezet területén, mert annyira összefügg a kettıl. Az elsı gyülekezet családias, tehát vagyoni, jogi K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S A szeretet gyakorlása a családban és a gyülekezetben 9

9 RÓLUNK SZÓLVA M e t o d i s t a A SZERETET HIMNUSZA (RÉSZLET) A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltőr. A szeretet soha el nem múlik. (Pál apostol, 1Kor 13,4-8) és szeretetközösségben élt. Ez a családias jellege ugyan ma már nem olyan magától értetıdı, de ma is szoros kapcsolat áll fenn a család és a gyülekezet között. A gyülekezet és a család, mint a gyermekek lelki-szellemi fejlıdésének környezete, tisztaságával, intrikamentes légkörével mely Istenbıl származik, nyújtják a lehetıséget az egész -séges életvitelre: Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal összhangban élni. A szeretet türelmes (hosszútőrı). Montecuccoli azt mondta: a hadviseléshez pénz, pénz és pénz kell. Nos, a gyermekneveléshez meg a jó társadalmi és házastársi kapcsolathoz türelem, türelem és türelem szükséges. Van-e elegendı türelmünk gyermekeink, házastársunk, gyülekezeti testvérünk meghallgatására, megértésére? John Wesley édesanyja a sok gondja mellett nagy létszámú családja minden egyes tagjának hetenként egy teljes órát szentelt, hogy elbeszélgessen vele. Csendesnapjainkon pszichológusok mondták el, hogy hány órát fordítanak gyógyító emberi kapcsolatok kiépítésére. Ne rázzuk le egymást! Amit fontosnak tartunk, arra mindig szokott idınk lenni. Gyermekünk, gyülekezetünk tagjai egyszer csak önállóak lesznek, vagy bizalmukkal máshoz fordulnak. Jézusnak mindig volt ideje mindenki számára. Ennek titka bizonyára az volt, hogy sohasem rabolta el az idıt a Atyával való közösség keresésétıl. A szeretet kegyes (jóságos). Ez is felülrıl való. Ha hiányos vagyok ebben, a magam kívánságainak élek, azonnal oda kell sietnem imában a szeretet forrásához, hogy szeretni tudjak, hogy én is szerethetı legyek s ez továbbgyőrőzik a családban, gyülekezetben, társadalomban. A szeretet nem irigykedik. Irigységre kívánkozik a lélek mondja Jakab apostol. Irigyeljük gyermekeink idejét, ha olvasásba merülnek és gyorsan megbízzuk valaminek az elintézésével. İk is nagyon tudnak így mérlegelni, hogy a másiknak több ne jusson valamibıl, de mi is könnyen válunk személyválogatóvá valamelyik irányban. Irigyek lehetünk családtagjaink barátjára, hogy nem csak velünk foglalkozik. A szeretet felszabadítja, az irigység megköti az embert. Mi van, ha valakinek több talentuma van, többet szolgál például a lelkész -, hogy mások is jobban szeretik, több a szabadideje, szebb a lakása, autója, telefonja van s mi ezeknek híján vagyunk? A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, azaz nem dicsekvı, nem pöffeszkedı. A mi gyermekünk szebb, jobb, okosabb, mint a másoké. A sok gyerekre is büszkék lehetünk s lenézünk miatta másokat. A megromlás elıtt felfuvalkodottság jár (Péld) Ha valaki meg akar állni, az alázatosokhoz szabja magát. Nem cselekszik éktelenül. Nem arrogáns, nyers, hanem figyelmes, tapintatos. Az udvariasság az apró dolgokban megnyilvánuló szeretet. Egy komoly hívı ember ezért tud megállni a mőveltek között, míg sok tanult, de goromba ember nem. A gyermekek felvilágosítása is ıszintén, az ı értelmi szintjükön és semmiképpen sem szemérmetlenül történjék. Ugyanakkor félelmes sors a Hám sorsa is: menekült az özönvíztıl, de átok alá került az ítélkezés miatt. Egy idıs lelkipásztor mondta: Semmit sem kívánok mondani, ami engem felemel, még kevésbé olyat, ami másokat lekicsinyít. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem indulatoskodik, nem a megtorlás irányítja. Ez pedig gyakran az erényes emberek bőne. A gyermek fenyítése szükséges (Zsolt , Jézus is gerjedt haragra, korbáccsal kergette ki a templomgyalázókat), de ne cél legyen a büntetés, indulatunk levezetésére, csak eszköz a nevelésre. Ne fenyegetızzünk, de mindig kell tudnia az egyébként félénk szívő gyermekeknek, hogy miért fenyítjük. Evéstıl-ivástól való eltiltással ne büntessük. Felhozza napját jókra, gonoszokra, esıt ád igazaknak és hamisaknak. Az, hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal jelentse azt, hogy szemeinkkel tudjuk tanácsolni a gyermeket, szavak nélkül is, de azt is jelenti, hogy az igazságot legyünk képesek saját érdekeink fölé emelni, elismerni akkor is, ha gyermekeinknek, házastársunknak, vagy a lelkésznek van igaza. 10 Mindent elfedez, mindent elhisz, mindent remél, mindent eltőr. Ne bélyegezzünk meg senkit sem: Te már ilyen vagy, nem is leszel más. Megváltozni csak az tud, akiben bíznak. Nem hiszékenynek, de bizakodónak kell lennünk. Nem elkendızzük, hanem elfed-

10 M e t o d i s t a 24. DIMENZIÓ jük, megbocsátjuk a hibákat, az isteni szeretet fényében: én sem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél. Isten országában minden szalonna kutyából van. A családi nevelés fellazulása az oka sok tragédiának. A szeretet soha el nem fogy. Ahogy a sportban is, itt is fontos a készség elsajátításában a gyakorlás. Igyekezzetek a szeretetre. Zsid 13 bevezetése: Az atyafiúi szeretet maradjon meg. Ehhez tartozik a vendégszeretet. Arany Jánosnak a Családi kör c. halhatatlan verse egy vendég befogadásával zárul. Bizonyosan sokunknak gazdag tapasztalata van ezen a téren. Legyen az a vendég bár egy más városba került hívı katonafiú, fogadjuk be a családba, a gyülekezetbe. Megkülönböztetett tisztelettel tartozunk a gyülekezet elöljárói iránt. (1Thessz 2,13, Zsid 13,17) Ha ezt elmulasztjuk, az nekünk nem használ. Történjék bármi is a családban és a gyülekezetben, csak a szeretetet fogja igazolni az élet, legyen az Náthán próféta szolgálata, vagy Gedeoné. Humorunk (2. rész) SZUHÁNSZKI JÁNOS (PÉCS) Komikusnak hatnak az emberi hibák is. Nevetséges a fösvény a gyáva vagy a nagyravágyó ember; ık meg nem is tudják, hogy rajtuk mulatnak sokan. A nagyravágyó ember Bábel tornyának építésekor belefullad gıgjébe. Humor az is, hogy Isten összezavarja nyelvüket, és nem értik egymást, majd szétszélednek. Ám az még nagyobb, hogy az Úr leszállt az égbıl, hogy lássa az égig érı tornyot. (1Móz 11,5) Vakondtúrás aránylik a világegyetemhez? Az is egyenesen zavarba hozó, amikor a lelkiség takarója alól kilátszik a testiség. Egy író sohasem beszél errıl, csak ha gúny tárgyává akarja tenni a szereplıt. Dávid menekül Saul király elıl, Saulnak azonban közben egy sürgısebb ügye támad. A természetes szükséglet ugyanis a győlölet elıtt van, mely a király számára is kötelezı érvényő. Dávid megkönyörül rajta, nem öli meg, de így még nagyobbat esik a szemünkben. (1Sám 24,1-9) Illés ugyanilyen célzással teszi nevetségessé Baált, aki azért nem válaszol, mert esetleg félrement, úton van, vagy alszik. (1Kir 18,27) Sok vígjáték azzal él, hogy a test fölébe kerekedik a léleknek, a forma le akarja gyızni a tartalmat, a bető a szellemet. Jézus vitapartnereit, kísértıit ennek tükrében látjuk szánalmasan nevetségesnek. A farizeusokat például, akik a formához inkább ragaszkodnak, mint a tartalomhoz. Így történik ez a törvény és felebarát, az adófizetés, a templomadó esetében is. A szombatnapi kalásztépésért vagy gyógyításokért már meg is akarják Jézust ölni, öletni. A fordítás-megfordítás a saját hálójába esı cselszövı komikuma. Ez történik Eszter könyvében a legnagyobb méltóságú úrral Hámánnal Ahasvérós perzsa király udvarában. A cselszövése nevetségessé válik, akárcsak a farizeusoké, akik megpróbálják Jézust újra és újra tırbe csalni. Hámánt az Eszter királyné unokabátya számára állított akasztófán végzik ki. Jézus úgy válaszol, hogy a kérdezı bizonytalanodik el. Csak engedelmeskedni tud a példázat csattanóján a jézusi parancsnak: Eredj, és hasonlóképpen cselekedj! Véresen komoly az az ismétlés, fekete humor az a kép, ahogyan Izráel népe bánt a prófétákkal. Szinte mindig üldözték ıket, ık meg egyfolytában csak mondták az Úr üzenetét. Ha elégették a próféciát, akkor újraírták. Ha kiküldték az ajtón, bejött az ablakon. Ez a párbaj zajlik végig az Ószövetségben az Isten által küldött próféta és az ıt befogadni nem akaró nép között. Végül Jézusban egyszülött Fiát küldte Isten, akit viszont megöltek mondván: ördög van benne. (Mt 12,24) Ha kinevetnek bennünket, MME K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 11

11 24.DIMENZIÓ M e t o d i s t a gondoljunk arra, hogy Jézust elıbb nevették ki. Ezzel azonban az igehirdetés bolondságát bízta ránk, hogy üdvözítse a hívıket. (1Kor1,21) A váratlan fordulatok a beszédben cselekedetben is vezethetnek derőhöz. Jézus ennek is nagy mestere. Sokszor várakozásunk ellenére tesz valamit: a vizet borrá változtatja, és nem a bort vízzé. Vagy a hamis sáfár példája a világ fiainak okossága: ha nem figyelünk, akkor elszalad mellettünk a lehetıség. Azt mondja Jézus a Hegyi Beszédben: szerezzetek magatoknak barátot a hamis mammonból. (Lk 16,9) İt nem lehet beskatulyázni, fiókos szekrénybe zárni. Jézus rákényszerít, hogy mindig éberen koncentráljunk, és különbözı nézıpontokat is használjunk. Váratlan fordulat a Jairus leányának feltámasztásánál a nem halt meg, csak aluszik kifejezés. Ezért a gyászolók (!) kinevetik Jézust. Itt is történik valami olyasmi, amit senki sem vár. Csakhogy a leányka feltámasztásán túl egy magasabb rendő humorral, az életigenléssel találkozunk. Ennek a célja pedig: felszabadítani az embert a görcseibıl, és parttalan örömet adni neki, melyben új életet kezdve lehet együtt ezentúl Teremtıjével. Talán legközelebb áll hozzánk a nyelv humora. Ezeket értjük legjobban? Akár erkölcsileg eltorzult helyzetekben is tréfás megjegyzések születhetnek. A Biblia és Isten vonatkozásában a mosolyból elkomolyodunk. Jeremiás írja kora erkölcsérıl: Viháncoló ménekké lettek, mindegyik a más feleségére nyerít. (Jer 5,8) Nem csoda, hogy az Úr is vastag hasonlatot használ: Én is arcodra borítom ruhádat, hogy kilássék gyalázatod. (Jer 13,26) Ilyen értelemben humoros Jézus példabeszéde az álszent farizeusokról: Vak vezetık, kiszőritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. (Mt 23,24) Mosolygunk, amint elképzeljük a nagy állatot a képmutató torkában, de elkomolyodunk, amikor mi nyeljük le. Szellemesnek mondjuk az éles elméjő, ötletes beszédő embert. Bölcs Salamon írásaiban többek között a Példabeszédek könyvében számos szellemes mondás található. Egyikben másikban erısen érzıdik a népi nyelvi sajátosság. Soknak közülük magyar megfelelıje is van. Mint a sántának lábai, úgy lóg a bölcsmondás a bolondnak szájában. (Péld 26,7) Aki vermet ás másnak, abba belé esik. (Péld 26,27) İ megtapasztalta a poligámia átkát is: A záporesı idején csepegı háztetı és a zsémbes asszony egyformák: aki feltartóztatja, szelet tartóztat fel, és jobbjával olajat fog meg. (Péld 27,15-16) A fokozás érdekében képzeljük el ezeket vizuálisan. Nem szellemessé, hanem komikussá válik azonban az, aki változatlanul ismétli ugyanazt a formát, sztereotípiát, közhelyeket mond. Üres szólammá válhat a legszentebb, legszerelmesebb szó is tartalom nélkül. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. (Péld 17,9) A szójáték nemcsak gyönyörködtet, hanem mélyebb összefüggéseket világít meg. Fordításban ez majdnem mindig eltőnik, de vannak briliáns megoldások is. A bibliai Bábel és bálal szavak hasonló hangzásúak. Az elsı azonban Isten kapuját jelenti, a második jelentése pedig: összezavar. A gıgös emberiség kezdeményezésérıl ma már nem az építkezés, hanem a nevetséges kudarc jut eszünkbe. Legismertebb Ézsaiás könyvének szójátéka (5,7). A próféta azt veti a nép szemére, hogy az Úr várt jogırzésre, és lett jogorzás, irgalomra várt, és lett siralom (Károli-fordítás). Az új fordításban a szavak így válaszolnak egymásnak: törvényesség önkényesség, igazság kiáltó gazság. Összegezve megállapíthatjuk a prédikátorral: Van ideje a nevetésnek. (Préd 3,4) Például az ünnepekben, és különösen karácsonykor a Megváltónak újszülöttként örülve. Azután feltámadáskor: az emberek azt hiszik, hogy Isten Fiát fogva lehet tartani a sziklasírban kıvel és ırséggel de nem. A fogolytáborok egykori rabjai visszaemlékeznek a vidámság és a nevetés életmentı erejére. Megfigyeltük, átéltük: a legtöbbet szenvedett ember a leghumorosabb, legalábbis érti a humort. Több mővész nagy szenvedések árán alkotta örömrıl szóló mőveit. Ezek alapján nem a feltámadásban van a legnagyobb öröm? Meghalni a bőnnek, és élni a szabadságnak enélkül a kontraszt nélkül van igazi boldogság? 12 Jézus miközben igenelte az életörömöt, azt is mondta tanítványainak: Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. (Mk 16,15) Mi is az evangéli-

12 M e t o d i s t a MÚLT-KOR um? Csak nem a jó hír, az öröm üzenet? Názáretbeli beszédében Jézus is az öröm követe: az Úr küldött engem, hogy jó hírt vigyek a szegényeknek. (Ézs 61,1-2, Lk 4,18) Ennek a végtelen örömnek a vidám hírvivıi lehetünk mi is. Nem savanyú, pesszimista emberekként számolgatnunk hátralevı földi napjainkat, hanem a királyi menyegzı meghívott várományosaiként élhetünk boldogan, amíg át nem lépünk egy tökéletesebb öröm-létbe. 80 éves a Szegedi Körzet SZTUPKAI MIHÁLY LELKÉSZ (SZEGED) A szegedi gyülekezetünk, alapításának 80 éves évfordulóját ünnepli ebben az évben. Az igei mottónkat a Zsoltárok könyvébıl vettük, a 48. fejezet 10. versét: Szeretetedre visszaemlékezünk, templomodban Istenünk. A különbözı megemlékezésekkel, bizonyságtételekkel, a múltat bemutató újságcikkek felolvasásával, korabeli fotók és dokumentumok kiállításával, egy több vasárnapot magában foglaló ünnepléssorozat indult el, amely minden alkalommal, és a megjelenítés valamennyi módozatával a hőséges Istenre mutat, a kegyelemmel, szeretettel gondoskodó Mindenhatónak ad hálát és mond köszönetet. Így emlékezünk Hecker Henrik metodista lelkipásztorra, szegedi gyülekezetünknek alapító lelkészére, illetve Szabó Andor lelkipásztorra, aki Hecker Henrik korai halálát követıen folytatta a szegedi gyülekezet gondozását 3 évtizeden át egy 12 éves megszakítással. Október 31-én a már elhunyt két lelkipásztor síremlékének megkoszorúzásával emlékezett gyülekezetünk Henrik bácsi esetében a 80 éves kezdetre, Szabó Andorra pedig halálának 10. évfordulója alkalmából. Az ünneplés sorozat az október 8-ai aratási hálaünnepünkkel vette kezdetét, amikortól a 80 esztendıt felölelı múlt dokumentumait, fotóit állítottuk ki a gyülekezeti terem falára. Vasárnaponként a fiatalok közremőködésével a rendelkezésre álló dokumentumok segítségével idézzük föl az elmúlt idıszak gyülekezetünket érintı történelmi eseményeit, illetve a közösség lelki életét formáló, és meghatározó lelkipásztori áhitatokat, leveleket, lelkészeink életét, szolgálatát bemutató feljegyzéseket, evangéliumi énekeket. Vadászi András ma még köztünk élı és szolgáló nyugdíjas lelkész egy istentiszteleti szolgálat keretein belül szól az általa megélt idıszakról, összegyőjtjük, és megjelenítjük a gyülekezetben, illetve a Szeged körül élı tanyákon hőséges szolgálatokat végzı laikus igehirdetık, elöljárók, a gyülekezetért égı szívő lelki munkások életrajzait, szolgálatuk mibenlétét, mondanivalójuk jellemzı üzeneteit. Az egyik vasárnapi istentiszteletünk azt a célt szolgálja, hogy a ma még élık, a gyülekezetünk tagjai emlékezhessenek vissza személyes élményeikre, és bizonyságtételeikkel segíthessék kiegészíteni azt a képet, amely Urunk gondviselı kegyelmét mutatja. A Nıi Kör adventi együttlétén emlékezik a lelkészfeleségekre, teherhordozó MME K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S VASÁRNAPI ISKOLAI CSOPORT HECKER HENRIKKEL (1936) GYÜLEKEZETALAPÍTÓ LELKÉSZ 13

13 MÚLT-KOR M e t o d i s t a nıkre, asszonyokra, a gyülekezetben végzett áldozatos szolgálataikra. Az ünnep kapcsán meseíró és rajzpályázatot írtunk ki a gyerekek számára, Ilyen az én gyülekezetem, ilyen az én Istenem címmel, karácsonyi határidıvel. MME Az Esterházy kórus elıadásában elkészült az a CD, amely Atyáink énekei címmel tartalmazza az elıdeink által is gyakran énekelt evangéliumi énekkincset, amelyet szeretnénk ünneplésünkben mi is felhasználni. Keressük annak lehetıségeit, hogy az elmúlt évtizedben készült, a gyülekezeti életünk mindennapjait bemutató fotókat, videókat és mozgófilmeket is folyamatosan a gyülekezet és az érdeklıdık elé tárjuk. Oroszországi élményeim HECKER HENRIK, BÉKEHARANG MÁJUS SZEGEDI EVANGÉLIZÁCIÓ AZ 1960-AS ÉVEKBEN JOBB OLDALT SZUHÁNSZKI JÁNOS ÉS VADÁSZI ANDRÁS LELKÉSZEK Szép verıfényes júliusi napokban tettük meg a 8 napig tartó utat Oroszországba. Amilyen szép és természeti szépségekben gazdag volt az út elsı negyede, olyan egyhangú, bombatölcsérekkel és elpusztított harckocsikkal tarkított volt a hazánkon kívül esı része. Az orosz síkságot szelte vonatunk, amikor az otthon maradottak miatti aggodalom ülte meg szívemet. Jó könyv olvasásában kerestem vigaszt. Elesnek mellıled ezeren és jobb kezed felıl tízezeren és hozzád nem is közelít. (Zsolt 91,7) igével válaszolt az Úr ezen könyv által aggodalmaimra. Az Úr Lelke által megbizonyosodtam abban, hogy itthoni feladataim elvégzésére megtartja még testi életemet. Csodálatos vigaszt és erıt kölcsönzött ez az élmény egész künn tartózkodásom alatt. A testvéri közösségnek valóságát, megırzı és vigasztaló erejét ilyen nagy mértékben csak oroszországi tartózkodásom alatt tapasztaltam meg. Mint egy védı öv vettek körül az itthoni könyörgések. Noha környezetem és helyzetem révén nagyobb veszély fenyegette lelkemet, mint otthon mégis azt tapasztalhattam, hogy az Úr kegyelme csodálatosan megırzött. ( ) Karácsony hetében volt, amikor éjfél körül német eltévedt tiszteket kalauzoltam a városban. Amikor hazafelé tartottam, egy ház elıtt néhány bútor darab állt, köztük egy zongora is. Szépen esett a hó, igazi karácsonyi hangulat uralkodott. Kinyitottam a zongorát és a nyílt utcán eljátszottam néhány karácsonyi éneket, köztük a közismert Csendes éjt is, gondolván magamban, ha már nem hirdethetem nektek itt ebben a hitetlen városban, hogy Úgy szerette Isten a világot, hogy az İ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen İ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16), legalább hadd játsszam el ezen a zongorán és szálljon fel innen is hálaének az Úr trónjához. 14 Szentestén, éppen a karácsonyfa ünnepünk elıtt keresett fel egy zeneakadémiai tanár. A katolikus tábori lelkészt kereste, aki engem tolmácsnak kért fel. Az ısz tanár az ünnepek közeledtére lelki vigaszt és vallásos könyvet kért. Késıbb a tábori lelkész kérelmére el is vittem a tanár lakására egy áldott könyvet. Mint egy kis gyermek, úgy örült ez az ember a könyvnek. Beszélgetés közben megtudtam, hogy van neki Bibliája is. Azonnal serkentettem arra, hogy olvassa csak ezt és kérje az Urat, hogy világosítsa meg az ı elméjét, majd megtapasztalja az Úr csodálatos kegyelmét. Mint egy teljesen kiszáradt szivacs, úgy szívta fel az ı lelke az élet igéjét. Két örvendetes tény tárul itt lelki szemeim elé. Bármennyire is harcoljanak a hit ellen, az Isten után való szomjúság és vágy elıbb vagy utóbb mégis csak kitör a lélekbıl. A másik örvendetes tény, hogy Oroszországban egy orosz lélek megtéréséért vállvetve munkálkodik és imádkozik két különbözı felekezető lelkipásztor. Hála legyen az Úrnak, hogy a Lélek egysége nem távoli elérhetetlen hiú ábránd, hanem valóság, és már itt a földön is megvan mindazokban, akikben Isten Lelke lakozik, bármely táborhoz is tartoznak. Ebben a hitben való megerısödésem egyik legértékesebb oroszországi tapasztalatom.

14 M e t o d i s t a NİKRİL NİKNEK Gyújts fényt szereteteddel, jóságoddal, hogy szebb legyen a föld! SZTUPKAINÉ PÁL ZSUZSANNA (SZEGED) Advent környékén minden évben leveszem a könyvespolcról azokat a novellásköteteket, amelyek régi korok karácsonyait idézik. Legyen az Móra Ferenc, Gárdonyi, az erdélyi és felvidéki magyar írók karácsonyi novellái, versei, Fekete István vagy Wass Albert könnyeket fakasztó elbeszélései. Egy rohanós, fárasztó nap után olyan jó bebújni a meleg ágyba és ezeknek az írásoknak az üzenetén kicsit lehiggadni, megnyugodni. Nem volt akkor adventi kalendárium, naponkénti meglepetéssel a gyerekek számára, hogy könnyebben számolják a karácsonyig visszalévı napokat. Kalendárium egy volt, egész évre szóló, amely sok esetben egyetlen forrása volt a kultúrának. Nem volt akkor reklám és villogó fények az áruházakban, ahol ma már november végétıl hangosan szól a Csendes éj. Nem volt több fény, csupán egy pislákoló gyertya, amely az imádkozó öregek számára a Biblia lapjait megvilágította. Nem volt más ajándék a karácsonyfa alatt, mint pár szem alma, dió, mézeskalács, késıbb esetleg faragott lovacska, vagy az édesanyák által készített rongybaba. Sok minden nem volt. De volt valami, amit nagyon-nagyon hiányolok a mi 21. századi adventünkbıl. Mi az, ami ma az adventi várakozást és a karácsonyi ünnepeket kívánatossá, tartalmassá, idıszerővé teszi? Vagy a jászol már nem idıszerő? teszi fel a kérdést versében a költı. Talán túl sok megfáradt, csalódott, megkeseredett keresztyén él a mai világban, akik a rohanásban, a vásárlási lázban elvesztették az advent és karácsony örömét, a túl sok csillogásban magát a fényt és a szupermarketek tolongásában nem értjük az angyalok bátorítását: Ne féljetek! Ott van az éjjeliszekrényemen Benkei Ildikó: A fénygyújtogató címő könyve is, amely Böjte Csaba atyával való beszélgetését írja le. Tudjuk, hogy Csaba testvér ahogyan magát nevezi, több száz árva gyermekrıl gondoskodik Erdélyben, Déván. A legelesettebbeket segíti, az elhagyott, nehéz, sokszor lehetetlen és embertelen körülmények között élı gyerekeket. İ írja: Én inkább arra hajlok, hogy ne problémaorientáltak legyünk, hanem örömorientáltak, hogy a fényt, a meleget, az örömet vegyük számba. Örvendjünk annak, ami van, ne amiatt szomorkodjunk, ami nincs. Gyújts fényt szereteteddel, jóságoddal, hogy szebb legyen a föld! Hogy mindenki Isten gyermekeként abban az örömben éljen, mint én, hogy meg tudjam fogni a kezét, s együtt tudjuk építeni Isten országát. Valahogy az lenne jó írja egy levélrészletben Böjte Csaba, hogy az igazságokon legyen a fény, s ne a szájon, amely kimondja. A szeretet üzenetének én csak hordozója szeretnék lenni, a fény maga a Krisztus. Egyedül Jézus adja meg a karácsony igazi tartalmát, fényét, aki azért jött, hogy szeretetet hozzon a világba, és ez a szeretet ma is idıszerő, aktuális, értékes ajándék. Teréz anya mondta: Adni kell, adni, mindent odaadni: munkát, erıt életet, pénzt, ruhát és kenyeret, könnyet, mosolyt, simogatást, jószándékot, jóakarást, imádságot, egészséget, melegséget, élı hitet. Odaadni akárkinek, a legelsı nincstelennek. Szeretetet adni adni, s érte semmit sem kívánni. Így lesz igazi és tartalmas számunkra az ünnep. SZERKESZTİSÉGÜNK ÁLDOTT ADVENTI JÉZUS-VÁRÁST, BÉKÉS ÉS BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁN AZ OLVASÓKNAK, MEGKÖSZÖNVE LAPUNK EGÉSZ ÉVI TÁMOGATÁSÁT ÉS TERJESZTÉSÉT! K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 15

Hírek WWW.METODISTA.HU

Hírek WWW.METODISTA.HU HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ İSZI LELKÉSZTOVÁBBKÉPZİ Budapest-Óbuda, november 9-12. 2. MIX VÁNDORCSENDESNAP Budapest-Pest, november 14. PROTESTÁNS MÉDIAMŐHELY Balatonszárszó, november 20-22.

Részletesebben

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele

A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele 2007. Karácsony 1 XXIX. évfolyam, 4. szám 2007. KARÁCSONY A Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánia Hírlevele Alapítva 1925-ben, újraindítva 1999-ben. Karácsony, vagy a kalácsom Advent nem a bevásárlás ünnepe!

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben

Pálya. Huszonöt éves Dunaharaszti evangélikus temploma. Diakónia a szavak nélküli igehirdetés. Közgyûlés az északi kerületben evangélikus hetilap 72. évfolyam, 47. szám 2007. november 25. Az egyházi esztendõ utolsó (örök élet) vasárnapja Ára: 180 Ft izgalmas kihívást jelent egy olyan korabeli angliai Luther-képpel szembesülni,

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. SZENT KERESZT 2011. FEBRUÁR AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. A szent keresztség Az Úr Jézus megkeresztelkedésének története arra irányítja figyelmünket,

Részletesebben

Keresztyén élet örvendezı élet

Keresztyén élet örvendezı élet örömhírlap A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 12.ÉVFOLYAM, 2.SZÁM 2007. Újkenyér Keresztyén élet örvendezı élet TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Vezércikk 1 Balatonfenyves 2-6 Nıi csendeshét

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Sokan barátaiknál, ismerõseiknél szálltak meg, ám voltak olyanok, akik elõször jutottak el Lappföldre. f Testvérek a Mikulás földjén 4.

Sokan barátaiknál, ismerõseiknél szálltak meg, ám voltak olyanok, akik elõször jutottak el Lappföldre. f Testvérek a Mikulás földjén 4. evangélikus hetilap 71. évfolyam, 49. szám 2006. december 3. Advent 1. vasárnapja Ára: 165 Ft Várok türelmetlenül toporogva, egyre csak az órát lesve (mintha legalábbis siettethetném a perceket) Látszólag

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

www.fasor.hu A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! www.fasor.hu Újfolyam 38. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. december Áldott, szép karácsonyt kívánunk olvasóinknak! MAGVETÉS Babits Mihály CSILLAG UTÁN Ülök életunt szobámban,

Részletesebben

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón

És a földön erõszak? Hálaadás Cavinton helyett Kettõs jubileum Szekszárdon. Életmûdíj-átadás a könyvbemutatón evangélikus hetilap 73. évfolyam, 50. szám 2008. december 14. Advent 3. vasárnapja Ára: 199 Ft Az immáron 349 tagegyházat, közel 600 millió keresztényt magában foglaló EVT a világ legnagyobb ökumenikus

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

2010. JÚNIUS-JÚLIUS X. ÉVFOLYAM 90-91. SZÁM. Nyári kavalkád

2010. JÚNIUS-JÚLIUS X. ÉVFOLYAM 90-91. SZÁM. Nyári kavalkád MIX A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA ÁRA: 500 FORINT 2010. JÚNIUS-JÚLIUS HTTP://MIX.METODISTA.HU X. ÉVFOLYAM 90-91. SZÁM Nyári kavalkád 2010 Kitört az idei nyár. Ebbıl sajnos egyelıre

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Misszió Művészet Közösség A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT 22. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2006. III. NEGYEDÉV 2006.

Részletesebben

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség;

Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; VII. évf. 12. szám 2013. Szerkeszti: Sóskuti Zoltán, Kelemen Zoltán; Lektorálta: Szabados Ádámné; Kiadja: Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség; Ajánló jelen számunkból: Sóskuti Zoltán: Gyönyörködök

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. A szent cselekmény SZENT KERESZT 2012.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. A szent cselekmény SZENT KERESZT 2012. SZENT KERESZT 2012. MÁRCIUS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS 3. Aki bérmálkozott már, az tudja, aki még nem, az is láthatta, hogyan történik a bérmálás.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS 1.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS 1. SZENT KERESZT 2011. MÁJUS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS 1. Amikor a szent keresztségrıl beszélünk gondolva a mi keresztelésünkre is - tudnunk kell, hogy

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Lukács Tamás: Szolgatársak, testvérek és munkatársak Pál munkatársi körében... 7

TARTALOMJEGYZÉK. Lukács Tamás: Szolgatársak, testvérek és munkatársak Pál munkatársi körében... 7 TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Sinka Csaba: Törıdés krisztusi módon... 1 Lee Roberson: Örüljetek továbbra is!... 3 BIBLIATANULMÁNY Lukács Tamás: Szolgatársak, testvérek és munkatársak Pál munkatársi

Részletesebben