HÍRMONDÓ. Hírek M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ. ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ. Hírek WWW.METODISTA.HU. M e t o d i s t a 2009. PROGRAMSOROLÓ. ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, 2009. december 29-31."

Átírás

1 HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ Hírek ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, december ALIANSZ IMAHÉT január ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT január SZUHÁNSZKY ESZTER SVÁJCI LÁTOGATÁS október között a Szekszárdi Körzet képviselıi meglátogatták a Lyss-i partnergyülekezetet Svácjban. A svájciak meghívására három fı repült Lyss-be, a delegációt egyházunk nemzetközi kapcsolattartója Lakatos Lilla is elkísérte. Részlet a körzet laikus elöljárójától Szabó Szilvitıl: A gyülekezetben hasonló sorsok, harcok, utak, életek vannak, mint nálunk. Ott is Krisztus mai gyülekezetei vannak. Ott is nehéz a külsıst, pogányt elérni. Ott is szétszélednek a fiatalok. Van miért imádkozniuk. Köszönjük, hogy ott lehettünk, köszönjük, hogy láthattunk és megtapasztalhattunk egy kicsit Isten országából és áldásából. İSZI HÁZASHÉTVÉGE A dobogókıi Manréza Lelkigyakorlatos Házban október 30. és november 1. között a fıvárosi gyülekezetekbıl kilenc házaspár (összesen 22 felnıtt és 27 gyermek) házashétvégét töltött együtt. A szombati elıadás meghívott vendége Schaller Tamás monori református lelkész vott, aki a középsı életszakaszban bekövetkezı házassági válság állapotról ( midlife krízis) beszélt. Részlet az egyik résztvevı beszámolójából: Összességében mindannyian lelkiekben megújulva tértünk haza egy rendhagyó istentiszteleti záróalkalom után. Rendhagyó volt, mert mind a kilenc házaspár részt vett magában a prédikációban, melynek témája a kilenc lelki gyümölcs volt Pál apostol levele alapján. ELHUNYT IVÁNYI TIBOR ( ) Elhunyt Iványi Tibor a szolnoki gyülekezeti körzetünk alapító lelkésze. Iványi Tíbor tól, 1957-ig szolgált a Szolnoki Körzetben, majd Nyíregyházán folytatta lelkészi szolgálatát ben néhány lelkész társával és a hozzájuk kötıdı hívekkel kivált a Magyarországi Metodista Egyházból. Az 1981-ben megalakult Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke lett, november 17.-én bekövetkezett haláláig. Temetése november 27-én a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben volt. METODISTA LITURGIKUS FÜZETEK 1. Egyházunk istentiszteleti gyakorlatáról Metodista liturgikus füzetek cím alatt egy kiadványsorozat indult november utolsó hetében. Az elsı kiadvány címe: A kegyelem éve Az egyházi év és a C perikóparend, melynek apropóját különösen az adta, hogy november 29-én, advent elsı vasárnapjával kezdetét vette az új egyházi esztendı. A 24 oldalas kiadványhoz a bevezetést és a magyarázatokat Vigh Bence írta. Megvásárolható és megrendelhetı az egyházközpontban. İSZI GYERMEKMUNKÁS TALÁLKOZÓ Egyházunk gyermekmunkásai november 28-án szombaton Pesten tartották ıszi találkozójukat. Az egynapos bizottsági megbeszélés során a résztvevık körzetenként ismertették a gyermekmunka jelenlegi helyzetét, és ötleteket győjtöttek az adventi-karácsonyi ünnepre. Ezen a találkozón került sor gyermekmunka és tini munka szétválasztására is. INDULÓ TEMPLOMÉPÍTÉS: BUDAKESZI ALAPKİLETÉTEL! Nagy örömmel és Isten iránti hálával adhatunk hírt arról, hogy november elsı hetében megkezdték Budakeszin a feltáró földmunkákat. A templomépítés hivatalosan november 20-án kezdıdött. Az öregotthon és a diákszálló közötti üres telken épülı új metodista templomból elsı fázisban az alagsori rész fog elkészülni. A körzet november 29-én vasárnap délelıtt rendkívüli eseményt ünnepelhetett: a délelıtti istentiszteletet követıen Szuhánszky T. Gábor lelkész a gyülekezettel és a koreai metodista testvérekkel imaközösséget tartott, amelynek keretében az épülı templom alapkıletételére is sor került. Isten áldja meg a megkezdett munkálatokat! (A képen a budakeszi magyar és koreai metodista gyülekezet lelkészei.) 2 İSZI SZUPERINTENDENS TALÁLKOZÓ november 29. és december 3. között tartották püspöki kerületünk szuperintendensei az ıszi találkozót a svájci alpok szép városában Interlakenben. A német szuperintendensekkel együtt beszélgettek a Püspöki Tanács által kibocsátott pásztori levélrıl, ami Isten megújuló teremtésének védelme érdekében íródott a világ metodistáihoz. A kerületi beszámolók színes csokrában volt szó az albánok között kibontakozó szolgálatról, az algériai nehéz körülményekrıl, a csehországi szuperintendens váltásról, a következı év fontosabb eseményeirıl (Történelmi Konferencia Budapesten 2010, Metodista Fesztivál Krakkóban 2011). A záró úrvacsorai istentiszteleten Rosemarie Wenner német püspök szolgált, akit a következı évre a Püspökök Tanácsa alelnökévé választottak.

2 M e t o d i s t a TEOLÓGIA Advent születése DR. LAKATOS JUDIT (BUDAPEST-ÓBUDA) A ködszitáló, borongós ısz végén, didergı tél elején gyertyafényes ünnep, az advent hoz melegséget és színt életünkbe. A karácsonyt megelızı idıszak megünneplése a keresztény ünnepkörben csak viszonylag késın, a 6. században vált általánossá. A kereszténység a kereszthalálban és a feltámadásban találta meg központi üzenetét, így a húsvét lett a legfontosabb és legkorábban megszentelt ünnep. Ezt követte pünkösd, s idıvel Jézus születésének megünneplése. A keresztény ünnepek nem egyszerő emléknapok, hanem idıszakok, amelyekben a várakozás, a felkészülés is fontos szerepet kap. Az ünnep szokásai, szertartásai megismétlik az elmúlt dolgokat, amelyeknek nem szabad feledésbe merülniük. A minden évben eljátszott betlehemes játék vagy a passiójáték az akkor megtörtént esemény, a születés, a feltámadás részesévé teszi a nézıt. A keresztény ünnep nem rajtunk kívül történik meg, hanem velünk, bennünk. Az adventre is így tekinthetünk, mint ami a karácsonyi készülıdésen és az ajándékvásárláson túl valami sokkal személyesebbre hív meg bennünket. A latin advent szó Jézus Krisztus eljövetelét, a vele való találkozást jelenti, ez az ünnep ígérete. Az ember életében vannak ritka találkozások, amelyek sorsdöntı módon változtatják meg. Az ember érzi, hogy valami különös történik vele, egy másik ember lénye, vagy gondolatai olyan erıvel szólítják meg, hogy más színben kezdi látni önmagát, a világot. Az idı szokásos folyása mintha megállna. Nem tudni, pár perc vagy óra, vagy még több telik el. Az ember nem gondol rá, hogy a pillanatnak egyszer vége szakadhat. Az ilyen sorsfordító találkozásra lehet várni, de nem lehet rá készülni. Váratlanul lepi meg az embert, s utána már nem lehet úgy élni, mint elıtte. Attól kezdve van elıtte és utána, ahol a találkozás egy új kezdet, valami újnak a születése. Valahogy így élték át Jézus kortársai a vele való találkozást. A zsidóság évszázadok óta a Messiás várakozásában élt, s amikor eljött, olyan hihetetlen volt, hogy az Írások a szemük láttára beteljesedtek, hogy a többség nem is ocsúdott fel a várakozásból. A tanítványok is csak lassan ébrednek rá, nem egy nagyszerő tanító áll elıttük, nem egyszerően életük egy értékes, gazdag tapasztalatokat hozó idıszakát élik át, hanem egy életre szóló találkozást. Ez mondatja Péterrel a hegyen, Jézus megdicsıülésekor: Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat. (Mk 9,5) A tanítványok sokszor szeretnék megállítani az idıt, igyekeznek megóvni ıt minden veszélyes helyzettıl, amely a megígért halált siettetheti. De Jézus küldetésének betöltését nem odázhatják el. A Jézussal való találkozás igazi értéke csak halála után lesz nyilvánvaló, amikor már nincs közöttük. Az Emmausba tartó tanítványok, a Jeruzsálemben maradtak szomorúsága abból fakad, hogy elveszítették azt az életközösséget, ami életüknek új irányt, új értelmet adott. A feltámadás és Jézus visszajövetelének ígérete marad az a reménység, ami életben tartja ıket. Marana tha! Urunk, jöjj! hangzott az elsı keresztények mindennapi imádsága. Bár Jézus nem mondta meg, mikor jön vissza, sıt óvta tanítványait attól, hogy az idıt kutassák, ígérete az volt, hogy hamar eljön. Többek elıtt azt mondta, hogy még az ı nemzedékük meglátja Isten Országát (Lk 21,32). A tanítványok, az elsı keresztények ebben a várakozásban éltek. A közeli visszajövetel reménysége sokakat arra a gondolatra juttatott, hogy az idık beteltek, eljött Isten Országa közeli megvalósulása, és kivonultak a világból. Pál apostol azonban új irányt mutatott az elsı gyülekezeteknek. Jézusnak azokat a szavait hangsúlyozta, amelyek arra utaltak, hogy Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja. (Mt 24,36). A gyülekezetek feladatává a szorgos, becsületes munkát tette, MME K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 3

3 TEOLÓGIA M e t o d i s t a KHALED A. LÁSZLÓ lelkükre kötötte, hogy tanítsák, és híven ırizzék a Jézus feltámadásának örömhírérıl szóló evangéliumot. Nem vette el a gyülekezetektıl Jézus visszatérésének reménységét, de az idık számolgatása helyett a hátralévı idı eltöltésére fordította figyelmüket. Arra biztatta ıket, hogy legyenek készen, vigyázzanak, mert az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. legyünk éberek és józanok. (1Thessz 5,2. 6) A keresztények élete szüntelen virrasztás, és a várakozás idejének a jóra igyekvésben, imádságban kell telnie. Jézus visszajövetelének elmaradása csalódást keltett, de nem hunyt ki a remény, és nem szőnt meg a várakozás. A reményt az éltette, hogy Isten Országa elıjelei láthatóvá lettek már az akkori, a mindenkori keresztények életében. Ahogy Jézus is mondta: Isten Országa bennetek van (Lk 17,21). Pál apostol az eljövendı Krisztus helyett errıl a bennünk élı Krisztusról beszélt inkább. Akik befogadják és követik ıt, azokban az ı békessége él, számukra Jézus már valóságosan is eljött. A hívı számára a sorsdöntı találkozás bekövetkezett, a remény beteljesült. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2) Isten Országi földi megvalósulása még várat magára, de az új teremtés, az újjászületés valóság annak, aki hisz. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. (2Kor 5,17) NEM EGYSZERŐ EMLÉKNAPOK ADVENT A FELKÉSZÜLÉS IDEJE Az a tény, hogy Krisztus közeli visszatérése elmaradt, és a keresztényeknek meg kellett békülniük a gondolattal, hogy Jézus földi élete nem az idık beteljesedését jelentette, több messze ható következménnyel is járt. Jézus születése az üdvtörténet központi eseményévé lépett elı, majd a keresztény vallás kialakulása, késıbb államvallássá válása idején már az egész világ történelmének sorsdöntı és meghatározó eseménye is lett. A Római Birodalom fennállásának utolsó évszázadaiban több történetíró is megkísérelte ennek pontos idıpontját meghatározni, s egy új idıszámítás alapját vetették meg, ahol volt Krisztus elıtti és Krisztus utáni kor. (Jézus születésének valószínősíthetı éve egyébként ebben az idıszámítási rendszerben a kutatók mai álláspontja szerint Krisztus elıtt 2-ben vagy 7-ben lehetett.) Az elsı keresztények közösségét a végidık várása főzte össze, nem terveztek, nem készültek hosszú földi életre. De az élet ment tovább, és ez átalakította a gyülekezeteket is. Idıvel kialakultak az istentiszteletek szertartásai, a szolgálók rendje, hierarchiája, az ünnepeik. A tanításban és az úrvacsorában átélhették a Krisztussal való közösséget is, aki így már nemcsak távoli, visszavárt Úr, hanem a személyes, közöttük élı Megváltó lett. A keresztény történetírás születése is a várt világvége elmaradásában gyökerezik. Ahogy Jézus elsı és második eljövetele közötti köztes idı nıtt, a történelem, a keresztények története, a zsidó és keresztény történelem viszonya és a világtörténelemben való helye egyaránt érdeklıdés tárgya lett. Az eszkatológikus közösségbıl történeti, evilági közösség lett. Az elmúlt kétezer év során a Krisztus közeli visszajövetelét jósoló, a Biblia kijelentéseit saját korukra vonatkoztató tanítások nemegyszer kaptak szárnyra. A nagy megrázkódtatások, keresztényüldözés idején, de a vallásháborúk korában, a 19. század végi gazdasági válság idején ezek a khiliasztikus váradalmak kínáltak reményt, különösen a kiszolgáltatott emberek között. Egy ilyen meghatározott idıpontra várt, és elmaradt visszajövetel vezetett az adventista felekezet születéséhez. Sokszor azonban tragikus kimenetele lett egy-egy ilyen elmaradt világvégének, mint amikor egy magyar parasztsereg fegyvertelenül rontott rá egy török seregre a 16. században, a várt világvége reményében. Isten üdvtervében ezeknek a számításoknak nincs szerepe, hosszútőrése a mi értelmünk számára felfoghatatlan. Advent a reményteli várakozás ideje. Várjuk a karácsonyt, a Megváltó Jézus születésének ünnepét. Várjuk Krisztus második eljövetelét, amire biztos ígéretünk van. Várjuk, hogy Krisztus megszülessen bennünk, és életre szóló, sorsdöntı találkozásunk lehessen vele. Marana tha! Jövel, Urunk! 4 FELHASZNÁLT IRODALOM RUDOLF BULTMANN: TÖRTÉNELEM ÉS ESZKATOLÓGIA. ATLANTISZ, BP., KARL HEUSSI: AZ EGYHÁZTÖRTÉNET KÉZIKÖNYVE. OSIRIS, BP., BIBLIAISMERETI KÉZIKÖNYV. KÁLVIN, BP., 2004.

4 M e t o d i s t a AKTUÁLIS Mártírság ma PÁSZTOR ZOLTÁN (BUDAPEST-ÓBUDA) NE SZÉGYELLD HÁT A MI URUNKRÓL SZÓLÓ BIZONYSÁGTÉTELT, ( ) HANEM SZENVEDJ VELEM AZ EVANGÉLIUMÉRT. MERT İ SZABADÍTOTT MEG MINKET, ÉS HÍVOTT EL SZENT HÍ- VÁSSAL (2TIM. 1,8-9) I. Az adventre készülve sokunkban felmerül a kérdés, hogy az adventi várakozás és a karácsonyi örömünnep lényege miért nem jelenik meg közös gondolkodásunkban. Nem lehet, hogy a keresztyének bizonyságtételében van a probléma? A mai kor nem kedvez a bizonyságtételnek (nem tudom, volt-e olyan kor az emberi történelemben, ami kedvezett). Az embereket egyszerően nem érdekli az evangélium. Nincsenek rászorulva, nem szomjazzák az igazságot, nincs hiányérzetük, nem érzik, hogy Istentıl távol élnek. A legtöbben, ha a személyes hitünk vagy az evangélium szóba kerül, bezárkóznak, udvariasan lezárják a beszélgetést, vagy egyszerően ránk hagyják a dolgot: oké, ez a te utad; vagy: de jó neked, hogy tudsz hinni, nekem ez nem megy. Néhány ilyen beszélgetést követıen, azt hiszem természetes, hogy elbizonytalanodunk. Jól csinálom ezt? Nem kellene valahogy érdekesebbé, felfoghatóbbá tennem Isten üzenetét? Egyáltalán, kell ezt csinálnunk, ha nem kíváncsiak rá az emberek? Isten igéje ebben a kérdésben is támpontot ad. A bizonyságtétel értékét nem az eredménye adja. (Fıleg, mivel sosem tudhatjuk, nem hajt-e ki valamikor késıbb az elvetett igemag.) A bizonyságtétel egy belsı kényszer, amivel a hívı ember reagál a szent hívásra, arra, hogy felismerte Istentıl távoli létét, és az İ kegyelmét, amely által mégis lehet kapcsolatunk az Atyával. A Bibliában számos helyen olvashatunk arról, hogy a keresztyén bizonyságtétel, a hőséges tanítványság szenvedéssel jár. A legkevesebb ezek közül az, ha nem figyelnek oda az evangelizáló szavakra, gondolatokra (de mi ez a mi szenvedésünk az apostoli idık mártírjaiéhoz képest?). Mégis, ha felemeljük tekintetünket, ha imádságban Isten elé tárjuk félelmeinket, ha a hívık közösségében odafigyelünk egymás terheire, akkor biztosak lehetünk abban, hogy lesz erınk kimondani a szükséges szavakat, és azok a szavak célt fognak érni. II. A hitbéli fejlıdésnek éppúgy, mint a gyermek fejlıdésének, szakaszai vannak. Ezek a hitbéli fejlıdési korszakok a bizonyságtételen is észrevehetık. Az elsı idıszak, a hitbéli gyermekkoré, a megtérés utáni szakasz. Az Isten iránti teljes bizalomra ébredt lélek teljes erıvel veti bele magát a bizonyságtételbe. A legtöbb embert ebben az idıszakban tudja az új, friss lelkülető hívı Istenhez vezetni, de ekkor okozzuk a legtöbb fájó konfliktust is a környezetünkkel, olyanokat, amelyek rossz esetben hosszabb idıre is eltávolítanak egy-egy embert a megtérés lehetıségétıl. A következı idıszak a hitbéli kamaszkor ideje, amikor az élet ismét bonyolulttá válik, nehéz megmondani, mi vagy ki a jó, és a rossz. Mindennek ismét több oldala lesz, kiderül, hogy a hívı élet sem mentes a nehézségektıl, a szenvedéstıl, a kétségektıl. Ebben az idıszakban a hívı ember magába fordul, már nem hirdeti az örömhírt főnek-fának, hanem önmagában keresi a kérdéseire a választ. Sajnos van aki ilyenkor, rövidebb, vagy hosszabb idıre eltávolodik Istentıl. Nagyon nehéz, sötét és szkeptikus gondolatokkal terhes idıszak ez és aki ebben van, sok mindenre gondol, de nem a bizonyságtételre. MME K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 5

5 AKTUÁLIS M e t o d i s t a A harmadik az érett hit idıszaka. A hitbeli felnıttség korszaka. A kipróbált, mély hívı élet idıszaka. Mindannyian erre vágyunk, és azt hiszem, igazán hálás lehet az, aki ide eljut. A bizonyságtétel is erısebbé válik, tettekben és szavakban egyaránt megnyilvánul. Nem sok, de mély bizonyságtételek jellemzik ezt a korszakot, amikor a környezet is jobban elfogadja a kimondott örömhírt. Ebben az idıszakban a bizonyságtétel kudarcait is könnyebb elfogadni, szeretni azokat, akik elutasítják az evangéliumot. Az ebben a hitélet-szakaszban járó hívı jól tudja, nem az ı bizonyságtétele érinti meg a nem hívı embert, hanem a Lélek, amely indítja rá. III. Vannak közöttünk olyanok, akik számára nem szabadon választott, hogy bizonyságot tesznek-e, vagy sem. Akik nem tehetik meg, hogy befelé forduló, netán lázadó hitkorszakukat éljék. Akiknek az élete (munkájuk és magánéletük) a szőkebb és tágabb, hívı és hitetlen közösség elıtt zajlik. Akiket arra hívott el az Úr, hogy hivatásos bizonyságtevık legyenek. Nekünk, gyülekezeti tagoknak a dolgunk az, hogy mögöttük álljunk, imádsággal, szeretettel, megértéssel. Ez lenne feléjük a mi bizonyságtételünk. Bármilyen korban vagy környezetben élünk is, hitünk bármelyik életszakaszában is van, hivatásos vagy laikus szolgálók vagyunk keresztyén életünknek központi eleme a bizonyságtétel. E próba nélkül, mint izom az edzés nélkül, vagy mint nyelvtudás gyakorlás nélkül, elsorvad a hitünk. Ezért bízzunk Isten ígéreteiben, és engedjünk szent hívásának; vállalva, ha kell, a szenvedést is, hogy minél több emberhez jusson el a mi Urunkról szóló bizonyságtétel. Talán így az advent és a karácsony is visszanyerheti eredeti értelmét HITBÉLI FEJLİDÉSI KORSZAKOK A BIZONYSÁGTÉTELEN IS ÉSZREVEHETİ GYÜLEKEZETI KÖRZETEINK KÖZPONTJAI BUDAKESZI Rákóczi u. 2. (23/ ), BUDAPEST / ÓBUDA III. ker. Kiscelli u. 73. (1/ ), BUDAPEST / PEST VI. ker. Felsıerdısor u. 5. (1/ ), DOMBÓVÁR Bezerédj u. 2/c (74/ ), KAPOSVÁR Tallián Gy. u. 8. (82/ ), MISKOLC Apáczai Csere J. u. 6. (46/ ), NYÍR- EGYHÁZA Színház u. 6. (42/ ), PÉCS Tompa M. u. 52. (72/ ), SZEGED Londoni krt. 30. (62/ ), SZEKSZÁRD Munkácsy M. u. 1. (74/ ), SZOLNOK Kassai u. 15. (56/ ) CSENDES PERCEK Áhítatok minden napra! Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány, 77 kiadásban, 44 nyelven. Személyes bizonyságtételek, imádságok az év minden napjára, melyeket valamennyi földrészen több mint hatezren olvasnak! Megrendelés: MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ 1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 73. TEL.: 061/ EGY SZÁM ÁRA 2010-TİL: 265 FT ELİFIZETÉS EGY ÉVRE: 1590 FT 6 Internet: (angol) (spanyol)

6 M e t o d i s t a GYÜLEKEZET Körzeti események 2009 AZ ÉV VÉGE AZ ÖSSZEGZÉS, ÖSSZESÍTÉS IDEJE IS, LAPUNKBAN ENNEK RÉSZEKÉNT KÍSÉRELJÜK MEG ÖSSZEFOGLALNI A LEGFONTOSABB IDEI KÖRZETI ESEMÉNYEKET. EGYÚTTAL AZZAL A KÉRÉSSEL FORDULUNK A KÖRZETEK VEZETİIHEZ, HOGY EZEKRİL ÉV KÖZBEN IS RENDSZERE- SEN ÉRTESÍTSÉK SZERKESZTİSÉGÜNKET! 1. TAGFELVÉTELEK Balog Amália, Bódi Róbert, Bódi Róbertné, Bódi Miklósné, Bódi Amália, Djubók Péter, Djubók Péterné, Erdei-Nagy Ádám, Erdei-Nagy Ádámné, Moldován József, Moldován Józsefné, Horváth János, Rendes László, Vadász András, Vadász Andrásné, Vadász Zoltán, Vadász Zoltánné, Balog Gyızıné, Túróczy Barnabásné, Balogné Budai Katalin (Alsózsolca), Jerkovich Réka, Gyıri László (Budakeszi), Bonyhay Lajosné, Kérészi Ferencné, Kormos Márk, Szuhánszki Tamás (Miskolc), Hlatky Zsolt (Nyíregyháza), Vitrainé Kéri Zsuzsanna, Zemankovics Magdolna, Rózsa János, Khaled-Tömöri Boglárka (Óbuda), Eszéné Keve Márta, Domby Raymund, Gál Tamás, Gál Tamásné (Pest), Kovács Gáborné, Rontó Gyuláné (Sajópetri), Kubina Istvánné, Tölgyesiné Mária, Kovács Gabriella (Szekszárd) 2. GYERMEKSZÜLETÉSEK Csontos Letícia (Abony), Erdei-Nagy Dávid, Erdei-Nagy Krisztofer, Ifj. Erdei-Nagy László (Alsózsolca), Csernák Mirjám (Kaposvár), Csikós Anna (Miskolc), Vitrai Lea, Khaled-Abdo Lilian (Óbuda), Séra Sámuel, Szepesi-Thaly Ajna, Czuczor Álmos (Pest), Kıszegi Johanna, Lakatos Antonió (Pécs), Harman Benedek (Szeged), Kovács Johanna (Szekszárd) 3. KERESZTELİK Erdei-Nagy Dávid, Erdei-Nagy Krisztofer, Ifj. Erdei-Nagy László, Erdei-Nagy Barbara, Budai Kiara Mária, Balog Klarissza (Alsózsolca), Csernák Mirjám (Budakeszi), Trencsényi Bettina (Dombóvár), Csikós Anna (Kistokaj), Nagy Viktor, Gáspár Benedek, Orth Júlia, Paszternák Lilianna Sára, Khaled-Abdo Lilian (Óbuda), Fekete Dorottya, Galambos Eszter (Pest), Kıszegi Johanna (Pécs), Takács Anna (Polgár), Fazekas Kristóf Bonifác (Szeged), Kovács Kökény, Kovács Johanna (Szekszárd) 4. KONFIRMÁCIÓK Müller Martin Artúr, Trencsényi Bettina (Dombóvár) 5. ESKÜVİK Tényi Imre és Major Blanka (Abony), Molnár Richárd és Erdei- Nagy Mária (Alsózsolca), Nagy Károly és Pucsok Anna (Budakeszi), Horváth Áron és Burprich Boglárka (Hetes), Hriczó Iván és Máté-Márton Anna (Kaposvár), Antal Balázs és Jennifer Tamor (Óbuda) 6. TEMETÉSEK Rontó Kálmánné, Balog Lajos, Erdei-Nagy Mihályné, Balog Éva (Alsózsolca), Szamosvölgyi Lászlóné (Budakeszi), Nagy Józsefné (Dalmand), Horváth Józsefné, Burprich Rudolf Gyula, Kugli Gyula (Dombóvár), Boros Vilmosné, Sárvári Józsefné (Kaposvár), Szabó Sándor (Kistokaj), Falusi Józsefné, Farkas Józsefné (Miskolc), Szekeres Mihályné, Rakovits Béla, Asztalos Józsefné (Nyíregyháza), Kósa András és Kósa Andrásné Garay Julianna (Óbuda), Schäfer György, Mühl Anna (Hidas), Renner Ferencné (Sásd), Vida Józsefné (Sopron) HA ÉLÜNK, AZ ÚRNAK ÉLÜNK, HA MEGHALUNK, AZ ÚRNAK HALUNK MEG. AZÉRT AKÁR ÉLJÜNK, AKÁR HALJUNK, AZ ÚRÉI VAGYUNK. MERT AZÉRT HALT MEG ÉS TÁMADOTT FEL ÉS ELEVENEDETT MEG KRISZTUS, HOGY MIND HOLTAKON MIND ÉLİKÖN URALKODJÉK. RÓMA 14,8-9 K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 7

7 RÓLUNK SZÓLVA M e t o d i s t a Kicsiny kis fényeddel világítani fogsz! LAKATOS LILLA HELYI LELKÉSZ (BUDAPEST-ÓBUDA) Ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. (Ézs 49,6) A fenti ige más szavakkal: Ne csak a saját körzetedben és gyülekezetedben légy világosság! Eljuttatom híredet, fényedet sokkal messzebbre, hogy megtudja mindenki, hogy én vagyok a Megváltó! KHALED A. LÁSZLÓ ÉN VILÁGOSSÁG? Kinek a számára vagyok világosság, lámpa, jelzılámpa, világítótorony, vagy gyertya? A föld határai? Azok hol vannak? Sokat láttam és hallottam a partnerkapcsolatokról a 13 nap alatt, amit az Egyesült Államokban töltöttem, mint felelıs koordinátor, Magyarország képviseletében. Találkoztam ismerısökkel és meglátogattam ismeretlen helyeket. Részt vettem a General Board of Global Ministry (GBGM) által szervezett találkozón november 5-7-ig. Az amerikai érdeklıdık és az európai küldöttek találkozására lehetıséget nyújtó greensboroi összejövetel nagyon hasznos volt, hogy segítsen bennünket egészséges partnerkapcsolat kialakításában. A Föld határairól, a világ végérıl beszélgettünk, mert van egy norvég városka, melynek ez a neve a föld vége (Verdens Ende). De nem is a földrajzi határokat boncolgattuk, inkább saját határainkról esett szó. Egy lelkész elmondta nekünk, hogy így fogdkozott egy alkalommal Istennek: bárhova elmegy, ahova İt Isten küldi. Isten is komolyan vette ezt, és küldte is, közelre s távolra. HATÁRON INNEN ÉS TÚL Mit is kell átlépni, min kell túllépni ilyenkor? A földrajzi határok átlépése mellett más határokról is szó van. A határainkon, amiket mi magunk szabunk meg, kimérünk és megrajzolunk. A megszokottból kell lépni az ismeretlenbe. Hiszen ık más nyelvet beszélnek, másképp élnek, más szokásaik vannak. S ez a lépés sokszor nehéz. Félelmeinken, elıítéleteken, korábbi talán negatív tapasztalatokon vagy sztereotípiákon kell túllépni. Isten a látóhatárunkat akarja kitágítani. Mindennek célja: a megváltás fénye minden zugba elérjen ez Isten vágya. Mert ahol vállalod a rizikót, ahol beengedsz valakit, vagy kilépsz, hogy megismerj valakit, Isten meggazdagít, megáld! TALÁLKOZÁS MARY WHITE-TAL A texasi csoport több helyen hagyott nyomot, s most részt vettem egy olyan workshop-on, amit Mary vezetett az önkéntes csapatokról. Példaként mutatta be a nyíregyházi videót a többi résztvevınek. Öröm volt ezt látni. A fény eljut messzebbre, mint gondolnánk! İ hozott fényképeket Óbudáról, s kezdte sorolni a neveket az óbudai gyülekezetbıl. Az ı lelkesedése és a jó hírek a májusi evangélizációról lelkesítik a texasiakat! 14 jelentkezı van már, akik júniusban Pécsre jönnek újabb bevetésre. 8 ÚJ KAPCSOLAT 72 VIRGINIAI GYÜLEKEZETTEL! 2009 áprilisában itt járt országunkban egy öt fıs amerikai küldöttség és meglátogatott több gyülekezetet (Györköny, Szekszárd, Pécs, Hidas, Dombóvár, Kisvaszar, Tékes). A vezetı Linda Carty volt, aki egy amerikai koordinátor, misszionáriusként dolgozott Prágában néhány évig. A látogatás sikeres volt, ezt most érzékeltem igazán, ahogy újra találkoztam velük. Szembesültem azzal, hogy itt szerzett tapasztalataikat, a fényképeket, úti élményeiket nagy örömmel osztották meg az otthoniakkal. Az áprilisi látogatás eredménye tehát ez: aláírták november 5-én, a konferencia elsı estéjén a három évre szóló szerzıdést. Virginia állam egy körzete a Petersburg nevet kapta. Ennek szuperintendense Jack T. Martin, 72 gyülekezetért felel. A Magyarországi Metodista Egyház és a Virginia állambeli Petersburg körzet partnerekké lettek. Az a különleges ebben, hogy bár általában gyülekezetek közötti partnerkapcsolat

8 M e t o d i s t a RÓLUNK SZÓLVA alapítása a célunk, most két körzet között (itt az egész magyar egyház körzetnek értendı) jött létre kapcsolat. Az egész egyház részese ennek, így minden magyar metodista gyülekezet. A partnerkapcsolat jelent levelezést, kapcsolattartást. Kérdezhetünk róluk és ık is kérdeznek rólunk. Rendszeres anyagi támogatást kapunk. Személyes kapcsolatok alakulhatnak. Az is lehet majd, hogy ezen felül, vagy ennek keretén belül egy-egy magyar és amerikai gyülekezet talál egymásra. CÉLUNK VAN, KÖZÖS CÉLUNK! A közös alap a kegyelem, amely hordoz, és a szeretet Krisztus iránt. Mindegy hogy mely nemzet tagjai vagyunk. A cigány testvérek között végzett szolgálatunk különösen megérintette ıket amikor itt jártak, ezért ebben szeretnének fıképpen segíteni. Illetve ık is szívesen küldenek önkéntes csapatot, sıt a kapcsolat ennél több is lehet. A partnerkapcsolat fontos nem önmagáért, hanem egy célért alakult: közösen vegyünk részt a misszióban, közösen szolgáljunk, hogy a Jézus szabadító ereje eljusson a föld határáig! NYISD KI AZ AJTÓT, HOGY BEJÖHESSENEK, S HOGY KILÉPHESS! Íme elkezdıdhet a mélyebb megismerés idıszaka, látogatások vagy közös akciók, de ne siettessük a dolgokat, haladjon minden Isten naptára szerint - ahogy Jack Martin szuperintendens fogalmazott. Amikor itt jártak ık is sokat kaptak. Meggazdagodnak a mi hitünk által, ez kölcsönös! Mi is világítunk számunkra. Partnerként szeretnének kezelni bennünket, és megismerni az egész országban folyó munkát. Virginiában egyre nı az érdeklıdés Magyarország iránt. KICSINY KIS FÉNYEMMEL A nagy Amerika tartottam tıle, bevallom. Egy más világ. De miért ne adjak esélyt neki, hogy megmutassa igazi arcát. Az emberek között ott is vannak hívık, rengeteg metodista. Testvéreink. A problémák ott sem kerülik el az emberek életét, erıszak és bánat, sikertelenség és nehézségek kísérik a mindennapokat. Viszont nem mindegy, hogy hogyan kezeljük ezeket. Hogyan éljük meg, hogyan dolgozzuk fel a problémákat? Segítséget kérünk, vagy egyedül maradunk? Tanulhatunk tılük, s ık is tanulhatnak tılünk? Igen. A válasz: igen. Erre ad lehetıséget többek között egy partnerkapcsolat. Tágítsd ki a horizontot, less át a másik kontinensre, írd fel az imalistádra a virginiai gyülekezeteket! Beszélj arról, mit éltél át Istennel, mondjuk el, hogyan munkálkodik Jézus ezen a földrészen! Kicsiny kis fényeddel világítani fogsz, világítani fogunk. S nem is olyan kicsi ez a fény, mert az Atlanti-óceán fölött ível át, és a túlsó kontinensen is látszik, azt pedig akár a Föld határaként is értelmezhetjük. KURDY ISTVÁN (SZOLNOK) A téma nagysága abban van, hogy a gyülekeezetben Jézus Krisztus arcának kell kiábrázolódnia a szeretet által munkás hitben, az Isten dicsısége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való megvilágítása végett. A téma sokrétősége abban van, hogy a szeretet olyan, mint a napsugár, nélküle nincs élet a földön, s ez a szent fény az 1Kor 13-ban, mint egy prizmán keresztül színeire bomlik. A teremtmények közül egyedül az embernek van lehetısége arra, hogy öntudatosan átélje és magáévá tegye Isten szeretetét a Jézus Krisztus váltsághalála által: újonnan születhet egy magasabbrendő, örökkétartó életre, s mindinkább ennek a szeretetnek engedheti át az uralmat egész életén. Ez a tulajdonképpeni keresztyén élet, a Krisztianitás. Most ennek a gyakorlatáról kívánok szólni a család és a gyülekezet területén, mert annyira összefügg a kettıl. Az elsı gyülekezet családias, tehát vagyoni, jogi K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S A szeretet gyakorlása a családban és a gyülekezetben 9

9 RÓLUNK SZÓLVA M e t o d i s t a A SZERETET HIMNUSZA (RÉSZLET) A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltőr. A szeretet soha el nem múlik. (Pál apostol, 1Kor 13,4-8) és szeretetközösségben élt. Ez a családias jellege ugyan ma már nem olyan magától értetıdı, de ma is szoros kapcsolat áll fenn a család és a gyülekezet között. A gyülekezet és a család, mint a gyermekek lelki-szellemi fejlıdésének környezete, tisztaságával, intrikamentes légkörével mely Istenbıl származik, nyújtják a lehetıséget az egész -séges életvitelre: Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal összhangban élni. A szeretet türelmes (hosszútőrı). Montecuccoli azt mondta: a hadviseléshez pénz, pénz és pénz kell. Nos, a gyermekneveléshez meg a jó társadalmi és házastársi kapcsolathoz türelem, türelem és türelem szükséges. Van-e elegendı türelmünk gyermekeink, házastársunk, gyülekezeti testvérünk meghallgatására, megértésére? John Wesley édesanyja a sok gondja mellett nagy létszámú családja minden egyes tagjának hetenként egy teljes órát szentelt, hogy elbeszélgessen vele. Csendesnapjainkon pszichológusok mondták el, hogy hány órát fordítanak gyógyító emberi kapcsolatok kiépítésére. Ne rázzuk le egymást! Amit fontosnak tartunk, arra mindig szokott idınk lenni. Gyermekünk, gyülekezetünk tagjai egyszer csak önállóak lesznek, vagy bizalmukkal máshoz fordulnak. Jézusnak mindig volt ideje mindenki számára. Ennek titka bizonyára az volt, hogy sohasem rabolta el az idıt a Atyával való közösség keresésétıl. A szeretet kegyes (jóságos). Ez is felülrıl való. Ha hiányos vagyok ebben, a magam kívánságainak élek, azonnal oda kell sietnem imában a szeretet forrásához, hogy szeretni tudjak, hogy én is szerethetı legyek s ez továbbgyőrőzik a családban, gyülekezetben, társadalomban. A szeretet nem irigykedik. Irigységre kívánkozik a lélek mondja Jakab apostol. Irigyeljük gyermekeink idejét, ha olvasásba merülnek és gyorsan megbízzuk valaminek az elintézésével. İk is nagyon tudnak így mérlegelni, hogy a másiknak több ne jusson valamibıl, de mi is könnyen válunk személyválogatóvá valamelyik irányban. Irigyek lehetünk családtagjaink barátjára, hogy nem csak velünk foglalkozik. A szeretet felszabadítja, az irigység megköti az embert. Mi van, ha valakinek több talentuma van, többet szolgál például a lelkész -, hogy mások is jobban szeretik, több a szabadideje, szebb a lakása, autója, telefonja van s mi ezeknek híján vagyunk? A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, azaz nem dicsekvı, nem pöffeszkedı. A mi gyermekünk szebb, jobb, okosabb, mint a másoké. A sok gyerekre is büszkék lehetünk s lenézünk miatta másokat. A megromlás elıtt felfuvalkodottság jár (Péld) Ha valaki meg akar állni, az alázatosokhoz szabja magát. Nem cselekszik éktelenül. Nem arrogáns, nyers, hanem figyelmes, tapintatos. Az udvariasság az apró dolgokban megnyilvánuló szeretet. Egy komoly hívı ember ezért tud megállni a mőveltek között, míg sok tanult, de goromba ember nem. A gyermekek felvilágosítása is ıszintén, az ı értelmi szintjükön és semmiképpen sem szemérmetlenül történjék. Ugyanakkor félelmes sors a Hám sorsa is: menekült az özönvíztıl, de átok alá került az ítélkezés miatt. Egy idıs lelkipásztor mondta: Semmit sem kívánok mondani, ami engem felemel, még kevésbé olyat, ami másokat lekicsinyít. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem indulatoskodik, nem a megtorlás irányítja. Ez pedig gyakran az erényes emberek bőne. A gyermek fenyítése szükséges (Zsolt , Jézus is gerjedt haragra, korbáccsal kergette ki a templomgyalázókat), de ne cél legyen a büntetés, indulatunk levezetésére, csak eszköz a nevelésre. Ne fenyegetızzünk, de mindig kell tudnia az egyébként félénk szívő gyermekeknek, hogy miért fenyítjük. Evéstıl-ivástól való eltiltással ne büntessük. Felhozza napját jókra, gonoszokra, esıt ád igazaknak és hamisaknak. Az, hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal jelentse azt, hogy szemeinkkel tudjuk tanácsolni a gyermeket, szavak nélkül is, de azt is jelenti, hogy az igazságot legyünk képesek saját érdekeink fölé emelni, elismerni akkor is, ha gyermekeinknek, házastársunknak, vagy a lelkésznek van igaza. 10 Mindent elfedez, mindent elhisz, mindent remél, mindent eltőr. Ne bélyegezzünk meg senkit sem: Te már ilyen vagy, nem is leszel más. Megváltozni csak az tud, akiben bíznak. Nem hiszékenynek, de bizakodónak kell lennünk. Nem elkendızzük, hanem elfed-

10 M e t o d i s t a 24. DIMENZIÓ jük, megbocsátjuk a hibákat, az isteni szeretet fényében: én sem kárhoztatlak, eredj el és többé ne vétkezzél. Isten országában minden szalonna kutyából van. A családi nevelés fellazulása az oka sok tragédiának. A szeretet soha el nem fogy. Ahogy a sportban is, itt is fontos a készség elsajátításában a gyakorlás. Igyekezzetek a szeretetre. Zsid 13 bevezetése: Az atyafiúi szeretet maradjon meg. Ehhez tartozik a vendégszeretet. Arany Jánosnak a Családi kör c. halhatatlan verse egy vendég befogadásával zárul. Bizonyosan sokunknak gazdag tapasztalata van ezen a téren. Legyen az a vendég bár egy más városba került hívı katonafiú, fogadjuk be a családba, a gyülekezetbe. Megkülönböztetett tisztelettel tartozunk a gyülekezet elöljárói iránt. (1Thessz 2,13, Zsid 13,17) Ha ezt elmulasztjuk, az nekünk nem használ. Történjék bármi is a családban és a gyülekezetben, csak a szeretetet fogja igazolni az élet, legyen az Náthán próféta szolgálata, vagy Gedeoné. Humorunk (2. rész) SZUHÁNSZKI JÁNOS (PÉCS) Komikusnak hatnak az emberi hibák is. Nevetséges a fösvény a gyáva vagy a nagyravágyó ember; ık meg nem is tudják, hogy rajtuk mulatnak sokan. A nagyravágyó ember Bábel tornyának építésekor belefullad gıgjébe. Humor az is, hogy Isten összezavarja nyelvüket, és nem értik egymást, majd szétszélednek. Ám az még nagyobb, hogy az Úr leszállt az égbıl, hogy lássa az égig érı tornyot. (1Móz 11,5) Vakondtúrás aránylik a világegyetemhez? Az is egyenesen zavarba hozó, amikor a lelkiség takarója alól kilátszik a testiség. Egy író sohasem beszél errıl, csak ha gúny tárgyává akarja tenni a szereplıt. Dávid menekül Saul király elıl, Saulnak azonban közben egy sürgısebb ügye támad. A természetes szükséglet ugyanis a győlölet elıtt van, mely a király számára is kötelezı érvényő. Dávid megkönyörül rajta, nem öli meg, de így még nagyobbat esik a szemünkben. (1Sám 24,1-9) Illés ugyanilyen célzással teszi nevetségessé Baált, aki azért nem válaszol, mert esetleg félrement, úton van, vagy alszik. (1Kir 18,27) Sok vígjáték azzal él, hogy a test fölébe kerekedik a léleknek, a forma le akarja gyızni a tartalmat, a bető a szellemet. Jézus vitapartnereit, kísértıit ennek tükrében látjuk szánalmasan nevetségesnek. A farizeusokat például, akik a formához inkább ragaszkodnak, mint a tartalomhoz. Így történik ez a törvény és felebarát, az adófizetés, a templomadó esetében is. A szombatnapi kalásztépésért vagy gyógyításokért már meg is akarják Jézust ölni, öletni. A fordítás-megfordítás a saját hálójába esı cselszövı komikuma. Ez történik Eszter könyvében a legnagyobb méltóságú úrral Hámánnal Ahasvérós perzsa király udvarában. A cselszövése nevetségessé válik, akárcsak a farizeusoké, akik megpróbálják Jézust újra és újra tırbe csalni. Hámánt az Eszter királyné unokabátya számára állított akasztófán végzik ki. Jézus úgy válaszol, hogy a kérdezı bizonytalanodik el. Csak engedelmeskedni tud a példázat csattanóján a jézusi parancsnak: Eredj, és hasonlóképpen cselekedj! Véresen komoly az az ismétlés, fekete humor az a kép, ahogyan Izráel népe bánt a prófétákkal. Szinte mindig üldözték ıket, ık meg egyfolytában csak mondták az Úr üzenetét. Ha elégették a próféciát, akkor újraírták. Ha kiküldték az ajtón, bejött az ablakon. Ez a párbaj zajlik végig az Ószövetségben az Isten által küldött próféta és az ıt befogadni nem akaró nép között. Végül Jézusban egyszülött Fiát küldte Isten, akit viszont megöltek mondván: ördög van benne. (Mt 12,24) Ha kinevetnek bennünket, MME K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 11

11 24.DIMENZIÓ M e t o d i s t a gondoljunk arra, hogy Jézust elıbb nevették ki. Ezzel azonban az igehirdetés bolondságát bízta ránk, hogy üdvözítse a hívıket. (1Kor1,21) A váratlan fordulatok a beszédben cselekedetben is vezethetnek derőhöz. Jézus ennek is nagy mestere. Sokszor várakozásunk ellenére tesz valamit: a vizet borrá változtatja, és nem a bort vízzé. Vagy a hamis sáfár példája a világ fiainak okossága: ha nem figyelünk, akkor elszalad mellettünk a lehetıség. Azt mondja Jézus a Hegyi Beszédben: szerezzetek magatoknak barátot a hamis mammonból. (Lk 16,9) İt nem lehet beskatulyázni, fiókos szekrénybe zárni. Jézus rákényszerít, hogy mindig éberen koncentráljunk, és különbözı nézıpontokat is használjunk. Váratlan fordulat a Jairus leányának feltámasztásánál a nem halt meg, csak aluszik kifejezés. Ezért a gyászolók (!) kinevetik Jézust. Itt is történik valami olyasmi, amit senki sem vár. Csakhogy a leányka feltámasztásán túl egy magasabb rendő humorral, az életigenléssel találkozunk. Ennek a célja pedig: felszabadítani az embert a görcseibıl, és parttalan örömet adni neki, melyben új életet kezdve lehet együtt ezentúl Teremtıjével. Talán legközelebb áll hozzánk a nyelv humora. Ezeket értjük legjobban? Akár erkölcsileg eltorzult helyzetekben is tréfás megjegyzések születhetnek. A Biblia és Isten vonatkozásában a mosolyból elkomolyodunk. Jeremiás írja kora erkölcsérıl: Viháncoló ménekké lettek, mindegyik a más feleségére nyerít. (Jer 5,8) Nem csoda, hogy az Úr is vastag hasonlatot használ: Én is arcodra borítom ruhádat, hogy kilássék gyalázatod. (Jer 13,26) Ilyen értelemben humoros Jézus példabeszéde az álszent farizeusokról: Vak vezetık, kiszőritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. (Mt 23,24) Mosolygunk, amint elképzeljük a nagy állatot a képmutató torkában, de elkomolyodunk, amikor mi nyeljük le. Szellemesnek mondjuk az éles elméjő, ötletes beszédő embert. Bölcs Salamon írásaiban többek között a Példabeszédek könyvében számos szellemes mondás található. Egyikben másikban erısen érzıdik a népi nyelvi sajátosság. Soknak közülük magyar megfelelıje is van. Mint a sántának lábai, úgy lóg a bölcsmondás a bolondnak szájában. (Péld 26,7) Aki vermet ás másnak, abba belé esik. (Péld 26,27) İ megtapasztalta a poligámia átkát is: A záporesı idején csepegı háztetı és a zsémbes asszony egyformák: aki feltartóztatja, szelet tartóztat fel, és jobbjával olajat fog meg. (Péld 27,15-16) A fokozás érdekében képzeljük el ezeket vizuálisan. Nem szellemessé, hanem komikussá válik azonban az, aki változatlanul ismétli ugyanazt a formát, sztereotípiát, közhelyeket mond. Üres szólammá válhat a legszentebb, legszerelmesebb szó is tartalom nélkül. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. (Péld 17,9) A szójáték nemcsak gyönyörködtet, hanem mélyebb összefüggéseket világít meg. Fordításban ez majdnem mindig eltőnik, de vannak briliáns megoldások is. A bibliai Bábel és bálal szavak hasonló hangzásúak. Az elsı azonban Isten kapuját jelenti, a második jelentése pedig: összezavar. A gıgös emberiség kezdeményezésérıl ma már nem az építkezés, hanem a nevetséges kudarc jut eszünkbe. Legismertebb Ézsaiás könyvének szójátéka (5,7). A próféta azt veti a nép szemére, hogy az Úr várt jogırzésre, és lett jogorzás, irgalomra várt, és lett siralom (Károli-fordítás). Az új fordításban a szavak így válaszolnak egymásnak: törvényesség önkényesség, igazság kiáltó gazság. Összegezve megállapíthatjuk a prédikátorral: Van ideje a nevetésnek. (Préd 3,4) Például az ünnepekben, és különösen karácsonykor a Megváltónak újszülöttként örülve. Azután feltámadáskor: az emberek azt hiszik, hogy Isten Fiát fogva lehet tartani a sziklasírban kıvel és ırséggel de nem. A fogolytáborok egykori rabjai visszaemlékeznek a vidámság és a nevetés életmentı erejére. Megfigyeltük, átéltük: a legtöbbet szenvedett ember a leghumorosabb, legalábbis érti a humort. Több mővész nagy szenvedések árán alkotta örömrıl szóló mőveit. Ezek alapján nem a feltámadásban van a legnagyobb öröm? Meghalni a bőnnek, és élni a szabadságnak enélkül a kontraszt nélkül van igazi boldogság? 12 Jézus miközben igenelte az életörömöt, azt is mondta tanítványainak: Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. (Mk 16,15) Mi is az evangéli-

12 M e t o d i s t a MÚLT-KOR um? Csak nem a jó hír, az öröm üzenet? Názáretbeli beszédében Jézus is az öröm követe: az Úr küldött engem, hogy jó hírt vigyek a szegényeknek. (Ézs 61,1-2, Lk 4,18) Ennek a végtelen örömnek a vidám hírvivıi lehetünk mi is. Nem savanyú, pesszimista emberekként számolgatnunk hátralevı földi napjainkat, hanem a királyi menyegzı meghívott várományosaiként élhetünk boldogan, amíg át nem lépünk egy tökéletesebb öröm-létbe. 80 éves a Szegedi Körzet SZTUPKAI MIHÁLY LELKÉSZ (SZEGED) A szegedi gyülekezetünk, alapításának 80 éves évfordulóját ünnepli ebben az évben. Az igei mottónkat a Zsoltárok könyvébıl vettük, a 48. fejezet 10. versét: Szeretetedre visszaemlékezünk, templomodban Istenünk. A különbözı megemlékezésekkel, bizonyságtételekkel, a múltat bemutató újságcikkek felolvasásával, korabeli fotók és dokumentumok kiállításával, egy több vasárnapot magában foglaló ünnepléssorozat indult el, amely minden alkalommal, és a megjelenítés valamennyi módozatával a hőséges Istenre mutat, a kegyelemmel, szeretettel gondoskodó Mindenhatónak ad hálát és mond köszönetet. Így emlékezünk Hecker Henrik metodista lelkipásztorra, szegedi gyülekezetünknek alapító lelkészére, illetve Szabó Andor lelkipásztorra, aki Hecker Henrik korai halálát követıen folytatta a szegedi gyülekezet gondozását 3 évtizeden át egy 12 éves megszakítással. Október 31-én a már elhunyt két lelkipásztor síremlékének megkoszorúzásával emlékezett gyülekezetünk Henrik bácsi esetében a 80 éves kezdetre, Szabó Andorra pedig halálának 10. évfordulója alkalmából. Az ünneplés sorozat az október 8-ai aratási hálaünnepünkkel vette kezdetét, amikortól a 80 esztendıt felölelı múlt dokumentumait, fotóit állítottuk ki a gyülekezeti terem falára. Vasárnaponként a fiatalok közremőködésével a rendelkezésre álló dokumentumok segítségével idézzük föl az elmúlt idıszak gyülekezetünket érintı történelmi eseményeit, illetve a közösség lelki életét formáló, és meghatározó lelkipásztori áhitatokat, leveleket, lelkészeink életét, szolgálatát bemutató feljegyzéseket, evangéliumi énekeket. Vadászi András ma még köztünk élı és szolgáló nyugdíjas lelkész egy istentiszteleti szolgálat keretein belül szól az általa megélt idıszakról, összegyőjtjük, és megjelenítjük a gyülekezetben, illetve a Szeged körül élı tanyákon hőséges szolgálatokat végzı laikus igehirdetık, elöljárók, a gyülekezetért égı szívő lelki munkások életrajzait, szolgálatuk mibenlétét, mondanivalójuk jellemzı üzeneteit. Az egyik vasárnapi istentiszteletünk azt a célt szolgálja, hogy a ma még élık, a gyülekezetünk tagjai emlékezhessenek vissza személyes élményeikre, és bizonyságtételeikkel segíthessék kiegészíteni azt a képet, amely Urunk gondviselı kegyelmét mutatja. A Nıi Kör adventi együttlétén emlékezik a lelkészfeleségekre, teherhordozó MME K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S VASÁRNAPI ISKOLAI CSOPORT HECKER HENRIKKEL (1936) GYÜLEKEZETALAPÍTÓ LELKÉSZ 13

13 MÚLT-KOR M e t o d i s t a nıkre, asszonyokra, a gyülekezetben végzett áldozatos szolgálataikra. Az ünnep kapcsán meseíró és rajzpályázatot írtunk ki a gyerekek számára, Ilyen az én gyülekezetem, ilyen az én Istenem címmel, karácsonyi határidıvel. MME Az Esterházy kórus elıadásában elkészült az a CD, amely Atyáink énekei címmel tartalmazza az elıdeink által is gyakran énekelt evangéliumi énekkincset, amelyet szeretnénk ünneplésünkben mi is felhasználni. Keressük annak lehetıségeit, hogy az elmúlt évtizedben készült, a gyülekezeti életünk mindennapjait bemutató fotókat, videókat és mozgófilmeket is folyamatosan a gyülekezet és az érdeklıdık elé tárjuk. Oroszországi élményeim HECKER HENRIK, BÉKEHARANG MÁJUS SZEGEDI EVANGÉLIZÁCIÓ AZ 1960-AS ÉVEKBEN JOBB OLDALT SZUHÁNSZKI JÁNOS ÉS VADÁSZI ANDRÁS LELKÉSZEK Szép verıfényes júliusi napokban tettük meg a 8 napig tartó utat Oroszországba. Amilyen szép és természeti szépségekben gazdag volt az út elsı negyede, olyan egyhangú, bombatölcsérekkel és elpusztított harckocsikkal tarkított volt a hazánkon kívül esı része. Az orosz síkságot szelte vonatunk, amikor az otthon maradottak miatti aggodalom ülte meg szívemet. Jó könyv olvasásában kerestem vigaszt. Elesnek mellıled ezeren és jobb kezed felıl tízezeren és hozzád nem is közelít. (Zsolt 91,7) igével válaszolt az Úr ezen könyv által aggodalmaimra. Az Úr Lelke által megbizonyosodtam abban, hogy itthoni feladataim elvégzésére megtartja még testi életemet. Csodálatos vigaszt és erıt kölcsönzött ez az élmény egész künn tartózkodásom alatt. A testvéri közösségnek valóságát, megırzı és vigasztaló erejét ilyen nagy mértékben csak oroszországi tartózkodásom alatt tapasztaltam meg. Mint egy védı öv vettek körül az itthoni könyörgések. Noha környezetem és helyzetem révén nagyobb veszély fenyegette lelkemet, mint otthon mégis azt tapasztalhattam, hogy az Úr kegyelme csodálatosan megırzött. ( ) Karácsony hetében volt, amikor éjfél körül német eltévedt tiszteket kalauzoltam a városban. Amikor hazafelé tartottam, egy ház elıtt néhány bútor darab állt, köztük egy zongora is. Szépen esett a hó, igazi karácsonyi hangulat uralkodott. Kinyitottam a zongorát és a nyílt utcán eljátszottam néhány karácsonyi éneket, köztük a közismert Csendes éjt is, gondolván magamban, ha már nem hirdethetem nektek itt ebben a hitetlen városban, hogy Úgy szerette Isten a világot, hogy az İ egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen İ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16), legalább hadd játsszam el ezen a zongorán és szálljon fel innen is hálaének az Úr trónjához. 14 Szentestén, éppen a karácsonyfa ünnepünk elıtt keresett fel egy zeneakadémiai tanár. A katolikus tábori lelkészt kereste, aki engem tolmácsnak kért fel. Az ısz tanár az ünnepek közeledtére lelki vigaszt és vallásos könyvet kért. Késıbb a tábori lelkész kérelmére el is vittem a tanár lakására egy áldott könyvet. Mint egy kis gyermek, úgy örült ez az ember a könyvnek. Beszélgetés közben megtudtam, hogy van neki Bibliája is. Azonnal serkentettem arra, hogy olvassa csak ezt és kérje az Urat, hogy világosítsa meg az ı elméjét, majd megtapasztalja az Úr csodálatos kegyelmét. Mint egy teljesen kiszáradt szivacs, úgy szívta fel az ı lelke az élet igéjét. Két örvendetes tény tárul itt lelki szemeim elé. Bármennyire is harcoljanak a hit ellen, az Isten után való szomjúság és vágy elıbb vagy utóbb mégis csak kitör a lélekbıl. A másik örvendetes tény, hogy Oroszországban egy orosz lélek megtéréséért vállvetve munkálkodik és imádkozik két különbözı felekezető lelkipásztor. Hála legyen az Úrnak, hogy a Lélek egysége nem távoli elérhetetlen hiú ábránd, hanem valóság, és már itt a földön is megvan mindazokban, akikben Isten Lelke lakozik, bármely táborhoz is tartoznak. Ebben a hitben való megerısödésem egyik legértékesebb oroszországi tapasztalatom.

14 M e t o d i s t a NİKRİL NİKNEK Gyújts fényt szereteteddel, jóságoddal, hogy szebb legyen a föld! SZTUPKAINÉ PÁL ZSUZSANNA (SZEGED) Advent környékén minden évben leveszem a könyvespolcról azokat a novellásköteteket, amelyek régi korok karácsonyait idézik. Legyen az Móra Ferenc, Gárdonyi, az erdélyi és felvidéki magyar írók karácsonyi novellái, versei, Fekete István vagy Wass Albert könnyeket fakasztó elbeszélései. Egy rohanós, fárasztó nap után olyan jó bebújni a meleg ágyba és ezeknek az írásoknak az üzenetén kicsit lehiggadni, megnyugodni. Nem volt akkor adventi kalendárium, naponkénti meglepetéssel a gyerekek számára, hogy könnyebben számolják a karácsonyig visszalévı napokat. Kalendárium egy volt, egész évre szóló, amely sok esetben egyetlen forrása volt a kultúrának. Nem volt akkor reklám és villogó fények az áruházakban, ahol ma már november végétıl hangosan szól a Csendes éj. Nem volt több fény, csupán egy pislákoló gyertya, amely az imádkozó öregek számára a Biblia lapjait megvilágította. Nem volt más ajándék a karácsonyfa alatt, mint pár szem alma, dió, mézeskalács, késıbb esetleg faragott lovacska, vagy az édesanyák által készített rongybaba. Sok minden nem volt. De volt valami, amit nagyon-nagyon hiányolok a mi 21. századi adventünkbıl. Mi az, ami ma az adventi várakozást és a karácsonyi ünnepeket kívánatossá, tartalmassá, idıszerővé teszi? Vagy a jászol már nem idıszerő? teszi fel a kérdést versében a költı. Talán túl sok megfáradt, csalódott, megkeseredett keresztyén él a mai világban, akik a rohanásban, a vásárlási lázban elvesztették az advent és karácsony örömét, a túl sok csillogásban magát a fényt és a szupermarketek tolongásában nem értjük az angyalok bátorítását: Ne féljetek! Ott van az éjjeliszekrényemen Benkei Ildikó: A fénygyújtogató címő könyve is, amely Böjte Csaba atyával való beszélgetését írja le. Tudjuk, hogy Csaba testvér ahogyan magát nevezi, több száz árva gyermekrıl gondoskodik Erdélyben, Déván. A legelesettebbeket segíti, az elhagyott, nehéz, sokszor lehetetlen és embertelen körülmények között élı gyerekeket. İ írja: Én inkább arra hajlok, hogy ne problémaorientáltak legyünk, hanem örömorientáltak, hogy a fényt, a meleget, az örömet vegyük számba. Örvendjünk annak, ami van, ne amiatt szomorkodjunk, ami nincs. Gyújts fényt szereteteddel, jóságoddal, hogy szebb legyen a föld! Hogy mindenki Isten gyermekeként abban az örömben éljen, mint én, hogy meg tudjam fogni a kezét, s együtt tudjuk építeni Isten országát. Valahogy az lenne jó írja egy levélrészletben Böjte Csaba, hogy az igazságokon legyen a fény, s ne a szájon, amely kimondja. A szeretet üzenetének én csak hordozója szeretnék lenni, a fény maga a Krisztus. Egyedül Jézus adja meg a karácsony igazi tartalmát, fényét, aki azért jött, hogy szeretetet hozzon a világba, és ez a szeretet ma is idıszerő, aktuális, értékes ajándék. Teréz anya mondta: Adni kell, adni, mindent odaadni: munkát, erıt életet, pénzt, ruhát és kenyeret, könnyet, mosolyt, simogatást, jószándékot, jóakarást, imádságot, egészséget, melegséget, élı hitet. Odaadni akárkinek, a legelsı nincstelennek. Szeretetet adni adni, s érte semmit sem kívánni. Így lesz igazi és tartalmas számunkra az ünnep. SZERKESZTİSÉGÜNK ÁLDOTT ADVENTI JÉZUS-VÁRÁST, BÉKÉS ÉS BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁN AZ OLVASÓKNAK, MEGKÖSZÖNVE LAPUNK EGÉSZ ÉVI TÁMOGATÁSÁT ÉS TERJESZTÉSÉT! K Ö Z É P P O N T B A N A Z A D V E N T I V Á R A K O Z Á S 15

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

2009. ÁPRILIS IX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM

2009. ÁPRILIS IX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM MIX A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA ÁRA: 250 FORINT 2009. ÁPRILIS HTTP://MIX.METODISTA.HU IX. ÉVFOLYAM 78. SZÁM A NYÍREGYHÁZI CSENDES CSENDES NAPOK RÁNTOTTA Szóval, az egész úgy

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben