VI. évfolyam 4. szám tél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. évfolyam 4. szám 2004. tél"

Átírás

1 A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 4. szám tél ASZTRIK FŐAPÁT ÚR KÖRLEVELE A PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG HÍVEIHEZ ADVENTJÉBEN Szeretett Testvéreim! A Bencés Hírlevél kedves Olvasóinak áldott szent Karácsonyt és békességes új esztendőt kívánunk. Isten adja meg kegyelmét mindannyiunknak, hogy valóban felismerhessük és befogadhassuk az értünk elküldött egyszülött Fiát. Ő a mi békénk és kiengesztelődésünk. Asztrik főapát és a szekesztők Örömmel fogadjuk be a közénk érkező Krisztust. Jézus, a megtestesült Ige, aki meghalt és feltámadt, a történelem és életünk középpontja. Ebben az évben különleges buzgalommal szemléljük az Eukarisztiában jelenlévő Krisztus arcát. Amikor az egyház Őt imádja, Őt várja és fogadja, akkor benne foglaltatik a hit titkainak egyesítő és egyetlen értelme: Isten irántunk való szeretete, amely életet ajándékoz. Életkorunk szerint több vagy kevesebb adventet éltünk már át. Nehézkes és megtört szívünkről, de mégis őszinte istenvágyunkról a költővel, Rónay Györggyel így vallhatunk: Nem voltál rest naponta jönni hozzám. Ajtóm bezártam. Ágam levetett. Éjszakámból feléd fordítom orcám: boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám! Szüless meg a szívemben, Szeretet! Szeretett Testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus úgy jött el az első karácsonykor, hogy mindörökre velünk legyen az Isten. Ezért mennybemenetelekor azt ígérte meg tanítványainak, hogy a világ végéig, a végső eljöveteléig is mindig velük marad. A Szentmise ünneplésében, a Szent Eukarisztiában Testével és Vérével maradt közöttünk, hogy mindannyiszor, amikor csak Nevében összejövünk, tápláljon, tanítson, vigasztaljon és erősítsen bennünket. II. János Pál pápánk a Mane nobiscum Domine kezdetű apostoli levelével az Eukarisztia évének nyilvánította a 2004 októberétől 2005 októberéig tartó időszakot. A Szentatya arra hívja az Egyház gyermekeit, hogy elmélkedjenek és ismerjék meg a Szent Eukarisztia, Krisztus Testének és Vérének titkát, hogy életük gazdag lehessen, és hogy ezáltal ők is sokakat gazdagítani tudjanak. Tanításában a Szentatya az emmauszi tanítványok történetét magyarázza nekünk, e történet révén bontja ki az emberi szív vágyát: Maradj velünk, Urunk, mert esteledik, és Jézusnak e vágyra adott válaszát. A feltámadott Jézus visszatért az Atyához, de a Mester ott maradt a kenyér színe alatt, melynek megtörésekor megnyílt a szemük. Az isteni Zarándok, Jézus ma is útitársunk, hogy az Írások magyarázatával elvezessen Isten misztériumainak befogadásához. Krisztus ezzel teljesíti leginkább ígéretét: Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A kenyértörés ahogyan az Eukarisztiát kezdetben nevezték örökre az Egyház életének középpontjában maradt, hiszen Benne személyesen Jézust kapjuk, az égből alászállott élő kenyeret. Az Eukarisztia vétele azt jelenti, hogy bensőséges közösségre lépünk Jézussal. Maradjatok bennem, és én tibennetek. grafika: Koncz Pál SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Dr. Szennay András főapát úr köszöntése gyémántmiséjén Beszélgetés Drozdík Attilával Szent Márton nap 2004 Ittzés János püspök úr ünnepi beszéde HÁLÓ-találkozó Pannonhalmán A Szent Benedek Idősek Háza Sopronban St. Martinus Cuvée termékismertető Hírek, beszámolók egyes házainkból 1 PANNO

2 Testének vétele, a szentáldozás azért adatott nekünk, hogy jóllakhassunk Istennel itt a földön, beteljesedést várva az égben. A két emmauszi tanítvány, miután fölismerte az Urat, még abban az órában útra kelt, mert közölni akarták a többi tanítvánnyal is, amit láttak és hallottak. Ha valóban találkozunk a Föltámadottal, nem tarthatjuk meg örömünket magunknak. E küldetéshez az Eukarisztia nem csupán belső erőt biztosít, hanem bizonyos értelemben programot is. Az Eukarisztia ugyanis olyan életmód, életstílus, amely Jézusból árad a keresztény emberbe, és annak tanúságtétele által szétsugárzik a társadalomba. Szeretett Testvéreim! A Szentatya mindannyiunkat meghív az egyház új esztendejében, hogy Jézussal találkozva, Jézus életéből és életének példájára alakítsuk életünket. Ezt a meghívást néhány szívemből fakadó lelkipásztori tanáccsal és kéréssel szeretném kiegészíteni. Javaslom testvéreimnek és kérem is minden testvéremtől: Jézus életét az egyház ünneplő közösségében, a szentmisén való tudatos részvételben tanuljuk ebben az új egyházi évben is! Saját családunk legyen az a gyakorlóhely, ahol a Jézustól tanult figyelemmel, önzetlen szeretettel és a másikakról való gondoskodással tettekre váltjuk, amit tanultunk! Sok keresztény család fájdalmas tapasztalata, hogy gyermekeiket nemcsak a hitnek, az egyház közösségének veszítették el felnőttként, hanem a környezetünk kínálta szabados és felelőtlen életmód egyszer csak az egészségüktől és életüktől is megfosztotta őket. Óvjátok, testvéreim, ezért szíveteket, hisz belőle indul ki az élet! Maradjatok meg Jézus tanításában, az önzetlen és okos szeretetben a család kötelékében, mert csak a lélekben gazdag család tud olyan gyermekeket nevelni, akik nem esnek áldozatul a környezet káros divatjainak. Ti, felnőtt testvéreim, adjatok jó példát gyermekeiteknek, mivel ez az egyik legfontosabb nevelő eszköz. Magatok is éljetek tisztán, nehogy az alkohol, drog vagy más megrontsa életeteket! Tanuljuk meg a családot, a gyerekeket és a fiatalokat okosan szeretni! Legyetek éber őrei egymásnak a figyelmes szeretetben! Ne engedjétek, hogy a fiatal családok széthulljanak! Ne hagyjátok, hogy a szétvált családok egyúttal az Istentől és az egyház közösségétől is távolra szakadjanak! Siessetek megbékéltetni a békétleneket és széthúzókat! Legyetek munkásai a megbocsátásnak és kiengesztelődésnek, mert így teljesítitek Jézus Krisztus életet, ajándékozó tanítását. Szeretett Testvéreim! Szívből kívánom nektek, hogy az Advent legyen a csendnek az ideje, amelyben életünk megvilágosodik, megtisztul, és a szeretetben valóban fölfedezzük Istent, egymást és önmagunkat, a lényegeseket! Így jussunk el Karácsony szent ünnepére, és legyen az Mindnyájatok számára az öröm, a béke és az áldás forrása ebben az esztendőben is! Asztrik főapát 2 András főapát úr gyémántmisés áldást ad.

3 Dr. Szennay András főapát úr november 20-án gyémántmisét mondott a pannonhalmi Bazilikában. Főapát úr tizennyolc éves kora óta tagja a bencés rendnek, tizennyolc évig szolgálta azt főapátként. Az elmúlt több mint fél évszázad nagy társadalmi változásai nem várt fordulataival, nem várt nehézségeket támasztottak főapát úr számára. Tanulmányai befejezése után csak néhány évet tölthetett közösségben főapáti tikári és gimnáziumi tanári munkakörben. Majd a feloszlatás és a numerus clausus miatti távollét évei következtek több évtizeden át, létbizonytalanságban tól főapátként szolgálta közösségünket. Végig határozott kézzel nyúlt az ügyekhez, megértő szeretettel kezelte az embereket. Kormányzása idejét a nyitott lelkületű szellemi és fizikai építkezés jellemezte. November 20-án a Magyar Bencés Kongregáció közösségei részt vettek a hálaadó szentmisén, köszöntötték emeritus Főapátjukat és megköszönték Istennek szolgálatát, hűségét; kérték számára továbbra is Isten irányító jó Lelkét. A Bencés Hírlevél szerkesztői Asztrik főapát úr prédikációjának közzétételével hívják fel az olvasók figyelmét a gyémántmisére. Szeretett Testvéreim Mindannyian! A keresztény ember élete a Szentírás lapszéli jegyzete, kommentárja. Arra hívlak meg Benneteket, hogy e gondolatkörben tekintsük át Jubilánsunk életét és ezt a mai jubileumot! Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincsen bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. A papszentelés napját idézem: november 19. Reggel 6 óra, sötétség, majdnem egészen üres bazilika, néhány rendtárs, papszentelés készül rokonok, hozzátartozók nélkül. Krizosztom főapát úr úgy döntött korábban és ebben Apor Vilmos győri megyéspüspök is egyetértett, hogy ezen a reggelen, a bármikor várható bombázások miatt a püspök lehetőleg még hajnalban 8 diakónusával Pannonhalmára érkezik, hogy saját jelöltjeit az itteni két bencés diakónussal, Kálmánnal és Andrással pappá szentelje. Mivel ezekben a keserves háborús időkben minden, főként az élet igen bizonytalan, ha ezek a fiatalok meghalnak, több kegyelemben, a papság kegyelmében haljanak meg. A szentelés napja valamiképpen előre jelzi az elkövetkezendő évtizedeket. Krizosztom főapát úr írja nyalkai plébános korában: mint a gyermek, aki a fülét a sínekre tapasztja és hallja a robogó iszonyatot, úgy hallottam én is a történelem vonatának feltartóztathatatlan robogását. Egyedül a szeretet tudta kivédeni a történelem adott esetben pusztító sodrát. Mert a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, Mindent eltűr. A háború, a konszolidáció és a diktatúra évei, évtizedei következtek András atya életében. Ez elébb a tanulmányok befejezését, főpáti titkári időszakot, oroszvári udvari káplánságot, majd budapesti hittanárságot, hamarosan feloszlatást, a kincés létezésmód kivetettségét hozták számára. Pusztán a megélhetés is gond volt: lelkipásztori kisegítésből, kántorkodásból, rövid ideig kapszlis pisztoly tölténygyártásából élt. Szorongatta saját léte gondja, a Bodrogkeresztúrra kitelepített édesapja gondja, Sanyi öccse orosz hadifogságból történő hazavárása ezekbe az évekbe sok megpróbáltatás belefért. Aztán lassan-lassan rendeződött az élet, erről már nem szólok, ezt már mindannyian jobban ismerjük, mert akkor más ismert ember lett. A szeretet mindent remél, mindent elvisel. 3 PANNO

4 Ahogy magam leendő főapátomat láttam. Növendék voltam 1968 tavaszán, akkor láttam András atyát először. A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia professzoraival látogattak Pannonhalmára. Később egyetemistaként a múlt század hetvenes éveiben vasárnap reggelenként a Központi Szeminárium folyosóján találkoztunk 9 óra tájban, ő a napilapot olvasta a kerengő ajtómélyedésében, magam külvárosi miséről jöttem, pár közvetlen szót váltottunk. Úgy döntöttem, hogy nem professzorozom, András atyának szólítottam következetesen november 7-én megválasztottuk főapátunknak. Mindannyiunknak nehéz időszak volt ez. A megválasztást követő egyik reggelen bejött hozzám budapesti szobámba és a következőt mondta: Asztrik, az éjszaka nem aludtam, elolvastam a rendtörténetet. Az 1802-es visszaállítás óta minden főpát Istennel, rendjével és önmagával meghasonulva halt meg. Miért akarják, hogy nekem is ez legyen a sorsom? Válaszom röviden az volt: András atya, ezt is vállalni kell valakinek a rendért. Asztrik, ha holnapután azt mondom magának, hogy pakoljon, el kell hagynia a rendet, mit szól ahhoz? Ha azt tetszik mondani, hogy ez kényszerből történik, akkor engedelmeskedem, összecsomagolok és elmegyek volt a válaszom. Ez a beszélgetés magatartásomat is meghatározta mindmáig, mert lelkiismeretemben amellett döntöttem, hogy főapátunk legyen ban, Szent Benedek Atyánk jubileumi évében történt. Norbert főapát azt mondta: Csodálom Andrást. Meggyőződésem, hogy senki sem tudott volna ennyit a rendért tenni ebben a helyzetben, mint ő. Norbert főapát úr szigorú és nagyon kemény tudott lenni, ítélete ebben a szövegösszefüggésben értendő ben, András főapát úr tudatos visszavonulásakor mindannyiunk nevében megköszöntem neki mindazt, amit értünk, védelmünkben tett. Ma is csak ezt tudom tenni. Ma már magam is jól értem főapáti szolgálatának nem túlzás nélküli szavak ezek súlyos keresztjét, amelyet a főapátok maguk hordanak, ez nem delegálható. Közvetlenül láttam Norbertét, Andrásét (és most már a magamét is látom), és ez másként nem történhet, mint szeretetben: mert a szeretet mindent remél, mindent elvisel. Testvéreim! Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre, most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre. Szavaink, írásaink, még akkor is, ha másoknak szánjuk azokat, lelkünkről vallanak. Ha erre gondolva kissé játékosan összerakjuk puzzle-ként azokat a könyvcímeket, amelyet Szennay András, a teológus és tanár munkáinak adott, szép ívet lehetne meghúzni törekvéseiből és belső, az őt foglalkoztató kérdésekből, lelki éréséből. A hittudomány alapvetésé -ből indul ki, a Teológia és élet közelítését keresi és a Rejtőző Istenségről szól, majd Hitünk sodrában elemzi Isten vándorló népének mai helyzetét és jut el A kereszt titkán át a Nyitott kapuk egyházáig. Visszatekintéséből nem csak a múltra látunk, hanem az Úrra (is), aki eljön. A napokban az öregségről szóló elmélkedését fejezte be, és mára János evangélistát és Pál apostol szeretet himnuszát választotta a gyémántmise olvasmányaiként. Gárdonyi novellájában olvastam gyermekkoromban az Arany, tömjén, mirha novelláskötetében egy római katona megtérését. Jézus tanítványai a Mesterüket kereső római katonát gyülekezetről gyülekezetre, prédikációról prédikációra küldik, hogy az megismerje Jézus örömhírét. Végül eljut Kisázsiába, ahol János apostolt hallgathatja még. Amikor az idős János egyre csak azt ismételgeti, hogy fiacskáim, szeressétek egymást, felkiált és odaborul János lábaihoz mondván: ez a legszebb prédikáció. Szeretett Testvéreim! Jubiláns András Főapát úr! András főapát úr választotta a mai szentírási szakaszokat. Tanúságtételként fogadtam. Lényeglátását nem saját, hanem Jézus ihlette szavakkal akarta elmondani, a szentírási hagyomány szavaival. Jézus asztalát vesszük körül hálatelt szívvel, Jézus és az Apostol szavait hallottuk a szeretetről, nincs ennél szebb szó, nincs szebb tanítás és testamentum, mint az életét értünk adó Jézusé. Ezt kell mindig újból tanulni, ez a legfontosabb ma is, a gyémántmise alkalmával is és mindig. Jézus, a Mester mondja: Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Ámen. 4

5 Az újjáéledő és kiteljesedő hagyomány Felelevenítve eleink szokását immár ötödik alkalommal került megrendezésre Szent Márton Napja a Pannonhalmi Főapátságban az évi termés jelképes számbavétele, ezen belül különös tekintettel az újborok első megízlelése jegyében. A Bábolna Ménesbirtok Kft., a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. és a Pannonhalmi Főapátság közös vállalkozásában e nemes esemény méltó keretek között lassan ismét elfoglalja helyét kiemelkedő hagyományaink között. Hagyományt írtam, mert az ünnep igazi állandó helyszínének és vendéglátójának a Főapátság bizonyult, mely ráadásul visszatérve saját múltjához immár másodszor örvendeztet meg bennünket saját termésű és készítésű újborával. És hagyománnyá kezd válni az a nyitottság is, mellyel a Főapátság évente egy alkalommal több száz közéleti és gazdasági személyiséget fogad falai között annak minden örömével és felelősségével színezve. A korábbi évek zenei ünnepét folytatva Főapát úr köszöntőjét követően idén is a Liszt Ferenc Kamarazenekar adott testet és lelket üdítő koncertet a bazilika megdöbbentő akusztikájú terében. A Miklósa Erika énekével díszített Mozart-est remélhetőleg nemsokára CD-n is elérhetővé válik a zenebarátok számára, melyet a hallgatóság először visszafogott, majd a felfedezés örömével párhuzamosan fokozódó tapssal jutalmazott. Ezután hangzott el Ittzés János evangélikus püspök úr ünnepi beszéde, melyet püspök úr kissé szabódva kockázatosnak ítélt, pedig csupán írástudóként élt az esemény nyújtotta lehetőséggel. Azzal, hogy a mindennapi rohanásból időlegesen kilépett hallgatóság figyelmét felhívja és ráirányítsa saját és mindnyájunk felelősségére. A jelenlévők nagy része világi értelemben sikeres ember, aki az anyagiak terén átlagosnál több felett rendelkezik. A beszéd az ebből fakadó felelősségre is utalt, mellyel utódainknak, de legfőbbképpen a Teremtőnek tartozunk e javak használata és ördögien körbe zártnak tűnő hajszolása közben. A szándék tiszteletre méltóságában bízva a beszéd talán nemcsak a falak, hanem a hallgatóság lelkében is visszhangra talált. A hagyományteremtés következő stációjaként a Szent Márton Díj került átadásra Kukorelli István alkotmánybíró úrnak, aki szemmel láthatóan meghatottan fogadta a laudációt. Az elismerés egyben üzenet a példaadásról és a közösséget szolgáló emberről. Az eddigi díjazottak sorát tekintve az adományozó grémium, köztük a Főapátság, jól sáfárkodik a követendő és mintaként szolgáló életutak bemutatásával, hiszen akárcsak az ünnepi beszéd, ez is egyfajta evangelizáció. A szellemi magaslatok után a gasztronómia percei következtek, melyhez az új termény és az új bor megáldása vezetett át a barokk ebédlőben. Sajghó Benedek egykori főapát és Fossati mester lassan 300 éves találkozásának kupolája alatt a korábbi évek szellemében ismét a Gundel Étterem libahúsból készült nem mindennapi fogásait kínálták a vendégeknek. Az ételek a Pannon Bormíves Céh idei új tagjai, valamint Gál Tibor és a Pannonhalmi Főapátság boraival teljesedtek ki. Szerencsés döntésnek bizonyult, hogy a borokat ezúttal a kerengőben elhelyezett asztaloknál szolgálták levegősebb teret biztosítva ezzel a résztvevők számára a beszélgetésekhez és ismerkedésekhez. A távozó vendégeket Cirill atya búcsúztatta elismerésre méltó kitartással és alázattal. Vajon betölti-e hivatását a Szent Márton Nap? Azt gondolom, hogy egyre inkább, melyre garancia az az átgondoltság, mellyel az eseményre készülnek évről-évre a szervezők. Több-kevesebb áldozat árán kiragadni több száz embert térből és időből, szellemi/zenei élményt biztosítani számukra, majd ezzel a lendülettel követendő és követhető példákat felmutatni, végül lassan visszahozni őket a saját világunkba páratlan feladat és utazás. Azaz pontosítanék: hivatás és remélhetőleg egyre inkább hagyomány. Foltányi Márton 5 Asztrik főapát úr megáldja a terményeket és az új bort.

6 Szent az az ember, akinek az élete lehetetlenné teszi embertársai számára, hogy kétségbe vonják Isten létezését. Excellenciás Főapát Úr! Krisztusban szeretett Testvérek! Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! ITTZÉS JÁNOS PÜSPÖK ÚR BESZÉDE A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG SZENT MÁRTON NAPI ÜNNEPSÉGÉN, NOVEMBER 12-ÉN A XX. század nagy svéd evangélikus érseke, Nathan Söderblom mondatát idéztem az imént. Jó mondat, fontos mondat, érdemes még egyszer elmondani: Szent az az ember, akinek élete lehetetlenné teszi embertársai számára, hogy kétségbe vonják Isten létezését. Hát igen, a szentek Emlegetjük őket, hivatkozunk rájuk, talán még legendás köpenyük alá is szívesen bebújnánk; bár lehet, hogy Szent Márton köpenye mégsem lenne sokak kedvére való, hiszen tudjuk, hogy a római birodalom katonájaként köpenye felét egy majd halálra fagyott koldusra terítette. S hogy mi halálra vált koldusok lennénk? A birodalom katonájából Krisztus vitézévé elhívott szentéletű püspökről szóló történet elmondásra jó, de hogy az áldozatos felebaráti szeretetre indító tanulságokat mai életünkben nekünk is le kellene vonni, az kevésbé tűnik kívánatosnak. Mi, evangélikusok is ismerjük a magunk koldus-történetét. Az november 10-én született reformátor Luther, aki Tours püspöke, Szent Márton napján, 11-én részesült a keresztség szentségében és éppen ezért kapta a Márton nevet, 1546 februárjában, a halála előtti napokban ezeket a szavakat vetette utoljára papírra: Wir sind Bettler; hoc est verum azaz: Koldusok vagyunk, ez az igazság. S tudta, hogy rajta is csak egy köpeny, egy palást segít, mégpedig az Isten irgalmasságának palástja. Egész életében, halála óráján is boldogan vallotta magát az Isten kegyelme koldusának. Megköszönöm Főapát Úr bizalmát, amellyel felkért ennek az ünnepi beszédnek a megtartására. Pontosan tudom, hogy ezzel bizonyos kockázatot is vállalt, hiszen nem tudhatta előre, mit is mond majd ez az evangélikus püspök a pannonhalmi Szent Márton-nap ünnepi alkalmán. Ezért azonnal fel is fedem szándékomat, és elmondom, ezen a Szent Márton-napi ünnepen arról a meggyőződésemről szeretnék beszélni, hogy égetően szüksége van a mai világnak, a mi korunknak is a mai szentekre. Azokra, akik ahogy Söderblom érsek mondta elmondják, és egész életük tanúságtételével meg is mutatják kortársaiknak, hogy a mindenható és irgalmas Isten nem hagyta magára az emberiséget, a teremtett világot. Vagyis a másik oldalról megközelítve a kérdést: a teremtett világ reménységéről szeretnék szólni. Ez a kifejezés a Szentírás felé tereli gondolatainkat. De nem úgy, ahogyan a szekularizáció hatására kialakult gondolatmenet diktálná. Ez mint ahogy közismert a személyes életünkkel és szűkebbtágabb közösségeinkkel minket is magába foglaló világ, valóság jelenségei felől közelít a Szentíráshoz, az emberi élet alapvető, egzisztenciális kérdéseihez, sőt magához az Isten-kérdéshez is. Isten hatalmát csak ott feltételezi, ahol az emberi képességek, tudomány és technika véget ér: a világmindenség fehér foltjaira száműzi Istent. És ahogy természettudományos ismereteink gyarapodnak, úgy zsugorodnak a fehér foltok, és úgy lesz egyre kisebbé a felvilágosult, autonóm ember istenkéje. Ezzel szemben a biblikus teológiai gondolatmenet, a keresztyén hit a Szentírás üzenete felől közkeletű szakkifejezéssel élve: a kinyilatkoztatás felől közelít a létező világ és benne az emberi lét minden kérdéséhez. Isten mindenhatósága ebben a koordináta-rendszerben azt jelenti, hogy neki mindenhez köze van, és ő mindenben hat. Akarata és legalább tudta nélkül ha nem is mindig szándékával egyezően semmi nem történik a világban. A népek apostola, Pál ezt írja a rómaiaknak címzett levelében: A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá (Róm 8,19-20a) Ez a Pál apostol által rögzített diagnózis ehhez kétség sem fér sajátos feszültségben van a Teremtőről és a teremtésről szóló Mózes első könyve első fejezetében rögzített bibliai hitvallással. Hiszen a világ teremtésének történetében a Teremtő munkájának fontos szakaszait mindig ugyanaz a jól ismert mondat zárja: És látta Isten, hogy ez jó. Sőt később az egész teremtés összegző minősítéseként még nyomatékosabb a megállapítás: És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Móz 1,10b; 1,25b és 1,31a) Ezek után magától adódik a kérdés: Mi ennek a feszültségnek az oka? Mi az oka annak, hogy a bibliai teremtéstörténet megállapítása sokszor nem illik a megismert természeti folyamatokra, az emberiség kultúrtörténetéből ismert állapotokra pedig még kevésbé jellemző? 6

7 Úgy foglalhatjuk össze a Szentíráson tájékozódó keresztyén hit válaszát, hogy az Isten ellen lázadó ember bűne és annak az egész teremtettségre kiható halálosan komoly következménye okozta a nagy törést. Tehát csak ebben a dialektikus feszültségű tételben foglalható össze a teremtett világgal kapcsolatos hitvallásunk: A létező a látható és a láthatatlan valóság a Szentháromság egy igaz Isten teremtménye, de az ember bűnének következményeként elvesztette teremtéskori tökéletességét. Világunk tehát jelenlegi állapotában nem olyan, mint amilyennek a Teremtő megalkotta. S ez a megállapítás még nem is írja le tényleges helyzetünket. Mert nemcsak hogy nem olyan, hanem naponkénti tapasztalataink alapján azt kell mondanunk, a helyzet napról napra feszültebb, és egyre súlyosabb problémákat vet fel. Az ún. kultúrparancs (1Móz 1,28) rendelkezése ellenére a bűn rontotta teremtettségben az ember nemhogy nem Isten akarata szerinti sáfára a reá bízott értékeknek, hanem egyre gyorsabb tempóban hágunk nyakára az elődeinktől még megörökölt, és a jól ismert mondás szerint: utódainktól kölcsön kapott értékeknek, természeti kincseknek. Környezetünkön a Teremtőtől az emberi gondnokság alá adott világon egyre súlyosabb, és félő, immár be nem gyógyítható, helyre nem hozható sebeket ejtünk. Helyenként szinte már apokaliptikus jelleget öltenek ezek a folyamatok Az előbb azt mondtuk, és joggal, hogy az ember Isten elleni lázadása minden bajunk gyökere, és ez okozta a nagy törést a Teremtő és teremtett világ harmonikus viszonyában. S tudjuk, hogy a felvázolt kép nem túloz. A helyzet minden próbálkozás és jó szándékú javítani akarás ellenére egyre súlyosabb. És ezen a ponton el kell mondanunk, hogy mi nemcsak a nagy törésről tudunk, hanem tudunk a nagy áttörésről is. Ez az áttörés azonban nem a teremtés koronájaként regnáló ember műve, hanem a mindenható és mégis irgalmas Isten ajándéka. Ez az alapja annak, hogy mégis tudunk és szabad szólnunk a reménység távlatairól is. A keresztyén reménység szakadékokon, egyébként megválaszolhatatlan sorskérdések mélységein átívelő hídja az isteni ígéreteket beteljesítő Krisztus-történés az Isten Fia testté lételének, kereszthalálának és feltámadásának hármas pillérén nyugszik. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. (1Móz 3,14a-15) Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) És láttam új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt; és a tenger sincs többé. és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. (Jel 21,1.3b.4-5) Így már nyilván nem tűnik túlzásnak, ha levonjuk a következtetést: a keresztyén ember életének, hivatásának, küldetésének bármelyik összefüggésében a megváltás művén és az ígéreteken tájékozódó reménység embere. A megváltás valóságában, a beteljesedés ígéretének szembe-fényében ismeri fel feladatait, és őrzi meg reménységét. Így egész egzisztenciájával sub specie aeternitatis (= az örökkévalóság bizonyosságára tekintettel) él. Ezt a látásmódot, meggyőződést azonban nem saját szenvedései fejlesztik igazgyönggyé benne, hanem a Krisztus-hit gyümölcseként, Isten ajándékaként fogadhatja el. Így ebben az Isten-adta felismerésben születnek meg, születnek újjá Isten fiai, akiknek megjelenésére vágyódik az egész teremtett világ. Ők azok, akik tudják, hogy amijük van, minden a Teremtő ajándéka, és mindezért nemcsak a történelem ítélőszéke előtt, nemcsak az utódoknak, hanem főként az Ajándékozónak felelősséggel is tartoznak. Mert bár igaz, a teljes gyógyulásban a tér és idő rabságában nem lehet részünk, azt majd csak az új teremtésben adja meg a mindenható és irgalmas Isten, de amit elkötelezetten elvégezhetünk, azt meg is tesszük, csak azért, mert erre indít bennünket Isten szeretete. Tartok tőle, hogy adósságunk napról napra nő. A rövid távon és bármi áron a lehető legnagyobb profitot elérni akaró, és a fogyasztóvá idomított ember és közösségei átokká lettek, lesznek a környezet, a teremtett világ számára. Ezt az ördögi kört lehetetlen meg- és áttörni még ha meg is lenne erre az akarat, de hát tudjuk, legtöbbször nincs is meg. Ezért így teszünk bizonyságot a bennünk élő reménységről (vö. 1Pt 3,15): csak Isten kinyilatkoztatott Istent és embert, mennyet és földet, embert és embert, embert és teremtett világot egymással megbékítő jóakarata (vö. Lk 2,14 Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. ) ad reménységet a megmaradásra, a túlélésre. Nekünk és utódainknak is és így közvetve az Isten fiai, a mai szentek megjelenését sóvárogva váró teremtett világnak is szól az ígéret: Megáldalak, és áldás leszel. (vö. 1Móz 12,2) Köszönöm, hogy meghallgattak. Figyelmük megtisztelő volt. 7

8 Rád tekint szülőfölded népe Hagyományainkhoz híven idén is sok színes programmal és rendezvénnyel emlékeztünk meg Pannónia szülöttjéről, a Pannonhalmi Főapátság patrónusáról, Szent Márton püspökről. Mint minden évben, most is november 10-én délután, jótékonysági vásárral vette kezdetét a programok sorozata, melynek bevételeiből a kárpátaljai karácsfalvi Görög Katolikus Lyceum magyar irodalom és történelem tankönyveinek, földrajz és történelem atlaszainak megvételét támogattuk. A kétórás vásár hangos vigadalmai után kicsit elcsendesedve és magunkba szállva készültünk az ünnepre. Ebben vendégeink, Marosi István karácsfalvi görög katolikus lelkész és kísérői, a Lyceum néhány tanárja és diákja volt segítségünkre, akik Kárpátaljáról, magyarságuk és görög katolikus kereszténységük megéléséről, valamint iskolájukról beszéltek. Őhozzájuk, s az általuk kiadott újsághoz kapcsolódott a Szent Márton-nap ez évi mottója: megmaradni, utalva azokra a mindennapi küzdelmekre, amelyeket nemcsak nekik, de nekünk is meg kell vívnunk nap mint nap, hogy megmaradhassunk a hitben és szeretetben. A csendesóra után a Bazilikában összegyűlve a szerzetesközösséggel együtt elimádkoztuk Szent Márton ünnepének első vesperását. Kivételesen megelégedtünk az egy adag vacsorával is, hiszen 8 órától nyitottak az osztályok szervezésében létrejött éttermek különböző jellegű és nemzetiségű ételkülönlegességekkel, s más kikapcsolódási módokra is alkalom nyílt a fél 11-es takarodóig. Ekkor beállt az éjszakai nyugalom, hogy a következő napot kipihenten, újult erővel kezdhessük. Annál is inkább, hiszen másnap már reggel 9 órakor hirdették a Bazilika harangjai az ünneplésünk csúcspontját jelentő ünnepi Liturgia kezdetét, amelyet Jeremias Schröder St. Ottilien-i főapát vezetett. Prédikációjában kihangsúlyozta a keresztény ember lelkiismeretes feladatvégzésének és alázatos szeretetkészségének fontosságát, amelyben Szent Márton püspök olyan kiemelkedően és példamutatóan járt előttünk. Közös ünneplésünk után az első évüket Pannonhalmán töltők a szent hitvalló életével ismerkedtek meg, míg a többiek a tornateremben találkoztak Jeremias főapát úrral, aki St. Ottilien monostoráról és az ottani életről, valamint az ennek fontos részét képező missziós tevékenységről mesélt nekünk, s kérdéseink nyomán érdekes történeteket is elmondott, amelyeket a világ különböző pontjain élt át e munka során. Ebéd után tovább folytatódott az előző nap és a délelőtt kissé profánabb ünneplése sportvetélkedőkkel, büfékkel, tolókocsi- és kukahordó versennyel, táncbemutatóval, játékteremmel s még sok ötletes és szórakoztató programmal. Fél 8-kor a tornateremben koncert kezdődött, melynek előadóművésze David Yengibarjan örmény származású harmonikajátékos volt. A fergeteges hangulatú másfél órás koncerten megszólaltak Yengibarjan saját szerzeményei és más darabok is, és ráadásként eljátszotta azt a darabot, amit édesanyjától elsőként megtanult. Az ünnep záróakkordját a Napzárta adta a lépcsőházban, melynek során kihirdetésre került az összegyűlt pénz összege: több mint ötszázezer forint! Ennyivel tudtunk tehát hozzájárulni ahhoz, hogy határainkon kívül élő magyar testvéreink anyanyelvükön tanulhassák népük irodalmát és nemzetük történetét. Végül Tamás atya kihangsúlyozta: az ünnepi örömöt a hétköznapokban is meg kell őrizni, s észre kell venni a peremen élőket, ahogyan arra nagy szentünk, Márton is példát adott nekünk. Közös imádsággal zártuk a napot hálát adva Istennek az ünnep öröméért, s bár kissé fáradtan, de igazi szívbeli boldogsággal és lelkünkben rengeteg élménnyel tértünk nyugovóra. Aradi László a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium XI. B osztályos tanulója A PANNONHALMI SZEMLE téli (2004/4.) számának témája: 8 n e m z e d é k / v á l t á s BORBÉLY SZILÁRD: Míg alszik szívünk Jézuskája Betlehemes misztériumjáték; SIMON T. LÁSZLÓ: Dávid és Ricpá Nemzedék- és nézőpontváltás a 2Sám 21,1-14 kapcsán; IGOR ACSILJEV: Bálvány Templomok leomlása vagy istenek alkonya?; THOMAS KÖHLER: Fiatal nemzedékek összehasonlítása (Non-)konformizmusok konjunktúrája; JACQUES HAERS: Érthető-e ma a keresztény nyelvezet? TAKÁCS ZSUZSA: Reményről és reménytelenségről, a szív hidegségéről Lucie Szymanowska interjúja; TERDIK SZILVESZTER: A templom művészete vagy a művészet temploma? Az 1908-as egyházűvészeti kiállítás és recepciója; GELENCSÉR GÁBOR: Harminc év múlva Ingmar Bergman Sarabande című új filmjéről SZENNAY ANDRÁS és DEJCSICS KONRÁD: A fiatalabbak az öregebbeket tiszteljék, az öregebbek a fiatalokat szeressék. RB 63 SCHEIN GÁBOR, VILLÁNYI LÁSZLÓ, G. ISTVÁN LÁSZLÓ és GARDNER MCFALL versei FRISS SZÁMAINK MINDIG MEGTALÁLHATÓK a nagyobb budapesti és vidéki könyvesboltokban. MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. ( OLVASHATÓ AZ INTERNETEN:

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz

VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 3. szám 2005. ősz A mikor mi keresztény katolikus magyarok istentiszteletre összegyűlünk, és ma Szent István Királyunkra emlékezünk, ezt az emlékezést

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 2. szám 2007. nyár Andrea Grillo A LITURGIKUS MOZGALOM ÚJ TÖRTÉNETÉHEZ a történelem: élõ emberek, akik éppen haláluk után, és

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető

Beszélgetés Fehérváry Jákóval Kirándulások, túrák, programok 2004 nyarán Tramini 2003 termékismertető A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 3. szám 2004. ősz Nagy Szent Gergely pápa: RÉSZLET A MORALIA IN IOB CÍMŰ KÖNYVBŐL Az idén emlékeztünk meg Nagy Szent Gergely pápa halálának 1600

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás

BENCÉS HÍRLEVÉL X. MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT. A lelkigondozás mint segítõ hivatás BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 2. szám 2008. nyár MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ EMBERSZOLGÁLAT A lelkigondozás mint segítõ hivatás Csáky-Pallavicini R., Ittzés A.,

Részletesebben

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009.

Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. XI. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. nyár Lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét Várszegi Asztrik főapát úr homíliája a pannonhalmi diákok bérmálásán 2009. április

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

Sokan barátaiknál, ismerõseiknél szálltak meg, ám voltak olyanok, akik elõször jutottak el Lappföldre. f Testvérek a Mikulás földjén 4.

Sokan barátaiknál, ismerõseiknél szálltak meg, ám voltak olyanok, akik elõször jutottak el Lappföldre. f Testvérek a Mikulás földjén 4. evangélikus hetilap 71. évfolyam, 49. szám 2006. december 3. Advent 1. vasárnapja Ára: 165 Ft Várok türelmetlenül toporogva, egyre csak az órát lesve (mintha legalábbis siettethetném a perceket) Látszólag

Részletesebben

ÚJ PÜNKÖSD - ÚJ EURÓPA

ÚJ PÜNKÖSD - ÚJ EURÓPA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 6. szám (36. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. június A MÉDIA ÉS A CSALÁD II. János Pál pápa üzenete a 38. Tömegkommunikációs Világnapra VENCSER

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA. A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tél A család az isteni szeretet szentsége MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Jézusi tantervvel induljon az új tanév!

Jézusi tantervvel induljon az új tanév! országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 39. szám 2005. szeptember 25. Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap Ára: 164 Ft A nyár elején felvett hanganyagból elkészült a zeneileg, szövegét tekintve és

Részletesebben

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal

f Szomorú vonatok az angyalföldi állomáson 10. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 20. szám 2006. május 14. Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate) Ára: 165 Ft Bemutatkoznak a Déli és a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelõjelöltjei f 8. oldal

Részletesebben