EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Húsvéti hit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Húsvéti hit"

Átírás

1 Új évfolyam 96. szám 2007 április - Szent György hava hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Húsvéti hit Az õsi feltámadási szertartásban van egy mondat, amely úgy hat az emberre, mint a balzsam a sebre. Feltámadtam! Hisz a jámbor asszonyok kétsége, az apostolok csüggedése, reménytelensége, Tamás materiális gondolkodása ma is itt van, velünk van, bennünk van. S ezeket a ferdeségeinket oldja fel, s kiáltja bele újra és újra a lelkünkbe a liturgia és az élet: JÉZUS ÉL, FELTÁMADOTT. Mert ha nem támadt fel, akkor csak bandukolva, reménytelenül járhatjuk az emmauszi végeláthatatlan utat. Akkor kétségeink, tovább nyomasztanak, különösen mikor már este van, mikor otthon sincs már, s nincs Kit behívnunk, hogy maradjon velünk. Milyen boldogság töltötte el a tanítványok szívét, amikor felismerték a Feltámadt Urat a kenyértörésben. Ezt a boldogságot hozta és adja nekünk is az Úr! Mert ha nem támadt fel, akkor hiába járjuk temetõinket, s egyre gyakrabban járjuk, hiába siratjuk halottainkat, mert csak Krisztusban van feltámadás, találkozás, örök élet. Húsvéti hitünk nélkül silány, kibírhatatlan, s a teljes csüggedésbe vivõ volna életünk. A jámbor asszonyok Krisztus-temetésre mentek, szomorúan, kétkedve, fájdalmakkal a szívükben. S fájdalmuk meny nyire megváltozott, örömre változott, mikor találkoztak a Feltámadottal. A temetõ keresztjei errõl gyõznek meg, ezért lesznek vigasztalóink: Feltámadt az Úr, s ezért bátran vallhatjuk a Hiszekegy tételével, hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. Mert ha nem támadt fel az Úr, akkor a kételyek útvesztõiben elveszünk, (egyre több a kétely és az útvesztõ) s bolyongunk reménytelenül, mint Tamás, lassan mindent megkérdõjelezve, mindenbõl kiábrándulva, céltalanul. Milyen öröm volt Tamásnak is a hazatalálás a heti bo lyongása után, s milyen nagy volt a meglepetése, amikor kérését az Úr éppen ügy teljesiti, ahogy azt kérte. S térdre kényszerítette a hit s fennhangon kiáltotta világgá meggyõzõdését, hitét: Én Uram, én Istenem! Úr vagy, Isten vagy feltámadt Üdvözítõm! A húsvéti hit hazavár, hazahív minket is. Krisztus azért támadt fel, hogy minket is képessé tegyen kételyeinkbõl, tamáskodó életünkbõl feltámasztani, visszavinni a közösségbe. Hisz egyedül bolyongni nagyon nehéz lenne. A jó Pásztor meleg hangja szólít meg minket is, miként Magdolnát, a Krisztus testét keresõ hölgyet, s nevének hallatára megszületik a lelkében a felismerés, a úsvéti hit: a (folytatása a második oldalon)

2 (folytatás az elsõ oldalról) Krisztus testét keresõ hölgyet, s nevének hallatára megszületik a lelkében a felismerés, a húsvéti hit: a Mester, - Jézus - Rabboni! Él, feltámadott. Ezt az örömet hozta, hozza s akar minket is belõle részesíteni. Hagyjuk, hogy a miénk is legyen HÚSVÉT öröme és békéje. Ezekkel a gondolatokkal kívánok az egyházközség minden tagjának, s testvéreinknek áldott HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Szabó Lajos plébános Húsvéti tanuságtétel Húsvét ünnepére virradó éjszakán, a feltámadt Krisztus szavával köszöntelek benneteket: Békesség veletek! Azokat is, akik már gyakran, és azokat is, akik elsõ alkalommal ünneplik velünk együtt a húsvéti vigiliát. Mind azokat, akik - Szent Benedek szavai szerint - a lelki vágyódás örömével várták a szent húsvétot. Krisztus békéje töltse el szíveteket a mai éjszakán, és az elkövetkezõ napokban, hóna pokban, esztendõben. Meggyõzõdésem, hogy mindnyájan, akik ebben a Krisztus világosságának örvendõ, ebben a Krisztus fényét örömmel befogadó közösségben ünneplitek a feltámadást, amikor majd innét eltávoztok, ennek a fénynek, Krisztus világosságának lesztek hordozói a világban. Úgy világosítson a ti világosságotok, mint a gyertyák fénye, amely betöltötte a mai éjszakát, és elárasztotta a ti szíveteket, lelketeket is. Az Úr halálát és feltámadását ünneplõ, arra emlékezõ, az eukarisztia köré gyülekezõ közösség - így a miénk is - arra kapott meghívást és küldetést, hogy szavával és életével hirdesse az Úr halálát és feltámadását. Ebben az elhivatottságban és küldetéstudatban látták létalapjukat keresztény õseink is. Abban a meggyõzõdésben éltek, hogy Krisztus velük és bennük él tovább e világban, hogy Krisztus élteti a benne hívõk közösségét. Egy halottra lehet kegyelettel emlékezni, egy halott eszméi ideig-óráig megtermékenyíthetnek gondol kodókat, de élni, hinni, erõsnek lenni: erre csak az élõ Krisztus tehet képessé. Túlontúl kevés lenne, ha úgy beszélnénk a feltámadásról mint egy történetileg is igazolható tényrõl. Mert ha csupán ennyit jelentene számunkra a feltámadás, akkor aligha várhatnánk, hogy tanúságtevõ szavunk érdeklõdésre, visszhangra talál. Mennyi minden történt már a világon, és semmit sem törõdünk vele. Kétségtelen, a feltámadásnak a történelemben jelentkezõ és ható tényérõl is kell szólnunk. De kevés a szó és a bizonyítás. Szavunkat azzal tesszük hitelre méltóvá, hogy egyéni és közösségi életünkkel igazoljuk: Krisztus valóban feltámadt és él. Él és éltet minket, sõt általunk hatékony a világban, és Szent lelkének erejében általunk akarja megújítani világunkat. A Feltámadott fényére, a hit világosságára emlékeztetnek a mai gyertyalángok. Az igaz világosság Krisztusban ragyogott fel: Lumen Christi. És bár ez a világosság a világba, tulajdonába jött, mégsem ismerte fel a világ. De azoknak, akik felismerték és felismerik, hatalmat adott. Nem a világ hatalmát adja, hanem önmagát. És ahol ketten-hárman az õ nevében gyûlnek össze, ahol az õ világosságában járnak, ott õ jelen lesz. Testvéreim, amikor holnap ki-ki továbbmegy a maga útján, tudni fogja, tanúságtevõ útra indul. A húsvétéjjel nemcsak szép élmény, hanem szabadon vállalt elkötelezettség is. Ezért szóval és tettel Krisztusról kell tanúságot tennetek. A Feltámadott erejében folytassuk utunkat, akinek fénye ma újra felragyogott szívünkben, és akinek szeretetében - Pállal szólva - mindenre képessé válunk. Hiszen Krisztustól és az õ szeretetétõl sem élet, sem halál el nem szakíthat bennünket. Szennay András 2

3 Vajon a Feltámadott ránk ismer-e? Amikor a feltámadt Jézus először jelent meg a meghökkent asszonyoknak, majd az apostoloknak, így köszöntötte őket: Ne féljetek, én vagyok, ne féljetek! Ezen a húsvéti éjszakán, amikor újra hallottuk az örömhírt: Jézus feltámadt, és amikor a maga titokzatos valóságában közénk jőve elénk áll, vajon félünk-e vagy örvendezünk-e? Én félek. És megkérdezem: ti nem féltek? Nos, nem azért, mert nem hirdetjük hitünk nagy titkát, mert nem akarjuk elfogadni, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Nem, hiszen ezt ajkunkkal, de szívünkkel is megvalljuk. És mégis félelem töltheti el lelkünket, ha elgondolkodunk a kérdésen: vajon a feltámadt Krisztus ránk ismer-e? Vajon felismeri-e bennünk, hogy őhozzá tartozunk, hogy keresztségünkben őhozzá szegődtünk? Mit is üzen Jézus a szeretett tanítvány által? Arról ismerik meg az emberek, hogy hozzám tartoztok, ha szeretitek egymást. Aki nem szeret, az nem is él. Számára félelmetes jelkép lehetett a feltámadási szertartást megnyitó sötétség. És vajon mit jelent hetett neki a húsvéti örömről, a szeretet fényéről és melegéről hírt adó kiáltás: Krisztus világossága? De hát mire valók ezek az aggódó szavak, mire jók ezek a töprengő kérdések? Hát talán nem szeretünk? De milyen is az igazi szeretet? Az, amelyről Krisztus így izen Pál apostol szavaival: A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik és nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Mert legnagyobb a szeretet. Törekedjünk a szeretetre. Ha a feltámadás éjszakáján eléd lépett volna a Feltámadott, vajon félelem nélkül tudtál volna-e eléje állni? Tiszta szívedből tudtad volnae mondani: Uram, te tudod, hogy szeretlek. Téged, és érted mindenkit. Azzal a szeretettel, amelyet te kívánsz követőidtől. Te azt is tudod, hogy türelmes, megértő szeretettel szeretem házastársamat, gyermekeimet, szüleimet, barátaimat, rendi testvéreimet; mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerülök. Krisztus világosságát és énünk egészen elégő szeretetét jelképezte a kezünk ben tartott gyertya. Egy regény címével így is mondhatnánk: Lámpást adott ma kezedbe az Úr. Vidd magaddal a hitnek és a szeretetnek ezt a fényét. Jézus tüzet hozott a földre, a szeretet tüzét. És azt akarja, hogy ez a tűz mind annyiunk szívében lángra lobbanjon, árassza a hit fényét és a szeretet melegét. Feltámadt Krisztusunk! Add, hogy egész életünkben, mindig és mindenütt - családban, munkahelyen, szerzetes közös ségünkben - a te szeretetedről tudjunk tanúságot tenni. Múlóban a sötétség, újra itt a hajnal. Feltámadásod óta a te világosságodban élhe tünk, a te szereteted melege éltethet bennünket. Krisztus Urunk! A te világosságod nem csak fényt ad, hanem meleget is áraszt. Add, hogy mindig ennek a szeretetnek az erejében és örömében éljünk! Félelem nélkül! Szennay András Egyedül a szeretet a léleknek az a képessége, amellyel Istennek hasonlót adhat a hasonlóért, ha nem is teljesen, de valamennyire. Mert ha Isten haragszik rám, én haragudhatom-e őrá? Biztosan nem, ellenkezőleg: remeghetek. Ha Isten ítél fölöttem, én ítélkezhetem-e vajon ő fölötte? Nem, hanem irgalmát kérem. Ha királyként szól hozzám, szolgálnom kell őt; ha parancsol, engedelmeskednem kell. Amikor azonban szeret, én viszont szeret hetem. Jacques Bossuet 3

4 A hit reggelén Magdolna, Tamás és az emmauszi tanítványok A kenyér jele Lukács evangélista, aki leírta az Emmauszba vezető úton történteket, nem Jézus föltámadásának a valóságát akarta igazolni elsősorban. A hagyományra és tanúságtételekre támaszkodva felvázolta a hit ébredését, növekedését és beteljesedését. A Mester meghív, hogy fokozatosan a jelek fölé emelkedjünk és megerősödjünk a tiszta hitben. Szemük el volt takarva, hogy föl ne ismerjék (Lk 24, 16). Nem testi fogyatékosságról van szó, egy szerűen csak arról, hogy ezt a titkot nem lehet az érzék szervekkel észlelni. Az Úr az, aki fokozatosan rávezet, s mint ajándékot kell elfogadni. Jézus ugyanaz és mégis egészen más. Az emmauszi úton haladó tanítványok képtelenek felismerni arcvonásait, hangját. Még beszédmodorából sem ismerik fel, amikor az írásokat tolmácsolja, pedig lángolt a szívük, amíg hallgatták! A megvilágosodást adó jel a kenyértörés volt. Lukács és a maroknyi közösség már tudta, hogy az Eukarisztiáról van szó. Benne rejlik a föltámadt Jézus legnagyobb titka. Abban a percben, amikor megnyílt a szemük és felismerték Jézust, ő eltűnt a szemük elől, hogy minden érzékelhető támasztól megfossza a tanítványokat. Ezentúl hitükkel kell érinteniük az Urat. A két tanítvány ugyanabban a percben megérti azt is, hogy kérésük meghallgatásra talált: Maradj velünk, Urunk!. Alig értek vissza Jeruzsálembe, megtudták azt is, hogy az Úr valóban Péter egyházában van: Az Úr valóban föltámadt és megjelent Simonnak (LK 24, 34). A név jele János evangélista arra hívja fel olvasóit, hogy az asszonyok között, akik kora hajnalban, amikor még sötét volt a sírhoz siettek, csak Mária Magdolnát figyelték, ő a hivő keresztény mo dellje, akinek a jelek és érzékek megtisztulásán át kell eljutnia a mély és tiszta hit megszületéséig. János ezen az egykor szenvedélyekkel teli asszonyon keresztül mutatja be a lelki érzékek csodálatos ébredését. A látás érzékszervének megtisztítása. Mária Magdolna mindent a nyugtalan asz szony szemével lát. Jézus nincs a sírban. Elkeseredetten, szinte eszét vesztve sír: Ellopták Uramat. Látni szeretné annak az embernek a holttestét, akit szeretett. Nem ismeri fel Jézust a kertészben. Máriának más szemekkel kell látni, mint a testi szemekkel, amelyekkel ő csak holttestet keres. Egyedül csak a szív képes jól látni és hallani! A hallás megtisztítása. Mária Magdolna hallja a kertész hangját, mégsem ismeri fel Jézus jól ismert hangszínét. A szavak csak a testi fülig jutnak el. Valami másra van szükség! Szükség van egy jelre, amely a szív mélyén visszhangzik, egy névre, amelyet csak meghitt csendben lehet kimondani: Mária. Húsvéti fény csillan meg a szótagok között. Ez a Mester hangja, a Jó Pásztoré, aki néven szólítja juhait és bárányait. Ez a hang a Teremtő, az oltalmazó Isten hangja: A neveden szólítalak: az enyém vagy! (Iz 43, 1). Péter és Pál sem tudtak ellenállni, amikor az Úr néven szólította őket. Mária hittel borul Jézus lábaihoz: Rabboni!. Ebben a megszólításba süríti bele örömét, hitét, mivel újra él az, akit a holtak között keresett. A tapintás megtisztítása. Jézust nem lehet többé kézzel megérinteni, mint ahogy a testi szemmel sem lehet meglátni. Jézus ugyanaz, de mégis más: Ne nyúlj hozzam! Miért? A ma gyarázat nem egészen világos. Hiszen Jézusnak nincs szüksége időre a föltámadás után, hogy az Atyához menjen. 4

5 (folytatás a negyedik oldalról) Jézus apostolai és tanítványai miatt maradt még egy ideig a földön, hogy megerősítse övéi hitét. Mária a felismerés után futva vitte hírül az üzenetet, s azt hogy látta az Urat aki az uralkodók Ura és a királyok Királya (Jel 17, 14). Mária csak Jézust szerette volna fellelni, s magával az Úrral találkozott. Mária Magdolna ragaszkodásában János az egyház reménykedő vágyakozását látja, akinek szeretetből fakadó választ kell adnia Jézus kérdésére: Asszony, kit keresel? A sebek jele Tamás, akinek a neve ikert jelent, magában hordozza a hitet és a kételyt. János szemében az evangéliumi személyeknek mindig szimbolikus értékei is vannak (pl. Nikodémus, a szamariai asszony, a vakon született, Mária-Magdolna). Tamás az elfogadás és visszautasítás között súrlódó hivő embert képviseli. Egy bizonyos humorérzékkel, Jézus engedi, hogy tanítványa nyolc napon át megerősödjön szinte kételyében és úgy érezze, hogy neki van igaza a többi apostollal szemben. Csak ekkor mutatja meg Jézus a kétségtelenül hiteles jeleket, a keresztrefeszítés sebhelyeit. Tamás érinti a jeleket, de azonnal túl lát a jeleken. Az Újszövetség legszebb hitvallására fakad: Én Uram, én Istenem! (Jn 20, 28). János evangéliu mának bevezető sorai vissz hangoznak itt vissza: Isten volt az Ige! (Jn l, 2). A Megtestesülés titka nyílt meg, amelynek utolsó állomása a föltámadás, az örök fölemelés. János az első század egyházára és miránk gondolt, amikor a Hegyi beszéd üzenetét villantotta fel: Boldog, aki nem lát és mégis hisz (Jn 20, 31). A mi hitünk néhány kiválasztott szemtanú hitének és tanúságtételének kőszikláján nyugszik. Bódás János: Barmit beszéltek, hitetlen Tamások, a húsvéti hit győzelmes marad. - Az Úr feltámadt! - vallja millió szív s nem roskad össze semmi súly alatt. Én sem hajlok a hitető beszédre, nagyképű bölcseknek nem hódolok, de - tördelvén a titkok néma zárát - csak azt hiszem, mit megtapasztalok, De mit nem érzek vak, süket kezemmel s hová nem ér el káprázó szemem, lelkemmel látom azt, melynek, ha szárnyal, nem ér nyomába gyarló értelem. Én hallom, mit súg virág a virágnak, bár hangjának fülemben nincs nyoma, értem a tavasz illatos beszédét s érzem Istent, bár nem láttam soha bár nem láttam soha. H ú s v é t i h i t S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről lelkeket mosva hullt alá a vér, mégis hiszem a Krisztus diadalmát, s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él! Ő áll mellettem könnyben és mosolyban, amíg az élet rögeit töröm s nyugodtan küzdők, mert tudom, hogy vár majd, egy új élet s benn mennyei öröm. E hit vigasztal minden megtiportat, özvegyet, árvát, sír felé menőt, gyermeket vesztett zokogó anyákat, s aki beteg is, ebből nyer erőt. - Az Úr feltámadt! - vallja millió szív s nem roskad össze semmi súly alatt... - Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, a húsvéti hit győzelmes marad! 5

6 Az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! Halleluja! (Húsvéti meditáció) Jézus így szólt hozzájuk: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! (Mt 14,27) Az öskereszténység idejéből fennmaradt, örömöt és ujjongást sugárzó köszöntéssel üdvözlöm a Kedves Olvasót. Az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! Halleluja! Húsvétot ünneplünk, mégis félelmek között élünk. Bizonytalan világunkban senki sem tudja, mikor szűnik meg munkalehe tősége, és ezzel a megélhetése, mikor támadja meg olyan gyógyíthatatlan betegséget okozó vírus, mely az élettől fosztja meg. Amíg van egészségünk, s jól mennek dolgaink, könnyen túltesszük magunkat a nehéz kérdéseken, mondván: nem jó az ördögöt a falra festeni. De akit úgy ér a megpróbáltató idő, hogy nincs felkészülve rá, könnyen összetörik, anélkül, hogy megtalálná a megoldást. A jól ismert történet - Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról - hányszor hidegen vagy közömbösen hagyott. Isten közelségébe akar vonni bennünket a Feltámadásba vetett hit által. Ne menjünk el csukott szívvel amellett, ami Nagypénteken és Húsvétkor történt. Szembesüljünk vele, amíg lehetőségünk van rá. Természetes, hogy megdöbbent bennünket, hogy a golgotai kereszten az emberré lett Isten szenvedte el az ítéletet. Érthetetlen, hogy az, akitől az élet ered, s akinek a kezében van minden hatalom meny nyen és földön, meghaljon, mint bármely más, a múlandóság ítélete alatt élő ember. És még érthetet-lenebb, hogy halála nem természetes halál volt, hanem bűnözök és lázadók kegyetlen kivégzési módja. Sehogy sem fér a hatalomról, nagyságról alkotott fogalmunk körébe Istennek ez a mélyreható, önmagát megalázó, és önmagát feláldozó szeretete. Aki hatalmát megmentésünkre és nem elpusztításunkra használta, ahogy ezt János evangélista tudtunkra adja: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ismerős a mondat, sokszor hallottuk, éppen úgy, mint a hírt Jézus feltámadásáról. Az első Húsvét óta hirdetik az örömhírt, és mégis annyi a hitetlenség és bizonytalanság sokakban a feltámadás és az örök élet kérdése körül. Elhitetik magukkal, ha nincs örök élet, nincs feltámadás, akkor nincs számonkérés, ítélet sem. S úgy tesznek, mintha a feltámadás attól függne, hogy hiszik-e, vagy sem. Isten részéről eldöntött tény a feltámadás. Ahogy nem volt beleszólásunk abba, hogy akarunke erre az életre megszületni, ugyanúgy nincs beleszólásunk, hogy akarunk-e feltámadni. Tőlünk független valóság. De van felelösségünk és beleszólásunk, hogy mire támadunk fel! Istennel való közösségre, örök életre (üdvösség), vagy ítéletre, az Istentől való végleges elszakadásra (kárhozat, második halál). Azért hajolt oly mélyre az Isten, közel hozzánk, hogy senki ne érezze úgy, hogy tőle távol van, megközelít hetetlen messzeségben. Mindenki számára érvényes mentő szeretete, de vissza lehet Őt utasítani. Természetesen nem következmény nélkül! A viharban küszködő tanítványok mellé Jézus Krisztus éppen úgy biztató, bátorságot és célt ébresztő szavaival lépett, mint a halála után hitüket, reménységüket vesztett tanítványok mellé. A bízzatok, én vagyok, ne féljetek bátorítás ma is mindazoknak szól, akik félelmekkel, megoldatlan életükkel küszködnek, akik a halál és múlandóság miatt vigasztalanok, mert szeretetüket vesztették el, de merik életüket, sorsukat, jövőjüket a Feltámadás Urára bízni. Ne mulasszuk el ezt megtenni! S akkor mind - annyiunk áldott megtapasztalása lesz, hogy lehet örvendező szívvel vallani: Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt! Halleluja! Bálint László 6

7 Ki a szemétből Rongyot, csontot, ócskavasat és papírt, mindent gyűjtünk, ami csak akad... - kiabálják énekelve az iskolás fiúk, ahogy kis csoportjuk végigvonul az utcán. Ketten egy kis kézikocsit húznak, amelyen már kisebb szemétdomb gyűlt össze: rongyok, csontok, ócskavas és papír... Eszembe jut egy eset, ami Berlinben történt. Akkoriban még nem volt szelektív hulladékgyűjtés. Nem beszéltünk újrahasznosításról sem. Mindent, amit eldobtak, minden szemetet elszállítottak a lakónegyedeken kívülre. Ott kint, ahol a világváros hulladéka és szemete hatalmas, bűzlő, dimbes-dombos tájat alkot, ott van a lakhelye annak, akiről most beszélni fogok. A károgó varjak és tovairamló patkányok seregén kívül, amelyek valami ehetőt keresnek a szemétben, közel s távol ő az egyetlen élőlény: a mi guberálónk. A hátán zsák, kezében hosszú bot, amellyel a szemét között turkál, ócskavasat, üveget, csontot, rongyot és más kidobott kacatot keres. Kora ifjúsága óta a berlini szeméttelep egyre csak terjeszkedett, az egykori szemétdombok egy részét már belepte a fű, sőt, bokrok és fák is nőnek rajtuk. De az ő útja napról napra követi a szemetet. Most, amikor már szürke a haja, a naponkénti környezete még mindig ugyanaz. Rozsdás konzervdobozok, eldobott cipők, elkopott gumiabroncsok, cserepek, régi dobozok és palackok, mindez hamuhegyek és bűzlő hulladék között szétszórva: ez az ő világa tegnap és ma. Másféle életet nem ismer. Fáradhatatlanul kotorászik a szemétben és a szennyben. Ami a szeméttelepen kívül történik, az nem érdekli. A köröskörül lüktető élettel nincs kapcsolata. Gondolatai csak a szemétdomb tájékán járnak. Számára a napok értékét az szabja meg, hogy mennyi rongyot, csontot és üres üveget cipelt haza a zsákjában. Haza? Ó, az a félig beomlott deszkabódé, amelyben meghúzza magát, nem az otthona. Tulajdonképpeni otthona a nagy szeméttelep a városszélen. Ennek porában és bűzös leve gőjében tengeti szomorú napjait. Egy napon két férfi jön oda hozzá a szeméttelepen. Egy rendőr és egy bírósági tisztviselő. Megállapítják a személyazonos ságát, és közlik vele, hogy keresik. Egy rég elfeledett tengerentúli rokona őt jelölte meg milliókat érő vagyona örököséül. A guberáló azonban alig figyel oda. Nem hiszi, hogy a két férfi külön az ő kedvéért jött ki a szeméttelepre. Azt pedig végképp nem hiszi, hogy az általuk hozott hír jelenthet a számára valamit. Amikor a két férfi sürgeti és megpróbálja meggyőzni őt, végül gorombáskodni kezd. Azt hiszi, át akarják ejteni. Nagy sokára fogja csak fel az igazságot. És engedi magát meggyőzni arról is, hogy ez a nyomorúságos és piszkos állapot nem illik többé hozzá. A két hatósági személy pénzt előlegez neki, hogy rendesen megfürödhessék, megborotválkozhassék, és tetőtől talpig új ruhákba öltözhessék. Régi ismerősei rá sem ismernek. Azután a bírósági tisztviselővel, aki kihozta a szemétdombról, elutazik Angliába. Itt egy londoni bank kifizeti az örökségét. A visszafelé vezető úton kísé rőjét minden idők egyik legnagylelkűbb borravalójával ajándékozza meg márkával. Vágyakoztál-e már te is új, tiszta élet után? Vagy már észre sem veszed azt a szeméthegyet, amelyben leledzel? A mocskos beszélgetések az iskolába vezető úton, a viccek a munkahelyen, a titokban vagy nyíltan mutogatott képek, videók, magazinok és ártó szellemű könyvek - ezek jellemzik az életedet? Hol szörfözöl az Interneten? Gondold csak meg: Mindezek a dolgok rosszabbak, mint egy szemétdomb! Az enyészet és a halál mérge és rothadását hordozzák. Mégis sokan csak a tisztátalan dolgokat ismerik, és az állandó vágyakozást ezek után. A kifestett arcok ragyogó mosolya mögött igen gyakran mélységesen boldogtalan szív rejtőzik. De azért csak folyik tovább a turkálás az újabb és Friedhelm König (folytatása a nyolcadik oldalon) 7

8 (folytatás a hetedik oldalról) újabb szeméthegyekben, ahogyan azt törté - netünk guberálója is tette. De most figyelj! Valaki, akit régen elfelejtettél, a te javadra végrendelkezett. Éppen a te javadra! Gazdag örökségre hivattál el! Emellett a gazdag örökség mellett a földi milliók csupán porszemnyiek, hiszen te Isten örököse és Krisztus örököstársa lettél. Ezt gyönge emberi értelmünk még kevésbé tudja felfogni, mint a koldus a maga milliós örökségét. De ne hidd, hogy ez a hír tréfa! Ne gondold, hogy semmi közöd hozzá! Még ha a körülötted élő emberek nem is hagyják magukat zavartatni régi taposómalmukban, te akkor is elhívást kaptál arra, hogy a mindenható Isten gyermeke légy. Ő ünnepélyesen kijelentette ezt. Dicsőségének örökö sévé akar tenni téged. Egyikünk sem értheti, hogy ez mi mindent tartalmaz. Túl nagy dolog ez a mi kis szívünk számára. De ki kell törnöd régi életedből. Ki kell törnöd a rothadás bűzét árasztó és leírhatatlan szeméttel teli nyomorúságos éle - tedből. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és a vagyonnal való kérkedés nem az Atyától van, hanem a világból. A világ azonban elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre (1 János 2, 16-17). Ezért teljesen meg kell mosdanod és tisztulnod. Friss, tiszta levegőre van szükséged! Hogy a lelked végre újra mély lélegzetet vehessen. Milyen jó, hogy Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől! (1 János 1, 7) De siess, drága az idő! Váratlanul véget érhet az életed, még mielőtt átvehetnéd nagy örökségedet. Túrmezei Erzsébet: M e d d i g? Uram, Teneked sok a Pétered, sokak a nagycsütörtök éjszakáid. S olyan kevés a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a Golgotáig. Mert olyan könnyû azt kimondani egy izzó percben: Meghalok Veled! De annyi minden visszahúzna még, ha ránk borul a szörnyû éjszaka, ha megérint a fagyos lehelet. Talán csak egy kis gyermek mosolya, vagy a hitves könnyfátyolos szeme... Susognak a szélben ringó habok: a halászbárka, otthon képe hív... Ó, legalább búcsúzni kellene! Hamu alól az életösztön is felparázslik: Ó, ily hirtelen? Egy percre olyan szép lesz a világ, átölel minden színe, illata!... S már el is hangzott a Nem ismerem! Uram, Teneked sok a Pétered, sokak a nagycsütörtök-éjszakáid. Ó, bár lehetnék csendes Jánosod, aki nem igér, nem fogadkozik, de hû marad egész a Golgotáig! 8

9 Mária Magdolna a sírnál Mária pedig kinn álla a sírboltnál, sírván. Midőn tehát sírt, lehajolván a sírba te - kinte, és két angyalt láta fehér ruhában ülni... Mondák neki azok: Asszony! mit sírsz? Monda nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették őt. Midőn ezeket mondotta, hátrafordula és látá Jézust ott állani, de nem tudá, hogy az Jézus. Monda neki Jézus: Asszony, mit sírsz? Kit keressz? Amaz vélvén, hogy ez kertész, monda neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, s én elviszem őt. Monda neki Jézus: Mária. Megfordulván amaz, monda neki: Rabboni! Monda neki Jézus: Ne illess engem... (Jn 20,11) Mária szeret, szorgos; a holtat keresi, látni akarja, szolgálni szeretne neki még most is, el akarná vinni; mint Tóbiás vitte temetésre holtjait, mint a régi fossores (sírásók) vitték a katakombákba halottjaikat, úgy ez az erős, mert szerető asszony is el akarja vinni őt. Kit? Őt! Ah, ennek szíve van! Mások is sürgölődnek a sír körül, Péter is, János is, de ez az egy itt gyökeret ver, és néz és sír és félrebeszél. - Az intuíció s az érzelmi mélység a tettek forrása; az okoskodás pedig a tett halála. De talán túloz Mária? S ha túlozna, mi baj volna? De hol van túlzás a szent és hű szeretetben?! Óh dolgozzunk szívvel, szeressünk, örvendjünk, sírjunk, epedjünk. Saját tapasztalatunk az, hogy nehezebben dolgozunk lelkünk üdvén, mikor okoskodunk, s könnyebben, mikor imádkozunk. Vannak munkák, melyeket csak a szív végezhet! A nagy, odaadó, hű szeretet a szívnek zsenialitása. Ezt a hű, vágyódó, tapadó lelket vigasztalja meg Jézus. Fölséges Szent Márkban az a sor: Feltámadván pedig reggel a hét első napján, megjelenék először Mária Magdolnának, kiből hét ördögöt űzött vala ki (16,9). E sorban lüktet az evangélium pátosza, Jézus szívének nagy s fölényes szeretete. Sok kurta tekintetű lélek fönnakad ezen s kérdi: Tehát jobban szereti-e Krisztus a megtért bűnöst, mint a szeplőtelent? De ezen nem akadnak fönn azok a szeplőtelenek, kik Jézust nagylelkűen szeretik, s szeretetükben összehasonlításokra s alkudozásokra rá nem érnek. Mi szeretünk, és senkire sem irigykedünk. Nem hányjuk föl, hogy mindig tiszták voltunk, hanem örülünk neki; ez nekünk nem teher, hanem kegyelem, s ebből előjogokat nem kovácsolunk. Óh örvendjünk, ha el nem buktunk. Mily kegyelem ez, mellyel Magdolna nem bírt! Azután pedig szeressünk, szeressünk jobban, lelkesebben, hiszen el nem buktunk, hiszen többel tartozunk. - Ha pedig oly szerencsétlenek voltunk, mint Magdolna, ó legyünk azután oly buzgók, mint ő, s Jézus meg nem vet. Íme megmutatta. Egy szót szólt, egyetlent, s Mária térdrerogyott. Sugárzó szót mondott, melyben lelke vibrált. Óh Mester, Mester, hogy tudsz te szólni! Óh szólj, beszélj s lelkünk meghódol neked! - Mária át akarta karolni lábait, de a Mester mondotta: Ne illess! A lelkek a túlvilágon mind fölségek, arisztokratikus szellemek. Itt a földön az ember mint a gyerek; nagyon érzéki, mindent szájához emel és majszol. Bizonyos szent tartózkodást parancsol az Úr, mely a nagyságot önmagunkban tisztelettel környékezi s piedesztálján megtartja. Kell ez nekünk; kell belénk szent, alázatos tisztelet Jézus iránt. Ezt érvényesítenünk kell mindenütt, imáinkban s kivált szent áldozásainkban. Prohászka Ottokár 9

10 Miért keresitek az élőt a halottak között? Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Lk 24, 5-6 Az ember szeret ünnepelni. Kilépni a hétköznapok poros utcájából, levetni ezernyi gondja, baja ütött-kopott köntösét. Az is érthető, ha elsősorban sikereinket, győzelme inket ünnepeljük. A régi Rómában diadalkapu várta a győztes hadvezéreket. Húsvét ünnepe minden keresztény számára Jézus világraszóló győ zelmének, halálon aratott diadalának ünnepe. Érdekes módon azonban külsősé geiben is különbözik az emberi ünnepektől. Csendben, zajtalanul, erőlködés nélkül dőlt el a győzelme. A sír körül nem hallani lánc - csörtetést, sem feszítést, sem kőhengerítést; győzelmének harcterén nem vonulnak fel hadseregek, nem üvöltenek szenvedélyek; nincs füst, mely eltakar győzőt és legyőzöttet; nincs porfelhő, mely kétessé teszi a mozdulatokat, nincs tagadás, kétkedés, kifogás, kétségbevonás; a dolog egészen világos, Krisztus feltámadt, Krisztus él. (Prohászka, Ö. M. 19, 96) Nagypéntek délutánján megrendülve nézték Jézus hívei szeretett Mesterük gyöt relmes haldoklását. Nemcsak az ég söté tedett el, hanem a szerető lelkekre is ráborult a csüggedés éjszakája. Ki gondolt ezen a gyá szos délutánon föltámadásos győzelemre? A csalódás sírjába hullt hitük és reményük. A véres jelen kitörölte emlékezetükből azt a jövendőt, amely Jézus jövendölése szerint dicső ségben érkezik. Képtelenek voltak követni Isten gondolatait. Nem értették akkor még, hogy nem a joggyilkos kirakatper áldozata függ a kereszten; itt és most történik a legfontosabb kinyilatkoztatás. Nagypéntek nem az ellenségek győzelme, ha nem az isteni szeretet véres bizonysága. A földi élet eszköztárában nincs alkalmasabb eszköz szeretetünk megmutatására, mint a szenvedés áldozatos vállalása. A Golgotán ágaskodó kereszt, a hóhérok, a káromkodó csőcselék nem a győztesek serege, hanem szánalmas dísz lete annak a drámának, amelyben a szeretet hirdetője életét áldozza barátaiért. Minden keresztény nemzedék ennek a látomásnak, ennek a húsvéti hitnek örököse. Az apostolok nemcsak az üres sírt látták, hanem találkoztak a Feltámadottal is. Ezért minden okunk megvan, hogy higgyünk az Isten által kijelölt tanúknak. Nagypénteken ezt kiáltotta a megvesztegetett tömeg: Méltó a halálra! Húsvét ünnepén pedig ezt kiáltjuk: Méltó az életre! Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nemcsak Jézus halála, de feltámadása is értünk történt. A mi halálunkat is körülöleli a feltámadás reménye. Mikor XXIII. János pápa haldokolt, 83 óráig tartott agóniája, néha magához tért. Megpillantotta az ágya mellett álló Valdoni professzort és ezt mondta neki: A halállal új élet kezdődik, megdicsőülés Krisztussal. György Attila Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves hívőnek, valamint a város más felekezetű lakóinak, sok - sok szeretettel Lajos atya és munkatársai 10

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE. Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013

Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE. Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013 Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013 3 MIÉRT NEM BÁLVÁNYIMÁDÁS A SZENTMISE? Két reagálás a

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv PPEK 593 Klara Bühler: Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv Klara Bühler Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja X. évf. 1.sz. 2007. Húsvét havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja J öjjetek, mert megnyíltak az ég kapui, É s a hit emberei előtt feltárulnak

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. December...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 Ö S S Z H A N G A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

KINCS MÉLYRE ÁSVA Biblikus gondolatok A év

KINCS MÉLYRE ÁSVA Biblikus gondolatok A év Sebestyén Péter Kincs mélyre ásva Sebestyén Péter KINCS MÉLYRE ÁSVA Biblikus gondolatok A év Verbum Kolozsvár 2012 Nr: 1533-2011. Imprimatur Albae Iuliae, die 30-a Decembrii 2011. Dr. Georgius Jakubinyi

Részletesebben

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében IV. évfolyam, 8. szám 2007. augusztus 15., szerda Ára: 174 Ft Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben