EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Húsvéti hit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Húsvéti hit"

Átírás

1 Új évfolyam 96. szám 2007 április - Szent György hava hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Húsvéti hit Az õsi feltámadási szertartásban van egy mondat, amely úgy hat az emberre, mint a balzsam a sebre. Feltámadtam! Hisz a jámbor asszonyok kétsége, az apostolok csüggedése, reménytelensége, Tamás materiális gondolkodása ma is itt van, velünk van, bennünk van. S ezeket a ferdeségeinket oldja fel, s kiáltja bele újra és újra a lelkünkbe a liturgia és az élet: JÉZUS ÉL, FELTÁMADOTT. Mert ha nem támadt fel, akkor csak bandukolva, reménytelenül járhatjuk az emmauszi végeláthatatlan utat. Akkor kétségeink, tovább nyomasztanak, különösen mikor már este van, mikor otthon sincs már, s nincs Kit behívnunk, hogy maradjon velünk. Milyen boldogság töltötte el a tanítványok szívét, amikor felismerték a Feltámadt Urat a kenyértörésben. Ezt a boldogságot hozta és adja nekünk is az Úr! Mert ha nem támadt fel, akkor hiába járjuk temetõinket, s egyre gyakrabban járjuk, hiába siratjuk halottainkat, mert csak Krisztusban van feltámadás, találkozás, örök élet. Húsvéti hitünk nélkül silány, kibírhatatlan, s a teljes csüggedésbe vivõ volna életünk. A jámbor asszonyok Krisztus-temetésre mentek, szomorúan, kétkedve, fájdalmakkal a szívükben. S fájdalmuk meny nyire megváltozott, örömre változott, mikor találkoztak a Feltámadottal. A temetõ keresztjei errõl gyõznek meg, ezért lesznek vigasztalóink: Feltámadt az Úr, s ezért bátran vallhatjuk a Hiszekegy tételével, hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. Mert ha nem támadt fel az Úr, akkor a kételyek útvesztõiben elveszünk, (egyre több a kétely és az útvesztõ) s bolyongunk reménytelenül, mint Tamás, lassan mindent megkérdõjelezve, mindenbõl kiábrándulva, céltalanul. Milyen öröm volt Tamásnak is a hazatalálás a heti bo lyongása után, s milyen nagy volt a meglepetése, amikor kérését az Úr éppen ügy teljesiti, ahogy azt kérte. S térdre kényszerítette a hit s fennhangon kiáltotta világgá meggyõzõdését, hitét: Én Uram, én Istenem! Úr vagy, Isten vagy feltámadt Üdvözítõm! A húsvéti hit hazavár, hazahív minket is. Krisztus azért támadt fel, hogy minket is képessé tegyen kételyeinkbõl, tamáskodó életünkbõl feltámasztani, visszavinni a közösségbe. Hisz egyedül bolyongni nagyon nehéz lenne. A jó Pásztor meleg hangja szólít meg minket is, miként Magdolnát, a Krisztus testét keresõ hölgyet, s nevének hallatára megszületik a lelkében a felismerés, a úsvéti hit: a (folytatása a második oldalon)

2 (folytatás az elsõ oldalról) Krisztus testét keresõ hölgyet, s nevének hallatára megszületik a lelkében a felismerés, a húsvéti hit: a Mester, - Jézus - Rabboni! Él, feltámadott. Ezt az örömet hozta, hozza s akar minket is belõle részesíteni. Hagyjuk, hogy a miénk is legyen HÚSVÉT öröme és békéje. Ezekkel a gondolatokkal kívánok az egyházközség minden tagjának, s testvéreinknek áldott HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Szabó Lajos plébános Húsvéti tanuságtétel Húsvét ünnepére virradó éjszakán, a feltámadt Krisztus szavával köszöntelek benneteket: Békesség veletek! Azokat is, akik már gyakran, és azokat is, akik elsõ alkalommal ünneplik velünk együtt a húsvéti vigiliát. Mind azokat, akik - Szent Benedek szavai szerint - a lelki vágyódás örömével várták a szent húsvétot. Krisztus békéje töltse el szíveteket a mai éjszakán, és az elkövetkezõ napokban, hóna pokban, esztendõben. Meggyõzõdésem, hogy mindnyájan, akik ebben a Krisztus világosságának örvendõ, ebben a Krisztus fényét örömmel befogadó közösségben ünneplitek a feltámadást, amikor majd innét eltávoztok, ennek a fénynek, Krisztus világosságának lesztek hordozói a világban. Úgy világosítson a ti világosságotok, mint a gyertyák fénye, amely betöltötte a mai éjszakát, és elárasztotta a ti szíveteket, lelketeket is. Az Úr halálát és feltámadását ünneplõ, arra emlékezõ, az eukarisztia köré gyülekezõ közösség - így a miénk is - arra kapott meghívást és küldetést, hogy szavával és életével hirdesse az Úr halálát és feltámadását. Ebben az elhivatottságban és küldetéstudatban látták létalapjukat keresztény õseink is. Abban a meggyõzõdésben éltek, hogy Krisztus velük és bennük él tovább e világban, hogy Krisztus élteti a benne hívõk közösségét. Egy halottra lehet kegyelettel emlékezni, egy halott eszméi ideig-óráig megtermékenyíthetnek gondol kodókat, de élni, hinni, erõsnek lenni: erre csak az élõ Krisztus tehet képessé. Túlontúl kevés lenne, ha úgy beszélnénk a feltámadásról mint egy történetileg is igazolható tényrõl. Mert ha csupán ennyit jelentene számunkra a feltámadás, akkor aligha várhatnánk, hogy tanúságtevõ szavunk érdeklõdésre, visszhangra talál. Mennyi minden történt már a világon, és semmit sem törõdünk vele. Kétségtelen, a feltámadásnak a történelemben jelentkezõ és ható tényérõl is kell szólnunk. De kevés a szó és a bizonyítás. Szavunkat azzal tesszük hitelre méltóvá, hogy egyéni és közösségi életünkkel igazoljuk: Krisztus valóban feltámadt és él. Él és éltet minket, sõt általunk hatékony a világban, és Szent lelkének erejében általunk akarja megújítani világunkat. A Feltámadott fényére, a hit világosságára emlékeztetnek a mai gyertyalángok. Az igaz világosság Krisztusban ragyogott fel: Lumen Christi. És bár ez a világosság a világba, tulajdonába jött, mégsem ismerte fel a világ. De azoknak, akik felismerték és felismerik, hatalmat adott. Nem a világ hatalmát adja, hanem önmagát. És ahol ketten-hárman az õ nevében gyûlnek össze, ahol az õ világosságában járnak, ott õ jelen lesz. Testvéreim, amikor holnap ki-ki továbbmegy a maga útján, tudni fogja, tanúságtevõ útra indul. A húsvétéjjel nemcsak szép élmény, hanem szabadon vállalt elkötelezettség is. Ezért szóval és tettel Krisztusról kell tanúságot tennetek. A Feltámadott erejében folytassuk utunkat, akinek fénye ma újra felragyogott szívünkben, és akinek szeretetében - Pállal szólva - mindenre képessé válunk. Hiszen Krisztustól és az õ szeretetétõl sem élet, sem halál el nem szakíthat bennünket. Szennay András 2

3 Vajon a Feltámadott ránk ismer-e? Amikor a feltámadt Jézus először jelent meg a meghökkent asszonyoknak, majd az apostoloknak, így köszöntötte őket: Ne féljetek, én vagyok, ne féljetek! Ezen a húsvéti éjszakán, amikor újra hallottuk az örömhírt: Jézus feltámadt, és amikor a maga titokzatos valóságában közénk jőve elénk áll, vajon félünk-e vagy örvendezünk-e? Én félek. És megkérdezem: ti nem féltek? Nos, nem azért, mert nem hirdetjük hitünk nagy titkát, mert nem akarjuk elfogadni, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Nem, hiszen ezt ajkunkkal, de szívünkkel is megvalljuk. És mégis félelem töltheti el lelkünket, ha elgondolkodunk a kérdésen: vajon a feltámadt Krisztus ránk ismer-e? Vajon felismeri-e bennünk, hogy őhozzá tartozunk, hogy keresztségünkben őhozzá szegődtünk? Mit is üzen Jézus a szeretett tanítvány által? Arról ismerik meg az emberek, hogy hozzám tartoztok, ha szeretitek egymást. Aki nem szeret, az nem is él. Számára félelmetes jelkép lehetett a feltámadási szertartást megnyitó sötétség. És vajon mit jelent hetett neki a húsvéti örömről, a szeretet fényéről és melegéről hírt adó kiáltás: Krisztus világossága? De hát mire valók ezek az aggódó szavak, mire jók ezek a töprengő kérdések? Hát talán nem szeretünk? De milyen is az igazi szeretet? Az, amelyről Krisztus így izen Pál apostol szavaival: A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik és nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Mert legnagyobb a szeretet. Törekedjünk a szeretetre. Ha a feltámadás éjszakáján eléd lépett volna a Feltámadott, vajon félelem nélkül tudtál volna-e eléje állni? Tiszta szívedből tudtad volnae mondani: Uram, te tudod, hogy szeretlek. Téged, és érted mindenkit. Azzal a szeretettel, amelyet te kívánsz követőidtől. Te azt is tudod, hogy türelmes, megértő szeretettel szeretem házastársamat, gyermekeimet, szüleimet, barátaimat, rendi testvéreimet; mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerülök. Krisztus világosságát és énünk egészen elégő szeretetét jelképezte a kezünk ben tartott gyertya. Egy regény címével így is mondhatnánk: Lámpást adott ma kezedbe az Úr. Vidd magaddal a hitnek és a szeretetnek ezt a fényét. Jézus tüzet hozott a földre, a szeretet tüzét. És azt akarja, hogy ez a tűz mind annyiunk szívében lángra lobbanjon, árassza a hit fényét és a szeretet melegét. Feltámadt Krisztusunk! Add, hogy egész életünkben, mindig és mindenütt - családban, munkahelyen, szerzetes közös ségünkben - a te szeretetedről tudjunk tanúságot tenni. Múlóban a sötétség, újra itt a hajnal. Feltámadásod óta a te világosságodban élhe tünk, a te szereteted melege éltethet bennünket. Krisztus Urunk! A te világosságod nem csak fényt ad, hanem meleget is áraszt. Add, hogy mindig ennek a szeretetnek az erejében és örömében éljünk! Félelem nélkül! Szennay András Egyedül a szeretet a léleknek az a képessége, amellyel Istennek hasonlót adhat a hasonlóért, ha nem is teljesen, de valamennyire. Mert ha Isten haragszik rám, én haragudhatom-e őrá? Biztosan nem, ellenkezőleg: remeghetek. Ha Isten ítél fölöttem, én ítélkezhetem-e vajon ő fölötte? Nem, hanem irgalmát kérem. Ha királyként szól hozzám, szolgálnom kell őt; ha parancsol, engedelmeskednem kell. Amikor azonban szeret, én viszont szeret hetem. Jacques Bossuet 3

4 A hit reggelén Magdolna, Tamás és az emmauszi tanítványok A kenyér jele Lukács evangélista, aki leírta az Emmauszba vezető úton történteket, nem Jézus föltámadásának a valóságát akarta igazolni elsősorban. A hagyományra és tanúságtételekre támaszkodva felvázolta a hit ébredését, növekedését és beteljesedését. A Mester meghív, hogy fokozatosan a jelek fölé emelkedjünk és megerősödjünk a tiszta hitben. Szemük el volt takarva, hogy föl ne ismerjék (Lk 24, 16). Nem testi fogyatékosságról van szó, egy szerűen csak arról, hogy ezt a titkot nem lehet az érzék szervekkel észlelni. Az Úr az, aki fokozatosan rávezet, s mint ajándékot kell elfogadni. Jézus ugyanaz és mégis egészen más. Az emmauszi úton haladó tanítványok képtelenek felismerni arcvonásait, hangját. Még beszédmodorából sem ismerik fel, amikor az írásokat tolmácsolja, pedig lángolt a szívük, amíg hallgatták! A megvilágosodást adó jel a kenyértörés volt. Lukács és a maroknyi közösség már tudta, hogy az Eukarisztiáról van szó. Benne rejlik a föltámadt Jézus legnagyobb titka. Abban a percben, amikor megnyílt a szemük és felismerték Jézust, ő eltűnt a szemük elől, hogy minden érzékelhető támasztól megfossza a tanítványokat. Ezentúl hitükkel kell érinteniük az Urat. A két tanítvány ugyanabban a percben megérti azt is, hogy kérésük meghallgatásra talált: Maradj velünk, Urunk!. Alig értek vissza Jeruzsálembe, megtudták azt is, hogy az Úr valóban Péter egyházában van: Az Úr valóban föltámadt és megjelent Simonnak (LK 24, 34). A név jele János evangélista arra hívja fel olvasóit, hogy az asszonyok között, akik kora hajnalban, amikor még sötét volt a sírhoz siettek, csak Mária Magdolnát figyelték, ő a hivő keresztény mo dellje, akinek a jelek és érzékek megtisztulásán át kell eljutnia a mély és tiszta hit megszületéséig. János ezen az egykor szenvedélyekkel teli asszonyon keresztül mutatja be a lelki érzékek csodálatos ébredését. A látás érzékszervének megtisztítása. Mária Magdolna mindent a nyugtalan asz szony szemével lát. Jézus nincs a sírban. Elkeseredetten, szinte eszét vesztve sír: Ellopták Uramat. Látni szeretné annak az embernek a holttestét, akit szeretett. Nem ismeri fel Jézust a kertészben. Máriának más szemekkel kell látni, mint a testi szemekkel, amelyekkel ő csak holttestet keres. Egyedül csak a szív képes jól látni és hallani! A hallás megtisztítása. Mária Magdolna hallja a kertész hangját, mégsem ismeri fel Jézus jól ismert hangszínét. A szavak csak a testi fülig jutnak el. Valami másra van szükség! Szükség van egy jelre, amely a szív mélyén visszhangzik, egy névre, amelyet csak meghitt csendben lehet kimondani: Mária. Húsvéti fény csillan meg a szótagok között. Ez a Mester hangja, a Jó Pásztoré, aki néven szólítja juhait és bárányait. Ez a hang a Teremtő, az oltalmazó Isten hangja: A neveden szólítalak: az enyém vagy! (Iz 43, 1). Péter és Pál sem tudtak ellenállni, amikor az Úr néven szólította őket. Mária hittel borul Jézus lábaihoz: Rabboni!. Ebben a megszólításba süríti bele örömét, hitét, mivel újra él az, akit a holtak között keresett. A tapintás megtisztítása. Jézust nem lehet többé kézzel megérinteni, mint ahogy a testi szemmel sem lehet meglátni. Jézus ugyanaz, de mégis más: Ne nyúlj hozzam! Miért? A ma gyarázat nem egészen világos. Hiszen Jézusnak nincs szüksége időre a föltámadás után, hogy az Atyához menjen. 4

5 (folytatás a negyedik oldalról) Jézus apostolai és tanítványai miatt maradt még egy ideig a földön, hogy megerősítse övéi hitét. Mária a felismerés után futva vitte hírül az üzenetet, s azt hogy látta az Urat aki az uralkodók Ura és a királyok Királya (Jel 17, 14). Mária csak Jézust szerette volna fellelni, s magával az Úrral találkozott. Mária Magdolna ragaszkodásában János az egyház reménykedő vágyakozását látja, akinek szeretetből fakadó választ kell adnia Jézus kérdésére: Asszony, kit keresel? A sebek jele Tamás, akinek a neve ikert jelent, magában hordozza a hitet és a kételyt. János szemében az evangéliumi személyeknek mindig szimbolikus értékei is vannak (pl. Nikodémus, a szamariai asszony, a vakon született, Mária-Magdolna). Tamás az elfogadás és visszautasítás között súrlódó hivő embert képviseli. Egy bizonyos humorérzékkel, Jézus engedi, hogy tanítványa nyolc napon át megerősödjön szinte kételyében és úgy érezze, hogy neki van igaza a többi apostollal szemben. Csak ekkor mutatja meg Jézus a kétségtelenül hiteles jeleket, a keresztrefeszítés sebhelyeit. Tamás érinti a jeleket, de azonnal túl lát a jeleken. Az Újszövetség legszebb hitvallására fakad: Én Uram, én Istenem! (Jn 20, 28). János evangéliu mának bevezető sorai vissz hangoznak itt vissza: Isten volt az Ige! (Jn l, 2). A Megtestesülés titka nyílt meg, amelynek utolsó állomása a föltámadás, az örök fölemelés. János az első század egyházára és miránk gondolt, amikor a Hegyi beszéd üzenetét villantotta fel: Boldog, aki nem lát és mégis hisz (Jn 20, 31). A mi hitünk néhány kiválasztott szemtanú hitének és tanúságtételének kőszikláján nyugszik. Bódás János: Barmit beszéltek, hitetlen Tamások, a húsvéti hit győzelmes marad. - Az Úr feltámadt! - vallja millió szív s nem roskad össze semmi súly alatt. Én sem hajlok a hitető beszédre, nagyképű bölcseknek nem hódolok, de - tördelvén a titkok néma zárát - csak azt hiszem, mit megtapasztalok, De mit nem érzek vak, süket kezemmel s hová nem ér el káprázó szemem, lelkemmel látom azt, melynek, ha szárnyal, nem ér nyomába gyarló értelem. Én hallom, mit súg virág a virágnak, bár hangjának fülemben nincs nyoma, értem a tavasz illatos beszédét s érzem Istent, bár nem láttam soha bár nem láttam soha. H ú s v é t i h i t S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről lelkeket mosva hullt alá a vér, mégis hiszem a Krisztus diadalmát, s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él! Ő áll mellettem könnyben és mosolyban, amíg az élet rögeit töröm s nyugodtan küzdők, mert tudom, hogy vár majd, egy új élet s benn mennyei öröm. E hit vigasztal minden megtiportat, özvegyet, árvát, sír felé menőt, gyermeket vesztett zokogó anyákat, s aki beteg is, ebből nyer erőt. - Az Úr feltámadt! - vallja millió szív s nem roskad össze semmi súly alatt... - Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, a húsvéti hit győzelmes marad! 5

6 Az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! Halleluja! (Húsvéti meditáció) Jézus így szólt hozzájuk: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! (Mt 14,27) Az öskereszténység idejéből fennmaradt, örömöt és ujjongást sugárzó köszöntéssel üdvözlöm a Kedves Olvasót. Az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! Halleluja! Húsvétot ünneplünk, mégis félelmek között élünk. Bizonytalan világunkban senki sem tudja, mikor szűnik meg munkalehe tősége, és ezzel a megélhetése, mikor támadja meg olyan gyógyíthatatlan betegséget okozó vírus, mely az élettől fosztja meg. Amíg van egészségünk, s jól mennek dolgaink, könnyen túltesszük magunkat a nehéz kérdéseken, mondván: nem jó az ördögöt a falra festeni. De akit úgy ér a megpróbáltató idő, hogy nincs felkészülve rá, könnyen összetörik, anélkül, hogy megtalálná a megoldást. A jól ismert történet - Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról - hányszor hidegen vagy közömbösen hagyott. Isten közelségébe akar vonni bennünket a Feltámadásba vetett hit által. Ne menjünk el csukott szívvel amellett, ami Nagypénteken és Húsvétkor történt. Szembesüljünk vele, amíg lehetőségünk van rá. Természetes, hogy megdöbbent bennünket, hogy a golgotai kereszten az emberré lett Isten szenvedte el az ítéletet. Érthetetlen, hogy az, akitől az élet ered, s akinek a kezében van minden hatalom meny nyen és földön, meghaljon, mint bármely más, a múlandóság ítélete alatt élő ember. És még érthetet-lenebb, hogy halála nem természetes halál volt, hanem bűnözök és lázadók kegyetlen kivégzési módja. Sehogy sem fér a hatalomról, nagyságról alkotott fogalmunk körébe Istennek ez a mélyreható, önmagát megalázó, és önmagát feláldozó szeretete. Aki hatalmát megmentésünkre és nem elpusztításunkra használta, ahogy ezt János evangélista tudtunkra adja: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ismerős a mondat, sokszor hallottuk, éppen úgy, mint a hírt Jézus feltámadásáról. Az első Húsvét óta hirdetik az örömhírt, és mégis annyi a hitetlenség és bizonytalanság sokakban a feltámadás és az örök élet kérdése körül. Elhitetik magukkal, ha nincs örök élet, nincs feltámadás, akkor nincs számonkérés, ítélet sem. S úgy tesznek, mintha a feltámadás attól függne, hogy hiszik-e, vagy sem. Isten részéről eldöntött tény a feltámadás. Ahogy nem volt beleszólásunk abba, hogy akarunke erre az életre megszületni, ugyanúgy nincs beleszólásunk, hogy akarunk-e feltámadni. Tőlünk független valóság. De van felelösségünk és beleszólásunk, hogy mire támadunk fel! Istennel való közösségre, örök életre (üdvösség), vagy ítéletre, az Istentől való végleges elszakadásra (kárhozat, második halál). Azért hajolt oly mélyre az Isten, közel hozzánk, hogy senki ne érezze úgy, hogy tőle távol van, megközelít hetetlen messzeségben. Mindenki számára érvényes mentő szeretete, de vissza lehet Őt utasítani. Természetesen nem következmény nélkül! A viharban küszködő tanítványok mellé Jézus Krisztus éppen úgy biztató, bátorságot és célt ébresztő szavaival lépett, mint a halála után hitüket, reménységüket vesztett tanítványok mellé. A bízzatok, én vagyok, ne féljetek bátorítás ma is mindazoknak szól, akik félelmekkel, megoldatlan életükkel küszködnek, akik a halál és múlandóság miatt vigasztalanok, mert szeretetüket vesztették el, de merik életüket, sorsukat, jövőjüket a Feltámadás Urára bízni. Ne mulasszuk el ezt megtenni! S akkor mind - annyiunk áldott megtapasztalása lesz, hogy lehet örvendező szívvel vallani: Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt! Halleluja! Bálint László 6

7 Ki a szemétből Rongyot, csontot, ócskavasat és papírt, mindent gyűjtünk, ami csak akad... - kiabálják énekelve az iskolás fiúk, ahogy kis csoportjuk végigvonul az utcán. Ketten egy kis kézikocsit húznak, amelyen már kisebb szemétdomb gyűlt össze: rongyok, csontok, ócskavas és papír... Eszembe jut egy eset, ami Berlinben történt. Akkoriban még nem volt szelektív hulladékgyűjtés. Nem beszéltünk újrahasznosításról sem. Mindent, amit eldobtak, minden szemetet elszállítottak a lakónegyedeken kívülre. Ott kint, ahol a világváros hulladéka és szemete hatalmas, bűzlő, dimbes-dombos tájat alkot, ott van a lakhelye annak, akiről most beszélni fogok. A károgó varjak és tovairamló patkányok seregén kívül, amelyek valami ehetőt keresnek a szemétben, közel s távol ő az egyetlen élőlény: a mi guberálónk. A hátán zsák, kezében hosszú bot, amellyel a szemét között turkál, ócskavasat, üveget, csontot, rongyot és más kidobott kacatot keres. Kora ifjúsága óta a berlini szeméttelep egyre csak terjeszkedett, az egykori szemétdombok egy részét már belepte a fű, sőt, bokrok és fák is nőnek rajtuk. De az ő útja napról napra követi a szemetet. Most, amikor már szürke a haja, a naponkénti környezete még mindig ugyanaz. Rozsdás konzervdobozok, eldobott cipők, elkopott gumiabroncsok, cserepek, régi dobozok és palackok, mindez hamuhegyek és bűzlő hulladék között szétszórva: ez az ő világa tegnap és ma. Másféle életet nem ismer. Fáradhatatlanul kotorászik a szemétben és a szennyben. Ami a szeméttelepen kívül történik, az nem érdekli. A köröskörül lüktető élettel nincs kapcsolata. Gondolatai csak a szemétdomb tájékán járnak. Számára a napok értékét az szabja meg, hogy mennyi rongyot, csontot és üres üveget cipelt haza a zsákjában. Haza? Ó, az a félig beomlott deszkabódé, amelyben meghúzza magát, nem az otthona. Tulajdonképpeni otthona a nagy szeméttelep a városszélen. Ennek porában és bűzös leve gőjében tengeti szomorú napjait. Egy napon két férfi jön oda hozzá a szeméttelepen. Egy rendőr és egy bírósági tisztviselő. Megállapítják a személyazonos ságát, és közlik vele, hogy keresik. Egy rég elfeledett tengerentúli rokona őt jelölte meg milliókat érő vagyona örököséül. A guberáló azonban alig figyel oda. Nem hiszi, hogy a két férfi külön az ő kedvéért jött ki a szeméttelepre. Azt pedig végképp nem hiszi, hogy az általuk hozott hír jelenthet a számára valamit. Amikor a két férfi sürgeti és megpróbálja meggyőzni őt, végül gorombáskodni kezd. Azt hiszi, át akarják ejteni. Nagy sokára fogja csak fel az igazságot. És engedi magát meggyőzni arról is, hogy ez a nyomorúságos és piszkos állapot nem illik többé hozzá. A két hatósági személy pénzt előlegez neki, hogy rendesen megfürödhessék, megborotválkozhassék, és tetőtől talpig új ruhákba öltözhessék. Régi ismerősei rá sem ismernek. Azután a bírósági tisztviselővel, aki kihozta a szemétdombról, elutazik Angliába. Itt egy londoni bank kifizeti az örökségét. A visszafelé vezető úton kísé rőjét minden idők egyik legnagylelkűbb borravalójával ajándékozza meg márkával. Vágyakoztál-e már te is új, tiszta élet után? Vagy már észre sem veszed azt a szeméthegyet, amelyben leledzel? A mocskos beszélgetések az iskolába vezető úton, a viccek a munkahelyen, a titokban vagy nyíltan mutogatott képek, videók, magazinok és ártó szellemű könyvek - ezek jellemzik az életedet? Hol szörfözöl az Interneten? Gondold csak meg: Mindezek a dolgok rosszabbak, mint egy szemétdomb! Az enyészet és a halál mérge és rothadását hordozzák. Mégis sokan csak a tisztátalan dolgokat ismerik, és az állandó vágyakozást ezek után. A kifestett arcok ragyogó mosolya mögött igen gyakran mélységesen boldogtalan szív rejtőzik. De azért csak folyik tovább a turkálás az újabb és Friedhelm König (folytatása a nyolcadik oldalon) 7

8 (folytatás a hetedik oldalról) újabb szeméthegyekben, ahogyan azt törté - netünk guberálója is tette. De most figyelj! Valaki, akit régen elfelejtettél, a te javadra végrendelkezett. Éppen a te javadra! Gazdag örökségre hivattál el! Emellett a gazdag örökség mellett a földi milliók csupán porszemnyiek, hiszen te Isten örököse és Krisztus örököstársa lettél. Ezt gyönge emberi értelmünk még kevésbé tudja felfogni, mint a koldus a maga milliós örökségét. De ne hidd, hogy ez a hír tréfa! Ne gondold, hogy semmi közöd hozzá! Még ha a körülötted élő emberek nem is hagyják magukat zavartatni régi taposómalmukban, te akkor is elhívást kaptál arra, hogy a mindenható Isten gyermeke légy. Ő ünnepélyesen kijelentette ezt. Dicsőségének örökö sévé akar tenni téged. Egyikünk sem értheti, hogy ez mi mindent tartalmaz. Túl nagy dolog ez a mi kis szívünk számára. De ki kell törnöd régi életedből. Ki kell törnöd a rothadás bűzét árasztó és leírhatatlan szeméttel teli nyomorúságos éle - tedből. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és a vagyonnal való kérkedés nem az Atyától van, hanem a világból. A világ azonban elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre (1 János 2, 16-17). Ezért teljesen meg kell mosdanod és tisztulnod. Friss, tiszta levegőre van szükséged! Hogy a lelked végre újra mély lélegzetet vehessen. Milyen jó, hogy Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől! (1 János 1, 7) De siess, drága az idő! Váratlanul véget érhet az életed, még mielőtt átvehetnéd nagy örökségedet. Túrmezei Erzsébet: M e d d i g? Uram, Teneked sok a Pétered, sokak a nagycsütörtök éjszakáid. S olyan kevés a csendes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a Golgotáig. Mert olyan könnyû azt kimondani egy izzó percben: Meghalok Veled! De annyi minden visszahúzna még, ha ránk borul a szörnyû éjszaka, ha megérint a fagyos lehelet. Talán csak egy kis gyermek mosolya, vagy a hitves könnyfátyolos szeme... Susognak a szélben ringó habok: a halászbárka, otthon képe hív... Ó, legalább búcsúzni kellene! Hamu alól az életösztön is felparázslik: Ó, ily hirtelen? Egy percre olyan szép lesz a világ, átölel minden színe, illata!... S már el is hangzott a Nem ismerem! Uram, Teneked sok a Pétered, sokak a nagycsütörtök-éjszakáid. Ó, bár lehetnék csendes Jánosod, aki nem igér, nem fogadkozik, de hû marad egész a Golgotáig! 8

9 Mária Magdolna a sírnál Mária pedig kinn álla a sírboltnál, sírván. Midőn tehát sírt, lehajolván a sírba te - kinte, és két angyalt láta fehér ruhában ülni... Mondák neki azok: Asszony! mit sírsz? Monda nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették őt. Midőn ezeket mondotta, hátrafordula és látá Jézust ott állani, de nem tudá, hogy az Jézus. Monda neki Jézus: Asszony, mit sírsz? Kit keressz? Amaz vélvén, hogy ez kertész, monda neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, s én elviszem őt. Monda neki Jézus: Mária. Megfordulván amaz, monda neki: Rabboni! Monda neki Jézus: Ne illess engem... (Jn 20,11) Mária szeret, szorgos; a holtat keresi, látni akarja, szolgálni szeretne neki még most is, el akarná vinni; mint Tóbiás vitte temetésre holtjait, mint a régi fossores (sírásók) vitték a katakombákba halottjaikat, úgy ez az erős, mert szerető asszony is el akarja vinni őt. Kit? Őt! Ah, ennek szíve van! Mások is sürgölődnek a sír körül, Péter is, János is, de ez az egy itt gyökeret ver, és néz és sír és félrebeszél. - Az intuíció s az érzelmi mélység a tettek forrása; az okoskodás pedig a tett halála. De talán túloz Mária? S ha túlozna, mi baj volna? De hol van túlzás a szent és hű szeretetben?! Óh dolgozzunk szívvel, szeressünk, örvendjünk, sírjunk, epedjünk. Saját tapasztalatunk az, hogy nehezebben dolgozunk lelkünk üdvén, mikor okoskodunk, s könnyebben, mikor imádkozunk. Vannak munkák, melyeket csak a szív végezhet! A nagy, odaadó, hű szeretet a szívnek zsenialitása. Ezt a hű, vágyódó, tapadó lelket vigasztalja meg Jézus. Fölséges Szent Márkban az a sor: Feltámadván pedig reggel a hét első napján, megjelenék először Mária Magdolnának, kiből hét ördögöt űzött vala ki (16,9). E sorban lüktet az evangélium pátosza, Jézus szívének nagy s fölényes szeretete. Sok kurta tekintetű lélek fönnakad ezen s kérdi: Tehát jobban szereti-e Krisztus a megtért bűnöst, mint a szeplőtelent? De ezen nem akadnak fönn azok a szeplőtelenek, kik Jézust nagylelkűen szeretik, s szeretetükben összehasonlításokra s alkudozásokra rá nem érnek. Mi szeretünk, és senkire sem irigykedünk. Nem hányjuk föl, hogy mindig tiszták voltunk, hanem örülünk neki; ez nekünk nem teher, hanem kegyelem, s ebből előjogokat nem kovácsolunk. Óh örvendjünk, ha el nem buktunk. Mily kegyelem ez, mellyel Magdolna nem bírt! Azután pedig szeressünk, szeressünk jobban, lelkesebben, hiszen el nem buktunk, hiszen többel tartozunk. - Ha pedig oly szerencsétlenek voltunk, mint Magdolna, ó legyünk azután oly buzgók, mint ő, s Jézus meg nem vet. Íme megmutatta. Egy szót szólt, egyetlent, s Mária térdrerogyott. Sugárzó szót mondott, melyben lelke vibrált. Óh Mester, Mester, hogy tudsz te szólni! Óh szólj, beszélj s lelkünk meghódol neked! - Mária át akarta karolni lábait, de a Mester mondotta: Ne illess! A lelkek a túlvilágon mind fölségek, arisztokratikus szellemek. Itt a földön az ember mint a gyerek; nagyon érzéki, mindent szájához emel és majszol. Bizonyos szent tartózkodást parancsol az Úr, mely a nagyságot önmagunkban tisztelettel környékezi s piedesztálján megtartja. Kell ez nekünk; kell belénk szent, alázatos tisztelet Jézus iránt. Ezt érvényesítenünk kell mindenütt, imáinkban s kivált szent áldozásainkban. Prohászka Ottokár 9

10 Miért keresitek az élőt a halottak között? Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Lk 24, 5-6 Az ember szeret ünnepelni. Kilépni a hétköznapok poros utcájából, levetni ezernyi gondja, baja ütött-kopott köntösét. Az is érthető, ha elsősorban sikereinket, győzelme inket ünnepeljük. A régi Rómában diadalkapu várta a győztes hadvezéreket. Húsvét ünnepe minden keresztény számára Jézus világraszóló győ zelmének, halálon aratott diadalának ünnepe. Érdekes módon azonban külsősé geiben is különbözik az emberi ünnepektől. Csendben, zajtalanul, erőlködés nélkül dőlt el a győzelme. A sír körül nem hallani lánc - csörtetést, sem feszítést, sem kőhengerítést; győzelmének harcterén nem vonulnak fel hadseregek, nem üvöltenek szenvedélyek; nincs füst, mely eltakar győzőt és legyőzöttet; nincs porfelhő, mely kétessé teszi a mozdulatokat, nincs tagadás, kétkedés, kifogás, kétségbevonás; a dolog egészen világos, Krisztus feltámadt, Krisztus él. (Prohászka, Ö. M. 19, 96) Nagypéntek délutánján megrendülve nézték Jézus hívei szeretett Mesterük gyöt relmes haldoklását. Nemcsak az ég söté tedett el, hanem a szerető lelkekre is ráborult a csüggedés éjszakája. Ki gondolt ezen a gyá szos délutánon föltámadásos győzelemre? A csalódás sírjába hullt hitük és reményük. A véres jelen kitörölte emlékezetükből azt a jövendőt, amely Jézus jövendölése szerint dicső ségben érkezik. Képtelenek voltak követni Isten gondolatait. Nem értették akkor még, hogy nem a joggyilkos kirakatper áldozata függ a kereszten; itt és most történik a legfontosabb kinyilatkoztatás. Nagypéntek nem az ellenségek győzelme, ha nem az isteni szeretet véres bizonysága. A földi élet eszköztárában nincs alkalmasabb eszköz szeretetünk megmutatására, mint a szenvedés áldozatos vállalása. A Golgotán ágaskodó kereszt, a hóhérok, a káromkodó csőcselék nem a győztesek serege, hanem szánalmas dísz lete annak a drámának, amelyben a szeretet hirdetője életét áldozza barátaiért. Minden keresztény nemzedék ennek a látomásnak, ennek a húsvéti hitnek örököse. Az apostolok nemcsak az üres sírt látták, hanem találkoztak a Feltámadottal is. Ezért minden okunk megvan, hogy higgyünk az Isten által kijelölt tanúknak. Nagypénteken ezt kiáltotta a megvesztegetett tömeg: Méltó a halálra! Húsvét ünnepén pedig ezt kiáltjuk: Méltó az életre! Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy nemcsak Jézus halála, de feltámadása is értünk történt. A mi halálunkat is körülöleli a feltámadás reménye. Mikor XXIII. János pápa haldokolt, 83 óráig tartott agóniája, néha magához tért. Megpillantotta az ágya mellett álló Valdoni professzort és ezt mondta neki: A halállal új élet kezdődik, megdicsőülés Krisztussal. György Attila Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves hívőnek, valamint a város más felekezetű lakóinak, sok - sok szeretettel Lajos atya és munkatársai 10

11 A t ű z Hat ember egyszer egy kihalt szigeten a fagyos éjszakában elindult fát keresni. Mindegyikőjük kezében egy kis fadarabbal érkezett vissza a találkozóhelyre. Az Északi-tenger ködébe vesző kis szigetecskén nem is lehetett volna több fát találni. A kis tűz, amelyet korábban gyújtottak, tüzelőanyag híján épp elhamvadni készült. A hideg egyre elviselhetetlenebbé vált. Az egyik asszony a fellobbanó láng fényénél észrevette, hogy a társaság egyik tagja egy sötét bőrű bevándorló. Szorosabban kezdte markolni a fadarabját. Pont az övét tegye a tűzre, hogy az egy naplopót melegítsen, aki csak azért jött, hogy munkát és kenyeret raboljon?! Az asszony mellett ülő ember észrevett valakit, aki nem az ő pártjába tartozott. Soha nem fogja egy politikai ellenfelére pazarolni a darab fáját. A harmadik ember nagyon kopott ruhában volt és még jobban beburkolózott piszkos kabátjába. A mellette ülő bizonyára gazdag. A nehezen talált gallyacskát miért kellene egy gazdag henyélő miatt a tűzre dobnia? A gazdag a vagyonára gondolt, a két villájára, a négy autójára, a hatalmas bankszámlájára. Mobiltelefonja már lemerült, mindenáron meg kellett tartania a fadarabját, nehogy ezekre a tehetetlen ostobákra pazarolja. A bevándorló sötét arcán a pislákoló tűz halvány fényében a bosszú fintora látszott. Szorosan szorította a maga darab fáját. Jól tudta, hogy ezek a fehérek nem becsülik semmire. A fát nem akarta rátenni a tűzre. Eljött a bosszú ideje. A csoport utolsó tagja egy fukar, gyanakvó alak volt. Csak akkor csinált valamit, ha haszna származott a dologból. Annak adj, aki neked is ad!: ez volt a kedvenc jelszava. - Sokba kerül nekik ez a darab fa - gon dolta. Így találták őket, holtan, megfagyott ujjaikkal még mindig a fadarabjaikat szorongatták. Nem a fagy miatt haltak meg, hanem a bennük lévő hideg miatt. Talán a te családodban, a te. közösségedben, előtted is van egy tűz, amelyik már alig pislákol. Biztosan neked is van egy darab fa a kezedben. Mit csinálsz vele? Bruno Ferrero 11

12 MAGUNKRÓL MAGUNKNAK Április 2-án múlt két éve, hogy szeretett Szentatyánk, II. János Pál pápa eltávozott az örök hazába. Istennek legyen hála, hogy adta őt nekünk. Imádkozzunk szentté avatásáért! Szent György vértanú április 24 A IV. században halt vértanúhalált Lyddában, amelynek nevét rövidesen Georgiopoliszra változtatták. Életének eseményeirõl számos le genda tudósít. Kappadókiából származó katonatiszt, aki édesanyja hatására lett keresztény. A görög egyház a nagy katonaszentek között tartja nyilván, akiket díszes katonaruhában ábrázolnak. Szent György zászlótartó volt, így kiemelkedõ szerepe volt köztük. Palesztinában a IV. században, Rómában az V. században van már temploma. Tisztelete nagyon gyorsan elterjedt, és a középkorban Európa-szerte virágzott. Számos város nevében is viseli nevét, és uralkodócsaládok tagjai védõszentjüknek tekintették. Ugyancsak különbözõ lovagi és nemesi rendek, de egyes népek is védõszent jüknek tekintették. Liturgikus ünneplése a középkorban egyenrangú volt a karácsonyéval. 683-tól április 23-án ünnepelték Rómában, nálunk Szent Adalbert ünnepe miatt a mai napon emlékezünk rá. Sárkányölõként való ábrázolása ugyancsak középkori eredetû, amikor Krisztus erejében bízva legyõzte a sátánt, és megmentett egy várost a rettegéstõl. Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú április 24 A reformáció nehéz korszakában élt, és végigkísérte a hitért való állandó harc. Roy Márk a sigmaringeni polgármester fia volt. Filozófiát, polgári és egyházi jogi végzettséget szerzett. Sikeres ügyvéd lett, bejárta Európa országait. A megosztott kereszténység látvá nya vezette arra a döntésre, hogy belépjen a kapucinus rendbe. Ekkor kapta a Fidél nevet, majd 1612-ben pappá szentelték. Missziós utakra ment, amely re a Hitterjesztés kongregációjától kapott megbízást. Egyik útja alkalmával seewiesi református parasztok meghívták prédikálni. Bár biztos volt benne, hogy valamit forralnak ellene, mégis elment. A prédikációt megzavarták, majd amikor a temp lomból kilépett, meghívói körülvették és megölték 1622-ben. Jövedelemadójának 2%-át idén is ajánlja fel a PRO POPULO egyesületnek. BANCA TRANSILVANIA Cont 84BTRL XX Cod fiscal Segítsen, hogy segíthessünk! Formanyomtatvány a lapárusnál, és a plébániahivatalban kapható! 12

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Kedves Tanártársaim, Kedves Munkatársaim, Kedves Sapientiás Hallgatók!

Kedves Tanártársaim, Kedves Munkatársaim, Kedves Sapientiás Hallgatók! Kedves Tanártársaim, Kedves Munkatársaim, Kedves Sapientiás Hallgatók! Nagy örömmel fogtam kezembe ezt a kis füzetet, amelyet Mindannyiotoknak szeretettel ajánlok figyelmébe. A rövid elmélkedéseket mind-mind

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben