TÓTH ZSUZSANNA * Az újonnan csatlakozott országok összehasonlító elemzése, különös tekintettel az államháztartási hiány alakulására 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓTH ZSUZSANNA * Az újonnan csatlakozott országok összehasonlító elemzése, különös tekintettel az államháztartási hiány alakulására 1."

Átírás

1 TÓTH ZSUZSANNA * Az újonnan csatlakozott országok összehasonlító elemzése, különös tekintettel az államháztartási hiány alakulására 1. BEVEZETÉS m á j u s 1 j é n a z E u r ó p a i U n i ó t í z t a g g a l b ő v ü l t. H a z á n k, a t ö b b i o r s z á g h o z h a s o n l ó a n, a c s a t l a k o z á s s o r á n k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l t a r r a, h o g y e z t k ö v e t ő e n b e l é p a G a z d a s á g i é s M o n e t á r i s U n i ó b a ( G M U ), é s b e v e z e t i a k ö z ö s e u r ó p a i v a l u t á t, a z e u r ó t. A f r i s s e n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k s z á m á r a a k ö v e t k e z ő é v e k m e g h a t á r o z ó g a z d a s á g i g a z d a s á g p o l i t i k a i k i h í v á s a a z e u r ó ö v e z e t h e z v a l ó c s a t l a k o z á s f e l t é t e l e i n e k t e l j e s í t é s e. E d o l g o z a t c é l j a e l s ő s o r b a n a z, h o g y b e m u t a s s a a n y o l c o r s z á g ( a z á t l á t h a t ó s á g k e d v é é r t a z e l e m z é s b e c s a k a k ö z é p e u r ó p a i o r s z á g o k L e n g y e l o r s z á g, M a g y a r o r s z á g, C s e h o r s z á g, S z l o v é n i a é s S z l o v á k i a é s a b a l t i o r s z á g o k L e t t o r s z á g, L i t v á n i a é s É s z t o r s z á g k e r ü l t e k b e v o n á s r a ) j e l e n l e g i g a z d a s á g i h e l y z e t é t a G M U h o z v a l ó c s a t l a k o z á s s z e m p o n t j á b ó l. A z e l e m z é s a l a p j á t a z I C E G E u r ó p a i K ö z p o n t ( I n t e r n a t i o n a l C e n t e r o f E c o n o m i c G r o w t h E u r o p e a n C e n t e r ) é s a V i l á g g a z d a s á g á l t a l l é t r e h o z o t t k o n v e r g e n c i a i n d e x k é p z i, a m e l y t ö b b a s p e k t u s b ó l é s s z é l e s t e r ü l e t e n e l e m z i a z e g y e s n e m z e t e k m a k r o g a z d a s á g i f o l y a m a t a i t é s n e m z e t k ö z i m e g í t é l é s é t. A d o l g o z a t v é g ü l a z e u r ó ö v e z e t h e z v a l ó c s a t l a k o z á s m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n s z ü k s é g e s g a z d a s á g p o l i t i k a i i n t é z k e d é s e k k u l c s p r o b l é m á j á v a l, a z á l l a m h á z t a r t á s i h i á n n y a l f o g l a l k o z i k, u g y a n i s a z e g y e s o r s z á g o k e l e m z é s é b ő l a z d e r ü l k i, h o g y a k ö l t s é g v e t é s i d e f i c i t j e l e n t i a G M U h o z v a l ó c s a t l a k o z á s l e g j e l e n t ő s e b b a k a d á l y á t. E z k ü l ö n ö s e n i g a z M a g y a r o r s z á g r a, h i s z e n a z E u r ó p a i U n i ó h o z v a l ó c s a t l a k o z á s a, i l l. a z e l s ő k o n v e r g e n c i a p r o g r a m s o r á n v á l l a l t a, h o g y j a n u á r 1 j é v e l b e l é p a z * B G F P é n z ü g y i é s S z á m v i t e l i F ő i s k o l a i K a r, Z a l a e g e r s z e g i I n t é z e t e, f ő i s k o l a i t a n á r s e g é d, P h D Y h a l l g a t ó.

2 26 EU WORKING PAPERS 1/2006 e u r ó z ó n á b a, b á r a k é s ő b b i e k b e n e z t a d á t u m o t k i t o l t a j a n u á r 1 j é r e. A é v i k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t b e n y ú j t á s á v a l a z o n b a n ú g y t ű n i k, h o g y a G M U h o z v a l ó c s a t l a k o z á s l e g k o r á b b a n i s c s a k b e n v á l i k l e h e t s é g e s s é, d e v a n n a k e l e m z ő k, a k i k i n k á b b a a s é v e t t a r t j á k r e á l i s n a k. A o k t ó b e r i a d a t o k a l a p j á n a G D P a r á n y o s k ö l t s é g v e t é s i h i á n y 6, 1 %, d e e z a z é r t é k m é g v a l ó s z í n ű l e g u t ó l a g o s k o r r i g á l á s r a k e r ü l, é s e l é r h e t i a 7, 5 % o t i s, m í g a G M U h o z v a l ó c s a t l a k o z á s f e l t é t e l e a 3 % o s k ü s z ö b é r t é k t e l j e s í t é s e. E z a b e j e l e n t é s a z é r t l e s ú j t ó, m e r t a t ö b b i ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t o r s z á g h o z k é p e s t j e l e n t ő s e l m a r a d á s t k e z d h a z á n k m u t a t n i : S z l o v é n i a, L i t v á n i a é s É s z t o r s z á g m á r b e n a z e u r ó ö v e z e t t a g j a l e h e t, L e t t o r s z á g, L e n g y e l o r s z á g é s S z l o v á k i a c s a t l a k o z á s a k i t o l ó d h a t r e, M a g y a r o r s z á g e s e t é n v i s z o n t n i n c s c s e k é l y a z e s é l y a r r a, h o g y m é g e b b e n a z é v t i z e d b e n a z e u r ó z ó n a t a g j a l e g y e n. 2. A GMU-HOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI A G M U t a g s á g h o z a j e l ö l t e k n e k t e l j e s í t e n i ü k k e l l a M a a s t r i c h t i S z e r z ő d é s e l ő í r á s a i t. A c s a t l a k o z n i s z á n d é k o z ó o r s z á g o k s z á m á r a a m a a s t r i c h t i k r i t é r i u m o k h á r o m j ó l b e h a t á r o l h a t ó g a z d a s á g i t e r ü l e t e t á l l a p í t o t t a k m e g, m e l y e k m i n d e g y i k é n e g y s z e r r e k e l l a z e l ő í r t k ü s z ö b é r t é k n e k m e g f e l e l n i. E z e k a t e r ü l e t e k : a h o s s z ú t á v ú k a m a t o k, a f e n n t a r t h a t ó f i s k á l i s p o z í c i ó é s a z á r s t a b i l i t á s. A m e n n y i b e n h a z á n k j a n u á r 1 j é v e l k í v á n b e l é p n i a z e u r ó z ó n á b a, a k k o r e z e k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n l e g k é s ő b b i g t e l j e s í t e n i k e l l a k ö v e t k e z ő f e l t é t e l e k e t : Hosszú távú kamatok területén a c s a t l a k o z á s e l ő t t i e g y é v e s p e r i ó d u s r a a j e l ö l t t a g o r s z á g h o s s z ú t á v ú k a m a t l á b a l e g f e l j e b b 2 s z á z a l é k k a l m ú l h a t j a f e l ü l a h á r o m l e g a l a c s o n y a b b i n f l á c i ó s r á t á t f e l m u t a t ó t a g á l l a m h o s s z ú t á v ú k a m a t a i n a k s z á m t a n i á t l a g á t. Fenntartható fiskális pozíció elérése és megtartása a z t j e l e n t i, h o g y a z E u r ó p a i T a n á c s c s a t l a k o z á s r ó l v a l ó d ö n t é s e i d e j é n a j e l ö l t t a g o r s z á g n e m á l l h a t ú n. t ú l z o t t d e f i c i t e l j á r á s a l a t t. T ú l z o t t d e f i c i t k é t e s e t b e n k e l e t k e z h e t : a k o n s z o l i d á l t á l l a m h á z t a r t á s i h i á n y m e g h a l a d j a a G D P 3 % o s r e f e r e n c i a é r t é k é t é s a b r u t t ó á l l a m a d ó s s á g m e g h a l a d j a a G D P 6 0 s z á z a l é k o s r e f e r e n c i a é r t é k é t. N e m t e k i n t h e t ő t ú l z o t t d e f i c i t n e k, h a a t ö b b l e t h i á n y é s a z á l l a m a d ó s s á g f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n, v a g y h a m e g f e l e l ő ü t e m b e n k ö z e l í t i a r e f e r e n c i a é r t é k e t. Árstabilitás : a j e l ö l t t a g o r s z á g f o g y a s z t ó i á r i n d e x e a v i z s g á l t e g y é v e s p e r i ó d u s r a l e g f e l j e b b 1, 5 s z á z a l é k k a l h a l a d h a t j a m e g a h á r o m l e g a l a c s o n y a b b i n f l á c i ó s r á t á t f e l m u t a t ó t a g á l l a m u g y a n e z e n i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó i n f l á c i ó s r á t á i n a k s z á m t a n i á t l a g á t. Árfolyampolitika : a v a l u t a á r f o l y a m n e m l é p h e t k i a z i n d u l ó k ö z p o n t i á r f o l y a m E R M 2 á l t a l e l ő í r t á r f o l y a m i n g a d o z á s i s á v b ó l, m e l y n e k s z é l e s s é g e j e l e n l e g ± 1 5 %. 1 A m a a s t r i c h t i s z e r z ő d é s b e n m e g j e l ö l t r e f e r e n c i a é r t é k e k m e g h a t á r o z á s á t j o g g a l l e h e t n e ö n k é n y e s n e k t e k i n t e n i, u g y a n i s e d d i g m é g s e m m i l y e n m o d e l l v a g y k ö z g a z 1 A m a a s t r i c h t i k r i t é r i u m o k r u g a l m a s a b b é r t e l m e z é s é r e a d l e h e t ő s é g e t a z Y b e n e l f o g a d o t t S t a b i l i t á s i é s N ö v e k e d é s i P a k t u m m á r c i u s i m ó d o s í t á s a. E z ú g y s e g í t i e l ő a 3 % Y o s d e f i c i t Y k r i t é r i u m t e l j e s í t é s é t, h o g y a z á l l a m h á z t a r t á s i h i á n y t a t a g á l l a m o k k ü l ö n f é l e t é n y e z ő k k e l k o r r i Y g á l h a t j á k. A h i á n y k i s z á m í t á s a k o r f i g y e l e m b e l e h e t v e n n i a m a g á n n y u g d í j Y p é n z t á r i b e f i z e t é s e k e t é s a z o l y a n k i a d á s o k a t, m e l y e k a z o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t s z o l g á l j á k, i l y e n e k p é l d á u l a z o k Y t a t á s, k u t a t á s Y f e j l e s z t é s s t b.

3 TÓTH ZS.: AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE d a s á g i e l m é l e t n e m b i z t o s í t o t t h o z z á m e g f e l e l ő h á t t e r e t. A s z á m s z e r ű a l a p o t a k r i t é r i u m o k e l ő í r á s á b a n a G D P n ö v e k e d é s, i l l e t v e a d e f i c i t é s a z a d ó s s á g r á t a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s a d j a m e g a k ö v e t k e z ő m ó d o n : K i i n d u l á s k é n t f e l t é t e l e z z ü k, h o g y a z á l l a m a d ó s s á g r á t a v á l t o z á s a m e g e g y e z i k a k ö l t s é g v e t é s i h i á n y r á t á j á n a k é s a G D P n ö v e k e d é s e m i a t t i á l l a m a d ó s s á g G D P a r á n y o s s z i n t j e v á l t o z á s á n a k k ü l ö n b s é g é v e l. K é p l e t b e n : a h o l at at-1 = kt at g at : á l l a m a d ó s s á g G D P a r á n y o s s z i n t j e a t e d i k i d ő s z a k b a n at-1 : á l l a m a d ó s s á g G D P a r á n y o s s z i n t j e a t 1 e d i k i d ő s z a k b a n kt : á l l a m h á z t a r t á s i h i á n y n a g y s á g a a t e d i k i d ő s z a k b a n g : a n o m i n á l i s G D P n ö v e k e d é s i ü t e m e A j e l ö l t o r s z á g o k c é l j a, h o g y a z á l l a m a d ó s s á g c s ö k k e n j e n, d e l e g a l á b b i s n e n ö v e k e d j e n, í g y a l e g k é z e n f e k v ő b b m e g o l d á s, h a f e l t é t e l e z z ü k, h o g y a z á l l a m a d ó s s á g n e m v á l t o z i k, t e h á t a n ö v e k e d é s i s z i n t 0. A m e n n y i b e n 5 % o s G D P n ö v e k e d é s i ü t e m m e l s z á m o l u n k, a k k o r a 3 % o s k ö l t s é g v e t é s i d e f i c i t m i n d e n k é p p e n a 6 0 % o s á l l a m a d ó s s á g i k r i t é r i u m o t a d j a k i. 0 = 0,03 at 0,05 at = 0,6 T e h á t a k r i t é r i u m o k m e g h a t á r o z á s a r e n d e l k e z i k s z á m s z e r ű a l a p o k k a l, d e f o l y t o n o s, é v i 5 % o s G D P n ö v e k e d é s i ü t e m f i g y e l e m b e v é t e l e m e g l e h e t ő s e n o p t i m i s t a k i l á t á s n a k b i z o n y u l A KONVERGENCIA-INDEX ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA A z I C E G E C é s a V i l á g g a z d a s á g á l t a l k ö z ö s e n k i a l a k í t o t t k o n v e r g e n c i a i n d e x a l a p v e t ő e n a z t f e j e z i k i, h o g y a z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k m i l y e n m é r t é k b e n k é p e s e k t e l j e s í t e n i a k o n v e r g e n c i a k r i t é r i u m o k a t, ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á t e s z i a z o r s z á g o k t e l j e s í t m é n y é t, é s m e g m u t a t j a, h o g y h o l á l l n a k a z ú j t a g á l l a m o k a z E u r ó p a i U n i ó h o z é s e g y m á s h o z k é p e s t a f e l z á r k ó z á s i f o l y a m a t b a n. A z i n d e x e t t í z m a k r o g a z d a s á g i m u t a t ó b ó l k é p z i k, m e l y e k h á r o m c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k : 2 A nominális konvergenciát kifejező mutatók e l s ő s o r b a n a z t h i v a t o t t a k k i f e j e z n i, h o g y a z a d o t t t a g á l l a m m i l y e n s z i n t e n t e l j e s í t i a m a a s t r i c h t i s z e r z ő d é s e l ő í r á s a i t. E z e k a m u t a t ó k : a z i n f l á c i ó, a k ö l t s é g v e t é s i h i á n y, a z á l l a m a d ó s s á g é s a f o l y ó f i z e t é s i m é r l e g h i á n y a. M i v e l a f e l s o r o l t a d a t o k f l o w j e l l e g ű m u t a t ó k, e z é r t a z i n d e x b e n r e l a t í v k i s e b b s ú l l y a l k e r ü l n e k b e s z á m í t á s r a. A reálkonvergenciát kifejező mutatók: a z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k f e l z á r k ó z á s i f o l y a m a t á t r e p r e z e n t á l ó a d a t o k : b é r é s j ö v e d e l e m s z i n t, á r s z í n v o n a l, e g y 1 A z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k r a 4 Y 5 % Y o s é v e s G D P n ö v e k e d é s i ü t e m v o l t j e l l e m z ő a z e l m ú l t é v e k b e n. A z o n b a n h o s s z ú t á v o n a z ú j t a g á l l a m o k e s e t é b e n e z a f e j l ő d é s i s z i n t n e m t a r t h a t ó f e n n, é s v á r h a t ó a n a z e u r ó Y z ó n á b a v a l ó b e l é p é s u t á n v i s s z a f o g e s n i. 2 I s m e r t e k m é g p é l d á u l a D r e s d n e r K l e i n w o r t W a s s e r s t e i n ( D r K W ) l o n d o n i r é s z l e g e, a n é m e t D e k a B a n k é s a z E B R D á l t a l s z á m o l t k o n v e r g e n c i a Y i n d e x e k i s, m e l y e k b á r s k á l á j u k b a n é s a r é s z i n d e x e k s ú l y o z á s á b a n e l t é r ő e k, t a r t a l m i l a g h a s o n l ó a k, e z é r t k ö v e t k e z t e t é s e i k b e n m e g e g y e z Y n e k a z I C E G Y é v e l.

4 28 EU WORKING PAPERS 1/2006 f ő r e j u t ó G D P é s a g a z d a s á g n ö v e k e d é s i ü t e m e. A k o n v e r g e n c i a i n d e x b e n e z e k a m u t a t ó k r e n d e l k e z n e k a r e l a t í v l e g n a g y o b b s ú l l y a l, u g y a n i s e z e k a l a p j á n l e h e t a l e g m e g f e l e l ő b b e n m e g í t é l n i, h o g y e g y t a g á l l a m m e n n y i b e n t é r e l a z E U r a j e l l e m z ő á t l a g o k t ó l. A szerkezeti felzárkózást jellemző mutatók: a m e z ő g a z d a s á g b a n a l k a l m a z o t t a k a r á n y a a z ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t h o z v i s z o n y í t v a é s a z ü z l e t i é l e t j o g i k ö r n y e z e t e, m e l y a z E B R D t ő l á t v e t t k o m p l e x m u t a t ó. N a g y j e l e n t ő s s é g g e l b í r ó r é s z i n d e x ; u g y a n i s a m e z ő g a z d a s á g i f o g l a l k o z t a t o t t a k a r á n y a s z á m o t t e v ő e n b e f o l y á s o l j a a z a d o t t o r s z á g b a n k i a l a k u l ó m u n k a n é l k ü l i s é g i r á t á t. 1 A 0 t ó l 1 0 i g t e r j e d ő s k á l á n a z a g a z d a s á g k a p n a 1 0 p o n t o t, a m e l y p o n t o s a n t e l j e s í t i a m a a s t r i c h t i k r i t é r i u m o k a t, i l l e t v e a r e l a t í v f e j l e t t s é g, a s z e r k e z e t i á t a l a k u l á s é s a f e l z á r k ó z á s t e r é n a z u n i ó s á t l a g n a k m e g f e l e l ő é r t é k k e l b í r. T e h á t a k o n v e r g e n c i a i n d e x n e m c s u p á n a z t v i z s g á l j a, h o g y a f r i s s e n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k k é p e s e k l e s z n e k e b e l é p n i a G a z d a s á g i é s M o n e t á r i s U n i ó b a, h a n e m a z t i s, h o g y a z a d o t t o r s z á g b a n m i l y e n m é r t é k ű a g a z d a s á g i l e m a r a d á s a j e l e n l e g i t a g o k h o z k é p e s t, v a g y i s a c s a t l a k o z á s u t á n h e l y t t u d e á l l n i a t a g á l l a m e g y n a g y o b b e g y s é g r é s z e k é n t. 4. AZ INDEXET ALKOTÓ MUTATÓK 4.1. Nominális konvergencia A f r i s s e n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k n o m i n á l i s k o n v e r g e n c i á j á b a n m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t t ö l t b e a z i n f l á c i ó é s a z á l l a m h á z t a r t á s i e g y e n l e g v á l t o z á s a, e z e n k í v ü l a z i n d e x v i z s g á l j a a z á l l a m a d ó s s á g é s a f o l y ó f i z e t é s i m é r l e g a l a k u l á s á t. A v i z s g á l t o r s z á g o k b a n a z u t ó b b i h á r o m é v b e n a z i n f l á c i ó c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n t e t t g a z d a s á g p o l i t i k a i l é p é s e k e r e d m é n y e s n e k b i z o n y u l t a k. A k ö z é p e u r ó p a i á l l a m o k e s e t é n a z á r l i b e r a l i z á c i ó v a l, a z i m p o r t á l t i n f l á c i ó m é r s é k l ő d é s é v e l a z e l ő z ő é v t i z e d k é t j e g y ű i n f l á c i ó s s z i n t j é t s i k e r ü l t 2 4 % k ö z é l e s z o r í t a n i. A b a l t i á l l a m o k e s e t é b e n u g y a n e z a t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l, L e t t o r s z á g k i v é t e l é v e l, a h o l a t ö b b i o r s z á g h o z k é p e s t m a g a s a b b a z i n f l á c i ó ( 6, 3 % ), é s a l a c s o n y m é r t é k b e n n ö v e k s z i k. Í g y a m a a s t r i c h t i s z e r z ő d é s i n f l á c i ó c s ö k k e n t é s é r e v o n a t k o z ó k r i t é r i u m á n a k t e l j e s í t é s e a z ú j t a g á l l a m o k n a k v á r h a t ó a n n e m o k o z p r o b l é m á t. 2 A z e l m ú l t i d ő s z a k b a n a z ú j t a g á l l a m o k b a n a z államháztartási deficitre ö s s z e s s é g é b e n a z e n y h e m é r t é k ű c s ö k k e n é s v o l t j e l l e m z ő. A b a l t i á l l a m o k b a n k i s s é r o m l o t t ( p é l d á u l É s z t o r s z á g b a n c s ö k k e n t a s z u f f i c i t ), m í g a m a g a s a b b h i á n n y a l r e n d e l k e z ő k ö z é p e u r ó p a i o r s z á g o k e s e t é b e n a l a c s o n y a b b l e t t a h i á n y s z i n t j e. A z e l s ő c s o p o r t b a n a z e g y e n l e g r o m l á s a m ö g ö t t a z E U c s a t l a k o z á s b ó l a d ó d ó f i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k é s a z á l l a m i b e r u h á z á s o k e r ő t e l j e s e m e l k e d é s e á l l. 1 A k o n v e r g e n c i a Y i n d e x ö s s z e t e t t m u t a t ó, e z é r t é r t é k é n e k n ö v e k e d é s e n e m f e l t é t e l e z i a r é s z i n d e Y x e k u g y a n o l y a n i r á n y ú é s ü t e m ű v á l t o z á s á t. A z i n d e x é r t é k é n e k e m e l k e d é s e e l s ő s o r b a n a n o m i Y n á l i s k o n v e r g e n c i á b a n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s n a k k ö s z ö n h e t ő, u g y a n i s a r e á l f e j l e t t s é g ü t e m é n e k n ö v e k e d é s e k i m o n d o t t a n a l a c s o n y. Í g y a t a n u l m á n y b a n a n o m i n á l i s é r t é k e k e z e n b e l ü l i s d e f i c i t k r i t é r i u m o k h a n g s ú l y o s a k Y b e n r ö v i d i d ő r e a z ú j t a g á l l a m o k b a n a n ö v e k v ő o l a j á r a k é s a z E U c s a t l a k o z á s i n f l a t o r i Y k u s h a t á s a m i a t t Y m e g f o r d u l t a d e z i n f l á c i ó s f o l y a m a t, d e Y b e n v i s s z a á l l t e z e l ő z ő é v e k r e j e l l e m z ő c s ö k k e n é s.

5 1 A z TÓTH ZS.: AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE ábra Az infláció alakulása nyolc újonnan csatlakozott országban 1 A k ö z é p e u r ó p a i o r s z á g o k h i á n y m u t a t ó j á n a k j a v u l á s á t m i n t a z t h a z á n k e s e t é b e n i s k i f o g á s o l t á k r é s z b e n a f i k t í v, k r e a t í v k ö n y v e l é s e r e d m é n y e z t e. A h o l é r d e m i f e j l ő d é s v o l t, a z a s z i g o r ú f i s k á l i s p o l i t i k á n a k ( C s e h o r s z á g ), a g y o r s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s n e k é s a k e r e s l e t n ö v e k e d é s m i a t t i a d ó b e v é t e l e k n ö v e k e d é s e é s a z a l a c s o n y k a m a t s z i n t k ö v e t k e z t é b e n l é t r e j ö t t m é r s é k e l t k a m a t k i a d á s o k n a k v o l t k ö s z ö n h e t ő. A o s é v e k r e a z á l l a m h á z t a r t á s i d e f i c i t r e v o n a t k o z ó k i l á t á s o k m e g l e h e t ő s e n k e d v e z ő t l e n e k, e l s ő s o r b a n a z E U s b e f i z e t é s e k, m á s o d s o r b a n a p o l i t i k a i v á l a s z t á s o k k a p c s á n k i a l a k u l ó e x p a n z í v j e l l e g ű f i s k á l i s n e m z e t i p o l i t i k á k m i a t t. államadósság t e k i n t e t é b e n a n y o l c o r s z á g n é g y r é s z r e b o n t h a t ó. É s z t o r s z á g é s L e t t o r s z á g e s e t é b e n a z a d ó s s á g s z i n t j e m á r e l e v e a l a c s o n y. E h h e z s z ü k s é g e s m e g j e g y e z n i, h o g y a r e n d s z e r v á l t á s k o r ( a f ü g g e t l e n e d é s k o r ) a b a l t i á l l a m o k 0 % k a l i n d u l t a k, m e r t a z e g y k o r i S z o v j e t u n i ó a d ó s s á g á t O r o s z o r s z á g ö r ö k ö l t e m e g. L i t v á n i á b a n é s S z l o v é n i á b a n a z a d ó s s á g k ö z e p e s m é r t é k ű, d e a s z e r k e z e t i é s m a k r o g a z d a s á g i f e l t é t e l e k l e h e t ő v é t e s z i k e n n e k f e n n t a r t h a t ó s á g á t. L e n g y e l o r s z á g b a n é s C s e h o r s z á g b a n a z á l l a m a d ó s s á g s z i n t j e b á r m a g a s, d i n a m i k á j a k e d v e z ő. M a g y a r o r s z á g é s S z l o v á k i a e s e t é n a z a d ó s s á g / G D P a r á n y m é r s é k e l t ü t e m b e n n ő t t, é s h a z á n k m e g k ö z e l í t e t t e a k o n v e r g e n c i a k r i t é r i u m b a n m e g h a t á r o z o t t 6 0 s z á z a l é k o t. A z á l l a m a d ó s s á g i l y e n m a g a s s z i n t j e m e g h a l a d j a a g a z d a s á g f e j l e t t s é g e á l t a l i n d o k o l t s z i n t e t. Forrás: Eurostat és az ICEG EC Quarterly Forecast alapján (2005)

6 EU WORKING PAPERS 1/ ábra Az államháztartás hiánya (államháztartás egyenlege/gdp) 1 3. ábra Államadósság (államadósság/gdp) 2 Forrás: Eurostat és az ICEG EC Quarterly Forecast alapján (2005). Forrás: Eurostat és az ICEG EC Quarterly Forecast alapján (2005)

7 A A TÓTH ZS.: AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE f o l y ó fizetési mérleg hiánya a l a p j á n t a r t ó s a n n a g y m é r t é k ű h i á n n y a l r e n d e l k e z n e k a b a l t i á l l a m o k, C s e h o r s z á g é s M a g y a r o r s z á g, m í g S z l o v á k i a, S z l o v é n i a é s L e n g y e l o r s z á g a l a c s o n y a b b s z i n t ű d e f i c i t t e l b í r. L e n g y e l o r s z á g é s C s e h o r s z á g k i v é t e l é v e l a z u t ó b b i é v e k b e n t o v á b b e m e l k e d e t t a f i z e t é s i m é r l e g h i á n y a. E n n e k o k a t ö b b e k k ö z ö t t a b e l f ö l d i k e r e s l e t b ő v ü l é s e, a m i c s ö k k e n ő e x p o r t é s n ö v e k v ő i m p o r t h a j l a n d ó s á g o t e r e d m é n y e z. A k ö v e t k e z ő é v e k b e n a m a g a s d e f i c i t t e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k b a n a h i á n y o k n ö v e k e d é s é n e k l a s s u l á s a v á r h a t ó Reálkonvergencia jövedelem-konvergencia t e r é n a z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k j ö v e d e l m i s z i n t j e a z e l m ú l t é v e k b e n a 1 5 E U t a g j ö v e d e l m i s z i n t j é n e k % a k ö z ö t t s z ó r ó d o t t. S z l o v é n i a k i v é t e l é v e l a z ú j t a g á l l a m o k m e s s z e e l m a r a d n a k a k o h é z i ó s á l l a m o k t ó l ( S p a n y o l o r s z á g, P o r t u g á l i a, G ö r ö g o r s z á g, Í r o r s z á g ). A z ú j t a g o r s z á g o k é s a z E U 1 5 j ö v e d e l m i s z i n t j e k ö z ö t t i r é s v i s z o n t f o k o z a t o s a n é v r ő l é v r e m é r s é k l ő d i k. A z ú j t a g á l l a m o k m i n d e g y i k é b e n b e n a z e u r ó b a n s z á m í t o t t bruttó bérek e m e l k e d t e k. E n n e k o k a e g y r é s z t, h o g y a h a z a i v a l u t á b a n k i f e j e z e t t b r u t t ó b é r e k n ö v e k e d t e k, m á s r é s z t, h o g y a n e m z e t i v a l u t á k f o l y a m a t o s a n f e l é r t é k e l ő d t e k. A b é r e k n ö v e k e d é s i ü t e m e a z o n b a n m e g h a l a d t a a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t, e z e g y r é s z t f o k o z t a a z i n f l á c i ó s f o l y a m a t o t, m á s r é s z t r o n t o t t a a f r i s s e n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k m u n k a e r ő r e v o n a t k o z ó v e r s e n y k é p e s s é g é t. A r e á l f e j l e t t s é g k é r d é s é b e n m e g k e l l e m l í t e n i a z árak konvergenciáját. A z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k á r s z í n v o n a l a a t é r s é g r e j e l l e m z ő i n f l á c i ó e l l e n é r e j e l e n t ő s m é r t é k b e n e l t é r a 1 5 E U t a g á l l a m á t l a g á t ó l, a z o n b a n a z e r ő s ö d ő p i a c i v e r s e n y é s a z á r a k l i b e r a l i z á l á s a m i a t t a z ú j t a g á l l a m o k k é p e s e k a f o k o z a t o s f e l z á r k ó z á s r a Szerkezeti konvergencia E z e n a t e r ü l e t e n a z ú j t a g á l l a m o k s z i n t é n k é t c s o p o r t r a o s z t h a t ó k. A k ö z é p e u r ó p a i o r s z á g o k b a n ( L e n g y e l o r s z á g k i v é t e l é v e l ) é s É s z t o r s z á g b a n a m e z ő g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k a r á n y a a r é g i E U o r s z á g o k á t l a g a 4 4, 5 % k ö r ü l m o z o g. L e n g y e l o r s z á g, L e t t o r s z á g é s L i t v á n i a e s e t é n a m e z ő g a z d a s á g i a l k a l m a z o t t a k a r á n y a 3 4 s z e r e s e a z E U á t l a g á n a k. E z a m a g a s é r t é k a z á t l a g o t m e g h a l a d ó m u n k a n é l k ü l i s é g i r á t á t e r e d m é n y e z. Ö s s z e s s é g é b e n a m e z ő g a z d a s á g i d o l g o z ó k a r á n y a m i n d e g y i k o r s z á g b a n c s ö k k e n, a m a g a s a b b m u t a t ó j ú o r s z á g o k b a n 0, 5 0, 8 s z á z a l é k p o n t t a l, a z a l a c s o n y a b b m u t a t ó j ú o r s z á g o k b a n 0, 2 0, 3 s z á z a l é k p o n t t a l. 5. AZ ORSZÁGOK KONVERGENCIA-INDEXÉNEK BEMUTATÁSA A z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k r a n g s o r á b a n a z u t ó b b i k é t é v b e n j e l e n t ő s v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t b e. A k o n v e r g e n c i a i n d e x a l a p j á n a n y o l c k ö z é p e u r ó p a i, i l l. b a l t i o r s z á g k é t c s o p o r t r a s z a k a d t ; n é g y o r s z á g S z l o v é n i a, S z l o v á k i a, C s e h o r s z á g, É s z t o r s z á g g y o r s g a z d a s á g i n ö v e k e d é s n e k é s a m a k r o g a z d a s á g i m u t a t ó k j a v u l á s á n a k k ö s z ö n h e t ő e n f o l y a m a t o s f e j l ő d é s t m u t a t o t t, a m á s i k c s o p o r t L i t v á n i a, L e n g y e l o r s z á g, L e t t o r s z á g é s M a g y a r o r s z á g e s e t é b e n a z i n d e x n e m v a g y c s a k m i n i m á l i s é r t é k b e n v á l t o z o t t, i l l e t v e L e t t o r s z á g e s e t é n a é v i a d a t o k h o z k é p e s t r o m l o t t a z i n d e x. A t a g á l l a m o k s o r á b a n S z l o v é n i a k i e m e l k e d ő e n m a g a s t e l j e s í t m é n y t m u t a t, a t ö b b i h é t o r s z á g k ö z ö t t a z ö s s z e v o n t k o n v e r g e n c i a i n d e x t e k i n t e t é b e n n e m j e l e n t ő s a k ü l ö n b s é g. L á t v á n y o s e l t é r é s S z l o v é n i a é s L e t t o r s z á g k ö z ö t t m u t a t k o z i k, é s t o v á b b s z é l e s e d e t t a

8 1 32 EU WORKING PAPERS 1/2006 f e j l e t t s é g i r é s a s o r v e z e t ő é s a z u t o l s ó n é g y o r s z á g k ö z ö t t. A z e g y e s o r s z á g o k r a é r v é n y e s k o n v e r g e n c i a i n d e x e k b e n é s k ö z ö t t k ö v e t k e z e t t b e u g r á s s z e r ű v á l t o z á s, S z l o v á k i a k i v é t e l é v e l, a h o l s z á m o t t e v ő f e j l ő d é s é s k ö z ö t t t ö r t é n t. A z á b r á n i s m e g f i g y e l h e t ő, h o g y a é v n e m a v á l t o z á s o k é v e, é s k ö z ö t t a z o r s z á g o k g a z d a s á g i h e l y z e t é b e n j e l e n t ő s v á l t o z á s n e m t ö r t é n t. 4. ábra A konvergenciaindex alakulása a nyolc országban 1 A z á b r á b ó l l á t h a t ó, h o g y a r a n g s o r t S z l o v é n i a v e z e t i, e l ő r e t ö r é s é n e k o k a a t é r s é g e n b e l ü l i m a g a s f o k ú r e á l f e j l e t t s é g b e n é s f o l y a m a t o s a n f e j l ő d ő m a k r o g a z d a s á g i t e l j e s í t m é n y é b e n r e j l i k. M á s o d i k h e l y e t C s e h o r s z á g n y e r t e e l, a z ő e s e t é b e n n e m c s u p á n a r e á l m u t a t ó k é s a s z e r k e z e t i k o n v e r g e n c i a f e j l ő d ö t t, h a n e m m é r s é k l ő d ö t t a z i n f l á c i ó é s a k ö l t s é g v e t é s i d e f i c i t i s, a m i a t é r s é g e n b e l ü l e g y e d ü l á l l ó t e l j e s í t m é n y. É s z t o r s z á g e s e t é n n e m b e s z é l h e t ü n k u g y a n d i n a m i k u s f e j l ő d é s r ő l, h a r m a d i k h e l y é t m a k r o g a z d a s á g i s t a b i l i t á s á n a k k ö s z ö n h e t i. Ő k e t k ö v e t i a s o r b a n S z l o v á k i a, L i t v á n i a é s L e n g y e l o r s z á g, h a z á n k p e d i g a z u t o l s ó e l ő t t i h e l y e t f o g l a l j a e l a r a n g s o r b a n. A m e n n y i b e n a z á l l a m h á z t a r t á s i d e f i c i t n e m c s ö k k e n v é g é r e é s r a, v á r h a t ó a n M a g y a r o r s z á g f o g j a b e t ö l t e n i a s e r e g h a j t ó s z e r e p é t. A f e n t l e í r t a k a l a p j á n, a k o n v e r g e n c i a i n d e x e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a z a k ö v e t k e z t e t é s v o n h a t ó l e, h o g y S z l o v é n i a k i v é t e l é v e l a G M U h o z c s a t l a k o z n i s z á n d é k o z ó o r s z á g o k e g y r é s z e v á r h a t ó a n n e m t u d j a t e l j e s í t e n i a m a a s t r i c h t i k r i t é r i u m o k a t. M i v e l a z i n d e x b e n a r e á l k o n v e r g e n c i á t v i z s g á l ó m u t a t ó k k e r ü l n e k n a g y o b b m é r t é k b e n b e s z á m í t á s r a e z e k a z o k a z é r t é k e k, m e l y e k u g y a n n a g y m é r t é k b e n e l t é r n e k a z E U á t l a g t ó l, v i s z o n t a z ú j t a g á l l a m o k é v r ő l é v r e f e j l ő d n e k e z e k e n a t e r ü l e t e k e n, é s f o k o Forrás: ICEG EC Csatlakozó országok konvergencia-indexe 2005/1

9 TÓTH ZS.: AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE z a t o s a n b e h o z z á k a l e m a r a d á s t u g y a n a k k o r a n o m i n á l i s k o n v e r g e n c i a a h o l a z o r s z á g o k t ö b b s é g e n e m t e l j e s í t k i e l é g í t ő e n c s a k k i s e b b s ú l l y a l j á t s z i k s z e r e p e t, e z é r t a z i n d e x p o z i t í v i r á n y b a t o r z í t. A z o r s z á g o k t ö b b s é g é n e k u g y a n i s n e m a z o k o z j e l e n t ő s p r o b l é m á t, h o g y a n e m z e t i j ö v e d e l e m b é r é s á r s z í n v o n a l a k ö z e l í t s e n a z E U 1 5 á t l a g á h o z. S o k k a l i n k á b b g o n d o t j e l e n t m a a s t r i c h t i k r i t é r i u m o k k ö z ü l a m e g f e l e l ő f i s k á l i s p o z í c i ó m e g t e r e m t é s e. E n e h é z s é g a l ó l M a g y a r o r s z á g s e m j e l e n t k i v é t e l t, s ő t h a z á n k a z e g y i k o r s z á g, a m e l y l e g k o m o l y a b b a n s z e m b e s ü l a d e f i c i t k r i t é r i u m o k t e l j e s í t é s é n e k k é r d é s é v e l. 6. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HIÁNYA ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG JELENTŐSÉGE A z E u r ó p a i B i z o t t s á g é s a z E C O F I N ( E U G a z d a s á g i é s P é n z ü g y m i n i s z t e r e i n e k T a n á c s a ) á l t a l a z e l m ú l t é v e k b e n m e g f o g a l m a z o t t b í r á l a t o k k ö z p o n t i e l e m e a z á l l a m h á z t a r t á s i e g y e n s ú l y a l a k u l á s a v o l t. E z t t á m a s z t j a a l á, h o g y a z e l ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t ö s s z e t e t t k o n v e r g e n c i a i n d e x e k é r t é k é n e k v á l t o z á s a e l s ő s o r b a n a n o m i n á l i s k o n v e r g e n c i á b a n e l é r t e r e d m é n y e k n e k t u l a j d o n í t h a t ó, a n n a k e l l e n é r e, h o g y a z i n d e x b e n r e l a t í v e k i s e b b s ú l l y a l s z e r e p e l. A z E U 8 n o m i n á l i s k o n v e r g e n c i á j á b a n a z ö s s z e s s é g é b e n p o z i t í v a n a l a k u l ó i n f l á c i ó m i a t t a z á l l a m h á z t a r t á s i e g y e n s ú l y a l a k u l á s a j e l e n t m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t. A c s a t l a k o z ó o r s z á g o k a z á l l a m h á z t a r t á s i e g y e n l e g e k a l a k u l á s á t t e k i n t v e h á r o m j ó l e l k ü l ö n í t h e t ő c s o p o r t r a o s z t h a t ó k. A B a l t i k u m b a n a z á l l a m h á z t a r t á s i e g y e n l e g e k ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő e n a l a k u l n a k, a G D P h e z v i s z o n y í t o t t a r á n y u k é s k ö z ö t t 0. 8 % é s 2, 5 % k ö z ö t t s z ó r ó d o t t. H a s o n l ó a n k e d v e z ő a h e l y z e t ü k a z á l l a m a d ó s s á g G D P b e n m e g h a t á r o z o t t a r á n y á t t e k i n t v e i s, e z e k 4, 6 % é s 2 0, 0 % k ö z ö t t a l a k u l t a k. E g y ö n á l l ó k a t e g ó r i á t k é p v i s e l S z l o v é n i a, a h o l e m u t a t ó k s t a b i l a n 2, 0 é s 2 9, 4 % r a á l l t a k b e ( s t a b i l i z á l ó d t a k ). A h a r m a d i k c s o p o r t o t a v i s e g r á d i n é g y e k a l k o t j á k, r é s z b e n a h a s o n l ó k i i n d u l ó f e l t é t e l r e n d s z e r, r é s z b e n a z a l k a l m a z o t t g a z d a s á g p o l i t i k a i m i x 1 a l a p j á n. E z e n o r s z á g o k b a n a v i z s g á l t m u t a t ó k s ú l y o z a t l a n á t l a g a é s / v á r h a t ó / a d a t a i b a n 6, 1 5 3, 4 3, 9 3 % i l l. 4 5, 8 4 5, 7 4 6, 7 5 %. E s z á m o k a n é g y g a z d a s á g n ö v e k v ő f i s k á l i s p r o b l é m á i t m u t a t j á k, m e l y e k s z a k é r t ő i b e c s l é s e k a l a p j á n t a r t ó s n a k t ű n n e k. B á r e g y e l ő r e a z á l l a m a d ó s s á g r a v o n a t k o z ó r e f e r e n c i a é r t é k e t e g y i k o r s z á g s e m é r i e l, t e n d e n c i á j á b a n a z á l l a m a d ó s s á g G D P a r á n y o s n a g y s á g a n ő, i l l e t v e e g y r e a g g a s z t ó b b a f i s k á l i s k r i t é r i u m r e n d s z e r m á s i k p i l l é r é n e k, a k ö l t s é g v e t é s i h i á n y n a k a l a k u l á s a. ( Í g y a c s e h á l l a m a d ó s s á g ó t a c s a k n e m a d u p l á j á r a n ő t t, h a s o n l ó a n a l a k u l a l e n g y e l á l l a m a d ó s s á g s z i n t j é n e k n ö v e k e d é s e, é s a s z l o v á k á l l a m a d ó s s á g i s e l é r t e a 4 4 % o t, m í g h a z á n k a k r i t é r i u m k ü s z ö b é n á l l. ) E n ö v e k v ő f i s k á l i s f e s z ü l t s é g o k a i b á r o r s z á g o n k é n t d i f f e r e n c i á l t a n j e l e n t k e z n e k a n é g y o r s z á g e s e t é b e n á l t a l á n o s a n k i m u t a t h a t ó t é n y e z ő k r e v e z e t h e t ő k v i s s z a : A m u t a t ó k r o m l á s a m i n d e g y i k g a z d a s á g b a n t ü k r ö z i a c i k l i k u s t é n y e z ő k n e g a t í v h a t á s á t, a m e l y f ő l e g a z á l l a m h á z t a r t á s i b e v é t e l e k t e r v e z e t t n é l k i s e b b m é r t é k ű n ö v e k e d é s é n k e r e s z t ü l é r v é n y e s ü l. 1 L a z u l ó f i s k á l i s p o l i t i k a p á r o s u l t s z i g o r ú ( c s e h, l e n g y e l ) v a g y s z i g o r o d ó ( m a g y a r ) m o n e t á r i s p o l i t i k á v a l.

10 34 EU WORKING PAPERS 1/2006 A d e f i c i t n ö v e k e d é s é h e z s a j á t o s m ó d o n j á r u l h o z z á a m é r s é k l ő d ő i n f l á c i ó s r á t a ( : 5, 1 5 %, : 2, 9 % ), a m e l y a v á l t o z a t l a n ( v a g y c s ö k k e n ő ) a d ó t e r h e l é s m e l l e t t n e m n ö v e k v ő ( v a g y c s ö k k e n ő ) á l l a m h á z t a r t á s i b e v é t e l e k e t e r e d m é n y e z e t t. A v i s e g r á d i o r s z á g o k e g y i k é b e n s e m h a l a s z t h a t ó t o v á b b a z á l l a m h á z t a r t á s é s a l r e n d s z e r e i n e k r e f o r m j a. E r e f o r m o k e l t é r ő e r ő s s é g ű e k : a l e n g y e l e l k é p z e l é s k i s s o k k t e r á p i á t t e r v e z, é s s t r u k t u r á l i s p r o b l é m á k f e l s z á m o l á s á r a i s v á l l a l k o z i k, d e e g y e l ő r e e z p a p í r o n m a r a d t, a c s e h é s m a g y a r m e g o l d á s m e g m a r a d a g y o r s t ű z o l t á s m e l l e t t, m í g a s z l o v á k v e z e t é s n y ú l t l e g b á t r a b b a n a r e f o r m h o z, a h o l a k e z d e t i e r e d m é n y e k m á r j e l e n t k e z n e k i s. 7. A MAGYAR ÁLLAMHÁZTARTÁS PROBLÉMÁI A z á l l a m h á z t a r t á s s a l k a p c s o l a t o s u n i ó s k r i t i k á k f o k o z o t t a n é r v é n y e s e k h a z á n k r a. A z E U i l l e t é k e s s z e r v e i ő s z é n k o r r i g á l t ( a t t ) á k a z o r s z á g é s é v i ( v á r h a t ó ) e r r e v o n a t k o z ó a d a t a i t, m e l y e k i s m e r e t é b e n a b r ü s s z e l i é s a h a z a i s z a k e m b e r e k i s k é t s é g e s s é t e s z i k a m á r k o r á b b a n m ó d o s í t o t t e s G M U c s a t l a k o z á s t. A k e d v e z ő t l e n á l l a m h á z t a r t á s i a d a t o k a z o n b a n n e m c s a k a z e u r ó z ó n á h o z v a l ó c s a t l a k o z á s u n k a t k é s l e l t e t i k, h a n e m h o s s z a b b t á v o n h a z á n k n e m z e t k ö z i v e r s e n y p o z í c i ó j á t, v e r s e n y k é p e s s é g é t i s n e g a t í v a n b e f o l y á s o l j á k. T e h á t a k ö l t s é g v e t é s i d e f i c i t l e k ü z d é s e a m a g y a r g a z d a s á g p o l i t i k a e g y i k a l a p v e t ő f e l a d a t a. M e l y e k a m a g y a r k ö l t s é g v e t é s l e g f ő b b s t r u k t u r á l i s p r o b l é m á i? A h a z a i á l l a m h á z t a r t á s k u l c s p r o b l é m á j a a t ú l z o t t r e d i s z t r i b ú c i ó, a j ö v e d e l m e k m a g a s f o k ú ú j r a e l o s z t á s a. ( b a n e l é r t e a G D P 5 0 % á t, a m i a c s a t l a k o z ó o r s z á g o k á t l a g á t 1 0 % k a l h a l a d j a m e g! ) A z á l l a m t ú l s o k j ö v e d e l m e t é s n e m m e g f e l e l ő s z e r k e z e t b e n v o n e l a g a z d a s á g t ó l. A r e d i s z t r i b ú c i ó n b e l ü l k e d v e z ő t l e n a k i a d á s o k s t r u k t ú r á j a : e g y e s k i a d á s o k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n i s t ú l m a g a s m é r t é k ű e k ( p l. a z á l l a m i v á l l a l a t o k n a k n y ú j t o t t t á m o g a t á s o k m é r t é k e ), m á s o k p e d i g e l m a r a d n a k a k í v á n a t o s s z i n t t ő l ( p l. a z o k t a t á s r a, k é p z é s r e s z á n t ö s s z e g e k ). A z á l l a m i s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k m a g a s a r á n y a ( a z ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t a k m i n t e g y n e g y e d e ) é s a t e r m e l é k e n y s é g s z e m p o n t j á b ó l a z á l l a m i a l k a l m a z o t t a k i n d o k o l a t l a n u l m a g a s a b b á t l a g j ö v e d e l m e s z á m o t t e v ő e n n ö v e l i a z á l l a m i k i a d á s o k m é r t é k é t. M a g a s a k o r m á n y z a t i f o g y a s z t á s s z i n t j e ( k ö r ü l b e l ü l a G D P 1 0 % a ), é s e z e n b e l ü l i s k i e m e l k e d n e k a n a g y a r á n y ú á l l a m i f o g l a l k o z t a t o t t s á g b ó l a d ó d ó b é r é s b é r j e l l e g ű k i a d á s o k, a m e l y e k e l é r i k a f e j l e t t o r s z á g o k s z i n t j é t. A z á l l a m i b e v é t e l e k t e k i n t e t é b e n a z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t o r s z á g o k h o z k é p e s t m a g a s a z a d ó k é s j á r u l é k o k s z i n t j e, é s s z e r k e z e t ü k s e m m e g f e l e l ő. M a g a s a k a m u n k á t t e r h e l ő a d ó k, m í g a t ő k é t, t ő k e n y e r e s é g e t t e r h e l ő a d ó k a l a c s o n y a k, v a g y n e m i s l é t e z n e k. A z a d ó r e n d s z e r í g y a l a p v e t ő e n t e l j e s í t m é n y k o r l á t o z ó h a t á s ú, i l l e t v e n e m m é l t á n y o s, é s n e m f e l e l m e g a z a d ó z á s i a l a p e l v e k n e k ( á t l á t h a t ó s á g, e g y s z e r ű s é g, s t b. ), e r ő s í t i a f e k e t e s z ü r k e g a z d a s á g o t, a d ó c s a l á s r a k é s z t e t. F o n t o s p r o b l é m a a v e s z t e s é g e s á l l a m i v á l l a l a t o k f i n a n s z í r o z á s a ( M Á V, M a g y a r P o s t a, M á l é v, M T V s t b. ). A v á l l a l a t o k f e n n t a r t á s a h a t a l m a s f o l y ó k ö l t s é g e t é s á l l a n d ó a d ó s s á g n ö v e k e d é s t j e l e n t a k ö l t s é g v e t é s s z á m á r a, a z á l l a m á l t a l n y ú j t o t t s z u b v e n c i ó k m é r t é k e b a n a G D P k ö z e l 5 % á t t e t t e k i, a m e l y a z e u r ó ö v e z e t á t l a g á n a k 4 5 s z ö r ö s e!

11 TÓTH ZS.: AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A z á l l a m s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b e n é s f e l a d a t m e g h a t á r o z á s á b a n a c e n t r a l i z á c i ó, d e c e n t r a l i z á c i ó f o l y a m a t a n e m m ű k ö d i k m e g f e l e l ő e n. A b e v é t e l e k e t f e l s ő s z i n t e n c e n t r a l i z á l j á k, s e z z e l e l l e n t é t e s e n e g y r e t ö b b t e r h e t, f e l a d a t o t h e l y e z n e k a l s ó b b, h e l y i ö n k o r m á n y z a t i s z i n t r e. M e g e m l í t e n d ő e k m é g a z i n t é z m é n y i h i á n y o s s á g o k, m e l y e k m i a t t a k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z é s n e m m ű k ö d i k m e g f e l e l ő e n : a t e r v é s t é n y a d a t o k f o l y a m a t o s e l t é r é s e m i a t t é v r ő l é v r e u t ó l a g o s k o r r e k c i ó k r a v a n s z ü k s é g, é s e z a z e l j á r á s k o m o l y k o r l á t o t t á m a s z t a h a t é k o n y t e r v e z é s s e l é s m ű k ö d é s s e l s z e m b e n. A z á l l a m h á z t a r t á s i r e f o r m s o r á n n e m k e r ü l t t i s z t á z á s r a a z á l l a m, i l l. a m a g á n s z e k t o r á l t a l f i n a n s z í r o z o t t s z o l g á l t a t á s o k k ö r e ; a l k a l m a s p é l d a e r r e a z i n g y e n e s o k t a t á s é s a z e g é s z s é g ü g y, e z u t ó b b i b a n e l t e r j e d t g y a k o r l a t a h á l a p é n z i n t é z m é n y e, í g y h a z á n k b a n v e g y e s r e n d s z e r ű, á t l á t h a t a t l a n f i n a n s z í r o z á s ú r e n d s z e r j ö t t l é t r e e z e k e n a t e r ü l e t e k e n. A f e l s o r o l t h i á n y o s s á g o k b ó l l á t h a t ó, h o g y a l e g j e l e n t ő s e b b p r o b l é m á t a z á l l a m h á z t a r t á s n e m h a t é k o n y f e l é p í t é s e é s a k i a d á s o k m e g f o n t o l a t l a n s á g a j e l e n t i, t e h á t a r e n d s z e r t e l j e s á t s z e r v e z é s é v e l, a k i a d á s o k m é r t é k é n e k é s c é l j á n a k ú j r a g o n d o l á s á v a l v a l ó s í t h a t ó m e g a k ö l t s é g v e t é s h i á n y á n a k c s ö k k e n t é s e. A z e g y e n l e g j a v í t á s á n á l a z o n b a n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i, h o g y m e l y e k a z o k a m e g s z o r í t ó g a z d a s á g p o l i t i k a i l é p é s e k, m e l y e k n e m s z a b n a k g á t a t a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s n e k, h a n e m a g a z d a s á g b a n k i f e j t e t t m á s o d l a g o s e g y e n l e g j a v í t ó f u n k c i ó n k í v ü l i h a t á s o n k e r e s z t ü l t o v á b b f o k o z z á k a f e j l ő d é s t, é s e z z e l m é g t o v á b b c s ö k k e n t i k a z á l l a m h á z t a r t á s i d e f i c i t e t. 8. ÖSSZEGZÉS A l e í r t a k b ó l k i d e r ü l, h o g y M a g y a r o r s z á g s z á m á r a k o m o l y g o n d o t j e l e n t a d e f i c i t k r i t é r i u m o k t e l j e s í t é s e, a z e u r ó e s ( a m e l y s z i n t é n v á l a s z t á s i é v ) v a g y e s b e v e z e t é s e. E z a t é n y i l l e t v e v á r a k o z á s n a p j a i n k b a n t ö b b j o g o s é s f o n t o s k é r d é s t v e t f e l : S z ü k s é g e s e a c s a t l a k o z á s? A m a g y a r g a z d a s á g f ő c é l j a é s e g y b e n a g a z d a s á g p o l i t i k a f ő t ö r e k v é s e e g y d i n a m i k u s é s e g y e n s ú l y i s z e m p o n t b ó l m e g f e l e l ő n ö v e k e d é s i p á l y a k ö v e t é s e, a m e l y v e r s e n y k é p e s g a z d a s á g o n é s a f o g l a l k o z t a t á s b ő v ü l é s é n a l a p u l. E f ő t ö r e k v é s m e g v a l ó s í t á s á b a n a G M U c s a t l a k o z á s n e m ö n c é l, h a n e m a m e g v a l ó s í t á s e g y i k n é l k ü l ö z h e t e t l e n e s z k ö z e ; M a g y a r o r s z á g f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i a z e u r ó z ó n á b a n j o b b a k, m i n t a z o n k í v ü l. M i k o r r a c é l s z e r ű ü t e m e z n i a c s a t l a k o z á s t? A k ö z ö t t i s z a k m a i t a n u l m á n y o k a z e l ő n y ö k é s k ö l t s é g e k, k o c k á z a t o k m é r l e g e l é s e a l a p j á n e g y l a s s ú k ö z é p l a s s ú ( a z a z v a g y e s ) c s a t l a k o z á s t t a r t o t t a k i d e á l i s n a k. E c é l d á t u m o k a s z ü k s é g e s k ö l t s é g v e t é s i r e f o r m o k u t á n i e l s z a b o t á l á s á v a l n a p j a i n k r a r e a l i t á s u k a t v e s z t e t t é k. A m a a s t r i c h t i k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r, a m e l y a n n o m e g f e l e l ő ü t e m e z é s s e l, d e s z i g o r ú m e g v a l ó s í t á s s a l e g y g a z d a s á g i l a g é s t á r s a d a l m i l a g e l f o g a d h a t ó t e m p ó j ú a l t e r n a t í v p á l y a v o l t, m á r a e r ő l t e t e t t ü t e m ű, m e g s z o r í t á s o k k a l é s á l d o z a t o k k a l j á r ó k é n y s z e r p á l y á n a k t ű n i k. E l é r h e t ő e k ö l t s é g v e t é s i m e g s z o r í t á s o k k a l a k i j e l ö l t c é l d á t u m? A z e u r ó c s a t l a k o z á s i h a t á r i d ő n a p l ó k o r á b b a n v á z o l t k ö l t s é g v e t é s i a n o m á l i á k s t r u k t u r á l i s a l a p ú m e g s z ü n t e t é s é r e m á s f é l, m a x i m u m k é t é v e t b i z t o s í t. A m e n n y i b e n a v á l a s z t á s o k u t á n i k o r m á n y c i k l u s a m e g k e z d é s é n e k m á s n a p j á n e r r e k o h e

12 36 EU WORKING PAPERS 1/2006 r e n s / k o n z e k v e n s p r o g r a m o t h i r d e t, a k k o r a v á l a s z : t a l á n. A m e n n y i b e n a s z o k á s o s s z á z n a p o s p r o g r a m o k i d ő s z a k a k e z d ő d i k, a k k o r a v á l a s z : n e m. A t é t n e m k i c s i. A t ö r t é n e l e m b ő l m á r i s m e r t v á l a s z t á s i d i l e m m a e l ő t t á l l a k o r m á n y, a g a z d a s á g é s a t á r s a d a l o m. R ö v i d t á v ú h a s z n o k é r t é s e l ő n y ö k é r t f e l á l d o z h a t j u k h o s s z ú t á v ú e s é l y e i n k e t. A z u t o l s ó k k ö z ö t t c s a t l a k o z ó o r s z á g m á r e g y b e f e k t e t é s e i b e n, t á m o g a t á s a i b a n m ű k ö d ő t ő k é b e n k e l l ő e n l e f ö l ö z ö t t u n i ó s g a z d a s á g b a n f o g l a n d o l n i. N e m e l h a n y a g o l h a t ó a z a p r e s z t í z s v e s z t e s é g s e m, m e l y h a z á n k a t, m i n t a g a z d a s á g i t á r s a d a l m i r e n d s z e r v á l t á s k o r á b b i é l e n j á r ó j á t é r n é e b b e n a z e s e t b e n. FORRÁSOK A K A R L Á S Z L Ó B A L A S S A Á K O S B A R T A J U D I T K A R S A I G Á B O R L O S O N C Z M I K L Ó S V É R T E S A N D R Á S : A z e u r ó h o z v e z e t ő o p t i m á l i s ú t m e g t e r v e z é s e ( G K I G a z d a s á g k u t a t ó R t. T a n u l m á n y á p r i l i s ) C S A J B Ó K A T T I L A C S E R M E L Y Á G N E S : A z e u r ó h a z a i b e v e z e t é s é n e k v á r h a t ó h a s z n a i, k ö l t s é g e i é s i d ő z í t é s e ( M N B M ű h e l y t a n u l m á n y o k 2 4. s z á m, ) A G K I G a z d a s á g k u t a t ó R t. P r o g n ó z i s a r a : w w. g k i. h u ( ) H O R V Á T H Z O L T Á N : K é z i k ö n y v a z E u r ó p a i U n i ó r ó l ( M a g y a r O r s z á g g y ű l é s ). I C E G E u r o p e a n C e n t e r, V i l á g g a z d a s á g : A z ú j t a g á l l a m o k k o n v e r g e n c i a i n d e x e / 1 j e l e n t é s, / 2 j e l e n t é s, / 1 j e l e n t é s : w w w. i c e g e c. h u ( ) I C E G E u r o p e a n C e n t e r : Q u a r t e r l y F o r e c a s t o n t h e 8 N e w M e m b e r S t a t e s : w w w. i c e g e c. h u ( ) K E N G Y E L Á K O S : A G a z d a s á g i é s M o n e t á r i s U n i ó é s a m a g y a r c s a t l a k o z á s f e l t é t e l r e n d s z e r e. ( K ü l g a z d a s á g, á p r i l i s ) K S H S t a t i s z t i k a i H í r e k E u r o s t a t N e w s R e l e a s e s z e p t e m b e r 2 6. : J e l e n t é s a é v i á l l a m h á z t a r t á s i h i á n y r ó l é s a z á l l a m a d ó s s á g r ó l : w w w. k s h. h u ( ) L O S O N C Z M I K L Ó S : A z E u r ó p a i U n i ó, R ó m á t ó l B u d a p e s t i g ( T R I M E S T E R B t ) O B L A T H G Á B O R B A R T H A A T T I L A M A T H E I K A Z O L T Á N P Á S Z T O R I V E R O N I K A : M a g y a r o r s z á g c s a t l a k o z á s a a z e u r ó ö v e z e t h e z. A z E M U c s a t l a k o z á s e l ő n y e i é s l e h e t s é g e s h á t r á n y a i ( K O P I N T D A T O R G M ű h e l y t a n u l m á n y o k m á r c i u s ) W I S N I E W S K I A N N A : A n o m i n á l i s é s r e á l k o n v e r g e n c i a a l a k u l á s a a n é g y v i s e g r á d i o r s z á g b a n ( I C E G E u r o p e a n C e n t e r M u n k a f ü z e t j ú n i u s )

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü

ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ü ü ü ü Ó í Ó Éü í ú ű ű É ü ű ü ű ű í ü í ő í Ü ő ő ü ú Í ő ő í ú ü ü ő ü ű ű ű í ü ő ű ü ü ő ú ú ő ü ő ő ő ü ú ű ú ú ú ő ő ú ő ő í ú í Ó ú ü ő ú ú ú ű ú ú Ű ű ő ű ű ő Á ü í ü ú ü í ú ő ú ő ű ő í ő ő

Részletesebben

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é í ü é ö é é ő ü é é é ú é ó Í é é ő Í é ó ö í é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é ö ő

Részletesebben

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é ű ű ö é ő ó í ö ő ü é ő é ü ő ö ő ö é é í ö ő ö ó ő é ó í ö ő ü é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő ű ő ö í ö é é é Ö ű ú ő é é ű ő í ü ö é é ő ó ö ö ő é é é é é é é é é é ő ü í í é ú í í í Ú í é ú é ő ó ó

Részletesebben

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö

Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ö É Ö Í Í Í Ü Ó Ó Ö Á Ü Ü Ó Ü Ü Ó Ö Í É Ö Ü Ü Á É Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ú Í É Ó Á Ü Á É Á Ü Í Í Í Í Ü Í Í Í Í Í É Ö Á Í Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Í É Í Í É É Í Í Í É Í Ü Í Ü Á Ü Ü

Részletesebben

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö

ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö Í Í Ő Ó Ü Ö Ő ő ö ő ű ó ö ó ű Í Ö Ö Á Í Ó Ö Ü É Ö Ö Ö Á Á Ö É Á Ö ő ö ő Í ó ö ó ú Í Ö Í ÍÍ É Ó Ü Ü Ó Ó Ö É Ö ő ö ő ű ó ö ú Í Ö Í Ö Í Ö Ó Ó Ó Ó Ü Ö Ü Ü É Ú Ö Ó Ó Í Í ő ö ő ű ó ö ó ú É Ö Í Í ÍÍ Í Í Í É Í

Részletesebben

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó

í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ú Á Í í Ó ó ó í ó ó ó ő í ó ó ó ó í Ó Ó í ő ó Í í í í Ó í ó í í Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É É ó ó í É Ü Í ő í ó í ó í Ő Ő Á Ó Ó Á É É Á Á É É Ő Á Ú É í ó Á í Á í í ő í í Ő Ő É Ú Ű Í É Á ó Á É Ö Í Í É ó ó í Ú

Részletesebben

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő Ü É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő ő ú ő ő ő ú ő ü ú ű ő ű É Í ő É Ü Í ő ü ő ő ő ő ő ő ú ü ű ő ú ő ű ő ő ő ű ő ű ő É Í Ú Ö Á Á É Á Á Á Ő Á É Á Ö Á Ö É É É ü ő Á ő ú ü ő

Részletesebben

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á

ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ü ű ü ú ű í ú í ű í ú ú ú ú ű í ú ü ü ü ü ü Ó í ü í í í É Á ű í í í Á ü É í í Ö Ö Á í Á É Á ú ú ú í ű í ú ű í í í É í í É í ű í ü í ú ű í ű í É í Ú í í í ű í ú ű í í í ü í í ú í ú í Ö ű í í í ü ü Ő í í

Részletesebben

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü

ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ű ü ü ú ü ú ú ű ü ú ú ü ü Ó Ö Í ü ú ú ű Ö ú ú ú ü ü ú ÍÍ ú ü ü ú Ö ú ü ü ü ü ü ú ü ú ü ű Í ü ü ű ü ű Ó ü Ü ű ú ú Á ü ű ű ü ü Ö ü ű ü Í ü ü ü Ü ü ü ú ü ű ü ü ü Ü ú ú ü ü ü ü Í ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü Í Í ü

Részletesebben

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó

ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ü ö ö Ö ü ü ö ö Ö ö ó ö ú ó ü ö ö ö Ö í ó ü í í ü ö í í ó ó ü ö ü ö ö ü í ó ö ö Ö ó ó ö ó ó ó ü ö í ü ú ó ó í ö ö ö ó ö ü ú ó ü ö ü ö ö Ö ü ö ö Ö ó ö ö Ö ü í ö Ö ö ö ó ü í ö ó ó ü ö ó í ü ü ü ö ö ü í ü

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü Á Ó ö ü ü ü ú ú ü ü ö ü Ő ö ö ö ü ú ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü ö ö ü ü ö ü ö Ó ö ö ü ü ö ü ö ú ö ú ü ö ü É É Á ü ű Ö ű ú ö ö ú ö ú ö ú ö ű ü Ö ö ű ü ú ö ü ú ű ö ű ú

Részletesebben

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö ö ö Ő Ö ü ö Ö ü ü ü ó ö ö ö ü ö ú ü ü ö ö ú ú ö ú ó ú ó ü ú ú ú ú ó ú ö ú Á ö ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö

Részletesebben

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú

Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ű É Í Á Á Á Ó É Á Á Ó Í Ö Á Á Á Ö ü Í Ó Í ű ű ü ú Í Í Ó ű Ü Ó Ó Ü ü Ö Í Ü Í Í ú Ö Ó Í ú ú Ö Ó É Í ű ú ü Í ú Ü Ű Ó Ó Í ú Í ú Ö Ó ü Ü ü ű Ó ú Í ü É Í Í Á Á Ó Í Á ú Ö Í Ó ú ú ú Í ú ú ű ú Ü ü ü Í Á ü ú Í ú

Részletesebben

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó

ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü ű ú ü ű ú ú Ö ó Ö ó ó ó Ö ű ó ű ű ü Á ó ó ó ó ü ó ü Ö ó ó ó Ö ű ű ü Ö ű Á ú ú ú ó ű í í Ő ú Á É Ö í ó ü ű í ó ű ó Ö ú Ő ú ó í ú ó ü í í í í ó ü ó Ö ó ü Ö í ó ű ó ó ó Ö Ö ó ó í í Ö Ö ó ó í Ö ó ű í í ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő

ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ü Á ü ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ö Ó ő ő ő Ö ő ő ő ő ü ő ő ű ü ő ű ő ő ő ő ü ő ő ő ü ő ű ő ő ő ü ő ü ő ő ü ű ő ő ü ü Á ő Á ű ű ü Á ő ű ű ő ű ű ü ű ő ő ő ü ő ű Ó ü Í Á ő ű ő ő ő ő ü

Részletesebben

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ö ú Á ő ű ü ő ó ö ö ú ö ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ő ö ö ő ú ó ö ö ő ő ő ő ö ű ü ü ü ő ü ü ő ő ü ó ő ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ó ü ű

Részletesebben

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó

ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ö Ö ó ü Ú ú ű ó ú ü ö Ö ü ó ü ü ó ó ö ö ó ó ö Ú ö í ó ö ö ö í í ú ü ó ö ü ü ú ó í ó ü ú ö ó ű ö ó ö í ó ö í ö ű ö ó Ú ú ö ü É ó í ö Ó Á í ó í í Ú ö ú ö ű ü ó ó ó Ó Ú ö ú ó í í ú ó ö ü ü Ö ó ü ü í Ö Ö ú

Részletesebben

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó Ü Ű Ö É Á Á ö É É Ö Ú Ü ö ü ő ő ö ő Á ő ó ő ü ü ö ö ú É ű ó ü ű ö ú ü ö ó ö ö ü ű ö ó ó ö ö ö ö ü ű ö ő ö ö ó ö ö ő ó ő ü ő ó ő ö ö ő ü ü ö ő ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó

Részletesebben

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é

Részletesebben

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö Í Á Ö Ú Á Á Ó Á ö ú ú ö ú ú ö ü ü ű ü ű ö ö ü ű ö ü ö ú ö ü ú ö ö ü ü ö ü ű ö ö ü ű ö ö ú ö ö ú ú ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ű ö ü

Részletesebben

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü

ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ú Ö Ú ú ú ó Ő Ö ü Ú ú ö Ö Í ó í ü ü ó ó ó Í ö ö ö ö í ü ó ö ü ü ú í ű ö ó ó ö ö ö ű ö ó ó ö ö Ó ű ö ó í ó ü ö Ó ó í ö ö ó Ö ó ö í ó í ó Á í ó Á Á Ő ú ü ó Í ü ú ü ü ö ö ó ó Í ü ö ó ú ü ü ö ó ö ö Í í ó ó

Részletesebben

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ü ü ü ú ú ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü Í ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ú ü ü Á ű ü ü ü ü ü ü ü ú ü ü Í ú ü É Ö Ö ú Ö Ö Ö ú ú ü ú Á Ö Á ú É ü ú ú É ú ú ú Ü ü ű ú ű É ú ű ü ü Á ú É ü ű ü ú Á É É ú ü Ö Ö Ö ú ú Á Ö

Részletesebben

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű

Részletesebben

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó

í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó Á Á Ó Ö Á í í É í ó ó É ö í ó í ó í ó ó í ó í í ó ó ó í ö ö ö ö í í í ó ó ö ó ó í í ó ó ű ű ö ű ú í ö ó ó í ó ó ö ö Ü ú ó Ü ö ö í ö í ó ó ó ű í ó ö ö í í ö ö í ö Í ó ö í ö ö ó ó ö ö í ó ö ö í í ö í ú Í

Részletesebben

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö

ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í ó ű Ü ó í ú í ö í ö í Í ó ó í í ö ü ö ö í ö í ö ö ö ü ó í ö ö ó í ú ü ó ö Á Ö É Á É Ő Ü Ü ü ö Ö ü ú ö í ü ü ó ó Á ö ó ö ö ö Ö í ü ü ü í í ü ü ö ü ü ü ü ö í ó ó Ő ó ó ö ó ö í ü í Í ó í ó ö í ó ó ö ó ó ö ó ó É ó í ó ó í í ö í ó í ö ö ö ü ö ó ó ó ü ú ö ü ó ó ö ö ü ü ü ö ö ó ö í

Részletesebben

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ő ű ú Á ő ű ő ő ő ő Ö Ö Í Á É Á ő Ö Ö Í ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ű ő ú Á ő ű ő ő ő ő ő ő Ö ő ú ú Ö ő ő ű ú Á ő ú Ó ű Ó ú ú ú ő ő ú ú ő ő ú ő Ú ú

Részletesebben

í ö Á ö ö ö Á í ö ű ü í í ű ö ú ü íí ö ű ö ü ú ü ö í ü ű í ö ö ü ü í ö ü ö ű ö í ű ü í ö í í ü í Á Á í í ü ö ö ü ű í í ö ö ü í ű ü ö í ö ű ü í í ű ö í í í ö ö í ö ö ö ö ö ö í í ű Á Á Á Á Á í í ú í ö ö

Részletesebben

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü

Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü Í Í ö ú ö ö ö ö ű ö ö ö ö Í ű ű ö ü ú ö ú ú ű Í ö ö ű ú ö ö Í ö ü ö ü ö ú ü ü ö ú ö ű ö Í ű ú ú ö ú ú ű Á É Á ö ű ú Í ö ö ü Í ú ö ú ö ö Í ű ö Í ú ö ö ö Í ö ö ö ö ö Í ö ö ö Í ö ö ö ö Í ű ö Í ú ö Í ö ö ű

Részletesebben

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö

Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö ö ú ö ö ú ö ú Ü ő ú ő ö ő ő ő ö ö Í Ú É ő ő ú ö Ö ú ú ú ö ö ú ö ö ű ö ő ö ö ú ö ő ő ö ö ö ő ő ú ő ú ö ö ö ú ö ö ú ő ö ú ö ű ö ő Ó ő Á ö ő ö ö Ú ő ö ő ő ő ö ú ú ú ő ö ő ö ő ő ő ö ö ö ö ő ő ö ő ú ő ö ú ö

Részletesebben

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á

í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó ó ó í ó í ü ó í Á Ö ü ó Ö ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ü í í ü ü ü ü ó ü ü ú ó ü ü ü í ó í ü ü í ó í ó í ó ó ó ó í ó ó ó í í ó ü ú É Ö í í í ú ó í ü í ó í ó ó ó í í ü ú í ú ó ó ü ü í ó ü ú ó ü í í ü ü ü ó í ü í ü ü í ü ü í ó

Részletesebben

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú

Részletesebben

Ü

Ü Ó Á ú Á É Ü Ö Ö Ö É É É Ö É Ü Ö É É É É É Ó Ö Ó Í Ö Ö Ö Ö Í Ö Ö É É É Í Ö Ö É Ö Í Á Ó Í Á É É Ó É Ú Á Í É É É Ö Ö Ó Ö Ö Ö Ö Ó Ó Ó Í Ü Ö É É Ö Ó Ö Ó ö Ö Ö Ö Ö Ö Ó Ü Ö Ó É ű É É É É É É É É Í Ö Ó Ö É Ö Ö

Részletesebben

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű

Részletesebben

Ü ű ö Á Ü ü ö ö

Ü ű ö Á Ü ü ö ö Í Í Ü Ú ö ú Ö Ü ű ö Á Ü ü ö ö ú ü ü ö ü ö ö ö ö Ü Ü ö ö ö ö ö ü ü ö ü Ü ö ú ü ö ü ö ű ö ű Ü ü ö É ö ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö Ó ö Ü ü Ü ü ü ö ö ö ö ö ö ö ú ü ö ű ü ö ú ű Ü ö ö ö ü Ü Ü Ü ú ö ö ü ű ö ű ö Á Á Í

Részletesebben

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü

Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü Ö ő ü Ö ő ü Ö Ö Ő ü ő Ö Ö ü ű Á Í Ö ű ü ő ő ő Ö ü ü ő ő ő Ü ü ő ő ő ü ő ő ü ü ü ő ő ő ú ű ő ő ú Ö ő ü ő ő Ö ő ü ő ő ő ő ő ő ü ü ő ő Ö ő Í Ö Ö Ö ü Ü Ö ő ő Ö ü Ö Ö ü Ö Ö ü Ö Ü Ö ü ü ü ő ű Ö ő Ö ü ü ü ő Ű

Részletesebben

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í

É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í Í É Í Á Á É Ü Ó É É É É Í Ó Ó Ő Á Á É Á É É É É Á É É Á Á É É Á É Í É Á É Í Í É É Í Í Í Á Í Á Á ö ó ö ö ő ő ő ö ö ó ő ű ö ö ö ö ü ö ö ö ü ü ó ö Á ó ó ö ö ő ő ő ő ö ó ü ó ó ó ó ó ó ö ü ü ó ö Ó Í Í É É

Részletesebben

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő

ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ü ü ü ü ü ő Ö ő ő ő ő ő Ű ü ú ú Ú ü ű ő ő ő ő Á Á Í ü É ő ő ő ő ő É ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ű ő ú ü ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ű ő ü Á ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ú ő ő ő

Részletesebben

ü ö ö ő ü ó ó ú ó

ü ö ö ő ü ó ó ú ó ö ö ő ü ü ü ő ö ü ö ö ő ü ó ó ú ó Ő Ö ü ö Ö ó ü ü ü ö ö Ö ó ó ü ö ó ő ü ó ü ő ó ő ó ü ö ö ö í í ó ő ú ü ö ö ó ü ö ő í ő ő í ő ü ó ő ü ű ö ú ó ú í ü ó ü ö ó ó ü ö Ö ó ő í ó ő ü ö ü ő ö ö ö ö Ö Ó ő ü ü ó

Részletesebben

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö

ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö Ü É ű ü ü ö Í ü ö ö ü ű Í Í ü ű ö Ö ö ö ö Í ü ü É ö É É ö ö ö ü ö ö Á ű ö ű ű ű Á Í ö ö Ó ö ü ü ü Í ü ö ö ö ö ö ö ö ü Í Í ű ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ü ö ö ö ö ü ü ű ü ö ö ö ü ö ü ű ö ü ö ö ű Í ü ü ű Í ö ü ö

Részletesebben

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü

ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű ö ű ö ü ú ú ú ö ö Í ú ü ú ú ö Í ü ö ü ü ö ü ö ü ü ű ö ü ü ö ü ú ú ú ú ú ű ú ü ü ü Í ü ö ü ö ü ö ü Ó ü ö ü ö ö ü ű ű ú ü ö ö ü Ó ö ű ü ö ú ö ö ü ü ű ü ü ö ö ü ü ú ö ö ü ü ú ü ű Á Í ű ű ö ü ö ü ü ú ű ö

Részletesebben

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö

ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö Á É í ü í í í ü í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ő ö ű Á ü ő ö í ö ö ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö Ű ú Á ö ú ú ö ü í ő ő ú É í í ő ö í ö ú í ő ü í í í í í ö í ű í í í í í í í í í ü ő ö ö ö ű ű ő ű ü í Ö

Részletesebben

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű

ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű É Á É É Ó Á ű Á ű ú ú ű ű ú ű ű ú Á ú ű ú ű ú ű ú ű Á ű ú ű ű Ö Ú Á ű ű Á ű ű ú Í Ó Á ú Ű ű Ő Ö Á ú Ű Ü ú ú Á ú ű ű ú ű ű ű ű ű ú ű ű ű ű ű ű Á ú ű ű ú ú ű ű ű ű ű ú ű Á ű ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ű Ö ú ű Ö

Részletesebben

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í

ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü ö ö í Ö ö ö í ö í Ő í ű ű í Ö Ó í ö ö ö ö Ö Ö ö í ü ö ö Ö í ü Ö ö í ö ö ö ö ö Ö ö í Á ö Á Á É Ö í ö Ö Á Ó Ű ú ű Ü ö ö ú ö ú í ö í ö ö ö í Ö ö í ö Ő ü ö ö í Á Ö Ú ű Ö í Ö ö ö Ö ü ű ö ű ö Ö ü ö Ö Ö Ö ö í ö ö Ö ö í Ö ö Ú ö ö ö ö Ö ö ú Ö í Ö ű ö í Ö í ö ü ö í ú Ö Ö ö í ű ö ö í ö ö Ő ö í ü

Részletesebben

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó

í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó í ö í ú ó ú í ö ú ö ö ö í ó ó ó ú ó ü ó ö í ó ó í í í Á í ó ó ó Í ö í ú ú ó ú Ö ü Ú ú Ö ü ó ü ó ö ö ó ó ö í ó í ó í Í ó í ö ö ö ó í ü ó ö ü ü ú ó ó ó ó ó ó í ó ó ó í ú ó ó ó ó ó í ü í í í í ó í ó ö ö í ű ü ó ó ü ú Á Á ó ó ó ó ó ó í ó ö ö ü Ó ö ü í ö ó ö í í ö í ó ó

Részletesebben

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í

ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü ú ö ó ü ö Ö ű ö Ö ü ó ö ö ó ö ö Ó í ű ö ű ö ö ű í ö Ö ü ö Ü Ö Ö ü ú í Ó ü ü ö ó ö ö Á ó ó ó ü í ö í ö ö ó ö ö í í Ő í ó Ő ü ú ó ö ö ó ö í ü ó ó ö í ó í ó ö í í ü Ű Ö ó ó ű ö ü Í í í ö Ö Ó ö Ű Ö ú ó ó í í ű ö ö ö ö í ó ö ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ö í ó Ö Ö ü

Részletesebben

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í

ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í ü ö É ű ö ú ö ö ö ö í ű ö ö ö ű ö ö ö í ü ú í ű í ö í ú ű í ü ö ö ú ö í ö ű ú ü ö ö í ö ü ö ú ű ö ö ö í Á í ü í ö ü ö í ü ö Ő ü ö í ű ü ö í í í í í í í ö Á í ű í ü ö í ű ö í ú ű í ű ü ö í ű ö ű ö ö ű ö

Részletesebben

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő

í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö ö ú ő ő ú í ő í ő ö ö í ő ü ü í ő ö ü ü ú í í ü ő í ü Í í í í ö ő ö ü ő í ő ő ü ű ő ő í ő í í ő ő ö Ö ő ü ü ő Á ü ö ö ő ő ű ő ü ő Ö ö ő í ő ö í ö ö ő ő ö í ú Á Á Á í Á í ü Á ő í í ő Á í ő ő ú ő ö ö ő Í í ő ő í í ö í ő Ó ő ő í ö ő ő ü ö ö ő ö í ö ő í ü í ü ő ő ü Í ő ő ő ú í ő ő ö ö ö ű ü í ő ő í ú ö

Részletesebben

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő

í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő É Á Á ő ü í ü ü í ü ő ü ő ü ü ü í í í í í ü í í ő í í ü í í í í í Ó ő ő í í í Ú ü Ú í í Ú ő ü Ú ü ő ő í ő í ű ű í í ü í í ő í í í í í ű í ő í í í í ü í ő í ő í ü í ű ő ű ü í ü ü í ő ő ü ő í í Ö ü í ü ü

Részletesebben

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő

Részletesebben

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü

Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü É Á í É Á Á ü Ú ű í Í Í Ü ü ú ü Í ü ü ü ü Í ü Í í ü ü ü ü ü ü ü ü ü í Í Ó ü ü í ü ü ü í Í í É í í Í Í ü ü ü í Í ü Í Ó Í Ó ü ü ü Í ü ü É ü ü ü ü ü É ü ü Í ü ü ü Í Ó Í Ó í Á í É ü í Í ü í Í í í ü ü É ü ü

Részletesebben

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á

ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ü ű ú í í ü í ű ú ó ó ü í Á Á ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ü É ű ü ó í ü í í í í í ó í ü í í ó ó Á ó ű ó í Á í ó ü í ó ó í ü ü ű ó í ü í í ü í í í ó í ó í ü ó Ó í ó ó ó í í í ü Í ó ó í í í í ó í í

Részletesebben

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő

ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü í ő Ö ő ü í ő ü í í ő ü ő í ő ő í í ő ü ü í ő ü í ő í ő í ő ü í ő í ü í í ő ő Á Á Á Ű Ö É Á Ö ő ő ő ű Ö ű ú ő ü ű ü ü ő ü ő ő ú í ü í í ü ő í ő ő í ő ő í ő ő í ü ő í ű ő ü ű ő ü í ü ü ő ü ü í ü í ü ü Ú í Ő Í ü ő ü ü í Ö í í ü ő ő ü ü ő ő ű í í ű ő ő ő ü ő ő í í ő ő ő ő ő ő ü ü

Részletesebben

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű É É É Ó Á É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű ü ű ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö ö ö ü

Részletesebben

é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü é ü é í é é é é í é ü é é ü ü é ü ű é é é ű ü é ü ü é ű é ü é éú é ü é ü ű é ü é éú é é é

é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü é ü é í é é é é í é ü é é ü ü é ü ű é é é ű ü é ü ü é ű é ü é éú é ü é ü ű é ü é éú é é é é Ö é ü é é é ü é í é Ó é Ö é Ú Á é í í ü é é é é ü ü é é é ü é é é ü é ü é í ü é é ü é ü í ü é ü ű é ü ú ü é Í ú ú é ü é é é é í ü é é ü é é é é é é í é ű ü ü é ú é í é ü ü é í ű é é é é é é é é ü é ü

Részletesebben

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő

Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő É Ó Ű Á Ó É Ó Á É Ó Á ő ű Ó ú Ö ú é Ö Ó Ö ú Ó Ö ú Ó Ó Ó Ó ű é ű ű Ó Ó ú ű ű é é Ö ö Ö Ö Ó ű Ó Ö ü ű Ö Ó ő Ó ő Ó ú Ó ő Ó é Ó ű Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó Ö Ó Ó ö ő ü é ü Ö é é é Á é Ó Ó ú ú ű é Ö é é é Ó é é Ó Ó

Részletesebben

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö ö Í ú ö ú Ó ü ö ö ű ü ű ö ü ö Í Í ö ö ű ö ö ű ű Á Á Ő Á Á ú ú É Íö Í Í ö ö Í ö ü ö Í ö ö Í ö ö ö ű Í Í ö Í ű Á É Á ú É ü Á Á É ü Á Á É ü ö ö ö ö ö ö ű ú ö Í ö ö ű ö ö ü ö ö

Részletesebben

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í

é é ó ó ó é ö é é é ó é é é é é é é é é é é é é ú ó é ó ö é é ó é ö é ó é éú é ú ó é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö ó é ö é é é é ű é ö ö ü é ö é Í é ü é ö é é é ú Í ö é Íó ö ü é ü é ö é ó é ü ö ö ü é ö é é é ö ú ö é é ó ú é ü é ö é é é é é é é é é é ö ü é ö é é é ö ú ö é é é ö é Ö é ü ö é é ö ö é é é é é é é é é é ü é ú ó é é ú ú é ó ó é é é ó ö

Részletesebben

ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő

ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő Á ő ő ű í ú ő ő ő ő í í í ő ő ő ő í ő ő ő ű í ő ú í í Á ű í ő ő ő ő í É í í ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú í ő Á Ö ő ő í ő ő ű í ú í í ű í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő ő í É í í í í ű ő í í ő ú ű í ú í

Részletesebben

ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő

ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő É É Á ö Á ő ú í í í ü ö í í ü ő ö í ö ő ő ő ő ő ö ő í ö ö ő ű í ö ő ö í ö í ö ö ö í őí ö ö í ő ö ő ú ú ö ő ú ö ő ú ö ü ö ö ö ö ö ő ö í ő ü ü ő ö ü ű ő ö ú í ö ő ö í í ű ű í ő ö í ú ű ő í ö ú ö ő í í ö

Részletesebben

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö

í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í ü ü ö í ö ö ö ü í í ű í ú ö ö ö ü ö ö ú ö ö ö ü ö ö ö ö ö í ű ü ú ü ü ü ö ü ö ö ö í Ő É ö ö ö ü ö ö í í ö ü í ö ö í í É ö ö ű í Á É É ö ö í ö í í ü ö í É í í í ú ú í ű í í í ű ö ü ü ö ú ű ú ö ö í í í ű ö ü ü ö ö ö ö í í í ű ö ü ü ö ü ö í í í ű í ö í ö ö ű í

Részletesebben

Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é é é é ű é é é é é é é é Á é é é é é ú ú é é é é é é é ú é é é é é é é é é é é ő é é é é é é é é ű é

Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é é é é ű é é é é é é é é Á é é é é é ú ú é é é é é é é ú é é é é é é é é é é é ő é é é é é é é é ű é é é é Í Ó é é ü ő é é é ű ő ő ű é ő Í Ó ő ü é ő é ü é ő é é é é é é ú é ú Í Á é é é é é ű é é é é é é ú é ő é é é é ú é é é é é é é é é é é é é ő é é ő Í Á ő é é é é é ő é ő é ő é Í Á Ú Á Á é ő é ő é é

Részletesebben

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü

ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü í ú ü ú ö ú í ü í ű ö ü ü ú ú ö ú ö íö í ú ü ö í ú ú í ü ü í í ö í ö í Ö í ű ü ü ö ú í ű í í ú í ö ö ú í ö ö ö í ü í ö ö í ű ű ö ö ü í í ű ö í í ü ö ü ü ö ö ö ö í í ü ö ö ö ö ü ü í í ű í ö ö ö ú ú í ű

Részletesebben

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é

Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é ö é Ö í é ü Ú ú é Í Ú ú ö é Ö é ü é ü ö ö ö ü ö ö é é ö é é é é é ö ö ö ö é í ü é ü ö ü ü ú é ü Ú ú ö é Ö ö é é Ú ú ö é ö é Ú ú ö ű ö ö ű ö é ö ö é í í Ö ö í í Á Á Ó é ű ü é é ü ú é ü é ű ü é Á Á Ú ú ö

Részletesebben

Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É

Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É É É Á Á Á É Á É Á ő Á ő Ő ő Ú Á Á Ő Á É Á Í Á Á Ü Á É É í Á ő Á Ó É É Ú É ő í ő ő ö ő ö ő í ö ö ü í ő í ő ö ű ő í ü ü ő í ö ő ü ő ú ü í í ű ü ő ő ő í ö í ú ö ő ö ü ő ő ő É ő ú ő ö ő ő í ő ö ő ö ü ö ű í

Részletesebben

ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü

ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü ö Ö Í Ú ú Í ó ú Ó ó Ú ú ö Ö ü ú ó ü ö ö ö ó ö ö ó ó ó ö ó ó ó ó ö ö ö ó ö ü ü ű ö ú ó ü ű ö ó ó ó Ú ú ö ű ö ó ó ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ü ó ü ö ü ó Á Á Ő ű ü ó ó ó Í ó ü ú ü Á Á ű ö ó ó ó ó ö ü Ö ö Í ö ű

Részletesebben

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú

Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú ú Á ú ű ú ú ű ú ű ű Ö Í ű ű Í ú Í ú Á Í ú ú ú Á ú ú ű ű ú ú Í ú ú Ö ű Ö ű Ö Ö ű ű ú ÍÍ Í ú Í Í Í Í Í ú ú Ö Í ű ű Í ű Ö Í Í Í ű Í ű Í ú ű ú Í Í ú ú ú ú Í ú Ü Á ú ű ú ű ű Í Í Í ű ú Ö ú ű ű Í Í Í Í ű ű Í

Részletesebben

Á ó ó ö ó ó ó ö ó ó ö ü ö ó ü ö ó ü ó ö ó ü ó űö ú ü ö ú ó ó ó ő ü ö ö ó ö ó ó ó ó ö ó ő ú ü ö ó ö Ú ü ó ü ő ö ü ö ö ó ó ü ő ő ó ő ü ó ó ó ö ű ő ő ű ü

Á ó ó ö ó ó ó ö ó ó ö ü ö ó ü ö ó ü ó ö ó ü ó űö ú ü ö ú ó ó ó ő ü ö ö ó ö ó ó ó ó ö ó ő ú ü ö ó ö Ú ü ó ü ő ö ü ö ö ó ó ü ő ő ó ő ü ó ó ó ö ű ő ő ű ü Ü ö ő ó ó ó ü ö Ó ö ú ó ó ó ő Ü ó ó ú ü ő ó ó ő ö ó ó ó ö Á ú ó ó ö ó ó ó ó ö ó ó ó ó ö ö ö ó ü ö ó ú ű ó ó ö ö ú ő ó ó ő ö ü ó ó Ő ó ó ö ö ö ö ó ó ü ö ö ő ő ó ö ö ó ó ü ű ö ű ö ű ó ú ü ö ó ö ó ó Á ó ó

Részletesebben

ü ű ü ó ő ó ű ú ő ó ő ű ü ó ő ó ő í ő ó ó ő ő í ó ő ő ü ó ű ü ó ő ő Ö ő ü íí ő í ű ü ó ő ü ő í ő ű ü ó ő ő

ü ű ü ó ő ó ű ú ő ó ő ű ü ó ő ó ő í ő ó ó ő ő í ó ő ő ü ó ű ü ó ő ő Ö ő ü íí ő í ű ü ó ő ü ő í ő ű ü ó ő ő Ő Ö ü Ö ő ü ó ü ő ü Ö ó ő ő ő ő í ó ő ő ő í í ü ő ő ü ü Ö Ö Ö ő ő í ü ü ő ő ő ő ő í ő í ó ő ő ő í ő ő í ő ü ő ű ü ó ő ó ű ú ő ó ő ő ü í ő ő ő ő ő ü ú ő ő ő í ő ü ű ü ó ő ó ű ú ő ó ő ű ü ó ő ó ő í ő ó ó

Részletesebben

ö ű é é é é é é ü é é é é ű é é ü é é é é é ó ó é Í é í é é é é ó ö é ö ö ö ó é é í é é é é Ő é é é ü ü é é é ö ö ö é ü é é í é ó ü é é ü é ó é ó ó é

ö ű é é é é é é ü é é é é ű é é ü é é é é é ó ó é Í é í é é é é ó ö é ö ö ö ó é é í é é é é Ő é é é ü ü é é é ö ö ö é ü é é í é ó ü é é ü é ó é ó ó é ö é ü ö ö Ö ú é ü ü é é é ó é é é é é ó é é Ö ö é é ó é é ó é é í é é ö ó ó ó ö ö ü é é ü é í ü é ö í é é é é é ü é ó é ü ö í í ó í ü Í é é é ü é é é ü é é ü ö ö ó ó é é í é é é é é é é Ö í ó é í ö é é

Részletesebben

í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í

í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í Ő Ö ü Ö ú í Á í É ú í ü í ü ü ü í ü í ü í í ú í Ó ü í ü ü ú í ü ú ú É Á í ű Á ú í ü í Ő Ű í Ó ű í ü í ű Ú ú É í ü í í í í ü ű í ű í ű Ú í Á Á ű ú í í í ú Ő ü í í ü í Ú Ü É ü í ü í É í í Á í É ú ü í í í

Részletesebben

ő ő ó é ő ő ő é ú é ő é é ú ó é é é í é í í é ű é ö é é é Ö ó í é é é ő ő é ö ó é Í ö ö ő é é é ő ó ó ú ö ó í ó ő ő é é ő ü ö é é é Ö é í í é ú ü é ö

ő ő ó é ő ő ő é ú é ő é é ú ó é é é í é í í é ű é ö é é é Ö ó í é é é ő ő é ö ó é Í ö ö ő é é é ő ó ó ú ö ó í ó ő ő é é ő ü ö é é é Ö é í í é ú ü é ö ő ö é ü ö ö Ö é é ő ü ü é ő é é ó é é é ő é ő é ó ő ő é é Ö ö ó é ő ő ő ö ő ó ó ő ő ó ö ö ü é é ő ü é í ő ü ő ő í Í é ő ö í ő ő é ő é é é ő ü é ó é ü ő ö í ő í ó ő í ü ö ő ő é ö ó é ö ö ö é é é ő ő ő ú

Részletesebben

ö í Á Á Á ö É É í É Á Á Á Á Á É ő ö í ő ö ő ö í ü ő ö ő ö ő ü ö ő ö í ő ő ő ö í ő ő ú ö ű ö ő ö í

ö í Á Á Á ö É É í É Á Á Á Á Á É ő ö í ő ö ő ö í ü ő ö ő ö ő ü ö ő ö í ő ő ő ö í ő ő ú ö ű ö ő ö í ú ö ű ö ő ö í Á Ü ú Á Á Á ö É É í É É Á ö í Á Á Á ö É É í É Á Á Á Á Á É ő ö í ő ö ő ö í ü ő ö ő ö ő ü ö ő ö í ő ő ő ö í ő ő ú ö ű ö ő ö í ö í Á Á Á ö É É í É Á Á Á Á ö ö ú ö ű ö ő ö ö ő í ö í ö í ő ö ü

Részletesebben

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í

Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í Á Ö É Ö Á Á Í ó ó Á ó ö í í ö í ö ö ó í ű ó í ó ú ö ó ó ö ó í í ü í í í ü Í í í ó í ú ö ó ü ű ó í ü ö ö ű ö í í ü ó ö í ö ö É Í ö Í ö ö ö ü ű ó ó ó Í ö ó ó ö í ö í ó ú ö ó ü ó ó ö ö í ü ö ö ó ó ö ö ü ö

Részletesebben

íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö

íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö ő ö É Á Ő Á Á ő ű ö ő Ü Á ő ű ő ű ő ö ö í ő í ő íő ö Ú ö ö ő í ű í ű í í ű ö í ö Ü ö ő ö ű ö ü ö ö ö ö í Ü ű ö ő ö ő ü í ö ü ő ő ő í Ü í Ú Ü ő ö ő ö ő ű ö ő ő ü ő ő ő Á ő ő ö ö ő ő ő ő ö ő í ő í í ő ő

Részletesebben

ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö Ö ö ü ó ü ú ö Ö í í ő ö ü ú ü ü ó í ő ő ü í ü É ő ő Í ö ö ó ő ó ó ő ü ö ü ő ó ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ü ö ö

ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö Ö ö ü ó ü ú ö Ö í í ő ö ü ú ü ü ó í ő ő ü í ü É ő ő Í ö ö ó ő ó ó ő ü ö ü ő ó ő ő ö Ö ő ü ő ő ő ü ö ö ő ö ü ú Ö ő ü ü ő ő ó ő ő ö ö í ő ü ő ő í ü ó ü ő í ú ü ő ó ő ó ú ö ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ü ö Ö ő ü ö Ö ő ü ú ü ö ő Í ő Í ú Í ü ő ó ü ö ü ő ó ő ü ő ó ü ő ó ó í ú ő ó ó ü ő í ú ó ü Ö Í ö ő ü ö ö ó ő ü Ü ö

Részletesebben

ó ú ő ö ö ó ó ó ó ó ő ő ö ú ö ő ú ó ú ó ö ö ő ő ö ö ó ú ő ő ö ó ő ö ö ö ö ö ö ó Á É ű ó ő ő ű ó ó ö ö ő ó ó ú ő Ű ö ö ó ó ö ő ö ö ö ö ő Ú ú ó ű ó ó ő

ó ú ő ö ö ó ó ó ó ó ő ő ö ú ö ő ú ó ú ó ö ö ő ő ö ö ó ú ő ő ö ó ő ö ö ö ö ö ö ó Á É ű ó ő ő ű ó ó ö ö ő ó ó ú ő Ű ö ö ó ó ö ő ö ö ö ö ő Ú ú ó ű ó ó ő Á É É É Ö ó É Á ó É Ü Ü ő Ü ő ö ö ó ő ó ö ö Ö Ú ú ö ö ö ó ó ó ó ö ö ő ő ó ó ő ö ö ö ö ó ö É ö Ö É ó ö ó ú ö ö ó ó ó ó ú ú ö ú ő ó ó ö ó ö ű ö É ö ö ő ó ö ó ö ó ö ő ó ú ő ö ö ó ó ó ó ó ő ő ö ú ö ő ú ó ú

Részletesebben

é ú ó é í é é é é í é ő é é ő é é í é é é ó é í ó ö é ő ő ő é í ó Í ő í é ö ő é í ó é é ű ó é Ú é í é é í é í é ó é í é ö é ő é ó ó ó é ö é Ö ü é ő ö

é ú ó é í é é é é í é ő é é ő é é í é é é ó é í ó ö é ő ő ő é í ó Í ő í é ö ő é í ó é é ű ó é Ú é í é é í é í é ó é í é ö é ő é ó ó ó é ö é Ö ü é ő ö é é í Í Í í ö é ő ó ö ü é ó é ü ő ö ő ö é é ö ő ö é ő é ó ö ü é é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő í ű ő ö í í ö é é é ö é Ö ő é ő ü ö é é ő úő ö ö ő é é é é é é é é é é ü ú é ú ó é é ú ú é ő ó ó é ú é é

Részletesebben

É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú

É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú Ő Ö ö Á ö Á Á ó É ö É ó Á É ó ü Á Ő Ö ü ö Ö ő ü ö ő Ü ű ő ó ő ó ő ő ő í ö ö ö í ő ü ü ő ü ü ő ö ó ő ő ú ő ő ö ö ő ő ő ú ő ő ü ú ő ú ő ö Ö ö ö ö ő ú ö ü ő ú ő ö ő ő ö ő ö ó ő ö ö ö ő ó ö ü ö ü ő ű í ű ó

Részletesebben

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í

ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á ó ö ú ó ó ó íú ü ó ö ö í ü ó ö ú ó í í í í Ö í ö ú ó í í ú í ü ű ö Í í ó Ö Ö ö ű ö í ó í Í í ü í Ö É É Ő Ü Á ö ü ö Ö ó Ö ü í ü ü ó í ó ó ö Á ö ö ö í ü ü ü í í ü ö ü ü í ó í ü ó ü ö ó ü í ü ü ó í ú ü ö ú ó í Á ü ű ö Ö í ó ó ö ó Á ö ú í ó ó ó ó ö ö í ó ü í ű í ó ö ó ü ö ú ó í Á ó ö ú ü ó í ö ó ó ó Á

Részletesebben

ő ő ó ő ö ú ű ő ó í ő í ő ó ő í ó ó ő í ő í Ü ú ó ő ö ő É ő ő ő Ü í ó í Ü í ó ó Ü Ü ó ő ó ó Ü Ü ó ó ó í ó Ü ű í Ü Ü ő Ü ó É ó ő í ú

ő ő ó ő ö ú ű ő ó í ő í ő ó ő í ó ó ő í ő í Ü ú ó ő ö ő É ő ő ő Ü í ó í Ü í ó ó Ü Ü ó ő ó ó Ü Ü ó ó ó í ó Ü ű í Ü Ü ő Ü ó É ó ő í ú Ü ó ö ú ö ú í ó í í ó ő ö ö ö ő ö ú ő Ü ö ó ó ő í ő í ö ö Ü ö ú ó ó í Ü ó Ü ö ú ű ő ó í ő í Ü ű ó ö ű ő ő ó ő ö ú ű ő ó í ő í ő ó ő í ó ó ő í ő í Ü ú ó ő ö ő É ő ő ő Ü í ó í Ü í ó ó Ü Ü ó ő ó ó Ü Ü ó ó

Részletesebben

ö Ö Í ó ö ü ö ö ó ó ü ó Í ö ö ö ó Á ü ü

ö Ö Í ó ö ü ö ö ó ó ü ó Í ö ö ö ó Á ü ü Í ö ü ó ü ó ö Ö Í ó ö ü ö ö ó ó ü ó Í ö ö ö ó Á ü ü ó ö Í ó ö ó ü ó ó ó ö ö ü ü ö Ó Í Í ü ö ö ö ó ü ó ü ö Ö ö ü Ü ö ö ü ó Í ö ö ö ó Ü ö ö ö ó ó ó ó ü ó Ü ö Ü ó Á Á ö ö ö ó ó ó ó ó ó ö ó ű ó ö ö ö ö ü ú

Részletesebben

Ó ö ü í ü ö ü ü ü ö ü ö ö í ü ü ü ü ö ö í ö ü ö É ü ü ü É ö ü ö ö ü ü ö ü í ü ö í

Ó ö ü í ü ö ü ü ü ö ü ö ö í ü ü ü ü ö ö í ö ü ö É ü ü ü É ö ü ö ö ü ü ö ü í ü ö í É Á í ö É Á Á ű ü ö í ö ú í Ü í ö ö ü ö ü ü ü ö ö ö ü ü í ö ö ö ü ü ö ü í ü ü ü ü Ó ü í í í ü ö ö ü É ö ö ö ü ü í ö ü ü Ó ö ü í ü ö ü ü ü ö ü ö ö í ü ü ü ü ö ö í ö ü ö É ü ü ü É ö ü ö ö ü ü ö ü í ü ö í

Részletesebben

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é

Ó é Ó ü é é é é é é ú é é é é é é Ó é é é é é é Í é é é é é é é é Ó é é é é é é é Ó é ü é é é é é é é é é Ó é é é é ú é é é é é é é é é é é ü é é é é Ó Á Á Á Ü Á Ó Ü Á Á Á Ü é é é Ó é é é é é é é ű é é é ű é é ü ű é é é é é é ü é é é é é é é é é é é é é é Ó é é é é é é é é é ü é é é é é Ó é é é é é é é é é é é é ú é ű Í ü é é é é ú é é é Ó é é Ó é é

Részletesebben

É É Í ú ú Ü ú ú ű

É É Í ú ú Ü ú ú ű É Ú Á É É É Í ú ú Ü ú ú ű Ú Á É Á Á É É Á Á Á Á ú ú ű Í Í Á ú ú ű Á Á Á Á ü ú ü ú ü Ö Ó Ú É Á Á Á ú Í Ó É É Ü Ö Í Á Á É Ö Á Ü É Ö Á Á Á É Ő Á Á Á É É ú Ö Ú É Ú Á É É Ö ü ű ü ü Ö Ú É É Ö Á ú ü ú Ú É Á Á

Részletesebben

ü ü ó í ö Ö ü ó ö ö Ö ü ö Ö ö ö ö ö ú ö Ó ö ú ö í ö í ö ü ú ü ó í ú ü ó í ö ö ú ó ó ö ü ó ü ö ö ö

ü ü ó í ö Ö ü ó ö ö Ö ü ö Ö ö ö ö ö ú ö Ó ö ú ö í ö í ö ü ú ü ó í ú ü ó í ö ö ú ó ó ö ü ó ü ö ö ö ö ü Ő Ö ü ö ó ü ü í ü ö ö ö ö ü í ü ü ö ó í ö ú ö ö ö Ö ö ó ó ó ü ü ó í ö Ö ü ó ö ö Ö ü ö Ö ö ö ö ö ú ö Ó ö ú ö í ö í ö ü ú ü ó í ú ü ó í ö ö ú ó ó ö ü ó ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö í ö ü ú ö ö ö ö ö ö í ö í ü

Részletesebben

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü

Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Á Ü ú ű Í Í Ü ú ú Á ú ü Í ü ü ú Ü Á ú ü ü Á ú ü ü ü ü Ó Í Ó Í ü ü Ö ú ú ü ü ü Ü ü ü ÍÜ ü ü ü ü ü Í ü ü ü Í ü ü ü ü ü ü ú ü ü ü Í ü Í Ó Á ü ü ü Á ü Ü ü ü ü ü ú ü ü ü ü Ö ü ü Ó ü ü ü ú Í ú ü Í Ó Ó Ü Á ü

Részletesebben

ö ő í ő ü ö ö í ö ö ö ű ő ö í ü í ö ű í ő ö ö ú ö í ö ö í ö ú ö ő í ö ő Á ű ö

ö ő í ő ü ö ö í ö ö ö ű ő ö í ü í ö ű í ő ö ö ú ö í ö ö í ö ú ö ő í ö ő Á ű ö ö ő ü Ö ő ő ő ö í ö Ö ő ü ö ö í ű ö ő ö ö í ö ö ö ő ö ö ő ö ö Ó ö ő ő í ő í ő ő ö ő í ő ü ö ö í ö ö ö ű ő ö í ü í ö ű í ő ö ö ú ö í ö ö í ö ú ö ő í ö ő Á ű ö ö í ő Í í ő ő í í í ö ö ö ú ö í Á í í í í í

Részletesebben

ó ő ő ó ü ó ő ő ő ő ő ő ő

ó ő ő ó ü ó ő ő ő ő ő ő ő Ö ő ő ő Ö ü ü Í ő ó Ű ő ó ű ű ű Í ü ü ü ó Á ó ó ü ó ú ü ó ő ő ó ü ó ő ő ő ő ő ő ő Á Ö ő ő ü ő ú ó ú ü ő ü ő ó Í ú ő ő ű Á ü ü ó ő ő őí ő ő ő ó ó ő ő ó ő ő ó ó ó É ó ű ő ó ő ó ű Í ó ó ő ü ő ó ó Í ő ó ő

Részletesebben

ö ö ö ü ö ü ű ö Ö ü ü ü ü ú ö ú ö ö ű Á ö ú ü ü ö ü ö

ö ö ö ü ö ü ű ö Ö ü ü ü ü ú ö ú ö ö ű Á ö ú ü ü ö ü ö ö Ó Í Á ű ü ö ö ü ű ö ö ű ü ú ű Ó ű ü ü ö ü ö ű ű ö ö ö ü ö ü ű ö Ö ü ü ü ü ú ö ú ö ö ű Á ö ú ü ü ö ü ö ö ü ö Á ö ü Ú ö ŐÁ Í ö ú ű Ö Ő Ö ö ö ö Ő Ú Á ü Á ö ö ö ö Í ö ü ú ö ö ü ű ü Á Ó ö Ő ö Á Ő ű ö ö ö

Részletesebben

Ú ű í í ő í ü ü ű ő ü ő ü ő ü ú ő ü ú í ő ő ő í í í ü ő ü ő í ő ü í ő í ő ú ű í ő í ű ő ő í ú í í ő ő ő í

Ú ű í í ő í ü ü ű ő ü ő ü ő ü ú ő ü ú í ő ő ő í í í ü ő ü ő í ő ü í ő í ő ú ű í ő í ű ő ő í ú í í ő ő ő í ú ú ő ú í ű ú í ű ú ü ő ő ő ő ú ú ú ő ú í őí í ő ő ú ő ő ő ő ú ú Á ő í ú ű í í ő í ü í ú ü Ö ú ü Ú ű í í ő í ü ü ű ő ü ő ü ő ü ú ő ü ú í ő ő ő í í í ü ő ü ő í ő ü í ő í ő ú ű í ő í ű ő ő í ú í í ő ő ő

Részletesebben