Dunakanyar Takarékszövetkezet 2023 Dunabogdány Hajó u / 7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunakanyar Takarékszövetkezet 2023 Dunabogdány Hajó u. 3. 3 / 7"

Átírás

1 Kölcsönszerződés a i célú piaci kamatozású takarékszövetkezeti kölcsönről amely létrejött egyrészről a (Cg: , adó , statisztikai számjel: ), kirendeltsége címe: továbbiakban: Takarékszövetkezet másrészről szerződésszám: születési születési születési születési születési születési továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján célú kölcsönt nyújt részé(ük)re egyetemleges kötelezettség mellett. A kölcsön az alábbi feltételekkel kerül folyósításra, illetve az Adós(ok) részéről felvételre: A kölcsön kamatozása referencia kamathoz kötött. A referencia kamat mértéke a december 29-én közétett január 1-től érvényes, valamint a június 29-én közétett július 1-től érvényes 6 havi BUBOR, melynek változásáról a Takarékszövetkezet írásban értesíti Adóst(okat). A kölcsön az alábbi feltételekkel kerül(t) folyósításra, illetve az Adós(ok) részéről felvételre: kölcsön összege: azaz forint 6 havi ügyleti kamat (évi) 6 havi BUBOR +: a. hiteladminisztrációs díj: BUBOR+ ügyleti kamat szerződéskötés időpontjában b. zárlati költség: (évi): rendelkezésre tartás kezdete: c. folyósítási díj: havi törlesztés****: d. hitelvizsgálati díj: törlesztés kezdete: e. előtörlesztési díj: 1 / 7

2 fogyasztó által fizetendő teljes összeg: f. hitel előkészítési díj törlesztések db g. egyéb (1) visszafizetés időtartama: hó egyéb (2) a kölcsön végső lejárata: egyéb (3) az utolsó törlesztő részlet esedékessége: h. közjegyzői munkadíj***: THM**: prolongálási díj: bankszámla szám: A felsorolt költségek közül az "a - h" pontokban foglaltak megfizetésére Adós(ok) abban az esetben is köteles(ek), ha a kölcsönt részben vagy egészben az esedékesség előtt visszafizeti(k). A havi törlesztő részletek minden hó 15. napján esedékesek. A megállapított havi törlesztő részlet magába foglalja az ügyleti kamatot. Az utolsó havi részlet eltérő lehet a napi kamatozás miatt! Az utolsó törlesztő részlet megfizetésével a még ki nem egyenlített kamatösszeg is esedékessé válik. A teljes induló hiteldíj:,- Adós(ok) hozzájárulok(unk) a kölcsönszerződésben általam(unk) közölt személyes és különleges adataimnak a központi hitelinformációs rendszerbe való felvételéhez. Kijelentem(jük), hogy a hitelbírálat kérelmemre (kérelmünkre) indult, az adatszolgáltatás önkéntes alapon történt. A Takarékszövetkezet a szerződés módosításakor szerződésmódosítási költséget, a szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos külön kérelmek elbírálásáért, intézéséért azok teljesítésekor ügyintézési költséget, az Adós(ok) kölcsönével kapcsolatos külön kérelemre megküldött kimutatások, tájékoztatások, vagy a meg nem fizetett tartozása kapcsán felmerült költségekre, azok megküldésekor levelezési költséget, valamint az Adós(ok) által kért eseti igazolásokért, azok elkészítésekor külön költséget számíthat fel, mely költségekre vonatkozó szabályokat és megfizetésének eseteit és mértékét a Takarékszövetkezet mindenkori Kondíciós Listája tartalmazza. 2. A Takarékszövetkezet a kölcsönt a szám alatti helyrajzi számon bejegyzett ingatlanon re nyújtja. 3. A Takarékszövetkezet a kölcsönt készültségi fokával arányosan, ütemezés szerint több részletben folyósítja az alábbi feltételek együttes teljesülése mellett 10 naptári napon belül pénztári kifizetéssel vagy átutalással az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett számú bankszámlájára. 4. A Kölcsön folyósítási feltételei: 4.1. A Takarékszövetkezet javára a kölcsönszerződés biztosítására a biztosítékul lekötött helyrajzi számú ingatlan tulajdoni hányadára I. zálogjogi ranghelyre a jelzálogjogot, valamint e jelzálogjog biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat* a földhivatal legalább széljegyként feljegyezze Az ingatlan fedezete biztonságát sértő változás a napján kiállított és a jelen szerződés megkötéséhez alapul vett tulajdoni lap másolat szerinti állapothoz képest nem következett be, valamint mindezt az adós az érintett ingatlan 30, azaz harminc napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával a Takarékszövetkezetnek igazolta. 5. A Zálogkötelezett köteles a jelzálogul lekötött valamennyi ingatlanfedezetet legalább tűz és elemi kár kockázatokra, legalább annak fedezeti értéke összegéig, a kölcsön és járulékai erejéig a Hitelintézet által elfogadott, a fedezet mértékéhez igazodó vagyonbiztosítási szerződést kötni, és a biztosítót értesíteni az ingatlan(ok) elzálogosításáról és az értesítésben a Hitelintézetet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként megjelölni a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni A jelzálogszerződés fennállása alatt a Zálogkötelezett köteles a Zálogjogosult kérésére a biztosítási szerződést bármikor bemutatni, és a biztosítási díj szerződésszerű megfizetését igazolni. A Zálogkötelezett visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a fentieket a Zálogjogosult az érintett biztosítónál a biztosító közvetlen megkeresése útján bármikor ellenőrizhesse. A Zálogkötelezett a biztosítási kötvényből eredő követelését harmadik személy javára csak a Zálogjogosult hozzájárulásával engedményezheti, illetve terhelheti meg újabb zálogjoggal A Zálogtárgy értékcsökkenése vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a Zálogtárgy helyébe lép vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál. A Zálogtárgy kisajátításáért kapott kártalanítás vagy az erre vonatkozó követelés a Zálogtárgy helyébe lép. A biztosítási esemény bekövetkezésének esetére szóló kifizetések a kedvezményezett Zálogjogosult sz. számlájára történnek. A biztosító által kifizetett összeg felett a Zálogjogosultat jelen szerződésből eredő összes követelése biztosítására óvadéki jog illeti meg, a fennálló követelést meghaladó biztosítási összeg a Zálogkötelezettet illeti A Zálogjogosult a Zálogtárgy helyébe lépett biztosítási összeget, kártérítést vagy más értéket a Zálogtárgy helyreállítása céljából a Zálogkötelezett kérésére akkor engedi ki az óvadékból, ha ez a biztosított követelés kielégítését nem veszélyezteti, és a helyreállítást a Zálogkötelezett számlával igazolja. Amennyiben a káresemény következtében a fedezeti Ingatlan megsemmisül vagy olyan mértékben károsodik, hogy az eredeti állapot a fedezeti érték csökkenése nélkül nem állítható helyre, a Zálogjogosult jogosult a szerződést felmondani, és a biztosítási összeget - elszámolási kötelezettséggel - a felmondással lejárttá tett követelés törlesztésére fordítani. A Zálogkötelezett ezen pontban írt kötelezettségei megszegése esetén a Zálogjogosultat megilleti a szerződés azonnali hatályú felmondásának joga. 6. A THM tartalmazza - a szerződés aláírásának időpontjában hatályos - ügyleti kamatot, hitelbírálati díjat, kezelési és egyéb (számlavezetési) költséget, adót, értékbecslés díjat, helyszíni szemle és ingatlannyilvántartási eljárási díjat, biztosítási és garancia díjat, valamint a hitelközvetítőnek fizetendő díjat. Nem tartalmazza a kölcsönszerződéshez szükséges közjegyzői, a nem szerződésszerű 2 / 7

3 teljesítések és törlesztések miatt felszámítható díjakat (szerződés módosítási és prolongációs díjak, késedelmi kamat és egyéb költségek). 7. A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után az Adós(ok) körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és az Adós felszólítás ellenére nem ad biztosítékot. 8. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet a referenciakamatláb változásával kapcsolatos tájékoztatást a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve teszi részükre elérhetővé. 9. A Takarékszövetkezet a hitelt referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban legfeljebb azonban a kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F. A mutató leírása jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az egyes kamatfelár periódusok a kölcsön folyósítását követő naptári hónap első napjától számított, egyenként 3 éves időtartamúak, a futamidő lejártáig. 10. A Takarékszövetkezet a hitelt referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban legfeljebb azonban a kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F. A mutató leírása jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. (Az egyes kamatfelár periódusok a kölcsön folyósítását követő naptári hónap első napjától számított, egyenként 3 éves időtartamúak, a futamidő lejártáig. Amennyiben a kölcsön futamideje miatt az utolsó előtti kamatfelár periódus, és a futamidő vége közötti időszak 3 évnél rövidebb, az utolsó kamatfelár periódus szempontjából ez az időtartam az irányadó.) A kamatfelár módosítására a Takarékszövetkezet a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A kölcsön 3 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Takarékszövetkezet az Adós(ok) javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. 11. A Takarékszövetkezet a hitelt referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és 5 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral nyújtja. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 5 éves kamatperiódusokban legfeljebb azonban a kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal-, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F. A mutató leírása jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. (Az egyes kamatfelár periódusok a kölcsön folyósítását követő naptári hónap első napjától számított, egyenként öt éves időtartamúak, a futamidő lejártáig, Amennyiben a kölcsön futamideje miatt az utolsó előtti kamatfelár periódus, és a futamidő vége közötti időszak 5 évnél rövidebb, az utolsó kamatfelár periódus szempontjából ez az időtartam az irányadó.) A kamatfelár módosítására a Takarékszövetkezet a referenciakamat kamatfordulójával egyidejűleg jogosult. A kölcsön 5 éves kamatperiódusainak fordulónapjai ennek megfelelően: Amennyiben a kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mérték a kamatfelár mértékének csökkentését teszi lehetővé, a csökkentést a Takarékszövetkezet az Adós(ok) javára minden alkalommal érvényesíti. A kamatfelár változás mértéke a Magyar Nemzeti Bank honlapján: oldalon megtekinthető. 12. Jelen szerződés Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására vonatkozó, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Hitelezési szabályzatban foglaltak az irányadóak. 13. A Takarékszövetkezet a KSH által, a KSH honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindexnek az azt megelőző évihez képest történt, legalább 0,01 -os emelkedése esetén jogosult a kölcsönhöz kapcsolódó fix díjak mértékét az infláció mértékével, egyoldalúan az Adós(ok), Zálogkötelezett(ek) számára kedvezőtlenül megváltoztatni. 14. Ha a díj, vagy költség egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek változása a díj, vagy költség csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezet az Adós(ok) javára érvényesíti. 15. A Takarékszövetkezet a díjak mértékét évente 1 alkalommal, április 1. napjával módosítja, a díjak új mértéke április 1. napjával lép hatályba. 16. A kamatfelár, és ennek következtében az ügyleti kamat megváltoztatásáról, és a törlesztő részlet ebből adódó változásáról, az új kamatfelár periódusban alkalmazott kamatfelár mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről a kamatnak a 6 hónapos BUBOR változásából adódó változása kivételével a Takarékszövetkezet az Adóst, Zálogkötelezettet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőzően 90 nappal levélben értesíti. 17. A díj megváltoztatásáról, a díj új mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről a Takarékszövetkezet az Adóst, Zálogkötelezettet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőzően 30 nappal levélben értesíti. A takarékszövetkezet jogosult külön díjat felszámítani a fenti értesítés megküldéséért, melynek mértékét a mindenkor hatályos Kondíciós lista tartalmazza. A költség megváltoztatásáról, a költség új mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről a Takarékszövetkezet az Adóst, Zálogkötelezettet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőzően 30 nappal levélben értesíti. A takarékszövetkezet jogosult külön díjat felszámítani a fenti értesítés megküldéséért, melynek mértékét a mindenkor hatályos Kondíciós lista tartalmazza. 18. A költség megváltoztatásáról, a költség új mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről a Takarékszövetkezet az Adóst, Zálogkötelezettet legkésőbb a változás hatályba lépését megelőzően 30 nappal levélben értesíti. A takarékszövetkezet jogosult külön díjat felszámítani a fenti értesítés megküldéséért, melynek mértékét a mindenkor hatályos Kondíciós lista tartalmazza. 19. A felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a fogyasztót rendszeresen a Takarékszövetkezet honlapján és a Takarékszövetkezetnek az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a 6 hónapos BUBOR változásáról. Az Adós(ok) a tájékoztatás szerinti kamatot kötelesek a Takarékszövetkezetnek megfizetni. 20. A kamatfizetés kezdő időpontja a hitel folyósításának napja, utolsó napja a törlesztés jóváírását megelőző nap. 21. A kamatfelárnak, és ezáltal az ügyleti kamatnak a Hitelező általi, az Adós(ok), a Zálogkötelezett(ek) számár kedvezőtlen megváltoztatása esetén az Adós a változás hatályba lépése előtt jogosult a kölcsönszerződés költség- és díjmentes felmondására. A felmondást az Adósnak a kamatfelár periódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Takarékszövetkezettel és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós(ok) a fennálló tartozásukat legkésőbb a kamatfelár periódus utolsó napján kifizessék. 22. Adós(ok) a kölcsönt a lejárat időpontja előtt - megfelelő díjazás egyidejű megfizetése mellett - bármikor jogosult(ak) visszafizetni, vagy a vállalt részletnél magasabb összeget törleszteni. A teljes visszafizetés időpontja és a lejárat közötti időre a Hitelező kamatot nem számít fel, magasabb résztörlesztés esetében pedig kamat csak a fennálló kölcsönösszeg után kerül felszámításra. 3 / 7

4 23. Az Adós(ok) a kikötött esedékességi időpontot megelőzően is jogosult(ak) - megfelelő díj megfizetése mellett - teljesíteni a kölcsöntörlesztést. 24. Amennyiben az Adós(ok) jelen szerződés szerinti kölcsöntartozását(ukat) a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlájukról vállalja(ák) törleszteni, ezennel felhatalmazza(ák) a Takarékszövetkezetet, hogy az esedékes törlesztő részlet összegét a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámlája(uk) mindenkori egyenlege terhére esedékességkor kiegyenlítse. Lakossági bankszámla 25. Kezes(ek) az Adós(ok)ért a kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntőke és annak mindenkori járulékai, de legfeljebb keretösszeg erejéig a Takarékszövetkezettel szemben egyetemleges készfizető kezességet vállal(nak). Az egyetemleges készfizető kezességvállalás mindaddig érvényes, amíg a teljes hiteltartozás és annak hiteldíjai (a késedelmes fizetés jogkövetelményeit is beleértve) kiegyenlítést nem nyertek. A Kezes(ek) kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Takarékszövetkezet első írásbeli felszólítására, az abban megjelölt határidőn belül, az Adós(ok) szerződésszerűen kiegyenlítésre nem került tartozását megfizeti(k) a Takarékszövetkezet javára. Kezes(ek) kinyilatkozzuk, hogy jelen szerződés megkötése előtt megismertük A tájékoztatója a kezes jogairól és kötelezettségeiről elnevezésű tájékoztatóban foglaltakat. A megismerést igazoló tájékoztató e szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 26. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy amennyiben a szerződésből eredő fizetési kötelezettség(ük)ének nem tesz(nek) eleget, a Takarékszövetkezet a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott ügyleti kamaton felül, a tőke összegére - a késedelem időtartamára - az esedékesség napjától számítva, annak kiegyenlítését megelőző napig számított évi 6, a meg nem fizetett kamat és kezelési költség után a megfizetés napjáig évi 6 késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Jogosult továbbá a késedelmes fizetéssel kapcsolatos díjak és költségek felszámítására is. 27. Adós(ok) tudomásul veszi(k) továbbá, hogy a hitelező Takarékszövetkezet minden törvényes eszközt igénybe vehet, illetve intézkedést megtehet jelen szerződés tárgyának vonatkozásában az esedékes, illetve lejárt követelések behajtásáért. A Takarékszövetkezet jogosult az Adós(ok) írásbeli nyilatkozata alapján a lejárt és ki nem egyenlített tőke és hiteldíj tartozást adósságbeszedéssel foglalkozó gazdasági társaságnak értékesíteni, ezért az Adós(ok) felmentést ad(nak) a Takarékszövetkezetnek jelen kölcsönszerződésből adódó banktitoktartási kötelezettségének betartása alól. 28. Adós(ok) és Kezes(ek) kinyilatkozzák, hogy a jelen szerződés megkötése előtt megismerték az MNB Tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről elnevezésű tájékoztatóban foglaltakat, amely tájékoztató a KHR részére történő adatátadás célját, okát, az átadható azonosító adatokat, az adatok meghatározott intézményeknek történő átadhatóságát, valamint a jogorvoslat lehetőségét tartalmazza. A megismerést igazoló MNB tájékoztató e szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 29. Adós(ok) és Kezes(ek) kijelenti(k), hogy az évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatai(ka)t a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta(ák) le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja(ák) le. Amennyiben fenti nyilatkozatuk nem felel meg a valóságnak, illetve a kölcsönszerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően bármikor letiltja(ák), a Takarékszövetkezet jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 30. Adós(ok) és Kezes(ek) ezennel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges személyi adataikat - a 29. pontban hivatkozott jogszabályban megjelölt szervek részére Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. 31. Adós(ok) és a Kezes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben, ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban foglalt személyes adataikat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezései szerint, jelen szerződés szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Tudomásul veszi(k), hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése hozzájárulásán(ukon) alapul. 32. Adós(ok) hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen kölcsönszerződés által tartalmazott, Adós(ok)ra vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet a Kezes(ek) részére kiszolgáltassa. 33. A Takarékszövetkezet jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a fennálló kölcsöntőke tartozásnak és járulékainak egyösszegű visszafizetését követelni, ha az Adós(ok) a szerződésben foglalt bármely kötelezettségé(ük)nek pontosan és maradéktalanul nem tesz(nek) eleget, valótlan adatokat közölt(ek), a Takarékszövetkezetnél, vagy más hitelintézetnél fennálló tartozás(ukat)át a hiteligénylésen nem tüntette(ék) fel, a Takarékszövetkezet a kölcsön visszafizetését - a fedezetek értékcsökkenése, az Adós(ok) fizetőképességének, illetve fizetőkészségének megváltozása következtében - veszélyeztetve látja. 34. Jelen kölcsönszerződésből eredő, az Adós(oka)t és a Kezes(eke)t megillető jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Jelen kölcsönügylettel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik Adós illetve Kezes kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 35. Adós(ok) tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat(nak) a szerződéskötéstől, ha a hitel folyósítására még nem került sor. Ugyancsak a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül díjmentesen felmondhatja(ák) a szerződést, ha a hitel kifolyósítására már sor került. Az elállásra, illetve felmondásra vonatkozó nyilatkozatot igazolható módon kell a Takarékszövetkezethez eljuttatni, legkésőbb 30 napon belül kell a visszafizetést megoldani. Adós(ok) elállási jogának gyakorlása egy termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés tekintetében a kapcsolt hitelszerződést is felbontja. 36. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a kölcsönt csak a jelen szerződés 2. pontjában rögzített célra használhatják fel, és azt a Takarékszövetkezet a helyszínen is jogosult ellenőrizni, illetőleg annak bizonyítását az Adós(ok)tól bármilyen vonatkozó dokumentum - így különösen: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, számlák bekérésével - igényelni. 37. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), s a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását(ukat) adja (adják) ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a bizonylatok valódiságát, az azokban foglalt gazdasági események megtörténtét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen (a lakásban is ) ellenőrizze. 38. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezetnek a jelen kölcsönszerződésből eredő követelése megfizetésének biztosítására jelzálogot alapítanak az Adós(ok) tulajdonát képező város/község ingatlan fekvése helyrajzi számon nyilvántartott, természetben szám alatti ingatlan tulajdoni hányadára. Adós(ok) feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását(ukat) adja(ák) ahhoz,, hogy a fentiekben alapított jelzálogjog az ott megjelölt ingatlan tulajdoni lapjára az ingatlannyilvántartásban Adós(ok) minden további megkérdezése nélkül bejegyzésre kerüljön, valamint a jelzálogjog biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a földhivatal legalább széljegyként feljegyezze. 39. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezetnek a jelen kölcsönszerződésből eredő követelése megfizetésének biztosítására jelzálogot alapítanak a Zálogkötelezett(ek) tulajdonát képező város/község ingatlan fekvése helyrajzi számon nyilvántartott, természetben szám alatti ingatlan tulajdoni hányadára. Zálogkötelezett(ek) feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását(ukat) adja(ák) ahhoz,, hogy a fentiekben alapított jelzálogjog az ott megjelölt ingatlan tulajdoni lapjára az ingatlannyilvántartásban Adós(ok) minden további megkérdezése nélkül bejegyzésre kerüljön, valamint a jelzálogjog biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a földhivatal legalább széljegyként feljegyezze. 40. Az Adós(ok), Zálogkötelezett(ek)* a jelen Szerződés szerint jelzálogul lekötött ingatlan/oka/t a kölcsön fennállásának időtartama alatt köteles(ek) karbantartani, az ingatlanra a használatba vételi engedély kiadása után legalább a fedezeti értéket elérő összegű vagyonbiztosítást kötni, a Takarékszövetkezet kedvezményezetti minőségét a biztosítónál bejelenteni, s a biztosítás díját a Takarékszövetkezeten keresztül rendszeresen fizetni. Az Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a vagyonbiztosítási szerződést a jelen Szerződés szerinti tartozás fennállása alatt nem szüntetheti(k) meg. 4 / 7

5 41. A jelzálogul lekötött ingatlan(oka)t a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a kölcsön teljes visszafizetése előtt az Adós(ok) sem elidegeníteni, sem megterhelni nem jogosult(ak). A Takarékszövetkezet az elidegenítéshez való hozzájárulását jogosult új feltételek megállapításához kötni. 42. * Alulírott haszonélvező(k) ellenérték kikötése nélkül lemondok (lemondunk) a pont szerinti ingatlan(oka)t terhelő haszonélvezeti jogról. 43. Adós(ok) tudomásul veszi(k), hogy a Takarékszövetkezet jogosult a fedezet értékét értékbecsléssel alátámasztva a hitel fennállása alatt bármikor ellenőrizni, melynek a költsége az Adóst(okat) terheli, mely költség megfizetésére Adós(ok) kötelezettséget vállal(nak). 44. Az Adós(ok) köteles(ek) a t befejezni napjáig. 45. A Takarékszövetkezet az Adós(oka)t a fennálló tartozásról évente egy alkalommal - az üzleti év végén - díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen kivonat útján értesíti. Adós(ok) fentieken túlmenően jogosult(ak) a hitelszerződés fennállása alatt a tartozásról kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen megkapni. 46. A kölcsönre vonatkozó, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a hitelekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatában, Hitelezési üzletszabályzatában, valamint egyéb üzletszabályzataiban, szabályzataiban foglaltak az irányadók. 47. Jelen szerződés a kölcsönből eredő követelés teljes kiegyenlítésével szűnik meg. Jelen szerződéssel alapított jelzálogjog ingatlannyilvántartásból való törlése kizárólag a Zálogjogosult törlési engedélye alapján lehetséges, amelyet a Zálogkötelezett(ek) külön írásbeli kérelmére ad ki a Zálogjogosult, ha ennek feltételei fennállnak. A Zálogjogosult a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha az adósnak vagy Zálogkötelezett(ek)nek a Zálogjogosulttal szemben jelen kölcsönszerződésből eredő függő kötelezettsége áll fenn. A zálogjoggal biztosított követelés megszűnése ellenére is fennmarad a zálogjog a követelést kielégítő személyes kötelezettet, Zálogkötelezettet vagy harmadik személyt megillető megtérítési követelés biztosítására. 48. Az Adós(ok), Zálogkötelezett(ek) tudomásul veszi(k), hogy jelen szerződés közokiratba foglalásra kerül, s ennek alapján közvetlenül kezdeményezhető a bíróságnál a végrehajtás elrendelése. Az Adós(ok) Zálogkötelezett(ek) kötelezi(k) magát (magukat), hogy a jelen szerződés közokiratba foglalásának költségét a közjegyző részére közvetlenül megfizeti(k). 49. Adós(ok) és Kezes(ek) kijelentik, hogy az ügyleti kamat és a kezelési költség a teljes hiteldíjmutató mértékére, valamint a kölcsön összegére és a szerződés feltételeire vonatkozó rendelkezések meghatározása és feltüntetése jelen szerződés részükről történő aláírását megelőzően megtörtént, a Hitelezési és kapcsolódó üzletszabályzatban foglalt feltételeket ismerik. Kijelentik továbbá, hogy e szerződést a jogszabályok szerint számukra kötelezően rendelkezésre bocsátandó adatoknak és feltételeknek a Takarékszövetkezet által történő rendelkezésre bocsátása után, azok birtokában és ismeretében kötötték. 50. Adós(ok) kijelentik, hogy a Takarékszövetkezet a szerződéskötést megelőzően szóbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, melynek alapján az Adós(ok) felmérhet(ték), hogy az igénybe venni tervezett hitel megfelel-e az igényei(k)nek és a pénzügyi teljesítőképességeinek/teljesítőképességeiknek. A szóbeli tájékoztatás megtörténtét jelen szerződés aláírásával elismeri(k) és nyugtázza(ák). 51. Adósok kijelentik, hogy a szerződéskötést megelőzően - a hitelfelvételre vonatkozó döntés megalapozott meghozatalára alkalmas időben - a Takarékszövetkezet által rendelkezésükre bocsátott "Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően" elnevezésű tájékoztatót megismerték, melynek megtörténtét jelen szerződés aláírásával elismerik és nyugtázzák. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Kondíciós Lista, melyet az adós a szerződés aláírását megelőzően megismert, az abban foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 52. Adós(ok) kijelenti(k) továbbá, hogy a szerződéskötést megelőzően - a hitelfelvételre vonatkozó döntés megalapozott meghozatalára alkalmas időben - a Takarékszövetkezet által rendelkezésükre bocsátott "Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről, valamint "Személyes tájékoztatás a jelzáloghitelekről elnevezésű tájékoztatókat átvette(ék), melynek megtörténtét jelen szerződés aláírásával elismeri(k) és nyugtázza(zák). 53. Adós(ok) vállalja(ák) a jelen szerződés pontjában alapított jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséhez, illetve, törléséhez az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 26. -ban foglaltak alapján szükséges ügyvédi képviselet megfizetését. Tudomásul veszi(k), hogy a bejegyzés ügyvédi költségét az eljáró ügyvéd részére(ükre) kiállított számlája alapján köteles(ek) megfizetni. 54. A Felek kijelentik, hogy a jelen kölcsönszerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik békés úton - egyeztetés útján - rendezni. Ennek sikertelensége esetére a Takarékszövetkezet nem veti alá magát a jelen szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére irányuló eljárásnak. A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága az MNB (1013 Budapest Krisztina krt. 39.). 55. Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés 56. Egyéb*: pontjainak kiegészítése, pontjainak javítása, pontjainak törlése a szerződés aláírását megelőzően történt. A folyósítás feltétele közjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megléte 2 példányban, amelyről a hiteles kiadmány a Takarékszövetkezet részére is kiadható. A szerződés közjegyzői okiratba foglalásáért közjegyzői díjat és költségtérítést kell fizetni. A közjegyzői díj és költségtérítés az Adóst, Adósokat terheli. A közjegyzői díjat és költségtérítést a közjegyző állapítja meg a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991.(XI. 26) IM rendeletben foglaltak alapján. A közjegyző szerződés közjegyzői okiratba foglalásának várható összegéről a fent megjelölt rendelet 2. -ának megfelelően tájékoztatja a feleket. Szerződő felek a jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint szerződési akaratukkal és érdekeikkel mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A szerződés számozott oldalból áll, és egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 1 (egy) példány átvételét Adós/Dologi Adós jelen szerződés aláírásával elismeri(k) és nyugtázza(ák). Kelt:, / 7

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint amely létrejött egyrészről a (Cg: 13-02-050251, adó 10113859-2-13, statisztikai számjel: 10113859-6512-122-13), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. e-mail: dkanyar@hu.inter.net, továbbiakban:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től)

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Hiteliktatószám: A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Főnix Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához amely létrejött egyrészről a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 08. napjától A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 2. számú melléklete Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 3. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről 6/e. sz. melléklet Kölcsönszerződés száma: 571 _- KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú Hitelintézeti kölcsönről amely, létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet (6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette aláírás:... Készítette név:... Ellenőrizte aláírás:.. Ellenőrizte név:.. Engedélyezte:...... Engedélyező

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre

Részletesebben

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással Kölcsönszerződés ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (lakásvásárlási)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (lakásvásárlási) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (lakásvásárlási) amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma: 14819131-2-44 Statisztikai számjele 14819131-6419-114-02

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKATÓSZÁMA: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve: Nemesnádudvar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez 1 1. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben