COPPER HYDROXIDE 25% HiBio (RÉZ-HIDROXID 25% HiBio)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COPPER HYDROXIDE 25% HiBio (RÉZ-HIDROXID 25% HiBio)"

Átírás

1 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal / 0. A KEVERÉK AZONOSÍTÁSA ÉS A CÉG AZONOSÍTÁSA. Termékazonosító Kereskedelmi név és/vagy egyéb nevek és vállalati termékkódok melyek révén azonosítható a keverék COPPER HYDROXIDE 25% HiBio (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Egyéb kereskedelmi név: Copernico Hi Bio WG (Franciaország), Copernico 25% HiBio (Spanyolország), Hydro Super 25 WG (Belgium), Blue Shield (Olaszország). Vállalati termékkódok COH250AWG, COH25 DF HB.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavallt felhasználása.2. Megfelelő azonosított felhasználás Kizárólag mezőgazdasági és kertészeti gombaölő és baktérium szerként alkalmazható a terméken található címkének megfelelően..2.2 Ellenjavallt felhasználás Más célra ne használja..3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Albaugh Europe Sàrl World Trade Center Lausanne Avenue GrattaPaille 2 08 Lausanne Svájc Telefon: Fax: Honlap: Sürgősségi telefonszám Vészhelyzetben, tűz vagy nagyobb kiömlések esetén tanácsért vagy orvosi segítségért hívja a következő számot: +44 (0) Elérhető: Időzóna: Telefonszolgáltatás nyelve(i): Nemzeti sürgősségi segélyhívó telefonszám Ország / szolgáltató Belgium / Centre Antipoisons France / Centre Antipoison Germany / National Poisons Information Service Greece / Poison Information Centre (PIC) Italy / National Centre for Chemical Substances (ISS) Spain / Toxicology Information Service (TIS) UK / UK National Poisons Information Service Portugal / Centro de Informação Antivenenos (CIAV) Croatia / Poison Control Centre 2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 24 h GMT Összes EU nyelv 070/ / 24h (CET) / francia és holland / 24h (CET) / francia / 24h (CET) / német / 24h (CET) / görög / 24h (CET) / olasz / 24h (CET) / spanyol / 24h (GMT) / angol / 24h (CET) / portugál / 24h (CET) / horvát 2. Az anyag vagy keverék osztályozása Az 272/2008 [CLP/GHS] számú (EC) rendelet szerinti osztályozás Ez a termék még nem került az 272/008 [CLP/GHS] számú (EC) rendelet szerinti osztályozásra. A 67/548/EEC vagy 999/45/EC számú irányelvek szerinti osztályozás Xn; R20: Belélegezve ártalmas Xi; R4: Súlyos szemkárosodást okozhat. N; R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. További információk A rövidítésekhez lásd 6. szakasz.

2 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 2 / Címkézési elemek A 67/548/EEC vagy 999/45/EC számú irányelvek szerinti címkézés Veszélyt jelző piktogramok ÁRTALMAS KÖRNYEZETI VESZÉLY Veszély jelzése: Ártalmas Környezeti veszély Rmondatok: R20: Lenyelése ártalmas R4: Súlyos szemkárosodást okozhat. R50/53: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Bizontsággal kapcsolatos tanács S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S3: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S35: Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. S36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. S45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. SP : A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést). 2.3 Egyéb veszélyek SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől (a távolságot a nemzetileg jóváhagyott címke határozza meg) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! 3. ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3. Anyagok Nem releváns. 3.2 Keverékek Keverék leírása: Rézhidroxid és segédanyagok keveréke. Kémiai név CASsz. ECsz. Indexsz. Töménység (W/W) 67/548/EEC osztályozás CLP (272/2008 rend.) osztályozás Rézhidroxid* ,2 % (25,00 % fém rézre nézve) T; R23 Xn; R22 Xi, R4 N; R50/53 Akut tox. 2, H330 Akut tox. 4, H302 Szemkárosodás, H38 Vízi környezet akut, H400 Vízi környezet krónikus 2, H40 Kalciumkarbonát % táblázat folytatása...

3 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 3 / 0...táblázat folytatása Kémiai név CASsz. ECsz. Indexsz. Töménység (W/W) 67/548/EEC osztályozás CLP (272/2008 rend.) osztályozás Zsíralkohol poliglikoléter % Xn; R22 Xi, R4 Akut tox. 4, H302 Szemkár., H38 Egyéb összetevők 00% További információk * Réz (II) hidroxid (IUPAC), Rézhidroxid (CA) R és Hmondatok teljes szövege, rövidítések, lásd 6. szakasz. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Nem osztályozott. Nem osztályozott. 4. Elsősegélynyújtás leírása Általános megjegyzések: Ha a tünetek a szernek való kitettség után jelentkeznek, azonnal kérjen orvosi segítséget és mutassa meg a termék címkéjét vagy ezt a biztonsági adatlapot (SDS). Vigye az érintett személyt friss levegőre és biztosítson számára nyugalmat. Ne engedje a dohányzást vagy evést. Az érintett személy teljes szennyezett ruházatát és lábbelijét vegye le. Belégzést követően: Vigye az érintett személyt friss levegőre és biztosítson számára nyugalmat félig ülő helyzetben. Azonnal kérjen orvosi ellátást. Bőrkontaktust követően: Az érintett személy szennyezett ruházatát távolítsa el. A bőrt mossa le szappannal és bő vízzel öblítse le. Ha az irritáció lép fel, kérjen orvosi ellátást. Újra használat előtt mossa ki a ruhákat. Szemkontaktust követően: Azonnal öblítse ki vízzel. Nyitva tartott szemmel, folytassa az öblítést még legkevesebb 5 percig. A kontaktlencséket amint lehet vegye ki. Azonnal kérjen orvosi ellátást. Lenyelést követően: Lenyelés esetén HÁNYTATNI TILOS: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Távolítson el minden maradékot a szájüregből és azt bő vízzel öblítse ki. Ajánljon fel a sérültnek vagy 2 pohár vizet megivásra. Soha ne tegyen semmit egy öntudatlan személy szájába. Az elsősegélynyújtó védelme Az egyéni védőeszközök viselése a lehetséges kitettség miatt az elsősegélynyújtónak is javasolt (lásd 8. szakasz). Megjegyzés az orvos felé: Kezelje a tüneteket (dekontamináció, életfunkciók). Egyes országok címkéjének elsősegélynyújtás része EDTA, BAL vagy PENCILAMINE adását javasolja ellenszerként és metheoglobinémia esetén %os metilénkék alkalmazását javasolja. Kivéve, ha a keverék jelentős, nem véletlen bevitele történt, a keverék megfelelő használata az expozíciós forgatókönyvek szerint nem eredményezhet magas rézkoncentrációt a szervezetben. Mérje fel a kitettség szintjét és kérjen tanácsot egy ún. méregközpontból (Poison Centre) még mielőtt bármilyen specifikus ellenszert beadna. Lenyelés esetén gyomormosás válhat szükségessé (megfelelő laringeális kontroll mellett). A gyomor kiürítése előtt mérlegelje az aspiráció veszélyét a termék toxicitásához képest. Bármilyen úton is keletkezett a kitettség, jelentsen a Albaugh Europe Sàrl felé minden szokatlan tünetet. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások. Belégzést követően: Orrirritáció és váladékozás előfordulhat. Késleltetett hatások nem várhatók. Bőrkontaktust követően: Enyhe átmeneti bőrpír előfordulhat. Késleltetett hatások nem várhatók. Szemkontaktust követően: Irritáció és a szem kipirosodása; fennáll a hosszantartó szemkárosodás kockázata. Lenyelést követően: Enyhe emésztőszervi tünetek előfordulhatnak. Jelentős késleltetett hatások nem várhatók. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. Nem szükséges bármilyen gyógyszert biztosítani a munkahelyen történő azonnali kezelésre. Specifikus ellenszer nem áll

4 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 4 / 0 rendelkezésre. Ahol csak lehetséges, helyezzen el szemzuhanyt. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: Széndioxid, vízpermet, alkoholálló hab, száraz vegyszerek a kisebb tüzekhez, alkoholálló hab vagy vízpermet a nagyobb tüzekhez. Nem megfelelő oltóanyag: Erős vízsugár. 5.2 A keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek Égéskor mérgező és maró hatású gázok képződnek. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Az EN469 szerinti ruházat elégséges kell hogy legyen a keveréket érintő tüzek oltásánál. Ennek ellenére, az égéstermékeknek való kitettség veszélye miatt szükségessé válhat zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA) viselése. 5.4 További információk A tároló és munkaterületeket megfelelő tűzoltókészülékekkel kell ellátni. Azonnal hívja ki a tűzoltóságot a növényvédőszereket érintő tűzesetekhez, kivéve, ha a tűz kicsi és oltása azonnal sikerült. A bontatlan tartályokat ködpermettel kell hűteni. Ha ez kockázat nélkül lehetséges, távolítsa el a még sértetlen tartályokat a tűz útjából. Fogja fel a tűzoltó vizet, szükség esetén itassa fel homokkal, földdel. Ne engedje, hogy a szennyezett víz nyilvános csatornákba vagy a talajvízbe kerüljön. Gondoskodjon a tűzből származó maradékoknak és a szennyezett víznek a nemzeti szabályozásnak megfelelő hulladékkezeléséről. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 6.. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében Védőeszközök: Azonnal vegyen le minden szennyezett ruhadarabot. Viselje az előírt személyes védőeszközöket a szem és bőrkontaktus megelőzése érdekében. Ha fokozott a kitettség kockázata, szükségessé válhat zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA) viselése. Vészhelyzeti eljárások: Ha a vészhelyzet nem kontrollálható azonnal, hívja a segélyszolgálatokat. Ha a vészhelyzet azonnal lokalizálható és kontrollálható, biztosítsa a megfelelő szellőzést és hárítsa el helyben a veszélyt Sürgősségi ellátók esetében EN469 szerinti védőruházat. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Alkalmazzon megfelelő elhatárolást a környezetszennyezés megakadályozására. A vészhelyzetet a forrásánál szüntesse meg. Akadályozza meg a kifolyt anyag elterjedését, hogy az a talajt szennyezze, vagy elérje a szennyvízelvezető vagy vízelvezető rendszereket, ill. bármilyen más vízfelületet. Tájékoztassa a helyi vízfelügyeleti szerveket, amennyiben a vészhelyzet érinti a vízelvezetőrendszert, a felszíni vagy talajvizet. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Elhatároláshoz Azonnal takarítsa fel a kifolyt anyagot és gyűjtse azt össze a hulladékmegsemmisítéshez megfelelő edényekben. A keverék egy száraz, vízoldékony granulátum. Nem feloldott állapotban, a por belégzése és/vagy a porrobbanás kockázata miatt, ne használjon olyan takarítási módszereket, ami lebegő részecskék képződéséhez vezethet. Nedvesítse be a seprűt és az összegyűjtött anyagot helyezze a hulladékmegsemmisítéshez megfelelő edényekbe. Ne használjon porszívót, kivéve, ha az elektromosan szigetelt. Ha feloldódott a keverék, itassa fel földdel, homokkal vagy más nedvszívó anyaggal és az összegyűjtött anyagot helyezze a hulladékmegsemmisítéshez megfelelő edényekbe. Tisztításhoz Súrolja le a felületet kemény vízhez használható detergenssel. Itassa fel a mosófolyadékot egy további nedvszívó anyaggal és az összegyűjtött anyagot helyezze a hulladékmegsemmisítéshez megfelelő, megjelölt edényekbe. Zárja le az edényeket és gondoskodjon a megsemmisítésről. Egyéb információk Nem alkalmazható. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt, a hulladékgazdálkodással kapcsolatban pedig a 3. szakaszt.

5 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 5 / 0 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Használat előtt szerezze be az idevonatkozó kezelési útmutatót. Ne használja a terméket amíg nem olvasta és értette meg a biztonsági előírásokat. Biztosítson megfelelő szellőzést a termék tárolására és használatára szolgáló helyiségben. A szennyezett munkaruházat nem kerülhet ki a munkaterületről. Kerülje, hogy a termék szájba, szembe és bőrre kerüljön. Viselje a 8. szakaszban javasolt egyéni védőfelszerelést. Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Étkezés előtt és munka után vegye le a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Evés, ivás előtt és munka után mosson kezet és a szernek kitett bőrfelületet is mossa le. A védőfelszerelést alaposan mossa ki/le használat után, különös tekintettel a kesztyű belsejére. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A keverék normál környezeti körülmények között stabil. Tárolja az eredeti tárolótartályban, száraz és hűvös, biztonságos helyen. Zárt, megfelelő helyen tárolja. Tartsa tűz/hőforrásoktól távol. Gyermekek és kívülállók által el nem érhető helyen tárolandó. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól tartsa elkülönítve. 7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok) Kizárólag mezőgazdasági és kertészeti gombaölő és baktérium szerként alkalmazható a terméken található címkének megfelelően. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 8. Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek (Forrás: GESTIS) Nem állapítottak meg foglalkozási expozíciós határértéket a következő összetevők esetén: Ország Ausztria Belgium Dánia Franciaország Németország (DFG) Magyarország Írország Lengyelország Spanyolország Svédország Hollandia NagyBritannia Réz, por és köd (mint Cu) Határérték 8h (a) 0.(a)(b) 0.(a) Határérték Rövid távon 2 2 (a)(b)(c) (a): inhalálható aeroszol Németország (DFG): (b) Réz és annak szervetlen vegyületei (c) STV 5 perces átlagérték Németország (DFG): (d) Belélegezhető frakció (e) 5 perces referenciaidőszak Ország Franciaország Magyarország Lettország Lengyelország Írország NagyBritannia (a) Inhalálható frakció (b) Belélegezhető frakció (c) Inhalálható aeroszol (d) Belélegezhető aeroszol Kalciumkarbonát Határérték 8h Határérték Rövid távon 0(a) 0(a) 6 0 0(a) 4(b) 0(c) 4(d) Információk a monitoring eljárásokkal kapcsolatban Nem áll rendelkezésre. 8.2 Az expozíció ellenőrzése Réz, gáz, belélegezhető por Határérték 8h (d) Határérték Hosszú távon (d)(e)

6 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 6 / Megfelelő műszaki ellenőrzés Műszaki ellenőrzések és megfelelő munkafolyamatok révén kell megakadályozni, ill. csökkenteni a munkavállalók és a környezet kitettségét azokon a helyeken, ahol a terméket szállítják, fel és lepakolják, tárolják és használják. Az intézkedéseknek meg kell felelnie az aktuális kockázat mértékének. Biztosítsa a helyi légelszívásos szellőzést. Ha rendelkezésre állnak, használjon speciális transzferrendszereket Egyéni védőeszközök Szem és arcvédelem A szemmel való érintkezés kerülendő. Viseljen megfelelő szem és arcvédelmet (EN 66). Bőrvédelem: Kézvédelem: Viseljen a kémiai anyagok ellen védelmet biztosító védőkesztyű (EN 374,, 2, 3 szakasz). A min. 0,5 mm vastag és 300 mm hosszú nitril gumikesztyűk bizonyultak a növényvédőszerekkel végzett tesztek során a legalkalmasabbaknak. Minden használat után alaposan mossa le a kesztyűket, különös tekintettel azok belsejére. Cserélje ki a kesztyűket, ha azok megsérültek, ill. még a kihordási idő lejárata előtt. Testvédelem: A bőrrel való érintkezés kerülendő. Ha jelentős a veszélye az érintkezésnek, viseljen megfelelő kezeslábast (ISO 3982, 5 típus, EN 3034, 6 típus). Egyéb bőrvédelem: Nincs meghatározva. Légzésvédelem: Előírás szerinti használat esetén nincs speciális előírás. Ha a kockázatfelmérés során bebizonyosul, hogy a műszaki ellenőrzések ellenére sem megfelelő a légzésvédelem az aeroszol részecskék tekintetében, viseljen részecskeszűrő maszkot (EN 49) vagy beépített részecskeszűrővel rendelkező félmaszkot (EN ) Környezeti expozícióellenőrzések Tartsa be az összes idevonatkozó nemzeti és közösségi környezetvédelmi rendelkezést. Lásd a 5. szakasz. Alkalmazzon megfelelő elhatárolást a környezetszennyezés megakadályozására. Csatornába engedni tilos. Ne szennyezze a vizet a termékkel vagy annak üres edényeivel. Ne tisztítsa a csávázógépet felszíni vizek közelében. Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízvezetőkön keresztül való szennyezést. Lásd a 2. és 3. szakasz. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ A következő adatok az adott terméken és hasonló termékeken alapulnak. A keverék fungicid és baktericid hatású aktív csoportja a rézion (Cu++ / Cu(II) ion). Tulajdonságai ott kerülnek hivatkozásra, ahol az releváns. a) Halmazállapot: Szín: Szilárd halmazállapotú granulátum Kék b) Szag: Gyenge c) Szagküszöbérték: Nincs meghatározva az összes alkalmazandó növényvédőszerrendelet szerint nem szükséges. d) ph: 8,7 (%os oldat, vízben) e) Olvadáspont / fagyáspont: A rézhidroxid (60,%os tisztaságú) még olvadás előtt lebomlik 229 Con. A fagyáspont nem mérvadó, mivel a termék szilárd halmazállapotú. f) Kezdeti forráspont és forrástartomány: Nem alkalmazható a keverék szilárd halmazállapotú. g) Lobbanáspont: Nem alkalmazható a keverék szilárd halmazállapotú. h) Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre az összes alkalmazandó növényvédőszerrendelet szerint nem szükséges. i) Tűzveszélyesség (szilárd, gáz): A keverék nem erősen gyúlékony. j) Gyulékonyság alsó/felső határa, vagy A keverék nem erősen gyúlékony és nem robbanásveszélyes. robbanáspontok: k) Gőznyomás: Nem alkalmazható a keverék szilárd halmazállapotú. l) Gőzsűrűség: Nem alkalmazható az összes alkalmazandó növényvédőszerrendelet szerint nem szükséges. m) Relatív sűrűség (ömlesztve): 0.70 g/cm 3 (CIPAC MT 69) n) Oldhatóság(ok) Nem oldható, de az előírt mennyiségben stabil szuszpenziót képez vízben. Oldhatóság (vízben): Rézhidroxid: (20,0 C, ph 6,5) 0,5 mg/liter Copper a.i.: 0,33 mg/liter o) Megoszlási hányados: noctanol/víz: Nem áll adat rendelkezésre p) Öngyulladási hőmérséklet: Minimum gyulladási hőmérséklet: Minimum gyulladási energia: >74 C (adatok hasonló keverékek alapján) Nem áll rendelkezésre q) Bomlási hőmérséklet: >73 C (adatok hasonló keverékek alapján)

7 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 7 / 0 r) Viszkozitás: Nem alkalmazható a keverék szilárd halmazállapotú. s) Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes t) Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló anyag. 9.2 EGYÉB INFORMÁCIÓK Nincs 0. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSSÉG 0. Reakciókészség Nem reagál, ha az eredeti edényzetben, normál környezeti körülmények között tárolják. Kémiai stabilitás Stabil, ha az eredeti edényzetben, normál környezeti körülmények között tárolják. 0.3 A veszélyes reakciók lehetősége Nincs veszélyes reakció, ha az eredeti edényzetben, normál környezeti körülmények között tárolják. 0.4 Kerülendő körülmények Kerülje a nyirkos helyen való tárolást. Ne tárolja gyújtóforrások közelében. 0.5 Nem összeférhető anyagok Nincs 0.6 Veszélyes bomlástermékek Bomlás közben mérgező gázok képződnek.. TOXIKOLÓGIAI ADATOK. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ.. Anyagok Nem alkalmazható...2 Keverékek Az összes, ebben a szakaszban található adat a keveréken végzett aktuális tesztekből származik, kivéve ha a jelzett adatokat. a) Akut toxicitás: LD 50 orális, patkány: >2000 mg/kg bt LD 50 dermális, patkány: >2000 mg/kg bt LC 50 inhaláció, patkány: 2,06 mg/l b) Irritáció: Bőr, nyúl: Szem, nyúl: Nem irritatív (az 999/45/EC rendelet értelmében nem osztályozták bőrirritálóként) Irritatív (az 999/45/EC rendelet értelmében szemirritálóként osztályozták, Xi; R4) c) Korrozív hatás: A bőr és szemirritáció vizsgálatok alapján nem minősül korrozívnak. d) Szenzibilizáló hatás, Az állatkísérletek alapján a terméket a légzőszerveket és a bőrt nem irritálóként osztályozták. tengeri malac: e) Krónikus toxicitás: A keverék összetevőinek információi alapján a krónikus toxicitás szempontjából nem osztályozták veszélyesnek. f) Karcinogén hatás: A keverék összetevőinek információi alapján nem osztályozták karcinogénnek. g) Mutagén hatás: A keverék összetevőinek információi alapján nem osztályozták mutagénnek. h) Reprodukciós toxicitás: A keverék összetevőinek információi alapján nem osztályozták reprodukciós toxicitásúnak. Lehetséges kitettségi utak és a kapcsolódó hosszú és rövid távú tünetek és egészségügyi hatások: Belégzés: A belégzés révén bekövetkező kitettség kockázata alacsony. Rövid távú tünetek és hatások: Hosszú távú tünetek és hatások: Orrirritáció és váladékozás előfordulhat. Hosszantartó vagy ismételt kitettség esetén hosszú távú hatást nem bizonyítottak. Szemkontaktus: A szemkontaktus révén bekövetkező kitettségnek van kockázata. Rövid távú tünetek és hatások: Hosszú távú tünetek és hatások: Irritáció, kivörösödés és duzzadás lehetséges. Hosszantartó vagy ismételt kitettség esetén hosszú távú hatást nem bizonyítottak. Bőrkontaktus: A bőrkontaktus révén bekövetkező kitettségnek van kockázata.

8 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 8 / 0 Rövid távú tünetek és hatások: Enyhe átmeneti bőrpír előfordulhat. Hosszú távú tünetek és hatások: Hosszantartó vagy ismételt kitettség esetén hosszú távú hatást nem bizonyítottak. Lenyelés: A véletlen lenyelés révén bekövetkező kitettség kockázata igen alacsony. Rövid távú tünetek és hatások: Hosszú távú tünetek és hatások: Enyhe emésztőszervi tünetek előfordulhatnak. Hosszantartó vagy ismételt kitettség esetén hosszú távú hatást nem bizonyítottak. 2. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A következő adatok az adott terméken és hasonló termékeken alapulnak. A keverék fungicid és baktericid hatású aktív csoportja a rézion (Cu++ / Cu(II) ion). Tulajdonságai ott kerülnek hivatkozásra, ahol az releváns. 2. Toxicitás Akut toxicitás LC 50 hal, Oncorhynchus mykiss (96h): EC 50 vízi gerinctelenek, Daphnia magna (48h): E b C 50 algák, P. subcapitata (72h): LD 50 madarak, Colinus virginianus: Mézelő méh: LD 50 orális, Apis mellifera (48h): LD 50 kontakt, Apis mellifera (48h):,50 mg oldott Cu/l (a keverék adatai alapján) 0,027 mg oldott Cu/l (hasonló keverék adatai alapján) 0,32 mg oldott Cu/l (a keverék adatai alapján) 73 mg/kg bt (az aktív hatóanyag adatai alapján) > 00,0 µg Cu/méh (a keverék adatai alapján) > 39,0 µg Cu/méh (a keverék adatai alapján) 2.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Az rézionok a természetben is előfordulnak és nem lebonthatóak. 2.3 Bioakkumulációs képesség: A rézionok felhalmozódhatnak a talajban. A terméknek az előírás szerinti használata során nem emelkedik meg jelentősen a környezeti talaj réztartalma. 2.4 A talajban való mobilitás: A rézion csak kismértékben oldódik vízben normál ph mellett, ezért a talajban való mobilitása kicsi. 2.5 A PBT és a vpvbértékelés eredményei: A keverékkel kapcsolatban nem végeztek PBT és a vpvbértékelést; lásd a 2., 2.2 és 2.3. pontokat 2.6 Egyéb káros hatások: Nem került megállapításra. 2.7 További információk: Nincs 3. ÁRTALMATLANSÁGI SZEMPONTOK 3. Hulladékkezelési módszerek A hulladéktermék, a szennyezett csomagoló anyagok és minden feleslegesen elkészített permetlé megsemmisítéséről a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell gondoskodni. A véletlen kibocsátás kezeléséhez és rendezéséhez, lásd a 6. és 7. szakaszban található információkat. 4. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 4. UNszám UN UN megfelelő szállítási név ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (rézhidroxidot tartalmaz) 4.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Csomagolási csoport III. 4.5 Környezeti veszélyek Szárazföldi szállítás ADR/RID Környezetre veszélyes: Igen Tengeri szállítás IMDG Tengerszennyeződés: Igen 4.6 Különleges óvintézkedések a felhasználónak Szárazföldi szállítás ADR/RID Alagútban való megszorítás kód: E 4.7 Ömlesztve szállítás a MARPOL 73/78 II. IBCkód: IBC03 függeléke és az IBCkód szerint 5. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 5. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

9 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 9 / 0 előírások/jogszabályok EUszabályozás 07/2009 (EC) rendelet az Európai Parlament és a Tanács október 2i a növényvédőszereknek a forgalomba hozataláról szóló és az 79/7/EGK és 9/44/EGK irányelvek hatályon kívül helyezéséről. 67/548/EGK 967. június 27i tanácsi irányelv a veszélyes anyagok osztályozásának, csomagolásának törvényi, rendeleti és és közigazgatási rendelkezésekkel való megközelítéséről. 999/45/EK 999. május 3i európai parlamenti és tanácsi irányelv a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozótörvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések megközelítéséről. Az Európai Parlament 272/2008 (EC) számú és a Tanács december 6i rendelete a veszélyes anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 67/548/EGK és 999/45/EK (EC) rendeletek módosításáról és a 907/2006 sz. szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 907/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 9/55/EGK, a 93/67/EGK, a 93/05/EK és a 2000/2/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, beleértve a változtatásokat. A BIZOTTSÁG 453/200/EU RENDELETE (200. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 907/2006/EK rendelet módosításáról. Nemzeti rendeletek / szabályozás: Lásd az osztályozására, csomagolására és címkézésre vonatkozó vonatkozó nemzeti jogszabályokat. 5.2 Kémiai biztonsági értékelés Az 907/2006 (EC) rendelet alapján nem szükséges Kémiai biztonsági értékelés és arra még nem került sor. 6. EGYÉB INFORMÁCIÓK a) Módosítások jelzése: A jelen biztonsági adatlap (SDS) új verziójána és / vagy felülvizsgálatának azonosítására szolgáló számrendszer elengedhetetlen. Az egész szám emelkedése az új verziót jelöli, amit a REACH 3(9) cikkelye értelmében frissíteni és felülvizsgálni szükséges, míg a tizedes szám emelkedése a kisebb változtatásokat, pl. gépelési hibák, szöveg fejlesztéseket és / vagy a formázás, azonosítja. A tizedes számban bekövetkezett változások nem befolyásolják a kockázatkezelési intézkedések vagy a veszélyekre vonatkozó tájékoztatást, nem utalnak a korlátozásokra és / vagy engedélyek jóváhagyására vagy elutasítására. A megváltozott bekezdések egy! jelzi a lapszélen. b) Rövidítések és betűszók: N: Környezeti veszély. Xn: Ártalmas Xi: Irritatív c) Fontosabb szakirodalom és az adatok forrása: Albaugh Europe Sàrl ECHA Guidance on the compilation of safety data sheets (Version., December 20) EFSA Scientific Report (2008) 87, 0 Conclusion on the peer review of copper compounds. d) Az 272/2008 (EC) rendelet szerinti osztályozás és alkalmazott eljárások az (EC) 272/2008 [CLP] rendelet szerint Ez a keverék még nem került az 272/008 [CLP/GHS] számú (EC) rendelet szerinti osztályozásra. e) A legfontosabb R és Hmondatok, valamint óvintézkedések, melyek nem kerültek teljesen kiírásra a 2 5. szakaszban: R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas. R22 Lenyelve ártalmas. R23 Belélegezve mérgező (toxikus). R4 Súlyos szemkárosodást okozhat. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. H302 Lenyelve ártalmas. H38 Súlyos szemkárosodást okozhat. H330 Belélegezve halálos. H332 Belélegezve ártalmas. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H40 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

10 (RÉZHIDROXID 25% HiBio) Version EU Nyelv HU oldal 0 / 0 f) Képzési javaslat: Általános foglalkozásügyi higiéniás képzés ajánlott. g) További információk: Az itt szereplő információk és előírások a rendelkezésünkre álló kiadáskori adatok és a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint kerültek kiadásra. Az itt foglaltak nem értelmezhető kifejezett vagy hallgatólagos garanciaként. Mindenkor a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa ezeknek az információknak az alkalmazhatóságát és a terméknek a saját célokra való felhasznáhatóságát. Ezt a biztonsági adatlapot (SDS) az Albaugh Europe Sàrl állította össze a (EC) 907/2006 rendelettel összhangban a 453/200 értelmében.

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 55 known as Loctite 55 oldal 1 / 7 BA száma : 168432 Felülvizsgálat ideje: 23.12.2013 Nyomtatás ideje: 03.06.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer

BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer Készítés dátuma: 2012. 10. 29. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000243 Biztonsági adatlap száma ECOVER103

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/1 BIZTONSÁGI ADATLAP. RODENTOX rágcsálóirtószer Kiadás dátuma: 2012. 12. 01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Biztonsági adatlap - MSDS BF-HS-006 Oldal 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK SZABÁLYOZÁS SZERINT 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosítók: Termék neve: Gyártó/forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Oldal 1/7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavallt felhasználása: Barackmoly feromon

Részletesebben

1. SZAKASZ: Termék azonosítás / anyagkeverék / vállalkozás, vállalat

1. SZAKASZ: Termék azonosítás / anyagkeverék / vállalkozás, vállalat TERMÉK BIZTOSÁGI ADATLAP Termék biztonsági adatlap (EK) no. 1907/2006. szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Termék azonosítás / anyagkeverék / vállalkozás, vállalat 1.1. Termék azonosító: Márkanév: 1.2. Az

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 14. Oldal: 1/(8) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2010.09.16. Felülvizsgálat időpontja: 2010.09.16.

Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2010.09.16. Felülvizsgálat időpontja: 2010.09.16. Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2010.09.16. Felülvizsgálat időpontja: 2010.09.16. 2. verzió AROXOL SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK 45 ML 1, AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Pico Bello (barna, színtelen, fekete) 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kálium-dihidrogénfoszfát Cat No. 205920000; 205920025; 205920100; 205925000 Szinonimák

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 2 Pill_501320

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 2 Pill_501320 Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MESTER Parketta Fugázó Tömítő

MESTER Parketta Fugázó Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDE-CDR-OZE_506272-506273-740039

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDE-CDR-OZE_506272-506273-740039 Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 506273; 740039 Rövidítés: Elektrolyt CDE 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Raid Molyirtó tabletta Zöld tea illattal Verzió: 1 Készítés dátuma 22.01.2014 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000021612

Raid Molyirtó tabletta Zöld tea illattal Verzió: 1 Készítés dátuma 22.01.2014 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000021612 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Nyomtatás dátuma: 2009. 05. 05. Módosítás/revízió: 2009. 05. 12. Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név: Proby Díszléc

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma: 2010.11.26

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma: 2010.11.26 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosítás Terméknév Nátrium-karbonát vízmentes (100%) Márkanév CSODA SZÓDA REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Krómoxid zöld (színező pigment) 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint VTP 50. Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint VTP 50. Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BG95, BG95A, BG95P, BG95AP, BG96 sajtoló granulátumok. Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/7 Felülvizsgálat: 2010. 11. 10.

BG95, BG95A, BG95P, BG95AP, BG96 sajtoló granulátumok. Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/7 Felülvizsgálat: 2010. 11. 10. Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/7 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: 1.2. A keverék felhasználása: sajtoló granulátum alumínium-oxid kerámia gyártásához 1.3. A társaság

Részletesebben

Protect ágyi poloska és bolhairtó permet

Protect ágyi poloska és bolhairtó permet BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP Protect ágyi poloska és bolhairtó permet 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Poloska

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 506240;506241;791439;1042307 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER

RACUMIN-B PATKÁNYIRTÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP RACUMIN-B 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: felhasználásra kész rágcsálóirtó csalétek

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kémiai név: 1.2 Az anyag megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: 1.3 A biztonsági

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH Pissoir szagtalanító kő. Készítés dátuma: 2012.12.01.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH Pissoir szagtalanító kő. Készítés dátuma: 2012.12.01. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH Pissoir szagtalanító kő Készítés dátuma: 2012.12.01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

1.2 Az anyag vagy keverék beazonosított releváns felhasználási területei és területek, ahol alkalmazása nem ajánlott

1.2 Az anyag vagy keverék beazonosított releváns felhasználási területei és területek, ahol alkalmazása nem ajánlott 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítása Termék: Alternatív nevek: Típus: FLUXYR 200 EC Formulázott termék 1.2 Az anyag vagy keverék beazonosított releváns felhasználási

Részletesebben

TECH TIRE TALC BIZTONSÁGI ADATLAP

TECH TIRE TALC BIZTONSÁGI ADATLAP BIZTONSÁGI ADATLAP 1/6 A magyar változat kiállításának kelte: 2013. 05.13. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (az anyag kereskedelmi neve): Anyag neve: talkum,

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 1. A készítmény neve 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 145075 MANNOL

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Baktérium-

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.01.05 Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: BECOGUR 3500 REACH regisztrációs szám:

Részletesebben

FERTŐTLENÍTŐ FOLYÉKONY SZAPPAN Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

FERTŐTLENÍTŐ FOLYÉKONY SZAPPAN Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) ADOB EXTRA REPCE (15-10-15)

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) ADOB EXTRA REPCE (15-10-15) Referencia szám Frissítés sorszáma Frissítés dátuma 1/08 2010. márc. 10. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) ADOB EXTRA REPCE (15-10-15)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.03.20. Felváltja a 2012.11.01. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01.

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/7 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol TEMP200 1.2. A

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 506240;506241;791439;1042307 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 14-nov.-2011 Változat szám 1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. QB2912 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálat dátuma 21/04/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 Hatályon kívül helyezés dátuma 15/02/2011 Utolsó módosítás dátuma 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RAGASZTÓRÚD UNI 5000GR.KB.280DB 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 0890100054 MSDS-Identcode : 10014812 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

BIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 76401 Kálium-klorid 76401 Káliumklorid Oldal 1 tól/től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CASszám: EKszám: 76401 Káliumklorid 7447407 2312118 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoDerm Soft műtéti kézfertőtlenítő szer műtéti kézfertőtlenítő szer Florin

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP : AMBI-PUR HYGI FLUSH GREEN GARDEN

BIZTONSÁGI ADATLAP : AMBI-PUR HYGI FLUSH GREEN GARDEN 1. KÉMIAI TERMÉK ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÓ ADATAI Termék neve : Termékkód : Ajánlott felhasználás: Gyártó: : légfrissítés, WC illatosítás : CRUZ VERDE-LEGRAIN Poligono Industria Santiga Spanyolország Importáló/

Részletesebben

NATURALIS-L BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelet szerint

NATURALIS-L BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat neve 1.1. A termék megnevezése Termék neve: Típusa: NATURALIS-L Keverék 1.2. A termék felhasználása Rovarölőszer Beauveria bassiana hatóanyagú, 1.3. Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 Biztonságtechnikai adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Készült: 2013.01.04. Verzió: 2 1. AZONOSÍTÁS Vegyi anyag neve: V12 Oil Cleaner 737 CAS-szám: - EU-szám: - Gyártó/Forgalmazó cég neve: Cleansberg

Részletesebben

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein

1.3 Előállító Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein EU biztonsági adatlap AdheSE Bonding Kiállítás dátuma / Referencia 2005. 04. 07. hot Előző változat 2002. 11. 21. Nyomtatás dátuma 2005. 04. 07. lapsz. 1493 Cég Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2,

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12.2010 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék: Biosol Extra - Növényi Sampon Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. október 28. Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 12. Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2008. október 28. Felülvizsgálat időpontja: 2014. december 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termék kód: KF04501 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS 5x HOSSZABB FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER ZÖLD

BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS 5x HOSSZABB FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER ZÖLD BIZTONSÁGI ADATLAP DOMESTOS 5x HOSSZABB FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER ZÖLD 1.VEGYI ANYAG NEVE A KÉSZÍTMÉNY NEVE Domestos 5X hosszabb fertőtlenítő hatású tisztítószer Zöld TERMÉKSZÁM 8329728/10.04.2007

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Rézpaszta 40 C-tól +1100 C-ig Felülvizsgálva: 2015.08.11. Dátum: 2007.11.18 Verzió: 3 Oldal: 1/5

BIZTONSÁGI ADATLAP Rézpaszta 40 C-tól +1100 C-ig Felülvizsgálva: 2015.08.11. Dátum: 2007.11.18 Verzió: 3 Oldal: 1/5 Dátum: 2007.11.18 Verzió: 3 Oldal: 1/5 1. szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Cikkszám: LOS 425 1.2 Felhasználási terület: Kenőanyag

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Bradoclean felületfertőtlenítő koncentrátum felületfertőtlenítő koncentrátum

Részletesebben

Jar Professzionális Gépi Öblítőszer

Jar Professzionális Gépi Öblítőszer Készült: 2009/01/17. Biztonsági Adatlap 1. Készítmény azonosítása: Jar Professzionális Gépi Öblítőszer Gyártó Cég neve: Címe: Procter&Gamble MPD plus, s.r.o., Nábřeží Dr. Beneše 2307, 269 01, Rakovník,

Részletesebben

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

: LONGLIFE DIAMOND 10L D/H/SK/CZ

: LONGLIFE DIAMOND 10L D/H/SK/CZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61500 Az anyag/keverék felhasználása : Ápoló szer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 5.2 Felülvizsgálat dátuma 10.12.2012 Nyomtatás Dátuma 09.02.2013 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: BradoMan Soft higiénés kézfertőtlenítő szer higiénés kézfertőtlenítő szer

Részletesebben