Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 14. Tel./fax: (34) 353-907"

Átírás

1 L-IV/2015/H. LAKOSSÁGI HITELEK H I R D E T M É N Y E a hitelezés kamat- és költség feltételeiről ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK LAKOSSÁGI HITELEKRE Érvényes: A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet csatlakozott a január 1. napján hatályba lépett, a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez. Így Takarékszövetkezetünk a Kódex rendelkezéseinek maradéktalan érvényesülése mellett folytatja hitelezési, pénzügyi tevékenységét a lakosság körében. Az alkalmazott kamatok, díjak és jutalékok mértéke változhat, deviza hitelek esetén negyedéves a kamatperiódus. A változásokat a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Egyoldalú szerződésmódosítás A Takarékszövetkezet a hitelszerződés bármely feltételét jogosult módosítani, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezőtlen. A Takarékszövetkezet az Adós számára hátrányosan kizárólag a hitelszerződésben megállapított hitelkamatot, kamatfelárat, költséget és díjat módosíthatja egyoldalúan. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan az Adós számára hátrányosan nem módosítható. Az új Kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamatperiódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg a Takarékszövetkezet. Ha a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Takarékszövetkezet ezt - a szerződéses kötelezettsége részeként - a hitelszerződésben foglalt szabályok betartásával az Adós javára mindenkor érvényesíti. A Takarékszövetkezet a Referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású szerződés esetén a referenciakamatláb mértékét a Szerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamatlábhoz igazítja. A referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a Takarékszövetkezet az Adóst rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja a referenciakamatláb változásáról. A hitelek futamidejének függvényében a hitelek kamatozása a következő: 1. maximum 1 éves futamidejű hitelek esetében fix kamatozással, 2. változó kamatozású: 1

2 - a 3 éven belüli futamidejű hitelek esetében: a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral, azaz: referenciakamat + kamatfelár (fix) E hitel kamatfeltételei a fogyasztó számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. a 3 éven túli futamidejű hitelek esetében: a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített változó kamatfelárral, azaz: referenciakamat + kamatfelár (változó) A 3 évet meghaladó futamidejű hitel utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. A Takarékszövetkezet a Szerződés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a) a hitelkamatot legfeljebb a Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, b) a kamatfelárat legfeljebb a Szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Az alkalmazott kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat a hitelszerződés tartalmazza, és az - ideértve annak bármely összetevőjét is - a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelárváltoztatási mutatót vagy referencia-kamatlábat, amely automatikusan, a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben megjelölt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referenciakamatláb helyébe lép. A Takarékszövetkezet a hitelszerződésben megállapodott költségeket azok felmerülésekor, a díjakat pedig évente egy alkalommal április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A hitelszerződésben megállapodott díjakat a Takarékszövetkezet legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni. A Takarékszövetkezet a hitelszerződés egyoldalú hátrányos módosítása esetén, annak módosításáról a hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal értesíti a fogyasztót. A referencia-kamatlábhoz kötött kamatozású hitelszerződés esetén a referencia-kamatláb mértékét a hitelszerződésben meghatározott referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként, a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. Díj vagy költség módosítás esetén a módosítást a Takarékszövetkezet a hatálybalépést megelőző legalább 30 nappal közli a fogyasztóval a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét és a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. 2

3 Állami kamattámogatással nyújtott hitel esetén a hitelkamatot, díjat vagy költséget érintő, egyoldalú, az Adós számára kedvezőtlen módosítást a Takarékszövetkezet a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal hirdetményben közzé teszi, az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikusan is elérhetővé teszi. Elállási jog A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították. Az elállási (felmondási) jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát a fenti határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a takarékszövetkezetnek elküldi. A fogyasztó az elállásról (felmondásról) szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamatot a takarékszövetkezetnek visszafizetni. A fogyasztó elállása esetén a takarékszövetkezet a kölcsöntőkén és kamatain kívül kizárólag arra az összegre jogosult, amelyet az államnak vagy önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett, ha annak visszatérítésére nincs mód. A fogyasztó elállási jogának gyakorlása a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is (pl: jelzálogszerződés, stb) felbontja, amely a takarékszövetkezet által vagy egy harmadik fél és a takarékszövetkezet előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. Előtörlesztés: A fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével. Előtörlesztés esetén a takarékszövetkezet csökkenti a hitel teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti lejárata szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal, és hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatással. A takarékszövetkezet jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített. A költségek mértéke nem haladhatja meg - az előtörlesztett összeg 1 %-át, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet - az előtörlesztett összeg 0,5 %-át, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet 3

4 - az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. Nem illeti meg a takarékszövetkezetet költségtérítés - a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés esetén - ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt - ha 12 hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a Ft-ot. Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a takarékszövetkezet jogosult az előtörlesztés miatt keletkező költségeinek megtérítésére. Az érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 2 %-át. Lakáscélú jelzáloghitel előtörlesztése esetében az érvényesített költségek mértéke az előtörlesztett összeg 1%-át nem haladhatja meg, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. Nem illeti meg a takarékszövetkezetet a költségtérítés, ha - az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt - a fogyasztó részleges vagy teljes előtörlesztése (végtörlesztés) esetén, ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az egymillió forintot és a megelőző tizenkét hónap alatt előtörlesztést nem teljesített. - Lakáscélú jelzáloghitel esetében nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét. - lakossági lakáscélú hitelre történő Cafatéria jogcímén érkező havi rendszerességgel vagy egyösszegű előtörlesztés esetén - Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megkötött Fundamenta Lakáskassza megtakarításból történő előtörlesztés esetén THM (teljes hiteldíj mutató): A 83/2010. (III.25) sz. Kormányrendelet előírásai alapján a takarékszövetkezet teljes hiteldíj mutatót számol, amely három hónapnál hosszabb futamidejű, a évi CLXII. törvény hatálya alá tartozó lakossági (fogyasztási kölcsön, valamint lakás-, illetőleg üdülő vagy egyéb ingatlan vásárlása, építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése, továbbá közműfejlesztésre a természetes személy által igénybe vehető kölcsön) hitelek esetén a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi törvény 17/A (1) értelmében: A hitelező a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel fogyasztónak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. 4

5 (2) Hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. (3) A mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében, amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának történik, a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. (4) E alkalmazásában az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja, ideértve különösen a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, építésnél a helyszíni szemle díját, a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket kivéve, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. a hitelközvetítőnek fizetendő díjat, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, valamint a biztosítás - kivéve a jelzáloghitelnél a vagyonbiztosítás díja - és garancia díját, Ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a hitelezőnél elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem szükséges. A THM számításánál nem vehető figyelembe: a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, a késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a közjegyzői díj, kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett - a vételáron felüli - díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. Jelzáloghitel esetén a Takarékszövetkezet a THM számításnál az alábbiak figyelembevételével jár el: 5

6 állami kamattámogatással nyújtott jelzáloghitelnél az állam által átvállalt összeget nem kell figyelembe venni a támogatás jogszabályban meghatározott időtartamáig, az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de előre nem meghatározható időpontokban folyósított jelzáloghitel esetén úgy kell tekinteni, hogy az egész hitel az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, az ingatlan készültségi fokának függvényében, de előre nem meghatározható időpontokban tartott helyszíni szemléknél úgy kell tekinteni, hogy a helyszíni szemlék várható díja az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, ha a hitelező a jelzáloghitelt vagy az ingatlanon alapított önálló zálogjogot egy jelzáloghitelintézetnek adja el, az eladásig terjedő időszakot 2 hónapnak kell tekinteni, ha a helyszíni szemlék száma előre nem határozható meg, két szemle díját kell figyelembe venni. Jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját a THM számításánál nem kell figyelembe venni. A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi az egyes hitelek árfolyamkockázatát és az egyes hitelek kamatkockázatát. Kamat és késedelmi kamat felszámítása a következő képlet alapján történik kamat = tőke x naptári napok száma x kamatláb 360 x 100 Kamatfizetés kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztés időpontja Kezelési költség felszámítása lehet egyszeri kezelési költség, melyet az adósoknak a kölcsön folyósításakor egyösszegben kell megfizetni, évi, %-ban meghatározott, melyet havonta a tőke és kamattörlesztéssel kell megfizetni. kezelési költség = tőke x naptári napok száma x kamatláb 360 x 100 Jelzáloghitelek estén a forgalmi érték alapján megállapítható hitelösszeg maximuma. Az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthiteleknél a vállalható hitelösszeg (kitettség) maximumát a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009.(XII.30.) Kormány rendelet szabályozza. E szerint fedezeti ingatlan forgalmi értékének forint hitelek esetén 75 %-a lehet a kitettség maximuma. 6

7 Építés alatt lévő létesítményre nyújtott hitelnél a korlát az ingatlan teljes készültségének elérésekori forgalmi értékre vonatkoztatva értendő. A fent meghatározott arány számításánál az ingatlan-nyilvántartásba már bejegyzett jelzáloggal fedezett követelésnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett értékét kell figyelembe venni. A takarékszövetkezet a lakóingatlan piaci értékét legalább háromévente, lakóingatlannak nem minősülő ingatlan piaci értékét legalább évente egyszer, jelentős változásoknak kitett ingatlanpiac esetén ennél gyakrabban felülvizsgálja. Forinthitelek esetén kamatfelár változtatási mutató H4F: 4. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató a 3 havi átlagos ÁKK referenciakamat és a BIRS különbségéből ragadja meg a likviditási prémiumot forinthitelek esetén. Emellett figyelembe lehet venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg. A mutatónak 2 változata van a 3 éves (H4F3) és az 5 éves (H4F5) kamatperiódus, ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben. ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban az ÁKK referenciakamat, illetve BIRS 3-havi számtani átlaga ákk: Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján a 3 (3 éves kamatperiódus esetén) és 5 4 éves (5 éves kamatperiódus esetén) névleges futamidejű államkötvényre vonatkozóan kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamok értéke. BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató amely a Hitelező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat. A BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi megállapítását szolgáló fixingeljárást. A BIRS ráták elérhetők az MNB honlapján. 7

8 KT: A január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt a) e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel, b) a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében, c) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy d) a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,: de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a január 1- ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli. A mutató számítása: A mutató értéke április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint: ahol: KTi: az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt. NAi-1: a fizetési kötelezettség december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének december 31-ét követő megemelése miatt a t 1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg. ALLi-1: a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány t 1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi. 8

9 1./a FOGYASZTÁSI HITELEK (PSZÁF Termékkód: _K_0001_001) FORINTALAPÚ HITELEK KONDÍCIÓI Kamat: Lakossági fizetési számlával nem rendelkező esetén Lakossái fizetési számlával rendelkezők esetén Folyósítási jutalék, mely a folyósításkor kerül felszámításra ,-Ft ig hitelösszegig ,-Ft hitelösszegtől A hitel minimális összege: A hitel maximális összege: Lejárata: THM számításakor figyelembe veendő egyéb költségek Nyomtatvány költség, mely nyomtatványok kiadásakor fizetendő KHR ellenőrzés díja, (igényléskor fizetendő) Kölcsön fedezeti biztosítás díja,mely ,-Ft hitelösszegtől folyósításkor fizetendő évi 3 havi BUBOR + 12,5% évi: 3 havi BUBOR + 11,5% hitelösszeg után egyszeri 2% hitelösszeg után egyszeri 1,5% ,-Ft Ft minimum 12 hónap maximum. 60 hónap 1.000,-Ft 1.500,-Ft/ügylet a hitelösszeg 0,15%/hónap A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (változó) Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 1 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató THM: 20,22 % Ft hitelösszegre, 36 hónapra,valamint lakossági átutalással rendelkezők esetében THM: 21,47 % Ft hitelösszegre, 36 hónapra,valamint lakossági átutalással nem rendelkezők esetében THM tartalmazza folyósításig felmerülő költségeket és a kölcsön fedezeti biztosítási díjat! A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 9

10 1/b Takarék személyi kölcsön (Takarékbanki központi termék) (PSZÁF Termékkód: _K_0001_007) Hitel összege: ,-Ft-tól ,-Ft összegig. Futamideje: 12Hónaptól 84 hónapig Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása: Hitelösszeg sáv Referencia-kamat éves mértéke (T*-3 munkanapon hatályos 3 havi BUBOR) Kamatfelá r éves mértéke** Ügyleti kamat éves mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) Ft között 1.42 % 14 % 15,42 % Ft között 1.42 % 13 % 14,42 % Ft 1.42 % 12 % 13,42 % között Ft között 1.42 % 11 % 12,42 % *T az új kamatperiódus hatályba lépésének napja **A kamatfelár mértéke, amennyiben a hitel futamideje a 36 hónapot meghaladja változó, mely az MNB által közzétett H4F3 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató mértékével változhat a jogszabályban meghatározott időközönként. A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (változó) Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 2 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató Amennyiben az Adós az egyszeri folyósítási díj mentes konstrukciót választja, úgy 0.4% p.a. további kamatfelár kerül felszámításra. Amennyiben az Igénylő más hitelintézetnél fennálló hitelét kívánja kiváltani, úgy a legnagyobb hitelösszeghez tartozó hitelsáv kamatmértéke kerül alkalmazásra. Díjak és költségek: Mértéke Megnevezés (a szerződött összeg Esedékesség százalékában) Hitelbírálati díj 0% Folyósítást megelőzően Folyósítási jutalék 1% Folyósítással egyidejűleg esedékes Rendkívüli ügyintézési díj Rendkívüli levelezési díj 4.000,- Ft*** 600,- Ft/levél*** A rendkívüli ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor kerül felszámításra A postai küldemény megküldésekor kerül felszámításra 10

11 Ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások, számlaegyenlegek 1.000,- Ft*** díja ***Szövetkezeti Hitelintézet által meghatározott mérték Az Ügyfél által kért igazolások kiadásával egy időben kerül felszámításra. Késedelmi kamat mértéke (esedékes, de meg nem fizetett tartozás után): 6% THM számításakor figyelembe veendő egyéb költségek Kölcsön fedezeti biztosítás díja,mely ,-Ft hitelösszegtől folyósításkor fizetendő a hitelösszeg 0,15%/hónap A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (változó) Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató. THM értéke: 1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 17,68 % ( ,-Ft hitelösszeg, 36 hónapra 1 % folyósítási jutalék mellett és 255,-Ft-os havi számlavezetéssel) 1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 14,24 % ,-Ft hitelösszeg, 60 hónap futamidő, 1 % folyósítási jutalék és 255,-Ft-os havi számlavezetési díj mellett számolva) A Takarékszövetkezet a futamidő alatt fizetési számla nyitását és vezetését írja elő. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Mintapélda: (a Hitelintézet által meghatározott további feltételek függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak) Amennyiben a hitelt nyújtó Hitelintézetnél Ft Takarék Személyi Kölcsönt 36 hónapos futamidőre igényel, a Hirdetmény készítésekor érvényes referencia kamat és kamatfelár mértéket figyelembe véve a hitelkamat: 15% (változó kamat), a folyósítási jutalék 1% (szerződött összeg százalékában), a futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg 9.180,-.Ft (255 Ft-os havi számlavezetési díjával számolva). A hitel teljes díja Ft, az adós részéről fizetett összes törlesztés összege: ,- Ft, a megfizetett 11

12 2./a LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA HITEL (PSZÁF Termékkód: _S_0001) Kamat: évi 3 havi BUBOR + 13% (kamatfelár fix) Rendelkezésre tartási jutalék évi 2% A hitel feltétele: Rendszeres folyószámla forgalom Lejárata Éves felülvizsgálat mellett a szerződés bármely fél részéről történő felmondásáig. A hitel összeg: Három havi tartozik forgalom egy hónapra eső átlaga ezer forintra kerekítv, de minimum ,-Fte Folyósításkor felmerülő költségek, THM-be tartozó egyéb költségek Nyomtatvány költség, (igényléskor fizetendő) 1.000,-Ft KHR ellenőrzés díja, (igényléskor fizetendő) 1.500,-Ft Hitelbírálati díj, (igényléskor fizetendő) 2.000,-Ft Kölcsönfedezeti biztosítás díj, mely a folyósításkor kerül elszámolásra, ,-Ft hitelösszeg felett 0,22%/hó Zárolt betétszámla fedezet mellett a maximálisan folyósítható hitelösszeg Ft Az éves felülvizsgálatok során az aktuális hirdetményben szereplő kamatok a mérvadóak. THM: 20,59 %, Ft hitelösszegre, 12 hónapra vonatkozik és tartalmazza a kölcsönfedezeti biztosítás díjat! 2./b Takarék Folyószámla hitelkeret (Takarékbank központi terméke) (PSZÁF Termékkód: S ) Ügyleti kamat:1 évig fix kamatozású ,- Ft-ot el nem érő szerződött hitelkeret esetén 20%, ,- és ,- Ft közötti hitelkeretek esetében 18%, ,- Ft ,- Ft közötti hitelkeret esetében 16% Rendelkezésre tartási jutalék (a hitelkeret ki nem használt része után): havi 0% Hitelkeret összege: Minimum: Ft, maximum: Ft, de nem lehet nagyobb a Számlára érkező utolsó 3 havi nettó jövedelem/nyugdíj átlagának háromszorosánál Díjak és költségek: Megnevezés Mértéke Esedékesség Kezelési költség (a szerződött hitel százalékában) 1% A hitelkeret megnyitásakor**/felülvizsgálatakor Szerződésmódosítási díj 3.000,-Ft*** A szerződés módosításakor Rendkívüli ügyintézési díj 4.000,-Ft*** A rendkívüli ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor kerül felszámításra 12

13 Rendkívüli levelezési díj Ügyfél kérésére kiállított eseti igazolások, számlaegyenlegek díja 600,-Ft*** 1.000,-Ft*** A postai küldemény megküldésekor kerül felszámításra Az Ügyfél által kért igazolások kiadásával egy időben kerül felszámításra. **A hiteligényléskor jelenleg nem kerül felszámításra a megjelölt díj mértéke. *** Szövetkezeti Hitelintézet által meghatározott mérték A folyószámla hitelkeret feltétele: fizetési számla nyitása a Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél! THM: 18,43% (A Hitelintézet által megadott feltételek függvényében változhat) Késedelmi kamat mértéke (esedékes, de meg nem fizetett tartozás után): 6% A hitelkonstrukciókra vonatkozó reprezentatív példa: (a Hitelintézet által meghatározott további feltételek függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak) Amennyiben a hitelt nyújtó Hitelintézetnél Ft Takarék Folyószámla hitelt igényel és az igénylés napján a teljes összeget igénybe veszi, hiteligénylés augusztus 1-i dátummal történik, az alábbi költségek és díjak merülnek fel: Ügyleti kamat évi 16% (a fennálló tőketartozás után), havi számlavezetési díj 255 Ft (Lakossági Általános Bankszámla havi díja). A hitel kapcsán felmerülő összes kamat, díj és költség összege (hiteldíj): Ft, THM: 18,43%. 3./ INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOGHITEL (PSZÁF Termékkód: _J_0001_001) Ft hitelösszegig évi 3 havi BUBOR + 7,5% Kamat: Ft hitelösszeg felett évi 3 havi BUBOR + 6,5% Folyósítási jutalék: Ft-ig Ft-tól 0,5% 1% A folyósítási jutalék a szerződés aláírásakor egy összegben kerül megfizetésre! Lejárati idő: minimum 1 év, 12 hónap maximum 10 év, 120 hónap Felvehető legkisebb hitelösszeg Maximálisan felvehető hitelösszeg ,-Ft ,-Ft Folyósítható hitelösszege: - lakott ingatlan esetében a forgalmi érték max. 35%-a - lakatlan ingatlan esetében a forgalmi érték max. 50%-a THM számításakor figyelembe veendő egyéb költségek Nyomtatvány költség (nyomtatványok kiadásakor 4.000,-Ft fizetendő Hitelbírálati díj (a folyósításkor kerül felszámításra) ,-Ft hitelösszegig ,-Ft hitelösszeg felett 5.000,-Ft ,-Ft KHR ellenőrzés díja, (igényléskor fizetendő) 1.500,-Ft/ügylet 13

14 Tulajdoni lap ellenőrzés díja (igényléskor fizetendő) Értékbecslés díja (értékbecslőnek fizetendő Lakás esetén Családi ház esetén Ingatlan nyilvántartási díj mely a földhivatalnak fizetendő Számlavezetés és készpénzt helyettesítő fizetési eszköz használatának költsége A hitel felvételének feltétele a Takarékszövetkezetnél számlavezetés! A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat (változó) + kamatfelár (változó) 2.000,-Ft/ügylet ,-Ft/ ingatlan ,-Ft/ingatlan ,-Ft/ingatlan aktuális lakossági számla és betét hirdetmény tartalmazza Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 és a H4F5 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutatók THM: 15,91%, Ft hitelösszegre, 120 hónapra vonatkozik THM tartalmazza folyósításig felmerülő költségeket! A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát 4./ LAKÁS ÉPÍTÉSE, VÁSÁRLÁSA, HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA (nem állami támogatott) (PSZÁF Termékkód: _L_0001_001) Kamat: évi: 3 havi BUBOR + 3,5% Kamatkedvezmény (visszavonásig érvényes) 0,5% /év A kamatkedvezmény feltétele: A Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél történő Fundamenta Lakáskassza megtakarítás megkötése. A hitel lejárata: Minimum 1,5 év, 18 hónap Maximum 20 év, 240 hónap Felvehető hitel összege: a bekerülési költség vagy az adásvételi szerződésben szereplő összeg 70%-s. minimum: ,-Ft maximum ,-Ft THM számításakor figyelembe veendő egyéb költségek Nyomtatvány költség (nyomtatványok kiadásakor fizetendő 4.000,-Ft Hitelbírálati díj (igényléskor fizetendő) hitelösszeg 1%-a, maximum ,-Ft KHR ellenőrzés díja, (igényléskor fizetendő) 1.500,-Ft/ügylet Tulajdoni lap ellenőrzés díja (folyósításkor kerül felszámításra) 2.000,-Ft/ügylet Értékbecslés díja (értékbecslőnek fizetendő 14

15 Lakás esetén ,-Ft/ ingatlan Családi ház esetén ,-Ft/ingatlan Ingatlan nyilvántartási díj mely a földhivatalnak fizetendő ,-Ft/ingatlan Építési hitel esetén a helyszíni szemle díja 6.000,-Ft/alkalom Számlavezetés és készpénzt helyettesítő fizetési eszköz aktuális lakossági számla és használatának költsége betét hirdetmény tartalmazza A hitel felvételének feltétele a Takarékszövetkezetnél számlavezetés! A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (változó) Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 és a H4F5 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató THM: 6,41 %, Ft hitelösszegre, 240 hónapra vonatkozik THM tartalmazza az építési hitel esetén folyósításig felmerülő költségeket! A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát 5./ LAKÁSBŐVÍTÉS, KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS (nem állami támogatásos) (PSZÁF Termékkód: _L_0002_001) Kamat: évi: 3 havi BUBOR + 3,5% Kamatkedvezmény 0,5% /év A kamatkedvezmény feltétele: A Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél történő Fundamenta Lakáskassza megtakarítás megkötése. A hitel lejárata: Minimum: 1,5 év, 18 hónap Maximum 20 év, 240 hónap Összege: minimum: ,-ft a költségvetésben szereplő összeg 70 %-a, max Ft. THM számításakor figyelembe veendő költségek Nyomtatvány költség (nyomtatványok kiadásakor fizetendő 4.000,-Ft Hitelbírálati díj (igényléskor fizetendő) ,-Ft KHR ellenőrzés díja, (igényléskor fizetendő) 1.500,-Ft/ügylet Tulajdoni lap ellenőrzés díja (igényléskor fizetendő) 2.000,-Ft/ügylet Értékbecslés díja (értékbecslőnek fizetendő Lakás esetén ,-Ft/ ingatlan Családi ház esetén ,-Ft/ingatlan Ingatlan nyilvántartási díj mely a földhivatalnak fizetendő ,-Ft/ingatlan 15

16 Építési hitel esetén a helyszíni szemle díja 6.000,-Ft/alkalom Számlavezetés és készpénzt helyettesítő fizetési eszköz aktuális lakossági számla és használatának költsége betét hirdetmény tartalmazza A hitel felvételének feltétele a Takarékszövetkezetnél számlavezetés! A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (változó) Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 és a H4F5 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató THM: 6,41 %, Ft hitelösszegre, 240 hónapra vonatkozik THM tartalmazza folyósításig felmerülő költségeket! A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát 6./ ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, VÁSÁRLÁSA (134/2009. (VI.23.) Kormány rendelet alapján (a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról )kamattámogatással) (PSZÁF Termékkód: _L_0004_001) Bruttó kamat: évi:4,74% (diszkont kincsárjegy 110% -a + 3%) Kamattámogatás 45. életév betöltéséig hat vagy több gyermek esetén 45. életév betöltéséig öt gyermek esetén 45. életév betöltéséig négy gyermek esetén A diszkont kincstárjegy %-ban történik a meghatározása 45. életév betöltéséig három gyermek esetén 45. életév betöltéséig két gyermek esetén 35. életév betöltéséig, legfeljebb egy gyermek esetén 70% 64% 59% 55% 52% 50% A gyermekek számától függően a kamattámogatás összege változik! A hitel lejárata: Minimum 1 év, 12 hónap Maximum 20 év, 240 hónap Összege: a bekerülési költség, vagy az adásvételi szerződésben szereplő összeg 70 %-a, fővárosban és megyei jogú városokban maximum 12,5 millió Ft, egyéb településeken maximum 10 millió Ft. THM számításakor figyelembe veendő költségek Nyomtatvány költség (nyomtatványok kiadásakor fizetendő 4.000,-Ft Hitelbírálati díj (igényléskor fizetendő) ,-Ft KHR ellenőrzés díja, (igényléskor fizetendő) 1.500,-Ft/ügylet Tulajdoni lap ellenőrzés díja (igényléskor fizetendő) 2.000,-Ft/ügylet Értékbecslés díja (értékbecslőnek fizetendő Lakás esetén Családi ház esetén ,-Ft/ ingatlan ,-Ft/ingatlan Ingatlan nyilvántartási díj mely a földhivatalnak fizetendő ,-Ft/ingatlan 16

17 Építési hitel esetén a helyszíni szemle díja 6.000,-Ft/alkalom Számlavezetés és készpénzt helyettesítő fizetési eszköz aktuális lakossági számla és használatának költsége betét hirdetmény tartalmazza A hitel felvételének feltétele a Takarékszövetkezetnél számlavezetés! A hitelintézet a támogatás időtartama alatt a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. A hitelintézet által az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek. THM: 4,53%, Ft hitelösszegre, 240 hónapra, 35 év alatti egy gyermekes vagy gyermektelen igénylő részére THM tartalmazza folyósításig felmerülő költségeket! A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát 7./ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉS(134/2009. (VI.23.) Kormány rendelet alapján (a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról )kamattámogatással) (PSZÁF Termékkód: _L_0006_001) Bruttó Kamat: Kamattámogatás A hitel lejárata: Összege: évi: 4,74% Diszkont kincstárjegy 110%-al növelt mértéke+3%) diszkont kincstárjegy %-ban (40%) Minimum: 1 év, 12 hónap Maximum 15 év, 180 hónap a költségvetésben szereplő összeg 70 %-a, max Ft THM számításakor figyelembe veendő egyéb költségek Nyomtatvány költség (nyomtatványok kiadásakor fizetendő) 4.000,-Ft Hitelbírálati díj (igényléskor fizetendő) ,-Ft KHR ellenőrzés díja, (igényléskor fizetendő) 1.500,-Ft/ügylet Tulajdoni lap ellenőrzés díja (igényléskor fizetendő) 2.000,-Ft/ügylet Értékbecslés díja (értékbecslőnek fizetendő Lakás esetén ,-Ft/ ingatlan Családi ház esetén ,-Ft/ingatlan Ingatlan nyilvántartási díj mely a földhivatalnak fizetendő ,-Ft/ingatlan Számlavezetés és készpénzt helyettesítő fizetési eszköz aktuális lakossági számla és használatának költsége betét hirdetmény tartalmazza A hitel felvételének feltétele a Takarékszövetkezetnél számlavezetés! A hitelintézet a támogatás időtartama alatt a kölcsön ügyleti kamatának egyoldalú módosítására nem jogosult. A hitelintézet által az ügyleti vagy üzleti év fordulójának napján érvényes referenciahozam alapján érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek. THM: 4,69 %, Ft hitelösszegre, 180 hónapra vonatkozik THM tartalmazza folyósításig felmerülő költségeket! 17

18 A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát 8./ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA (4/2005. (I.12.) Korm.rendelet alapján állami készfizető kezességvállalás mellett) (PSZÁF Termékkód: _L_0005_001) Kamat: évi: 3 havi BUBOR + 5% A hitel lejárata: Minimum 1,5 év, 18 hónap Maximum 20 év, 240 hónap Állami készfizető kezességvállalás a fedezetül szolgáló ingatlan, a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig (a továbbiakban: garantált hitelrész). Az állami kezességvállalás mértéke a garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség 100%-a. Állami kezességi díj mértéke: garantált hitelrész összegének 2%-a, melyet a hitelfelvevő fizeti A hitelcél szerinti ingatlan vételára nem haladhatja meg: - Budapesten és megyei jogú városokban használt lakás esetén a 12 millió forintot - más településen használt lakás esetén a 8 millió forintot. THM számításakor figyelembe veendő költségek Nyomtatvány költség (nyomtatványok kiadásakor fizetendő 4.000,-Ft Hitelbírálati díj (igényléskor fizetendő) ,-Ft KHR ellenőrzés díja (igényléskor fizetendő) 1.500,-Ft/ügylet Tulajdoni lap ellenőrzés díja (igényléskor fizetendő) 2.000,-Ft/ügylet Értékbecslés díja (értékbecslőnek fizetendő Lakás esetén ,-Ft/ ingatlan Családi ház esetén ,-Ft/ingatlan Ingatlan nyilvántartási díj mely a földhivatalnak fizetendő ,-Ft/ingatlan Számlavezetés és készpénzt helyettesítő fizetési eszköz aktuális lakossági számla és használatának költsége betét hirdetmény tartalmazza A hitel felvételének feltétele a Takarékszövetkezetnél számlavezetés! A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (változó) Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 és a H4F5 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató THM: 7,29%, Ft hitelösszegre, 240 hónapra vonatkozik THM tartalmazza folyósításig felmerülő költségeket! A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát 18

19 9./ NEM LAKÁSCÉLÚ INGATLANVÁSÁRLÁS (telekvásárlás is) (PSZÁF Termékkód: _L_0007_001) Kamat: évi: 3 havi BUBOR + 5% A hitel lejárata: Maximum 20 év, 240 hónap Összege: az adásvételi szerződésben szereplő összeg 70 %- a, max Ft. THM számításakor figyelembe veendő költségek Nyomtatvány költség (nyomtatványok kiadásakor fizetendő 4.000,-Ft Hitelbírálati díj (igényléskor fizetendő) ,-Ft KHR ellenőrzés díja (igényléskor fizetendő) 1.500,-Ft/ügylet Tulajdoni lap ellenőrzés díja (igényléskor fizetendő) 2.000,-Ft/ügylet Értékbecslés díja (értékbecslőnek fizetendő Lakás esetén ,-Ft/ ingatlan Családi ház esetén ,-Ft/ingatlan Ingatlan nyilvántartási díj mely a földhivatalnak fizetendő ,-Ft/ingatlan Számlavezetés és készpénzt helyettesítő fizetési eszköz aktuális lakossági számla és használatának költsége betét hirdetmény tartalmazza Feltételek: Takarékszövetkezetnél számlavezetés, A hitel összege és Ft összegig terjed a ingatlan fedezet nélkül, A hitel összege Ft felett ingatlan fedezet kötelező, A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (változó) Amennyiben a futamidő a 3 évet meghaladja a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat 3 éves kamatperiódusokban - legfeljebb azonban a Kölcsön futamideje alatt 5 alkalommal -, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alábbi Kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani: H4F3 és a H4F5 elnevezésű kamatfelár-változtatási mutató THM: 7,29%, ft hitelösszegre, 240 hónapra vonatkozik THM tartalmazza folyósításig felmerülő költségeket! A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát 10/ HITELADÓS MENTŐ HITEL /2009. IV évi, a XLVIII. törvény, valamint a 154/2009. (VII.23.) Kormány rendelet alapján) december 31 től nem igényelhető Kamat: Kezelési költség: a törlesztési időszakban a mindenkori 3 havi BUBOR évi 2%, amely havonta a tőke és kamat törlesztéssel együtt kerül megfizetésre 19

20 A hitel lejárata: Összege: a munkaviszonyát elvesztett természetes személlyel kötött hitelszerződés esetén 24 hónap türelmi idő, majd a türelmi idő lejártát követően legfeljebb 120 hónap, de maximum a kapcsolódó lakáscélú kölcsön lejáratának időpontja; - a munkaviszonnyal rendelkező természetes személlyel kötött hitelszerződés esetén 24 hónap türelmi idő, majd a türelmi idő lejártát követően legfeljebb 60 hónap, de maximum a kapcsolódó lakáscélú kölcsön lejáratának időpontja. a 90 napon belüli késedelmes tartozás, és az utolsó adó által havonta fizetett törlesztő részlet különbözetének 24 szerese. A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (változó) THM: 3,52%, (a hirdetmény kifüggesztésekor érvényes 3 havi BUBOR-ral számolva hitelösszegre 6 hónapos türelmi időre és 60 hónapos futamidőre számolva) 11./ ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, VÁSÁRLÁSA (12/2001. (I.31.) Kormány rendelet alapján kiegészítő kamattámogatással) július 01. től nem igényelhető! Kamat: évi: 6,5% Kezelési költség: évi 2%, amely havonta a tőke és kamat törlesztéssel együtt kerül megfizetésre A hitel lejárata: Maximum 35 év, 420 hónap Kedvezmény: 20 év, 240 hónap Összege: a bekerülési költség, vagy az adásvételi szerződésben szereplő összeg 70 %-a, max. 15 millió Ft. A kamatozás: 3 éven belüli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (fix) 3 éven túli futamidő esetén: referenciakamat + kamatfelár (változó) THM: 9,04% Ft hitelösszegre, 180 hónapra vonatkozik 12./ ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, VÁSÁRLÁSA ( kiegészítő kamattámogatással és a 4/2005. (I.12.) Korm.rendelet alapján állami készfizető kezességvállalás mellett) július 01.-től nem igényelhető! Kamat: évi: 6% Kezelési költség: évi 2%, amely havonta a tőke és kamat törlesztéssel együtt kerül megfizetésre A hitel lejárata: Maximum 35 év, 420 hónap Kedvezmény: 20 év, 240 hónap Összege: a bekerülési költség, vagy az adásvételi 20

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE

Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE Lakossági hitelek HIRDETMÉNYE Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. augusztus 1-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Mellékletek:...3 1. Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI HITELEK... 7 4. HITELKIVÁLTÁSI

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.05.04. Hatálybalépés napja: 2015.05.04. AL/1. sz. melléklet: Folyószámla hitel AL/2. sz. melléklet: Tagi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében III. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. február 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott forint alapú Jelzáloghitel ügyletek esetében Hatályos: 2015. augusztus 08. napjától A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 1 Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 2. számú melléklete Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében 3. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak ingatlan jelzálog fedezete mellett nyújtott forint alapú hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében

. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében . Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletek esetében 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések, Magatartási Kódex 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ÉRD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre vonatkozó

Részletesebben

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ ERCSI ÉS VIDÉKE KÖRZETi TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. Fogyasztóknak forintban nyújtott személyi kölcsön ügyletekre

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI KAPOSMENTI Takarékszövetkezet HIDETMÉNY egyéni és társas-, jogi és jogi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. október 09. Hatályos: 2014. október 09. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA LAKOSSÁGI HITEL KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 08. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES KAMATMÉRTÉK Jegybanki alapkamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2015. július 21 -től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2015. július 21 -től A Hirdetményben feltüntetett Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, lakáskölcsönök esetén a jogszabályban előírt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtásához amely létrejött egyrészről a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya

Részletesebben

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt.

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott 1/2015/IG számú szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. me l lék let Á L TA L ÁN OS SZE R ZŐD ÉSI FE L T É T EL E K

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek. Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez 1 1. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret (folyószámla hitel) szerződéshez A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. mint kölcsönnyújtó székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben