6]HUN/ ULQF]9pJHU-XGLW

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6]HUN/ ULQF]9pJHU-XGLW"

Átírás

1 3pQ] J\LpUWHOPH] V]yWiU 6]HUN/ ULQF]9pJHU-XGLW adó tax Steuer adókedvezmény tax allowance Steuerbegünstigung adómentesség tax relief adómentesség examption from taxation Seuerfreiheit adós debtor Schuldner adósság debt Schuld adósságállomány gross foreign Bruttoauslandsposition adósságállomány net foreign debt Nettoauslandsposition adósságátütemezés debt rescheduling Umschuldung adósságjegy borrower's note Schuldschein adósságszolgálat debt sevice Schuldendienst adósságszolgálati ráta debt sevice ratio Schuldendienstquote adóvisszatérítés rax refund Steuerrückvergütung adóvisszatérítés tax reimbursement Steuerrückvergütung ajánlat offer Offerte ajánlati árfolyam asked price Briefkurs akcepthitel acceptance credit Akzeptkredit akkreditív letter of credit (L/C) Akkreditiv akkreditív credit Akkreditiv aktívák assets (pl) Aktiven aláírás subscription Zeichnung aláírás subscription Subskription aláíró underwriter Unterzeichner alapítvány foundation Stiffung DODSW NH share capital (UK) Grundkapital DODSW NH initial capital (US) Grundkapital alfogadó acceptor Annehmer alkusz market marker (UK) Freimakler államadósság public debt Staatsverschuldung államháztartás state budget Staatshaushalt államháztartás state budget Etat állampapír government securities Staatpapier államvetési költségvetés state budget Staatsbudget állóeszközök fixed assets Grundmittel(s) állóeszközök fixed assets Anlagevermögen(s) iooyw NH fixed capital fixes Kapital almeghitelezés back to back credit amerikai opció American option amerikanische Option amortizáció amortization Amortization annuitás annuity Annuität apport contribution in kind Apport apport contribution in kind Sacheinlage ár price Preis ár arány price ratio Kurs-Gewinn-Verhältnis arany gold Gold arbitrázs arbitrage Arbitrage DUELWUD]V U arbitrageur Arbitrator árengedmény price allowance Preisabschlag árengedmény price concession Preisabschlag árengedmény hitelfeltételekben discount Skonto árengedmény nyílt discount Rabatt árfolyam rate Kurs 1/15

2 árfolyam price Kurs árfolyambiztosítás hedge Kurssicherung árfolyamingadozás rate fluctuation Kursschwankung árfolyamjegyzés quotation of retes Kursnotierung árfolyamjegyzés quotation of retes amtliches Fixing árfolyamkockázat rate risk Kursrisiko árfolyamkülönbözet margin Kursspanne árfolyamkülönbözet margin Kursmarge árlejtés Dutch auction Auktion árszint price level Preisniveau iuxw ]VGH commodity Warenbörse iuxw ]VGH exchange Warenbörse árverés auction Auktion árverés auction Lizitation áthidalási hitel interim credit Überbrückungskredit áthidalási hitel bridging credit Überbrückungskredit átírás bankszámlák között transfer Giroverkehr átírási csekk collection-only check Verrechnungscheck átlagárfolyam average rate Durchschnittskurs átruházás assignment Abtretung átruházható negotiable negoziabel átruházható negotiable übertragbar átutalás transfer Transfer átutalás transfer Überweisung átutalási betétszámla checking deposit Überweisungskonto átváltás conversion Konversion átváltható kötvény convertible bond Wandelobligation átváltható kötvény convertible bond Wandelschuldverschreibung avizálás notice Aviso(s) avizó advice note Aviso(s) avizó letter of advice Aviso(s) azonnali beszedési megbízás spot collection Promptinkasso(s) ázsió agio Agio(s) baisse ügylet bear market Contremine baisse ügylet slump Baisse balesetbiztosítás accident insurance Unfallversicherung bánatpénz premium Reuegeld(s) bank bank Bank bankelfogadvány acceptance credit Akzeptkredit bankhitel bank loan Bankkredit banki kamatláb bank rate Bankzinsfuß bankjegy bank note Banknote bankjegy bill (US) Banknote bankközi hitel interbank credit Interbankkredit barter barter Barter(s) befektetés investment Aniage befektetés investment Investition befektetési alap investment fund Anlagefonds befektetési alap mutual fund Investionsfonds befektetési társaság investment company Anlagegesellschaft EHIHNWHW YpGHOPH investor protection Anlegerschutz EHOV puwpn intrinsic value innerer wert EHOV NRQYHUWLELOLWiV convertibility for resident Inländerkonvertibilität EHOV PHJWpU OpVLUiWD internal rate of return interner Zinsfuß EHOV PHJWpU OpVLUiWD internal rate of return effektive Verzinsung 2/15

3 EHPXWDWiVXWiQPHJKDWiUR]RWWLG elteltével esedékes váltó bill payable at a fixed period after sight Nachsichtwechsel bemutatásra szóló váltó sight bill Sichtwechsel bemutatóra szóló értékpapír bearer securities Inhaberpapier(s) bennfentes insider beruházás investment Anlage beruházás investment Investion beruházási hitel investment loan Investionskredit beruházási hitel investment loan Anlagekredit beszedési megbízás collection Inkasso bessz down turn Baisse betegségbiztosítás sickness insurance Krankenversicherung betésti társaság limited partnership Kommanditgesellschaft betét deposit Einlage betéti kamat interest paid habenzins betétjegy certificate of deposit (CD) Einlagenzertifikat betöréses lopás elleni biztosítás insurance against theft Versicherung gegen Einbruchdiebstahl betti kamat interest paid Passivzins betti kamat interst paid Einlagezins bianco csekk blank check Blankoscheck bizomány commision Kommission bizomány commision Konsignation bizományos commissioner Kommissionäre bizonylat advice Dokument(s) bizonylat advice Unterlage biztosítás insurance Versicherung biztosítás assurance (UK) Versicherung bonitás solvency Bonität bóvli kötvény junk bond Junk-Obligation bruttó hazai termék (GDP) Gross Domestic Product (GDP) Bruttoinlandsprodukt(s) bruttó külföldi debt Bruttoauslandsposition bruttó nemzeti termék (GNP) Gross National Product (GNP) Bruttonationalproduct(s) cedálás assignment Zedierung cég firm Firma cég house Firma cég establishment Firma cégbejegyzés registration at the Registry Court Firmenregistrierung cégbejegyzés Court Firmenregistrierung cégbíróság Registry Court Firmencourt(s) cégjegyzék company register Firmenregister(s) cégjegyzés registration Firmeneintragung cégjegyzés registration Firmierung cesszió assignment Übertragung címezett drawee Bezogener címezett remittee Remittent clean akkreditív clean credit clean inkasszó clean collection clghitel suppliers credit Firmenkredit csekk cheque (UK) Scheck csekk check (US) Check csekk-kártya check card Scheckkarte csekkszámla checking account Scheckkonto(s) csendestárs silent partner stiller Gesellschafter csendestárs sleeping partner stiller Teilhaber cserearány külkereskedelmi terms of trade FV G bankruptcy Konkurs 3/15

4 FV G bankruptcy Bankrott FV GHOMiUiV bankruptcy procedures Konkursverfahren FV GHOMiUiV bankruptcy proceedings Konkursverfahren FV GW PHJ bankrupt s estate Konkursmasse FV GW PHJ bankrupt s estate Konkursvermögen(s) FV NNHQWpUWpN N WYpQ\ assented bond notieidende Obligation FV NNHQWpUWpN N WYpQ\ bond in default notieidende Obligation darabolás denomination Stückelung de facto konvertibilitás de facto convertibility de facto Konvertibilität de jure konvertibilitás de jure convertibility de jure Konvertibilität deport ügylet backwardation Deport deport ügylet deport Deport deviza foreign exchange Devise devizaárfolyam exchange rate Devisenkurs devizabelföldi resident Deviseninländer devizakülföldi non-resident Devisenausländer devizaszámla foreign exchange account Devisenkonto(s) diszázsió discount Disagio(s) diszázsió disagio Abschlag diszkont discount Diskont diszkontálás discounting in advance Eskomptierung diszkontálás discounting in advance Diskontierung diszkontálás discounting in advance Abzinsung diszkontláb discount rate Diskontsatz dömping dumping egyenleg balance Saldo egyensúly equilibrium Gleichgewicht(s) egyesülés union Vereinigung egyesülés association Vereinigung egyetemleges adósság joint liability Solidarschuld HJ\HWHPOHJHVIHOHO VVpJ joint and several guarantee solidarische Bürgschaft egyetemleges kezes joint (and several) guarantee solidarische Bürgschaft egynapos hitel call money Callgeld(s) egynapos pénz call money Callgeld(s) egységes árfolyam uniform price Einheitskurs eladási árfolyam selling rate Verkaufskurs eladási árfolyam offer rate Verkaufskurs eladási opció put option Verkaufsoption elektronikus fizetés electronic payment elektronische Bezahlung életbiztosítás life insurance Lebensversicherung elévülés prescription Verjährung elfogadás acceptance Annahme elfogadás acceptance Akzept(s) elfogadó acceptor Zahlungsempfänger elfogadvány acceptance Akzept(s) elfogadvány bank bill Bankakzept elfogadvány bankers'acceptance Bankakzept elfogadványhitel acceptance credit Akzeptkredit HOOHQWpWHOH] NHUHVNHGHOHP counter trade ellenüzlet counter trade HO OHJ advance (money) Vorschuß HO OHJHVYHO ]HWHVHQOHYRQW discount vorbezahlter Zins HO W ]VGH Unlisted Securities Market geregelter Markt HO ]HWHVpUWHVtWpV DNNUHGLWtY notified credit HOV EEVpJLUpV]YpQ\ preffered stock (US) Prioritätsaktie 4/15

5 HOV EEVpJLUpV]YpQ\ HOV UDQJ~YiOODOWRNUpV]YpQ\HL86$ ban blue chips elszámolás by trasfer bargeldlose Zahlung elszámolás clearing elszámoló csekk account-only check Verrechnungscheck elszámolóház clearing office Abrechnungsamt élvezeti jegy dividend-right certificate Genußschein elzálogosítás pledge Verpfändung emisszió issue Emission eredmény profit Ergebnis eredmény benefit Ergebnis eredmény equity Ergebnis HU V G SLDF bull market érték value Wert értékcsökkenési leírás writing off Abschreibung értékcsökkenési leírás (provision for) depreciation Abschreibung értékkülönbözet spread Ecart értékkülönbözet margin Spanne értéknövekedési adó value added tax Mehrwertsteuer értékpapír securities Wertpapier értékpapír securities Papier értékpapírhozam yield Rendite értékpapírkihelyezeés placement Placierung értékpapír-tárca portfolio Portfolio puwpnw ]VGH stock exchange Effektenbörse puwpnw ]VGH bourse Wertpapierbörse esedékesség napja maturity date Fälligkeitstag esedékesség napja due date Verfalltag eszközök assets (pl) Aktiven eurodeviza eurocurrency Eurowährung eurokötvény eurobond Euroanleihe eurokötvény eurobond Eurobligation európai opció European option europäische Option faktorálás factoring Factoring fedezet collateral security Deckung IHGH]HWL J\OHWN W hedger fedezetlenség uncovered position nicht gedeckte Schuld fedezetlenség uncovered position Découvert fekete árfolyam black market rate (UK) Schwarzmarktkurs fekete árfolyam bootleg rate (US) schwarzer Kurs felár premium Aufschlag IHOHO VVpJLEL]WRVtWiV liability insurance Haftpflichtversicherung felértékelés revaluation Aufwertung felszámolás liquidation Liguidation felszámolás winding-up Auflösung IHOW OW G DNNUHGLWtY revolving credit revolvierendes Akkreditiv fiexibilis árfolyam floating rate floatender Kurs finanszírozás financing Finanzierung fix árfolyam fixed exchange rate fester Kurs fix kamatozású hitel fixed rate loan festverzinslicher Kredit fix kamatozású kötvény fixed rate bond festverzinsliche Obligation fizetési csekk open check offener Check fizetési mérleg balance of payments Zahlungsbilanz fizetési nap maturity Verfalltag fizetési nap expiry Fälligkeitsdatum 5/15

6 fizetésképtelenség insolvency Zahlungsunfähigkeit fizetésképtelenség insolvency Illiquidität IL]HW NpSHVVpJ solvency Zahlungsfähigkeit fogyasztási adó consumption tax Konsumsteuer fogyasztási adó excise tax Konsumsteuer fogyasztói hitel clean credit Personalkredit folyó fizetési mérleg balance of payments Dienstleistungsbilanz folyó fizetési mérleg current account Dienstleistungsbilanz folyószámla current account Kontokorrent folyószámlahitel book credit Kontokorrentkredit folyószámlahitel overdraft (UK) Kontokorrentkredit folyószámlahitel current account credit (US) Kontokorrentkredit forfetírozás forfeiting Forfaitierung forgalmi adó purchase tax Umsatzsteuer forgalmi adó sales tax (US) Umsatzsteuer forgalmi adó cascade tax Umsatzsteuer forgalmi adó turnover tax Umsatzsteuer forgalomképes (okmány) negotiable negoziabel forgási sebesség circulation velocity Umlaufsgeschwindigkeit forgatás endorsement Indossament forgatmány endorsement Indossament forgatmányos endorsee Indossar forgató endorser Indossant forgóeszköz-hitel working capital loan Umlaufmittelkredit forgóeszközök operating assets Umlaufmittel forgóeszközök current assets (pl) Umlaufvermögen IRUJyW NH working capital zirkulierendes Kapital IRUJyW NH oparting capital zirkulierendes Kapital forrásadó fax at cource Quellensteuer forrásadó withholding tax Quellensteuer források liabilities (pl) Passiven forward ügylet forward IXWDPLG term Laufzeit IXWDPLG period Laufzeit futures ügylet financial futures J\HQJ O SLDF bear market KDODV]WRWWIL]HWpV DNNUHGLWtY deferred payment credit KDWiULG ViUIRO\DP forward price (rate) Terminkurs KDWiULG ViUIRO\DP termin price (rate) Terminkurs KDWiULG VEHV]HGpVLPHJEt]iV collection Termininkasso KDWiULG VP YHOHW termin operation Termingeschäft KDWiULG VW ]VGH London International Financial Terminbörse határozott napra szóló váltó fixed-date bill of exchange Datowechsel hátirat endorsement Indossament hausse boom Hausse hausse ügylet bull market Haussegeschäft hitel credit Kredit hitel loan Anleihe hitelbiztosítás credit insurance Kreditversicherung KLWHOH] creditor Gläubiger KLWHOH] creditor Kreditgeber KLWHOIXWDPLG loan Kreditfrist hitelinformációs szolgálat credit reporting service Kreditauskunft hitelkamat interest received Aktivzins hitelkamat interest earned Aktivzins hitelkártya credit card Kreditkarte 6/15

7 hitelképesség credit standing Kreditwürdigkeit hitelképesség credit rating Kreditfähigkeit hitelkeret credit line Kreditrahmen hitelkeret credit margin Kreditrahmen hitelkockázat credit risk Kreditrisiko hitellevél letter of credit (L/C) Kreditbrief hiteltúllépés overdraft (UK) Kreditüberschreitung hivatalos árfolyam offical rate amtlicher Kurs hivatalos árfolyam legal rate amtlicher Kurs KLYDWDORVW ]VGH J\Q N broker Börsenagent KLYDWDORVW ]VGH J\Q N broker Kursmakler holding holding company Dachgesellschaft hossz boom Hausse hosszú pozíció long position lange Position hosszúlejáratú long term langfristig hosszúlejáratú államkötvény Treasury bond langfristige Anleihe hosszúlejáratú államkötvény T-bond Anleihe der öffentlichen Hand hosszúlejáratú államkötvény T-bond öffentliche Anleihe hozam yield Rendite hozzáadott érték Gross Domestic Product (GDP) Bruttoinlandsprodukt(s) LGHJHQW NH liabilities (pl) Fremdkapital idegen váltó bill of exchange Wechsel idegen váltó bill of exchange gezogener Wechsel ideiglenes részvény scrip Interimsaktie ifjúsági betét people Jugendsparheft illeték duty Gebühr illeték duty Taxe ingatlan real estate Immobilien ingatlan assets (pl) Immobilien ingó(ság) personal estate Mobilien inkasszó collection Inkasso intézvény draft Tratte intézvényezés remittance Remittierung intézvényezett drawee Trassat LQWp]YpQ\H] drawer Trassant járadék rent Rente járadék annuity Rente jegybank bank of issue Notenbank jegybank central bank Notenbank jegybanki hitel refinancing loan Refinanzierungskredit jegybanki kamatláb refinancing rate Rediskontzinssatz jelenérték present value Gegenwartswert jelzálog mortgage Hypothek jelzáloghitel credit on mortgage Hypothekarkredit jenki jövedék yankees bond yankeeobligation jóváírás számlán credit Gutschreiben jövedelem income Einkommen jövedelemadó income tax Einkommensteuer M Y EHQLpUWpN future value zukünftiger Wert jutalék, forgalmi commossion Provision jutalék, forgalmi kickback (US) Umsatzkommission jutalék, ügynöki brokerage Courtage jutalék, ügynöki borkerage Agentengebühr kamat interest Zins kamatfelár spread kamatláb interest rate Zinssatz 7/15

8 kamatláb bank rate Zinsfau kamatos kamat compound interest Zinseszins kamatrés interest margin Zinsmarge kamatrés interest margin Zinsspanne kamatszámítási kulcsszám interest divisor Zinsdivisor kamatszelvény nélküli kötvény zero coupon bond Null-Koupon-Obligation kár loss Schaden kár damage Schaden kedvezményezett payee Remittent kedvezményezett payee Begünstigter kemény valuta convertible currency harte Währung kemény valuta hard currency harte Währung kényszerárfolyam forced rate Zwangskurs kereskedelmi bank commercial bank Handelsbank kereskedelmi bank commercial bank Kommerzialbank kereskedelmi bank commercial bank Geschäftsbank kereskedelmi hitel commercial negotiation commercial loan letter of Handelskredit kereskedelmi hitellevél credit kereskedelmi váltó commercial paper Handelswechsel NHUHVNHG Ki] trading house Handelshaus NHUHVNHG Ki] trading house Geschäftshaus keresleti árfolyam bid price Geldkurs keresleti árfolyam buying price Geldkurs keresztárfolyam cross rate Kreuzkurs keresztezett (elszámolási) csekk crossed check gekreuzter Scheck késedelmi kamat default interest Verzugszins készenléti hitel stand-by credit Bereitschaftskredit készenléti hitel stand-by credit Stand-by-Kredit NpV]IL]HW DNNUHGLWtY sight credit NpV]IL]HW DNNUHGLWtY payment cresit NpV]IL]HW NH]HV aval Bürge und Zahler NpV]IL]HW NH]HV aval selbstschuldnerischer Bürge készlet inventory Bestand készlet inventory Vorrat készpénz cash Bargeld készpénz nélküli fizetés by trasfer bargeldlose Zahlung készpénzárfolyam spot price Kassakurs készpénzfizetés payment in cash bare Zahlung készpénzfizetés payment in cash Barzahlung NHWW VDGy]WDWiV double taxation Doppelbesteuerung megállapodás treaty) Doppelbesteuerungsabkommen NHWW ViUIRO\DP double rate Doppelkurs NHWW VRSFLy double option Stellage-Geschäft NHWW VRSFLy double option Doppeloption kezesség guarantee Bürgschaft kézizálog dead pledge Lombard kézizáloghitel credit on security Lombardkredit kézizáloghitel credit on security Sachkredit kibocsátás issue Emission NLHJ\HQOtW J\OHW offset kiíró seller of option Stillhalter kincstár Treasury Staatsschatz kincstári váltó T-bill Schatzwechsel kincstári váltó T-bill Schatzschein kincstárjegy T-note Bundesobligattionen 8/15

9 kitöltetlen csekk blank check Blankoscheck klíring clearing klíringház clearing house Abrechnungsamt klíring-swap clearing-swap kockázat risk Risiko kompenzáció compensation Kompensation kompenzáció compensation ausgeglichener Handel konvertibilitás convertibility Konvertibilität konverzió conversion Konversion konzorcium consortium Konsortium NRUOiWROWIHOHO VVpJ WiUVDViJNIW limited company (Ltd) Gesellschaft mit beschränker Haftung (GmbH) korlátozott konvertibilitás limited convertibility begrenzte Konvertibilität kölcsön loan Anleihe kölcsön loan Darlehen kölcsönös beszámítás clearing költség expenditure Kosten költség cost Kosten költségvetés budget Budget könyv szerinti érték book value Buchwert köteles részvény qualifying stock Pflichtaktie kötelezettség liability Obligo kötelezettség commitment Verbindlichkeit N WHOH] WDUWDOpNRN reserve Mindestreserve N WHOH] WDUWDOpNUiWD cash reserve Mindestreserve kötvény bond Obligattion kötvény debenture (UK) Schuldverschreibung követelés claim Forderung követelés átengedése assignment Zedierung követelés átruházása assignment Zedierung középárfolyam middle rate Mittelkurs középlejáratú medium term mittelfristig középlejáratú állampapír Treasury note mittelfristige Anleihe közkereseti társaság general partnership offene Handelsgesellschaft közös vállalat joint vetrure (J.V.) Joint-Venture közraktárjegy warrant Lagerschein küldvényezés remittance Rimesse különbözeti ügylet straddle Stellage-Geschäft különbözeti ügylet spread Differenzgeschäft különleges lehívási jogok Special Drawing Rights (SDR) Sonderziehungssrechte (SZR) N OV NRQYHUWLELOLWiV convertibility for non-resident externe Komvertibilität kvótarészvény stock without par valute Quotenaktie lakossági hitel consumer credit Konsumtivkredit lát utáni váltó after sight bill Nachsichtwechsel látra szóló sight auf Sicht látra szóló váltó sight draft Sichtwechsel leánybank affiliate bank Affiliation leánybank subsidiary Affiliation OHEHJ iuiro\dp floating rate floatender Kurs leértékelés devaluation Abwertung lejárat maturity Fälligkeit lejárat term Fälligkeit lejárat nélküli hitel credit for unlimited period unbefristeter Kredit leszámitolási hitel discount credit Discontkredit leszámítoló bank bank of discount Escomptebank 9/15

10 leszámítoló bank discount house Diskontbank letét deposit Deposit letéti bank custodian bank Depotbank letéti bank bank of deposit Depotbank letétjegy certificate of deposit (CD) Depositenzertifikat LIBOR LIBOR licit competitiv bidding Lizitation likviditás liquidity Liquidität lízing leasing Leasing lokál akkreditív local credit magán (személy) biztosítás private insurance Privatversicherung megtakarítás saving Ersparnis megtakarítási hányad savings rate Sparquote megterhelés, számlán charging (the account) Belastung megtérítési igény regress Rückgriffsanspruch megvalósíthatósági tanulmány feasibility study Feasibility study mérleg balance sheet Bilanz mérlegelemzés balance sheet analysis Bilanzanalyse mérlegzárás és closing accounts Jahresabschluß PH] JD]GDViVLEL]WRVtWiV agricultural insurance landwirtschaftliche Versicherung minipiac Third Market geregelter Freiverkehr multiopciós kötvény multioption bond Multioptionsobligation munkanélküliségi biztosítás unemployment insurance Arbeitslosenversicherung P N G W NHEHIHNWHWpV direct capital investment direkte Kapitalanlage P N G W NHEHIHNWHWpV direct capital investment Direktinvestition napi hitel call money Tagesgeld(s) napi pénz call negotiation money commercial letter of Tagesgeld(s) negociálandó akkreditív credit negociálás negotiation nem központosított értékpapírpiac over the counter market Freiverkehr nettó külföldi net foreign debt Nettoauslandsposition nettó nemzeti termék net national product (NNP) Nettonationalprodukt névérték face value Nennwert névérték par value Nominalwert névre szóló értékpapír registered securities Namenspepier norminálkamatláb norminal rate Norminalzinsfuß nostro számla Nostro account Nostro-Konto nyereség profit Gewinn nyereség arány price earnings Kurs-Gewinn-Verhältnis nyereségadó profit tax Gewinnsteuer nyílt befektetési társaság open-end investment trust offener Anlagefonds nyílt hitel clean credit offener Kredit nyílt hitel blank credit Blankokredit nyílt hitel open credit offener Kredit nyílt piaci politika open market policy Offenmarktpolitik nyitó árfolyam opening price Eröffnungskurs nyitó árfolyam opening price Anfangskurs Q\XJGtMHO WDNDUpNRVViJLEHWpW retirement savings book Alterssparheft offshore bank offshore bank Offshore-bank okmányos akkreditív documentary credit Dokumentenakkreditiv okmányos beszedési megbízás documentary collection Dokumentarinkasso okmányos csekk documentary check Dokumentarscheck okmányos inkasszó documentary collection Dokumentarinkasso okmányos inkasszó vinkulált módozata vinculated collection vinkuliertes inkasso 10/15

11 omnibusz akkreditív omnibus credit opció option Option opció right of preemption Vorkaufsrecht opció eladója seller of option Stillhalter RSFLyLG puwpnh time value of option Optionszeitwert opció kötési árfolyama exercise price Anschlußkurs opciós díj option price Optionswert opciós kötvény warrant issue Optionsobligation opciós ügylet option Optionsgeschäft országalap fund investing in an individual Länderfonds országkockázat country risk Länderrisiko osztalék dividend Dividende óvás protest Protest óvatolás protest Protest overnight overnight önfinanszírozás self-financing Eigenfinanzierung örökjáradék perpetuity ewige Rente örökjáradék perpetuity Dauerrente packing akkreditív packing credit SiUKX]DPRVW ]VGH Unlisted Securities Market geregelter Markt paritás parity Parität passzívák liabilities (pl) Passiven pénz money Geld pénzáramlás cash flow pénzgazdálkodás cash management Geldmanagement pénzpiac money market Geldmarkt pénztárjegy short terme CD Kassenschein SpQ]WHUHPW KLWHO money-creating credit geldschaffender Kredit pénzújraelosztó hitel moneyredistributing credit geldumverteilender Kredit piac market Markt piaci árfolyam market rate Marktkurs SLDFYH]HW market marker (UK) Freimakler polgári jogi társaság partnership zivilrechtliche Gesellschaft portfólió portfolio Portfolio pozíció position Position preavízós akkreditíív credit with previous notice prémium premium Aufgeld prémium premium Prämie prime rate prime rate profit profit Profit profitráta profit rate Profitrate prompt inkassó spot collection Promptinkasso(s) puha valuta weak currency weiche Währung puha valuta weak currency weiche Währung rablás elleni biztosítás insurance against robbery Baraubungsversicherung ráfordítás expense Aufwand reálkamatláb real rate Realzinsfuß red claused akkreditív red claused credit rediszkontálás refinanszírozás refinancing Refinanzierung refinanszírozási hitel refinancing loan Refinanzierungskredit reinvesztíció reinvestment Wiederanlage rektapapír restrictive security Rektapapier rektaváltó restrictive endorsement Rektaindossament rembours akkreditív rembours credit rembours akkreditív time credit 11/15

12 rendeletre szóló értékpapír order securities Orderpapier rendelvényes payee Wechselnehmer repatriálás repatriation Repatriierung report ügylet carry-over transaction Reportgeschäft report ügylet contango Reportgeschäft report ügylet forwardation Reportgeschäft részjegy, befektetési investment trust share Anteilschein részjegy, szövetkezeti share Anteilschein részleges convertibilitás partial convertibility Teilkonvertibilität részvény share (UK) Aktie részvény stock (US) Aktie részvénydarabolás split Aktiensplit részvényes shareholder (UK) Aktionär részvényes stockholder (US) Aktionär részvényindex stock index Aktienindex részvénykönyv share register (UK) Aktienbuch részvénykönyv stock register (US) Aktienregister részvénytársaság (rt) joint stock company (UK) Aktiengesellschafz (AG) részvénytársaság (rt) public limited company (US) Aktiengesellschafz (AG) UpV]YpQ\W NH share capital (UK) Aktienkapitaé UpV]YpQ\W NH initial capital (US) Aktienkapitaé részvényutalvány warrant Warrant rögzített árfolyam fixed exchange rate fixer Kurs rövid pozíció short position kurze Position rövidlejáratú short term kurzfristig rövidlejáratú állampapír Treasury bill kurzfristige Anleihe rövidlejáratú állampapír Treasury bill Schatzanweisung rövidlejáratú állampapír Treasury bill Reskription rugalmas árfolyam floating rate Schwankender Kurs VDMiWW NH capital resource Eigenkapital saját váltó promissory note eigener Wechsel saját váltó promissory note Eigenwechsel sima beszedési megbízás clean collection spekuláns speculator Spekulant spotnext spotnext straight akkreditív straight credit swap swap switch-ügylet switch szabad ügynök dealer (US) Freimakler szabályozott szabad értékpapírpiac Third Market geregelter Freiverkehr szállítmánybiztosítás transport insurance Transportversicherung szállítmánybiztosítás shipment insurance Transportversicherung számla, könyviteli account Konto számlapénz deposit money Giralgeld szamuráj kötvény Samurai bond Samurai-Obligation szanálás reorganization Sanierung szelvény coupon Coupon szelvényív coupon sheet Couponbogen szelvényutalvány renewal coupon Talon szelvényutalvány talon Talon V]HU] GpV agreement Vertrag V]HU] GpV contract Vertrag szindikátus syndicate Syndikat szokvány practice Gewohnheit szürke árfolyam grey rate Graumarktkurs táblázatok, részvényelemzéshez charts 12/15

13 takarékbetét savings desposit Spareinlage takarékbetétkönyv desposit book Einlageheft takarékbetétkönyv desposit book Sparbuch takaréklevél-betét savings note Sparbrief takaréklpénztár savings bank Sparkasse takarékszámla savings account Sparkonto takarékszövetkezet mutual savings bank Spargenossenschaft takarékszövetkezet credit union Spargenossenschaft társadalombiztosítás (állami) social insurance Sozialversicherung társaság, gazdasági company Gesellschaft társaság, gazdasági business organization (BO) Gesellschaft technikai hitel overdraft (UK) Kreditüberziehung telepes domiciliate Domiziliat telepítés domiciliation Domizilierung telepítés domiciliation Zahlbarstellung telepített váltó domiciled bill of exchange Domizilwechsel teljes konvertibilitás genaral convertibility Vollkonvertibilität teljes konvertibilitás full convertibility Vollkonvertibilität toldat addendum Allonge toldat addendum Anhang tomnext tomnext W NH capital Kapital W NHiUDPOiV capital flow Kapitalstrom W NHiWWpWHO leverage W NHEHIHNWHWpV investment Kapitalanlage W NHIRUJDORPPpUOHJH balance of payments Kapitalverkehrsbilanz W NHIRUJDORPPpUOHJH capital account Kapitalverkehrsbilanz W NHNLYRQiV disinvestment Kapitalentziehung W NHSLDF capital market kapitalmarkt W NpVtWpV compound interest Zinseszins W NpVtWpV capitalization Kapitalisierung W NHV]iPOD capital account Kapitalkonto törlesztés repayment Tilgung törlesztés redemption Tilgung törzskönyv register Grundbuch törzskönyv register Stammbuch törzsrészvény ordinary share (UK) Stammaktie törzsrészvény common stoock (US) Stammaktie W ]VGH exchange Börse W ]VGH bourse Börse W ]VGHLEHMHJ\]pV admission to stock exchange Börsenzulassung W ]VGHLEHMHJ\]pV admission to stock exchange Börseneinführung W ]VGHLMHJ\]pV listing Kotierung W ]VGHLMHJ\]pV quotation Kotierung W ]VGHLNHUHVNHGpV exchange business Börsenhandel W ]VGHLN WpV exchange contract Börsenabschluß W ]VGHLN WpVLiUIRO\DP trading price Abschlußkurs W ]VGHLN WpVLHJ\VpJ round lot Abschlußeinheit W ]VGHLN WpVLHJ\VpJ minimum unit of trading Abschlußeinheit W ]VGHLPHJEt]iV exchange order Börsenauftrag W ]VGHLW NpVtWpV market capitalization Börsenkapitalisierung W ]VGpQMHJ\]HWWpUWpNSDStU listed securities kotiertes Papier W ]VGpQMHJ\]HWWpUWpNSDStU listed securities amtlich notiertes Papier W ]VGpQNtY O over the counter ausserbörslich W ]VGpQNtY OLIRUJDORP over the counter market Freiverkehr W ]VGpQQHPMHJ\]HWWpUWpNSDStU unlisted securities unkotiertes Papier 13/15

14 W ]VGpQQHPMHJ\]HWWpUWpNSDStU unlisted securities amtlich nicht notiertes Papier W ]VGHWDJ Exchange member Börsenmitglied W ]VGHWDJ Exchange member Börsenteilnehmer 7 ]VGHWDQiFV Exchange Council Börsenvorstand tranzitterület transit territory Transitgebiet W ]EL]WRVtWiV fire insurance Feuerversicherung univerzális bank full-service bank Universalbank utalvány payment order Anweisung utalványos payee Begünstigter utalványozott remittee Remittent utazási csekk travellers check Reisescheck utólagosan fizetett kamat interest nachbezahlter Zins J\OHWW ]VGHL transaction Transaktion ügynök agent Agent üzletrész quota Geschäftsteil vagyon property Vermögen vagyonadó property tax Vermögenssteuer vagyonbiztosítás property insurance Sachversicherung vagyonkezelés property management Vermögensverwaltung vagyonösszetétel portfolio Portfolio váltóátruházás endorsement Indossament változó kamatozású hitel roll-over-credit Roll-over-Kredit változó kamatozású kötvény floating rate note Wandelobligatinon változó kamatozású kötvény floating rate note Wandelschuldver-schreibung valuta currency Währung valutaárfolyam exchange rate Valutenkurs valutakosár (currency) basket Währungskorb valutanap value date Valutierung vám customs Zoll vám duty Zoll vámmentesség relief from duty Zollbefreiung vámmentesség relief from duty Zollfreiheit vámszabadkereskedel-mi övezet free trade zone Freihandelszone vámszabadterület duty free zone Zollfreies Gabiet vámtarifa tariff Zolltarif vámunió customs union Zollunion vámút duty line Zollstrasse vámvisszatérítés duty drawback Zollrückvergütung vegyes vállalat joint vetrure (J.V.) Joint-Venture versenytárgyalás tender veszteség loss Verlust vételi árfolyam buying rate Kaufskurs vételi árfolyam bid price Kaufskurs vételi opció call option Kapufsoption virág kötvény Flower bond viszontleszámítolás reduscount Rediscont viszontvásárlás buy-back visszavásárlás repurchase Rückkauf visszkereset regress Regress vostro számla Vostro account Vostro-Konto zálog pledge Pfand zálogjegy certificate of pledge Pfandschein záloglevél mortgage bond Pfandbrief ]iu iuiro\dp closing rate Schlußkurs zárt befektetési társaság closed-end investment trust geschlossener Anlagefonds zsíró by trasfer bargeldlose Zahlung 14/15

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (zero)

Részletesebben

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005 Össze ál lí tot ta: Péter

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz

FOGALOMTÁR. a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz FOGALOMTÁR a Pénz- és tőkepiacok tárgyhoz Adósságszolgálat (Service of debt) Az államadósság utáni tőketörlesztési és a kamatfizetési kötelezettségek teljesítése. Mértékét az adósságszolgálati ráta fejezi

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 13 2 4 6 8 9 17 18 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2 4 6 8 9 10 15 16 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

Nemzetközi pénzügyi piacok és

Nemzetközi pénzügyi piacok és Nemzetközi pénzügyi piacok és termékeik Nemzetközi pénzügyi rendszer Definíció:a pénzügyi piacok működési szabályai és termékeik jellemzői valamint a bennük szereplő pénzügyi intézmények sajátosságai Fő

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

Table of Contents. Brief introduction of Equilor

Table of Contents. Brief introduction of Equilor 2013 Annual Report Table of Contents Summary: financial and corporate information Management Report Equilor Divisions Financial Statement Independent Auditor s Report 4 6 9 17 27 Bálint Szécsényi András

Részletesebben

Final Terms dated 15 July, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 15 July, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 15 July, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of EUR TBC Snowball Autocallable Equity Linked Redemption Notes Linked to a Basket of Equities due July 2018 under

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 21.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 Cégjegyzékszám 1 1 4 2 8 4 2 Időszak éve 26 Könyvvizsgálat?

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ

PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ PÉNZÜGYEK ALAPJAI ELİADÁSVÁZLAT I. A PÉNZ A pénz meghatározása 1. konvenció elmélet (történeti megközelítés) pénz kialakulása pénzhelyettesek modern pénz árupénz és az arany hitelpénz Elsı szakasz: a pénz

Részletesebben

GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR

GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR GAZDASÁGI FOGALOMTÁR ÉS SZÓTÁR KÉSZÍTETTÉK A HATÁRTALANUL PROGRAM KERETÉBEN A BOSA MILICEVIC KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ÉS VARGA ISTVÁN KERESKEDELMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA DIÁKJAI A

Részletesebben

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./

/A pénzügyi piac a pénz erejének közvetítésében szerepet játszó szereplők összessége./ 1. Pénzügyi piacok és részpiacok Pénzügyi piacok szerepe a gazdaságban: Pénzügyi rendszer: olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a

Részletesebben

//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\ TI: Magyar-angol EU-szótár NA: Euro Info Service (megbízó) DT: szótár PD: 1997/11 (elektronikus kiadás) SO: EUROPOLY CD-ROM, Európa Stúdió, Budapest, 1997. KW: Európai Unió KW: EU KW: Phare KW: Tempus

Részletesebben

Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms

Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms Hírközlési és távközlési angol műszaki szótár Hungarian Dictionary of Infocommunications and Telecommunications Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR

HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR HUNGARIAN ENERGY OFFICE - MAGYAR ENERGIA HIVATAL DICTIONARY OF HEO SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR angol magyar A abandonment abolish acceptance price Accounting Department Act on District Heating Act on Gas and

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO

MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO MAGYAR ENERGIA HIVATAL - HUNGARIAN ENERGY OFFICE SZAKKIFEJEZÉS SZÓTÁR DICTIONARY OF HEO magyar angol 1994. évi XLVIII. törvény a villamos energia = Act XLVIII of 1994 on the Generation, termeléséről, szállításáról

Részletesebben

Éves jelentés 2010 Annual report 2010. KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd.

Éves jelentés 2010 Annual report 2010. KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd. Éves jelentés 2010 Annual report 2010 KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd. TARTALOMJEGYZÉK 2 A KDB BANK RÖVID BEMUTATÁSA / PROFILE 3 ÜZLETI EREDMÉNYEK / FINANCIAL Summary 4 ELNÖKI ÜZENET

Részletesebben

Logistics Economics and trade 2. Office equipment. Irodai berendezések

Logistics Economics and trade 2. Office equipment. Irodai berendezések Logistics Economics and trade 2 Office equipment Irodai berendezések 1 calendar naptár 2 desk íróasztal 3 desk diary (BrE) / databook (AmE) határidőnapló 4 desktop computer asztali számítógép 5 document

Részletesebben

Logistics Economics and trade 2. Office equipment. Irodai berendezések

Logistics Economics and trade 2. Office equipment. Irodai berendezések Logistics Economics and trade 2 Office equipment Irodai berendezések 1 calendar naptár 2 desk íróasztal 3 desk diary (BrE) / databook (AmE) határidőnapló 4 desktop computer asztali számítógép 5 document

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT

MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT MILES & MORE MKB HITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS / MILES & MORE-MKB CREDIT CARD APPLICATION AND AGREEMENT Szerződés azonosító száma / ID no. of the agreement:... Kapcsolódó számlacsomag típusa /Type

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

QUAESTOR. Fogalomtár Segédanyag

QUAESTOR. Fogalomtár Segédanyag QUAESTOR Fogalomtár Segédanyag A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg fbb adataiból számolt mutatók. A legfontosabb adósságszolgálati

Részletesebben