6]HUN/ ULQF]9pJHU-XGLW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6]HUN/ ULQF]9pJHU-XGLW"

Átírás

1 3pQ] J\LpUWHOPH] V]yWiU 6]HUN/ ULQF]9pJHU-XGLW adó tax Steuer adókedvezmény tax allowance Steuerbegünstigung adómentesség tax relief adómentesség examption from taxation Seuerfreiheit adós debtor Schuldner adósság debt Schuld adósságállomány gross foreign Bruttoauslandsposition adósságállomány net foreign debt Nettoauslandsposition adósságátütemezés debt rescheduling Umschuldung adósságjegy borrower's note Schuldschein adósságszolgálat debt sevice Schuldendienst adósságszolgálati ráta debt sevice ratio Schuldendienstquote adóvisszatérítés rax refund Steuerrückvergütung adóvisszatérítés tax reimbursement Steuerrückvergütung ajánlat offer Offerte ajánlati árfolyam asked price Briefkurs akcepthitel acceptance credit Akzeptkredit akkreditív letter of credit (L/C) Akkreditiv akkreditív credit Akkreditiv aktívák assets (pl) Aktiven aláírás subscription Zeichnung aláírás subscription Subskription aláíró underwriter Unterzeichner alapítvány foundation Stiffung DODSW NH share capital (UK) Grundkapital DODSW NH initial capital (US) Grundkapital alfogadó acceptor Annehmer alkusz market marker (UK) Freimakler államadósság public debt Staatsverschuldung államháztartás state budget Staatshaushalt államháztartás state budget Etat állampapír government securities Staatpapier államvetési költségvetés state budget Staatsbudget állóeszközök fixed assets Grundmittel(s) állóeszközök fixed assets Anlagevermögen(s) iooyw NH fixed capital fixes Kapital almeghitelezés back to back credit amerikai opció American option amerikanische Option amortizáció amortization Amortization annuitás annuity Annuität apport contribution in kind Apport apport contribution in kind Sacheinlage ár price Preis ár arány price ratio Kurs-Gewinn-Verhältnis arany gold Gold arbitrázs arbitrage Arbitrage DUELWUD]V U arbitrageur Arbitrator árengedmény price allowance Preisabschlag árengedmény price concession Preisabschlag árengedmény hitelfeltételekben discount Skonto árengedmény nyílt discount Rabatt árfolyam rate Kurs 1/15

2 árfolyam price Kurs árfolyambiztosítás hedge Kurssicherung árfolyamingadozás rate fluctuation Kursschwankung árfolyamjegyzés quotation of retes Kursnotierung árfolyamjegyzés quotation of retes amtliches Fixing árfolyamkockázat rate risk Kursrisiko árfolyamkülönbözet margin Kursspanne árfolyamkülönbözet margin Kursmarge árlejtés Dutch auction Auktion árszint price level Preisniveau iuxw ]VGH commodity Warenbörse iuxw ]VGH exchange Warenbörse árverés auction Auktion árverés auction Lizitation áthidalási hitel interim credit Überbrückungskredit áthidalási hitel bridging credit Überbrückungskredit átírás bankszámlák között transfer Giroverkehr átírási csekk collection-only check Verrechnungscheck átlagárfolyam average rate Durchschnittskurs átruházás assignment Abtretung átruházható negotiable negoziabel átruházható negotiable übertragbar átutalás transfer Transfer átutalás transfer Überweisung átutalási betétszámla checking deposit Überweisungskonto átváltás conversion Konversion átváltható kötvény convertible bond Wandelobligation átváltható kötvény convertible bond Wandelschuldverschreibung avizálás notice Aviso(s) avizó advice note Aviso(s) avizó letter of advice Aviso(s) azonnali beszedési megbízás spot collection Promptinkasso(s) ázsió agio Agio(s) baisse ügylet bear market Contremine baisse ügylet slump Baisse balesetbiztosítás accident insurance Unfallversicherung bánatpénz premium Reuegeld(s) bank bank Bank bankelfogadvány acceptance credit Akzeptkredit bankhitel bank loan Bankkredit banki kamatláb bank rate Bankzinsfuß bankjegy bank note Banknote bankjegy bill (US) Banknote bankközi hitel interbank credit Interbankkredit barter barter Barter(s) befektetés investment Aniage befektetés investment Investition befektetési alap investment fund Anlagefonds befektetési alap mutual fund Investionsfonds befektetési társaság investment company Anlagegesellschaft EHIHNWHW YpGHOPH investor protection Anlegerschutz EHOV puwpn intrinsic value innerer wert EHOV NRQYHUWLELOLWiV convertibility for resident Inländerkonvertibilität EHOV PHJWpU OpVLUiWD internal rate of return interner Zinsfuß EHOV PHJWpU OpVLUiWD internal rate of return effektive Verzinsung 2/15

3 EHPXWDWiVXWiQPHJKDWiUR]RWWLG elteltével esedékes váltó bill payable at a fixed period after sight Nachsichtwechsel bemutatásra szóló váltó sight bill Sichtwechsel bemutatóra szóló értékpapír bearer securities Inhaberpapier(s) bennfentes insider beruházás investment Anlage beruházás investment Investion beruházási hitel investment loan Investionskredit beruházási hitel investment loan Anlagekredit beszedési megbízás collection Inkasso bessz down turn Baisse betegségbiztosítás sickness insurance Krankenversicherung betésti társaság limited partnership Kommanditgesellschaft betét deposit Einlage betéti kamat interest paid habenzins betétjegy certificate of deposit (CD) Einlagenzertifikat betöréses lopás elleni biztosítás insurance against theft Versicherung gegen Einbruchdiebstahl betti kamat interest paid Passivzins betti kamat interst paid Einlagezins bianco csekk blank check Blankoscheck bizomány commision Kommission bizomány commision Konsignation bizományos commissioner Kommissionäre bizonylat advice Dokument(s) bizonylat advice Unterlage biztosítás insurance Versicherung biztosítás assurance (UK) Versicherung bonitás solvency Bonität bóvli kötvény junk bond Junk-Obligation bruttó hazai termék (GDP) Gross Domestic Product (GDP) Bruttoinlandsprodukt(s) bruttó külföldi debt Bruttoauslandsposition bruttó nemzeti termék (GNP) Gross National Product (GNP) Bruttonationalproduct(s) cedálás assignment Zedierung cég firm Firma cég house Firma cég establishment Firma cégbejegyzés registration at the Registry Court Firmenregistrierung cégbejegyzés Court Firmenregistrierung cégbíróság Registry Court Firmencourt(s) cégjegyzék company register Firmenregister(s) cégjegyzés registration Firmeneintragung cégjegyzés registration Firmierung cesszió assignment Übertragung címezett drawee Bezogener címezett remittee Remittent clean akkreditív clean credit clean inkasszó clean collection clghitel suppliers credit Firmenkredit csekk cheque (UK) Scheck csekk check (US) Check csekk-kártya check card Scheckkarte csekkszámla checking account Scheckkonto(s) csendestárs silent partner stiller Gesellschafter csendestárs sleeping partner stiller Teilhaber cserearány külkereskedelmi terms of trade FV G bankruptcy Konkurs 3/15

4 FV G bankruptcy Bankrott FV GHOMiUiV bankruptcy procedures Konkursverfahren FV GHOMiUiV bankruptcy proceedings Konkursverfahren FV GW PHJ bankrupt s estate Konkursmasse FV GW PHJ bankrupt s estate Konkursvermögen(s) FV NNHQWpUWpN N WYpQ\ assented bond notieidende Obligation FV NNHQWpUWpN N WYpQ\ bond in default notieidende Obligation darabolás denomination Stückelung de facto konvertibilitás de facto convertibility de facto Konvertibilität de jure konvertibilitás de jure convertibility de jure Konvertibilität deport ügylet backwardation Deport deport ügylet deport Deport deviza foreign exchange Devise devizaárfolyam exchange rate Devisenkurs devizabelföldi resident Deviseninländer devizakülföldi non-resident Devisenausländer devizaszámla foreign exchange account Devisenkonto(s) diszázsió discount Disagio(s) diszázsió disagio Abschlag diszkont discount Diskont diszkontálás discounting in advance Eskomptierung diszkontálás discounting in advance Diskontierung diszkontálás discounting in advance Abzinsung diszkontláb discount rate Diskontsatz dömping dumping egyenleg balance Saldo egyensúly equilibrium Gleichgewicht(s) egyesülés union Vereinigung egyesülés association Vereinigung egyetemleges adósság joint liability Solidarschuld HJ\HWHPOHJHVIHOHO VVpJ joint and several guarantee solidarische Bürgschaft egyetemleges kezes joint (and several) guarantee solidarische Bürgschaft egynapos hitel call money Callgeld(s) egynapos pénz call money Callgeld(s) egységes árfolyam uniform price Einheitskurs eladási árfolyam selling rate Verkaufskurs eladási árfolyam offer rate Verkaufskurs eladási opció put option Verkaufsoption elektronikus fizetés electronic payment elektronische Bezahlung életbiztosítás life insurance Lebensversicherung elévülés prescription Verjährung elfogadás acceptance Annahme elfogadás acceptance Akzept(s) elfogadó acceptor Zahlungsempfänger elfogadvány acceptance Akzept(s) elfogadvány bank bill Bankakzept elfogadvány bankers'acceptance Bankakzept elfogadványhitel acceptance credit Akzeptkredit HOOHQWpWHOH] NHUHVNHGHOHP counter trade ellenüzlet counter trade HO OHJ advance (money) Vorschuß HO OHJHVYHO ]HWHVHQOHYRQW discount vorbezahlter Zins HO W ]VGH Unlisted Securities Market geregelter Markt HO ]HWHVpUWHVtWpV DNNUHGLWtY notified credit HOV EEVpJLUpV]YpQ\ preffered stock (US) Prioritätsaktie 4/15

5 HOV EEVpJLUpV]YpQ\ HOV UDQJ~YiOODOWRNUpV]YpQ\HL86$ ban blue chips elszámolás by trasfer bargeldlose Zahlung elszámolás clearing elszámoló csekk account-only check Verrechnungscheck elszámolóház clearing office Abrechnungsamt élvezeti jegy dividend-right certificate Genußschein elzálogosítás pledge Verpfändung emisszió issue Emission eredmény profit Ergebnis eredmény benefit Ergebnis eredmény equity Ergebnis HU V G SLDF bull market érték value Wert értékcsökkenési leírás writing off Abschreibung értékcsökkenési leírás (provision for) depreciation Abschreibung értékkülönbözet spread Ecart értékkülönbözet margin Spanne értéknövekedési adó value added tax Mehrwertsteuer értékpapír securities Wertpapier értékpapír securities Papier értékpapírhozam yield Rendite értékpapírkihelyezeés placement Placierung értékpapír-tárca portfolio Portfolio puwpnw ]VGH stock exchange Effektenbörse puwpnw ]VGH bourse Wertpapierbörse esedékesség napja maturity date Fälligkeitstag esedékesség napja due date Verfalltag eszközök assets (pl) Aktiven eurodeviza eurocurrency Eurowährung eurokötvény eurobond Euroanleihe eurokötvény eurobond Eurobligation európai opció European option europäische Option faktorálás factoring Factoring fedezet collateral security Deckung IHGH]HWL J\OHWN W hedger fedezetlenség uncovered position nicht gedeckte Schuld fedezetlenség uncovered position Découvert fekete árfolyam black market rate (UK) Schwarzmarktkurs fekete árfolyam bootleg rate (US) schwarzer Kurs felár premium Aufschlag IHOHO VVpJLEL]WRVtWiV liability insurance Haftpflichtversicherung felértékelés revaluation Aufwertung felszámolás liquidation Liguidation felszámolás winding-up Auflösung IHOW OW G DNNUHGLWtY revolving credit revolvierendes Akkreditiv fiexibilis árfolyam floating rate floatender Kurs finanszírozás financing Finanzierung fix árfolyam fixed exchange rate fester Kurs fix kamatozású hitel fixed rate loan festverzinslicher Kredit fix kamatozású kötvény fixed rate bond festverzinsliche Obligation fizetési csekk open check offener Check fizetési mérleg balance of payments Zahlungsbilanz fizetési nap maturity Verfalltag fizetési nap expiry Fälligkeitsdatum 5/15

6 fizetésképtelenség insolvency Zahlungsunfähigkeit fizetésképtelenség insolvency Illiquidität IL]HW NpSHVVpJ solvency Zahlungsfähigkeit fogyasztási adó consumption tax Konsumsteuer fogyasztási adó excise tax Konsumsteuer fogyasztói hitel clean credit Personalkredit folyó fizetési mérleg balance of payments Dienstleistungsbilanz folyó fizetési mérleg current account Dienstleistungsbilanz folyószámla current account Kontokorrent folyószámlahitel book credit Kontokorrentkredit folyószámlahitel overdraft (UK) Kontokorrentkredit folyószámlahitel current account credit (US) Kontokorrentkredit forfetírozás forfeiting Forfaitierung forgalmi adó purchase tax Umsatzsteuer forgalmi adó sales tax (US) Umsatzsteuer forgalmi adó cascade tax Umsatzsteuer forgalmi adó turnover tax Umsatzsteuer forgalomképes (okmány) negotiable negoziabel forgási sebesség circulation velocity Umlaufsgeschwindigkeit forgatás endorsement Indossament forgatmány endorsement Indossament forgatmányos endorsee Indossar forgató endorser Indossant forgóeszköz-hitel working capital loan Umlaufmittelkredit forgóeszközök operating assets Umlaufmittel forgóeszközök current assets (pl) Umlaufvermögen IRUJyW NH working capital zirkulierendes Kapital IRUJyW NH oparting capital zirkulierendes Kapital forrásadó fax at cource Quellensteuer forrásadó withholding tax Quellensteuer források liabilities (pl) Passiven forward ügylet forward IXWDPLG term Laufzeit IXWDPLG period Laufzeit futures ügylet financial futures J\HQJ O SLDF bear market KDODV]WRWWIL]HWpV DNNUHGLWtY deferred payment credit KDWiULG ViUIRO\DP forward price (rate) Terminkurs KDWiULG ViUIRO\DP termin price (rate) Terminkurs KDWiULG VEHV]HGpVLPHJEt]iV collection Termininkasso KDWiULG VP YHOHW termin operation Termingeschäft KDWiULG VW ]VGH London International Financial Terminbörse határozott napra szóló váltó fixed-date bill of exchange Datowechsel hátirat endorsement Indossament hausse boom Hausse hausse ügylet bull market Haussegeschäft hitel credit Kredit hitel loan Anleihe hitelbiztosítás credit insurance Kreditversicherung KLWHOH] creditor Gläubiger KLWHOH] creditor Kreditgeber KLWHOIXWDPLG loan Kreditfrist hitelinformációs szolgálat credit reporting service Kreditauskunft hitelkamat interest received Aktivzins hitelkamat interest earned Aktivzins hitelkártya credit card Kreditkarte 6/15

7 hitelképesség credit standing Kreditwürdigkeit hitelképesség credit rating Kreditfähigkeit hitelkeret credit line Kreditrahmen hitelkeret credit margin Kreditrahmen hitelkockázat credit risk Kreditrisiko hitellevél letter of credit (L/C) Kreditbrief hiteltúllépés overdraft (UK) Kreditüberschreitung hivatalos árfolyam offical rate amtlicher Kurs hivatalos árfolyam legal rate amtlicher Kurs KLYDWDORVW ]VGH J\Q N broker Börsenagent KLYDWDORVW ]VGH J\Q N broker Kursmakler holding holding company Dachgesellschaft hossz boom Hausse hosszú pozíció long position lange Position hosszúlejáratú long term langfristig hosszúlejáratú államkötvény Treasury bond langfristige Anleihe hosszúlejáratú államkötvény T-bond Anleihe der öffentlichen Hand hosszúlejáratú államkötvény T-bond öffentliche Anleihe hozam yield Rendite hozzáadott érték Gross Domestic Product (GDP) Bruttoinlandsprodukt(s) LGHJHQW NH liabilities (pl) Fremdkapital idegen váltó bill of exchange Wechsel idegen váltó bill of exchange gezogener Wechsel ideiglenes részvény scrip Interimsaktie ifjúsági betét people Jugendsparheft illeték duty Gebühr illeték duty Taxe ingatlan real estate Immobilien ingatlan assets (pl) Immobilien ingó(ság) personal estate Mobilien inkasszó collection Inkasso intézvény draft Tratte intézvényezés remittance Remittierung intézvényezett drawee Trassat LQWp]YpQ\H] drawer Trassant járadék rent Rente járadék annuity Rente jegybank bank of issue Notenbank jegybank central bank Notenbank jegybanki hitel refinancing loan Refinanzierungskredit jegybanki kamatláb refinancing rate Rediskontzinssatz jelenérték present value Gegenwartswert jelzálog mortgage Hypothek jelzáloghitel credit on mortgage Hypothekarkredit jenki jövedék yankees bond yankeeobligation jóváírás számlán credit Gutschreiben jövedelem income Einkommen jövedelemadó income tax Einkommensteuer M Y EHQLpUWpN future value zukünftiger Wert jutalék, forgalmi commossion Provision jutalék, forgalmi kickback (US) Umsatzkommission jutalék, ügynöki brokerage Courtage jutalék, ügynöki borkerage Agentengebühr kamat interest Zins kamatfelár spread kamatláb interest rate Zinssatz 7/15

8 kamatláb bank rate Zinsfau kamatos kamat compound interest Zinseszins kamatrés interest margin Zinsmarge kamatrés interest margin Zinsspanne kamatszámítási kulcsszám interest divisor Zinsdivisor kamatszelvény nélküli kötvény zero coupon bond Null-Koupon-Obligation kár loss Schaden kár damage Schaden kedvezményezett payee Remittent kedvezményezett payee Begünstigter kemény valuta convertible currency harte Währung kemény valuta hard currency harte Währung kényszerárfolyam forced rate Zwangskurs kereskedelmi bank commercial bank Handelsbank kereskedelmi bank commercial bank Kommerzialbank kereskedelmi bank commercial bank Geschäftsbank kereskedelmi hitel commercial negotiation commercial loan letter of Handelskredit kereskedelmi hitellevél credit kereskedelmi váltó commercial paper Handelswechsel NHUHVNHG Ki] trading house Handelshaus NHUHVNHG Ki] trading house Geschäftshaus keresleti árfolyam bid price Geldkurs keresleti árfolyam buying price Geldkurs keresztárfolyam cross rate Kreuzkurs keresztezett (elszámolási) csekk crossed check gekreuzter Scheck késedelmi kamat default interest Verzugszins készenléti hitel stand-by credit Bereitschaftskredit készenléti hitel stand-by credit Stand-by-Kredit NpV]IL]HW DNNUHGLWtY sight credit NpV]IL]HW DNNUHGLWtY payment cresit NpV]IL]HW NH]HV aval Bürge und Zahler NpV]IL]HW NH]HV aval selbstschuldnerischer Bürge készlet inventory Bestand készlet inventory Vorrat készpénz cash Bargeld készpénz nélküli fizetés by trasfer bargeldlose Zahlung készpénzárfolyam spot price Kassakurs készpénzfizetés payment in cash bare Zahlung készpénzfizetés payment in cash Barzahlung NHWW VDGy]WDWiV double taxation Doppelbesteuerung megállapodás treaty) Doppelbesteuerungsabkommen NHWW ViUIRO\DP double rate Doppelkurs NHWW VRSFLy double option Stellage-Geschäft NHWW VRSFLy double option Doppeloption kezesség guarantee Bürgschaft kézizálog dead pledge Lombard kézizáloghitel credit on security Lombardkredit kézizáloghitel credit on security Sachkredit kibocsátás issue Emission NLHJ\HQOtW J\OHW offset kiíró seller of option Stillhalter kincstár Treasury Staatsschatz kincstári váltó T-bill Schatzwechsel kincstári váltó T-bill Schatzschein kincstárjegy T-note Bundesobligattionen 8/15

9 kitöltetlen csekk blank check Blankoscheck klíring clearing klíringház clearing house Abrechnungsamt klíring-swap clearing-swap kockázat risk Risiko kompenzáció compensation Kompensation kompenzáció compensation ausgeglichener Handel konvertibilitás convertibility Konvertibilität konverzió conversion Konversion konzorcium consortium Konsortium NRUOiWROWIHOHO VVpJ WiUVDViJNIW limited company (Ltd) Gesellschaft mit beschränker Haftung (GmbH) korlátozott konvertibilitás limited convertibility begrenzte Konvertibilität kölcsön loan Anleihe kölcsön loan Darlehen kölcsönös beszámítás clearing költség expenditure Kosten költség cost Kosten költségvetés budget Budget könyv szerinti érték book value Buchwert köteles részvény qualifying stock Pflichtaktie kötelezettség liability Obligo kötelezettség commitment Verbindlichkeit N WHOH] WDUWDOpNRN reserve Mindestreserve N WHOH] WDUWDOpNUiWD cash reserve Mindestreserve kötvény bond Obligattion kötvény debenture (UK) Schuldverschreibung követelés claim Forderung követelés átengedése assignment Zedierung követelés átruházása assignment Zedierung középárfolyam middle rate Mittelkurs középlejáratú medium term mittelfristig középlejáratú állampapír Treasury note mittelfristige Anleihe közkereseti társaság general partnership offene Handelsgesellschaft közös vállalat joint vetrure (J.V.) Joint-Venture közraktárjegy warrant Lagerschein küldvényezés remittance Rimesse különbözeti ügylet straddle Stellage-Geschäft különbözeti ügylet spread Differenzgeschäft különleges lehívási jogok Special Drawing Rights (SDR) Sonderziehungssrechte (SZR) N OV NRQYHUWLELOLWiV convertibility for non-resident externe Komvertibilität kvótarészvény stock without par valute Quotenaktie lakossági hitel consumer credit Konsumtivkredit lát utáni váltó after sight bill Nachsichtwechsel látra szóló sight auf Sicht látra szóló váltó sight draft Sichtwechsel leánybank affiliate bank Affiliation leánybank subsidiary Affiliation OHEHJ iuiro\dp floating rate floatender Kurs leértékelés devaluation Abwertung lejárat maturity Fälligkeit lejárat term Fälligkeit lejárat nélküli hitel credit for unlimited period unbefristeter Kredit leszámitolási hitel discount credit Discontkredit leszámítoló bank bank of discount Escomptebank 9/15

10 leszámítoló bank discount house Diskontbank letét deposit Deposit letéti bank custodian bank Depotbank letéti bank bank of deposit Depotbank letétjegy certificate of deposit (CD) Depositenzertifikat LIBOR LIBOR licit competitiv bidding Lizitation likviditás liquidity Liquidität lízing leasing Leasing lokál akkreditív local credit magán (személy) biztosítás private insurance Privatversicherung megtakarítás saving Ersparnis megtakarítási hányad savings rate Sparquote megterhelés, számlán charging (the account) Belastung megtérítési igény regress Rückgriffsanspruch megvalósíthatósági tanulmány feasibility study Feasibility study mérleg balance sheet Bilanz mérlegelemzés balance sheet analysis Bilanzanalyse mérlegzárás és closing accounts Jahresabschluß PH] JD]GDViVLEL]WRVtWiV agricultural insurance landwirtschaftliche Versicherung minipiac Third Market geregelter Freiverkehr multiopciós kötvény multioption bond Multioptionsobligation munkanélküliségi biztosítás unemployment insurance Arbeitslosenversicherung P N G W NHEHIHNWHWpV direct capital investment direkte Kapitalanlage P N G W NHEHIHNWHWpV direct capital investment Direktinvestition napi hitel call money Tagesgeld(s) napi pénz call negotiation money commercial letter of Tagesgeld(s) negociálandó akkreditív credit negociálás negotiation nem központosított értékpapírpiac over the counter market Freiverkehr nettó külföldi net foreign debt Nettoauslandsposition nettó nemzeti termék net national product (NNP) Nettonationalprodukt névérték face value Nennwert névérték par value Nominalwert névre szóló értékpapír registered securities Namenspepier norminálkamatláb norminal rate Norminalzinsfuß nostro számla Nostro account Nostro-Konto nyereség profit Gewinn nyereség arány price earnings Kurs-Gewinn-Verhältnis nyereségadó profit tax Gewinnsteuer nyílt befektetési társaság open-end investment trust offener Anlagefonds nyílt hitel clean credit offener Kredit nyílt hitel blank credit Blankokredit nyílt hitel open credit offener Kredit nyílt piaci politika open market policy Offenmarktpolitik nyitó árfolyam opening price Eröffnungskurs nyitó árfolyam opening price Anfangskurs Q\XJGtMHO WDNDUpNRVViJLEHWpW retirement savings book Alterssparheft offshore bank offshore bank Offshore-bank okmányos akkreditív documentary credit Dokumentenakkreditiv okmányos beszedési megbízás documentary collection Dokumentarinkasso okmányos csekk documentary check Dokumentarscheck okmányos inkasszó documentary collection Dokumentarinkasso okmányos inkasszó vinkulált módozata vinculated collection vinkuliertes inkasso 10/15

11 omnibusz akkreditív omnibus credit opció option Option opció right of preemption Vorkaufsrecht opció eladója seller of option Stillhalter RSFLyLG puwpnh time value of option Optionszeitwert opció kötési árfolyama exercise price Anschlußkurs opciós díj option price Optionswert opciós kötvény warrant issue Optionsobligation opciós ügylet option Optionsgeschäft országalap fund investing in an individual Länderfonds országkockázat country risk Länderrisiko osztalék dividend Dividende óvás protest Protest óvatolás protest Protest overnight overnight önfinanszírozás self-financing Eigenfinanzierung örökjáradék perpetuity ewige Rente örökjáradék perpetuity Dauerrente packing akkreditív packing credit SiUKX]DPRVW ]VGH Unlisted Securities Market geregelter Markt paritás parity Parität passzívák liabilities (pl) Passiven pénz money Geld pénzáramlás cash flow pénzgazdálkodás cash management Geldmanagement pénzpiac money market Geldmarkt pénztárjegy short terme CD Kassenschein SpQ]WHUHPW KLWHO money-creating credit geldschaffender Kredit pénzújraelosztó hitel moneyredistributing credit geldumverteilender Kredit piac market Markt piaci árfolyam market rate Marktkurs SLDFYH]HW market marker (UK) Freimakler polgári jogi társaság partnership zivilrechtliche Gesellschaft portfólió portfolio Portfolio pozíció position Position preavízós akkreditíív credit with previous notice prémium premium Aufgeld prémium premium Prämie prime rate prime rate profit profit Profit profitráta profit rate Profitrate prompt inkassó spot collection Promptinkasso(s) puha valuta weak currency weiche Währung puha valuta weak currency weiche Währung rablás elleni biztosítás insurance against robbery Baraubungsversicherung ráfordítás expense Aufwand reálkamatláb real rate Realzinsfuß red claused akkreditív red claused credit rediszkontálás refinanszírozás refinancing Refinanzierung refinanszírozási hitel refinancing loan Refinanzierungskredit reinvesztíció reinvestment Wiederanlage rektapapír restrictive security Rektapapier rektaváltó restrictive endorsement Rektaindossament rembours akkreditív rembours credit rembours akkreditív time credit 11/15

12 rendeletre szóló értékpapír order securities Orderpapier rendelvényes payee Wechselnehmer repatriálás repatriation Repatriierung report ügylet carry-over transaction Reportgeschäft report ügylet contango Reportgeschäft report ügylet forwardation Reportgeschäft részjegy, befektetési investment trust share Anteilschein részjegy, szövetkezeti share Anteilschein részleges convertibilitás partial convertibility Teilkonvertibilität részvény share (UK) Aktie részvény stock (US) Aktie részvénydarabolás split Aktiensplit részvényes shareholder (UK) Aktionär részvényes stockholder (US) Aktionär részvényindex stock index Aktienindex részvénykönyv share register (UK) Aktienbuch részvénykönyv stock register (US) Aktienregister részvénytársaság (rt) joint stock company (UK) Aktiengesellschafz (AG) részvénytársaság (rt) public limited company (US) Aktiengesellschafz (AG) UpV]YpQ\W NH share capital (UK) Aktienkapitaé UpV]YpQ\W NH initial capital (US) Aktienkapitaé részvényutalvány warrant Warrant rögzített árfolyam fixed exchange rate fixer Kurs rövid pozíció short position kurze Position rövidlejáratú short term kurzfristig rövidlejáratú állampapír Treasury bill kurzfristige Anleihe rövidlejáratú állampapír Treasury bill Schatzanweisung rövidlejáratú állampapír Treasury bill Reskription rugalmas árfolyam floating rate Schwankender Kurs VDMiWW NH capital resource Eigenkapital saját váltó promissory note eigener Wechsel saját váltó promissory note Eigenwechsel sima beszedési megbízás clean collection spekuláns speculator Spekulant spotnext spotnext straight akkreditív straight credit swap swap switch-ügylet switch szabad ügynök dealer (US) Freimakler szabályozott szabad értékpapírpiac Third Market geregelter Freiverkehr szállítmánybiztosítás transport insurance Transportversicherung szállítmánybiztosítás shipment insurance Transportversicherung számla, könyviteli account Konto számlapénz deposit money Giralgeld szamuráj kötvény Samurai bond Samurai-Obligation szanálás reorganization Sanierung szelvény coupon Coupon szelvényív coupon sheet Couponbogen szelvényutalvány renewal coupon Talon szelvényutalvány talon Talon V]HU] GpV agreement Vertrag V]HU] GpV contract Vertrag szindikátus syndicate Syndikat szokvány practice Gewohnheit szürke árfolyam grey rate Graumarktkurs táblázatok, részvényelemzéshez charts 12/15

13 takarékbetét savings desposit Spareinlage takarékbetétkönyv desposit book Einlageheft takarékbetétkönyv desposit book Sparbuch takaréklevél-betét savings note Sparbrief takaréklpénztár savings bank Sparkasse takarékszámla savings account Sparkonto takarékszövetkezet mutual savings bank Spargenossenschaft takarékszövetkezet credit union Spargenossenschaft társadalombiztosítás (állami) social insurance Sozialversicherung társaság, gazdasági company Gesellschaft társaság, gazdasági business organization (BO) Gesellschaft technikai hitel overdraft (UK) Kreditüberziehung telepes domiciliate Domiziliat telepítés domiciliation Domizilierung telepítés domiciliation Zahlbarstellung telepített váltó domiciled bill of exchange Domizilwechsel teljes konvertibilitás genaral convertibility Vollkonvertibilität teljes konvertibilitás full convertibility Vollkonvertibilität toldat addendum Allonge toldat addendum Anhang tomnext tomnext W NH capital Kapital W NHiUDPOiV capital flow Kapitalstrom W NHiWWpWHO leverage W NHEHIHNWHWpV investment Kapitalanlage W NHIRUJDORPPpUOHJH balance of payments Kapitalverkehrsbilanz W NHIRUJDORPPpUOHJH capital account Kapitalverkehrsbilanz W NHNLYRQiV disinvestment Kapitalentziehung W NHSLDF capital market kapitalmarkt W NpVtWpV compound interest Zinseszins W NpVtWpV capitalization Kapitalisierung W NHV]iPOD capital account Kapitalkonto törlesztés repayment Tilgung törlesztés redemption Tilgung törzskönyv register Grundbuch törzskönyv register Stammbuch törzsrészvény ordinary share (UK) Stammaktie törzsrészvény common stoock (US) Stammaktie W ]VGH exchange Börse W ]VGH bourse Börse W ]VGHLEHMHJ\]pV admission to stock exchange Börsenzulassung W ]VGHLEHMHJ\]pV admission to stock exchange Börseneinführung W ]VGHLMHJ\]pV listing Kotierung W ]VGHLMHJ\]pV quotation Kotierung W ]VGHLNHUHVNHGpV exchange business Börsenhandel W ]VGHLN WpV exchange contract Börsenabschluß W ]VGHLN WpVLiUIRO\DP trading price Abschlußkurs W ]VGHLN WpVLHJ\VpJ round lot Abschlußeinheit W ]VGHLN WpVLHJ\VpJ minimum unit of trading Abschlußeinheit W ]VGHLPHJEt]iV exchange order Börsenauftrag W ]VGHLW NpVtWpV market capitalization Börsenkapitalisierung W ]VGpQMHJ\]HWWpUWpNSDStU listed securities kotiertes Papier W ]VGpQMHJ\]HWWpUWpNSDStU listed securities amtlich notiertes Papier W ]VGpQNtY O over the counter ausserbörslich W ]VGpQNtY OLIRUJDORP over the counter market Freiverkehr W ]VGpQQHPMHJ\]HWWpUWpNSDStU unlisted securities unkotiertes Papier 13/15

14 W ]VGpQQHPMHJ\]HWWpUWpNSDStU unlisted securities amtlich nicht notiertes Papier W ]VGHWDJ Exchange member Börsenmitglied W ]VGHWDJ Exchange member Börsenteilnehmer 7 ]VGHWDQiFV Exchange Council Börsenvorstand tranzitterület transit territory Transitgebiet W ]EL]WRVtWiV fire insurance Feuerversicherung univerzális bank full-service bank Universalbank utalvány payment order Anweisung utalványos payee Begünstigter utalványozott remittee Remittent utazási csekk travellers check Reisescheck utólagosan fizetett kamat interest nachbezahlter Zins J\OHWW ]VGHL transaction Transaktion ügynök agent Agent üzletrész quota Geschäftsteil vagyon property Vermögen vagyonadó property tax Vermögenssteuer vagyonbiztosítás property insurance Sachversicherung vagyonkezelés property management Vermögensverwaltung vagyonösszetétel portfolio Portfolio váltóátruházás endorsement Indossament változó kamatozású hitel roll-over-credit Roll-over-Kredit változó kamatozású kötvény floating rate note Wandelobligatinon változó kamatozású kötvény floating rate note Wandelschuldver-schreibung valuta currency Währung valutaárfolyam exchange rate Valutenkurs valutakosár (currency) basket Währungskorb valutanap value date Valutierung vám customs Zoll vám duty Zoll vámmentesség relief from duty Zollbefreiung vámmentesség relief from duty Zollfreiheit vámszabadkereskedel-mi övezet free trade zone Freihandelszone vámszabadterület duty free zone Zollfreies Gabiet vámtarifa tariff Zolltarif vámunió customs union Zollunion vámút duty line Zollstrasse vámvisszatérítés duty drawback Zollrückvergütung vegyes vállalat joint vetrure (J.V.) Joint-Venture versenytárgyalás tender veszteség loss Verlust vételi árfolyam buying rate Kaufskurs vételi árfolyam bid price Kaufskurs vételi opció call option Kapufsoption virág kötvény Flower bond viszontleszámítolás reduscount Rediscont viszontvásárlás buy-back visszavásárlás repurchase Rückkauf visszkereset regress Regress vostro számla Vostro account Vostro-Konto zálog pledge Pfand zálogjegy certificate of pledge Pfandschein záloglevél mortgage bond Pfandbrief ]iu iuiro\dp closing rate Schlußkurs zárt befektetési társaság closed-end investment trust geschlossener Anlagefonds zsíró by trasfer bargeldlose Zahlung 14/15

15 zsíró transfer Giro zsíróforgalom clrearing operations Giroverkehr zsírópénz deposit money Giralgeld preferred share (UK) Vorzugsaktie credit information bureau Kreditauskunft 15/15

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban

Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban - Általános Fel tudok venni pénzt külön díjak fizetése nélkül? Érdeklődés, hogy adódhatnak-e költségek, ha pénzt vesz fel egy bizonyos országban Mennyi a költsége annak, ha nem a saját bankom automatáját

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 2. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Pénzügyi eszközök értékelése Az eszközök piaci értékelésének becslésére a jelenérték

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

1 Határidős szerződések és opciók. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 1 Határidős szerződések és opciók 1 Mi egy származékos pénzügyi termék (derivative)? Értéke egy másik eszköz, vagyontárgy (asset) feltételezett jövőbeli értékétől függ. Pl.: határidős szerződés, opciók,

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÓTÁR Annuitás (évjáradék)... Állampapír... Árfolyam... Árfolyamingadozás... Árfolyamkülönbözet... Árfolyamnyereség...

PÉNZÜGYI SZÓTÁR Annuitás (évjáradék)... Állampapír... Árfolyam... Árfolyamingadozás... Árfolyamkülönbözet... Árfolyamnyereség... PÉNZÜGYI SZÓTÁR Annuitás (évjáradék)... nem más, mint meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó tagú járadék. Pl. lakáshitel törlesztés. Állampapír... az állam által

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július vezet a "mesothelioma"

Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július vezet a mesothelioma Legjobban fizetõ adsense kulcsszavak, július 2007 - vezet a "mesothelioma" Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Közzétették a július hónapi legjobban fizetõ google adsense kulcsszavainak listáit.kulcsszavak

Részletesebben

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Pénzügyek alapjai. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: udapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Pénzügyek alapjai Név: soport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

7 Swap (csere) Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

7 Swap (csere) Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 7 Swap (csere) 1 Swap: (csere ügylet) valamely pénzügyi termék cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből áll. Első: 1980 2 Plain

Részletesebben

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 5 Forward és Futures Árazás 1 Fogyasztási vs beruházási javak Beruházási célú javak (pl. arany, ezüst, ingatlan, műkincsek, stb.) Fogyasztási javak (pl. ércek, nyersfémek, olaj, kőszén, fél sertés, stb.)

Részletesebben

8-9 Opciós piacok. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

8-9 Opciós piacok. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 8-9 Opciós piacok 1 Opció típusok Call: vételi jog Put: eladási jog Európai opció: csak lejáratkor érvényesíthető Amerikai opció: lejáratig bármikor érvényesíthető Pozíciók: long call, long put (vételi

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Egyes bankügyletek. Forrásoldali (passzív) ügyletek

Egyes bankügyletek. Forrásoldali (passzív) ügyletek Egyes bankügyletek Forrásoldali (passzív) ügyletek Fizetésiszámla-szerződés (Bankszámlaszerződés) Folyószámlaszerződés Betétügylet Betét és intézményvédelem Pénzforgalmi ügyletek Devizaügyletek 1 Bankügyletek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

4 Kamatlábak. Options, Futures, and Other Derivatives 8th Edition, Copyright John C. Hull

4 Kamatlábak. Options, Futures, and Other Derivatives 8th Edition, Copyright John C. Hull 4 Kamatlábak 1 Típusok Jegybanki alapkamat LIBOR (London Interbank Offered Rate, naponta, AA minősítésű partnereknek kölcsön) BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate) Repo kamatláb (repurchase, értékpapír

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez 2009. április

Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez 2009. április Ábrakészlet az MNB előzetes statisztikai mérlegéről szóló közleményhez. április. ábra: A hitelintézetek tartalékkötelezettségének alakulása Reserve requirements of credit institutions Monthly average of

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money)

A pénz időértéke. Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások. A pénz időértéke (Time Value of Money) Vállalati pénzügyek III.-IV. előadások A pénz időértéke A pénz időértéke (Time Value of Money) Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz. A mai pénz befektethető, kamatot eredményez A

Részletesebben

Dél-Kína Kulturális Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló 2013.01.01.-2013.12.31. Fordulónap: 2013-12-31

Dél-Kína Kulturális Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló 2013.01.01.-2013.12.31. Fordulónap: 2013-12-31 Statisztikai számjel 13.973 végzés Cégjegyzék száma Egyszerűsített éves beszámoló 2013.01.01.-2013.12.31. Fordulónap: 2013-12-31 A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrízte. Budapest, 2014-05-20

Részletesebben

HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY HITELKÁRTYA, FOLÓYSZÁMLAHITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS ADÓSSÁGRENDEZŐ HITELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

Fizetési forgalom, semleges bankműveletek. Fizetési forgalom. Készpénzfizetés. 6. hét

Fizetési forgalom, semleges bankműveletek. Fizetési forgalom. Készpénzfizetés. 6. hét Fizetési forgalom, semleges bankműveletek 6. hét 2010.10.12. 1 Fizetési forgalom Fizetési forgalom: a gazdasági alanyok fizetéseket teljesítenek egymásnak, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek.

Részletesebben

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. György László egyetemi adjunktus BME GTK, Pénzügyek Tanszék, Gazdaságpolitika és Gazdaságtörténet Szakcsoport gyorgy@finance.bme.hu http://mono.eik.bme.hu/~gyorgy Nemzetközi pénzügyi

Részletesebben

A pénzügyi kockázat elmélete

A pénzügyi kockázat elmélete 7. Kötvények és árazásuk Részvények és kötvények Részvény: tulajdonrészt jelent, részesedést a vállalat teljesítményéb l. Kötvény: hitelt jelent és a tartozás visszazetésének szabályait. A részvényeket

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance

28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése

Havi portfolió egyeztető mezők részletezése K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Havi portfolió egyeztető mezők részletezése Ügyfél LEI kódja Vonatkozási

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

Áttekintés a felkészülési célú adatszolgáltatás főbb tartalmi elemeiről

Áttekintés a felkészülési célú adatszolgáltatás főbb tartalmi elemeiről Áttekintés a felkészülési célú adatszolgáltatás főbb tartalmi elemeiről Benkő Klaudia, statisztikai elemző Felügyeleti statisztikai önálló osztály Budapest, 2014.12.02. Tartalom I. Technikai információk

Részletesebben

Tartalom... 1. 1. Bevezető... 5 1.1. Raiffeisen Bank... 5 1.2. Raiffeisen Bank Markets főosztálya... 6 1.3. Pénzügyi piacok és árupiacok...

Tartalom... 1. 1. Bevezető... 5 1.1. Raiffeisen Bank... 5 1.2. Raiffeisen Bank Markets főosztálya... 6 1.3. Pénzügyi piacok és árupiacok... TREASURY útikalauz Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezető... 5 1.1. Raiffeisen Bank... 5 1.2. Raiffeisen Bank Markets főosztálya... 6 1.3. Pénzügyi piacok és árupiacok... 7 2. MiFID összefoglaló... 8 2.1.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor az Értékpapírpiaci szakügyintéző szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben

Beruházási és finanszírozási döntések

Beruházási és finanszírozási döntések Beruházási és finanszírozási döntések Dr. Pályi Zoltán, c. egyetemi docens TMC First Tanácsadó Kft Eredmény Bevétel - Ráfordítások Nyereség (Adózás Előtti Eredmény) EREDMÉNY FELOSZTÁSA ÁLLAM VÁLLALAT TULAJDONOSOK

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Monthly statistics. May 2004

Monthly statistics. May 2004 Monthly statistics May 2004 MONTHLY STATISTICS OF THE BUDAPEST STOCK EXCHANGE MAY 2004 Official cash market summary Securities Average daily Market Change MoM breakdown turnover capitalisation EUR Mio

Részletesebben

Jogcímezendő típusok

Jogcímezendő típusok A számlatípusok listája Jogcímezendő típusok Nem-rezidensekkel szembeni követelést vagy tartozást megtestesítő állományok (100-as típusok) 111. Hitelintézetek folyószámlái 168. Hitelintézetek valutakészlete

Részletesebben

TULAJDONOSA KÜLKERESKEDELEMBEN. Kiállítási módok: váltó. bemutatóra névre rendeletre. Értékpapír. Egyéb jog. bill of lading (B/L)

TULAJDONOSA KÜLKERESKEDELEMBEN. Kiállítási módok: váltó. bemutatóra névre rendeletre. Értékpapír. Egyéb jog. bill of lading (B/L) ÉRTÉKPAPÍROK A KÜLKERESKEDELEMBEN TÖRZSÖK ÉVA Értékpapír Áru feletti tulajdonjog Pénzkövetelésnzkövetel Egyéb jog bill of lading (B/L) kiszolgáltatási jegy (D/O) folyami rakjegy váltó csekk biztosítási

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27.

Éves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27. K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési

Részletesebben

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege

2015.02.26. b) Örökjáradékos kötvény esetében: c) Kamatszelvény nélküli (diszkont- vagy elemi) kötvény esetében: C = periódusonkénti járadék összege VÁLLALATI PÉNZÜGYEK II. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár A pénz tartva tenyész, költögetve vész! Dugonics András: Magyar példa beszédek

Részletesebben

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe

Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzkereslet, pénzkínálat, a pénzügyi szektor közvetítı szerepe Pénzügy I. Sportszervezı II. évfolyam Onyestyák Nikolett A központi bank mérlege 1 A központi bank mérlege általunk használt formája A jegybank

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás

2013.10.08. 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance. 1. Pénzgazdálkodás ágai. 2. Pénzügyi eredmény elemei. 3. Önfinanszírozás 28. Pénzgazdálkodás a szállodákban Finance 1 1. Pénzgazdálkodás ágai 2. Pénzügyi eredmény elemei 3. Önfinanszírozás 4. Likviditás vezetői döntései 5. Vezetői számvitel 6. Inspiráció 7. Virtuális szálloda

Részletesebben

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19%

a) 16% b) 17% c) 18% d) 19% 1. Mekkora az euró féléves paritásos határidős árfolyama, ha az azonnali árfolyam 240 HUF/EUR, a kockázatmentes forint kamatláb minden lejáratra évi 8%, a kockázatmentes euró márka kamatláb minden lejáratra

Részletesebben

K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, december 16. Beszámolási időszak:

K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, december 16. Beszámolási időszak: K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2

Részletesebben

K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap

K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H versenyképes

Részletesebben

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank

A fizetési rendszer működésének alapjai. Fizetési rendszer. A végső kiegyenlítő Magyar Nemzeti Bank A fizetési rendszer működésének alapjai Pénzügytan 6. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer funkciója: a gazdaság

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Éves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak:

Éves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak: K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS () I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac

Slides prepared by Thomas Bishop. Árfolyam és devizapiac Slides prepared by Thomas Bishop Árfolyam és devizapiac Tartalom Az árfolyam és a nemzetközi műveletek A devizapiac A devizaeszközök kereslete A devizapiaci egyensúly Kamatlábak, várakozások és az egyensúly

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva A vizsgálat köre, rendszere - Tematika 3. Befektetési döntések 5. Befekt. és finansz.

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben