A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura"

Átírás

1 A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1

2 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum A befogadói értelmezés kihívásai Fénykép és fétis Privát valóság Sötétkamra (Mark Romanek, 2002.) Összegzés Felhasznált irodalom Képmelléklet

3 Bevezető Dolgozatomban a fénykép különböző előfordulási formáit vizsgálom a mozgóképen. Ezen belül azt a kérdést járom körül, hogy a fotográfia azon túl, hogy a mozgókép technikai alapját képezi milyen szerepkörben jelenik meg a játékfilmben mint a történet szempontjából is fontos elem. Az elméleti részben a témával foglalkozó legfontosabb elméletek kapnak helyet. Bazin, Kittler és Barthes is hangsúlyosan tárgyalja azt a több helyen is megjelenő általános jellemvonást, hogy megjelenésekor a fotográfiának olyan realitás- és evidenciaértéket tulajdonítottak, amely a korábbi vizuális eszközökkel egyáltalán nem, vagy csak megközelítőleg volt elérhető. Barthes a fent említett szerzőktől eltérően a befogadói értelmezést is behozza az elméletébe, amely hasonlóképpen fontosnak mutatkozik Susan Sontagnál is, aki később kerül tárgyalásra a dolgozatban. A dolgozat a bemutatott elméletek segítségével a filmben tematikus szinten használt fényképek bemutatásával arra világít rá, hogy a fotográfia használata a mozgóképen két tágabb értelemben lehetséges. Egyfelől gyakran használják bizonyítékként illetve dokumentumként a bűnügyi tematikájú, legfőképpen egy nyomozást középpontba állító alkotásokban. A fénykép másik fajta használata viszont a befogadói értelmezés miatt (befogadó alatt itt a filmek szereplőit és adott esetben a film nézőjét is értve) esetenként megkérdőjelezi a fotó objektív voltát. A dolgozat a teljesség igénye nélkül bemutatott elméletek és példák segítségével rámutat arra, hogy a filmművészet amellett, hogy a fényképre általában egy dolog megkérdőjelezhetetlen bizonyítékaként tekint, előszeretettel alkalmazza a fotót olyan tárgyként is, amely valamilyen módon kapcsolatban áll a mai társadalom tömegesen képfogyasztó embere által konstruált, sokszor teljesen imaginárius történetekkel. Vagy akár számos alkalommal közkedvelt eszközként alkalmazza egy specifikus műfajban, a thrillerben, mint a középpontba állított bűnelkövető megszállottságának vagy fétisének tárgyát. 3

4 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig André Bazin, aki elméletében a fénykép gyökereit, ontológiáját kutatja, egyenesen az egyiptomi balzsamozáshoz köti vissza a képzőművészeteket. Elméletében beszél az emberek idő múlásával szembeni védekezéséről. Ennek kapcsán említi meg az ókori halotti rítust, melynek során a halottról készült képmásokkal a létezés látszatát akarták fenntartani és úgy gondolták, ezzel győzelmet aratnak a múló idő felett. 1 Szerinte a festett portré mégsem teljesen egyenértékű az ókori egyiptomiaknál használt balzsamozással, mert a festészetből már kiveszett az a vallási funkció, ami a képmást a modellel azonosnak tartja. Ez után a deszakralizáció után tehát a portré egyik legfőbb célja inkább a halott személy emlékének a megőrzése lett. 2 A fényképezés felfedezését tekinti a festészet felszabadítójának, mivel az elérte, hogy a festészet ne törekedjen tovább valóságosabbnál valóságosabb képek készítésére. Bazin is megjegyzi, hogy a festők által ábrázolt dolgok inkább szubjektívak, feltételesek. 3 A festészettel szemben tehát a fénykép újítását az objektivitásban látja. A fotográfia azáltal lesz objektív, hogy semmit nem helyez a készülő kép és a modell közé, így a fényképezés folyamatából kirekeszti az embert. Ebből az objektivitásból és automatizmusból következik, hogy amit a technikai kép ábrázol, az garantálja az ábrázolt dolog létét, ami nem minden esetben igaz a festményre. 4 A fénykép kapcsán visszatér az ontológiai azonosság kérdéséhez, ugyanis kijelenti, hogy a fénykép a tárgyával azonosnak tekinthető, valamint megjegyzi, hogy az idő folyamából kizökkentett alakokat ábrázol, nem az örökkévalóságot ragadja meg, hanem csak az időt balzsamozza be, és menti meg az elmúlástól. 5 Kittler Optikai médiumok című könyvében inkább technikatörténeti szempontból vizsgálja a különböző optikai médiumokat. A fotográfiáról szóló fejezetben ezen kívül helyenként megemlíti a médium politikai, illetve társadalmi hatását is. A fotográfia kapcsán említést tesz a camera obscuráról, amely már a reneszánszban lehetővé tette a képalkotást, valamint a 17. század közepén megjelenő laterna magicáról, amelyet az első képsugárzó technikának tekint. Ezek mellet azonban azt is szóvá teszi, hogy az a technika, amivel maradandóvá tudták volna tenni az így előállított technikai képet, ekkor még hiányzott. Szükség volt tehát egy megfelelő csatornára egy olyan tárolási módra melynek segítségével a megalkotott 1 Bazin, André: A fénykép ontológiája. Ford. Baróti Dezső. In Uő: Mi a film? Budapest, Osiris, Uo.: Uo.: Uo.: Uo.: 21. 4

5 technikai képek tértől és időtől függően továbbíthatóak legyenek. 6 Az új technika alapjának a festészet legnagyobb ellenségét tekinti, a színeket, illetve ezek tartósságának hiányát. Ugyanis a festők alkotásait, amelyeket kétség kívül hallhatatlan remekműveknek szántak, a napfény, illetve a sötét hatására előbb vagy utóbb kifakuló, megváltozó festékanyagok halandóvá tették. 7 A fénynek ezt a tulajdonságát, miszerint képes kifakítani a színeket a 18. században kezdték középpontba állítani a különböző kémiai anyagokkal kísérletező tudósok. Így a kémiában illetve a fizikában elért eredmények is nagyban hozzájárultak, illetve megelőlegezték a majdani fotográfia technikájának a kialakulását. Kittler azt is megjegyzi, az említett médium kialakulásához szükséges út alatt igen nagy szerep jut a véletleneknek. Több általa megemlített tudós, akiknek kísérletei mérföldkőnek számítanak a fotográfia létrejöttében csupán a véletlennek köszönheti, hogy előrelépést tett vizsgálataiban. Kittler megemlíti például Johann Heinrich Schulze-ot, aki foszforral és ezüsttel való kísérletezése során az általa előállított ezüstsó a napfény hatására megfeketedett, míg az árnyékban maradt részei világosak maradtak. Találmányát később kódolt üzenetek előállítására használta. Itt tehát nem arról van szó, hogy a természet képét akarta volna megörökíteni, hanem úgymond azt szerette volna elérni, hogy a szimbolikus íródjon bele a természetbe. 8 Később pedig a Daguerre által véletlenszerűen felfedezett kémiai reakciók segítették hozzá a feltalálót ahhoz, hogy ugyancsak nagy előrelépést tegyen a saját magáról elnevezett dagerrotípia megalkotásban mind a tároló felület, mind pedig a képelőhívást tekintve. 9 A fotográfia megjelenése után választás előtt álltak az emberek: festmény, vagy fénykép készüljön-e róluk? Nem kérdéses, hogy az üzlet, amely eddig a festett portréban rejlett, ez után áthárult a fotográfiára. 10 Kittler megjegyzi, hogy a fényképezés megjelenése után két lehetőség állt a festészet előtt, amelyekkel sikeresen kettéválasztották a művészi és technikai médiumot. Az egyik a fotórealizmus, amely modelljének ezúttal a látszat helyett a fényképet tekinti, valamint a másik és ez képezi a későbbi modern festészeti irányzatok alapját ami olyan új ábrázolási móddal próbálkozik, olyan képeket próbál megfesteni, ami fényképezőgép segítségével nem lehetséges. Ám emellett Kittler azt is megjegyzi, hogy ennek a választásnak nincs hatása a hétköznapokra. A változással kapcsolatban inkább a litográfiát hozza föl történelmi példaként, amely a 19. században jelent meg, és lehetővé tette, hogy technikailag 6 Kittler, Friedrich: Optikai médiumok. Ford. Kelemen Pál. Magyar Műhely Kiadó Ráció Kiadó, Uo.: Uo.: Uo.: Uo.:

6 könnyűszerrel sokszorosítsanak egy képet. 11 Walter Benjamin is megemlíti a litográfiát A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában című tanulmányában, ahol ugyancsak a grafikai technika egyszerűségét hangsúlyozza, amely így illusztratív kísérője lehet a hétköznapoknak. 12 Kittler is hangsúlyozza a technikailag sokszorosítható kép e funkcióját, amelyet egy poroszországi példa segítéségével illusztrál, 13 és arra utal, hogy hogyan is hat vissza a médium a modellekre. Annak ismeretében, hogy az eddig csak egyenként létező portrék helyébe olyan arcmás került, amit sokszorozni tudtak, a képeken szereplő alakok már nem vágytak arra, hogy legünnepélyesebb öltözékükben jelenjenek meg az őket ábrázolt képeken. Megelégedtek sokkal mindennapibb kinézettel is, tekintve, hogy a kép bármikor megismételhető. Ez a változás egyrészt közelebb hozta az emberekhez az ábrázolt személyt, másrészt uralkodók esetében jelentéktelenebbé tette azt. Kittler ezt képpolitikának nevezi, jogosan, mivel mi lehet annál célszerűbb eszköz egy személy népszerűsítésére, mint egy számtalan példányban terjeszthető képmás, amelyen az ábrázolt személy mindenfajta műviség nélkül, akár teljesen hétköznapi szituációban is megjelenhet. 14 Kittler írásából kiderül, hogy a fotográfiát azért is tekinti érdekesnek, mert azáltal vált médiummá, hogy egyesített több más, különböző jellegű találmányt, legyen szó például a camera obscuráról vagy a laterna magicáról, illetve a tárolásra alkalmas kémiai anyagokról és folyamatokról valamint a sokszorosításra alkalmas 18. és 19. századi egyéb találmányokról, mint például a litográfia Nem sokkal a fényképezés megjelenése után az új médiumot segítségül hívták a rendőrség munkájához is. A szöveges leírásokat, amelyek meglehetősen megbízhatatlanok voltak, hamarosan lecserélték a gyanúsítottakról készült portréfotókra. Ezek a fényképek a valós megjelenítés mellett mérési feladatokat is elláttak, mivel az alanyok kezébe vonalzót adtak, így az új apparátus segítségével az emberek mérhető tárggyá változtak. Kittler azt is megjegyzi, hogy a fotográfia reálisabban állítja elő az identitást, mint az addig használatos jelölési technikák. 15 Ezen túl kijelenti, hogy a fénykép azáltal, hogy reális képet nyújt a modellről, megsemmisíti azt az ideális képet, amit a festők igyekeztek újrateremteni, egyúttal 11 Uo.: Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában E példa szerint, amely egy Flaubert regény részletét idézi, Poroszország akkori királya, Lajos Fülöp országszerte több litográfiát küldetett szét saját arcmásával, így bekerült a polgári családok többségéhez. 14 Kittler, Friedrich, i m.: Kittler, Friedrich, i.m.:

7 pedig felismeri a valódi fegyenceket, és elő is állítja őket. 16 Példaként egy darabot hoz fel, amiben azt próbálja meg szemléltetni, hogy a fotó által reálisan megjelenített valóság nem mindig kedvező a fényképek alanyai számára. A példa szerint egy fürdőhelyen járó fotós készít felvételeket a vendégekről, akik meglehetősen rosszul fogadják a képeket. Csúnyaságról, fintorokról, közönséges kinézetről panaszkodnak, és kontárnak nevezik a fényképészt (A példa természetesen jó véget ér, mivel a fotós egy bűnöző elfogásánál is segédkezik az egyik fényképével.) Ehhez kapcsolódóan említeném meg a Fotográfia (Zolnay Pál, 1973.) című filmet, amiben, egy faluban házról házra járó fotós és egy retusőr áll a középpontban, akik könnyű pénzkereset reményében tetszetős fényképeket ígérnek a falusiaknak. Zolnay filmjében Kittler fürdőhelyes példájához hasonló problémák vetődnek fel. A középpontban jól érzékelhetően a fotós és a retusőr ellentéte áll. 17 A fotós igyekszik természetes képeket készíteni a megrendelőkről, ám ezek később nem nyerik el a tetszésüket. Ez nem én vagyok, ne is csináljon többet, hangzik a reakciók között; föl sem ismerem magam, nem ilyenre gondoltam, és még lehetne folytatni a sort.[1. kép; 2. kép] Ezzel ellentétben a retusőr által módosított, feljavított képeket szívesen fogadják a megrendelők. [3. kép; 4. kép] A retusőr tulajdonképpen egyfajta üzletemberi szerepkört is betölt a filmben, ugyanis ő kínálja eladásra a fényképeket, ő az, aki a megrendelő javait tartja szem előtt, nem pedig a művészi értéket, ellentétben a fotóssal, aki inkább megpróbál a dolgok mélyére látni. Mindkét példa más szempontból foglalkozik a fényképpel. Kittler példája végül az új médium pártjára állva jelenti ki a fénykép elismertségét. A Zolnay film sem vonja kétségbe a fénykép hitelét, hanem inkább az emberek vágyait állítja középpontba, miszerint igyekeznek másnak mutatni magukat, amilyenek valójában, azaz próbálják megszépíteni a valóságot. Az erre a folyamatra vonatkozó vágy Lázár István szerint többrétegű: egyfelől motiválhatja hiúság; másfelől viszont egyfajta utolsó lehetőségként funkcionál annak érdekében, hogy megpróbáljuk lábunk nyomát a világ porában legalább a képen felnagyítani. 18 Ez bemutatás visszakapcsolható a festett portré virágkorára jellemző tendenciákhoz, ugyanis ezek a módosított fotók már inkább egy idealizált valóságot tükröznek. A litográfia kapcsán már megemlített Walter Benjamin a technikai sokszorosítást tárgyaló tanulmányában bevezeti az aura fogalmát, és ezt az egyes tárgyak kultikus értékéhez köti. 16 Uo.: Vö.: Lázár István: Az eltérített fim: Zolnay Pál: Fotográfia. In Filmkultúra, 1972/ Uo.: 22. 7

8 Elgondolásai alapján a sokszorosítás folyamata során a tárgy aurája, az az egyszerre távolinak és közelinek tetsző, tér és idő különleges szövedékének 19 tekintett dolog eltűnik az adott tárgyról készített reprodukcióról, legyen az bármilyen pontos is. A fényképészetnek, mint a sokszorosítás legpontosabb médiumának Benjamin is nagy figyelmet szentel. Szerinte a fotó az, amely a legtovább ellenállt a kultikus értékkel szembeállított kiállítási érték előtérbe kerülésének. Az aurát magában őrző úgynevezett kultikus érték pedig Benjamin szerint az emberi arcban, azaz a fotografikus portréban marad meg legtovább. A korai fotográfiákon megjelenő emberei arcok elmúlt szeretteinkre emlékeztetnek, így állítása szerint itt hat utoljára az aura. 20 A fényképezés rövid története című tanulmányában több átfedés is megfigyelhető az előbb említett szöveggel. Itt más aspektusból is tárgyalja az aura fogalmát, illetve a fotográfia történetére helyezve a hangsúlyt a korai portréval is foglalkozik. A fotókon szereplő emberek Benjamin szerint valami olyat jelenítettek meg, ami a fényképen szereplő alak hajdani létére utalt, és aki még az adott képen is valóságos tudott maradni. Bartheshoz hasonlóan megjegyzi, hogy a festett képeknek soha nem lesz már olyan mágikus értékük, mint azelőtt. Megemlíti a fotográfia azon tulajdonságát is, miszerint az olyan dolgokat tár a szemünk elé, amelyeket nem vagyunk képesek emberi szemmel felfogni. A korai fényképeken megjelenő emberi arcról úgy tartja, hogy ártatlanul, felirat nélkül jelentek meg. 21 A fényképezés korai történetét tárgyalva megemlíti az fotográfia korai képviselőit, akik a tájképfestészetről tértek át a fotográfiára, így fényképeik magas színvonalúak lettek, ám Benjámin felhívja rá a figyelmet, hogy az első nemzedék eltűnése után egyfajta ízlésficam, illetve minőségzuhanás lett jellemző a fotográfiára. 22 Mindkét említett tanulmányában megemlíti Atget-t, akit párizsi utcaképei miatt Benjamin egyfajta előfutárnak tekint. Atget művészete szerinte fertőtleníti a hanyatló korszak hagyományos portré-fényképészetéből áradó atomszférát, 23 valamint ő az, aki képeivel megszabadítja a tárgyat az aurától, és Benjamin az utóbbit az új fotóművészet egyik lényegének nevezi. 24 A sokszorosíthatóságról szóló tanulmányában szintén Atget párizsi képeit említi meg, amelyek azzal, hogy néptelenül jelenítik meg az utcákat (tehát kizárják az emberi alakokat a képről, az aura utolsó mentsvárait ) hozzásegítik a fényképet ahhoz, hogy 19 Benjamin, Walter: A fényképezés rövid története. Ford. Pór Péter. In. Angelus Novus Értekezések, kísérletek, bírálatok. Magyar Helikon Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában 21 Benjamin, Walter: A fényképezés rövid története Uo.: Uo.: Uo. 8

9 a kiállítási érték elhatalmasodjon rajtuk. A képeken megjelenő néptelenséget többen kapcsolták össze a bűnügyi helyszínelésekkel, mondván, hogy a tett színhelye is kihalt, csakis bizonyíték miatt készülnek róla fotográfiák. Benjamin gondolatai a két tanulmányban párhuzamba állíthatóak egymással. Mindkét helyen arról ír, hogy a korai portrék ártatlanságával szemben a későbbi fényképek az Atget-éhoz hasonlók esetében a nyomtatott illusztrált újságok szinte parancsolóan feliratokat közvetítenek a szemlélő számára, 25 leállítják azt a szabad asszociációs folyamatot, amellyel korábban a képeket szemlélte, és e helyébe a feliratozás, a megnevezés lép. 26 Az aura eltűnése a fényképről, a felirat megjelenése azonban Benjamin szerint nem tűnik mindenképpen negatív fejleménynek a fényképezéssel kapcsolatban. Míg a technikai sokszorosítást középpontba állító tanulmányában az előbb említett következmény negatívnak tűnik, addig a fotográfia történetét tárgyaló szövegben úgy állítja be az újabb fényképek ezen funkcióit, mintha végső soron ez lenne a fényképészet feladata. 27 Az eddig említett elméletekhez képest Barthes elmélete a fotográfiáról meglehetősen szubjektív hangvételű, habár konvencionális elméletnek tekinthető. Elveti a más elméletekben és történetekben helyet kapó szűkítéseket, felosztásokat. Saját személyén keresztül vizsgálja a fotográfiát, pontosabban édesanyjának egy gyermekkori képén keresztül próbálja meg kifejteni, mit is jelent számára a fotográfia, mint olyan. Barthes ezen belül fontosnak tartja a befogadói aktust, és azt állítja, hogy nem minden fénykép iránt mutatunk azonos fokú érdeklődést. Két fontos elemet határoz meg, ami meghatározza a befogadó számára az érdeklődés fokát. Az egyik ilyen elem a studium, amely a képről felszínes, tipikus információt tartalmaz. Ez a szemlélőből csak általános érdeklődést vált ki, nem akasztja meg a tekintetét. Második ilyen elemként a punctumot nevezi meg, amely az általános információn túl olyan véletlen elemet jelent, ami beleszúr a szemlélőbe, és amire újra és újra visszatér a tekintete. Ezt egyfajta többletként határozza meg, amelyet a befogadó társít a képhez. Ezzel ellentétben kijelenti, hogy a filmben amit meglehetősen röviden tárgyal, és csak néhol tér ki rá nincs lehetőség ilyen plusz elem hozzáadásához, mert ez esetben a néző folyamatosan kapja a képeket, így nincs ideje megállni egy-egy képnél. A fénykép teljessége ezért nem jelenik meg a 25 Benajmin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában 26 Benjamin, Walter: A fényképezés rövid története Uo.: 709. Nem az-e a fényképésznek [ ] a feladata, hogy képeiben a bűnt felkutassa és a bűnösre rámutasson? Nem az írás-, hanem a fényírástudatlan mondotta valaki lesz a jövő analfabétája. [ ] Nem válik-e a felirat a fénykép legfontosabb részévé? 9

10 mozgóképen. Barthes ezen kívül több éles szembeállítást is tesz a fotográfia és a film között. A filmet nem tekinti elgondolkodtató médiumnak a képek folyamatos áramlása miatt. A film esetében a vásznon kívüli teret olyan lehetőségnek tekinti, amely látszólag a fotográfia esetében nem létezik. Ezt a teret vak mezőnek nevezi. Így a szereplők ki-be járkálhatnak a képből, de a kereten kívül is léteznek. A fénykép esetében megjegyzi, hogy a fényképen megjelenő dolgok, valamint a kép felületén végbemenő történés megszakad, ha kilép ebből a keretből. A film folytonosságával szemben itt mozdulatlan dolgokról beszélhetünk, amelyek úgy viselkednek mint gombostűre szúrt pillangók egy gyűjteményben. 28 Viszont ez a látszólag nem létező vak mező a fotográfiában is létrehozható a punctum segítségével. A fényképet elsősorban referenciának tekinti, megkérdőjelezhetetlen bizonyítéknak, amely maradéktalanul tanúsítja, hogy az általa megjelenített dolog létezik, vagy valaha létezett. A fotográfia Barthes által meghatározott jelentése, az ez volt. Ezt nevezi meg a fotográfia lényegének. 29 (Barthes ezen a ponton a fényképet a festészettel állítja szembe, ami képes megjeleníteni nem létező dolgokat is.) Barthes-hoz hasonlóan Bazin is megfogalmazza a fénykép evidenciájának erejét: kénytelenek vagyunk elfogadni az ábrázolt, azaz a térben és időben ténylegesen jelenvalóvá tett dolgok létezését. 30 Barthes a fényképnek melankolikus hangvételt tulajdonít, amely abban nyilvánul meg, hogy nincs benne semmi, ami a szemlélőjében várakozást keltene, nincs jövője. Ezt szintén szembe állítja a filmmel, aminek normalitását inkább a való élethez hasonlítja, amely meghatározott stílusban van megmutatva. Továbbá véleménye szerint míg a film megmutat, addig a fotográfia csak megtart. 31 A fényképen ábrázolt emberi alakról kijelenti, hogy az ábrázolt én képe nem esik egybe az énnel, inkább egy másik személy megjelenéséről van szó, ezáltal pedig tárggyá alakul a megjelenített személy. 32 A fotográfia így önmagától fosztja meg az illetőt. Ezzel kapcsolatban külön tárgyalja az arckifejezés kérdését. Ez esetben az identitás kiegészítőjéről van szó, amelyet ha a fénykép nem mutat meg, akkor nem közvetít igazi értéket. 33 A tekintet kapcsán egy újabb szembeállítást fogalmaz meg a fénykép, illetve a mozgókép között: az előbbi képes arra, hogy a néző szemébe nézzen, míg utóbbi esetében (főleg a játékfilmnél) ez nem megengedett. Az itt megemlített tekintetet, ami egyenesen a nézőre tekint Barthes kis mértékben őrültnek tartja. Megfogalmazása szerint egyszerre 28 Barthes, Roland: Világoskamra. Ford. Ferch Magda. Budapest, Európa Könyvkiadó, Uo.: Bazin, André: I.m.: Barthes, Roland. I. m..: Uo.: Uo.:

11 tükröződik benne az igazság és az őrület. 34 Így pedig a fotográfia azáltal, hogy elhiteti a szemlélővel, hogy valami létezett, belép az őrült igazság világába. Azzal együtt, hogy feltételezi az ábrázolt tárgy létét, ugyanakkor hiányát is érezteti az adott dolognak. Ezt rokonítja Barthes az őrülettel. Hallucinációnak tartja a fotográfia médiumát, ami az észlelés szintjén hamis, az időbeliség szintjén viszont igaz. 35 (A fénykép egyfajta hallucinációként való megnevezése egyébként Bazinnál is megjelenik, aki szintén megjegyzi, hogy a fotográfia a természet képét úgy reprodukálja, hogy az valódi hallucinációként jelenik meg. 36 ) A társadalom ezt az őrületet igyekszik visszaszorítani úgy, hogy megpróbálja a fotográfiát megszelídíteni. Barthes erre két opciót lát: először is, a fényképészet művészi szintre emelését, bár ebben az esetben megjegyzi, hogy így a fénykép (őrület nélkül) nem képes hatni. Másodszor a fénykép tömegessé tételét, amely során minden más forrásból származó kép fölé kerül, általánosságban szemléljük, így egyfajta fordított rend szerint a képzeleti lesz az, amit általánosnak vélünk. 37 Barthes szerint a fotográfia személyességével szemben azonban a film nem nevezhető ennyire személyes médiumnak. Habár részt vesz a megszelídítésében, ellentéte a fényképnek, hiszen inkább illúzió, egyfajta álomvilág, ellentétben a fénykép hallucináció jellegével. 38 A fénykép és film összevetése kapcsán talán érdemes megemlíteni Gilles Deleuze-t, aki szintén tesz egy összehasonlítást a két médium között. Deleuze szerint figyelembe kell vennünk, hogy a film esetében olyan jellegzetes képpel van dolgunk, amely időbeli tartalommal bír, mert így érthetjük meg. 39 Mozgás-kép alatt érti azt a formát, amelyet mozgó dolgokból (tárgyakból, akár testekből) vonnak ki, így ábrázolva a tiszta, valódi mozgást. Azt is megjegyzi, hogy van a filmnek egy olyan primitív állapota,, amikor még nem beszélhetünk mozgás-képről, habár a képek már mozgásban vannak. A korai film időszakában elsősorban a fix kamera miatt a mozgás nem szabadult fel, de amint megmozdították a kamerát, ez megváltozott. 40 Ebből kiindulva állítja szembe a fényképet a filmmel. Véleménye szerint az előbbi csak a mozgás kivonatát jeleníti meg; az utóbbi viszont az általa megmutatott tárgyakat a mozgás folyamatában mutatja be, amelyet a képek mozgó metszetének nevez. Így 34 Uo.: Uo.: Bazin, André: I.m.: Barthes, Roland: I.m.: Uo. 39 Ishii-Gonzales, Sam: Hitchcock és Deleuze. Ford. Török Ervin. In Hitchcock. Kritikai olvasatok. Szerk. Füzi Izabella. Szeged, Pompeji, Deleuze, Gilles: A Mozgás-kép. Ford. Kovács András Bálint. Palatinus,

12 a mozgás-képek sorozataként bemutatott események átalakuláson esnek át. 41 Barthes elméletéből kiderül, hogy ő a fényképet részesíti előnyben, míg Deleuze a fent leírtak alapján a filmet. 41 Ishii-Gonzales: I.m.:

13 A fénykép mint objektív dokumentum Barthes elképzelése szerint a mai társadalom megszelídített fotográfiát tár a fogyasztók elé. Ebben a műveletben a film közreműködik, amely tulajdonképpen fényképek elképesztő sorozatait tárja a néző elé. A film azonban nem csak alapjaiban támaszkodik nagyban a fotográfiára, hanem sokszor a történet szempontjából is kitüntetett szerepet biztosít az említett médiumnak, ezért a különböző műfajokat tekintve más és más felhasználásával találkozhatunk. A fénykép dokumentumként való felhasználásának talán alapvető példája a CSI Helyszínelők című televíziós sorozat és ennek különböző társai. Az említett sorozatban kitüntetett helyet kapnak az optikai apparátusok, ezen belül pedig a fotografikus képek készítésére alkalmas eszközök. Ezekkel az eszközökkel egyrészt ámulatba ejtik a nézőt, újabbnál újabb technológiai vívmányokat vonultatnak fel, másrészt viszont kihasználják ezeknek a kellékeknek az objektív képalkotó képességét saját munkájuk minél pontosabb elvégzésére. 42 Ezeket a funkciókat Susan Sontag is megemlíti. Véleménye szerint először is a fénykép vádol, így sikeressé válik a hatalom kezében ellenőrzés céljából. Másodszor pedig bizonyít, 43 tehát ha valamiről fényképet látunk, akkor úgy gondoljuk, hogy az pontosan a valóságot rögzítette. A különböző krimik vagy detektívtörténetek ezt a gondolatot tovább viszik és rendszerint bizonyítékként, vagy nyomként használják fel a fényképeket. Az ilyen témájú filmekben gyakran előfordulnak dokumentumértékű képek, amelyek egyéb írott információkkal összefüggésrendszereket fednek fel, elvezetik a nyomozókat helyszínről helyszínre, nyomról nyomra, majd végül a bűn elkövetőjéhez. Ezen kívül Sontag fogalmazza meg azt is, hogy egy fénykép amellett hogy kép, témájának anyagi nyoma is egyben. 44 Sontag kijelentésének érdekes példája lehet a Vissza a jövőbe trilógia (Robert Zemeckis, ), ahol szintén érdekes szerep jut a fényképeknek. Az események változásaitól függően az egyes fényképek tartalmai megváltoznak. Alakok tűnnek el, vagy térnek vissza, nevek és feliratok változnak meg, attól függően, hogy a szereplőknek hogyan sikerül változást előidézniük a múltban a helyes jövő visszaállításának érdekében. Így a filmben Martyról és a testvéreiről készült fénykép valóban Martyék létezését igazolja, ugyanis amint a képen elkezd halványodni Marty alakja, ugyanúgy halványodik a teste is. 42 Gever, Martha: A bűn digitalizált látványa A CSI: A helyszínelők és a társadalom anatómiája. In Metropolis 2008/4. 83; Sontag, Susan: Platón barlangjában. In Uö. A fényképezésről. Budapest, Európa kiadó, Uo

14 A svéd Tetovált lány (Niels Arden Oplev, 2009.) című film is dokumentumként, bizonyítékként mutatja be a filmben szereplő fényképeket. A film központi témája egy negyven éve megoldatlan, bizonytalan eltűnési/gyilkossági ügy, amelyet a film főszereplőjének kell felderítenie. A fényképek itt egyrészt emlékként szerepelnek: ahol az emlékezet csődöt mond, ott a fényképek próbálják feleleveníteni a majd fél évszázada történt eseményeket. Más tekintetben is nagy hangsúly helyeződik a fényképekre: különböző összefüggésrendszereket és emberek közti kapcsolatokat vázolnak fel. A film főhőse, az oknyomozó riporter Mikael a fényképeket elsődleges nyomként felhasználva nagy előrelépéseket tesz az ügy megoldása érdekében. A rengeteg fénykép között hangsúlyos szerepet tölt be az eltűnt lány, Harriett képe. Az ő portréja kerül föl elsőnek a falra, Mikael szintén fényképek segítségével köré vázolja fel a különböző kapcsolat- és összefüggésrendszereket. [7. kép; 8. kép] Az eltűnt fiatal lány portréja mintegy modern Mona Lisaként egyre fenyegetőbben, félelmet keltve tekint ki a nézőre. Ahogy halad előre a cselekmény, (általában egy-egy kulcsfontosságú információ felszínre kerülésénél) egyre többször láthatjuk ezt a fényképet, ahogyan bizonyos fokú rejtélyességgel emlékezteti a nézőt arra, hogy a lány olyan információk birtokában van, amely mások által eddig elérhetetlen maradt. [9. kép; 10. kép] Az eltűnt lány tekintete más kontextusban is hangsúlyos szerepet tölt be a filmben. Egy régi újságban megjelent fényképen Mikael észreveszi, hogy a képen szereplő Harriet egy bizonyos irányba tekint, valamint hogy tekintete félelmet sugároz. Mikael ezután felkutatja az eseményről készült többi negatívot, amelyek segítségével kibontakozik előtte, mi is történt valójában: a lány valóban megpillantott valakit az utca túloldalán, aminek következtében megrémült és elhagyta a helyszínt. [11. kép] A képek további tanulmányozása után észrevesz egy nőt, aki a lány mögött állva fényképezett a kérdéses pillanatban, mikor Harriet megpillantotta a gyilkosának vélt személyt. [12. kép] Mikael ezután szintén egy fénykép segítségével megtalálja a nőt, és megszerzi a felvételt, amelyen valóban megjelenik a gyilkosnak vélt férfi homályos alakja. Ezekből a folyamatokból tehát kiolvasható egyfajta láncolat, amin a tekintetek játsszák a főszerepet: a képen szereplő Harriet lát valamit, amit Mikael nem. Ezt valaki más viszont rögzítette, akinek segítségével végül Mikael is megláthatja a lányt figyelő férfit. A gyilkost végül egy másik, élesebb fénykép segítségével azonosítják, amelyen a férfi ugyanazt a pulóvert viseli. [13. kép; 14. kép] A különböző bűnügyi filmekben, krimikben tehát elsősorban referenciaként, bizonyítékként kezelik a fényképeket, mivel az optikai médiumok köztük a fénykép is 14

15 emberi beavatkozás nélkül, mechanikusan rögzítik a tárgyukat, így objektív képet adnak a kívánt tárgyakról és személyekről és ez az objektivitás ilyen esetekben nélkülözhetetlen. 15

16 A befogadói értelmezés kihívásai A fotográfiát bizonyítékként használó filmek mellett előfordulnak olyan alkotások is, amelyek a fényképet befogadó szubjektumra helyezik a hangsúlyt. Természetesen ebben az esetben is egy tágabb értelemben vett kategóriáról van szó. Az egyes filmekben így a fénykép más és más funkcióival találkozhatunk, de mindezekben közös jellemzőnek tekinthetjük, hogy a főhősök valamilyen módon akaratlanul, vagy akár tudatosan tévesen értelmezik a filmekben szereplő fényképeket és így a valóságot is. Egyes esetekben viszont az is előfordulhat, hogy nem csak a film szereplője, hanem maga a néző is elbizonytalanodik azt illetően, hogy adott esetben mit is bizonyít a fénykép. A technikai kép és a valóság kapcsolatát meglehetősen sokan vizsgálták. Bazin szerint a fotografikus kép újdonsága a festészettel szemben objektivitásában rejlik: azáltal, hogy automatikusan formálja meg a képet a valóságról. 45 Vilém Flusser filozófiai szellemű tanulmányában némiképp különbözően vélekedik a technikai képről. A képeket jelentéssel teli felületeknek tekinti, amelyek ábrázoltjaikat absztrakcióként jelenítik meg. Ezeket a jelentéseket úgy mélyíthetjük el, hogy az absztrakt dimenziókat rekonstruáljuk, ez pedig csak úgy érhető el, hogy a kép felületét tüzetesen végigszemléljük. Ezt a tevékenységet nevezi scanning -nek. Ez alatt a képek elemeinek szemlélése közben a befogadó képes időbeli kapcsolatot kialakítani az egyes képelemek között, de ezzel együtt jelentésbeli kapcsolatot is létre lehet hozni közöttük, így akár egyetlen képelem is megadhatja a kép jelentését. Ezek mellett megjegyzi, hogy a kép jelentése függ a nézői szándéktól, tehát a képek teret engednek az értelmezésnek. 46. Flusser elismeri, hogy a képek közvetítő szerepet töltenek be az ember és a világ között, mivel az ember nem fér hozzá az őt nem közvetlenül körülvevő dolgokhoz. Azzal együtt, hogy közvetít, a kép a világ és az ember közé is áll: a világ bemutatása helyett elferdíti, meghamisítja azt. Flusser ezt felejtésnek nevezi: az ember elfelejti, hogy a képeket saját maga hozta létre a célból, hogy tájékozódni tudjon a világban, de immár ezeket a képeket nem képes megfejteni, így tőlük való függésben él, tehát az imagináció (azaz a képek előállításának és megfejtésének sajátos képessége) hallucinációba csap át Bazin, André: I.m.: Flusser, Vilém: A fotográfia filozófiája - I. A kép Flusser, Vilém: A fotográfia filozófiája Flusser itt az imaginációt a képek előállításának és megfejtésének előfeltételeként határozza meg. 16

17 A technikai képeket (apparátus által előállított képek) elkülöníti a hagyományos képektől és ontológiailag a szövegekhez vezeti vissza. A technikai képet harmadfokú absztrakciónak véli, valamint a történelemutáni jelzővel látja el, ontológiai szempontból pedig fogalomnak tekinti. 48 Továbbá megfejtését nehéznek tartja, ugyanis nem ért egyet azzal a nézettel, miszerint a technikai úton előállított kép automatikusan jeleníti meg a tárgyát, így azt nem kell megfejteni. Szerinte ez az objektivitás, amit a technikai képnek tulajdonítanak, arra sarkallja a szemlélőjét, hogy egyfajta ablaknak, és ne képnek tekintse, amit lát. Ez alapján jelenti ki, hogy az objektivitás illúzió, tehát amikor képet nézünk, a külső világ újszerűen rejtjelezett fogalmait látjuk. 49 A már korábban említett bizonyító és vádló funkció mellett Susan Sontag is hangsúlyozza fényképezésről szóló elméletében többek között azt, hogy a mai társadalom embere fényképektől hemzsegő világban él, és a világot fotóalbumban tárolva igyekszik felfogni, megérteni és informálódni róla. Ezek a fényképek nagyban megszabják az emberek cselekedeteit, látásmódját, kijelöli a figyelemre érdemes dolgokat. Természetesen Sontag is megfogalmazza a fénykép és a festészet közötti különbséget, és kijelenti, hogy a fénykép a realisztikusabb médium, bár agresszívnak tartja. 50 Véleménye szerint a fénykép felszínes tartalommal bír, a befogadónak magának kell a dolgok mélyére látni. A fénykép kábítószer módjára keríti hatalmába az embereket és igyekszik azt sugallni, hogy a világ olyan, amilyennek a képeken látszik. Sontag viszont úgy véli, hogy a valódi megismerés éppen ennek ellentéte, ugyanis annak az a lényege, hogy nem fogadja el úgy a világot, ahogy az a képeken megmutatkozik. 51 Flussernél és Sontagnál is megjelenik tehát az elképzelés, hogy a mai társadalom embere képek alapján szemléli a világot. A fotográfiát dokumentumként, bizonyítékként meghatározó kategória egyik mottóját képező megismerni a világot elv megjelenik itt is, de itt negatív értelemben. Flusser elismeri ugyan, hogy a kép közvetít az ember és a világ között, de megjegyzi, hogy ezzel együtt el is ferdíti a valóság képét. Sontag is azt állítja, hogy a világot nem teljesen lehet megismerni képek által, ugyanis így manipulálni lehet az embereket. Sontag meghatározza egy olyan funkcióját a fényképeknek, amely valamilyen mértében ide kapcsolható, és hasonlóképpen kapcsolatba hozható a fényképek befogadóival. 48 Szemben a hagyományos képpel, amiket első fokú absztrakciók, történelemelőttiek, és nem fogalomnak, hanem jelenségnek tekint. 49 Flusser, Vilém: I.m.: II. A technikai kép Sontag, Susan: I.m Uo.:

18 Megjegyzi, hogy míg a fénykép tekinthető tárgyi adatnak (ez az elsőként meghatározott fénykép mint objektív dokumentum kategóriával párhuzamba állítható), addig egy másik olvasata lélektani science fiction kellékként lehetséges. Így a fényképek, legyenek azok akár teljesen hétköznapi családi fotók, vagy specifikus témát feldolgozó művészi képek bármikor átváltozhatnak a vágy tárgyává. 52 Sontag ezen kívül bevezeti a birtokbavétel fogalmát: azt állítja, hogy a fénykép valamilyen formában mindig birtokbavétel. Egyrészt alkalmas egy tárgy, vagy egy személy pótlására, másrészt kapcsolatba hozhat olyan eseményekkel, amelyek esetenként nem képezik életünk részét, valamint ezen kívül a képek segítségével értesülésekre tehetünk szert a világról. 53 Ezeket a különböző fényképeket gyűjtögetjük, amik aztán egyfajta világpótlékként 54 használhatók fel, mivel a valósággal ellentétben, ezek kézben tarthatók, raktározhatók, hordozhatók. Azoknak a filmeknek az esetében, amelyek a fényképnek ezt a funkcióját alkalmazzák, a főszereplők számára a fotók általában pótolnak valamit, amihez a szereplőknek nincs közvetlen hozzáférésük. Az itt következő példák egyrészt arra a megállapításra vonatkoznak, miszerint a mai emberek látását valamilyen módon elhomályosítja a fénykép, azaz olyan tárgyként vizsgálja a fotókat, amelyek hamis valóságképet közvetítenek az aktuális befogadójuknak. A Memento (Christopher Nolan, 2000.) története szerint a főhős, Leonard memóriája egy támadás következtében megsérült, így a balesete után történt eseményeket pár percnél tovább nem képes tárolni, azonban a balesete előtti életének mozzanataira emlékszik. A hajdan volt biztosítási nyomozó feleségének gyilkosát akarja előkeríteni, ám állapota meglehetősen megnehezíti a célját. Segítségképpen egy polaroid géppel örökít meg minden általa fontosnak vélt helyszínt, tárgyat és személyt, valamint testét jegyzetfüzetnek használva tetoválásokkal igyekszik emlékeztetni magát a fontos információkra. [15. kép; 16. kép] Habár a fényképek itt is dokumentáció, bizonyíték céljából készülnek, a főhős egyedi állapota megváltoztatja az általa készített képek információtartalmát. Azok az érzések, benyomások, amelyeket Leonard az adott fényképek és jegyzetek készítése közben érzett, már nincsenek meg a fényképek következő olvasásánál. Így a bizonyítékként kezelt fényképek Leonard jegyzeteivel ellátva a férfi folyamatos emlékezetvesztései miatt már nem rendelkeznek olyan mértékű objektivitással, mint például egy külső szemlélő számára. [17. kép; 18. kép] Kiderül tehát, 52 Uo Uo Uo

19 hogy Leonard a valóságot látszatok, képek formájában éli át. 55 Egy beszélgetés alkalmával Teddy fel is hozza, hogy a jegyzetek, amiket Leonard készít megbízhatatlanok, ezzel szemben viszont Leonard azzal érvel, hogy szerinte az emlékezet az, amit el lehet torzítani, az csak egy értelmezés, nem hiteles feljegyzés. Ezt a rendőrök munkájával példázza, akik jegyzeteket, tényeket gyűjtenek, és ezekből következtetéseket vonnak le az egyéb információk (például tanúvallomások) mellett. Leonard állapotából adódóan több olyan esemény is történik, aminek során kihasználják a férfit. Ezt Natalie esete jól példázza. A nő segítőkészsége nem valódi, mint ahogy az ki is derül Leonarddal való veszekedése során, amikor kijelenti, hogy ki fogja használni a férfit. Mivel a nő tud a férfi egyedi állapotáról, kihasználva tudását az összes tollat eltünteti a közelből, megtagadva a lehetőséget a férfitől, hogy emlékezzen erre a fontos mozzanatra. Teddy-vel hasonló a helyzet, szintén téves jegyzetek alapján ítéli meg őt a főhős, amely végül a férfi halálához vezet. Így mit sem sejtve maga ellen fordítja korábbi kijelentését, miszerint a jegyzetek fontosak és megbízhatóak ellentétben az emlékezettel, amit többször is hűtlennek titulál. A képek birtoklása hozzásegít ahhoz, hogy a múltat birtokba vegye valaki, mivel ez a jelennel nem tehető meg. Leonard helyzete is hasonló, aki a képek segítségével próbálja a dolgokat emlékké alakítani, amit ő maga az állapota miatt nem tud elvégezni, de ahelyett, hogy így tenne, ezáltal valószerűtlenné teszi, elidegeníti a valóságot. 56 Ehhez kapcsolódóan említeném meg a film végét, ahol Teddy szavaiból kiderül, hogy Leonard már nem először keresi az általa John G.-nek nevezett gyilkost és hogy Teddy, aki rendőr már segített neki a megtalálásában. Kettejük beszélgetése után ami, ha a film narratológiai megoldását nézzük, a történet kezdete azt láthatjuk, hogy Leonard saját akaratából, tudatában az igazságnak (ha igazságról beszélhetünk egyáltalán a film kontextusát tekintve) felteszi magának a kérdést: Hagyjam, hogy elfelejtsem mindazt, amit mondtál? Ezután elégeti azokat a fotókat, amelyek bizonyítékként szolgálhatnak arra, hogy az általa keresett személyt már többször is megtalálta, és úgymond tiszta lappal kezd: egy új rejtvényt, egy új John G.-t kreál magának Teddy személyében. [19. kép; 20. kép] Barthes a korábbiakban említett elméletében a fényképet hallucinációnak tekinti, míg a filmet ennek ellenkezőjeként, illúzióként határozza meg. Kele Fodor Ákos is így határozza 55 Uo.: Uo.:

20 meg a filmet, mint élményt, mint egészet, ami felkínálja a néző számára a valóság illúzióját, amely a befogadói intenció útján jön létre. 57 Ezt a megállapítást Michelangelo Antonioni Nagyítás (1966) című klasszikus példának számító filmje kapcsán teszi, amely kitüntetett szerepbe helyezi a fotográfiát. Tanulmánya viszont más módon közelíti meg a filmet: az eddig tett megállapításokat miszerint a film a művészet és a valóság viszonyát jeleníti meg megcáfolja, és azt állítja, hogy sokkal helyesebb lenne a Nagyítás témájaként a dokumentum és valóság viszonyát meghatározni, valamint a dolgozat során kijelenti, hogy a film üzenete sokkal inkább a filmi reprezentáció és a valóság viszonyáról szól. 58 A film főhőse, a divatfotós Thomas képeket készít egy parkban ölelkező párról, majd később, mikor a pár női tagja visszaköveteli tőle a filmet, amelyre dolgozott, Thomas előhívja a negatívokat. [21. kép; 22. kép] A film nagyítási jelenetével leírható a fotó egyik célja, amelyet Sontag ugyancsak megemlít: megismerni a valóságot. A főhős a nagyítási folyamat során olyan dolgokat vesz észre a poszter nagyságúra készített képeken, ami a parkbeli jelenet alatt elkerülte a figyelmét. A kép egy apró részletében egy fegyvert tartó kezet vél felfedezni, így nem hagyja annyiban a dolgot, további másolatokat készít. Az általa készített képekből ezután Thomas megpróbál konstruálni egy történetet mindenféle háttér információ nélkül. Kele Fodor Ákos Nagyításról szóló tanulmányában is hasonlóképpen tárgyalja az eseményeket. Ismerteti a bűntény körülményeit, majd kétségbe is vonja Thomas szemtanúságát, és azt szintén megjegyzi, hogy a körülményekből az következik, hogy a történetet csak Thomas hozza létre. 59 Thomas itt a Flusser által scanning -nek nevezett folyamatot hajtja végre, melynek során felfedezi a fényképek mélyebb jelentéseit. 60. A fotós a parkban történtek alapján eleve azzal a feltételezéssel vizsgálja a képeket, hogy valamilyen fontos jelentőséggel bírnak, és rá is lel egy elemre a képen, amely felkelti az érdeklődését, ez pedig a képen szereplő nő arca, aki oldalra fordítva a fejét feltehetőleg valamit szemlél a közelben. Ez az a pont a képen, ahová Thomas tekintete mindig visszatéved, ebből indul ki az értelmezés során. Felfedezése a Barthes által punctumnak nevezett elemhez is hasonlítható. Valami olyanról beszélhetünk a képpel kapcsolatban, amely Barthes szavaival élve szúr, megsebez, egy véletlen pont, amelyre visszatér az ember tekintete. 61 Thomas számára tehát ez az elforduló tekintet felfogható punctumnak. A képen 57 Kele Fodor Ákos: Az illúzió alaptanúsítványa Uo. 59 Uo. 60 Flusser, Vilém: I.m. 61 Barhes, Roland: I.m.:

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés tézisei Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA Készítette: Hunet Kft, 2013 Ez az alkotás a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország licenc alá tartozik. A licenc megtekintéséhez

Részletesebben

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013 MESTER LÁSZLÓ 2013 fashion photos COMMERCIAL photos EXHIBITION 2011 Fotósorozatunk koncepciójának alapötletét a Carnivale című amerikai sorozat adta, melyben egy vándorcirkusz különös szereplőinek

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

A képek feldolgozásáról

A képek feldolgozásáról A képek feldolgozásáról Úgy gondoljuk joggal tételezzük fel, hogy a digitális fotótechnika elterjedésének köszönhetően nagyon sokan készítenek fotókat a különböző alkalmakkor a településeken. A régi papírképek

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A FÉNYKÉPNEK REALISNAK KELL LENNIE" ANDRÉ KERTÉSZ (1894-1985)

A FÉNYKÉPNEK REALISNAK KELL LENNIE ANDRÉ KERTÉSZ (1894-1985) KRITIKAI SZEMLE 1531 példája talán a Piramis felé tartó fiúk találkozása Bádogos Katival. Az utcai jelenet hangháttere egyetlen autózúgás, a fiúk beszélgetése, Kati szavaira való reagálása amorf tömegb

Részletesebben

Vörösné dr. Keszler Erzsébet* TANESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A DIDAKTIKA CÍMŰ TANTÁRGY OKTATÁSÁNÁL

Vörösné dr. Keszler Erzsébet* TANESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A DIDAKTIKA CÍMŰ TANTÁRGY OKTATÁSÁNÁL Vörösné dr. Keszler Erzsébet* TANESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A DIDAKTIKA CÍMŰ TANTÁRGY OKTATÁSÁNÁL A szemléltetés a tudás embriója! Ami nem az érzékszervek útján jut a gyermek lelkébe, az bejutásra más ajtót

Részletesebben

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók.

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók. Nincs még egy olyan bűn és esemény, mint a Holokauszt, amely ennyire nyilvános, kutatható és hozzáférhető lenne, és mégis ennyi titok és hiány venné körül. Folyamatosan azon dolgozunk, s így dolgozunk

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk?

Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk? Hogyan fogalmazzuk meg egyszerűen, egyértelműen a programozóknak, hogy milyen lekérdezésre, kimutatásra, jelentésre van szükségünk? Nem szükséges informatikusnak lennünk, vagy mélységében átlátnunk az

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán

Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Hol volt, hol nem volt Nyomozás az áramlásterelő lemez után a MiG 15-ös repülőgép szárnyán Mindenek előtt megköszönöm Benes Sándornak és Fejes Istvánnak, a Múzeum jelenlegi dolgozóinak, valamint Nagy Andrásnak,

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

FÁJLOK ÉS MAPPÁK MÁSOLÁSA PENDRIVE-RA ÉS CD-RE A LEGEGYSZERŰBBEN WINDOWS XP-N

FÁJLOK ÉS MAPPÁK MÁSOLÁSA PENDRIVE-RA ÉS CD-RE A LEGEGYSZERŰBBEN WINDOWS XP-N FÁJLOK ÉS MAPPÁK MÁSOLÁSA PENDRIVE-RA ÉS CD-RE A LEGEGYSZERŰBBEN WINDOWS XP-N Ezek a cikkek Atom Manó rovattársam kérdésfeltevése alapján jöttek létre, és mivel Ő a fényképekkel végezhető műveletek kapcsán

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam.

Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan váljunk profi felhasználóvá 80 nap alatt, vagy még gyorsabban? Ingyenes e-mail tanfolyam. Hogyan állítsam be az Outlook-ot ingyenes e-mail címhez? 10. lecke Hogyan állítsam be az Outlook-ot, ha

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nyomozós Játék. A főbérlő értelmetlen halála

Nyomozós Játék. A főbérlő értelmetlen halála Nyomozós Játék A főbérlő értelmetlen halála A játék menete Minden csapat megtudja a kerettörténetet a startnál, valamint kapnak egy 16 kérdésből álló tesztet is, melyekre a feladatok megoldása során tudnak

Részletesebben

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE A DLM Pulse innovatív testbeszéd kiértékelő megoldás virtuális tanácsadóként segíti az értékesítő munkáját az üzleti tárgyalás során. Könnyen

Részletesebben

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát.

Kódolás. A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Kódolás A számítógép adatokkal dolgozik. Értelmezzük az adat és az információ fogalmát. Mi az információ? Az információ egy értelmes közlés, amely új ismeretet, új tudást ad. (Úgy is fogalmazhatunk, hogy

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG FRED FABER FOTÓIVAL 2004 NYARÁN ISMERKEDTEM MEG, LUXEM- BURGI KIÁLLÍTÁSOM IDEJÉN. KÉT ESTE KB. 1000 DIÁT VETÍTETT LE NEKEM.

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép?

A természet- és tájfotózás rejtelmei. Mitől jó a jó fénykép? A természet- és tájfotózás rejtelmei Mitől jó a jó fénykép? I. Kompozíció II. Technika I. Kompozíció Mit, hová, hogyan és miért teszünk egy képbe? 1. Harmadolás, vagy aranymetszés Klasszikus és a legalapvetőbb

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Költô vagy mérnök? a világ dolgainak geometrikus letapogatása

Költô vagy mérnök? a világ dolgainak geometrikus letapogatása Néhány sor Csörgô Attiláról Csörgô Attila mûvészetében minden mozog, él és mûködik. Azt is gondolhatnánk, hogy nem is ember, hanem egy játékos kedvû manó alkotta meg ezeket a mûveket. De ez mind semmi,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T A COM for Web internetes számlázó alkalmazás (https://konyveles.multienergie.hu) számlázási rendjéről. 1. A számlák iktatószámainak felépítése: 1.1. Az iktatószám felépítése kimenő

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Katarzisélményre épülő komplex tematikus művészet-pszichoterápia. Antalfai Márta

Katarzisélményre épülő komplex tematikus művészet-pszichoterápia. Antalfai Márta Katarzisélményre épülő komplex tematikus művészet-pszichoterápia Antalfai Márta Az Út titkos csodája abban áll, hogy hogyan alakul ki valami a semmiből. (Az aranyvirág titka) Nemzetközi Művészetterápiás

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

Bevezető. Válaszkeresés

Bevezető. Válaszkeresés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA JELENSÉG MINT JELENÉS AVAGY A LÁTHATATLAN ÁBRÁZOLHATÓSÁGA DLA ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KEREZSI NEMERE 2010 TÉMAVEZETŐ: DR. HABIL, DLA JOVÁNOVICS GYÖRGY Bevezető Az

Részletesebben

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013.

Részletesebben

IV. Komárom-Esztergom Megyei Fotópályázat 2013. kiállított pályaművek

IV. Komárom-Esztergom Megyei Fotópályázat 2013. kiállított pályaművek IV. Komárom-Esztergom Megyei Fotópályázat 2013 kiállított pályaművek 1 Digitális pillanatok és az Idő Idén negyedik alkalommal hirdette meg fotópályázatát a Nemzeti Művelődési Intézet az esztergom-kertvárosi

Részletesebben

LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS

LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS 4 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS BEVEZETŐ 1 KÉPZELETBŐL VALÓSÁG? SZÁMÍTÓGÉPES VIZUALIZÁCIÓ 2 ARCULAT TÓL AZ ANIMÁCIÓKIG 3KLASSZIKUS GRAFIKAI

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja

Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Nefelejcs ne felejts! 2012. május 25. Eltűnt gyermekek világnapja Május 25-én tartják az eltűnt gyermekek világnapját az 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és társaira emlékezve.

Részletesebben

A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009

A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009 A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009 A következő oldalakon az egyesületünk gazdálkodását kívánjuk tagságunknak bemutatni, főbb költségvetési mutatók alakulásán keresztül.

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika

Rehabilitációs támogató technológiák. Jókai Erika Rehabilitációs támogató technológiák Jókai Erika A könyv.. Még meg nem írt könyv egy le nem zárt témában.. Egységesítés, összehangolás folyamata Folyamatos változás, fejlődés Jelenlegi és jövőbe mutató

Részletesebben

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Izzócsere 2013, olaj/vászon, 2x 120x50 Délutáni cocktail 2013 olaj/vászon, 140x90 Tábortűz 2013 olaj/vászon, 50x60 Épület 2014, olaj, vászon, 30c24 Hátsókert 2014, olaj,

Részletesebben

KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február

KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február KOGART MÚZEUMPEDAGÓGIA 2012. január - február 2012 januárjától újszerű, minden korosztályt megszólító múzeumpedagógiai programmal várunk mindenkit az állandó és időszakos kiállításainkon. TANÁRI! - Pedagógus

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Jelentés, jelek és jelrendszerek

Jelentés, jelek és jelrendszerek Tartalomjegyzék A jel...1 Jeltipológia a jelek fajtái...2 A jel formája és jelentése közötti kapcsolat...3 Indexek...4 Ikonok, ikonikus jelek...5 Az indexek és ikonok értelmezése...6 Szimbólumok...7 A

Részletesebben

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület 2007. július. 3.. körül minimálisan szabadon hagyandó terület 3 Minden egyes OTP csoporttag logoja esetében érvényes szabály, hogy az embléma (a kör) méretének egyharmad része távolságot kell szabadon

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A XX. század tanúi Nagykanizsán Nagykanizsa : Czupi Kiadó, 2007. 181 184. oldal. Dezső Ferenc: A fényképész

A XX. század tanúi Nagykanizsán Nagykanizsa : Czupi Kiadó, 2007. 181 184. oldal. Dezső Ferenc: A fényképész 1 A XX. század tanúi Nagykanizsán Nagykanizsa : Czupi Kiadó, 2007. 181 184. oldal Dezső Ferenc: A fényképész A lexikon szerint a dinasztia olyan család, amelyben több egymást követő nemzedéknek ugyanaz

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest

8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest 72 8.1. Az alapvető különbség a normál, keresőben megjelenő AdWords hirdetésekhez képest A Google tartalmi hálózata alatt azoknak a honlapoknak az összességét értjük, ahol az AdWords hirdetések megjelennek,

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

A siker meghatározásától a céljaidig

A siker meghatározásától a céljaidig A siker meghatározásától a céljaidig Nyári mini célkitűző-tanfolyam (c) AngolNyelvTanitas.hu, Szalai Gabriella Anatole France szerint ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el, nemcsak cselekednünk kell, hanem

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben