1. függelék. Dr. Walleshausen Gyula Egyetemtörténet dióhéjban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. függelék. Dr. Walleshausen Gyula Egyetemtörténet dióhéjban"

Átírás

1 1 1. függelék Dr. Walleshausen Gyula Egyetemtörténet dióhéjban Az ókor óta vonzották a tudósok a tanulni vágyó fiatalságot. Az iskolák többsége elenyészett, a legkiválóbbak is csupán akkor maradtak fenn, ha akadtak tehetséges tanítványok, akik folytatni tudták mesterük munkáját. A középkor elsı felében a kolostorok zárt világa ırizte és adta tovább szők körben az ismereteket. A X. századtól a helyi vallási közösségek gondoskodtak az oktatásról. A templomok mellett szervezett iskolák némelyike nagy hírnévre tett szert, és önállósult. Így jöttek létre a mai egyetemek elıdei. Keletkezésük pontos dátuma többnyire a ködbe vész. Csupán a legutóbbi idıkben sikerült megállapítani, hogy az elsı európai egyetem Bolognában, 1088-ban keletkezett. A következı, a párizsi mőködésérıl 1106-tól vannak bizonyítékok, Oxford híres iskolája pedig után nevezhetı egyetemnek. A késıbbiek alapítási idejét már ismerjük: Prága, Krakkó, Bécs, Pécs, Heidelberg, Óbuda stb. Az egyetemek fontosságát hamarosan felismerte a világi és az egyházi hatalom. Az egyetemalapítás a XIII XV. századtól uralkodói és pápai elıjoggá vált, s ık kölcsönösen törekedtek egymás intézményének az elismerésére. Így járt el Mátyás király is a pozsonyi egyetem alapításakor: II. Pál pápa május 19-i bullájában elismerte az Academia Istropolitanát, s két év múlva megindult az oktatás. 1 (Egyik híres professzora a Regiomontanus néven ismert Johannes Müller híres csillagász volt.) Az egyetemek kezdettıl autonómiára (tanszabadságra, a tanárok és a hallgatók szabad megválasztására, az általuk kibocsátott diploma elismertetésére, címek adományozására stb. és természetesen önkormányzati vezetıik szabad megválasztására) törekedtek. 2 Ennek feltételei és mértéke a szilárd anyagi háttér mellett a mindenkori hatalomtól függtek. Szerencsés esetben még a törvénykezésre is kiterjedt az önkormányzat: kivonta a város bíráskodása alól a törvénysértı diákokat és tanárokat. A felsıbb tanulmányok megjelölésére a XIII. századtól a studium generale használatos. Ennek tanulmányi rendje felölelte a pogány ókorból átmentett hét szabad mővészetet (tudományt) az ún. triviumot (grammatika, retorika, dialektika) és a quadriviumot (aritmetika, geometria, asztronómia, zene). Ezek után a teológia és a kánonjog következett. Aki sikerrel befejezte a studium generalet, elnyerte a ius ubique docendi -t (mindenütt tanítás joga), amit elvben a többi egyetem is elismert.

2 2 Az universitas elnevezés a késıbbi korok terméke. Eredeti jelentése (unus = egy, versatio = változatosság) az összetartozó tudományok egységét fejezte ki. Jelentette a tanári kar és a diákság együttesét: universitas magistrorum et scolarium, ami az intézmény jogi személyiségét hangsúlyozta. Használatos volt még az universitas litterarum (a tudomány egyetemessége) értelemben is. A diákság kezdetben nemzetek szerint szervezıdött, (ami kollégiumot is jelenthetett, ahol az elıadások is folytak, mint pl. Párizsban), majd szintek, illetve karok szerint. Így alakult ki a klasszikus egyetem: 1. teológiai, 2. jogi, 3. orvosi karokkal. A 4., a bölcsészeti kar a XVIII XIX. századig elıkészítı jellegő volt, amit mindenkinek el kellett végezni, ha valamelyik valódi egyetemi karra kívánt beiratkozni. A filozófiai elnevezés félrevezetı (mind a mai napig!) mert mást takar, mint amit sejtet. Eredetileg a studium generale hét szabad mővészetének a folytatása ami az idık folyamán kiegészült egész sor tudományág alapismereteivel: a természet három világával (ásványtan, növénytan, állattan), továbbá matematikával, fizikával, mechanikával. Tanultak még történelmet, földrajzot, nyelveket, majd e kar mint jó kotlóstyúk maga alá fogadta mindazokat az új tudományágakat és diszciplínákat, amelyek a többi kartól (teológiai, orvosi, jogi) idegenek voltak. Így kapott diszciplínát nálunk a bölcsészeti karon 1777-ben a mezıgazdaságtan, sıt a német egyetemeken még a múlt század második felében, a valódi filozófiai fakultásokon is létesítettek mezıgazdasági intézeteket, amelyek igen alapos, teljes értékő elméleti és gyakorlati szakképzést nyújtottak. Külföldön már a XVIII. században, nálunk a pesti egyetemen 1850-ben lett a többivel egyenrangú a filozófiai fakultás, s aki itt szerzett doktorátust, a filozófia doktora lett még akkor is, ha történetesen állattan fıtárgyból doktorált. E megoldást Amerika a XIX. század végén vette át és honosította meg egyetemein (ahonnan mi 1993-ban vettük vissza PhD gyanánt, parttalan tartalommal). Az egyetemek sajátos szemléletük szerint a tiszta tudományokat tanították, és hővös arisztokratizmussal elutasították a gyakorlati célú képzést még a XVI XVII. században is. (A tiszta tudomány megjelölés azonban sántikált, hiszen a papok, orvosok, jogászok mindennapi tevékenységükhöz a tudást az egyetemeken szerezték.) A tudomány fejlıdése a középkorban végtelenül lassú volt. Több nemzedék is ugyanazt tanulta. A tudomány új vívmányai, továbbá a társadalmi változások a reneszánsz és a hitújítás már kívülrıl döngették az egyetemek kapuit, de csupán néhol és vontatottan fogadták be az új fıleg természettudományi ismereteket és tanokat. Ennek okai nem csupán az egyház ellenállásában keresendık, hanem az adott egyetem professzorainak minıségében, felfogásában. Az egyetemek az ismeretek eredményes átadását és a nevelést(!) tekintették felada-

3 3 tuknak, a tudomány mővelését nem. A professzorok jó pedagógusok voltak, akik világos magyarázattal segítették elı a kötött felolvasott szöveg befogadását, de kutatással csak kevesen foglalkoztak. Szakfıiskolák keletkezése Az egyetemek többsége a XVIII. századig nem bıvítette oktatási kínálatát, jóllehet a tudomány fejlıdése megkövetelte volna. 3 A történelem fintora, hogy a XVII XVIII. század háborúi adtak lendületet a békés fejlıdésnek. A hadviselı feleknek hidakra, utakra volt szükségük, a seregeknek pedig kenyérre, húsra, bırre, gyapjúra, szénára, zabra stb. A kincstárak azonban üresek voltak, amit meghagyott a háború, elvitte az udvari pompa. A kamarák újbóli feltöltéséhez, a bányák kiaknázásához, utak, hidak építéséhez mérnökökre, gazdasági, pénzügyi, közigazgatási tisztviselıkre, állatorvosokra stb. volt szükség. Csakhogy az autonómia visszaütött. Az uralkodók hamarosan belátták, hogy szakembereik képzésében a megcsontosodott egyetemekre nem számíthatnak. Az egyre feszítıbb igények kielégítésére Európa országaiban szinte fej-fej mellett szakfıiskolák jöttek létre. A XVIII. századi Magyarország oktatásügye lépést tartott az európai fejlıdéssel. Az 1735-ben Selmecbányán megnyílt bányatisztképzı intézet jeles tanárait, kiválóan felszerelt laboratóriumait elismeréssel emlegették messze határainkon túl is. Hírére jellemzı, hogy 1794-ben francia küldöttség tanulmányozta az intézményt. A francia nemzeti konvent elıtt szeptember 23-án a küldöttség vezetıje, a jeles kémikusprofesszor, a késıbbi kulturális miniszter Antoine F. Fourcroy ( ) számolt be a látottakról. Egyebek között elmondta, hogy ott a hallgatók megismételhetik a kísérleteket s ezt át is vette az École Politechnique. (Érdekes folytatása is volt ennek: Justus Liebig [ ] 1823-ban, párizsi tanulmányútjáról lelkesen vitte haza a párizsi mintát, s bevezette Giessenben a hallgatók laboratóriumi gyakorlatát, de nem tudta, hogy ez Magyarországról származik). A magyar oktatásügy korszerő alapokra helyezése és a felsıfokú szakképzés megindítása Mária Terézia nevéhez főzıdik. Támogatásával 1763-ban Szencen (Pozsony megye) kamarai tisztviselık képzésére felsıfokú gazdasági-mőszaki intézet (Collegium Oeconomicum) nyílik, ahol a piaristák magas színvonalon tanítják az adóügyi-pénzügyi- és számviteli, továbbá a technikai jellegő, kultúrmérnöki ismereteket ben a selmecbányai tisztképzı intézetet Bányászati és Erdészeti Akadémiává szervezi, majd 1777-ben kibocsátott rendelkezésével (Ratio Educationis) mezıgazdasági tanszéket állít fel a budai egyetem bölcsészeti karán. (Ez volt a pádovai és a göttingai után a harmadik (egyetemi) mezıgazdasági tanszék a vilá-

4 4 gon!). Alkotását fia, II. József folytatja: 1782-ben felállítja a Mérnöki Intézetet (Institutum Geometrico-Hydrotechnicum) ugyancsak a bölcsészeti karon; és intézkedésére indul meg az állatorvosok képzése az orvosi karon 1787-ben ben Keszthelyen Festetics György jóvoltából megalakult a világ elsı mezıgazdasági fıiskolája, a Georgikon ban Magyaróváron Albert Kázmér herceg alapít birtokán hasonló intézetet. Van tehát mire büszkélkednünk széles e világon! Az 1848-as forradalmak a cári birodalom kivételével átformálták a hatalmak gondolkodását, s kénytelen-kelletlen reformokkal igyekeztek korszerősíteni állami berendezkedésüket. Az 1850-es tanügyi reform eltörölte az egyetem mezıgazdasági tanszékét és a mérnöki intézetet, majd ez utóbbiból megszervezte a József-mőegyetemet ben az állatorvosok képzését is elkülönítette az orvosi kartól, hogy megvesse az állatorvosi tanintézet alapjait. A mezıgazdasági felsıoktatási intézmények közül egyedül a magyaróvári élte túl a szabadságharcot. A József-mőegyetem 1857-ben befogadta ugyan a mezıgazdaság oktatását, de nem sok sikerrel: a nyolcvanas évekre elsorvadt. Ekkor azonban már magáévá tette a földmívelésipar- és kereskedelemügyi miniszter, Széchényi Pál a gazdasági egyetem gondolatát és megbízta Tormay Bélát, az Állatorvosi Tanintézet igazgatóját 1882-ben az állatorvosi, erdészeti és mezıgazdasági karokat magában foglaló egyetem tervének elkészítésével. A telket is megvásárolta az egyetem számára az Állatorvosi Tanintézet kampuszának tıszomszédságában, de az építkezés anyagi fedezet hiányában elmaradt, jóllehet sok szó esett a mezıgazdaság egyetemi oktatásának hiányáról. Maga Hutyra Ferenc, az Állatorvosi Fıiskola rektora is támogatta a gazdasági egyetem gondolatát, felismerve annak elınyeit szeptember 12-én elhangzott tanévnyitó beszédében, ahol kifejtette véleményét: az izolált fıiskola nem szerencsés. Csak egy bizonyos életpályára elıkészítı fıiskolák tevékenységük szők keretei miatt nem rendelkeznek azzal a tekintéllyel, mellyel a nagyközönség más, több fakultásra tagolt fıiskolákat, illetve egyetemeket szívesen felruház. Továbbá a teljes önállóság és ami ezzel együtt jár, a túlságos elszigeteltség leghátrányosabban abban az irányban érvényesül, hogy tanárok és hallgatók nélkülözik azt a felette elınyös, kölcsönös befolyást, melyet az egyetemeken a különbözı fakultások tanárai és hallgatói sőrő érintkezésük közben egymásra gyakorolnak, s mely az egész egyetemnek válik hasznára. 4 A földmővelési tárca fennhatósága alá tartozó egyetem terve elbukott. Az erdészek maradtak Selmecbányán, a mezıgazdaság egyetemi szintő képzésére pedig 1911-ben egy másik koncepció készült, amit az Országgyőlés egyhangúan elfogadott, majd 1918-ban IV. Károly király jóvá is hagyott. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) felügyelete alatt felál-

5 5 lítandó közgazdasági egyetemnek 1. mezıgazdasági, 2. ipari, 3. kereskedelmi, 4. társadalomtudományi karai lettek volna. A vesztett háború után a kormányzat nem látott lehetıséget az új egyetem alapítására és fenntartására, ezért a tervezett közgazdasági egyetem helyett csupán egy kart hozott létre ban, karok helyett pedig szakokat azzal a reménnyel, hogy ily módon a Budapesti Tudományegyetem majd befogadja. A Tudományegyetem Tanácsa azonban a javaslatot autonómiája megsértésére hivatkozva elutasította, mert a kar elsı professzorai az egyetem tudta nélkül kaptak kinevezést. A levegıben lógó Közgazdaságtudományi Kar e döntéssel súlyos helyzetbe került. Sok tárgyalás után, Teleki Pál professzorra hárult harmadik dékánsága idején ( ) egy új koncepció elıkészítésének a feladata ben a X. törvény (az alkalmazott tudományok egyetemi rangú intézményeinek integrálásával) a József-mőegyetem, a soproni Bányamérnöki és Erdımérnöki Fıiskola, az Állatorvosi Fıiskola és a Közgazdaságtudományi Kar egyesítésével létrehozta a VKM felügyelete alatt a Magyar Királyi József Nádor Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, amelynek negyedik karát, a Mezıgazdasági és Állatorvosi Kart az állatorvosi és a mezıgazdasági osztály alkotta E szervezeti forma 11 évig állt fenn, akkor újabb átrendezés, másféle integráció következett, de most nem gazdasági, hanem kormányzati ok ösztökélte: a Földmővelésügyi Minisztérium fennhatósága alá kívánta vonni a mezıgazdasági szakoktatási minden szintjét. A 8.740/1945. M.E. rendelet a JNMGE Mezıgazdasági és Állatorvosi Kara, a soproni székhelyő Erdımérnöki Osztály, az addig önálló Kertészeti Fıiskola, továbbá a három mezıgazdasági fıiskola (Debrecen, Keszthely, Mosonmagyaróvár) összevonásával létrehozta a Magyar Agrártudományi Egyetemet, 1. Mezıgazdaságtudományi, 2. Állatorvostudományi, 3. Erdıgazdaságtudományi, 4. Kert- és szılıgazdaságtudományi Karokkal. Az egyetemnek azonban nem találtak a fıvárosban akkora területet, amelyen az egész campus kialakítható lett volna, ezért az 1949/50-ben az egyetem székhelyéül Gödöllıt jelölték ki. A Mezıgazdaságtudományi Kar néhány tanszéke 1950 ıszén ki is költözött a volt premontrei gimnázium épületébe, s a szomszédos területen épült volna ki a teljes campus. Az államhatalom azonban közben átvette a szovjet felsıoktatási modellt, s megkezdte az egyetemek szétbontását különálló fıiskolákra, egykarú egyetemekre. Az Agrártudományi Egyetem három kara is önállósult és maradt eredeti helyén ben a Mezıgazdasági Gépészmérnöki Kar visszatért az egyetem kötelékébe, majd a hatvanas évek végén ki is költözött új épületeibe.

6 6 A hetvenes-nyolcvanas években sok próbálkozás történt a felsıoktatás struktúrájának a javítására, nem sok eredménnyel ben megkezdıdött a felsıoktatás a polgári társadalom igényeinek megfelelı átformálása. Végül megszületett az évi LII. törvény a felsıoktatási intézményhálózat átalakításáról, s január 1-jével megalakult a Szent István Egyetem. Jelenlegi karai (2003-tól): 1. Állatorvos-tudományi Kar (Budapest) 2. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 3. Gépészmérnöki Kar 4. Alkalmazott Bölcsészeti Fıiskolai Kar (Jászberény) 5. Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar 6. Ybl Miklós Mőszaki Fıiskolai Kar (Budapest) Jegyzetek 1 Ferencz Sándor: A középkori egyetem. In: Tóth Tamás (szerk.): Az európai egyetem funkcióváltozásai. Bp. : Professzorok Háza, p. 2 Hamza Gábor: Az egyetemi autonómiáról. = MF 9 (5-6) p., (7) p. 3 Tóth Tamás: A napoleoni egyetemtıl a humboldti egyetemig. In: Tóth Tamás (szerk.): Az európai egyetem i.m p. 4 Részletesebben 1. Walleshausen Gyula: Hutyra gazdaságiegyetem-koncepciója. In: A GATE jubileumi emlékkönyve ( ). Gödöllı : GATE, p.

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Doktori

Részletesebben

Történeti összefoglaló

Történeti összefoglaló Történeti összefoglaló A mezõ gazdaságtan elsõ egyetemi tanszékét 1 767-ben Göttingenben ll. György Ágost állította fel, a másodikat Mária Terézia 1777 -ben Budán, a Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán

Részletesebben

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea MILLENNIUMI ÉVKÖNYV Szerkesztette és a bevezetõt írta: Kiss Márton A szerkesztésben közremûködött: Dallos Györgyi Adatgyûjtõ: Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona Adatrögzítõ: Molnár Klára Kiadvány szerkesztõ:

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN

I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN I EGYETEMEK A KÖZÉPKORBAN Új korszak köszöntött Európára a XI. század hajnalán. A népvándorlás vihara elült, az erdőkbe, ingoványokba menekült, életükért, élelmükért remegő emberek előmerészkedtek rejtekeikből,

Részletesebben

III. TUDOMÁNY ÉS FELSİOKTATÁS

III. TUDOMÁNY ÉS FELSİOKTATÁS III. TUDOMÁNY ÉS FELSİOKTATÁS A tudomány történetének legfontosabb eseményei az új tudományos megállapítások. Ugyancsak nagy jelentısége van a már ismert tények rendszerbe foglalásának, az új ismeretek

Részletesebben

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI [*]

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI [*] A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI [*] BICZÓ ZALÁN A győri jezsuita jogakadémia alapítása és a Ratio Educationis (1777) hatása Győr városának életében a négy évig tartó török uralom után új korszak kezdődött.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 8 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság 2000. évi mőködésérıl Budapest 2001 E mail: kiss@mab.hu INTERNET: http://www.mab.hu Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar

Részletesebben

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM

3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 2012. JÚLI US 5-6. ÓBUDAI EGYETEM 3. BÁTHORY BRASSAI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ÓBUDAI EGYETEM Szerkesztők: Ozsváth Judit Tuzson Tibor Kiadó:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Csicsay Alajos. Iskolatörténet

Csicsay Alajos. Iskolatörténet Csicsay Alajos Iskolatörténet Unokáimnak, Csicsay Bencének és Áronnak, valamint kortársaiknak szeretettel Csicsay Alajos Iskolatörténet Lilium Aurum Dunaszerdahely 2002 A könyv megjelenését támogatta:

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011 Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 6 Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság

Részletesebben

Egy sajátos probléma megoldása magyar oktatásügyben a XIX. században: Siketek és vakok intézményes oktatásának kezdetei

Egy sajátos probléma megoldása magyar oktatásügyben a XIX. században: Siketek és vakok intézményes oktatásának kezdetei Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet Egy sajátos probléma megoldása magyar oktatásügyben a XIX. században: Siketek és vakok intézményes oktatásának kezdetei

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Jubileumi kiadvány Budapest 2013 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, 2013 Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET KUTATÓI NAP 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. KUTATÓI NAP TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN 2009. 0 N YÍRADONY- GÚTHPUSZTA 2009. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

RÁLÁTÁS. SELMECZI KOVÁCS ATTILA Györffy István cifraszűre

RÁLÁTÁS. SELMECZI KOVÁCS ATTILA Györffy István cifraszűre RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség. Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély.

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA. I. A gyökerek Egy milliós nagyváros repülőgépről nézve nem ád annyi látnivalót, mint egy mezei hangyaboly, guggolás közben. Veres Péter A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ALAPÍTÁSA I. A gyökerek Magyarországon már a

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

ÉS AZ ISKOLAI TUDÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA. Eredeti könyv adatai:

ÉS AZ ISKOLAI TUDÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA. Eredeti könyv adatai: FERGE ZSUZSA: AZ ISKOLARENDSZER ÉS AZ ISKOLAI TUDÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA - Az eredeti könyv rövidített kivonata - Kötelezı irodalom a Tudásszociológia tantárgyhoz Eredeti könyv adatai: Az iskolarendszer

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM

SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM SZAKDOLGOZAT VÖNÖCZKY LILLA ELTE-BTK TÖRTÉNELEM 2009 EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT A MAGYAR ORNITHOLOGIAI KÖZPONT TÖRTÉNETE 1893-1944 VÖNÖCZKY

Részletesebben

A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK

A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 379 A DEBRECENI FELSŐOKTATÁS TÖRTÉNETÉNEK LEVÉLTÁRI FORRÁSAI TÓTH ÁGNES N incs könnyű helyzetben az a kutató, aki valamelyik debreceni felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

(2011 2013) II. KÖTET

(2011 2013) II. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) II. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány

Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Bicsák Zsanett Ágnes D. Farkas Csilla Szabadegyetem a Dolomitok Kapujában 1 - terepmunka- összefoglaló tanulmány Kulcsszavak: kisebbségi felsıoktatás, nyelvi kisebbség, területi autonómia, gazdasági képzés,

Részletesebben

Politika egyház mindennapok

Politika egyház mindennapok Fiatal kutatók Európa és Magyarország XVIII-XXI. századi történelmérıl Elıadói életutak és elıadás-rezümék Bene Krisztián A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója. 1980-ban született, középiskolai

Részletesebben

A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE. Továbbképzı tanfolyami jegyzet

A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE. Továbbképzı tanfolyami jegyzet A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE Továbbképzı tanfolyami jegyzet Magyar Természettudományi Múzeum ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 A múzeumi tanulás kézikönyve A

Részletesebben