DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG"

Átírás

1 DITOR UT DITEM 1

2 2

3 DITOR UT DITEM TANULMÁNYOK SCHULTHEISZ EMIL PROFESSZOR 85. SZÜLETÉSNAPJÁRA MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR SEMMELWEIS EGYETEM MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET BUDAPEST,

4 MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI SZEMLE KÖNYVTÁRA 75. Sorozatszerkesztõ: Gazda István A kötet kiadását támogatta: a Magyar Tudományos Akadémia, az Egészségügyi Minisztérium és az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet A kötet szerkesztõbizottsága: Forrai Judit Gazda István Kapronczay Károly Magyar László András Varga Benedek Vizi E. Szilveszter A sajtó alá rendezésben közremûködött: Bodorné Sipos Ágnes MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET ISBN ISSN A kötet szerzõi, 2008 Nyomdai elõkészítés: Tordas és Társa Kft. A szerkesztésben közremûködött a Hungarus Bt. Felelõs vezetõ: G. Szczaurski Ágnes Nyomta és kötötte: Bocz Nyomda, Pécs Felelõs vezetõ: Bocz Emil 4

5 Nunc licet et fas est, sed Tu sub principe duro, temporibusque malis ausus es esse bonus Martialis 5

6 6

7 TARTALOM VIZI E. Szilveszter: Köszöntõ a 85. születésnapon SÓTONYI Péter: Köszöntõ a 80. születésnapon A szerkesztõk elõszava Schultheisz Emil életrajza és munkáinak jegyzéke TANULMÁNYOK ENGELHARDT, Dietrich von: Zur Subjekivität und Ethik des Kranken in Geschichte und Kultur HILLE, Petra RAPPERT, Anne KEIL, Gundolf: Die Arzneifor Pulver in der chirurgischen Fachliteratur des Hoch- und Spätmitelalters (Unter besonderer Berücksichtigung der Würzburger Wundarznei) SCHADEWALDT, Hans: Die Seefahrten des Basler Arztes Samuel Braun nach Westafrika BALLÉR Piroska: Orvos és beteg kapcsolatát meghatározó tényezõk a Corpus Hippocraticumban BIRTALAN Gyõzõ: Meditációk az orvostörténelem mûvelésérõl BUDA József: Visszatekintés az idõszámítás módszereire a III. évezred küszöbén DÖRNYEI Sándor: Egy padovai magyar orvosprofesszor: Steer Márton FORRAI Judit: A magyar fogtudomány kezdete GAZDA István: Az akadémikus melegre vágyik KAPRONCZAY Katalin: Egy bécsi tudós társaság és folyóirata az 1770-es években KAPRONCZAY Károly: A hazai orvosi közigazgatás története KARASSZON Dénes: Hermeneutikai problémák az orvostörténelmi kutatásban KEMENES Pál: A reneszánsz tudományának néhány jellegzetessége KÓTYUK Erzsébet: Kolerajárványok az Északkeleti-Felvidéken a 19. században, különös tekintettel Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyére

8 LAMPÉ László: Emlékezés Kenézy Gyulára, a Debreceni Tudományegyetem Szülészeti Klinikájának elsõ igazgatójára MAGYAR László András: A gyógymódok osztályozása SIMON Tamás: The Hungarian Medical Profession SZÁLLÁSI Árpád: A Nobel-díj száz éve N. TAHIN Emma: Az orvosi pályára készülõ magyar diákok egyetemjárása a Zsigmond-korban VARGA Benedek: Egy mítosz születése. A Semmelweis doktrína és a Budapesti Királyi Orvosegyesület VIZI E. Szilveszter: Szeretett nemzet betses nyelvének pallérozása avagy: a magyar orvos nyelvújítók munkássága ZAJÁCZ Magdolna: Adatok a szemészeti plasztikai sebészet történetéhez * Recenziók Schultheisz Emil köteteirõl NIEDERHAUSER Emil, HONTI József, DONÁTH Tibor, KARASSZON Dénes, KAPRONCZAY Katalin, LOZSÁDI Károly, SIMON Tamás, MAGYAR László András 8

9 INDEX OPERIS VIZI, E. Sylvester: Gratulatio SÓTONYI, Petrus: Gratulatio Praefatio editorum Bio- atque bibliographia Professoris Illustrissimi, Aemilii Sculteti STUDIA VARIA ENGELHARDT, Didericus de: De subjectivitate et more aegri in historia et cultu HILLE, Petra RAPPERT, Anna KEIL, Gundolfius: De pulvere ut forma medicaminum in litteratura speciali chirurgica florentis ac tardae aetatis mediae SCHADEWALDT, Ioannes: De navigationibus Samuelis Braun, physici Basiliensis ad littora Africae Occidentalis BALLÉR, Piroska: De rebus determinantibus relationem inter medicum et aegrum in Corpore Hippocratico BIRTALAN, Victor: Meditationes de scrutanda historia medicinae BUDA, Josephus: Recollectiones de rationibus temporum adhuc usitatis in limitibus tertii millennii DÖRNYEI, Alexander: De professore medicinae Patavino, Martino Steer, Hungaro FORRAI, Judith: De primitiis odontologiae in Hungaria GAZDA, Stephanus: Homo doctus desiderat calorem KAPRONCZAY, Catharina: De quadam societate litteraria Viennensi et ejus periodico annis septuagesimis saeculi duodevicesimi edito KAPRONCZAY, Carolus: De historia administrandae rei sanitatis in Hungaria KARASSZON, Dionysius: Quaestiones hermeneuticae in scrutanda historia medicinae

10 KEMENES, Paulus: De characteristicis nonnullis litterarum aetatis renascentiae KÓTYUK, Elisabetha: De epidemiis cholerae superiori Hungaria inter septentriones et orientem solem spectante, in saeculo undevicesimo grassantibus, cum speciali respectu comitatuum Ung, Bereg, Ugocsa et Maramarus LAMPÉ, Ladislaus: Memoria Julii Kenézy, primi directoris clinicae obstetriciae Universitatis Debreciniensis MAGYAR, Ladislaus Andreas: De therapiarum classificatione SIMON, Thomas: De arte medica in Hungaria SZÁLLÁSI, Arpadus: De seculo primo praemii de Alfredo Nobel nominati N. TAHIN, Aemilia: De peregrinatione Hungarorum arti medicae se dedicaturorum aetate regis Sigismundi VARGA, Benedictus: De mytho nato. Doctrina de Semmelweis elaborata et Societas Regia Medicorum Budapestinensium VIZI, E. Sylvester: De lingua polienda peramatae nostrae nationis sive de opere ad linguam nostram renovandam adhibito aliquorum medicorum Hungaricorum ZAJÁCZ, Magdalena: Nonnulla addenda ad historiam chirurgiae plastico-oculisticae * Recensiones de operibus Aemilii Sculteti NIEDERHAUSER, Aemilius; HONTI, Josephus; DONÁTH, Tiberius; KARASSZON, Dionysius; KAPRONCZAY, Catharina; LOZSÁDI, Carolus; SIMON, Thomas; MAGYAR, Ladislaus Andreas 10

11 KÖSZÖNTÕ A 85. SZÜLETÉSNAPON Schultheisz Emilt 2003-ban köszöntöttük a Magyar Tudományos Akadémián 80. születésnapján. Abban az évben jelent meg egy rendkívül értékes orvostörténeti munkája, amely mögött hosszú évtizedek elõmunkálatai állnak. A mû az európai orvosi oktatás középkori és koraújkori történetét foglalta össze. A következõ évben kezdte el feldolgozni a nagyszombati egyetem orvostanárainak munkásságát, s kutatásaiból kitûnt, hogy nem sokan akadtak, akik az 1770-es évek óta kézbe vették az egykori nagyszombati orvosprofesszorok tankönyveit. Nagy kár, mert az általuk írt elõszavakból, bevezetõ tanulmányokból kitûnik, hogy milyen modern szellemben oktattak, s míg Bécs négy tanszékkel próbált a kor szellemiségéhez igazodni, addig Nagyszombatban már öt tanszéket hoztak létre és óvatosan túlléptek a Bécs által megszabott ideológiai kereteken ben Magyar László Andrással együtt Schultheisz Emil újabb, Nagyszombathoz kapcsolódó kötete jelent meg, amely már nem csak a tanárokra, hanem a legjelesebb diákokra, s a kar egész szerkezetére is kitér. Ez egy alapvetõ monográfia a nagyszombati fakultás históriájáról, amely számos olyan anyagot is tartalmaz, amely a Gyõry Tibor és munkatársai által az egyetem 300. évfordulójára kiadott monográfia-sorozatban még nem kapott helyet. Schultheisz Emil tehát 80 esztendõs korában összegezte a középkori és koraújkori orvosi stúdiumokkal kapcsolatos, nem éppen könnyû mondandóit, 81 és 82 esztendõs korában pedig orvosi fakultásunk kezdeti idõszakának teljes feltárását készítette el, közreadván az eddig csak latin nyelven olvasható hivatalos dokumentumok, megemlékezések és tankönyvi elõszavak magyar fordítását is. 83 esztendõs volt akkor, amikor úgy gondolta, hogy a korábbi évtizedekben elvégzett mikrokutatásai nyomán született tanulmányait újragondolja, a korábban fel nem dolgozott cédulái alapján pedig egyes részeit újraírja. Így született meg a Fejezetek az orvosi mûvelõdés történetébõl címû monográfiája, amelyhez hasonlóval bizony az orvostörténeti irodalomban nemigen találkozhatunk. Hihetetlenül izgalmas adatsorok, mások által fel nem ismert összefüggések, szellemes megállapítások, egyes mû

12 vészek patológiájára vonatkozó, Magyarországon eddig nem olvasható adatsorok jelentek meg e kötet lapjain. Igazi mûvelõdéstörténeti kuriózum, amely jó lenne, ha a medikusok kötelezõ olvasmányává válna ben, 84 esztendõs korában az idegen nyelven, neves külföldi periodikákban és idehaza az Orvostörténeti Közleményekben megjelent írásaiból készített egy monográfiát, Kunst und Heilkunst. Medizinhistorische Fragmente címmel. A két utóbbi mû kiegészíti egymást, vannak olyan témakörök, amelyek más-más részeit tárgyalja a magyar kötetben és az idegen nyelvûben, tehát a kettõ együttese ad igazi áttekintést a schultheiszi orvostörténet-írásról. Említett kötetei több fejezetében is kitér egykori nagy kutatási témájára, a cári világ magyar orvosainak bemutatására, egy olyan témakörre, amikor többnyire latinul és németül publikáló magyar orvosok kulcsfontosságú pozíciókat töltöttek be a cári Oroszország orvostudományában, de korábban róluk alig rendelkeztünk megbízható adatsorokkal. Schultheisz professzor úr bár hobbiként kutatta az orvoslás történetét és kultúrtörténetét, mégis a legprofesszionálisabb tudósként jutott ezen területen nemzetközi elismeréshez. Egy teljes munkaidejében orvostörténeti kutatásokkal foglalkozó orvostörténeti szakembernek is becsületére válna, ha új Albicus-kéziratokra lelne, és azokat fel tudná dolgozni, meg tudná fejteni, közre tudná adni. Schultheisz Emilnek több ilyen felfedezés is jutott, s így nem véletlenül jegyzik õt a legnevesebb orvostörténészek sorában. A Sudhoffs Archivban, a Janusban, a Clio Medicaban, a Centaurusban vagy a Gesnerusban nem akármilyen szintû tanulmányokkal lehet szerepelni, s a nemzetközi orvostörténeti társaságok igencsak komolyan górcsõ alá veszik, hogy kiket választanak külföldi tagjaik, illetve tiszteleti tagjaik sorába, s kiknek nyújtanak át jutalomérmeket. Ha végignézzük a professzor életrajzát, láthatjuk, hogy orvostörténészeink közül ilyen kiterjedt nemzetközi elismertséggel egyikük sem büszkélkedhet. Három kontinens egyetemein tartott orvostörténeti elõadásokat, s e szakma legjelentõsebb tudóstársaságai választották tagjaik sorába. És ez a büszkeség bennünket is arra kötelez, hogy az általa lefektetett elveken, az általa kidolgozott módszertani alapokon folyjon a jövõben a hazai orvostörténeti kutatás, egyben az orvostörténet egyetemi oktatása, amelyeket az orvostörténeti doktori iskolák tesznek teljesebbé. Jó lenne, ha ezek az iskolák elgondolkoznának azon, hogy hogyan lehet eljutni az orvostörténelem magasabb régióiig. Talán az lenne a legszerencsésebb, ha megfogadnák Schultheisz Emilnek a tanulásról, tudásról és tudományos kutatásról vallott azon gondolatait, amelyeket az Apáink jönnek velünk szembe filmsorozatban-könyvsorozatban a vele készült 2006-os beszélgetésben hallhattunk-olvashattunk: Megtanuljuk azt, ami megtanulható, majd elkezdjük föltenni azokat 12 12

13 a kérdéseket, amelyek a tanulás során bennünk felmerülnek. Amikor a kérdésekre keresem a választ, akkor már kutatok. Így jutok el a tudományos kutatásig. Az alapkutatást azért csinálom, mert szeretem és érdekel. Ebbõl az érdeklõdésbõl rendszeres tevékenység lesz. Így válik a tudomány elõbb-utóbb mindennapi gyakorlattá. Feltehetjük a kérdést: mi egyáltalán az orvostörténelem értelme? Most csak egyetlen momentumát mondom: a megismerés. Viszont a megismerés módszere, az a filozófia. Filozófiai alap nélkül, igazi gondolkodás nélkül nincs semmilyen szakma. Az orvostörténelmet, annak filozófiai hátterét, minden jó orvosnak ismernie kell. Szerencsére egyre több jó orvosunk ismeri, nem kis részben Schultheisz Emilnek köszönhetõen, akit most tanítványai, kollégái és régi tisztelõi nagyrabecsüléssel köszöntenek 85. születésnapján, s akik elvárják az ünnepelttõl, hogy jó egészségben munkálkodva továbbra is évente legalább egy új orvostörténeti monográfiával örvendeztesse meg õket. Személyesen abban a keveseknek jutott élményben lehetett részem, hogy Vele együtt szervezhettem nemzetközi orvostörténeti konferenciát az Élettani Világkongresszus keretében, hogy Antall József segítségére lehettem, hogy mellette dolgozva csodálhattam meg emberségét az embertelenség idõszakában, hogy latinos mûveltségével napi szinten emlékeztetett Szunyogh Xavér bencés tanárom gondolatvilágára. Õ Horatiust idézett és nem Szabad Népet, mert tudta amit Berzsenyi Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csoda dolgokat. Ez tette Rómát föld urává, ez Marathont s Budavárt híressé. S amikor mindezt mi csak legfeljebb hittük, õ mondta, sõt tette, akkor amikor a szabad gondolkodásért börtön járt, amikor gondolatainkat 300 milliárd idegsejtjeinkbe zárva tartottuk még önmagunk elõtt is, s így lettünk "önként" börtönlakók egyben börtönõrök. Õ szabad volt akkor is és most is az. Boldog és igaz ember. Budapest, május 28. Ezekkel a gondolatokkal köszönt: Vizi E. Szilveszter a Magyar Orvostörténelmi Társaság elnöke 13 13

14 14

15 KÖSZÖNTÕ A 80. SZÜLETÉSNAPON Schultheisz Emilt a rendkívül érdekes, sokszínû, modern észjárású, hivatásáért boldogan élõ egyéniséget ünnepeljük 80. születésnapján. A nagy ívû pálya tapasztalatait hozta magával januárjában, amikor a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézetében egyetemi tanári kinevezést, majd egy év múlva a tanszékvezetésére megbízást kapott. A tanszéket június 30-ig rendkívül eredményesen vezette. Munkásságából néhányat e helyen is kiemelek. Az egyetem kurrikulumában nevéhez fûzõdik az orvostörténet oktatásának bevezetése. Kezdeményezésére a legújabb hazai és nemzetközi kutatási eredményeket magába foglaló új orvostörténeti jegyzet készült. Vezetése alatt az Orvostörténeti és Társadalomorvostani Intézet tudományos teljesítménye jelentõsen fejlõdött, tevékenységi köre gazdagodott. Az egyetem elismert tanára volt, aki a mindennapi oktató munkában is jelentõs részt vállalt a hallgatók nagy megelégedésére. Következetesen fejlesztette tovább a tárgy oktatásához és kutatásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Kiemelkedõ tevékenységét a tudomány területén több mint 200 közlemény jelzi, melyek egy része a belgyógyászat és határterületeirõl, más része az egészségügyi szervezéstan, társadalom egészségügy és orvostörténet területérõl származik. Jelentõs ismeretanyaggal gazdagította az általa is mûvelt tudományterületeket. A tekintélyes számú közlemény és tanulmány mellett több saját és általa szerkesztett könyv is fûzõdik nevéhez. A hazai és külföldi szakfolyóiratok szerkesztõségének munkájában is részt vállalt, így az Orvostörténeti Közlemények szerkesztõbizottságának elnökeként. A különbözõ hazai és nemzetközi orvostörténeti társaságokhoz fûzõdõ tagsága mellett a Magyar Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli elnöke, a MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság tagja, az Orvostörténeti Munkabizottság elnöke, asemmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Tudományos Tanácsának elnöke. A számos szakmai teljesítményét elismerõ kitüntetése mellett a Weszprémi István Emlékérem és a Purkyne-díj tulajdonosa ben az Egyetemi Tanács emeritus professor címmel ismerte el egyetemi tanári pályáját

16 Az egyetemi tevékenységet megelõzõ életpályáról is szólni kell, mert így teljes és hiteles a róla alkotott kép. Belgyógyászként fontos elméleti és gyakorlati munkásságot fejtett ki a Központi Állami Kórház Belgyógyászati Osztályának élén, mely igazgató fõorvosi kinevezésében teljesedett ki tõl az egészségpolitika felsõszintû közremûködõje lett, elõször egészségügyi miniszterhelyettesi, majd államtitkári, és végül 1974-tõl miniszteri beosztásban. Ez idõ alatt is rendkívüli figyelmet fordított a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen folyó gyógyító, oktatói és tudományos tevékenységre. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a Nagyvárad téri elméleti tömb felépüljön és ezzel a nagyhírû elméleti intézetek egy része méltóbb helyre kerüljön. Vallotta, hogy az egyetem nélkül nincs sikeres reformpolitika. Munkálkodott azon, hogy az egészségpolitika hatékonyabban mozduljon el a prevenció irányába, mert az a jövõ évezred egészségügyének egyik meghatározó stratégiai eleme. Az Egyetem Tanácsa nevében 80. születésnapja alkalmából az európai mûveltségû, megpihenni nem tudó személyiséget, az igazságszeretõ, mértéktartó, határozott orvosegyéniséget köszöntjük, akinek az elkövetkezendõ évekre további töretlen, eredményes munkásságot és az ahhoz szükséges egészséget kívánunk. Professzor Úr, az Isten éltesse sokáig! Budapest, május 10. Sótonyi Péter a Semmelweis Egyetem rektora 16 16

17 A SZERKESZTÕK ELÕSZAVA Tanulmánykötetünk, amellyel Schultheisz Emil professzor, a magyar orvostörténet-írás kiemelkedõ alakja, tanárunk, barátunk és példaképünk elõtt kívántunk tisztelegni, közös munka gyümölcse. Szerzõinket akiket ezúton is köszönet illet, amiért felkérésünknek eleget tettek a kötet összeállításakor, az orvos- vagy gyógyszerészettörténeti tárgyválasztáson túl sem tartalmi, sem formai, stilisztikai tekintetben nem kívántuk korlátozni, hiszen magára az Ünnepeltre is a széleskörû érdeklõdés, a sokirányú figyelem és az átfogó mûveltség jellemzõ. Kötetünk szerkesztési elve könnyen átlátható: külföldi szerzõink tanulmányai szerepelnek az élen, majd a hazai kutatók írásai következnek az alkotók nevének abc-sorrendjében. Tematikai, kronológiai rendszerezés ugyanis tekintettel a könyvünk lapjain váltakozó tárgyak, gondolatok, szemléletmódok sokféleségére aligha lett volna lehetséges. Reméljük, tanulmány-gyûjteményünk nem csak Schultheisz professzor úrnak szerez örömöt, hanem mindazoknak is, akik olykor a múlt mélységesen mély kútjába szívesen tekintenek. Boldog születésnapot kívánunk! 17 17

18 PRAEFATIO EDITORUM Studia nostra, quibuscum ante Professorem Aemilium Scultetum, scrutatorem eminentissimum historiae medicinae, necnon magistrum, amicum exemplumque nostrum capita inclinere volumus, operis communis sunt fructus. Volumine hoc compagando auctores nostros quibus invitationem nostram non recusantibus gratia debetur objecto, forma sive stylo limitare animo non erat, cum Celebratus ipse etiam homo multarum, variarumque rerum doctrina imbutus esset. Structura hujus operis perspicua est. Liber incipit studiis auctorum Germanicorum, quos sequuntur auctores Hungarici in ordine alphabetico nominum suorum. Thematica aut chronologica ratio enim respectu variationem maximam objectorum, sententiarum atque aspectuum, quibus paginæ nostræ scatent minime sequenda fuisset. Speramus ecquidem, hunc libellum non solum Professorem Aemilium Scultetum, sed etiam omnes, puteum altissimum temporis acti aliquando libenter inspicientes esse oblectaturum. Diem Natalem Beatum! 18 18

19 SCHULTHEISZ EMIL ÉLETRAJZA ÉS MUNKÁINAK JEGYZÉKE Budapesten született június 21-én katonacsaládból. apja, nagyapja tábornok, dédapja honvédorvos a szabadságharcban. Középiskolai tanulmányait a budapesti fasori evangélikus fõgimnáziumban és a soproni evangélikus líceumban végezte. Egyetemi tanulmányait az tanévben a kolozsvári I. Ferenc-József Tudományegyetemen, történelemfilozófia szakos bölcsészhallgatóként kezdte, majd a Debreceni Tudományegyetem orvosi karára iratkozott át. Orvosi tanulmányait Budapesten, az akkor még Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta, s a már nem Királyi, de még Pázmány Péter Tudományegyetemen avatták orvosdoktorrá ben belgyógyász szakképesítést szerzett. Tudományos fokozatát orvostörténelembõl kapta és 1960 között klinikai kórházi orvos, orvosfõhadnagy, ben a Korányi közkórház adjunktusa tól a Központi Állami Kórház belgyógyász fõorvosa tõl osztályvezetõ fõorvosi beosztásának megtartásával kórházi igazgatóhelyettes, majd tõl igazgató ban féléves ösztöndíjjal a bécsi egyetem II. sz. Belklinikáján dolgozik Fellinger professzor mellett. További rövidebb külföldi tanulmányútjai a stockholmi Seraphim Lazaretbe, a londoni St Guy s Hospitalba, a rostocki egyetem belklinikájára vezették. Berlinben Tutzke prof. Bolognában Busacchi, Ferrarában Menini orvostörténeti intézetében kutat. Bécsbe többször visszatérve orvostörténeti kutatásokat folytat a Josephinumban, a Nationalbibliothek kézirattárában és a klosterneuburgi apátság levéltárában. Fekete professzor halála után, 1968-tól a Semmelweis Múzeum és Könyvtár igazgatói, majd fõigazgatói tisztét is betölti ben osztályvezetõ fõorvosi munkáját változatlanul ellátva egészségügyi miniszterhelyettes, 1973-ban államtitkár, 1974-ben miniszter lesz ban az Egészségügyi Világszervezet genfi közgyûlésének alelnöke ben múzeumi posztját legközvetlenebb munkatársának, helyettesének és barátjának, Antall Józsefnek adja át. Ekkor a Múzeum Tudományos Tanácsának elnökévé nevezik ki. Orvostörténeti kutatásait sem szakítja meg ben c. egyetemi tanár, 1984 decemberében, tizenegy évi szolgálat után, miniszterként nyugdíjba vonul. Egyetemi pályáját folytatja ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvostörténeti és Társadalomorvostani In

20 tézetének igazgatója, tanszékvezetõ egyetemi tanár 1993 évi nyugállományba vonulásáig tõl emeritus professor. Szakirodalmi munkássága 1951-ben kezdõdik. Belorvosi dolgozatai, esetközlései és klinikai tanulmányai többek között a Familiaris ovalocytosis és constitutionalis eosinophilia együttes elõfordulásának elsõ (1955), a Werner-syndroma (1958), valamint a Cortico-strio-cerebellaris ataxia hazai elõfordulásának elsõ (1958) közlése hazai és külföldi folyóiratokban jelennek meg. Az akkor nyugatnémet Medizinische Monatsschrift, Ärztliche Sammelblätter, Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, Med. Klinik, az osztrák Wiener klinische Wochenschrift, Wiener medizinische Wochenschrift közlik írásait. Orvostörténeti tanulmányai olyan nagytekintélyû nemzetközi folyóiratokban jelennek meg, mint a Sudhoffs Archiv (Wiesbaden), a Janus (Leyden), az Archiv für Kulturgeschichte (Köln), a Clio Medica (Amsterdam-Leyden ennek a lapnak évtizedeken át társkiadója és szerkesztõbizottsági tagja), a Centaurus (Koppenhága), és a Gesnerus (Basel). Orvostörténelmi kutatásai középpontjában a késõközépkor és a humanizmus korának medicinája, egyetemi curriculuma, annak filozófiatörténeti háttere áll, különös tekintettel a latin és középfelnémet kéziratos forrásanyag hazai vonatkozásaira. Vizsgálódásainak másik, részben ugyancsak forrásfeltáró területe, a felvilágosodás korának magyar, latin és német elméleti-orvosi irodalma, orvosi oktatása, a nagyszombati egyetem tankönyvirodalmának struktúrája. Legutóbbi, német angol francia olasz nyelven megjelent tanulmányainak gyûjteményes kötete (Kunst und Heilkunst, 2007) a fenti témákból vett válogatás. Klinikai dolgozatai magyarul és németül, orvostörténeti tanulmányai a magyaron kívül angolul, németül, oroszul, szlovákul, franciául és olaszul jelennek meg. Két könyve a Medicina Kiadónál jelent meg. History of Physiology c. kötete az oxfordi Pergamon Press és az Akadémiai Kiadó kiadásában jelent meg. Tanulmányköteteit a Magyar Tudománytörténeti Intézet, ill. a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár jelentette meg. Nemzetközi kongresszusokon és symposionokon sok elõadást tartott; így Londonban, Berlinben, Düsseldorfban, Rómában, Genfben, Mirandolában, Ferrarában, Bolognában, Bécsben, Baselben, Mexico Cityben, Limában; vendégtanárként a krakkói és a pozsonyi egyetemen. Tevékenységét több kitüntetéssel honorálták: Babérkoszorúval Ékesített Zászlórend (1984), Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2003), Kiváló Orvos (1970), Batthyány-Strattmann László díj (2003), Svéd Seraphim-Érem stb. Tudományos munkásságának elismeréseként a Krakkói Egyetem 1980-ban, a Lipcsei Egyetem 1985-ben avatja honoris causa doctorává. A Semmelweis Egyetem Semmelweis Éremmel (1975 és 2003), Pro Universitate-díj (2007), a Debreceni Egyetem Ezüstéremmel (2008), a Kassai Comenius Egyetem Aranyéremmel (1975), a Poszonyi Egyetem B. J

21 Gouth Éremmel (1976), a Ferrarai Egyetem Manardus Éremmel (1964), a Magyar Orvostörténelmi Társaság Weszprémi-díjjal (1970) tünteti ki. A Krakkói Akadémia Copernikus érmét (1973), a Nemzetközi Paracelsus Társaság Paracelsus díját (1968), a Cseh Orvosszövetség Purkyne díját (1974) kapja. A Magyar Orvostörténelmi Társaság örökös tiszteletbeli elnökévé, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság tiszteleti tagjává választja. Az International Academy of History of Medicine (London) tiszteleti, a Svéd Királyi Orvosegyesület külföldi tagja, a Gesellschaft für Paracelsusforschung (Salzburg), a Soc. Int. Hist. Med., a Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, a Gesellschaft für Krankenhausgeschichte, Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (Marburg), Soc. Int. Hist. Pharmacie (Párizs), Julius Hirschberg Gesellschaft (Wien), a Weltunion für Prophylaktische Medizin (Wien), a Soc. Hist. Ancient Med. (USA) rendes tagja. A tudományos közélet aktív résztvevõje: az MTA Orvostörténeti Munkabizottságának elnöke, az MTA Mûvelõdéstörténeti Bizottságának, valamint az MTA Tudomány és Technikatörténeti Komplex Bizottságának tagja, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum tudományos tanácsának és az Orvostörténeti Közlemények szerkesztõbizottságának elnöke

22 SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1 Könyvek ORVOSTÖRTÉNETI SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA Fejezetek az orosz magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Társszerzõ: Tardy Lajos. Bp., Medicina. 199 p. oroszul is megjelent: Glavi iz isztorii russzko vengerszkih megyicinszkih szvjazej. Társszerzõ: Tardy Lajos. Moszkva, Medicina. 204 p. Orvostörténelem. Egyetemi jegyzet. Közrem.: Birtalan Gyõzõ. Bp., SOTE, p.; p.; p. Traditio renovata. Tanulmányok a középkor és a reneszánsz orvostudományáról. Bp., SOMKL. 225 p. (Communicationes de Historia Artis Medicinae [Orvostörténeti Közlemények] Suppl. 21.) Az orvoslás kultúrtörténetébõl. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp. Piliscsaba, TKME MATI. 323 p. Az európai orvosi oktatás történetébõl. Stúdiumok a középkorban és a koraújkorban. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp. Piliscsaba, SOMKL MATI. 201 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 40.) A nagyszombati egyetem orvostanárai. Bp., OPKM. 99 p. (Mesterek és tanítványok) Orvosképzés a nagyszombati egyetemen Társszerzõ: Magyar László András. Az ajánlást írta: Vizi E. Szilveszter, sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, MATI. 403 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 55.) Fejezetek az orvosi mûvelõdés történetébõl. Elõszó: Sótonyi Péter, sajtó alá rend.: Gazda István. Piliscsaba, MATI. 416 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 62.) Kunst und Heilkunst. Medizinhistorische Fragmente. Piliscsaba, MATI. 280 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 67.) 1 22 Jelen bibliográfia nem tartalmazza az egészségügyi szervezési társadalomorvostani tanulmányokat, valamint azoknak az eloadásoknak a címét, melyek csak rövidített (abstract) formájában jelentek meg. 22

23 Könyvszerkesztések Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae Augusti 1974 Budapestini. Szerk.: Antall József, Buzinkay Géza, Némethy Ferenc, ; közrem.: Réti Endre, Zalai Károly, Karasszon Dénes, Birtalan Gyõzõ köt. Bp., Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae Semmelweis nominata p. History of Physiology. Ed.:. Proceedings of the 28th International congress of physiological sciences. Budapest Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. 208 p. (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) Historia Medica Hungarica. Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Szerk.: Antall József, Birtalan Gyõzõ,. Bp., Medicina. 147 p. Könyvrészletek, továbbá tanulmányok évkönyvekben, valamint írások az orvos- és mûvelõdéstörténeti kongresszusok alkalmából közreadott önálló kötetekben Giovanni Pico della Mirandolas Bedeutung für die Medizin. In: L Opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella Storia dell Umanesimo. Convegno internazionale (Mirandola: Settembre 1963). Firenze, pp Újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Communicationes de Historia Artis Medicinae [Orvostörténeti Közlemények] Suppl. 21.) Kötetben: Kunst und Heilkunst, Die Bedeutung der Philosophie des Giovanni Pico della Mirandola für die paracelsische Medizin. In: Festschrift 16. Paracelsustag. Internationale Paracelsus-Gesellschaft am 24. u. 25. September 1966 zu Salzburg zum 425. Todestag von Paracelsus. Salzburg, pp Kötetben: Kunst und Heilkunst, Ein Schüler der Bergakademie zu Schemnitz: Arzt und Bergbaufachmann Jakob Reineggs. Társszerzõ: Tardy Lajos. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. IV. Bratislava, pp L influenza dell umanesimo italiano sulla medicina dell Europa centrale. In: Convegno internazionale su Il pensiero de rinascimento e il tempo nostro, Montepulciano pp Die Ärzte des Kaisers Siegmund aus dem Hause Luxemburg. In: Die ganze Welt ein Apotheken. Festschrift für Otto Zekert. Salzburg, pp Kötetben: Kunst und Heilkunst, Summing-up of the past and present of Hungary s medicohistorical research work. Társszerzõ: Tardy Lajos. In: Medical History in Hungary Szerk.: Antall József. Bp., Semmelweis Orvostörténeti 23 23

24 Múzeum. pp (Communicationes de Historia Artis Medicinae [Orvostörténeti Közlemények] Suppl. 4.) The contacts of the two Dees and Sir Philip Sydney with the Hungarian physicians. Társszerzõ: Tardy Lajos. In: Medical History in Hungary Szerk.: Antall József. Bp., Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. pp (Communicationes de Historia Artis Medicinae [Orvostörténeti Közlemények] Suppl. 6.) Újraközölve: Traditio renovata. Bp., SOMKL. pp (Communicationes de Historia Artis Medicinae [Orvostörténeti Közlemények] Suppl. 21.) Kötetben: Kunst und Heilkunst, Vyuèovanie medicíny v Trnave pod¾a prednášok profesora Schoreticsa. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. VI. Bratislava, pp Náèrt minulého a súèasného výskumu dejín Medicíny v Maïarsku. Társszerzõ: Tardy Lajos. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku. Vol. VI. Bratislava, pp Spätmittelalterliche Medizin in Ungarn. (Medieval Medicine in Hungary). In: Proceedings of the XXIII International Congress of the History of Medicine. London 2 9 September Vol. 2. London, pp Kötetben: Kunst und Heilkunst, Presidential Address. In: Acta Congressus internationalis XXIV historiae artis medicinae Augusti 1974 Budapestini. Vol. 1. Bp., Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae Semmelweis nominata. pp On the beginnings of quantitative thinking in medicine (Nicholas of Cusa and the Idiot). In: History of Physiology. (ed.: ). Proceedings of the 28 th International Congress of Physiological Sciences (Budapest, 1980). Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. pp (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) Kötetben: Kunst und Heilkunst, A physiologiának rövid sommája A short summation of physiology the first book of physiology in Hungarian. Társszerzõ: Kovách Arisztid. In: History of Physiology. (ed.: ). Proceedings of the 28th International congress of physiological sciences. Budapest Bp., Akadémiai Kiadó Pergamon Press. pp (Advances in physiological sciences. Vol. 21.) Magyar orvostörténeti kronológia a kezdetektõl 1526-ig. In: Magyarország történeti kronológiája I. A kezdetektõl 1526-ig. Fõszerk.: Benda Kálmán. Bp., Akadémiai Kiadó. 354 p. Enlightenment medicine in Hungary, introductury paper. In: Seventh International Congress on the Enlightenment. Budapest Oxford, The Voltaire-Foundation. pp

SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1

SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1 SCHULTHEISZ EMIL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ORVOSTÖRTÉNETI PUBLIKÁCIÓINAK BIBLIOGRÁFIÁJA 2007-IG 1 Könyvek Fejezetek az orosz magyar orvosi kapcsolatok múltjából. Társszerző: Tardy Lajos. Bp., 1960. Medicina. 199

Részletesebben

SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS

SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS SCHULTHEISZ EMIL ORVOS, ORVOSTÖRTÉNÉSZ KÖNYVEINEK ÉS SZAKCIKKEINEK JEGYZÉKE 1 Összeállították a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével. Könyvek Traditio renovata. Tanulmányok

Részletesebben

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1. Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája Összeállította: Gazda István

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA-szám: K62295 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Vezető kutató: dr. TARDY János A kutatás címe: Iter Pannonicum. Kapcsolattörténeti tudománytörténeti alapkutatások Kutatási időszak: 2006. február 1. 2010. január

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1 Antall József Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1 Íródott 1981-ben I. Az orvostörténelem hazai helyzetének vizsgálatakor egyaránt szólnunk kell az eredményekről és a kudarcokról, évtizedes, néha

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató

Professzor dr. Jermendy György - orvos, tudományos igazgató Született: Szeghalom, 1947. október 29. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház osztályvezető főorvosi kinevezését elnyerve 1992-ben lettem a kórház munkatársa. Az itt eltöltött 24 év alatt részese lehettem annak,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok

A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok A pályázat legfontosabb célja az antik görög és latin nyelvű orvosi szövegekben a számok szerepének vizsgálata volt. A megjelent kötetek kilenc eddig magyarul nem (vagy hibásan) publikált forrás szövegét

Részletesebben

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 A MÚLT MAGYAR ORVOSTÖRTÉNÉSZEI BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével, közreműködött: Szállási

Részletesebben

1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról

1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról 1. Klasszikus elképzelések az orvostörténet kutatásáról és oktatásáról Orvostörténelmi iskolák Az orvostörténelem iránti érdeklődés szinte az ókortól nyomon követhető és jellemezte a középkori orvosszerzőket

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2017-re vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 5.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 5. A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 5. Antall József (1932 1993) történész, művelődéstörténész, muzeológus, pedagógiatörténész, orvostörténész, tudományszervező, miniszterelnök tudományos

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Petrovics Alica A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Több mint 20 éve annak, hogy a Debreceni Orvostudományi Egyetem 1986-ban - ünnepélyes

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált

Orvostörténeti munkacsoport. 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Orvostörténeti munkacsoport 20010 2007. Kari határozat alapján önálló munkacsoporttá vált Dr. Forrai Judit a munkacsoport vezetıje Meghatározás és cél: Az orvostörténelem tanulmányozása hozzásegít az orvostudomány

Részletesebben

Antall József ( ) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája

Antall József ( ) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája Antall József (1932 1993) orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti írásainak bibliográfiája Bibliography of József Antall s (1932 1993) works on history of medicine and history of pharmacy mati@tudomanytortenet.hu

Részletesebben

Mesmer és a mesmerizmus

Mesmer és a mesmerizmus Schultheisz Emil Mesmer és a mesmerizmus Henri Bergson azt írja, hogy a valóság mágikus értelmezése óvta meg a primitív embereket attól a kétségbeeséstől, amely a természet erőinek kifürkészhetetlenségét

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése

Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter könyvajánlója Bolberitz Pál Freund Tamás: HIT ÉS TUDOMÁNY - A REMÉNYSÉG VÉGTELEN ÚTJAIN c. könyvének ismertetése A könyv egy beszélgetés története, amelybe KLP (Kovács Lajos

Részletesebben

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni.

Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. Zárójelentés Kutatási beszámoló Beszámolónkban a még 2001-ben megtervezett és nemzetközi együttműködésre is számító programunk várható eredményeit és ütemezéseit próbáljuk követni. A tervet időközben ugyan

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya

PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának. folyóirat-állománya PTE ETK Kaposvári Képzési Központ Könyvtárának folyóirat-állománya Folyóirat neve Elérhetősége Acta chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1957-1962, 1973-1982 folytatása Acta chimica Hungarica Tart.j.:

Részletesebben

Tudománytörténeti kutatások az orvosi felsőoktatás történetéből

Tudománytörténeti kutatások az orvosi felsőoktatás történetéből Prof. dr. Schultheisz Emil Tudománytörténeti kutatások az orvosi felsőoktatás történetéből A 2002 2003-as évben, tehát a kutatás első két évében az európai orvosi oktatás történetének összegzését készítettük

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról

Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Budapest Nádor u. 7. I em. 139 Beszámoló az Osztrák-Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Vegyesbizottság 2007. évi munkájáról 1. Az Osztrák-Magyar

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár

Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár 2014. február 23. Dobai János (Budapest 1929. IX. 13.) művészettörténész, egyetemi tanár Névváltozatai Dobay János Szabad Művészet 1952. XI.?1954. VIII. 12. 1957. I. 12. Szépművészeti Múzeum 1956-ban távozott:

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon

Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon A XVII. század közepén Angliából kiinduló felvilágosodás racionalizmusa egész Európára átterjedvén Magyarországot is elérte. Nem csekély mértékben

Részletesebben

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban

A nyelvterjesztési politika formái az egykori NDK-ban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. MIHALOVICSNÉ LENGYEL ALOJZIA Pannon Egyetem, MFTK, Germanisztikai Intézet alojzia@btk.uni-pannon.hu A nyelvterjesztési politika formái

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Az orvosok neveléséről. Az orvos-tanárok pedagógiai szerepe

Az orvosok neveléséről. Az orvos-tanárok pedagógiai szerepe Takács Zsuzsanna Mária Az orvosok neveléséről. A mesterség három tényezője a betegség a beteg és az orvos. Az orvos a mesterség szolgája. Hippokratész Tanulmányomban egy kis szeletét kívánom bemutatni

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke:

Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke: Dr. Brenner Tiberiu által oktatott tanfolyamok és előadások jegyzéke: 1- Háromévenként megrendezett akupunktúra tanfolyam Szerepe: Fülakupunktúra oktató, Időtartama 3 év, 1978/2001 Hol Új Orvostudományi

Részletesebben

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban 2016.06.30 2016. június 30-án szobrot avattak Semmelweis Ignác tiszteletére a balatonfüredi Állami Szívkórházban. A rendezvényen Prof. Dr. Veress Gábor

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1 (1) 1. Mi a művészettörténet? az emberiség mindenkori művészi-esztétikai tevékenységeinek és az ebből fakadó emlékanyag összessége; a

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal,

a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar Orvostörténelmi Társulattal, A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, együttműködésben a Magyar Tudományos AkadémiaTudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságával, a Magyar

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

ÚJABB EREDMÉNYEK A HAZAI TUDOMÁNY-, TECHNIKA- ÉS ORVOSTÖRTÉNET KÖRÉBŐL címmel

ÚJABB EREDMÉNYEK A HAZAI TUDOMÁNY-, TECHNIKA- ÉS ORVOSTÖRTÉNET KÖRÉBŐL címmel A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága, a Magyar Orvostörténelmi

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

XII. Háziorvos Napok

XII. Háziorvos Napok IX. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK XII. Háziorvos Napok 20 ÉVES A CSALÁDORVOSKÉPZÉS A PÉCSI EGYETEMEN PROGRAM Pécs, 2013. október 10 12. XII. HÁZIORVOS NAPOK 2013. október 10. (csütörtök) Helyszín: PTE ÁOK

Részletesebben

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus 1 ÉLETRAJZA Személyi adatok Neve: Dr.Papp Gyula Születés helye, ideje: Szigetvár, 1937. augusztus 29. Szülei: néhai Dr.Papp Gyula főállatorvos, néhai Eberhardt

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév

ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatika Tanszék Informatikus könyvtáros alapképzési szak nappali tagozat ÍRÁS-, KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRTÖRTÉNET I. INEK102E I. évfolyam 2014/2015. I. félév A

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Pető András Főiskola

Pető András Főiskola Név: Dr. Kullmann Lajos Intézmény: Születési hely, idő:. Budapest, 1941. május 26 Végzettség: - Budapesti Orvostudományi Egyetem, Általános Orvosi Kar, általános orvos, 1959-65 - Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

9. Az orvostörténelem oktatása orosz egyetemeken

9. Az orvostörténelem oktatása orosz egyetemeken 9. Az orvostörténelem oktatása orosz egyetemeken Sajátos fejlődést mutatott az orosz egyetemeken az orvostörténelem oktatása, ahogyan az orosz orvosellátás a 18. század elejétől és a az orvosképzés megszervezése

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben