1. Célok, feladatok, filozófiánk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Célok, feladatok, filozófiánk"

Átírás

1 1. Célok, feladatok, filozófiánk A Belvárosi Tanoda Alapítvány feladata és tevékenysége mindazoknak az intézményes ellátásból kihullott, deviáns, veszélyeztetett, középiskolából kimaradt, kallódó fiataloknak a komplex - gondozást, személyiségfejlesztést, oktatást, reintegrációt magába foglaló - ellátása, akik magányosak, összezavarodtak, önpusztító viselkedésformák felé sodródtak, akiket kezd elveszíteni az élet. Minthogy a deviancia alapvetően életforma, feladatunk hogy a különböző szolgáltatásokon keresztül egy új, pozitívabb életformát mutassunk, s biztosítsuk a lehetőséget arra, hogy azt ki lehessen próbálni az általunk kínált tevékenységekben. Ezért alakítjuk programjainkat úgy, hogy a fiatalok igényeire reagálva komplex ellátási rendszert valósítsunk meg, melyen belül az egyes programok, ellátó egységek, munkacsoportok vagy intézmények egymás munkájára építve, de önálló arculattal, speciális szakmai feladatrendszerrel dolgoznak, s a fiatalok számára lehetővé teszik az átjárást, a személyes kontaktusok által. A BTA olyan komplex befogadó program és hely, amelyhez konkrétan megfogalmazott célok nélkül is, a személyes támogatás, a közösségi lét és az egyéni fejlődés reményében lehet fordulni. Alapítványunk teljes tevékenységrendszerében egyfajta reszocializációs folyamatot, a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Nem módszert alkalmazunk, hanem az egyénnel kialakított mély kapcsolatban olyan új hatásokat szeretnénk elérni, melyek egy pozitívabb viselkedésmintát tükröznek és kínálnak. Nem megváltoztatni szeretnénk a fiatalokat, hanem megmutatni egy másik, új, választható utat; a választás döntését rájuk bízzuk. Mert ahogy a deviáns életvitel belső döntés, úgy annak felhagyása is az kell, hogy legyen. Csak ebben az esetben lehet a gondozás, a segítő munka hatásos. A segítés tehát értelmezésünkben olyan légkör megteremtése, mely biztonságos terepet, hátteret kínál a személy változásaihoz. A segítő szakmában, intézményrendszerben elhelyezve magunkat úgy látjuk, hiányt pótol ez a komplexitás, a segítés felfogásának tekintetében a hangsúlyozott önsegítés, a személyközpontúság, a módszer vagy módszerek hangsúlyozása, alkalmazása helyett az emberi erőforrások kiaknázásának előtérbe helyezése. 2. A szakmai munka Kiemelt szakmai tevékenységi területek: a gimnázium folyamatos működtetése, szakmai programjának rendezése; egyénre szabott oktatási program megvalósítása; személyközpontú gondozás, segítő munka; egyéni fejlesztés, felzárkóztatás; szenvedélybetegek oktatása-gondozása; a csoportos gondozási formák fejlesztése; önsegítő és alkotó önsegítő csoportok működtetése; szenvedélybetegek gondozása a motiválás szintjétől a rehabilitáción keresztl a reintegrációig; gyógyult szenvedélybetegek foglalkoztatása; a drogszakma összefogásának aktív kezdeményezése, hálózatépítés, ellátási lánc megvalósítása; módszereink terjesztése, átadása Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium - 1 -

2 Az Alapítvány által fenntartott gimnázium olyan állami feladatot ellátó, tanés térítési díjmentes iskola, amely a középiskolákból kimaradt, kallódó, deviáns fiatalok személyközpontú gondozását, oktatását, érettségiztetését tekinti szakmai feladatának. Ezt a feladatot egyénre szabott tanítási-tanulási és személyiségfejlesztő program keretében látja el. A Tanodába mentálhigiénés szempontból elhanyagolt fiatalokat veszünk fel. Diákjaink képzetlen, szakképzetlen, veszélyeztetett, jórészt szociálisan is hátrányos helyzetű, jövőkép nélküli deviáns fiatalok. Olyan fiatalokat is ellátunk, akikkel a hagyományos intézményi keretek között működő segítő rendszerek (Pályaválasztási Tanácsadók, Nevelési Tanácsadók, Családgondozók, Drogambulanciák, Ifjúsági Irodák, stb.). egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba. A Tanodába jelentkező fiatalok (évente kb fő ) 47%-a a szubkultúrájukban lévő kortársak tanácsára fordul hozzánk. A Tanoda - mint ifjúsági segítő intézmény - a deviancia összes részjelenségére, tünetére egy helyen reagál. A gimnáziumi tanulmányok folytatása, az érettségi megszerzésének valós lehetősége, a reszocializálás, a konkrét segítség, amit nyújt. A Tanodában szerzett érettségi a hagyományos ismeretanyagon túl, a bekerülési állapothoz viszonyított tartós, egészségesebb állapotot, konkrét életesélyeket jelent. Ez a gyógyulás a társadalomnak - pénzben is jól kifejezhető - nyeresége. A Tanoda-módszer, mint az egyedi problémák iskolai keretek között történő kezelésének eszköze, folyamatos hazai műhelymunka eredménye. Olyan segítő-pedagógiai módszer, amely alkalmas a Tanodába járó fiatalokra általában véve jellemző a labilis pszichés állapot - mint a nem reális önértékelés, az önbizalom, értelmes tevékenységek, célok, jövőkép hiánya, a koncentráció zavarából, a rövid ideig tartó, kelleténél kisebb mélységű, szaggatott, szakaszos figyelemből adódó tanulásmódszertani, tanulástechnikai hiányosságok okozta kudarcélmények, tanulási nehézségek kezelésére. Legfontosabb összetevői: az iskolai légkör Olyan légkör alakítunk ki és biztosítunk folyamatos, ahol a fiatalok személyük elfogadását, nyílt, hiteles, őszinte emberi kapcsolatokat (tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár) személyes törődést élhetnek meg mindennapjaikban. A diákok által megfogalmazott célokat (középiskola elvégzése, érettségi vizsga letétele, struktúrált, rendezett életmód, szociális kapcsolatok, egészséges élet kialakítása) közös célként értelmezzük. A szabályokat a diákok és a segítő-oktatók közösen alakítják, így mindenki számára elfogadottak és egyértelműek az elvárások, követelmények, következmények. az egész napos strukturált elfoglaltság Arra törekszünk, hogy a tanórák, a közös és egyéni tanulás mellett sport-, művészeti alkotó-, kulturális- és egyéb szabadidős tevékenységek, gyakran spontán szerveződő beszélgetések töltsék ki a Tanoda hétköznapjait. A programokat a fiatalok igénye szerint szervezzük, illetve hagyjuk szerveződni, s inspiráljuk őket arra, hogy maguk is szervezzenek ilyeneket, kezdeményezéseiket támogatjuk. a segítő párrendszer A segítő párrendszer a fiatalok számára a személyes törődést, odafigyelést, biztosítja. Segítő párjukat a fiatalok a tanárok közül választják minden tanév elején. A pár alapvető legfontosabb funkciója a fiatal támogatása, életének figyelemmel kísérése. Fontos a napi kapcsolattartás, hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját, élethelyzetét, időbeosztását, aktuális problémáit. a segítő munka és a Tanoda stábszerű működtetése A Tanodában magát a tanítást is segítő munkaként értelmezzük. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. Ez az együttélés valóságos, a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól, az iroda ( a tanári szoba") egyben a közösségi élet helye is, szabad bejárása van mindenkinek. Fontos, hogy a ta

3 nári stáb a fiatalok számára egy inspiráló segítői közeget alakítson ki, amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység, a tanulás, az alkotó munka, a tiszta kommunikáció, a változtatni akarás, törekvés a problémák megoldására, a továbblépésre. a személyre szabott tanulási program és módszerek A Tanodát megkereső fiatalok többszörös iskolai kudarccal, tanulási problémákkal érkeznek, nincs önbizalmuk, szoronganak minden tanulási helyzettől. Valóban komoly tanulási problémákkal küzdenek, melynek azonban okai nem az értelmi képességeik gyengeségében, hanem éppen személyes problémáikban rejlenek. Személyközpontú oktatás A diákok és tanulási gondjaik mögött meghúzódó problémáik is igen különbözők, nincsenek mindenkire érvényes, minden diák esetében működő megoldások, ezért nem a rutin, hanem a kreativitás és a rugalmasság kell, hogy jellemezze munkánkat. Célunk, hogy végső soron diákjaink megszerezzék az önálló tanulás, és egyáltalán a tanulás örömének képességét. Egyéni haladási ütem: A Tanodában nincsenek osztályok és évfolyamok; minden diák minden tantárgyból a számára épp megfelelő tanulócsoportban tanul. A különböző tantárgyakból különböző szinteken állhat, tanulhat, vizsgázhat. Ha megszerezte a 12 évfolyam valamennyi zárójegyét, azokból a tantárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tehet. A tanulócsoportok létszáma fő, így a tanárnak mindig mindenkire van figyelme és türelme. A tanórákra nem a frontális oktatási forma, hanem a beszélgetés, a differenciált és csoport-, olykor kooperatív tanulásszervezés jellemző. Szerződéses rendszer Bekerüléskor minden diák számára - vele közösen - személyre szabott tanulási programot készítünk és azt az alapszerződésben rögzítjük. Ebben megtervezzük az érettségi tárgyakat, az érettségi várható időpontját, vagy időpontjait, a tanulás ütemezését, majd az órarendet is közösen készítjük el. A szerződéseket a tanulmányi időszak végén közösen értékeljük, a siker és az esetleges sikertelenség okait a fiatallal közösen tárjuk fel, majd megbeszéljük a továbblépés lehetőségeit. A szerződéses rendszer mindenki számára követhetővé és tisztává teszik a diák céljait, vállalásait, eredményeit, fejlődését. Világos, hogy a siker a saját sikere, és a sikertelenségért is ő a felelős. Vizsgarendszer A tanévet harmadévekre osztjuk, a harmadéveket műhelymunka-időszakra (ekkor tanórákon közösen dolgozzuk fel a tananyagot) és vizsgaidőszakra (ekkor a diákok vizsgákon adnak számot tudásukról). A vizsgarendszer egyrészt megszabadítja a fiatalokat a napi számonkérés szorongásaitól, másrészt rutint ad az érettségi vizsgához. Kurzusrendszer Ennek lényege, hogy a középiskolás tananyagot nem feltétlenül a kerettantervben meghatározott sorrendben és összeállításban, évfolyami bontásban tanítjuk, hanem az általunk kialakított kurzusrendszerben. A tananyagok így rugalmasabban kezelhetők. Célunk, hogy az érettségi vizsga anyaga mellett praktikus, a mindennapokban is hasznosítható tudást adjunk a fiataloknak. Érettségi vizsga Az érettségi vizsgát évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) független vizsgabizottság előtt rendezzük. Az évi két alkalomba jól illeszthetők az osztott, előrehozott érettségi vizsgák. A fiatalok ekkor szembesülnek igazán azzal, hogy a Tanodában eltöltött idő alatt mennyit változtak, képességeik, tudásuk mennyit fejlődött. Ekkor mérettetik meg magukat először ismeretlenek előtt is

4 A Tanoda-módszer tanulható, hosszú távon is alkalmazható a deviáns fiatalok gondozásában, tanításában. Iskolánk légköre évről-évre erőteljesebben vonzza a kallódó fiatalokat és az érdeklődő szakembereket; évek óta gyakorlóhelye a pszichopedagógus, szociális munkás, és pedagógus képzésnek Évente több száz emberrel tartjuk a kapcsolatot és próbálunk reagálni az általuk felvetett tevékenység- és ellátási igényekre. Munkánk és fejlődésünk lényege éppen ez: az alulról, az igények oldaláról történő építkezés BTA Megálló Csoport A Megálló Ház komplex, egész napos gondozást, fejlesztést nyújt az önsegítés elvei alapján a fiataloknak. A program specialitása, hogy működtetésében is meghatározó szerepet kapnak a célcsoport tagjai, elsősorban felépült szenvedélybetegek. A program jelmondata: Ebben a körben van helyed! - azt kívánja jelezni, hogy a naponta 9-21 óráig nyitva tartó ház tevékenységet, munkát, emberi kapcsolatokat, tanulási lehetőséget kínál az erre igényt tartó kallódó, szenvedélybeteg, magányos, deviáns fiataloknak. A szenvedélybeteg magatartás egyfajta szocializáció eredménye, s ezért megváltoztatása is egy teljes szocializációs folyamatot igényel. Programunkban ezt a szocializációs folyamatot, komplexitást és a személyt teljes körűen befolyásoló hatásrendszert igyekszünk megvalósítani. Életteret kívánunk biztosítani azoknak, akik marginalizálódott helyzetükön, kallódó életformájukon változtatni szeretnének. Egy támogató, segítő légkörben a Ház működtetésének felelősségteljes feladatát és ezáltal saját és társaik sorsának formálását a saját kezükbe adjuk, olyan feladatot kínálva ezzel, mely eddig életükből hiányzott, mellyel megmutathatják értékeiket, képességeiket, visszaszerezhetik elvesztett, és/vagy lerombolt önbizalmukat, életbe vetett hitüket. Rehabilitációs és közösségi programunk kezdetei (1999) óta sokat változott, folyamatosan alakult a felmerülő igényekhez igazodva és a foglalkoztatott, gyógyult szenvedélybeteg stáb erősödésével párhuzamosan egyre kimunkáltabbá, markánsabbá vált. A lelkes, amatőr és kísérletező korszakból kiléptünk, s professzionális segítő és kezelő hellyé váltunk. Bátran ki merem jelenteni, hogy az országban nincsen hozzánk hasonló hely: éves viszonylatban mintegy 500 szenvedélybeteg fordul meg a Megállóban. A tőlünk segítséget, tanácsot kérő fiatalok a drogozás különböző szakaszaiban vannak - aktív szerhasználók, terápiások, félutasok, visszaesők. Oktatási programunk fejlődött, megerősödött: megszűntek a korábban meglévő tanulói kategóriák- terápiás, rehabon lévők, félutasok -; ennek nagy előnye egyfelől, hogy sikerült megfelelően rugalmas órarendet készíteni, másfelől pedig így tudunk megfelelően reagálni a fiatalok sajátos és sokszor gyorsan változó élethelyzetére személyiségük alakulására. Ennek a tanulási formának az a lényege, hogy azt az időkeretet határozzuk meg mindenki számára egyénileg, amennyit hetente el kell töltenie a Megállóban. Ezen belül a FIATALOK SEGÍTŐ párjaikkal közösen döntik el, hogy milyen tantárgyakat milyen időkeretben tanulnak. A negyedév közben tantárgyat leadni nem szerencsés, ha ilyen van azt mindig közösen határozzuk el. Ennek az évnek az egyik legnagyobb sikere az, hogy lassan már nem egyszerűen tanárokról, hanem segítő-tanárokról beszélhetünk. Ez annak köszönhető, hogy mindenki saját magához képest kiveszi a részét a ház működtetéséből, sokat hajlandóak tanulni egymástól, a többiektől, s nem utolsósorban a fiataloktól. A kollégák között a munkából fakadó konfliktusok megoldása, úgy tűnik, folyamatos. A gárda összecsiszolódása normális ütemben zajlik. Nem könnyíti a helyzetünket, bár örömteli tény, hogy a tanárok döntő többsége tovább tanul. Negyedévente rendezünk felvételi vizsgákat. Az a gyakorlat alakult ki, hogy a felvételiken, s a döntések meghozatalakor a kollégák mellett részt vesznek a nálunk lévő fiatalok is. Az ő közreműködésük sokkal hitelesebbé teszi az egész procedúrát. Viszonylag sok fiatalt veszünk fel, akik közül többen kimaradnak a későbbiekben. Ez a tény azonban nem a sikertelenséget, hanem a jó működést tükrözi, tekintve, hogy mi nem - 4 -

5 akarunk embereket mindenáron megmenteni, hanem lehetőséget, terepet, segítséget kínálunk ahhoz, hogy a jelentkező megtalálja a saját útját a józan élethez, vagy a józanság megtartásához. Saját csoportjaink, szervezettebbek lettek, jobban készültünk rájuk, kevesebbet improvizáltunk. Míg az elmúlt év elején csak a házban megforduló embereknek töredéke látogatta a csoportfoglalkozásokat, addig az év második felére elértük, hogy fokozatosan, szinte mindenkit bevontunk a programnak eme fontos részébe. Mára sikerült megvalósítani azt a tervünket, hogy a házban megforduló emberek többsége bizonyos időközönként rendszeresen jár csoportra. Hogy ki mennyin vesz részt, az függ attól, hogy milyen szakaszban van a felépülésében. A józanság megtartásának, építésének meghatározó része a csoportok látogatása, ezért láttuk jónak, hogy mindenkinél nagy hangsúlyt fektessünk e programpont fontosságára. Közösen gondolkodunk egy helyen, egy időben, egy valamiről, egy cél érdekében, és az általunk generált erőt használjuk, fordítjuk hasznunkra. Együtt dolgozunk fel élményeket, ezáltal tudatosulnak bennünk olyan gondolatok, amik, ha egyedül vagyunk, talán soha nem törtek volna fel. Célunk egy olyan értékrend, életforma kialakítása, amelynek következménye a nem drogozás, a nem ivás. Átalakult a felvételi rendszer, sokkal kidolgozottabbé váltak a programba való bekerülés feltételei is. A betérő fiatalnak ajánljuk, hogy még a felvétele előtti időszakban kezdjen el bejárni a házba és ismerkedjen annak életével. Így kezdi el lassan használni a hely adta lehetőségeket - óralátogatás, a házban munkák teendők, sport, színház, zene, prevenció, csoportok, beszélgetések -, s észre sem veszi, hogy máris bizonyos energiát fektet felépülésébe. Úgy érezzük, sikerült megvalósítanunk, s megmutatnunk, hogy a szenvedélybetegek képesek visszailleszkedni a társadalomba, s mi több megfelelő körülmények között, jelentős szerepet tudnak vállalni sorstársaik segítésében. Alapvető célunkat elértük: a Megálló az anyagosoké, általuk és értük létezik és működik. Olyan hely, ahová mindig betérhetnek, ahol támogatást találhatnak. Olyan hely, ahová elhozhatják bánataikat és örömeiket; ahol munkálkodhatnak saját felépülésükön, s ami talán minta arra, hogy érdemes, van miért. A Megálló Házban ellátott funkciók Nyitott Ház A Megálló Házba akár konkrét cél nélkül, akár valamiféle gyors és egyszerű segítséget igénylő problémával bármikor bárki betérhet. Kevés ilyen hely van a fővárosban, s az országban egyaránt, ahova egy szenvedélybeteg mindenféle különösebb szándék nélkül, puszta érdeklődéstől vezérelve elmehet anélkül, hogy valamiféle felé irányuló elvárásnak már a küszöb átlépésének pillanatában meg kellene felelnie. A hívatlan-váratlan látogatót fogadja az aktuális segítő házigazda, elbeszélget vele, igény szerint bemutatja a házat, a programokat. Valamennyi tevékenységünk alapja a Megálló Ház üzemeltetése, azoknak a háttérfeladatoknak az ellátása, melyek a többi programot kiszolgálják. Eldöntöttük, hogy a házban nem alkalmazunk portást, takarítót, gondnokot, biztonsági őrt. Ezeket a teendőket a segítők és gondozottak közösen végzik. Rehabilitáció Egyedülálló vállalkozás a Megálló Csoport Nappali Rehabilitációs Programja, melynek célja a szenvedélybeteg fiatalok visszavezetése azokba a természetes közösségekbe, ahonnan betegségük, másságuk, deviáns voltuk miatt kihullottak. Ebben a programban vehetnek részt hosszú távon azok az önként jelentkező szenvedélybetegek, akik úgy érzik, hogy az általunk napi rendszerességgel kínált tevékenységek segítséget nyújtanak a szerhasználat abbahagyásában, életvitelük rendezésében. A nappali rehabilitáció fogadni képes mindazokat a gyógyulni szándékozó drog- és alkoholfogyasztókat, akik félnek a bentlakásos intézetektől, s így nem mennek oda, vagy azok leterheltsége miatt nem tudnak bekerülni, de ugyanakkor képtelenek egyedül megszabadulni a szerhasználattól

6 A program naponta 9-21 óráig tartó terápiás foglalkoztatást kínál. A nappali rehabilitációban alkalmazzuk a Leo Amici Alapítvány hosszúterápiás intézetétől átvett módszereket; ezeket átdolgoztuk, és sajátos elemekkel bővítettük, alkalmazkodva ahhoz a helyzethez, hogy a terápiások az éjszakákat otthon töltik. A nappali rehabilitációnak van egy előrehabilitációs funkciója is. A hosszú évek óta narkomán életformát élő, kemény drogosok esetében ugyanis, akik közül sokan tiltakoznak a bentlakásos terápia kipróbálása ellen, igazán hatékony motiválás valósítható meg. Az itt néhány hónapig megtapasztalt józan élet, majd a visszaesés, saját élményként döbbenti rá őket arra, hogy számukra nincs más út a gyógyuláshoz, csak a bentlakásos hosszúterápia. A visszaesés után már kisebb az ellenállás, s összefogásunk módot ad arra, hogy megkezdjék hosszú terápiájukat, ugyanakkor a Megálló Csoport révén mégis kapcsolatban maradjanak Budapesttel. Az előrehabilitáció másik fontos előnye, hogy a szerhasználóknak módot ad egy védett, terápiás környezetben történő tartózkodásra az alatt az idő alatt, míg várni kell a rehabilitációs otthon üres ágyára. Ez a várakozási idő ugyanis Magyarországon nem rövid; a Megálló nappali rehabilitációs programjában sikeresen fenn tudjuk tartani a motivációt. Oktatási program Olyan szenvedélybeteg fiatalok számára kínálunk tanulási lehetőséget, akik szakítani akarnak eddigi életmódjukkal, és józanul akarnak élni. Ez a program személyre szabott tananyagot, tanulási időbeosztást, s ennek állandó, az élethelyzethez való igazodását kínálja. Szeretnénk, ha a tanulás részét képezné a szenvedélybeteg fiatalok józanodásáknak, illetve segítené őket józanságuk megtartásában. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás a fenti célok megvalósításának mindössze egyik eszköze. Segíthet kialakítani és megerősíteni a reális önképet, önértékelést, önbizalmat. Végcélja a reintegrációval párhuzamosan az érettségi vizsga megszerzése, minthogy az érettségi bizonyítvány növeli az esélyeket a munkavállalás, illetve a továbbtanulás területén, tehát reális perspektívát, célokat ad. Ezt a tevékenységet egy e célra szerveződő és kiképzett segítő-tanár munkacsoport látja el. Jogi hátteret a BTAG biztosít. Félutas program A Megálló Csoport félutas programjának célja a rehabilitációs kezelést befejező emberek sorsának továbbkövetése és segítése. Olyan utókezelés ez, mely magába foglalja a tartós józanság megőrzésének támogatását, a visszailleszkedés segítését, munka- és lakáskeresésben való segítségnyújtást, a szabadidő hasznos eltöltését. A Megálló Ház bázisként működik ezeknek az embereknek a számára: bármikor bejöhetnek, amikor idejük és tennivalójuk engedi. Azoknak a szenvedélybetegeknek ajánljuk, akik túl vannak egy hosszúterápiás rehabilitációs kezelésen és Budapestre költöznek. A programba való bekerülés feltétele, hogy elsődleges cél a józanság megtartása legyen. Négy fő részére félutas lakást bérlünk. Ez az átmeneti szállás lehetőség Budapesten max. 10 hónap időtartamban biztosít elhelyezést. A félutas lakás működési elveit és gyakorlatát az első lakókkal közösen munkáljuk ki. A lakás program szervesen csatlakozik a Megálló Ház napi életéhez, hiszen a kiegészítő szolgáltatásokat, melyek a reintegrációhoz szükségesek a lakók itt veszik igénybe: napirendszervezés, önsegítő csoportok, terápiás ülések, közösségi szolgáltatások, stb. A Megálló Csoport félutas-lakás-programja azoknak a GYÓGYULT szenvedélybetegeknek tud lehetőséget és segítséget nyújtani, akik lépéseket tesznek azért, hogy józanságukat megtartsák, ápolják, s abban továbblépjenek. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a következő sabályokat állítottuk fel: a program időtartama 10 hónap (rövidíthető) a programban lévőknek teljes absztinenciában kell élniük a beköltözés után azonnal munkát kell keresni előtakaréskossági programot kell folytatni kötelezően részt kell venni a Megálló Házban tartott Józanságmegtartó csoporton, heti egy terápiás csoporton, ajánlotta részvétel az NA gyűléseken - 6 -

7 részt kell venni a félutas lakásban tartott hétzáró csoporton, és a havi rendszerességű hózáró csoporton este fél tíz és fél 11 között közös vacsorán és napzáró csoporton kell részt venni; ezt a havi felelős szervezi és adminisztrálja a félutas lakásban látogatót csak a hét végén szabad fogadni; ezt előre egyeztetni kell a többi lakóval a félutas lakásban szexuális életet élni nem lehet a Megálló Csoport által végzett prevenciós előadásokon a félutas programba lévők részt vesznek; az ebből származó tiszteletdíjjal hozzájárulnak a lakás bérleti díjához a program résztvevő adminisztrálják saját kiadásaikat és bevételeiket a lakás rezsiköltségeit a bentlakók fizetik; ennek lebonyolítását a havi felelős végzi. Csoport élet A Megálló Házban számos önsegítő csoport működik; ezek határozzák meg a ház életét. Az önsegítő csoportok alapvetően beszélgetésre alapulnak. A résztvevők magukról és egymásról beszélgetnek így nyílik mód a személyes és közösségi problémák, gondok, konfliktusok és eredmények, örömök feldolgozására. A személyiség fejlődése a sorstársakból és segítőkből szerveződő csoport visszajelzései útján valósul meg. A Józanság Megtartó Csoport gyógyult szenvedélybetegek csoportja. Elsődleges célja és feladata, hogy az ide heti rendszerességgel járó drog- és alkoholbetegek egymás támogatásával, tapasztalataik cseréjével, gondjaik és örömeik megosztásával átsegítsék egymást a hétköznapok nehézségein, erősítsék és tudatosítsák egymásban a józanságuk értékét és fontosságát. Az alkotó-önsegítő csoportok fogalmát mi hoztuk létre, tartalmi elemeit az elmúlt öt év folyamán kísérleteztük ki: az önsegítő csoportok céljait, formai elemeit és elveit megtartottuk, ám a kereteket az aktív alkotótevékenység adja így az én megnyilvánulásának és a másik érzékelésének nem a beszéd az egyetlen eszköze. A Színház Megálló mozgásra, hangra, szövegre épülő egyéni, páros és csoportos gyakorlatok segítségével biztosít lehetőséget az önvizsgálatra, önmegfigyelésre a hosszabb-rövidebb alkotófolyamaton keresztül. Az Alkotókör olyan képzőművészeti foglalkozás, melyben a tehetség és a gyakorlás helyett az alkotó kedv és az ötlet játssza a főszerepet; s persze, itt is a közös alkotáson, az értelmesen együtt töltött időn van a hangsúly, mert minden műalkotásnál többre tartjuk az emberi kapcsolatokat. A közösségben és a csoportmunkában történő aktív részvétel a felelősségérzet alakításának terepe, így fontos minél több csoport működtetése. A csoportban, a kis közösségben zajló csapatmunka nemcsak tevékenységünk alappillére: rendszerünk működtetésében és hitünkben is fontos szerepet kap. Prevenciós program Csaknem heti rendszerességgel vállalunk beszélgetéseket középiskolás diákokkal, pedagógusokkal, szakmai és laikus érdeklődőkkel valamint felsőfokú oktatásban résztvevő diákokkal itthon és külföldön. Ez az egyik legjellegzetesebb programunk, amit nagy intenzitással működtetünk. Sajnos arányaiban sokkal kevesebben vannak azok, akik meg tudtak szabadulni szenvedélybetegségeiktől, mint azok, akik nem, így nagyon fontosnak tartjuk, hogy élettörténetükről beszámoljanak: mások talán még elkerülhetik életük azon buktatóit és csapdáit, amik később drogozáshoz vagy iváshoz vezethetnek. A Megálló Csoport egyik fő profilja a prevenció, melynek során intézményünk terápiásai és segítői megosztják szenvedélybeteg múltjuk (esetleg jelenük) tapasztalatait az érdeklődőkkel. Az igény óriási, főleg a év alatti fiatalság körében, de nem ritka a felnőtt korosztály számára szervezett beszélgetés sem. Ezen alkalmakkor tabuk nélkül, egyenesen lehet feltenni a kérdéseket, melyekre a válaszokat olyan emberek adják, akik jól ismerik a szenvedélybetegség sajátos világát. Ezeken a beszélgetéseken segítőink, gondozottaink személyiségükkel képviselik azokat az értékeket, melyek mentén a Megálló szerveződik. A közösségbe vetett hitük, összetartásuk és összetartozásuk eddig minden idegen közeg próbáját kiállta. A folya

8 mat, melynek során ez a kívülállók számára érzékelhetővé válik, az többet ér Talán ez az erő az oka annak, hogy igen sokan hívnak bennünket. Foglalkoztatás A Megállóban dolgozó segítők és munkatársak többsége a munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került, talpra állt szenvedélybeteg. Felismerve és kiaknázva a gyógyultakban rejlő hiteles segítő erőt s azt a tényt, hogy a sorstársakkal való törődés a józanság további erősödését is segíti, szerveztük meg foglalkoztatási programunkat. E programban egyidejűleg nyolc főállású segítő vesz részt, akik önnön józanságuknak megerősítésén túl jelentős támogatást és mintát nyújtanak a hozzánk fordulóknak. Segítőinknek önmaguk képzése épp úgy feladata, mint a Megálló Ház működtetése, ezért szinte folyamatosan részt veszünk különféle képzésekben. A Megálló programjának fontos jellegzetessége, hogy azt gyógyult szenvedélybetegek alapították, dolgozták ki és működtetik. Ma már professzionális segítőként munkálkodnak sorstársaik gyógyulásán, gondozásán. Ez biztosan az egyik oka annak, hogy a Megálló Házat sok szenvedélybeteg keresi fel önkéntesen, és marad ott meg. A Megálló Ház nagy ismertségre tett szert a szakmai köztudatban és a kliensek körében is. Sok más szervezet, az ország egész területéről irányítja hozzánk az érintetteket. Rengeteg érdeklődő vendég fordult meg házunkban. Helyet adtunk több olyan rendezvénynek, ahol a témában dolgozó civil szervezetek találkoztak egymással különféle célokból. Házunkat, programunkat arra is használjuk, hogy e széttöredezett szakmában is Megállót jelentsen, ahová mindenki szívesen jön, az ügy érdekében kommunikál, s összefog. Azt tapasztaljuk, hogy nagy igény van munkánkra. Igazi hiányterületre tapintottunk. Nagyon sok, és csoportjaink bővülésével mindig több és több bajban lévő fiatal kér tőlünk segítséget: kábítószer- vagy alkoholfogyasztók-, és függők; bentlakásos rehabilitációt félbehagyott szenvedélybetegek; kórházi- vagy más elvonáson átesettek; többszörösen visszaeső szerhasználók; józanságukat megtartani kívánó felépült szenvedélybetegek; középiskolából kimaradt, képzetlen, deviáns életvezetésű fiatalok; életvezetési- és beilleszkedési zavarokkal küszködők; marginalizálódottak, társas kapcsolatokat és elfoglaltságot keresők; felkeresnek minket ugyanakkor az érintett hozzátartozók, valamint a segítő szándékú szakemberek és érdeklődők is. A program során tapasztalt szakmai eredmények: A program, igénybe vétele segítséget ad az abbahagyásra vonatkozó döntés meghozatalában; terepet és támogatást kínál e döntés végrehajtásához, feladatokkal, célokkal és támogató környezettel, terápiás programmal; motiválja a kezelés megkezdését, ill. annak ideje alatt is fenntartja a segítő kapcsolatot, mely a kezelés megszakítása, vagy abbahagyása esetén is további kapaszkodót jelent; információkat és életvezetési tanácsadást biztosít; a felépülés idején ill. az azutáni időszakban az egész napos elfoglaltság, a támogató és őszinte visszajelzésekkel teli környezet és intenzív segítő kapcsolatok erősítik a józanságot, megelőzhetik a visszaesést; biztosít egy helyet és terepet ahhoz, hogy a droghasználók naponta egy támogató, megértő, előítéletektől mentes helyre térhessenek be; aktív tevékenységi lehetőséget kínál a marginalizálódott fiataloknak; reintegrációs terepet és programot kínál talpra állt szenvedélybetegek számára; a segítő szándékú emberek számára ennek konkrét lehetőségeit kínálja; - 8 -

9 formálja a közvélemény gondolkodásmódját a kábítószer-kérdésben. biztosítja a középfokú képzés lehetőségét. A Megálló Ház működtetése és szakmai kapcsolatai tekintetében a teljes nyitottságra törekszünk. Nyitottak vagyunk minden olyan együttműködésre, amelye eredményesebbé teheti az érintettek gondozását. Programunk hiánypótló jellegét elsősorban funkcionális összetettsége, a különféle gondozási szintek egy helyen történő alkalmazása, a kiemelten önsegítő jelleg, a személyközpontúság, az emberi erőforrások hangsúlyozása, valamint eklektikussága adja. Olyan intézményt működtetünk, mely hiányzik az ellátó rendszerből: A drop in típusú intézmény Magyarországon nem bevezetett. 3. Az Alapítvány módszertani és PR munkája Rendszeresen fogadjuk az érdeklődő szakembereket, egyszeri látogatások, módszercsere programok, intézménylátogatások, konzultációk, rövidebb-hosszabb terepgyakorlatok formájában. Nem csak hazai, de sok külföldi csoport és szakember látogatott meg bennünket az elmúlt években. Szakmai munkánk fontos része tevékenységünk, módszereink terjesztése átadása az érdeklődő szakembereknek, szervezeteknek. Erre mindig nagy az igény. Folyamatosan fogadjuk a felsőoktatási intézmények csoportjait, a szakdolgozókat, hospitálókat, terepgyakornokokat. Számos szakmai rendezvényre, konferenciára, műhelymunkára és táborokba kapunk meghívást itthon és külföldön egyaránt, hogy bemutassuk tevékenységünket, módszereinket. E meghívásoknak energiánkhoz mérten mindig próbálunk eleget tenni, gyakorlatilag átlagban heti egy ilyen találkozót bonyolítottunk le. Ezek haszna és funkciója sokoldalú: tevékenységünk így nyitottan zajlik és folyamatos visszajelzést kapunk a szakemberektől; találkozhatunk fiatal, energikus szakemberekkel, akik utánpótlást jelenthetnek; folyamatosan át kell gondolnunk munkánkat tudatosan; terjeszteni tudjuk módszereinket, gondolkodásmódunkat; magunk is sokat tanulunk a kérdésekből és máshol látottakból; szakmai munkánk folyamatos mozgásban, fejlődésben képes változni, széleskörű kapcsolatrendszerre tudunk szert tenni, ami mind szakmai mind finanszírozási tekintetben fontos és elengedhetetlen; a látogatók fogadása a terápiás munka része, a fiatalok is egy szélesebb visszajelzés-rendszerben fejlődhetnek; szakmai együttműködéseket tudunk kezdeményezni; imagénk építésének legjobb módja ez; tevékenységünk nem válik zárttá, önmagát emésztővé. Támogatjuk és magunk is végezzük a deviancia megközelítésével és kezelésével kapcsolatos kutatásokat, módszertani tevékenységet. Nagyon fontos számunkra, hogy megismertessük magunkat a világgal, bemutassuk munkánkat és módszereinket. Ilyen bemutatkozásra sor kerülhet módszerbemutatók, vagy módszercsere programok, illetve szakmai konzultációk keretei között ban számos ilyen lehetőség kínálkozott: a Mit tudunk nyújtani drogok helyett címet viselő, a Phare által támogatott programunkban, a Leo Amici Alapítvány mellett egy lengyel és egy spanyol szervezettel állunk együttműködésben. Ennek köszönhetően mutattuk be a Megálló Csoportot a különféle hálózatépítő projektek résztvevői számára Budapesten tartott nemzetközi konferencián. Személyes ismerkedésre is sor került: a konferencia résztvevőit vendégül láttuk aktuális Megálló Estünkön, így szinte testközelből ismerkedhettek csoportjainkkal és terápiásainkkal. Ugyancsak nemzetközi közegben mutathattuk be színházterápiás tevékenységünket, a szeptemberi Szinház- és Zeneterápia Szemináriumon, melyet a Gyermek- Ifjúsági - 9 -

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005.

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005. BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2005. Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. Szervezeti változás 2.2. A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK

CÉLJAINK, CÉLCSOPORTUNK Mi vagyunk azok, akiktől a szülők óvják gyermekeiket. a deviánsok, narkósok, csavargók nem a mozivászonról idepottyant csodabogarak, akik a film után megszűnnek létezni, hanem húsz, harminc, negyven év

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden

Részletesebben

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1

A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programja 1 1 Mottó: Szerintem az individuumhoz csakis individuális megértéssel szabad közeledni. Más-más nyelven kell beszélni minden egyes pácienssel.... A döntő az, hogy emberként álljak egy másik emberrel szemben.

Részletesebben

kezd elveszíteni az élet

kezd elveszíteni az élet EQUAL A/077 PROEJKT akiket kezd elveszíteni az élet Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok személyközpontú oktatása, érettségire felkészítése Zárótanulmány 1 TARTALOM Kiknek az iskolája a Belvárosi Tanoda?

Részletesebben

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z

J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z J ELENT ÉS A V ÉG R EHAJ T ÁS I S ZAK AS Z ZÁR ÁS ÁHO Z KIEGÉSZÍTŐ KÉRDÉSEK A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ Projekt azonosító száma: A/077 EMIR azonosító szám: 2.1.1 2005 10 0013/1.0 A jelentés készítésének

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010 1. Küldetés, elkötelezettség 1.1. Akikért dolgozunk 2.1. Amit teszünk 2.A Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.1. Adatok

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló

Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló 2011 IMPRESSZUM 1084 Budapest, József u.49. T: +36 1 303 65 74 E: megallocsoport@gmail.com http://www.facebook.com/megallocsoport Szerkesztette: Kopeczny Kata

Részletesebben

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése

Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Egy személyközpontú megközelítésben dolgozó iskola működése Győrik Edit 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. A célcsoport: középiskolákból

Részletesebben

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro

Civil szervezetek és az antidiszkriminációs. végrehajtása. Pályázati űrlap. 2006/018-176.03.01 / Makro B01 melléklet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása Pályázati űrlap A pályázó neve: Belvárosi Tanoda Alapítvány

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

2010. Szakmai beszámoló. Szenvedélybetegekért. Megálló Csoport Alapítvány. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010.

2010. Szakmai beszámoló. Szenvedélybetegekért. Megálló Csoport Alapítvány. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010. Szakmai beszámoló Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért 2010. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2010. Megálló Csoport Alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 37.

Részletesebben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben

Protokoll. A segítő pedagógia alkalmazása oktatási intézményben BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY 1053 Budapest, Henszlmann I. u. 7. Fszt 1/a. tel./fax: 789 8867 www.btabp.hu info@btabp.hu Nem a probléma érdekes, hanem az EMBER! /FÁPI-PB-2675/2009/OBmB/KRB Protokoll A segítő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához Iktatószám: OEFI IX-213/2009 Nemzeti Népegészségügyi Program PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894 ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 3139894 Mail:08kerulet@fovaros.antsz.hu Az ÁNTSZ hatósági feladatot lát el a közegészségügyjárványügy területén, valamint részt

Részletesebben

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31.

M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos 2013.09.01. 2016.08.31. 1/58 ZÖLD KAKAS LÍCEUM M ENTÁLHIGIÉNÉS SZAKK Ö ZÉPISKOLA É S GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hatályos Jóváhagyta és elrendelte: Kerényi Mari igazgató 2013.08.20. 2013.09.01. 2016.08.31. Braun

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló

Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló Megálló Csoport Alapítvány Szakmai beszámoló 2013 2013 SZAKMAI BESZÁMOLÓ tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 Elnöki beszámoló...5 TEVÉKENYSÉGEK... 6 Alacsonyküszöbű szolgáltatás...6 Szenvedélybetegek nappali

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

KIM Konzultációs, Képző- és Életpálya Központ

KIM Konzultációs, Képző- és Életpálya Központ KIM Konzultációs, Képző- és Életpálya Központ Működési tervezet a középfokú oktatásból, képzésből való lemorzsolódás megelőzése, csökkentése és kezelése érdekében Készítette: Győrik Edit Budapest 2008

Részletesebben

HÍD - I tantárgyainak képzése

HÍD - I tantárgyainak képzése Ikt.sz: 11/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2. melléklet [9. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Tartalom: 9.1. Híd I. program kerettanterve Bevezetés Kerettantervek 9.2. Híd II. program kerettanterve

Részletesebben

Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában

Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Fiatalok Tematikus Hálózat A/091 A/077 Az érettségi mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Bősze Szilvia-Győrik Edit 1 Tartalom Az érettségi vizsga különleges jelentősége a Belvárosi Tanodában... 3

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben