Szeged, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged, 2008. szeptember"

Átírás

1 167/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat melléklete CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója Szeged, szeptember

2 - Helyzetértékelés az ifjúságról A közgyűlés munkatervének összeállításánál az volt a célunk, hogy megyénk ifjúságpolitikai koncepcióját szinkronban az országos és regionális koncepciókban foglaltakkal összhangban készítsük el. Az ifjúságpolitikai célokhoz kapcsolódnak megyei kötelező feladatok és önként felvállalható feladatok. Sajátossága ennek a koncepciónak, hogy feltételezi a feladatok végrehajtásában közreműködők körének sokrétűségét. Az ifjúságpolitikában érvényesítendő általános alapelvek - Az ifjúsággal kapcsolatos kérdéseket elsődlegesen törvényekben kell szabályozni. - Biztosítani kell a feladatokhoz a központi költségvetésből a forrásokat. - Biztosítani kell a fiatalok részvételét a különféle szervezetekben. - Kiemelten kell foglalkozni a fiatalok munkalehetőségeinek biztosításával. - Támogatni kell a fiatalok lakásépítését. - Biztosítani kell alanyi jogon különféle oktatásban és képzésben való részvételt További fontos alapelvek az önkormányzat ifjúsági munkájához: a megyében élő gyermekeket és fiatalokat pozitív változásokat hordozó, meghatározó társadalmi szereplőknek tekinti, akik korszerű szakmai ismereteikkel nagymértékben hozzájárulnak a térség humán erőforrásainak bővítéséhez. Bízik abban, hogy ez a jövőt formáló és a jövőt alkotó korosztály nyitott a változó értékek, multikulturális hatások iránt. Lehetőségeivel, eszközrendszerével támogatja, hogy az ehhez szükséges felkészültséget megszerezzék. Fokozottan ügyel a bármilyen okból hátrányos helyzetben lévő gyermekvédelmi ellátásra szoruló, fogyatékkal élő, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok helyzetének javítására; együttműködő partnerének tekinti, és együttműködésre kéri mindazokat, akik a korosztály nevelésében-oktatásában, élet- és pályakezdésében, családalapításában, társadalmi részvételében erőforrást kínálnak: a települési önkormányzatokat, az országos és regionális ifjúsági intézményrendszert, a civil szervezeteket, egyházakat, ifjúsági szervezeteket és érdekképviseleteket, az oktatás, a kultúra, a gazdasági élet, a termelés és a szolgáltatás résztvevőit, mindazokat, akik a korosztály törekvéseinek segítését látják el, illetve erre vállalkoznak. Folyamatos kapcsolattartásra törekszik, jelzi tapasztalatait, szorgalmazza a gondok megoldását, az új kezdeményezések megvalósítását, rendelkezésre álló eszközeivel és lehetőségeivel részt vállal a végrehajtásból; a participáció a cselekvő részvétel jegyében hozzájárul annak a feltételrendszernek megteremtéséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez, amelynek keretei között a fiatalok megismerhetik, gyakorolhatják és alkalmazhatják a közösségteremtés és fejlesztés, környezetük formálásának módszereit, valós lehetőséget kaphatnak a részvételre a mindennapjaikat és jövőjüket befolyásoló, illetve meghatározó döntésekben, elősegítve a korosztály sajátos érdekeinek érvényre jutását; képviseli és munkájában érvényesíti a szubszidiaritás elvét, azt, hogy a fiatalok gondjait azon a szinten célszerű kezelni, ahol a megoldáshoz szükséges kompetenciával, hatáskörrel, információkkal, személyi, tárgyi, anyagi és szervezési eszközökkel rendelkeznek;

3 Önkormányzati feladatok A Tisztelt Képviselők előtt ismertek a fiatalokat érintő önkormányzati feladatok, ezért csak utalásszerűen mutatjuk be: - középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátáshoz kapcsolódó feladatok - egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása, fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése - gyámügyi feladatok - szakképzés összehangolása, térségi feladatok - különféle ifjúsági programok támogatása (önként vállalt feladatok) A gyermekvédelemmel, a fogyatékos gyermekek ellátásával, a közoktatási-szakképzési feladatok szervezésével a szabadidős művelődési tevékenységek biztosításával, a gyermeküdültetéssel összefüggő feladatait a törvényi kötelezettségeken túlmutatóan teljesítette, biztosította. Különös figyelmet fordított az átmeneti időszakban az ifjúsági célú vagyon célszerű hasznosítására. Éves költségvetésében az ifjúságot szolgáló megyei pénzalapokat biztosított, így pl. a diáksport, a közösségi és ifjúsági, a civil szervezetek támogatása (amelynek keretén belül több ifjúsági munkával foglalkozó civil szervezet is támogatásban részesült), a mecenatúra céltámogatásokat. A közgyűlés teljes körűen biztosította az érintett bizottságai (kiemelten az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság) számára az ifjúságot érintő feladatellátásának feltételeit, döntési jogosítványainak érvényesülését az alapok felhasználásában. A Megyei Önkormányzat Hivatala Elnöki Kabinetjében osztott munkakörű ifjúsági referenst alkalmaz, kiemelten segítve az ifjúsági feladatok ellátásában. Az elmúlt években rendszeresen hallgatott meg a közgyűlés beszámolót a megyei munkaerőpiaci helyzetről benne az ifjúsági korosztály elhelyezkedési esélyeiről, a közrend és közbiztonság állapotáról, az ifjúság nevelésében és kulturális fejlődésében fontos szerepet játszó megyei intézmények munkájáról. Megállapítható, hogy a gyermekeket és az ifjúságot érintő feladatok ellátására folyamatos figyelmet fordított a közgyűlés. A helyi önkormányzatok ifjúságpolitikai tevékenységének bemutatására önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérés ad kiindulási pontot. Az önkormányzatok az alábbi megállapítások szűrhetők le, szigorúan a válaszadók tájékoztatóira, adataira alapozva: a helyi testületekben nem növekedett a kívánt mértékben a 30 évnél fiatalabb képviselők száma, kevés a helyi ifjúságpolitikával foglalkozó önálló bizottság vagy személyek száma. A települési önkormányzatok ifjúsági célú támogatása legfőképpen a helyi sportkör, a diáksport, a fiatalok programjait támogatják. A válaszoló önkormányzatok településein egyre jelentősebb szerepet kapnak a helyi civil és közösségi szervezetek, közöttük egyre terjedőben vannak az ifjúsági közösségek, ifjúsági önkormányzatok. Az adatszolgáltató települési önkormányzatok igényeiket a megyei önkormányzatokkal kapcsolatban az alábbi területeken fogalmazták meg: általános igényként nagyobb összegű és több pályázati támogatást várnak. Kérik a munkahelyteremtés fokozottabb segítését, az ifjúsági szolgáltatások bővítését, a képzések, továbbképzések folyamatosságát igénylik. Erőteljes igényként fogalmazták meg a megyei önkormányzat fokozottabb koordinációs szerepkörének érvényesülését. Demográfiai adatok az ifjúság körében Csongrád megye átlagos nagyságú megye, területe 4263 ezer km 2, Magyarország területének 4,6%- a. A megyét 60 település alkotja, Magyarország összes településének 1,9%-a, a Dél-alföldi régió település számának 23,6%-a. A megye lakónépessége január 1-jén 423 ezer fő, az előző év azonos időszakához képest 1%-os, a évi népszámláláshoz (433 ezer fő) viszonyítva 2,3 százalékos fogyás figyelhető meg. Magyarország lakónépességének 4,2%-a, a Dél-alföldi régió

4 31,4%-a Csongrád megyei lakos. A megye népsűrűsége 99,4 fő/km 2, meghaladja a Dél-alföldi átlagot (73,2) és alacsonyabb az országos átlagnál (108,2). Az alábbi grafikon Csongrád megye lakó népességét mutatja 1970-től 2001-ig: Lakónépesség ( ) Csongrád megye lakó népessége Magyarországon évről évre kevesebb gyermek születik, ezáltal a népesség csökken. Ezt a tendenciát jól szemlélteti az alábbi ábra, amely a 0-30 éves korú lakosok számát mutatja 2001-ben Csongrád megyében évesek száma Csongrád megyében A 2001-es népszámlálási adatok alapján fő éves fiatal élt megyénkben. A korfa is jól szemlélteti, hogy egyre vékonyodó törzs mellett növekszik a fa lombja, azaz öregedik a megye lakossága, ami a későbbiekben fokozott terhet ró a fiatal korosztályra.

5 Korfa Csongrád megye Az ifjúsági korosztálynál jellemzően a férfiak száma magasabb, mint a nőké. A legnagyobb eltérés a nemek tekintetében a 27 éves korosztálynál mutatkozik, ahol 911 nő jut ezer férfira. A fentiek alól kivételek a 3 és a 20 éves korosztály, ahol az arány fordított (1000 férfira 1003 illetve 1008 nő jut). Családi állapot A Csongrád megyében élő év közötti fiatalok 79,6%-a nőtlen/hajadon és 19,8% házas. A házasok számát megfigyelve látható, hogy a nők 24,3%-a, míg a férfiak 15,6%-a választotta a párkapcsolatnak ezt a hivatalos formáját. Élettársi kapcsolatban a fiatalok 8,7%-a él. Az elváltak száma csekély (2,3%), de a korosztályt megvizsgálva megfigyelhető, hogy az elvált nők száma több mint kétszer annyi, mint az elvált férfiaké. Iskolázottság Csongrád megyében a legmagasabb iskolai végzettség tekintetében a 7 évesnél idősebb lakosság ( fő) 32,18%-a végezte el az általános iskolát, 13,9% rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal és 2,5 százalékuknak van felsőfokú végzettsége.

6 Az alábbi táblázat az iskolai végzettséget mutatja a megfelelő korúak százalékában: Év Öss z Általános iskola első évfolyamát sem végezte el Férf i Nő Össz Férfi Nő Össz Férfi Nő Össz Férfi Nő Legalább 8 általános Legalább érettségi Egyetem, felsőfokú oklevél ,4 0,5 0,4 95,5 94,5 96,5 20,3 17,6 23, ,3 0,4 0,2 98,8 98,4 99,2 57,4 48,2 66, 8 6,2 4,8 7, , 19, 29 0,3 0,4 0,2 98,8 98,5 99,1 46,9 38,3 9 16,2 13,1 6 A éves népesség a megfelelő korúak százalékában, Csongrád megye Várható, hogy ezek az arányok emelkedni fognak, mivel az Ifjúság 2000, illetve Ifjúság 2004 nagymintás ifjúságkutatás által megkérdezett fiatalok közel kétharmada úgy nyilatkozott, hogy még szeretne továbbtanulni. Gazdasági aktivitás 2001-ben, Csongrád megyében foglalkoztatott volt, ami a lakó népesség 35,5%-a, tehát nagyjából minden kereső két nem keresőt tart el. A már korábban említett népesség fogyás, valamint az ifjúság továbbtanulási szándéka miatt ez az arány tovább fog növekedni, hatalmas gazdasági terhet helyezve a mai fiatalok, későbbi munkavállalók vállára. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Eltartott Inaktív kereső Munkanélküli Foglalkoztatott 30% 20% 10% 0% A éves korosztály ( fő) 42%-a aktív kereső, 35,2%-a tanuló, 6,8%-uk munkanélküli. A Dél-Alföldi Régió adataival összehasonlítva elmondható, hogy megyénkben többen tanulnak, és kevesebben dolgoznak, mint a régióban. A munkanélküliek aránya nagyjából megegyezik a régiós adatokkal. A mai, modern társadalomban fokozódik a verseny a jobb munkahelyekért a friss diplomások és a diplomával rendelkezők között. A munkáltatónak most már nem elég egy bizonyos szakképesítéssel rendelkező jelentkező, hanem a nagyobb területre kiterjedő ismeretekkel bíró munkavállalót részesítik előnyben. Ezáltal a fiatalok rákényszerülnek, hogy tovább képezzék magukat, így később kerülnek be a társadalom aktív keresői közé, később építik ki maguknak a célként kitűzött egzisztenciát, később alapítanak családot. Mint minden versenynek, így ennek is vannak győztesei; de vesztesei is.

7 Az oktatási rendszerünk sem feltétlenül kedvez a fiatalok munkához való jutásának. Felmérések igazolják, hogy az általános és középiskolai tanuló lexikális tudása európai szinten kiemelkedő, de ezt a tudást nem tudják a gyakorlatba átvinni, hasznosítani. Az értő, értelmező olvasás is gondokat jelent: az elolvasott szöveg tartalmát egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudják összefoglalni. AZ OKTATÁSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ IFJÚSÁGPOLITIKAI CÉLOK ÉS FELADATOK Az intézményes nevelés-oktatásban részesülők helyzete Az oktatási rendszer a társadalomban tradicionálisan az egyik legszervezettebb, szabályozottabb struktúra. A középfokú oktatási intézményekben végzős tanulók körében általános tendenciaként emelkedik a továbbtanulásra jelentkezők száma. Megváltozott az egyes iskolatípusok iránti érdeklődés: a gimnáziumban tanulók aránya kiegyenlített % körül mozog, csökkent a szakmunkásképzés iránti igény, amely az utóbbi időben a 20%-ra esett vissza. A szakközépiskolák népszerűsége változatlan, sőt emelkedő tendenciát mutat, a tanulók közel 50 %-a választja ezt a képzési formát. A középiskolákban folyamatosnak mondható pályaválasztási, pályaorientációs tevékenység az osztályfőnökök és felelős pedagógusok közreműködésével A tanulóifjúság szabályozott keretek között igénybe veheti tanórán túl az iskola sportlétesítményeit, a könyvtárat, szaktantermeket. A középfokú oktatási intézményekben működik iskolaorvosi, védőnői (egyes iskolákban iskolapszichológusi) szolgálat, melynek tagjai bekapcsolódnak az egészségvédő programokba (családi életre nevelés, életmód, drogprevenció stb.) A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások szinten tartását az iskolák költségvetési kondíciói nagyban korlátozzák. Ugyanakkor az adott iskolákban tradicionális csoportok, körök, foglalkozások működnek és eredményeik a szaktárgyi versenyeken jelentkeznek. A tanulói jogok és kötelezettségek A Kormány és az Oktatási Minisztérium kiemelt feladatának tekinti az oktatási jogok s ezen belül a diákjogok, amelyek azonban nem különíthetők el a szülői, illetve pedagógus jogoktól érvényesülésének támogatását. Feladatának tekinti, hogy az érintettek információval történő ellátásával, képzésével képessé tegye őket arra, hogy élni tudjanak jogaikkal. Ennek érdekében a miniszter tanácsadó testületével, az Országos Diákjogi Tanáccsal egyeztetve képzési és tájékoztató kiadványokat (pl. minta házirendek) készíttet, illetve kezdeményezte akkreditált diákjogi képzések programjainak kialakítását és szervezését. Diákönkormányzatok működése, tanulói közösségek helyzete A megye városaiban Szentesen, Csongrádon a korábbi években próbálkozások voltak a Városi Diáktanácsok, Diákönkormányzatok létrehozására. A középfokú intézmények diáksága közötti együttműködések összehangolása eleinte nehézségekbe ütközött. Mára már elmondható, hogy az önkormányzatok is partnerül fogadják a diákokat. Kezdeményezéseikhez forrásokat bocsátanak rendelkezésükre, de a zökkenőmentes működéshez pályázati pénzekre is szükség van. Ez viszont a folyamatos működést és a tervezhetőséget kérdőjelezheti meg.

8 A IFJÚSÁGI KOROSZTÁLY FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE Ifjúsági munkaerőforrás, pályaválasztás, első munkahely A tanév végén a munkaügyi központ 3093 nappali tagozatos tanulmányait befejező középiskolás diák körében végzett felmérést arról, hogy milyen munkavállalási és továbbtanulási tervekkel rendelkeznek az iskola befejezését követően. A kérdőívek összesítése alapján a tanulók 57 %-a szeretett volna továbbtanulni, 25,4 % terve között szerepelt a munkavállalás és 16,8 százalékuk nem döntötte el, mivel szeretne foglalkozni az iskola befejezését követően. A munkavállalási tervvel rendelkezők 66 %-a tanult szakmájában szeretett volna dolgozni, viszont 34 százalékuk más területen tervezte elhelyezkedését, vagyis magas arányt képviseltek a pályaelhagyást tervezők. - Család-, gyermek-és ifjúságvédelem Családi életre nevelés segítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer A megyei önkormányzat e területen feladatait részben az általa fenntartott intézményrendszeren keresztül, részben pedig más - ifjúságsegítő intézmények és civil szervezetek támogatása révén. A fogyatékos gyermekek intézményes gondozását a szentesi, a makói, a hódmezővásárhelyi iskolák és diákotthonok látják el. Ezek az intézmények speciális ellátásokat biztosítanak - enyhén illetve középsúlyosan fogyatékosok számára jelentenek szakmai gondozást és nevelést. A speciális neveléssel foglalkozó oktatási és nevelési intézményekben a 9. és 10. évfolyamokon a pályaorientációs képzés csak a középfokú oktatás keretében szervezhető. A képzés tantervi programjának összeállítását az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák kiválasztásával a fogyatékossági szintek figyelembevételével végzik Az állami gondoskodásban részesülõk megyei helyzete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyermekvédelmi törvény.) a megyei önkormányzatok kötelező feladatává tette a gyermekvédelmi szakellátást, azaz az otthont nyújtó ellátást, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, mellyel kapcsolatban a közgyűlés 60/2000 (VI.22.) Kgy. sz. határozatában elfogadta a gyermekvédelmi koncepciót. A Csongrád megyében nevelőotthonokban nevelkedő nagykorúvá vált fiatalok életkezdésének anyagi, erkölcsi támogatására Életkezdési Közalapítványt hozott létre a Csongrád Megyei Önkormányzat. Az alapítvány telek, lakásvásárlással, építési támogatással, munkahelyteremtéssel kívánja támogatni a gondozásból kikerült fiatalokat. Az ifjúság veszélyeztetettsége, gyermek és ifjúságvédelem Fiatalkori bűnözés Csongrád megye bűnügyi helyzete a gyermek- és fiatalkorú bűnözés tekintetében hasonló az általános megítéléshez, a közepesen fertőzött kategóriában van. Figyelemmel azonban arra, hogy Szeged és vonzáskörzete a délkeleti régió egyik kiemelt oktatási centruma számtalan középfokú oktatási intézménnyel és a hozzájuk csatlakozó tanulói létszámmal, a helyzet az átlagosnál kedvezőbb. A generális prevenció kiemelt területe az ifjúságvédelmi munka. A fiatalkori bűnözés az átlagosnál nagyobb irritációt vált ki a társadalomból a brutális, könyörtelen elkövetési módok félelmet ébresztenek. Ugyanakkor a korosztály a legfogékonyabb a környezeti hatásokra, a szó jó és rossz értelmében egyaránt, ezért a felnőtt társadalom felelőssége egyértelműen megfogalmazható. A gyermek- és fiatalkorúak társadalmi beilleszkedési zavaraiban az elmúlt 5 évben kedvező változás nem történt. Az összbűnelkövetők számához viszonyítva a 8-10 % körüli részvételi arányuk nem változott, azonban ha figyelembe vesszük, hogy a mai tizenévesek a demográfiai hullám negatív tartományában születtek, akkor korcsoportjukon belüli - a népességhez viszonyított - arányuk nagyságrendekkel kedvezőtlenebb.

9 Drogprevenció és más megelőző tevékenységek Általános megállapítás, hogy a megye tranzit jellege következtében a kábítószer forgalmazása és fogyasztása - elsősorban az ifjúság által látogatott szórakozóhelyeken - egyre inkább jelen van. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság elkészítette a kábítószer kipróbálását és fogyasztását megelőző stratégiáját. Elsősorban Szeged város érintett intézményeit célozták meg, a keresletcsökkentés területeire összpontosítva, ugyanakkor feltételezve, hogy elképzeléseik, terveik több ponton kapcsolódnak környezetünk hasonló kezdeményezéseihez, programjaihoz. A stratégia első eredményei 1999 végére már megmutatkoztak; a kábítószer fogyasztással kapcsolatos ismeretek széles körű terjesztésének köszönhetően visszafogottabb tendenciák mutatkoztak. A legveszélyeztetettebb középiskolás korosztály, melynek oktatási intézményei nem váltak a drogfogyasztás, a -kereskedelem, vagy ezzel összefüggő egyéb bűncselekmények helyszíneivé. Az általános iskolás korosztály preventív akciói közül kiemelkedik a D.A.D.A. oktatás, valamint az Egy nap az iskolában - egy nap a biztonságért program. Mindkét program sikerességét bizonyítja, hogy az általános iskolák részéről érkezett igényeket a rendészeti szervek csak külsős szakemberekkel, társszerveik közreműködésével tudják megoldani. Az ifjúság egészségügyi állapota Felmérések alapján sajátját egészségességüket kevésbé ítélik jónak, mint a nyugat-európai társaik többsége. Az érzelmi állapotot tekintve is hasonlóan kedvetlen a kép: pl. a megkérdezettek több, mint 40%-a érezte magát lehangoltnak legalább heti egyszer az első fél évben. Négyből egy megkérdezett 15 éves fiatal válaszolta, hogy hetente több mint négyszer érezte magát reggel fáradtnak. Kiemelkedő, hogy a 15 éves lányok közel fele panaszkodott fejfájásra. Az egészséges táplálkozás vizsgálatában viszonylag kedvező a helyzet: pl. ötből négy fiatal állította, hogy naponta eszik gyümölcsöt. Ugyanakkor érdekes megemlíteni, hogy fiataljaink az édesség fogyasztásban is hasonló jó helyezést értek el. A fizikai aktivitást tekintve a fiatalok mindegyik korosztályban a lányok fele, a fiúk kétharmada számolt be heti kettőnél több alkalommal végzett testmozgásról. A szabadidő felhasználását tekintve tv-nézésben a fiatalok a középmezőnybe tartoznak: pl. a 15 évesek közül minden ötödik lány illetve negyedik fiú ült naponta több mint egy órát a készülék előtt. A számítógépes időtöltést tekintve a lányoknál minden ötvenedik, a fiúknál minden hatodik játszik naponta több mint egy órát a 15 évesek korcsoportjában. A dohányzást tekintve a 15 éves fiatalok az élmezőnyben helyezkednek el: négyből három kipróbálta már a cigarettázást. A fiúk közül minden harmadik, a lányok közül minden ötödik naponta dohányzik! Alkoholfogyasztást tekintve a fiatalok a közép mezőnyben helyezkednek el: a 15 éves fiúk közül minden harmadik, a lányok közül minden tizedik iszik hetente szeszesitalt. A korai szexuális élet komoly kockázatot jelent a fiatalok számára főként a nem kívánt terhesség és az ezen a módon terjedő betegségek miatt. A 15 évesek körében végzett felmérés szerint a fiatalok bizonyultak leginkább szexuálisan tapasztaltnak: a lányok harmada és a fiúk fele válaszolta, hogy már volt szexuális kapcsolata.

10 IFJÚSÁG ÉS KULTÚRA Az ifjúság művelődését és öntevékenységét segítő kulturális intézményrendszer A fiatalok kulturális lehetőségeit részben az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményrendszer (művelődési házak, könyvtárak, faluházak, ifjúsági központok, szabadidő parkok) biztosítja, részben pedig az egyes oktatási intézményekhez kapcsolódó lehetőségek (művészeti, zeneoktatás, intézményi kulturális körök, együttesek). A támogatási források szűkülése ellenére továbbra is fontos szerepet töltenek be a helyi ifjúsági művészeti egyesületek (fúvószenekarok, néptánc csoportok, kórusok, színjátszó együttesek). Korábban sokszor felvetődött fiatalok fórumain az igényes szórakozást biztosító alkoholmentes ifjúsági szórakoztató, szabadidős létesítmény hiánya, különösen a megye városaiban. A kezdeti lépéseket már megtették az igényes szórakozóhelyek kialakítására, de az önkormányzatok támogatása nem mindig elég, a pályázati pénzek megszerzése pedig bizonytalan. AZ IFJÚSÁG ÖNSZERVEZÕDÕ KÖZÖSSÉGEI A korosztály társadalmi, politikai csoportjai, ezek tevékenysége A korábbi évek felmérései alapján elsősorban a megyei jogú városokban koncentrálódik a legaktívabb ifjúsági közélet. A rangsorban következő helyen a városok állnak. Az ifjúsági szervezetek kisebb hányada foglalkozik érdekérvényesítő tevékenységgel, vagy érdekvédelemmel. Számos közösség létezik és működik települési szinten. Ezen szervezetek legitimációjának bővítésével térségi, majd megyei szinten a korosztály számára meghatározó közéleti szerepkört tölthet be. Más irányultságú az egyes politikai pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek tevékenysége. A demokrácia lehetőségeivel élve a felnőtt politikai csoportok a maguk választotta nézetek és értékek mentén szervezik ifjúsági bázisaikat. A részvételi és képviseleti rendszer alapelvei Az ifjúsági párbeszéd struktúrája 1. Partnerség elve: az ifjúság részvétele humán erőforrást, új megközelítéseket és innovatív megoldásokat eredményezhet, tehát a kölcsönös előnyök alapján történik, és nem pedagógiai vagy politikai szocializációs szándékkal. 2. Életkori elv: az ifjúságot elsősorban éves fiataloknak kell képviselniük, tehát e korosztályok képzettségére, felkészültségére és önállóságára való tekintettel semmi nem indokolja az elmúlt évek paternalista gyakorlatának folytatását, amikor a fiatalok képviselői között több volt a harminc év feletti, mint harminc év alatti. 3. Átláthatóság elve: a hatás- és feladatköröknek, kompetenciáknak egyértelműeknek, a képviseleti szerepnek és a képviselt álláspontnak nyilvánosnak kell lennie, tehát nem folytatható az elmúlt évek korporációs és pusztán egy szűk csoport részvételével zajló gyakorlata. 4. Szubszidiaritás elve: minden kérdéssel azon a szinten kell foglalkozni, ahol a feladat- és hatáskörök vannak, tehát a fiatalok részvétele nem korlátozódhat egy szelektív módon működő, egyközpontú lehetőségre. 5. Európaiság elve: a hazai gyakorlat kialakítását összhangba kell hozni az Európa Tanács ún. participációs ajánlásaival, az Európai Unió által elfogadott megoldásokkal és az európai országok legeredményesebb konstrukcióival. Tehát olyan működési módot kell kialakítani, amelynek vannak európai kapcsolódási pontjai. Regionális szintű ügyek: Helyi szinten az ügyeket (pályázatok menedzselése, információnyújtás, képzési programok lebonyolítása) a Regionális Szolgáltató Irodák (térségünkben a Dél-Alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda DARISZI) intézik.

11 Megyei szervezettségű ifjúsági közösségek, egyesületek, a korosztály rétegszerveződései Csongrád megyében kevés olyan ifjúsági szervezet, közösség van, melynek működési köre az egész megyére kiterjed. Elsősorban a városi és települési szinten folytatják tevékenységüket. A megyei kihatású szervezetek részéről egyre inkább megfogalmazódik az az igény, hogy egységesen szólaljanak fel érdekeik érvényesítése során. Véleményük, problémáik megjelenítésével, a korosztály felől érkező észrevételeket tolmácsolják jobbító szándéktól vezérelve. A diákság, mint közösség helyi szintű megerősödése magában hordozza a megyei szintű összefogás kezdeményezését. Néhány évvel ezelőtt már voltak próbálkozások, hogy a Szegedi Diákparlament mintájára összefogás alakuljon ki a megye diákság körében. - Az ifjúságot segítõ kedvezmények és támogatási rendszerek A társadalmi lét minőségének egyik eleme, hogy milyen feltételrendszert biztosít, illetve garantál ifjú nemzedékének. A fiatalok részére nyújtható anyagi támogatás és kedvezményrendszert általános érvényűen törvényi rendelkezések, jogszabályok határozzák meg. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. Csongrád Megyei Önkormányzat, önként vállalt feladatként, az elsők között csatlakozott a pályázathoz, kiegészítve azon pályázók ösztöndíját, akiket a települési önkormányzat támogat. Önkormányzatunk által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum Ft/fő/hó. Csongrád Megyei Önkormányzata a szembesülve a megnövekedett szociálisan rászoruló hallgatói létszámmal, évben megduplázta a megyei kiegészítő támogatás összegét. Ifjúsági munkával foglalkozó civil szervezetek számára a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat ír ki európai és hazai források megszerzésére pályázatokat. Ennek regionális koordináló szervezete a DARISZI. - - Ifjúsági nemzetközi kapcsolatrendszer, mobilitás Határmenti kapcsolatok szerepe Csongrád megye történelmi múltja, határmenti jellege lehetőséget biztosít a határon átnyúló kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére. Különösen a testvértelepülési-városi együttműködési rendszerek erősödtek meg, ezek ösztönzik az ifjúsági közösségeket a kapcsolatfelvételben. A kapcsolatfelvételi irányok elsősorban a szomszédos romániai és szerbiai területekre koncentrálódnak. Az ifjúsági közösségek együttműködési területei elsősorban a kultúra, a sport és a szabadidős tevékenységek. A kétoldalú együttműködésekből eredő feladatrendszer Az 1990-es évek eleje óta a megyei önkormányzat fokozatosan építette ki nemzetközi kapcsolatrendszerét. A kapcsolatok formálásában a gazdasági kamarák, egyetemek, intézmények, civil szervezetek is részt vesznek. A megyei szereplőkkel való partnerség folyamatosan erősödik. A kétoldalú kapcsolatok megállapodáson alapuló testvérmegyei kapcsolatok. Ezek irányultsága szerteágazó, hiszen a megyei önkormányzat nemcsak európai országok megyéivel épített ki együttműködést, hanem amerikai és kínai területekkel is. A megyei vezetése nemzetközi kapcsolatrendszerével, több nemzetközi és regionális szervezet munkájában való részvétellel is segíti az ifjúság Európa- ismereteinek bővítését, a közvetlen érintkezést a fiatalok és szervezeteik között.

12 CSONGRÁD MEGYE IFJÚSÁGPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI A Csongrád Megyei Önkormányzat felismerte az ifjúsági korosztállyal való együttműködés szükségességét. Tekintettel arra, hogy a megyében egyre több ifjúsági közösség működik célszerű az ifjúsági törekvéseket szakmailag és politikailag támogatva szakmai szervezetekkel és civil szerveződésekkel közösen megyei szinten koordinálni. Az Európai Unió országaiban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az ifjúságpolitikai kérdéseknek, a Fiatalok Európáért Program jelentős támogatást nyújt ifjúsági kezdeményezéseknek. A lehetőségek hatékony kihasználása érdekében a megyei önkormányzat szolgáltató-koordináló szerepének erősítése az ifjúságpolitika területén is elengedhetetlen. Mindezek figyelembevételével a megyei önkormányzat a következő célkitűzéseket és feladatokat határozza meg az alábbi ifjúságot érintő témakörökben. - Az oktatási rendszerhez kapcsolódó ifjúságpolitikai célok és feladatok A diáksággal, a diákjogok érvényesítésével való törődés a Csongrád Megyei Önkormányzat feladata is. Ezzel összefüggésben az alábbi javaslatot teszi: évente Diákfórumot rendez, ahol a diákönkormányzatok vezetői, pedagógusok és az iskolafenntartók képviselői véleménycserét folytatnak, koordinálja a diákság képviselőinek rendszeres konzultatív összejöveteleit, lehetőséget biztosít a diákvezetők képzéseihez, továbbképzéseihez, szorgalmazzák, hogy az oktatási-nevelési intézmények legyenek a diákok kulturált szabadidő eltöltésének színterei. - Az ifjúsági korosztály foglalkoztatási helyzete Az ifjúsági korosztály munkaerőpiaci helyzetének erősítése, a Csongrád Megyei Önkormányzat feladata is. Ezzel összefüggésben koordinatív szerepet vállal: szükségesnek tartja a fiatalok munkába állásának és tartós foglalkoztatásának megvalósítását, az azzal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések hatékony érvényesítését, vállalja, hogy fejleszti a gazdasági élet, a munka-, az oktatás- és képzési ügyekkel foglalkozó intézmények és a fiatalok szervezetei közötti kommunikációt, ösztönzően lép fel a fiatalok foglalkoztatása érdekében, támogatja azokat a programokat, amelyek bátorítják az önkéntes szociális munkát (amely lehetőséget teremt a munkanélküliek integrációjára), kezdeményezi a munkaügyi központ és a vállalkozói szféra közötti folyamatos kapcsolattartást, a foglalkoztatás bővítése céljából, együttműködik regionális ifjúsági közösségekkel a munkaerőpiaci orientációt elősegítő projektekben. A törvényi szabályozás keretei között együttműködik a Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal, a Megyei Munkaügyi Tanáccsal, valamint azokkal a civil szervezetekkel, akik feladatuknak tekintik a munkanélküliség csökkentését, elősegítik az állástalan és pályakezdő fiatalok elhelyezkedését. - Család-, gyermek-és ifjúságvédelem Családi életre nevelés segítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer A Csongrád Megyei Önkormányzat feladatellátásának összegzése:

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2007-2011 Tartalom 1. Bevezetés 4. oldal 2. Jövőkép, misszió 5. oldal 3. Az önkormányzati ifjúságpolitika jogforrásai 6. oldal 4. Helyzetelemzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 332/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Ifjúságpolitikai Koncepciója

Győr-Moson-Sopron Megye Ifjúságpolitikai Koncepciója Győr-Moson-Sopron Megye Ifjúságpolitikai Koncepciója Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 9/2002.(II.22.)KH számú határozatával döntött megyénk ifjúságpolitikai koncepciójának megalkotásáról. Ezen elhatározás

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG. elkészítéséhez

HÁTTÉRANYAG. elkészítéséhez HÁTTÉRANYAG Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) elkészítéséhez Szerencs, 2007. június 6. Készítette: Király Judit TARTALOMJEGYZÉK Felhasznált

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Fentősné Belléncs Andrea ifjúsági szakreferens Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója

Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója Dombóvár Város Önkormányzatának Ifjúsági koncepciója 2012-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1. A célcsoport meghatározása...3

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz

Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Nyílt Lapok 2001/1 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Háttértanulmány a Zirc városi ifjúsági koncepcióhoz Copyright Echo Nonprofit Network, 2001 A Nyílt Lapok az Echo Innovációs Műhely közhasznú

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Készítette: Darida Zsuzsa köztisztviselő 2013. június 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf

Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Készítette: Pintér Ádám és Kádár Kristóf Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. (J. W. Goethe) 2011. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 A koncepció

Részletesebben

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 OROSHÁZA VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 KÉSZÍTETTE: OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SHORTCUT COMMUNICATIONS KFT. 2008. MÁJUS 21. Társadalmi vita előtti változat 1. BEVEZETÉS 1.1

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentendre Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben