Szeged, szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged, 2008. szeptember"

Átírás

1 167/2008. (IX. 18.) Kgy. határozat melléklete CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója Szeged, szeptember

2 - Helyzetértékelés az ifjúságról A közgyűlés munkatervének összeállításánál az volt a célunk, hogy megyénk ifjúságpolitikai koncepcióját szinkronban az országos és regionális koncepciókban foglaltakkal összhangban készítsük el. Az ifjúságpolitikai célokhoz kapcsolódnak megyei kötelező feladatok és önként felvállalható feladatok. Sajátossága ennek a koncepciónak, hogy feltételezi a feladatok végrehajtásában közreműködők körének sokrétűségét. Az ifjúságpolitikában érvényesítendő általános alapelvek - Az ifjúsággal kapcsolatos kérdéseket elsődlegesen törvényekben kell szabályozni. - Biztosítani kell a feladatokhoz a központi költségvetésből a forrásokat. - Biztosítani kell a fiatalok részvételét a különféle szervezetekben. - Kiemelten kell foglalkozni a fiatalok munkalehetőségeinek biztosításával. - Támogatni kell a fiatalok lakásépítését. - Biztosítani kell alanyi jogon különféle oktatásban és képzésben való részvételt További fontos alapelvek az önkormányzat ifjúsági munkájához: a megyében élő gyermekeket és fiatalokat pozitív változásokat hordozó, meghatározó társadalmi szereplőknek tekinti, akik korszerű szakmai ismereteikkel nagymértékben hozzájárulnak a térség humán erőforrásainak bővítéséhez. Bízik abban, hogy ez a jövőt formáló és a jövőt alkotó korosztály nyitott a változó értékek, multikulturális hatások iránt. Lehetőségeivel, eszközrendszerével támogatja, hogy az ehhez szükséges felkészültséget megszerezzék. Fokozottan ügyel a bármilyen okból hátrányos helyzetben lévő gyermekvédelmi ellátásra szoruló, fogyatékkal élő, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok helyzetének javítására; együttműködő partnerének tekinti, és együttműködésre kéri mindazokat, akik a korosztály nevelésében-oktatásában, élet- és pályakezdésében, családalapításában, társadalmi részvételében erőforrást kínálnak: a települési önkormányzatokat, az országos és regionális ifjúsági intézményrendszert, a civil szervezeteket, egyházakat, ifjúsági szervezeteket és érdekképviseleteket, az oktatás, a kultúra, a gazdasági élet, a termelés és a szolgáltatás résztvevőit, mindazokat, akik a korosztály törekvéseinek segítését látják el, illetve erre vállalkoznak. Folyamatos kapcsolattartásra törekszik, jelzi tapasztalatait, szorgalmazza a gondok megoldását, az új kezdeményezések megvalósítását, rendelkezésre álló eszközeivel és lehetőségeivel részt vállal a végrehajtásból; a participáció a cselekvő részvétel jegyében hozzájárul annak a feltételrendszernek megteremtéséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez, amelynek keretei között a fiatalok megismerhetik, gyakorolhatják és alkalmazhatják a közösségteremtés és fejlesztés, környezetük formálásának módszereit, valós lehetőséget kaphatnak a részvételre a mindennapjaikat és jövőjüket befolyásoló, illetve meghatározó döntésekben, elősegítve a korosztály sajátos érdekeinek érvényre jutását; képviseli és munkájában érvényesíti a szubszidiaritás elvét, azt, hogy a fiatalok gondjait azon a szinten célszerű kezelni, ahol a megoldáshoz szükséges kompetenciával, hatáskörrel, információkkal, személyi, tárgyi, anyagi és szervezési eszközökkel rendelkeznek;

3 Önkormányzati feladatok A Tisztelt Képviselők előtt ismertek a fiatalokat érintő önkormányzati feladatok, ezért csak utalásszerűen mutatjuk be: - középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátáshoz kapcsolódó feladatok - egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatása, fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése - gyámügyi feladatok - szakképzés összehangolása, térségi feladatok - különféle ifjúsági programok támogatása (önként vállalt feladatok) A gyermekvédelemmel, a fogyatékos gyermekek ellátásával, a közoktatási-szakképzési feladatok szervezésével a szabadidős művelődési tevékenységek biztosításával, a gyermeküdültetéssel összefüggő feladatait a törvényi kötelezettségeken túlmutatóan teljesítette, biztosította. Különös figyelmet fordított az átmeneti időszakban az ifjúsági célú vagyon célszerű hasznosítására. Éves költségvetésében az ifjúságot szolgáló megyei pénzalapokat biztosított, így pl. a diáksport, a közösségi és ifjúsági, a civil szervezetek támogatása (amelynek keretén belül több ifjúsági munkával foglalkozó civil szervezet is támogatásban részesült), a mecenatúra céltámogatásokat. A közgyűlés teljes körűen biztosította az érintett bizottságai (kiemelten az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság) számára az ifjúságot érintő feladatellátásának feltételeit, döntési jogosítványainak érvényesülését az alapok felhasználásában. A Megyei Önkormányzat Hivatala Elnöki Kabinetjében osztott munkakörű ifjúsági referenst alkalmaz, kiemelten segítve az ifjúsági feladatok ellátásában. Az elmúlt években rendszeresen hallgatott meg a közgyűlés beszámolót a megyei munkaerőpiaci helyzetről benne az ifjúsági korosztály elhelyezkedési esélyeiről, a közrend és közbiztonság állapotáról, az ifjúság nevelésében és kulturális fejlődésében fontos szerepet játszó megyei intézmények munkájáról. Megállapítható, hogy a gyermekeket és az ifjúságot érintő feladatok ellátására folyamatos figyelmet fordított a közgyűlés. A helyi önkormányzatok ifjúságpolitikai tevékenységének bemutatására önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérés ad kiindulási pontot. Az önkormányzatok az alábbi megállapítások szűrhetők le, szigorúan a válaszadók tájékoztatóira, adataira alapozva: a helyi testületekben nem növekedett a kívánt mértékben a 30 évnél fiatalabb képviselők száma, kevés a helyi ifjúságpolitikával foglalkozó önálló bizottság vagy személyek száma. A települési önkormányzatok ifjúsági célú támogatása legfőképpen a helyi sportkör, a diáksport, a fiatalok programjait támogatják. A válaszoló önkormányzatok településein egyre jelentősebb szerepet kapnak a helyi civil és közösségi szervezetek, közöttük egyre terjedőben vannak az ifjúsági közösségek, ifjúsági önkormányzatok. Az adatszolgáltató települési önkormányzatok igényeiket a megyei önkormányzatokkal kapcsolatban az alábbi területeken fogalmazták meg: általános igényként nagyobb összegű és több pályázati támogatást várnak. Kérik a munkahelyteremtés fokozottabb segítését, az ifjúsági szolgáltatások bővítését, a képzések, továbbképzések folyamatosságát igénylik. Erőteljes igényként fogalmazták meg a megyei önkormányzat fokozottabb koordinációs szerepkörének érvényesülését. Demográfiai adatok az ifjúság körében Csongrád megye átlagos nagyságú megye, területe 4263 ezer km 2, Magyarország területének 4,6%- a. A megyét 60 település alkotja, Magyarország összes településének 1,9%-a, a Dél-alföldi régió település számának 23,6%-a. A megye lakónépessége január 1-jén 423 ezer fő, az előző év azonos időszakához képest 1%-os, a évi népszámláláshoz (433 ezer fő) viszonyítva 2,3 százalékos fogyás figyelhető meg. Magyarország lakónépességének 4,2%-a, a Dél-alföldi régió

4 31,4%-a Csongrád megyei lakos. A megye népsűrűsége 99,4 fő/km 2, meghaladja a Dél-alföldi átlagot (73,2) és alacsonyabb az országos átlagnál (108,2). Az alábbi grafikon Csongrád megye lakó népességét mutatja 1970-től 2001-ig: Lakónépesség ( ) Csongrád megye lakó népessége Magyarországon évről évre kevesebb gyermek születik, ezáltal a népesség csökken. Ezt a tendenciát jól szemlélteti az alábbi ábra, amely a 0-30 éves korú lakosok számát mutatja 2001-ben Csongrád megyében évesek száma Csongrád megyében A 2001-es népszámlálási adatok alapján fő éves fiatal élt megyénkben. A korfa is jól szemlélteti, hogy egyre vékonyodó törzs mellett növekszik a fa lombja, azaz öregedik a megye lakossága, ami a későbbiekben fokozott terhet ró a fiatal korosztályra.

5 Korfa Csongrád megye Az ifjúsági korosztálynál jellemzően a férfiak száma magasabb, mint a nőké. A legnagyobb eltérés a nemek tekintetében a 27 éves korosztálynál mutatkozik, ahol 911 nő jut ezer férfira. A fentiek alól kivételek a 3 és a 20 éves korosztály, ahol az arány fordított (1000 férfira 1003 illetve 1008 nő jut). Családi állapot A Csongrád megyében élő év közötti fiatalok 79,6%-a nőtlen/hajadon és 19,8% házas. A házasok számát megfigyelve látható, hogy a nők 24,3%-a, míg a férfiak 15,6%-a választotta a párkapcsolatnak ezt a hivatalos formáját. Élettársi kapcsolatban a fiatalok 8,7%-a él. Az elváltak száma csekély (2,3%), de a korosztályt megvizsgálva megfigyelhető, hogy az elvált nők száma több mint kétszer annyi, mint az elvált férfiaké. Iskolázottság Csongrád megyében a legmagasabb iskolai végzettség tekintetében a 7 évesnél idősebb lakosság ( fő) 32,18%-a végezte el az általános iskolát, 13,9% rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal és 2,5 százalékuknak van felsőfokú végzettsége.

6 Az alábbi táblázat az iskolai végzettséget mutatja a megfelelő korúak százalékában: Év Öss z Általános iskola első évfolyamát sem végezte el Férf i Nő Össz Férfi Nő Össz Férfi Nő Össz Férfi Nő Legalább 8 általános Legalább érettségi Egyetem, felsőfokú oklevél ,4 0,5 0,4 95,5 94,5 96,5 20,3 17,6 23, ,3 0,4 0,2 98,8 98,4 99,2 57,4 48,2 66, 8 6,2 4,8 7, , 19, 29 0,3 0,4 0,2 98,8 98,5 99,1 46,9 38,3 9 16,2 13,1 6 A éves népesség a megfelelő korúak százalékában, Csongrád megye Várható, hogy ezek az arányok emelkedni fognak, mivel az Ifjúság 2000, illetve Ifjúság 2004 nagymintás ifjúságkutatás által megkérdezett fiatalok közel kétharmada úgy nyilatkozott, hogy még szeretne továbbtanulni. Gazdasági aktivitás 2001-ben, Csongrád megyében foglalkoztatott volt, ami a lakó népesség 35,5%-a, tehát nagyjából minden kereső két nem keresőt tart el. A már korábban említett népesség fogyás, valamint az ifjúság továbbtanulási szándéka miatt ez az arány tovább fog növekedni, hatalmas gazdasági terhet helyezve a mai fiatalok, későbbi munkavállalók vállára. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Eltartott Inaktív kereső Munkanélküli Foglalkoztatott 30% 20% 10% 0% A éves korosztály ( fő) 42%-a aktív kereső, 35,2%-a tanuló, 6,8%-uk munkanélküli. A Dél-Alföldi Régió adataival összehasonlítva elmondható, hogy megyénkben többen tanulnak, és kevesebben dolgoznak, mint a régióban. A munkanélküliek aránya nagyjából megegyezik a régiós adatokkal. A mai, modern társadalomban fokozódik a verseny a jobb munkahelyekért a friss diplomások és a diplomával rendelkezők között. A munkáltatónak most már nem elég egy bizonyos szakképesítéssel rendelkező jelentkező, hanem a nagyobb területre kiterjedő ismeretekkel bíró munkavállalót részesítik előnyben. Ezáltal a fiatalok rákényszerülnek, hogy tovább képezzék magukat, így később kerülnek be a társadalom aktív keresői közé, később építik ki maguknak a célként kitűzött egzisztenciát, később alapítanak családot. Mint minden versenynek, így ennek is vannak győztesei; de vesztesei is.

7 Az oktatási rendszerünk sem feltétlenül kedvez a fiatalok munkához való jutásának. Felmérések igazolják, hogy az általános és középiskolai tanuló lexikális tudása európai szinten kiemelkedő, de ezt a tudást nem tudják a gyakorlatba átvinni, hasznosítani. Az értő, értelmező olvasás is gondokat jelent: az elolvasott szöveg tartalmát egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudják összefoglalni. AZ OKTATÁSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ IFJÚSÁGPOLITIKAI CÉLOK ÉS FELADATOK Az intézményes nevelés-oktatásban részesülők helyzete Az oktatási rendszer a társadalomban tradicionálisan az egyik legszervezettebb, szabályozottabb struktúra. A középfokú oktatási intézményekben végzős tanulók körében általános tendenciaként emelkedik a továbbtanulásra jelentkezők száma. Megváltozott az egyes iskolatípusok iránti érdeklődés: a gimnáziumban tanulók aránya kiegyenlített % körül mozog, csökkent a szakmunkásképzés iránti igény, amely az utóbbi időben a 20%-ra esett vissza. A szakközépiskolák népszerűsége változatlan, sőt emelkedő tendenciát mutat, a tanulók közel 50 %-a választja ezt a képzési formát. A középiskolákban folyamatosnak mondható pályaválasztási, pályaorientációs tevékenység az osztályfőnökök és felelős pedagógusok közreműködésével A tanulóifjúság szabályozott keretek között igénybe veheti tanórán túl az iskola sportlétesítményeit, a könyvtárat, szaktantermeket. A középfokú oktatási intézményekben működik iskolaorvosi, védőnői (egyes iskolákban iskolapszichológusi) szolgálat, melynek tagjai bekapcsolódnak az egészségvédő programokba (családi életre nevelés, életmód, drogprevenció stb.) A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások szinten tartását az iskolák költségvetési kondíciói nagyban korlátozzák. Ugyanakkor az adott iskolákban tradicionális csoportok, körök, foglalkozások működnek és eredményeik a szaktárgyi versenyeken jelentkeznek. A tanulói jogok és kötelezettségek A Kormány és az Oktatási Minisztérium kiemelt feladatának tekinti az oktatási jogok s ezen belül a diákjogok, amelyek azonban nem különíthetők el a szülői, illetve pedagógus jogoktól érvényesülésének támogatását. Feladatának tekinti, hogy az érintettek információval történő ellátásával, képzésével képessé tegye őket arra, hogy élni tudjanak jogaikkal. Ennek érdekében a miniszter tanácsadó testületével, az Országos Diákjogi Tanáccsal egyeztetve képzési és tájékoztató kiadványokat (pl. minta házirendek) készíttet, illetve kezdeményezte akkreditált diákjogi képzések programjainak kialakítását és szervezését. Diákönkormányzatok működése, tanulói közösségek helyzete A megye városaiban Szentesen, Csongrádon a korábbi években próbálkozások voltak a Városi Diáktanácsok, Diákönkormányzatok létrehozására. A középfokú intézmények diáksága közötti együttműködések összehangolása eleinte nehézségekbe ütközött. Mára már elmondható, hogy az önkormányzatok is partnerül fogadják a diákokat. Kezdeményezéseikhez forrásokat bocsátanak rendelkezésükre, de a zökkenőmentes működéshez pályázati pénzekre is szükség van. Ez viszont a folyamatos működést és a tervezhetőséget kérdőjelezheti meg.

8 A IFJÚSÁGI KOROSZTÁLY FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE Ifjúsági munkaerőforrás, pályaválasztás, első munkahely A tanév végén a munkaügyi központ 3093 nappali tagozatos tanulmányait befejező középiskolás diák körében végzett felmérést arról, hogy milyen munkavállalási és továbbtanulási tervekkel rendelkeznek az iskola befejezését követően. A kérdőívek összesítése alapján a tanulók 57 %-a szeretett volna továbbtanulni, 25,4 % terve között szerepelt a munkavállalás és 16,8 százalékuk nem döntötte el, mivel szeretne foglalkozni az iskola befejezését követően. A munkavállalási tervvel rendelkezők 66 %-a tanult szakmájában szeretett volna dolgozni, viszont 34 százalékuk más területen tervezte elhelyezkedését, vagyis magas arányt képviseltek a pályaelhagyást tervezők. - Család-, gyermek-és ifjúságvédelem Családi életre nevelés segítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer A megyei önkormányzat e területen feladatait részben az általa fenntartott intézményrendszeren keresztül, részben pedig más - ifjúságsegítő intézmények és civil szervezetek támogatása révén. A fogyatékos gyermekek intézményes gondozását a szentesi, a makói, a hódmezővásárhelyi iskolák és diákotthonok látják el. Ezek az intézmények speciális ellátásokat biztosítanak - enyhén illetve középsúlyosan fogyatékosok számára jelentenek szakmai gondozást és nevelést. A speciális neveléssel foglalkozó oktatási és nevelési intézményekben a 9. és 10. évfolyamokon a pályaorientációs képzés csak a középfokú oktatás keretében szervezhető. A képzés tantervi programjának összeállítását az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák kiválasztásával a fogyatékossági szintek figyelembevételével végzik Az állami gondoskodásban részesülõk megyei helyzete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyermekvédelmi törvény.) a megyei önkormányzatok kötelező feladatává tette a gyermekvédelmi szakellátást, azaz az otthont nyújtó ellátást, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, mellyel kapcsolatban a közgyűlés 60/2000 (VI.22.) Kgy. sz. határozatában elfogadta a gyermekvédelmi koncepciót. A Csongrád megyében nevelőotthonokban nevelkedő nagykorúvá vált fiatalok életkezdésének anyagi, erkölcsi támogatására Életkezdési Közalapítványt hozott létre a Csongrád Megyei Önkormányzat. Az alapítvány telek, lakásvásárlással, építési támogatással, munkahelyteremtéssel kívánja támogatni a gondozásból kikerült fiatalokat. Az ifjúság veszélyeztetettsége, gyermek és ifjúságvédelem Fiatalkori bűnözés Csongrád megye bűnügyi helyzete a gyermek- és fiatalkorú bűnözés tekintetében hasonló az általános megítéléshez, a közepesen fertőzött kategóriában van. Figyelemmel azonban arra, hogy Szeged és vonzáskörzete a délkeleti régió egyik kiemelt oktatási centruma számtalan középfokú oktatási intézménnyel és a hozzájuk csatlakozó tanulói létszámmal, a helyzet az átlagosnál kedvezőbb. A generális prevenció kiemelt területe az ifjúságvédelmi munka. A fiatalkori bűnözés az átlagosnál nagyobb irritációt vált ki a társadalomból a brutális, könyörtelen elkövetési módok félelmet ébresztenek. Ugyanakkor a korosztály a legfogékonyabb a környezeti hatásokra, a szó jó és rossz értelmében egyaránt, ezért a felnőtt társadalom felelőssége egyértelműen megfogalmazható. A gyermek- és fiatalkorúak társadalmi beilleszkedési zavaraiban az elmúlt 5 évben kedvező változás nem történt. Az összbűnelkövetők számához viszonyítva a 8-10 % körüli részvételi arányuk nem változott, azonban ha figyelembe vesszük, hogy a mai tizenévesek a demográfiai hullám negatív tartományában születtek, akkor korcsoportjukon belüli - a népességhez viszonyított - arányuk nagyságrendekkel kedvezőtlenebb.

9 Drogprevenció és más megelőző tevékenységek Általános megállapítás, hogy a megye tranzit jellege következtében a kábítószer forgalmazása és fogyasztása - elsősorban az ifjúság által látogatott szórakozóhelyeken - egyre inkább jelen van. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság elkészítette a kábítószer kipróbálását és fogyasztását megelőző stratégiáját. Elsősorban Szeged város érintett intézményeit célozták meg, a keresletcsökkentés területeire összpontosítva, ugyanakkor feltételezve, hogy elképzeléseik, terveik több ponton kapcsolódnak környezetünk hasonló kezdeményezéseihez, programjaihoz. A stratégia első eredményei 1999 végére már megmutatkoztak; a kábítószer fogyasztással kapcsolatos ismeretek széles körű terjesztésének köszönhetően visszafogottabb tendenciák mutatkoztak. A legveszélyeztetettebb középiskolás korosztály, melynek oktatási intézményei nem váltak a drogfogyasztás, a -kereskedelem, vagy ezzel összefüggő egyéb bűncselekmények helyszíneivé. Az általános iskolás korosztály preventív akciói közül kiemelkedik a D.A.D.A. oktatás, valamint az Egy nap az iskolában - egy nap a biztonságért program. Mindkét program sikerességét bizonyítja, hogy az általános iskolák részéről érkezett igényeket a rendészeti szervek csak külsős szakemberekkel, társszerveik közreműködésével tudják megoldani. Az ifjúság egészségügyi állapota Felmérések alapján sajátját egészségességüket kevésbé ítélik jónak, mint a nyugat-európai társaik többsége. Az érzelmi állapotot tekintve is hasonlóan kedvetlen a kép: pl. a megkérdezettek több, mint 40%-a érezte magát lehangoltnak legalább heti egyszer az első fél évben. Négyből egy megkérdezett 15 éves fiatal válaszolta, hogy hetente több mint négyszer érezte magát reggel fáradtnak. Kiemelkedő, hogy a 15 éves lányok közel fele panaszkodott fejfájásra. Az egészséges táplálkozás vizsgálatában viszonylag kedvező a helyzet: pl. ötből négy fiatal állította, hogy naponta eszik gyümölcsöt. Ugyanakkor érdekes megemlíteni, hogy fiataljaink az édesség fogyasztásban is hasonló jó helyezést értek el. A fizikai aktivitást tekintve a fiatalok mindegyik korosztályban a lányok fele, a fiúk kétharmada számolt be heti kettőnél több alkalommal végzett testmozgásról. A szabadidő felhasználását tekintve tv-nézésben a fiatalok a középmezőnybe tartoznak: pl. a 15 évesek közül minden ötödik lány illetve negyedik fiú ült naponta több mint egy órát a készülék előtt. A számítógépes időtöltést tekintve a lányoknál minden ötvenedik, a fiúknál minden hatodik játszik naponta több mint egy órát a 15 évesek korcsoportjában. A dohányzást tekintve a 15 éves fiatalok az élmezőnyben helyezkednek el: négyből három kipróbálta már a cigarettázást. A fiúk közül minden harmadik, a lányok közül minden ötödik naponta dohányzik! Alkoholfogyasztást tekintve a fiatalok a közép mezőnyben helyezkednek el: a 15 éves fiúk közül minden harmadik, a lányok közül minden tizedik iszik hetente szeszesitalt. A korai szexuális élet komoly kockázatot jelent a fiatalok számára főként a nem kívánt terhesség és az ezen a módon terjedő betegségek miatt. A 15 évesek körében végzett felmérés szerint a fiatalok bizonyultak leginkább szexuálisan tapasztaltnak: a lányok harmada és a fiúk fele válaszolta, hogy már volt szexuális kapcsolata.

10 IFJÚSÁG ÉS KULTÚRA Az ifjúság művelődését és öntevékenységét segítő kulturális intézményrendszer A fiatalok kulturális lehetőségeit részben az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményrendszer (művelődési házak, könyvtárak, faluházak, ifjúsági központok, szabadidő parkok) biztosítja, részben pedig az egyes oktatási intézményekhez kapcsolódó lehetőségek (művészeti, zeneoktatás, intézményi kulturális körök, együttesek). A támogatási források szűkülése ellenére továbbra is fontos szerepet töltenek be a helyi ifjúsági művészeti egyesületek (fúvószenekarok, néptánc csoportok, kórusok, színjátszó együttesek). Korábban sokszor felvetődött fiatalok fórumain az igényes szórakozást biztosító alkoholmentes ifjúsági szórakoztató, szabadidős létesítmény hiánya, különösen a megye városaiban. A kezdeti lépéseket már megtették az igényes szórakozóhelyek kialakítására, de az önkormányzatok támogatása nem mindig elég, a pályázati pénzek megszerzése pedig bizonytalan. AZ IFJÚSÁG ÖNSZERVEZÕDÕ KÖZÖSSÉGEI A korosztály társadalmi, politikai csoportjai, ezek tevékenysége A korábbi évek felmérései alapján elsősorban a megyei jogú városokban koncentrálódik a legaktívabb ifjúsági közélet. A rangsorban következő helyen a városok állnak. Az ifjúsági szervezetek kisebb hányada foglalkozik érdekérvényesítő tevékenységgel, vagy érdekvédelemmel. Számos közösség létezik és működik települési szinten. Ezen szervezetek legitimációjának bővítésével térségi, majd megyei szinten a korosztály számára meghatározó közéleti szerepkört tölthet be. Más irányultságú az egyes politikai pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek tevékenysége. A demokrácia lehetőségeivel élve a felnőtt politikai csoportok a maguk választotta nézetek és értékek mentén szervezik ifjúsági bázisaikat. A részvételi és képviseleti rendszer alapelvei Az ifjúsági párbeszéd struktúrája 1. Partnerség elve: az ifjúság részvétele humán erőforrást, új megközelítéseket és innovatív megoldásokat eredményezhet, tehát a kölcsönös előnyök alapján történik, és nem pedagógiai vagy politikai szocializációs szándékkal. 2. Életkori elv: az ifjúságot elsősorban éves fiataloknak kell képviselniük, tehát e korosztályok képzettségére, felkészültségére és önállóságára való tekintettel semmi nem indokolja az elmúlt évek paternalista gyakorlatának folytatását, amikor a fiatalok képviselői között több volt a harminc év feletti, mint harminc év alatti. 3. Átláthatóság elve: a hatás- és feladatköröknek, kompetenciáknak egyértelműeknek, a képviseleti szerepnek és a képviselt álláspontnak nyilvánosnak kell lennie, tehát nem folytatható az elmúlt évek korporációs és pusztán egy szűk csoport részvételével zajló gyakorlata. 4. Szubszidiaritás elve: minden kérdéssel azon a szinten kell foglalkozni, ahol a feladat- és hatáskörök vannak, tehát a fiatalok részvétele nem korlátozódhat egy szelektív módon működő, egyközpontú lehetőségre. 5. Európaiság elve: a hazai gyakorlat kialakítását összhangba kell hozni az Európa Tanács ún. participációs ajánlásaival, az Európai Unió által elfogadott megoldásokkal és az európai országok legeredményesebb konstrukcióival. Tehát olyan működési módot kell kialakítani, amelynek vannak európai kapcsolódási pontjai. Regionális szintű ügyek: Helyi szinten az ügyeket (pályázatok menedzselése, információnyújtás, képzési programok lebonyolítása) a Regionális Szolgáltató Irodák (térségünkben a Dél-Alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda DARISZI) intézik.

11 Megyei szervezettségű ifjúsági közösségek, egyesületek, a korosztály rétegszerveződései Csongrád megyében kevés olyan ifjúsági szervezet, közösség van, melynek működési köre az egész megyére kiterjed. Elsősorban a városi és települési szinten folytatják tevékenységüket. A megyei kihatású szervezetek részéről egyre inkább megfogalmazódik az az igény, hogy egységesen szólaljanak fel érdekeik érvényesítése során. Véleményük, problémáik megjelenítésével, a korosztály felől érkező észrevételeket tolmácsolják jobbító szándéktól vezérelve. A diákság, mint közösség helyi szintű megerősödése magában hordozza a megyei szintű összefogás kezdeményezését. Néhány évvel ezelőtt már voltak próbálkozások, hogy a Szegedi Diákparlament mintájára összefogás alakuljon ki a megye diákság körében. - Az ifjúságot segítõ kedvezmények és támogatási rendszerek A társadalmi lét minőségének egyik eleme, hogy milyen feltételrendszert biztosít, illetve garantál ifjú nemzedékének. A fiatalok részére nyújtható anyagi támogatás és kedvezményrendszert általános érvényűen törvényi rendelkezések, jogszabályok határozzák meg. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét támogatja. Csongrád Megyei Önkormányzat, önként vállalt feladatként, az elsők között csatlakozott a pályázathoz, kiegészítve azon pályázók ösztöndíját, akiket a települési önkormányzat támogat. Önkormányzatunk által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum Ft/fő/hó. Csongrád Megyei Önkormányzata a szembesülve a megnövekedett szociálisan rászoruló hallgatói létszámmal, évben megduplázta a megyei kiegészítő támogatás összegét. Ifjúsági munkával foglalkozó civil szervezetek számára a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat ír ki európai és hazai források megszerzésére pályázatokat. Ennek regionális koordináló szervezete a DARISZI. - - Ifjúsági nemzetközi kapcsolatrendszer, mobilitás Határmenti kapcsolatok szerepe Csongrád megye történelmi múltja, határmenti jellege lehetőséget biztosít a határon átnyúló kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére. Különösen a testvértelepülési-városi együttműködési rendszerek erősödtek meg, ezek ösztönzik az ifjúsági közösségeket a kapcsolatfelvételben. A kapcsolatfelvételi irányok elsősorban a szomszédos romániai és szerbiai területekre koncentrálódnak. Az ifjúsági közösségek együttműködési területei elsősorban a kultúra, a sport és a szabadidős tevékenységek. A kétoldalú együttműködésekből eredő feladatrendszer Az 1990-es évek eleje óta a megyei önkormányzat fokozatosan építette ki nemzetközi kapcsolatrendszerét. A kapcsolatok formálásában a gazdasági kamarák, egyetemek, intézmények, civil szervezetek is részt vesznek. A megyei szereplőkkel való partnerség folyamatosan erősödik. A kétoldalú kapcsolatok megállapodáson alapuló testvérmegyei kapcsolatok. Ezek irányultsága szerteágazó, hiszen a megyei önkormányzat nemcsak európai országok megyéivel épített ki együttműködést, hanem amerikai és kínai területekkel is. A megyei vezetése nemzetközi kapcsolatrendszerével, több nemzetközi és regionális szervezet munkájában való részvétellel is segíti az ifjúság Európa- ismereteinek bővítését, a közvetlen érintkezést a fiatalok és szervezeteik között.

12 CSONGRÁD MEGYE IFJÚSÁGPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI A Csongrád Megyei Önkormányzat felismerte az ifjúsági korosztállyal való együttműködés szükségességét. Tekintettel arra, hogy a megyében egyre több ifjúsági közösség működik célszerű az ifjúsági törekvéseket szakmailag és politikailag támogatva szakmai szervezetekkel és civil szerveződésekkel közösen megyei szinten koordinálni. Az Európai Unió országaiban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az ifjúságpolitikai kérdéseknek, a Fiatalok Európáért Program jelentős támogatást nyújt ifjúsági kezdeményezéseknek. A lehetőségek hatékony kihasználása érdekében a megyei önkormányzat szolgáltató-koordináló szerepének erősítése az ifjúságpolitika területén is elengedhetetlen. Mindezek figyelembevételével a megyei önkormányzat a következő célkitűzéseket és feladatokat határozza meg az alábbi ifjúságot érintő témakörökben. - Az oktatási rendszerhez kapcsolódó ifjúságpolitikai célok és feladatok A diáksággal, a diákjogok érvényesítésével való törődés a Csongrád Megyei Önkormányzat feladata is. Ezzel összefüggésben az alábbi javaslatot teszi: évente Diákfórumot rendez, ahol a diákönkormányzatok vezetői, pedagógusok és az iskolafenntartók képviselői véleménycserét folytatnak, koordinálja a diákság képviselőinek rendszeres konzultatív összejöveteleit, lehetőséget biztosít a diákvezetők képzéseihez, továbbképzéseihez, szorgalmazzák, hogy az oktatási-nevelési intézmények legyenek a diákok kulturált szabadidő eltöltésének színterei. - Az ifjúsági korosztály foglalkoztatási helyzete Az ifjúsági korosztály munkaerőpiaci helyzetének erősítése, a Csongrád Megyei Önkormányzat feladata is. Ezzel összefüggésben koordinatív szerepet vállal: szükségesnek tartja a fiatalok munkába állásának és tartós foglalkoztatásának megvalósítását, az azzal kapcsolatos jogszabályi rendelkezések hatékony érvényesítését, vállalja, hogy fejleszti a gazdasági élet, a munka-, az oktatás- és képzési ügyekkel foglalkozó intézmények és a fiatalok szervezetei közötti kommunikációt, ösztönzően lép fel a fiatalok foglalkoztatása érdekében, támogatja azokat a programokat, amelyek bátorítják az önkéntes szociális munkát (amely lehetőséget teremt a munkanélküliek integrációjára), kezdeményezi a munkaügyi központ és a vállalkozói szféra közötti folyamatos kapcsolattartást, a foglalkoztatás bővítése céljából, együttműködik regionális ifjúsági közösségekkel a munkaerőpiaci orientációt elősegítő projektekben. A törvényi szabályozás keretei között együttműködik a Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal, a Megyei Munkaügyi Tanáccsal, valamint azokkal a civil szervezetekkel, akik feladatuknak tekintik a munkanélküliség csökkentését, elősegítik az állástalan és pályakezdő fiatalok elhelyezkedését. - Család-, gyermek-és ifjúságvédelem Családi életre nevelés segítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer A Csongrád Megyei Önkormányzat feladatellátásának összegzése:

13 A hallássérült tanulók óvodai, köz- és szakoktatásának ellátását a Csongrád Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája és Diákotthona az előzőekben vázolt szinten oldja meg. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók óvodai, köz- és szakoktatásának ellátását a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon látja el a megyében. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését oktatását Csongrád megye területének déli részén a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, a megye északi részén a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon látja el. Az állami gondoskodásban részesülők megyei helyzete A kötelező feladatok ellátásán túlmenően az Életkezdési Közalapítvány útján: telekvásárlással, lakásvásárlással, építési támogatással, tartós cikkek vásárlásával, átképzések támogatásával, munkahely teremtéssel segíti az állami gondozott fiatalok társadalmi integrációját. A feladat ellátásában együttműködik a Csongrád Megyei Gyámhivatallal, és a Gyermekjóléti Szolgálatokkal, valamint más gyermek és ifjúságsegítő szervezetekkel. Az ifjúság veszélyeztetettsége, gyermek és ifjúságvédelem A Csongrád Megyei Önkormányzat koordináló feladatokat lát el, segítve a rendőr-főkapitányság munkáját. felhívni a települési önkormányzatok figyelmét a programok preventív jellegére és a helyi közösségek előtti publikussá tételre, a megyei szervezésű ifjúsági programokon teret biztosítani veszélyeztetettség formáira és a megelőzésre, ifjúsági közösségek képviselői és az érdeklődők előtt tudatosítani a kábítószer-fogyasztás jogi következményeit, büntetési tételeit. Az ifjúság egészségügyi állapota A Csongrád Megyei Önkormányzat az egészségmegőrzés fontosságának hangsúlyozása mellett az alábbi feladatokat koordinálja: megyei szervezésű ifjúsági programokon szakértők közreműködésével fiatalok helyes életvitelének hangsúlyozására törekszik, az ÁNTSZ helyi intézetével folyamatos kapcsolatot tart az ifjúság egészségi állapotának alakulásáról, a tömegtájékoztatási eszközöket felhasználva aktuális akciókról tájékoztatják a megye ifjúsági korosztályát, a megyei fenntartású oktatási intézményekben fokozottabb figyelmet fordít az egészséges életmód hangsúlyozására, A feladat ellátásához a Csongrád Megyei Önkormányzat folyamatos kapcsolatot tart az ÁNTSZ megyei intézetével, karitatív szervezeteivel és az egészségmegőrzéssel foglalkozó civil közösségekkel.

14 - Ifjúság és kultúra Az ifjúsági korosztály művelődési és kulturális programjainak, érdeklődési körének formálásában a Csongrád Megyei Önkormányzat az alábbi feladatokban vállal közreműködő szerepet: a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó központtal közösen felmérni a megye közművelődési intézményeinek munkáját, kiemelve az ifjúsági korosztály számára biztosított programokat, megyei önkormányzati szervezésű ifjúsági, kulturális fesztivál kezdeményezése a települési polgármesterek bevonásával, közreműködés a települések közötti Szomszédoló című program egész megyére való kiterjesztésében, külföldi testvérmegyékkel közösen multikulturális rendezvény előkészítése és a finanszírozás kérdésének tisztázása, Ifjúsági referensek számára szakmai fórumot rendez véleménycserélési lehetőség biztosítására. egymást segítő programok szervezése az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal elősegíti a történelmi Egyházak ifjúsági szervezeteivel való kapcsolatfelvételt - - Az ifjúság önszervezõdõ közösségei A Csongrád Megyei Önkormányzat a feladat ellátásához az alábbiak témákban vállalja a koordinációt: Megyei Ifjúsági Kerekasztal érdekegyeztető fórum létrehozásában a megyei ifjúsági önkormányzatok, és a megyei ifjúsági civilszervezetek vezetőiből. megvizsgálja a megyei kihatású civil ifjúsági közösségek támogatásának lehetőségét, lehetővé teszi a megyei ifjúsági korosztály participációjának elősegítését, a közreműködik a korosztályi közösségek tájékoztatásában, Hírlevél közreadásával, az országos ifjúságpolitika eredményeinek helyi felerősítése, megvizsgálja az ifjúsági témakör megjelenítésének és kidolgozásának lehetőségét Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködésben, áttekinti lehetőségeit az ifjúsági közösségek részére biztosítandó képzések, táborozások, tanácsadások tárgyában, a megye kistérségeiben működő ifjúsági önkormányzatok, és ifjúsági civil szervezetek vezetőiből álló érdekegyeztető fórumok alakulásában A Csongrád Megyei Önkormányzat a feladat ellátása közben együttműködik a megyei kihatású civil szervezetekkel, térségi ifjúsági közösségekkel, a korosztályt támogató szerveződésekkel. - - Ifjúsági nemzetközi kapcsolatrendszer, mobilitás Az ifjúság nemzetközi kapcsolatrendszerének alakításában a Csongrád Megyei Önkormányzat az alábbi feladatokat koordinálja: elősegíti a megye nemzetközi kapcsolatai keretén belül az ifjúsági szervezetek, és a fiatalok közvetlen kapcsolatfelvételét, különös tekintettel a visegrádi, és a szomszédos országokra lehetőségeihez mérten támogatja közös projektek lebonyolítását

15 ifjúsági kezdeményezésre a demokrácia, a közéleti szerepvállalás tanulásához, a tapasztalatcseréhez, pályázatok finanszírozásához hozzájárul az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódóan szerepet vállal az ifjúsági korosztály felvilágosításában elősegíti a megye nemzetközi kapcsolatai keretén belül az Európai testvérmegyéiben működő ifjúsági szervezetek,és a fiatalok közvetlen kapcsolatfelvételét. A feladat ellátásában közreműködő partnerek a Dél-alföldi EU Információs Pont, Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, a DARISZI

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben