A magyar orvosi szakirodalom az = 00,1901. = 01 és = 02 években.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar orvosi szakirodalom az 1900. = 00,1901. = 01 és 1902. = 02 években."

Átírás

1 A magyar orvosi szakirodalom az = 00,1901. = 01 és = 02 években. összeállította : Kenyeres Balázs tanár. /. Folyóíratoli Allategészség. Folyóirat az állategészségügyi ismeretek terjesztésére. Szerk. RÁTZ István tnr. Kiadja és nyom. a Szent László könyvnyomda VII. RottenbiUer-u IV., 01. V., 02. VI. évf. Ára 6 kor. Állategészségügyi értesítő. Kiadja a földm. m. kir. minisztérium. Nyom. Légrády VIL, 01. VIII., 02. IX. évf. Hivatalból küldetik. Állatorvosi főiskolai lapok. Szerk. VÁMOS Jenő. Nyom. Nouwald Illés I., 02. II. évf. Ára 4 kor. Bába Kalauz. Felelős szerk. dr. HOFFMANN Péter. Főszork. és kiadótulajd. dr. DIBNEK Gusztáv. Munkatársak : dr. GERÖ Leó, dr. FRIEDMANN K., dr. CHOLNOKY Ferencz. Szerkesztőség VIII. Rökk Szilárd-utcza 33. sz VIL, 01. \T1I., 02. IX. évf. Havonként. Ára 4 korona. Balneologiai Értesítő. A magyar szent korona országai balneologiai egyesületének hivatalos közlönye. Szerk. dr. PREYSZ Kornél VIII., 01. IX., 02. X. évf. Havonként. Ára 5 korona. Belügyi Közlöny. Szerk. dr. NÉMETHY Károly. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. Légrády testv V., 01. VI., 02. VII. évf. Biológiai gyógyítástan szakközlöuye. Szerk. BALOGH Tihamér dr. Kiadó Jármay Gyula. Nyom. Eokstein B. és fia VI. évf. Ára 6 korona. Megszűnt. Egészség. Folyóirat egészségtani ismeretek terjesztésére ós a közegészségügy érdekeinek előmozdítására. Kiadja.,Az országos Közegészségügyi Egyesület". SCHÜSCHNY Henrik, AUYESZKY Aladár, JUBA Adolf, JURKINY Emil és KALECSINSZKY Sándor szakosztályi titkárok közreműködésével szerkeszti GERLÓCZY XIV., 01. XV., 02. XVI. évf. Az egyesület tagjai tagdíj fejében kapják. Alapító tag 100 kor., rendes tag 6 kor., rondkivűli tag 3 kor. Nem tagoknak az előflzetési ár 6 kor. Havonként (IV. Petőfl-tér 1. sz.).

2 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 265 Egészségügyi lapok. Szerkesztő és kiadótulajdonos PURJESZ Ignácz. Nyom. Neuwald Illés. I. évf II. évf Havonként. Ára 4 kor. Fizikai és dietetikai gyógymódok közlönye. Szerkesztő és laptulajdonos PALÓCZ Ignácz dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII. ker., Kerepesi út 10. sz II., 01. III. évf Előíizotési ár egész évre 3 kor. Fürdő és utazási közlöny. Bllébb gyógyfürdők és üdülőhelyek. Szerkeszti RÓZSA I^ajos. Nyom. id. Poldini Ede és társa IV,, 01. V., 02. VI. évf. Ára 2 kor. Gyermekgyógyászat. BÓKAY János. Az Orvosi Hetilap" melléklete. Szerkeszti dr. Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen az orvosi gyakorlatnak közlönye. Szerkesztő ős kiadó tulajdonos dr. SciilcHTEB Miksa. Főmunkatárs dr. SZÉNÁSSY Sándor. Hetenként (Szerkesztőség Budapest IV. Múzeumkörut 19. sz.) XL., 01. XLL, 02. XLII. évf. Ara 20 korona. Gyógyszeres'.. Elébb Vj Aurora. Szerkesztő és kiadótulajdonos GBÓSZ Soma. Felelős szerkesztő FAEAGÓ Andor. Nyom. Neuwald Illés. VII. Korepesi-út 10. sz L, II. évf. Havonta háromszor. Gyógyszerészi Értesítő. A magyar gyógyszerészet érdekeinek független közlönye. Szerkesztő és kiadótulajdonos LUKÁCS István. Kiadja a központi gyógyszerész iroda. Budapest, VIII. Kerepesi-út 23. Nyom. a belvárosi nyomda r. t VIII., 01. IX., 02. X. évf. Ára 20 korona. Gyógyszerészi Hetilap. A gyógyszerészeti tudományok és a Magyarországi Gyógyszorészegylot" hivatalos közlönye. Főszerkesztő ós kiadótulajdonos id. SciiÉDY Sándor. Felelős szerkesztő dr. VARSAGH Zoltán. Hetenként XXXIX., 01. XL., 02. XLI. évf. Nyom. Garai Mór. Budapest, VIII. Kerepesi-út 22. Ára 20 kor. Segédeknek és gyakornokoknak évi 10 kor. Gyógyszerészi Közlöny. Tudományos és közérdekű gyógyszerészeti szaklap. Szerkeszti és kiadja K. KARLOVSZKY Geyza. Segédszerkesztő BHEIT János XVI., 01. XVII., 02. XVIII. é.vf. Nyom. Pallas irod. és nyomd, részv. társ. Hetenként. Ára 16 kor. Segédeknek és gyakornokoknak 12 kor. Gyógyszerészeti törvények és rendeletek gyűjteménye A Gyógyszerészi Közlöny" ingyenes melléklete. Gute Gesundheit, Budapest. Havonta. Ára 2 kor. 40 flll. Honvéd orvos. A hazai katonaorvosi intézmény tudományos és társadalmi érdekeinek közlönye, a m. kir. lionvódelmi minisztérium rendeleteivel. Szerk. dr. SZÉNÁSSY Sándor XL, 01. XII., 02. XIII. évf. A Gyógyászat" melléklete. IfJúsAg és Egészség. Iskolaogészsőgügyi folyóirat. AUYESZKY Aladár, RiQLER Gusztáv, ScHuscHNY Henrik és WAEDMANN Fülöp közreműködésével szerkeszti dr. GEBLÓCZY Zsigmond. Havonta HL évf. Megszűnt. Jó Egészség. Szerkeszti és kiadja NAGY Alb.ert dr I. évf. Nyom. Révai Salamon. IV., Múzeumkörut 15. Ára 2 korona. Klinikai Fűzetek. Előadások a gyakorlati orvostan összes ágaiból. A legkiválóbb szakférfiak közreműködésével szerkeszti: Dr. DONÁTH Gyula.

3 Kai»uLmr.:::Eii,.-»;-..! «,.'iíitj;í'jhci 266 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM X., 01. XI., 02. XII. évf. Ára 8 kor. Orvosnövendékek és szigorló orvosok felét fizetik. Dobrowsky és F'ranko könyvkereskedése. Közegészségügyi Tudósító A Gj^ógyszerészi Hetilap" társlapja. Szerkeszti Vahságh Zoltán. Nj^om. a Stephaneum könyvnyom. Budapest, VII. Kereposi-út II., 01. III., 02. IV. évf. Havonként. Ára 2 kor. Közegészségügyi Kalauz. Egészségügyi közigazgatási folyóirat. Felelős szerkesztő dr. Thim József. Segédszerkesztő dr. Krausz Arthur XXJI., 01. XXIII., 02. XXIV. évf. Budapest. Hornyánszky Viktor. ^ Ára 12 korona. Közlemények az összeiiasonlító élet és kórtan körébó'l. Szerkeszti dr. HuTYRA Ferencz, dr. Rátz István és dr. Tangl Feroncz. Kiadja a magyar országos állatorvos egyesület. Megjelenése az egyes fűzeteknek nincs időhöz kötve VI., 01. VII., 02. VIII. évf. Ára 8 kor. Magyar Chemiai Folyóirat. Havi szaklap a cheniiai ismeretek fejlesztésére. Kiadja a kir. m. természettudományi társiüat chemiai-ásványtani osztálya. Than Károly, Fabinyi Rudolf, Fkanzbnau Ágoston, Jármay Gyula, Kablovszky Géza, Lengyel Béla, Nuricsán József, Wartha Vincze közreműködésével szerk. Ilosvay Lajos és Molnár Nándor VI., 01. VII., 02. Vni. évf. Havonként. Ára 10 kor. Társulati tagoknak 6 korona. Magyar Fogászati Szemle. A stomatologusok (fogorvosok) országos egyesületének hivatalos közlönye. Havonta kiadja dr. Bauer Samu. Nyom. Várnai F. Budapest, IV., 01. V. évf. Dr. Dalma Dezső, Salamon Henrik és dr. Szabó József állandó közreműködése mellett szerkeszti dr. Baueb Samu. Szerk. és kiadóhivatal IV., Deák Ferencz-u. 15. sz VI. évf. Szerk. dr. Bauer Samu. Ára 2 kor. 50 fillér. Magyar Orvosi Arcliivum Orvostudományi értekezések gyűjteménye. A magyar tudományos akadémia hozzájárulásával tagjai számára kiadja a magyar orvosi könyvkiadó társulat. Szerkesztő bizottság dr. Bókay Árpád, dr. Pebtik Ottó és dr. Lenhossék Mihály Új folyam I., 01. új folyam II., 02. új folyam III. Ára 20 kor.. Magyar Orvosi Bevue. A külföldi orvosi irodalmat közvetítő folyóirat. Szerkesztik dr. Mahler Gyula ós dr. Bodon Károly IV., 01. V., 02. VI. évf. Ára 8 kor. Magyar Orvosok Lapja. Szerk. és kiadótulajdonos dr. Honig Izsó I. évf. Hetenként. Nyom. Pallas írod. és nyomd. r. t. VII. Kis-diófa-u. 2. sz. Ára 10 kor. Medikus. Az orvosi oktatás közlönye. Szerkeszti dr. SchIohteb Miksa. A,,Gyógyá,szat" melléklete VII., 01. VIII., 02. IX. évf. Nemzetközi Fürdő Lapok. Szerkeszti és kiadja Hohleeld Lajos. Nyom. Bokstein Bernát és fia, V. Fürdő-utcza 4. Havonként 3-szor. Magyar és német szöveggel V., 01. VI., 02. VII. évf. Szerk. Elek Hugó. Ára 12 korona. Orvosi Hetilap. A hazai és külföldi gyógyászat és kórhuvárlat közlönye. Kiadja és szerkeszti dr. Höoyes Endre. Segédszerkesztő dr. Székely Ágoston XLIV., 01. XLV., 02. XLVI. évf. Szerkesztőség Budapest, IX.

4 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 267 ÜUői-út 21. Hetenként. 10 korona. Ara 20 korona. Orvos- és gyógyszerészhallgatóknak Orvosok Ijapja. Szerk. MÁRK Dezső. Nyomt. Pallas írod. és nyom. r. t XL, 01. XII., 02. XIII. évf. Hetenként. Ára 10 kor. Orvosi Hciiszemle. Szerk. és kiadótulajdonos dr. BYESCH Nándor. (VII. Erzsébotkörút 15. sz.) Hetenként XIV., 01. XV., 02. XVI. évf. Ára 16 kor. Orvos-TermészettadomÁnyi Értesítő. Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályából. I. orvosi szak. 190O. XXV., 01. XXVI., 02. XXVII. évf. Szerk. dr. SZABÓ Dénes II. Természettudományi szak XXV., 01. XXVI. évf. Szerk. dr. APÁTHY István XXVII. évf. Szerkeszti dr. FABINYI Rudolf. A Múzeum-Egylet" vagy ennek orvostermészettudományi szakosztálya tagjainak tagdíj fejében jár. Tagdíj 10 kor., a szakosztály tagdíja 6 kor. Országos Orvos Szövetség. Az országos orvos szövetség tulajdona és hivatalos lapja III. évf. Felelős szerkesztő dr. JENDBASSIK Ernő. Segédszerkesztő dr. GYÍTRY Tibor. 01. IV., 02. V. évf. Felelős szerkesztő dr. FLESCH Nándor főtitkár, Budapest Erzsébet-körút 15. Segédszerkesztő : dr. WALKÓ Rezső. Havonta. Az Sz. tagjainak ingyen küldik. Pester mfídicinlsch chirurgischo Presse. Szerk. dr. TŰRÖK Lajos. 19Ü0. XXVI, 01. XXVIL, 02. XXVHI. évf. (Szerkesztőség V. Alkotmányutoza 7. sz.) Ára 12 korona. Szemészet. Szerkeszti dr. SCHULEK Vilmos. Az..Orvosi HetUap" melléklete. Kéthavonként. Természettudományi Közlöny. Szerk. CSOPEY László ós FASZLAVSZKY József, WARTHA Vinczo közreműködésével. Kiadja a m. kir. természettudományi társulat. Havonként. A társulat tagjai óvdíj fejében kapják, nem tagok számára az előfizetési díj pótfüzetekkel együtt 12 kor. Uiigarísche medicinische Presse. Szerkeszti TUSZKAI Ödön dr IV., 01. \., 02. VI. évf. (Szerkesztőség Torézkörút 6.) Hetenként. Ára 12 kor. Ungcirische liejtrüge zur Augenhcilkunde. Szerkeszti SCHULEK Vilmos dr. II. Bd. Loipzig und Wion Franz Deuticke Időhöz nincs kötve megjelenése. Védhimlőoltás. Szerkeszti dr. INTZE B. Kiadja az oláli-láposbányai oltó-intézet. Nyom. Demeter ós Kiss Désen V., 01. VI., 02. VII. évf. Évnegyedenként. Ára 3 korona. Veterinarius. Szerkeszti dr. HUTYRA Feroncz és dr. RÁTZ István. Kiadja a magyar országos állatorvos egyesület. (Szerkesztőség Rottenbillorutcza 2. sz.) Előflzetési ár 12 kor., állatorvostanliallgatóknak 6 kor., egyesületi tagoknak tagdíj fejében jár. 11. Naptárak, évköiii/vek, cziinjeífíjzékek, jelentések, kimutatások. Állatorvosi Zsebnaptár (Lévai-féle) az évre. Szerk. MARKOS Lipót. 16 r. LTngvár, Lévai Mór. Ára 3 kor. U. a és 903-ra.

5 268 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. Magyar B&bakalendárium. Magyarország okleveles bábáinak hivatalos névjegyzékével. K.-8-r. Szerk. DIKNEK Gusztáv dr. Dobrowskjr és Franké. Ára 2 korona. 901., 902., 903. évf. Orvosi Zsebnaptár évre. Teljes orvosi ozímtárral és jegyzéknaplóval. Első évf. 16r Budapest, Pallas irod. és nyd. r. t. Ára 2 korona. Orvosi Zsebnaptár. Szerk. FARAGÓ Gyula dr. 16 r. Budapest, Légrády testvérek. Ára 2 kor. 80 flu. 901., 902., 903. évekre évfolyam. Orvosok Zsebnaptára Szerkeszti dr PUKJESZ Ignáoz. 901, 902, évekre évfolyam. CHYZEE Kálmán : Egészségügyi Almanach. Kiadótulajdonos ELEK (Eckstein) Bernát. A magyarországi orvosok, gyógyszerészek és állatorvosok hiteles adatok alajjján összeállított névjegyzékével. K. 8 r Budapest, Dobrowsky és Franké bizománya. Ara 3 kor. PESTI Alfréd : Magyarország orvosainak évkönyve ós czímtára év X. évf. A közegészségügyre vonatkozó évi rendeletekkel és elvi jelentőségű miniszteri határozatokkal; OLÁH. Gyula dr. : Az orvosok jogai és kötelességei czímű czikkével és az évi magyar orvosi irodalommal évfolyamban: a hazai összes gyógyhelyek jegyzéke; évi rendeletek ; az üj orvosi díjszabás ; évi bibliog'rafla és dr. BÁTTASZÉKY Lajos ügyvéd által szerkesztett Orvosok a jogéletben" czímű értekezés évfolyamban: évi bibliográfia, u. a. évi minisztori rendeletek ; a gazdasági cseléd- és munkás pénztárról szóló törvényczikknok az orvosokat érdeklő rendelkezései; az új orvosdoctori szigorlati rend; az állami gyermekmenhelyekről szóló törvényczikk; a közsegélyro szoruló 7 éven aluli gyermekek gondozására vonatkozó törvényjavaslat és WALKÓ Dezső dr. A magyar orvosok szervezkedése ". BÉKBSSY Géza dr.: Magyarország közegészségügyi viszonyai években. Közigazgatási könyvtár TII. évfolyam 1. és 2-ik szám. Három rajzolt statisztikai táblával, két statisztikai térképpel. 107 lap. BOLEMANN István dr.: A magyar fürdők látogatottságának kimutatása az 1901 évről B. É lap. évi OsATÁEY Lajos dr.: Jelentés az országos közegészségügyi tanács 1899 működéséről ; u. a és 01. évekről. K. K , Ól. és 02. évi számaiban. ELEK Sándor dr.: Statisztikai adatok a favusnak Magyarországon elterjedettsógi viszonyaihoz. O. H lap. EPSTEIN László dr.: Az 1900 évi október én Budapesten tartott első országos elmeorvos értekezlet munkálatai (8 r ) Bpost, Kiadja a szervező-bizottság. Kapható Epstein László dr.-nál, angyalföldi tébolyda. Ára 5 kor. FELES Adolf dr.: A himlő halandóság Magyarországon az évi himlőoltási törvény életbeléptetése óta, tekintettel más jóloltó államok himlőmortalitására és oltási intézményére. Kiadja Vincze ós Bartók Bpest.

6 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 269 FÁI Mátyás Miklós : Statisztikai adatok a tüdővósz szanatóriumi gyógykezeléséhez. 0. H. 1902, 692 lap. GENEKSICH Vilmos dr.: Visszapillantás az országos közegészségügyi egyesület iskolaorvosi és egészségtantanári szakbizottságának M. 0. L. 34 sz évf. Szerk: működésére. A budapesti kir. Orvosegyesület Évkönyve , 01., 02., évekre. GROSZ Emil dr. HóOR Károly dr.: A magyar orvosi szakirodalom évben. E lap. HüTYRA Ferencz : Állategészségügyi évkönyv. A földmivelésügyi m. kir. miniszter megbízásából hivatalos adatok alapján. Bpest, Franklin-Társulat XIII., 01. XIV., 02 XV. évf. HöGYES Endre dr.; A budapesti egyetem általános kór- és gyógytani intézetével kapcsolatos Pasteur intézet 1900 évi működése. O. H , 1 és évi működése O. H , 776 lap. KöRöSY József: Budapest székesfőváros halandósága az iki években és azok okai. Budapest Grill Károly. Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának közleményei. IV. r Ára 4 kor. KLASZ Pál: Magyarország egészségügyi személyzetének statisztikája ig. - Gy. 19C0, 11 és KuTHY Dezső: Jelentés az Erzsébet királyné szanatórium működéséről. M. O. L sz. LESZNEH Rudolf dr.: Az 190J évi baleset statisztika. K. K sz. IJŐW Samu dr.: A magyar szent korona országai balneologiai egyesületének 1900 évi évkönyve. Budapest, Hornyánszky Viktor. U. a és 02. évre. NAVRATIL Imre dr.: Gége-légcsőmetszések r Budapest, Eggenberger. Ára 2 korona. PROCHNOW József dr. és NURICSÁN József dr. : A magyar orvosok és természettudósok szabadkai vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Franklin-Társulat U. a. A bártfai vándorgyűlés Franklin. REINIGER Hermann dr : A szegedi m. kir. állami bábaképezde évi története. 0. H , 613, 631 lap. SARBÓ Arthur dr. : A hibás beszédű tanulók statisztikája Magj'arországon 0. H évf. 330, 347 lap. SzALAY László : A villámcsapások Magyarországon ig. A m. kir. meteorológiai és földmágnességi országos intézet hivatalos kiadásai 4 kötet. 8 r térképpel, 1 graphioummal. Bpest, Pesti könyvny. r. t. ToBDAY Ferencz dr.: A gyermekgyógyászati irodalom 1900-ban. KI. F VIII. és IX. fűzet, u. a ben KI. F X. fűzet. THIBEING Gusztáv: Budapest évf Grill Károly. székes-főváros statisztikai évkönyve III. VABSAGH Zoltán dr.: Hogyan oszolnak el Magyarországon a gyógyszertárak? Gy. H évf

7 270 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. ZiRovcio Ivo dr.: Horvátország és Szlavónia közegészségügye. K. K évf. 18., 19., 20., 23., 25. számok. statisz A Szt.-János kórházban az évben végzett honczolatok tikája,, \va\k\ok.oy szerint. F. K. É lap. Kimutatás a bábaisliolák műliödéséröl. B. K Okleveles bábákkal nem biró 1000 lakoson felüli községek kimutatása vármegyénként. B. K évf. Budapest közegészségügyi viszonyai az 1900 évben. Eg évf. Budapest székes-főváros közkórházainak évkönyve 1899., 1900., évekről. Kiadják a kórházak igazgatóságai. Magyarország elmebeteg ügye az 1899 évről, u. a és évről. Kiadja a m. kir. Belügyminiszter. Jelentés és statisztikai évkönyv a m. kir kormány évi működéséről és az ország közállapotairól. 4 r. 334 és 442 lap. Budapest Kilián P. utóda bizománya. Ara 10 korona. A trachoma ügy Magyarországon 1883-tól 190t)-ig. Ismerteti a m. kir. bolügyniiniszterium. A magyarországi gyógyszertárak birtokviszonyai, az óv folyamán felmerült változások. Gy. H évf AiiDOK Adolf dr. és STEKNUEEG Géza dr.: A nagykárolyi nyilv. kórház működésének kimutatása 1900., BAUMOÁBTEN Egmont dr. A budapesti polyklinika orr-, torok- és gégeosztályának működéséről. Gy DAPSY Viktor : A klinikum betegforgalma az évben. O. H külön melléklet. RÉCZEY Imre tanár sebészeti klinikuma. DoLUNGEK Gyula dr.: Kimutatás az tanév I. felében végzett műtétekről. 0. H ; az tanév első feléről. O. H lap;, az tanév második feléről. 0. H , 517. lap ; az tanév első feléről O. H ; az tanév második feléről 0. H. 690,, 708. lap. orszá ENGEL Gábor dr.: A kolozsvári egyetemi klinikák és Karolina gos kórház kimutatása. FISCHER Aladár : Kimutatás az iki évben NAVRATIL Imre osztályán végzett műtétekről. 0. H Kiilön melléklet. FKIDKICH Alajos dr.: A nyitramegyei Ágoston-közkórház kimutatása. GRÓSZ Emil dr.: A Szent-János-közkórház szemészeti osztályának működése Sz. 55. lap u. a. A Szent-Rókus-közkórház szemészeti osztályának működése évben. Sz. 1. sz vé HADZSY János dr.: Kimutatás orvosi működésemről géig Gy HUDOVKRMG Károly dr.; Kimutatás az elme és idegkórtani amhulatorium évi működéséről. 0. H év. 105, 124 lap. u. a. A klinika nyilváíios rendelésének évi működéséről, casuistikával kapcsolatban. 0. H lap. KLÁR Mór dr.: Az izraelita kórház orr- és gégegyógyászati anibulatoriumának betegforgalma M. 0. L. 32 sz évf.

8 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 271 KEEPUSKA Géza dr.: Kimutatás a fővárosi Szent-István közkórliáz VII. fiók fülészeti osztálj'ának betegforgalmáról az évben. F. K. É j6 lap. U. a ben. F, K. É. 02, 191 lap. ifj. Kma Nándor dr.: Évi jelentés a Stefánia gyermekkórház fülészeti rendeléséről. M. 0. L. 44 szám LöOHEBEii Tamás dr.: A gömörmogyoi közkórliáz múlt évi míiködésóről szóló kimutatás. Mahosi Kálmán dr.: A marosvásárhelyi országos kórház múlt évi működésének kimutatása. Pbociinow József dr. : A kórházi sebészi gyakorlatból. Sérülések, lobos folyamatok ; sérvek, vegyesek. A székes-fővárosi Szt.-Margit-kórház sebészi üükosztályának forgalma 1899-ben. Gy , Szabó József dr.: Kimutatás a fogászati klinika 0. H. 726 lap; 19C0;1901 évről. O. H lap. 1899/90. tanévéről. SzABóKY János dr. ; Az egyetemi bőrkórtani intézet betegforgalma az években. O. H lap. SELLEI József dr.: A bőrkórtani klinika működése 1898-ban. Gyógykezelési methodusok. O. H B. 3. SiNQBK Henrik dr.: A miskolczi közkórház kimutatása.- Szilágyi István dr. és Lengyel Soma dr.: Mármarosmegyei közkórház kimutatása. Trajtler István dr.: Evi jelentés Batizfalvy Sámuel dr. szanatóriuma és vlzgyógyintézete 41-ik évi működéséről. 0. H lap ; a 42-ik évről, 0. H lap; a 43-ik évről O. H lap. Weisz Miksa dr.: Kimutatás az egyetemi elme és idegkórtani klinika idegbeteg ambulantiájának évi forgalmáról. 0. H , 386, 402. Vladár Márton dr. és Diescher Ferencz dr: A budai szent apácza zárda kórház kimutatása. Az aranyos-rnaróthi megyei közkórház kimutatása. A Brody Adel gyormokkórház kimutatása. A budapesti izraelita hitközség kórházának kimutatása. A kassai alapítványi közkórház kimutatása. A pozsonyi Ferencz József gyermekkórház kimutatása. A budapesti Stefánia szegény gyermekkórház kimutatása. Erzsébet llí. Közlemények az élettani tudomány oh köréből. Boncztan, Élettan, Szövettan. Lenhossíík Mihály dr.: Útmutatás az anatómiai gyakorlatokhoz. Budapest, Bg-genberger. Ára 3 kor. 8-r. VIII Ónodi Adolf dr.; A gége idegeinek bonoztana és élettana, kórtani adatokkal. Az akadémia megbízásából és támogatásával, saját vizsgálatai alapján (183 1.) Ára 3 kor. NÉKÁM Lajos dr. ós KÉTLY László dr.: Magyar orvosi vademecum. Rövid repetitorium az orvosi tudományok minden ágában. Orvostanhallgatók

9 !.a«iam<a.«.»i;i;r.iiti«:',-!i'«..-ji«'jirram;l 272 MAÖYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. és gyakorló orvosok számára, különös tekintettel a therapiára, a budapesti klinikákon elí'ogadott elvek szerint, Dobrowsky és Franké. I. kötet. Tartalma : GTÖKY Tibor dr. : A liazai gyógyászat története ; KLASZ Pál dr. gyakorló orvos, THIM József dr.: A közalkalmazásban levő orvosok, kötelességeiről és jogairól; MINNICH Károly : SzaJíértői működés ; THANHOFFEE Lajos: Anatómia ; FARKAS Géza : Élettan; KROMPBOHEB Ödön és VEREBÉLY Tibor: Kórbonoztan; DBFTSCH László: Parasitologia; RIGLER Gusztáv: Hygiene; FRIBD- RicH Vilmos : Ipari megbetegedések; JUBKINY Emil: Betegsegitő pénztárak és egyletekről; Löw Sámuel: Életbiztosításról; KOVÁCS József. Laboratóriumi vizsgálatok ; VÁMOSSY Zoltán : Gyógyszertan; RITOOK Zsigmond : Mérgezések ; BoLEMAN István : B'ürdők és balnootlierapia; KÜTHY Dezső : Hydrotherapia; REICII Miklós: Meclianotlierapia és TEREAY Pál: Diaetotlierapia. Ára 7 korona. U. a, II kötet, 1. rész. Belgyógyászat, ideggyógyászat, elmekórtan, gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat. írták : GERLÓCZY Zsigmond, KÉTLY László, TAUSZK Ferencz, SZONTÁGH Pelix, KÉTLY Károly, MORAVCSIK Ernő Emil. U. a. II. kötet, 2. rész. A sebészet körébe tartozó tudományok. KuzMiK Pál: Sebészet; KOPITS Jenő: A osontok és ízületek sérülései és betegségei; SZABÓ József: Stomatologia ; ONÓDI Adolf: Az orrgarat és gége betegségei; KEEPÜSKA Géza : A liallószerv betegségei; BLASKOVICH F. László : A szem betegségeinek therapiája; BÁESONY János: Szülészet dióhéjban; KEKÉZY Gyula : Nőgyógyászat; ILYES Géza : Urológia. Ára 8 korona. TBLLYESNICZKY Kálmán dr.: Jegyzetek a szövettani gyakorlatokhoz. Budapest. Szerző saját kiadása. U. a Művészeti bonczolástan. Az emberi test formáinak ismertetése; művészek és művészet iránt érdeklődök számára II IV. fűzet. A testi arányokról. A törzs. Az emberi test formáinak ismertetése Egj^-egy fűzet 2 kor. V. fűzet: A végtagok. Lex. 8 r kor. VI. fűzet: A nyak és a fej. Lex. 8 r kor. Eredeti fametszésekkel és színnyomatú táblával. Budapest. Eggenberger. Az egész mű, 12 kor., díszkőtésben 16 kor. U. a. Az emberi test szépségeiről, n. 8 r Budapest, 190D. Ára 1 kor, Eggenberger. Anatómia,! fali táblák. Budapest 1900 Lampel R. Ára 40 korona. ÁLDOE Lajos dr. : A gyomornedvelválasztás mesterséges befolyásolhatóságáról. M. O. A ALEXANDBE Béla dr. : Az x sugarak demonstratív képességéről átvilágító lomezek és képek alapján, különös tekintettel a csontszövet fejlődésére. Gy , 69, 105, 121, 169, 185, 201, 262, 298, 300, 377, 401, 439, 491, 504, 520, 568, 583, BAKAY Lajos dr.: Uj módszer a foetalis porozogó kimutatására. M. O. A BÁLINT Sándor dr. : Az idegrendszer szövettani szerkezete T. T. K. 900, 601 lap. BECK Soma dr.: Uj eljárás a bőr és oomea interepitheliás és kötőszöveti nyirokrészeinek feltüntetésére. 1 tábla melléklettel. M. 0. A GSAPODI István dr.: Szeszivás és színtévesztés T. T. K lap. DEUTSCH László dr.: Az emberi vörös vérsejtek felismerésének újabb módja. O. L sz. DOCTOE Károly dr.: A veseműködés vizsgálatának módjairól. O. L. 36. sz DONÁTH Gyula dr.; Az agyi és gerinozvelöi localisatio évi irodalma. Össze-

10 JáÁGYAR OKVÖSI SZAKIRODALOM. Ö73 foglaló szemle. O. H , 761, 776 lap. U. a. és Lukács Hugó dr. : Az izmok és idegek villamos ingerlékenysége curara hatás alatt. M. 0. A lap. Entz Géza dr.: A mogifjodás jelenségei az állatországban. T. T. K lap. Elfeb Aladár dr. : Anyagcsere vizsgálatok puró húsnedvvel. O. H Ekdélyi Jbnö dr. ős Heimann Emil dr.: A mydriaticumok élettani hatása. Sz , 49, 67, Peeenczi Sándor dr.: Az agykéreg érző teriileteiről. O. H , U. a. A menstruatio magyarázatának újabb kísérlete. Gy U. a : Szívverés gyérűlése öreg korban. Gy Peöhlich Jenő : Adatok a vizelet mennyiségének és fajsúlyának ismeretéhez. O. H , 566, 581, 598 lap. É Gebhardt Ferencz dr.: Nitropropiol tabletták. Egy új czukorpróba. O. H R. Gunk Márkus : A látó érzések ismeretének jelen állása. Gy. 1900,460, Guszmann József dr.: Adat az agykéreg topicus diagnosisához. O. L sz. U. a : A prooessus vermiformis anatómiája. Összefoglaló szemle. O. H , U. a.: Adat az agyvelő-felszín morphologiájához. M. 0. A Halász Aladár: A megőszűlésről. T. T. K L ü. a. : A színes hallás és rokon jelenségek. T. T. K Háei Pál dr.: Az emberi gyomor nyálkahártyájának normális felületi hámja; szegélyes hámsejteknek és kehelysejteknek előfordulása ezen nyálkahártyán. M. O. A U. a. A thioninnal való nyákfestés. (Hoyee) módosítása. M. 0. A Heim Pál dr.: A oyolikus albuminuriáról. O. H Hieschler Ágoston dr. ós Teebay Pál dr. : A tápláló anyagok. K. K , 17, 18, 19 sz. Höoyes Endre dr.: Ujabb vizsgálati módszerek a nervus vestibularis működésének tanulmányozására. 0. H HuBEE Alfréd dr.: Górcsői készítményeknek tömeges festésére szolgáló új készülékről. 0. H Hudóvbenio Károly dr.: Az agykéreg idegsejtjeinek elhelyezéséről. M. O. A ^ Jakab László dr.; Az aggok hőmérséklete ép és kóros viszonyok között. 0. H Jendrassik Ernő dr.: Az inreflexek természetéről. 0. H; JüSTüs Jakab dr.: A sejtek flziologicus jodtartalmáról. 0. H Kluo Nándor dr.: A pylorus nyákhártya enzymjéről. 0. H , U. a. Az enzymekröl. O. H ,203, , 254, 269. U. a.: Az alvásról. T. T. K Ifj. Klug Nándor; Amembrana basilaris szerepéről a hallásnál. Összefoglaló szemle. O. H KöRMöozi Emil dr.: Ujabb munkálatok a haematologia körül. Összefoglaló szemle. O. H Kövesi Géza dr.: A senüis fehérnyeanyag forgalomról. 0. H Krécsy Béla: A stereochemia és az életműködés. M. Oh. F ,137, Lbnhossék Mihály dr.: A nem képződése az áuatországban. T. T. K Ligeti dr.: Adat a szerves anyagok széntartalmának meghatározásához. O. H Lukács Hugó dr. i A trigeminus faciahs reflexekről. O. H Máeikovszky György dr. : Kapcsolat a labyrinth és a testfelület érzékenysége között. O. H U. a.: A fűi félkörös csatornáiról. T. T. K P. F Méhely Lajos dr.: A fölösszámú végtagokról. Á. K Mezei Értesíts (orvosi szak)

11 274 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. István: A táplálkozás a természet három országának kapcsa. Gy. H NAVEATIL Dezső dr. lásd PÓLYA Jenő. NÉMÁI József dr.: Az énekhang és énekművészet physiologiája. O. H , 777, 792, 808, 826, ÓNODI Adolf dr. : A gége köziionti beidegzésének tana. 0. H PÓLYA Jenő dr. és NAVEATIL Dezső dr : Vizsgálatok a pofa nyákhártyájának nyhokereiről. (4 ábra melléklettel.) M. O. A ,1 312, , POEOSZ Mór dr : Analógia az enuresis noctnrna és az alvási pouutio között. O. Ij. 25. sz RATONYI REÜSSZ Frigyes dr.: A Golgi-félo methodus használhatóságának határa az idegsejt physiologiájában és pathologiájában. M. O. A RBINBOLD Béla dr.: Alkalmazható-e a ScnoTTEN-BAUMANN-félo benzoylo zás az ép vizelet szénhydrátjainak mennyilegos meghatározására. O. H , 795, 810, RHOEBE László dr.: A vizelet aciditásának elektromotrikus úton való meghatározása. O. H , ROSENBEBG Izidor dr.: Agykéreg és lélek. Gy RUDAS Gerő dr.: Adatok a fogzománcz szövettanához. É SCIIEIN Mór dr.: Összehasonlító megfigyelések az emlős állatok és az ember bőrének növéséről. Gy , ScHiPF Ernő dr.: Újabb adatok az újszülöttek haematologiájához. 0. H , 242, 258, 275, 290, 304, 317,,835, SCHÜLEK Vilmos dr.: Az emberi szem fénybeeresztése. Sz U. a.: A színkép látható vége. Sz SOHWABZ Hugó dr. : A méh vérerei ruganyos szövoteüiek elváuozásáról. M. O. A SIGMOND Elek: A keményítőfélék sajátságairól. M. Oh. F STILLEB Bertalan dr. : Néhány szó a phonatiós jelenségről. O. H SZABÓ József dr.: A szájnyál vegyi reactiójáról. O. H SzÁsz (SCIIWARCZ) Hugó dr.: További vizsgálatok a méh és erei rugalmas szövetének elváltozásairól. M. O. A SZILI Aurél dr.: Vizsgálatok az emberi iris hátsó rétegeinek anatómiája és fejlődése körfii, különös tekintettol a mnsoulus sphincter iridisre. M. O. A TAUSZK Ferencz dr.: A senihs szív munkája O. H , TELLYESNICZKY Kálmán dr.: A fixálásról vegytani és physikalis alapon. M. 0. A TEBEAY Pál dr.: Megjegyzések a Stillor Bertalan dr. : Néhány szó a phonatiós jelenségről" czímű közleményére. 0. H TÖEÖK Ervin dr.: A látóanyagokról. Összefoglaló szemle. Sz VÁBADY László dr.: Vizsgálatok az oculopupillaris (sensibilis) reflexre vonatkozólag. 0. H , VAS Bernát dr.: Az Ehrlioh-féle diazo reactio. Összefoglaló szemle. O. H lap. WEISEE István dr. és ZAITSCHEK Arthur dr.: Élet-vegytani vizsgálatok a pentozánokról. M. Oh. F VEEBSS Elemér dr.: Adatok a melegőrzékenység topographiájának ismeretéhez. 0. H É VEEMES Lajos dr.: Adatok a szemben előforduló ruganyos rostok ismeretéhez. Sz

12 MAGYAR ORVOSI SZAKIbÓDALOM. 275 ir. Közlemény eh a kórtani tudományok köréből. Általános kór- és gyógytan. Kórbonoztan. Kór szövettan. Bakteriológia. Kórvegytan. Vizsgáló módszerek. Röntgen e z é s, stb. GEBHABDT Ferencz dr.: Az opoth erapíáról. ós Franké Budapest. Ára 1 kor. 80 fill. (8 r. 104 lap.) Dobrowsky KAÜFMANN Ede dr.: A részletes kórboncztan tankönyve. Orvostanhallgatók és orvosok számára. 561 ábrával és két táblával. Fordították a második kiadás nyomán: MINNICH Károly dr., FELDMANN Ignácz dr., KBOMPECHER Ödön dr. és VEKEBÉLY Tibor dr. Átnézte GENERSIOH Antal tnr. Első kötet. N. 8 r. 644 lap. Bpest, Eggenberger. Budapest. Ára 12 kor. NÉKÁM : Vademecum lásd III. PKEISZ Hugó dr.: Bakteriológia 23 szövegábrával és 22 hatábrás táblával (8 r. XII. 372 lap. Budapest, 1900 KILIÁN Frigyes. Kötve 13 kor. u. a- A pestisről, különös tekintettel annak bakteriológiájára 9 ábrás fénynyomatú táblával (N. 8 r ) A szerző kiadása. Budapest, Kilián Frigyes bizom. Ára 2 kor. ÁLDOR I^ajos dr.: Szónhydrátanyagcsere az aggkorban és ezzel kapcsolatban vizsgálatok a phloridzin diabetesről. M. 0. A lap: AHLOING Fernand dr. és GEBHARDT Ferencz dr.: Egy antituberculinos serum chemotaxiás tulajdonságairól. 0. H lap. AÜJESZKY Aladár dr.: Agglutinatios vizsgálatok a pestis szérummal. 0. H lap. U. a. és WENHARDT János dr. : Adatok a pestis-bacillusok agglutinatiójához. 0. H , 423 lap. BALÁZS Emil dr. és HAÜER Péter dr. : A ruganyos szövet elváltozásai a véredényfalban endoartoritis chronica deformánsnál. (2 ábrával) M. 0. A lap. BÁLINT Benő dr.: A foltos keményedés fejlődéséhez. M. O. A lap. BECK Soma dr.: Trichorrhexis nodosa a fantájék szőrén és egy új adat a baktériumok synbiosisához. M. 0. A , BÉLÁK Sándor dr.: Mandela garatlobból kiinduló sepsis. Gy lap. BENDA Adolf dr.: Gümős bronchialis mirigyek áttörése a légútakba. Gy lap. BENEDIKT Henrik dr. és SuRÁNYi Miklós dr,: A typhus reconvalesoensek anyagcseréjéről. M. 0. A ; ; lap. U. a. A bal pitvartágulás diagnostikai jelentőségéről. Adatok a bal viszeros szájadék szűkületének tünettanához. 0. H K lap. BEREND Miklós dr. (lásd PKBISICH Kornél) U. a, és DEUTSCH László dr.: A konyhasós infusiók hatásáról a baktériumos mérgezésekre. O. H lap. U. a. Tuberoulin kísérletek újszülötteknél. 0. H Külön melléklet. BUDAY Kálmán dr. : Néhány ritkább fejlődési rendellenességről. É lap. U. a,. A vena portae solerosisáról. Gy , 647 lap. U. a. Az agy körülírt fejlődési hiányáról, néhány a porencephaliára vonatkozó megjegyzéssel. O. H , 704 lap- 18"

13 S76 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. CsÉKi János dr.: Az enteroptosis kérdésének mai állásáról. O. H lap. CsiLLAO Jakab dr.: Adatok a secundaer epidermidalis cysták lényegéhez. M. 0. A lap. CRAcniNisscü Sándor dr.: Tiszta vizelet czafataiban talált tubercnlosis baeillusok. O. II lap. Dalmady Zoltán dr.: A cytotoxinok. 0. H Összefoglaló szemle. 518, 537, 552, 568, 585, 601, 619, 633, 649, 664 lap. Detbe (Deutsch) László dr.: Anthrax szerűm. 0. H lap. Deutsch László dr.: Májölő szérmn (sorúm antihepatiquo) 0. II , 608 lap. U. a. Az agglutinok viszonya a serum védő anyagaihoz. M. 0. A. 19{X) lap. U. a. Az agglutinok eredete és a tüdő agglutináló hatása. M. 0. A lap. U «. A typhus ellenes védő anyagok eredete (1 szines táblával) M. 0. A lap. U.». és.jakab László dr.: A leucocyták és a vérsavó keményítő oldóképességo. 0. H K. 19 lap. Deutsch Ernő dr. és Falum Géza dr.: Közlemények a Stefánia" gyermekkórház Röntgenlaboratóriumából. Gy. gy , 21., 29., 44. lap; , 20, 33., 48. lap. (Deutsch László dr. lásd Berend Miklós.) Dietz László dr.: A Wehnelt-félo áramszakgató. T. T. K. P. F lap. Doktor Károly dr.: A fehérje kimutatások jelen állása ős azoknak alkalmazliatósága az orvosi gyakorlatban. Összefoglaló szemle. 0. H lap. U. a. Néhány adat a gyakorlatban előforduló vizeletvizsgálat pontos kiviteléhez. M. O. L sz. U. a. K veseműködés vizsgálatának módjairól. O. L. 36 sz Engel Károly dr. és Flesch Ármin dr.: Az éhezés befolyása a callus képződésre. 0. L sz. Ifj. Elischer Gyula dr.: Vizsgálatok az aceton kiválasztásról diabetes mellitusnál a tüdők és vesék által. O. H lap. U. a. Bakteriológiai módszerek a typhus abdominalis klinikai kórisméjében. O. H. Összefoglaló szemle Paludi Géza dr. lásd Deutsch Ernő dr. Fejér Gyula dr.: Adatok a glioma és pseudoglioma közötti differontialis diagnosis tanához. Sz lap. Feldmann Ignácz dr.: Gumma a parotisban. Bujakóros gőgoszűkület. Izomgummák. Gy lap. Fenyvessy Béla dr.: A íjajzsmirigy készítmények hatása a vérkeringésre és légzésre. (2 táblával) M. O. A lap. Ferenczi Sándor dr.: Hyperdactylia. Gy lap. Flesch Ármin dr. lásd Engel Károly dr. FleisohmAnn László dr. : Bakteriologicus vizsgálatok a i'ülgyógyászat köréből. F. K. É Fobnet Elemér dr.: Az elkövéredés pathologiájáról és therapiájáról. 0. H , 381., 395. lap. Friedrich Vilmos dr.: A kéznek érdekes fejlődési rendellenessége Porochivus perodactylus. 0. H. 19(X) Frommer Ignáoz dr.: Jó indúlatü újképlet kiindulási oka általános sarcomatosisnak. Gy lap. U. a Súlyos appendicitis perforatioval a hólyagba. Gy Gebhardt Ferencz dr.: Nitropropiolj tabletták. Egy új czukorpróba. 0. H U. a. és Torday Árpád dr. :* A tuberculosis serodiagnosisáról. O. H lap. Genersich Antal dr.: A szent István-kórház 1901-ik évi bonczolási anyag érdekesebb esetei. F. K. É lap. 01, 228 lap, 02, 153 lap. Goldzibheb Vilmos dr.: Adatok a szem kórboncztanához. M. O. L sz. Hager Péter dr. lásd Balázs Emil. Haseneeld Arthur dr. és Wenhardt János dr.: A pestis elleni szerűm

14 MAGVAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 277 és a Hafíkine-fólü ojtó anyag hatása a vérkovingési roudszorre (1 táblázattal) M. 0. A lap. HEIM Pál dr. lásd PREISICII Korjiél HLATKY Tivadar dr.: Adatok a pityriasis vorsicolor szövettanához. 0. H BD. 1 lap. HOLLÓS József dr. ; Idült pyümia esetei staphylocoecus albus fertőzés kapcsán. O. L sz. U. a. : A retrográd metastasisok kérdése, esetek kai^csán. M. O. A lap. U. a.: Tonsillilisből kiinduló sepsis esete. F. K. E. 1902, 196 lap. HORVÁTH Géza dr. : A malária és a szúnyogok. Gy lap. HÖGYES Endre dr.: Szükségos-o a veszett állatmarás ismétlődése esetén az újra védoltás. O. H lap. A veszettség elterjedéséről.és annak gyógyításáról Magyarországon. M. 0. A lap. HÓNIG Izsó dr.: A zonotherapiáról. O. L sz. HuuER Alfréd dr.: Az atrophia idioi)atliica diffusa cutis szemben az atrophia senihssel. M. O. A lap. U. a. Szövettani leletek a rhinosoleromás mirigymegbetegedésoknél. M. O. A HUDOVERNIG Károly dr. : Adatok a chorea minor kórboncztanához (Egy színes táblával) M. O. A laj). ILLYÉS Géza dr.: Az uréter cathetorezés a vesodiagiiostica egy pár újabb módszerének szolgálatában. 0. H , 549 lap. U. a. Uréter cathetorezés és radiographia. O. H lap. U. a. és KövESi Géza dr. A vese hígító képességéről a functionalis diagnostica szolgálatában. 0. H , 249 lap. JAKAB László dr. lásd DEUTSCH László. JAKOBI József dr. : Typhus baeillusok megjelenési viszoiwairól a vizeletben. É lap és 0. H , 363, 379 lap. JANCSÓ Ödön dr.: A diazoreactió értékéről. 0. H , 332 la.p. JANCSÓ Miklós dr. és VESZBRÉMI Dezső dr.: Újabb vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséhez Anophelesekbon. É lap. JENDEASSIK Jenő dr.: Adatok az öröklődő bántalmak ismeretéhez. 0. H , 594, 611, 628, 644, 677 lap. JUSTUS Jakab dr.: A syphilis diagnosisa vérvizsgálat alapján. Gy lap. KALIVODA Kálmán dr.; A száj és garatnyákhártya szerepe heveny fertőző betegségeknél. Gy lap. KELEN József dr.: A soványító kúrákról. M. O. L sz. KEMÉNY Ignácz dr.: Behring szere a tüdővész ellen. M. 0. L sz. KÉTLY László dr. és TORDAY Árpád dr. ; Mennyiben értékesíthető a cytodiagnosis a mellfiri és hasüri folyadékok természetének elbírálásánál. 0. H , 693, 709, 725 lap. Kiss Gyula dr.: A kryoskopia körűi folyó vitához. 0. H lap. KÖHLBR dr.: A marliatuberculosis emberre való átvihetőségének mai állásáról. K. K sz. KOLLABITS Jenő dr.: Adat az izom distrophia anatómiai alapjának ismeretéhez. O. H lap. KoNKÁDi Dániel dr.: Adalék a kísérleti voszettség tünotoiuok és prophylaxisának ismeretéhoz. É lap. és 0. H lap. U. a. A veszettségről. K. K sz. KÖKMÜCZI Emil dr.. Streptococous-infectio által okozott polymyositis. O. H lap. U. a. Mogállapitható-e az anaemia perniciosa diagiiosisa a vér szövettani képéből. F. K. É lap. KORÁNYI Sándor dr.: A kryoskopia klinikai alkalmazásának tudományos megállapítása körűi folyó vitatkozáshoz, 0. H. 1902, 69 lap. U, a-: Az auscultatios porcussioról,

15 278 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 0. H , 186, 205 lap U. a. Physikai ohemiai módszerek a functionalis diagnostika szolgálatában. 0. H Korányi jubileumi melléklet 2 lap. KOVÁCS József dr.: Az autointoxicatio tanának mai állásához. O. H Korányi jubileumi melléklet. 9 lap. KÖVESI Géza és RÓTH SOHULIZ Vilmos dr.: A víz elválasztás változásairól vesebántalmaknál. 0. H lap. KÖVESI Géza dr. lásd ILLYÉS Géza. U. a. és SuKÁNYi Miklós dr.: Adatok' a veseelőgtelenség haematologiájához. 0, H Korányi jubileumi melléklet. 15 lap. KBOMPECHEB Ödön dr.: Mennyiben képes az élő gümőbacillus és a magas hő által elölt gümőbacillus gíimőkóros megbetegedést előidézni. M. 0. A , lap. LÁNG Miksa dr.: A keményítőt közvetlenül elerjesztő mikroorganismusokról. M. Ch. F lap. LENGYEL Bálint dr.: Hazai csodaszülöttek. T. T. K lap. LÖTE József dr. : Módszertani adalékok az állati szervezet fogékonysága fokának megállapítására vonatkozólag', baktérium hatása iránt. É lap. és 0. H lap. U. a.: Adalékok a kísérleti lépfene tüneteinek ismeretéhez. É lap és O. H lap. LUKÁCS Hugó dr. : A Gaertner-féle haemophotograph. O. L sz. MINNICH Károly dr. : Bélelzáródás okai. Gy lap. ü. a. A szent István közkórház prosecturájában évben végzett bonozolások néhány érdekesebb esete. F. K. É lap. és ez évről 410 lap. MOSKOVITS Albert dr.: Gelatina-injectio után fellépett tetanus esete. O. H lap. NEUMANN Szigfrid dr. ós VAS Bernát dr. : Az ovarium készítmények adagolásánál?; befolyásáról a szervezet anyagcseréjére. M. 0. A lap. PEBTIK Ottó dr. : Tapasztalatok a glasgowi pestis járványról. 0. H , 803, 815 lap. U. a. A szent Rókus kórházi prosocturában az 1900 évben bonczolt ritkább kórboncztani leletek. F. K. É lap, és ez 01 évről 165 lap, lap. PLESCH János dr.: Egy új kopogtatási mód. O. H lap. U. a. Uj módszerek a csonttörések kórismézésére. O. H lap. PoóK Ferencz dr.: A hereditaer syphilisnél az arczon mutatkozó vonalalakú sugaras régi bőr elváltozások lényege ós jelentősége. 0. H D. B. 3 lap. ü. a.: A veruoa senüis szövettanához. 0. H D. B. 14 lap. U. a. A lupus erythematosus Oazenave aetiologiájához. 0. H , 38, 52 lap. PEBISICH Kornél dr.: Az immunitás kérdésének mai állása. Gy lap. U. a. A duodenumnak veleszületett billentyűs elzáródása. Gy. gy lap. U. a.: A hústáplálás befolyása tyúkok ojtási gűmőkórjára M. 0. A lap. U. a. és BEEEND Miklós dr.: Diagnostikus tuberoulin kísérletek a gyermekkorban. Gy. gy j 32 lap. U. a. és HEIM Pál dr.: A tuberoulin reactio lényegéről. M. 0. A lap. POLATSOHEK Elemér dr. ; Lehet-e a garattorok és nyelvmandola (Waldeyer-féle gyűrű) a tuberculosis bevándorlási helye? Össze- l. foglaló szemle. 0. H , 843 lap. PUBJESZ Zsigmond dr. : Maiariára ' ' vonatkozó vizsgálatok. O. H , 282 lap. RÁSKAI (REACH) Bezső dr.: Adatok a gonorrhoeás húgycsőszükülotok kórszövettanához. M. O. A. Í lap. Rátonyi Reuss Frigyes dr,: A Golgi-fóle methodus

16 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODAI,OM. 279 használhatóságának határa az idegsejt physiologiájában és pathologiájában. M. 0. A lap. U. a. : Néhány megjegyzés néhány falnélkiili agyoysták keletkezéséről és jelentőségéről. O. H lap. RÁTZ István dr.: Uj Guineai oestodák. T. T P. F. 225 lap. REICHENFELD Zoltán dr. : A medonczeheli kötőszövet primar sarooniája. O. H Külön melléklet. REMENÁR Elek dr.: A kötőhártya amyloid és hyalin elfajulása. Sz lap. RIGLER Gusztáv dr. : A teljes vér és a vörsavó lugosságának ingadozása, különböző kóros viszonyok között. 0. H , 393, 411, 425, 439, 455, 471, 488, 505, 520, 537, 554. lap. RÓNA Dezső dr.: A felső húgyútak nyálkahártyáján fellépő hámszarusodásról. M. 0. A lap. ü. a.: Az ureteritis oystikáról. O. H lap. RoTH ScHüLTz Vilmos lásd KÖVESI Géza dr. ROTH Alfréd lásd TÖKÖK Lajos. ROTTENBILLEB Ödön dr.: Adatok a g'ümős betegségek kóroktanához, különös tekintettel a traumáknak gümőkóros osontbántalmaknál való szerepére. M. O. A , lap. U. a.: A thormikus ingerek befolyása a nyirk-erek vasomotor idegeire. B. E lap. U. a.: Modern chemiai ismereteink értékesítése az orvosi gyakorlatban. ScHAFEEB Károly dr.: A terjedő hűdéscs elmezavarnál mutatkozó kérogsorvadásról és ennek a Plochsig-féle társító góczokhoz való viszonyáról. M. O. A lap. SCHWABTZ Hugó dr.: A méh vérerei ruganyos szövetének elváltozásairól (2 táblával). M. O. A lap. SIDLAUER Ármin dr.: A Botalli-féle üteres vezeték nyitva maradásáról. Gy , 182, 198. lap. STEIN Adolf dr.: Megjegyzések a röntgenographia haladásáról. F. K. É lap. STEINER Pál dr.: A carcinoma-pathogenesiso kérdésének jelen állása. Összefoglaló szemle. O. H , 443. lap. STILLEB Bertalan dr.: Néhány szó a phonatiós jelenségről. 0. H lap. SuBÁNYi Miklós dr. lásd BENEDIKT Henrik és KÖVESI Géza. SZABÓKY János dr.: Tapasztalatok a Röntgen sugaraknak az ép és beteg bőrre gyakorolt hatására nézve. O. H D. B. 53. lap. U. a : Adatok az atrophia idiopathica cutis aetiologiájálioz és szövettanához. 0. H D. B. 9 lap. SZÁSZ E. Hugó dr.: A placentának a foetus halála által előidézett liistologiai elváltozásairól. 0. H Gyn. 117 lap. SZÉKELY Ágoston dr.: Az emberi és marlia gümőkór azonosságának kérdése. O. H, , 564, 679, 596, 617. lap. Szín Jenő dr.: A bakteriológiai technika fejlődése az utolsó két évben. O. H , 414, 428, 448, 458. lap. TACSZK Ferencz dr.: A haemoglobinuria viszonya a vesékhez. 0. H lap. TERRAY Pál dr.: Megjegyzések STILLER Bertalan: Néhány szó a phonatiós jelenségekről" czímü közleményére. 0. H lap. TORDAY Árpád dr. lásd GEBHABDT.Ferencz és KÉTLY László. U. a. Az immunitás tanának rövid vázlata, különös tekintettel a serodiagnosis mai állására. KI. V VI. füzet. U. u.: A gyakorlatilag fontosabb szérumoknak gyógy- és védelmi czélokból való alkalmazásáról és az általuk elért eredményekről. KI. F XII, fűzet. U. a. Néhány gyakoribb fejlődési rendellenesség. KI. F III. füzet. U. a: A typhus és coli baktérium gyors megkülönböztetésére szolgáló újabb vizsgálati módszerek, Összefoglaló szemle, 0, H, 1900, 418,

17 280 MAGYAE ORVOSI SZAKIRODALOM. lap. U. a,. A malária tlieoria mai állása. Összefoglaló szemle. O. H , 828, 845. lap. U. a,, és TORDAY Ferencz dr.: A gyermekkori mell és hasűri folyadékok oytodiagnosisáról. O. H , 823, 837. lap. TÖRÖK Lajos dr. és ROTH Alfréd dr.: Bakteriológia vizsgálatok a hólyagcsás és nedvező eozemánál. Gy , VAS Bernát dr. lásd NEUMANN Szigfrid dr. U. a.: Adatok ovarium készítményekkel végzett anyagoserevizsgálatokról. O. H lap. VEEEBÉLY Tibor dr.: Emberi lépfene fertőzés esetei. F. K. É lap. TI. a.: A nagy epe-útak megbetegedéséről. F. K. É lap. VESZPRÉMI Dezső dr.: lásd JANCSÓ Miklós dr. U. a.: Gerinczagybeli elfajulások vészes vérszegénységnél. Keményedés az ammonszarvban epilepsia egy esetében. E lap. U. a. Különböző eredetű gümőbacillus tenyészetek virulentiájának összehasonlítása. É lap. és O. H lap. U. a : Kettős vékonybél sarcoma. É lap. WEISZ Ede dr. : Új vizsgálati eljárás. 0. H lap. U. a. és ZIRKELBAOH Antal dr.: A gyomortáji bordaközi phonatios jelenségekről. 0. H lap. WENHARDT János dr.: 1. AUYESZKY Aladár és HASENEELD Arthur. WINTERNITZ M. Arnold dr.: Az appendicitisek bakteriológiája. 0. H , 211. lap. ZIRKELBACH Antal lásd WEISZ Ede. IV. Közleményeli a gyógyszertan és segédtudományai köréből. A) Gyógyszertan. Móregtan. BóKAY Árpád dr.: Vénygyűjtemény. A magyar gyógyszerkönyv alapján. Tekintettel a legújabb gyógyszerekre és a gyermek-gyakorlatra. Hatodik javított és tetemesen bővített kiadás (N. 8r. 287 lap.) Budapest, Singer és Wolfner. Kötve 3 kor. 60 fillér. BóKAY János dr.: Gyermekkórházi vénygyűjtenióny. Harmadik bővített kiadás (16r.' 89 lap). Budapest, Dobrowsky és Franké. Ára 1 kor. 60 fillér. FARAGÓ Gyula dr.: Gyógyszerrendelés betegsegítő pénztárak és egyesületek orvosai számára. Budapest, May Henrik ós fia. Ára 1 kor. FRANK Sándor: Catalogus generális. Gyógyszerészek számára. Ára 20 kor. KAISEE Károly dr.: A minőleges elemzés alapvonalai. I. rész. Az egyszerű minőleges elemzés (8r. 84 lap). Budapest, Dobrowsky és Franké. Ára 1 kor. 50 fillér. KAZY Endre : Gyógyszerész lexicon. Az összes gyógyszerészeti tudományok encyclopediája. 4 kötet (8r. 378, 378, 446, 384. lap). 28 kor., vászonba kötve 36 kor. KossA Gyula dr.: Gyógyszerrendelés, 115 ábrával és 357 rendelvénynyol (8r. XVI lap). Budapest, Kiadja a magy. orsz. állatorvosegyesület. Ára 9 kor. LIBBERMANN Leo dr.: és BÜGÁRSZKY István dr.: Chemia. Tankönyv (N, 8r, 657. lap). Budapest, 1900, Kilián Frigyes. Ára kötve 14 kor.

18 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 281 NYIBEDY Géza dr.: A oheniia rövid vázlata. Gyógyszerészgyakornokok számára. (8r ). Kolozsvár, Stoin János bízom. Ara 4 kor. NÉKAM : Vademeoum lásd III. ORIEKT Gyvűa dr.: Gyógyszerészeti műtan. (N. 8r. 142 lap). Kolozsvár Ifj. Nagel Ottó bízom. Budapest. Ara 5 kor. SCHILBEBSZKY Károly dr.: Gyógyszerészgyakornokok tankönyve. IV. rész Növénytan. 83 képpel. Budapest, V. rész Gyógyszerismeret. 148 képpel. Budapest, SzTANKAY Aba dr.: Kommentár a magy. gyógyszerkönyv 2-ik kiadásának függelékéhez. Különlenyomat a Gyógyszerészi Értesítőből (N. 8r. 98 lap) Budapest. Ifj. Nagel Ottó. Ára 2 kor. U. a.: Húgyvizsgálati kézikönyv gyakorló orvosok, gyógyszerőszek és hasonló vizsgálatokkal foglalkozók számára (8r. IX. 113 lap). Budapest. Ifj. Nagel Ottó. Ára 2 kor. 50 flll. WiNKLER Lajos dr.: Gyógyszerészi chemia. Melléklet a magyar chemiai folyóirat és évekhez. Gyógyszerkönyv, magyar. Pliarmakopooa hungarica. 2-ik hivatalos kiadás. Editio secunda. (N. 8r. XLV. 716 lap). Magyar és latin szöveg, Budapest, Franké Pál. Ára 12 kor. Függelék hozzá. Hivatalos kiadás. Magyar és latin szöveggel. Budapest, Franké bízom. Gyógyszerárszabvány. A magyar gyógyszerkönyv II. kiadásához és annak függelékéhez. Érvényes évi januárius hó 1-étől. Hivatalos kiadás. (N. 8r. 53 lap). Magyar és latin szöveggel. Budapest. Franké Pál. Ára 1 kor. U. a.: Érvényes januárius hó 1-étől. Hivatalos kiadás. (8r. 51 lap). Franké Pál. Ára 1 kor. Gyógyszerárszabás a m. kir. honvédség számára érvényes évi márczius hó 1-étől (8r ) Pallas irod. és nyomd. r. t. Ára 33 flll. Gyógyszerészi lexicon. Kiadja MOLNÁE Mihály. AoNELLi József: Új fajú borsos mentha termesztése. Gy. É ÁRDó Elek dr.: Újabb gyógyszerek. M. O. L sz. AUJBSZKY Aladár dr.: A natriumlygosinatum lázcsökkentő és antibaktericus hatásáról. O. H U. a.: Á mesterséges táplálékok. T. T. K Ifj. BADICS Elek: A növény földrajzi övek jeflemzése. Gy. É U. a.: A növényi és állati gyógyanyagok csoportosítása származási helyeik szerint, növény földrajzi alapon. Gy. H lap. BABÁTH Dénes : Az ópiumról. Gy. H lap. BÁRDI Dezső : Kísérletek egy új phosphor és vastartalmú tápszerrel. M. O. L sz. BEOK Soma dr. : A Blashko-féle mercolint csecsemő syphilisnél. O. H. 190Í. 723, 741 lap. BENEDIKT Henrik : Az alkohol mint tápszeranyag. O. H lap. Összefoglaló szemle. U. a. Hedonal egy új hypnoticum. 0. H lap. BÍRÓ Géza: Tanulmány a bismuth subnitrat összetételéről. Gy. É ap ésm. Ch. F lap. BITTÓ Bóla dr.: A kávégyümölcs belső héjának összetételéről. M. Ch. F lap. BLASOHNEK Rezső dr. : A stibium sulfuratum rubrum összetétele. Gy. H lap ős Gy. É lap. BOROS Kornél: gyógysz. doktori értekezés. A Kálium bijodatról. M. Ch. F

19 282 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 188 lajj. BBAUN Jakab dr.: Adatok az Airol (Roolie) alkabnazásához a magángyakorlatban. Gy lap. BKÜCK Miksa dr. : Adatok a gyermekek lievenyalkühol mérgozósélioz. Gy lap. BACSÁNYI Gyula: Adatok a liedonal hatásához. M. O. L sz. BÜGÁRSZKY István : A brom és aethyl alkohol egymásra hatásának gyorsaságáról. Gy. É lap. BOKOK Jenő : A vazelin és annak gyakorlati megvizsgálása, módszerei. Gy. K sz. U. a. Oxidatiora nem hajló kenőcs anyagok ós ásványi zsírok. Gy. K lap. Ifj. DÉCSY Jenő : Adatok a calcium chemiájához. Gy. E lap. DEBR Endre dr.: Megjegyzések a gyümölcs nedvek összetételéhez. Gy. Pl lap. C. a.: A Fischer Hartwig-féle kommentár Vinum" czikkéhez. Gy. K sz. U. a. : Az Aether pro naroosi előállítása és eltartása. Gy. K EDELMANN Menyhért dr. : Carbolmérgezés. Gy lap. FAUSEK Árpád dr. : Az Agurinról. O. H lap. FENYVESSY Béla dr.: Néhány isomer oxychinolin sorsa az állati szervezetben. M. 0. A lap. FE- BENCZI Sándor dr. : A morphium alkalmazása öreg embereknél. Gy lap. FiLEP Gyula dr. : A chiniuum lygosinatum Fabinyi baktériumölő képességéről. E lap. GEBHAKDT Ferencz dr.: Az utóbbi években forgalomba hozott lázellenes orvosságokról. 0. H , 667, C84, 700 lap. Összefoglaló szemle. GEÜSZ Frigyes : A lepárlásról. Gy. H L GuTTMANN Gyula és KAEDOS Lajos dr. : A fersanról. Gy , ; GYÖKPET Jenő : Edény gyógyszerészi és vegyészi ozélokra. Gy. B lap. HABBRERN I. Pál dr. : Az utóbbi időben előfordult cliloroform és aether halálesetekről. O. H lap. Összefoglaló szemle. HAJÓS Lajos dr.: A syrupus hypoi>hosphit comp. gyógyértéke ós speczialis indicátiója. Gy lap. HAVAS Adolf dr.: A mercuro oréme-ről. 0. H lap. HASENEELD Arthur dr.: A jodsók adagolása konyérbólben. O. L sz. HüLTL Hümér dr.: Az ujabb vegyi desinflciensekröl. 0. H , 524, 540, 557, 572, 588. Összefoglaló szemle. JAHN Árpád : A halogének titrimotrikus meghatározása. Gy. É lap. JAKABHÁZY Zsigmond dr.: Kísérletes vizsgálatok egyes gyógyszereknek az epe elválasztásra ós annak összetételére gyakorolt hatására vonatkozólag. E U. a. Foly tatólagos vizsgálatok különböző gyógyszereknek az epe elválasztása és öszszetételéro gyakorolt hatására vonatkozólag. É lap. U. a. Összehasonlító vizsgálatok az európai és chinai rheumra vonatkozólag. É lap. JAOOBI József dr. : A heroin hatásról. É lap. JASSNIGER Károly dr.: Mirbán olaj mérgezés folytán észlelt vérelváltozásról. O. H lap. JASSNIGER Károly dr.: A thiooin diuretikus hatásáról. F. K. E , Jusius Jakab dr. : Miként gyógyítja a kéneső a syphilist. 0. H , 120 lap. ~ KÁCSER Mór dr. : A vas és tápszertherapia értéke. Gy lap. KARDOS Lajos dr. lásd GUTTMÍNN Henrik. KASZTER Ödön: Bomlókony anyagok elváltozása növényi pilula massában. M. Ch. F lap. KERTÉSZ József dr. : A chloroform hatásáról. (Egy táblával.) M. 0. A lap. - KÉTLY László dr.: Két újabb

20 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODA1,OM. 283 gyógyszerrel (agurin és guacampliol) tett klinikai tapasztalatok. 0. II U. a. Az eupyrin basioin és rhizoma soopoliae oarmolioae-ról szerzett, klinikai tapasztalatok. O. H , 789, V. a.: Két újabb gyógyszerrel tett klinilíai tapasztalatok. 1. Dorniiol. 2. Oxyoamplior. O. H , 428. lap. Kollabits Jenő dr.; A bromalinról. O. H lap. KoLOzsvÁKY Sándor: Az aristooliiniii hatásáról Gy KonrAm Dániel dr.: A szappanok bactoriumölő hatásáról, különös tokintettel a Heinrioh József-féle Rosorcin szappanra. É lap. Kóbalszky Dániel és Sztankay Aba dr. : Megjegyzések a béltherapia gyógyszereiről és egy új béladstringensről a honthinról. M. 0. A lap. U. az: Az aoetopyrin therapeutikus gyógyértékéről. Gy lap. Kossa Gyula dr.: A gyógyszerkönyv és a recipe nyelve. 0. H , 828., 840. lap. Küllnee Lajos dr.: A ferrum hydrogenio reductum vas, illetve színvas tartalmának meghatározási módszere. Gy. É lap. és Gy. K lap. Kkamolin Gyula, dr.: Timsó mérgezés. Gy lap. KuTASSY Dániel : A vinum stibiato tartaricum maximalis dosisáról. Gy. H lap. Ladányí Mór dr. : Sublimat mérgezés gyógyszer-eloserélés következtében. Gy Lázáé Albert dr. : Hygienikus kozmetikák. Gy. H lap. Leitner Vilmos dr.: A cupralgolról. 0. II Sz. 5. lap. Leszneií Rezső dr.: A maszs'ázs. Gy lap. Lévai Dezső dr.: Ujabb adatok a somatose értékéhez. Gy la^i. Lévy Lajos dr. : Adatok a heveny lúg mérgezés pathologi.4jához. Gy. 19C lap. Ligeti Ármin dr.: Qsoportos atropin mérgezés esete a datura strammonium magvaival. 0. H lap. Madzsar József dr. : Utolsó szó az olajban oldott thymolról. O. H lap. Manningek Vilmos dr.: A Sudeck-féle aether bódításról, a Kronacher megszakított aether altatásáról. Gy lap. Makbehoeii Sándor dr: Vizsgálatok malátacakes-sel. M. 0. L sz. XJ. az: Egy újabb hypnoticum, a hedonal. 0. II lap. Márkus Soma dr.: A sápkórnak forsannal való kezeléséről. 0. H lap. Mátuay Gábor dr. : Adatok a vasnak befolyásáról a vérképzésre. Gy lap. Meisels Vilmos dr. : Kísérleti adatok az újabb húgysavoldó szerek értékéről. Gy , 825 lap. és Gy lap. Moiib Mihály dr. : A jodoforni mérgezésről, különös tekintette] a szemen jelentkező tünetekre. Gy , 571 lap. Molnár K. József: Sóskamérgezós gyermekeknél. O. L sz. Munk Jakab dr.: A dormiol. O. H lap. Owent Gyula dr.: A chininum ligosinatuin. Gy. E lap. Poob Ferencz dr.: Két pyrogallus dorivatum (lenigallol, eugallol) derniathotlierapiai értékéről. O. H D. B. 50 lap. Ráthonyi (Reuss) Frigyes dr.: Az alkohol hatása és tápértéke. KI. F X. fűzet. Roth Alfréd: Gyógykíséiíetek a dymallal. O.L sz. RoTTENBiLLER Ödöu dr.: Adatok a gaultheria-olaj hatásához 112 eset kapcsán. 0. H lap. Rothschnech Jenő: Illatos olaj vesztesége poritás és poralakban való eltartás következtében. Gy. H lap. és Gy. É lap. Sabbó Arthur dr.: Ólommérgezés. Gy

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain

Részletesebben

M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET. 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber.

M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET. 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stóber. M elléklet a «Corvina» 1901. 31. számakor. MAGYAR KÖNYVÉSZET 1901. lo. szám. s z e r k e s z t i : RÉNYI KÁROLY. 03stó"ber. Ábrányi Emil. A végrehajtó. L d.: Fővárosi színházak műsora 91. Aho János. Újabb

Részletesebben

VEGYESEK. 245. VI. Szakülés 1902. évi május hó 10-én.

VEGYESEK. 245. VI. Szakülés 1902. évi május hó 10-én. VEGYESEK. 245 VI. Szakülés 1902. évi május hó 10-én. 1. BBANDT tanár két operált esetet mutat be : a) Baloldali inguinalis sérv, melynek bennékét a vakbél képezte. 2000-en felüli sérvműtéte között mindössze

Részletesebben

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944

A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 21. Karasszon Dénes Gazda István Perjámosi Sándor A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574 1944 A Magyar

Részletesebben

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből Szállási Árpád Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből I. rész A sebészet hazánkban a Magyar Sebésztársaság megalakulásáig A borbélysebészek A magyarországi borbély-sebészek első önkéntes

Részletesebben

folyóirat füzet szám év hónap nap fejezet cím cím szerző oldalszám "tartalom kör" digitalizálva célcsoport EGÉSZSÉG I. és II. 1887. Május 1.

folyóirat füzet szám év hónap nap fejezet cím cím szerző oldalszám tartalom kör digitalizálva célcsoport EGÉSZSÉG I. és II. 1887. Május 1. folyóirat füzet szám év hónap nap fejezet cím cím szerző oldalszám "tartalom kör" digitalizálva célcsoport EGÉSZSÉG I. és II. 1887. Május 1. TARTALOM Olvasóinkhoz 1 EGÉSZSÉG I. és II. 1887. Május 1. TARTALOM

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

Magyary-Kossa Gyula (1865 1944)

Magyary-Kossa Gyula (1865 1944) A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 53. Magyary-Kossa Gyula (1865 1944) orvos, farmakológus, a méregtan magántanára, orvostörténész, akadémikus, az állatorvosi akadémia professzora

Részletesebben

I. Személyi és tanulmányi adatai

I. Személyi és tanulmányi adatai Szepesszombati Genersich Antal (1842 1918) Genersich Antal mint a dualizmus korának egyik kiemelkedő személyisége, a kórbonctan és törvényszéki orvostan egyetemi tanára, a kolozsvári tudományegyetem Kórbonctani

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT KAPRONCZAY KATALIN A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle egyletek,

Részletesebben

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Magyar Tudományos Akadémia OM Felsoktatási Tankönyvályázat

Részletesebben

Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976)

Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976) Acta Ph11.rmaeeutica Hunt;nriea!'it.. 215-284 198f Mozsonyi Sándor professzor (1889-1976) ZAIAI KÁROl Y Érkezett: 1981. VIII. 3 A századforduló történésze - a XX. század letűnése alkalmából --- visszatekintve

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

KÖNYV= ÉS IRODALMI GYŰJTEMÉNY

KÖNYV= ÉS IRODALMI GYŰJTEMÉNY KÖNYV= ÉS IRODALMI GYŰJTEMÉNY MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZETI MUNKÁKRÓL 1578-1909. iviatolcsy MIKLÓS dr. H'linklt:r Lajos dr. cgyrte111i tarzdr elószafdval. BUDAPEST STEPHJ\NEUi\\ NVOi\\DA H. T. 1910, ELÖSZÓ.

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK

GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 689 TÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK Gyógyszerészet 49. 689 695. 2005. A Magyarországon, magyar nyelven 1848 2000 között megjelent gyógyszerészi folyóiratok Dr. Sági Erzsébet Az elmúlt bő másfél évszázadban a magyarországi

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel.

CORVINA. A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. XXXJ. évfolyam. Budapest, 1908. február 10. Jf. szám CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A M A G Y A R K Ö N Y V JÉ SZ E T czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt

Részletesebben

Hidrológiai Tájékoztató

Hidrológiai Tájékoztató Hidrológiai Tájékoztató Kiadja: A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 2007 HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ Szerkeszti: a szerkesztõ bizottság Dr. Józsa János a szerkesztõ bizottság elnöke Dr. Vitális György szerkesztõ

Részletesebben

Pálvölgyi Balázs KIHÍVÁS ÉS VÁLASZ AZ ÁLLAMI" KÖZEGÉSZSÉGÜGY MEGTEREMTÉSE A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN

Pálvölgyi Balázs KIHÍVÁS ÉS VÁLASZ AZ ÁLLAMI KÖZEGÉSZSÉGÜGY MEGTEREMTÉSE A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN Pálvölgyi Balázs KIHÍVÁS ÉS VÁLASZ AZ ÁLLAMI" KÖZEGÉSZSÉGÜGY MEGTEREMTÉSE A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN Bevezetés A tanulmány célja a közegészségügyi közigazgatás kiépülésének folyamatának bemutatása a dualizmus

Részletesebben

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 27. ÁRVERÉS 2011. ÁPRILIS 14. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053. BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 3. 16. 46. 61. 73. 94. 109. 135. 145. 27. ÁRVERÉS A könyvbemutató helye és ideje:

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT**

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** Dr. Gödölle István* A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** 1. MEGALAKULÁS 1905-BEN Az őszi szélben, október elején indult meg a mozgalom, amely alig

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary Fazekas Eszter Ágnes, MA fazekas.eszti@gmail.com Initially

Részletesebben

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 4. 17. 25. 32. 41. 47. 55. 61. 82. 28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság

Részletesebben