A magyar orvosi szakirodalom az = 00,1901. = 01 és = 02 években.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar orvosi szakirodalom az 1900. = 00,1901. = 01 és 1902. = 02 években."

Átírás

1 A magyar orvosi szakirodalom az = 00,1901. = 01 és = 02 években. összeállította : Kenyeres Balázs tanár. /. Folyóíratoli Allategészség. Folyóirat az állategészségügyi ismeretek terjesztésére. Szerk. RÁTZ István tnr. Kiadja és nyom. a Szent László könyvnyomda VII. RottenbiUer-u IV., 01. V., 02. VI. évf. Ára 6 kor. Állategészségügyi értesítő. Kiadja a földm. m. kir. minisztérium. Nyom. Légrády VIL, 01. VIII., 02. IX. évf. Hivatalból küldetik. Állatorvosi főiskolai lapok. Szerk. VÁMOS Jenő. Nyom. Nouwald Illés I., 02. II. évf. Ára 4 kor. Bába Kalauz. Felelős szerk. dr. HOFFMANN Péter. Főszork. és kiadótulajd. dr. DIBNEK Gusztáv. Munkatársak : dr. GERÖ Leó, dr. FRIEDMANN K., dr. CHOLNOKY Ferencz. Szerkesztőség VIII. Rökk Szilárd-utcza 33. sz VIL, 01. \T1I., 02. IX. évf. Havonként. Ára 4 korona. Balneologiai Értesítő. A magyar szent korona országai balneologiai egyesületének hivatalos közlönye. Szerk. dr. PREYSZ Kornél VIII., 01. IX., 02. X. évf. Havonként. Ára 5 korona. Belügyi Közlöny. Szerk. dr. NÉMETHY Károly. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. Légrády testv V., 01. VI., 02. VII. évf. Biológiai gyógyítástan szakközlöuye. Szerk. BALOGH Tihamér dr. Kiadó Jármay Gyula. Nyom. Eokstein B. és fia VI. évf. Ára 6 korona. Megszűnt. Egészség. Folyóirat egészségtani ismeretek terjesztésére ós a közegészségügy érdekeinek előmozdítására. Kiadja.,Az országos Közegészségügyi Egyesület". SCHÜSCHNY Henrik, AUYESZKY Aladár, JUBA Adolf, JURKINY Emil és KALECSINSZKY Sándor szakosztályi titkárok közreműködésével szerkeszti GERLÓCZY XIV., 01. XV., 02. XVI. évf. Az egyesület tagjai tagdíj fejében kapják. Alapító tag 100 kor., rendes tag 6 kor., rondkivűli tag 3 kor. Nem tagoknak az előflzetési ár 6 kor. Havonként (IV. Petőfl-tér 1. sz.).

2 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 265 Egészségügyi lapok. Szerkesztő és kiadótulajdonos PURJESZ Ignácz. Nyom. Neuwald Illés. I. évf II. évf Havonként. Ára 4 kor. Fizikai és dietetikai gyógymódok közlönye. Szerkesztő és laptulajdonos PALÓCZ Ignácz dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VII. ker., Kerepesi út 10. sz II., 01. III. évf Előíizotési ár egész évre 3 kor. Fürdő és utazási közlöny. Bllébb gyógyfürdők és üdülőhelyek. Szerkeszti RÓZSA I^ajos. Nyom. id. Poldini Ede és társa IV,, 01. V., 02. VI. évf. Ára 2 kor. Gyermekgyógyászat. BÓKAY János. Az Orvosi Hetilap" melléklete. Szerkeszti dr. Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen az orvosi gyakorlatnak közlönye. Szerkesztő ős kiadó tulajdonos dr. SciilcHTEB Miksa. Főmunkatárs dr. SZÉNÁSSY Sándor. Hetenként (Szerkesztőség Budapest IV. Múzeumkörut 19. sz.) XL., 01. XLL, 02. XLII. évf. Ara 20 korona. Gyógyszeres'.. Elébb Vj Aurora. Szerkesztő és kiadótulajdonos GBÓSZ Soma. Felelős szerkesztő FAEAGÓ Andor. Nyom. Neuwald Illés. VII. Korepesi-út 10. sz L, II. évf. Havonta háromszor. Gyógyszerészi Értesítő. A magyar gyógyszerészet érdekeinek független közlönye. Szerkesztő és kiadótulajdonos LUKÁCS István. Kiadja a központi gyógyszerész iroda. Budapest, VIII. Kerepesi-út 23. Nyom. a belvárosi nyomda r. t VIII., 01. IX., 02. X. évf. Ára 20 korona. Gyógyszerészi Hetilap. A gyógyszerészeti tudományok és a Magyarországi Gyógyszorészegylot" hivatalos közlönye. Főszerkesztő ós kiadótulajdonos id. SciiÉDY Sándor. Felelős szerkesztő dr. VARSAGH Zoltán. Hetenként XXXIX., 01. XL., 02. XLI. évf. Nyom. Garai Mór. Budapest, VIII. Kerepesi-út 22. Ára 20 kor. Segédeknek és gyakornokoknak évi 10 kor. Gyógyszerészi Közlöny. Tudományos és közérdekű gyógyszerészeti szaklap. Szerkeszti és kiadja K. KARLOVSZKY Geyza. Segédszerkesztő BHEIT János XVI., 01. XVII., 02. XVIII. é.vf. Nyom. Pallas irod. és nyomd, részv. társ. Hetenként. Ára 16 kor. Segédeknek és gyakornokoknak 12 kor. Gyógyszerészeti törvények és rendeletek gyűjteménye A Gyógyszerészi Közlöny" ingyenes melléklete. Gute Gesundheit, Budapest. Havonta. Ára 2 kor. 40 flll. Honvéd orvos. A hazai katonaorvosi intézmény tudományos és társadalmi érdekeinek közlönye, a m. kir. lionvódelmi minisztérium rendeleteivel. Szerk. dr. SZÉNÁSSY Sándor XL, 01. XII., 02. XIII. évf. A Gyógyászat" melléklete. IfJúsAg és Egészség. Iskolaogészsőgügyi folyóirat. AUYESZKY Aladár, RiQLER Gusztáv, ScHuscHNY Henrik és WAEDMANN Fülöp közreműködésével szerkeszti dr. GEBLÓCZY Zsigmond. Havonta HL évf. Megszűnt. Jó Egészség. Szerkeszti és kiadja NAGY Alb.ert dr I. évf. Nyom. Révai Salamon. IV., Múzeumkörut 15. Ára 2 korona. Klinikai Fűzetek. Előadások a gyakorlati orvostan összes ágaiból. A legkiválóbb szakférfiak közreműködésével szerkeszti: Dr. DONÁTH Gyula.

3 Kai»uLmr.:::Eii,.-»;-..! «,.'iíitj;í'jhci 266 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM X., 01. XI., 02. XII. évf. Ára 8 kor. Orvosnövendékek és szigorló orvosok felét fizetik. Dobrowsky és F'ranko könyvkereskedése. Közegészségügyi Tudósító A Gj^ógyszerészi Hetilap" társlapja. Szerkeszti Vahságh Zoltán. Nj^om. a Stephaneum könyvnyom. Budapest, VII. Kereposi-út II., 01. III., 02. IV. évf. Havonként. Ára 2 kor. Közegészségügyi Kalauz. Egészségügyi közigazgatási folyóirat. Felelős szerkesztő dr. Thim József. Segédszerkesztő dr. Krausz Arthur XXJI., 01. XXIII., 02. XXIV. évf. Budapest. Hornyánszky Viktor. ^ Ára 12 korona. Közlemények az összeiiasonlító élet és kórtan körébó'l. Szerkeszti dr. HuTYRA Ferencz, dr. Rátz István és dr. Tangl Feroncz. Kiadja a magyar országos állatorvos egyesület. Megjelenése az egyes fűzeteknek nincs időhöz kötve VI., 01. VII., 02. VIII. évf. Ára 8 kor. Magyar Chemiai Folyóirat. Havi szaklap a cheniiai ismeretek fejlesztésére. Kiadja a kir. m. természettudományi társiüat chemiai-ásványtani osztálya. Than Károly, Fabinyi Rudolf, Fkanzbnau Ágoston, Jármay Gyula, Kablovszky Géza, Lengyel Béla, Nuricsán József, Wartha Vincze közreműködésével szerk. Ilosvay Lajos és Molnár Nándor VI., 01. VII., 02. Vni. évf. Havonként. Ára 10 kor. Társulati tagoknak 6 korona. Magyar Fogászati Szemle. A stomatologusok (fogorvosok) országos egyesületének hivatalos közlönye. Havonta kiadja dr. Bauer Samu. Nyom. Várnai F. Budapest, IV., 01. V. évf. Dr. Dalma Dezső, Salamon Henrik és dr. Szabó József állandó közreműködése mellett szerkeszti dr. Baueb Samu. Szerk. és kiadóhivatal IV., Deák Ferencz-u. 15. sz VI. évf. Szerk. dr. Bauer Samu. Ára 2 kor. 50 fillér. Magyar Orvosi Arcliivum Orvostudományi értekezések gyűjteménye. A magyar tudományos akadémia hozzájárulásával tagjai számára kiadja a magyar orvosi könyvkiadó társulat. Szerkesztő bizottság dr. Bókay Árpád, dr. Pebtik Ottó és dr. Lenhossék Mihály Új folyam I., 01. új folyam II., 02. új folyam III. Ára 20 kor.. Magyar Orvosi Bevue. A külföldi orvosi irodalmat közvetítő folyóirat. Szerkesztik dr. Mahler Gyula ós dr. Bodon Károly IV., 01. V., 02. VI. évf. Ára 8 kor. Magyar Orvosok Lapja. Szerk. és kiadótulajdonos dr. Honig Izsó I. évf. Hetenként. Nyom. Pallas írod. és nyomd. r. t. VII. Kis-diófa-u. 2. sz. Ára 10 kor. Medikus. Az orvosi oktatás közlönye. Szerkeszti dr. SchIohteb Miksa. A,,Gyógyá,szat" melléklete VII., 01. VIII., 02. IX. évf. Nemzetközi Fürdő Lapok. Szerkeszti és kiadja Hohleeld Lajos. Nyom. Bokstein Bernát és fia, V. Fürdő-utcza 4. Havonként 3-szor. Magyar és német szöveggel V., 01. VI., 02. VII. évf. Szerk. Elek Hugó. Ára 12 korona. Orvosi Hetilap. A hazai és külföldi gyógyászat és kórhuvárlat közlönye. Kiadja és szerkeszti dr. Höoyes Endre. Segédszerkesztő dr. Székely Ágoston XLIV., 01. XLV., 02. XLVI. évf. Szerkesztőség Budapest, IX.

4 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 267 ÜUői-út 21. Hetenként. 10 korona. Ara 20 korona. Orvos- és gyógyszerészhallgatóknak Orvosok Ijapja. Szerk. MÁRK Dezső. Nyomt. Pallas írod. és nyom. r. t XL, 01. XII., 02. XIII. évf. Hetenként. Ára 10 kor. Orvosi Hciiszemle. Szerk. és kiadótulajdonos dr. BYESCH Nándor. (VII. Erzsébotkörút 15. sz.) Hetenként XIV., 01. XV., 02. XVI. évf. Ára 16 kor. Orvos-TermészettadomÁnyi Értesítő. Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztályából. I. orvosi szak. 190O. XXV., 01. XXVI., 02. XXVII. évf. Szerk. dr. SZABÓ Dénes II. Természettudományi szak XXV., 01. XXVI. évf. Szerk. dr. APÁTHY István XXVII. évf. Szerkeszti dr. FABINYI Rudolf. A Múzeum-Egylet" vagy ennek orvostermészettudományi szakosztálya tagjainak tagdíj fejében jár. Tagdíj 10 kor., a szakosztály tagdíja 6 kor. Országos Orvos Szövetség. Az országos orvos szövetség tulajdona és hivatalos lapja III. évf. Felelős szerkesztő dr. JENDBASSIK Ernő. Segédszerkesztő dr. GYÍTRY Tibor. 01. IV., 02. V. évf. Felelős szerkesztő dr. FLESCH Nándor főtitkár, Budapest Erzsébet-körút 15. Segédszerkesztő : dr. WALKÓ Rezső. Havonta. Az Sz. tagjainak ingyen küldik. Pester mfídicinlsch chirurgischo Presse. Szerk. dr. TŰRÖK Lajos. 19Ü0. XXVI, 01. XXVIL, 02. XXVHI. évf. (Szerkesztőség V. Alkotmányutoza 7. sz.) Ára 12 korona. Szemészet. Szerkeszti dr. SCHULEK Vilmos. Az..Orvosi HetUap" melléklete. Kéthavonként. Természettudományi Közlöny. Szerk. CSOPEY László ós FASZLAVSZKY József, WARTHA Vinczo közreműködésével. Kiadja a m. kir. természettudományi társulat. Havonként. A társulat tagjai óvdíj fejében kapják, nem tagok számára az előfizetési díj pótfüzetekkel együtt 12 kor. Uiigarísche medicinische Presse. Szerkeszti TUSZKAI Ödön dr IV., 01. \., 02. VI. évf. (Szerkesztőség Torézkörút 6.) Hetenként. Ára 12 kor. Ungcirische liejtrüge zur Augenhcilkunde. Szerkeszti SCHULEK Vilmos dr. II. Bd. Loipzig und Wion Franz Deuticke Időhöz nincs kötve megjelenése. Védhimlőoltás. Szerkeszti dr. INTZE B. Kiadja az oláli-láposbányai oltó-intézet. Nyom. Demeter ós Kiss Désen V., 01. VI., 02. VII. évf. Évnegyedenként. Ára 3 korona. Veterinarius. Szerkeszti dr. HUTYRA Feroncz és dr. RÁTZ István. Kiadja a magyar országos állatorvos egyesület. (Szerkesztőség Rottenbillorutcza 2. sz.) Előflzetési ár 12 kor., állatorvostanliallgatóknak 6 kor., egyesületi tagoknak tagdíj fejében jár. 11. Naptárak, évköiii/vek, cziinjeífíjzékek, jelentések, kimutatások. Állatorvosi Zsebnaptár (Lévai-féle) az évre. Szerk. MARKOS Lipót. 16 r. LTngvár, Lévai Mór. Ára 3 kor. U. a és 903-ra.

5 268 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. Magyar B&bakalendárium. Magyarország okleveles bábáinak hivatalos névjegyzékével. K.-8-r. Szerk. DIKNEK Gusztáv dr. Dobrowskjr és Franké. Ára 2 korona. 901., 902., 903. évf. Orvosi Zsebnaptár évre. Teljes orvosi ozímtárral és jegyzéknaplóval. Első évf. 16r Budapest, Pallas irod. és nyd. r. t. Ára 2 korona. Orvosi Zsebnaptár. Szerk. FARAGÓ Gyula dr. 16 r. Budapest, Légrády testvérek. Ára 2 kor. 80 flu. 901., 902., 903. évekre évfolyam. Orvosok Zsebnaptára Szerkeszti dr PUKJESZ Ignáoz. 901, 902, évekre évfolyam. CHYZEE Kálmán : Egészségügyi Almanach. Kiadótulajdonos ELEK (Eckstein) Bernát. A magyarországi orvosok, gyógyszerészek és állatorvosok hiteles adatok alajjján összeállított névjegyzékével. K. 8 r Budapest, Dobrowsky és Franké bizománya. Ara 3 kor. PESTI Alfréd : Magyarország orvosainak évkönyve ós czímtára év X. évf. A közegészségügyre vonatkozó évi rendeletekkel és elvi jelentőségű miniszteri határozatokkal; OLÁH. Gyula dr. : Az orvosok jogai és kötelességei czímű czikkével és az évi magyar orvosi irodalommal évfolyamban: a hazai összes gyógyhelyek jegyzéke; évi rendeletek ; az üj orvosi díjszabás ; évi bibliog'rafla és dr. BÁTTASZÉKY Lajos ügyvéd által szerkesztett Orvosok a jogéletben" czímű értekezés évfolyamban: évi bibliográfia, u. a. évi minisztori rendeletek ; a gazdasági cseléd- és munkás pénztárról szóló törvényczikknok az orvosokat érdeklő rendelkezései; az új orvosdoctori szigorlati rend; az állami gyermekmenhelyekről szóló törvényczikk; a közsegélyro szoruló 7 éven aluli gyermekek gondozására vonatkozó törvényjavaslat és WALKÓ Dezső dr. A magyar orvosok szervezkedése ". BÉKBSSY Géza dr.: Magyarország közegészségügyi viszonyai években. Közigazgatási könyvtár TII. évfolyam 1. és 2-ik szám. Három rajzolt statisztikai táblával, két statisztikai térképpel. 107 lap. BOLEMANN István dr.: A magyar fürdők látogatottságának kimutatása az 1901 évről B. É lap. évi OsATÁEY Lajos dr.: Jelentés az országos közegészségügyi tanács 1899 működéséről ; u. a és 01. évekről. K. K , Ól. és 02. évi számaiban. ELEK Sándor dr.: Statisztikai adatok a favusnak Magyarországon elterjedettsógi viszonyaihoz. O. H lap. EPSTEIN László dr.: Az 1900 évi október én Budapesten tartott első országos elmeorvos értekezlet munkálatai (8 r ) Bpost, Kiadja a szervező-bizottság. Kapható Epstein László dr.-nál, angyalföldi tébolyda. Ára 5 kor. FELES Adolf dr.: A himlő halandóság Magyarországon az évi himlőoltási törvény életbeléptetése óta, tekintettel más jóloltó államok himlőmortalitására és oltási intézményére. Kiadja Vincze ós Bartók Bpest.

6 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 269 FÁI Mátyás Miklós : Statisztikai adatok a tüdővósz szanatóriumi gyógykezeléséhez. 0. H. 1902, 692 lap. GENEKSICH Vilmos dr.: Visszapillantás az országos közegészségügyi egyesület iskolaorvosi és egészségtantanári szakbizottságának M. 0. L. 34 sz évf. Szerk: működésére. A budapesti kir. Orvosegyesület Évkönyve , 01., 02., évekre. GROSZ Emil dr. HóOR Károly dr.: A magyar orvosi szakirodalom évben. E lap. HüTYRA Ferencz : Állategészségügyi évkönyv. A földmivelésügyi m. kir. miniszter megbízásából hivatalos adatok alapján. Bpest, Franklin-Társulat XIII., 01. XIV., 02 XV. évf. HöGYES Endre dr.; A budapesti egyetem általános kór- és gyógytani intézetével kapcsolatos Pasteur intézet 1900 évi működése. O. H , 1 és évi működése O. H , 776 lap. KöRöSY József: Budapest székesfőváros halandósága az iki években és azok okai. Budapest Grill Károly. Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának közleményei. IV. r Ára 4 kor. KLASZ Pál: Magyarország egészségügyi személyzetének statisztikája ig. - Gy. 19C0, 11 és KuTHY Dezső: Jelentés az Erzsébet királyné szanatórium működéséről. M. O. L sz. LESZNEH Rudolf dr.: Az 190J évi baleset statisztika. K. K sz. IJŐW Samu dr.: A magyar szent korona országai balneologiai egyesületének 1900 évi évkönyve. Budapest, Hornyánszky Viktor. U. a és 02. évre. NAVRATIL Imre dr.: Gége-légcsőmetszések r Budapest, Eggenberger. Ára 2 korona. PROCHNOW József dr. és NURICSÁN József dr. : A magyar orvosok és természettudósok szabadkai vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Franklin-Társulat U. a. A bártfai vándorgyűlés Franklin. REINIGER Hermann dr : A szegedi m. kir. állami bábaképezde évi története. 0. H , 613, 631 lap. SARBÓ Arthur dr. : A hibás beszédű tanulók statisztikája Magj'arországon 0. H évf. 330, 347 lap. SzALAY László : A villámcsapások Magyarországon ig. A m. kir. meteorológiai és földmágnességi országos intézet hivatalos kiadásai 4 kötet. 8 r térképpel, 1 graphioummal. Bpest, Pesti könyvny. r. t. ToBDAY Ferencz dr.: A gyermekgyógyászati irodalom 1900-ban. KI. F VIII. és IX. fűzet, u. a ben KI. F X. fűzet. THIBEING Gusztáv: Budapest évf Grill Károly. székes-főváros statisztikai évkönyve III. VABSAGH Zoltán dr.: Hogyan oszolnak el Magyarországon a gyógyszertárak? Gy. H évf

7 270 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. ZiRovcio Ivo dr.: Horvátország és Szlavónia közegészségügye. K. K évf. 18., 19., 20., 23., 25. számok. statisz A Szt.-János kórházban az évben végzett honczolatok tikája,, \va\k\ok.oy szerint. F. K. É lap. Kimutatás a bábaisliolák műliödéséröl. B. K Okleveles bábákkal nem biró 1000 lakoson felüli községek kimutatása vármegyénként. B. K évf. Budapest közegészségügyi viszonyai az 1900 évben. Eg évf. Budapest székes-főváros közkórházainak évkönyve 1899., 1900., évekről. Kiadják a kórházak igazgatóságai. Magyarország elmebeteg ügye az 1899 évről, u. a és évről. Kiadja a m. kir. Belügyminiszter. Jelentés és statisztikai évkönyv a m. kir kormány évi működéséről és az ország közállapotairól. 4 r. 334 és 442 lap. Budapest Kilián P. utóda bizománya. Ara 10 korona. A trachoma ügy Magyarországon 1883-tól 190t)-ig. Ismerteti a m. kir. bolügyniiniszterium. A magyarországi gyógyszertárak birtokviszonyai, az óv folyamán felmerült változások. Gy. H évf AiiDOK Adolf dr. és STEKNUEEG Géza dr.: A nagykárolyi nyilv. kórház működésének kimutatása 1900., BAUMOÁBTEN Egmont dr. A budapesti polyklinika orr-, torok- és gégeosztályának működéséről. Gy DAPSY Viktor : A klinikum betegforgalma az évben. O. H külön melléklet. RÉCZEY Imre tanár sebészeti klinikuma. DoLUNGEK Gyula dr.: Kimutatás az tanév I. felében végzett műtétekről. 0. H ; az tanév első feléről. O. H lap;, az tanév második feléről. 0. H , 517. lap ; az tanév első feléről O. H ; az tanév második feléről 0. H. 690,, 708. lap. orszá ENGEL Gábor dr.: A kolozsvári egyetemi klinikák és Karolina gos kórház kimutatása. FISCHER Aladár : Kimutatás az iki évben NAVRATIL Imre osztályán végzett műtétekről. 0. H Kiilön melléklet. FKIDKICH Alajos dr.: A nyitramegyei Ágoston-közkórház kimutatása. GRÓSZ Emil dr.: A Szent-János-közkórház szemészeti osztályának működése Sz. 55. lap u. a. A Szent-Rókus-közkórház szemészeti osztályának működése évben. Sz. 1. sz vé HADZSY János dr.: Kimutatás orvosi működésemről géig Gy HUDOVKRMG Károly dr.; Kimutatás az elme és idegkórtani amhulatorium évi működéséről. 0. H év. 105, 124 lap. u. a. A klinika nyilváíios rendelésének évi működéséről, casuistikával kapcsolatban. 0. H lap. KLÁR Mór dr.: Az izraelita kórház orr- és gégegyógyászati anibulatoriumának betegforgalma M. 0. L. 32 sz évf.

8 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 271 KEEPUSKA Géza dr.: Kimutatás a fővárosi Szent-István közkórliáz VII. fiók fülészeti osztálj'ának betegforgalmáról az évben. F. K. É j6 lap. U. a ben. F, K. É. 02, 191 lap. ifj. Kma Nándor dr.: Évi jelentés a Stefánia gyermekkórház fülészeti rendeléséről. M. 0. L. 44 szám LöOHEBEii Tamás dr.: A gömörmogyoi közkórliáz múlt évi míiködésóről szóló kimutatás. Mahosi Kálmán dr.: A marosvásárhelyi országos kórház múlt évi működésének kimutatása. Pbociinow József dr. : A kórházi sebészi gyakorlatból. Sérülések, lobos folyamatok ; sérvek, vegyesek. A székes-fővárosi Szt.-Margit-kórház sebészi üükosztályának forgalma 1899-ben. Gy , Szabó József dr.: Kimutatás a fogászati klinika 0. H. 726 lap; 19C0;1901 évről. O. H lap. 1899/90. tanévéről. SzABóKY János dr. ; Az egyetemi bőrkórtani intézet betegforgalma az években. O. H lap. SELLEI József dr.: A bőrkórtani klinika működése 1898-ban. Gyógykezelési methodusok. O. H B. 3. SiNQBK Henrik dr.: A miskolczi közkórház kimutatása.- Szilágyi István dr. és Lengyel Soma dr.: Mármarosmegyei közkórház kimutatása. Trajtler István dr.: Evi jelentés Batizfalvy Sámuel dr. szanatóriuma és vlzgyógyintézete 41-ik évi működéséről. 0. H lap ; a 42-ik évről, 0. H lap; a 43-ik évről O. H lap. Weisz Miksa dr.: Kimutatás az egyetemi elme és idegkórtani klinika idegbeteg ambulantiájának évi forgalmáról. 0. H , 386, 402. Vladár Márton dr. és Diescher Ferencz dr: A budai szent apácza zárda kórház kimutatása. Az aranyos-rnaróthi megyei közkórház kimutatása. A Brody Adel gyormokkórház kimutatása. A budapesti izraelita hitközség kórházának kimutatása. A kassai alapítványi közkórház kimutatása. A pozsonyi Ferencz József gyermekkórház kimutatása. A budapesti Stefánia szegény gyermekkórház kimutatása. Erzsébet llí. Közlemények az élettani tudomány oh köréből. Boncztan, Élettan, Szövettan. Lenhossíík Mihály dr.: Útmutatás az anatómiai gyakorlatokhoz. Budapest, Bg-genberger. Ára 3 kor. 8-r. VIII Ónodi Adolf dr.; A gége idegeinek bonoztana és élettana, kórtani adatokkal. Az akadémia megbízásából és támogatásával, saját vizsgálatai alapján (183 1.) Ára 3 kor. NÉKÁM Lajos dr. ós KÉTLY László dr.: Magyar orvosi vademecum. Rövid repetitorium az orvosi tudományok minden ágában. Orvostanhallgatók

9 !.a«iam<a.«.»i;i;r.iiti«:',-!i'«..-ji«'jirram;l 272 MAÖYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. és gyakorló orvosok számára, különös tekintettel a therapiára, a budapesti klinikákon elí'ogadott elvek szerint, Dobrowsky és Franké. I. kötet. Tartalma : GTÖKY Tibor dr. : A liazai gyógyászat története ; KLASZ Pál dr. gyakorló orvos, THIM József dr.: A közalkalmazásban levő orvosok, kötelességeiről és jogairól; MINNICH Károly : SzaJíértői működés ; THANHOFFEE Lajos: Anatómia ; FARKAS Géza : Élettan; KROMPBOHEB Ödön és VEREBÉLY Tibor: Kórbonoztan; DBFTSCH László: Parasitologia; RIGLER Gusztáv: Hygiene; FRIBD- RicH Vilmos : Ipari megbetegedések; JUBKINY Emil: Betegsegitő pénztárak és egyletekről; Löw Sámuel: Életbiztosításról; KOVÁCS József. Laboratóriumi vizsgálatok ; VÁMOSSY Zoltán : Gyógyszertan; RITOOK Zsigmond : Mérgezések ; BoLEMAN István : B'ürdők és balnootlierapia; KÜTHY Dezső : Hydrotherapia; REICII Miklós: Meclianotlierapia és TEREAY Pál: Diaetotlierapia. Ára 7 korona. U. a, II kötet, 1. rész. Belgyógyászat, ideggyógyászat, elmekórtan, gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat. írták : GERLÓCZY Zsigmond, KÉTLY László, TAUSZK Ferencz, SZONTÁGH Pelix, KÉTLY Károly, MORAVCSIK Ernő Emil. U. a. II. kötet, 2. rész. A sebészet körébe tartozó tudományok. KuzMiK Pál: Sebészet; KOPITS Jenő: A osontok és ízületek sérülései és betegségei; SZABÓ József: Stomatologia ; ONÓDI Adolf: Az orrgarat és gége betegségei; KEEPÜSKA Géza : A liallószerv betegségei; BLASKOVICH F. László : A szem betegségeinek therapiája; BÁESONY János: Szülészet dióhéjban; KEKÉZY Gyula : Nőgyógyászat; ILYES Géza : Urológia. Ára 8 korona. TBLLYESNICZKY Kálmán dr.: Jegyzetek a szövettani gyakorlatokhoz. Budapest. Szerző saját kiadása. U. a Művészeti bonczolástan. Az emberi test formáinak ismertetése; művészek és művészet iránt érdeklődök számára II IV. fűzet. A testi arányokról. A törzs. Az emberi test formáinak ismertetése Egj^-egy fűzet 2 kor. V. fűzet: A végtagok. Lex. 8 r kor. VI. fűzet: A nyak és a fej. Lex. 8 r kor. Eredeti fametszésekkel és színnyomatú táblával. Budapest. Eggenberger. Az egész mű, 12 kor., díszkőtésben 16 kor. U. a. Az emberi test szépségeiről, n. 8 r Budapest, 190D. Ára 1 kor, Eggenberger. Anatómia,! fali táblák. Budapest 1900 Lampel R. Ára 40 korona. ÁLDOE Lajos dr. : A gyomornedvelválasztás mesterséges befolyásolhatóságáról. M. O. A ALEXANDBE Béla dr. : Az x sugarak demonstratív képességéről átvilágító lomezek és képek alapján, különös tekintettel a csontszövet fejlődésére. Gy , 69, 105, 121, 169, 185, 201, 262, 298, 300, 377, 401, 439, 491, 504, 520, 568, 583, BAKAY Lajos dr.: Uj módszer a foetalis porozogó kimutatására. M. O. A BÁLINT Sándor dr. : Az idegrendszer szövettani szerkezete T. T. K. 900, 601 lap. BECK Soma dr.: Uj eljárás a bőr és oomea interepitheliás és kötőszöveti nyirokrészeinek feltüntetésére. 1 tábla melléklettel. M. 0. A GSAPODI István dr.: Szeszivás és színtévesztés T. T. K lap. DEUTSCH László dr.: Az emberi vörös vérsejtek felismerésének újabb módja. O. L sz. DOCTOE Károly dr.: A veseműködés vizsgálatának módjairól. O. L. 36. sz DONÁTH Gyula dr.; Az agyi és gerinozvelöi localisatio évi irodalma. Össze-

10 JáÁGYAR OKVÖSI SZAKIRODALOM. Ö73 foglaló szemle. O. H , 761, 776 lap. U. a. és Lukács Hugó dr. : Az izmok és idegek villamos ingerlékenysége curara hatás alatt. M. 0. A lap. Entz Géza dr.: A mogifjodás jelenségei az állatországban. T. T. K lap. Elfeb Aladár dr. : Anyagcsere vizsgálatok puró húsnedvvel. O. H Ekdélyi Jbnö dr. ős Heimann Emil dr.: A mydriaticumok élettani hatása. Sz , 49, 67, Peeenczi Sándor dr.: Az agykéreg érző teriileteiről. O. H , U. a. A menstruatio magyarázatának újabb kísérlete. Gy U. a : Szívverés gyérűlése öreg korban. Gy Peöhlich Jenő : Adatok a vizelet mennyiségének és fajsúlyának ismeretéhez. O. H , 566, 581, 598 lap. É Gebhardt Ferencz dr.: Nitropropiol tabletták. Egy új czukorpróba. O. H R. Gunk Márkus : A látó érzések ismeretének jelen állása. Gy. 1900,460, Guszmann József dr.: Adat az agykéreg topicus diagnosisához. O. L sz. U. a : A prooessus vermiformis anatómiája. Összefoglaló szemle. O. H , U. a.: Adat az agyvelő-felszín morphologiájához. M. 0. A Halász Aladár: A megőszűlésről. T. T. K L ü. a. : A színes hallás és rokon jelenségek. T. T. K Háei Pál dr.: Az emberi gyomor nyálkahártyájának normális felületi hámja; szegélyes hámsejteknek és kehelysejteknek előfordulása ezen nyálkahártyán. M. O. A U. a. A thioninnal való nyákfestés. (Hoyee) módosítása. M. 0. A Heim Pál dr.: A oyolikus albuminuriáról. O. H Hieschler Ágoston dr. ós Teebay Pál dr. : A tápláló anyagok. K. K , 17, 18, 19 sz. Höoyes Endre dr.: Ujabb vizsgálati módszerek a nervus vestibularis működésének tanulmányozására. 0. H HuBEE Alfréd dr.: Górcsői készítményeknek tömeges festésére szolgáló új készülékről. 0. H Hudóvbenio Károly dr.: Az agykéreg idegsejtjeinek elhelyezéséről. M. O. A ^ Jakab László dr.; Az aggok hőmérséklete ép és kóros viszonyok között. 0. H Jendrassik Ernő dr.: Az inreflexek természetéről. 0. H; JüSTüs Jakab dr.: A sejtek flziologicus jodtartalmáról. 0. H Kluo Nándor dr.: A pylorus nyákhártya enzymjéről. 0. H , U. a. Az enzymekröl. O. H ,203, , 254, 269. U. a.: Az alvásról. T. T. K Ifj. Klug Nándor; Amembrana basilaris szerepéről a hallásnál. Összefoglaló szemle. O. H KöRMöozi Emil dr.: Ujabb munkálatok a haematologia körül. Összefoglaló szemle. O. H Kövesi Géza dr.: A senüis fehérnyeanyag forgalomról. 0. H Krécsy Béla: A stereochemia és az életműködés. M. Oh. F ,137, Lbnhossék Mihály dr.: A nem képződése az áuatországban. T. T. K Ligeti dr.: Adat a szerves anyagok széntartalmának meghatározásához. O. H Lukács Hugó dr. i A trigeminus faciahs reflexekről. O. H Máeikovszky György dr. : Kapcsolat a labyrinth és a testfelület érzékenysége között. O. H U. a.: A fűi félkörös csatornáiról. T. T. K P. F Méhely Lajos dr.: A fölösszámú végtagokról. Á. K Mezei Értesíts (orvosi szak)

11 274 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. István: A táplálkozás a természet három országának kapcsa. Gy. H NAVEATIL Dezső dr. lásd PÓLYA Jenő. NÉMÁI József dr.: Az énekhang és énekművészet physiologiája. O. H , 777, 792, 808, 826, ÓNODI Adolf dr. : A gége köziionti beidegzésének tana. 0. H PÓLYA Jenő dr. és NAVEATIL Dezső dr : Vizsgálatok a pofa nyákhártyájának nyhokereiről. (4 ábra melléklettel.) M. O. A ,1 312, , POEOSZ Mór dr : Analógia az enuresis noctnrna és az alvási pouutio között. O. Ij. 25. sz RATONYI REÜSSZ Frigyes dr.: A Golgi-félo methodus használhatóságának határa az idegsejt physiologiájában és pathologiájában. M. O. A RBINBOLD Béla dr.: Alkalmazható-e a ScnoTTEN-BAUMANN-félo benzoylo zás az ép vizelet szénhydrátjainak mennyilegos meghatározására. O. H , 795, 810, RHOEBE László dr.: A vizelet aciditásának elektromotrikus úton való meghatározása. O. H , ROSENBEBG Izidor dr.: Agykéreg és lélek. Gy RUDAS Gerő dr.: Adatok a fogzománcz szövettanához. É SCIIEIN Mór dr.: Összehasonlító megfigyelések az emlős állatok és az ember bőrének növéséről. Gy , ScHiPF Ernő dr.: Újabb adatok az újszülöttek haematologiájához. 0. H , 242, 258, 275, 290, 304, 317,,835, SCHÜLEK Vilmos dr.: Az emberi szem fénybeeresztése. Sz U. a.: A színkép látható vége. Sz SOHWABZ Hugó dr. : A méh vérerei ruganyos szövoteüiek elváuozásáról. M. O. A SIGMOND Elek: A keményítőfélék sajátságairól. M. Oh. F STILLEB Bertalan dr. : Néhány szó a phonatiós jelenségről. O. H SZABÓ József dr.: A szájnyál vegyi reactiójáról. O. H SzÁsz (SCIIWARCZ) Hugó dr.: További vizsgálatok a méh és erei rugalmas szövetének elváltozásairól. M. O. A SZILI Aurél dr.: Vizsgálatok az emberi iris hátsó rétegeinek anatómiája és fejlődése körfii, különös tekintettol a mnsoulus sphincter iridisre. M. O. A TAUSZK Ferencz dr.: A senihs szív munkája O. H , TELLYESNICZKY Kálmán dr.: A fixálásról vegytani és physikalis alapon. M. 0. A TEBEAY Pál dr.: Megjegyzések a Stillor Bertalan dr. : Néhány szó a phonatiós jelenségről" czímű közleményére. 0. H TÖEÖK Ervin dr.: A látóanyagokról. Összefoglaló szemle. Sz VÁBADY László dr.: Vizsgálatok az oculopupillaris (sensibilis) reflexre vonatkozólag. 0. H , VAS Bernát dr.: Az Ehrlioh-féle diazo reactio. Összefoglaló szemle. O. H lap. WEISEE István dr. és ZAITSCHEK Arthur dr.: Élet-vegytani vizsgálatok a pentozánokról. M. Oh. F VEEBSS Elemér dr.: Adatok a melegőrzékenység topographiájának ismeretéhez. 0. H É VEEMES Lajos dr.: Adatok a szemben előforduló ruganyos rostok ismeretéhez. Sz

12 MAGYAR ORVOSI SZAKIbÓDALOM. 275 ir. Közlemény eh a kórtani tudományok köréből. Általános kór- és gyógytan. Kórbonoztan. Kór szövettan. Bakteriológia. Kórvegytan. Vizsgáló módszerek. Röntgen e z é s, stb. GEBHABDT Ferencz dr.: Az opoth erapíáról. ós Franké Budapest. Ára 1 kor. 80 fill. (8 r. 104 lap.) Dobrowsky KAÜFMANN Ede dr.: A részletes kórboncztan tankönyve. Orvostanhallgatók és orvosok számára. 561 ábrával és két táblával. Fordították a második kiadás nyomán: MINNICH Károly dr., FELDMANN Ignácz dr., KBOMPECHER Ödön dr. és VEKEBÉLY Tibor dr. Átnézte GENERSIOH Antal tnr. Első kötet. N. 8 r. 644 lap. Bpest, Eggenberger. Budapest. Ára 12 kor. NÉKÁM : Vademecum lásd III. PKEISZ Hugó dr.: Bakteriológia 23 szövegábrával és 22 hatábrás táblával (8 r. XII. 372 lap. Budapest, 1900 KILIÁN Frigyes. Kötve 13 kor. u. a- A pestisről, különös tekintettel annak bakteriológiájára 9 ábrás fénynyomatú táblával (N. 8 r ) A szerző kiadása. Budapest, Kilián Frigyes bizom. Ára 2 kor. ÁLDOR I^ajos dr.: Szónhydrátanyagcsere az aggkorban és ezzel kapcsolatban vizsgálatok a phloridzin diabetesről. M. 0. A lap: AHLOING Fernand dr. és GEBHARDT Ferencz dr.: Egy antituberculinos serum chemotaxiás tulajdonságairól. 0. H lap. AÜJESZKY Aladár dr.: Agglutinatios vizsgálatok a pestis szérummal. 0. H lap. U. a. és WENHARDT János dr. : Adatok a pestis-bacillusok agglutinatiójához. 0. H , 423 lap. BALÁZS Emil dr. és HAÜER Péter dr. : A ruganyos szövet elváltozásai a véredényfalban endoartoritis chronica deformánsnál. (2 ábrával) M. 0. A lap. BÁLINT Benő dr.: A foltos keményedés fejlődéséhez. M. O. A lap. BECK Soma dr.: Trichorrhexis nodosa a fantájék szőrén és egy új adat a baktériumok synbiosisához. M. 0. A , BÉLÁK Sándor dr.: Mandela garatlobból kiinduló sepsis. Gy lap. BENDA Adolf dr.: Gümős bronchialis mirigyek áttörése a légútakba. Gy lap. BENEDIKT Henrik dr. és SuRÁNYi Miklós dr,: A typhus reconvalesoensek anyagcseréjéről. M. 0. A ; ; lap. U. a. A bal pitvartágulás diagnostikai jelentőségéről. Adatok a bal viszeros szájadék szűkületének tünettanához. 0. H K lap. BEREND Miklós dr. (lásd PKBISICH Kornél) U. a, és DEUTSCH László dr.: A konyhasós infusiók hatásáról a baktériumos mérgezésekre. O. H lap. U. a. Tuberoulin kísérletek újszülötteknél. 0. H Külön melléklet. BUDAY Kálmán dr. : Néhány ritkább fejlődési rendellenességről. É lap. U. a,. A vena portae solerosisáról. Gy , 647 lap. U. a. Az agy körülírt fejlődési hiányáról, néhány a porencephaliára vonatkozó megjegyzéssel. O. H , 704 lap- 18"

13 S76 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. CsÉKi János dr.: Az enteroptosis kérdésének mai állásáról. O. H lap. CsiLLAO Jakab dr.: Adatok a secundaer epidermidalis cysták lényegéhez. M. 0. A lap. CRAcniNisscü Sándor dr.: Tiszta vizelet czafataiban talált tubercnlosis baeillusok. O. II lap. Dalmady Zoltán dr.: A cytotoxinok. 0. H Összefoglaló szemle. 518, 537, 552, 568, 585, 601, 619, 633, 649, 664 lap. Detbe (Deutsch) László dr.: Anthrax szerűm. 0. H lap. Deutsch László dr.: Májölő szérmn (sorúm antihepatiquo) 0. II , 608 lap. U. a. Az agglutinok viszonya a serum védő anyagaihoz. M. 0. A. 19{X) lap. U. a. Az agglutinok eredete és a tüdő agglutináló hatása. M. 0. A lap. U «. A typhus ellenes védő anyagok eredete (1 szines táblával) M. 0. A lap. U.». és.jakab László dr.: A leucocyták és a vérsavó keményítő oldóképességo. 0. H K. 19 lap. Deutsch Ernő dr. és Falum Géza dr.: Közlemények a Stefánia" gyermekkórház Röntgenlaboratóriumából. Gy. gy , 21., 29., 44. lap; , 20, 33., 48. lap. (Deutsch László dr. lásd Berend Miklós.) Dietz László dr.: A Wehnelt-félo áramszakgató. T. T. K. P. F lap. Doktor Károly dr.: A fehérje kimutatások jelen állása ős azoknak alkalmazliatósága az orvosi gyakorlatban. Összefoglaló szemle. 0. H lap. U. a. Néhány adat a gyakorlatban előforduló vizeletvizsgálat pontos kiviteléhez. M. O. L sz. U. a. K veseműködés vizsgálatának módjairól. O. L. 36 sz Engel Károly dr. és Flesch Ármin dr.: Az éhezés befolyása a callus képződésre. 0. L sz. Ifj. Elischer Gyula dr.: Vizsgálatok az aceton kiválasztásról diabetes mellitusnál a tüdők és vesék által. O. H lap. U. a. Bakteriológiai módszerek a typhus abdominalis klinikai kórisméjében. O. H. Összefoglaló szemle Paludi Géza dr. lásd Deutsch Ernő dr. Fejér Gyula dr.: Adatok a glioma és pseudoglioma közötti differontialis diagnosis tanához. Sz lap. Feldmann Ignácz dr.: Gumma a parotisban. Bujakóros gőgoszűkület. Izomgummák. Gy lap. Fenyvessy Béla dr.: A íjajzsmirigy készítmények hatása a vérkeringésre és légzésre. (2 táblával) M. O. A lap. Ferenczi Sándor dr.: Hyperdactylia. Gy lap. Flesch Ármin dr. lásd Engel Károly dr. FleisohmAnn László dr. : Bakteriologicus vizsgálatok a i'ülgyógyászat köréből. F. K. É Fobnet Elemér dr.: Az elkövéredés pathologiájáról és therapiájáról. 0. H , 381., 395. lap. Friedrich Vilmos dr.: A kéznek érdekes fejlődési rendellenessége Porochivus perodactylus. 0. H. 19(X) Frommer Ignáoz dr.: Jó indúlatü újképlet kiindulási oka általános sarcomatosisnak. Gy lap. U. a Súlyos appendicitis perforatioval a hólyagba. Gy Gebhardt Ferencz dr.: Nitropropiolj tabletták. Egy új czukorpróba. 0. H U. a. és Torday Árpád dr. :* A tuberculosis serodiagnosisáról. O. H lap. Genersich Antal dr.: A szent István-kórház 1901-ik évi bonczolási anyag érdekesebb esetei. F. K. É lap. 01, 228 lap, 02, 153 lap. Goldzibheb Vilmos dr.: Adatok a szem kórboncztanához. M. O. L sz. Hager Péter dr. lásd Balázs Emil. Haseneeld Arthur dr. és Wenhardt János dr.: A pestis elleni szerűm

14 MAGVAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 277 és a Hafíkine-fólü ojtó anyag hatása a vérkovingési roudszorre (1 táblázattal) M. 0. A lap. HEIM Pál dr. lásd PREISICII Korjiél HLATKY Tivadar dr.: Adatok a pityriasis vorsicolor szövettanához. 0. H BD. 1 lap. HOLLÓS József dr. ; Idült pyümia esetei staphylocoecus albus fertőzés kapcsán. O. L sz. U. a. : A retrográd metastasisok kérdése, esetek kai^csán. M. O. A lap. U. a.: Tonsillilisből kiinduló sepsis esete. F. K. E. 1902, 196 lap. HORVÁTH Géza dr. : A malária és a szúnyogok. Gy lap. HÖGYES Endre dr.: Szükségos-o a veszett állatmarás ismétlődése esetén az újra védoltás. O. H lap. A veszettség elterjedéséről.és annak gyógyításáról Magyarországon. M. 0. A lap. HÓNIG Izsó dr.: A zonotherapiáról. O. L sz. HuuER Alfréd dr.: Az atrophia idioi)atliica diffusa cutis szemben az atrophia senihssel. M. O. A lap. U. a. Szövettani leletek a rhinosoleromás mirigymegbetegedésoknél. M. O. A HUDOVERNIG Károly dr. : Adatok a chorea minor kórboncztanához (Egy színes táblával) M. O. A laj). ILLYÉS Géza dr.: Az uréter cathetorezés a vesodiagiiostica egy pár újabb módszerének szolgálatában. 0. H , 549 lap. U. a. Uréter cathetorezés és radiographia. O. H lap. U. a. és KövESi Géza dr. A vese hígító képességéről a functionalis diagnostica szolgálatában. 0. H , 249 lap. JAKAB László dr. lásd DEUTSCH László. JAKOBI József dr. : Typhus baeillusok megjelenési viszoiwairól a vizeletben. É lap és 0. H , 363, 379 lap. JANCSÓ Ödön dr.: A diazoreactió értékéről. 0. H , 332 la.p. JANCSÓ Miklós dr. és VESZBRÉMI Dezső dr.: Újabb vizsgálatok a malária parasiták tovább fejlődéséhez Anophelesekbon. É lap. JENDEASSIK Jenő dr.: Adatok az öröklődő bántalmak ismeretéhez. 0. H , 594, 611, 628, 644, 677 lap. JUSTUS Jakab dr.: A syphilis diagnosisa vérvizsgálat alapján. Gy lap. KALIVODA Kálmán dr.; A száj és garatnyákhártya szerepe heveny fertőző betegségeknél. Gy lap. KELEN József dr.: A soványító kúrákról. M. O. L sz. KEMÉNY Ignácz dr.: Behring szere a tüdővész ellen. M. 0. L sz. KÉTLY László dr. és TORDAY Árpád dr. ; Mennyiben értékesíthető a cytodiagnosis a mellfiri és hasüri folyadékok természetének elbírálásánál. 0. H , 693, 709, 725 lap. Kiss Gyula dr.: A kryoskopia körűi folyó vitához. 0. H lap. KÖHLBR dr.: A marliatuberculosis emberre való átvihetőségének mai állásáról. K. K sz. KOLLABITS Jenő dr.: Adat az izom distrophia anatómiai alapjának ismeretéhez. O. H lap. KoNKÁDi Dániel dr.: Adalék a kísérleti voszettség tünotoiuok és prophylaxisának ismeretéhoz. É lap. és 0. H lap. U. a. A veszettségről. K. K sz. KÖKMÜCZI Emil dr.. Streptococous-infectio által okozott polymyositis. O. H lap. U. a. Mogállapitható-e az anaemia perniciosa diagiiosisa a vér szövettani képéből. F. K. É lap. KORÁNYI Sándor dr.: A kryoskopia klinikai alkalmazásának tudományos megállapítása körűi folyó vitatkozáshoz, 0. H. 1902, 69 lap. U, a-: Az auscultatios porcussioról,

15 278 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 0. H , 186, 205 lap U. a. Physikai ohemiai módszerek a functionalis diagnostika szolgálatában. 0. H Korányi jubileumi melléklet 2 lap. KOVÁCS József dr.: Az autointoxicatio tanának mai állásához. O. H Korányi jubileumi melléklet. 9 lap. KÖVESI Géza és RÓTH SOHULIZ Vilmos dr.: A víz elválasztás változásairól vesebántalmaknál. 0. H lap. KÖVESI Géza dr. lásd ILLYÉS Géza. U. a. és SuKÁNYi Miklós dr.: Adatok' a veseelőgtelenség haematologiájához. 0, H Korányi jubileumi melléklet. 15 lap. KBOMPECHEB Ödön dr.: Mennyiben képes az élő gümőbacillus és a magas hő által elölt gümőbacillus gíimőkóros megbetegedést előidézni. M. 0. A , lap. LÁNG Miksa dr.: A keményítőt közvetlenül elerjesztő mikroorganismusokról. M. Ch. F lap. LENGYEL Bálint dr.: Hazai csodaszülöttek. T. T. K lap. LÖTE József dr. : Módszertani adalékok az állati szervezet fogékonysága fokának megállapítására vonatkozólag', baktérium hatása iránt. É lap. és 0. H lap. U. a.: Adalékok a kísérleti lépfene tüneteinek ismeretéhez. É lap és O. H lap. LUKÁCS Hugó dr. : A Gaertner-féle haemophotograph. O. L sz. MINNICH Károly dr. : Bélelzáródás okai. Gy lap. ü. a. A szent István közkórház prosecturájában évben végzett bonozolások néhány érdekesebb esete. F. K. É lap. és ez évről 410 lap. MOSKOVITS Albert dr.: Gelatina-injectio után fellépett tetanus esete. O. H lap. NEUMANN Szigfrid dr. ós VAS Bernát dr. : Az ovarium készítmények adagolásánál?; befolyásáról a szervezet anyagcseréjére. M. 0. A lap. PEBTIK Ottó dr. : Tapasztalatok a glasgowi pestis járványról. 0. H , 803, 815 lap. U. a. A szent Rókus kórházi prosocturában az 1900 évben bonczolt ritkább kórboncztani leletek. F. K. É lap, és ez 01 évről 165 lap, lap. PLESCH János dr.: Egy új kopogtatási mód. O. H lap. U. a. Uj módszerek a csonttörések kórismézésére. O. H lap. PoóK Ferencz dr.: A hereditaer syphilisnél az arczon mutatkozó vonalalakú sugaras régi bőr elváltozások lényege ós jelentősége. 0. H D. B. 3 lap. ü. a.: A veruoa senüis szövettanához. 0. H D. B. 14 lap. U. a. A lupus erythematosus Oazenave aetiologiájához. 0. H , 38, 52 lap. PEBISICH Kornél dr.: Az immunitás kérdésének mai állása. Gy lap. U. a. A duodenumnak veleszületett billentyűs elzáródása. Gy. gy lap. U. a.: A hústáplálás befolyása tyúkok ojtási gűmőkórjára M. 0. A lap. U. a. és BEEEND Miklós dr.: Diagnostikus tuberoulin kísérletek a gyermekkorban. Gy. gy j 32 lap. U. a. és HEIM Pál dr.: A tuberoulin reactio lényegéről. M. 0. A lap. POLATSOHEK Elemér dr. ; Lehet-e a garattorok és nyelvmandola (Waldeyer-féle gyűrű) a tuberculosis bevándorlási helye? Össze- l. foglaló szemle. 0. H , 843 lap. PUBJESZ Zsigmond dr. : Maiariára ' ' vonatkozó vizsgálatok. O. H , 282 lap. RÁSKAI (REACH) Bezső dr.: Adatok a gonorrhoeás húgycsőszükülotok kórszövettanához. M. O. A. Í lap. Rátonyi Reuss Frigyes dr,: A Golgi-fóle methodus

16 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODAI,OM. 279 használhatóságának határa az idegsejt physiologiájában és pathologiájában. M. 0. A lap. U. a. : Néhány megjegyzés néhány falnélkiili agyoysták keletkezéséről és jelentőségéről. O. H lap. RÁTZ István dr.: Uj Guineai oestodák. T. T P. F. 225 lap. REICHENFELD Zoltán dr. : A medonczeheli kötőszövet primar sarooniája. O. H Külön melléklet. REMENÁR Elek dr.: A kötőhártya amyloid és hyalin elfajulása. Sz lap. RIGLER Gusztáv dr. : A teljes vér és a vörsavó lugosságának ingadozása, különböző kóros viszonyok között. 0. H , 393, 411, 425, 439, 455, 471, 488, 505, 520, 537, 554. lap. RÓNA Dezső dr.: A felső húgyútak nyálkahártyáján fellépő hámszarusodásról. M. 0. A lap. ü. a.: Az ureteritis oystikáról. O. H lap. RoTH ScHüLTz Vilmos lásd KÖVESI Géza dr. ROTH Alfréd lásd TÖKÖK Lajos. ROTTENBILLEB Ödön dr.: Adatok a g'ümős betegségek kóroktanához, különös tekintettel a traumáknak gümőkóros osontbántalmaknál való szerepére. M. O. A , lap. U. a.: A thormikus ingerek befolyása a nyirk-erek vasomotor idegeire. B. E lap. U. a.: Modern chemiai ismereteink értékesítése az orvosi gyakorlatban. ScHAFEEB Károly dr.: A terjedő hűdéscs elmezavarnál mutatkozó kérogsorvadásról és ennek a Plochsig-féle társító góczokhoz való viszonyáról. M. O. A lap. SCHWABTZ Hugó dr.: A méh vérerei ruganyos szövetének elváltozásairól (2 táblával). M. O. A lap. SIDLAUER Ármin dr.: A Botalli-féle üteres vezeték nyitva maradásáról. Gy , 182, 198. lap. STEIN Adolf dr.: Megjegyzések a röntgenographia haladásáról. F. K. É lap. STEINER Pál dr.: A carcinoma-pathogenesiso kérdésének jelen állása. Összefoglaló szemle. O. H , 443. lap. STILLEB Bertalan dr.: Néhány szó a phonatiós jelenségről. 0. H lap. SuBÁNYi Miklós dr. lásd BENEDIKT Henrik és KÖVESI Géza. SZABÓKY János dr.: Tapasztalatok a Röntgen sugaraknak az ép és beteg bőrre gyakorolt hatására nézve. O. H D. B. 53. lap. U. a : Adatok az atrophia idiopathica cutis aetiologiájálioz és szövettanához. 0. H D. B. 9 lap. SZÁSZ E. Hugó dr.: A placentának a foetus halála által előidézett liistologiai elváltozásairól. 0. H Gyn. 117 lap. SZÉKELY Ágoston dr.: Az emberi és marlia gümőkór azonosságának kérdése. O. H, , 564, 679, 596, 617. lap. Szín Jenő dr.: A bakteriológiai technika fejlődése az utolsó két évben. O. H , 414, 428, 448, 458. lap. TACSZK Ferencz dr.: A haemoglobinuria viszonya a vesékhez. 0. H lap. TERRAY Pál dr.: Megjegyzések STILLER Bertalan: Néhány szó a phonatiós jelenségekről" czímü közleményére. 0. H lap. TORDAY Árpád dr. lásd GEBHABDT.Ferencz és KÉTLY László. U. a. Az immunitás tanának rövid vázlata, különös tekintettel a serodiagnosis mai állására. KI. V VI. füzet. U. u.: A gyakorlatilag fontosabb szérumoknak gyógy- és védelmi czélokból való alkalmazásáról és az általuk elért eredményekről. KI. F XII, fűzet. U. a. Néhány gyakoribb fejlődési rendellenesség. KI. F III. füzet. U. a: A typhus és coli baktérium gyors megkülönböztetésére szolgáló újabb vizsgálati módszerek, Összefoglaló szemle, 0, H, 1900, 418,

17 280 MAGYAE ORVOSI SZAKIRODALOM. lap. U. a,. A malária tlieoria mai állása. Összefoglaló szemle. O. H , 828, 845. lap. U. a,, és TORDAY Ferencz dr.: A gyermekkori mell és hasűri folyadékok oytodiagnosisáról. O. H , 823, 837. lap. TÖRÖK Lajos dr. és ROTH Alfréd dr.: Bakteriológia vizsgálatok a hólyagcsás és nedvező eozemánál. Gy , VAS Bernát dr. lásd NEUMANN Szigfrid dr. U. a.: Adatok ovarium készítményekkel végzett anyagoserevizsgálatokról. O. H lap. VEEEBÉLY Tibor dr.: Emberi lépfene fertőzés esetei. F. K. É lap. TI. a.: A nagy epe-útak megbetegedéséről. F. K. É lap. VESZPRÉMI Dezső dr.: lásd JANCSÓ Miklós dr. U. a.: Gerinczagybeli elfajulások vészes vérszegénységnél. Keményedés az ammonszarvban epilepsia egy esetében. E lap. U. a. Különböző eredetű gümőbacillus tenyészetek virulentiájának összehasonlítása. É lap. és O. H lap. U. a : Kettős vékonybél sarcoma. É lap. WEISZ Ede dr. : Új vizsgálati eljárás. 0. H lap. U. a. és ZIRKELBAOH Antal dr.: A gyomortáji bordaközi phonatios jelenségekről. 0. H lap. WENHARDT János dr.: 1. AUYESZKY Aladár és HASENEELD Arthur. WINTERNITZ M. Arnold dr.: Az appendicitisek bakteriológiája. 0. H , 211. lap. ZIRKELBACH Antal lásd WEISZ Ede. IV. Közleményeli a gyógyszertan és segédtudományai köréből. A) Gyógyszertan. Móregtan. BóKAY Árpád dr.: Vénygyűjtemény. A magyar gyógyszerkönyv alapján. Tekintettel a legújabb gyógyszerekre és a gyermek-gyakorlatra. Hatodik javított és tetemesen bővített kiadás (N. 8r. 287 lap.) Budapest, Singer és Wolfner. Kötve 3 kor. 60 fillér. BóKAY János dr.: Gyermekkórházi vénygyűjtenióny. Harmadik bővített kiadás (16r.' 89 lap). Budapest, Dobrowsky és Franké. Ára 1 kor. 60 fillér. FARAGÓ Gyula dr.: Gyógyszerrendelés betegsegítő pénztárak és egyesületek orvosai számára. Budapest, May Henrik ós fia. Ára 1 kor. FRANK Sándor: Catalogus generális. Gyógyszerészek számára. Ára 20 kor. KAISEE Károly dr.: A minőleges elemzés alapvonalai. I. rész. Az egyszerű minőleges elemzés (8r. 84 lap). Budapest, Dobrowsky és Franké. Ára 1 kor. 50 fillér. KAZY Endre : Gyógyszerész lexicon. Az összes gyógyszerészeti tudományok encyclopediája. 4 kötet (8r. 378, 378, 446, 384. lap). 28 kor., vászonba kötve 36 kor. KossA Gyula dr.: Gyógyszerrendelés, 115 ábrával és 357 rendelvénynyol (8r. XVI lap). Budapest, Kiadja a magy. orsz. állatorvosegyesület. Ára 9 kor. LIBBERMANN Leo dr.: és BÜGÁRSZKY István dr.: Chemia. Tankönyv (N, 8r, 657. lap). Budapest, 1900, Kilián Frigyes. Ára kötve 14 kor.

18 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 281 NYIBEDY Géza dr.: A oheniia rövid vázlata. Gyógyszerészgyakornokok számára. (8r ). Kolozsvár, Stoin János bízom. Ara 4 kor. NÉKAM : Vademeoum lásd III. ORIEKT Gyvűa dr.: Gyógyszerészeti műtan. (N. 8r. 142 lap). Kolozsvár Ifj. Nagel Ottó bízom. Budapest. Ara 5 kor. SCHILBEBSZKY Károly dr.: Gyógyszerészgyakornokok tankönyve. IV. rész Növénytan. 83 képpel. Budapest, V. rész Gyógyszerismeret. 148 képpel. Budapest, SzTANKAY Aba dr.: Kommentár a magy. gyógyszerkönyv 2-ik kiadásának függelékéhez. Különlenyomat a Gyógyszerészi Értesítőből (N. 8r. 98 lap) Budapest. Ifj. Nagel Ottó. Ára 2 kor. U. a.: Húgyvizsgálati kézikönyv gyakorló orvosok, gyógyszerőszek és hasonló vizsgálatokkal foglalkozók számára (8r. IX. 113 lap). Budapest. Ifj. Nagel Ottó. Ára 2 kor. 50 flll. WiNKLER Lajos dr.: Gyógyszerészi chemia. Melléklet a magyar chemiai folyóirat és évekhez. Gyógyszerkönyv, magyar. Pliarmakopooa hungarica. 2-ik hivatalos kiadás. Editio secunda. (N. 8r. XLV. 716 lap). Magyar és latin szöveg, Budapest, Franké Pál. Ára 12 kor. Függelék hozzá. Hivatalos kiadás. Magyar és latin szöveggel. Budapest, Franké bízom. Gyógyszerárszabvány. A magyar gyógyszerkönyv II. kiadásához és annak függelékéhez. Érvényes évi januárius hó 1-étől. Hivatalos kiadás. (N. 8r. 53 lap). Magyar és latin szöveggel. Budapest. Franké Pál. Ára 1 kor. U. a.: Érvényes januárius hó 1-étől. Hivatalos kiadás. (8r. 51 lap). Franké Pál. Ára 1 kor. Gyógyszerárszabás a m. kir. honvédség számára érvényes évi márczius hó 1-étől (8r ) Pallas irod. és nyomd. r. t. Ára 33 flll. Gyógyszerészi lexicon. Kiadja MOLNÁE Mihály. AoNELLi József: Új fajú borsos mentha termesztése. Gy. É ÁRDó Elek dr.: Újabb gyógyszerek. M. O. L sz. AUJBSZKY Aladár dr.: A natriumlygosinatum lázcsökkentő és antibaktericus hatásáról. O. H U. a.: Á mesterséges táplálékok. T. T. K Ifj. BADICS Elek: A növény földrajzi övek jeflemzése. Gy. É U. a.: A növényi és állati gyógyanyagok csoportosítása származási helyeik szerint, növény földrajzi alapon. Gy. H lap. BABÁTH Dénes : Az ópiumról. Gy. H lap. BÁRDI Dezső : Kísérletek egy új phosphor és vastartalmú tápszerrel. M. O. L sz. BEOK Soma dr. : A Blashko-féle mercolint csecsemő syphilisnél. O. H. 190Í. 723, 741 lap. BENEDIKT Henrik : Az alkohol mint tápszeranyag. O. H lap. Összefoglaló szemle. U. a. Hedonal egy új hypnoticum. 0. H lap. BÍRÓ Géza: Tanulmány a bismuth subnitrat összetételéről. Gy. É ap ésm. Ch. F lap. BITTÓ Bóla dr.: A kávégyümölcs belső héjának összetételéről. M. Ch. F lap. BLASOHNEK Rezső dr. : A stibium sulfuratum rubrum összetétele. Gy. H lap ős Gy. É lap. BOROS Kornél: gyógysz. doktori értekezés. A Kálium bijodatról. M. Ch. F

19 282 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM. 188 lajj. BBAUN Jakab dr.: Adatok az Airol (Roolie) alkabnazásához a magángyakorlatban. Gy lap. BKÜCK Miksa dr. : Adatok a gyermekek lievenyalkühol mérgozósélioz. Gy lap. BACSÁNYI Gyula: Adatok a liedonal hatásához. M. O. L sz. BÜGÁRSZKY István : A brom és aethyl alkohol egymásra hatásának gyorsaságáról. Gy. É lap. BOKOK Jenő : A vazelin és annak gyakorlati megvizsgálása, módszerei. Gy. K sz. U. a. Oxidatiora nem hajló kenőcs anyagok ós ásványi zsírok. Gy. K lap. Ifj. DÉCSY Jenő : Adatok a calcium chemiájához. Gy. E lap. DEBR Endre dr.: Megjegyzések a gyümölcs nedvek összetételéhez. Gy. Pl lap. C. a.: A Fischer Hartwig-féle kommentár Vinum" czikkéhez. Gy. K sz. U. a. : Az Aether pro naroosi előállítása és eltartása. Gy. K EDELMANN Menyhért dr. : Carbolmérgezés. Gy lap. FAUSEK Árpád dr. : Az Agurinról. O. H lap. FENYVESSY Béla dr.: Néhány isomer oxychinolin sorsa az állati szervezetben. M. 0. A lap. FE- BENCZI Sándor dr. : A morphium alkalmazása öreg embereknél. Gy lap. FiLEP Gyula dr. : A chiniuum lygosinatum Fabinyi baktériumölő képességéről. E lap. GEBHAKDT Ferencz dr.: Az utóbbi években forgalomba hozott lázellenes orvosságokról. 0. H , 667, C84, 700 lap. Összefoglaló szemle. GEÜSZ Frigyes : A lepárlásról. Gy. H L GuTTMANN Gyula és KAEDOS Lajos dr. : A fersanról. Gy , ; GYÖKPET Jenő : Edény gyógyszerészi és vegyészi ozélokra. Gy. B lap. HABBRERN I. Pál dr. : Az utóbbi időben előfordult cliloroform és aether halálesetekről. O. H lap. Összefoglaló szemle. HAJÓS Lajos dr.: A syrupus hypoi>hosphit comp. gyógyértéke ós speczialis indicátiója. Gy lap. HAVAS Adolf dr.: A mercuro oréme-ről. 0. H lap. HASENEELD Arthur dr.: A jodsók adagolása konyérbólben. O. L sz. HüLTL Hümér dr.: Az ujabb vegyi desinflciensekröl. 0. H , 524, 540, 557, 572, 588. Összefoglaló szemle. JAHN Árpád : A halogének titrimotrikus meghatározása. Gy. É lap. JAKABHÁZY Zsigmond dr.: Kísérletes vizsgálatok egyes gyógyszereknek az epe elválasztásra ós annak összetételére gyakorolt hatására vonatkozólag. E U. a. Foly tatólagos vizsgálatok különböző gyógyszereknek az epe elválasztása és öszszetételéro gyakorolt hatására vonatkozólag. É lap. U. a. Összehasonlító vizsgálatok az európai és chinai rheumra vonatkozólag. É lap. JAOOBI József dr. : A heroin hatásról. É lap. JASSNIGER Károly dr.: Mirbán olaj mérgezés folytán észlelt vérelváltozásról. O. H lap. JASSNIGER Károly dr.: A thiooin diuretikus hatásáról. F. K. E , Jusius Jakab dr. : Miként gyógyítja a kéneső a syphilist. 0. H , 120 lap. ~ KÁCSER Mór dr. : A vas és tápszertherapia értéke. Gy lap. KARDOS Lajos dr. lásd GUTTMÍNN Henrik. KASZTER Ödön: Bomlókony anyagok elváltozása növényi pilula massában. M. Ch. F lap. KERTÉSZ József dr. : A chloroform hatásáról. (Egy táblával.) M. 0. A lap. - KÉTLY László dr.: Két újabb

20 MAGYAR ORVOSI SZAKIRODA1,OM. 283 gyógyszerrel (agurin és guacampliol) tett klinikai tapasztalatok. 0. II U. a. Az eupyrin basioin és rhizoma soopoliae oarmolioae-ról szerzett, klinikai tapasztalatok. O. H , 789, V. a.: Két újabb gyógyszerrel tett klinilíai tapasztalatok. 1. Dorniiol. 2. Oxyoamplior. O. H , 428. lap. Kollabits Jenő dr.; A bromalinról. O. H lap. KoLOzsvÁKY Sándor: Az aristooliiniii hatásáról Gy KonrAm Dániel dr.: A szappanok bactoriumölő hatásáról, különös tokintettel a Heinrioh József-féle Rosorcin szappanra. É lap. Kóbalszky Dániel és Sztankay Aba dr. : Megjegyzések a béltherapia gyógyszereiről és egy új béladstringensről a honthinról. M. 0. A lap. U. az: Az aoetopyrin therapeutikus gyógyértékéről. Gy lap. Kossa Gyula dr.: A gyógyszerkönyv és a recipe nyelve. 0. H , 828., 840. lap. Küllnee Lajos dr.: A ferrum hydrogenio reductum vas, illetve színvas tartalmának meghatározási módszere. Gy. É lap. és Gy. K lap. Kkamolin Gyula, dr.: Timsó mérgezés. Gy lap. KuTASSY Dániel : A vinum stibiato tartaricum maximalis dosisáról. Gy. H lap. Ladányí Mór dr. : Sublimat mérgezés gyógyszer-eloserélés következtében. Gy Lázáé Albert dr. : Hygienikus kozmetikák. Gy. H lap. Leitner Vilmos dr.: A cupralgolról. 0. II Sz. 5. lap. Leszneií Rezső dr.: A maszs'ázs. Gy lap. Lévai Dezső dr.: Ujabb adatok a somatose értékéhez. Gy la^i. Lévy Lajos dr. : Adatok a heveny lúg mérgezés pathologi.4jához. Gy. 19C lap. Ligeti Ármin dr.: Qsoportos atropin mérgezés esete a datura strammonium magvaival. 0. H lap. Madzsar József dr. : Utolsó szó az olajban oldott thymolról. O. H lap. Manningek Vilmos dr.: A Sudeck-féle aether bódításról, a Kronacher megszakított aether altatásáról. Gy lap. Makbehoeii Sándor dr: Vizsgálatok malátacakes-sel. M. 0. L sz. XJ. az: Egy újabb hypnoticum, a hedonal. 0. II lap. Márkus Soma dr.: A sápkórnak forsannal való kezeléséről. 0. H lap. Mátuay Gábor dr. : Adatok a vasnak befolyásáról a vérképzésre. Gy lap. Meisels Vilmos dr. : Kísérleti adatok az újabb húgysavoldó szerek értékéről. Gy , 825 lap. és Gy lap. Moiib Mihály dr. : A jodoforni mérgezésről, különös tekintette] a szemen jelentkező tünetekre. Gy , 571 lap. Molnár K. József: Sóskamérgezós gyermekeknél. O. L sz. Munk Jakab dr.: A dormiol. O. H lap. Owent Gyula dr.: A chininum ligosinatuin. Gy. E lap. Poob Ferencz dr.: Két pyrogallus dorivatum (lenigallol, eugallol) derniathotlierapiai értékéről. O. H D. B. 50 lap. Ráthonyi (Reuss) Frigyes dr.: Az alkohol hatása és tápértéke. KI. F X. fűzet. Roth Alfréd: Gyógykíséiíetek a dymallal. O.L sz. RoTTENBiLLER Ödöu dr.: Adatok a gaultheria-olaj hatásához 112 eset kapcsán. 0. H lap. Rothschnech Jenő: Illatos olaj vesztesége poritás és poralakban való eltartás következtében. Gy. H lap. és Gy. É lap. Sabbó Arthur dr.: Ólommérgezés. Gy

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Székhelyének teljes címe Szakma a ellátó a ellátó 011200 Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 12 hónap (Terv1) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Sebészeti, Mellkassebészeti-Érsebészeti Dr. Benedek György 12 hónap 1 fő 2011.09.01.

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

SZERKESZTI ÉS KIADJA:

SZERKESZTI ÉS KIADJA: VEGYTANI LAPOK. HAVI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ÉS KIADJA: FABINYI RUDOLF. V. KÖTET. Évfolyam: 1887. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT A MAGYAR POLGÁR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1 8 8 7. TARTALOM. I. NÉVJEGYZÉK. A) Eredeti közlemények

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653 8500 Pápa, Jókai u. 59 (89) 514000, Fax: (89) 313653 Belgyógyászat Dr. Vízer Gyula Dr. Kiss Julianna 8:00 16:00 Páros hét: 8:00 16:00 Páratlan hét: 12:00 16:00 8:00 16:00 8:00 16:00 8:00 14:00 Nephrologia

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR

DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS AJÁNLÁSOK GYERMEKGYÓGYÁSZATI KÓRKÉPEKHEZ ÉS TÜNETEKHEZ SZERKESZTETTE: TULASSAY TIVADAR 2006. OKTÓBER 3 A KLINIKAI IRÁNYELVEK KÉZIKÖNYVE ELKÉSZÍTÉSÉÉRT KÖSZÖNET ILLETI SZERZÕINKET:

Részletesebben

A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KONGRESSZUSOKRÓL 1 Országos Orvosi és Közegészségügyi Congressus (1885) A megnyitót Markusovszky Lajos tartotta. Az elsőszakosztályban Láng Lajos a magyarországi gyermekhalandóság adatait

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: Felnőtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntől. Tájékoztassa a beteget a vízben oldódó vitaminkészítményekről és a rendelkezésre álló C- vitamin tartalmú termékekről! A tájékoztatás

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

MRFK (BRFK kerület) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Horváth Mihály tér - Baross u. sarok Horváth M. tér 100 m. - Baross

Részletesebben

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK

AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK AZ 1868 ÉS 1924 KÖZÖTTI ALAPÍTÁSOK A szervezetek, intézmények, egyesületek alapításuk időrendjében 1 1868. Országos Közegészségi Tanács új szervezeti keretét az 1936. évi IX. tc. 15. -a alakította ki,

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Déry Attila: Városháza pályázata 1939. Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939

Déry Attila: Városháza pályázata 1939. Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939 Déry Attila: A budapesti Városháza bővítésének pályázata, 1939 01 A Városháza városépítészeti és építészeti problémái Budapesten. A városháza helye. Városház tér, Plébánia tér. Szentháromság szobor. Súlypont,

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata.

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata. Hagyományos Kínai Orvoslás és Kapcsolt technikái képzés 1.nap Bevezetés, tanfolyami ismertetés, beosztások. Tudományos eredmények a HKO mai állásáról, nemzetközi tanulmányok, értékelése, A HKO története,

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Alföldi utca 3 2016.03.04 Alföldi utca 5 2016.03.07 Alföldi utca 6 8 2016.03.07 Alföldi utca 7 2016.03.04

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA Segédjegyzet GERONTOLÓGIA SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Dr. Semsei Imre Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fomunkatf

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20.

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20. Kreditpontos laparoszkópos tanfolyamok 2012. október 8 20. Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet George Berci Laparoszkópos Tréning Centrum Herceghalom Október 8-9. Október 10-11.

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM 1895-BEN.

A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM 1895-BEN. A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM 1895-BEN. Összeállította: dr. Kenyeres Balázs. I. Folyóíratoh. Bába kalauz. Szerk. dr. Dirner Gusztáv. II. évf. Havonként. (Kossuth Lajos-utcza 9. sz.) Ára 2 frt. Balneologiai

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. december 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. december 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben