TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ"

Átírás

1 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ERDŐKERTES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MEGALAPOZÁSÁHOZ BEVEZETŐ Erdőkertes község Képviselő testülete úgy döntött, hogy elkészítteti a község településszerkezeti tervét és szabályozási tervét, amelynek jóváhagyásával megteremti a terület-felhasználás, az építés és a környezethasználat helyi szabályait. Az elmúlt években a településtervezés jogszabályi környezete, az azt befolyásoló szinte valamennyi törvény megváltozott, pl.: kulturális; örökségvédelmi törvény, földtörvény, erdőtörvény, környezetvédelmi törvény, természetvédelmi tőrvény, területfejlesztésről és rendezésről szóló törvény, de kiemelten az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, amely a területfelhasználás és az építés szabályait, valamint a rendezési terv készítésének és jóváhagyásának új szabályait rögzíti. Az egyes, konkrét területek felhasználásában, szabályozásában megfogalmazható alternatívákat akkor lehet a településszerkezeti tervben rögzíteni, ha a település fejlesztési stratégiájában konszenzus születik, és azt a Képviselőtestület határozattal erősíti meg. Meg kell határozni a község kívánatos jövőképét, azokat a településfejlesztési stratégiai célokat és alapelveket, amelyeket a további konkrét településtervezésnél irányadónak kell tekinteni. A településfejlesztési koncepció megalkotását, az építési törvény (1997. évi LXXVIII. tv.) a képviselőtestület feladataként határozza meg. Erdőkertes község Településfejlesztési Koncepciójának megalkotásához a Képviselőtestület bevonta a település életében meghatározó szerepet játszó értelmiségieket, az önkormányzat szakbizottságait, az intézmények és Polgármesteri Hivatal vezetőit, munkatársait, a településen működő gazdasági egységek, civil szervezetek képviselőit. Az anyag véglegesítése előtt a lakosság, a pártok, egyházi és civil szervezetek véleményét is kikéri. A település adottságainak és potenciális fejlesztési lehetőségeinek értékelése, nem csak településrendezési szempontból ad értékes információkat, hanem egyéb önkormányzati döntések megalapozásánál is (pl.: költségvetés, intézményfejlesztési, környezetalakítási koncepció, lakossági kapcsolattartás, stb.). A koncepció megalkotásánál négy kérdés köré szerveződtek a legfontosabb megállapítások. Az egyes kérdésekben rögzítésre került elvek fontossági sorrendben kerültek meghatározásra. A négy kérdés az alábbi volt: Erősségek, sajátos értékek Gyengeségek, és problémák Fejlődésének lehetőségei, megoldandó feladatok, A fejlődéséből származó, és elkerülendő veszélyek ERDŐKERTES KÖZSÉG ERŐSSÉGEI, SAJÁTOS ÉRTÉKEI Kedvező természeti adottságok (földrajzi fekvés, éghajlati adottságok, tiszta, jó levegő, csend, stb.)

2 Jó közlekedési adottságok, a település környezetében lévő nagyobb települések, és a főváros jó megközelíthetősége (M3-as autópálya közelsége) Budapest, valamint a környező városok Gödöllő, Veresegyház, Vác közelsége, amelyek a munkahelyteremtésben és a középfokú intézményellátás tekintetében Erdőkertes életében meghatározó. A település lakosságának korösszetétele, amely a településre költőzők társadalmi összetétele miatt kedvező tendenciákat mutat. Növekszik az aktív keresők száma, és nőtt a fiatalok valamint gyermekek aránya. Egyre több a kitelepülő értelmiségi, növelve ez által a településen élők szellemi tőkéjét. Magas színvonalú az alapellátás. Az egészségügyi ellátás nem csak települési, hanem kistérségi szinten is jól működik. Az erősségek közé sorolandó, hogy az általános iskolában kiemelkedő informatikai képzés folyik. Nyugalmas falu. A települést kertes jellege, laza beépítése, emberi léptéke teszi kellemes lakóhellyé. Ennek megóvása fontos szempont. ERDŐKERTES GYENGESÉGEI ÉS PROBLÉMÁI A műszaki infrastruktúra részleges hiánya. Elsősorban az utak, járdák kiépítettségének hiánya, - belvíz veszély, a csapadékvíz elvezetés megoldásának hiánya, amely a településen esőzések idején igen nagy problémát okoz. A település intézményi ellátottsága mennyiségi szempontból nem megfelelő, az általános iskola és az óvoda bővítésre szorul. A településen problémát jelent a helybeli munkalehetőségek hiánya, a lakosságnak csak a töredék része tud a községben dolgozni, az emberek többségének ingáznia kell nap, mint nap a munkahely és a lakóhely között. Rossz a vagyon és közbiztonság Pénzügyi és fejlesztési forrás hiány. A fejlesztési forráshiány nem teszi lehetővé az aktív településfejlesztési politika kialakítását. Összefüggő zöldfelületek hiánya. A településközponton kívül elhanyagolt a közterületek állapota, nem megfelelő az utcák tisztasága, nincsenek utca névtáblák, stb. Hulladéklerakó jelenlegi ideiglenes jellege. ERDŐKERTES FEJLŐDÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI, MEGOLDANDÓ FELADATAI A műszaki infrastruktúra fejlesztése, amelyben kiemelt fontosságú az útépítés, és a csapadékvíz elvezetés további kiépítése. A megkezdett szennyvízcsatorna építést is be kell fejezni. Végleges hosszú távú megoldást kell találni a lakossági kommunális hulladék kezelésére, illetve elhelyezésére. A humán infrastruktúra fejlesztése, a közintézmény hálózat mennyiségi és minőségi fejlesztése, különös tekintettel a belterületbe vonásokra, és az ebből származó népességnövekedésre, amely tovább ronthatja az ellátás színvonalát. Ebből kiemelt jelentőségű az iskola-, és az óvodafejlesztés. A lakóterület-fejlesztés, amelynek mértékét úgy kell meghatározni, hogy a település lakosságszáma hosszútávra legfeljebb fő legyen. 1 1 Módosítva 58/2007. (12.06.) KT. hat. 2

3 Környező településekkel kialakult jó kistérségi kapcsolat további erősítése, első sorban a kistérségi tudás központ kialakítása terén. A település központjának fejlesztése, tudatos arculattervezéssel, és a közterület rendezésével (zárt csapadékvíz-elvezetés, parkolási mutatók javítása, stb.). Helyet kell biztosítani a növekvő település másik alközpontjának is, hogy a centrumtól távolabbi településrészek ellátása is biztosítható legyen. Munkahelyteremtés a településen belül (kis- és középvállalkozások helyben való működésének segítése). Pihenő- és sportterületek, parkok, közterületek általános műszaki állapotának javítása, fásítása. Figyelmet kell fordítani az esztétikai megjelenésre is, a közterület-rendezés vegye figyelembe a helyi sajátosságokat, és a helyi értékeket. A közlekedés területén alkalmazni kell forgalomcsillapító, a közlekedés biztonságát fokozó megoldásokat. A település kertes jellegének megőrzése kiemelt fontosságú. A külterületek rendezetlenségének, spontán fejlődésének megszüntetése, a lakó-, a zöld- és erdőterületek lehatárolása, és szabályozása. Településrendezési szempontból megoldandó feladat a temető bővítése. A települést alkalmassá kell tenni, és helyet kell keresni a szellemi alkotó műhelyek számára, pl.: nemzetközi tudós, művész, pihenő, alkotó tábor, kongresszusi-túrizmus ide vonzására. ERDŐKERTES FEJLŐDÉSE SORÁN FELMERÜLŐ NEHÉZSÉGEK, ELHÁRÍTANDÓ AKADÁLYOK A finanszírozási nehézségekre tekintettel a fejlesztések megtervezésénél, és végrehajtásánál a gazdaságossági szempontokat szem előtt tartva folytatni kell a saját kivitelezés gyakorlatát! A település vezetés terén törekedni kell a szakszerű döntéshozatalra, a jó településmenedzselési eszközök megtartására a vezetési hibák lehetőségének kiszűrésére. A település fejlesztése során azonos hangsúlyt kapjanak a központi területek és a település peremterületei egyaránt. Szennyező ipari létesítményt ne lehessen a településre telepíteni. A falu karakterét meghatározó kertes jelleg megtartása kiemelt feladat. A településfejlesztés komoly, és leküzdhetetlen akadálya a szűkös területi lehetőségek. A településfejlesztése során az érintett polgárok teherviselésének arányos és méltányos igénybe vételét folytatni kell! A település túlnépesedésének elkerülése érdekében szem előtt kell tartani az előbbi fejezetben meghatározott lakosságszám korlátozást ( fő) A település alvófalu jellegének elkerülése, az ellátási funkciók, és a munkahelyteremtés helybeli javításával. RENDEZÉSI TÍPUSÚ FELADATOK JELLEMZŐEN BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK A település közigazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területegységekbe sorolhatók: lakóterületek: kertvárosias lakóterület településközpont vegyes terület gazdasági területek különleges területek: sportterület és a temető területe hétvégi, pihenőterület. 3

4 LAKÓTERÜLETEK Erdőkertest jellemzően kertvárosias lakóterület, jellemzően kertes családi házakból áll. A település északi és keleti része régi üdülőövezet, amely fokozatosan lakóterületté alakul át. A meglévő területek vonatkoztatásában a minőségi fejlesztést kell végrehajtani: közterületek rendezése: út, járda, zöldfelületek teljes közműellátás, csapadékvíz elvezetés megoldása, közvilágítás Lakóterület céljára kijelölt területek: Veresegyház felől, a Fő út mindkét oldalán a meglévő belterületig, nyugati oldalon a Reveteg utcáig, keleti oldalon a Téglagyár utcáig az ellakosodó külterület belterületbe vonásra kerül, kertvárosias lakóterületi kialakítással (megfelelő telekméret, közterület rendezés), Erdőkertes nyugati részén a Szőlősor utcától déli irányba, Veresegyház és Őrbottyán közigazgatási határáig az ellakosodó külterületeket lakóterület céljára kell kijelölni. A település északnyugati részén Őrbottyán közigazgatási határa és a Zombori utca közötti település részt lakóterület céljára kell kijelölni. Erdőkertes északi területein a Fő út mellett mindkét oldalon a jelenlegi üdülő területeket lakóterület céljára kell kijelölni. A település északkeleti részén, a Fő út jobb oldalán, a meglévő lakóterületek mellett keleti és déli irányban a szerkezeti terv további lakóterületeket jelöl ki, amely lakóterületek a Honvédelmi Minisztériummal egyeztetett módon kerülnek kialakításra,a szükséges véderdősávval. TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK A településközpont vegyes területen a kereskedelmi és szolgáltatási funkciók lakóterülettel vegyesen jelennek meg. Ebben az övezetben jelennek meg azok a funkciók, melyek a település ellátását szolgálják: igazgatási, kulturális, szolgáltatási, vendéglátási, kereskedelmi, egészségügyi, egyházi, oktatási és sport. Erdőkertes jelenlegi központja a Fő út mentén, a Fő térhez kapcsolódóan helyezkedik el. A hagyományos központi intézményterületei (igazgatási, vallási intézmény), alapfokú ellátás intézményei (óvoda, iskola, kereskedelmi és szolgáltatási, vendéglátási funkciók) találhatók. Településközpont vegyes terület céljára kijelölt területek: A településközpont vegyes terület, Veresegyház közigazgatási határától a Fő út mentén mindkét oldalon, egy telek mélységig, keleti oldalon a Katona József utcáig a jelenlegi település központ területét is magába foglalva, a Nemes út és a Rákóczi út mentén, nyugati oldalon pedig a Zombori utcáig kerül kialakításra. Új alközpontot kell kijelölni a település növekedésére, Erdőkertes északi részén a jelenlegi üdülőterületen, önkormányzati területen. A Kígyóstó utca északi és déli részén is kialakításra kerül településközponti vegyes övezet. 2 2 Mód. 58/2007. (12.06.) KT. határozattal 4

5 KERESKEDELMI GAZDASÁGI TERÜLETEK A gazdasági területen a kereskedelmi, szolgáltató funkciók helyezhetők el. A településen hagyományos termelő jellegű ipari gazdasági területek nincsenek. Kereskedelmi gazdasági területek a lakóterületekbe beékelődve, a tó környékén, ill. külterületen, a régi üdülőterületen alakultak ki. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK A nagy zöldfelületű intézmény jellegű területeket sorolja a terv ebbe a kategóriába. A település szempontjából a temető és a szabadidő, rekreáció, pihenés, és sport funkciók elhelyezésére szolgáló terület, valamint a honvédségi terület. Temető területe: A jelenlegi temető területe a meglévő lakosság számát figyelembe véve is bővítést igényel, a távlati lakosszám-növekedéssel a bővítésnél számolni kell. Sport terület: A település jelenlegi sport területe a Sport utca, a Béke utca és a tó közötti területen található. Különleges terület céljára kijelölt területek: A sport területeket, Erdőkertes délnyugati részén Veresegyház közigazgatási határa mentén kell kijelölni. A tó környékét a terv a Béke út és a szolgáltató gazdasági terület között, szintén különleges terület céljára szabadidő, rekreációs, pihenés, sport funkció kialakítására kell kijelölni. A temető bővítési területét, a jelenlegi temető mellett kell kijelölni. 3 JELLEMZŐEN BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A település közigazgatási területe beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre osztható: közlekedési terület, erdőterületek, zöldterületek, egyéb területek, mezőgazdasági területek 4 MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 5 A település közigazgatási területének keleti határán lévő, honvédelmi céllal hasznosított mezőgazdasági terület. 3 Mód. 58/2007. (12.06.) KT. határozattal 4 Mód. 58/2007. (12.06.) KT. határozattal 5 Mód. 58/2007. (12.06.) KT. határozattal 5

6 KÖZLEKEDÉSI TERÜLET Erdőkertes közigazgatási határán belül, a települési főút jelenleg csak a település központjában belterület. A településen keresztül haladó főutat a közigazgatási határon belül teljes hosszában belterületi főútként kell kijelölni, ezt indokolja a Fő utca mentén mindkét oldalon a lakóterületek kijelölése. A Fő utca belterületi jellegének kialakítását is meg kell oldani, a járdák kiépítését, a közvilágítást. A településen a megnövekedett belterületek lakóterületek miatt a település déli részén, gondoskodni kell egy új gyűjtőút kialakításáról. ERDŐTERÜLET Erdőkertes meglévő erdőterületei jellemzően a település északi részén találhatók. Az Állami Erdészeti Szolgálattal történő egyeztetés alapján, a lakóterületek kijelölése esetén, ki kell jelölni a település csere erdőterületeit, véderdőterületeit. Elfogadva: 14/2002. (VI.12.) KT. határozattal Erdőkertes, április 25. Összeállította: Marthi Zsuzsa és Cene Éva településtervezők Módosítva: 58/2007. (12.06.) KT. határozattal Erdőkertes, december 12. Dr. Pásztor László sk. polgármester Vargáné Rajna Ágnes sk. jegyző 6

A Településszerkezeti terv leírása

A Településszerkezeti terv leírása A Településszerkezeti terv leírása (2. sz. melléklet) 1. Térségi elhelyezkedés Szigetmonostor a Szentendrei-sziget legdélebben elhelyezkedő települése. Közigazgatásilag határos délről Budapest, nyugatról

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Község Önkormányzata jelen határozatával jóváhagyja Vácszentlászló Község Településszerkezeti tervét és annak mellékleteit,

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET TELEPÜLÉS LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (IV.29.) számú önkormányzati HATÁROZAT melléklete M-TEAMPANNON KFT. 2004. április TARTALOM

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE:

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervéről

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

REMETESZŐLŐS 1. KÖTET MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÓ: REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: TSZ: 1413 REMETESZŐLŐS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Nyékládháza város Integrált településfejlesztési stratégiája 2015. június 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 31. (1) véleményezési eljárás

Nyékládháza város Integrált településfejlesztési stratégiája 2015. június 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 31. (1) véleményezési eljárás Nyékládháza város Integrált településfejlesztési stratégiája 2015. június 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 31. (1) véleményezési eljárás Tervező: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA 281/2013.(VI.28.) sz. Képviselőtestületi határozattal elfogadva I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV

Részletesebben

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KISKUNHALAS

Részletesebben

NEMESGÖRZSÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NEMESGÖRZSÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE NEMESGÖRZSÖNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyva Nemesgörzsöny Község Önkormányzati Képviselő-testülete 55/2003. (VII. 29.) számú határozatával 1. Előzmények Nemesgörzsöny

Részletesebben

GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PESTTERV KFT BUDAPEST, 2013. NOVEMBER 13. GYÁL VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA 2014. NOVEMBER 27. ELFOGADVA Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2014.(XI.27.)

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA I. FÁZIS: ELSŐ VITAANYAG -javaslatok- ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2009. március Törökbálint Város

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat

BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat BELÜGYMINISZTÉRIUM BÉKÉS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: 2015. május Egyeztetési

Részletesebben

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága ZSÁMBOK Z SÁMBOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T ERV ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága A jelenleg érvényes,

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező Völgyzugoly

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Elfogadva a 74/2014. (V.29.) Kt. sz. határozattal 2014. június PVV_konc_140602.doc PILISVÖRÖSVÁR 2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. Előzmények Hegymagas község hatályos rendezési terve több mint tíz éve készült. A település kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése érdekében szükséges a hatályos jogi

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT 161/2006. (VI.22.) ÖK számú Határozat Érd Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Magyargencs község településrendezési terve Településfejlesztési koncepció

Magyargencs község településrendezési terve Településfejlesztési koncepció HATÁROZAT Magyargencs Község Önkormányzati Képviselő-testülete /003. (VII. 5.) számú határozata Magyargencs község településfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról . Előzmények Magyargencs község hatályos

Részletesebben