TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége. (55 óra)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége. (55 óra)"

Átírás

1 A KOM PE T E N C I A A L A PÚ O KT A T Á S B E V E ZE T É S E A C S ON GR Á D I KI S T É R S É G TÖB B C É L Ú TÁ R S U L Á S A TANMENET Biológia 8. osztály Az ember szervezete és egészsége (55 óra) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon +36 (63) web MOZAIK KIADÓ SZEGED,

2 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon +36 (63) web A KOM PE T E N C I A A L A PÚ O KT A T Á S B E V E ZE T É S E A C S ON GR Á D I KI S T É R S É G TÖB B C É L Ú TÁ R S U L Á S A Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő FEHÉR ANDREA pszichológus HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő KISSNÉ GERA ÁGNES szakvezető tanár, szakértő 24

3 BEVEZETŐ A tanmenet a Biológia és egészségtan OKI 96 JGYBE osztály tantervének Az ember szervezete és egészsége c., valamint az Egészségtan modul 8. osztályos tananyagához és a Mozaik Kiadó által megjelentetett tankönyvekhez, munkafüzetekhez és tudásszintmérőhöz készült. Tökéletesen illeszkedik ezen kiadványok tananyagának tartalmához, logikai felépítéséhez és órafelosztásához. Megjeleníti azokat a kulcskompetenciákat, kiemelt fejlesztési feladatokat, melyek megvalósítása a 8. évfolyam biológia tananyag tartalma leginkább lehetőséget biztosít. Tartalmazza a az egyes témakörök követelményeit, a tananyag előzményeit és a tantárgyak közti kapcsolódás lehetőségeit. Tanítási órákra bontva sorolja fel a legfontosabb ismereteket, (tények, jellemzők, fogalmak, folyamatok, összefüggések, gyakorlatok). A fogalmak első megjelenését dőlt betűvel, ismétlődésüket (bővülés, alkalmazás) normál betűvel jelzi. A folyamatok, összefüggések közül csak a legfontosabbakat emeli ki. A tanulói képességfejlesztés tevékenységeit és eszközeit összekapcsolva jeleníti meg. Mivel a szövegfeldolgozás, ábra- és képelemzés, valamint a munkafüzeti feladatok elvégzése minden órán jellemző, csak ott van feltüntetve, ahol ez kiemelten hangsúlyossá válik. A tanmenet javaslatot tesz az egyes órákhoz kapcsolódó videofilmek és diaképek használatára, de mivel a helyi lehetőségek igen eltérőek, a konkrét választást a szaktanárra bízza. A tanmenet utolsó oszlopában maradt hely az órán felhasználható eszközök konkrét, iskolai katalógusszámának beírására. A tanulók számára ajánlott szakirodalom egész tanévben használható. A tanmenet a tananyag órákra bontását 1,5 óra/hét (55) óraszámhoz adja. Javaslatot tesz a munkáltató és az ismétlésre felhasználható órákra is. Az éves órakeret felosztása Témakör Ismétlés Ellenőrzés Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Összóraszám I. Év eleji ismétlés 3 3 II. Az emberi test felépítése III. A bőr és a mozgás szervrendszere IV. A szervezet anyagforgalma V. Az életfolyamatok szabályozása és érzékelése VI. Szaporodás és egyedfejlődés VII. Év végi ismétlés 2 2 Ajánlott irodalom Chez Picthall Az emberi test képekben. Lux Primó Kiadó, Budapest, Philip Whitfield Megmagyarázzuk az emberi testet. Helikon Kiadó, Budapest, Az emberi test. Medicina Kiadó és Láng Kiadó, Budapest, David Burnie Az emberi test kisenciklopédiája. Talentum, Budapest, Steve Parker Az emberi test. Holló és Társa Könyvkiadó, Dr. Jellinek Harry Egészségügyi ABC. Medicina Kiadó, Budapest, Dr. Gion Gábor A serdülők egészségvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bagdy Emőke Telkes József Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Thomas Gordon Tanítsd gyermeked önfegyelemre. Gordon könyvek, Budapest, Ranschburg Jenő A nő és a férfi. Typofot Gmk, Budapest, Tibor Ágnes Grúber Cecília Kamasznak lenni... Ki vagyok én? Műszaki Kiadó, Budapest, Jelmagyarázat 47

4 vizsgálódás, megfigyelések anyagai diakép eszközök a vizsgálódáshoz, kísérletezéshez folyamatok Faliképsorozat a Természetismeret, valamint a Biológia és egészségtan tanításához (Comenius Kiadó Kft., Pomáz, 1996.) modell mb mozabook interaktív táblára készült program, megjeleníti a tankönyv kép- és ábraanyagát. Folyamatosan bővülő kiegészítő képekkel, animációkkal, tanítási segédletekkel járulnak hozzá a sikeres tanításhoz, tanuláshoz. m3d 3 dimenziós modellek segítségével betekintést nyerhetünk a természet világába, az emberi test felépítésébe. munkafüzet összefüggések preparátum (szárított, tartósított készítmények) a tankönyv ábrái, képei Transzparenssorozat a 7., 8. osztályos Biológia tanításához (OOK. Veszprém ) videofilm l munkáltató óra n ismétlésre, ellenőrzésre felhasznált óra s kiegészítő anyag 48

5 TANMENET AZ EMBER SZERVEZETE ÉS EGÉSZSÉGE Cél A tananyag tudásrendszerének felhasználásával a tanulók aktív tevékenykedtetése során fejleszteni a kulcskompetenciához tartozó készségeket, képességeket, megvalósítani a kiemelt fejlesztési feladatokat. Kulcskompetenciák Nyelvi kompetencia A hallott vagy olvasott információkban levő gondolatok, tények, fogalmak, jelenségek, összefüggések értelmezése, megfogalmazása, szóbeli kifejtése vagy leírása. A bizonyítás, érvelés, cáfolat technikájának elsajátítása. Matematikai kompetencia Az emberi test méreteinek, arányainak, a szervezetükben előforduló anyagok mennyiségének viszonyítása, az életfolyamatok, életszakaszok időtartamának reális becslése. A rész és egész felismerése, ábrázolása. Grafikonok, diagrammok leolvasása, értelmezése. Táblázatok adatainak összevetése, egyszerű táblázatok készítése. Természettudományos kompetencia Az emberi szervezetben zajló változások, kölcsönhatások, folyamatok megértése, a változás okainak feltárása. Az emberi szervezet felépítésének és működésének megismerése. A szerzett ismeretek, képességek felhasználása a mindennapi életben, az egyén életvitelének kialakításában. A megismerési algoritmusok használata az ismeretek elsajátítása, rögzítése és felelevenítése során. A környezet- szervezet- életmód, a szervezet-működés összefüggéseinek feltárása. Mérések, kísérletek végzése, tapasztalatok összegzése, a balesetmentes eszközhasználat elsajátítása. A meglévő ismeretek rendszerezése és alkalmazása. Az egészségkárosító hatások felismertetése a megelőzés módjainak tudatosítása. A testi és lelki változások megfigyelése, okainak feltárása. Digitális kompetencia Az információs társadalom technológiájának (internet, CD-ROM) magabiztos és kritikus használata, az információ keresése és feldolgozása során. Gondolkodási kompetencia A gondolkodási műveletek gyakoroltatása. A gondolkodási képességek (konvertáló, rendszerező, kombinatív, prediktív) fejlesztése. Tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, magyarázata, indoklása, értékelése. Lényeges és lényegtelen elkülönítése. A meglevő tudás átalakítása, az ábrázolási módok egymásba alakítása. Ábrák, táblázatok, grafikonok elemzése, következtetések levonása. Analógiák keresése. A tantárgyi ismeretek és a mindennapi élet kapcsolatának felismertetése és hasznosítása. Megismerési módszerek tervezése, megvalósítása, végrehajtása. Megfigyelési, vizsgálódási szempontok tervezése, alternatív megoldások keresése. 49

6 Tények, fogalmak, folyamatok, összefüggések közötti kapcsolatok felismerése, hasznosítása. Problémafelismerés, alternatív megoldások keresése. Szociális és állampolgári kompetencia A fizikai és mentális egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek elsajátítása, az egészséges életvitel szokásrendszerének gyakoroltatása. Felelősségvállalás az egyén életvitelének kialakításában, a közös célok magvalósításában. Döntések felvállalása, kritikus elemzése. Problémák felismerése, együttműködés azok megoldásában. Alkotó részvétel páros, csoport és projektmunkában. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia Tervek készítése, kivitelezése. Egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, irányítás, szervezőkészség, tapasztalatok értékelése. Önálló tanulás szervezése, értékelése. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az emberi test felépítésében és harmonikus működésében rejlő szépség megláttatása. Az emberi test tudományos és művészeti ábrázolásának összevetése. A művészetek szerepe a lelki egészség megőrzésében, a személyiség fejlődésében. Tanulási kompetencia A hatékony, önálló tanulás képességeinek megalapozása, folyamatos fejlesztése, tanulni tudás elsajátítása írásos, grafikus és képi információk fokozatos önállósággal történő feldolgozása a természettudományokban alkalmazott tanulási technikák elsajátítása, gyakorlása a tanulás tervezése, az idővel történő hatékony gazdálkodás gyakoroltatása saját tanulási stratégia kialakítása, az eredmények értékelése Kiemelt fejlesztési feladatok Énkép, önismeret A teljesítmények rendszeres, sokoldalú mérésével, értékelésével reális kép kialakítása a tanulók tudásáról, készségeiről, képességeiről, közösségben elfoglalt helyükről. A reális ön- és társismeret fontosságának megláttatása. A kamaszkori konfliktusok és feloldási lehetőségeinek megismerése. A veszélyhelyzetek és elkerülési módjainak bemutatása. Testi- lelki egészség Az egészséges életvitelhez szükséges ismeretek elsajátítása, magatartásformák, szokások kialakítása, gyakoroltatása. Az egészség, mint megőrzendő érték, felismertetése. A betegségek megelőzési, módjainak tudatosítása. A növényi, állati eredetű anyagok és a gombák táplálkozásában betöltött szerepének megláttatása. A biológiai, a társadalmi és szociális érettség különbségeinek felismertetése, következmények levonása. Az értékes emberi kapcsolatok létesítése iránti igény felkeltése. A betegségekkel, idősekkel szembeni empátiakészség erősítése. A tanulók alkalmassá tétele az elsősegélynyújtás, betegápolás ismereteinek használatára. Tevékeny részvétel az egészségvédelmi programokban. Hon és népismeret A magyarságtudat elmélyítése, világhírű tudósaink, orvosaink munkásságának bemutatásával. Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra Az orvostudomány eredményeinek bemutatásával megláttatni, miként változtatja a tudomány az emberiség életét. 50

7 Gazdasági nevelés A munkához, az értékteremtéshez kötődő pozitív attitűd kialakítása. Környezettudatosságra nevelés A természetes és mesterséges környezet hatásainak felismerése, a környezet és egészség kapcsolatának tudatosítása. Aktív részvétel az értékmegőrző, értékteremtő tevékenységekben, közvetlen környezetünk szépítésében, rendbetételében. Tanulás tanítása Az önművelődés igényének és szokásrendszerének kialakítása, a tanulás tanítása. A természettudományos megismerési módszerek elsajátítása és gyakorlása. A tanulói képességek sokoldalú fejlesztése. 51

8 Év eleji ismétlés Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Amit már tudunk testi és lelki egészségünkről Amiről tanulunk ebben az évben Testalkat, testtájak. Az emberi életszakaszok legjellemzőbb testi és lelki változásai. A bőr rétegei, főbb alkotói és kamaszkori változásai. A tisztálkodás és bőrápolás elemi ismeretei. A kamaszkori mozgásszervrendszer jellemzői. A mozgásszervek egészségének megőrzése. A kamaszkori tápcsatorna és működése. Az egészséges táplálkozás tudnivalói. A nemi szervek fejlődése és működésének változásai éves korban. A reális ön- és társismeret szerepe a konfliktusok megelőzésében és feloldásában. Szenvedélyek, veszélyhelyzetek elkerülésének lehetőségei. A csodálatos emberi test testtáj, életszakasz, kamaszkor, táplálkozás, tápanyag, emésztés, felszívódás, pollúció, menstruáció, szenvedély, szenvedélybetegség, elsősegélynyújtás Szervek, Szervek, szervrendszerek szervrendszerek felépítése, működésük felépítése jellemzése. működése Oksági összefüggések Fejlődési magyarázata, példával különbségek történő bizonyítása. időleges Megnevezés. elváltozások Csoportosítás. tennivalók Indoklás. Testi-szellemilelki változások Összehasonlítás. Bizonyítás. konfliktusok Felsorolás. Egészséges életvitel egészség Veszélyhelyzetek elkerülése baráti kör, család DVD AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE Követelmény A tanulók ismerjék a szerveződési szintek nevét, fogalmát, egymáshoz való viszonyát a, szervezetben betöltött szerepét, legyenek képesek a szövetek felismerésére és csoportosítására, tudják a szerkezet működés testbeni hely összefüggéseit példákkal bizonyítani, értsék, hogy az emberi szervezet egységes egész, melynek részei összehangoltan működnek, szerezzenek megfelelő jártasságot a szövetek vizsgálatában, a mikroszkóp kezelésében, legyenek képesek elemi szinten ábrázolni a mikroszkópban látottakat, ismerjék a sejtkutatással foglalkozó tudósok (R. Hook, Leeuwenhoek) munkásságának lényegét. Előzmény, kapcsolódás Egészségtan modul 6. Testtájak, testarányok a kamaszkorban; a testfelépítéssel kapcsolatos ismeretek. Biológia 7. Az egysejtű állatok részei, működésük. Kémia 7. Energiaforrások és testünk építőanyagai. 52

9 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Az egységes egész Testünk építőkövei A külső és belső testfelszín eken Testünket felépítő anyagok aránya. A férfi és a női testalkat különbségei. Kétoldali szimmetria. Testszerveződés sejt, szövet, szerv, szervrendszer. A sejtek mérete, alakja. A sejt alkotói sejthártya, sejtplazma, sejtmag, maghártya, sejtszervecskék (mitokondriumok, endoplazmatikus retikulum, riboszómák, Golgi apparátus). Örökítő anyag. A sejtalkotók szerepe. A sejt életjelenségei. A hámszövetek közös jellemzői. Az egyrétegű, többrétegű (elszarusodó, el nem szarusodó) hám helye, felépítésének és működésének jellemzői. Specializálódott hámok mirigy (egy és többsejtű) érzéksejt. A hámszövet védelme. sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet sejt, életjelenségek anyagcsere, mozgás, ingerlékenység, szaporodás, szervezet sejt, szövet, érzéksejt, mirigysejt Rész (sejt, szövet, szerv, szervrendszer) egész viszonya Testarányok testalkati különbségek nemiség A sejtek alakja elhelyezkedése, működése A sejtalkotók felépítése, helyzete működése Egysejtű, többsejtű élőlény élete A sejt életjelenségei A hámok felépítése testbeni helye működése A hmszövet sokrétű funkciója védelmének fontossága Egészségtelen életmód hámkárosodás Az emberi szervezet és más élőlények hasonlóságainak és különbségeinek megfigyelése. A női és férfi testalkat összehasonlítása. Összefüggések felismerése. Elemzés, elkülönítés, általánosítás, szabályalkotás. Megnevezés, sorrendmegállapítás, bizonyítás. A sejtek, sejtalkotók jellemzőinek megfigyelése, felépítésük és működésük összefüggéseinek felismerése. Egysejtű, többsejtű egy sejtjének összehasonlítása. A sejt fogalmának magyarázata, bizonyítása. Felismerés, megnevezés, csoportosítás, felsorolás. A hámszövet jellemzőinek megfigyelése, közös tulajdonságaik felsorolása. Hámok összehasonlítása. Felépítésük és működésük összefüggéseinek felismerése. Felismerés, elkülönítés, bizonyítás, felsorolás, csoportosítás. mb mb hámszövetek mikroszkóp mb A test mélyebb rétegeiben A kötő- és támasztó-szövetek közös jellemzői. Kötőszövet laza rostos-, ín-, zsírszövet. A nyálkahártya helye jellemzői. Támasztószövet porccsontszövet testbeni helye, sejtjeinek, sejtközötti állományának jellemzői, működésük. sejt, szövet, nyálkahártya A szövetek testbeni helye szerepe A sejtek vérellátása a sejtek újraképződése A szövetek sejtjeinek, sejtközötti állományának megfigyelése, összehasonlítása, leírása. Oksági összefüggések felismerése, magyarázata. A valóság és a képi ábrázolás összevetése. Felismerés, elkülönítés, kiegészítés, csoportosítás. mb támasztó- és kötőszövetek A mozgás szolgálatában Izomszövetek közös sajátosságai. A sima-, a váz-, és a szívizom felépítése, testbeni helye, működésük hasonlóságai és különbségei. Az zom felépítése, vérellátása. sejt, szövet Mozgás Az izomszövet testbeni helye felépítése működése Az izomszövetek Az izomszöveteket felépítő izomsejt, izomrost megfigyelése, elemzése. Az izomszövetek összehasonlítása. Összefüggések magyarázata, bizonyítása. Megismert fogalmak mikroszkóp 53

10 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Sejtek, szövetek mikroszkópi vizsgálata Izomterhelés. energiaigénye vérellátása Izomcsoportok izomerő Szövetek vizsgálata. értelmezése. Felismerés, megnevezés, ábrázolás, kiegészítés, csoportosítás. Feladatértelmezés. Vizsgálódási sorrend betartása. Probléma-felismerés, -megoldás. Vizsgálódás tapasztalatainak értelmezése. A mikroszkópi kép ábrázolása. izomszövetek a kiválasztott vizsgálódáshoz szükséges eszközök, anyagok A BŐR ÉS A MOZGÁSSZERVRENDSZER Követelmény A tanulók tudják, hogy a bőr szervezetük első védelmi vonala, s e feladatot milyen szerkezettel végzi, ismerjék meg a bőr leggyakoribb kamaszkori elváltozásait és a tennivalókat, sajátítsák el a bőrápolás és az egészséges öltözködés ismereteit, ismerjék meg a mozgás szervrendszerének szerveit és a szervek szervrendszerben betöltött szerepét, értsék a mozgás során az izomzatban bekövetkező energiaváltozást, lássák a sport, a rendszeres mozgás és a megfelelő idejű és formájú pihenés jelentőségét a szervrendszer és az egész szervezet egészségének megőrzésében, tudják, milyen az egészséges testtartás, s ez váljék személyiségük jellemzőjévé, ismerjék meg a leggyakoribb mozgásrendszeri elváltozások okait, és igyekezzenek ezeket életvitelük során kiküszöbölni, sajátítsák el e két szervrendszerrel kapcsolatos elsősegély-nyújtási alapismereteket. Előzmény, kapcsolódás Egészségtan modul 6. A bőr működése, kamaszkori változásai; bőrápolás és kozmetika a kamaszkorban; a kamaszkori mozgásszervrendszer; a helyes testtartás. Biológia és egészségtan 8. A támasztó- és kötőszövetek. Izomszövet és hámszövet. Háztartástan 3. A család egészsége ápolt külső, személyi higiénia. Napirend, hetirend. Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A szervezet és a környezet határán A bőr mérete, szerepe. A bőr rétegei a hám, irha, bőralja szöveti felépítése, alkotói, függelékei. A hám és az irha kapcsolódása. A bőr védő, hőszabályozó, kiválasztó és érzékelő funkciója. sejt, szövet, szerv, szervrendszer A hám sejtjeinek újraképződése, színváltozásai a bőr hőszabályozása A bőr szöveti felépítése működése a hám-irha tapadási felületének nagysága kapcsolódás A bőrt felépítő szövetek jellemzőinek ismertetése, felépítésük és működésük összefüggéseinek bizonyítása. A bőr rétegeinek összehasonlítása. A felépítés-működés oksági összefüggéseinek magyarázata. Szövettani ismeretek alkalmazása. Kiegészítés, indoklás, felsorolás, rendszerezés. bőr hm. mikroszkóp hám irha kapcsolata, szőrszál, szőrtüsző 54

11 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei l Bőrelváltozások, bőrsérülések és tennivaló k Kamaszkori bőrelváltozások. Bőrkeményedés, fokozott izzadás, mitesszer, pattanás. Bőrelváltozások megelőzése, kezelése. Bőrsérülések. A sebellátás alapjai égés, forrázás, savak, lúgok hatása a bőrre, és az elsősegélynyújtás formái. sejt, szövet, szerv, szervrendszer Szerkezeti változás működésváltozás, pl. vérér átmérője hőleadás A bőralkotók A felépítés működés, működésváltozása bőrelváltozás tennivalók bőrelváltozások. összefüggéseinek A bőrelváltozások magyarázata. oka kezelési Felismerés. mód. Megnevezés. Egészséges Felsorolás. életmód Csoportosítás. megelőzés. Indoklás. Sebellátás gyakorlatai. mb bőr hm. bőrápolási anyagok, eszközök mb. Mozgásszervrendszerünk A csontváz A mozgásszervrend-szer szervei. A csontok alakja, nagysága. Csontkapcsolatok összenövés, varrat, porcos kapcsolódás, ízület. A testtájak legfontosabb csontjai. Fej arc, agykoponya. Nyak csigolyák. Törzs gerinc, mellcsont, bordák. Végtagok függesztő övek és szűkületek. A csontok változásai. A csont és A csont anyagai és a vázizom tulajdonságai. A csöves és lapos csontok szerkezete. Az inak helye, szerepe. A vázizom felépítése, működése. A feszítő és hajlító izmok működése. Az izom energiaigénye. Izomláz. A mozgás szerepe (edzés) a mozgásszervek egészséges működésében. mozgás szövet, szerv, szervrendszer szövet, szerv, izomláz Mozgás A csontok testbeni helye, kapcsolódása a mozgásban betöltött szerepe A csontok építőanyagainak, szerkezetének változása életvitel A feszítő, hajlító izmok működése izomláz bemelegítés A csontok felépítése, testbeni helye működése Az izmok működése energiaigény edzés Bemelegítés izomláz A szervek terhelése egészséges fejlődése A csontok alakjának, méretének megfigyelése, testtájak szerinti elkülönítése. A csontkapcsolódások összehasonlítása, ábrázolása. A felépítés működés összefüggéseinek bizonyítása. Felismerés, megnevezés, példák gyűjtése. A csontok szerkezetének megfigyelése, összehasonlítása. Oksági összefüggések magyarázata, példákkal való bizonyítása. Analizálás, szintetizálás, szabályalkotás a fogalom kialakítása során. Felismerés, megnevezés, összehasonlítás. 14 csontváz, csípőízület, izomember mb csontcsiszolat mb Mozgás, pihenés, egészség Az intenzív testmozgás hatása a testi és lelki folyamatokra. A pihenés formái alvás, relaxáció. mozgás, alvás, relaxáció, alvásszükséglet Terhelés szervrendszer fejlődése a szervezet egészségi állapota Mozgás Ábraelemzés. Problémafel ismerés, megoldás. Leírás. Összehasonlítás, csoportosítás. 55

12 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei n Az emberi test felépítése. A bőr és a mozgásszervrend -szer Az emberi testet felépítő anyagok, sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek. Az emberi test szövettípusainak jellemzői. A bőr felépítése, működése, kamaszkori változásai. A mozgásszervrend-szer és működése, gyakori elváltozásai. Elsősegélynyújtás. szervrendszerek működése. Testi folyamatok lelki egyensúly. Életkor alvásigény egészség. Szövetek, A szövetek, szervek szervek felismerése, jellemzésük, felépítése, összehasonlításuk. testbeni helye Oksági összefüggések működése magyarázata, példákkal A szervezet való bizonyítása. egészsége Felismerés, megnevezés, életmód időbeni magyarázatkészítés, orvoshoz fordulás ábrázolás, rendszerezés, eredményesebb, indoklás. gyorsabb gyógyulás A szervek használata (edzés) egészséges fejlődés mb mb A SZERVEZET ANYAGFORGALMA Követelmény A tanulók ismerjék a legfontosabb tápanyagokat, azok tulajdonságait és a szervezetben betöltött szerepüket, legyenek tisztában különböző népek (magyar, mediterrán) étkezési kultúrájával, étrendjével, értsék az étrendben tervezett változtatások fontosságát, sajátítsák el az egészséges táplálkozás szokásait, ismerjék az anyag- és energiaforgalom lebonyolításában részt vevő szervrendszerek felépítését és működését, lássák a szervrendszerek összehangolt a szervezet mindenkori igényének megfelelő működésének fontosságát, értsék az építő és lebontó folyamatok elválaszthatatlanságát, s arányaik meghatározó szerepét a szervezet állapotában, tudják példákkal bizonyítani a szerkezet-működés oksági összefüggéseit, ismerjék a rendszeres mozgás (sport) és a szervrendszerek edzésének fontosságát a betegségek megelőzésében, legyenek képesek ellenállni az alkohol és a cigaretta csábításának, tudják a vizsgálataik, kísérleteik során nyert tapasztalatokat értelmezni és ábrázolni (grafikon, diagram). Előzmény, kapcsolódás Kémia 7., 8. Táplálékok, tápanyagok; oldat, oldódás; néhány elem szerepe az élő szervezetben. Biológia és egészségtan 8. A sejt anyagai; az emberi test szövetei. Fizika 8. A nyomás. Társadalomismeret 6. Konyhakultúra, étkezési szokások. Társadalomismeret 8. Egészségügyi ellátás; a mentők munkája. Háztartástan 8. Táplálkozás, ételkészítés. Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 56

13 jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei l Táplálékok, tápanyago k Helyes táplálkozás. A szájnyílás tól a belekig A táplálék összetevői tápanyagok, salakanyagok. A legfontosabb szerves (fehérjék, szénhidrátok, zsírszerű anyagok) és szervetlen tápanyagok (víz, ásványi anyagok) tulajdonságai, a szervezetben betöltött szerepük. A járulékos tápanyagok egészséghatása. A táplálkozás szerepe, az egészséges táplálkozás ismérvei. A szervezet energia- és tápanyagszükséglete. A helyes tápanyagarányok és mennyiségek. Az ésszerű táplálkozási ritmus. A helytelen táplálkozási szokások kerülése. Táplálkozási, higiéniai tanácsok. Az emésztőrendszer részei, a tápcsatorna egymást követő szakaszai a belekig. A szervek testbeli és szervrendszerbeli helye. A legfontosabb szervek felépítése és működése, a tápcsatornában lejátszódó folyamatok. A táplálék átalakulása a tápcsatorna egyes szakaszaiban. élelmiszer, táplálék, tápanyag, salakanyag, építőanyag, fűtőanyag, járulékos tápanyag táplálkozás, táplálék, élelmiszer, tápanyag, energiaigény, tápanyagszükséglet táplálkozás, szervrendszer, szerv, szövet, nyálkahártya, emésztés, emésztőnedv A tápanyagok jellemzői szerepük a szervezetben (pl. a víz halmazállapota szállítóközeg, oldószer) A sejtek anyagai a szervezet tápanyagai A vitaminok oldódása raktározódása felvételük gyakorisága A vitaminok szervezetbeni mennyisége, aránya egészség, betegség A tápanyagok energiatartalma tápanyagszükségl et, tápanyagarányok Életkor fehérjeigény A tápanyagok mennyisége, arányuk testtömeg Változatos táplálkozás megfelelő tápanyagarányok helyes táplálkozási ritmus egészség Helytelen tápanyagarányok betegség A rágás, nyelés, emésztés A szervrendszer szerveinek egymásutánisága a folyamatok visszafordíthatatla nsága A szervek felépítése működése Fogtípusok alakja szerepük A táplálék felaprózódása A sejt anyagainak felidézése. A tápanyagok csoportosítása, összehasonlítása, szerepük leírása. Képelemzés. Az élelmiszerek csoportosítása vitamintartalom alapján. Felismerés, megnevezés, hibakutatás, azonosítás. Az energia- és tápanyagszükségletet befolyásoló tényezők felismerése. Az élelmiszerpiramis értelmezése. Ábrák megfigyelése, lényegkiemelés. A változatos és kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságának indoklása. Összefüggések megértése. Kiegészítés, rendszerezés, hibakeresés. Viszonyfelismerés (részegész). A szervek szervezetbeni helyének megfigyelése. A szervek szempontok szerinti jellemzése. Részfolyamatok elemzése, folyamatok összefüggő értelmezése. Összefüggések magyarázata, bizonyítása példákkal. Azonosítás, elkülönítés, megnevezés. különféle tápanyagokat (vitaminokat) tartalmazó élelmiszerek mb mb emberi torzó és szervei, fog, fogtípusok, nyelv, fejmetszet mb 57

14 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A belek alagútjain. A légzőrendszer A bélcsatorna elhelyezkedése, szakaszai, a részek jellemzői. A belekben lejátszódó folyamatok. A béltartalom minőségének és mennyiségének megváltozása. A máj helye és szerepe a szervezetben. A légzés lényege, jelentősége. A légzőrendszer egymást követő részei, elhelyezkedésük a szervezetben. A szervek felépítése és működése. A hangadás. A gázcsere fizikai és biológiai alapjai. tápanyag, salakanyag, széklet, emésztés, felszívódás légzés, légzőfelület, gázcsere, szervrendszer, szerv, szövet, nyálkahártya nagyobb felület jobb emésztés Táplálék + emésztőnedv keveredése emésztés hatékonysága Emésztőnedv (pl. gyomornedv) összetevői szerepük Emésztés, felszívódás A bélcsatorna hosszúsága elhelyezkedése a hasüregben Folyamatos epetermelés, szakaszos táplálkozás az epe tárolódása A zsírok aprózódása könnyebb lebontás A szervek felépítése működése A bélmozgás sebessége a béltartalom szervezetben töltött időtartama Bélmozgások tökéletesebb emésztés, felszívódás A hangképzés és a gázcsere Környezet szervezet (pl. oxigén tartalmú légkör oxigénes tápanyaglebontás) A szervek felépítése működése (pl. porcvázú, nyitott légutak akadálytalan levegőáramlás) Szervek egymást követő sorrendje folyamatok sorrendje Tájékozódás a hasüregben. Összehasonlítások (bélszakaszok, emésztőnedvek, mirigyek, folyamatok). A szervek szervrendszerként való együttműködésének felismerése. Folyamatok, összefüggések értelmezése. A béltartalom változásának felismerése. Szakkifejezések helyes használata. Szortírozás, hasonlóságok, különbségek keresése. Viszonyfelismerés (részegész). A szervek elhelyezkedésének megfigyelése. Ábraelemzés. Folyamatok, összefüggések értelmezése. Szervrendszerek együttműködésének felismerése. Szortírozás, megnevezés, bizonyítás. emberi torzó és szervei mb csontváz, emberi torzó, fejmetszet, gége, tüdő mb 58

15 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A légzés és az egészség A vér Keringési rendszer A légzésben részt vevő szervek, szerepük. A légzőmozgások, a be- és a kilégzés. A légzés megváltozása izommunka esetén. A rendszeres testedzés kedvező hatása a légzőrendszerre. A légszennyező anyagok és a dohányzás hatása a légzőrendszerre. A vérkeringési rendszer jellemzői. A vér mennyisége, tulajdonságai, alkotórészei. A vérnedv összetétele, szerepe. A vérsejtek száma, tulajdonsága, keletkezési helye, feladata. Vércsoportok. A vérátömlesztés lehetőségei, jelentősége. A szív elhelyezkedése, felépítése, részei. A szív működése. Az erek típusai, jellemzői, szerepük. A pulzus lényege, normálértéke felnőtt korban. A vérkör alkotórészei. A kis- és nagyvérkör útja a szervezetben. Anyagkicserélődés a vér és a légzés, légzőfelület, egészség, betegség keringési rendszer, zárt keringési rendszer, belső védelmi vonal, antigén, ellenanyag szívciklus, verőér, gyűjtőér, hajszálér, pulzus, vérkör, vérkeringés, nyirokrendszer, nyirok, szövetnedv Légzési gázok nyomáskülönbség e gázcsere A be- és kilégzés A mellhártya elhelyezkedése, felépítése szerepe. A rekeszizom helyzetváltozása a mellüreg térfogatváltozása nyomásváltozás a tüdőben Nyomáskülönbség levegőáramlás nyomáskiegyenlítődés Izommunka oxigénszükséglet Edzettség a légzés gazdaságossága Légszennyező anyagok, dohányzás betegségek Az anyagszállítás, ellenanyagtermelés, véralvadás A vörösvérsejtek felületnagysága oxigénszállítás A falósejtek önálló mozgása kórokozók felkutatása kórokozók bekebelezése Ellenanyagtermelés védelem A vércsoport A szívciklus szakaszai A szív és az erek felépítése működése A keringési szervek helye, felépítése a szervezetben betöltött szerepe Régi és új ismeretek szintetizálása. A légzés részfolyamatainak összekapcsolása. Szervrendszerek együtt működésének észrevétele. Oksági összefüggések meglátása. Rajzolvasás. Sorrend megállapítása, ismeretalkalmazás, kiegészítés. A zárt keringési rendszer jellemzőinek elkülönítése. A véralkotók megfigyelése, összehasonlítása. Folyamatok leírása, összefüggések felismerése. Csoportosítás, felismerés, kiegészítés, a sorrend megállapítása. A szív részeinek megfigyelése, működésének elemzése. Értípusok összehasonlítása. A szervek együttműködésének megláttatása. A kis- és nagyvérkör útjának elemzése, szerepének magyarázata. Vérkörök rajzolása. mb csontváz emberi torzó, szív mb 59

16 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei szervezet sejtjei, valamint a vér és a tüdő léghólyagjai között. A nyirokrendszer felépítése és működése. A nyirokkeringés A nyirok összetétele útja a szervezetben A vér- és nyirokkeringés összehasonlítása. A felépítés működés összefüggésének felismerése, példákkal való illusztrálása. Analízis, szintézis műveletének gyakorlása. Ábramagyarázat. mb Védekezés Belső környezet viszonylagos állandósága. A külső és belső védelmi rendszer felépítésének, működésének különbségei. A védettség formái. A védőoltások jelentősége. kórokozók, fertőzés, fertőző betegség, külső és belső védelmi rendszer, ellenanyag, immunrendszer, természetes és mesterséges, aktív és passzív védettség A belső környezet viszonylagos állandósága szabályozás Fertőzés, a megfelelő nyiroksejtek aktiválódása, immunválasz létrejötte A védővonalak felépítésének és működésének elemzése, összehasonlítása. Az oksági összefüggések felismerése, magyarázata. Immunitás (aktív, passzív) elkülönítése. Felismerés, megnevezés, ábra- és szövegértelmezés. mb A falósejtek mozgékonysága kórokozók felfedezése bekebelezés emésztés Védőoltás a betegség megelőzése l Vigyázz a szívedre! Megfigyel ések, vizsgálódások A vérkeringési rendszer gyakori betegségeinek (szívinfarktus, érelmeszesedés, trombózis) jellemző tünetei és következményei. A szívinfarktus feltételeinek kialakulását elősegítő kockázati tényezők okai, megelőzésük lehetőségei. A cigarettafüst károsító anyagai. A dohányzás okai és következményei. A legfontosabb elváltozások jellemzői. A passzív dohányzás veszélyei. szervrendszer, szerv, szövet, kockázati tényező (rizikófaktor) vérnyomás függőség, passzív dohányzás Szervi elváltozások betegségek Egészségtelen életmód kockázati tényezők növekedése betegség A betegség időbeni felismerése gyógyulás A nikotin, a szén-monoxid mérgező hatása szervezeti elváltozások Dohányzás betegségek Betegségtünetek, összefüggések felismerése, jellemzése, magyarázata. Megnevezés, csoportosítás, elkülönítés. A kátrány kimutatása, eredmények elemzése, magyarázata. Mondj nemet a dohányzásra megvitatása, példákkal történő illusztrálása, bizonyítása. Felsorolás, kiegészítés, megnevezés, elkülönítés. Feladatértelmezés, probléma felismerés, megoldás. Vizsgálódások tapasztalatainak értelmezése, mb a kiválasztott vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök a kiválasztott feladatok anyagai, eszközei 60

17 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A kiválasztá s Az anyagcsere A szervezet A kiválasztás lényege, a kiválasztórendszer szervei. A szervek száma, elhelyezkedése, felépítése, működése. A szűrlet és a vizelet keletkezése. A kiválasztás és a belső környezet állandósága. A vízháztartás egyensúlya. A szervezet és a környezet kapcsolata, az anyag- és energiaforgalom. A sejtanyagcsere útjai. Az építő és lebontó anyagcsere legfontosabb jellemzői, jelentőségük, egymásrautaltságuk. Az anyagcsere és az energiaforgalom összefüggése. A táplálék összetevői, a tápanyagok szerepe a kiválasztás, bomlástermék, szűrlet, vizelet, a vízháztartás egyensúlya táplálkozás, légzés, anyagszállítás, kiválasztás, anyag-, energiaforgalom, építő és lebontó anyagcsere A vizelet kialakulása, elvezetése, tárolása, leadása Nyomáskülönbsé g (hajszálerek tok) szűrés Az érgomolyagok száma az átáramló vér mennyisége + a szűrőfelület nagysága a szűrlet mennyisége Elvezetőcsatornák + hajszálerek anyagáramlás A szervek felépítése működése Nyomásnövekedé s vizelet összetételének változása A szervezet állapota a vizelet mennyisége Építő, lebontó anyagcsere Táplálkozás építő folyamatok Légzés, kiválasztás lebontó folyamatok Molekulaméret energiatartalom (energianyerés) Az anyagátalakítás iránya az energiaváltozás iránya Az építő, lebontó anyagcsere aránya mennyiségi változások A táplálkozás, következtetések megfogalmazása. Jegyzőkönyvkészítés. Balesetmentes eszközhasználat. A szervrendszer testbeni helyének megfigyelése. Viszonyfelismerés (rész egész). Szöveg- és ábraértelmezés. A folyamatok sorrendjének, egymásutániságának felismerése. Az ok-okozati kapcsolatok bizonyítása. Felismerés, megnevezés, elkülönítés. Környezet szervezet elválaszthatatlanságának bizonyítása. Az építő és lebontó folyamatok összehasonlítása, egymásrautaltságuk felismerése. Összefüggések magyarázata. Szöveg-, ábraértelmezés. Kiegészítés, jellemzés. Szövetek, szervek felismerése, felépítésük, csontváz, torzó, vese mb mb az eddig használt 61

18 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei n anyagforg alma szervezetben. Az egészséges táplálkozás ismérvei. Az emésztő- és a légzőrendszer, valamint a keringési és a kiválasztórendszer felépítése, működése. A vér és a nyirok jellemzői. A szervezet anyag- és energiaforgalma, a sejtanyagcsere. légzés, anyagszállítás, kiválasztás, sejtanyagcsere A szövetek, szervek felépítéseműködése A szervek testbeni helye a folyamatok sorrendje Életvitel egészségi állapot Testedzés, helyes táplálkozás betegségmegelőzé s működésük jellemzése. Ok-okozati összefüggések magyarázata. Szakkifejezések használata. Feladatmegoldás. eszközökből válogatva AZ ÉLETFOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ ÉRZÉKELÉS Követelmény A tanulók ismerjék az idegrendszer szerveződését, fő részeit központi, környéki szerveit; helyüket és felépítésüket, értsék az ingerület keletkezésének, vezetésének és átadásának menetét, legyenek képesek az idegélettani folyamatoknál a fizikai, kémiai ismereteiket alkalmazni, tudják a reflexív részeit, a feltétlen és a feltételes reflexek hasonlóságait és különbségeit, ismerjék a szabályozás alapelveit, tudják, hogy az akaratlagos működések szabályozását az agykéreg végzi, ismerjék a hormonális szabályozást végző mirigyek működését, lássák a hormonális és az idegi szabályozás különbségeit, értsék a szabályozás szerepét az alkalmazkodásban és a belső környezet viszonylagos állandóságának fenntartásában, ismerjék az érzékszervek felépítését és a bennük lejátszódó érzékelési folyamatokat, legyenek képesek az érzékszervi csalódások felismerésére, ismerjék az élvezeti és kábítószerek káros élettani hatását, s tudjanak ezek csábításainak ellenállni, törekedjenek pszichés egészségük megőrzésére, ismerjék Pavlov munkásságának lényegét. Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 6. Fény, optikai eszközök, a szem. Biológia és egészségtan 8. Az emberi test szerveződési szintjei idegsejt, idegszövet, szerv, szervrendszer. Fizika 7. Elektrosztatikai alapjelenségek; feszültség. Háztartástan 8. Napirend, hetirend. Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Az idegsejtek felépítése és működése Az ingerlékenység alapvető életjelenség. Az idegrendszer alapegysége az idegsejt, részei, működése. Nyugalmi és ingerületi állapot, az ingerület vezetése, átadása. inger, ingerület, ingerlékenység, idegrost, idegszövet Az ingerület keletkezése, vezetése és átadása Az idegsejt alakja, felépítése Az idegsejt mikroszkópos vizsgálata. A nyúlványok különbségeinek megfigye-lése. A nyugalmi és az ingerületi állapot modellezése. Oksági összefüggések 62

19 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Az idegrends zer felépítése és működése A vegetatív idegrends zer A velünk született reflexek Az idegsejtek típusai érző, mozgató, átkapcsoló. Idegszövetek szerveződése. A központi és a környéki idegrendszer szervei. A gerincvelő és az agyvelő részeinek (agytörzs, kisagy, köztiagy, nagyagy) helye, szerkezete és működése. Az idegek csoportosítása érző, mozgató, kevert. Agy- és gerincvelőidegek. A vegetatív idegrendszer felépítése és működése. A szervek kettős beidegzése. A szimpatikus és paraszimpatikus hatás. A szívműködés szabályozása. A reflexív részei, helyük a fájdalom- és a vegetatív reflexeknél. A feltétlen reflexek közös jellemzői. központi és környéki idegrendszer, receptor, dúcok, idegek, fehérállomány, szürkeállo-mány, agykéreg dúc, ideg, agykéreg, lebontó anyagcsere, építő anyagcsere, szinuszcsomó reflex, inger, receptor, ingerület, érzet működése Az ionösszetétel változása feszültségváltozás Magas energiaigény raktározásra képtelen sejt állandó vérellátás Az agyvelő, a gerincvelő szerkezete működése Agytekervények nagy felület az idegsejtek száma Érzékszerv érzőközpont érzet Mozgatóközpont akaratlagos mozgás Az agykéreg felépítése gondolkodás, alkotó tevékenység Szimpatikus hatás a szervezet erőinek mozgósítása Paraszimpatikus hatás a szervezet erőinek tartalékolása Kettős beidegzés a szervezet alkalmazkodása Tudat a belső szervek működése A fájdalomreflex, gyomor működését szabályozó reflex Károsító hatások védekező reflex Vegetatív reflex belső környezet állandósága A reflexközpont helye az ingerület tudatosulása feltárása. Elemzés, általánosítás, szabályalkotás. Megnevezés felismerés, ábrázolás. Ábraelemzés. A központi és a környéki idegrendszer összehasonlítása. Az agyvelő és a gerincvelő hasonlóságainak és különbségei-nek megállapítása. Az idegek csoportosítása. Összefüggések feltárása. Rendszerezés, felismerés, megnevezés. A szimpatikus, paraszimpatikus túlsúly elemzése az egyes életszituációkban. Logikai sorok összeállítása. Összefüggések magyarázata. Felismerés, megnevezés, rendszerezés. Ábraelemzés. A fájdalom- és vegetatív reflexek összehasonlítása. Analízis, szintézis, szabályalkotás. Oksági összefüggések magyarázata, bizonyítása. Reflexív ábrázolása, felismerés, megnevezés. mb agyvelő, gerincvelő szív gerincvelői reflex 63

20 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A tanult reflexek Mondj nemet a drogokra! Kamaszok, kapcsolat ok és kockázato k. A hallás és az egyensúly érzékelés A feltételes reflex kialakulása, idegrendszeri alapja. A feltételes reflexek jellemzői, jelentőségük. Pavlov munkássága. Az alkohol egészségkárosító hatásai. A kipróbálástól a függőségig. A lágy és kemény drogok legismertebb fajtái, hatásuk az ember szervezetére, személyiségére. A megelőzés módjai. Másokkal való kapcsolataink jelentősége. Önmagunk és mások elfogadása. A kockázatok felismerése és elkerülésének módjai. Az érzékszervek felépítése és működése. A külső, a középső és a belső fül részei, szerepük a hallás folyamatában. A csiga és a félkörös ívjáratok szerkezete, reflex, érzékelés Önérvényesítő viselkedés ismétlés! serdülőkori depresszió érzékszerv, érzékelés, segédberendezés, receptor, érzőideg A nyálelválasztás feltétlen reflexe, látás, ingertársítás, a feltételes reflex A feltétlen reflex érzékelés feltételes reflex Környezet feltételes reflex Tapasztalatok tanulás Környezet drogfogyasztás a szervezet egészsége Drogfogyasztás személyiségtorzulás bűnözés Drogkereskedele m egyéni és társadalmi veszélyessége Alkohol szervezet károsodása A döntéshozatali folyamat megismerése Szerepjáték drogok visszautasítása Igazi barátok tiszteletben tartják egymás igényeit Barátok közötti feloldódás, elfogadás iránti vágy vagy feltűnési vágy veszélyes, meggondolatlan cselekedetek Kölcsönös megértésen és odafigyelésen alapuló kapcsolatok megóvnak a kockázatoktól A hallás, egyensúlyérzékel és A hallószerv szerkezete működése Folyadék Kiselőadás Pavlov élete és munkássága. Ábraelemzés. A feltétlen és feltételes reflexek összehasonlítása. Következtetés. Idegrendszeri alapismeretek alkalmazása. Ábrázolás, rendszerezés. Szövegértelmezés, válogató és kritikai olvasás. Vélemények, esetek megvitatása. Következtetés, bizonyítás, cáfolás. Csoportosítás, rendszerezés. Drogellenes kiállítás szervezése. A drogambulancia munkájának megismerése. Felkészülés veszélyes helyzetek kezelésére. Szerepjáték. Önérvényesítő viselkedés fejlesztése problémamegoldással, okozati összefüggések tudatosításával. Empátiafejlesztő gyakorlat, kommunikációs játék páros megbeszéléssel. Ábraelemzés. Összefüggések feltárása, magyarázata. Bizonyítás, következtetés. Felismerés, megnevezés, rendszerezés. fül 64

BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM IKT eszközökkel támogatott órák Használt taneszközök: BIOLÓGIA 8. (MOZAIK KIADÓ) tankönyv, munkafüzet; filmek, szemléltető eszközök, számítógépek, kivetítő, SDT, Realika,

Részletesebben

TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége

TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége TANMENET Biológia 8. osztály Az ember szervezete és egészsége MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ FEHÉR ANDREA

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás: Biológia 11., 12., 13. évfolyam 1. Sejtjeinkben élünk: - tápanyagok jellemzése, felépítése, szerepe - szénhidrátok: egyszerű, kettős és összetett cukrok - lipidek: zsírok, olajok, foszfatidok, karotinoidok,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök

Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei. Óraszám 55,5 óra Témakörök 1 Biológia 7. Éves óraszám: 55,5 óra Részei Ismétlés A távoli tájak élővilága Az életközösségek általános jellemzői Az élőlények rendszerezése Óraszám 55,5 óra Témakörök 3,5 óra 25 óra 11 óra 16 óra Ismétlés:

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola. Kertvárosi Általános Iskolája T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola. Kertvárosi Általános Iskolája T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Biológia tantárgy 8. osztály T A N M E N E T 1,5 óra/hét 54 óra/év Lisztes Jánosné - szaktanár Heti 1,5 óra Új tananyag feldolgozása

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN Általános iskola 7-8. évfolyam A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Természetismeret fejlesztési terv

Természetismeret fejlesztési terv között Természetismeret fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Kissné

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban).

Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban). 3. MINTATÉTEL Az ábra a térdreflex kapcsolatainak egyszerűsített bemutatása (valójában több szelvény vesz részt a válaszban). 1. Mutassa be a térdreflex kiváltásának módját! Fogalmazza meg, hogy ebben

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól SPORT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A sport ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2012. április 27. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc Kód: Türr István Gimnázium és Kollégium 1 1. Feladat: Szövetek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam

Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam Tematikai egység címe Szépség, erő, egészség A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Összefoglalásra,

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

Biológia. 8. évfolyam

Biológia. 8. évfolyam Biológia 8. évfolyam / MOZAIK Kiadó ajánlása/ Tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe Szépség, erő, egészség A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandóságának

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 9-1 OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

2006 biológia verseny feladatsor FPI

2006 biológia verseny feladatsor FPI 2006 biológia verseny feladatsor FPI 1. feladat Karikázza be a helyes válasz betűjelét, csak egy jó válasz van! 1. Mi az eredménye az életfolyamatok szabályozásának? A, a belső környezet viszonylagos állandósága,

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály

Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály Az ember szervezete és egészsége biológia verseny 8. osztály 2013. április 26. 13.00 feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: 60 perc Kódszám: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. feladat: A vérkeringés

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Hámszövetek (ízelítő ) Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Hámszövetek (felépítés

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

MODULTANTERV EGÉSZSÉGTAN 6. ÉVFOLYAM

MODULTANTERV EGÉSZSÉGTAN 6. ÉVFOLYAM MODULTANTERV EGÉSZSÉGTAN 6. ÉVFOLYAM 2 MODULTANTERV EGÉSZSÉGTAN Célok, feladatok Az általános iskolai egészségtan modul tanításának célja, hogy a környezetismeret tantárgy keretében elsajátított ismeretekre,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 8. (MK-4297-1) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 8. (MK-4297-1) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 8. (MK-4297-1) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Mándics Dezső, Dr. Molnár Katalin:

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Az ember szaporodása

Az ember szaporodása Az ember szaporodása Az ember szaporodásának általános jellemzése Ivaros szaporodás Ivarsejtekkel történik Ivarszervek (genitáliák) elsődleges nemi jellegek Belső ivarszervek Külső ivarszervek Váltivarúság

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK

AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK biologia 14 eveseknek:layout 1 4/1/11 10: AM Page 1 SZOMBATINÉ KO VÁCS MAR GIT BIOLÓGIA AZ EM BER SZER VE ZE TE ÉS EGÉSZ SÉ GE TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 14 éves tanulók részére a ta nu ló ne ve 1 biologia

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: Felnőtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntől. Tájékoztassa a beteget a vízben oldódó vitaminkészítményekről és a rendelkezésre álló C- vitamin tartalmú termékekről! A tájékoztatás

Részletesebben

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET

Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története. Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET Világos?! (Nem csak) egy természettudományos projekt története Jánossy Zsolt Gödöllői Török Ignác Gimnázium IPET 60. Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató 2017. március 15-18. A projekt születése

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Az állati szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (hámszövet, kötő-és támasztószövet) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi

Részletesebben

Természettudomány. 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör

Természettudomány. 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör Természettudomány 8-9. témakör: Az ember, ember életműködése, egyedfejlődés; az ember és környezete. Környezetszennyezés, légkör Az ember immunrendszere Immunrendszer: kórokozók, veszélyes anyagok elleni

Részletesebben

5. OSZTÁLY EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODUL

5. OSZTÁLY EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODUL 5. OSZTÁLY EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODUL Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége. 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége. 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Tanári kézikönyv Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Laphám (utóvese, érfal) köbhám csillós hám speciális

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN MOZAIK. 6. és 8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Jámbor Gyuláné

EGÉSZSÉGTAN MOZAIK. 6. és 8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Jámbor Gyuláné MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 EGÉSZSÉGTAN 6. és 8. évfolyam Készítette: Jámbor Gyuláné A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 12. B szakközépiskolai osztály 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait!

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait! Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben