TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége. (55 óra)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET. Biológia. 8. osztály. Az ember szervezete és egészsége. (55 óra)"

Átírás

1 A KOM PE T E N C I A A L A PÚ O KT A T Á S B E V E ZE T É S E A C S ON GR Á D I KI S T É R S É G TÖB B C É L Ú TÁ R S U L Á S A TANMENET Biológia 8. osztály Az ember szervezete és egészsége (55 óra) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon +36 (63) web MOZAIK KIADÓ SZEGED,

2 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon +36 (63) web A KOM PE T E N C I A A L A PÚ O KT A T Á S B E V E ZE T É S E A C S ON GR Á D I KI S T É R S É G TÖB B C É L Ú TÁ R S U L Á S A Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő FEHÉR ANDREA pszichológus HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő KISSNÉ GERA ÁGNES szakvezető tanár, szakértő 24

3 BEVEZETŐ A tanmenet a Biológia és egészségtan OKI 96 JGYBE osztály tantervének Az ember szervezete és egészsége c., valamint az Egészségtan modul 8. osztályos tananyagához és a Mozaik Kiadó által megjelentetett tankönyvekhez, munkafüzetekhez és tudásszintmérőhöz készült. Tökéletesen illeszkedik ezen kiadványok tananyagának tartalmához, logikai felépítéséhez és órafelosztásához. Megjeleníti azokat a kulcskompetenciákat, kiemelt fejlesztési feladatokat, melyek megvalósítása a 8. évfolyam biológia tananyag tartalma leginkább lehetőséget biztosít. Tartalmazza a az egyes témakörök követelményeit, a tananyag előzményeit és a tantárgyak közti kapcsolódás lehetőségeit. Tanítási órákra bontva sorolja fel a legfontosabb ismereteket, (tények, jellemzők, fogalmak, folyamatok, összefüggések, gyakorlatok). A fogalmak első megjelenését dőlt betűvel, ismétlődésüket (bővülés, alkalmazás) normál betűvel jelzi. A folyamatok, összefüggések közül csak a legfontosabbakat emeli ki. A tanulói képességfejlesztés tevékenységeit és eszközeit összekapcsolva jeleníti meg. Mivel a szövegfeldolgozás, ábra- és képelemzés, valamint a munkafüzeti feladatok elvégzése minden órán jellemző, csak ott van feltüntetve, ahol ez kiemelten hangsúlyossá válik. A tanmenet javaslatot tesz az egyes órákhoz kapcsolódó videofilmek és diaképek használatára, de mivel a helyi lehetőségek igen eltérőek, a konkrét választást a szaktanárra bízza. A tanmenet utolsó oszlopában maradt hely az órán felhasználható eszközök konkrét, iskolai katalógusszámának beírására. A tanulók számára ajánlott szakirodalom egész tanévben használható. A tanmenet a tananyag órákra bontását 1,5 óra/hét (55) óraszámhoz adja. Javaslatot tesz a munkáltató és az ismétlésre felhasználható órákra is. Az éves órakeret felosztása Témakör Ismétlés Ellenőrzés Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Összóraszám I. Év eleji ismétlés 3 3 II. Az emberi test felépítése III. A bőr és a mozgás szervrendszere IV. A szervezet anyagforgalma V. Az életfolyamatok szabályozása és érzékelése VI. Szaporodás és egyedfejlődés VII. Év végi ismétlés 2 2 Ajánlott irodalom Chez Picthall Az emberi test képekben. Lux Primó Kiadó, Budapest, Philip Whitfield Megmagyarázzuk az emberi testet. Helikon Kiadó, Budapest, Az emberi test. Medicina Kiadó és Láng Kiadó, Budapest, David Burnie Az emberi test kisenciklopédiája. Talentum, Budapest, Steve Parker Az emberi test. Holló és Társa Könyvkiadó, Dr. Jellinek Harry Egészségügyi ABC. Medicina Kiadó, Budapest, Dr. Gion Gábor A serdülők egészségvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Bagdy Emőke Telkes József Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Thomas Gordon Tanítsd gyermeked önfegyelemre. Gordon könyvek, Budapest, Ranschburg Jenő A nő és a férfi. Typofot Gmk, Budapest, Tibor Ágnes Grúber Cecília Kamasznak lenni... Ki vagyok én? Műszaki Kiadó, Budapest, Jelmagyarázat 47

4 vizsgálódás, megfigyelések anyagai diakép eszközök a vizsgálódáshoz, kísérletezéshez folyamatok Faliképsorozat a Természetismeret, valamint a Biológia és egészségtan tanításához (Comenius Kiadó Kft., Pomáz, 1996.) modell mb mozabook interaktív táblára készült program, megjeleníti a tankönyv kép- és ábraanyagát. Folyamatosan bővülő kiegészítő képekkel, animációkkal, tanítási segédletekkel járulnak hozzá a sikeres tanításhoz, tanuláshoz. m3d 3 dimenziós modellek segítségével betekintést nyerhetünk a természet világába, az emberi test felépítésébe. munkafüzet összefüggések preparátum (szárított, tartósított készítmények) a tankönyv ábrái, képei Transzparenssorozat a 7., 8. osztályos Biológia tanításához (OOK. Veszprém ) videofilm l munkáltató óra n ismétlésre, ellenőrzésre felhasznált óra s kiegészítő anyag 48

5 TANMENET AZ EMBER SZERVEZETE ÉS EGÉSZSÉGE Cél A tananyag tudásrendszerének felhasználásával a tanulók aktív tevékenykedtetése során fejleszteni a kulcskompetenciához tartozó készségeket, képességeket, megvalósítani a kiemelt fejlesztési feladatokat. Kulcskompetenciák Nyelvi kompetencia A hallott vagy olvasott információkban levő gondolatok, tények, fogalmak, jelenségek, összefüggések értelmezése, megfogalmazása, szóbeli kifejtése vagy leírása. A bizonyítás, érvelés, cáfolat technikájának elsajátítása. Matematikai kompetencia Az emberi test méreteinek, arányainak, a szervezetükben előforduló anyagok mennyiségének viszonyítása, az életfolyamatok, életszakaszok időtartamának reális becslése. A rész és egész felismerése, ábrázolása. Grafikonok, diagrammok leolvasása, értelmezése. Táblázatok adatainak összevetése, egyszerű táblázatok készítése. Természettudományos kompetencia Az emberi szervezetben zajló változások, kölcsönhatások, folyamatok megértése, a változás okainak feltárása. Az emberi szervezet felépítésének és működésének megismerése. A szerzett ismeretek, képességek felhasználása a mindennapi életben, az egyén életvitelének kialakításában. A megismerési algoritmusok használata az ismeretek elsajátítása, rögzítése és felelevenítése során. A környezet- szervezet- életmód, a szervezet-működés összefüggéseinek feltárása. Mérések, kísérletek végzése, tapasztalatok összegzése, a balesetmentes eszközhasználat elsajátítása. A meglévő ismeretek rendszerezése és alkalmazása. Az egészségkárosító hatások felismertetése a megelőzés módjainak tudatosítása. A testi és lelki változások megfigyelése, okainak feltárása. Digitális kompetencia Az információs társadalom technológiájának (internet, CD-ROM) magabiztos és kritikus használata, az információ keresése és feldolgozása során. Gondolkodási kompetencia A gondolkodási műveletek gyakoroltatása. A gondolkodási képességek (konvertáló, rendszerező, kombinatív, prediktív) fejlesztése. Tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, magyarázata, indoklása, értékelése. Lényeges és lényegtelen elkülönítése. A meglevő tudás átalakítása, az ábrázolási módok egymásba alakítása. Ábrák, táblázatok, grafikonok elemzése, következtetések levonása. Analógiák keresése. A tantárgyi ismeretek és a mindennapi élet kapcsolatának felismertetése és hasznosítása. Megismerési módszerek tervezése, megvalósítása, végrehajtása. Megfigyelési, vizsgálódási szempontok tervezése, alternatív megoldások keresése. 49

6 Tények, fogalmak, folyamatok, összefüggések közötti kapcsolatok felismerése, hasznosítása. Problémafelismerés, alternatív megoldások keresése. Szociális és állampolgári kompetencia A fizikai és mentális egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek elsajátítása, az egészséges életvitel szokásrendszerének gyakoroltatása. Felelősségvállalás az egyén életvitelének kialakításában, a közös célok magvalósításában. Döntések felvállalása, kritikus elemzése. Problémák felismerése, együttműködés azok megoldásában. Alkotó részvétel páros, csoport és projektmunkában. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia Tervek készítése, kivitelezése. Egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, irányítás, szervezőkészség, tapasztalatok értékelése. Önálló tanulás szervezése, értékelése. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az emberi test felépítésében és harmonikus működésében rejlő szépség megláttatása. Az emberi test tudományos és művészeti ábrázolásának összevetése. A művészetek szerepe a lelki egészség megőrzésében, a személyiség fejlődésében. Tanulási kompetencia A hatékony, önálló tanulás képességeinek megalapozása, folyamatos fejlesztése, tanulni tudás elsajátítása írásos, grafikus és képi információk fokozatos önállósággal történő feldolgozása a természettudományokban alkalmazott tanulási technikák elsajátítása, gyakorlása a tanulás tervezése, az idővel történő hatékony gazdálkodás gyakoroltatása saját tanulási stratégia kialakítása, az eredmények értékelése Kiemelt fejlesztési feladatok Énkép, önismeret A teljesítmények rendszeres, sokoldalú mérésével, értékelésével reális kép kialakítása a tanulók tudásáról, készségeiről, képességeiről, közösségben elfoglalt helyükről. A reális ön- és társismeret fontosságának megláttatása. A kamaszkori konfliktusok és feloldási lehetőségeinek megismerése. A veszélyhelyzetek és elkerülési módjainak bemutatása. Testi- lelki egészség Az egészséges életvitelhez szükséges ismeretek elsajátítása, magatartásformák, szokások kialakítása, gyakoroltatása. Az egészség, mint megőrzendő érték, felismertetése. A betegségek megelőzési, módjainak tudatosítása. A növényi, állati eredetű anyagok és a gombák táplálkozásában betöltött szerepének megláttatása. A biológiai, a társadalmi és szociális érettség különbségeinek felismertetése, következmények levonása. Az értékes emberi kapcsolatok létesítése iránti igény felkeltése. A betegségekkel, idősekkel szembeni empátiakészség erősítése. A tanulók alkalmassá tétele az elsősegélynyújtás, betegápolás ismereteinek használatára. Tevékeny részvétel az egészségvédelmi programokban. Hon és népismeret A magyarságtudat elmélyítése, világhírű tudósaink, orvosaink munkásságának bemutatásával. Európai azonosságtudat-egyetemes kultúra Az orvostudomány eredményeinek bemutatásával megláttatni, miként változtatja a tudomány az emberiség életét. 50

7 Gazdasági nevelés A munkához, az értékteremtéshez kötődő pozitív attitűd kialakítása. Környezettudatosságra nevelés A természetes és mesterséges környezet hatásainak felismerése, a környezet és egészség kapcsolatának tudatosítása. Aktív részvétel az értékmegőrző, értékteremtő tevékenységekben, közvetlen környezetünk szépítésében, rendbetételében. Tanulás tanítása Az önművelődés igényének és szokásrendszerének kialakítása, a tanulás tanítása. A természettudományos megismerési módszerek elsajátítása és gyakorlása. A tanulói képességek sokoldalú fejlesztése. 51

8 Év eleji ismétlés Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Amit már tudunk testi és lelki egészségünkről Amiről tanulunk ebben az évben Testalkat, testtájak. Az emberi életszakaszok legjellemzőbb testi és lelki változásai. A bőr rétegei, főbb alkotói és kamaszkori változásai. A tisztálkodás és bőrápolás elemi ismeretei. A kamaszkori mozgásszervrendszer jellemzői. A mozgásszervek egészségének megőrzése. A kamaszkori tápcsatorna és működése. Az egészséges táplálkozás tudnivalói. A nemi szervek fejlődése és működésének változásai éves korban. A reális ön- és társismeret szerepe a konfliktusok megelőzésében és feloldásában. Szenvedélyek, veszélyhelyzetek elkerülésének lehetőségei. A csodálatos emberi test testtáj, életszakasz, kamaszkor, táplálkozás, tápanyag, emésztés, felszívódás, pollúció, menstruáció, szenvedély, szenvedélybetegség, elsősegélynyújtás Szervek, Szervek, szervrendszerek szervrendszerek felépítése, működésük felépítése jellemzése. működése Oksági összefüggések Fejlődési magyarázata, példával különbségek történő bizonyítása. időleges Megnevezés. elváltozások Csoportosítás. tennivalók Indoklás. Testi-szellemilelki változások Összehasonlítás. Bizonyítás. konfliktusok Felsorolás. Egészséges életvitel egészség Veszélyhelyzetek elkerülése baráti kör, család DVD AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE Követelmény A tanulók ismerjék a szerveződési szintek nevét, fogalmát, egymáshoz való viszonyát a, szervezetben betöltött szerepét, legyenek képesek a szövetek felismerésére és csoportosítására, tudják a szerkezet működés testbeni hely összefüggéseit példákkal bizonyítani, értsék, hogy az emberi szervezet egységes egész, melynek részei összehangoltan működnek, szerezzenek megfelelő jártasságot a szövetek vizsgálatában, a mikroszkóp kezelésében, legyenek képesek elemi szinten ábrázolni a mikroszkópban látottakat, ismerjék a sejtkutatással foglalkozó tudósok (R. Hook, Leeuwenhoek) munkásságának lényegét. Előzmény, kapcsolódás Egészségtan modul 6. Testtájak, testarányok a kamaszkorban; a testfelépítéssel kapcsolatos ismeretek. Biológia 7. Az egysejtű állatok részei, működésük. Kémia 7. Energiaforrások és testünk építőanyagai. 52

9 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Az egységes egész Testünk építőkövei A külső és belső testfelszín eken Testünket felépítő anyagok aránya. A férfi és a női testalkat különbségei. Kétoldali szimmetria. Testszerveződés sejt, szövet, szerv, szervrendszer. A sejtek mérete, alakja. A sejt alkotói sejthártya, sejtplazma, sejtmag, maghártya, sejtszervecskék (mitokondriumok, endoplazmatikus retikulum, riboszómák, Golgi apparátus). Örökítő anyag. A sejtalkotók szerepe. A sejt életjelenségei. A hámszövetek közös jellemzői. Az egyrétegű, többrétegű (elszarusodó, el nem szarusodó) hám helye, felépítésének és működésének jellemzői. Specializálódott hámok mirigy (egy és többsejtű) érzéksejt. A hámszövet védelme. sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet sejt, életjelenségek anyagcsere, mozgás, ingerlékenység, szaporodás, szervezet sejt, szövet, érzéksejt, mirigysejt Rész (sejt, szövet, szerv, szervrendszer) egész viszonya Testarányok testalkati különbségek nemiség A sejtek alakja elhelyezkedése, működése A sejtalkotók felépítése, helyzete működése Egysejtű, többsejtű élőlény élete A sejt életjelenségei A hámok felépítése testbeni helye működése A hmszövet sokrétű funkciója védelmének fontossága Egészségtelen életmód hámkárosodás Az emberi szervezet és más élőlények hasonlóságainak és különbségeinek megfigyelése. A női és férfi testalkat összehasonlítása. Összefüggések felismerése. Elemzés, elkülönítés, általánosítás, szabályalkotás. Megnevezés, sorrendmegállapítás, bizonyítás. A sejtek, sejtalkotók jellemzőinek megfigyelése, felépítésük és működésük összefüggéseinek felismerése. Egysejtű, többsejtű egy sejtjének összehasonlítása. A sejt fogalmának magyarázata, bizonyítása. Felismerés, megnevezés, csoportosítás, felsorolás. A hámszövet jellemzőinek megfigyelése, közös tulajdonságaik felsorolása. Hámok összehasonlítása. Felépítésük és működésük összefüggéseinek felismerése. Felismerés, elkülönítés, bizonyítás, felsorolás, csoportosítás. mb mb hámszövetek mikroszkóp mb A test mélyebb rétegeiben A kötő- és támasztó-szövetek közös jellemzői. Kötőszövet laza rostos-, ín-, zsírszövet. A nyálkahártya helye jellemzői. Támasztószövet porccsontszövet testbeni helye, sejtjeinek, sejtközötti állományának jellemzői, működésük. sejt, szövet, nyálkahártya A szövetek testbeni helye szerepe A sejtek vérellátása a sejtek újraképződése A szövetek sejtjeinek, sejtközötti állományának megfigyelése, összehasonlítása, leírása. Oksági összefüggések felismerése, magyarázata. A valóság és a képi ábrázolás összevetése. Felismerés, elkülönítés, kiegészítés, csoportosítás. mb támasztó- és kötőszövetek A mozgás szolgálatában Izomszövetek közös sajátosságai. A sima-, a váz-, és a szívizom felépítése, testbeni helye, működésük hasonlóságai és különbségei. Az zom felépítése, vérellátása. sejt, szövet Mozgás Az izomszövet testbeni helye felépítése működése Az izomszövetek Az izomszöveteket felépítő izomsejt, izomrost megfigyelése, elemzése. Az izomszövetek összehasonlítása. Összefüggések magyarázata, bizonyítása. Megismert fogalmak mikroszkóp 53

10 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Sejtek, szövetek mikroszkópi vizsgálata Izomterhelés. energiaigénye vérellátása Izomcsoportok izomerő Szövetek vizsgálata. értelmezése. Felismerés, megnevezés, ábrázolás, kiegészítés, csoportosítás. Feladatértelmezés. Vizsgálódási sorrend betartása. Probléma-felismerés, -megoldás. Vizsgálódás tapasztalatainak értelmezése. A mikroszkópi kép ábrázolása. izomszövetek a kiválasztott vizsgálódáshoz szükséges eszközök, anyagok A BŐR ÉS A MOZGÁSSZERVRENDSZER Követelmény A tanulók tudják, hogy a bőr szervezetük első védelmi vonala, s e feladatot milyen szerkezettel végzi, ismerjék meg a bőr leggyakoribb kamaszkori elváltozásait és a tennivalókat, sajátítsák el a bőrápolás és az egészséges öltözködés ismereteit, ismerjék meg a mozgás szervrendszerének szerveit és a szervek szervrendszerben betöltött szerepét, értsék a mozgás során az izomzatban bekövetkező energiaváltozást, lássák a sport, a rendszeres mozgás és a megfelelő idejű és formájú pihenés jelentőségét a szervrendszer és az egész szervezet egészségének megőrzésében, tudják, milyen az egészséges testtartás, s ez váljék személyiségük jellemzőjévé, ismerjék meg a leggyakoribb mozgásrendszeri elváltozások okait, és igyekezzenek ezeket életvitelük során kiküszöbölni, sajátítsák el e két szervrendszerrel kapcsolatos elsősegély-nyújtási alapismereteket. Előzmény, kapcsolódás Egészségtan modul 6. A bőr működése, kamaszkori változásai; bőrápolás és kozmetika a kamaszkorban; a kamaszkori mozgásszervrendszer; a helyes testtartás. Biológia és egészségtan 8. A támasztó- és kötőszövetek. Izomszövet és hámszövet. Háztartástan 3. A család egészsége ápolt külső, személyi higiénia. Napirend, hetirend. Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A szervezet és a környezet határán A bőr mérete, szerepe. A bőr rétegei a hám, irha, bőralja szöveti felépítése, alkotói, függelékei. A hám és az irha kapcsolódása. A bőr védő, hőszabályozó, kiválasztó és érzékelő funkciója. sejt, szövet, szerv, szervrendszer A hám sejtjeinek újraképződése, színváltozásai a bőr hőszabályozása A bőr szöveti felépítése működése a hám-irha tapadási felületének nagysága kapcsolódás A bőrt felépítő szövetek jellemzőinek ismertetése, felépítésük és működésük összefüggéseinek bizonyítása. A bőr rétegeinek összehasonlítása. A felépítés-működés oksági összefüggéseinek magyarázata. Szövettani ismeretek alkalmazása. Kiegészítés, indoklás, felsorolás, rendszerezés. bőr hm. mikroszkóp hám irha kapcsolata, szőrszál, szőrtüsző 54

11 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei l Bőrelváltozások, bőrsérülések és tennivaló k Kamaszkori bőrelváltozások. Bőrkeményedés, fokozott izzadás, mitesszer, pattanás. Bőrelváltozások megelőzése, kezelése. Bőrsérülések. A sebellátás alapjai égés, forrázás, savak, lúgok hatása a bőrre, és az elsősegélynyújtás formái. sejt, szövet, szerv, szervrendszer Szerkezeti változás működésváltozás, pl. vérér átmérője hőleadás A bőralkotók A felépítés működés, működésváltozása bőrelváltozás tennivalók bőrelváltozások. összefüggéseinek A bőrelváltozások magyarázata. oka kezelési Felismerés. mód. Megnevezés. Egészséges Felsorolás. életmód Csoportosítás. megelőzés. Indoklás. Sebellátás gyakorlatai. mb bőr hm. bőrápolási anyagok, eszközök mb. Mozgásszervrendszerünk A csontváz A mozgásszervrend-szer szervei. A csontok alakja, nagysága. Csontkapcsolatok összenövés, varrat, porcos kapcsolódás, ízület. A testtájak legfontosabb csontjai. Fej arc, agykoponya. Nyak csigolyák. Törzs gerinc, mellcsont, bordák. Végtagok függesztő övek és szűkületek. A csontok változásai. A csont és A csont anyagai és a vázizom tulajdonságai. A csöves és lapos csontok szerkezete. Az inak helye, szerepe. A vázizom felépítése, működése. A feszítő és hajlító izmok működése. Az izom energiaigénye. Izomláz. A mozgás szerepe (edzés) a mozgásszervek egészséges működésében. mozgás szövet, szerv, szervrendszer szövet, szerv, izomláz Mozgás A csontok testbeni helye, kapcsolódása a mozgásban betöltött szerepe A csontok építőanyagainak, szerkezetének változása életvitel A feszítő, hajlító izmok működése izomláz bemelegítés A csontok felépítése, testbeni helye működése Az izmok működése energiaigény edzés Bemelegítés izomláz A szervek terhelése egészséges fejlődése A csontok alakjának, méretének megfigyelése, testtájak szerinti elkülönítése. A csontkapcsolódások összehasonlítása, ábrázolása. A felépítés működés összefüggéseinek bizonyítása. Felismerés, megnevezés, példák gyűjtése. A csontok szerkezetének megfigyelése, összehasonlítása. Oksági összefüggések magyarázata, példákkal való bizonyítása. Analizálás, szintetizálás, szabályalkotás a fogalom kialakítása során. Felismerés, megnevezés, összehasonlítás. 14 csontváz, csípőízület, izomember mb csontcsiszolat mb Mozgás, pihenés, egészség Az intenzív testmozgás hatása a testi és lelki folyamatokra. A pihenés formái alvás, relaxáció. mozgás, alvás, relaxáció, alvásszükséglet Terhelés szervrendszer fejlődése a szervezet egészségi állapota Mozgás Ábraelemzés. Problémafel ismerés, megoldás. Leírás. Összehasonlítás, csoportosítás. 55

12 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei n Az emberi test felépítése. A bőr és a mozgásszervrend -szer Az emberi testet felépítő anyagok, sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek. Az emberi test szövettípusainak jellemzői. A bőr felépítése, működése, kamaszkori változásai. A mozgásszervrend-szer és működése, gyakori elváltozásai. Elsősegélynyújtás. szervrendszerek működése. Testi folyamatok lelki egyensúly. Életkor alvásigény egészség. Szövetek, A szövetek, szervek szervek felismerése, jellemzésük, felépítése, összehasonlításuk. testbeni helye Oksági összefüggések működése magyarázata, példákkal A szervezet való bizonyítása. egészsége Felismerés, megnevezés, életmód időbeni magyarázatkészítés, orvoshoz fordulás ábrázolás, rendszerezés, eredményesebb, indoklás. gyorsabb gyógyulás A szervek használata (edzés) egészséges fejlődés mb mb A SZERVEZET ANYAGFORGALMA Követelmény A tanulók ismerjék a legfontosabb tápanyagokat, azok tulajdonságait és a szervezetben betöltött szerepüket, legyenek tisztában különböző népek (magyar, mediterrán) étkezési kultúrájával, étrendjével, értsék az étrendben tervezett változtatások fontosságát, sajátítsák el az egészséges táplálkozás szokásait, ismerjék az anyag- és energiaforgalom lebonyolításában részt vevő szervrendszerek felépítését és működését, lássák a szervrendszerek összehangolt a szervezet mindenkori igényének megfelelő működésének fontosságát, értsék az építő és lebontó folyamatok elválaszthatatlanságát, s arányaik meghatározó szerepét a szervezet állapotában, tudják példákkal bizonyítani a szerkezet-működés oksági összefüggéseit, ismerjék a rendszeres mozgás (sport) és a szervrendszerek edzésének fontosságát a betegségek megelőzésében, legyenek képesek ellenállni az alkohol és a cigaretta csábításának, tudják a vizsgálataik, kísérleteik során nyert tapasztalatokat értelmezni és ábrázolni (grafikon, diagram). Előzmény, kapcsolódás Kémia 7., 8. Táplálékok, tápanyagok; oldat, oldódás; néhány elem szerepe az élő szervezetben. Biológia és egészségtan 8. A sejt anyagai; az emberi test szövetei. Fizika 8. A nyomás. Társadalomismeret 6. Konyhakultúra, étkezési szokások. Társadalomismeret 8. Egészségügyi ellátás; a mentők munkája. Háztartástan 8. Táplálkozás, ételkészítés. Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 56

13 jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei l Táplálékok, tápanyago k Helyes táplálkozás. A szájnyílás tól a belekig A táplálék összetevői tápanyagok, salakanyagok. A legfontosabb szerves (fehérjék, szénhidrátok, zsírszerű anyagok) és szervetlen tápanyagok (víz, ásványi anyagok) tulajdonságai, a szervezetben betöltött szerepük. A járulékos tápanyagok egészséghatása. A táplálkozás szerepe, az egészséges táplálkozás ismérvei. A szervezet energia- és tápanyagszükséglete. A helyes tápanyagarányok és mennyiségek. Az ésszerű táplálkozási ritmus. A helytelen táplálkozási szokások kerülése. Táplálkozási, higiéniai tanácsok. Az emésztőrendszer részei, a tápcsatorna egymást követő szakaszai a belekig. A szervek testbeli és szervrendszerbeli helye. A legfontosabb szervek felépítése és működése, a tápcsatornában lejátszódó folyamatok. A táplálék átalakulása a tápcsatorna egyes szakaszaiban. élelmiszer, táplálék, tápanyag, salakanyag, építőanyag, fűtőanyag, járulékos tápanyag táplálkozás, táplálék, élelmiszer, tápanyag, energiaigény, tápanyagszükséglet táplálkozás, szervrendszer, szerv, szövet, nyálkahártya, emésztés, emésztőnedv A tápanyagok jellemzői szerepük a szervezetben (pl. a víz halmazállapota szállítóközeg, oldószer) A sejtek anyagai a szervezet tápanyagai A vitaminok oldódása raktározódása felvételük gyakorisága A vitaminok szervezetbeni mennyisége, aránya egészség, betegség A tápanyagok energiatartalma tápanyagszükségl et, tápanyagarányok Életkor fehérjeigény A tápanyagok mennyisége, arányuk testtömeg Változatos táplálkozás megfelelő tápanyagarányok helyes táplálkozási ritmus egészség Helytelen tápanyagarányok betegség A rágás, nyelés, emésztés A szervrendszer szerveinek egymásutánisága a folyamatok visszafordíthatatla nsága A szervek felépítése működése Fogtípusok alakja szerepük A táplálék felaprózódása A sejt anyagainak felidézése. A tápanyagok csoportosítása, összehasonlítása, szerepük leírása. Képelemzés. Az élelmiszerek csoportosítása vitamintartalom alapján. Felismerés, megnevezés, hibakutatás, azonosítás. Az energia- és tápanyagszükségletet befolyásoló tényezők felismerése. Az élelmiszerpiramis értelmezése. Ábrák megfigyelése, lényegkiemelés. A változatos és kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságának indoklása. Összefüggések megértése. Kiegészítés, rendszerezés, hibakeresés. Viszonyfelismerés (részegész). A szervek szervezetbeni helyének megfigyelése. A szervek szempontok szerinti jellemzése. Részfolyamatok elemzése, folyamatok összefüggő értelmezése. Összefüggések magyarázata, bizonyítása példákkal. Azonosítás, elkülönítés, megnevezés. különféle tápanyagokat (vitaminokat) tartalmazó élelmiszerek mb mb emberi torzó és szervei, fog, fogtípusok, nyelv, fejmetszet mb 57

14 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A belek alagútjain. A légzőrendszer A bélcsatorna elhelyezkedése, szakaszai, a részek jellemzői. A belekben lejátszódó folyamatok. A béltartalom minőségének és mennyiségének megváltozása. A máj helye és szerepe a szervezetben. A légzés lényege, jelentősége. A légzőrendszer egymást követő részei, elhelyezkedésük a szervezetben. A szervek felépítése és működése. A hangadás. A gázcsere fizikai és biológiai alapjai. tápanyag, salakanyag, széklet, emésztés, felszívódás légzés, légzőfelület, gázcsere, szervrendszer, szerv, szövet, nyálkahártya nagyobb felület jobb emésztés Táplálék + emésztőnedv keveredése emésztés hatékonysága Emésztőnedv (pl. gyomornedv) összetevői szerepük Emésztés, felszívódás A bélcsatorna hosszúsága elhelyezkedése a hasüregben Folyamatos epetermelés, szakaszos táplálkozás az epe tárolódása A zsírok aprózódása könnyebb lebontás A szervek felépítése működése A bélmozgás sebessége a béltartalom szervezetben töltött időtartama Bélmozgások tökéletesebb emésztés, felszívódás A hangképzés és a gázcsere Környezet szervezet (pl. oxigén tartalmú légkör oxigénes tápanyaglebontás) A szervek felépítése működése (pl. porcvázú, nyitott légutak akadálytalan levegőáramlás) Szervek egymást követő sorrendje folyamatok sorrendje Tájékozódás a hasüregben. Összehasonlítások (bélszakaszok, emésztőnedvek, mirigyek, folyamatok). A szervek szervrendszerként való együttműködésének felismerése. Folyamatok, összefüggések értelmezése. A béltartalom változásának felismerése. Szakkifejezések helyes használata. Szortírozás, hasonlóságok, különbségek keresése. Viszonyfelismerés (részegész). A szervek elhelyezkedésének megfigyelése. Ábraelemzés. Folyamatok, összefüggések értelmezése. Szervrendszerek együttműködésének felismerése. Szortírozás, megnevezés, bizonyítás. emberi torzó és szervei mb csontváz, emberi torzó, fejmetszet, gége, tüdő mb 58

15 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A légzés és az egészség A vér Keringési rendszer A légzésben részt vevő szervek, szerepük. A légzőmozgások, a be- és a kilégzés. A légzés megváltozása izommunka esetén. A rendszeres testedzés kedvező hatása a légzőrendszerre. A légszennyező anyagok és a dohányzás hatása a légzőrendszerre. A vérkeringési rendszer jellemzői. A vér mennyisége, tulajdonságai, alkotórészei. A vérnedv összetétele, szerepe. A vérsejtek száma, tulajdonsága, keletkezési helye, feladata. Vércsoportok. A vérátömlesztés lehetőségei, jelentősége. A szív elhelyezkedése, felépítése, részei. A szív működése. Az erek típusai, jellemzői, szerepük. A pulzus lényege, normálértéke felnőtt korban. A vérkör alkotórészei. A kis- és nagyvérkör útja a szervezetben. Anyagkicserélődés a vér és a légzés, légzőfelület, egészség, betegség keringési rendszer, zárt keringési rendszer, belső védelmi vonal, antigén, ellenanyag szívciklus, verőér, gyűjtőér, hajszálér, pulzus, vérkör, vérkeringés, nyirokrendszer, nyirok, szövetnedv Légzési gázok nyomáskülönbség e gázcsere A be- és kilégzés A mellhártya elhelyezkedése, felépítése szerepe. A rekeszizom helyzetváltozása a mellüreg térfogatváltozása nyomásváltozás a tüdőben Nyomáskülönbség levegőáramlás nyomáskiegyenlítődés Izommunka oxigénszükséglet Edzettség a légzés gazdaságossága Légszennyező anyagok, dohányzás betegségek Az anyagszállítás, ellenanyagtermelés, véralvadás A vörösvérsejtek felületnagysága oxigénszállítás A falósejtek önálló mozgása kórokozók felkutatása kórokozók bekebelezése Ellenanyagtermelés védelem A vércsoport A szívciklus szakaszai A szív és az erek felépítése működése A keringési szervek helye, felépítése a szervezetben betöltött szerepe Régi és új ismeretek szintetizálása. A légzés részfolyamatainak összekapcsolása. Szervrendszerek együtt működésének észrevétele. Oksági összefüggések meglátása. Rajzolvasás. Sorrend megállapítása, ismeretalkalmazás, kiegészítés. A zárt keringési rendszer jellemzőinek elkülönítése. A véralkotók megfigyelése, összehasonlítása. Folyamatok leírása, összefüggések felismerése. Csoportosítás, felismerés, kiegészítés, a sorrend megállapítása. A szív részeinek megfigyelése, működésének elemzése. Értípusok összehasonlítása. A szervek együttműködésének megláttatása. A kis- és nagyvérkör útjának elemzése, szerepének magyarázata. Vérkörök rajzolása. mb csontváz emberi torzó, szív mb 59

16 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei szervezet sejtjei, valamint a vér és a tüdő léghólyagjai között. A nyirokrendszer felépítése és működése. A nyirokkeringés A nyirok összetétele útja a szervezetben A vér- és nyirokkeringés összehasonlítása. A felépítés működés összefüggésének felismerése, példákkal való illusztrálása. Analízis, szintézis műveletének gyakorlása. Ábramagyarázat. mb Védekezés Belső környezet viszonylagos állandósága. A külső és belső védelmi rendszer felépítésének, működésének különbségei. A védettség formái. A védőoltások jelentősége. kórokozók, fertőzés, fertőző betegség, külső és belső védelmi rendszer, ellenanyag, immunrendszer, természetes és mesterséges, aktív és passzív védettség A belső környezet viszonylagos állandósága szabályozás Fertőzés, a megfelelő nyiroksejtek aktiválódása, immunválasz létrejötte A védővonalak felépítésének és működésének elemzése, összehasonlítása. Az oksági összefüggések felismerése, magyarázata. Immunitás (aktív, passzív) elkülönítése. Felismerés, megnevezés, ábra- és szövegértelmezés. mb A falósejtek mozgékonysága kórokozók felfedezése bekebelezés emésztés Védőoltás a betegség megelőzése l Vigyázz a szívedre! Megfigyel ések, vizsgálódások A vérkeringési rendszer gyakori betegségeinek (szívinfarktus, érelmeszesedés, trombózis) jellemző tünetei és következményei. A szívinfarktus feltételeinek kialakulását elősegítő kockázati tényezők okai, megelőzésük lehetőségei. A cigarettafüst károsító anyagai. A dohányzás okai és következményei. A legfontosabb elváltozások jellemzői. A passzív dohányzás veszélyei. szervrendszer, szerv, szövet, kockázati tényező (rizikófaktor) vérnyomás függőség, passzív dohányzás Szervi elváltozások betegségek Egészségtelen életmód kockázati tényezők növekedése betegség A betegség időbeni felismerése gyógyulás A nikotin, a szén-monoxid mérgező hatása szervezeti elváltozások Dohányzás betegségek Betegségtünetek, összefüggések felismerése, jellemzése, magyarázata. Megnevezés, csoportosítás, elkülönítés. A kátrány kimutatása, eredmények elemzése, magyarázata. Mondj nemet a dohányzásra megvitatása, példákkal történő illusztrálása, bizonyítása. Felsorolás, kiegészítés, megnevezés, elkülönítés. Feladatértelmezés, probléma felismerés, megoldás. Vizsgálódások tapasztalatainak értelmezése, mb a kiválasztott vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök a kiválasztott feladatok anyagai, eszközei 60

17 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A kiválasztá s Az anyagcsere A szervezet A kiválasztás lényege, a kiválasztórendszer szervei. A szervek száma, elhelyezkedése, felépítése, működése. A szűrlet és a vizelet keletkezése. A kiválasztás és a belső környezet állandósága. A vízháztartás egyensúlya. A szervezet és a környezet kapcsolata, az anyag- és energiaforgalom. A sejtanyagcsere útjai. Az építő és lebontó anyagcsere legfontosabb jellemzői, jelentőségük, egymásrautaltságuk. Az anyagcsere és az energiaforgalom összefüggése. A táplálék összetevői, a tápanyagok szerepe a kiválasztás, bomlástermék, szűrlet, vizelet, a vízháztartás egyensúlya táplálkozás, légzés, anyagszállítás, kiválasztás, anyag-, energiaforgalom, építő és lebontó anyagcsere A vizelet kialakulása, elvezetése, tárolása, leadása Nyomáskülönbsé g (hajszálerek tok) szűrés Az érgomolyagok száma az átáramló vér mennyisége + a szűrőfelület nagysága a szűrlet mennyisége Elvezetőcsatornák + hajszálerek anyagáramlás A szervek felépítése működése Nyomásnövekedé s vizelet összetételének változása A szervezet állapota a vizelet mennyisége Építő, lebontó anyagcsere Táplálkozás építő folyamatok Légzés, kiválasztás lebontó folyamatok Molekulaméret energiatartalom (energianyerés) Az anyagátalakítás iránya az energiaváltozás iránya Az építő, lebontó anyagcsere aránya mennyiségi változások A táplálkozás, következtetések megfogalmazása. Jegyzőkönyvkészítés. Balesetmentes eszközhasználat. A szervrendszer testbeni helyének megfigyelése. Viszonyfelismerés (rész egész). Szöveg- és ábraértelmezés. A folyamatok sorrendjének, egymásutániságának felismerése. Az ok-okozati kapcsolatok bizonyítása. Felismerés, megnevezés, elkülönítés. Környezet szervezet elválaszthatatlanságának bizonyítása. Az építő és lebontó folyamatok összehasonlítása, egymásrautaltságuk felismerése. Összefüggések magyarázata. Szöveg-, ábraértelmezés. Kiegészítés, jellemzés. Szövetek, szervek felismerése, felépítésük, csontváz, torzó, vese mb mb az eddig használt 61

18 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei n anyagforg alma szervezetben. Az egészséges táplálkozás ismérvei. Az emésztő- és a légzőrendszer, valamint a keringési és a kiválasztórendszer felépítése, működése. A vér és a nyirok jellemzői. A szervezet anyag- és energiaforgalma, a sejtanyagcsere. légzés, anyagszállítás, kiválasztás, sejtanyagcsere A szövetek, szervek felépítéseműködése A szervek testbeni helye a folyamatok sorrendje Életvitel egészségi állapot Testedzés, helyes táplálkozás betegségmegelőzé s működésük jellemzése. Ok-okozati összefüggések magyarázata. Szakkifejezések használata. Feladatmegoldás. eszközökből válogatva AZ ÉLETFOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ ÉRZÉKELÉS Követelmény A tanulók ismerjék az idegrendszer szerveződését, fő részeit központi, környéki szerveit; helyüket és felépítésüket, értsék az ingerület keletkezésének, vezetésének és átadásának menetét, legyenek képesek az idegélettani folyamatoknál a fizikai, kémiai ismereteiket alkalmazni, tudják a reflexív részeit, a feltétlen és a feltételes reflexek hasonlóságait és különbségeit, ismerjék a szabályozás alapelveit, tudják, hogy az akaratlagos működések szabályozását az agykéreg végzi, ismerjék a hormonális szabályozást végző mirigyek működését, lássák a hormonális és az idegi szabályozás különbségeit, értsék a szabályozás szerepét az alkalmazkodásban és a belső környezet viszonylagos állandóságának fenntartásában, ismerjék az érzékszervek felépítését és a bennük lejátszódó érzékelési folyamatokat, legyenek képesek az érzékszervi csalódások felismerésére, ismerjék az élvezeti és kábítószerek káros élettani hatását, s tudjanak ezek csábításainak ellenállni, törekedjenek pszichés egészségük megőrzésére, ismerjék Pavlov munkásságának lényegét. Előzmény, kapcsolódás Természetismeret 6. Fény, optikai eszközök, a szem. Biológia és egészségtan 8. Az emberi test szerveződési szintjei idegsejt, idegszövet, szerv, szervrendszer. Fizika 7. Elektrosztatikai alapjelenségek; feszültség. Háztartástan 8. Napirend, hetirend. Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Az idegsejtek felépítése és működése Az ingerlékenység alapvető életjelenség. Az idegrendszer alapegysége az idegsejt, részei, működése. Nyugalmi és ingerületi állapot, az ingerület vezetése, átadása. inger, ingerület, ingerlékenység, idegrost, idegszövet Az ingerület keletkezése, vezetése és átadása Az idegsejt alakja, felépítése Az idegsejt mikroszkópos vizsgálata. A nyúlványok különbségeinek megfigye-lése. A nyugalmi és az ingerületi állapot modellezése. Oksági összefüggések 62

19 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei Az idegrends zer felépítése és működése A vegetatív idegrends zer A velünk született reflexek Az idegsejtek típusai érző, mozgató, átkapcsoló. Idegszövetek szerveződése. A központi és a környéki idegrendszer szervei. A gerincvelő és az agyvelő részeinek (agytörzs, kisagy, köztiagy, nagyagy) helye, szerkezete és működése. Az idegek csoportosítása érző, mozgató, kevert. Agy- és gerincvelőidegek. A vegetatív idegrendszer felépítése és működése. A szervek kettős beidegzése. A szimpatikus és paraszimpatikus hatás. A szívműködés szabályozása. A reflexív részei, helyük a fájdalom- és a vegetatív reflexeknél. A feltétlen reflexek közös jellemzői. központi és környéki idegrendszer, receptor, dúcok, idegek, fehérállomány, szürkeállo-mány, agykéreg dúc, ideg, agykéreg, lebontó anyagcsere, építő anyagcsere, szinuszcsomó reflex, inger, receptor, ingerület, érzet működése Az ionösszetétel változása feszültségváltozás Magas energiaigény raktározásra képtelen sejt állandó vérellátás Az agyvelő, a gerincvelő szerkezete működése Agytekervények nagy felület az idegsejtek száma Érzékszerv érzőközpont érzet Mozgatóközpont akaratlagos mozgás Az agykéreg felépítése gondolkodás, alkotó tevékenység Szimpatikus hatás a szervezet erőinek mozgósítása Paraszimpatikus hatás a szervezet erőinek tartalékolása Kettős beidegzés a szervezet alkalmazkodása Tudat a belső szervek működése A fájdalomreflex, gyomor működését szabályozó reflex Károsító hatások védekező reflex Vegetatív reflex belső környezet állandósága A reflexközpont helye az ingerület tudatosulása feltárása. Elemzés, általánosítás, szabályalkotás. Megnevezés felismerés, ábrázolás. Ábraelemzés. A központi és a környéki idegrendszer összehasonlítása. Az agyvelő és a gerincvelő hasonlóságainak és különbségei-nek megállapítása. Az idegek csoportosítása. Összefüggések feltárása. Rendszerezés, felismerés, megnevezés. A szimpatikus, paraszimpatikus túlsúly elemzése az egyes életszituációkban. Logikai sorok összeállítása. Összefüggések magyarázata. Felismerés, megnevezés, rendszerezés. Ábraelemzés. A fájdalom- és vegetatív reflexek összehasonlítása. Analízis, szintézis, szabályalkotás. Oksági összefüggések magyarázata, bizonyítása. Reflexív ábrázolása, felismerés, megnevezés. mb agyvelő, gerincvelő szív gerincvelői reflex 63

20 Óra Tananyag A felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői összefüggések tevékenységei eszközei A tanult reflexek Mondj nemet a drogokra! Kamaszok, kapcsolat ok és kockázato k. A hallás és az egyensúly érzékelés A feltételes reflex kialakulása, idegrendszeri alapja. A feltételes reflexek jellemzői, jelentőségük. Pavlov munkássága. Az alkohol egészségkárosító hatásai. A kipróbálástól a függőségig. A lágy és kemény drogok legismertebb fajtái, hatásuk az ember szervezetére, személyiségére. A megelőzés módjai. Másokkal való kapcsolataink jelentősége. Önmagunk és mások elfogadása. A kockázatok felismerése és elkerülésének módjai. Az érzékszervek felépítése és működése. A külső, a középső és a belső fül részei, szerepük a hallás folyamatában. A csiga és a félkörös ívjáratok szerkezete, reflex, érzékelés Önérvényesítő viselkedés ismétlés! serdülőkori depresszió érzékszerv, érzékelés, segédberendezés, receptor, érzőideg A nyálelválasztás feltétlen reflexe, látás, ingertársítás, a feltételes reflex A feltétlen reflex érzékelés feltételes reflex Környezet feltételes reflex Tapasztalatok tanulás Környezet drogfogyasztás a szervezet egészsége Drogfogyasztás személyiségtorzulás bűnözés Drogkereskedele m egyéni és társadalmi veszélyessége Alkohol szervezet károsodása A döntéshozatali folyamat megismerése Szerepjáték drogok visszautasítása Igazi barátok tiszteletben tartják egymás igényeit Barátok közötti feloldódás, elfogadás iránti vágy vagy feltűnési vágy veszélyes, meggondolatlan cselekedetek Kölcsönös megértésen és odafigyelésen alapuló kapcsolatok megóvnak a kockázatoktól A hallás, egyensúlyérzékel és A hallószerv szerkezete működése Folyadék Kiselőadás Pavlov élete és munkássága. Ábraelemzés. A feltétlen és feltételes reflexek összehasonlítása. Következtetés. Idegrendszeri alapismeretek alkalmazása. Ábrázolás, rendszerezés. Szövegértelmezés, válogató és kritikai olvasás. Vélemények, esetek megvitatása. Következtetés, bizonyítás, cáfolás. Csoportosítás, rendszerezés. Drogellenes kiállítás szervezése. A drogambulancia munkájának megismerése. Felkészülés veszélyes helyzetek kezelésére. Szerepjáték. Önérvényesítő viselkedés fejlesztése problémamegoldással, okozati összefüggések tudatosításával. Empátiafejlesztő gyakorlat, kommunikációs játék páros megbeszéléssel. Ábraelemzés. Összefüggések feltárása, magyarázata. Bizonyítás, következtetés. Felismerés, megnevezés, rendszerezés. fül 64

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA, EGÉSZSÉGTAN 7-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 1 Ajánlás A biológia és egészségtan

Részletesebben

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam Biológia-egészségtan 7 8. évfolyam 1 Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Fejlesztési követelmények A tanuló legyen nyitott, tanúsítson

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége. 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége. 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Tanári kézikönyv Élõ környezetem Az ember szervezete és egészsége 8. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai

Részletesebben

Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam

Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam Biológia-egészségtan A változat 8. évfolyam Tematikai egység címe Szépség, erő, egészség A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandósága A fogamzástól az elmúlásig Összefoglalásra,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉTAN 7-8.OSZTÁLY 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Biológia. 8. évfolyam

Biológia. 8. évfolyam Biológia 8. évfolyam / MOZAIK Kiadó ajánlása/ Tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység címe Szépség, erő, egészség A szervezet anyag- és energiaforgalma A belső környezet állandóságának

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek

Részletesebben

BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM 1 A BIOLÓGIA ELŐZMÉNYEI A 7. évfolyamtól induló biológiai ismeretek alapozása már a környezetismeret 1-4. évfolyamán elkezdődik, majd a természetismeret 5-6. évfolyamának biológiai

Részletesebben

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT HELYI TANTERV: A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANTÁRGY NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 7-12. 7. ÉVFOLYAM A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 7. évfolyam 2 óra 72 óra A tematikai egységek áttekintő táblázata Tematikai egység

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva - egyre jobban megismerjék és megértsék az élő természet belső

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember a természetben KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben