1986, WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) WWF Registered Trademark owner

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1986, WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) WWF Registered Trademark owner"

Átírás

1 A WWF a világ legnagyobb nemzetközi, nem kormányzati természetvédelmi szervezete. Tagsága meghaladja a 4,7 millió fôt, nemzeti szervezet és képviselet 96 országban mûködik. A WWF küldetése, hogy megállítsa bolygónk élôvilágának pusztulását és olyan jövôt építsen fel, amelyben az ember harmóniában él a természettel. Fôbb célkitûzései: az élôvilág sokféleségének megôrzése, az erôforrások fenntartható módon történô hasznosítása, a környezetszennyezések csökkentése. 1986, WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) WWF Registered Trademark owner

2 A NYÍLT TERVEZÉS TAPASZTALATAI A RÁBA FOLYÓGAZDÁLKODÁSI PROGRAMBAN Szerkesztette: Bera Márta WWF Magyarország WWF-füzetek 25. Budapest, 2005

3 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönöm az Észak- és Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok munkatársainak, különösképp Lipovics Jánosnak, továbbá a WWF Magyarország lelkes önkénteseinek, Fülöp Juditnak, Szekeres Júliának és Tripolszky Saroltának a kiadvány készítéséhez nyújtott sokrétû segítséget. SZERKESZTETTE: BERA MÁRTA LEKTOROK: GADÓ GYÖRGY PÁL (NYELVI), DR. IJJAS ISTVÁN (SZAKMAI) FOTÓK: CÍMLAP: LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA SÁRVÁRON, KIS FERENC SZAKMAI FÓRUM SOBORON, HORVÁTH SZABOLCS NAPLEMENTE A RÁBÁNÁL, KIS FERENC A RÁBA TERV TÉRKÉPEN (KÖRMEND), ÉDUKÖVIZIG-NYUDUKÖVIZIG BELSÔ BORÍTÓ: TÔKÉS RÉCE, MÁTÉ BENCE HÁTSÓ BORÍTÓ: NAGY KÓCSAG (FELÜL), TÉLEN A JÉGEN (RÉTI SAS, SZÜRKE GÉM, DOLMÁNYOSVARJÚ) (KÖZÉPEN), BAKCSÓ (ALUL), MÁTÉ BENCE NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: AMBITUS GRAFIKAI STÚDIÓ KIADTA: WWF MAGYARORSZÁG, 1124 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI ÚT 78/B TEL: (1) , FAX: (1) ADÓSZÁM: SZÁMLASZÁM: RAIFFEISEN BANK: A KIADVÁNY AZ ÉSZAK- ÉS NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG EGYÜTTMÛKÖDÉSÉVEL ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. BUDAPEST, DECEMBER ISSN A KIADVÁNY ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA KÉSZÜLT.

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÔ 2 1. A RÁBÁRÓL A RÁBA AZ ÉVTIZED FOLYÓJA 3 2. AZ INTEGRÁLT FOLYÓGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE, ELÔNYEI ÉS HIBÁI AZ INTEGRÁLT FOLYÓGAZDÁLKODÁS MINTAPROGRAMJA RÁBA 5 FOLYÓGAZDÁLKODÁSI TERVEZET 2.2 A RÁBA FOLYÓGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS LÉPÉSEI Az alapadatok összegyûjtése, alapozó tanulmányok elkészítése A természetvédelmi és vízügyi feladatok szinkronizálása Az önkormányzati igények illesztése a vízügyi természetvédelmi alaptervhez A társadalom bevonása, a terv véleményeztetése A RÁBA FOLYÓGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS ÉS A NYÍLT ELJÁRÁS 11 TAPASZTALATAI 2.4 A FOLYÓGAZDÁLKODÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER FINANSZÍROZÁSI LEHETÔSÉGEK NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS PÉLDÁK A KÖVETENDÔ ÚT: A VÍZGYÛJTÔ-GAZDÁLKODÁS JOGSZABÁLYOK HARMONIZÁCIÓJA 15 UTÓSZÓ 15 FELHASZNÁLT IRODALOM MELLÉKLET 17 Rába folyógazdálkodási akcióterv (2003) 2. MELLÉKLET 17 A Rába folyógazdálkodási tervezés és a Víz Keretirányelv bevezetése során készült felmérések, tanulmányok (2005. június 30-ig elkészült tervrészek) 3. MELLÉKLET 19 A 2002-ben, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által a polgármesteri hivataloknak kiküldött kérdôívek értékelése 4. MELLÉKLET 19 A 2005-ben a WWF Magyarország által a polgármesteri hivataloknak kiküldött kérdôívek értékelése 5. MELLÉKLET 20 A 2005-ben a WWF Magyarország által kiküldött lakossági kérdôívek kiértékelése 6. MELLÉKLET 21 A nyílt eljárás során felmerült konfliktusos és konszenzusos pontok összefoglalása 7. MELLÉKLET 25 A Rába folyógazdálkodási terv létesítményjegyzéke a évi nyílt eljárás alapján 8. MELLÉKLET 30 Nemzetközi vízgazdálkodási példák 9. MELLÉKLET 33 Nemzetközi kitekintés 10. MELLÉKLET 34 Egyéb hazai tapasztalatok: A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének (VTT) társadalmi egyeztetése

5 BEVEZETÔ A folyóvizek évezredek óta nagy szerepet játszanak a Kárpát medence népeinek életében. Az iparosodás kezdete elôtt a folyók mentén sok elembôl álló, változatos gazdálkodás zajlott, amely alkalmazkodott a folyóvizek természetes változékonyságához, és nem törekedett a természeti adottságok gyökeres átalakítására. A belterjes mezôgazdálkodás elterjedése és a népesség növekedése azonban magával hozta a folyóvizek szabályozásának igényét is. Magyarországon a XIX-XX. században a folyókat hatalmas erôfeszítések árán gátak közé szorították, a mocsaras területeket lecsapolták. Az akkori folyószabályozásoknak napjainkig ható következményei vannak. Az árvizek ellen ma is folyamatos fenntartási munkákkal és idônként újabb szabályozó beavatkozásokkal kell védekezni, ami hatalmas ráfordításokat igényel az állam költségvetésébôl. A társadalmi igények azonban folyamatosan változnak, újakkal egészülnek ki, kielégítésük új tervezési eljárásokat, új mérnöki és ökológiai módszereket követel meg. Az Európai Unió elvárásainak megfelelôen a régi és új célkitûzéseket ma a folyó jó ökológiai állapotának biztosítása mellett kell elérni, a szükséges beavatkozások pedig csak széleskörû társadalmi támogatottság mellett hajthatók végre. Az új szemléletnek és követelményeknek köszönhetô, hogy sor került az integrált vízgyûjtô-gazdálkodás elméleti kidolgozására. A kiadvány célja, hogy rámutasson a szélesebb körû, több szempontot figyelembe vevô integrált vízgyûjtô-gazdálkodás szükségességére, egy közös tanulási folyamaton és hazai példákon keresztül bemutassa a Rába völgyében eddig még csak folyógazdálkodási szinten lezajlott tervezés tapasztalatait. Márkus Ferenc igazgató WWF Magyarország 2 Fotó: Máté Bence

6 1. A RÁBÁRÓL A Rába a Duna egyik jelentôs magyarországi mellékfolyója. Ausztriában a Stájer-Alpok keleti oldalán a Fischbachi-Alpokban 1200 m magasságban ered. A folyó Alsószölnökön éri el a magyar határt, és Szentgotthárd elôtt egyesül a nála kétszer nagyobb Lapincs folyóval. Kezdetben átlagosan 2,5 km széles völgyben kelet felé halad, majd Rábahídvégnél északi irányba fordulva jut el Sárvárig. Onnan északkeleti irányban a Kisalföldön át halad tovább, és Gyôrnél torkollik a Mosoni-Dunába. A folyó teljes hossza 287 km, amelybôl a hazai szakasz 216 km. A Rába vízgyûjtôjét kettévágja az osztrák-magyar államhatár, így annak mintegy egyharmada Ausztria, kétharmada Magyarország területére esik. fontos szerepet játszik a térség gazdasági életében, és sokrétû rekreációs lehetôségeket biztosít. 1.1 A Rába az évtized folyója A WWF Magyarország 2002-ben Az év folyója címmel programot indított, melynek célja a hazai folyók állapotának felmérése, természeti értékeik megismertetése, a problémák felderítése, valamint a megoldásukat szolgáló javaslatok és akcióprogramok kidolgozása. A WWF elsôként a Rábát választotta az év folyójának, majd nem sokkal késôbb szakmai partnerei kezdeményezésére, az Észak-dunántúli, valamint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságokkal közösen Az évtized folyója címet adták hazánk egyik legtermészetesebb állapotában megmaradt folyójának. Ezzel a gesztussal elindulhatott a több szervezet együttmûködésén alapuló program. A Rába vízgyûjtôje. Térkép: ÉDUKÖVIZIG A folyó Sárvár és Gyôr közötti szakasza (86 km) szabályozottnak mondható. Az országhatár és Sárvár közötti szakasza (130 km) többnyire ôsállapotú. Az utóbbi szakasznak mindössze 16%-a szabályozott, fôképpen a települések belterületén, a közlekedési mûtárgyak térségében, és a támfalak mentén. A víz átlagos sebessége 2-11 km/h, amely nagyban függ az ausztriai esôzésektôl és a hóolvadástól. A meder szélessége m, vízmélysége 1,0-2,5 m, a duzzasztómûvek elôtt eléri a métert. A Rába hazai szakasza zöld folyosóként köti össze az Ôrség és a Kisalföld eltérô jellegû, változatos tájait. A folyó mentén számos védett és fokozottan védett faj él (pl. vidra, magyar bucó, kis lile), sokhelyütt a megmaradt természetes vízi és vízparti növénytársulások teszik kiemelten értékessé a folyószakaszt. A táj arculatát meghatározó Rába A 2002-es Rába konferencián, a Rába, az évtized folyója cím bejelentésének alkalmából minden résztvevô Rába emlékplakettet kapott. Fotó:Bera János A Rába, az évtized folyója program keretében elôször az együttmûködô szervezetek tíz pontban határozták meg a legfontosabb tennivalókat. Ezen irányelvek alapján készült el a Cselekvési Program és az Akcióterv (1. számú melléklet). A Cselekvési Program 10 célterülete A folyó természetes állapotának megôrzése 1. Természetes folyószakaszok megtartása a jellemzô fauna és flóra megôrzésével 3

7 2. A folyó hosszirányú átjárhatóságának biztosítása, hallépcsôk kialakítása 3. Keresztirányú átjárhatóság biztosítása, mentett oldali területek, holtágak rehabilitációja 4. Ártéri és hullámtéri gazdálkodás illesztése az ökológiai folyosók biztosításához Gazdálkodás a vízkészletekkel, szükséges beavatkozások, kezelések 5. Vízminôség javítása, vízkészletek biztosítása 6. Árvízi biztonság megteremtése a természetes állapot fenntartása mellett 7. Mérnökbiológiai módszerek alkalmazása a szük séges folyószabályozási beavatkozásoknál A társadalmi igények illesztése a folyó adottságaihoz 8. Ökoturizmus feltételeinek megteremtése 9. Rekreációs célok összehangolása a folyó jó ökológiai állapotának elérésével A program kiterjesztése a vízgyûjtôre 10. A folyógazdálkodás kiterjesztése a vízgyûjtôre nemzetközi együttmûködéssel A program életképessége érdekében a legfontosabb feladat a megfelelô koordináció megszervezése volt. A Rába az évtized folyója program nem csak a kezdeményezô szervezetekre épül. Csak úgy lehet sikeres, ha egy-egy szakterületen belül több szervezet vállalja a közös célok eléréséhez szükséges feladatok megoldását. Ez egyrészt hatékonyabbá teheti a rendelkezésre álló közpénzek felhasználását, másrészt új források megszerzését is lehetôvé teszi. A távlati cél tehát az, hogy a Rába az évtized folyója program keretében a folyó vízgyûjtôjén mûködô szervezetek között érdemi szakmai-gazdasági-társadalmi együttmûködés valósuljon meg. Az évtized folyója a Rába, 2003 konferencián leplezték le a Rábát és térségét szimbolizáló Rábavölgy logót. Fotó:Bajnóczy Gabriella 4

8 2. AZ INTEGRÁLT FOLYÓGAZDÁLKODÁS TÖRTÉNETE, ELÔNYEI ÉS HIBÁI Az integrált folyógazdálkodás elméletének egyik leglényegesebb pontja, hogy a folyót és közvetlen környezetét nem pusztán az ember rövid távú igényeinek rendeli alá, hanem elismeri, hogy a folyóvíz és partja pótolhatatlan élettere a folyó menti élôvilágnak is. Az integrált folyógazdálkodás tehát a folyót olyan természeti erôforrásnak tekinti, amellyel a fenntarthatóság jegyében elôrelátóan kell gazdálkodni. A cél az, hogy a társadalmi és gazdasági igények figyelembe vétele mellett a folyószakaszok és folyóvölgyek vízháztartási és ökológiai állapota hosszú távon fennmaradjon. Ez csak úgy teljesülhet, ha a vízgazdálkodási beavatkozások várható hasznát már a tervezési folyamat során minden esetben összevetik azokkal a környezeti ártalmakkal (beszûkített hullámtér, medersüllyedés), amelyek a beavatkozások következményeként várhatóan jelentkezni fognak. Az integrált folyógazdálkodás, mint tervezési módszer három szempontból is lényeges változást jelent a folyószabályozáshoz, mint hagyományos mûszaki feladathoz képest: korszerû célkitûzéseit, fogalomrendszerét és elôírásait, amelyektôl még kisebb hatásterület esetén sem célszerû eltérni. 2.1 Az integrált folyógazdálkodás mintaprogramja Rába Folyógazdálkodási Tervezet A Magyar Kormány 2000-ben indította el folyógazdálkodási programját. A program célja az integrált folyógazdálkodás megteremtése és módszereinek kidolgozása. Az elsô folyógazdálkodási program Magyarországon a Rába-völgyben indult, melynek koordinációját és az alapterv elkészítését az akkori Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Vízkárelhárítási Fôosztálya vállalta. A minisztérium a munka kísérleti jellege miatt szükségesnek tartotta, hogy a területi érdekegyeztetésekkel párhuzamosan folyamatosan tájékoztassa a Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottságot, és a bizottságon keresztül a terv készítôi számára konzultációs lehetôséget teremtsen a további érintett minisztériumokkal. 1. A folyógazdálkodási terv egységesen vizsgálja az összefüggô vízrendszerek (folyóvölgy) területén a különbözô beavatkozásokat, és azok hatásainak összefüggéseit. Ennek elônye, hogy a teljes vízrendszer területén figyelembe veszi a beavatkozás jelentôs következményeit. 2. A természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok a tervezés alapvetô elemei. 2.2 A Rába folyógazdálkodási tervezés lépései A tervezés több évet felölelô, számos szereplôt megmozgató, összetett folyamat. A folyamat hat évének bemutatásakor a pozitív és negatív tapasztalatoknak egyaránt figyelmet kell szentelnünk. 3. A döntéshozatal elôkészítése a társadalom széleskörû bevonásával történik. A módszer az érdekellentétekbôl adódó feszültségek elfojtása helyett azok megismerésére és megegyezéses kezelésére törekszik. Napjainkban azonban már a folyógazdálkodási tervezés is elavultnak számít. A gondolkodást sokkal nagyobb területre, minden folyóvíz esetében a vízgyûjtôre kell kiterjeszteni. Ez az egyetlen út a minden szempontot figyelembe vevô tervezéshez; nem is beszélve arról, hogy az EU csatlakozás óta a Víz Keretirányelv alapelvként követeli meg a vízgyûjtô szintû tervezést. A Keretirányelv rögzíti továbbá a tervezés Fotó: Máté Bence 5

9 2.2.1 Az alapadatok összegyûjtése, alapozó tanulmányok elkészítése A folyógazdálkodás keretében a legidôigényesebb az elsô, vitára bocsátható alapterv elkészítése volt. Az elôkészítô munkák során a legtöbb problémát a vízgazdálkodási alapadatok hiánya jelentette. Nyilvánvalóvá vált, hogy megfelelô adatbázis hiányában nem csak a jelenlegi helyzet elemzése, hanem a lehetséges megoldási változatok kidolgozása is lehetetlen. Az alapadatok kiértékelése alapozó tanulmányok keretében történt (2. számú melléklet). Az elkészült alapozó tanulmányok célja, hogy vízgazdálkodási szempontból összegyûjtsék, és rendszerbe foglalják a folyó hidrológiai, hidraulikai, morfológiai jellemzôit és a folyót érô hatásokat. Sajnos a megalapozó tanulmányok nem tartalmaztak olyan fontos témákat, mint az ökológiai leltár, a tájhasználati lehetôségek elemzése, valamint a meglévô fejlesztési koncepciók vizsgálata. Az alapterv elkészítésekor nem állt rendelkezésre a VKI elôírásainak megfelelôen az elkészített elsô állapotértékelés, mely tárgyalja az emberi tevékenységek által okozott terhelések és hatásaik vizsgálatát is. Az alapadatok elemzésével párhuzamosan egy kísérleti szakaszon (Szentgotthárd-Csörötnek) a vízügyi igazgatóságok közremûködésével megindult a folyó menti igények felmérése és összegyûjtése. Sor került az elsô szakmai konzultációkra. Az elôzetes igényfelmérés legkedvezôbb tapasztalata az volt, hogy a tét nélküli, megelôzô egyeztetések lehetôvé tették a konfliktushelyzetek rugalmas megoldását. A résztvevôk nem a problémákat, hanem a megoldásokat keresték a saját gazdasági vagy jogi kereteiken belül A természetvédelmi és vízügyi feladatok szinkronizálása 2001-ben a már rendelkezésre álló felmérések lehetôvé tették, hogy a természetvédelmi és a vízügyi igazgatóságok megkezdjék az egyeztetéseket a Rábavölgy integrált folyógazdálkodási tervének kidolgozása érdekében. A két szervezet szakmai alapelveiben természetesen eltérô hangsúllyal szerepelnek az ökológiai és a vízgazdálkodási szempontok. Elsô lépésben tehát e két szervezet kereste meg azokat a megoldásokat, amelyek érdeksérelem nélkül mind a vízügyi, mind a természetvédelmi feladatok ellátását lehetôvé teszik. A Fertô-Hanság Nemzeti Park 6 Igazgatóság szakemberei megfogalmazták azokat a legfontosabb természetvédelmi szempontokat, amelyeket a folyógazdálkodási tervben érvényesíteni kívánnak. Hullámtér tavasszal (Uraiújfalu). Az egyik legnehezebb feladatnak az árvízvédelem és az ökológiai folyosók fenntartásának összeegyeztetése bizonyult. Fotó: Kis Ferenc A nemzeti park igazgatóság által megfogalmazott legfontosabb természetvédelmi szempontok: a kiemelt jelentôségû élôhelyek megôrzése a vízben élô szervezetek szabad mozgásának és terjedésének biztosítása, vagyis az ún. kékfolyosók folytonosságának megteremtése a vízhez kötôdô szárazföldi élôlények vándorlásának biztosítása, az ún. zöldfolyosók kijelölése, az ökológiai hálózat fenntartása az elpusztult és leromlott élôhelyek rehabilitációja A vízügyi igazgatóságok által megfogalmazott legfontosabb tervezési szempontok: árvizek biztonságos levezetése vízigények kielégítése vízkészletek védelme

10 A tervezési folyamat során a késôbbiekben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a környezetvédelmi feladatok megoldásának (illegális hulladéklerakók, vízszennyezés, stb.) Az egyeztetést a résztvevôk a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról szóló 46/1999 Kormányrendeletnek megfelelôen kezdték meg, ami eleve leszûkíti a tervezés térbeli kereteit. A jogszabály korlátozott célrendszere ráadásul jelentôsen eltér a Víz Keretirányelv általános céljaitól. Megvizsgálták a mértékadó árvíz levezetésének feltételeit, majd a lehetséges ökológiai folyosók kialakításának feltételeit és a természetvédelmileg értékes élôhelyeket. Az egyeztetések során kitûnt, hogy legnehezebben az árvíz levezetésének és az ökológiai folyosó biztosításának igénye egyeztethetô össze. Ezért egymás értékrendjének megismerése érdekében a felek kiemelten foglalkoztak az ökológiai hálózat szerepével és az árvizek levezetésének lehetséges módjaival a hullámtéri, ártéri területeken. A tervezôk az alapadatok és alapelvek lefektetése után elérkezettnek látták az idôt egy cselekvési program kidolgozására Az önkormányzati igények illesztése a vízügyi természetvédelmi alaptervhez Az egyeztetés 2002-ben folytatódott a Rába menti önkormányzatok bevonásával. Az egyeztetések során a tervezôk (Észak- és Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) tartották magukat ahhoz az alapelvhez, hogy az árvízvédelem és a természetvédelem a lehetséges mértékig prioritást élvez a területhasználatot illetôen, és ehhez kell illeszkednie az egyéb területhasználati elképzeléseknek. Természetesen az egyeztetések során a területhasználók igényei visszahathatnak a természetvédelmi és az árvízvédelmi beavatkozásokra. Az önkormányzatok részére a tervezôk kérdôívet állítottak össze (3. számú melléklet), melynek segítségével felmérték helyzetüket, elvárásaikat, igényeiket. A megválaszolt kérdôívek alapján, 5 helyszínen (Szentgotthárd, Körmend, Sárvár, Nick és Gyôr) közvetlen egyeztetés történt a természetvédelmi, a vízügyi és az önkormányzati szakemberek részvételével. Azokat az önkormányzatokat, amelyek az egyeztetésen nem jelentek meg, a tervezôk külön is felkeresték. A tárgyalások során minden önkormányzat az elôre kiküldött tervrészletek alapján ismerhette meg a folyóval kapcsolatos tervezett intézkedéseket. Felmerültek olyan települési igények is, melyek kielégítésének módjában az érintett szakemberek nem jutottak konszenzusra, de általában sikerült olyan megoldásokat találni, melyek mindhárom fél számára elfogadhatóak voltak. A fórum egyben lehetôséget teremtett olyan mûszaki megoldások kidolgozására is, amelyek lehetôvé teszik, hogy a települések által felvetett területhasználati igény se vízügyi, se természetvédelmi érdekeket ne sértsen. Az egyeztetéseket követôen a tervezett mûszaki javaslatokat 2003-ban egy alaptérképen tüntették fel. A természetvédelmi igények felvetése az egyeztetések során érdemi konfliktusokat nem okozott. Az ökológiai folyosó kialakítása ellen nem tiltakoztak az önkormányzatok, így várhatóan a készülô tervnek ez az eleme késôbb sem fog ellenállásba ütközni. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az ökológiai hálózatokra vonatkozó szabályozás még országos és helyi szinten is teljesen kidolgozatlan. A települések az egyeztetés során kinyilvánították, hogy igénylik az árvíz elleni védelem biztosítását. Az alapkoncepcióhoz illesztendô, legjellemzôbb helyi, önkormányzati igények az alábbiak voltak: a víziturizmus fejlesztése, kikötôhelyek kijelölése a talajvízszint helyreállítása jóléti célra hasznosítható vízfelületek kialakítása a folyóba bedôlt, a víziturizmust akadályozó fák eltávolítása a rendkívüli vízkivételek elleni tiltakozás (Balaton vízpótlása a Rábából) A társadalom bevonása, a terv véleményeztetése Ma már minden nagyszabású fejlesztési koncepció és program megvalósításának feltétele, hogy a döntéshozatalt a társadalom széleskörû bevonásának kell megelôznie. A nyílt tervezés során minden érintett szervezet számára biztosítani kell a programban való részvételt, hogy véleményüket és igényeiket megfogalmazhassák. Az idôben és célszerûen lebonyolított nyílt tervezés további elônye, hogy a területen élôk magukénak érezhetik a programot, ami egyrészt cselekvésre motiválja ôket, másrészt növeli a program támogatottságát és hatékonyságát. 7

11 A nyílt tervezés elméletben olyan folyamatot takar, ahol elôször a társadalom folyóval kapcsolatos véleményeinek, javaslatainak összegyûjtése és megvitatása a cél. Ezután következik az elhangzottak alapján a folyóra vonatkozó tervek elkészítése, majd nyilvánossá tétele és újbóli megvitatása, végül az eredményekre építve a minél szélesebb kör által elfogadható folyógazdálkodási terv kidolgozása. A nyílt eljárás alkalmat teremt a különbözô érdekekbôl fakadó igények megfogalmazására, egymás szempontjainak megismerésére. A társadalmi megmérettetés során a széleskörû felmérések ellenére számolni kell újabb igények megjelenésével is. A tervezôk feladata ebben az esetben annak megvizsgálása, hogy az újabb felvetést a többség támogatja-e, és a szakmai szervezetek is megvalósíthatónak tartják-e. A Rába esetében a gyakorlatban a nyílt tervezés nem a fenti sorrendben zajlott. Elôször a vízügyi ágazat szempontrendszere alapján megfogalmazott lehetôségekbôl álló terv készült el, majd azt módosították és egészítették ki a térség szakmai szervezetei, végül a civil szervezetek és a lakosság véleménye szerint. A Rába mentén az integrált folyógazdálkodási terv nyílt eljárását az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megbízásából a WWF Magyarország koordinálta. Bár a folyógazdálkodási tervezés folyamatában a vízgyûjtô szemléletû tervezést szem elôtt tartva a Rába egész vízgyûjtôjén, mind a négy érintett megye lakosai részt vehettek, a gyakorlati megvalósítás nehézségei miatt ez különbözô mélységben és leginkább a folyó menti régióban valósult meg. A nyílt eljárás legfontosabb elemei: A. A terv elsô, bemutatható változatának elkészítése B. Az érintettek azonosítása, adatbázis összeállítása C. A terv megismertetése az érdekeltekkel D. Vélemények és javaslatok összegyûjtése E. A beérkezett vélemények és új javaslatok összesítése F. Az új, módosított tervezet kidolgozása G. Az új tervezet megvitatása és a konfliktusmentes elemek elfogadása A Rába integrált folyógazdálkodási terv esetében a nyílt eljárás fenti elemei eltérô mértékben valósultak meg, elsôsorban az egyeztetés során felmerült különbözô késôbb részletezett nehézségek eredményeképpen. 8 A. A terv elsô, bemutatható változatának elkészítése A Rába integrált folyógazdálkodási terv készítôi az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A térképes anyag térinformatikai módszerekkel M=1: es méretarányban készült el a Rába teljes magyarországi szakaszára. A terv a folyóra, a hullámtérre és a közvetlenül csatlakozó területek problémáira adott mûszaki javaslatokat. A folyó vízgyûjtô területére a terv nem terjedt ki. Terjedelmi okok miatt (52 darab A3 lap) az elkészült térképes anyag áttekintése és kezelése komoly feladat volt. A teljes térképes anyag digitális formátumban a nyílt eljárás honlapján (www.rabavolgy.hu) vált elérhetôvé, ahol a keresést települések szerinti regiszter is segítette. B. Az érintettek azonosítása, adatbázis összeállítása A társadalom széleskörû bevonása a tervezésbe ma még újszerû megközelítésnek számít Magyarországon. Ezért az egyeztetésen résztvevô és kapcsolatot tartó személyek felkutatása és mozgósítása komoly kihívást jelentett a szervezôk számára. Az érdekeltek felderítéséhez a magyar ágazati közigazgatás, a civil szféra és a helyi viszonyok ismeretére egyaránt szükség volt. Sajnos egyes szervek saját kompetenciájukkal sincsenek teljes mértékben tisztában. A folyótól távolabb élô potenciális partnerek (például önkormányzatok) közül többen elhárították a folyamatban való részvételt, mondván, hogy ôket a Rába vízgazdálkodása nem érinti. Nem mindig sikerült ôket ennek ellenkezôjérôl meggyôzni, pedig nyilvánvaló, hogy a tervezett beruházások közvetve rájuk is hatással lehetnek. A WWF a folyógazdálkodási terv egyeztetése során az alábbi ágazatokkal vette fel a kapcsolatot: Közigazgatás (Rába menti települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelôségek) Vízügy (vízi társulatok, víz- és csatornamûvek, vízerômûvek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok) Természetvédelem (nemzeti parkok, civil szervezetek, arborétumok) Földmûvelésügy (megyei földmûvelésügyi hivatalok, agrárkamarák, falugazdászok, gazdálkodó szervezetek)

12 Vidékfejlesztés (térségfejlesztési társulatok, regionális fejlesztési tanácsok) Erdészet (állami erdészeti szolgálatok és gazdálkodó szervezetek, magán erdôtulajdonosok) Vadászat (vadászkamarák, vadásztársaságok) Halászat, horgászat (szövetségek, egyesületek) Turizmus (vízitúra szövetségek, tourinform irodák) Oktatás (egyetemek, fôiskolák, múzeumok) Minisztériumok (Folyógazdálkodási Tárcaközi Bizottság tagjai) C. A terv megismertetése az érdekeltekkel, tájékoztatás Az adatbázis felállítása után a terv minél szélesebb körû megismertetése volt a cél. A terv ebben az állapotában még munkaanyagnak számított, amit a részt vevô felek módosíthattak, kiegészíthettek. A szervezôk a tervet eljuttatták az adatbázisban szereplô szervezetekhez, és sokféle csatornán keresztül igyekeztek a lakosságot is elérni. Felhívásukban hangsúlyozták, hogy a Rába jövôjét meghatározó terv még nem végleges. Várják a lakosság véleményét, még új javaslatok is bekerülhetnek az anyagba. A honlapon a nyílt eljárás ideje alatt elérhetôvé vált a teljes térképes anyag, az írásos összefoglaló, valamint egy fogalomtár, amely a legfontosabb kifejezések magyarázatát tartalmazta. Ezen kívül felhívások hangzottak el a helyi rádiókban, televíziókban és újságokban. A WWF a lakosság bevonása érdekében minden Rába menti településen színes plakátokat helyezett ki Közös szó, élô folyó szlogennel, fôleg a polgármesteri hivatalokra koncentrálva. Az adatbázisban szereplô önkormányzatok és szakmai szervezetek részére a szervezôk postán juttatták el az anyagokat. Digitális formátumban (cd-n) a teljes tervdokumentációt megkapták, nyomtatott változatban pedig az írásos tervdokumentációt és a fogalomtárat. Az önkormányzatok a térképes dokumentáció azon lapjait, amelyek az ô területüket fedték le, színes nyomtatott formában is megkapták, így kifüggeszthették a polgármesteri hivatalukban. Az itt felsorolt sokszínû, sok elembôl álló tájékoztatás utólag is indokoltnak látszik, hisz a társadalom különbözô rétegeihez más és más módon lehet eljutni. A lakosság bevonása érdekében minden Rába menti településen színes plakátok hívták fel az emberek figyelmét a véleménynyilvánítás lehetôségére. Fotó: Tripolszky Sarolta Tájékoztató plakát a Rába menti lakossági fórumokról. D. Vélemények és javaslatok összegyûjtése A szervezôk a tervezet megismertetésével párhuzamosan arra is felhívták a helyi lakosság, és a szakmai szervezetek figyelmét, hogy számítanak a tervvel kapcsolatos véleményükre. Törekedtek tudatosítani az emberekben, hogy a nyílt eljárásban való részvétel alkalmat nyújt a tervezet és ezen keresztül saját jövôjük alakítására. A nyílt eljárást nagyban elôremozdította a helyi érdekképviseleti szervezetek aktív részvétele. Közülük is kiemelkedett a Rába Szövetség, amely 2003-ban azért jött létre, hogy megakadályozza, hogy 9

13 a Balaton vízpótlását a Rábából biztosítsák. A Szövetség célja a Rába menti települések és a Rábavölgy hatékony érdekvédelme. A gyakorlat igazolta, hogy a kisebb helyi szervezetek bevonása fontos eleme a folyógazdálkodási tervezésnek, mert leginkább ezek a szervezetek alkalmasak a hivatalos intézmények és a lakosság közötti kapcsolattartásra. Véleményük nélkül nem lehetett volna teljes a tervezési folyamat. A tervvel kapcsolatos vélemények megfogalmazására többször is alkalom nyílt. Egyrészt részletes kérdôívek készültek külön az önkormányzatok (4. számú melléklet) és külön a lakosság (5. számú melléklet) részére, másrészt lakossági fogadóórák és szakmai fórumok nyújtottak lehetôséget a nyílt, személyes érdekképviseletre, és találkozásra a terv készítôivel. A szakmai szervezeteket és önkormányzatokat megkeresô kérdôív összeállításakor a WWF szem elôtt tartotta, hogy mindenki teljes képet kaphasson a terv elemeirôl. Érdemes egy pillanatra idôben visszaugrani 2002-be, amikor az elsô kérdôíves felmérésre sor került. A 2002-es kérdôív tartalmában különbözött attól a kérdôívtôl, amit a WWF 2005-ben szerkesztett. Talán a legfontosabb, általánosan megfogalmazható tartalmi eltérés az, hogy a 2002-ben kiküldött, az ÉDUKÖVIZIG által szerkesztett kérdôív a vízügyi adottságok, víz okozta károk felmérését helyezte középpontba, míg a WWF 2005-ös kérdôíve a természet állapotában bekövetkezett változásokra, és az elérendô, kívánatos célállapotra helyezte a hangsúlyt Ezt egészítették ki a vízgyûjtô területre vonatkozó kérdésekkel. A 13 oldalas WWF kérdôív zárt (feleletválasztós) és nyílt (kötetlenül megválaszolható) kérdéseket egyaránt tartalmaz. Bár a nyílt kérdések feldolgozása sokkal idôigényesebb és nehezebb, de alkalmazásuk lehetôséget adott a szabadabb véleménynyilvánításra, ami lehetôvé tette az alaposabb problémafeltárást. A kérdések részben a meglévô problémák felmérésére, részben a lehetséges megoldások közötti választásra irányultak. Fontos megjegyezni, hogy a jövôben nyílt eljárás esetén mindenképp hasznos a jelenlegihez hasonló olyan kérdôív készítése, amely vízgazdálkodási, természetvédelmi és térségfejlesztési kérdéseket egyaránt tartalmaz. A megkeresés hatására számos szervezet eljuttatta a WWF-hez a Rába tervhez kapcsolódó tanulmányait, koncepcióit. Az összesítés során az ezekben foglaltakat is figyelembe vették a szervezôk. A helyben élôk öt helyszínen lakossági fogadóórák keretében a tervet jól ismerô szakemberekkel 10 konzultálhattak. Az ugyancsak öt helyszínen szervezett szakmai fórumokra a postai értesítésen kívül személyes telefonos megkereséssel is felhívták az érdekeltek figyelmét a szervezôk. A lakossági fogadóórák lehetôséget biztosítottak a tervek és elképzelések egyeztetésére, Sárvár Fotó: Kis Ferenc Szakmai egyeztetô fórum Soboron. Fotó: Horváth Szabolcs E. A beérkezett vélemények és új javaslatok összesítése A lakossági fogadóórákon és a szakmai fórumokon elhangzott véleményeket jegyzôkönyvezték. A jegyzôkönyvek alapján több konfliktus is kirajzolódott a folyó és a part menti területek használatával kapcsolatban. A kérdôíveket a 75 Rába menti önkormányzat csaknem fele töltötte ki és jutatta el a WWF-hez. A megkeresett szakmai szervezetek közül 40 válaszolt

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI A VÍZ KERETIRÁNYELV TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI Írta dr. Ambrus András (FHNPI) Csörgits Gábor (KvVM TvH, KGI) dr. Fülöp Sándor (EMLA) Havasné Szilágyi Eszter (KvVM) Kis Ferenc (WWF Magyarország) Kiadja

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002.

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002. A JÖVŐ NEMZEDÉKEK KÉPVISELETE JELENTÉSE III. 2002. A Jövő Nemzedékek Képviseletének első és második jelentése letölthető a Védegylet honlapjáról, a http://www.vedegylet.hu címről, valamint nyomtatott formában

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS ASZÁLYKEZELÉSRŐL NEM A VÍZ NEMLÉTE A BAJ, DE AZ, HOGY OTT NINCS ELÉG VÍZ, HOL KELLENE, MIDŐN OTT, HOL SEMMI HASZNA, ELÉG TÁN MÉG SOK IS VAN (GR. SZÉCHENYI) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL,

Részletesebben

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában

Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában TÁJÉKOZTATÓ Magyarország VízgyûjtO-gazdálkodási TervérOL Feladatok a vizek és vizes élôhelyek védelmében, valamint a fenntartható vízgazdálkodás megvalósításában Készült Magyarország Vízgyûjtô-gazdálkodási

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. Budapest 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv Budapest 2015. július 30. 1 Tartalom 1 A KJT háttere... 4 1.1 A KJT célja... 5 1.2 A KJT készítői... 5 1.3 A KJT ágazati és területi hatásköre... 5 2 A tervezési kontextus... 6 2.1 Módszertan...

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa. Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003.

Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa. Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003. Sikeres és sikertelen tapasztalatok az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének megvalósításában: a németországi példa Tomcsányi Zsófia CEEWEB 2003. Budapest Köszönetnyilvánítás...3 Rövidítések, kifejezések...4

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 1. melléklete: A biológiai sokféleség megőrzésének stratégiája Bevezetés... 2 A biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezmény haza

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014

SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 SZAKDOLGOZAT Kenéz Timea 2014 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A természetvédelmi területek látogatói marketingjének teljesítmény- és hatásvizsgálata Konzulens:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga

MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE. Az országos terv háttéranyaga A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása MAGYARORSZÁG VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVE Az országos terv háttéranyaga Közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 1 Bevezetés Jelen dokumentum

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30.

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja A program tartalma, alprogramok Európai Duna Régió Stratégia EDRS I. A dunai térség biztonságának erősítése országon belül és határokon

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

VÍZGAZDÁLKODÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 181 VÍZGAZDÁLKODÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Glatz Ferenc (MTA Társadalomkutató Központ) 1 Vezetõi összefoglaló 1. A víz: 2008 2009 A 2008. évben a víz szerepe a világgazdasági és természeti válságok következtében

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI

NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány NATURA 2000 ELMÉLETI ALAPJAI ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEI Készítette: Tompa

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART

2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-20 ALSÓ-TISZA JOBB PART alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terv tervezetéhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON

AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELEM HELYZETE ÉS KOMMUNIKÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben