Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről"

Átírás

1 Tájékoztató a szakmenedzser-képzés szakdolgozati követelményeiről A Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszéke figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait a felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatban az alábbi követelményeket írja elő. I. A szakdolgozat célja A szakdolgozat elkészítésével a hallgatók bizonyosságot adnak arról, hogy a választott témakör önálló kidolgozásával képesek szintetizálni mindazon elméleti és gyakorlati ismereteiket, amelyeket a tanulmányi idejük alatt sajátítottak el. A szakmai vizsgán megvédendő szakdolgozatban a tananyagra és a szakmai gyakorlaton tapasztaltakra alapozva kell a témával kapcsolatban hozzáférhető szakirodalmat és adatbázist feltárni, majd feldolgozni, egyszerűbb elemzéseket alkalmazva törekedni az önálló értékelés véleményalkotás megfogalmazására. Nem fogadható el olyan szakdolgozat, amely csupán leíró jellegű állapotfelvétel, vagy a források, és a szakirodalom megismétlése, másolása. Az értékelési szempontokat a 2. számú melléklet tartalmazza. II. A szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos teendők és határidők A hallgatót a Turizmus Tanszék tájékoztatja a szakdolgozat javasolt témaköreiről és eljuttatja hozzá a szakdolgozati jelentkezési adatlapot (lásd 1.számú melléklet). A hallgató miután kiválasztotta a számára megfelelő témakört, és ezen belül leszűkítette azt egy szakdolgozati munkacímre, a rendelkezésére bocsátott szakdolgozati adatlapot kitöltve, aláírva legkésőbb október 15-ig leadja a képzés helyszínén az intézeti titkárnak egy kb. két oldal terjedelmű TÉMAVÁZLATtal együtt, mely alapján a Turizmus Tanszék a választott témától függően október 30-ig kijelöli a hallgató konzulensét. A TÉMAVÁZLATBAN a hallgató kifejti a témaválasztás személyes okait, bemutatja a feldolgozni kívánt probléma szakmai jelentőségét, megpróbálja lehatárolni a vizsgálat térbeli, időbeli vagy egyéb kiterjedéseit, legvégül vázolja a leendő szakdolgozat főbb fejezetcímeit. A témavázlat elkészítésének elsődleges célja, hogy a hallgató a szakdolgozatírás első fázisának lezárásaként pontosan lássa, milyen nehézségekkel áll szemben, milyen keretek között tudja a munkát tovább folytatni, a felvállalt szakdolgozati téma valóban kidolgozható-e a leadási határidőre. A benyújtott témavázlatot a tanszék ellenőrzi, amelynek eredményéről - probléma felmerülése esetén - a hallgatót értesíti. Konzulens olyan tanár lehet, aki bármely szakmai tárgyat tanít (tanított) és vállalja a konzulensi teendőket. A konzulens lehet nem a képző intézményben, vagy a Turizmus Tanszéken dolgozó szakember is. A hallgató a konzulenssel, előre egyeztetett időpontokban a leadási határidőig legalább három alkalommal kozultálni köteles, mely alkalmakat a konzulens a hallgató szakdolgozati adatlapján aláírásával igazolja. A szakdolgozat benyújtásának határideje: április 15. Ha az adott nap nem munkanap, akkor a következő munkanap értendő a határidő alatt. Bármelyik határidő elmulasztásának következményeként, a hallgatónak késedelmi díjat kell fizetnie. (Lásd a Szabályzat a KJF hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről c. SZMSZ-mellékletet). A szakdolgozat leadásának határideje max. 5 munkanappal meghosszabbítható késedelmi díj befizetése ellenében. (Lásd a Szabályzat a KJF hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről c. SZMSZ-mellékletet) -1-

2 III. A szakdolgozat felépítése, tartalmi fejezetei A szakdolgozat a következő tartalmi egységekre (fejezetekre) tagolódik: 1. Fejezet: Problémafelvetés A szakdolgozatban vizsgált probléma világos és szabatos kifejtése, a vizsgálat céljainak megfogalmazása. 2. Fejezet: A vizsgálat elméleti háttere A vizsgált témával kapcsolatos szakirodalom bemutatása 3. Fejezet: A vizsgálat és eredményei Ebben az elemző főfejezetben kerül sor a téma vizsgálatának részletező bemutatására. 4. Fejezet: Összegzés A vizsgálat problémafelvetésének, céljainak, elméleti hátterének valamint legfontosabb eredményeinek a tézisszerű összefoglalása. 5. Fejezet: Felhasznált irodalom (minimális terjedelem: 1 oldal) A fejezet a szakdolgozatban valóban felhasznált szakirodalom valamint más jellegű források tételes és alfabetikus felsorolására szolgál. 6. Fejezet: Mellékletek Amennyiben a téma kifejtése megkívánja, a szakdolgozat melléklettel és illusztrációval egészíthető ki. IV. A szakdolgozat formai követelményei A kötés sorrendje: Kötéstábla, Címlap, Tartalomjegyzék, Tartalmi fejezetek, Kötéstábla fekete kötés, rajta szöveg, feliratai: Szakdolgozat (középre felül), Év (balra alul), Szakdolgozat készítőjének neve (jobbra alul) Címlap feliratai: Szakdolgozat címe (középre felül), Szak megnevezése (balra alul), Képző intézmény neve: Kodolányi János Főiskola (balra alul), Képzés helyszíne, pl.: Budapest, a szakdolgozat beadásának éve, pl.: 2007 (balra alul), a szakdolgozat készítőjének neve (jobbra alul), Konzulens:... (jobbra alul) Szövegoldal: (ca karakter) Margók: balodali max. 4,5 cm, jobboldali max 3 cm, felső max. 3 cm, alsó max. 3 cm. Betűtípus: Times New Roman vagy Arial Betűméret: 12 (a fejezetcímek betűmérete 14, 16, 18). Sortávolság: 1,5 Oldalszámozás: Arab számokkal A fejezetek tagolása: numerikus: Pl. 1. Magyarország idegenforgalma 1.1. Budapest idegenforgalma 1.2. A vidék idegenforgalma 2. Európa idegenforgalma 2.1. Dél-Európa idegenforgalma Spanyolország és Portugália Olaszország Görögország 2.2. Észak-Európa idegenforgalma Lábjegyzetek: 10-es betűnagysággal, mindig az adott oldalon -2-

3 Hivatkozások - a szövegben való hivatkozás után zárójelbe tesszük a szerző nevét, keresztnevének rövidítését, az idézett mű megjelenési évszámát (ezért csak ennyit, mert a mű pontos bibliográfiai adatai a tartalomjegyzékben találhatók meg). Például: (Tudós B. 1999). A szakdolgozatban háromfajta hivatkozást lehet alkalmazni. Szó szerinti hivatkozás: Ebben az esetben a hivatkozott szöveget idézőjelbe kell tenni, a zárójelben szerepel a szerző vezetékneve, a megjelenés évszáma, az egy vessző követi, majd az idézett oldalszáma, amit ponttal zárunk le. Például: A turizmus napjaink húzóágazata (Tudós 1999, 14.). Tartalmi hivatkozás: Ebben az esetben mások gondolatait, megállapításait nem szó szerint, hanem saját szavainkkal adjuk vissza. A hivatkozás azonban most is szükséges, hiszen nem saját gondolatainkról van szó. Ezért a hivatkozásnál a zárójelben nem írjuk ki az oldalszámot. Például: A vendégszeretet a magyar turizmus igaz motorjává vált (Tudós 1999). Statisztikai adatok, táblázatok, diagramok hivatkozása: A statisztikai adatok közlésének akkor van értéke, - és ezt kívánja a szakmai tisztesség is, - ha azok mindenki számára ellenőrizhetőek. Ezért minden számszerű adatközlést hivatkozással kell ellátni, még abban az esetben is, ha általánosan közismert számadatról van szó. Például: Magyarország népessége 10,7 millió (KSH 1999, 12.) Felhasznált irodalom - a felhasznált irodalom listáját a következő formában kell közölni: Könyv esetében: Szerző neve, keresztneve rövidítéssel, külföldi szerző esetén a vezeték és keresztnév közé vesszőt teszünk, évszám ponttal, a mű címe, ha sorozatról van szó, akkor a sorozat címe és a kötet száma, a kiadó neve, a megjelenés helye. Például: Tudós B Az idegenforgalom titkai. Jó Kiadó, Budapest. vagy: Klug, W Die Geheimnisse des Tourismus. Gut-Verlag, Berlin. vagy: Tudós B Az idegenforgalom titkai. Turizmusgazdaságtani Tanulmányok 3, Jó Kiadó, Budapest. vagy: Klug, W Die Geheimnisse des Tourismus. Studien zur Tourismuswirtschaft Band 3, Gut- Verlag, Berlin. Amennyiben a tanulmány egy tanulmánykötetben szerepel: Például: Buta K Magyarország idegenforgalma. In: Tudós B. (szerk.): Az idegenforgalom titkai. Jó Kiadó, Budapest, vagy Dumm, K Tourismus in Ungarn. In: Klug, W. (Hrsg.): Die Geheimnisse des Tourismus. Gut- Verlag, Berlin, Folyóiratban szereplő cikk esetén: Szerző neve, keresztneve rövidítéssel, külföldi szerző esetén a vezeték és keresztnév közé vesszőt teszünk, évszám ponttal, a cikk címe, a folyóirat neve, évfolyama, zárójelben az adott évben megjelent száma, majd kettős pont után az oldalszámok. Például: Tudós B Budapest idegenforgalma. Idegenforgalmi Értesítő 22(4): World Wide Web-ről származó információ esetén: A szervezet neve, zárójelben az évszám, amely jelzi, hogy mely évben ellenőriztük az adatot, majd a pontos link. Például: WTO (1998) -3-

4 V. A szakdolgozat benyújtásának formai követelményei A szakdolgozatot a következő módon kell leadni: elektronikus formában (DigiDok rendszerbe feltöltve) egy példányban CD-re, vagy DVD-re kiírva megfelelő borítóban (boríton bal felső sarokban Kodolányi János Főiskola, középen szakdolgozat felirat, középen alul hallgató neve, alatta képzés kódja, alatta dátum), két példányban hagyományos, nyomtatott fűzött formában. A elektronikus formájú szakdolgozatokat a hallgatók töltik fel a főiskola erre kialakított internetes DigiDok (http://digidok.kodolanyi.hu vagy felületére, ahol egy adatlap pontos kitöltésével, majd kinyomtatásával igazolják a sikeres feltöltés tényét. Az igazolást a nyomtatott példányokkal együtt kell leadni (lásd. 3. számú melléklet) Elektronikus formai követelmények: A szakdolgozat tartalmi része (mellékletek nélkül) egy állományú,.doc (Word) formátumban írt dokumentum. File név a szakdolgozat címe legyen. A mellékleteket külön file-ként kell szerepeltetni úgy, hogy azok a szakdolgozatban jelölt helyhez egyértelműen köthetők legyenek. A file név egyértelműen tükrözze a melléklet számát (pl. 1_sz_melléklet.xls). A mellékletek MS Office programok által kezelhető formátumúak legyenek. Több file feltöltése esetén, a dokumentumok sorrendjét a szakdolgozat felépítésének megfelelően kell meghatározni, mert a feltöltés végeztével a file-okat egy dokumentumba rendezik. A feltöltés végeztével a szakdolgozat dokumentumai már nem módosíthatók! A szakdolgozat leadásakor mellékelni kell a konzultációs listát tartalmazó jelentkezési lapot. A jelentkezési lap nem a szakdolgozat része, ezért nem kötendő be. A szakdolgozat tartalmi fejezeteinek terjedelme: minimum 20 és maximum 40 oldal. VI. Szakdolgozatok zárt kezelése A szakdolgozót segítő cég kérheti a dolgozat zárt kezelését, azzal a céllal, hogy az abban közölt adatok ne kerüljenek nyilvánosságra. A zárt kezelés minden szakdolgozattal kapcsolatban álló személyt érint (tanszékvezető, konzulens, opponens, könyvtár, szakdolgozó stb.). Zárt kezelést az erre kialakított nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni (lásd. 4. számú melléklet), melyet a témavázlat leadási határidőig kell leadni. A zárt kezelésű szakdolgozatok elektronikus példányát CD-n kell leadni (a szakdolgozat tartalmát nem kell a DigiDok felületre feltölteni, de az ott található adatlap kitöltése és kinyomtatása számukra is kötelező!!!. Ezek megkülönböztető jelet kapnak, a könyvtáros azokat külön tárolja. A könyvtári katalógusban a zárt kezelésű szakdolgozatok bibliográfiai adatai is szerepelnek DT megkülönböztető jelzéssel. -4-

5 VIII. Szakdolgozat javasolt témakörei Idegenforgalmi szakmenedzser Célszerű az adott témakörön belül olyan kérdéssel foglalkozni, amelyben a hallgató személyes tapasztalatokkal rendelkezik, amelyhez tud adatokat, információkat gyűjteni, amelynek feldolgozása nem okoz különösebb nehézséget. Nem javasoljuk például olyan ország turizmusának a feldolgozását, amelyben nem járt, de olyan belföldi térségét sem, amelybe biztosan nem fog eljutni a szakdolgozat elkészítésének időszakában. 1. A belföldi és a külföldi turizmus konfliktusa egy magyarországi településen, térségben. 2. A bor és a gasztronómia szerepe a magyar turizmus fejlesztésében 3. A falusi turizmus bemutatása néhány szabadon választott magyar település tekintetében. 4. A falusi turizmus és a bioenergia-felhasználás alkalmazásának összekapcsolási lehetőségei Magyarországon 5. A falusi turizmus és a gasztronómia kapcsolata / tájegységenként/ 6. A gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. 7. A globalizáció jelei Magyarország idegenforgalmában. 8. A hazai erdei iskolai kínálati piac összehasonlító elemzése 9. A Kárpát-medence egészségturizmusában számottevő szerepet játszó település komplex idegenforgalmi értékelése. 10. A kereskedelmi szálláshelyek személyi állományának mennyiségi és minőségi változásai 1990-től napjainkig. 11. A kisvasutak szerepe az idegenforgalomban 12. A kongresszusi turizmus feltételei és működése egy szabadon választott településen keresztül. 13. A kultúra és a turizmus kapcsolata, a kultúra, mint turisztikai termék vizsgálata 14. A kulturális turizmus vonzerőinek idegenforgalmi értékelése egy szabadon választott településen vagy térségben. 15. A magyar lakosság szabadidő-mérlege, ennek szerepe a turizmusban 16. A mozgáskorlátozottak esélyei a turizmusban. 17. A népzene és a néptánc szerepe és jelentősége az ifjúság nevelésében és a szabadidő eltöltésben 18. A passzív sport turizmus előnyeinek és hátrányainak vizsgálata 19. A sport és a rekreáció szerepe az idegenforgalomban 20. A szállodai animáció szerepe a hazai szolgáltatási piac fejlesztésében 21. A szállodákban előforduló etikett és protokoll elvárások komplex vizsgálata 22. A társadalmi és a civil szféra szerepe a turizmus fejlesztésében 23. A testvérvárosi kapcsolatok turisztikai hatásának bemutatása. 24. A turisztikai témájú szaklapok és magazinok bemutatása, elemzése. 25. A turizmus és a közbiztonság kapcsolata. 26. A turizmus hatása a foglalkoztatásra. 27. A turizmus szociálpszichológiája. 28. A turizmuspolitika hatása egy szabadon választott termék, térség, település vonatkozásában. 29. A vállalkozások, szervezetek által vásárolható és kedvezményesen elszámolható utazási csekkek szerepe a belföldi turizmusban 30. A vasúti közlekedésre épülő turizmus vizsgálata, fejlesztésének lehetőségei egy választott régióban. 31. A víziturizmus helyzete bármely hazai álló vagy folyóvíz tekintetében. 32. A zöld turizmus lehetőségei Magyarországon, elképzelések valóra válthatósága (konkrét példán keresztül) 33. Az etnoturizmus lehetőségeinek bemutatása és elemzése egy adott térségben 34. Az idegenforgalmi információs irodák működésének tapasztalatai egy választott helyen 35. Az ifjúsági turizmus helyzete, lehetőségei egy régióban -5-

6 36. Az ökoturizmus vizsgálata egy magyar Nemzeti Parkban vagy Tájvédelmi Körzetben. 37. Az önkormányzat szerepe a falusi turizmus fejlesztésében (egy konkrét példa alapján) 38. Az utazási trendek változásai az elmúlt 5 évben. Tanulságok Magyarország számára. 39. Egy idegenforgalmi régió, megye, település turisztikai marketing tevékenységének kritikai elemzése, javaslattétel a jobbítására. 40. Egy konkrét aktív holiday program eladhatósága, megszervezése, lebonyolítása a belföldi turizmus kínálati piacán 41. Egy magyarországi borvidék turizmusának bemutatása és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. 42. Egy szabadon választott internetes turisztikai információszolgáltatás kritikai elemzése. 43. Egy szabadon választott kontinens, ország-csoport, ország (hazánk kivételével) turizmusának főbb trendjei az elmúlt évtizedekben. 44. Egy szabadon választott terület (régió, térség, település) kereskedelmi szálláshely-potenciáljának kritikai elemzése. 45. Egy szabadon választott világörökség turisztikai potenciáljának komplex bemutatása. 46. Egy turisztikai vállalkozás marketingterve (Utazásszervező, kereskedelmi szálláshely, üdülőklub vagy üdülőfalu). 47. Egy turisztikai vállalkozás működésének kritikai elemzése és fejlesztési javaslat (Utazásszervező, kereskedelmi szálláshely, üdülőklub vagy üdülőfalu!). 48. Egy utazási iroda szabadon választott tevékenységi körének elemzése. 49. Esküvőszervezés, mint a rendezvényszervezés virágzó ága Magyarországon 50. Hasonló profilú turisztikai vállalkozások internetes bemutatkozásának összehasonlító elemzése. 51. Hazai szállodák vendéglátóegységeiben kínált italok (márkák) és eredetük (előállításuk helyének) területi elemzése 52. Idegenforgalmi, és idegenforgalommal rokon kiállítások szerepe a turisztikai marketingben. Utazás kiállítás, vagy egyéb idegenforgalmi kiállítás ismertetetése, elemzése. 53. Ifjúsági szabadidő eltöltési szokások vizsgálata 54. Incentive turizmus jellegzetességei, piaci lehetőségei Magyarországon. A kínálati paletta bemutatása egy, vagy több konkrét incentive utazáson keresztül. 55. Kalandturizmus Magyarországon 56. Magyarországi kempingszálláshelyek kínálatának összehasonlító elemzése 57. Magyarországi skanzenek összehasonlító elemzése, szerepük a turisztikai kínálatban 58. Nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvények összehasonlító elemzése 59. Nemzetiségi települések turisztikai fejlesztési lehetőségei (konkrétan) 60. Nemzetközi sztenderdek jelentősége a franchise rendszerben üzemelő szállodáknál 61. Ötcsillagos szállodák Front Office rendszerének összehasonlító elemzése 62. Szabadidő eltöltési szokások városon és falun 63. Szabadidő és rekreáció egy választott településen 64. Szervezett szabadidősport Magyarországon 65. Szubkultúrák és szabadidő eltöltési módok 66. Tematikus utak szerepe, fejlesztési lehetőségei a magyar turizmusban 67. Törzsutas rendszerek összehasonlító elemzése az utazási irodák kínálati piacán 68. TQM és humánpolitika szerepe a szállodaipar területén 69. Turizmus és televízió. A TV-csatornák turisztikai reklám és szakműsor-kínálatának elemzése. 70. Valamely tájegység jellemző településszerkezete és népi építészeti fejlesztési lehetőségei idegenforgalmi szempontból 71. Vallási turizmus Magyarországon Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a fentiek témakörök, amelyen belül mindenki maga választhatja ki, hogy pontosan, immáron leszűkítve, mivel szeretne foglalkozni, és ennek megfelelően fogalmazza meg a szakdolgozat munkacímét. A javasolt témakörökön túlmenően a konzulenssel történő egyeztetéskor lehetőség van más problémák feldolgozására is. -6-

7 Vendéglátó szakmenedzser Célszerű az adott témakörön belül olyan kérdéssel foglalkozni, amelyben a hallgató személyes tapasztalatokkal rendelkezik, amelyhez tud adatokat, információkat gyűjteni, amelynek feldolgozása nem okoz különösebb nehézséget. Nem javasoljuk például olyan ország turizmusának a feldolgozását, amelyben nem járt, de olyan belföldi térségét sem, amelybe biztosan nem fog eljutni a szakdolgozat elkészítésének időszakában. 1. A reformkonyha bevezetésének fontossága és lehetőségei a hazai vendéglátásban. 2. A borok előállításának alkalmazott módszerei, kapcsolódásuk az értékesítési lehetőségekkel. 3. A Fogyasztóvédelemi Felügyelőség és a vendéglátó tevékenység kapcsolódási pontjai. Problémák és megoldási lehetőségek. 4. A hazai szállodák akadálymentességének elemzése és értékelése (mennyiben képesek a szállodák kiszolgálni a mozgássérült vendégek speciális igényeit) 5. A hazai vendéglátó-ipar szerepe és lehetőségei a lakosság egészségi állapotának alakulásában, illetve alakításában. 6. A képzés, továbbképzés jelentősége a vendéglátásban és a szállodaiparban. (training management) 7. A kisvállalkozások és a nagyvállalatok konfliktusa egy magyar turisztikai régió példáján. 8. A magyar gasztronómiai hagyományok megőrzésének ápolásának lehetőségei a korszerű táplálkozási szokások és az egészséges életmód kialakításának időszakában. (napjainkban) 9. A magyarországi borturizmus fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. 10. A szezonalitás problémája egy magyar vagy európai idegenforgalmi régióban (A Balatont kivéve!!!). 11. A turizmus és a biztonság kapcsolata szálloda (szállodalánc), vendéglátó komplexum példáin keresztül. 12. A turizmus, a vendéglátó vállalkozások hatása a foglalkoztatásra egy magyar régióban. 13. A vendéglátás etikája, etika a vendéglátásban. 14. A vendéglátásban forgalmazott élelmianyagok (ital: bor, sör, égetett szeszesitalok, hús, tejtermékek, tojás, stb.) kapcsán felmerülő táplálkozás-élettani kérdések. (Egy élelmi anyagot ki kell választani!) 15. Az e-business szerepe és lehetőségei a szállodai és utazási irodai értékesítésben. 16. Az emberi erőforrások menedzselése a kereskedelmi szálláshelyek és/vagy vendéglátó egységek gyakorlatában. 17. Az Eu-hoz történő csatlakozás várható hatásai a hazai szálloda és vendéglátó-iparra. 18. Az idegenforgalmi és vendéglátó felsőoktatásban végzettek munkaerő-piaci helyzete 19. Az újszerű táplálkozási áramlatok táplálkozás-élettani értékelése, vizsgálata. 20. Egy konkrét, magyar desztinációban elképzelt, új turisztikai vagy gasztronómiai nagyrendezvény vagy rendezvénysorozat leírása, szervezési- és marketingterve. (Meglevő rendezvényé nem fogadható el!) 21. Egy magyar desztináció gasztroturisztikai potenciáljának elemzése és fejlesztési javaslat. 22. Egy szabadon választott korszak magyarországi étkezési szokásainak vizsgálata. 23. Egy szabadon választott turisztikai, gasztro-turisztikai, gasztronómiai termék komplex (kritikai) elemzése 24. Egy szabadon választott, de kiemelkedő hagyományokkal rendelkező szálloda vagy vendéglátó egység múltjának és jelenének bemutatása, és a változás vizsgálata. 25. Egy szállodavállalat teljes F B részlegének ( ha van bankett is ) kritikai elemzése. 26. Egy termálvízzel rendelkező magyarországi település helyzetelemzése és fejlesztési javaslatok. 27. Egy turisztikai nagyvállalat marketingterve (Utazásszervező, szállodavállalat, vendéglátó-komplexum, üdülőklub vagy üdülőfalu) 28. Egy turisztikai vállalat működésének kritikai elemzése és fejlesztési javaslat (Utazásszervező, szállodavállalat, vendéglátó-komplexum, üdülőklub vagy üdülőfalu fogadható el!) 29. Hasonló profilú turisztikai vállalkozások Internetes bemutatkozásának és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásainak kritikai és összehasonlító elemzése. (Legkevesebb 3 vállalkozás elemzése és rangsorolása!) -7-

8 30. Házon kívüli rendezvények szervezésével és lebonyolításával foglalkozó szervezetek működésének vizsgálata. 31. Higiénés gyakorlat szabadon választott vendéglátó egység esetében. 32. Kevert italok készítésének és értékesítésének sajátosságai a hazai és/vagy nemzetközi gyakorlatban. 33. Komplett higiénés rendszerek alkalmazásának lehetőségei a vendéglátó-iparban. 34. Magyarország gasztronómiai hagyományai, étkezési szokások és azok változásának vizsgálata. 35. Régiók Internetes turisztikai információszolgáltatásának kritikai és összehasonlító elemzése. (Legkevesebb 3 régió elemzése és rangsorolása!) 36. Speciális étrendek összeállításának szakmai háttere. 37. Szabadon választott borvidék(ek) fejlesztési irányai. A borvidék borainak a vendéglátásban való felhasználása. 38. Szabadon választott étterem borválasztékának ismertetése, a bor-forgalmazást érintő kérdések (minőség, forgalom, beszerzési források, raktározási problémák stb.) vizsgálata. 39. Szabadon választott vendéglátó egység sör-választékának ismertetése, a sör--forgalmazást érintő kérdések (minőség, forgalom, beszerzési források, raktározási problémák stb.) vizsgálata. 40. Szállodák és szállodaláncok biztonsági tevékenysége. 41. Táplálkozási szokások vizsgálata hazánk valamelyik megyéjéhez, borvidékéhez vagy földrajzilag meghatározható térségéhez kapcsolódóan. 42. Több hasonló profilú és besorolású vendéglátó egység teljes választékának (legalább 3) kritikai elemzése. 43. Turisztikai kereslet-kínálat analízis egy magyar városban. 44. Újszerű üzemszervezési és gazdálkodási módszerek bevezetésének és a gazdálkodásra gyakorolt hatásának kritikai elemzése egy elképzelt vendéglátó komplexumban. 45. Üzlet- és bevásárlóközpontok vendéglátó tevékenységének vizsgálata konkrét példán keresztül. Fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a fentiek témakörök, amelyen belül mindenki maga választhatja ki, hogy pontosan, immáron leszűkítve, mivel szeretne foglalkozni, és ennek megfelelően fogalmazza meg a szakdolgozat munkacímét. A javasolt témakörökön túlmenően a konzulenssel történő egyeztetéskor lehetőség van más problémák feldolgozására is. -8-

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ SZAKÁNAK

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ SZAKÁNAK A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ SZAKÁNAK (Turizmus-vendéglátás) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA Elfogadva a Szenátus 2010. március 31-i ülésén

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása

A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása A SZAKDOLGOZAT elkészítésének formai követelményei és benyújtása (részlet a TVSZ. Kari sajátosságokat tartalmazó mellékletéből magyarázatokkal és mintákkal) A dolgozat terjedelme 20 gépelt oldal (Kb. 50-60000

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.)

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.) Tájékoztató a hagyományos képzésben résztvevő közgazdász hallgatók (gazdaságelemző és külgazdasági szakirány) számára 2011/12. tanév (tavaszi félév) Diplomamunka készítés és védés (követelmények, menetrend,

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi elıírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELİÍRÁSAI, HATÁRIDİK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony mőködtetése

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein

A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein A HKR 8. számú melléklet A SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI a Színház- és Filmművészeti Egyetem alap-, mester- és osztatlan képzésein 1. A hallgató tanulmányainak utolsó két szemeszterében

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak. Záróvizsga A tételek Turizmus-vendéglátás alapképzési szak Záróvizsga A tételek 1. A turizmus fogalma. A turizmus rendszere, a kereslet, kínálat elemei. A turizmus csoportosítása. A turizmus előzményei és fejlődése. A turizmus

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA. Szóbeli vizsgatevékenység

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA. Szóbeli vizsgatevékenység KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei

I. A szakdolgozat tartalmi követelményei A szakdolgozattal kapcsolatos követelmények Kedves Hallgatónk, Az alábbiakban segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy szakdolgozatát minél könnyebben készítse el Összefoglaltuk a legfontosabb követelményeket,

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez

Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez Segédlet a szakgyógyszerész szakdolgozat elkészítéséhez - a legfontosabb tudnivalók összefoglalása - A szakdolgozat célja az, hogy a jelölt a gyógyszerésztudomány kiválasztott problémakörének önálló tanulmányozásával

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szakdolgozattéma-választás, konzultációk: szakdolgozattéma-választás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ a SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS hallgatói számára ZALAEGERSZEG 2011/2012. tanév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA. Szóbeli vizsgatevékenység

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA. Szóbeli vizsgatevékenység KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai

IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai modul azonosítója 2655-06 modul megnevezése Ügyviteli

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét Kecskeméti Humán Szakképző Iskola Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét ÚTMUTATÓ A szakképzésben részt vevő tanulók záró dolgozat készítéséhez és értékeléséhez

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON AK/24-1/2017. Dékánhelyettesi utasítás PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON Kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karán folyó felsőoktatási

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ

ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ ÚTMUTATÓ a SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ és a ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozat készítés eljárásrendje IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozattal kapcsolatos feladatok és azok időbeli ütemezése (határidők): Szakdolgozati

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

I. Tartalmi követelmények

I. Tartalmi követelmények A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYTERÜLETTŐL FÜGGETLEN, EGYSÉGES SZAKDOLGOZATÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. Tartalmi követelmények A szakdolgozat keretein belül a

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat tartalmi követelményei és ellenőrzési pontjai A szakdolgozat célja, annak bemutatása, hogy a hallgatók a képzési szakra vonatkozó ismereteket

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre

H I R D E T M É N Y. A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre H I R D E T M É N Y A WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2013/2014-es tanévre A záródolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKON ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy neptun kódja: MEIOK011AN

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához

Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához Utasítás a szemináriumi munka formai feldolgozásához A szemináriumi munka formája A szemináriumi munka fedőlapja úgy kell, hogy kinézzen, mint ahogy az a mellékletben szereplő dokumentumban látható oldalszámozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programtervező informatikus BSc szak hallgatóinak szakdolgozatával és záróvizsgájával kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk:

A tanulóknak a záródolgozatot az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítaniuk: ZÁRÓDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI, HATÁRIDŐK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájrendező és kertépítő BSc szak A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A dolgozat címe A dolgozat

Részletesebben

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára Szakdolgozati Útmutató A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára A Régészeti Tanszék oktatói kara segítséget kíván nyújtani

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS MODULZÁRÓ FELKÉSZÍTŐJÉRŐL ÉS MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL 2012 MÁJUS-JÚNIUS. Fontos időpontok az Idegenforgalmi szakmenedzser képzés

Részletesebben

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2357-06/1 A modulokhoz kapcsolódó előre megadott témában szakdolgozat készítése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1.

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1. Tájékoztató a mesterképzésben résztvevő hallgatók (közgazdasági-elemző szak, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak, nappali és levelező) számára 2016/17. tanév I. (őszi) félév Diplomamunka készítés és

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja

SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA. A szakdolgozat célja SZAKDOLGOZAT, DIPLOMAMUNKA A szakdolgozat célja A hallgató bizonyítsa a tudományos adatgyűjtésben, az anyag feldolgozásában, rendszerezésében és értékelésében való jártasságát. A szaktudományi, pedagógiai,

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON!

MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! MUNKA MELLETT SZERETNÉL DIPLOMÁT? TANULJ A KVIK TÁVOKTATÁSON! Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KVIK) Távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Önköltséges képzési formában A szerezhető végzettség

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2005/2006. II. I. A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TEENDŐK ÉS HATÁRIDŐK 1. A szakdolgozati

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások

A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások A szakdolgozattal szemben támasztott általános elvárások 2014. május 7-ei változat Ajánlások a szakdolgozat felépítésére A témától függő arányban, a szakdolgozat tartalmazza a következő főbb részeket:

Részletesebben

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F 8LBTUVB SGIQCF

Neptun Szakkód Tantárgyi kód Tantárgy neve kód 8LBTUVB A5H25F                8LBTUVB SGIQCF Szakkód Neptun kód Tantárgyi kód Tantárgy neve 8LBTUVB A5H25F 3.félév Szab.vál 3.félév Társ.tud.köt.vál. 4.félév Társ.tud.köt.vál. 5. félév Szaki választható KJBLKT015B Adózási ismeretek KJBLKT016B Emberi

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról

TÁJÉKOZTATÓ. a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a programozó matematikus hallgatók szakdolgozatával és záróvizsgájával (államvizsgájával) kapcsolatos tudnivalókról I. Az Informatikai Kar által gondozott szakok esetében minden szakon önálló

Részletesebben

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán

Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán Útmutató a diplomaterv / szakdolgozat elkészítéséhez a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán A Műszaki Földtudományi Karon a végzős hallgató (továbbiakban jelölt) csak olyan diplomamunkát / diplomatervet

Részletesebben

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga Témakörök Alapfok, általános témakörök találkozás, család, lakóhely munka, tanulás étkezés, vásárlás, szolgáltatások utazás városi tömegközlekedési eszközökön

Részletesebben

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. A disszertáció fő részei 1. Külső borító 2. Címlap román nyelven 3. Címlap magyar nyelven 4. Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival) 5. Főszöveg bevezetés fejezetek

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 2 IDEGENFORGALMI KISVÁLLALKOZÁSOK ' SZERVEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 1. Határozza meg a turizmus fogalmát, ismertesse a turizmus történeti fejlődését! Ismertesse a turizmus rendszerét és a környezeti hatásokat!

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben