A szívizom repolarizációjában részt vevõ különbözõ káliumcsatornák kölcsönhatásának vizsgálata emlõs kamraizmon A repolarizációs tartalék jelentõsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szívizom repolarizációjában részt vevõ különbözõ káliumcsatornák kölcsönhatásának vizsgálata emlõs kamraizmon A repolarizációs tartalék jelentõsége"

Átírás

1 Cardiologia Hungarica 2008; 38 : Locksley Hall Media A szívizom repolarizációjában részt vevõ különbözõ káliumcsatornák kölcsönhatásának vizsgálata emlõs kamraizmon A repolarizációs tartalék jelentõsége Jost Norbert 1,2 1 MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport, 2 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Szeged Levelezési cím: Dr. Jost Norbert tudományos fõmunkatárs 6701 Szeged Dóm tér 12., Pf. 427 Tel.: (06-62) Fax: (06-62) Kulcsszavak: K + -csatornagátlók, proaritmia, ionáramok, repolarizációs tartalék Keywords: K + channel blockers, proarrhythmia, ion currents, repolarization reserve Célkitûzés: Vizsgálatainkkal a különbözõ K-csatornák szerepét és egymás közötti kölcsönhatását kívántuk meghatározni a kutya és egészséges emberi kamrai szívizmon normál, illetve gyengített repolarizációs tartalék esetében, standard mikroelektród technikát alkalmazva. Eredmények: Kutya kamra szívizmon a késõi egyenirányító káliumáram lassú komponensének gátlása ( ), csak csekély mértékben (<7%) nyújtotta az akciós potenciál idõtartamát (API). Ha a repolarizációt elõzetesen az I Kr áram gátlásával megnyújtottuk, az áram blokkolása már szignifikáns, (38%) megnyúlást okozott. A BaCl 2 szelektíven blokkolja a befelé egyenirányító kálium áramot (I K1 ), alkalmazása 25 %-os API megnyúlást idézett. Most is, ha az I Kr áramot már blokkoltuk, a BaCl 2 további jelentõs API megnyúlást eredményezett, ami gyakran korai utódepolarizációt idézett elõ. Normál humán kamrai izmon sem okoz az áram gátlása API megnyúlást. Ezzel ellentétben, ha elõzetesen a szimpatikus aktivitást adrenalinnal fokoztuk és a repolarizációs tartalékot I Kr gátlással szûkítettük, az gátlás szignifikánsan megnyújtotta az API-t (15%). Következtetések: Ha kutya vagy emberi kamrai szívizmon a K + -áramoknak csak egyik típusát gátoljuk, akkor az nem okoz jelentõs API megnyúlást. A kamrai miociták repolarizációja túlbiztosított, amit repolarizációs tartaléknak hívunk. Ha ez a repolarizációs tartalék valamilyen oknál fogva megsérül (gyógyszerhatás vagy genetikai rendellenesség) akkor egy csekély K + -csatorna gátlás is erõteljes, akár proaritmiás kamrai API megnyúlást okozhat. Investigation of the interaction of different K-channels in dog and human myocardium The importance of repolarization reserve. Aim: The aim of this study was to investigate the possible role of the interaction of different K-channels in dog and human ventricular myocardium, by applying the standard microelectrode technique. Results: In dog ventricle selective block alone did not markedly lengthen APD (<7%), but when repolarization had already been prolonged by I Kr block, inhibition of substantially delayed repolarization by 38%. BaCl 2, as selective I K1 blocker, lengthened APD by 25%, but again, when I Kr was already blocked, BaCl 2 produced a more excessive lengthening in APD, frequently initiating early afterdepolarizations. In normal human ventricular muscle selective current inhibition did not lengthen APD either. In contrast, when sympathetic activation was elevated by adrenalin and repolarization reserve was attenuated by I Kr block, block produced a significant APD prolongation by 15%. Conclusion: These findings indicate that if only one type of K + -channel is inhibited in dog or human ventricular myocardium, excessive APD lengthening is not likely to occur. Ventricular myocytes seem to repolarize with a strong safety margin ( repolarization reserve ). However, when this normal repolarization reserve is attenuated (by drugs or genetic disorder), a minimal K + -current inhibition can result in excessive, even proarrhythmic prolongation of the ventricular APD. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A10

2 Aszívritmuszavarok gyógyszeres kezelésének egyik lehetséges és kiemelkedõen fontos módja az akciós potenciál idõtartamának (API), illetve effektív refrakter periódusának a megnyújtása, amit a Vaughan Williams-féle klasszifikációban III. típusú antiaritmiás hatásnak nevezünk (1). Számos nem szívre ható gyógyszer repolarizáció megnyúlást idéz elõ a kamrai szívizomban és a Purkinje-rostokban egyaránt azáltal, hogy egy vagy több káliumáramot blokkol (2 4). Ma már köztudott, hogy az akciós potenciál idõtartamának megnyúlása bizonyos helyzetekben proaritmiás szövõdményhez (torsades de pointes típusú kamrai tachycardia) vezethet, amelynek következtében növekszik a gyógyszer okozta összmortalitás. A kamrai repolarizáció a sejtbe befelé, mint például a gyors Na-áram (I Na ) és L-típusú kalciumáram (I Ca ) és a sejtbõl kifele haladó ionáramok, mint pl. a tranziens kifelé irányuló kálium áram (I to ), a késõi egyenirányító káliumáram gyors (I Kr ) és lassú komponense ( ), valamint a befelé egyenirányító káliumáram (I K1 ) finom egyensúlyaként jön létre. Fiziológiás körülmények között a káliumcsatornák egyetlen típusának sérülése vagy gyógyszeres gátlása kifejezett, potenciálisan veszélyes API-megnyúlást várhatóan nem eredményez, mivel a többi káliumáram megfelelõ repolarizációs kapacitást képes biztosítani. Ezt a jelenséget nevezte el Roden repolarizációs tartaléknak ( repolarization reserve ) (5, 6). Azokban az esetekben viszont, amikor egy vagy több káliumcsatorna sûrûsége örökletes okok miatt kisebb, vagy súlyos betegségek (pl. szívelégtelenség) okozta átrendezõdés ( remodelling ) következtében a különbözõ káliumcsatornák mûködése alulszabályozottá válik ( downregulation ) (7, 8), további káliumcsatorna-gátlás váratlanul nagymértékû API-megnyúláshoz vezethet, proaritmiás reakciót eredményezve. Genetikai eredetû csatornadefektusok esetében a káliumcsatornák érintettsége miatt a szívizom repolarizációs képessége gyengül (9). Korábbi kutatásaink eredményei szerint az -áram szelektív gátlása csak minimális repolarizáció megnyúlást eredményez kutya kamrai szívizomroston. Amikor azonban a repolarizációs tartalékot E-4031 és veratrin alkalmazásával elõzetesen legyengítettük, az blokkolása már markáns repolarizáció megnyúlást eredményezett (10). Jelen munkánk célja az volt, hogy további vizsgálatokkal meghatározzuk a repolarizációs tartalék lehetséges szerepét és az egyes káliumáramok egymás közötti kölcsönhatását kamrai szívizom repolarizációja során. Kísérleteinkben megvizsgáltuk az - és I K1 - áramok szelektív gátlásának hatásait kutya, illetve egészséges emberi kamrai API-ra miután a repolarizációs tartalékot szelektív I Kr -gátlással, illetve a szimpatikus stimuláció fokozással elõzetesen legyengítettük. Módszerek A kísérleteket kutya és egészséges, szívbillentyû-beültetéshez felhasznált humán donor szívekbõl származó kamrai preparátumokon (papilláris izomnyesedékeken) végeztük. Kutya kamrai preparátumok Kezeletlen felnõtt 8-20 kg súlyú kevert fajú kutyákat használtunk. A kísérleti eljárást a Szegedi Tudományegyetem Munkahelyi Állatkísérletes Bizottsága (MÁB) engedélyezte (54/1999 OEj). Az állatokat a kísérlet elõtt 400 NE/kg heparin iv. injekcióval kezeltük. Ezután a 30 mg/kg pentobarbitál nátriummal túlaltatott állatok szívét bal oldali thoracotomiát végezve eltávolítottuk és 4 C hõmérsékletû fiziológiás tápoldatban átöblítettük. Egészséges emberi szívizom-preparátumok A kísérletekhez szükséges szívizom-preparátumokat aortabillentyû-beültetéshez használt egészséges emberi donorszívek nyesedékébõl nyertük. A szív kivétele elõtt a szervdonor furosemid, dobutamin és plazma kivételével nem részesült más gyógyszerkezelésben. A kísérleti eljárás megfelel az Orvosok Világszövetsége (WMA) Helsinki Nyilatkozata elõírásainak, és alkalmazása a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orvosetikai Bizottságának engedélyével (51-57/1997 OEj) történt. A transzplantációs mûtéthez szükséges billentyûk eltávolítása után a megmaradt szívizomnyesedékeket hideg (4-6 C) kardioplégiás oldatban tároltuk egészen az elektrofiziológiai vizsgálatok (preparáció) megkezdéséig. Akciós potenciálmérés konvencionális mikroelektród technikával Az alkalmazott technikákat (preparálás, mérés, adatfeldolgozás/statisztikai értékelés) korábban részletesen ismertettük (11). Eredmények Az -gátlás hatása normál, illetve gyengített repolarizációs tartalék (kombinált I Kr - és -blokkolás) esetében kutya kamrai akciós potenciál idõtartamára A chromanol 293B-t az -áram hatásos és relatíve szelektív gátlószereként tartják számon (12). Kísérleteinkben 10 µm chromanol 293B-t használtunk, mert irodalmi adatok szerint a chromanol 293B ennél magasabb koncentrációban az I to -áramot is gátolja (12) és más áramokra kifejtett gátló hatása sem zárható ki. Elõzetes kísérletek során kimutattuk, hogy 10 µm chromanol nem változtatja meg az I K1 - és I to -áramok amplitúdóját, továbbá az I Kr -áram amplitúdóját még a magas, 100 µm-os koncentrációban alkalmazott, chromanol sem csökkentette (13). Ezek az elõkísérletek bizonyították, hogy a 10 µm chromanol alkal- Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A11

3 mas szer lehet az -áramnak az akciós potenciál idõtartamában játszott szerepére vonatkozó vizsgálatához. Az 1. A ábra azt mutatja, hogy 10 µm chromanol 293B önmagában alkalmazva csak minimális mértékben nyújtotta az API-t (<7%) kutya jobb kamrai papilláris izmon, 300-tól 5000 ms-ig terjedõ ciklushossz esetén. Amikor azonban a chromanol 293B-t ugyanebben a koncentrációban olyan preparátumokon alkalmaztuk, amelyekben a repolarizációs tartalékot az I Kr -áram szelektív gátlása révén (1 µm dofetilid) már elõzetesen gyengítettük, igen kifejezett és szignifikáns további API-megnyúlást tapasztaltunk (38,5±8,2%, p<0,05, n=6, 1. B ábra), ami a két szer erõs additív hatására utal. Az I K1 -gátlás hatása normál, illetve gyengített repolarizációs tartalék (kombinált I K1 - és I Kr -blokkolás) esetében kutya kamrai akciós potenciál idõtartamára Irodalmi adatok alapján ismeretes, hogy a BaCl 2 szívizomsejtekben alacsony koncentrációban is jelentõsen gátolja az I K1 -áramot (14). Elõzetes kísérletek során kimutattuk, hogy 10 µm BaCl 2 nem változtatja meg az -, I to - és I Kr -áramok amplitúdóját (13), ami azt jelenti, hogy 10 µm BaCl 2 az I K1 -áram szelektív blokkolója, ezáltal megfelelõ lehet az akciós potenciál idõtartamra vonatkozó vizsgálathoz. 10 µm BaCl 2 önmagában alkalmazva (2. A ábra) fordított frekvenciafüggõ módon növeli az akciós potenciál idõtartamát: 9,4±2,1%-kal 300 ms-os ciklushossz esetén (n=11, p<0,05) és 33,0±3,3%-kal 5000 ms ciklushossz esetén (n=11, p<0,05). Azokon a preparátumokon, amelyeken a repolarizációs tartalék elõzetesen gyengített volt (dofetilid indukálta teljes I Kr -blokk) a BaCl 2 (10 µm) is sokkal nagyobb mértékû további fordított frekvenciafüggõ APImegnyúlást eredményezett (2. B ábra). Ez a kifejezetten nagymértékû API-megnyúlás, hosszabb ciklushossz esetén gyakran (7 kísérletbõl 3 esetében) korai utódepolarizációt (EAD) eredményezett, amint ez a 2. B ábra bal alsó mezõjében bemutatott eredeti regisztrátumon is látható. 1. ábra. Az -gátlás (chromanol 293B) frekvenciafüggõ hatása az akciós potenciál idõtartamára kutya jobb kamrai papilláris izmon normál (A-mezõ), illetve I Kr -gátlással gyengített repolarizációs tartalék esetében (B-mezõ). A hibasávok (SEM) gyakran kisebbek, mint a jelölõ szimbólumok. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A12

4 2. ábra. Az I K1 -gátlás (BaCl 2 ) frekvenciafüggõ hatása az akciós potenciál idõtartamára kutya jobb kamrai papilláris izmon normál (A-mezõ), illetve I Kr -gátlással (1 µm dofetilid) gyengített repolarizációs tartalék esetében (B-mezõ). A kombinált I Kr +I K1 -gátlás gyakran (3 a 7 kísérletbõl) korai utódepolarizációt (EAD) váltott kutya jobb kamrai papilláris izmon. A hibasávok (SEM) kisebbek, mint a jelölõ szimbólumok. Az -gátlás hatása normál, illetve fokozott szimpatikus aktiváció és gyengített repolarizációs tartalék (adrenalin és I Kr -blokkolás) esetében humán kamrai akciós potenciál idõtartamára Megvizsgáltuk, hogy egészséges emberi kamrai szívizomzatban is hasonló eredményeket kapunk-e gyengített repolarizációs tartalék esetében. A 3. A ábra mutatja, hogy 1 µm HMR-1556 (egy új és szelektívebb - blokkoló) korábbi eredményeinkkel összhangban (11) nem nyújtja meg a normál humán kamrai API-t. Ezzel ellentétesen, ha a szimpatikus aktivitást elõzetesen fokozzuk (1 µm adrenalin), és a repolarizációs tartalékot I Kr -gátlással (1 µm dofetilid) szûkítetjük, az 1 µm HMR-1556 által indukált -gátlás szignifikánsan megnyújtja az API-t (14,7±3,2%, p<0,05, n=3) (3. B 3. D ábrák). Megbeszélés A munkánk legfontosabb megállapítása az, hogy az és I K1 gátlása elõzetes I Kr -blokkolás jelenlétében jelentõsen megnöveli a fordított frekvenciafüggõ repolarizáció megnyúlást. Kísérleteinkben 10 µm chromanol 293B-t, illetve 1 µm HMR-1556 és 10 µm BaCl 2 -ot használtunk az - és az I K1 -áramok (részleges vagy teljes) szelektív gátlására. A jelen kísérleteinkben nyert eredményeink jól összeegyeztethetõk korábbi megfigyeléseinkkel. Ezek szerint a chromanol 293B önmagában alkalmazva csak kismértékben növeli meg az API-t kutya kamrai papilláris izmon, amikor azonban E-4031 és veratrin elõzetes alkalmazása miatt az API már megnyúlt állapotban volt, a chromanol 293B jelentõs további API-megnyúlást eredményezett (10). A jelenséget az -áram kinetikai tulajdonságaival magyarázhatjuk. A hosszú API-nek megfelelõen, az -áramnak több ideje van aktiválódni, ezért képes kifejezettebb mértékben hozzájárulni a repolarizációhoz. Megfigyeléseink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az -áram az API túlzott megnyúlásának fontos limitáló tényezõje lehet, amikor az akciós potenciál egyéb mechanizmusok miatt túlzott mértékben megnyúlik. Jelen munkánk során kiterjesztettük korábbi megfigyelésünket, és megállapítottuk, hogy bármely egyéb káliumcsator- Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A13

5 3. ábra. Az -gátlás hatása az akciós potenciál idõtartamára humán jobb kamrai papilláris izmon normál (A-mezõ), illetve adrenalinnal fokozott szimpatikus aktivitás jelenlétében és I Kr -gátlással gyengített repolarizációs tartalék esetében (B D-mezõk). na egyidejû gátlása nagymértékben csökkentheti a kamrai szívizom repolarizációs képességét. Vos és munkatársai (15) kifejlesztettek egy kísérletes torsades de pointes aritmia modellt kutyákon, amelyben a teljes krónikus AV-blokk elõidézése után azt találták, hogy az - és az I Kr -áramok expressziója csökken, mintegy alulszabályozódik ( downregulation ) (16). Ezeknél az állatoknál hosszú Q Tc és monomorf APImegnyúlás jelentkezett és megnõtt az esélye a torsades de pointes típusú kamrai aritmia kialakulásának a Vaughan Williams-féle III. osztályba tartozó antiaritmiás gyógyszer alkalmazását követõen (17). Az is köztudott, hogy a különbözõ káliumcsatornák szívelégtelenségben is downregulálódnak, ami API-megnyúlást eredményez és növeli a proaritmiás kockázatot (18). Az örökletes hosszú QT-szindróma néhány formájában, mint pl. az LQT1 és LQT2 (7) a funkcionális káliumcsatorna fehérjék hiánya vagy denzitásuk esetleges csökkenése ellenére sem észlelhetõ minden esetben kifejezett vagy egyáltalán manifesztálódó Q Tc -megnyúlás (19, 20). Ezek a betegek azonban nagyon fogékonyak lehetnek azokra a gyógyszerekre, melyek tovább gyengítik a különbözõ káliumcsatornák funkcióját, ezért esetükben egy akár más betegnél ártatlannak tûnõ káliumcsatorna gátlással is rendelkezõ akár nem kardioaktív gyógyszer (pl. számos neuroleptikum, vízhajtó, antibiotikum stb.) túlzott mértékû váratlan APImegnyúlás jelentkezhet, amely gyakran torsades de pointes típusú kamrai tachycardiához vezethet. Ez a megfigyelés jelentõs mértékben támogatja a repolarizációs tartalék elméletét, amely szerint a különbözõ káliumcsatornák képesek helyettesíteni egymást, hogy biztosítsák a repolarizáció folyamatát (5, 6). A jelen kísérleteknek fontos terápiás és gyakorlati vonatkozása is lehet. Ezen eredményekre alapozva nyilvánvalónak tûnik, hogy azokban az esetekben, amelyekben a repolarizációs tartalék csökkent, a káliumcsatornák további, de egyébként kismértékû funkciókiesése túlzott repolarizációs megnyúláshoz, és bizonyos körülmények között torsades de pointes kamrai aritmia kifejlõdéséhez vezethet. Ezért, a kórházi felvételben részesülõ megfelelõ betegekben a III. osztályú antiaritmiás szerre adott választ gondosan tesztelni kellene, és csak azon betegek számára lenne engedélyezhetõ tartós otthoni gyógyszeres kezelés ilyen típusú szerrel, akiknek ezekre a szerekre adott Q Tc -megnyújtó válasza még elfogadható tartományba esik. Erre utalnak a DIAMOND-vizsgálat eredményei is (21). Ezek szerint Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A14

6 a dofetilid kezelés neutrálisnak bizonyult az összmortalitás tekintetében, de egyes alcsoportokban, amelyekben a halálozás összefüggést mutatott a Q Tc -megnyúlással, azt találták, hogy azokban a betegekben, akiknél a Q Tc -megnyúlás átlagon felüli volt, a dofetilid kezelést követõen a halálozási arány is kiterjedtebbé vált. Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy talán át kellene értékelni a gyógyszerek Q Tc -megnyújtást okozó hatásával kapcsolatos gyógyszerbiztonsági koncepcióinkat. A legtöbb rutin jellegû biztonság-farmakológiai vizsgálatot transzgenikus ioncsatorna (HERG sejtvonalak) rendszereken, vagy olyan in vitro és in vivo tesztekben, normál fiziológiás preparátumokon végzik, amelyekben a repolarizációs tartalék érintetlen. Egyes tesztekben a szívfrekvencia is gyors, s így a fordított frekvenciafüggés miatt az API-megnyúlás nem jelentkezik. Ilyen körülmények között a lehetséges proaritmiás veszély alulbecsült mind a szívre és a nem szívre ható gyógyszerek esetében egyaránt, mert a gyógyszerek fiziológiás körülmények között nem feltétlenül okoznak szignifikáns API-megnyúlást, ellentétben azokkal a betegekkel, akiknél a repolarizációs tartalék sérült, s így a túlzott API-megnyúlás és következményes torsades de pointes típusú aritmia kockázata jelentõsen nagyobb. Ezért a preklinikai gyógyszerbiztonsági szûrésnek ki kellene terjednie olyan preparátumok vizsgálatára is, melyekben a repolarizációs tartalék gyengített. Az egyik ilyen javasolt modell az, amelyben a különbözõ szereknek nemcsak közvetlenül a HERGáramra, hanem a QT-variabilitásra kifejtett hatását is vizsgálni lehet. Ez a módszer alkalmas modellnek tûnik a különbözõ szerek repolarizációs tartalékot gyengítõ hatásának vizsgálatára (22). Következtetések Kutya, illetve emberi kamrai szívizmon egyféle típusú káliumcsatorna gátlása önmagában extrém API-megnyúlást nem eredményez. Ez valószínûleg annak a következménye, hogy a különbözõ káliumcsatornák képesek helyettesíteni és/vagy kiegészíteni egymás mûködését. A kutya és humán kamrai szívizomsejtek repolarizációja túlbiztosított, vagyis repolarizációs tartalékkal rendelkeznek. Amikor ez a repolarizációs tartalék valamilyen oknál fogva sérül (gyógyszerhatás, szívbetegség okozta remodelling, fokozott szimpatikus aktivitás, genetikai rendellenesség stb.) az egyébként csekély vagy mérsékelt káliumcsatorna-gátlás is okozhat erõteljes és potenciálisan proaritmiás kamrai akciós potenciál megnyúlást. Ezért az olyan gyógyszerek alkalmazása, amelyek egyszerre több káliumcsatornát is gátolnak, feltehetõen veszélyesebb lehet, mint egyetlen adott specifikus káliumcsatornát gátló szer használata. A gyógyszerek lehetséges QT-intervallum növelõ hatásának vizsgálatára vonatkozó teszteket érdemesnek tûnik átértékelni, és a különbözõ teszteket nemcsak érintetlen, hanem gyengített repolarizációs tartalékú preparátumokon is el kellene végezni. Köszönetnyilvánítás A jelen munka az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA NI és F-67879), az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT 483/2006), a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok (NKFP 1A/046/2004) és a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával készült. Megkülönböztetett köszönetemet szeretném kifejezni Prof. dr. Papp Gyula akadémikusnak, aki a pályám kezdete óta (1995), intézet és akadémiai kutatócsoport vezetõként is mindvégig messzemenõen támogatta munkámat és szakmai tevékenységemet. Köszönetemet fejezem ki Prof. dr. Varró András, dr. Virág László, dr. Biliczki Péter, dr. Lengyel Csaba, dr. Takács János, dr. Bitay Miklós és dr. Bogáts Gábor kollégáimnak a jelen dolgozatban részletezett kísérletes munkában történõ részvételükért. Irodalom 1. Singh BN, Vaughan Williams EM. A third class of anti-arrhythmic action. Effects on atrial and ventricular intracellular potentials, and other pharmacological actions on cardiac muscle, of MJ 1999 and AH Br J Pharmacol 1970; 39: Gintant GA, Limberis JT, McDermott JS, et al. The canine Purkinje fiber: an in vitro model system for acquired long QT syndrome and drug-induced arrhythmogenesis. J Cardiovasc Pharmacol 2001; 37: Antzelevitch C, Sun ZQ, Zhang ZQ, et al. Cellular and ionic mechanisms underlying erythromycin-induced long QT intervals and torsade de pointes. J Am Coll Cardiol 1996; 28: Drici MD, Barhanin J. Cardiac K + channels and drug-acquired long QT syndrome. Therapie 2000; 55: Roden DM. Taking the idio out of idiosyncratic : Predicting torsades de pointes. PACE 1998; 21: Roden DM, Yang T. Protecting the heart against arrhythmias: Potassium current physiology and repolarization. Circulation 2005; 112: Roden DM, Lazarra R, Rosen M, et al. for the SADS Foundation Task Force on LQTS. Multiple mechanisms in the long- QT syndrome current knowledge, gaps, and future directions. Circulation 1996; 94: Tomaselli GF, Marban E. Electrophysiological remodeling in Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A15

7 hypertrophy and heart failure. Cardiovasc Res 1999; 42: Roden DM. Long QT syndrome: reduced repolarization reserve and the genetik link. J Internal Medicine 2006; 259: Varró A, Baláti B, Iost N, et al. The role of the delayed rectifier component in dog ventricular muscle and Purkinje fibre repolarization. J Physiol 2000; 523: Jost N, Virág L, Baláti B, et al. A késõi egyeniranyító káliumáram gyors (I Kr ) és lassú komponensének ( ) összehasonlító vizsgálata egészséges emberi, kutya, nyúl és tengerimalac kamrai szívizomsejteken. Cardiol Hung 2004; 34 (Suppl E): E75 E Sun ZQ, Thomas GP, Antzelevitch C. Chromanol 293B inhibits slowly activating delayed rectifier and transient outward currents in canine left ventricular myocytes. J Cardiovasc Electrophysiol 2001; 12: Biliczki P, Virág L, Iost N, et al. Interaction of different potassium channels in cardiac repolarization in dog ventricular preparations: role of repolarization reserve. Br J Pharmacol 2002; 137: Liu GX, Derst C, Schlichthörl G, et al. Comparison of cloned Kir2 channels with native inward rectifier K + channels from guinea-pig cardiomyocytes. J Physiol 2001; 532: Vos MA, Verduyn MA, Gorgels APM, et al. Reproducible induction of early afterdepolarizations and torsade de pointes arrhythmias by d-sotalol and pacing in dogs with chronic atrioventricular block. Circulation 1995; 91: Volders PGA, Sipido KR, Vos MA, et al. Downregulation of delayed rectifier K + currents in dog with chronic complete atrioventricular block and acquired torsades de pointes. Circulation 1999; 100: Verduyn SC, Vos MA, van der Zande J, et al. Role of interventricular dispersion of repolarization in acquired torsade-de-pointes arrhythmias: reversal by magnesium. Cardiovasc Res 1997; 34: Kääb S, Nuss HB, Chiamvimonvart N, et al. Ionic mechanism of action potential prolongation in ventricular myocytes from dogs with pacing-induced heart failure. Circ Res 1996; 78: Priori SG, Napolitano C, Bloise R, et al. Low penetrance in the long QT syndrome: the importance of molecular diagnosis. Eur Heart J 1998; 19 (Abstract suppl): Swan H, Saarinen K, Kontula K, et al. Evaluation of QT interval duration and dispersion and proposed clinical criteria in diagnosis of long QT Syndrome in patients with a genetically uniform type of LQT1. J Am Coll Cardiol 1998; 32: Brendorp B, Elming H, Jun, L, et al. The DIAMOND Study Group. QTc interval as a guide to select those patients with congestive heart failure and reduced left ventricular systolic function who will benefit from antiarrhythmic treatment with dofetilide. Circulation 2001; 103: Lengyel C, Varro A, Tabori K, et al. Combined pharmacological block of I Kr and increases short-term QT interval variability and provokes torsades de pointes. Br J Pharmacol 2007; 151: Cardiologia Hungarica 2008; 38 : A16

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

Dr. Szentandrássy Norbert tudományos közleményeinek jegyzéke

Dr. Szentandrássy Norbert tudományos közleményeinek jegyzéke Dr. Szentandrássy Norbert tudományos közleményeinek jegyzéke I. In extenso angol nyelvű közlemények 1. Magyar J, Bányász T, Fülöp L, Szentandrássy N, Körtvély Á, Kovács A, Szénási G, Nánási PP Effects

Részletesebben

A Káliumáramok vizsgálata izolált szívizom-preparátumokon és klónozott csatornákon című OTKA F-67879 számú projekt részletes szakmai beszámolója

A Káliumáramok vizsgálata izolált szívizom-preparátumokon és klónozott csatornákon című OTKA F-67879 számú projekt részletes szakmai beszámolója A Káliumáramok vizsgálata izolált szívizom-preparátumokon és klónozott csatornákon című OTKA F-67879 számú projekt részletes szakmai beszámolója A jelen kutatás célja a kardiális betegségekhez (ritmuszavarok,

Részletesebben

A szívizomsejt ioncsatornái és azok működése

A szívizomsejt ioncsatornái és azok működése A szívizomsejt ioncsatornái és azok működése Dr. Bárándi László Viktor Passzív transzport Egyszerű diffúzió: H 2 O, O 2, CO 2, lipid oldékony anyagok, ionok Csatornán át történő diffúzió: Permeabilitás:

Részletesebben

Sorszám 55. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

Sorszám 55. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 55. Farkas Attila, Csík Norbert, Makra Péter, Orosz Szabolcs, Forster Tamás, Csanády Miklós, Papp Gyula, Varró András, Farkas András SZTE ÁOK II. sz. Bel. Klinika és Kardiológiai Központ, SZTE

Részletesebben

A fordított frekvenciafüggés, mint a szívizom intrinzik tulajdonsága

A fordított frekvenciafüggés, mint a szívizom intrinzik tulajdonsága Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A fordított frekvenciafüggés, mint a szívizom intrinzik tulajdonsága Dr. Bárándi László Viktor Témavezető: Prof. Dr. Nánási Péter DEBRECENI EGYETEM Fogorvostudományi

Részletesebben

Publikációs lista Csanádi Zoltán

Publikációs lista Csanádi Zoltán Publikációs lista Csanádi Zoltán Teljes terjedelmű in extenso közlemények Mester J, Kósa I, Csanádi Z: A szív funkció változása myocardialis infarctus után 5 évvel. Card. Hung. 1989; 18: 155 Szász K, Csanádi

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben. Dr. Szabó Gergely

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben. Dr. Szabó Gergely EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Területi és nemi inhomogenitás az emlős kamrai szívizomszövetben Dr. Szabó Gergely Témavezető: Dr. Bányász Tamás DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI

Részletesebben

Az antiaritmiás gyógyszerek klinikai alkalmazásának farmakológiai alapjai

Az antiaritmiás gyógyszerek klinikai alkalmazásának farmakológiai alapjai Az antiaritmiás gyógyszerek klinikai alkalmazásának farmakológiai alapjai VARRÓ ANDRÁS, FAZEKAS TAMÁS Korábban és az utóbbi években több közlemény ismertette az antiaritmiás gyógyszerek hatásmechanizmusát

Részletesebben

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA

Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus ÉLETRAJZA Prof. Dr.Papp Gyula Széchenyi-díjas akadémikus 1 ÉLETRAJZA Személyi adatok Neve: Dr.Papp Gyula Születés helye, ideje: Szigetvár, 1937. augusztus 29. Szülei: néhai Dr.Papp Gyula főállatorvos, néhai Eberhardt

Részletesebben

QT-diszperzió: az arrhythmiarizikó felületi EKG-markere

QT-diszperzió: az arrhythmiarizikó felületi EKG-markere QT-diszperzió: az arrhythmiarizikó felületi EKG-markere Kun Csaba, Czuriga István, Lôrincz István Az elmúlt tíz évben számos közlemény született a QT-diszperzió patofiziológiai és gyakorlati klinikai értékérôl:

Részletesebben

A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken

A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A ropinirol és a rosiglitazon proarrhythmiás hatásának vizsgálata kutya kamrai szívizomsejteken Dr. Simkó József Témavezetők: Dr. Lőrincz István és Dr. Nánási Péter DEBRECENI

Részletesebben

Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában. A kezdetek 1.

Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában. A kezdetek 1. Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek alkalmazása a sejtek elektromos tevékenységének kutatásában A kezdetek 1. 1935-1952 A klasszikus membrán biofizika megteremtése membránpermeabilitás kinetikája, membránfehérjék

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet

Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák nem farmakológiai kezelése. (pacemaker, ICD, katéter abláció) Csanádi Zoltán Kardiológiai Intézet Aritmiák (ingerképzési és ingerület vezetési zavarok) Tünetek, következmények Tünet és panaszmentes

Részletesebben

A hirtelen szívhalál kockázatának pszichológiai összetevői. VIKOTE 2015. jún. 5.

A hirtelen szívhalál kockázatának pszichológiai összetevői. VIKOTE 2015. jún. 5. A hirtelen szívhalál kockázatának pszichológiai összetevői Dr. Tringer László VIKOTE 2015. jún. 5. Hirtelen halál Összes haláleset 12%-a Kardiovaszkuláris halálesetek 50%-a Lear J, Poole WK, Kloner RA.

Részletesebben

Sorszám 2. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

Sorszám 2. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 2. Ábrahám Pál, Földesi Csaba, Kardos Attila, Temesvári András, Szili-Török Tamás Péterfy Sándor Utcai Kórház, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet A reszinkronizációs kezelésre adott

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla

Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 40 45 2008 Locksley Hall Media A szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése Merkely Béla Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Budapest Levelezési cím: Dr. Merkely

Részletesebben

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél

Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Telemedicinális therápia vezetés pacemakeres, ICD-s betegeknél Duray Gábor, MD, PhD, FESC Magyar Honvédség Honvédkórház, Kardiológiai Osztály Pacemaker és Elektrofiziológia részleg Budapest Pacemaker centers

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Az implantálható kardioverter defibrillátor (ICD)

Az implantálható kardioverter defibrillátor (ICD) Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C50 55 2008 Locksley Hall Media Mikrovolt T-hullám alternáns Lõrincz István Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Belgyógyászati Intézet, I. Belklinika,

Részletesebben

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével

Részletesebben

Fluorokinolonok és a QT-intervallum megnyúlásának kockázata

Fluorokinolonok és a QT-intervallum megnyúlásának kockázata Fluorokinolonok és a QT-intervallum megnyúlásának kockázata Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2012. áprilisi állásfoglalása alapján Doc.Ref.: CMDh/PhVWP/028/2011/Rev.1 2012. április Gemifloxacin

Részletesebben

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS

SZÍVRITMUSZAVAROK 2014.03.05. KORAI ÜTÉSEK SUPRAVENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK JUNKCIONÁLIS ARITMIÁK VENTRIKULÁRIS TACHYARITMIÁK ÁTTEKINTÉS SZÍVRITMUSZAVAROK - 2014.03.05. SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 1 SUPRA SZÍV INGERÜLETVEZETŐ RENDSZERE 2 SUPRA A SZÍV ELEKTROMOS AKTIVÍTÁSÁNAK ÉLETTANA SUPRA 60-80 ütés /perc SZINUSZRITMUS 1. SUPRA

Részletesebben

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia XIV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012 szeptember 14 Bitter István Semmelweis

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Működésük átmenet a harántcsíkolt és a simaizom között. Akaratunktól független, gyors működésűek (automácia

Működésük átmenet a harántcsíkolt és a simaizom között. Akaratunktól független, gyors működésűek (automácia Szív- és érrendszeri Szívbetegségek Szív feladata, munkája A szív egy életen át, pihenés nélkül működő szabályozott ritmussal rendelkező kettős izompumpa. Jobb oldalán a vért oxigén frissítés céljából

Részletesebben

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika Elektrofiziológia neuropátiákban Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika Elektrofiziológia neuropátiákban A diagnózishoz elengedhetetlen Segít a patofiziológia megértésében LEMS, MMN, AMAN Elektrofiziológia

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

Tremor felosztása. Klassszifikáció alapja: aktiváció hátterében álló betegség

Tremor felosztása. Klassszifikáció alapja: aktiváció hátterében álló betegség Tremor felosztása Definició: (Movement Disorder Society) Ritmusos Akaratlan Oscillátoros testrész mozgás Bármely testrészt érinheti (pl. végtagok, nyak, arc, hangszalag, rekesz, törzs) Klassszifikáció

Részletesebben

Gemifloxacin 1 és moxifloxacin

Gemifloxacin 1 és moxifloxacin Fluorokinolonok és a QT-szakasz megnyúlásának kockázata Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2010. decemberi állásfoglalása alapján Doc. Ref.: CMDh/PhVWP/028/2010 2011. január Gemifloxacin 1 és

Részletesebben

Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira

Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira Dr. Harmati Gábor DEBRECENI EGYETEM MOLEKULÁRIS ORVOSTUDOMÁNY DOKTORI ISKOLA Debrecen,

Részletesebben

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Az edzett szív Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék pavlik@tf.hu PÉCS, 2013. február 28. Magyar vízilabda

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál

Európában és az USA-ban évente a hirtelen szívhalál Cardiologia Hungarica 2008; 38 : C9 13 2008 Locksley Hall Media Beültethetõ eszközök a kamrai tachyarrhythmiák kezelésére Merkely Béla, Róka Attila Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ, Kardiológiai

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken

A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós, stabil koronáriabetegeken Bizonyítékokon alapuló orvoslás Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 376 383 2008 Locksley Hall Media A BEAUTIFUL-vizsgálat eredményei: Az ivabradin csökkenti a koronária-eseményeket balkamra-diszfunkciós,

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége

Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Térd panaszok enyhítésének egy új, hatásos lehetősége Dr. Lukács István Háziorvos II. Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2014. április 10-11. 2650 fős praxisomban 2013 második félévben 18-an jelentkeztek

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

CNS egyéb CNS. egyéb. PD HD Depresszió. Schizofrénia Neuropathia ADHD. Alvászavar Függőség

CNS egyéb CNS. egyéb. PD HD Depresszió. Schizofrénia Neuropathia ADHD. Alvászavar Függőség Gyógyszerbiztons gyszerbiztonság, g, prediktív toxikológia a központi k idegrendszeri támadt madáspontú gyógyszerek gyszerek kutatás-fejleszt fejlesztésében Dr. Sperlágh Beáta MTA Kísérleti K Orvostudományi

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PITVARI ÉS KAMRAI ARITMOGENITÁS VIZSGÁLATA TESTFELSZÍNI ELEKTROKARDIOGRÁFIAI MÓDSZEREKKEL HEMODIALÍZIS SORÁN ÉS DISZLIPIDÉMIÁBAN Dr. Szabó Zoltán Témavezet

Részletesebben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben

Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Folyamat-optimalizálás az egészségügyben Dr. Kósa István egyetemi docens Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató- Fejlesztő Központ, Veszprém Innovációs Konferencia, Veszprém 2011. Március 30.

Részletesebben

jelentısségük egyre nı. Leggyakoribb megnyilvánulási formái a szívelégtelenség és a szívritmus különféle zavarai. A mortalitás

jelentısségük egyre nı. Leggyakoribb megnyilvánulási formái a szívelégtelenség és a szívritmus különféle zavarai. A mortalitás A SZÍVELÉGTELENSÉG RESZINKRONIZÁCIÓS KEZELÉSÉNEK ÉS A PITVARFIBRILLÁCIÓ PATHOMECHANIZMUSÁNAK VIZSGÁLATA Doktori tézisek Dr. Róka Attila Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Témavezetı:

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

Plazmaferezis és transzplantáció

Plazmaferezis és transzplantáció Plazmaferezis és transzplantáció Langer Róbert Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika Problémafelvetés HLA ellenes antitestek jelenléte / magas szintje panel reactive antibodies (PRA)

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Doktori értekezés tézisei A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Készítette: Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna Biológia

Részletesebben

A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai

A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai Cardiologia Hungarica 2008; 38 : 25 29 2008 Locksley Hall Media A reszinkronizáció hosszú távú hemodinamikai hatásai Czuczor Szabolcs, Melczer László PTE ÁOK, Szívgyógyászati Klinika, Pécs Levelezési cím:

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK JEGYZÉKE

KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK JEGYZÉKE 1 KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK JEGYZÉKE I. Összes közlemény IF: 44,667 1. Hazai folyóiratban megjelent első vagy utolsó szerzős tudományos közlemények 1. Vereckei A, Fehér J. A szabad gyök reakciók klinikai

Részletesebben

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok

KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok KARDIOLÓGIA Nukleáris Medicina vizsgálati protokolok Szívizom perfúzió (vérellátás) vizsgálata MPS ( Myocardialis Perfusios Szcintigráfia ) Kamrafunkció vizsgálata first pass, MUGA Infarctus kimutatás

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

avagy a jövő orvostechnikai terápiái

avagy a jövő orvostechnikai terápiái Orvostechnikai Szövetség Dr. Jakus László Alelnök Gyógyuló egészségügy- avagy a jövő orvostechnikai terápiái Biotronik Hungária Kft. Orvostechnikai Szövetség A tagok két szakágazatban működnek: a kórházi

Részletesebben

Középiskolások a hirtelen szívhalál ellen

Középiskolások a hirtelen szívhalál ellen Középiskolások a hirtelen szívhalál ellen Zag Levente ¹'² Szabó István¹ Erdélyi Zsuzsanna¹ 1- Bács-Kiskun Megyei Kórház- Sürgősségi Betegellátó Osztály 2- Országos Mentőszolgálat- Kecskemét Mentőállomás

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Szív- és érrendszeri betegségek (Kardiovaszkuláris betegségek)

Szív- és érrendszeri betegségek (Kardiovaszkuláris betegségek) Szív- és érrendszeri betegségek (Kardiovaszkuláris betegségek) 1. dia: Szív feladata, munkája A szív egy életen át, pihenés nélkül működő szabályozott ritmussal rendelkező kettős izompumpa, amely, jobb

Részletesebben

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26.

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Légzőrendszerre ható gyógyszerjel gyszerjelöltek ltek hatásoss sossága Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Tudományos

Részletesebben

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927)

2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) Dr. Szűcs József Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A ritmuszavarok felismerése és ellátása a családorvosi gyakorlatban 2002-ben volt az EKG felfedezésének centenáriuma. Einthoven (1860-1927) I. Az arrhythmiás

Részletesebben

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház

A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja. Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház A rheumatoid arthritis dinamikus rehabilitációja Simoncsics Eszter Fáy Veronika Rehabilitációs Centrum, Egyesített Szt István és Szt László Kórház Miben más mint a többi? 1. Tekintettel kell lenni a betegség

Részletesebben

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI origamigroup www.origami.co.hu II. A rheumatoid arthritis kezelésének általános

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e

H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e H u n g a r i a n R e v i e w o f S p o r t s M e d i c i n e 55. évfolyam. szám (04/) HU ISSN 009-68X Tartalomjegyzék A magyar sportorvos társaság 04. évi kongresszusa Absztraktok... 5 A kongresszus fő

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK Dr. Nagy Ferenc Kaposi Mór M r Oktató Kórház, Neurológiai Osztály Dr. Pfund Zoltán PTE, Neurológiai Klinika Klinikai Neurofiziológiai továbbk bbképzés, PécsP 2011

Részletesebben

Ta r ta l o m j e g y z é k

Ta r ta l o m j e g y z é k Ta r ta l o m j e g y z é k MST hír ek Dobos József: Saluti Lectorem Be s z á m o l ó a Ma g ya r Sp o r t o r v o s Tá rs a s ág 2010. d e c e m b e r 14.-én m e g t a r t o t t t i s z t ú jí tó közgyülésérôl

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.) BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet

Részletesebben

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos

Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Az antiarrhythmiás szerek általában speciális indikációs területtel rendelkeznek, így a megfelelő gyógyszerválasztás igen fontos Antiarrhythmiás készítményt kizárólag előzetes EKG-vizsgálatot követően

Részletesebben

Szívelégtelenség epidemiológiája és terápiája Magyarországon a XXI. század elején

Szívelégtelenség epidemiológiája és terápiája Magyarországon a XXI. század elején Összefoglaló közlemény Cardiologia Hungarica 2012; 42 : 42 X 2012 Locksley Hall Media Szívelégtelenség epidemiológiája és terápiája Magyarországon a XXI. század elején Tomcsányi János, Tóth Emese 1 Betegápoló

Részletesebben

Esettanulmány. Szenc - Közép-Kelet Európa legnagyobb LED városa. Helyszín Philips Lighting. Szenc, Szlovákia LED Luma, LED Stela

Esettanulmány. Szenc - Közép-Kelet Európa legnagyobb LED városa. Helyszín Philips Lighting. Szenc, Szlovákia LED Luma, LED Stela Esettanulmány Szenc - Közép-Kelet Európa legnagyobb LED városa Helyszín Philips Lighting Szenc, Szlovákia LED Luma, LED Stela Meg vagyunk győződve arról, hogy a projekt a várt energia-megtakarításon felül

Részletesebben

Kamrai szívizom-repolarizáció heterogenitás vizsgálat bioelektromos képalkotóval

Kamrai szívizom-repolarizáció heterogenitás vizsgálat bioelektromos képalkotóval Kamrai szívizom-repolarizáció heterogenitás vizsgálat bioelektromos képalkotóval Prof. Dr. Kozmann György, Tuboly Gergely, Dr. Vassányi István, Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató-Fejlesztő

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

Szívritmuszavarok a terhesség során

Szívritmuszavarok a terhesség során Szívritmuszavarok a terhesség során Hankovszky Péter Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Szeged 2012. november 10. Bevezetés A terhesség számos változást okoz a nők szervezetében,

Részletesebben

A hosszú-qt-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története

A hosszú-qt-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története A hosszú-qt-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története Historical overview of long-qt syndrome and torsades de pointes ventricular tachycardia Fazekas Tamás, CSc, DSc, FESC, MHRS fat@in1st.szote.u-szeged.hu

Részletesebben