2.sz. függelék. A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.sz. függelék. A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata"

Átírás

1 2.sz. függelék A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata

2 3sz. függelék Munkaköri feladatok A dolgozó neve:... Munkaköri besorolása: Beosztása: GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS Heti kötelező munkaideje: 20 óra 1. Főbb feladata: Rendszeresen figyelemmel kísérik a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat és ezekre felhívják az igazgató és a pedagógusok figyelmét. Minden tanév elején az iskolai munkaterv részeként elkészítik az iskola gyermekvédelmi munkatervét. Gyermekvédelmi munkájukat önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával folyamatosan fejlesztik. Az osztályfőnökök jelzései alapján nyilvántartják a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. Minden tanév elején írásban tájékoztatják a szülőket és a tanulókat saját tevékenységükről, feladataikról és arról, hogy milyen jellegű problémákkal mikor és hol kereshetik fel. Tájékoztatják a szülőket és a tanulókat arról, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszik a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, illetve telefonszámát. A tanulók részére egészségvédő, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelőző programokat szerveznek. Figyelemmel kísérik a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat és lehetőség szerint részt vesznek a pályázatokon. A szociális ösztöndíjak elbírálásánál, véleményükkel segítik az igazgató döntését. 2. Különleges feladatai, jogköreik A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatai a következőkre terjednek ki: az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárására, nyilvántartására; családlátogatásaikra, a tanulók családi környezetének megismerésére; tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásaik figyelemmel kísérésére; anyagi problémák esetén gyermekvédelmi támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását kezdeményezik a polgármesteri hivatalnál; a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról az osztályfőnökökkel közösen környezettanulmányt készítenek; figyelemmel kísérik és segítik pályaválasztásukat, továbbtanulását szükség esetén védő-óvó intézkedéseket javasolnak, és közreműködnek ezek megvalósításában, legvégső esetben javaslatot tesznek a gyermek(ek) családból történő kiemeléséről. Az osztályfőnökök javaslatai alapján kezdeményezik a rászoruló tanulók számára pénzbeli támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását.

3 A polgármesteri hivatal felkérése alapján személyesen is részt vesznek a támogatások elosztásában, a családokhoz történő eljuttatásában. Munkájuk ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola összes tanulókkal kapcsolatos iratába, nyilvántartásába. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén haladéktalanul értesítik a gyermekjóléti szolgálatot, és ennek felkérésére részt vesz az eset megbeszéléseken. A tudomásukra jutott bizalmas információkat megőrzik, a tanulókkal kapcsolatban bárminemű információt csak a munkaköri leírásában rögzített körben szolgáltathat ki. A bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárják a pedagógusok elé. 3. Ellenőrzés, értékelés Munkájukról minden félév végén írásban összefoglalót készítenek, és ezt ismertetik a nevelőtestülettel. Az igazgató megbízása alapján a fenntartó, SZMK kérésére beszámolnak az iskola gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenységéről. 4. Kapcsolatai Munkáját a vezető helyettese utasításai alapján végzi. A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseikről rendszeresen tájékoztatják az igazgatót. Rendszeres munkakapcsolatban kell állniuk a nyilvántartott tanulók osztályfőnökeivel. Rendszeres kapcsolatban állnak az iskolán kívüli gyermekvédelmi intézményekkel, hatóságokkal így különösen: - Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztályával - Városi Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő és Kríziskezelő Központ - Nevelési Tanácsadó - Rendőrség - Szociális Osztály 5. Munkakörülmények Feladatainak ellátásához előzetes egyeztetés után igénybe veheti az iskolatitkár segítségét (iratok összekészítése, gépelés, sokszorosítás, postázás stb.). Munkájához használhatja az iskolatitkárságon található számítógépet, az intézmény telefonját, Nagykálló, igazgató... dolgozó

4 AZ ISKOLATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA A dolgozó neve: Munkaköri besorolása: Beosztása: ISKOLATITKÁR Heti kötelező munkaideje: 40 óra Havi munkaidő: Közvetlen munkahelyi felettese: A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola vezetője 1. Az iskolatitkár munkájában közvetlenül segíti az igazgató és az igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységét. 2. Iktatás 3. Az irattár kezelése, az irattári selejtezés előkészítése 4. Információk fogadása és továbbítása (telefon, fax, levél, Internet) 5. Postai küldemények átvétele 6. A postai küldeményekkel kapcsolatos ügyintézés (postakönyv vezetése, levelezési ügyek intézése, kisebb levelezések önálló bonyolítása) 7. A beérkezett számlák ellenőrzése, szakmai teljesítésének igazolása, a szakmai beszerzések esetén szakatanár segítségét vegye igénybe. A számlák beérkezése után mielőbbi eljuttatása a GEI-be, a vásárolt eszközök, beszerzett anyagok elhelyezésének vezetése. 8. Kezeli az iskolai KIR rendszert, a tanárok és a tanulók esetében is, elvégzi határidőre a ki és bejelentéseket. 9. A dolgozók munkába állásakor, vagy munkaviszony megszűnésekor szükséges iratok bekérése, számítógépes programba történő felvitele, iratok elkészítése, továbbítása az illetékes helyekre határidőben, KIR kezelése 10. A dolgozók SZJA ügyeinek intézésével kapcsolatos évközi, év-végi teendők ellátása. 11. Évente egy alkalommal a dolgozók MÁV arcképes igazolványának érvényesítése, megújítása 12. Nyomtatványrendelés előkészítése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kiadás bizonyítványok diákigazolványok, stb. 13. Nyomtatványok kiadása: napló ellenőrző törzslap házirend 14. Nyilvántartások vezetése: beírási napló tanuló nyilvántartás tanulói törzslapok felügyelete naplók felügyelete baleset- és tűzvédelmi oktatásról tantárgyfelosztás, órarend, terembeosztás tanulmányi versenyek pedagógusigazolvány nyilvántartás 15. Szakmai vizsgákra, jelentkeztetés előkészítése, az írásbeli, szóbeli vizsga adminisztrációs teendőinek bonyolítása (kivéve a szóbeli vizsgatételek gépelése),

5 az internetes jelentés előkészítése, a vizsgaanyagok irattárózása 16. A beiskolázással kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása, az adatok előkészítése 17. Tanulói igazolások kiadása 18. Az éves kötelező statisztikai adatszolgáltatás előkészítése 19. Bizonyítvány másodlatok kiállítása 20. Az iskola vendégeinek, látogatóinak fogadásában közreműködés 21. Versenyek, iskolai rendezvények előkészítési, szervezési feladataiban közreműködés 22. Előkészíti az iskola működéséhez szükséges eszközök és felszerelések megrendelését 23. Közreműködik a túlóra elszámolási feladatok elkészítésében 24. Köteles a gondjára bízott gépeket rendeltetésszerűen használni, a munkaidő végeztével áramtalanítani. 25. A dolgozói távollétek nyilvántartása 26. A vezetők megbízása alapján jegyzőkönyv vezetése 27. Nyilvántartja, őrzi és kezeli a tagintézmény bélyegzőit. 28. A nyilvántartást vezet az intézmény kulcsainak elhelyezéséről, használatáról, a zárcserékről. 29. Kimutatást vezet az intézményt érintő éves beszerzésekről, azok kihelyezéséről. 30. Egyéb feladatok, az iskolavezetőinek felkérése szerint Nagykálló, igazgató A munkaköri kötelezettségemet megértettem, és felelősségem teljes tudatában magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el, munkám során ennek megfelelően járok el. Nagykálló, dolgozó

6 A dolgozó neve:. Munkaköri besorolása: Beosztása: PEDAGÓGUS - SZAKOKTATÓ Heti kötelező munkaideje: 40 óra A pedagógus az intézményi oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott, akit a tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntetőjogi védelme illet meg, közfeladatot ellátó személy. 1. A pedagógus feladatai általában a) A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény és a pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az Igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az Igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. b) A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. c) Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. d) Felkészíti a tanulót modulzáró és szakmai vizsgára, modulzáró és szakmai vizsgáztatás Alkotó módon részt vállal: - a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, - a közös vállalások teljesítéséből, - az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, - az iskola hagyományainak ápolásából, - tanulók folyamatos felzárkóztatásából, - a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, - pályaválasztási feladatokból, - a gyermekvédelmi tevékenységből, - a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából, - a diák önkormányzat kialakításából, - az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. e) Tanítási (fogalakozási) órán minőségi munka végez.(felkészülés, szervezés, ellenőrzés, értékelés). f) Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel. g) A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken részvétel. h) Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-oktató munkája szükségessé tesz, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. i) Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet - folyamatos kiegészítéssel több éven át használhatja. Saját tanmenetel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni. j) Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat 3 héten belül kijavítja. A témazáró felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli. k) Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart. l) Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket, az intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló

7 munkamegosztás szerint egy-egy pedagógus lát el. - vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen pedagógiai, szakmai irányítása és ellenőrzése, - egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés, szakkörök, tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, tanulószoba, stb.) - osztályvezetői, osztályfőnöki munka, - versenyekre való felkészítés, - szertárakért a felelősség vállalása (fejlesztés, rendezés, selejtezés), - könyvtári munka, munkavédelmi és tűzvédelmi munka 2. A pedagógus kötelezettségei, feladatai - A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végzi - Figyelemmel kíséri, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai meggyőződése miatt hátrány ne érje - Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről - Az ismereteket tárgyilagosan közvetíti - Nevelő-oktató munkája során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, fejlődésének ütemét, szocio kulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét - Segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását - Gondot fordít a tehetséges tanulók fejlesztésére - A tanulók részére az egészségük testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, s meggyőződik annak elsajátításáról - Baleset esetén megteszi a szükséges intézkedéseket - Elsajátíttassa a tanulóval a közösségi együttműködése magatartási szabályait és törekszik annak betartatására - Szülői értekezletet, fogadóórát tart - A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja - A szülőket figyelmezteti gyermekük jogainak megóvása, fejlődése érdekében, s tájékoztatja őket, hogy milyen intézkedések megtételét tartja szükségesnek ezek érdekében - A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad - A tanuló és a szülő emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartja - Az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket a tanuló részére átadja - Jogszabály által meghatározott időszakonként és módon szakmai továbbképzésen vesz részt. - A belépőkártya kitűzése. 3. A pedagógus jogai A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: a) A pedagógiai program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja. b) A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket.

8 c) Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját. d) Minősítse a tanulók tudását. e) Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez. f) a nevelőtestület tagjaként rész vegyen az iskola pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. g) Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. h) Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi,regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. i) Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék. Feladatát az intézmény igazgatójának, és az igazgatóhelyettesek általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 4. A pedagógus döntési jogköre - Pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend és módosításának elfogadása - A nevelési oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása - A nevelési oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása - A nevelő testület érdekében eljáró pedagógus kiválasztása - A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása - Részvétel tanuló fegyelmi ügyeiben való döntésekben, - A tanuló osztályozó vizsgára bocsátása - Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása 5. A pedagógus felelős - A rábízott tanulók testi, szellemi épségéért - A tanítási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért - Az adminisztráció pontos, idő szerinti vezetéséért /naplók, ellenőrző könyvek, anyakönyvek, felszólítások, feljelentések, félévi, év végi statisztika vezetése, elkészítése, dolgozatok felmérések javítása) - Az éves tanmenet elkészítéséért - Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért (nevelésre és tantárgyára vonatkoztatva) - Minden hónap végéig a túlóra, helyettesítés jelenté (nyomtatvány) leadásáért - Az iskolai körlevelek, tájékoztatások aláírásáért - Az átvett az oktatást segítő eszközökért - Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért - A személyi adataiban történő változás bejelentéséért Nagykálló, pedagógus.. igazgató

9 MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ A Nagykállói Szakiskolában 2 munkaközösség vezetői státusz van. A munka-közösségvezető fő feladata az intézmény szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése. részt vesz az intézmény pedagógiai programjának, SzMSz-nek, a Házirendnek a korszerűsítésében, végrehajtásában, részt vesz a tanév munkatervének kidolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében, javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó témakörökhöz, tantárgyakhoz kapcsolódó tantárgyfelosztás kialakítására, szakterületén fejleszti az oktatás nevelés módszereit, tantárgycsoportjának megfelelően tanulmányi versenyt szervez, részt vesz szakmai pályázatokon, megbeszéléseken, elkészíti a munkaközösségi tagokkal együtt a munkaközösség téma- tervezeteit, foglalkozási terveit, s ellenőrzi azok megvalósulását, negyedévente ellenőrzi az osztálynaplókat, szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, ellenőrzi és értékeli a munkaközösség tagjainak szakmai tevékenységét, ennek megfelelően javaslatot tesz az Igazgató részére jutalmazásukra, vagy fegyelmezésükre, rendszeresen vizsgálja a felügyelete alá tartozó szaktárgyakhoz, vagy tevékenységekhez szükséges tárgyi és személyi körülményeket, s szükség esetén javaslatot tesz a fejlesztésre, felettesének igénye szerint adatokat szolgáltat a hozzá tartozó munkaterületről. elvégzik mindazokat a feladatokat, amellyel az igazgató megbízza. Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját. 1. Szakmai feladatai A beiskolázás és a pályaválasztás figyelemmel kisérése, pedagógiai segítése, Javaslattétel felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök és foglakozások megszervezésére, Javaslattétel pedagógusok továbbképzésére szakvizsgáinak letételére, Az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése, Javaslattétel a nevelési értekezletek témáira, Esetenként döntés a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben, Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, ballagás, stb.) szervezési munkáinak segítése, A helyi osztályfőnöki adminisztráció tartalmi és formai elemeinek kimunkálása, Összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára, valamint - igény szerint- az Igazgató részére a munkaközösség tevékenységéről. Részt vállal a nyári ügyelet feladataiból az Igazgatóval való megállapodás alapján. 2. Egyéb feladatai A tanulmányi versenyek ügyeinek intézése, Az intézmény vagyoni védelme (takarékosság), Az oktatói nevelői és egyéb az intézményi működési feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok rendeletek figyelemmel kísérése, karbantartása, ismertetése, Leltározás, Gyermek-, ifjúságvédelmi feladatok intézése, illetve ellenőrzése Nagykálló, igazgató.. mk. vezető

10 IGAZGATÓ HELYETTES A dolgozó neve:.. 1. Munkavállaló neve: Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: igazgató-helyettese 3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása Segíti, indokolt esetben helyettesíti az igazgatót: az iskola irányításában, a munkáltatói jogkör gyakorlásában, az iskola képviseletében, az iskola testületi szerveivel együttesen kialakítja az iskola pedagógiai koncepcióját, ismeri, irányítja a tanítási programokat és eszközöket, folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új szakmai törekvésekről, Gondoskodik a megszabott adatközlési és egyéb jelentési kötelezettségek elkészítéséről. Látogatja a szakmai elméleti és gyakorlati órákat, tapasztalatairól beszámol az igazgatónak. Együttműködik a gyakorlati oktatás vezetővel a szakmai gyakorlattal és vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Javaslatot tesz a költségvetésből biztosítható szakmai, oktatási eszközök beszerzésére gondoskodik arról, hogy minden tanuló ha különböző ütemben is megszerezze a Szakiskolai Kerettanterv, a Központi Program, a Szakmai és Vizsgakövetelmények követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket, és sikeres szakmai vizsgát tegyen munkakörében ellátja az integrációs- képesség kibontakoztató programmal kapcsolatos iskolai jogkörébe eső adminisztrációs munkát, a munkatervben meghatározott időközönként, fogadóórákat tart, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek meghozatalában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való részvétel, részt vesz az iskolai ünnepélyek méltó megtartásában, a továbbképzési lehetőségeket kihasználja, újonnan szerzett ismereteiről beszámol a tantestületben, részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában. Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi, és ezek szolgálatában szervezi. Részt vesz a tanulók iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk, alapkészségek fejlesztésében. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók az életkornak megfelelő fejlesztő foglalkoztatása az iskola pedagógiai programjának szellemében. Felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért, jogait és kötelességeit a Köznevelési, valamint a Szakképzési tv. tartalmazza, de kötelezőek rá nézve is a Köznevelési és Szakképzési tv végrehajtási rendeletei, az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai.

11 4. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti megjelölése: igazgató 5. Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. Kelt:... Munkáltató Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom:. Munkavállaló

12 A dolgozó neve: Munkaköri besorolása: Beosztása: GYAKORLATI-OKTATÁSVEZETŐ Heti kötelező munkaideje: - A szakképzési évfolyamok szakterületeinek szakmai tantárgyit és a szakmai gyakorlatot oktatók közvetlen felettese. - Jóváhagyja a szakmai gyakorlati csoportbeosztásokat, a külső gyakorlati helyeket kijelöli. - Év elején közös tájékoztatót tart az éves feladatokról az iskolai és a külső szakmai gyakorlati oktatóknak. - Ellenőrzi a tanmeneteket és jóváhagyásra az igazgatónak átadja. - Elkészíti a szakmai tantárgyfelosztást, az t jóváhagyásra átadja az igazgatónak. - Kapcsolatot tart a gazdaságvezetővel a külső gyakorlatok anyagi finanszírozásának tervezése céljából. - Gondoskodik a megszabott adatközlési és egyéb jelentési kötelezettségek elkészítéséről. - Részt vesz a szakképzési szakterülettel kapcsolatos továbbképzéseken. - Javaslatot tesz új szakképzések indítására, egyeztet az igazgatóval. - Látogatja a szakmai elméleti és gyakorlati órákat, tapasztalatairól beszámol az igazgatónak. - Legalább negyedévenként látogatást tesz a külső szakmai gyakorlóhelyeken, tájékozódik a tanulók magatartásáról, szakmai munkájáról. - Gondoskodik a szakmai gyakorlatra járó tanulók útiköltség-térítéséről. - Előkészíti és megszervezi a szakmai gyakorlati és elméleti vizsgákat. A gyakorlati vizsgák vizsgabizottságát kijelöli. A vizsgákhoz szükséges tételsorokat előkészíti az elnökhöz való továbbításra. - Vizsgák után a vizsgadokumentumokat összerendezi, átadja az igazgatónak. - Felváltva látja el az intézményi ügyeletet az igazgatóval. - Javaslatot tesz a költségvetésből biztosítható szakmai, oktatási eszközök beszerzésére. - félévkor és év végén rövid értékelést ad a hozzá tartozó szaktárgyak eredményeiről a nevelőtestületi, értekezleten. - Fentieken kívül ellátja mindazon feladatokat, melyekkel az igazgató megbízza. Nagykálló, igazgató A munkaköri kötelezettségemet megértettem, és felelősségem teljes tudatában magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el, munkám során ennek megfelelően járok el. Nagykálló,. dolgozó

13 A dolgozó neve: Munkaköri besorolása: Beosztása: OSZTÁLYFŐNÖK Heti kötelező munkaideje: Az osztályfőnököt az intézményvezető jelöli ki. Közvetlen munkahelyi felettese, irányítója az intézményvezetője. Szakmai munkájának irányítója az osztályfőnöki munkaközösség vezető. Osztálya közösségének felelős vezetője. Nevelő munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv. A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a türelmesség elve alapján végzi. Az osztályfőnök kötelezettségei, feladatai: - Alaposan ismernie kell tanítványi személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. - Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. - Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével. a tanítványait oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező, stb.) - Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. - Az osztályfőnök dicséretet is adhat, fegyelmező intézkedést hozhat. - Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. - Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti. - Szülői értekezletet tart. Tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, valamint a fogadó órájának időpontjáról. - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése, félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). - Mint osztályfőnök saját hatáskörben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva indokolt esetben 3-szor 1-2 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának. - Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, ösztöndíj elnyerésére, kitüntetésére (a tanulók, kollégák véleményét figyelembe véve.) - Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. - Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. - Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében. - Tanulmányi kirándulást szervezhet. - Foglalkoztatási tervet készít (tanmenet). Nagykálló, osztályfőnök.. igazgató

14 4. sz.függelék A minőségi kereset-kiegészítésének odaítélésének szempontjai A minőségbiztosításban való aktív részvétel. Átlagon felüli munkateljesítményt nyújtson a pedagógus, kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végezzen. Az előző nevelési évben eltöltött aktív keresőképes állapot figyelembevétele: az előző tanítási évben a tanítási napok 50%-ának meg kell lenni. Meghirdetett pályázatok figyelése és azokon való sikeres részvétel. A szabadidő terhére kulturális rendezvények szervezése, a tanítványokkal közös (mozi, színház, múzeum, hangverseny) látogatása, tanulmányi kirándulás, túrázás, táborozás és országjáráson való részvétel. A tehetséggondozás területén a tanulók felkészítése a városi, területi, megyei és országos tanulmányi, szavaló és sportversenyekre. Gyermekszeretet, a gyermekért érzett felelősségtudat, következetesség. Az igazgatói óralátogatások szakvéleményei. A tanterem és a környezete rendjének igényes kialakítása és fenntartása. Akinek figyelmeztetés (írásbeli) vagy fegyelmi megrovása van, nem kaphat minőségi pótlékot. A szóbeli figyelmeztetést is írásba kell foglalni. Szakképesítést szerzett osztályok osztályfőnökei, ha a szakképesítő vizsga eredménye az elvárásoknak megfelelő; ha az eredménytelen vizsgázók száma nem haladja meg a 10 %-ot. Nagykálló, 200..

15 4. sz.függelék VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK, TOVÁBBÁ PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOLGALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE 2. változat Érvényes: április 16-tól (A Közoktatási törvény 40.. (11) bekezdésének módosítása alapján, mely megjelent az Oktatási Közlöny december 18-i számában) A vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése I. Az értékelési rendszer alapvonásai A közoktatási törvény, évi LXXIX. törvény 40. (11) bekezdésének módosítása alapján, az alábbi módon kidolgozást nyert az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény-értékelésének szempontjai és az értékelés rendje. A teljesítmény-értékelés az intézményi sajátosságok figyelembevételével létrehozott sokrétű követelményrendszerre épül, végső formáját a tantestület aktív közreműködésével nyerte el. Kizárólag a tantestület jóváhagyásával alkalmazható. Alapja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, a Pedagógiai Program, a munkaköri leírások, a pedagógus munkakör különböző szerepszintjei és az ezeknek megfelelő

16 4. sz.függelék képességeket, készségeket átfogó, közmegegyezésen alapuló kritériumrendszer, valamint az értékelési ciklus végén született sikeres területeket és fejlesztési célokat tartalmazó megállapítások. II. A teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei. 1. Az intézményi önértékelés periódusa A teljes körű intézményi önértékelés több tanévre vonatkozó, összegző értékelés. A teljes körű intézményi önértékelést ötévente végezzük el. 2. Az intézményi önértékelés célja, módszerei o o o o Az intézményi önértékelés célja, hogy az intézmény felmérje adottságait és elért eredményeit, majd ezek felhasználásával: Kijelölje a működésen belüli legfontosabb területeket. Meghatározza a továbbfejlődés irányát. Intézményi önértékelés elkészítésével kell értékelni az intézményben folyó oktató-nevelő munkát ötévente. Az eltelt időszakra visszamenően kell vizsgálni: A fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában az intézmény számára meghatározott feladatok teljesülését. A pedagógusok körében végzett mérések eredményeit (a pedagógusok elégedettségének mérése). A szülők és tanulók körében végzett igény- és elégedettség mérések eredményeit. Az intézmény egyes területeire jellemző adatokat. Az intézményi önértékelés során feltárt adatok vizsgálata értékelésénél meg kell állapítani, hogy az intézmény működésében: Melyek az erősségek? Hol jelentkeznek problémák? Melyek a fejlesztendő területek? Az intézményi önértékelés során feltárt problémák megoldására és a szükséges fejlesztések megvalósítására intézkedési tervet kell készíteni. III. A vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése 1. A teljesítmény-értékelés (minősítés) céljai és jellege A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá szakmai fejlődés elősegítése. Ezen túl: a. Az intézményben az oktatás nevelés szakmai színvonalának folyamatos emelése. Segítségnyújtás abban, hogy a pedagógus egy, a tantestület által elfogadott teljesítmény-kritériumsor alapján képet kaphasson teljesítményének külső megítéléséről. Az egyéni fejlődésnek és teljesítménynek az elismerése és megbecsülése.

17 4. sz.függelék A pedagógus szakmai továbbfejlődésének elősegítése tanácsadással, egyéni célok kitűzésével. A ciklus végén az összegyűlt tapasztalatok alapján új célok, változtatások kitűzése, amik az intézmény egész rendszerére fejlesztően hatnak. b. Az intézmény vezetési színvonalának folyamatos fejlesztése, mely hozzájárul: Az intézmény pedagógiai, személyi, vezetési és tárgyi feltételeivel összefüggő nehézségek azonosításához és megoldási módok kimunkálásához. Az egyéni szükségletek, igények és a továbbképzések összehangolásához. A pedagógusok és a vezetés közötti kommunikáció hatékonyabbá tételéhez. A feladatok arányosabb elosztásához A Pedagógia Program folyamatos fejlesztéséhez. A teljesítmény-értékelési rendszer alapelvei és az ezekből következő elvárások: A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. Fejlesztő szándék elve és az ehhez kapcsolódó elvárások: A pedagógusok és a vezetés közötti információcsere, véleménycsere folyamatossá válása. A teljesítmény-értékelés segítségével a problémás területek beazonosítása, a fejlődés irányainak kijelölése. Az egyéni teljesítmény változásának követhetősége. Méltányosság elve és elvárások Az értékelési rendszer jóváhagyása tantestületi megbeszélés és elfogadás után történik. Az egyénre vonatkozó minden adat bizalmas. A pedagógus számára valamennyi rá vonatkozó adat hozzáférhető. Véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása az egyénnek a róla összegyűjtött adatokkal kapcsolatban. Segítse a pedagógus önálló döntéshozatalát a fejlődési út kiválasztásában. A lehető legteljesebb objektivitásra való törekvés. Az értékelési folyamatban törekedni szükséges az esetleges feszültségek oldására. Sokoldalúság elve és elvárások A teljesítmény-értékelés a pedagógiai tevékenység összetettsége miatt figyelembe veszi a tantárgyak oktatásával, az önálló életre való felkészítéssel összefüggő

18 4. sz.függelék nevelési-oktatási tevékenységeket és az intézményi élet megszervezésével kapcsolatos tevékenységeket. A különböző intézményrészeknek legyen lehetőségük a mérőeszközök pontosítására és kiegészítésére. A pedagógusok és vezetők értékelésének területei, követelményei és módszerei A teljesítmény-értékelés az alapelvek és célok figyelembevételével kialakított, a tantestület által elfogadott minőségi munka jellemzőit tükröző sokrétű követelményrendszeren alapul. Az adatok hozzáférhetősége és a fejlesztő jelleg elsődlegessége miatt a teljesítményértékelés a következő kritériumok alapján történik: 1. A pedagógus oktató-nevelő munkájának értékelése 2. A pedagógus képzettségének és felkészültségének értékelése 3. A pedagógus munkafegyelmének értékelése 4. A tudatosan kialakított sajátos intézményi kultúra képviselete A követelményrendszer a részletesen kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg, melyek a pedagógusi munkához tartozó különböző szerepszinteket, a megfelelő képességeket és készségeket átfogó kritériumrendszert, a munkaköri leírásban foglaltakat és az előző mérési ciklusban megfogalmazott fejlesztési célokat tartalmazza. A teljesítmény-értékelés az alábbi eszközök segítségével gyűjti össze az információkat: a) Pedagógusok esetében b) Vezetők esetében 1. Óra-megfigyelési lap 2. Teljesítmény-értékelő lap 3. Önértékelő lap 4. Minősítési lap 1. Vezetők önértékelő lapja 2. Vezetőt értékelő lap 3. Minősítési lap 3. Az értékelés részletes kritériumrendszere és az értékelés elvégzésének eljárásrendje A minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles A teljesítmény-értékelés periódusa

19 4. sz.függelék Az intézmény vezetőinek és pedagógusainak teljesítmény-értékelését értékeljük. 2 évente 4.2. Óra-megfigyelési lap A kétéves ciklus során a pedagógust a teljesítmény-értékelő csoport tagja, ill. az igazgató/helyettes ciklusonként legalább kétszer meglátogatja, és a megadott kritériumok alapján értékeli a látott tanórát/foglalkozást, melyet megbeszélés követ. Ha az értékelő csoport tagja úgy ítéli meg, hogy az adott alkalom nem nyújtott elegendő információt a lap megalapozott kitöltéséhez, újra látogathat, legfeljebb még kétszer. Az értékelő csoport tagja dönti el, hogy mely osztályt/csoportot látogatja meg, de a tervezett látogatás előtt legalább egy héttel egyeztetnie kell az érintett pedagógussal. Ha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy a látogatott óra bármilyen ok miatt nem volt sikeres, kérheti az óralátogatás megismétlését. A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő pontszámokat kell alkalmazni: a, kiemelkedő 3 pont b, megfelelő 2 pont c, kevéssé megfelelő 1 pont d, nem megfelelő minősítés 0 pont X nincs elegendő információ ennek megítéléséhez Minden esetben beírható X = nincs elegendő információ ennek megítéléséhez érték is. Ha ezek aránya meghaladja a kritériumok 25 %-át, újabb látogatás szükséges. A minősítő beszélgetés előtt a ciklus összes óralátogatásának laponkénti átlagpontszámaiból újabb átlagot számítanak, ami rákerül a minősítő lapra. A látogatás után két munkanapon belül a pedagógus megkapja az igazgatóhelyettestől a kitöltött óra-megfigyelési lap másolatát, ahol szükséges, indokolással. Ennek alapján beszélik meg a következtetéseket, majd rögzítik a sikeres és a fejlesztést igénylő területeket Teljesítmény-értékelő lap A teljesítmény-értékelő lap kitöltését a teljesítmény-értékelő csoport folyamatosan végzi, s a teljesítmény-értékelő beszélgetés előtt összegzi az önértékelő lap információit is felhasználva Önértékelő lap

20 4. sz.függelék a) Pedagógus esetében Célja az elért eredmények dokumentálása és annak felmérése, hogy az órai/foglalkozási tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai, az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket végzett a pedagógus, illetve milyen pedagógusi hozzáállást tart értékesnek. Az önértékelő lapot ciklusonként egyszer, a ciklus lezárása előtt (márciusáprilisban), tölti ki a pedagógus. Az értékelő csoport az összegzés során megegyezik abban, hogy a pedagógus teljesítménye az adott kritériumban a tantestület átlagához képest kiemelkedően sikeres (+), az átlagnak megfelelő ( ) vagy elmarad az átlagtól (- ). Ezután rögzítik a minősítő lapon a kiemelkedően sikeres és a fejlesztést kívánó területeket. b) Vezető esetében Minden vezető saját munkájáról ciklusonként egy alkalommal tölti ki a vezetők önértékelő lapját. Az eljárás a fentiekkel azonos, de az értékelést az igazgató/igazgató helyettes és a minőségirányítási team vezető végzi Minősítő lap A ciklus végén, április-májusban kerül sor a ciklus tapasztalatait összegző minősítő beszélgetésre. Ekkor az összes adat birtokában az érintett tanár és az értékelő csoport kijelölt tagjai, teljesítmény-értékelő beszélgetésen beszélik meg a tapasztaltakat és jelölik ki az egyéni célokat, melyekről minősítő lapot állítanak ki. A közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevésbé alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az egyes minősítési szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell megállapítani: a, % - kiválóan alkalmas b, 60-79%- alkalmas c, 30-59% - kevéssé alkalmas d, 30% alatt- alkalmatlan minősítést kap a pedagógus. A pedagógussal a minősítés eredményét ismertetni kell, annak egy példányát meg kell kapnia. A megismerés tényét aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2010

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2010 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax: 23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jászberény 2016. Érvényes: 2016. október 01. napjától Szent István Körúti Általános Iskola, Szakiskola

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Beck Ottóné. intézményvezető. Szomód,

A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Beck Ottóné. intézményvezető. Szomód, A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Beck Ottóné intézményvezető Szomód, 2016.09.15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények:

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények: 2016 Pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozóhelyi értékelési szabályzat Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési- Oktatási

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLAI DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRI LEÍRÁSAI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule Helyi értékelési szabályzat A pedagógus végzettségű, NOKS munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó

Részletesebben

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról

A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról 2016.09.01. NOS SZABÁLYZAT A nevelő-oktató munkát segítő pedagógus végzettségű alkalmazottak minősítési eljárásáról ALMAFA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4646 EPERJESKE, KOSSUTH UTCA 74. 0 A nevelőtestület

Részletesebben

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva 2010. augusztus 1. Elfogadva: 2010. augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót, Vörösmarty utca 4. OM:

Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Fót, Vörösmarty utca 4. OM: Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM: 032353 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT WALLA JÓZSEF ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Walla József Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus. szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus. szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pedagógus szakképzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata 1 1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA

A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZABÁLYZATA SZABÁLYZAT A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 100921 SZABÁLYZATA A NEVELŐ- OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS VÉGZETTSÉGŰ ALKALMAZOTTAK MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSÁRÓL A nevelőtestület elfogadásának dátuma:

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben