2.sz. függelék. A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.sz. függelék. A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata"

Átírás

1 2.sz. függelék A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola bélyegzőinek lenyomata

2 3sz. függelék Munkaköri feladatok A dolgozó neve:... Munkaköri besorolása: Beosztása: GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS Heti kötelező munkaideje: 20 óra 1. Főbb feladata: Rendszeresen figyelemmel kísérik a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat és ezekre felhívják az igazgató és a pedagógusok figyelmét. Minden tanév elején az iskolai munkaterv részeként elkészítik az iskola gyermekvédelmi munkatervét. Gyermekvédelmi munkájukat önképzéssel és a szakirodalom tanulmányozásával folyamatosan fejlesztik. Az osztályfőnökök jelzései alapján nyilvántartják a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. Minden tanév elején írásban tájékoztatják a szülőket és a tanulókat saját tevékenységükről, feladataikról és arról, hogy milyen jellegű problémákkal mikor és hol kereshetik fel. Tájékoztatják a szülőket és a tanulókat arról, hogy problémáikkal az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel. Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszik a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények címét, illetve telefonszámát. A tanulók részére egészségvédő, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelőző programokat szerveznek. Figyelemmel kísérik a gyermekvédelemmel kapcsolatos pályázatokat és lehetőség szerint részt vesznek a pályázatokon. A szociális ösztöndíjak elbírálásánál, véleményükkel segítik az igazgató döntését. 2. Különleges feladatai, jogköreik A veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos feladatai a következőkre terjednek ki: az ilyen jellegű problémákkal küzdő tanulók feltárására, nyilvántartására; családlátogatásaikra, a tanulók családi környezetének megismerésére; tanulmányi eredményük, magatartásuk és mulasztásaik figyelemmel kísérésére; anyagi problémák esetén gyermekvédelmi támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását kezdeményezik a polgármesteri hivatalnál; a gyermekvédelemmel foglalkozó szolgálat, hatóság részére e tanulókról az osztályfőnökökkel közösen környezettanulmányt készítenek; figyelemmel kísérik és segítik pályaválasztásukat, továbbtanulását szükség esetén védő-óvó intézkedéseket javasolnak, és közreműködnek ezek megvalósításában, legvégső esetben javaslatot tesznek a gyermek(ek) családból történő kiemeléséről. Az osztályfőnökök javaslatai alapján kezdeményezik a rászoruló tanulók számára pénzbeli támogatás vagy természetbeni juttatás megállapítását.

3 A polgármesteri hivatal felkérése alapján személyesen is részt vesznek a támogatások elosztásában, a családokhoz történő eljuttatásában. Munkájuk ellátásával kapcsolatban betekinthet az iskola összes tanulókkal kapcsolatos iratába, nyilvántartásába. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, veszélyeztető tényező megléte esetén haladéktalanul értesítik a gyermekjóléti szolgálatot, és ennek felkérésére részt vesz az eset megbeszéléseken. A tudomásukra jutott bizalmas információkat megőrzik, a tanulókkal kapcsolatban bárminemű információt csak a munkaköri leírásában rögzített körben szolgáltathat ki. A bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag szükséges mértékben tárják a pedagógusok elé. 3. Ellenőrzés, értékelés Munkájukról minden félév végén írásban összefoglalót készítenek, és ezt ismertetik a nevelőtestülettel. Az igazgató megbízása alapján a fenntartó, SZMK kérésére beszámolnak az iskola gyermek - és ifjúságvédelmi tevékenységéről. 4. Kapcsolatai Munkáját a vezető helyettese utasításai alapján végzi. A gyermekvédelemmel kapcsolatos intézkedéseikről rendszeresen tájékoztatják az igazgatót. Rendszeres munkakapcsolatban kell állniuk a nyilvántartott tanulók osztályfőnökeivel. Rendszeres kapcsolatban állnak az iskolán kívüli gyermekvédelmi intézményekkel, hatóságokkal így különösen: - Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztályával - Városi Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő és Kríziskezelő Központ - Nevelési Tanácsadó - Rendőrség - Szociális Osztály 5. Munkakörülmények Feladatainak ellátásához előzetes egyeztetés után igénybe veheti az iskolatitkár segítségét (iratok összekészítése, gépelés, sokszorosítás, postázás stb.). Munkájához használhatja az iskolatitkárságon található számítógépet, az intézmény telefonját, Nagykálló, igazgató... dolgozó

4 AZ ISKOLATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA A dolgozó neve: Munkaköri besorolása: Beosztása: ISKOLATITKÁR Heti kötelező munkaideje: 40 óra Havi munkaidő: Közvetlen munkahelyi felettese: A Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola vezetője 1. Az iskolatitkár munkájában közvetlenül segíti az igazgató és az igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységét. 2. Iktatás 3. Az irattár kezelése, az irattári selejtezés előkészítése 4. Információk fogadása és továbbítása (telefon, fax, levél, Internet) 5. Postai küldemények átvétele 6. A postai küldeményekkel kapcsolatos ügyintézés (postakönyv vezetése, levelezési ügyek intézése, kisebb levelezések önálló bonyolítása) 7. A beérkezett számlák ellenőrzése, szakmai teljesítésének igazolása, a szakmai beszerzések esetén szakatanár segítségét vegye igénybe. A számlák beérkezése után mielőbbi eljuttatása a GEI-be, a vásárolt eszközök, beszerzett anyagok elhelyezésének vezetése. 8. Kezeli az iskolai KIR rendszert, a tanárok és a tanulók esetében is, elvégzi határidőre a ki és bejelentéseket. 9. A dolgozók munkába állásakor, vagy munkaviszony megszűnésekor szükséges iratok bekérése, számítógépes programba történő felvitele, iratok elkészítése, továbbítása az illetékes helyekre határidőben, KIR kezelése 10. A dolgozók SZJA ügyeinek intézésével kapcsolatos évközi, év-végi teendők ellátása. 11. Évente egy alkalommal a dolgozók MÁV arcképes igazolványának érvényesítése, megújítása 12. Nyomtatványrendelés előkészítése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kiadás bizonyítványok diákigazolványok, stb. 13. Nyomtatványok kiadása: napló ellenőrző törzslap házirend 14. Nyilvántartások vezetése: beírási napló tanuló nyilvántartás tanulói törzslapok felügyelete naplók felügyelete baleset- és tűzvédelmi oktatásról tantárgyfelosztás, órarend, terembeosztás tanulmányi versenyek pedagógusigazolvány nyilvántartás 15. Szakmai vizsgákra, jelentkeztetés előkészítése, az írásbeli, szóbeli vizsga adminisztrációs teendőinek bonyolítása (kivéve a szóbeli vizsgatételek gépelése),

5 az internetes jelentés előkészítése, a vizsgaanyagok irattárózása 16. A beiskolázással kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása, az adatok előkészítése 17. Tanulói igazolások kiadása 18. Az éves kötelező statisztikai adatszolgáltatás előkészítése 19. Bizonyítvány másodlatok kiállítása 20. Az iskola vendégeinek, látogatóinak fogadásában közreműködés 21. Versenyek, iskolai rendezvények előkészítési, szervezési feladataiban közreműködés 22. Előkészíti az iskola működéséhez szükséges eszközök és felszerelések megrendelését 23. Közreműködik a túlóra elszámolási feladatok elkészítésében 24. Köteles a gondjára bízott gépeket rendeltetésszerűen használni, a munkaidő végeztével áramtalanítani. 25. A dolgozói távollétek nyilvántartása 26. A vezetők megbízása alapján jegyzőkönyv vezetése 27. Nyilvántartja, őrzi és kezeli a tagintézmény bélyegzőit. 28. A nyilvántartást vezet az intézmény kulcsainak elhelyezéséről, használatáról, a zárcserékről. 29. Kimutatást vezet az intézményt érintő éves beszerzésekről, azok kihelyezéséről. 30. Egyéb feladatok, az iskolavezetőinek felkérése szerint Nagykálló, igazgató A munkaköri kötelezettségemet megértettem, és felelősségem teljes tudatában magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el, munkám során ennek megfelelően járok el. Nagykálló, dolgozó

6 A dolgozó neve:. Munkaköri besorolása: Beosztása: PEDAGÓGUS - SZAKOKTATÓ Heti kötelező munkaideje: 40 óra A pedagógus az intézményi oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott, akit a tanulókkal összefüggő tevékenységével kapcsolatban büntetőjogi védelme illet meg, közfeladatot ellátó személy. 1. A pedagógus feladatai általában a) A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény és a pedagógiai szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az Igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az Igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. b) A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. c) Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. d) Felkészíti a tanulót modulzáró és szakmai vizsgára, modulzáró és szakmai vizsgáztatás Alkotó módon részt vállal: - a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, - a közös vállalások teljesítéséből, - az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, - az iskola hagyományainak ápolásából, - tanulók folyamatos felzárkóztatásából, - a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, - pályaválasztási feladatokból, - a gyermekvédelmi tevékenységből, - a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából, - a diák önkormányzat kialakításából, - az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. e) Tanítási (fogalakozási) órán minőségi munka végez.(felkészülés, szervezés, ellenőrzés, értékelés). f) Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel. g) A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken részvétel. h) Egyes adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-oktató munkája szükségessé tesz, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. i) Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet - folyamatos kiegészítéssel több éven át használhatja. Saját tanmenetel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor kérésre be kell mutatni. j) Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat 3 héten belül kijavítja. A témazáró felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli. k) Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadó órát tart. l) Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket, az intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló

7 munkamegosztás szerint egy-egy pedagógus lát el. - vezetők esetében a hatáskörükbe rendelt terület közvetlen pedagógiai, szakmai irányítása és ellenőrzése, - egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok (pl. korrepetálás, helyettesítés, szakkörök, tanulmányi kirándulás, tanulókíséret, tanulószoba, stb.) - osztályvezetői, osztályfőnöki munka, - versenyekre való felkészítés, - szertárakért a felelősség vállalása (fejlesztés, rendezés, selejtezés), - könyvtári munka, munkavédelmi és tűzvédelmi munka 2. A pedagógus kötelezettségei, feladatai - A nevelést-oktatást a türelmesség elve alapján végzi - Figyelemmel kíséri, hogy tanítványait világnézeti, lelkiismereti, vagy politikai meggyőződése miatt hátrány ne érje - Nevelő-oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről - Az ismereteket tárgyilagosan közvetíti - Nevelő-oktató munkája során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességét, fejlődésének ütemét, szocio kulturális helyzetét, fejlettségét, sajátos nevelési igényét - Segíti a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását - Gondot fordít a tehetséges tanulók fejlesztésére - A tanulók részére az egészségük testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, s meggyőződik annak elsajátításáról - Baleset esetén megteszi a szükséges intézkedéseket - Elsajátíttassa a tanulóval a közösségi együttműködése magatartási szabályait és törekszik annak betartatására - Szülői értekezletet, fogadóórát tart - A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja - A szülőket figyelmezteti gyermekük jogainak megóvása, fejlődése érdekében, s tájékoztatja őket, hogy milyen intézkedések megtételét tartja szükségesnek ezek érdekében - A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad - A tanuló és a szülő emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartja - Az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket a tanuló részére átadja - Jogszabály által meghatározott időszakonként és módon szakmai továbbképzésen vesz részt. - A belépőkártya kitűzése. 3. A pedagógus jogai A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: a) A pedagógiai program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja. b) A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket.

8 c) Irányítsa és értékelje a tanulók munkáját. d) Minősítse a tanulók tudását. e) Hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez. f) a nevelőtestület tagjaként rész vegyen az iskola pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. g) Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában. h) Szakmai egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vegyen helyi,regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. i) Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék. Feladatát az intézmény igazgatójának, és az igazgatóhelyettesek általános irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 4. A pedagógus döntési jogköre - Pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend és módosításának elfogadása - A nevelési oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása - A nevelési oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása - A nevelő testület érdekében eljáró pedagógus kiválasztása - A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása - Részvétel tanuló fegyelmi ügyeiben való döntésekben, - A tanuló osztályozó vizsgára bocsátása - Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetői programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása 5. A pedagógus felelős - A rábízott tanulók testi, szellemi épségéért - A tanítási óra rendjéért, pontos kezdéséért, befejezéséért - Az adminisztráció pontos, idő szerinti vezetéséért /naplók, ellenőrző könyvek, anyakönyvek, felszólítások, feljelentések, félévi, év végi statisztika vezetése, elkészítése, dolgozatok felmérések javítása) - Az éves tanmenet elkészítéséért - Az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért (nevelésre és tantárgyára vonatkoztatva) - Minden hónap végéig a túlóra, helyettesítés jelenté (nyomtatvány) leadásáért - Az iskolai körlevelek, tájékoztatások aláírásáért - Az átvett az oktatást segítő eszközökért - Az ügyelet és a helyettesítés pontos ellátásáért - A személyi adataiban történő változás bejelentéséért Nagykálló, pedagógus.. igazgató

9 MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ A Nagykállói Szakiskolában 2 munkaközösség vezetői státusz van. A munka-közösségvezető fő feladata az intézmény szakmai munkájának tervezése, szervezése, ellenőrzése, az oktató-nevelő munka színvonalának emelése. részt vesz az intézmény pedagógiai programjának, SzMSz-nek, a Házirendnek a korszerűsítésében, végrehajtásában, részt vesz a tanév munkatervének kidolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében, javaslatot tesz a szakterületéhez tartozó témakörökhöz, tantárgyakhoz kapcsolódó tantárgyfelosztás kialakítására, szakterületén fejleszti az oktatás nevelés módszereit, tantárgycsoportjának megfelelően tanulmányi versenyt szervez, részt vesz szakmai pályázatokon, megbeszéléseken, elkészíti a munkaközösségi tagokkal együtt a munkaközösség téma- tervezeteit, foglalkozási terveit, s ellenőrzi azok megvalósulását, negyedévente ellenőrzi az osztálynaplókat, szoros kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, ellenőrzi és értékeli a munkaközösség tagjainak szakmai tevékenységét, ennek megfelelően javaslatot tesz az Igazgató részére jutalmazásukra, vagy fegyelmezésükre, rendszeresen vizsgálja a felügyelete alá tartozó szaktárgyakhoz, vagy tevékenységekhez szükséges tárgyi és személyi körülményeket, s szükség esetén javaslatot tesz a fejlesztésre, felettesének igénye szerint adatokat szolgáltat a hozzá tartozó munkaterületről. elvégzik mindazokat a feladatokat, amellyel az igazgató megbízza. Összeállítja az iskola pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves programját. 1. Szakmai feladatai A beiskolázás és a pályaválasztás figyelemmel kisérése, pedagógiai segítése, Javaslattétel felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök és foglakozások megszervezésére, Javaslattétel pedagógusok továbbképzésére szakvizsgáinak letételére, Az osztályozó vizsgára bocsátó bizottság munkájának segítése, Javaslattétel a nevelési értekezletek témáira, Esetenként döntés a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben, Az iskolai ünnepélyek (különösen tanévnyitó, tanévzáró, karácsony, ballagás, stb.) szervezési munkáinak segítése, A helyi osztályfőnöki adminisztráció tartalmi és formai elemeinek kimunkálása, Összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítése a nevelőtestület számára, valamint - igény szerint- az Igazgató részére a munkaközösség tevékenységéről. Részt vállal a nyári ügyelet feladataiból az Igazgatóval való megállapodás alapján. 2. Egyéb feladatai A tanulmányi versenyek ügyeinek intézése, Az intézmény vagyoni védelme (takarékosság), Az oktatói nevelői és egyéb az intézményi működési feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok rendeletek figyelemmel kísérése, karbantartása, ismertetése, Leltározás, Gyermek-, ifjúságvédelmi feladatok intézése, illetve ellenőrzése Nagykálló, igazgató.. mk. vezető

10 IGAZGATÓ HELYETTES A dolgozó neve:.. 1. Munkavállaló neve: Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 2. Munkavállaló munkakörének megjelölése: igazgató-helyettese 3. Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok részletes meghatározása Segíti, indokolt esetben helyettesíti az igazgatót: az iskola irányításában, a munkáltatói jogkör gyakorlásában, az iskola képviseletében, az iskola testületi szerveivel együttesen kialakítja az iskola pedagógiai koncepcióját, ismeri, irányítja a tanítási programokat és eszközöket, folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új szakmai törekvésekről, Gondoskodik a megszabott adatközlési és egyéb jelentési kötelezettségek elkészítéséről. Látogatja a szakmai elméleti és gyakorlati órákat, tapasztalatairól beszámol az igazgatónak. Együttműködik a gyakorlati oktatás vezetővel a szakmai gyakorlattal és vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Javaslatot tesz a költségvetésből biztosítható szakmai, oktatási eszközök beszerzésére gondoskodik arról, hogy minden tanuló ha különböző ütemben is megszerezze a Szakiskolai Kerettanterv, a Központi Program, a Szakmai és Vizsgakövetelmények követelményeiben meghatározott alapkészségeket, a képességeinek megfelelő ismereteket, és sikeres szakmai vizsgát tegyen munkakörében ellátja az integrációs- képesség kibontakoztató programmal kapcsolatos iskolai jogkörébe eső adminisztrációs munkát, a munkatervben meghatározott időközönként, fogadóórákat tart, részt vesz a nevelőtestület döntéseinek meghozatalában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való részvétel, részt vesz az iskolai ünnepélyek méltó megtartásában, a továbbképzési lehetőségeket kihasználja, újonnan szerzett ismereteiről beszámol a tantestületben, részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában. Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi, és ezek szolgálatában szervezi. Részt vesz a tanulók iskolai életre szocializálása, kötelességtudatuk, alapkészségek fejlesztésében. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetése, gyakoroltatása a gyerekekkel. A tanulók az életkornak megfelelő fejlesztő foglalkoztatása az iskola pedagógiai programjának szellemében. Felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért, jogait és kötelességeit a Köznevelési, valamint a Szakképzési tv. tartalmazza, de kötelezőek rá nézve is a Köznevelési és Szakképzési tv végrehajtási rendeletei, az intézmény pedagógiai programja és belső szabályzatai.

11 4. Munkavégzés során az utasítási jogkör, és az ellenőrzési jogkör gyakorlójának szervezeti megjelölése: igazgató 5. Az utasítási jogkör gyakorlója jogosult a munkaköri leírásban meghatározott munkaköri feladatokon túlmenően, a munkakör jellegéhez kapcsolódó egyéb utasítások adására is. Kelt:... Munkáltató Jelen munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan melléklete. A munkaköri leírást átvettem, és az abban leírtakat elfogadom:. Munkavállaló

12 A dolgozó neve: Munkaköri besorolása: Beosztása: GYAKORLATI-OKTATÁSVEZETŐ Heti kötelező munkaideje: - A szakképzési évfolyamok szakterületeinek szakmai tantárgyit és a szakmai gyakorlatot oktatók közvetlen felettese. - Jóváhagyja a szakmai gyakorlati csoportbeosztásokat, a külső gyakorlati helyeket kijelöli. - Év elején közös tájékoztatót tart az éves feladatokról az iskolai és a külső szakmai gyakorlati oktatóknak. - Ellenőrzi a tanmeneteket és jóváhagyásra az igazgatónak átadja. - Elkészíti a szakmai tantárgyfelosztást, az t jóváhagyásra átadja az igazgatónak. - Kapcsolatot tart a gazdaságvezetővel a külső gyakorlatok anyagi finanszírozásának tervezése céljából. - Gondoskodik a megszabott adatközlési és egyéb jelentési kötelezettségek elkészítéséről. - Részt vesz a szakképzési szakterülettel kapcsolatos továbbképzéseken. - Javaslatot tesz új szakképzések indítására, egyeztet az igazgatóval. - Látogatja a szakmai elméleti és gyakorlati órákat, tapasztalatairól beszámol az igazgatónak. - Legalább negyedévenként látogatást tesz a külső szakmai gyakorlóhelyeken, tájékozódik a tanulók magatartásáról, szakmai munkájáról. - Gondoskodik a szakmai gyakorlatra járó tanulók útiköltség-térítéséről. - Előkészíti és megszervezi a szakmai gyakorlati és elméleti vizsgákat. A gyakorlati vizsgák vizsgabizottságát kijelöli. A vizsgákhoz szükséges tételsorokat előkészíti az elnökhöz való továbbításra. - Vizsgák után a vizsgadokumentumokat összerendezi, átadja az igazgatónak. - Felváltva látja el az intézményi ügyeletet az igazgatóval. - Javaslatot tesz a költségvetésből biztosítható szakmai, oktatási eszközök beszerzésére. - félévkor és év végén rövid értékelést ad a hozzá tartozó szaktárgyak eredményeiről a nevelőtestületi, értekezleten. - Fentieken kívül ellátja mindazon feladatokat, melyekkel az igazgató megbízza. Nagykálló, igazgató A munkaköri kötelezettségemet megértettem, és felelősségem teljes tudatában magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el, munkám során ennek megfelelően járok el. Nagykálló,. dolgozó

13 A dolgozó neve: Munkaköri besorolása: Beosztása: OSZTÁLYFŐNÖK Heti kötelező munkaideje: Az osztályfőnököt az intézményvezető jelöli ki. Közvetlen munkahelyi felettese, irányítója az intézményvezetője. Szakmai munkájának irányítója az osztályfőnöki munkaközösség vezető. Osztálya közösségének felelős vezetője. Nevelő munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalkozási terv. A gyermekek nevelését, oktatását a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a türelmesség elve alapján végzi. Az osztályfőnök kötelezettségei, feladatai: - Alaposan ismernie kell tanítványi személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. - Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. - Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével. a tanítványait oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. ifjúságvédelmi felelős, szabadidő szervező, stb.) - Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. - Az osztályfőnök dicséretet is adhat, fegyelmező intézkedést hozhat. - Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. - Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti. - Szülői értekezletet tart. Tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, valamint a fogadó órájának időpontjáról. - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése, félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). - Mint osztályfőnök saját hatáskörben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva indokolt esetben 3-szor 1-2 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának. - Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, ösztöndíj elnyerésére, kitüntetésére (a tanulók, kollégák véleményét figyelembe véve.) - Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. - Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét. - Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében. - Tanulmányi kirándulást szervezhet. - Foglalkoztatási tervet készít (tanmenet). Nagykálló, osztályfőnök.. igazgató

14 4. sz.függelék A minőségi kereset-kiegészítésének odaítélésének szempontjai A minőségbiztosításban való aktív részvétel. Átlagon felüli munkateljesítményt nyújtson a pedagógus, kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végezzen. Az előző nevelési évben eltöltött aktív keresőképes állapot figyelembevétele: az előző tanítási évben a tanítási napok 50%-ának meg kell lenni. Meghirdetett pályázatok figyelése és azokon való sikeres részvétel. A szabadidő terhére kulturális rendezvények szervezése, a tanítványokkal közös (mozi, színház, múzeum, hangverseny) látogatása, tanulmányi kirándulás, túrázás, táborozás és országjáráson való részvétel. A tehetséggondozás területén a tanulók felkészítése a városi, területi, megyei és országos tanulmányi, szavaló és sportversenyekre. Gyermekszeretet, a gyermekért érzett felelősségtudat, következetesség. Az igazgatói óralátogatások szakvéleményei. A tanterem és a környezete rendjének igényes kialakítása és fenntartása. Akinek figyelmeztetés (írásbeli) vagy fegyelmi megrovása van, nem kaphat minőségi pótlékot. A szóbeli figyelmeztetést is írásba kell foglalni. Szakképesítést szerzett osztályok osztályfőnökei, ha a szakképesítő vizsga eredménye az elvárásoknak megfelelő; ha az eredménytelen vizsgázók száma nem haladja meg a 10 %-ot. Nagykálló, 200..

15 4. sz.függelék VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK, TOVÁBBÁ PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOLGALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE 2. változat Érvényes: április 16-tól (A Közoktatási törvény 40.. (11) bekezdésének módosítása alapján, mely megjelent az Oktatási Közlöny december 18-i számában) A vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése I. Az értékelési rendszer alapvonásai A közoktatási törvény, évi LXXIX. törvény 40. (11) bekezdésének módosítása alapján, az alábbi módon kidolgozást nyert az intézményben vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény-értékelésének szempontjai és az értékelés rendje. A teljesítmény-értékelés az intézményi sajátosságok figyelembevételével létrehozott sokrétű követelményrendszerre épül, végső formáját a tantestület aktív közreműködésével nyerte el. Kizárólag a tantestület jóváhagyásával alkalmazható. Alapja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, a Pedagógiai Program, a munkaköri leírások, a pedagógus munkakör különböző szerepszintjei és az ezeknek megfelelő

16 4. sz.függelék képességeket, készségeket átfogó, közmegegyezésen alapuló kritériumrendszer, valamint az értékelési ciklus végén született sikeres területeket és fejlesztési célokat tartalmazó megállapítások. II. A teljes körű intézményi önértékelés periódusa, módszerei. 1. Az intézményi önértékelés periódusa A teljes körű intézményi önértékelés több tanévre vonatkozó, összegző értékelés. A teljes körű intézményi önértékelést ötévente végezzük el. 2. Az intézményi önértékelés célja, módszerei o o o o Az intézményi önértékelés célja, hogy az intézmény felmérje adottságait és elért eredményeit, majd ezek felhasználásával: Kijelölje a működésen belüli legfontosabb területeket. Meghatározza a továbbfejlődés irányát. Intézményi önértékelés elkészítésével kell értékelni az intézményben folyó oktató-nevelő munkát ötévente. Az eltelt időszakra visszamenően kell vizsgálni: A fenntartó önkormányzat minőségirányítási programjában az intézmény számára meghatározott feladatok teljesülését. A pedagógusok körében végzett mérések eredményeit (a pedagógusok elégedettségének mérése). A szülők és tanulók körében végzett igény- és elégedettség mérések eredményeit. Az intézmény egyes területeire jellemző adatokat. Az intézményi önértékelés során feltárt adatok vizsgálata értékelésénél meg kell állapítani, hogy az intézmény működésében: Melyek az erősségek? Hol jelentkeznek problémák? Melyek a fejlesztendő területek? Az intézményi önértékelés során feltárt problémák megoldására és a szükséges fejlesztések megvalósítására intézkedési tervet kell készíteni. III. A vezetői feladatokat ellátók és a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése 1. A teljesítmény-értékelés (minősítés) céljai és jellege A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá szakmai fejlődés elősegítése. Ezen túl: a. Az intézményben az oktatás nevelés szakmai színvonalának folyamatos emelése. Segítségnyújtás abban, hogy a pedagógus egy, a tantestület által elfogadott teljesítmény-kritériumsor alapján képet kaphasson teljesítményének külső megítéléséről. Az egyéni fejlődésnek és teljesítménynek az elismerése és megbecsülése.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 418 20 40, 418 28 98 Fax szám: 415 07 89 I. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 1. Intézmény adatai... 5 a) Intézmény

Részletesebben

(Az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: A 2001. szeptember 01. napján kelt SZMSZ módosítására 2002. augusztus 1. napján, 2003.

(Az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: A 2001. szeptember 01. napján kelt SZMSZ módosítására 2002. augusztus 1. napján, 2003. A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: A 2001. szeptember 01. napján kelt SZMSZ módosítására 2002. augusztus 1. napján,

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 I. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1.2

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...3 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...3 2.1 Alapító okirat... 3 2.2 Pedagógiai program és helyi tanterv... 3 2.3 Házirend... 3 2.4 Munkaterv...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A jogszabályok jegyzéke:...

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

Gödöllői Református Líceum Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Gödöllői Református Líceum Gimnázium 2014. A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM NEVELŐTESTÜLETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT 2014. év március hó 13. napján tartott ülésén ELFOGADTA. nevelőtestület

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Budapest XVI.Kerületi

Budapest XVI.Kerületi Budapest XVI.Kerületi S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. s z á m ú M E L L É K L E T E MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK 2 013. 1 Tartalom Munkaköri leírásminták... 3 Intézményvezető-helyettes...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforgalmi és endéglátóipari Szakképző Iskola SZEREZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések, az SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és működési szabályzat A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4 alapján Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola SZMSZ 2013

Sashalmi Tanoda Általános Iskola SZMSZ 2013 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A SZMSZ célja, tartalma... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 6 1.3. A SZMSZ hatálya... 6 2. A törvényes működés alapdokumentumai... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2013. március 31. I. Bevezetés A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény és a

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium NEVELŐTESTÜLETE a Nemzeti köznevelési törvény 25. 4.bekezdése alapján 2013. év március

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013.

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013. A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata MISKOLC, 2013. T a r t a l o m j e g y z é k I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ INTÉZMÉNY... 3 1.1. A TAGINTÉZMÉNYKÉNT

Részletesebben