SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagyné Nyekita Ilona igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Preambulum Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai Az SZMSZ tartalma Az intézmény általános jellemzői Az intézmény adatai Az intézmény telephelyei Az intézmény működésének alapdokumentumai Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai A bélyegző felirata és annak lenyomata Az intézményi bélyegzők használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok...7 Bélyegzők használata, kezelése Az intézmény képviselete Aláírási jogok Az intézmény gazdálkodása Az intézmény vagyon feletti rendelkezés Az intézmény tevékenysége Alaptevékenységek és kiegészítő tevékenységek forrásai Feladatmutatók Adatok (alapító okirat szerint) Organogram A többcélú közös igazgatású intézmény szerveződési szintjei A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola irányítási struktúrája...15 (lásd: oldal) Az intézményegységek szervezeti felépítése és feladatellátása Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Az intézmény vezetése A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója Az igazgatótanács tagjai, összetétele: Gazdasági hivatal: Gazdasági igazgatóhelyettes: Intézményegység-vezetők: Az intézmény és egységeinek működési rendje Az intézmény munkarendje Intézményegységi sajátosságok Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelezettségei A munkavégzés általános szabályai

3 4.4. A gazdálkodás rendje Az ügyvitel rendje Az intézményi munka tervezése A törvényes működés belső dokumentumai Tervezési folyamatok Beszámoló az intézmény tevékenységéről A helyettesítés rendje, a feladatkörök átadása-átvétele A kötelező, tanórai és a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások általános szabályai A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályok A mindennapos testedzés formái Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok Az intézményi belső ellenőrzés feladatai: A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az intézményben foglalkoztatottak közössége A nevelőtestület feladatkörébe átruházott feladatok Az átruházott feladatok teljesítésének beszámoltatási rendje Az intézményegységek és szervezeti egységek közti együttműködés, a vezetőkkel való kapcsolattartás rendje A szülők és diákok szervezetei A szülői szervezet(ek) kapcsolattartási rendje az igazgató és az intézményegység- vezetők között A diákönkormányzat és az intézmény vezetője közötti kapcsolattartás formája és rendje...55 A diákönkormányzat A tanulók és a szülők rendszeres tájékoztatásának, véleménynyilvánításának formája és rendje A gyermekek jutalmazásának elvei, formái Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Hagyományok ápolása az intézményegységekben: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája A könyvtár működésének szabályai, feladatai, rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások) Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskolai intézményegységek tankönyvellátásának rendje A többcélú közös igazgatású intézmény intézményegységeinek az SZMSZ hatálya alá tartozó egyedileg szabályozott területei

4 Záró rendelkezések sz. melléklet: Könyvtár gyűjtőköri szabályzatok sz. melléklet:adatkezelési szabályzat sz. melléklet:iratkezelési szabályzat sz. melléklet: A szabálytalanságok kezelésének szabályzata sz. melléklet: Ügyrend Függelék

5 1. Preambulum A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény ( Kszjtv.) + (PM útmutató a Kszjtv. Alkalmazásához kapcsolódó feladatok végrehajtásához) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm.r. (továbbiakban: Ámr.) 18/A és 17. (4) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MK M r. (továbbiakban: MKM r.) 4., 6/C., 8. (3), 50. a), 3.sz melléklet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Korm.r. (továbbiakban: Ellenőrzési r.) 4. (3) A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 8/E. és 29. (3) A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM r. (továbbiakban: Tankönyv r.) 23. (5) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (továbbiakban : Korm. rendelet) A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola számára az SZMSZ meghatározza az intézményi struktúra és működés alapvető irányelveit és rendszerét. A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket: A szervezeti felépítettség kialakítását. A működés közben megvalósítandó rendezettséget. Az alkalmazottak számára kötelező magatartási szabályokat. Az SZMSZ a Széchenyivárosi Óvoda és Iskola Pedagógiai és Nevelési Programban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát a közoktatási intézmény vezetőjének kell elkészítenie és azt a nevelőtestület fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol a 11/1994. /VI.8./ MKM rendelet alapján, az ott meghatározott kérdésekkel kapcsolatban. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé Az SZMSZ tartalma Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése A benntartózkodás és működés belső rendje Az alkalmazottak munkarendje A nevelőtestület feladatköre és munkarendje A pedagógiai munka ellenőrzési rendje Az intézményi közösségek jellemzői, kapcsolatok formái 5

6 A szülők tájékoztatásának szabályai, a kapcsolattartás rendje Hagyományok és ünnepségek rendje Egészségügyi ellátás megvalósítása Balesetmegelőző, óvó- védő rendszabályok Külső kapcsolatokra vonatkozó megállapítások Jogszabály által más hatáskörbe nem utalt rendelkezések 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Az intézmény székhelye, címe: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u Az intézmény telephelyei 3727/3 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10. sz. alatti, 3791/58 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18. sz. alatti, 3803/9 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 1. sz. alatti, 3791/59 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. sz. alatti, 3803/8 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 3. sz. alatti, 3727/2 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. sz. alatti, 3731/A/1,10 hrsz.-ú, 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 48. sz. alatti, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő: 6000 Kecskemét, Juhar u. 9. szám alatti és 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlanok, Az intézmény működésének alapdokumentumai Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a vonatkozó jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. Ezek a következők: A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Alapító okirat Pedagógiai program /helyi tanterv/ Házirend Belső szabályzatok /igazgatói utasítások/ közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződés Az óvoda és iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek /szervezetek/ működését meghatározó szabályok közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata iskolai sportkör működési szabályzata Az óvodai és iskolai élet egyes területeire vonatkozó belső (önálló) szabályzatok (igazgatói utasítások) belső ellenőrzési kézikönyv 6

7 iratkezelési, irattározási szabályzat, iskolai záradékok, kötelező nyomtatványok Az intézmény gazdasági szervezetének ügyrendje, mely tartalmazza: a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokat, a költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás jogosítványát, az operatív gazdálkodási jogkörök szabályozását, a bevételek beszedését, a kiadások teljesítését, a finanszírozási teendőket, a pénzkezelés rendjét, a könyvvezetési feladatokat, a szintetikus és analitikus könyvvezetési kötelezettségeket, a vagyonnal való gazdálkodás feladatait, a leltározás rendjét, a zárszámadással, a beszámolóval kapcsolatos teendőket, az információszolgáltatási kötelezettségeket, a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat. Egyéb szabályzatok számviteli szabályzat házi pénztár szabályzat feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésének és selejtezésének szabályzata munkabiztonsági szabályzat tűzvédelmi utasítás és tűzriadó Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai A bélyegző felirata és annak lenyomata Az intézmény, valamennyi intézményegysége az alábbi bélyegzőket használja, eltérő sorszámozással: 1. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, 2. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája, 3. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája, 4. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája, 5. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája, 6. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Az intézményi bélyegzők használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok Az intézményi bélyegzők használatára a következő dolgozók jogosultak: az intézmény igazgatója gazdasági igazgatóhelyettes intézményegység-vezetők intézményegység-vezető helyettes 7

8 könyvelő pénztáros iskolatitkár esetenként osztályfőnökök (közoktatási nyomtatványokon) Bélyegzők használata, kezelése Az intézmény a bélyegzőit köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást jelent. A bélyegzőt átvevők személyesen felelősek annak megőrzéséért. A cégbélyegző elvesztése esetén az intézményvezető az előírások szerint jár el. Az intézményegységekben használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó intézmény dolgozza ki, betartásáért az intézményegység- vezető felel. Bélyegző nyilvántartás Az intézményi és intézmény egységi bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jog osult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a gazdasági hivatal - hitelesített nyilvántartó füzetben - nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a bélyegző elvész. A nyilvántartás vezetésért és annak naprakészségéért a gazdasági hivatal pénztárosa a felelős. Az intézményi és az intézményegységi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az intézményi és az intézményegységi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért. Az intézményegységekben használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott intézményegység tartja nyilván, (lenyomatuk mint ája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével). Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az adott intézményegység vezetője a felelős. Értelmező rendelkezések: Intézményi bélyegző: szabványméretű 3 cm átmérőjű, kör alakú bélyegző. Szövege: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 10. közepén a magyar címer Intézményi bélyegző: hosszú /négyszögletes/ 5cm x 2cm-es Szövege: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét 6000 Lunkányi J. u. 10. Intézményegységi bélyegzők: szabványméretű 3 vagy 4 cm átmérőjű, kör alakú bélyegző Szövege: A intézményegységek hivatalos elnevezése és címe Kecskemét közepén a magyar címer Intézményegységi bélyegzők: hosszú /négyszögletes/ 5cm x 2cm-es Szövege: A intézményegységek hivatalos elnevezése és címe Kecskemét Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések A szervezetnél címeres körbélyegzőt a hivatalos kiadványokra, a kiadványozási jogkörrel rendelkezők sajátkezű aláírásához, illetve a kiadványok (másolatok) hitelesítéséhez, valamint a küldemények lezárásához és átvételéhez lehet használni. 8

9 Tilos üres lapokat, ki nem töltött nyomtatványokat bélyegzővel ellátni illetve hitelesíteni, ha azt a kiadmányozó még nem írta alá. a kiadmányt A bélyegző használója felelős a bélyegző rendeltetésszerű használatáért és biztonságos őrzéséért. Ezért a bélyegzőt csak hivatali munkájával kapcsolatban használhatja, a hivatali idő befejezése után illetve a hivatali helyiségből való távozáskor köteles elzárni, munkaviszony megszűnésekor köteles a gazdasági vezetőnek visszaadni, ha elvesztette (vagy az valami oknál fogva eltűnt), köteles vezetőjének azonnal jelenteni Az intézmény képviselete Az intézményt az igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: az intézményegység-vezetőkre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett intézmény illetékességét, bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján. A képviselet főbb elvei, szabályai: Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák. Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az igazgató jogosult nyilatkozni. Az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak. Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról. A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a felelős. A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes megismerése nélkül. A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének megőrzése. Az intézményegységek képviselete Az intézményegység szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az intézményegység illetékességét, az intézményegység-vezető látja el. A vezető e jogkört az intézményegység dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: Akadályoztatása esetén helyettesére. Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára Aláírási jogok Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá, távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általa megbízott személy, a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolájának intézményegység-vezetője írja alá. Az intézményegység-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre a tanügyigazgatás, és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalást az igazgató, ellenjegyzését a gazdasági igazgatóhelyettes végzi. Pénzfelvétel, banki forgalom terén csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két 9

10 személy együttes aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak. Az intézményegységek által készített pályázatokat az intézmény igazgatója vagy az általa megbízott személy, a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolájának intézményegység-vezetője írja alá a következő módon: a pályázatok szakmai felelőseként az intézményegység-vezetők, a pénzügyi kötelezettséget vállalók felelőseként az intézményigazgató, ellenjegyzője a gazdasági igazgatóhelyettes Az intézmény gazdálkodása Az intézmény vagyon feletti rendelkezés A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 25/2003. (VI: 02.) r endeletében foglaltak szerint kell eljárni. Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység rendeltetésszerű működésének veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. Feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 3727/3 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10. sz. alatti, 3791/58 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18. sz. alatti, 3803/9 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 1. sz. alatti, 3791/59 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. sz. alatti, 3803/8 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 3. sz. alatti, 3727/2 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. sz. alatti, 3731/A/1,10 hrsz.-ú, 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 48. sz. alatti, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő: 6000 Kecskemét, Juhar u. 9. szám alatti és 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlanok, és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézményvezető kinevezésének rendje: Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben alapján pályázat útján határozott időre bízza meg. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy Az intézmény tevékenysége Alaptevékenységek Alaptevékenysége a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján. 10

11 ig: o o o o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. Óvodai Integrációs Program működtetése. A jóváhagyott pedagógiai program alapján: Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás. Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallás és mozgássérült, továbbá a szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. Közoktatási típusú sportiskolai feladatok. Iskolai könyvtári tevékenység. Diáksport tevékenység től o o o o o o o o o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. Óvodai Integrációs Program működtetése. A jóváhagyott pedagógiai program alapján: Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás. Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallás és mozgássérült, továbbá a szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. Közoktatási típusú sportiskolai feladatok. Iskolai könyvtári tevékenység. Diáksport tevékenység. Tanulók tankönyvellátása. Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás 11

12 Kiegészítő tevékenységek Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján ig: o o o o o o o Tanulók tankönyvellátása - (lásd: 17. pont 67. old.) Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás- (lásd: 17. pont 67. old.) Óvodai intézményi közétkeztetése Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Kisegítő tevékenység: nincs Vállalkozási tevékenység: nincs Alaptevékenységek és kiegészítő tevékenységek forrásai: Önkormányzati támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek, alapítvány) Előző évi pénzmaradvány Feladatmutatók: Óvodai nevelés Feladatmutató: gyermekek létszáma (fő) Teljesítménymutató: óvodai csoportok száma Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fő) Teljesítménymutató: tanulócsoportok száma Intézményi vagyon működtetése Feladatmutató: gyermek, tanulói létszám Óvodai, iskolai intézményi közétkeztetés Feladatmutató: étkezésben részesülők száma Teljesítménymutató: élelmezési napok száma 2.8. Adatok (alapító okirat szerint) Intézmény neve: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Rövidített változatban: SZOVÁL Közoktatási intézmény Székhelye: 6000 Kecskemét, Lunkányi u

13 Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti tevékenység. Szakágazati száma (TEÁOR): Alapfokú oktatás Működési köre: Kecskemét közigazgatási területe Törzskönyvi száma: Az alapító okirat száma: /2009/a Típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény OM azonosítója: Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény alapításának éve: Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszáma: Adószáma: Az intézmény statisztikai számjele: Alapítója: KMJV Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Alapító okirat kelte: Az intézmény intézményegységei Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, 6000 Kecskemét, Lunkányi utca 10. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 1. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 3. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája 6000 Kecskemét Széchenyi sétány 1. Az intézmény szakfeladatai: Szakfeladatai ig: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás Napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás Oktatási célok és egyéb feladatok 13

14 Szakfeladatai től Szakfeladatai (alap) től: (1) Óvodai intézményi étkezés (1) Iskolai intézményi étkezés (1) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása (1) Óvodai nevelés, ellátás (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (1) Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás (1) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (1) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (1) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (1) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (1) Általános iskolai napközi otthoni nevelés (1) Általános iskolai tanulószobai nevelés (1) Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tanulószobai nevelése (1) Szakmai továbbképzések (1) Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Szakfeladatai (kiegészítő) (2) Munkahelyi étkeztetés (2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (2) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása A szakfeladatok forrása a fenntartó éves költségvetési rendeletében meghatározott. Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága: alanya Az intézményhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek felsorolása: Ellátja a Nyíri Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gazdálkodásával összefüggő pénzügyi-gazdasági feladatait, melynek részleteit a két intézmény közötti megállapodás - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XXII: 30.) Korm. rendelet 14 (5) és (7) bekezdése alapján tartalmazza: egyrészről: A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10. önállóan működő és gazdálkodó intézmény (képviseli: Nagyné Nyekita Ilona igazgató) másrészről: Nyíri Úti Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 6000 Kecskemét, Nyíri út 30. önállóan működő intézmény (képviseli: Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna igazgató). A megállapodásban szereplő felek az együttműködési megállapodást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 308/2007. számú KH. határozatában foglaltaknak megfelelően kötik meg. Az önállóan működő intézmény gazdálkodási jogköre az alábbi előirányzatokra terjed ki: - személyi juttatások - dologi előirányzatokon belül a szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközbeszerzés - felújítás, beruházás Az előirányzat felhasználásáról az önállóan működő intézmény a gazdasági igazgatóhelyettessel való egyeztetés alapján, annak ellenjegyzésével saját maga gondoskodik. Gyermek és tanuló létszámok, férőhelyek Évfolyamok száma: 1-8. évfolyam Maximálisan felvehető létszám: Óvodák: 840 fő Iskolák: fő 14

15 A fenntartó döntése alapján kerül jóváhagyásra az intézmény engedélyezett létszáma. Jelenleg az intézmény engedélyezett létszáma: Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 187 fő Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 55,75 fő Intézmény engedélyezett létszáma: 242,75 fő 3. Organogram Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola 3.1. A többcélú közös igazgatású intézmény szerveződési szintjei A szint igazgatóság igazgató gazdasági hivatal gazdasági igazgatóhelyettes B szint intézményegységek intézményegység-vezetők és intézményegység-vezető helyettesek székhelyen működő iskola telephelyeken működő iskolák óvodák C szint igazgatótanács igazgató vezeti intézményegység- vezetők a tagjai 3.2. A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola irányítási struktúrája (lásd: 131.oldal) 3.3. Az intézményegységek szervezeti felépítése és feladatellátása 15

16 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegységvezető intézményegységvezető helyettes iskolatitkár alsós mk.vez. alsó tagozat felsős mk.vezetők felső tagozat nevelőtestület tanulóközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott pedagógiai program alapján általános műveltséget megalapozó oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók-kivéve autista, értelmi és halmozottan fogyatékosok- integrált oktatása, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. Iskolai könyvtári tevékenység Emelt szintű idegen nyelv oktatása (angol, német) Emelt szintű matematika oktatás 16

17 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegységvezető intézményegységvezető helyettes iskolatitkár alsós mk.vez. alsó tagozat felsős mk.vezetők felső tagozat nevelőközösség tanulóközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott pedagógiai program alapján általános műveltséget megalapozó oktatás A sajátos nevelési igényű tanulók kivéve autista és értelmi fogyatékosok integrált nevelése fejlesztő pedagógus segítségével A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével A különleges helyzetben lévő tanulók integrációs felkészítése fejlesztő pedagógus segítségével. Emelt szintű testnevelés Közoktatási típusú sportiskola Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon Iskolai könyvtári tevékenység 17

18 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegységvezető intézményegységvezető helyettes iskolatitkár alsós mk.vez. alsó tagozat felsős mk.vezetők felső tagozat nevelőtestület tanulóközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott pedagógiai program alapján általános műveltséget megalapozó oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók, különös tekintettel a siket tanulók, kivéve autista, értelmi és halmozottan fogyatékosok- integrált oktatása, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével Emelt szintű idegen nyelv oktatás (angol, német) Iskolai könyvtári tevékenység 18

19 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegység-vezető intézményegység-vezető helyettes óvodatitkár óvónők dajkák gyeremekközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés, képesség-kibontakoztató felkészítés 19

20 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegység-vezető intézményegység-vezető helyettes óvodatitkár óvónők dajkák gyermekközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés Képesség - kibontakoztató felkészítés Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 20

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (LÁNCHÍD UTCAI SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA, MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA)

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (LÁNCHÍD UTCAI SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA, MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA) KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA (LÁNCHÍD UTCAI SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA, MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Módosítva: 2014. március 20. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben