SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZÉCHENYIVÁROSI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagyné Nyekita Ilona igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Preambulum Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai Az SZMSZ tartalma Az intézmény általános jellemzői Az intézmény adatai Az intézmény telephelyei Az intézmény működésének alapdokumentumai Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai A bélyegző felirata és annak lenyomata Az intézményi bélyegzők használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok...7 Bélyegzők használata, kezelése Az intézmény képviselete Aláírási jogok Az intézmény gazdálkodása Az intézmény vagyon feletti rendelkezés Az intézmény tevékenysége Alaptevékenységek és kiegészítő tevékenységek forrásai Feladatmutatók Adatok (alapító okirat szerint) Organogram A többcélú közös igazgatású intézmény szerveződési szintjei A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola irányítási struktúrája...15 (lásd: oldal) Az intézményegységek szervezeti felépítése és feladatellátása Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Az intézmény vezetése A többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatója Az igazgatótanács tagjai, összetétele: Gazdasági hivatal: Gazdasági igazgatóhelyettes: Intézményegység-vezetők: Az intézmény és egységeinek működési rendje Az intézmény munkarendje Intézményegységi sajátosságok Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony Az intézmény dolgozóinak jogai és kötelezettségei A munkavégzés általános szabályai

3 4.4. A gazdálkodás rendje Az ügyvitel rendje Az intézményi munka tervezése A törvényes működés belső dokumentumai Tervezési folyamatok Beszámoló az intézmény tevékenységéről A helyettesítés rendje, a feladatkörök átadása-átvétele A kötelező, tanórai és a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozások általános szabályai A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályok A mindennapos testedzés formái Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok Az intézményi belső ellenőrzés feladatai: A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik: A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az intézményben foglalkoztatottak közössége A nevelőtestület feladatkörébe átruházott feladatok Az átruházott feladatok teljesítésének beszámoltatási rendje Az intézményegységek és szervezeti egységek közti együttműködés, a vezetőkkel való kapcsolattartás rendje A szülők és diákok szervezetei A szülői szervezet(ek) kapcsolattartási rendje az igazgató és az intézményegység- vezetők között A diákönkormányzat és az intézmény vezetője közötti kapcsolattartás formája és rendje...55 A diákönkormányzat A tanulók és a szülők rendszeres tájékoztatásának, véleménynyilvánításának formája és rendje A gyermekek jutalmazásának elvei, formái Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Hagyományok ápolása az intézményegységekben: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája A könyvtár működésének szabályai, feladatai, rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások) Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskolai intézményegységek tankönyvellátásának rendje A többcélú közös igazgatású intézmény intézményegységeinek az SZMSZ hatálya alá tartozó egyedileg szabályozott területei

4 Záró rendelkezések sz. melléklet: Könyvtár gyűjtőköri szabályzatok sz. melléklet:adatkezelési szabályzat sz. melléklet:iratkezelési szabályzat sz. melléklet: A szabálytalanságok kezelésének szabályzata sz. melléklet: Ügyrend Függelék

5 1. Preambulum A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi alapjai A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény ( Kszjtv.) + (PM útmutató a Kszjtv. Alkalmazásához kapcsolódó feladatok végrehajtásához) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm.r. (továbbiakban: Ámr.) 18/A és 17. (4) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI.8.) MK M r. (továbbiakban: MKM r.) 4., 6/C., 8. (3), 50. a), 3.sz melléklet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003 (XI.26.) Korm.r. (továbbiakban: Ellenőrzési r.) 4. (3) A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 8/E. és 29. (3) A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM r. (továbbiakban: Tankönyv r.) 23. (5) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (továbbiakban : Korm. rendelet) A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola számára az SZMSZ meghatározza az intézményi struktúra és működés alapvető irányelveit és rendszerét. A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket: A szervezeti felépítettség kialakítását. A működés közben megvalósítandó rendezettséget. Az alkalmazottak számára kötelező magatartási szabályokat. Az SZMSZ a Széchenyivárosi Óvoda és Iskola Pedagógiai és Nevelési Programban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát a közoktatási intézmény vezetőjének kell elkészítenie és azt a nevelőtestület fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol a 11/1994. /VI.8./ MKM rendelet alapján, az ott meghatározott kérdésekkel kapcsolatban. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé Az SZMSZ tartalma Az intézmény szervezeti felépítése és vezetése A benntartózkodás és működés belső rendje Az alkalmazottak munkarendje A nevelőtestület feladatköre és munkarendje A pedagógiai munka ellenőrzési rendje Az intézményi közösségek jellemzői, kapcsolatok formái 5

6 A szülők tájékoztatásának szabályai, a kapcsolattartás rendje Hagyományok és ünnepségek rendje Egészségügyi ellátás megvalósítása Balesetmegelőző, óvó- védő rendszabályok Külső kapcsolatokra vonatkozó megállapítások Jogszabály által más hatáskörbe nem utalt rendelkezések 2. Az intézmény általános jellemzői 2.1. Az intézmény adatai Az intézmény neve: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény Az intézmény székhelye, címe: 6000 Kecskemét, Lunkányi János u Az intézmény telephelyei 3727/3 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10. sz. alatti, 3791/58 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18. sz. alatti, 3803/9 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 1. sz. alatti, 3791/59 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. sz. alatti, 3803/8 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 3. sz. alatti, 3727/2 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. sz. alatti, 3731/A/1,10 hrsz.-ú, 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 48. sz. alatti, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő: 6000 Kecskemét, Juhar u. 9. szám alatti és 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlanok, Az intézmény működésének alapdokumentumai Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a vonatkozó jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. Ezek a következők: A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola munkáját és működését meghatározó helyi szabályok Alapító okirat Pedagógiai program /helyi tanterv/ Házirend Belső szabályzatok /igazgatói utasítások/ közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződés Az óvoda és iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek /szervezetek/ működését meghatározó szabályok közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata iskolai sportkör működési szabályzata Az óvodai és iskolai élet egyes területeire vonatkozó belső (önálló) szabályzatok (igazgatói utasítások) belső ellenőrzési kézikönyv 6

7 iratkezelési, irattározási szabályzat, iskolai záradékok, kötelező nyomtatványok Az intézmény gazdasági szervezetének ügyrendje, mely tartalmazza: a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokat, a költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás jogosítványát, az operatív gazdálkodási jogkörök szabályozását, a bevételek beszedését, a kiadások teljesítését, a finanszírozási teendőket, a pénzkezelés rendjét, a könyvvezetési feladatokat, a szintetikus és analitikus könyvvezetési kötelezettségeket, a vagyonnal való gazdálkodás feladatait, a leltározás rendjét, a zárszámadással, a beszámolóval kapcsolatos teendőket, az információszolgáltatási kötelezettségeket, a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat. Egyéb szabályzatok számviteli szabályzat házi pénztár szabályzat feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésének és selejtezésének szabályzata munkabiztonsági szabályzat tűzvédelmi utasítás és tűzriadó Az intézmény bélyegzői és azok használatának szabályai A bélyegző felirata és annak lenyomata Az intézmény, valamennyi intézményegysége az alábbi bélyegzőket használja, eltérő sorszámozással: 1. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, 2. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája, 3. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája, 4. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája, 5. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája, 6. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája Az intézményi bélyegzők használatával kapcsolatos kötelezettségek és jogok Az intézményi bélyegzők használatára a következő dolgozók jogosultak: az intézmény igazgatója gazdasági igazgatóhelyettes intézményegység-vezetők intézményegység-vezető helyettes 7

8 könyvelő pénztáros iskolatitkár esetenként osztályfőnökök (közoktatási nyomtatványokon) Bélyegzők használata, kezelése Az intézmény a bélyegzőit köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást jelent. A bélyegzőt átvevők személyesen felelősek annak megőrzéséért. A cégbélyegző elvesztése esetén az intézményvezető az előírások szerint jár el. Az intézményegységekben használt speciális bélyegzőkre vonatkozó egyedi szabályokat a használó intézmény dolgozza ki, betartásáért az intézményegység- vezető felel. Bélyegző nyilvántartás Az intézményi és intézmény egységi bélyegzőkről (lenyomat mintájuk, használatra jog osult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével) a gazdasági hivatal - hitelesített nyilvántartó füzetben - nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a bélyegző használója személyében változás történik, vagy a bélyegző elvész. A nyilvántartás vezetésért és annak naprakészségéért a gazdasági hivatal pénztárosa a felelős. Az intézményi és az intézményegységi bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az intézményi és az intézményegységi bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért. Az intézményegységekben használt speciális és egyéb bélyegzőket az adott intézményegység tartja nyilván, (lenyomatuk mint ája, használatra jogosult személy megnevezése és aláírása, a kiadás dátuma feltüntetésével). Őrzésükről gondoskodik, jogosulatlan használatukért az adott intézményegység vezetője a felelős. Értelmező rendelkezések: Intézményi bélyegző: szabványméretű 3 cm átmérőjű, kör alakú bélyegző. Szövege: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét, Lunkányi J. u. 10. közepén a magyar címer Intézményi bélyegző: hosszú /négyszögletes/ 5cm x 2cm-es Szövege: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét 6000 Lunkányi J. u. 10. Intézményegységi bélyegzők: szabványméretű 3 vagy 4 cm átmérőjű, kör alakú bélyegző Szövege: A intézményegységek hivatalos elnevezése és címe Kecskemét közepén a magyar címer Intézményegységi bélyegzők: hosszú /négyszögletes/ 5cm x 2cm-es Szövege: A intézményegységek hivatalos elnevezése és címe Kecskemét Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések A szervezetnél címeres körbélyegzőt a hivatalos kiadványokra, a kiadványozási jogkörrel rendelkezők sajátkezű aláírásához, illetve a kiadványok (másolatok) hitelesítéséhez, valamint a küldemények lezárásához és átvételéhez lehet használni. 8

9 Tilos üres lapokat, ki nem töltött nyomtatványokat bélyegzővel ellátni illetve hitelesíteni, ha azt a kiadmányozó még nem írta alá. a kiadmányt A bélyegző használója felelős a bélyegző rendeltetésszerű használatáért és biztonságos őrzéséért. Ezért a bélyegzőt csak hivatali munkájával kapcsolatban használhatja, a hivatali idő befejezése után illetve a hivatali helyiségből való távozáskor köteles elzárni, munkaviszony megszűnésekor köteles a gazdasági vezetőnek visszaadni, ha elvesztette (vagy az valami oknál fogva eltűnt), köteles vezetőjének azonnal jelenteni Az intézmény képviselete Az intézményt az igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az igazgató e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve az intézmény dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: az intézményegység-vezetőkre a szakmai képviseletet abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az érintett intézmény illetékességét, bármely ügyben egyedi írásbeli meghatalmazás alapján. A képviselet főbb elvei, szabályai: Az intézményt a nyilvánosság előtt képviselő csak olyan kérdésekről nyilatkozhat, amelyekről van információja és nyilatkozattételre jogosult. A jogosultságot jelen SZMSZ fejezetei tartalmazzák. Az intézmény egészét, terveit, stratégiai céljait illetően az igazgató jogosult nyilatkozni. Az alkalmazottak csak az illetékes vezető engedélyével nyilatkozhatnak. Nem adható nyilatkozat a titoktartási körbe tartozó tényekről, adatokról. A közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozat adó a felelős. A nyilatkozattevő nem járulhat hozzá nyilatkozatának közléséhez a tartalma előzetes megismerése nélkül. A nyilatkozattevő kötelessége a nyilvánosság előtt az intézmény jó hírnevének megőrzése. Az intézményegységek képviselete Az intézményegység szakmai képviseletét abban az esetben, ha a képviselet nem haladja meg az intézményegység illetékességét, az intézményegység-vezető látja el. A vezető e jogkört az intézményegység dolgozóira az alábbiak szerint ruházza át: Akadályoztatása esetén helyettesére. Képviseleti jogát írásbeli meghatalmazás alapján az intézményegység más dolgozójára Aláírási jogok Az intézmény nevében aláírásra az igazgató jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá, távolléte, akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó iratokat helyette az általa megbízott személy, a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolájának intézményegység-vezetője írja alá. Az intézményegység-vezetők aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre a tanügyigazgatás, és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban a kötelezettségvállalást az igazgató, ellenjegyzését a gazdasági igazgatóhelyettes végzi. Pénzfelvétel, banki forgalom terén csekk-kibocsátási ügyekben a pénzintézethez bejelentettek közül két 9

10 személy együttes aláírása szükséges. Az aláírók aláírásuk mellett körbélyegzőt használnak. Az intézményegységek által készített pályázatokat az intézmény igazgatója vagy az általa megbízott személy, a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolájának intézményegység-vezetője írja alá a következő módon: a pályázatok szakmai felelőseként az intézményegység-vezetők, a pénzügyi kötelezettséget vállalók felelőseként az intézményigazgató, ellenjegyzője a gazdasági igazgatóhelyettes Az intézmény gazdálkodása Az intézmény vagyon feletti rendelkezés A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 25/2003. (VI: 02.) r endeletében foglaltak szerint kell eljárni. Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység rendeltetésszerű működésének veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe. Feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló: 3727/3 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10. sz. alatti, 3791/58 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18. sz. alatti, 3803/9 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 1. sz. alatti, 3791/59 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. sz. alatti, 3803/8 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 3. sz. alatti, 3727/2 helyrajzi számú, 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. sz. alatti, 3731/A/1,10 hrsz.-ú, 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 48. sz. alatti, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő: 6000 Kecskemét, Juhar u. 9. szám alatti és 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti ingatlanok, és az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézményvezető kinevezésének rendje: Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben alapján pályázat útján határozott időre bízza meg. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy Az intézmény tevékenysége Alaptevékenységek Alaptevékenysége a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján. 10

11 ig: o o o o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. Óvodai Integrációs Program működtetése. A jóváhagyott pedagógiai program alapján: Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás. Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallás és mozgássérült, továbbá a szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. Közoktatási típusú sportiskolai feladatok. Iskolai könyvtári tevékenység. Diáksport tevékenység től o o o o o o o o o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés. Óvodai Integrációs Program működtetése. A jóváhagyott pedagógiai program alapján: Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás. Nappali rendszerű általános iskolai nevelés, oktatás. Iskolaotthonos oktatás az 1-4 évfolyamon. Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. Különleges helyzetben lévő tanulók fejlesztése Integrációs Pedagógiai Program szerint. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, valamint beszéd-, látás-, hallás és mozgássérült, továbbá a szakértői javaslat alapján integrálható autista tanulók integrált oktatása, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével. Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók oktatása. Közoktatási típusú sportiskolai feladatok. Iskolai könyvtári tevékenység. Diáksport tevékenység. Tanulók tankönyvellátása. Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás. Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás 11

12 Kiegészítő tevékenységek Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján ig: o o o o o o o Tanulók tankönyvellátása - (lásd: 17. pont 67. old.) Tanulók szociális helyzetétől függő ingyenes tankönyvellátás- (lásd: 17. pont 67. old.) Óvodai intézményi közétkeztetése Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Kisegítő tevékenység: nincs Vállalkozási tevékenység: nincs Alaptevékenységek és kiegészítő tevékenységek forrásai: Önkormányzati támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek, alapítvány) Előző évi pénzmaradvány Feladatmutatók: Óvodai nevelés Feladatmutató: gyermekek létszáma (fő) Teljesítménymutató: óvodai csoportok száma Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Feladatmutató: tanulók létszáma (fő) Teljesítménymutató: tanulócsoportok száma Intézményi vagyon működtetése Feladatmutató: gyermek, tanulói létszám Óvodai, iskolai intézményi közétkeztetés Feladatmutató: étkezésben részesülők száma Teljesítménymutató: élelmezési napok száma 2.8. Adatok (alapító okirat szerint) Intézmény neve: Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Rövidített változatban: SZOVÁL Közoktatási intézmény Székhelye: 6000 Kecskemét, Lunkányi u

13 Jogszabályban meghatározott közfeladata: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltak szerinti tevékenység. Szakágazati száma (TEÁOR): Alapfokú oktatás Működési köre: Kecskemét közigazgatási területe Törzskönyvi száma: Az alapító okirat száma: /2009/a Típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény OM azonosítója: Irányító szerv neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Fenntartó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tevékenységek jellege: Közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az intézmény alapításának éve: Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszáma: Adószáma: Az intézmény statisztikai számjele: Alapítója: KMJV Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Alapító okirat kelte: Az intézmény intézményegységei Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, 6000 Kecskemét, Lunkányi utca 10. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 1. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája, 6000 Kecskemét, Forradalom utca 3. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája, 6000 Kecskemét, Lánchíd utca 16. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Széchenyi Sétányi Óvodája 6000 Kecskemét Széchenyi sétány 1. Az intézmény szakfeladatai: Szakfeladatai ig: Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás Napközi otthonos és tanulószobai foglalkozás Oktatási célok és egyéb feladatok 13

14 Szakfeladatai től Szakfeladatai (alap) től: (1) Óvodai intézményi étkezés (1) Iskolai intézményi étkezés (1) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása (1) Óvodai nevelés, ellátás (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (1) Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás (1) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (1) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam (1) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (1) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam (1) Általános iskolai napközi otthoni nevelés (1) Általános iskolai tanulószobai nevelés (1) Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai tanulószobai nevelése (1) Szakmai továbbképzések (1) Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása Szakfeladatai (kiegészítő) (2) Munkahelyi étkeztetés (2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (2) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása A szakfeladatok forrása a fenntartó éves költségvetési rendeletében meghatározott. Az intézmény általános forgalmi adó alanyisága: alanya Az intézményhez rendelt önállóan működő költségvetési szervek felsorolása: Ellátja a Nyíri Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gazdálkodásával összefüggő pénzügyi-gazdasági feladatait, melynek részleteit a két intézmény közötti megállapodás - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XXII: 30.) Korm. rendelet 14 (5) és (7) bekezdése alapján tartalmazza: egyrészről: A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola 6000 Kecskemét, Lunkányi János utca 10. önállóan működő és gazdálkodó intézmény (képviseli: Nagyné Nyekita Ilona igazgató) másrészről: Nyíri Úti Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény 6000 Kecskemét, Nyíri út 30. önállóan működő intézmény (képviseli: Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna igazgató). A megállapodásban szereplő felek az együttműködési megállapodást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 308/2007. számú KH. határozatában foglaltaknak megfelelően kötik meg. Az önállóan működő intézmény gazdálkodási jogköre az alábbi előirányzatokra terjed ki: - személyi juttatások - dologi előirányzatokon belül a szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközbeszerzés - felújítás, beruházás Az előirányzat felhasználásáról az önállóan működő intézmény a gazdasági igazgatóhelyettessel való egyeztetés alapján, annak ellenjegyzésével saját maga gondoskodik. Gyermek és tanuló létszámok, férőhelyek Évfolyamok száma: 1-8. évfolyam Maximálisan felvehető létszám: Óvodák: 840 fő Iskolák: fő 14

15 A fenntartó döntése alapján kerül jóváhagyásra az intézmény engedélyezett létszáma. Jelenleg az intézmény engedélyezett létszáma: Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 187 fő Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám: 55,75 fő Intézmény engedélyezett létszáma: 242,75 fő 3. Organogram Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola 3.1. A többcélú közös igazgatású intézmény szerveződési szintjei A szint igazgatóság igazgató gazdasági hivatal gazdasági igazgatóhelyettes B szint intézményegységek intézményegység-vezetők és intézményegység-vezető helyettesek székhelyen működő iskola telephelyeken működő iskolák óvodák C szint igazgatótanács igazgató vezeti intézményegység- vezetők a tagjai 3.2. A Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola irányítási struktúrája (lásd: 131.oldal) 3.3. Az intézményegységek szervezeti felépítése és feladatellátása 15

16 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegységvezető intézményegységvezető helyettes iskolatitkár alsós mk.vez. alsó tagozat felsős mk.vezetők felső tagozat nevelőtestület tanulóközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott pedagógiai program alapján általános műveltséget megalapozó oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók-kivéve autista, értelmi és halmozottan fogyatékosok- integrált oktatása, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével. Iskolai könyvtári tevékenység Emelt szintű idegen nyelv oktatása (angol, német) Emelt szintű matematika oktatás 16

17 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Általános Iskolája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegységvezető intézményegységvezető helyettes iskolatitkár alsós mk.vez. alsó tagozat felsős mk.vezetők felső tagozat nevelőközösség tanulóközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott pedagógiai program alapján általános műveltséget megalapozó oktatás A sajátos nevelési igényű tanulók kivéve autista és értelmi fogyatékosok integrált nevelése fejlesztő pedagógus segítségével A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével A különleges helyzetben lévő tanulók integrációs felkészítése fejlesztő pedagógus segítségével. Emelt szintű testnevelés Közoktatási típusú sportiskola Iskolaotthonos oktatás 1-2. évfolyamon Iskolai könyvtári tevékenység 17

18 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegységvezető intézményegységvezető helyettes iskolatitkár alsós mk.vez. alsó tagozat felsős mk.vezetők felső tagozat nevelőtestület tanulóközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott pedagógiai program alapján általános műveltséget megalapozó oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók, különös tekintettel a siket tanulók, kivéve autista, értelmi és halmozottan fogyatékosok- integrált oktatása, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus segítségével Emelt szintű idegen nyelv oktatás (angol, német) Iskolai könyvtári tevékenység 18

19 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Forradalom Utcai Óvodája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegység-vezető intézményegység-vezető helyettes óvodatitkár óvónők dajkák gyeremekközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés, képesség-kibontakoztató felkészítés 19

20 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Lánchíd Utcai Óvodája AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE intézményegység-vezető intézményegység-vezető helyettes óvodatitkár óvónők dajkák gyermekközösség Az intézményegység feladatellátása A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés Képesség - kibontakoztató felkészítés Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 20

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: Az intézmény szakalkalmazotti értekezlete 2010. október 27. napján. Jóváhagyta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Bényi Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Sorszámok Téma megnevezése Old. Záradék a nevelőtestületi elfogadásról 3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat KOSSUTH LAJOS ALTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA FÉNYESLITKE OM azonosító: 033481 Készítette: Nagy Ferencné 1 TARTALOMJEGYZÉK I Általános rendelkezések 6 II. 7 BEVEZETŐ 1. Az intézmény

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 10 3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 10 4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11 5. AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 6913 Csanádpalota Szent István u. 46. 2008. Tartalomjegyzék A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2011. augusztus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008.

A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. A körmendi KÖLCSEY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. Jóváhagyta: Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestületének Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény OM azonosítója: 030275 Készítette: Lantos Tünde óvodavezető 1 Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA ÓVODA Az intézmény OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 titkarsag.hjg@enternet.hu OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tiszaföldvár,

Részletesebben