GYÁLI TÁTIKA ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÁLI TÁTIKA ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 2013 Gyáli Tátika Óvoda SzMSz GYÁLI TÁTIKA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Gyáli Tátika Óvoda 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5 T/fax: OM azonosító:

2 2

3 Tartalomjegyzék Szervezeti és Működési Szabályzat... 1 Bevezető Szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Oktatási intézmény meghatározása Az alapító okiratban foglaltak részletezése Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény jogi- és gazdálkodási helyzete Az intézmény, felelős vezetője Az intézményvezető felelősségi jogköre Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá tartozó személyek: Az intézményvezető közvetlen munkatársai: Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézmény vezetősége Az azonos tevékenységet végző dolgozók csoportjai Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az intézmény működésének általános szabályai Az óvoda működési rendje Az intézmény működési rendje Nevelési év: Nyári zárás: Nevelésnélküli munkanap: Nem tervezett zárás: A gyermekek, fogadásának rendje Nyitvatartási idő: Rendkívüli nyitva tartás: A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje A vezetők közötti feladatmegosztás Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírás-minták Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Vezető helyettes/tagóvoda-vezető munkaköri leírás mintája Dajka munkaköri leírás mintája Takarító munkaköri leírás mintája Óvodai asszisztens munkaköri leírás mintája Belső helyettesítés Óvónők helyettesítésének rendje: Dajka helyettesítése: A belső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Tagintézmény és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje: A központi épült és tagintézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje A szülői szervezetek, és a vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje: A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, további feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések A tájékoztatás, megismertetés rendje: A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje: A dokumentumok hozzáférhető elhelyezésének rendje: Külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A gyermek felvételének, átvételének feltételei, eljárási rendje jogviszony létesítése Óvodai beíratás: A felvétel és elutasítás rendje: A gyermek elhelyezésének, jogviszonyának megszűnési szabályai, eljárási rendje A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje

4 A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje A tagóvoda vezető, vezető-helyettes feladata, az egészségügyi ellátás keretén belül: Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni: Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumok Az alapító okirat A pedagógiai program A házirend Az éves munkaterv Az óvoda által használt nyomtatványok Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje Bármilyen rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A kiemelt munkavégzéséért járó kereset kiegészítés szempontjai A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolat tartásának rendje, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében A szakmai munkaközösség működése A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendje Pedagógusok munkájának segítése Azok a rendelkezések, amelyek meghatározását jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem lehet szabályozni Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos rendelkezés A biztonságos intézmény feltételeinek megteremtéséről való rendelkezés Az alkalmazottak munkakezdésének elvárt feltételei Az épület rendje Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések A berendezések használati rendje A telefonhasználat szabályai Fénymásolás szabályai Számítógép használatának szabályai Az óvoda létesítményeinek bérbeadási rendje A dohányzásról való rendelkezés A gyermekeknek szervezett egyéb programok, szolgáltatások rendje Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok A fakultatív hit-és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje Hivatali titok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek rézére A gyermekek és a szülők fényképének megjelentetéséhez - honlaphoz, cikkekhez - aláírással igazolt nyilatkozat formájában a szülő beleegyezésével lehet megtenni Közalkalmazotti Tanács Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt tárgyakban, értékekben keletkezett kárért A teljes alkalmazotti körre vonatkozó szabály Kártérítési felelősség ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK LEGITIMÁCIÓ... Hiba! A könyvjelző nem létezik. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

5 Bevezető Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Az egyén kötelességei mindig az összesség jogaiból származnak. Nicolas-Sebastian Roch de Chamf Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A szabályzat tartalmi elemeit az alábbi törvények, rendeletek, fenntartói döntések alapján készítette az intézményvezetés évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a 138/1992.(X.8) korm. rendelet évi LXXIX törvény a közoktatásról (118 2) bek. a Kiemelt munkavégzésről) 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5

6 1. Szervezeti és működési szabályzat célja Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Meghatározza a Gyáli Tátika Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusainak és egyéb alkalmazottainak, azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglaltak megszegése esetén: - az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető, illetve helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést. - szülőt, vagy más, nem az intézményben dolgozó személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, az intézményvezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézményt. Az SZMSZ helyi dokumentum, előírásai a helyi nevelési programunkban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelőmunkánk eredményes magvalósulását segítő óvodai szervezet, valamint működési rend kialakítását szolgálja. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az SzMSz eljárásjogi gyakorlatát a Nkt. 25. szabályozza. A nevelőtestület, a szülők szervezet, véleményének kikérésével fogadja el. Miután a közalkalmazotti tanácsot, a közalkalmazottakat érintő valamennyi belső szabályzat tekintetében- általános véleményezési jog illeti meg a szervezeti és működési szabályzat tervezetének összeállítása után, még a nevelőtestületi értekezlet összehívása előtt véleményezésre át lett adva a közalkalmazotti tanácsnak. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik a vezetői irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ időbeli hatálya Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete által 2/2013.(III,27) határozatszámon elfogadott, az óvoda, vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a határozatszámon elfogadott SzMSz. o Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően o Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök o A kihirdetés napja: Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda, feladatainak megvalósításában. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek) törvényes képviselőkre Az óvodába járó gyermekek közösségére Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: o o Az óvoda, területére. Az óvoda, által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán, kívüli programokra. 6

7 3. Oktatási intézmény meghatározása Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Az alapító okiratban foglaltak részletezése Óvodai nevelést végző közoktatási intézmény. Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kiadott az intézmény hatályos alapító okiratának kelte, száma 162/2009. (VII.30.)sz. határozata. Az intézmény neve: GYÁLI TÁTIKA ÓVODA OM azonosító: PIR szám: ; Székhelye: 2360 Gyál Klapka Gy. u. 5. Tagóvodája: 2360 Gyál Bartók B. u. 52; Alapításának éve: 1981.; 157/2000. (VI.22.) KT határozat Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB; Az alapító jogok gyakorlója: Gyál Város Önkormányzata; 2360 Gyál, Kőrösi út ; Az intézmény, irányító és fenntartó szerve, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, székhelye 2360 Gyál, Kőrösi út ; Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott óvodavezető látja el. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatai 8510 Iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés óvodai nevelés, ellátás - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, - hátrányos helyzetű gyermekek felkészültségét segítő foglalkozás - integrált nevelés, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása; mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyoz tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Egyéb vendéglátás; óvodai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése; Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: óvodai nevelés; Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (határozott időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; Az intézmény bankszámlával rendelkezik; A felvehető gyermekek, maximális létszáma: 288 fő Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos jogköre Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 7

8 A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. Az intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetés tartalmazza. A költségvetés betartásáért az óvoda vezetője a felelős. Csak az óvoda vezetője vállalhat kötelezettséget a költségvetés terhére. Anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytathat, de az nem veszélyeztetheti az alapellátást, és jogszabály keretei közt történik. Az óvoda vezetője önálló munkáltatási jogkörrel rendelkezik, ez irányú feladatait a Kjt előírásainak megfelelően látja el. A költségvetés tervezésének, végrehajtásának és a beszámolásnak szabályozását a Gyál Város Képviselő-testülete és az óvoda által megkötött Együttműködési megállapodás tartalmazza. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatokat a gazdasági ügyintéző lát el munkaköri leírás alapján. Az adminisztratív feladatokat a titkárnő végzi. Munkájukat az óvodavezető közvetlen irányítása szerint, és ellenőrzése mellett önállóan, a kapcsolódó intézményi belső szabályzatok betartásával végzik. Mindketten az óvodavezető közvetlen munkatársa. Önálló intézkedési, döntési jogkörrel nem rendelkeznek. Feladataikat, munkaidejüket és munkarendjüket a munkaköri leírás tartalmazza. Munkakörükbe tartozó óvodai gazdasági, ügyviteli feladatok s az ezzel kapcsolatos ismeretek titokvédelem alá tartoznak. Az intézményben aláírási, utalványozási jogkörrel rendelkeznek: az óvodavezető, az óvodavezető helyettes a tagóvoda vezető Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Körbélyegző: GYÁLI TÁTIKA ÓVODA 2360 Gyál, Klapka Gy u. 5 A körbélyegzőt csak az óvoda vezetője használhatja. Hosszú bélyegző: Gyáli Tátika Óvoda 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. adószám: A hosszú bélyegzőt az óvoda vezetője Németh Istvánné használhatja. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata: Hosszúbélyegző 1db. Körbélyegző 1 db. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes használhatja. Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvoda vezetője és az óvodavezető helyettes rendelkezik. A hosszú bélyegzőt - Az óvoda vezetője, - Az óvodavezető helyettes, - Tagóvoda vezető tagóvoda bélyegzőjét - Gazdasági ügyintéző - titkárnő A bélyegzőket a vezető irodában, elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell. Az érvényteleníttetést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. Az új bélyegzőt az intézményvezető rendeli meg. A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Gazdasági feladatok ellátása: A gazdasági ügyintéző: az intézményben a gazdasági, ügyviteli feladatok ellátását végzi, munkáját az óvodavezető irányítja és ellenőrzi. A működéssel összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében a vezetőnek teljes felelősséggel tartozik. Munkáját a gazdálkodás szabályozását rögzítő dokumentumok alapján végzi. Az intézmény kiadványozás joga: Az intézmény vezetőjét illeti meg. Aláírási jogosultság: Tanügyi okmányok, munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos és szakmai dokumentumok aláírására az intézményvezető jogosult. Az aláírása a körbélyegzőjével együtt érvényes. Gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és szerződéskötés esetében az gazdaságvezetővel együtt érvényes az aláírás. 8

9 3.2. Az intézmény szervezeti felépítése A szerven belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: - vezetők, - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezető szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. fenntartó Gyáli Tátika Óvoda SzMSz óvodavezető gazdaságvezet ő Intézményvezető helyettes Tagóvoda vezető Közalkalmazotti tanács elnöke Munkaközösség vezető(k) Gazdasági ügyintéző óvoda -titkár Udvaroskarbantart ó Pedagógusok logopédus pedagógusasszisztens ( től) pszichológus Dajkák 4. Az intézmény jogi- és gazdálkodási helyzete 4.1. Az intézmény, felelős vezetője Az intézményvezető felelősségi jogköre - Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, - a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. - A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. - A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóés gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. - A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá tartozó személyek: - Intézményvezető - óvodavezető helyettes - Tagóvoda vezető - Gazdasági ügyintéző Jogszabályi hivatkozás: évi CLII. Törvény 11 (6) 9

10 Az intézményvezető közvetlen munkatársai: - óvodavezető helyettes - Tagóvoda vezető - A szakmai munkaközösség-vezetők - Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok - Gazdasági ügyintéző - titkárnő Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: - az általános helyettes számára o az intézmény képviselete, o tanügyi dokumentumok aláírása - a tagóvoda vezető számára o a tagóvoda biztonságos működéséhez szükséges intézkedések megtétele, helyettesítések megszervezése, o kapcsolattartás a Szülők közösségével alkalmazottak értékelése - a munkaközösség-vezetők számára o pedagógiai munka értékelése - a titkárnő számára o Intézmény nevére érkező küldemények felbontása o Az alkalmazottak és a gyermekek adatainak nyilvántartás, kezelése - gazdasági ügyintéző o Kapcsolattartás a gazdasági vezetővel o Titkárnő hiányzása esetén a számára átruházott feladatok ellátása 4.2. Az intézmény vezetősége - Intézmény magasabb vezetője, - óvodavezető helyettes - Tagóvoda-vezető, - Munkaközösség-vezetők, - Közalkalmazotti tanács elnöke, A tagóvoda vezető Az Óvodavezetőség felelős tagja, aki munkáját munkaköri leírás alapján, az óvodavezető közvetlenirányítása alatt végzi. Az óvodavezető felé, az átruházott feladatok tekintetében, beszámolási kötelezettsége van, évente egyszer írásban, folyamatában pedig szóban. Az óvodavezető külön kérésére, alkalmanként, meghatározott témákban, írásbeli beszámolási kötelezettségének év közben is eleget kell tenni. Közvetlenül és felelősen irányítja a tagóvoda nevelőtestületét. Kapcsolatot tart az óvodavezető-helyettessel, irányítása alá tartozó feladatok tekintetében. A tagóvoda-vezető átruházott hatáskörébe tartozik az alkalmazotti közösség vezetése, a pedagógiai tevékenység irányítása, tanügy-igazgatási döntések meghozatala és gazdálkodás, aláírási és pecsét használati jogkör gyakorlása A tagóvoda-vezető felelős a gyermekbalesetek megelőzésének biztosításáért, az épület biztonságos üzemeltetésének feltételeiért, a nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítéséért, vezetéséért, 10

11 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, a nevelőmunka irányításáért és ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, a tagóvoda leltárának, vagyonának megóvásáért, a helyi szülői szervezet működtetésének segítéséért, a helyettesítési és a szabadság beosztás elkészítéséért. A tagóvodában a 30 napon belüli helyettesítés rendjét a tagóvoda-vezető, azon túl a Gyáli Tátika Óvoda vezetője rendeli el. A tagóvoda-vezető, a kötelező óraszámon túl, munkaidejüket a vezetői feladataik végzésére fordítják. A tagóvoda-vezető helyettesítési rendjét a tagóvoda éves munkaterve szabályozza Az azonos tevékenységet végző dolgozók csoportjai - Óvodapedagógusok - Dajkák - Technikai dolgozók - Ügyviteli dolgozók 4.4. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása - Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos feladatait a gazdasági ügyintéző látja el. - Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján, a gazdasági ügyintéző a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosult. - Az intézmény vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik, Ellenjegyzésre, a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll Az intézmény működésének általános szabályai Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetőleg a képviselők a jogszabályban meghatározottak szerint. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ok A munkavégzés egyes szabályai Az alkalmazás feltétele, hogy a dolgozó rendelkezzen a megfelelő iskolai végzetséggel, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. A pedagógus és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, közfeladatot ellátó személy. A nevelési-oktatási intézményekben, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje a kötelező órából és a gyermekek nevelésével-oktatásával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az óvodai intézményben dolgozók munkahelyi teendőjét a munkaköri leírás szabályozza, melyet az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírást a dolgozó közvetlen felettese készíti el, melyet az óvodavezetővel egyeztet. A dolgozó a munkaköri leírást munkába állás napján kézbe kapja. A munkaköri leírásokat két példányban kell elkészíteni, melyből egy példányt kap a munkavállaló, óvodavezető, amit a dolgozó személyi anyagában kell elhelyezni. Engedélyezett álláshelyek száma: től 40 fő plusz 2fő félálláskeret Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 38 fő től 40fő plusz 2fő félálláskeret Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 11

12 Klapka épületben dolgozik (6 csoportot épület) A Gyáli Tátika Óvoda vezetője: Németh Istvánné általános vezető helyettese: Lukovszkiné Kiss Lívia (csoportban dolgozik) 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő titkárnő 12 fő óvónő, 9 fő dajka, 1 fő karbantartó- kertész 1 fő pedagógusasszisztens ( től) Bartók épületben dolgozik: (3 csoportos épület) Gyáli Tátika Óvoda SzMSz tagóvoda vezetője: Bikkiné Teréki Anna (csoportban dolgozik) 6 óvónő 5 dajka és 1 fő karbantartó-kertész 0,5 fő pedagógusasszisztens ( től) Munkakörök A munkakörökben foglalkoztatható létszám Megjegyzés (teljes vagy részmunkakör) Intézményvezető 1 Teljes munkakör Intézményvezetőhelyettes 1 Teljes munkakör Tagóvoda vezető 1 Teljes munkakör óvónő 18 Teljes munkakör logopédus 1 Teljes munkakör dajka 14 Teljes munkakör Gazdasági ügyintéző 1 Teljes munkakör titkárnő 1 Teljes munkakör Kertész-karbantartó 2 Teljes munkakör pszichológus 1 Részmunkaidő megbízási szerződéssel 5. Az óvoda működési rendje 5.1. Az intézmény működési rendje 2011.évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről szóló törvény 24. (1) A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik Nevelési év: Nevelési év adott év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel működik Nyári zárás: Fenntartó engedélyével történik a város óvodáinak nyári nyitva- illetve zárva tartása. Az óvoda üzemeltetése, a fenntartói rendelkezések jóváhagyása szerint szünetel /nyári időszakban/, melyről a szülők értesítést kapnak. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. Ez idő alatt az óvodában hetente meghatározott napon ügyviteli ügyelet tartása kötelező. A hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi. A zárások előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket, a gyermeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell. Az óvodai nyári zárás alatt a szülő kérésére a gyermekről való gondoskodást, elhelyezést, ellátást a város másik óvodájában biztosítjuk 12

13 A nyári életet meghatározó foglalkozásokat, a június 1. - és augusztus 31. közötti időszak öleli fel, mely időszakban összevont csoportokban történik a nevelés. Az óvoda nyári zárva tartásáról jogszabályban előírtak szerint legkésőbb február 15-ig a szülőket hirdetmény formájában tájékoztatni kell! Az intézményben a amennyiben nem engedélyezett a nyári zárás ügyelet a két épületben történik a gyermeklétszámok és a felújítást, takarítást figyelembe véve Nevelésnélküli munkanap: Az óvoda évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szakmai továbbképzés, kirándulás céljából, igénybe vehet. A zárva tartásról legalább 7 nappal előbb a szülőt értesíti, szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gondoskodik az intézmény Nem tervezett zárás: Az egyéb iskolai szünetek, ill. munkanap áthelyezések miatt az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a csoportok létszáma jelentősen csökken, az óvodavezető dönt a csoportösszevonásokról. Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző megbetegedés van. Ezekben az esetekben az óvodát igénylő gyermekek száma 10 fő alá csökken, az óvoda nem nyit ki a fenntartó engedélyét kérve. Az ellátást igénylő gyermekek számára az intézményvezető által kijelölt helyen biztosítja az óvodai nevelést (Klapka épület, vagy Bartók épület) Amennyiben a csoport létszáma a nevelési év során, hiányzás vagy egyéb okok miatt 10 fő alá csökken, akkor a délutáni pihenő alatt más csoportokkal összevonható, maximum 24 főig. Az összevonást a tagóvoda vezető, vagy a vezető rendelheti el A gyermekek, fogadásának rendje Nyitvatartási idő: A napi nyitvatartási időtartam12 óra, reggel 6 00 órától óráig. A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a házirendben szabályozottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. A gyermekek érdekében az óvodába érkezés reggel 6 00 és 8 00 óráig tart. A kapunyitási-zárási idő a Házirendben van rögzítve. Az intézményből a gyermeket: - a foglalkozásokat követően: - ha ebédet nem igényel órától 12 óráig, - ha ebédet igényel órától óráig lehet - délután: órától legkésőbb 18óráig kell elvinni. A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt. A gyermekek átvétele után rövid időn belül el kell hagyni az óvoda területét, mert a baleset bekövetkezéséért az intézményvezető a felelős. Ügyelet: A helyi adottságokból adódóan reggel 6 h és 7 óra között, valamint délután 16 és 18 h óra között összevont csoportban helyezzük el a gyermekeket. A felügyeletet az ügyeletért felelős pedagógus biztosítja beosztása szerint, mely beosztás az óvodavezető irodájában, és a nevelőiben megtalálható. Az ügyeleti rend beosztásáért és betartásának ellenőrzéséért az óvodavezető-helyettes a felelős Rendkívüli nyitva tartás: Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi, az épület zárásáról az óvodavezető, ill. tagóvoda vezető által megbízott alkalmazott gondoskodik. 13

14 5.3. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje Gyáli Tátika Óvoda SzMSz A hivatalos ügyek intézése az óvoda székhelyén történik. - Az óvoda székhelyén nyitvatartási időn belül reggel 8 00 és délután óra között az óvodavezető vagy az általános helyettes az óvodában tartózkodik. -A vezetők benntartózkodásán kívüli időben, a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. -A tagóvodában a tagóvoda vezető távollétében a helyettesítési rend szerint történik a vezetői feladatok ellátása Étkezési térítési díjak befizetése az előre kijelölt időpontokban. A nyári (zárás) karbantartási ideje alatt minden szerdán 8 órától 12 óráig ügyintézés céljából ügyelet van A vezetők közötti feladatmegosztás Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján Feladatot ellátó vezető Egyéb /helyettes, ellenőr stb. Szakszerű és törvényes működés Óvodavezető Óvodavezető helyettes Célszerű és takarékos gazdálkodás Óvodavezető Óvodavezető helyettes Gyermek és ifjúságvédelem Óvodavezető Óvodavezető helyettes Gyermekbalesetek megelőzése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Egészségügyi vizsgálat megszervezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése Óvodavezető Munkaközösség vezető Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése. Óvodavezető Óvodavezető helyettes Éves munkaterv elkészítése, értékelése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Beiskolázási feladatok lebonyolítása Óvodavezető Óvodavezető helyettes Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv Óvodavezető Óvodavezető helyettes elkészítése Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása Óvodavezető helyettes Óvodavezető Álláshelyek betöltése, kinevezés Óvodavezető Óvodavezető helyettes Megbízások Óvodavezető Óvodavezető helyettes Munkaköri leírás elkészítése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások Óvodavezető Óvodavezető helyettes Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Szabadságok tervezése, ütemezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján Feladatot ellátó vezető Egyéb /helyettes, ellenőr stb. Szünetek alatti ügyelet biztosítása Óvodavezető helyettes Óvodavezető Munkarend szervezése, ellenőrzése Óvodavezető helyettes Óvodavezető Pénzügyi és gazdálkodási feladatok Óvodavezető Óvodavezető helyettes Tanügy igazgatási feladatok Óvodavezető Óvodavezető helyettes Kapcsolattartás szülői közösséggel és egyéb partnerekkel Óvodavezető Óvodavezető helyettes Nyilvántartások naprakész vezetése, Óvodavezető Óvodavezető helyettes Szabályzatok dokumentumok elkészítése, Óvodavezető Óvodavezető helyettes hozzáférhetősége Csoportok adminisztratív teendőinek ellenőrzése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Tűz és munkavédelmi előírások betartása Óvodavezető Óvodavezető helyettes Leltározás selejtezés Óvodavezető Óvodavezető helyettes Épület és vagyontárgyak védelme Óvodavezető Óvodavezető helyettes Intézmény képviselete Óvodavezető Óvodavezető helyettes Biztosítja a gyermekek részvételét városi eseményeken Óvodavezető helyettes Óvodavezető - Az intézmény élén az óvodavezető áll, feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírás alapján végzi. - Közvetlen beosztottai az általános vezető helyettes, tagóvoda vezető, és a gazdasági ügyintéző, titkárnő. - A vezető helyettes és a tagóvoda vezető irányítja a nevelési program szellemében folyó mindennapi nevelőmunkát Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a vezető helyettes és a tagóvoda-vezető állapítja meg, az intézményvezető hagyja jóvá, az intézmény heti rendjének 14

15 függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. Az óvodapedagógusok munkaköri feladatait a munkaköri leírás és a megbízások tartalmazzák. Az óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt, mindenki kézbe kapta. A pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az óvónők számára a kötelező órán felüli pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. (1) a pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben, kötelessége különösen, hogy m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait, maradéktalanul teljesítse. Különös figyelmet kell fordítaniuk: dokumentációk pontos vezetésére és a határidők betartására Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az óvodavezető helyettes és a tagóvoda- vezető állapítja meg, az intézményvezető hagyja jóvá. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezetőségének tagjai tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, vezető helyettes és a tagóvoda- vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik A törvényes pihenő idő igénybevételéről írásban lemondhat a dolgozó, a munkaidőbe a 20 perces munkaközi szünet ideje nem számítandó be. Ez munkaidőn kívüli pihenőidőnek minősül Munkaköri leírás-minták Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Az óvodapedagógus a mindenkor érvényes szakmai dokumentumok - Köznevelési Törvény - Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja - A Gyáli Tátika Óvoda pedagógiai programja Szakmai feladatai: o Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. o Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt légkör, elegendő hely és idő,elfogadó óvónői magatartás,modellnyújtás o Az ideális körülmények megteremtésével segíti a gyermekek fejlődését, a nevelési feladatokat ennek ismeretében határozza meg. o Pontos, naprakész írásbeli munkát végez. o Pedagógiai munkájának dokumentuma a csoportnapló, mely tartalmazza: - a csoport állandó szokásait, - az éves tervet, a megvalósítást /két hetes bontásban/, - a gyermek egyéni fejlődéséről készült feljegyzéseket fejlődési napló Egyéb dokumentumok: - Felvételi és mulasztási napló, - Étkezési nyilvántartás és összesítő, - szobaleltár. Szervezési feladatai: o Az esztétikus belső és külső környezetet megteremti a mindenkori aktualitások figyelembevételével, o Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját, 15

16 o Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. o Ápolja az intézmény hagyományait, a szervezőmunkában tevékeny részt vállal (előkészítés, lebonyolítás) o Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz: úszás, délutáni foglalkozások) o Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában (színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) o Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. Kötelező feladatain kívüli, a 40 órás munkaidőben ellátandó egyedi megbízatásai: o Szakmai: o Közösségi: o Eseti: Vezető helyettes/tagóvoda-vezető munkaköri leírás mintája Az óvodapedagógus a mindenkor érvényes szakmai dokumentumok Köznevelési Törvény Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja Gyáli Tátika Óvoda pedagógiai programja Szakmai feladatai: o Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. o Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt légkör, elegendő hely és idő, elfogadó óvónői magatartás, modellnyújtás o Az ideális körülmények megteremtésével segíti a gyermekek fejlődését, a nevelési feladatokat ennek ismeretében határozza meg. o Pontos, naprakész írásbeli munkát végez. o Pedagógiai munkájának dokumentuma a csoportnapló, mely tartalmazza: - a csoport állandó szokásait, - az éves tervet, a megvalósítást /két hetes bontásban/, - a gyermek egyéni fejlődéséről készült feljegyzéseket fejlődési napló Egyéb dokumentumok: - Felvételi és mulasztási napló, - Étkezési nyilvántartás és összesítő, - szobaleltár. Szervezési feladatai: o Az esztétikus belső és külső környezetet megteremti a mindenkori aktualitások figyelembevételével, o Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját, o Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. o Ápolja az intézmény hagyományait, a szervezőmunkában tevékeny részt vállal (előkészítés, lebonyolítás) o Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz: úszás, délutáni foglalkozások) o Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában (színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) o Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. Tagóvoda-vezetői feladatok: o Általános helyettes: a vezető 4 héten túli távolléte esetén teljes körű helyettesítés, a gazdálkodás és a munkáltatói jogkörön kívül (operatív, sürgős esetekben), aláírási joggal rendelkezik. o Szabadságolási terv készítése, Szabadságok (szabadidő) kiadása, nyilvántartása o Helyettesítések megszervezése o Munkarend készítése, összehangolása o Az óvoda hetirendjének elkészítése, aktualizálása o Csoportlétszámok naprakész nyilvántartása 16

17 o o o o o o o o o o o o o o o o Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Nevelőtestületi értekezletek megszervezése Technikai dolgozók havi értekezletének szervezése, lebonyolítása. Munkaköri leírások aktualizálása Az intézményi ünnepek szervezése, előkészítése, az aktualitásoknak megfelelő dekoráció ellenőrzése. A mulasztási naplók és csoportnaplók ellenőrzése. A csoportnapló lapjainak aktualizálása, használhatóságának ellenőrzése, szükség szerinti javítása Az óvónők munkaidő-nyilvántartásának ellenőrzése, egyeztetése a szabadságok és helyettesítések pontos vezetése érdekében Az intézményvezetővel együtt, ill. eseti megbízás alapján önálló szakmai ellenőrzés, munkaközösségek ellenőrzése. A logopédiai és egyéb szűrővizsgálatok előkészítése, koordinálása. A tagintézményi rendezvények előkészítésének, szervezésének segítése, ellenőrzése A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos ellenőrzés A gyermekvédelmi munka ellenőrzése A Szülők Közössége munkájának koordinálása Az intézmény közvetlen partnereivel való kapcsolattartás (szülők, alkalmazottak), A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos észrevételek gyűjtése, közvetítése a szolgáltató felé. Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőkkel munka-alkalmassági vizsgálat megszervezése, összehangolása Kötelező feladatain kívüli, a 40 órás munkaidőben ellátandó egyedi megbízatásai: o Szakmai:, Közösségi,Eseti: Dajka munkaköri leírás mintája Munkáját meghatározott munkarendben a tagóvoda-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógusok irányítása alapján végzi. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: o A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. o Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon. o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. o Hiányzás esetén a vezető, vezető-helyettes, tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét. o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. o Törekszik a tisztítószerek, víz, áram, stb. takarékos felhasználására. o A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaköri kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. o A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a tagóvoda vezetőnek. o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. o A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását. Takarítási feladatok: o Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (16 óra után folyosók, csoportszobák, bejárat környéke) o A portalanítást mindennap elvégzi (portörlés, seprés, felmosás--/--porszívózás szükség szerint o Naponta (és szükség szerint) végez fertőtlenítő takarítást a mosdóban o Hetente végez nagytakarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban, gyermekek öltöző szekrényében. 17

18 o A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. (különös tekintettel: a fogmosó poharak, kefék, fésűk) o A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. o Ünnepek előtti időszakos takarítást végez (ablaktisztítás, függönymosás, ajtók, bútorok lemosása) o Az évszaknak megfelelően gondozza, tisztán tartja a csoportszoba ablaka előtti területet, virágládákat, elvégzi a szükséges udvar és járdatakarítást (levél, hó, tócsák, csúszásmentesítés ). o Gondozza a csoport udvarát, virágoskertjét, a kijelölt közös udvar- és kertrészt, környékét rendszeresen felsepri, meglocsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. o A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. o Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján elvégzi a takarítói vagy dajkai feladatokat másik csoportban is Gondozással kapcsolatos feladatok: o A csoport óvónői által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában, a szokások, szabályok betartatásában. o Ellátja a csoport életével kapcsolatos egyéb konyhai feladatokat (sütés, befőzés, ünnepi készülődés) o Gondoskodik a gyermekek életkorának megfelelő étkezés feltételeiről: o Tízórai, uzsonna: kistányér, pohár, szükség esetén kiskanál, asztalonként kínáló tányér, kancsó; szalvéta o Ebéd: dupla teríték, pohár, kanál, villa, szükség esetén kés, kiskanál, asztalonként levesestál, merőkanál, kancsó; szalvéta o Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után a mosogatóba viszi. o Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők elvárásainak megfelelően. o A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, előkészíti, eligazítja az ágyvásznakat, ágyneműket. o A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt és szükség esetén a tevékenységek megkezdése előtt. o Levegőzési idő alatt az udvarról bejövő gyermekeknek a mosdóban segítséget nyújt o Az udvari játék idején biztosítja a gyerekek számára az ivóvizet. o A benti teendők elvégzése után az udvaron segít. o Az óvodán kívüli gyermeket érintő programok (Úszás, stb.) alkalmával részt vesz a gyermekek öltöztetésében, szükség esetén kíséri a csoportot. o A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. o Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.) Szervezési feladatok: o A teremrendezésben, csoportszobai játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, segít a játékelrakásban a csoport szokásainak megfelelően. o Előkészíti az udvari játszóhelyeket, eszközöket, segít az udvari játékok elrakásában az óvónő útmutatásait követve. o Az egész óvodai környezet esztétikai rendjének megteremtésében részt vesz, munkatársaival a közös munkákban aktívan együttműködik. o A rábízott növények, állatok gondozásban részt vesz. o A csoportszoba rendjét helyreállítja a játékidőn kívüli időszakokban. o Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető, vezető helyettes, tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. Együttműködés, kapcsolatok: o Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. o A tudomásra jutott információkat titokként kezeli. o A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. o Egyéni érdekekeit összehangolja az intézményivel (szabadságok, csúszók, munkaidőben telefonálás, magánügyek intézése, műszakcsere) o A gyerekek helyzetéről, veszélyeztetettségéről szerzett információkat megosztja az óvónőkkel. 18

19 o Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. o Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. o Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. (uszoda, sportnap, kirándulás, ünnepek, udvari játék ) o Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. Egyéb rendelkezések: o A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. o Ismeri és elfogadja a pedagógiai program elveit. o A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás mintája Munkajogi, munkavédelmi, feladatok: o A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhasson. o Hiányzás esetén az óvodavezető utasítása alapján helyettesíti a gazdasági ügyintézőt. o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. o Az irodatechnikai gépek állapotát figyelemmel kíséri, a szükséges javításokat a vezetővel történt egyeztetés alapján megrendeli. Feladatai: o A házi pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Gondoskodik feltöltéséről. o Vezeti a pénztárkönyvet. Elszámol minden hónap 15-ig, ill. 30-ig a Polgármesteri hivatal óvodai ágazat vezetője felé. o A bejövő számlákat utalvánnyal látja el, és az ágazatvezetőhöz továbbítja. o A rezsi-számlák elszámolását kéri a pénzügyi osztálytól o Gondoskodik a szigorú számadású nyomtatványokról és nyilvántartja azokat. Év végén a Polgármesteri Hivatal pénztárában elszámol velük. o Nyilvántartja a munkaruhákat. o Évente egyszer érvényesítteti az utazási igazolványokat. o Érvényesíti a pedagógus igazolványokat évente egy alkalommal. o Felméri a tagóvodákban az étkezési jegy igényeket, a megigényelt utalványokat elhozza a hivatalból, kiadja a dolgozóknak, majd az átvételről elszámol. o Minden év szeptemberében elkészíti az étkező óvódások névsorát és továbbítja a hivatalba. o Kezeli a dolgozók személyi anyagát. o Hónap végén számítógépen rögzíti az óvodapedagógusok munkaidő nyilvántartását, o Ellenőrzi és kezeli a pedagógiai munkát segítők munkaidő nyilvántartását o Havonta lejelenti a táppénzen lévőket, a műszakpótlékot, túlórát. o Lejelenti a szabadságokat. o Havonta a kijelölt napon beszedi a Mesevár tagóvoda étkezési térítési díjait. o Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja a bejövő és kimenő leveleket. o Az intézmény leveleit, tájékoztató anyagait gépeli, és ellátja a postázással kapcsolatos teendőket o Részt vesz a selejtezésben, vezeti a selejtezéssel kapcsolatos iratokat. o Nyilvántartja a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. o Elkészíti a Mesevár tagóvoda éves kiegészítő támogatásban részesülők listáját. o Fogadja az intézménybe jövő telefonokat, és átadja az üzenetet az érintett alkalmazottnak. Kapcsolatok, együttműködés: o Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. o Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. o Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. 19

20 Takarító munkaköri leírás mintája Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Munkáját meghatározott munkarendben a tagóvoda-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, helyettesítéskor csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: o A munkaidőt érkezéskor és távozáskor munkarendjének megfelelően betartja. o Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljon. o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. o Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét (uszoda, sportcsarnok, színház ). o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. o A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. o A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a tagóvoda vezetőnek. o A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja, azokat a takarékosság elveinek megfelelően használja. o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. o A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását. Takarítói feladatok: Napi állandó feladatok: o Tisztán tartja, szükség esetén naponta többször fertőtleníti a felnőtt mosdót, vécéket, pótolja a papírt, a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket. o A folyosók, irodák, közös helyiségek (nevelői szoba, felnőtt öltöző, előtér ) szükség szerinti takarítását elvégzi. o Gondoskodik a bejáratok tisztaságáról, télen a csúszás-mentesítésről, a hó eltakarításáról a főbejáratoknál. o Gondozza a kijelölt virágágyásokat, virágládákat. o Folyamatosan takarítja a közös használatú udvarrészeket, gondoskodik a levél eltakarításáról. Időszakos feladatok: o Aktívan vesz részt az óvodai rendezvények előkészítésében, a teremrendezésben, a nevelői szoba előkészítésében, rendezvényt követően helyreállításban. o Segítséget nyújt a labdás testnevelés, úszás, és a gyógytestnevelés szervezési feladataiban. o Gondoskodik a tisztítószerek biztosságos tárolásáról, nyilvántartást vezet a tisztítószerkészletről, és folyamatosan ellátja a dajkákat a szükséges vegyszerekkel. o Fogadja az óvodába érkező idegeneket, és a vezetőhöz kíséri. o Egyéb, alkalmankénti megbízatásoknak eleget tesz (posta, városháza, tagóvodák ) o A tagóvoda vezető megbízása alapján a hiányzó dajka feladatait ellátja az alábbiak szerint: Dajkai feladatok ellátása Takarítási feladatok: o Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. o Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. o A portalanítást mindennap elvégzi. o A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.(különös tekintettel: a fogmosó poharak, kefék, fésűk) o A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. o Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. o Az évszaknak megfelelően gondozza, tisztán tartja a csoportszoba ablaka előtti területet, virágládákat. o Gondozza a csoport udvarát, virágoskertjét, a homokozó környékét rendszeresen felsöpri, nyáron locsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. o A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 20

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Bosnyák Zoltánné óvodavezető 7030 Paks, Ifjúság út 1/b Tel.: 75/ 510-917 Tartalomjegyzék Szervezeti és Működési Szabályzat... 4 1.

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639

Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639 Rákosmenti Százszorszép Óvoda 1171 Budapest, Rezgő utca 15. OM azonosító: 034639 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 1-től Készítette: Béres Károlyné Dátum: 2013.02.20. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény OM azonosítója: 030275 Készítette: Lantos Tünde óvodavezető 1 Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA ÓVODA Az intézmény OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Baracsi Négy Vándor Óvoda

Baracsi Négy Vándor Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baracsi Négy Vándor Óvoda 2427 Baracs Széchenyi út 102. 2013. TARTALOM Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. Az óvoda jellemzői 3. A működés rendje 4. Az óvoda szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése

Bevezető. Jelenlegi módosítás indoka: Új munkakör engedélyezése Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A módosítás oka a 228/2013.(V.24.sz.) Székesfehérvár Megyei

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 028155 Pujuné Deme Anita Eszter intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: 2013. március Varga Lászlóné óvodavezető SZMSZ Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Intézmény

Részletesebben