GYÁLI TÁTIKA ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÁLI TÁTIKA ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 2013 Gyáli Tátika Óvoda SzMSz GYÁLI TÁTIKA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Gyáli Tátika Óvoda 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5 T/fax: OM azonosító:

2 2

3 Tartalomjegyzék Szervezeti és Működési Szabályzat... 1 Bevezető Szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Oktatási intézmény meghatározása Az alapító okiratban foglaltak részletezése Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény jogi- és gazdálkodási helyzete Az intézmény, felelős vezetője Az intézményvezető felelősségi jogköre Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá tartozó személyek: Az intézményvezető közvetlen munkatársai: Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézmény vezetősége Az azonos tevékenységet végző dolgozók csoportjai Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása Az intézmény működésének általános szabályai Az óvoda működési rendje Az intézmény működési rendje Nevelési év: Nyári zárás: Nevelésnélküli munkanap: Nem tervezett zárás: A gyermekek, fogadásának rendje Nyitvatartási idő: Rendkívüli nyitva tartás: A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje A vezetők közötti feladatmegosztás Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírás-minták Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Vezető helyettes/tagóvoda-vezető munkaköri leírás mintája Dajka munkaköri leírás mintája Takarító munkaköri leírás mintája Óvodai asszisztens munkaköri leírás mintája Belső helyettesítés Óvónők helyettesítésének rendje: Dajka helyettesítése: A belső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Tagintézmény és a vezetők közötti kapcsolattartás rendje: A központi épült és tagintézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje A szülői szervezetek, és a vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje: A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, további feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések A tájékoztatás, megismertetés rendje: A tájékoztatás kérésének és erre a tájékoztatás adásának rendje: A dokumentumok hozzáférhető elhelyezésének rendje: Külső kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formája, módja, rendje Ünnepélyek, megemlékezések rendje hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A gyermek felvételének, átvételének feltételei, eljárási rendje jogviszony létesítése Óvodai beíratás: A felvétel és elutasítás rendje: A gyermek elhelyezésének, jogviszonyának megszűnési szabályai, eljárási rendje A gyermek intézményben tartózkodása alatt a felügyelet folyamatos biztosításának rendje

4 A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje A tagóvoda vezető, vezető-helyettes feladata, az egészségügyi ellátás keretén belül: Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni: Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumok Az alapító okirat A pedagógiai program A házirend Az éves munkaterv Az óvoda által használt nyomtatványok Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje Bármilyen rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A kiemelt munkavégzéséért járó kereset kiegészítés szempontjai A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolat tartásának rendje, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében A szakmai munkaközösség működése A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendje Pedagógusok munkájának segítése Azok a rendelkezések, amelyek meghatározását jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem lehet szabályozni Az alkalmazottakra vonatkozó, az intézmény nyitásával, zárásával kapcsolatos rendelkezés A biztonságos intézmény feltételeinek megteremtéséről való rendelkezés Az alkalmazottak munkakezdésének elvárt feltételei Az épület rendje Az óvoda helyiségeinek és épületének használatára vonatkozó rendelkezések A berendezések használati rendje A telefonhasználat szabályai Fénymásolás szabályai Számítógép használatának szabályai Az óvoda létesítményeinek bérbeadási rendje A dohányzásról való rendelkezés A gyermekeknek szervezett egyéb programok, szolgáltatások rendje Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok A fakultatív hit-és vallásoktatás időpontját és helyét biztosító eljárás rendje Hivatali titok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek rézére A gyermekek és a szülők fényképének megjelentetéséhez - honlaphoz, cikkekhez - aláírással igazolt nyilatkozat formájában a szülő beleegyezésével lehet megtenni Közalkalmazotti Tanács Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt tárgyakban, értékekben keletkezett kárért A teljes alkalmazotti körre vonatkozó szabály Kártérítési felelősség ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK LEGITIMÁCIÓ... Hiba! A könyvjelző nem létezik. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

5 Bevezető Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Az egyén kötelességei mindig az összesség jogaiból származnak. Nicolas-Sebastian Roch de Chamf Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A szabályzat tartalmi elemeit az alábbi törvények, rendeletek, fenntartói döntések alapján készítette az intézményvezetés évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a 138/1992.(X.8) korm. rendelet évi LXXIX törvény a közoktatásról (118 2) bek. a Kiemelt munkavégzésről) 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5

6 1. Szervezeti és működési szabályzat célja Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Meghatározza a Gyáli Tátika Óvoda, mint közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. Feladata, hogy megállapítsa az intézmény működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartatása feladata és kötelessége az intézmény minden vezetőjének, pedagógusainak és egyéb alkalmazottainak, azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az SZMSZ-ben foglaltak megszegése esetén: - az alkalmazottakkal szemben az intézményvezető, illetve helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést. - szülőt, vagy más, nem az intézményben dolgozó személyt az intézmény dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, és ha ez nem vezet eredményre, az intézményvezetőt kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az intézményt. Az SZMSZ helyi dokumentum, előírásai a helyi nevelési programunkban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelőmunkánk eredményes magvalósulását segítő óvodai szervezet, valamint működési rend kialakítását szolgálja. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az SzMSz eljárásjogi gyakorlatát a Nkt. 25. szabályozza. A nevelőtestület, a szülők szervezet, véleményének kikérésével fogadja el. Miután a közalkalmazotti tanácsot, a közalkalmazottakat érintő valamennyi belső szabályzat tekintetében- általános véleményezési jog illeti meg a szervezeti és működési szabályzat tervezetének összeállítása után, még a nevelőtestületi értekezlet összehívása előtt véleményezésre át lett adva a közalkalmazotti tanácsnak. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik a vezetői irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya Az SZMSZ időbeli hatálya Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete által 2/2013.(III,27) határozatszámon elfogadott, az óvoda, vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a határozatszámon elfogadott SzMSz. o Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően o Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök o A kihirdetés napja: Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda, feladatainak megvalósításában. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek) törvényes képviselőkre Az óvodába járó gyermekek közösségére Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: o o Az óvoda, területére. Az óvoda, által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán, kívüli programokra. 6

7 3. Oktatási intézmény meghatározása Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Az alapító okiratban foglaltak részletezése Óvodai nevelést végző közoktatási intézmény. Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumok határozzák meg. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kiadott az intézmény hatályos alapító okiratának kelte, száma 162/2009. (VII.30.)sz. határozata. Az intézmény neve: GYÁLI TÁTIKA ÓVODA OM azonosító: PIR szám: ; Székhelye: 2360 Gyál Klapka Gy. u. 5. Tagóvodája: 2360 Gyál Bartók B. u. 52; Alapításának éve: 1981.; 157/2000. (VI.22.) KT határozat Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB; Az alapító jogok gyakorlója: Gyál Város Önkormányzata; 2360 Gyál, Kőrösi út ; Az intézmény, irányító és fenntartó szerve, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, székhelye 2360 Gyál, Kőrösi út ; Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott óvodavezető látja el. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatai 8510 Iskolai előkészítő oktatás óvodai nevelés óvodai nevelés, ellátás - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, - hátrányos helyzetű gyermekek felkészültségét segítő foglalkozás - integrált nevelés, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása; mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyoz tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Egyéb vendéglátás; óvodai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése; Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: óvodai nevelés; Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (határozott időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; Az intézmény bankszámlával rendelkezik; A felvehető gyermekek, maximális létszáma: 288 fő Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos jogköre Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 7

8 A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások Az intézménynek rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges feltételekkel. Az intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az intézmény fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetés tartalmazza. A költségvetés betartásáért az óvoda vezetője a felelős. Csak az óvoda vezetője vállalhat kötelezettséget a költségvetés terhére. Anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet folytathat, de az nem veszélyeztetheti az alapellátást, és jogszabály keretei közt történik. Az óvoda vezetője önálló munkáltatási jogkörrel rendelkezik, ez irányú feladatait a Kjt előírásainak megfelelően látja el. A költségvetés tervezésének, végrehajtásának és a beszámolásnak szabályozását a Gyál Város Képviselő-testülete és az óvoda által megkötött Együttműködési megállapodás tartalmazza. Meghatározott pénzügyi és gazdasági feladatokat a gazdasági ügyintéző lát el munkaköri leírás alapján. Az adminisztratív feladatokat a titkárnő végzi. Munkájukat az óvodavezető közvetlen irányítása szerint, és ellenőrzése mellett önállóan, a kapcsolódó intézményi belső szabályzatok betartásával végzik. Mindketten az óvodavezető közvetlen munkatársa. Önálló intézkedési, döntési jogkörrel nem rendelkeznek. Feladataikat, munkaidejüket és munkarendjüket a munkaköri leírás tartalmazza. Munkakörükbe tartozó óvodai gazdasági, ügyviteli feladatok s az ezzel kapcsolatos ismeretek titokvédelem alá tartoznak. Az intézményben aláírási, utalványozási jogkörrel rendelkeznek: az óvodavezető, az óvodavezető helyettes a tagóvoda vezető Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Körbélyegző: GYÁLI TÁTIKA ÓVODA 2360 Gyál, Klapka Gy u. 5 A körbélyegzőt csak az óvoda vezetője használhatja. Hosszú bélyegző: Gyáli Tátika Óvoda 2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5. adószám: A hosszú bélyegzőt az óvoda vezetője Németh Istvánné használhatja. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata: Hosszúbélyegző 1db. Körbélyegző 1 db. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: A körbélyegzőt az óvoda vezetője és az óvodavezető-helyettes használhatja. Hivatalos iratokon aláírási joggal az óvoda vezetője és az óvodavezető helyettes rendelkezik. A hosszú bélyegzőt - Az óvoda vezetője, - Az óvodavezető helyettes, - Tagóvoda vezető tagóvoda bélyegzőjét - Gazdasági ügyintéző - titkárnő A bélyegzőket a vezető irodában, elzárva kell tartani. A bélyegzőt eltűnése esetén érvényteleníttetni kell. Az érvényteleníttetést meg kell jelentetni az Oktatási Közlönyben. Az új bélyegzőt az intézményvezető rendeli meg. A pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Gazdasági feladatok ellátása: A gazdasági ügyintéző: az intézményben a gazdasági, ügyviteli feladatok ellátását végzi, munkáját az óvodavezető irányítja és ellenőrzi. A működéssel összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok tekintetében a vezetőnek teljes felelősséggel tartozik. Munkáját a gazdálkodás szabályozását rögzítő dokumentumok alapján végzi. Az intézmény kiadványozás joga: Az intézmény vezetőjét illeti meg. Aláírási jogosultság: Tanügyi okmányok, munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos és szakmai dokumentumok aláírására az intézményvezető jogosult. Az aláírása a körbélyegzőjével együtt érvényes. Gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és szerződéskötés esetében az gazdaságvezetővel együtt érvényes az aláírás. 8

9 3.2. Az intézmény szervezeti felépítése A szerven belül megtalálható: - az alá- és fölérendeltség, - illetve az azonos szinten belül a mellérendeltség. A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez tartozó: - vezetők, - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. Az azonos vezető szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. fenntartó Gyáli Tátika Óvoda SzMSz óvodavezető gazdaságvezet ő Intézményvezető helyettes Tagóvoda vezető Közalkalmazotti tanács elnöke Munkaközösség vezető(k) Gazdasági ügyintéző óvoda -titkár Udvaroskarbantart ó Pedagógusok logopédus pedagógusasszisztens ( től) pszichológus Dajkák 4. Az intézmény jogi- és gazdálkodási helyzete 4.1. Az intézmény, felelős vezetője Az intézményvezető felelősségi jogköre - Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, - a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. - A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. - A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóés gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. - A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség alá tartozó személyek: - Intézményvezető - óvodavezető helyettes - Tagóvoda vezető - Gazdasági ügyintéző Jogszabályi hivatkozás: évi CLII. Törvény 11 (6) 9

10 Az intézményvezető közvetlen munkatársai: - óvodavezető helyettes - Tagóvoda vezető - A szakmai munkaközösség-vezetők - Az intézményben dolgozó óvodapedagógusok - Gazdasági ügyintéző - titkárnő Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: - az általános helyettes számára o az intézmény képviselete, o tanügyi dokumentumok aláírása - a tagóvoda vezető számára o a tagóvoda biztonságos működéséhez szükséges intézkedések megtétele, helyettesítések megszervezése, o kapcsolattartás a Szülők közösségével alkalmazottak értékelése - a munkaközösség-vezetők számára o pedagógiai munka értékelése - a titkárnő számára o Intézmény nevére érkező küldemények felbontása o Az alkalmazottak és a gyermekek adatainak nyilvántartás, kezelése - gazdasági ügyintéző o Kapcsolattartás a gazdasági vezetővel o Titkárnő hiányzása esetén a számára átruházott feladatok ellátása 4.2. Az intézmény vezetősége - Intézmény magasabb vezetője, - óvodavezető helyettes - Tagóvoda-vezető, - Munkaközösség-vezetők, - Közalkalmazotti tanács elnöke, A tagóvoda vezető Az Óvodavezetőség felelős tagja, aki munkáját munkaköri leírás alapján, az óvodavezető közvetlenirányítása alatt végzi. Az óvodavezető felé, az átruházott feladatok tekintetében, beszámolási kötelezettsége van, évente egyszer írásban, folyamatában pedig szóban. Az óvodavezető külön kérésére, alkalmanként, meghatározott témákban, írásbeli beszámolási kötelezettségének év közben is eleget kell tenni. Közvetlenül és felelősen irányítja a tagóvoda nevelőtestületét. Kapcsolatot tart az óvodavezető-helyettessel, irányítása alá tartozó feladatok tekintetében. A tagóvoda-vezető átruházott hatáskörébe tartozik az alkalmazotti közösség vezetése, a pedagógiai tevékenység irányítása, tanügy-igazgatási döntések meghozatala és gazdálkodás, aláírási és pecsét használati jogkör gyakorlása A tagóvoda-vezető felelős a gyermekbalesetek megelőzésének biztosításáért, az épület biztonságos üzemeltetésének feltételeiért, a nevelőtestületi értekezletek és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítéséért, vezetéséért, 10

11 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, a nevelőmunka irányításáért és ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, a tagóvoda leltárának, vagyonának megóvásáért, a helyi szülői szervezet működtetésének segítéséért, a helyettesítési és a szabadság beosztás elkészítéséért. A tagóvodában a 30 napon belüli helyettesítés rendjét a tagóvoda-vezető, azon túl a Gyáli Tátika Óvoda vezetője rendeli el. A tagóvoda-vezető, a kötelező óraszámon túl, munkaidejüket a vezetői feladataik végzésére fordítják. A tagóvoda-vezető helyettesítési rendjét a tagóvoda éves munkaterve szabályozza Az azonos tevékenységet végző dolgozók csoportjai - Óvodapedagógusok - Dajkák - Technikai dolgozók - Ügyviteli dolgozók 4.4. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása - Az intézmény, gazdálkodással kapcsolatos feladatait a gazdasági ügyintéző látja el. - Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján, a gazdasági ügyintéző a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosult. - Az intézmény vezetője kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik, Ellenjegyzésre, a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll Az intézmény működésének általános szabályai Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, illetőleg a képviselők a jogszabályban meghatározottak szerint. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ok A munkavégzés egyes szabályai Az alkalmazás feltétele, hogy a dolgozó rendelkezzen a megfelelő iskolai végzetséggel, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. A pedagógus és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, közfeladatot ellátó személy. A nevelési-oktatási intézményekben, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti munkaideje a kötelező órából és a gyermekek nevelésével-oktatásával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az óvodai intézményben dolgozók munkahelyi teendőjét a munkaköri leírás szabályozza, melyet az SZMSZ mellékletét képezik. A munkaköri leírást a dolgozó közvetlen felettese készíti el, melyet az óvodavezetővel egyeztet. A dolgozó a munkaköri leírást munkába állás napján kézbe kapja. A munkaköri leírásokat két példányban kell elkészíteni, melyből egy példányt kap a munkavállaló, óvodavezető, amit a dolgozó személyi anyagában kell elhelyezni. Engedélyezett álláshelyek száma: től 40 fő plusz 2fő félálláskeret Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazotti létszám: 38 fő től 40fő plusz 2fő félálláskeret Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák. 11

12 Klapka épületben dolgozik (6 csoportot épület) A Gyáli Tátika Óvoda vezetője: Németh Istvánné általános vezető helyettese: Lukovszkiné Kiss Lívia (csoportban dolgozik) 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő titkárnő 12 fő óvónő, 9 fő dajka, 1 fő karbantartó- kertész 1 fő pedagógusasszisztens ( től) Bartók épületben dolgozik: (3 csoportos épület) Gyáli Tátika Óvoda SzMSz tagóvoda vezetője: Bikkiné Teréki Anna (csoportban dolgozik) 6 óvónő 5 dajka és 1 fő karbantartó-kertész 0,5 fő pedagógusasszisztens ( től) Munkakörök A munkakörökben foglalkoztatható létszám Megjegyzés (teljes vagy részmunkakör) Intézményvezető 1 Teljes munkakör Intézményvezetőhelyettes 1 Teljes munkakör Tagóvoda vezető 1 Teljes munkakör óvónő 18 Teljes munkakör logopédus 1 Teljes munkakör dajka 14 Teljes munkakör Gazdasági ügyintéző 1 Teljes munkakör titkárnő 1 Teljes munkakör Kertész-karbantartó 2 Teljes munkakör pszichológus 1 Részmunkaidő megbízási szerződéssel 5. Az óvoda működési rendje 5.1. Az intézmény működési rendje 2011.évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről szóló törvény 24. (1) A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik Nevelési év: Nevelési év adott év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel működik Nyári zárás: Fenntartó engedélyével történik a város óvodáinak nyári nyitva- illetve zárva tartása. Az óvoda üzemeltetése, a fenntartói rendelkezések jóváhagyása szerint szünetel /nyári időszakban/, melyről a szülők értesítést kapnak. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. Ez idő alatt az óvodában hetente meghatározott napon ügyviteli ügyelet tartása kötelező. A hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi. A zárások előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket, és a szülőket, a gyermeket fogadó óvodáról a zárást megelőzően tájékoztatni kell. Az óvodai nyári zárás alatt a szülő kérésére a gyermekről való gondoskodást, elhelyezést, ellátást a város másik óvodájában biztosítjuk 12

13 A nyári életet meghatározó foglalkozásokat, a június 1. - és augusztus 31. közötti időszak öleli fel, mely időszakban összevont csoportokban történik a nevelés. Az óvoda nyári zárva tartásáról jogszabályban előírtak szerint legkésőbb február 15-ig a szülőket hirdetmény formájában tájékoztatni kell! Az intézményben a amennyiben nem engedélyezett a nyári zárás ügyelet a két épületben történik a gyermeklétszámok és a felújítást, takarítást figyelembe véve Nevelésnélküli munkanap: Az óvoda évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szakmai továbbképzés, kirándulás céljából, igénybe vehet. A zárva tartásról legalább 7 nappal előbb a szülőt értesíti, szükség esetén a gyermekek felügyeletéről gondoskodik az intézmény Nem tervezett zárás: Az egyéb iskolai szünetek, ill. munkanap áthelyezések miatt az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a csoportok létszáma jelentősen csökken, az óvodavezető dönt a csoportösszevonásokról. Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző megbetegedés van. Ezekben az esetekben az óvodát igénylő gyermekek száma 10 fő alá csökken, az óvoda nem nyit ki a fenntartó engedélyét kérve. Az ellátást igénylő gyermekek számára az intézményvezető által kijelölt helyen biztosítja az óvodai nevelést (Klapka épület, vagy Bartók épület) Amennyiben a csoport létszáma a nevelési év során, hiányzás vagy egyéb okok miatt 10 fő alá csökken, akkor a délutáni pihenő alatt más csoportokkal összevonható, maximum 24 főig. Az összevonást a tagóvoda vezető, vagy a vezető rendelheti el A gyermekek, fogadásának rendje Nyitvatartási idő: A napi nyitvatartási időtartam12 óra, reggel 6 00 órától óráig. A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a házirendben szabályozottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. A gyermekek érdekében az óvodába érkezés reggel 6 00 és 8 00 óráig tart. A kapunyitási-zárási idő a Házirendben van rögzítve. Az intézményből a gyermeket: - a foglalkozásokat követően: - ha ebédet nem igényel órától 12 óráig, - ha ebédet igényel órától óráig lehet - délután: órától legkésőbb 18óráig kell elvinni. A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodapedagógusoknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény fenntartója illetve a jegyző adhat engedélyt. A gyermekek átvétele után rövid időn belül el kell hagyni az óvoda területét, mert a baleset bekövetkezéséért az intézményvezető a felelős. Ügyelet: A helyi adottságokból adódóan reggel 6 h és 7 óra között, valamint délután 16 és 18 h óra között összevont csoportban helyezzük el a gyermekeket. A felügyeletet az ügyeletért felelős pedagógus biztosítja beosztása szerint, mely beosztás az óvodavezető irodájában, és a nevelőiben megtalálható. Az ügyeleti rend beosztásáért és betartásának ellenőrzéséért az óvodavezető-helyettes a felelős Rendkívüli nyitva tartás: Rendezvények esetén a nyitva tartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi, az épület zárásáról az óvodavezető, ill. tagóvoda vezető által megbízott alkalmazott gondoskodik. 13

14 5.3. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje Gyáli Tátika Óvoda SzMSz A hivatalos ügyek intézése az óvoda székhelyén történik. - Az óvoda székhelyén nyitvatartási időn belül reggel 8 00 és délután óra között az óvodavezető vagy az általános helyettes az óvodában tartózkodik. -A vezetők benntartózkodásán kívüli időben, a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. -A tagóvodában a tagóvoda vezető távollétében a helyettesítési rend szerint történik a vezetői feladatok ellátása Étkezési térítési díjak befizetése az előre kijelölt időpontokban. A nyári (zárás) karbantartási ideje alatt minden szerdán 8 órától 12 óráig ügyintézés céljából ügyelet van A vezetők közötti feladatmegosztás Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján Feladatot ellátó vezető Egyéb /helyettes, ellenőr stb. Szakszerű és törvényes működés Óvodavezető Óvodavezető helyettes Célszerű és takarékos gazdálkodás Óvodavezető Óvodavezető helyettes Gyermek és ifjúságvédelem Óvodavezető Óvodavezető helyettes Gyermekbalesetek megelőzése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Egészségügyi vizsgálat megszervezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működtetése Óvodavezető Munkaközösség vezető Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése. Óvodavezető Óvodavezető helyettes Éves munkaterv elkészítése, értékelése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Beiskolázási feladatok lebonyolítása Óvodavezető Óvodavezető helyettes Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv Óvodavezető Óvodavezető helyettes elkészítése Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása Óvodavezető helyettes Óvodavezető Álláshelyek betöltése, kinevezés Óvodavezető Óvodavezető helyettes Megbízások Óvodavezető Óvodavezető helyettes Munkaköri leírás elkészítése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Közalkalmazottak besorolása, nyilvántartások Óvodavezető Óvodavezető helyettes Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Szabadságok tervezése, ütemezése Óvodavezető helyettes Óvodavezető Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján Feladatot ellátó vezető Egyéb /helyettes, ellenőr stb. Szünetek alatti ügyelet biztosítása Óvodavezető helyettes Óvodavezető Munkarend szervezése, ellenőrzése Óvodavezető helyettes Óvodavezető Pénzügyi és gazdálkodási feladatok Óvodavezető Óvodavezető helyettes Tanügy igazgatási feladatok Óvodavezető Óvodavezető helyettes Kapcsolattartás szülői közösséggel és egyéb partnerekkel Óvodavezető Óvodavezető helyettes Nyilvántartások naprakész vezetése, Óvodavezető Óvodavezető helyettes Szabályzatok dokumentumok elkészítése, Óvodavezető Óvodavezető helyettes hozzáférhetősége Csoportok adminisztratív teendőinek ellenőrzése Óvodavezető Óvodavezető helyettes Tűz és munkavédelmi előírások betartása Óvodavezető Óvodavezető helyettes Leltározás selejtezés Óvodavezető Óvodavezető helyettes Épület és vagyontárgyak védelme Óvodavezető Óvodavezető helyettes Intézmény képviselete Óvodavezető Óvodavezető helyettes Biztosítja a gyermekek részvételét városi eseményeken Óvodavezető helyettes Óvodavezető - Az intézmény élén az óvodavezető áll, feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírás alapján végzi. - Közvetlen beosztottai az általános vezető helyettes, tagóvoda vezető, és a gazdasági ügyintéző, titkárnő. - A vezető helyettes és a tagóvoda vezető irányítja a nevelési program szellemében folyó mindennapi nevelőmunkát Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a vezető helyettes és a tagóvoda-vezető állapítja meg, az intézményvezető hagyja jóvá, az intézmény heti rendjének 14

15 függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. Az óvodapedagógusok munkaköri feladatait a munkaköri leírás és a megbízások tartalmazzák. Az óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt, mindenki kézbe kapta. A pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. Az óvónők számára a kötelező órán felüli pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést az óvoda vezetője adja évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62. (1) a pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben, kötelessége különösen, hogy m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait, maradéktalanul teljesítse. Különös figyelmet kell fordítaniuk: dokumentációk pontos vezetésére és a határidők betartására Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az óvodavezető helyettes és a tagóvoda- vezető állapítja meg, az intézményvezető hagyja jóvá. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézményvezetőségének tagjai tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, vezető helyettes és a tagóvoda- vezető szóbeli vagy írásos utasításával történik A törvényes pihenő idő igénybevételéről írásban lemondhat a dolgozó, a munkaidőbe a 20 perces munkaközi szünet ideje nem számítandó be. Ez munkaidőn kívüli pihenőidőnek minősül Munkaköri leírás-minták Óvodapedagógus munkaköri leírás mintája Az óvodapedagógus a mindenkor érvényes szakmai dokumentumok - Köznevelési Törvény - Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja - A Gyáli Tátika Óvoda pedagógiai programja Szakmai feladatai: o Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. o Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt légkör, elegendő hely és idő,elfogadó óvónői magatartás,modellnyújtás o Az ideális körülmények megteremtésével segíti a gyermekek fejlődését, a nevelési feladatokat ennek ismeretében határozza meg. o Pontos, naprakész írásbeli munkát végez. o Pedagógiai munkájának dokumentuma a csoportnapló, mely tartalmazza: - a csoport állandó szokásait, - az éves tervet, a megvalósítást /két hetes bontásban/, - a gyermek egyéni fejlődéséről készült feljegyzéseket fejlődési napló Egyéb dokumentumok: - Felvételi és mulasztási napló, - Étkezési nyilvántartás és összesítő, - szobaleltár. Szervezési feladatai: o Az esztétikus belső és külső környezetet megteremti a mindenkori aktualitások figyelembevételével, o Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját, 15

16 o Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. o Ápolja az intézmény hagyományait, a szervezőmunkában tevékeny részt vállal (előkészítés, lebonyolítás) o Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz: úszás, délutáni foglalkozások) o Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában (színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) o Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. Kötelező feladatain kívüli, a 40 órás munkaidőben ellátandó egyedi megbízatásai: o Szakmai: o Közösségi: o Eseti: Vezető helyettes/tagóvoda-vezető munkaköri leírás mintája Az óvodapedagógus a mindenkor érvényes szakmai dokumentumok Köznevelési Törvény Az óvodai nevelés Országos Alapprogramja Gyáli Tátika Óvoda pedagógiai programja Szakmai feladatai: o Az óvónő a gyermekek testi-lelki szükségleteit kielégíti, az életkoruknak megfelelő műveltségtartalmat és tevékenységet biztosít számukra. o Pedagógiai, pszichológiai ismereteit felhasználva megteremti a játék feltételeit, melyek: nyugodt légkör, elegendő hely és idő, elfogadó óvónői magatartás, modellnyújtás o Az ideális körülmények megteremtésével segíti a gyermekek fejlődését, a nevelési feladatokat ennek ismeretében határozza meg. o Pontos, naprakész írásbeli munkát végez. o Pedagógiai munkájának dokumentuma a csoportnapló, mely tartalmazza: - a csoport állandó szokásait, - az éves tervet, a megvalósítást /két hetes bontásban/, - a gyermek egyéni fejlődéséről készült feljegyzéseket fejlődési napló Egyéb dokumentumok: - Felvételi és mulasztási napló, - Étkezési nyilvántartás és összesítő, - szobaleltár. Szervezési feladatai: o Az esztétikus belső és külső környezetet megteremti a mindenkori aktualitások figyelembevételével, o Irányítja, ellenőrzi és értékeli a dajka munkáját, o Aktívan vesz részt: továbbképzéseken, nevelőtestületi értekezleteken, nevelési értekezleteken, munkatársi értekezleteken, munkaközösségi összejöveteleken, folyamatos önképzésben. o Ápolja az intézmény hagyományait, a szervezőmunkában tevékeny részt vállal (előkészítés, lebonyolítás) o Mozgásfejlesztő tevékenységek szervezésében, lebonyolításában szükség szerint részt vesz: úszás, délutáni foglalkozások) o Részt vállal a gyermekek életét érintő egyéb programok szervezésében, lebonyolításában (színházlátogatás, kirándulás, séta, fogászat) o Folyamatos kapcsolatot tart az óvoda közvetlen és közvetett partnereivel. Tagóvoda-vezetői feladatok: o Általános helyettes: a vezető 4 héten túli távolléte esetén teljes körű helyettesítés, a gazdálkodás és a munkáltatói jogkörön kívül (operatív, sürgős esetekben), aláírási joggal rendelkezik. o Szabadságolási terv készítése, Szabadságok (szabadidő) kiadása, nyilvántartása o Helyettesítések megszervezése o Munkarend készítése, összehangolása o Az óvoda hetirendjének elkészítése, aktualizálása o Csoportlétszámok naprakész nyilvántartása 16

17 o o o o o o o o o o o o o o o o Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Nevelőtestületi értekezletek megszervezése Technikai dolgozók havi értekezletének szervezése, lebonyolítása. Munkaköri leírások aktualizálása Az intézményi ünnepek szervezése, előkészítése, az aktualitásoknak megfelelő dekoráció ellenőrzése. A mulasztási naplók és csoportnaplók ellenőrzése. A csoportnapló lapjainak aktualizálása, használhatóságának ellenőrzése, szükség szerinti javítása Az óvónők munkaidő-nyilvántartásának ellenőrzése, egyeztetése a szabadságok és helyettesítések pontos vezetése érdekében Az intézményvezetővel együtt, ill. eseti megbízás alapján önálló szakmai ellenőrzés, munkaközösségek ellenőrzése. A logopédiai és egyéb szűrővizsgálatok előkészítése, koordinálása. A tagintézményi rendezvények előkészítésének, szervezésének segítése, ellenőrzése A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos ellenőrzés A gyermekvédelmi munka ellenőrzése A Szülők Közössége munkájának koordinálása Az intézmény közvetlen partnereivel való kapcsolattartás (szülők, alkalmazottak), A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos észrevételek gyűjtése, közvetítése a szolgáltató felé. Kapcsolattartás az óvoda orvosával, védőnőkkel munka-alkalmassági vizsgálat megszervezése, összehangolása Kötelező feladatain kívüli, a 40 órás munkaidőben ellátandó egyedi megbízatásai: o Szakmai:, Közösségi,Eseti: Dajka munkaköri leírás mintája Munkáját meghatározott munkarendben a tagóvoda-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját az óvodapedagógusok irányítása alapján végzi. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: o A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. o Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a megfelelő öltözékben munkavégzésre rendelkezésre álljon. o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. o Hiányzás esetén a vezető, vezető-helyettes, tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét. o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. o Törekszik a tisztítószerek, víz, áram, stb. takarékos felhasználására. o A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaköri kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. o A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a tagóvoda vezetőnek. o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. o A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását. Takarítási feladatok: o Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (16 óra után folyosók, csoportszobák, bejárat környéke) o A portalanítást mindennap elvégzi (portörlés, seprés, felmosás--/--porszívózás szükség szerint o Naponta (és szükség szerint) végez fertőtlenítő takarítást a mosdóban o Hetente végez nagytakarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban, gyermekek öltöző szekrényében. 17

18 o A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi. (különös tekintettel: a fogmosó poharak, kefék, fésűk) o A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. o Ünnepek előtti időszakos takarítást végez (ablaktisztítás, függönymosás, ajtók, bútorok lemosása) o Az évszaknak megfelelően gondozza, tisztán tartja a csoportszoba ablaka előtti területet, virágládákat, elvégzi a szükséges udvar és járdatakarítást (levél, hó, tócsák, csúszásmentesítés ). o Gondozza a csoport udvarát, virágoskertjét, a kijelölt közös udvar- és kertrészt, környékét rendszeresen felsepri, meglocsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. o A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. o Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján elvégzi a takarítói vagy dajkai feladatokat másik csoportban is Gondozással kapcsolatos feladatok: o A csoport óvónői által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában, a szokások, szabályok betartatásában. o Ellátja a csoport életével kapcsolatos egyéb konyhai feladatokat (sütés, befőzés, ünnepi készülődés) o Gondoskodik a gyermekek életkorának megfelelő étkezés feltételeiről: o Tízórai, uzsonna: kistányér, pohár, szükség esetén kiskanál, asztalonként kínáló tányér, kancsó; szalvéta o Ebéd: dupla teríték, pohár, kanál, villa, szükség esetén kés, kiskanál, asztalonként levesestál, merőkanál, kancsó; szalvéta o Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, az ételeket az óvónőkkel együtt kiosztja, az edényeket étkezések után a mosogatóba viszi. o Támogatja a gyermekek önálló önkiszolgálási tevékenységét, szükség szerint segít az óvónők elvárásainak megfelelően. o A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, előkészíti, eligazítja az ágyvásznakat, ágyneműket. o A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt és szükség esetén a tevékenységek megkezdése előtt. o Levegőzési idő alatt az udvarról bejövő gyermekeknek a mosdóban segítséget nyújt o Az udvari játék idején biztosítja a gyerekek számára az ivóvizet. o A benti teendők elvégzése után az udvaron segít. o Az óvodán kívüli gyermeket érintő programok (Úszás, stb.) alkalmával részt vesz a gyermekek öltöztetésében, szükség esetén kíséri a csoportot. o A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. o Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek szükségleteit, igény szerint segít (orrtörlés, vécéhasználat, ruhacsere, stb.) Szervezési feladatok: o A teremrendezésben, csoportszobai játék- és egyéb tevékenységhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, segít a játékelrakásban a csoport szokásainak megfelelően. o Előkészíti az udvari játszóhelyeket, eszközöket, segít az udvari játékok elrakásában az óvónő útmutatásait követve. o Az egész óvodai környezet esztétikai rendjének megteremtésében részt vesz, munkatársaival a közös munkákban aktívan együttműködik. o A rábízott növények, állatok gondozásban részt vesz. o A csoportszoba rendjét helyreállítja a játékidőn kívüli időszakokban. o Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető, vezető helyettes, tagóvoda-vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz. Együttműködés, kapcsolatok: o Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja. o A tudomásra jutott információkat titokként kezeli. o A szabályzatokat, megállapodásokat, elfogadja, betartja. o Egyéni érdekekeit összehangolja az intézményivel (szabadságok, csúszók, munkaidőben telefonálás, magánügyek intézése, műszakcsere) o A gyerekek helyzetéről, veszélyeztetettségéről szerzett információkat megosztja az óvónőkkel. 18

19 o Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. o Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. o Közös óvodai programokon a más csoportba járó gyermekekre azonos figyelmet fordít. (uszoda, sportnap, kirándulás, ünnepek, udvari játék ) o Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. Egyéb rendelkezések: o A munkatársi és technikai értekezleteken részt vesz. o Ismeri és elfogadja a pedagógiai program elveit. o A határidők betartásával kezeli a jelenléti ívet és a szabadságok nyilvántartó lapját Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás mintája Munkajogi, munkavédelmi, feladatok: o A munkaidőt munkarendjének megfelelően betartja. o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhasson. o Hiányzás esetén az óvodavezető utasítása alapján helyettesíti a gazdasági ügyintézőt. o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. o Az irodatechnikai gépek állapotát figyelemmel kíséri, a szükséges javításokat a vezetővel történt egyeztetés alapján megrendeli. Feladatai: o A házi pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Gondoskodik feltöltéséről. o Vezeti a pénztárkönyvet. Elszámol minden hónap 15-ig, ill. 30-ig a Polgármesteri hivatal óvodai ágazat vezetője felé. o A bejövő számlákat utalvánnyal látja el, és az ágazatvezetőhöz továbbítja. o A rezsi-számlák elszámolását kéri a pénzügyi osztálytól o Gondoskodik a szigorú számadású nyomtatványokról és nyilvántartja azokat. Év végén a Polgármesteri Hivatal pénztárában elszámol velük. o Nyilvántartja a munkaruhákat. o Évente egyszer érvényesítteti az utazási igazolványokat. o Érvényesíti a pedagógus igazolványokat évente egy alkalommal. o Felméri a tagóvodákban az étkezési jegy igényeket, a megigényelt utalványokat elhozza a hivatalból, kiadja a dolgozóknak, majd az átvételről elszámol. o Minden év szeptemberében elkészíti az étkező óvódások névsorát és továbbítja a hivatalba. o Kezeli a dolgozók személyi anyagát. o Hónap végén számítógépen rögzíti az óvodapedagógusok munkaidő nyilvántartását, o Ellenőrzi és kezeli a pedagógiai munkát segítők munkaidő nyilvántartását o Havonta lejelenti a táppénzen lévőket, a műszakpótlékot, túlórát. o Lejelenti a szabadságokat. o Havonta a kijelölt napon beszedi a Mesevár tagóvoda étkezési térítési díjait. o Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően iktatja a bejövő és kimenő leveleket. o Az intézmény leveleit, tájékoztató anyagait gépeli, és ellátja a postázással kapcsolatos teendőket o Részt vesz a selejtezésben, vezeti a selejtezéssel kapcsolatos iratokat. o Nyilvántartja a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. o Elkészíti a Mesevár tagóvoda éves kiegészítő támogatásban részesülők listáját. o Fogadja az intézménybe jövő telefonokat, és átadja az üzenetet az érintett alkalmazottnak. Kapcsolatok, együttműködés: o Kapcsolataiban a tapintat, az elfogadás jellemzi, tiszteli a gyermeket, a szülőt, munkatársait. o Beszédével, viselkedéskultúrájával példát mutat. o Magatartásával hozzájárul a jó munkahelyi légkör kialakításához. 19

20 Takarító munkaköri leírás mintája Gyáli Tátika Óvoda SzMSz Munkáját meghatározott munkarendben a tagóvoda-vezető irányítása és ellenőrzése alapján, helyettesítéskor csoportmunkáját az óvodapedagógus irányítása alapján végzi. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok: o A munkaidőt érkezéskor és távozáskor munkarendjének megfelelően betartja. o Az óvodában, olyan időpontban jelenik meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljon. o Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelzi a tagóvoda vezetőjének, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. o Hiányzás esetén a tagóvoda vezető utasítása alapján helyettesít. o Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát, ill. a munkavégzés helyét (uszoda, sportcsarnok, színház ). o Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja. o A biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja. A munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. o A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti a tagóvoda vezetőnek. o A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja, azokat a takarékosság elveinek megfelelően használja. o Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben telefonál, magánügyeit gyorsan, a munkafolyamat zavarása nélkül intézi el. o A munkabeosztás alapján az óvoda elhagyásakor áramtalanít, ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását. Takarítói feladatok: Napi állandó feladatok: o Tisztán tartja, szükség esetén naponta többször fertőtleníti a felnőtt mosdót, vécéket, pótolja a papírt, a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket. o A folyosók, irodák, közös helyiségek (nevelői szoba, felnőtt öltöző, előtér ) szükség szerinti takarítását elvégzi. o Gondoskodik a bejáratok tisztaságáról, télen a csúszás-mentesítésről, a hó eltakarításáról a főbejáratoknál. o Gondozza a kijelölt virágágyásokat, virágládákat. o Folyamatosan takarítja a közös használatú udvarrészeket, gondoskodik a levél eltakarításáról. Időszakos feladatok: o Aktívan vesz részt az óvodai rendezvények előkészítésében, a teremrendezésben, a nevelői szoba előkészítésében, rendezvényt követően helyreállításban. o Segítséget nyújt a labdás testnevelés, úszás, és a gyógytestnevelés szervezési feladataiban. o Gondoskodik a tisztítószerek biztosságos tárolásáról, nyilvántartást vezet a tisztítószerkészletről, és folyamatosan ellátja a dajkákat a szükséges vegyszerekkel. o Fogadja az óvodába érkező idegeneket, és a vezetőhöz kíséri. o Egyéb, alkalmankénti megbízatásoknak eleget tesz (posta, városháza, tagóvodák ) o A tagóvoda vezető megbízása alapján a hiányzó dajka feladatait ellátja az alábbiak szerint: Dajkai feladatok ellátása Takarítási feladatok: o Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja. o Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban. o A portalanítást mindennap elvégzi. o A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.(különös tekintettel: a fogmosó poharak, kefék, fésűk) o A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja. o Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja. o Az évszaknak megfelelően gondozza, tisztán tartja a csoportszoba ablaka előtti területet, virágládákat. o Gondozza a csoport udvarát, virágoskertjét, a homokozó környékét rendszeresen felsöpri, nyáron locsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban. o A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást. 20

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BENEDEK ELEK ÓVODA PAKS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Bosnyák Zoltánné óvodavezető 7030 Paks, Ifjúság út 1/b Tel.: 75/ 510-917 Tartalomjegyzék Szervezeti és Működési Szabályzat... 4 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentendre Városi Óvodák MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. (6) bekezdése, valamint

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben