SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Élő Tamásné intézményvezető

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETŐ... 4 I. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, vezetésük... 5 I.1. Alapító okirat... 5 I.2. Munkaterv... 5 I.3. Házirend... 6 I.4. SZMSZ... 6 I.5. Pedagógiai Program... 7 I.6. Egyéb dokumentumok... 8 II. Általános információk... 9 II.1. Az Intézmény közfeladata II.2. Az Intézmény alaptevékenysége II.3. A feladatok ellátását szolgáló vagyon II.4. Az intézmény bélyegzőinek felirata, a bélyegzők használata II.5. Az intézmény kiadványozás joga II.6. Az alkalmazási feltételek III. Az intézmény vezetése, felépítése III.1. Az intézmény szervezeti felépítése III.2. Az intézmény vezetője III.3. Az óvodavezetés szerkezeti felépítése III.4. A helyettesítés rendje III.5. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái. 18 III.6. Az intézményvezetőség III.7. A tagintézmény-vezetők III.8. A szakmai munkaközösség-vezető III.9. Gyermekvédelmi felelős III.10. Az óvoda dolgozói III.11. Nevelőtestület III.12. A pedagógiai munkabelső ellenőrzése III.13. A jutalmazás elvei, formái IV. Az óvoda működésének általános szabályai, munkarendje IV.1. Nevelési évünk rendje IV.2. Óvodánk napirendje IV.3. Óvodánk felvételi eljárásrendje IV.4. A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok IV.4.1. Megszűnik az óvodai elhelyezés IV.5. A térítés díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések... 34

3 IV.6. A gyermek óvodából való távozása történhet IV.7. Az óvoda egészségvédelmi szabályai IV.8. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával IV.9. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja V. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok VI. Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartás rendje VII. Óvó-védő előírásaink VII.1. Élelmezésbiztonsági előírások VII.2. Balesetmegelőzés VII.3. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők VII.3.1. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése VII.3.2. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók továbbképzése 43 VII.3.3. Egyéb szabályok VII.3.4. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje VII.3.5. Az iratkezelés szervezeti rendje VIII. Záró rendelkezések Legitimációs záradék Melléklet Adatkezelési Vagyonnyilatkozat Iratkezelési szabályzat Munkaköri leírás

4 1. Bevezető I. Az SZMSZ létrejött az alábbi jogszabályok és rendeletek alapján: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a o köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény o végrehajtásáról évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének o általános követelményeiről évi LXVI. Törvény a közokiratokról Országos Óvodai Alapprogram II. Hatályba lép A jóváhagyás napján, és határozatlan időre szól. Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. III. Kiterjedési köre Az óvodába járó gyermekek közössége A gyermekek szülei, törvényes képviselői Nevelőtestület Óvodavezető A nevelő-oktató munkát segítők Egyéb munkakörben dolgozók 4

5 IV. Az SZMSZ tartalmazza: 1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Alapító Okirat Munkaterv Házirend SZMSZ Pedagógiai Program Egyéb dokumentumok 2. Az óvoda működésének általános szabályait, munkarendjét 3. Az intézmény működésével kapcsolatos általános szabályokat, tudnivalókat 4. Az óvoda szervezeti rendszere, irányítása 5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét 6. Az óvodai hagyományok ápolását 7. Az óvoda társadalmi környezetével való kapcsolattartás rendjét 8. Az intézményi védő, óvó előírások 9. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 10. Záró rendelkezések 1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, vezetésük 1. Alapító okirat Az intézmény jogállására, tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket az ALAPÍTÓ OKIRAT tartalmazza a 383/2012. (XII. 14.) képviselőtestületi határozat. 2. Munkaterv Az intézményvezető az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. Az éves munkaterv összeállításához, annak tervezésekor véleményt kell kérni a fenntartótól, a szülői szervezettől és az intézményi közösségtől. A munkatervnek tartalmaznia kell: a feladatok konkrét meghatározását a feladat végrehajtásáért felelős nevét a feladat végrehajtásának határidejét a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 5

6 Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: az óvodai nevelés nélküli munkanapokat, a szünetek időtartamát, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, fogadóórák időpontját, az intézménybemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját, A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni a tagóvodáknak és a felügyeleti szervnek Az intézményvezető a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 3. Házirend Az intézmény házirendjében kerül szabályozásra: a gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírás, a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezés, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elve, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, a gyermekek jutalmazásának elvei és formái, a gyermekek által bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezése, a bevitel bejelentése. A házirend elkészítéséért az szülői szervezet véleményének kötelező beszerzését követően az intézményvezető a felelős. A dokumentumot a nevelőtestület fogadja el. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 4. SZMSZ Az intézmény SZMSZ-e tartalmazza a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, az alkalmazottaknak és a vezetőknek az intézményben való benntartózkodásának rendjét, a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel, az intézmény tagintézményeivel való kapcsolattartás rendjét, a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, formáját, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás és a képviselet szabályait, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét, az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjét, a vezetők és a szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formáját, rendjét, 6

7 a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezéseket, a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, a szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében, az intézményi védő, óvó előírásokat, bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket, annak meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról, azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel, az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét, az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatásköröket, munkaköri leírás mintákat, az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. Az SZMSZ-t a szülői szervezet véleményének kikérését követően az intézmény nevelőtestülete fogadja el. 5. Pedagógiai program Az intézmény az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készíti pedagógiai programját A pedagógiai program meghatározza az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet, a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit, a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat, az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, a gyermekek fejlődésének nyomon követésére vonatkozó feladatokat, elveket, szabályokat. 7

8 6. Egyéb dokumentumok Az intézmény működését meghatározó dokumentum az SZMSZ, valamint a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok és egyéb, mindenkori törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatok, dokumentumok: 1) Adatkezelési szabályzat - SZMSZ melléklet 2 Iratkezelési szabályzat - SZMSZ melléklet 3) Munkaköri leírások (minta: SZMSZ melléklet) Kötelező óvodai dokumentumok vezetése: Intézményvezető: intézményi dokumentumok Intézményvezető helyettes Óvónők: felvételi napló, csoportnapló, egyéni fejlődési napló A dokumentumok vezetése a Gyermekvilág Pedagógiai programban megfogalmazott módon és időben történik. 8

9 2. Általános információk Az intézmény neve: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Székhelye: Százszorszép óvoda 7200 Dombóvár III. u. 34 Elérhetőségünk: Telefon/fax: 06 74/ Tagintézménye: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Napköziotthonos Óvodája 7200 Dalmand Felszabadulás u. 14 Elérhetőség: 74/ Tagintézménye: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstöttösi Tagóvodája 7341 Csikóstöttös Hunyadi tér 20. Elérhetőség: / Intézmény fenntartója, működtetője: Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Az alapító okirat száma: 383/2012 (XII.14.) Alapítás ideje: VIII. 1. OM azonosító: Óvodai csoportok száma: Székhely intézmény 5 csoport férőhely: 150 fő Csikóstöttös 1 csoport férőhely: 30 fő Dalmand 2 csoport férőhely: 50 fő 9

10 2.1. Az Intézmény közfeladata: Szakágazati besorolás: óvodai nevelés Alaptevékenységek szakfeladat szerinti besorolása: Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás 2.2. Az intézmény alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló év. CXC. Törvény szerinti köznevelési alapfeladatok. 1. Óvodai nevelés 2. Sajátos nevelési igényű gyermekek együtt nevelése a többi gyermekkel Ezeket a feladatokat valamennyi feladat-ellátási helyen ellátják. A székhely óvodában nemzetiségi nevelés is folyik Óvodai nevelés alaptevékenységen belül: Óvodai nevelés biztosítása 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig, ennek keretében az iskolai felkészítést 5 éves kortól. Gyerekek részére napközis ellátást nyújt Az óvodai nevelő munkát helyi program szerint végzi A helyi óvodai program tartalmazza: 10

11 Azokat a feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését. A szülők igényei alapján az óvoda különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek tehetséggondozása terén / néptánc, zeneovi, origami / Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program szerinti foglalkozást biztosít. Székhely intézmény egy csoportban német nemzetiségi óvodai nevelést folytat A feladatok ellátását szolgáló vagyon: Dombóvár, III. u. 34. Óvoda épülete Helyrajzi száma: 3204 Területe: 3500 m 2 Az óvodához tartozó további nem beépített területek: Helyrajzi száma: 3163/45 Területe: 347 m 2 Helyrajzi száma: 3163/4 Területe: 660 m 2 Csikóstöttös, Hunyadi tér 20. Óvoda épülete Helyrajzi szám: 170 Területe: 2045 m 2 összterület Dalmand, Felszabadulás u. 14. óvoda épülete Helyrajzi szám: 292/2 Területe: 3443 m 2 összterület Százszorszép Óvodája épületei és berendezései, felszerelési tárgyai Dombóvár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik. A tagintézmények épületei és a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyak a társult 11

12 önkormányzatok tulajdonát képezik. Ezekre az ingatlanokra és vagyontárgyakra a társulás többi tagja tulajdoni igényt nem támaszt. A Képviselőtestületek a térítésmentes használati jogot a közigazgatási területükön lévő tagintézmények további működéséhez változatlanul biztosítják. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az Intézmény székhely intézménye, a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. Az intézmény költségvetését Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetése tartalmazza Az intézmény bélyegzőinek felirata, a bélyegzők használata Hosszú (fej) bélyegzők: 1. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája 7200 Dombóvár III. u Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Tagóvodája 7212 Dalmand Felszabadulás u. 14 Körbélyegzők: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép óvoda Dombóvár III. u. 34. Címer és OM azonosítószám Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstöttösi Tagóvodája 7341 Csikóstöttös Hunyadi tér 20 Címer és OM azonosítószám Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Tagóvodája 7212 Dalmand Felszabadulás u. 14. Címer és OM azonosítószám Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: Intézményvezető Intézményvezető helyettes tagintézmény-vezető munkaközösség vezető IÖSZSZ 12

13 Az intézmény kiadványozás joga Az intézmény kiadványozás joga az intézményvezetőt, akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettest illeti meg. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az intézményvezető egy személyben is aláírhat, ilyen esetben azonban az aláírási címpéldányban megjelölt személy ellenjegyzése szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az intézményvezető joga. A banknál vezetett folyószámlák okmányait cégszerűen aláírhatja az intézményvezető és az aláírási címpéldányban megjelölt személy. Utalványozási jog Az utalványozási jogkört az intézményvezetője gyakorolja, helyettesítése esetén az intézményvezető helyettes. Aláírási jog Intézményvezető Aláírási joga van az óvodavezetőnek, távollétében az általános helyettesnek. Tagóvoda A tagóvoda vezetőjének aláírási joga van, saját szakmai területét érintően:, a tanügyigazgatást, a pedagógiai dokumentáció hitelesítését illetően. Ügyviteli területen: a tagóvodát érintő ügyekben, gyermeklétszám jelentése, levelezés Gazdálkodási területen: ebéd befizetések összesítője, heti ebéd lemondások, jelenléti ív, távolmaradás és túlórajelentés, Óvodatitkárnak Az óvodatitkárnak aláírási joga van a postai küldemények átvételekor Bélyegzők használata, kezelése Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az intézmény cégbélyegző használatára az intézményvezető jogosult Az intézmény hosszú bélyegzőjének használatára jogosult az intézményvezető és az általános helyettes Tagóvoda kör- és hosszú bélyegzőjének használatára jogosult a tagóvoda vezetője. Azon témakörökben használhatja, melyek esetében aláírási joga van. Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért felelős: az intézmény óvodatitkára. 13

14 Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról az óvodatitkár gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírásoknak megfelelően jár el Az alkalmazási feltételek Az intézmény munkavállalói, illetőleg közalkalmazottai tekintetében a Munka Törvénykönyvét vagy a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvényt kell alkalmazni. Pedagógus munkakörben, a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy foglalkoztatható. A pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott intézményi munkájának ellátása során a gyermekekkel, összefüggő tevékenységével kapcsolatban, a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. 3. Az intézmény vezetése, felépítése A NEVELŐ- ÉS OKTATÓ MUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Az intézményben a nevelőmunka óvodai pedagógiai program alapján folyik Az intézmény szervezeti felépítése Székhely intézmény: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép óvoda 7200 Dombóvár III. u. 34. Tagintézményei: Tagóvoda Dalmand 7211 Dalmand, Felszabadulás u. 14. Tagóvoda - Csikóstöttös 7341 Csikóstöttös, Hunyadi tér 20. Az intézmény alkalmazott dolgozói intézményvezető, Intézményvezető helyettes tagóvoda vezetők, óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztens óvodatitkár, dajkák udvaros takarító. 14

15 Az intézmény valamennyi dolgozójának a személyi nyilvántartása a tagóvodák Törzskönyvében található. A Törzskönyv rögzíti, az óvodákra vonatkozó adatokon kívül, a dolgozók munkafelvételének, illetve munkaviszony megszűnésének idejét. A Törzskönyvet minden tagóvoda-vezető önálló felelősséggel vezeti a saját óvodájában. A dolgozók személyi anyaga a IÖSZSZ-ben található A vezetés vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége: A évi CLII. törvény 4.. a.) pontja alapján intézményünkben a következő munkakörű, beosztású,feladat ellátású, megbízású közalkalmazottak kötelezettek a vagyonnyilatkozat-tételre: o intézményvezető, o intézményvezető helyettes, o tagintézmény vezetők. Az intézményben a vagyonnyilatkozatok őrzéséért felelős személy a munkáltatói jogkör gyakorlója, az intézményvezető. A vagyonnyilatkozat-tételekkel kapcsolatos részletes szabályozást külön belső szabályzatban rögzített. A vagyonnyilatkozatokban lévő személyes adatok védelme a Adatkezelési Szabályzatba épített. A vagyongyarapodási vizsgálat alkalmával sorra kerülő meghallgatások szabályai külön rögzítettek. A vagyonnyilatkozat-tételi Szabályzatban. Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az őrzésért felelős köteles a kötelezettet írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül teljesítse. (10. (1) bek.) Ha a határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadásának kell számítani. (10. (2.) bek.) 3.2. Az intézmény vezetője Dombóvár Város Önkormányzata, mint fenntartó elvárásait az intézményvezető munkaköri leírásában fogalmazta meg. A tagintézmények vezetőinek a megbízásához az érintett települési önkormányzat képviselőtestületének egyetértése szükséges. A megbízással kapcsolatos munkáltatói jogokat a székhely intézmény intézményvezetője gyakorolja. Az intézmény élén az intézményvezető áll 15

16 Az intézményvezető felel: o az intézmény szakszerű és törvényes működéséért o a takarékos gazdálkodásért o a pedagógiai munkáért o a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért o a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért o a gyermekbalesetek megelőzéséért o a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért o a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért o a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért o az óvoda ellenőrzési, minőségirányítási rendszerének működéséért Az intézményvezető feladata: o a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösségek értekezletének előkészítése, vezetése o a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése o a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése o a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása o a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása o az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe o a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet -és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben o az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat o a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása A nevelőtestület és a dajkák csoportja közötti kapcsolattartás az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben az évente egy alkalommal összehívott, valamennyi alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezleten valósul meg. Az egyes tervezési időszakok feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a csoporthoz beosztott dajkával. 16

17 3.3. Az óvodavezetés szerkezeti felépítése A vonatkozó jogszabályok és határozatok betartása mellett az intézmény sajátosságaiból fakadóan az alábbi elvek követése indokolt: Alapelvek: az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, o hogy az intézményi, tagintézményi feladatok ellátása zavartalan és o zökkenőmentes legyen a közös célért dolgozó, de eltérő tevékenységet folytató szervezeti egységek munkájukat összehangolják a vezetőség képesítés szerinti összetétele fedje le az intézményképzési, o művelődési szerkezetét a vezetőség folyamatos kapcsolattartása (személyes, telefonos, ) o biztosított legyen közös szakmai munkaközösség összejöveteleinek utazási feltételei biztosítottak legyenek a szakmai és pedagógiai munkaközösség vezetője kapjon az általánostól nagyobb hatáskört és elismerést az óvodai közösségek, és tagjainak teljesítményét folyamatosan fejleszteni kell ez érdemben úgy oldható meg, ha gyakorolják a vezetési tevékenység valamennyi elemét (tájékozódás, elhatározás és döntés, végrehajtás, szervezés, összehangolás, ellenőrzés és értékelés) e cél elérésének alapfeltétele a jog- és feladatkörök arányosítása, decentralizálása és azok világos meghatározása Szervezeti struktúra ábra a mellékletben 3.4. A helyettesítés rendje Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesítését az intézményvezető helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve azok, amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az intézményvezető, és az intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén helyettesítését a munkaközösség-vezető látja el teljes felelősséggel. Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés tejes körű, kivéve, ha a fenntartó másként intézkedik. Tartós távollétnek a 2 hét, illetve ennél hosszabb időtartam minősül. A tagintézmény-vezetők helyettesítőjét a tagintézmény-vezető jelöli ki, és ismerteti a feladatát. 17

18 Óvónők helyettesítésének rendje: Ha a csoportból az egyik óvónő hiányzik, elsősorban a vele párban dolgozó óvónőnek feladata a helyettesítés. Ha a hiányzás a 3 napot meghaladja, akkor a csoportot jól ismerő más óvónőt is be kell vonni a helyettesítésbe. A helyettesítést végző óvónő délután akkor veszi át a csoportot, amikor a délelőttös óvónő munkaideje lejárt. Dajka helyettesítése: Dajka hiányzása esetén a pedagógiai asszisztens látja el munkáját. A dajka helyettesítését az óvodavezető szervezi meg. Kéthetet meghaladó hiányzás, helyettesítés esetén, az óvodavezető módosíthatja a dajkák munkaidő beosztását. A teljes alkalmazotti körre vonatkozó szabály, hogy ha betegség, egyéb akadályozó tényező miatt a dolgozó nem tudja felvenni a munkát, köteles az óvodavezetőjét a munkaidő kezdete előtt legkésőbb 1 órával értesíteni. Távollét esetén a munkába állás várható időpontját a munkavállaló köteles egy nappal (24 órával) a munka felvétele előtt jelezni A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái A szülők képviseletét a szülői szervezet látja el (csoportonként 2-3 fő). Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus tart kapcsolatot. Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda szervezeti és működési szabályzata a szülői szervezet részére véleményezési jogot biztosított. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet. Az óvoda vezetője a szülői szervezet vezetőjét időszakonként tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. A szülői szervezetre ruházott véleményezési jog: A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol: - a szervezeti és működési szabályzatnak - a gyermekek fogadását - a vezetők és a szülői közösség közötti kapcsolattartás módját - az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben - a házirend megállapításában 18

19 - a szülőket anyagilag is érintő ügyekben - a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában - az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában - a munkatervnek a szülőket is érintő részében Az intézményvezetőség Az intézmény vezetését, tagintézmények munkájának összehangolását az egyes intézményegységek képviselőiből álló intézményvezetőség segíti. Az intézményvezetőség az intézményi élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az intézményvezetőség tagjai: az intézmény vezetője intézményvezető helyettes a tagintézmény-vezetők munkaközösség vezető Az intézményvezetőséget az intézmény vezetője vezeti. Az intézményvezetőség rendszeresen havonta tart megbeszéléseket. A megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézményvezetőség megbeszéléseinek témájától, vagy az érintettek körétől függően kibővített intézményvezetőségi ülés is tartható. A kibővített intézményvezetőség tagjai: az intézmény vezetője a tagintézmény-vezetők az IÖSZSZ képviselője szakmai munkaközösség képviselő közalkalmazotti tanács képviselője szakszervezet képviselője szülői szervezetek képviselői gyermekvédelmi felelős A kibővített intézményvezetőségi megbeszélésekről emlékeztető készül. Az intézmény felelős vezetője az intézmény vezetője, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartók, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Az intézmény vezetője a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodájának közvetlen vezetője is. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. 19

20 Intézményvezető helyettes Felelőssége: kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre valamint az átruházott hatáskörökre Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására a belső ellenőrzések tapasztalataira az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére A helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt Feladatai: Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető helyettes munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. A nevelési területen közreműködik a vezető által, munkaköri leírásban megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja az óvoda minden dolgozójának munkáját, valamint a munkakörükben meghatározott, egyénre szabott feladatokat. Az vezető tartós távollétében (tizenöt nap) az óvodavezető kizárólagos jogköreinek kivételével (munkáltatói és gazdálkodási jogkörök.), az óvodavezető helyettes helyettesíti. Óvodavezető-helyettesi megbízást csak határozatlan idejű kinevezett főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógus kaphat. A megbízás az intézményvezető kinevezésével történik A tagintézmény-vezetők A vezető beosztás ellátásával megbízott tagintézmény-vezetők vezetői tevékenységüket az intézményvezető irányítása mellett, egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az intézmény vezető munkáját az alábbi tagintézmény-vezetők segítik: Csikóstőttősi tagintézmény-vezetője Dalmandi tagintézmény-vezetője A tagintézmény-vezetők megbízása határozatlan időre szól. 20

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben

ELTE Gyakorló Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

ELTE Gyakorló Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ELTE Gyakorló Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 2.o. II. Intézmény adatai 3.o. III. A működés általános szabályai 1. Általános munkarend 5.o. 2. A vezetés intézményben

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény OM azonosítója: 030275 Készítette: Lantos Tünde óvodavezető 1 Szervezeti és Működési Szabályzat BÓBITA ÓVODA Az intézmény OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: a kihirdetés napjától visszavonásig Hatálybalépés időpontja: 2014. december 23. Készítette:Böröczki Zoltánné óvodavezető

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÁTYOLGATÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÁTYOLGATÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: 032940 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Véleménynyilvánítók: Nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kiskunmajsa SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tóthné Kovács Zsuzsanna igazgató 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Apátfalvi Bíbic Óvoda, mint nevelési-oktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben