SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Az SZMSZ t Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-Testülete és Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-Testülete együttes ülésén Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-Testülete 212/2012. (július 23.) KT. számú, Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-Testülete /2012. (július.) KT. számú határozatával elfogadta. Hatályos: augusztus 01 - től

2 TARTALOM I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései 1.1. Az SZMSZ célja 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja II. fejezet Az intézmény jellemzői, alapdokumentumai 1.1. Az intézmény adatai Alapító Okirat 1.2. Az intézmény alaptevékenységei 1.3. Az intézmény alapdokumentumai 1.4. Az intézmény bélyegzői 1.5. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolata egymással III. fejezet Az óvoda működése 1.1. Az óvoda alapfeladata és az ellátását meghatározó jogszabály 1.2. Az óvoda szervezeti felépítése 1.4. A vezetők közötti feladatmegosztás 1.5. A helyettesítés rendje 1.6. A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a nevelők benntartózkodása 1.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzése 1.8. A vezetők és az óvoda szülői szervezet közötti kapcsolat formái 1.9. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések Térítési díj befizetése, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Tájékoztatás a nevelési programról, az SZMSZ-ről és a Házirendről Záró rendelkezések Mellékletek: - Irat és adatkezelési szabályzat - Munkaköri leírási minták

3 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései A Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület július 03-án fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az óvoda Szülői Szervezet. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat érvénytelenné válik. A Szervezeti és Működési Szabályzat és az egyéb belső szabályzatok előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező Az SZMSZ célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja az, hogy meghatározza intézményünk működését és a működés alapvető szempontjait, rendszerét. Az SZMSZ biztosítja szervezetünk felépítettségének kialakítását, a működés közben megvalósítandó szabályozottságot és az itt dolgozók számára követendő munkafegyelemmel kapcsolatos szabályok betartását. Szervezeti és Működési Szabályzatunk a nevelési programban rögzített pedagógiai feladatok leghatékonyabb megvalósítását szolgálja Az SZMSZ jogszabályi alapja SZMSZ-ünk az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült el: évi CV. törvény: A Munka Törvénykönyve évi XXXIII. törvény: A Közalkalmazottak jogállásáról évi LXXIX. törvény: A közoktatásról évi XCIII. törvény: A munkavédelemről évi XXXI. törvény: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és annak módosítása 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben 3/2002.(II.8) SZCSM-EÜM együttes rendelet: A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2002.(II.15.) OM rendelet: A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 137/1996. (VIII.28) az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló módosított kormányrendelet 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet A nevelési- oktatási intézmények működéséről évi XLII.tv. 4 (9) A nemdohányzók védelméről szóló

4 2011.évi CXII.tv. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló II. Az intézmény jellemzői, alapdokumentumai Az intézmény adatai - Alapító Okirat A Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút A L A P Í T Ó O K I R A T A Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának, valamint Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testületei A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 9. -ának (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV..tv. 8. és 11. -ai alapján, figyelemmel a Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 37. -ára, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 10. -ára az alábbi Alapító Okiratot adják ki : 1.) A költségvetési szerv alapadatai : a) A költségvetési szerv megnevezése: Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút rövidített neve : Hársliget Óvoda b) A költségvetési szerv székhelye: 5551 Csabacsűd, Petőfi u. 57/2 telephelye: 5556 Örménykút Tessedik u c) A költségvetési szerv alapító és irányító szervei, azok székhelye: Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat 5551Csabacsűd, Szabadság u.41. Örménykút Község Önkormányzata 5556 Örménykút, Dózsa u. 26. ( Az önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak az intézmény működtetéséről a Csabacsűd-Örménykút Oktatási-Nevelési Intézményi Társulás keretében. A Társulás székhelye:5551 Csabacsűd, Szabadság u.41.) c) Az intézmény alapításának ideje: 2012.augusztus 1. d) Az intézmény közvetlen jogelődjének neve és székhelye: Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda Csabacsűd-Örménykút 5551 Csabacsűd, Petőfi u. 37. melynek óvodai feladatellátás tekintetében jogutódja

5 d) A költségvetési szerv fenntartói: Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat 5551Csabacsűd, Szabadság u.41. Örménykút Község Önkormányzata 5556 Örménykút, Dózsa u. 26. e) Létrehozásáról rendelkező határozat: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2012.(V.31.) KT és Örménykút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 75/2012.(V.31.) KT határozata f) A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy g) OM azonosítója: - h) Törzsszáma: - i) 3 A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: nevelési feladatokat ellátó közintézmény, mely ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. 2.) A költségvetési szerv alaptevékenysége : Köznevelési feladatok ellátását végző költségvetési szerv. A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény alapján tagozat nélkül működő óvoda. Alaptevékenység keretében végzi: a gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés, az alapszíntű műveltség elérése Szellemi és testi fejlődés egészséges életmód kialakítása óvodai foglalkozásokon túl szervezett foglalkozások keretében A gyermekek igényeinek megfelelően térítés ellenében nyújtott szolgáltatások. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkészítését segítő foglalkozások. Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztő képzése, gyógypedagógiai ellátása, integrált nevelése integrált nevelése a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek, Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem - vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő óvodáskorú gyermekek rehabilitációs foglalkoztatása, illetve felzárkóztatása. ( a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességére is tekintettel )

6 Tanulási és/vagy magatartási problémákkal küszködő óvodáskorú gyermekek egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztése. Szlovák nemzetiségi tudat formálása, elmélyítése óvodai nevelés során, Napköziotthonos ellátás 3.) Az óvodai csoportok száma: Négy csoporttal működő óvoda Csabacsűd, Petőfi u. 57/2 szám alatti telephelyen három csoport Örménykút, Tessedik u szám alatti telephelyen egy csoport. Felvehető gyermekek száma: 100 fő 5.) a)a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv, valamint A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII.tv végrehajtása a közoktatási intézményekben című 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5..(2) bekezdése alapján pályáztatással, határozott időre, az alapító önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésükön nevezik ki. Az egyéb munkáltatói jogokat a gesztor település, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. b)a költségvetési szerv vezetője: A költségvetési szerv vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az intézmény dolgozói tekintetében teljes körűen gyakorolja a munkáltatói jogokat. c)a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv., valamint A Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.tv. szerint. 6)A költségvetési szerv működési köre: Csabacsűd Nagyközség és Örménykút Község közigazgatási területe. Az intézménybe felvehetők más településen lakó gyermekek is. 7)A költségvetési szerv szakágazati besorolása (TEÁOR) és megnevezése szakágazat Óvodai nevelés Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés TEÁOR Gyermekek napközbeni ellátása TEÁOR )A költségvetési szerv szakfeladatrendje:

7 Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 10.) A költségvetési szerv gazdasági besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Gazdasági szervezettel nem rendelkezik, egyes pénzügyi-gazdasági feladatait külön megállapodás alapján a Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 11.) A költségvetési szerv vagyongazdálkodása: Az intézmény önálló vagyonnal nem rendelkezik. A képviselő-testületek által használatába adott, a működéshez szükséges ingatlanokat, és berendezéseket köteles rendeltetésének megfelelően használni, megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A vagyont elidegeníteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni, Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletében foglalt szabályok szerint lehet. 12.) A költségvetési szerv működési rendje: Az intézmény részletes feladatait, szervezetének és működésének rendjét, részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata, a Házirend és egyéb szabályzatok tartalmazzák, melynek elkészítése az intézményvezető feladata. Az Alapító Okirat 2012.augusztus 1-jén lép hatályba. Csabacsűd,2012. május 31. Molnár József polgármester Szakács Jánosné polgármester

8 1.2. Alaptevékenységek: A gyermekek két és fél, három éves korától, az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, de legfeljebb hét éves (nyolc) korig történő nevelése, gondozása. Szlovák nemzetiségi tudat formálása, tudatosítása. Azon fejlődésükben akadályozott gyermekek, akik értelmi, érzékszervi, mozgásszervi, vagy más fogyatékosságban szenvednek rehabilitációs foglalkoztatása, ill. felzárkóztatása. Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztő képzése, gyógypedagógiai ellátása, integrált nevelése. Az óvoda a gyermek két és fél, hároméves korától ellátja a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is Az intézmény dokumentumai Az intézmény középtávra szóló tartalmi működését a helyi óvodai nevelési program határozza meg. A helyi óvodai nevelési program A nevelési program tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységeket is. Az óvodai nevelési év rendjét a nevelőtestület által elfogadott munkaterv állapítja meg, amelyet a működés során alkalmazni kell. * Munkaterv A nevelési célok és feladatok megvalósításának konkrét terveit az éves munkaterv tartalmazza. A tantestület munkatervét a tanévnyitó értekezleten véglegesíti és fogadja el. * Minőségirányítási Program A MIP hosszú, közép és rövidtávú feladataiból az adott nevelési évre lebontott, legfontosabb feladatokat tartalmazza. Alakuló értekezletén a nevelőtestület véleményezi a véglegesített dokumentumot, a jegyző fogadja el hagyja jóvá a törvényességi megfelelés szempontjából Az intézmény bélyegzői 1. Nagyalakú körbélyegző, középen a köztársaság címerével és Hársliget Óvoda Csabacsűd Örménykút felirattal (d = 2,8 cm.) Használatára jogosult: óvodavezető óvodavezető helyettes

9 2. Nagyalakú fejbélyegző, Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút 5551 Csabacsűd, Petőfi u. 57/2. (5,6 cm.) Használatára jogosult: óvodavezető óvodavezető helyettes A gyermekek iratain csak az említett bélyegzők szerepelhetnek. 3. Kisalakú körbélyegző, Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút (d = 1, 7 cm.) Ez a bélyegző kizárólagosan a pedagógus igazolványok érvényesítésére alkalmazható. Használatára jogosult: óvodavezető és helyettese 1.5. Az óvoda közösségei, ezek kapcsolata egymással a.)az óvoda közössége Az óvodaközösséget az óvoda dolgozói, a szülők és a gyermekek alkotják. Az óvodaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. b.)az intézményi alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. A közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az intézményen belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a közoktatásról szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti. c.)a nevelők közössége A nevelőtestület A nevelőtestület jogállását, döntési véleményezési és javaslattevő jogkörét a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény ai, valamint a 11/1994. (VI.8.) MKM-rendelet 29. -sa határozza meg. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelőtestület a törvényben megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a törvényben megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

10 A rendszeres nevelőtestületi értekezletek időpontját és napirendjét az óvodai munkaterv határozza meg. Óvoda Egy nevelési év során az óvodai nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: a nevelési év nyitó értekezlete, a nevelési év záró értekezlete, továbbképzési nevelési értekezlet, havonta egy alkalommal nevelőtestületi munkaértekezlet, havonta egy alkalommal munkatársi értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni: a fenntartó kezdeményezésére az óvodavezető elhatározásából, ha azt valamely fontos érdek szükségessé teszi a nevelőtestület tagjainak egyharmada kéri szülői szervezet kezdeményezésére, ha azt a nevelőtestület elfogadta. Az alkalmazotti közösség értekezletét össze kell hívni: a közoktatási törvényben meghatározott fenntartói döntések előtt, ha azt az óvodavezető szükségesnek tartja, ha az alkalmazotti közösség egyharmada írásban, az ok megjelölésével kéri. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről a nevelőtestület jegyzőkönyvet készít. nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van, a nevelőtestület döntéseit ha erről a Szervezeti és Működési Szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, vagy titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. A szülők és hozzátartozóik az intézmény nyílt rendezvényein fotó- és videofelvételeket készíthetnek, illetve hozzájárulnak ezek helyi médiákban, újságokban való megjelenítéséhez. Az intézmény dolgozóit titoktartási kötelezettség terheli azon tények, adatok tekintetében, amelyek a gyermekek intézményen belüli és kívüli helyzetével, családi jogállásával kapcsolatosan tudomásukra jutottak. A nevelők szakmai munkaközössége Szarvas város körzete óvodai munkaközösségeinek tagjai módszertani, szakmai kérdésekben segítséget adnak a nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez és ellenőrzéséhez.

11 A szülői szervezet (közösség) Az óvodában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezet (közösség) működik. Az óvodai csoportok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják. A szülői szervezetek (kö zösségek) a szülők köréből az óvodai csoportokban 2 fő tisztségviselőt választanak. Az óvodai csoportok szülői szervezetei (közösségei) kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az óvodai csoportok esetében a választott tisztségviselő vagy az óvónő segítségével juttathatják el az intézmény vezetőségéhez. Az óvodai szülői szervezet (közösség) legmagasabb szintű döntéshozó szerve az óvodai szülői szervezet (közösség) választmánya. Az óvodai szülői szervezet (közösség) választmányának munkájában a csoport szülői szervezetek (közösségek) tagjai vehetnek részt. Az óvodai szülői szervezet (közösség) választmánya (vezetősége) a szülők javaslatai alapján megválasztja az óvodai szülői szervezet (közösség) alábbi tisztségviselőit: elnök, elnökhelyettes, Az óvodai szülői szervezet (közösség) elnöke közvetlenül az óvoda vezetőjével tart kapcsolatot. Az óvodai szülői szervezet (közösség) választmánya (vezetősége) akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az óvodai szülői szervezet (közösség) választmányát (vezetőségét) az óvoda vezetőjének évenként legalább 3 alkalommal össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól, tevékenységéről. Az óvodai szülői szervezetet (közösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, az óvodai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, véleményezi az óvoda nevelési programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a gyermekekkel kapcsolatosak, véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi kérdésben, A szülői szervezet véleményezési, egyetértési jogköre Az óvodában működő szülői szervezet véleményét kell kérni: az óvodavezetői pályázatok elbírálásakor minden olyan, az intézmény működését befolyásoló, a gyermekek nagy hányadát érintő kérdésben amelyet a fenntartó, a nevelőtestület arra érdemesnek tart.

12 Az óvoda működése: 1.1. Az óvoda alapfeladata és az ellátását meghatározó jogszabály Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés. Az óvoda a gyermek (2,5) 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felvállalta a sajátos nevelési igényű, HH, HHH gyermekek hátrányának kompenzálását, BTM gyermekek differenciált egyéni fejlesztését, esélyegyenlőség biztosítására törekszik. Fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk számukra. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Az óvoda működése során figyelembe veszi és alkalmazza a vonatkozó egyéb jogszabályokat. Az óvodában a nevelő oktató munka nevelési program alapján folyik. A nevelési programot a nevelőtestület elfogadta és a fenntartói jóváhagyás előtt az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértői bizottság véleményét beszerezte. Az óvoda nevelési programját nyilvánosságra hozza. A nevelési program tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységeket is. Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai nevelőtestület által elfogadott munkaterv állapítja meg, amelyet a működés során alkalmazni kell Az óvoda szervezeti felépítése Az óvoda élén az óvodavezető áll. Munkáját óvodavezető helyettes segíti. Az óvodai csoportokban az óvodavezető irányítása alá tartozó óvodapedagógusok dolgoznak. A vezetők és az óvodapedagógusok közössége alkotja az óvodai nevelőtestületet. A nevelő - oktató munkát segítő munkakörben csoportonként 1-1- dajka tevékenykedik. A csoportba beosztott dajkák közvetlen vezetője az óvodapedagógus, de munkájukat az óvodavezető ellenőrzi. A takarítást a csabacsűdi óvodában 1 takarítónő végzi. A takarítást az örménykúti óvodában a dajka végzi. Munkáját az óvodavezető ellenőrzi. A karbantartó illetve kertészeti munkákat a csabacsűdi telephelyen a csabacsűdi Polgármesteri Hivatal karbantartó brigádjából kijelölt személy végzi, az örménykúti telephelyen az örménykúti

13 Polgármesteri Hivatal dolgozója végzi. Az óvodában ellátandó feladatait az óvodavezető, illetve az óvodavezető helyettes határozza meg. A vezetők, az óvodapedagógusok, a dajkák és a csabacsűdi takarítónő alkotják az óvoda alkalmazotti közösségét A vezetők közötti feladatmegosztás Az óvodavezető felel: - az intézmény szakszerű és törvényes működéséért - a takarékos gazdálkodásért - a pedagógiai munkáért - az intézmény ellenőrzési, mérési értékelési és minőségirányítási programjának működéséért - a gyermekvédelmi feladatok megszervezésért - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért - a gyermekbaleset megelőzéséért - a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszerzéséért - a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért - az óvodavezető helyettessel együttműködve a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásáért, valamint - a jogszabályban meghatározott más feladatok végrehajtásáért. Feladatai: - nevelőtestületi értekezlet és alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése - a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése - a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása - a Szülői szervezettel való együttműködés - az óvodai foglalkozásoktól elkülönített fakultatív hit és vallásgyakorlással kapcsolatos feladatok ellátásában az egyházi jogi személlyel való együttműködés - az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe - az intézmény külső szervekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Az óvodavezető helyettes Vezetői tevékenységét a óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi. A vezető akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését. A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. - az alkalmazottak szabadságainak nyilvántartása, szabadságterv elkészítése - a dajkák és nem pedagógus munkakörben dolgozók munkájának szervezése, irányítása - a minőségirányítási program működésének biztosítása - az alkalmazottak helyettesítési feladatainak önálló szervezése, a jelenléti íven történő dokumentálás ellenőrzése - A HACCP rendszer szervezése, működtetése, ellenőrzése - közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátása. Felelős: - a tűz és munkavédelmi feladatok ellátásáért - a nemdohányzók védelméről szóló törvényből következő feladatok folyamatos figyelemmel kíséréséért - leltározási munkák megszervezéséért

14 Az óvodai munka egészét, valamint az óvoda valamennyi alkalmazottját érintő ügyekben az összes alkalmazott részvételével tartott alkalmazotti értekezletet szervez. Az egyes tervezési időszak feladatait a csoport óvónője rendszeresen megbeszéli a csoporthoz beosztott dajkával A helyettesítés rendje A óvoda vezető akadályoztatása esetén helyettesítését az helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. A vezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés a vezető által adott megbízás alapján történik. A vezetőt és helyettesét távolléte esetén a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti A gyermekek fogadása (nyitva tartás), a nevelők benntartózkodása Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ilyenkor történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás. A nyári zárás előtt 30 nappal a szülőket tájékoztatni kell. Az ünnepekkel összefüggő, jogszabályban elrendelt munkanap változásokhoz kapcsolódóan az óvoda nyitva tartásának alakulásáról a szülőket legkésőbb öt nappal előbb tájékoztatni kell. Örménykúton az óvoda nyitva tartásának ideje: hétfőtől - csütörtökig reggel 8 órától 14,30 óráig pénteken - reggel 8 órától 14,00 óráig Az óvodát reggel 8 órára érkező dajka nyitja. Csabacsűdön a nyitvatartási idő: napi 10 óra, reggel 7 órától 17 óráig tart. Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajka nyitja. Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel 7 és délután 17 óra között az óvodavezetőnek vagy a helyettesítő nevelőnek az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával. A gyermekeket kísérő szülők kivételével az óvodával jogviszonyban nem álló személyek a dajkának jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A dajka a jelentkező külső személyeket az óvodavezetőnek jelenti be. A fenntartó, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás a vezetővel való egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az vezető engedélyezi. Az óvoda helyiségeinek a szülők által használhatóságának rendje A szülők által használható helyiségek: a gyermek öltözők, gyermek mosdók közlekedő folyosók.

15 Feltétellel használható helyiségek: az iroda /óvodavezető, illetve óvodapedagógus jelenlétében /. Csoportszobák /a szülő az óvodavezetővel és a csoportban dolgozó óvónővel előzetesen egyeztetett időpontban és ideig /. A szülők által nem használható helyiségek: konyha, kazánház, a dolgozók járulékos helyiségei. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok Az óvoda bejáratának zárása napközben: Reggel 8 16 óráig a gyermekek biztonsága érdekében az óvoda mindkét bejárati ajtaját zárva tarjuk. Kérjük a csengő használatát Kivéve: a reggeli érkezés időtartama felelős: a mindenkori reggeles dajka, ebéd után az utcai bejárat nyitása 12,45 kor felelős: a kis és középső csoportos óvónők, zárás: miután a félnapos gyermekek eltávoznak felelős: a középső csoportos óvónő Idegenek csak az óvodavezető, illetve helyettesének engedélyével látogathatják az óvodát. Az épületben tartózkodásuk során kíséretről gondoskodni kell /pl: óvoda iránt érdeklődő leendő szülők, könyvárus ügynök, stb./ A fenntartó, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel való egyeztetés szerint történik. A telefonhasználat szabályai ű telefonhívások csak rendkívül indokolt esetben engedélyezettek, abban az esetben, ha a gyermekek biztonságos felügyelete óvodapedagógussal megoldott. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik a részletes számla alapján. Ezen időszakon kívül sem óvodapedagógus, sem technikai dolgozó nem hívható telefonhoz magánjellegű hívással. állapotban lehet tartani. Ettől az óvodavezető engedélyével lehet eltérni. Az intézmény felelőssége a dolgozók által az intézmény területére bevitt tárgyakban, értékekben keletkezett kárért A közalkalmazott az intézmény területére behozott a munkába járáshoz szükséges és szokásosszemélyi tulajdonát képező dolgokat az öltözőben, illetve a csoportszobában zárt szekrényben köteles elhelyezni. A szokásosnál nagyobb értéket képviselő, illetőleg a munkába járáshoz nem szükséges tárgyakat (ékszer, pénz, értékpapír, rádió stb.) a szekrényben nem szabad elhelyezni, mert elvesztésükért az intézmény nem vállal felelősséget. Személygépkocsit az intézmény területére behozni nem lehet. Az óvodaépület előtti, melletti parkolás esetén az intézmény anyagi felelősséget nem vállal a gépkocsiban keletkezett kárért. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés odaítélésének feltételei A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv évixv.87. (4) bekezdése és a 118. (10) bekezdése alapján az intézmény vezetője kereset-kiegészítéssel ismerheti el a kiemelkedő munkavégzést. A támogatás keretösszegét a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A támogatást a fenntartó az óvodában pedagógus munkakörben engedélyezett létszámnak megfelelően határozza meg. Odaítélésének feltételeit nevelőtestületünk az alábbiakban állapítja meg:

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZSÉGI ÓVODA FARMOS 2013. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3.old 1. Az óvoda 3.old 2. Az óvoda alapító és fenntartó szerve 3.old 3. Az óvoda gazdálkodási

Részletesebben

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01.

Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. A Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. 2 1. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján jött létre: 137/1996.

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület elfogadta: 2009. augusztus 26. / Legutóbbi módosítás: 2013. június 05./ Kelt: Öttevény, 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. Az óvoda I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az óvoda OM-azonosító száma: 201564 Neve: Decs Tesz-Vesz Óvoda Székhelye: Decs, Ady E. u. 12.-16. Tagintézménye: Decs Tesz-Vesz Óvoda Bogár István Óvodája Telephelye: Sárpilis, Nyéki

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÉTSZINVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. TARTALOM I. Általános rendelkezések 4 I. 1. A költségvetési szerv adatai 4 I. 2. Alapítói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. I. Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. - a alapján,

Részletesebben

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16.

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16. 1 Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2014. január 16. 2 Intézmény OM - azonosítója: 036951 Készítette: Görögné Pichner Bernadett Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Apátfalvi Bíbic Óvoda, mint nevelési-oktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Harangvirág Református Óvoda Telefon/fax: 28/452-007 06-20/992-3209 www. refovipecel. hu E-mail: harangviragovi.titkarsag@gmail.com S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T Pécel. 2014.

Részletesebben

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: 2013. március Varga Lászlóné óvodavezető SZMSZ Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Intézmény

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária.

Törökvész úti Kézműves Óvoda. Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat. Janecskó Mária. ö ö é Í é í Ó ö ö é ú Ó Ö É í ó é é ó é é ő ó ő á ü Ö á á é í ó á ő ő Intézmény neve: Törökvész úti Kézműves Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, cím:

Részletesebben

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben