ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS"

Átírás

1 ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS I. A közigazgatási ügyvitel helye, szerepe Szervezetek 2 fő feladatrendszere 1. Alap vagy szakmai feladatok A szervezet azért végzi, hogy megvalósítsa azt a célt, amelynek érdekében létrehozták. Pl.: iskola oktatás, kórház gyógyítás, közigazgatás önkormányzati, államig. ügyek intézése. 2. Szervi vagy ügyviteli feladatok Működés személyi, tárgyi, információs, technikai, biztonsági és feltételeit biztosítják. Érdemi ügyintézéshez szükséges formai és technikai feltételek teljesítését foglalja magában. Jellemzői Adminisztrációs munkák hasonlósága Többsége hasonló módon, azonos technikával, metodikával végezhető, függetlenül attól, hol, milyen szervezetben végzik. Ez magyarázata is annak, hogy a szervezetek tevékenységében fokozatosan elkülönül és önállósul ez a feladat. Szervezetek általános ügyviteli feladatai egyre bővülnek. XXI. században technika robbanásszerű fejlődése révén teljesen új területeken jelentkeztek feladatok, pl. sokszorosítás, irodai grafika, irodai kommunikáció gépírás, gyorsírás számítógép, szövegszerkesztő programok telex, fax Információs technológia hatása nehézség is: papíralapú és elektronikus ügyintézés összehangolása (jellemző a kettős technológia jelenléte: a kettő párhuzamosan él egymás mellett, illetve meg kell vizsgálni és elemezni, hogy a két rendszer összehangolható, illetve fejleszthető-e) Elkülönülnek, önállósulnak az ügyviteli feladatok, DE: ugyanakkor elindult az érdemi és leíró tevékenység integrálódása. (Egy személyhez kötődik a kétféle tevékenység: az érdemi feladatot ellátó ügyintéző a határozatot maga írja le és ki is nyomtatja.) Cél: integrált érdemi tevékenység, az ügyviteli feladatok integrálódása. A hatékony adminisztráció záloga az ügyviteli rendszer professzionális és intézményes megszervezése egységes koncepció szerint és jogszabályoknak megfelelően. II. A közigazgatási ügyvitel területei A közigazgatási szervezetek általános irodai munkafajtái: 1. ügyiratkezelés Papíralapú (hagyományos) és elektronikus ügyviteli elemek egymásmellettisége él 2. szövegfeldolgozás irat előállítása, szerkesztése, többszörözése

2 Írógép szövegszerkesztő programok, szövegsablonok használata: célszerű intézményesíteni, karbantartani, egységes használatát megoldani. 3. általános adatkezelés (nyilvántartások, táblázatok kezelése, adatfeldolgozás, statisztika készítés) redundancia tapasztalható, rendszerek nem kompatibilisek 4. irodai kommunikáció telefonálás, fax, elektronikus posta kezelése ÜGYIRATKEZELÉS Története: Hivatali írásbeliség = II. Béla király királyi kancellária létrehozása: államügyi döntések okiratokba foglalása Ekkor is voltak már formai, ügyviteli szabályok, de nem különültek el a készítéstől Első önálló ügyiratkezelési szabályzat alig 200 éve, II. József uralkodása alatt készült el. Ügyiratkezelés fogalma: Technikai cselekményekből álló tevékenységfolyamat, amelyek az iratok törvényes védelmét biztosítják, az iratokkal végzett műveletek rendjét rögzítik és a hatósági munka mennyiségi és minőségi jellemzőit mérik. Célja: - a közigazgatási szerveknél keletkezett iratokat nyilvántartásba kell venni, hogy az ügyintézés gyors, biztonságos és bizonyítható legyen (ügyfelek beadványai az illetékes ügyintézőhöz kerüljenek, beiktassák őket, ügyfél megkapja a hivatal írásbeli intézkedését); - több telephelyen lévő szervezet, szervek esetén fontos az iratok mozgatásának, szállításának, a belső eljuttatás, belső kézbesítés szabályozása, korszerű megszervezése; - ügyirat-nyilvántartás adatai alapján: ellenőrizhető a működés, hatósági statisztika és ügyirathátralék kimutatása és összeállítása - közigazgatásban - fontos érdek a hivatalos és személyes iratok védelme: egyrészt szakszerűen kezelt, rendezett, jól használható forrásanyag legyen szervezeten belül, másrészt cél, hogy a dokumentumok a jövő nemzedéke számára is fennmaradjanak. Jogszabályi környezet közfeladatot ellátó szerv: állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy 2 fő jogszabály: évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Ltv.) - 335/2005.(XII.29.) korm. rendelet közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 2

3 Korábban: ágazatonként külön-külön jogszabály (rendelet) rendezte egyrészt a minisztériumok, országos hatáskörű államigazgatási szervek, másrészt a helyi önkormányzatok, továbbá az egészségügyi intézmények vonatkozásában iratkezelési mintaszabályzat formájában Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésével összefüggő követelmények megfogalmazására a kormány kapott felhatalmazást egységesítés: a kormány rendeletben szabályozza a szükséges követelményeket - mintaszabályzatként meghatározni felesleges, de kötelező a szabályzatok jóváhagyása erre született a 335/2005.(XII.29.) korm. rendelet, amely fő szabály szerint január 1-jén lépett hatálya, valamint ezzel összhangban a Ltv. is módosításra került. Egyedi iratkezelési szabályzatot és irattári tervet kötelező készíteni. Irattári terv az iratkezelési szabályzat kötelező melléklete, évente felül kell vizsgálni és feladat-, hatáskör-változás esetén módosítani kell; Az irattári terv egységesítése érdekében a helyi önkormányzatok vonatkozásában: 12/2006.(XII.18.) ÖTM rendelet született. Ez az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre, tárgyi csoportokra tagolva sorolja fel, igazodva az egyes szervezetek feladat- és hatásköréhez. Szerv vezetőjének a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatároznia a szervezeti rendet, a feladat- és hatásköröket, továbbá ki kell jelölni az iratkezelés felügyeletét ellátó személyt. Hatálybalépés jóváhagyáshoz kötött: - központi államigazgatási, országos hatáskörű szervek önkormányzati és területfejlesztési miniszter(ötm) hagyja jóvá Magyar Országos Levéltárral + illetékes szaklevéltárral - helyi önkormányzatok illetékes közigazgatási hivatal az illetékes közlevéltárral egyetértésben Ügyiratkezelés irányítása levéltárakkal kapcsolatos tevékenység, levéltári anyag védelmének irányítása: a kultúráért felelős miniszter (jelenleg az oktatási és kulturális miniszter) felelősségi köre (levéltárat is irányítja és felügyeli) közokiratok kezelésének szakmai irányítása: önkormányzati és területfejlesztési miniszter január 1-től hatályos rendelkezés = szemléletváltozás: állam szolgáltató funkciójának kiszélesítése, közérdekű adatok megismerhetősége kormányzati feladatnak minősül. Az ÖTM szervezeti keretein belül működő Kormányzati Iratkezelési Felügyelet (KIF) útján látják el a feladatokat. Ügyiratkezelés felügyelete Szervezeten belül két fő szerepe jelentkezik: 1. közfeladatot ellátó szerv vezetője (önkormányzatnál a jegyző) felelős - iratkezelési szabályzat elkészítéséért, jóváhagyatásért, szabályszerűségéért és célszerűségéért; 3

4 - szervezet működési és ügyrendi szabályainak, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, az irattári tervek és iratkezelési szabályok előírásainak folyamatos összhangjáért; - iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért; - iratkezeléshez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért; 2. iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: - iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzése, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szabályzat módosítását kezdeményezi; - iratkezelést végzők szakmai és egyéb irányú továbbképzése; - iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, iratminták, kézbesítőkönyv) biztosítása; - elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságai naprakészen tartása; - hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működése. Iratkezeléssel szemben támasztott ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Az iratkezelést úgy kell megszervezni, hogy az érkező, keletkező, illetve továbbított irat - azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető, visszakereshető legyen; - tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; - irat kezeléséért fennálló személyi felelősség megállapítható legyen; - kezeléshez, nyilvántartáshoz, kézbesítéshez, védelemhez megfelelő feltételek meglegyenek; - beérkezett irat megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; - történjen rendszeres selejtezés felesleges felhalmozódás megelőzése érdekében + a maradandó iratok megőrzését biztosítani kell; - legfontosabb, fő cél: a szervezet rendeltetésszerű működését kell támogatnia. Ügyiratkezelés szervezeti felépítése Az ügyiratkezelés megszervezése történhet: 1. központilag (centralizáltan): egy adott szervezet valamennyi belső egységének az iratait ügyiratkezelésre szakosodott központi iktatóiroda kezeli 2. osztott módon (decentralizáltan): belső szervezeti egység maga végzi az iratok kezelését 3. vegyes rendszerben: a központi és a osztott módú ügyiratkezelés kombinációja, ha egyes szervezeti egységeket nem lehet központi iktatásba bevonni (pl. nem a központi épületben található és nagy a távolság) Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának módját, rendszerét megváltoztatni, módosítani csak a naptári év kezdetén az illetékes levéltár és a közigazgatási hivatal egyetértésével lehet. Iratkezelés feladatait az iratforgalom nagysága alapján egy vagy több iratkezelő végezheti. Iratkezelésben legalább középfokú végzettségű, lehetőség szerint iratkezelő, irattáros szakképesítésű munkaerőt kell alkalmazni. 4

5 irat fogalmának változása (2006. január 1.) - korábbi elavult volt: szöveg, szám, adatsor, térkép, tervrajz és vázlatra szűkíti. - új: szerv működése vagy személy tevékenysége során létrejött bármilyen anyagon, alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással rögzített információ, adategyüttes (Pl. ilyen a mágneses, elektronikus adathordozó is, tartalma pedig lehet hang, kép, mozgókép is.) irattár irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely ÜGYIRATKEZELÉS FOLYAMATA Az ügyiratkezelés folyamata az ügyiratok átvételétől, átadásától, iktatásától az irattározásig és a selejtezésig, valamint a maradandó értékű iratok levéltárba adásáig tartó folyamatot jelenti. Szakaszai: I. Nyilvántartásba vétel (iktatás) II. Ügyintézés folyamatában III. Ügyintézés lezárulta utáni ügyiratkezelés (archív ügyiratkezelés) I. Nyilvántartásba vétel (iktatás) Küldemények érkezése - ügyirat állampolgártól (pl. beadvány), jogi személytől, társhatóságtól (pl. megkeresés) érkezhet és keletkezhet hivatalból (pl. feljelentés), módját tekintve pedig postai úton, kézbesítő, futár útján, illetve az ügyféltől közvetlenül vehető át; - Átvételi elismervény, kézbesítőkönyvben való aláírás, átvétel tényének ügyiraton vagy másodpéldányon történő rögzítése igazolhatja az átvételt; olvasható aláírás + átvétel dátumának feltüntetése; - azonnal és sürgős jelzés: átvételi időt óra, perc pontossággal megjelölni, az érintettnek vagy postabontásért felelősnek azonnal továbbítani kell. - Ha nem hivatali időben érkezik, akkor haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt követő első munkanap kezdetén át kell adni az illetékesnek. - sérült küldemény: sérülés tényét átvételkor rögzíteni kell és a küldemény tartalmának meglétét soron kívül ellenőrizni kell, hiányzó iratról vagy mellékletről a küldő személyt vagy szervet jegyzőkönyv felvételével értesíteni kell; - téves címzés vagy helytelen kézbesítés: címzetthez továbbítani, ha pedig nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Ha ez sem lehet, akkor irattározni és selejtezni kell. Postabontás, küldemények ellenőrzése - a szerv ügyrendjében meghatározott vezető vagy az általa megbízott személy jogosult. - Érkeztető bélyegzővel kell ellátni a küldeményt; - Küldemény borítékját véglegesen az irathoz kell csatolni, ha (benyújtás időpontjának megállapítása így biztosítható): az ügyirat benyújtásához 5

6 jogkövetkezmény fűződik, a beküldő nevét vagy pontos címét a borítékról lehet megállapítani, a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett, ajánlott vagy ajánlott-tértivevény jelzettel érkezett küldemény; - Felbontás nélkül továbbítani kell a címzettnek az s.k. felbontásra szóló, - ha a küldemény jellegéből kitűnik - magánjellegű küldeményeket, a pályázatra utaló felirattal ellátott küldeményeket, valamint azokat, melyeknél ezt a vezetők elrendelték; - Téves bontás: borítékot újból leragasztani, rá kell vezetni a téves bontás tényét, idejét és a bontó nevét és küldeményt címzetthez kell eljuttatni; - Pénzt vagy egyéb értéket tartalmazó küldemény: iraton vagy ahhoz csatoltan feltüntetni és a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak kell átadni. - jelzett mellékletek meglétének és olvashatóságának ellenőrzése; Érkeztetés - Év, hó nap adatokat tartalmazó dátumbélyegzőnek az iratra való rányomása és az érkezető-könyvbe történő bevezetése; ez még nem iktatás, ekkor az irat még semmiféle számot nem kap. - Érkeztető könyvben kell nyilvántartatni az iratot kap egy érkeztető számot, amelyet az iraton is rögzítenek. Rögzítik továbbá a küldemény küldőjének nevét, címét, az érkeztető és a címzett nevét, az érkeztetés dátumát, a küldemény formáját és érkezési módját. Szignálás - munkamegosztás érvényesítésére szolgáló olyan vezetői feladat, amelynek során kijelölik azt az előadót, aki az ügyet érdemben elintézi; - lehetőség van utasítást is adni az ügyintézőnek az elintézés módjára vonatkozólag (sürgős, választervezetet kérek, beszéljük meg, stb.) - szignálás joga átruházható. Előzményezés - Az a művelet, amely során megállapításra kerül, hogy az új iratot egy már meglévő ügyirathoz kell-e rendelni vagy új ügyiratként kell nyilvántartani. - iktatás előtt kell megállapítani. Adott ügy első iratdarabja a kezdőirat, minden további utóirat. - Fontos hogy az egyazon ügyhöz tartozó iratdarabokat egy helyen, egy sorszámon kezeljük. - Az ügyben keletkezett első irat önálló sorszámot, főszámot kap. A további iratváltás a főszám alszámain kerül nyilvántartásba. Iktatás - az ügyiratok nyilvántartásának módja az iktatás. Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyv szolgál. Év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatás után le kell zárni, (papír alapú: lap aljáig vízszintes vagy átlós vonallal, pecséttel és aláírással ellátva, számítógépen: zárolni) ezután iktatni már nem lehet. - Az iktatást minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni, év elejétől az év végéig folyamatos megszakítatlan sorrendben kell végezni; - Iktatás során rögzíteni kell: iktatószám, iktatás időpontja, irat beérkezésének/elküldésének pontos ideje, módja, küldemény adathordozójának típusa, küldő/címzett megnevezése és adatai, mellékletek száma, ügyintéző és szervezeti egység megnevezése, tárgy, ügyintézési határidő, irattári jel; 6

7 - Iratot az átvétel napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell iktatni. Soron kívül iktatni és továbbítani: rövid határidős iratok, táviratok, elsőbbségi küldemények, sürgős jelzésű iratokat. - Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell nyilvántartani; - Iktatószám tartalmazza az iktatási főszámot, az alszámot, valamint az iktatószám kiadásának évét. Pl: 567/4/2007. esetében iktatási főszám: 567 alszám: 4 iktatás éve: A különböző szervezeti egységek iktatószámait pl. római számok, illetőleg betűjelek különböztethetik meg egymásból. Ebben az esetben az iktatószám lehet: VI-567/4/2007. vagy C-567/4/ Iktatás főszámra vagy gyűjtőszámra történhet. Gyűjtőszám: olyan ügycsoportok esetén, melyek rendszerint egy intézkedéssel lezárulnak, továbbá ha lényegesen sok ügyfél várható (pl. választási iratok) és az iratok együtt tartása indokolt. - Iktatásnál az előzményt ki kell keresni és az utóirattal össze kell kapcsolni. Mivel az előzmény már iktatva van, ezért az utóirat ennek a sorszámnak a következő alszámán került iktatásra. (régen véges korláta /99/ volt az alszámoknak, mára ez szinte határtalan nagyságrendű is lehet) a) csatolás: összetartozó iratok ideiglenes célú, átmeneti összekapcsolása. (ha az előzmény ismerete szükséges az ügy elintézéséhez, de nem hasonló tárgyú az irat) b) szerelés: ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elő-és utóiratok) végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell. - Nem kell iktatni és más módon sem kell nyilvántartásba venni pl. könyveket, reklámanyagokat, tájékoztatókat, meghívókat, közlönyöket. Nem kell iktatni, de külön jogszabályban meghatározott módon kell kezelni pl. számlákat, pénzügyi bizonylatokat, munkaügyi nyilvántartásokat, bérszámfejtési iratokat. - Téves iktatás: bejegyzést áthúzással érvényteleníteni, illetve elektronikus iktatás esetén naplózással dokumentálni. Lényeg, hogy az eredeti bejegyzés kétséget kizáróan olvasható maradjon, azt kiradírozni, olvashatatlanná tenni nem szabad. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra! Mutatózás - iktatás után legkésőbb az azt követő napon az iktatókönyv tárgyrovatába bejegyzett szöveget tárgy és/vagy névmutatókönyvbe be kell írni. Cél a visszakeresés lehetőségének biztosítása. Ha az ügy tárgya lényegesen megváltozik, akkor az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti is felismerhető maradjon. Előadói ív megnyitása - nyilvántartásba vétel utolsó mozzanata kettős rendeltetésű: egyrészt az irat fizikai védelmét szolgálja, másrészt az ügyiratkezelés fontos információit tartalmazza; - tartalmazza: iktatási adatokat (sorszám, érkezés, ügyintéző neve, határidő), ügyirat tárgyát, az ügyintéző iratkezelési, ügyviteli utasításait (leírónak, postázónak), irattári jelet, irat helyét. 7

8 II. Ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában Ügyintéző kijelölése - Nyilvántartásba vétel, illetve szignálás után ügyintézőhöz kerül az irat ezt is bizonylatolni kell kézbesítőkönyvben + az ügyintéző is rögzíti az előadói munkanaplóban, amely az általa intézett iratok nyilvántartására szolgál. Döntéstervezet készítése - érdemi mozzanat, amikor a szignálásra kijelölt ügyintéző elkészíti a tervezetet. - a kiadmányozásra előkészített irat a tervezet. Kiadmányozás - A már felülvizsgált végleges kiadmány, a döntéstervezet jóváhagyásának, letisztázhatóságának, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről. Azt igazolja, hogy az irat a jogszabály által feljogosított szervtől származik, annak érvényes döntését tartalmazza. - A kiadmányozás átruházható: ügyrendben és a munkaköri leírásban kell rögzíteni; - Külső szervhez vagy személyhez iratot csak a kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírásával és csakis hitelesen lehet továbbítani; - A kiadmány hiteles, ha a) a kiadmányozó saját kezűleg aláírja vagy b) a kiadmányozó neve mellett s.k. jelzés szerepel és a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, c) továbbá ha a kiadmányozó vagy a felhatalmazott személy aláírása mellett szerepel a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata. Nyomdai sokszorosítás esetén (pl. azonos tartalmú, nagyszámú értesítőlevél küldése) elegendő: a) a kiadmányozó neve melletti s.k. jelzés vagy a kiadmányozó alakhű aláírásmintája és b) a szerv bélyegzőlenyomata Kiadmány tisztázása - A közigazgatási szerv jóváhagyott döntését tartalmazó irat a kiadmány, amelyet hivatalos nyomtatványon, levélpapíron kell elkészíteni. Minden esetben tartalmazza: a közigazgatási szerv nevét, címét, telefon-, fax-számát, elérhetőséget, az ügyintéző nevét, a kiadmányozó nevét, az ügyirat tárgyát, a mellékletek számát, az iktató- és a hivatkozási számot. Postázás (expediálás) - Az irat kézbesítésének előkészítése: a küldemény címzettjének, a fejtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása; - elküldés előtt ellenőrizni kell, hogy végrehajtottak-e minden kiadói utasítást és a mellékleteket csatolták-e. - ügyintézőnek a postázás módjára utasítást kell adni az előadói ív megfelelő rovatában (pl. sima, ajánlott, tértivevényes) - a továbbítás keltét és tényét az irat másolatán, valamint átadókönyvben kell rögzíteni; 8

9 Határidő-nyilvántartás - az iratkezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyeznie azokat az iratokat, amelyek meghatározott idő múlva vagy időnként intézkedést igényelnek ennek a figyelemmel kísérése ügyviteli feladat; - Az iratokat határidős szekrényben vagy irattartókban tárolják, számítógépes nyilvántartás esetén a program automatikusan figyel : lejárat napján az iratot megkapja az ügyintéző. - Fontos: ha az ügyintéző az irattal nem dolgozik, annak vagy az irattárban vagy az határidős nyilvántartásban kell lennie. III. Ügyiratkezelés az ügyintézés lezárása után Irattározás - Azon tevékenység, amelynek során a szerv a működése során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi. - Itt az iktatás során alkalmazott sorszámos megoldással szemben a tematikus rendszerű tárolás érvényesül az ügyirat helyét az irattári jel mutatja meg. Irattári jel mutatja az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti minősítését és a levéltári átadás időpontját. Pl: U319 5 HN a) tételszám: négyjegyű kód, amely meghatározza az ügy típusát (U319) b) selejtezési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő iratok megőrzésének időtartamát vagy NS jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket (2, 5, 10, 15, 75 NS) c) Lt: levéltári átadás határideje években vagy HN, amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál. (15 év, HN) - Átmeneti vagy kézi irattárba kerülnek az elintézett, további érdemi ügyintézést nem igénylő iratok, amelyekre általában két éven belül szükség lehet. - Központi irattár: a két évnél régebbi keletű iratokat központi irattárba kell helyezni. - Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek meg kell vizsgálnia az ügyirat teljességét, az előírt utasítások teljesülését. (feleslegessé vált munkapéldányokat ki kell venni az ügyiratból) - Az irattárból hivatalos használatra iratkikérővel lehet iratot elhozni. Az irat kikérést utólagosan is ellenőrizhető módon kell dokumentálni. (Látható legyen, hogy ki és mikor kérte ki és szolgáltatta vissza az ügyiratot.) - Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet az átvevő aláír és ezt a kiemelt irat iktatószáma szerinti helyen kell tárolni. Irattári terv - Iratkezelési szabályzat melléklete a közigazgatási feladatok teljes körű áttekintését adja; - Az ügyiratok tematikus, különböző selejtezési idők szerinti elkülönített tárolása alapjául szolgáló jegyzék. Meghatározza a kiselejtezhető iratok megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 9

10 Selejtezés - Az iratok egy részét bizonyos idő eltelte után, az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével ki kell selejtezni, majd ezt követően kerül sor megsemmisítésre. - A selejtezés az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően történő megsemmisítésnek az előkészítése. Az iratselejtezést a vezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni, a kiselejtezett iratokról jegyzéket kell készíteni, a tényről pedig 3 példányú selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni és a területileg illetékes levéltár képviselőjét is meg kell hívni. (Ha a levéltár nem vesz részt, akkor a jegyzőkönyvet elküldés után engedélyezési záradékkel látja el.) - Selejtezési idők: 2,5,10,15,30, 75 év a nem selejtezhető iratokat a levéltár meghatározott időközönként elszállítja és véglegesen megőrzi. Megsemmisítés - A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. - Papíralapú iratok esetén zúzással vagy égetéssel oldható meg. Levéltárba adás - A nem selejtezhető iratokat az irattári tervben meghatározott őrzési idő után az illetékes levéltárnak kell átadni, aki ezeket véglegesen megőrizni. - az iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel és iratjegyzékkel együtt, az irattári terv szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, teljes lezárt évfolyamban kell átadni. A költségeket az átadó viseli. A visszatartott iratokról külön jegyzék készül. 10

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának rektora a Főiskola Szervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok

Részletesebben

Az ügyviteli munkafolyamatok

Az ügyviteli munkafolyamatok Ügyviteli ismeretek Az ügyviteli munkafolyamatok Az ügyvitel Az ügyvitel a hivatalon belüli ügyintézés szervezett rendje. Rendeltetése, hogy a folyamatban a visszacsatolt ellenőrzéssel szabályozott információs

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

Tanácsadói tanulmány iratkezelési folyamat felmérése

Tanácsadói tanulmány iratkezelési folyamat felmérése Tanácsadói tanulmány Iratkezelési folyamat felmérése Makó Város Önkormányzatán Készítette: Makó Város Önkormányzata megbízásából PCO Informatikai Zrt. 2009. 04. 30. TT_iratkezelés_Makó.doc Oldal: /29 0

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. melléklete IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2007. A közokiratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogalmak meghatározása: Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető

Részletesebben

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat [Ide írhat] 5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. AZ IRATKEZELÉS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI... 1 3. A KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK... 2 4. AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013 A NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Iratkezelési és Adatkezelési

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat Az iratkezelési szabályzat az iratok, a bármely technikai eljárással készült kép- és hangfelvételek, valamint a gépi adatfeldolgozás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek 22. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2011. (III. 18.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben résztvevõ

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII.

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII. 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Ügyészi ügyvitel Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította dr. Bednay Dezső Budapest 2012 1 I. Rész: Az ügyészi szervezet 1) Az ügyészség szerepe és alaptörvényi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 18., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1213 11/2015. (III. 18.)

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 1 Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1 Általános rendelkezések A szabályzat kiterjed a Magyar Nemzetőrség teljes

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2015. (IV. 2.) HM utasítás a Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)

Részletesebben

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1 A SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA ÜGYINTÉZÉSÉNEK, IRATKEZELÉSÉNEK, ADATKEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az iratkezelés rendjét a SZÁMALK- Szalézi Szakközépiskola az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben