ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS"

Átírás

1 ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS I. A közigazgatási ügyvitel helye, szerepe Szervezetek 2 fő feladatrendszere 1. Alap vagy szakmai feladatok A szervezet azért végzi, hogy megvalósítsa azt a célt, amelynek érdekében létrehozták. Pl.: iskola oktatás, kórház gyógyítás, közigazgatás önkormányzati, államig. ügyek intézése. 2. Szervi vagy ügyviteli feladatok Működés személyi, tárgyi, információs, technikai, biztonsági és feltételeit biztosítják. Érdemi ügyintézéshez szükséges formai és technikai feltételek teljesítését foglalja magában. Jellemzői Adminisztrációs munkák hasonlósága Többsége hasonló módon, azonos technikával, metodikával végezhető, függetlenül attól, hol, milyen szervezetben végzik. Ez magyarázata is annak, hogy a szervezetek tevékenységében fokozatosan elkülönül és önállósul ez a feladat. Szervezetek általános ügyviteli feladatai egyre bővülnek. XXI. században technika robbanásszerű fejlődése révén teljesen új területeken jelentkeztek feladatok, pl. sokszorosítás, irodai grafika, irodai kommunikáció gépírás, gyorsírás számítógép, szövegszerkesztő programok telex, fax Információs technológia hatása nehézség is: papíralapú és elektronikus ügyintézés összehangolása (jellemző a kettős technológia jelenléte: a kettő párhuzamosan él egymás mellett, illetve meg kell vizsgálni és elemezni, hogy a két rendszer összehangolható, illetve fejleszthető-e) Elkülönülnek, önállósulnak az ügyviteli feladatok, DE: ugyanakkor elindult az érdemi és leíró tevékenység integrálódása. (Egy személyhez kötődik a kétféle tevékenység: az érdemi feladatot ellátó ügyintéző a határozatot maga írja le és ki is nyomtatja.) Cél: integrált érdemi tevékenység, az ügyviteli feladatok integrálódása. A hatékony adminisztráció záloga az ügyviteli rendszer professzionális és intézményes megszervezése egységes koncepció szerint és jogszabályoknak megfelelően. II. A közigazgatási ügyvitel területei A közigazgatási szervezetek általános irodai munkafajtái: 1. ügyiratkezelés Papíralapú (hagyományos) és elektronikus ügyviteli elemek egymásmellettisége él 2. szövegfeldolgozás irat előállítása, szerkesztése, többszörözése

2 Írógép szövegszerkesztő programok, szövegsablonok használata: célszerű intézményesíteni, karbantartani, egységes használatát megoldani. 3. általános adatkezelés (nyilvántartások, táblázatok kezelése, adatfeldolgozás, statisztika készítés) redundancia tapasztalható, rendszerek nem kompatibilisek 4. irodai kommunikáció telefonálás, fax, elektronikus posta kezelése ÜGYIRATKEZELÉS Története: Hivatali írásbeliség = II. Béla király királyi kancellária létrehozása: államügyi döntések okiratokba foglalása Ekkor is voltak már formai, ügyviteli szabályok, de nem különültek el a készítéstől Első önálló ügyiratkezelési szabályzat alig 200 éve, II. József uralkodása alatt készült el. Ügyiratkezelés fogalma: Technikai cselekményekből álló tevékenységfolyamat, amelyek az iratok törvényes védelmét biztosítják, az iratokkal végzett műveletek rendjét rögzítik és a hatósági munka mennyiségi és minőségi jellemzőit mérik. Célja: - a közigazgatási szerveknél keletkezett iratokat nyilvántartásba kell venni, hogy az ügyintézés gyors, biztonságos és bizonyítható legyen (ügyfelek beadványai az illetékes ügyintézőhöz kerüljenek, beiktassák őket, ügyfél megkapja a hivatal írásbeli intézkedését); - több telephelyen lévő szervezet, szervek esetén fontos az iratok mozgatásának, szállításának, a belső eljuttatás, belső kézbesítés szabályozása, korszerű megszervezése; - ügyirat-nyilvántartás adatai alapján: ellenőrizhető a működés, hatósági statisztika és ügyirathátralék kimutatása és összeállítása - közigazgatásban - fontos érdek a hivatalos és személyes iratok védelme: egyrészt szakszerűen kezelt, rendezett, jól használható forrásanyag legyen szervezeten belül, másrészt cél, hogy a dokumentumok a jövő nemzedéke számára is fennmaradjanak. Jogszabályi környezet közfeladatot ellátó szerv: állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv és személy 2 fő jogszabály: évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (Ltv.) - 335/2005.(XII.29.) korm. rendelet közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 2

3 Korábban: ágazatonként külön-külön jogszabály (rendelet) rendezte egyrészt a minisztériumok, országos hatáskörű államigazgatási szervek, másrészt a helyi önkormányzatok, továbbá az egészségügyi intézmények vonatkozásában iratkezelési mintaszabályzat formájában Közfeladatot ellátó szervek iratkezelésével összefüggő követelmények megfogalmazására a kormány kapott felhatalmazást egységesítés: a kormány rendeletben szabályozza a szükséges követelményeket - mintaszabályzatként meghatározni felesleges, de kötelező a szabályzatok jóváhagyása erre született a 335/2005.(XII.29.) korm. rendelet, amely fő szabály szerint január 1-jén lépett hatálya, valamint ezzel összhangban a Ltv. is módosításra került. Egyedi iratkezelési szabályzatot és irattári tervet kötelező készíteni. Irattári terv az iratkezelési szabályzat kötelező melléklete, évente felül kell vizsgálni és feladat-, hatáskör-változás esetén módosítani kell; Az irattári terv egységesítése érdekében a helyi önkormányzatok vonatkozásában: 12/2006.(XII.18.) ÖTM rendelet született. Ez az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre, tárgyi csoportokra tagolva sorolja fel, igazodva az egyes szervezetek feladat- és hatásköréhez. Szerv vezetőjének a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatároznia a szervezeti rendet, a feladat- és hatásköröket, továbbá ki kell jelölni az iratkezelés felügyeletét ellátó személyt. Hatálybalépés jóváhagyáshoz kötött: - központi államigazgatási, országos hatáskörű szervek önkormányzati és területfejlesztési miniszter(ötm) hagyja jóvá Magyar Országos Levéltárral + illetékes szaklevéltárral - helyi önkormányzatok illetékes közigazgatási hivatal az illetékes közlevéltárral egyetértésben Ügyiratkezelés irányítása levéltárakkal kapcsolatos tevékenység, levéltári anyag védelmének irányítása: a kultúráért felelős miniszter (jelenleg az oktatási és kulturális miniszter) felelősségi köre (levéltárat is irányítja és felügyeli) közokiratok kezelésének szakmai irányítása: önkormányzati és területfejlesztési miniszter január 1-től hatályos rendelkezés = szemléletváltozás: állam szolgáltató funkciójának kiszélesítése, közérdekű adatok megismerhetősége kormányzati feladatnak minősül. Az ÖTM szervezeti keretein belül működő Kormányzati Iratkezelési Felügyelet (KIF) útján látják el a feladatokat. Ügyiratkezelés felügyelete Szervezeten belül két fő szerepe jelentkezik: 1. közfeladatot ellátó szerv vezetője (önkormányzatnál a jegyző) felelős - iratkezelési szabályzat elkészítéséért, jóváhagyatásért, szabályszerűségéért és célszerűségéért; 3

4 - szervezet működési és ügyrendi szabályainak, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, az irattári tervek és iratkezelési szabályok előírásainak folyamatos összhangjáért; - iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért; - iratkezeléshez szükséges tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért; 2. iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: - iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzése, intézkedik a szabálytalanságok megszüntetéséről, szabályzat módosítását kezdeményezi; - iratkezelést végzők szakmai és egyéb irányú továbbképzése; - iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, iratminták, kézbesítőkönyv) biztosítása; - elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságai naprakészen tartása; - hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működése. Iratkezeléssel szemben támasztott ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Az iratkezelést úgy kell megszervezni, hogy az érkező, keletkező, illetve továbbított irat - azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető, visszakereshető legyen; - tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; - irat kezeléséért fennálló személyi felelősség megállapítható legyen; - kezeléshez, nyilvántartáshoz, kézbesítéshez, védelemhez megfelelő feltételek meglegyenek; - beérkezett irat megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; - történjen rendszeres selejtezés felesleges felhalmozódás megelőzése érdekében + a maradandó iratok megőrzését biztosítani kell; - legfontosabb, fő cél: a szervezet rendeltetésszerű működését kell támogatnia. Ügyiratkezelés szervezeti felépítése Az ügyiratkezelés megszervezése történhet: 1. központilag (centralizáltan): egy adott szervezet valamennyi belső egységének az iratait ügyiratkezelésre szakosodott központi iktatóiroda kezeli 2. osztott módon (decentralizáltan): belső szervezeti egység maga végzi az iratok kezelését 3. vegyes rendszerben: a központi és a osztott módú ügyiratkezelés kombinációja, ha egyes szervezeti egységeket nem lehet központi iktatásba bevonni (pl. nem a központi épületben található és nagy a távolság) Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának módját, rendszerét megváltoztatni, módosítani csak a naptári év kezdetén az illetékes levéltár és a közigazgatási hivatal egyetértésével lehet. Iratkezelés feladatait az iratforgalom nagysága alapján egy vagy több iratkezelő végezheti. Iratkezelésben legalább középfokú végzettségű, lehetőség szerint iratkezelő, irattáros szakképesítésű munkaerőt kell alkalmazni. 4

5 irat fogalmának változása (2006. január 1.) - korábbi elavult volt: szöveg, szám, adatsor, térkép, tervrajz és vázlatra szűkíti. - új: szerv működése vagy személy tevékenysége során létrejött bármilyen anyagon, alakban, bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással rögzített információ, adategyüttes (Pl. ilyen a mágneses, elektronikus adathordozó is, tartalma pedig lehet hang, kép, mozgókép is.) irattár irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely ÜGYIRATKEZELÉS FOLYAMATA Az ügyiratkezelés folyamata az ügyiratok átvételétől, átadásától, iktatásától az irattározásig és a selejtezésig, valamint a maradandó értékű iratok levéltárba adásáig tartó folyamatot jelenti. Szakaszai: I. Nyilvántartásba vétel (iktatás) II. Ügyintézés folyamatában III. Ügyintézés lezárulta utáni ügyiratkezelés (archív ügyiratkezelés) I. Nyilvántartásba vétel (iktatás) Küldemények érkezése - ügyirat állampolgártól (pl. beadvány), jogi személytől, társhatóságtól (pl. megkeresés) érkezhet és keletkezhet hivatalból (pl. feljelentés), módját tekintve pedig postai úton, kézbesítő, futár útján, illetve az ügyféltől közvetlenül vehető át; - Átvételi elismervény, kézbesítőkönyvben való aláírás, átvétel tényének ügyiraton vagy másodpéldányon történő rögzítése igazolhatja az átvételt; olvasható aláírás + átvétel dátumának feltüntetése; - azonnal és sürgős jelzés: átvételi időt óra, perc pontossággal megjelölni, az érintettnek vagy postabontásért felelősnek azonnal továbbítani kell. - Ha nem hivatali időben érkezik, akkor haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt követő első munkanap kezdetén át kell adni az illetékesnek. - sérült küldemény: sérülés tényét átvételkor rögzíteni kell és a küldemény tartalmának meglétét soron kívül ellenőrizni kell, hiányzó iratról vagy mellékletről a küldő személyt vagy szervet jegyzőkönyv felvételével értesíteni kell; - téves címzés vagy helytelen kézbesítés: címzetthez továbbítani, ha pedig nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Ha ez sem lehet, akkor irattározni és selejtezni kell. Postabontás, küldemények ellenőrzése - a szerv ügyrendjében meghatározott vezető vagy az általa megbízott személy jogosult. - Érkeztető bélyegzővel kell ellátni a küldeményt; - Küldemény borítékját véglegesen az irathoz kell csatolni, ha (benyújtás időpontjának megállapítása így biztosítható): az ügyirat benyújtásához 5

6 jogkövetkezmény fűződik, a beküldő nevét vagy pontos címét a borítékról lehet megállapítani, a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett, ajánlott vagy ajánlott-tértivevény jelzettel érkezett küldemény; - Felbontás nélkül továbbítani kell a címzettnek az s.k. felbontásra szóló, - ha a küldemény jellegéből kitűnik - magánjellegű küldeményeket, a pályázatra utaló felirattal ellátott küldeményeket, valamint azokat, melyeknél ezt a vezetők elrendelték; - Téves bontás: borítékot újból leragasztani, rá kell vezetni a téves bontás tényét, idejét és a bontó nevét és küldeményt címzetthez kell eljuttatni; - Pénzt vagy egyéb értéket tartalmazó küldemény: iraton vagy ahhoz csatoltan feltüntetni és a pénzkezeléssel megbízott dolgozónak kell átadni. - jelzett mellékletek meglétének és olvashatóságának ellenőrzése; Érkeztetés - Év, hó nap adatokat tartalmazó dátumbélyegzőnek az iratra való rányomása és az érkezető-könyvbe történő bevezetése; ez még nem iktatás, ekkor az irat még semmiféle számot nem kap. - Érkeztető könyvben kell nyilvántartatni az iratot kap egy érkeztető számot, amelyet az iraton is rögzítenek. Rögzítik továbbá a küldemény küldőjének nevét, címét, az érkeztető és a címzett nevét, az érkeztetés dátumát, a küldemény formáját és érkezési módját. Szignálás - munkamegosztás érvényesítésére szolgáló olyan vezetői feladat, amelynek során kijelölik azt az előadót, aki az ügyet érdemben elintézi; - lehetőség van utasítást is adni az ügyintézőnek az elintézés módjára vonatkozólag (sürgős, választervezetet kérek, beszéljük meg, stb.) - szignálás joga átruházható. Előzményezés - Az a művelet, amely során megállapításra kerül, hogy az új iratot egy már meglévő ügyirathoz kell-e rendelni vagy új ügyiratként kell nyilvántartani. - iktatás előtt kell megállapítani. Adott ügy első iratdarabja a kezdőirat, minden további utóirat. - Fontos hogy az egyazon ügyhöz tartozó iratdarabokat egy helyen, egy sorszámon kezeljük. - Az ügyben keletkezett első irat önálló sorszámot, főszámot kap. A további iratváltás a főszám alszámain kerül nyilvántartásba. Iktatás - az ügyiratok nyilvántartásának módja az iktatás. Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyv szolgál. Év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatás után le kell zárni, (papír alapú: lap aljáig vízszintes vagy átlós vonallal, pecséttel és aláírással ellátva, számítógépen: zárolni) ezután iktatni már nem lehet. - Az iktatást minden évben 1-es sorszámmal kell kezdeni, év elejétől az év végéig folyamatos megszakítatlan sorrendben kell végezni; - Iktatás során rögzíteni kell: iktatószám, iktatás időpontja, irat beérkezésének/elküldésének pontos ideje, módja, küldemény adathordozójának típusa, küldő/címzett megnevezése és adatai, mellékletek száma, ügyintéző és szervezeti egység megnevezése, tárgy, ügyintézési határidő, irattári jel; 6

7 - Iratot az átvétel napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be kell iktatni. Soron kívül iktatni és továbbítani: rövid határidős iratok, táviratok, elsőbbségi küldemények, sürgős jelzésű iratokat. - Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell nyilvántartani; - Iktatószám tartalmazza az iktatási főszámot, az alszámot, valamint az iktatószám kiadásának évét. Pl: 567/4/2007. esetében iktatási főszám: 567 alszám: 4 iktatás éve: A különböző szervezeti egységek iktatószámait pl. római számok, illetőleg betűjelek különböztethetik meg egymásból. Ebben az esetben az iktatószám lehet: VI-567/4/2007. vagy C-567/4/ Iktatás főszámra vagy gyűjtőszámra történhet. Gyűjtőszám: olyan ügycsoportok esetén, melyek rendszerint egy intézkedéssel lezárulnak, továbbá ha lényegesen sok ügyfél várható (pl. választási iratok) és az iratok együtt tartása indokolt. - Iktatásnál az előzményt ki kell keresni és az utóirattal össze kell kapcsolni. Mivel az előzmény már iktatva van, ezért az utóirat ennek a sorszámnak a következő alszámán került iktatásra. (régen véges korláta /99/ volt az alszámoknak, mára ez szinte határtalan nagyságrendű is lehet) a) csatolás: összetartozó iratok ideiglenes célú, átmeneti összekapcsolása. (ha az előzmény ismerete szükséges az ügy elintézéséhez, de nem hasonló tárgyú az irat) b) szerelés: ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elő-és utóiratok) végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell. - Nem kell iktatni és más módon sem kell nyilvántartásba venni pl. könyveket, reklámanyagokat, tájékoztatókat, meghívókat, közlönyöket. Nem kell iktatni, de külön jogszabályban meghatározott módon kell kezelni pl. számlákat, pénzügyi bizonylatokat, munkaügyi nyilvántartásokat, bérszámfejtési iratokat. - Téves iktatás: bejegyzést áthúzással érvényteleníteni, illetve elektronikus iktatás esetén naplózással dokumentálni. Lényeg, hogy az eredeti bejegyzés kétséget kizáróan olvasható maradjon, azt kiradírozni, olvashatatlanná tenni nem szabad. A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra! Mutatózás - iktatás után legkésőbb az azt követő napon az iktatókönyv tárgyrovatába bejegyzett szöveget tárgy és/vagy névmutatókönyvbe be kell írni. Cél a visszakeresés lehetőségének biztosítása. Ha az ügy tárgya lényegesen megváltozik, akkor az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy az eredeti is felismerhető maradjon. Előadói ív megnyitása - nyilvántartásba vétel utolsó mozzanata kettős rendeltetésű: egyrészt az irat fizikai védelmét szolgálja, másrészt az ügyiratkezelés fontos információit tartalmazza; - tartalmazza: iktatási adatokat (sorszám, érkezés, ügyintéző neve, határidő), ügyirat tárgyát, az ügyintéző iratkezelési, ügyviteli utasításait (leírónak, postázónak), irattári jelet, irat helyét. 7

8 II. Ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában Ügyintéző kijelölése - Nyilvántartásba vétel, illetve szignálás után ügyintézőhöz kerül az irat ezt is bizonylatolni kell kézbesítőkönyvben + az ügyintéző is rögzíti az előadói munkanaplóban, amely az általa intézett iratok nyilvántartására szolgál. Döntéstervezet készítése - érdemi mozzanat, amikor a szignálásra kijelölt ügyintéző elkészíti a tervezetet. - a kiadmányozásra előkészített irat a tervezet. Kiadmányozás - A már felülvizsgált végleges kiadmány, a döntéstervezet jóváhagyásának, letisztázhatóságának, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről. Azt igazolja, hogy az irat a jogszabály által feljogosított szervtől származik, annak érvényes döntését tartalmazza. - A kiadmányozás átruházható: ügyrendben és a munkaköri leírásban kell rögzíteni; - Külső szervhez vagy személyhez iratot csak a kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírásával és csakis hitelesen lehet továbbítani; - A kiadmány hiteles, ha a) a kiadmányozó saját kezűleg aláírja vagy b) a kiadmányozó neve mellett s.k. jelzés szerepel és a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, c) továbbá ha a kiadmányozó vagy a felhatalmazott személy aláírása mellett szerepel a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata. Nyomdai sokszorosítás esetén (pl. azonos tartalmú, nagyszámú értesítőlevél küldése) elegendő: a) a kiadmányozó neve melletti s.k. jelzés vagy a kiadmányozó alakhű aláírásmintája és b) a szerv bélyegzőlenyomata Kiadmány tisztázása - A közigazgatási szerv jóváhagyott döntését tartalmazó irat a kiadmány, amelyet hivatalos nyomtatványon, levélpapíron kell elkészíteni. Minden esetben tartalmazza: a közigazgatási szerv nevét, címét, telefon-, fax-számát, elérhetőséget, az ügyintéző nevét, a kiadmányozó nevét, az ügyirat tárgyát, a mellékletek számát, az iktató- és a hivatkozási számot. Postázás (expediálás) - Az irat kézbesítésének előkészítése: a küldemény címzettjének, a fejtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása; - elküldés előtt ellenőrizni kell, hogy végrehajtottak-e minden kiadói utasítást és a mellékleteket csatolták-e. - ügyintézőnek a postázás módjára utasítást kell adni az előadói ív megfelelő rovatában (pl. sima, ajánlott, tértivevényes) - a továbbítás keltét és tényét az irat másolatán, valamint átadókönyvben kell rögzíteni; 8

9 Határidő-nyilvántartás - az iratkezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyeznie azokat az iratokat, amelyek meghatározott idő múlva vagy időnként intézkedést igényelnek ennek a figyelemmel kísérése ügyviteli feladat; - Az iratokat határidős szekrényben vagy irattartókban tárolják, számítógépes nyilvántartás esetén a program automatikusan figyel : lejárat napján az iratot megkapja az ügyintéző. - Fontos: ha az ügyintéző az irattal nem dolgozik, annak vagy az irattárban vagy az határidős nyilvántartásban kell lennie. III. Ügyiratkezelés az ügyintézés lezárása után Irattározás - Azon tevékenység, amelynek során a szerv a működése során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi. - Itt az iktatás során alkalmazott sorszámos megoldással szemben a tematikus rendszerű tárolás érvényesül az ügyirat helyét az irattári jel mutatja meg. Irattári jel mutatja az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti minősítését és a levéltári átadás időpontját. Pl: U319 5 HN a) tételszám: négyjegyű kód, amely meghatározza az ügy típusát (U319) b) selejtezési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő iratok megőrzésének időtartamát vagy NS jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket (2, 5, 10, 15, 75 NS) c) Lt: levéltári átadás határideje években vagy HN, amely ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál. (15 év, HN) - Átmeneti vagy kézi irattárba kerülnek az elintézett, további érdemi ügyintézést nem igénylő iratok, amelyekre általában két éven belül szükség lehet. - Központi irattár: a két évnél régebbi keletű iratokat központi irattárba kell helyezni. - Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek meg kell vizsgálnia az ügyirat teljességét, az előírt utasítások teljesülését. (feleslegessé vált munkapéldányokat ki kell venni az ügyiratból) - Az irattárból hivatalos használatra iratkikérővel lehet iratot elhozni. Az irat kikérést utólagosan is ellenőrizhető módon kell dokumentálni. (Látható legyen, hogy ki és mikor kérte ki és szolgáltatta vissza az ügyiratot.) - Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet az átvevő aláír és ezt a kiemelt irat iktatószáma szerinti helyen kell tárolni. Irattári terv - Iratkezelési szabályzat melléklete a közigazgatási feladatok teljes körű áttekintését adja; - Az ügyiratok tematikus, különböző selejtezési idők szerinti elkülönített tárolása alapjául szolgáló jegyzék. Meghatározza a kiselejtezhető iratok megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 9

10 Selejtezés - Az iratok egy részét bizonyos idő eltelte után, az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével ki kell selejtezni, majd ezt követően kerül sor megsemmisítésre. - A selejtezés az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően történő megsemmisítésnek az előkészítése. Az iratselejtezést a vezető által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni, a kiselejtezett iratokról jegyzéket kell készíteni, a tényről pedig 3 példányú selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni és a területileg illetékes levéltár képviselőjét is meg kell hívni. (Ha a levéltár nem vesz részt, akkor a jegyzőkönyvet elküldés után engedélyezési záradékkel látja el.) - Selejtezési idők: 2,5,10,15,30, 75 év a nem selejtezhető iratokat a levéltár meghatározott időközönként elszállítja és véglegesen megőrzi. Megsemmisítés - A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. - Papíralapú iratok esetén zúzással vagy égetéssel oldható meg. Levéltárba adás - A nem selejtezhető iratokat az irattári tervben meghatározott őrzési idő után az illetékes levéltárnak kell átadni, aki ezeket véglegesen megőrizni. - az iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel és iratjegyzékkel együtt, az irattári terv szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, teljes lezárt évfolyamban kell átadni. A költségeket az átadó viseli. A visszatartott iratokról külön jegyzék készül. 10

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata F a r k a s r é t i Á l t a l á n o s I s k o l a Alapítva: 1931 1 1 1 2 B u d a p e s t, É r d i ú t 2. Tel. 319-3269 3269 Fax: 309-5050 www.farkasret-isi.hu Farkasréti Általános Iskola Iratkezelési Szabályzata

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 01.01. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. 1 Ügyviteli munka Szervezetek tevékenysége Szakmai tevékenység (alaptevékenység) Szervi tevékenység (pl. ügyviteli tevékenység) Az ügyvitel

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Általános rendelkezések MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rendelkezések...

Részletesebben

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Sárospataki Református Kollégium, 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1. (továbbiakban: Református Kollégium) közigazgatója, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30.

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. március 30. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya a. A szabályzat a nyílt iratok

Részletesebben

A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től)

A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től) A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től) I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról,

Részletesebben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat hatálya: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. A szabályzat a nyílt iratok átvételének, készítésének,

Részletesebben

MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA. Iratkezelési szabályzat. Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető

MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA. Iratkezelési szabályzat. Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA Iratkezelési szabályzat Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Értelmezések... 2 3. Az iratkezelés felügyelete... 3 4. Iktatókönyv...

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 OM: 030893 A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az 1995.évi LXVI. Törvény a köziratokról,

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Értelmezések

1. Bevezetés. 2. Értelmezések Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Értelmezések... 2 3. Az iratkezelés felügyelete... 4 4. Iktatókönyv... 4 4.1. Iktatás... 4 5. Küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, iktatása és továbbítása...

Részletesebben

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény e szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz történő igazodásáért, ellenőrzéséért, a rendelkezések módosításáért

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Iratkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. szeptember 21. Bedő Zoltán főigazgató 1 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat

Részletesebben

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Egységes Iratkezelési Rendszer Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Összefoglaló Beszámoló az EIDR projekt feladatairól és ütemezéséről Iratkezelési tapasztalatok és működési nehézségek

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1. napjától 1 BEVEZETÉS Mint a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) elnöke, a MOB Szervezeti és Működési Szabályzatában

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. január 1-től 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) elnöke,

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Orosháza 2012 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 II. A levél minősítése...3 III. A küldemények átvétele és felbontása...3 IV. A levelek nyilvántartásba vétele...4

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. A módosításokkal egységes szerkezetben január 1.

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. A módosításokkal egységes szerkezetben január 1. Szeged és Térsége Eötvös József IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A módosításokkal egységes szerkezetben 2017. január 1. Iratkezelési szabályzat A köziratokról szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (4) bekezdése alapján,

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. sz. ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: prof.náray-szabó Gábor főigazgató - 1 - T A R T A L

Részletesebben

Diószegi Sámuel. Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. iratkezelési és. irattározási szabályzata

Diószegi Sámuel. Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. iratkezelési és. irattározási szabályzata A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola iratkezelési és irattározási szabályzata Az SZMSZ 2. sz. melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések 2 Az iratkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező.

Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező. 8/2013 számú ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2013. Május 10. Tárgy: A Duna-Mix Kft. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti

Részletesebben

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT BEVEZETŐ RÉSZ A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Iratkezelési Szabályzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának

Kerekegyháza Városi Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint

Részletesebben

Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető

Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető Ügyiratszám: 01-14-2/2013. Törzspéldány Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Készítette: Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető Ellenőrizte:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló

Nagyecsed Város Önkormányzatának. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló Nagyecsed Város Önkormányzatának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE FELJEGYZÉSEK 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja Cigánd Város (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) dokumentációs rendszerének szabályozása annak érdekében, hogy megfelelő, a szolgáltatás folyamatát szabályozó

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 205. december 5. 205. 25. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 8/205. (XII. 0.) elnöki utasítás az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról 664 664 Az alkotmánybíróság

Részletesebben

Ügyvitel és irodatechnika

Ügyvitel és irodatechnika Ügyvitel és irodatechnika Fogalmak Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének keltét. Iktatás: az iratnyilvántartás alapvető része,

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen)

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen) ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: IRM-tel: IRM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. DR. TÚRÓS ANDRÁS

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Iratkezelési Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Iratkezelési Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Iratkezelési Szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék 1. Általános szabályok...

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásait figyelembe véve a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata iratkezelési rendjét a 2010. május

Részletesebben

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Tel.:+36-20/801-50-18 E-mail:alapszolg@freemail.hu Ügyviteli-iratkezelési szabályzat A Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat hatályos: 2010. január 1-tıl. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Társulási Iroda (továbbiakban: Iroda) iratkezelési szabályzatát a többször módosított a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Polgármesteri Hivatal iratkezelési

Részletesebben

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2014. (XII.1.) számú

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012.

Részletesebben

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet Ügyintézésének, iratkezelésének szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet Ügyintézésének, iratkezelésének szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet Ügyintézésének, iratkezelésének szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 1 Készült a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012.

Részletesebben

Tura Város Polgármesteri Hivatalának

Tura Város Polgármesteri Hivatalának Tura Város Polgármesteri Hivatalának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva 16/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 I. ÜGYVITEL RENDJE 1. Az ügykör és az ügyvitel fogalma Az ügykör a

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tartalom 1. Értelmező rendelkezések... 3 Általános rendelkezések... 5 2. A Szabályzat hatálya... 5 3. Az iratok rendszerezése... 5 Iratkezelés... 6 4. Az iratkezelés szervezete... 6 5. Az iratkezelés felügyelete,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

12/2013. számú IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz.

12/2013. számú IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz. 12/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Hatályos: 2014 SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített

Részletesebben

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal. Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal. Egyedi Iratkezelési Szabályzata Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 20140208.tól. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az iratkezelési szabályzat hatálya 4 Az iratkezelés szabályozása

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 1. napjától 1 A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Jóváhagyta: Név Dátum Aláírás I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden, a Miskolci Magister

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: január 1. Dr. Molnár György jegyző

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: január 1. Dr. Molnár György jegyző A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.évi LXVI. Törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat [Ide írhat] 5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. AZ IRATKEZELÉS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI... 1 3. A KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK... 2 4. AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZMSZ 3. sz. melléklete 2013 ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium ( Szentlőrinci Általános

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi özös Önkormányzati Hivatal Dunaszeg, Dunaszentpál és unsziget özség Önkormányzata IRATEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: észítette: Megoldás 2006. ft. 9082 Nyúl, Árpád

Részletesebben

SZMSZ I. KÖTETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND. I.8. Iratkezelési Szabályzat. Iratkezelési szabályzat és irattári rend

SZMSZ I. KÖTETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND. I.8. Iratkezelési Szabályzat. Iratkezelési szabályzat és irattári rend Iratkezelési szabályzat és irattári rend SZMSZ I. KÖTETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND I.8. Iratkezelési Szabályzat Az Egyetemi Tanács 2001. május 24-i ülésén 8/7/2000/01. számú határozatával elfogadta az

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 7. számú melléklet A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 2014. május 14. 1 Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. Az

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nak 7. számú függeléke 1 POLGÁRMESTERI HIVATAL IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Csongrád Megyei Levéltár 2009. december 7-én; - Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

IRATKEZELÉSI, IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI, IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI, IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat 4.számú melléklet Iratkezelési szabályzat A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján az Intézmény iratkezelési szabályzatát

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 3. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS IRATTÁRI TERV

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS IRATTÁRI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS IRATTÁRI TERV (az SZMSZ 27. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. március 17-én, hatályba lép: április 1-jén Utolsó módosítás: 2014. december 18.,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2011. (I. 7.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelési

Részletesebben

Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata Fejléc ikt. szám:.. Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. -ának

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2009. Ellenőrzés száma: 3/2009. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az ügyiratkezelés szervezete,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 Az iratkezelés

Részletesebben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal A szabályzat az OTH szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. A szabályzatban szereplő információt csak az ÁNTSZ működtetéséhez lehet felhasználni. Oldal: 2/38 MÓDOSÍTÁSOK

Részletesebben

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat Iratkezelési szabályzat A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

Selejtezés és levéltári iratátadás

Selejtezés és levéltári iratátadás Selejtezés és levéltári iratátadás Nagy Szabolcs Selejtezés-levéltári iratátadás A két fogalom a gyakorlatban egymással szorosan összefügg! Céljuk: Az irattár tehermentesítése, s ezáltal hozzájárulás a

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 0 1 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabályzat a Kossuth Lajos Gimnázium iratkezelésének rendjét határozza meg. A külön törvény szerint minősített

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társulási Iroda SZMSZ 2 sz. függeléke Nyt. szám: 40/2007. Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulási Irodája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. november 1-jétől IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 21. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 793/2015/01.05. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. 2014. szeptember 25.

A DEBRECENI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. 2014. szeptember 25. A DEBRECENI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér... 3 2. A szabályzat célja és hatálya, kapcsolódó rendelkezések... 3 3. Értelmező rendelkezések (e

Részletesebben

Minősítés és Technológia

Minősítés és Technológia IQDoc Megoldás a nagyvállalati iratkezelés problémáira Wéber Zoltán és Sudár Gábor Miért az IQDoc rendszer? Minősítés és Technológia Minősített iratkezelő rendszer (VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iktatószám:.../2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 Iratkezelési Szabályzat Készült:

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának rektora a Főiskola Szervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Általános Iskola. irattárazási szabályzat. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032473. Önkormányzata

Általános Iskola. irattárazási szabályzat. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032473. Önkormányzata 5. számú melléklet Intézmény neve: Szabályzat típusa: Gróf Széchenyi István Általános Iskola Ügyviteli, iratkezelési és irattárazási szabályzat Intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom Thököly u. 37.

Részletesebben