Környezettudatos Technológiai Innovációs Klaszter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezettudatos Technológiai Innovációs Klaszter"

Átírás

1 Környezettudatos Technológiai Innovációs Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzat Dátum Verzió Leírás Szerző Szervezeti és működési szabályzat Ferencz Zoltán Szervezeti és működési szabályzat Ferencz Zoltán

2 A Szervezeti és Működési Szabályzat fogalma, célja A Környezettudatos Technológiai Innovációs Klaszter (továbbiakban: KTIK) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) meghatározza a klaszter szervezeti felépítését, a Klaszter Menedzsment Szervezet (KMSZ) működésének rendjét, valamint a belső- és külső kommunikáció módját. A KTIK Szervezeti és Működési Szabályzatának célja, hogy szabályozza a klaszter Alapító Okiratában, valamint a hosszú távú stratégiai tervében rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását, az operatív működést. A szabályzat hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (titoktartási kötelezettség, szellemi tulajdonjog és iratkezelési szabályzat) betartása kötelező érvényű a KTIK minden tagszervezetének, valamint a KTI Közhasznú Nonprofit Kft. minden munkatársa számára. Az SZMSZ-t a KTIK Irányító Bizottságának (KIB) Elnöke előterjesztése után a Közgyűlés fogadja el. A szabályzat az Elnök jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. A Klaszter jogállása A KTIK-t az alapítók november 30-án elfogadott Alapító Okirat aláírásával hozták létre vállalati- és intézményközi együttműködési szándékkal. A KTIK nem jogi személy, minden alapító és csatlakozó együttműködő tagja önállóan saját nevében tett együttműködési vállalása alapján és tartalommal vesz részt a KTIK tevékenységében. A KTIK az Alapító Okirat aláírásával jött létre és az elsődleges alapítók szándéka szerint az alapítás időbeli hatálya határozatlan időre szól. A létrehozott együttműködés, klaszter nem más, mint független vállalatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szereplők, és non-profit (oktatási, kutató) intézmények (a továbbiakban Tagok) halmaza, amelyek hasonló tudásbázisra és infrastruktúrára támaszkodnak, valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani. A klaszter tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy piaci jelenlétük erősítésére működésüket koordinálják, erőforrásaik közös használatára törekszenek a kölcsönös előnyök érdekében, fenntartva, hogy saját tevékenységéért ki-ki önállóan felel, és jelen megállapodás az aláíró felek önálló piaci tevékenységét semmiben nem korlátozza. A klaszter működéséből eredő kockázatot a mindenkori megbízott KMSZ viseli. 2.

3 A KTIK céljai, tevékenységi köre Küldetés Innovatív, környezettudatos technológiai eljárások, termékek, szolgáltatások kifejlesztésére, piacra jutására és a fogyasztói tudatformálás érdekében, hálózati együttműködés kialakítása a vállalkozói, intézményi szakmai és civil szervezetek körében. Célok Tagok környezettudatos innovációs (környezetet kevésbé terhelő termékek, szolgáltatások kidolgozása) tevékenységének támogatása. A tagok együttműködésén alapuló, új projektek generálása, melyek jelentős előnyöket biztosítanak résztvevők számára. Olyan iparág specifikus megoldások és azok piacra vitelének kidolgozása, amelyre önállóan egyik terület képviselője sem lenne képes. Környezettudatos, technológiák piacra jutásának, elterjedésének támogatása. Klaszter keretein belül olyan szolgáltatás-portfólió kialakítása, melyben a tagok többsége bevonható, így új piaci lehetőségek nyílnak meg számukra. Klaszter-szintű szolgáltatás-portfólió kialakítás a cégek egyedi, vagy közösen nyújtott szolgáltatásainak beépítésével, illetve új, innovatív termékek létrehozása közös fejlesztések keretében. További cél a klaszter-szintű piaci jelenlét biztosítása, a klaszter-termékek értékesítése. Tevékenységek Külső és belső kommunikáció tervezése, szervezése, fejlesztése, elemzése. Munkacsoportok létrehozása, munkaértekezletek, meetingek szervezése. Benchmarking klub működtetése. Pályázatfigyelés pályázatírás, projektmenedzsment feladatok ellátása. Piaci adatok, elemzések, begyűjtése, feldolgozása. Tanulmányok, elemzések készítése. Üzletviteli, jogi tanácsadás. 3.

4 A KTIK tagsága A KTIK alapvetően a Nyugat-dunántúl területén működő (bejegyzett, telephellyel rendelkező, vagy tevékenységet folytató) technológiai ágazatban működő vállalkozások gazdasági, piaci és egyéb területre, tevékenységre kiterjedő együttműködésének ad keretet. Az együttműködés az önkéntesség és a kölcsönös üzleti, szervezeti és tulajdonosi előnyökön alapul. Az együttműködésbe bekapcsolódhatnak a Nyugat-dunántúli Régió területén kívül működő vállalkozások, egyéb intézmények és szervezetek jogi formájuktól és tevékenységi körüktől függetlenül, amennyiben azok a Klaszter által kitűzött és felvállalt célokat elfogadják, illetve magukévá teszik. Valamennyi tag jogosult, de nem köteles a saját kivitelezésben vállalt munkáit, illetve azok részfeladatait a tagok felé felajánlani, tudomására jutott feladatokról a KIB-t, vagy a KTI-t (ezen keresztül a tagságot ) értesíteni. Tagok kötelezettsége A tagok kötelesek a KMSZ részére, a pályázatok elkészítéséhez szükséges gazdálkodási adatok megadására. A tagok önkéntesen vállalhatnak klaszteren belül feladatokat, illetve részt vehetnek klaszter projektjeiben, az ezekben vállalt kötelezettségeiket külön megállapodásban kell rögzíteni. A KTIK tagság formái: Alapító tagok (az Alapító Okirat szerint) Csatlakozó tagok Pártoló tagok Általános csatlakozási jogok és kötelezettségek Az alapító tagok által létrehozott KTIK-hoz szabadon csatlakozhatnak újabb vállalkozások. Csatlakozás feltételeit a szmsz részletesen tartalmazza. 4.

5 A klaszter fejlődése érdekében szívesen fogadjuk pártoló tagok csatlakozását, akik termékeiket, szolgáltatásaikat kedvezményes formában kínálják, ezzel segítve a szakmai fejlődést és a költség hatékony működést. A KTIK-hoz való csatlakozással a tagi státusz megszerzésének feltételei Alapfeltétel a Klaszter Alapító Okiratában, illetve SZMSZ-ben megfogalmazott szabályok elfogadása és betartása. Ezt a tényt az SZMSZ mellékletét képező Nyilatkozatban, a belépő szervezet aláírásával igazolja. A csatlakozáshoz bármely 3 tag vagy a KMSZ ajánlása, valamint az Irányító Bizottság jóváhagyása szükséges. A belépni szándékozó jelölt a csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezi azon szándékát, hogy a Klaszter fő célkitűzéseit elfogadja és a közösséggel együtt kíván működni. A csatlakozó tag adatszolgáltatási kötelezettséget vállal a KMSZ felé. A csatlakozó tag titoktartási kötelezettséget vállal a klaszteren belüli közös projektekben való részvétel esetén az SZMSZ Titoktartási Nyilatkozat formanyomtatvány alapján. Új tag felvételéről visszaigazoló értesítést a KMSZ ad ki. Pártoló tagság feltételei Alapfeltétel a Klaszter Alapító Okiratában megfogalmazott célok elfogadása, amit egy Nyilatkozatban, a belépő szervezet aláírásával igazol. A pártoló tagság elfogadásához valamely tag vagy a KMSZ ajánlása, valamint az Irányító Bizottság jóváhagyása szükséges. A pártoló tag kedvezményes termék/szolgáltatás ajánlását a KMSZ nyilatkozata alapján a Klaszter igénybe kívánja venni a szakmai fejlődés és a költség hatékony működés érdekében. A pártoló tag titoktartási kötelezettséget vállal a klaszteren belüli közös projektekben való részvétel esetén az SZMSZ Titoktartási Nyilatkozat formanyomtatvány alapján. Új pártoló tag felvételéről visszaigazoló értesítést a KMSZ ad ki. 5.

6 Tagsági és regisztrációs díj Az újonnan csatlakozó tagok belépéskor egyszeri, un. regisztrációs díj megfizetése után válhatnak a klaszter tagjává, aminek összege: Ft. Regisztrációs díjat a KMSZ részére, számla ellenében, a kiállítástól számított 30 napon belül, egy összegben kell megfizetni. Az alapító és a csatlakozó tagok a klaszter menedzsment teendők finanszírozására, valamint a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására, számla ellenében, átutalással Ft+ÁFA havi tagdíjat fizetnek a KMSZ részére. A tagdíjat havi, féléves és éves ütemezéssel fizethetik meg. Intézmények esetén eseti elbírálás alapján az intézmény tagdíj-kedvezményben részesülhet. Pártoló tagok számára nincs regisztrációs és tagsági díj. A tagok befizetéseinek nyilvántartását KMSZ vezeti, felhasználása az éves üzleti tervben kerül rögzítésre. Klaszter tagság megszűnése A tagok saját döntésük szerint tagságukat bármikor a KMSZ részére küldött kilépő szándéklevéllel megszüntethetik. Legalább két tag egybehangzó javaslata esetén a tagság 75%-os többséggel kizárhat tagot. A kizárás oka a társaság alapító okiratában előírt kötelezettségek, az SZMSZ-ben foglaltak megsértése lehet. Tagdíj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, ha a határidő 3 hónappal lejárt és az KMSZ nem adott halasztást. A tagság megszűnéséről visszaigazoló értesítést a KMSZ ad ki. 6.

7 A KTIK szervezeti felépítése A szervezeti egységek kapcsolattartási rendje A KIB, a KMSZ és a tagok közti kapcsolattartás rendjét a KMSZ éves üzleti tervében kell rögzíteni. A KMSZ a KIB számára szükség szerint, de legalább negyedévente köteles beszámolni (Beszámoló értekezlet). A KIB a tagságnak évente legalább egy alkalommal, a Taggyűlésen beszámol a tevékenységekről, értékeli a KMSZ és a KIB munkáját. A napi kapcsolattartás formája a KIB, a KMSZ és a tagság között az és a telefon. Szükség szerint bármely szervezet munkatársai, illetve a klaszter tagok kezdeményezhetnek személyes találkozókat, munkamegbeszéléseket. 7.

8 Klaszter Irányító Bizottság A KTIK legfelsőbb stratégiai irányító testülete a Klaszter tagok által kijelölt Klaszter Irányító Bizottság (rövidítve KIB). A bizottság tagjai a Klaszter tagjai által választott 3 fős testület. Tisztségviselőinek mandátuma 3 év időtartamra terjed, mely a tagság szavazata alapján meghosszabbítható. A Klaszter Irányító Bizottság hatásköre A KTIK fő működési, stratégiai céljainak kijelölése, Javaslat a KTIK Alapító Okirat (csatlakozási nyilatkozat) módosítására, kiegészítésére, Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításáról és elfogadásáról, (a Klaszter Közgyűlés döntése alapján) Döntés más szakirányú klaszterekkel kapcsolatos együttműködésről, (a Klaszter Közgyűlés döntése alapján) Döntés a Klaszter megszüntetéséről, vagy jogi formába történő átalakulásáról, (a Klaszter Közgyűlés döntése alapján) Döntés a tagfelvételről Döntés kizárásról (a Klaszter Közgyűlés döntése alapján) A KIB összehívását bármely Klaszter, vagy KIB tag, valamint a KMSZ kezdeményezheti. A kezdeményezéstől számított egy héten belül a KIB Elnöke a KMSZ-el együttműködve intézkedik az ülés összehívásáról. A KIB akkor határozatképes, ha a tagok minimum 2/3 megjelent az ülésen. Amennyiben az ülés határozatképtelen 1 héten belül a tagok írásos állásfoglalása alapján és szavazás keretében foglalnak állást. 8.

9 A KIB Elnöke Az elnök jogosult a KTIK képviseletében eljárni. Az Elnök feladatkörébe tartoznak az Irányító Bizottság és a KMSZ feladatainak kiosztása, azok elvégzésének koordinálása, ellenőrzése. Az Elnök jogosult a képviseleti jogköréből fakadó feladatokat és jogokat az Irányító Bizottság tagjára átruházni. Az átruházás az új elnök megbízásával egy időben megerősítést igényel, egyébként a jogosítványok az Elnökre szállnak vissza. Saját belső ügyrendje alapján a KIB tagjai között szakterületi munkamegosztást alakít ki. Klaszter Menedzsment Szervezet A KMSZ a KTIK operatív feladatait lebonyolító önálló jogi személyiségű nonprofit szervezet. A klaszter menedzsment szervezet feladatait a KIB megbízásával 2011 január 1-től határozatlan ideig az KTI Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. A Klaszter Menedzsment Szervezet általános bemutatása Az KTI Közhasznú Nonprofit Kft 2010-ban jött létre, működési formáját tekintve közhasznú nonprofit Kft. A társaság rövid neve: KTI Közhasznú Nonprofit Kft Tulajdonosi körét a Nyugat-dunántúli Régióban működő KKV-k alkotják. A társaság székhelye: Szombathely, Hollán E. u. 13. A társaság központi ügyintézésének helye: Szombathely, Hollán E. u. 13. A társaság működésének időtartama: határozatlan A társaság adószáma: A társaság ügyvezetőjének kinevezéséről, illetve visszavonásáról a tulajdonosok döntenek. Az ügyvezető jogosult a cég képviseletére, önálló aláírási joggal rendelkezik. A társaság bankszámlája felett egy személyben rendelkezik és az utalványozási jogkör is a hatáskörébe tartozik. 9.

10 A társaság által használt bélyegzők: A bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: Klaszter Menedzsment Szervezet munkatársai A gazdasági-, pénzügyi- és adózási tanácsadást, valamint a könyvelést a társaság számára alvállalkozói szerződés alapján külső tanácsadó cég végzi. A társaság fő tevékenysége: 9499 M.n.s. (egyéb közösségi társadalmi tevékenység). Üzletszerű gazdasági tevékenységet a társaság csak kiegészítő jelleggel folytat. Az ebből származó nyereség a gazdasági társaság infrastruktúráját gyarapítja, illetve folyamatos működésének a finanszírozását szolgálja. Küldetés A KTI Közhasznú Nonprofit Kft küldetése, megbízói részére magas színvonalú, átlátható, teljes körű innovációs szolgáltatásokat nyújtson, és ezzel hozzájárul a versenyképesség és a foglalkoztatás növeléséhez. Stratégiai célok Hálózati fejlesztés legfontosabb prioritásai: klaszter céljainak, a projektek megvalósítását segítő hálózati felépítés elérése, optimális létszám és szektorális- illetve tevékenységi kör szerinti tagozódás. Hatékony pályázati rendszer kialakítása, klaszter és a tagok céljainak leginkább megfelelő pályázati lehetőségek szűrése, pályázatok elkészítéséhez szakmai- pénzügyi anyagok készítése, lebonyolításához. Külső és belső kommunikációs rendszer kialakítása. Minőségi működtetés feltétel-rendszerének biztosítása Projekt generálás Üzleti tanácsadás Partnerközvetítés Rendezvényszervezés HR fejlesztés Fenti szolgáltatások értéktöbbletét az adja, hogy ügyfelek, partnerek és megrendelők igényeire közvetlenül reagál, azokat direkt módon szolgálja. A szolgáltatások kiterjednek az igényfelmérés, feladat azonosítástól kezdődően, a kompetenciaazonosítás és kezelésen keresztül egészen az utógondozásig. 10.

11 A költségek optimalizálására tevékenységet kis létszámú alkalmazotti kör végzi, az elnyert feladatok szerinti széleskörű szakértői hálózat igénybevételével. A KTI Közhasznú Nonprofit Kft szolgáltatásainak bővítésére a hazai és EU-s támogatási rendszerben elnyerhető pályázati lehetőségek adhatnak alapot. A Klaszter Menedzsment Szervezet jogosult (a KIB jóváhagyásával) a KTIK támogató szerepvállalásával pályázati anyagok elkészítésére és a pályázatok benyújtására a KTIK nevében. A Klaszter Menedzsment Szervezet a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, és a Klaszter által képviselt stratégia figyelembe vételével végzi tevékenységét, gyakorolja mindazon jogokat, ellátja mindazon feladatokat, melyek a hatáskörébe tartoznak. A Klaszter Menedzsment Szervezet hatásköre Kidolgozza a klaszter regionális együttműködési politikáját. Összehangolja a közösségi együttműködéshez rendelkezésre álló források felhasználási céljait. Szükség szerint állást foglal a klaszter támogatásával készítendő tagi pályázatok ajánlásairól. Visszaigazolja az új tagok belépését és regisztrálja a kilépéseket, illetve általános érvényűen kezeli az együttműködő tagok adatbázisát és a KTIK dokumentumainak archívumát. Kialakítja és karbantartja a tagok elektronikus kapcsolattartásának módját és technikai hátterét. Hatáskörébe tartozik a tagok tagsági viszonyának igazolása, valamint a tagdíjak beszedése és nyilvántartása. Az Elnök jóváhagyásával jogosult nyilatkozni a KTIK nevében rendezvényeken és szakmai fórumokon is. A KMSZ konkrét, KTIK nevében megvalósuló szakmai projektek irányítására is kaphat eseti megbízást a KIB jóváhagyásával. Állandó feladata a KIB ülései közötti operatív tevékenységek szervezése, lebonyolítása, valamint a klaszter működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése. Az adminisztrációhoz kapcsolódó iratkezelést az SZMSZ Iratkezelési Szabályzata szerint végzi. Előkészíti az KIB üléseit és a taggyűléseket. Gondoskodik a KTIK honlapjának frissítéséről, karbantartásáról. Elkészíti az éves beszámolót és a következő évi üzleti tervet, azokat jóváhagyásra a KIB elé terjeszti minden év december 31-ig. 11.

12 Közgyűlés A klaszter legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésre minden tag egy szavati jogal rendelkező képviselőt delegálhat. A tagok képviselőinek joga és kötelessége az közgyűlés munkájában való részvétel, a Közgyűlésen véleményt nyilváníthatnak, minden szavazásra bocsátott kérdésben szavazhatnak. A tagok képviselői szavazatukat csak személyesen adhatják le. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, akkor 20 napon belül ismét össze kell hívni. A megismételt közgyűlés akkor is határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50 %-a + 1 fő nincs jelen. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, de a tagok 1/3-ának kérésére 30 napon belül bármikor összehívható. Az ülések előkészítése a Klaszter Menedzsment Szervezet feladata. A Közgyűlés témája a klasztert érintő feladatok, lehetőségek megvitatása, valamint a Klaszter Menedzsment Szervezet, illetve a tagok projekt menedzsereinek beszámolója az érvényben lévő projektekről. A napirendi pontokat a KIB javaslata alapján a Közgyűlés határozza meg. A Közgyűlés az esetleges vitás kérdésekben konszenzusra törekszik, ha ez nem lehetséges, szavazással dönt, egyszerű többség alapján. A Közgyűlés állandó meghívottjai az Irányító Bizottság és a Klaszter Menedzsment Szervezet tagjai. Az Irányító Bizottság Elnöke a Közgyűlés levezető elnöke is egyben. A meghívók és a napirendekhez tartozó dokumentumok kiküldése a Klaszter Menedzsment Szervezet feladata. A Közgyűlésre szóló meghívók elküldése - a napirendi javaslattal, az előterjesztésekkel - és az ülések napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. A dokumentumok kiküldése elektronikus formában ( ) is történhet. Beszámoló Értekezlet A KMSZ szükség szerint, a KIB Elnökének kezdeményezésére, de minimum negyedévente köteles a KTIK-val kapcsolatos gazdasági- és pénzügyi tevékenységéről beszámolni. Értékeli a KIB által elfogadott üzleti terv időarányos megvalósítását, szükség szerint javaslatot tesz az üzleti terv módosítására. Indokolt esetben a KIB hozzájárul az üzleti terv változtatásához. 12.

13 KTIK külső kommunikációja KIB Elnöke, illetve felhatalmazása esetén a KIB tagok és a KMSZ munkatársai jogosultak a KTIK külső kommunikációjának, PR tevékenységének szervezésére és partnerkapcsolatainak fenntartására, bővítésére. Felépítés, tagozódás A klaszter tagok szakmai tagozódás szerint szekciókat alakíthatnak, itt megjelenítve, illetve érvényesítve szakmai sajátosságaikból adódó speciális érdekeiket, szakma specifikus együttműködési elképzeléseiket. Kooperáció lehetséges tartalmi- lehetőségei Az egyes cégekben létező termékeket, szolgáltatásokat kölcsönösen (gyakorlatilag egymás viszonteladóiként) kínálják. Szerződéses feladataik teljesítése során egymás erőforrásait kiemelten igénybe veszik. Napi működésük során a megosztott erőforrás használatra törekszenek, amire néhány (lehetséges) példa: megosztott eszközhasználatra (pl. projektor, szoftver licence (a törvényes kereteken belül) összehangolt és megosztott irodahasználat, pl. közös bemutatóterem, közös, pesti iroda (tárgyaló, bemutató terem, oktató terem, ), közös külföldi iroda, tárgyaló, bemutató terem adminisztratív munkaerők esetleges megosztott használata (asszisztencia, kiemelten a klaszter közvetlen adminisztrációja) kereskedelmi információk összehangolt felhasználása (esetenként meghatározott konkrét ügyletek kapcsán) marketing tevékenység összehangolása (esetleg szigorúan szabályozott feltételrendszer teljesítésével- közös védjegy használat) pályázati tevékenység szinkronizálása (pályázat figyelés, közös pályázatok) szakmai kompetenciáik, illetve gazdasági erejük eseti például konzorciális formában történőegyesítése az összehangolt piaci megjelenés során 13.

14 közös finanszírozású, és közös hasznosítású projektek indítása bizonyos tevékenységekre közös (megosztott) infrastruktúra használata (pl. közös web portál, helpdesk, elektronikus irodai szolgáltatások, ) közös IT biztonsági megoldások kialakítása Kapacitás igény esetén egymás erőforrásait kiemelten igénybe veszik (pl. egymás rendelkezésére bocsátott kompetencia mátrixok alapján) Kapacitás felesleg esetén egymásnak kölcsönös alapon, barter jelleggel- a legkedvezőbb áron erőforrást, szolgáltatást biztosítanak Egymás működését a törvényes kereteken belül- a kölcsönös előnyök mentén minden szinten segítik A klaszteren belüli kommunikáció a később kialakítandó klaszter portálon keresztül történik A klasztertagok (vagy klaszteren belüli szakmai csoportok) közös védjeggyel azonosíthatják magukat. A védjegy használati jog megadása, vagy visszavonása az Irányító Bizottság feladata és kompetenciája. Gazdasági, pénzügyi alapelvek Klaszter tagok közti vállalkozói együttműködések A klaszter az alapítók és a csatlakozók együttműködésében rejlő üzleti előnyökre épül. A finanszírozási elvek is ennek tükrében kerülnek kialakításra. A vállalkozási és intézményi formában működő Klaszter tagok egyedi, vagy keretszerződésben rögzített tartalmi és pénzügyi feltételek mellett lépnek üzleti kapcsolatba egymással. A közösség egésze számára felajánlott üzleti szolgáltatás, vagy egyéb együttműködés lehet térítéses vagy térítésmentes is, de erről a szolgáltatást felajánló dönt és arról a tagokat írásban értesíti. Klaszter tagok és a Klaszter Menedzsment Szervezet közti vállalkozói együttműködések A Klaszter működéséhez kapcsolódó alábbi feladatok finanszírozását célszerű elsődlegesen közösségi célnak tekinteni és a Klaszter Menedzsment Szervezet hatáskörébe helyezni: 14.

15 általános menedzsment szolgáltatások, a Klaszter versenystratégiájának kidolgozása és a megvalósítás támogatása, Klaszter fejlesztés akár a régió határain túl is közös marketing és értékesítési tevékenység bel- és külföldi koordinációja (piacelemzés, kiállítások, konferenciák szervezése) K+F+I tevékenységek koordinálása, együttműködések ösztönzése, projektgenerálás, a szakmai szövetségek, kamarák, civil szervezetek támogató szolgáltatásainak közvetítése, HR fejlesztés, regionális szakmai fórumok és szakirányú képzés, oktatás, ismertető anyagok és PR tevékenység, kiemelten közös web site (majd portál), a Klaszter tagjai számára pénzügyi, gazdasági tanácsadás és pályázat előkészítési tanácsadási tevékenység kialakítása. angol nyelvi szolgáltatás (fordítás, tolmácsolás, személyre szabott oktatás) egyéb menedzsment szolgáltatások (szabadidő-, sport- és kulturális rendezvények szervezése) Tervezett nonprofit szolgáltatások kiterjednek a klaszteren belüli igényfelmérésre, feladat meghatározásra, kompetenciaazonosításra és az utógondozásra. Ezzel kívánjuk biztosítani azt az értéktöbbletet, hogy szolgáltatásaink partnereink és megrendelőink igényeire közvetlenül reagál, azokat direkt módon szolgálja. A KMSZ ár-kalkulációja a klaszter tagok számára minden esetben nonprofit jellegű, eseti elbírálás szerint kerül kialakításra az KMSZ ügyvezetőjének jóváhagyásával. Az eseti finanszírozás módját egyedi szerződésben rögzíteni kell. A KMSZ szolgáltatásai piaci áron a nem klasztertag vállalkozások számára is elérhető. Titoktartási kötelezettségek A KMSZ, a KIB és a klaszter tagszervezeteinek munkatársai általános kötelezettséget vállalnak a klaszter tevékenységével összefüggő együttműködések során tudomásukra jutó adatok és információk bizalmas kezelésére. A klaszter tevékenységével összefüggő projektekkel kapcsolatos írásban vagy egyéb módon rögzített dokumentumok, adatok és információk bizalmas jellegűek. 15.

16 Amennyiben a tagok érdekében közös vagy egyéni ügyekben eljár a menedzsment-szervezet, abban az esetben is az adott szervezetek adataira vonatkozóan a bizalmas információk tagok közötti, vagy külső harmadik fél számára való átadásához, nyilvánosságra hozatalához is, minden esetben az érintettek előzetes hozzájárulását kell kérnie. Konkrét együttműködések esetén az SZMSZ függelékét képző Titoktartási megállapodás minta kitöltésével és aláírásával ezt az általános kötelezettségvállalást az érintett felek megerősítik. Szellemi tulajdon védelme A klaszter tagok és a KMSZ együttesen megállapodnak, hogy egymástól szerzett tudásukat harmadik fél előtt csak erre vonatkozó külön megállapodás mellett alkalmazhatják. A klaszter-tevékenység innovációs szakaszában az adott termék/szolgáltatás létrejötte érdekében a klasztertagok minden nemű tudása szabadon fölhasználható, melyet a jogtulajdonodok rendelkezésre bocsátanak. De ezt a későbbi jogviták elkerülése érdekében az SZMSZ mellékletét képező Szellemi tulajdon védelme (minta) dokumentum kitöltésével a közreműködők szabályozzák. A klaszter működésének eredményeképp létrejövő és a tagok megállapodása alapján a klaszter (KTIK) tulajdonába kerülő szellemi tőke, a felhalmozott immateriális javak, szabadalmak, kiadói jogok és egyéb jogosultságok, védjegyek, tudás és tapasztalat (know-how) stb. összességére vonatkozóan a projektben résztvevőknek azonos használati joga van. 16.

17 Záró rendelkezések Jelen dokumentum a november 30-án elfogadott, és 2011 február 28-án módosított Szervezeti és Működési Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt változata. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a KIB Elnökének előterjesztése alapján a február 28- án megtartott Taggyűlésen a tagság jóváhagyásával elfogadta. Az SZMSZ március 1-től hatályos. A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell küldeni a Klaszter tagjainak és a Klaszter Irányító Bizottság tagjainak, felelős a Klaszter Menedzsment Szervezet A Klaszter Menedzsment Szervezet gondoskodik arról, hogy e szabályzatot a KTIK tagjai megismerhessék. Ezért a Szabályzatot a Klaszter Menedzsment Szervezet irodájában az érdekeltek számára hozzáférhetővé teszi. Szombathely február

18 Alapítói névsor Dekomark Kft. Enterior Design Kkt. ETMC Építőipari és Kereskedelmi Kft. Gravitáció Kft Greentech Innováció Zrt. Györki és Társa Kft. Hores Invest Kft. HEZ 2008 Kft. Kalkulus 2004 Kft. Kapuvári Ipari Park Kft. Molnár Lajos Mészáros György Néfa Bt NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 18.

19 Pannon Trade Bróker Kft. Savaria Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium S & M Kft. Savaria Takarékszövetkezet Szalai Építész Iroda Kft. Tank -Ol Kft. Vörös Szerviz Kft. BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 19.

20 Titoktartási megállapodás minta (melléklet) Titoktartási megállapodás amely létrejött. Klasztertag(ok) (magánszemély vagy szervezet), valamint a Klaszter Menedzsment Szervezet továbbiakban együttesen felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: A szerződés hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki a klaszter és a klasztert alkotó tagszervezetek bármelyikéről információt birtokolhat Amennyiben a tagok érdekében közös vagy egyéni ügyekben eljár a menedzsment-szervezet, abban az esetben is az adott szervezetek adataira vonatkozóan a bizalmas információk tagok közötti, vagy külső harmadik fél számára való átadásához, nyilvánosságra hozatalához is, minden esetben az érintettek előzetes hozzájárulását kell kérnie. A klaszter tevékenységével összefüggő projektekkel kapcsolatos írásban vagy egyéb módon rögzített dokumentumok, adatok és információk bizalmas jellegűek. (A továbbiakban Bizalmas Információ) A Felek megállapodnak abban, hogy a Bizalmas Információkat teljes titoktartással kezelik, illetve nem bocsátják szóban vagy írásban harmadik fél rendelkezésére az adott tag tudta és hozzájárulása nélkül. A Felek az egymásnak kiszolgáltatott Bizalmas Információkhoz fűződő jogaik és érdekeik biztosítására az alábbi megállapodást kötik: Az információt nyújtó fél fenntartja összes, Bizalmas Információhoz fűződő jogát. Felek megegyeznek, hogy kifejezetten erre vonatkozó írásbeli engedély hiányában semmilyen információ nem hozható harmadik (természetes vagy jogi) személy tudomására. Az információt kapó fél a Bizalmas Információt titkosan kezeli, és szervezetén belül is csak azok számára teszi hozzáférhetővé, akiknek a klaszter működésével kapcsolatos tevékenységéhez van szüksége tagot, tagokat érintő információkra. Az információt nyújtó fél tulajdonában marad továbbra is minden általa szolgáltatott írásos anyag. A Felek megállapodnak, hogy az információt kapó fél köteles a megbízási szerződésben foglaltak teljesítését, vagy a jogviszony bármely okból történő megszűnését követően minden eredeti példányt és esetleges másolatot visszajuttatni az információt nyújtó fél számára, amennyiben az ilyen igénnyel lép fel. A szerződő Felek felelősséggel tartoznak mindazon érdekkörükbe tartozó jogi- és magánszemélyek magatartásáért, akiknek a Bizalmas Információt kiszolgáltatták, valamint akik tevékenységéért jogszabályi előírás, megállapodás vagy bármely más kötelezettségvállalás alapján felelnek. 20.

21 Egyik fél sem hivatkozhat az üzleti titokhoz fűződő jogainak és ezzel együtt a jelen Titoktartási Megállapodásban foglaltak megsértésére a másik féllel szemben olyan információ felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala miatt, amely előzetesen már széleskörűen nyilvánosságra került, más módon és forrásból, de kizárólag jogszerűen már hozzáférhetővé vált bármely harmadik személy számára. A titoktartási kötelezettségek megszegésével a másik félnek okozott összes vagyoni és nem vagyoni károkért a szerződésszegő fél közvetlenül felel. Jelen Titoktartási Megállapodás bármely pontjának a megsértése nem mentesít ezen kitételek további alkalmazása alól. A titoktartási kötelezettség a Feleket valamint az érdekkörükbe tartozókat időkorlátozás nélkül terheli. Jelen Titoktartási Megállapodás rendelkezései kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosíthatók. Jelen Titoktartási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Alulírott Felek ezen Titoktartási Megállapodásukat mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írták alá. Dátum: 21.

22 Szellemi tulajdon védelme minta (melléklet) Szellemi tulajdon védelméről szóló megállapodás amely létrejött minden klasztertag (magánszemély vagy szervezet), másrészről a klasztermenedzsment szervezet továbbiakban együttesen felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: A szerződés hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki a klaszter és a klasztert alkotó tagszervezetek bármelyikével érdekviszonyban van (tulajdonos, alkalmazott, szerződéses partner, ügyfél). Jelen szabályozás a tagok korábban megszerzett szellemi tulajdonhoz fűződő jogaikat nem érinti. Jelen megállapodás keretszabályozás, a tagok egymástól szerzett tudásukat harmadik fél előtt erre vonatkozó külön megállapodás mellett alkalmazhatják. A klaszter-tevékenység innovációs szakaszában az adott termék/szolgáltatás létrejötte érdekében a klasztertagok minden nemű tudása szabadon fölhasználható, de ezt a későbbi jogviták elkerülése érdekében - az SzMSz rögzítettek szerint szabályozni kell. A klaszter működésének eredményeképp létrejövő és a tagok megállapodása alapján a klaszter tulajdonába kerülő szellemi tőke, a felhalmozott immateriális javak, szabadalmak, kiadói jogok és egyéb jogosultságok, védjegyek, tudás és tapasztalat (know-how) stb. összességére vonatkozóan, minden klasztertagnak azonos használati joga van. A klaszter megalakulását követően bejegyzésre kerülő szabadalmak és a szerzői jogi védelemmel rendelkező termékek megalkotásában részvevő klasztertagok kötelesek megállapodást kötni. Ennek kötelező alaki megfelelője, hogy a klaszter hivatalos dokumentációjában megjelenő bármely szolgáltatás, termék, tevékenység előállítása, ill. befejezése előtt az érintett tagok írásban rögzítik a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogaikat, és megállapodnak a további felhasználás módjáról. Jelen Szellemi tulajdon védelméről szóló megállapodás rendelkezései kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosíthatók. Jelen Szellemi tulajdon védelméről szóló megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Alulírott Felek ezen Szellemi tulajdon védelméről szóló megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írták alá. Dátum: 22.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER A L A P Í T Ó O K I R A TA 2008.10.27. 1 INFORMÁCIÓMENEDZSMENT INNOVÁCIÓS KLASZTER ALPÍTÓ OKIRATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szervezet neve, székhelye,

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar-Szlovén Tagozatának. Ügyrendje 92-550-515 / Fax: 92-550-525 ZMKIK. 8900. Zalaegerszeg, Petőfi S.u.24. e-mail: zmkik@zmkik.hu A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozatának Ügyrendje 2016. 1 A gazdasági kamarákról szóló

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ Alapító Okirat és Működési Szabályzat 1. A Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ adatai 1.1. Az Inkubátorház alapítása A Csomádi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

INNOVATÍV TURIZMUS KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A KLASZTER ALAPADATAI, JOGÁLLÁSA

INNOVATÍV TURIZMUS KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A KLASZTER ALAPADATAI, JOGÁLLÁSA INNOVATÍV TURIZMUS KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA mely elfogadásra került 2011. március 10.- én Szolnokon, a Szolnoki Főiskola Campus Főépületében az Innovatív Turizmus Klaszter alakuló Közgyűlésén,

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek.

Megbízott és Megbízó a Rendelet 9. szerint én egymással Közfeladatellátási Szerződést (továbbiakban Szerződés) kötöttek. M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a TOP-6.8.2-15-PC1-2016-00001 Pécs Paktum projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása tárgyában, utófinanszírozás keretében amely létrejött

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya Fórum Kisebbségkutató Intézet Alapszabálya Jogi Személyek Társulása A Polgári Törvénykönyv 20f 20j paragrafusa alapján 1. cikkely A Társulás neve és jogi formája A Társulás neve: Fórum Kisebbségkutató

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Mely létrejött Széchenyi István Egyetem cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás adószám: 15308902-2-08 statisztikai

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke Ikt. sz.: 01/59494/2016 Tárgy: Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottság tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben