Részletes tematika tananyagtartalmak. Elméleti tananyagrész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes tematika tananyagtartalmak. Elméleti tananyagrész"

Átírás

1 DOKUMENTUMKÉSZÍTÉS ÉS KEZELÉS AZ IRODÁBAN FELADATOK ELEKTRONIKUS FORMÁBAN (40 ÓRA) MODUL Részletes tematika tananyagtartalmak Elméleti tananyagrész Bevezetés Az elméleti ismeretek alapul szolgálnak az ügyviteli alapismeretek tananyagtartalmának elsajátításához, lehetőséget biztosítanak az iratok kezelésével, nyilvántartásával, rendezésével és őrzésével kapcsolatos ismeretek elmélyítéséhez. Betekintést nyújt a belső és külső iratok tartalmi és formai jellemzőibe. A tanuló a tananyagrész feldolgozása után képessé válik arra, hogy önállóan tudjon dokumentumokat szerkeszteni megadott adatok és feladat-meghatározások alapján. Az egyes részek tartalmazzák a feldolgozásra javasolt óraszámokat is. Természetesen a csoport képessége és haladási tempója miatt ezek az arányok változhatnak. Az elméleti ismeretekre 15 óra áll rendelkezésre, míg a gyakorlati részre 25 órányi anyagot tartalmaz a pályázati anyag. Elmélet aránya: 37%, gyakorlat aránya: Iratkezelés és adminisztráció Az iratokkal kapcsolatos tevékenység összefoglaló neve az iratkezelés, ami magában foglalja az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását. 5 óra Az ügyiratkezelés alapvető feladata, hogy gyorsan és pontosan lehetővé tegye az iratok eljuttatását az ügyintézőkhöz, valamint biztosítsa az iratok visszakeresését. Az ügyiratkezelés első lépése az irat hivatalba érkezésével kezdődik. Jellemzően hivatali szervhez irat postai úton érkezik. A küldeményeket - annak érdekében, hogy pontosan szétoszthatók és iktathatók legyenek - fel kell bontani. Ezt a műveletet nevezzük postabontásnak. Kivételt képeznek a Saját kezű felbontásra vagy a Titkos! jelzésű küldemények. Ezeket csak a címzett, illetve a titkos küldeményt az arra vezető által felhatalmazott személy bonthatja fel. 1. kép 1 A postabontás fázisát követi a küldemény ellenőrzése. A felbontáskor elengedhetetlen annak ellenőrzése, hogy a borítékon jelzett iratok, ill. a levélben jelzett mellékletek hiánytalanul, sértetlenül megérkeztek-e. Az iratokhoz tartós rögzítéssel csatolni kell a postaszolgálati adatokat feltüntető borítékot, amely bizonyítási eszköznek is minősülhet. (Pl. Ajánlott!, Epressz!) 1 Forrás: Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 1

2 Iratkezelés az irodában PÁLYÁZAT 5 óra A postabontás után, illetve az irat átvétele után következik az átvétel igazolása. A nyilvántartásba vétel miatt a bontás után a beérkezett levelet vagy iratot érkezési (érkeztetési) bélyegzővel látják el. Ezen fel kell tüntetni az érkezés napját és az egyéb iktatási adatokat is. Érkezett:... Iktatószám:... Ügyintéző:... Selejtezési határidő:... Az érkeztetés utáni művelet eredményeképpen a hivatali szerv vezetője szignálja az iratot, azaz kijelöli az ügy elintézéséhez a megfelelő ügyintézőt. A folyamat után a postai küldemény iktatására kerül sor. Az iktatás az iktatóbélyegző iraton való elhelyezéséből, a lenyomat rovatainak értelemszerű kitöltéséből áll. Az ügyintéző az ügy elintézése után, a hivatali szerv vezetője által jóváhagyott, letisztázott és a kiadmányozásra előkészített iratot a szerv vezetőjével hitelesítteti, azaz aláíratja, valamint ellátja a levelet a hivatali szerv bélyegzőjével. Ezt a folyamatot összefoglaló néven az irat postára adását megelőző folyamatnak hívjuk. Az ügyintézés során a hivatalba érkezett leveleket a hivatali szervek különböző szempontok szerint, csoportokba rendezve tárolják. Ennek érdekében az iratokat a szervezet irattárába vagy egy helyileg illetékes irattárba küldik. Az irattári tevékenység az iratkezelés azon része, amelynek során a szerv a működése során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi. Azokat az iratokat, amelyeknek az ügyintézése lezárult, irattárba kell helyezni. Az ügyiratot a postázás napján, de legkésőbb a postázást követő napon kell határidős-nyilvántartásba venni vagy irattárba helyezni. Az irattárba helyezést az iktatókönyv megfelelő rovatában a hónap, nap bejegyzésével fel kell tüntetni. Határidős-nyilvántartásba helyezésnél az iktatókönyv Határidő rovatába kell bejegyezni a megfelelő napot. A nyilvántartásba vétel után az iratot az irattári terv tételszámai szerinti csoportosítás alapján kell elrendezni. Az iratok őrzésére vonatkozóan szabályokat alkalmaznak a szervezetek. Az iratmegőrzési idő lejárta után a maradandó értékű iratokat a levéltárba küldik tartós megőrzés céljából. A levéltár a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. A selejtezésre szánt iratok az irattárban kerültek már előzőleg elhelyezésre az ügyviteli munkafolyamat lezárásaképpen. Az irattárba helyezett iratok közül minden évben selejtezés alá kell vonni azon iratokat, amelyekre ügyviteli szempontból már nincs szükség, és amelyeknek az irattári tervben meghatározott megőrzési idejük lejárt. A selejtezésről értesíteni kell az illetékes levéltárat a selejtezés megkezdése előtt minimum 30 nappal. Az iratok selejtezésekor meg kell hívni a területileg illetékes levéltár képviselőjét is. A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban, az egyik példányt a területileg illetékes levéltár kapja meg. A kiselejtezett iratokról jegyzéket kell készíteni, az iktatókönyv kezelési feljegyzések rovatába a selejtezés tényét rögzíteni kell. A selejtezés terjedjen ki az ügykezelők irattári anyagain kívül amennyiben van ilyen a vezetőknél, ügyintézőknél irattározott iratokra, valamint a nem selejtezhető kategóriába sorolt iratok felesleges példányaira is. A különböző közigazgatási és államigazgatási szervek irattári terve és Ügykezelési Szabályzata rendelk e- zik a selejtezhető anyagok körével. Iktatott iratokat csak a Szabályzatban foglaltak szerint szabad selejtezni. Ezeket az iratokat más módon megsemmisíteni vagy használhatatlanná tenni tilos! A közigazgatási szervek körébe tartozó intézmények az alábbi iratokat selejtezhetik: a) felsőbb szervektől érkezett rendelkezéseket (pl. parancsok, utasítások, szabályzatok) - tájékoztatókat, oktatási anyagokat, b) munkaterveket és időszaki jelentéseket, c) azokat az iratokat (statisztikai jelentéseket, táblázatokat) amelyek adatai összefoglalóban szerepelnek, d) más állami, gazdasági vagy társadalmi szervektől információ, tájékoztatás céljából érkezett iratokat. Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 2

3 A selejtezett anyagokról szóló jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: - felvétel dátuma: - selejtezést kérő szervezeti egység neve: - selejtezést végző neve: - selejtezést ellenőrző neve: - a központi irattárnak selejtezésre javasolt átadandó iratok o évszámát, o tételszámát, o selejtezésből visszatartott iratok megnevezését, o selejtezett iratmennyiség számát, - a selejtező aláírását, - a selejtezést ellenőrző aláírását, - a selejtezést lebonyolító szerv bélyegzőjét. Minden szerv az iratait az irattárban tárolja. Az irattár anyagát 5 évenként legalább egyszer a selejtezés szempontjából felül kell vizsgálni. Az irattári anyagok a selejtezést követően mindig cserélődnek. Az irattári anyagnak azt a részét, amely nem történeti értékű, és amelyre az ügyvitel érdekében (további ügyintézést nem igénylő irat) már nincs szükség, ki kell selejtezni. A selejtezés következtében ki kell választani azokat az iratokat, amelyeknek őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt, ennél fogva kiselejtezhető. A selejtezési határidő az iktató bélyegzőn feltüntetésre kerül. A feltüntetett évszám segítséget nyújt a selejtezési határidő megállapításában, azaz abban, hogy meddig kell az irattárban az anyagot tárolni. A megőrzési időt az érdemi ügyintézés lezárásának keltétől kell számítani. A cég vezetői időnként elrendelhetik, hogy az egyes iratoknak az irattári tervben megállapított őrzési idejének hosszabb megőrzési időt szabjanak ki. Ezt a vezető aláírásával az irattári tételszámnál fel kell tüntetni. A hivatalos iratok tartalmi és alaki jellemzői vázlatosan A témakörhöz tartozó szempontok: az iratok fajtái, a hivatalos iratok felépítése, szerkezete, formai szabályok, alaki jellemzők. Mi az irat? 3 óra A hivatali és a magánéletben nagyon sokszor irattal foglalkozunk. Amikor hivatalos szervvel szeretnénk valamilyen ügyet lebonyolítani, levelet írunk. Amikor valamelyik távoli rokonunkkal szeretnénk információt cserélni, hírt adni az elmúlt hetek eseményeiről, levelet írunk. Az irat fogalmát több szempontból megközelítve is meghatározhatjuk. Ha a hivatali élet területén vizsgáljuk, akkor biztos, hogy az irattárossal hozzuk kapcsolatba, aki nap mint nap az iratokat rendszerezi, iktatja, őrzi és védi. Ha a magánszemélyek oldaláról közelítjük a fogalom meghatározását, akkor minden olyan igazolvány, kártya, amin pecsét van, hivatalos iratnak minősül. Ha egy iratot kezelünk, elgondolkodhatunk azon, ha csoportosítanunk kellene, milyen iratfajtákba rendeznénk őket. A továbbiakban tekintsük át az iratok fajtáit: a) Levéljellegű iratok Ezek általában a lakosságot tájékoztatják széles körben. Céljuk lehet valamilyen rendezvényre szervezés, felhívás, közlemény, hirdetmény. Ezek az iratok tömeghez, a társadalom nagyobb rétegeihez szólnak. Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 3

4 Az iratoknak ez a kategóriája képezi a legszélesebb kört. Gyakorlatilag ebben a csoportosításban találhatók meg azok az egyedi iratfajták, amelyeket nap mint nap kezelünk, a hivatali szervek ügyintézései során előfordulnak. A kategórián belül a kapcsolattartás alapján a következő alcsoportokat különböztetjük meg: hivatal hivatalnak (a hivatalon belüli ügyintézés), hivatal magánszemélyeknek (hivatali szerv ügyintézése állampolgárokkal), magánszemély hivatalnak (az állampolgárok ügyintézése hivatali szervekkel), magánszemély magánszemélynek (állampolgárok levelezése hivatali és magánügyben). b) Ténymegállapító iratok Ezek az iratfajták is lehetnek egyediek és tömegesek. A rendeletek ismertetése plakáton, falragaszon, közlemények a sajtóban, kérdőívek, űrlapok mind a lakosság nagyobb részéhez szólnak. Tartalmukat tekintve tényeket, megállapításokat tartalmaznak. Az egyedi jellege ezeknek az iratoknak abban nyilvánul meg, hogy tényeket szögeznek le, határozatokat, valós adatokat tartalmaznak. Ennek alapján ezeket is alcsoportokra bonthatjuk: hivatali jellegűek (pl. jegyzőkönyvek, beszámolók, jelentések), hivatal és a magánember közötti kapcsolattartás iratai (a hivatal konkrét tényeket, állásfoglalást közöl), magánszemélyek egymás közötti kapcsolattartása (pl. szerződés, elszámolás, nyugta, elismervény). Az eddigieket foglaljuk össze az irat fogalmának meghatározásával: Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelentetés szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. A hivatalos iratok tartalmi és alaki jellemzői vázlatosan 5 óra hivatalos iratok fajtái a hivatalos levelek felépítése, szerkezete a belső irat fogalma formai szabályok, alaki jellemzők iratminták A hivatalos iratokat két nagy csoportra osztjuk: a) külső és b) belső levelek. A külső levelek többnyire három fő részből állnak: fejrész, o a feladó és a címzett adatai o a postai utasítás(ok) o a keltezés o az irattározási adatok főrész, o a levél tárgya o a megszólítás o a levél szövege zárórész o az üdvözlés és o az aláírás. Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 4

5 A hivatalos levél szövege tartalmi szempontból három fő részre tagolható: a bevezetésre, a tárgyalásra és a befejezésre. A bevezető részben a kapcsolatteremtés a célunk. Ez a levél tartalmától és az előzményektől függően változó lehet. Térjünk ki levélírásunk miértjére. Hivatkozhatunk valamilyen korábbi előzményre. Pl. kiáll í- tásra, telefonbeszélgetésre, hirdetésre, tárgyalásra stb. Előfordulhat, hogy már a bevezetésben megfogalmazzuk tömören, milyen céllal írjuk levelünket. A bevezető részben alkalmazhatjuk az állandó szókapcsolatokat, a jól bevált panelmondatokat. Pl. Hivatkozunk f. év május hó 10-i levelükre A levél tárgyalásos részében fejtjük ki mondanivalónkat a levél tárgyához kapcsolódóan. Ügyeljünk a rövid, áttekinthető, lényegre törő fogalmazásra. Mindig csak egy témát fejtsünk ki, ne akarjunk egyszerre több ügyet is bonyolítani, mert az zavarossá teheti az ügy intézését. Ha segítséget kérünk, legyünk udvariasak, és ne tolakodóak! A befejező részben fejezzük ki, hogy mi a célunk, utaljunk a további ügyintézésre, a válaszlevél időtartamára, esetleg utaljunk a kapcsolat fenntartásának módjára. A tartalmi szabályok érvényesítésekor ala p- vető szabály: kinek és milyen célból írunk levelet. A hivatalos levelek jobb oldalán helyezkednek el azok az adatok, amelyek a levelek nyilvántartásba vét e- lét szolgálják. Ezek foglalják magukba a következő adatokat: keltezés, a levél ügyintézője, iktatószám, a levelet küldő szerv ügyintézője. hivatkozási szám, Ezeket az adatokat iktatási-irattározási adatoknak nevezzük. Az adatok egy része feltüntetésre kerül az iktatókönyv megfelelő rovatában. A keltezésnek mindig a levél írásának dátumát kell tükröznie, a hivatkozási és iktatószám után pedig az évszám szerepel. A keltezés mindig a címzett nevével kerül egy sorba a levélpapír jobb oldali margójához igazítva. A keltezés tartalmazza a helységnevet, évszámot, hónapot és napot. A levél ügyintézője adatnál annak az ügyintézőnek a nevét kell feltüntetni, aki az ügyben eljárni köteles. A hivatali intézmények ügyintézői, titkárai munkájuk során külső és belső levelezést folytatnak. A belső levelezés során sok esetben egyszerű formájú, tartalmú és kivitelezésű ügyiratokat készítenek. Ezeket hívjuk egyszerű ügyiratoknak. Ezek formája valóban egyszerű: legtöbbször az irat címének felírásával kezdődik. Ezt követően néhány sor általában 1 sor kihagyás után következik a viszonylag rövid szöveg. Itt nem kötelező a három bekezdés alkalmazása, lehet egy vagy két bekezdést is írni, tartalmától függően. Túlnyomórészt A/4-es lapra írják. Sok olyan ügyirat van közöttük, amelyekben pénzösszegeket tüntetünk fel. Ezeket számmal és betűvel is kötelező kiírni. Helyettesíthetők a gyakran használatos ügyiratok űrlapokkal, formanyomtatványokkal. Több egyszerű ügyiratnál követelmény, hogy két tanúval aláírassák, vagy hivatali bélyegzőt tegyenek rá. Belső leveleknek nevezzük azokat az iratokat, amelyeket a cégen belül továbbítanak. A belső levelezés leggyakrabban előforduló iratai: a jegyzőkönyv, az emlékeztető az emlékeztető, a feljegyzés, a körlevél, a jelentés, a beszámoló stb. Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 5

6 Ezek a belső iratok tartalmukban és formájukban is eltérnek a külső levelek formai szabályaitól. Mindegyik a szervezet munkáját szolgálja, saját céljaikra használják fel. Többnyire fontos információkat tartalmaznak a cég életével, értekezleteivel, különböző eseményekkel kapcsolatban. Pl. ha valamilyen fontos intézkedés kiadását, feladatteljesítést szeretnének dokumentálni, akkor feljegyzést készítenek. A belső levelek, az egyszerű ügyiratok a következő szerkezeti egységekből állnak: az irat neve, az irat szövege, keltezés, az irat kiállítójának neve (cég neve, személy neve), az aláíró munkaköri beosztása, melléklet (pl. jelenléti ív). Formai szabályok, alaki jellemzők Összefoglalva: Az egyszerű ügyiratok - tartalmi és formai szempontból egyszerűek, - nincs előírt kötött alakjuk, - A/4-es lapon készítjük, - nyomtatványon is készíthető, - a cím írását a bal lapszélnél (öt leütésig ritkított írással) kezdjük, - a szöveg tartalmi tagolását egy sor üresen hagyásával jelöljük, - a keltezés után három sor kihagyásával tüntetjük fel az aláírást és alatta a beosztást. Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 6

7 A hivatalos levél szerkezeti részei, elrendezési szempontok: A címzett neve Keltezés Iktatószám: Helységnév Ügyintézőnk: iktatási, irattározási Utca, házszám Hivatkozási szám: adatok Irányítószám Ügyintézőjük: Epressz! Ajánlott! Tárgy: A tárgy megnevezése Megszólítás A levél szövege nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Elköszönő, üdvözlő szavak A levelet küldő szerv neve Aláírás(ok) beosztás Melléklet(ek): X = 1 üres sor értéke, ami a betűméretnek megfelelő térköznyi értéket jelenti Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 7

8 Egyszerű ügyirat alaki jellemzői Az irat címe 1 üres sor Szöveg. 1 üres sor A szöveg folytatása. 1 üres sor Keltezés 3 üres sor Az intézmény neve 3 üres sor Aláírás(ok) beosztás 1 üres sor Melléklet(ek): Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 8

9 A belső irat formája A címzett neve Helyben Az irat címe alcím Megszólítás! Az irat szövege. Új bekezdés. Keltezés Intézmény aláírása Aláírás beosztás Melléklet(ek): Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 9

10 Karikázza be a helyes válasz betűjelét! Ellenőrző kérdések 2 1. Az iratkezelés magában foglalja a) a telefonálás szabályait, postabontást, küldemények továbbítását, b) iktatást, szignálást, ügyintéző kijelölését, c) iratok fénymásolását, iktatását, szignálását. 2. Melyik sorrend helyes az ügyintézés folyamatát tekintve? a) Irat érkezése, postabontás, küldemény ellenőrzése, átvétel igazolása, szignálás. b) Küldemény ellenőrzése, irat érkezése, átvétel igazolása, szignálás. c) Irat érkezése, postabontás, szignálás, ügyintéző kijelölése. 3. A szignálás nem más, mint a) A levél saját kezű aláírása. b) A hivatali szerv vezetője kijelöli az ügy elintézéséhez a megfelelő ügyintézőt. c) A levél érkezési dátumának feljegyzése. 4. Az érkeztető bélyegző lenyomatának adatai: a) érkezett, iktatószám, ügyintéző, lejárati határidő, b) ügyintéző, iktatószám, szignálta, selejtezési határidő, c) érkezett, iktatószám, ügyintéző, selejtezési határidő. 5. A levelek irattárban történő tárolásának célja: a) helytakarékosság a titkárságon, b) maradandó értékű, nem selejtezhető iratok tárolása, c) miután egy ügy intézése lezárult, a hozzátartozó levelek megőrzés és visszakereshetőség céljából az irattárba kerülnek. 6. Milyen iratok selejtezhetők? a) Minden olyan irat, aminek az ügyintézése lezárult. b) Egy év után minden irat. c) Minden olyan irat, amelynek az őrzési ideje az irattári terv szerint lejárt, és nem maradandó értékű irat. 7. Milyen kategóriákba soroljuk az iratokat? a) Levéljellegű iratok. b) Ténymegállapító iratok. c) Mindkettő. 8. A külső levelek fő részeinek helyes sorrendje? a) Fejrész, főrész, zárórész. b) Főrész, fejrész, zárórész. c) Iktatási-irattározási adatok, a levél szövege, aláírások. 9. Mit tartalmaznak az iktatási-irattározási adatok? a) Dátum, ügyintéző, hivatkozási és iktatószám. b) Keltezés, iktatószám, hivatkozási szám, ügyintéző(k). c) Keltezés, iktatószám, érkezett. 10. Belső irat a következők közül: a) jegyzőkönyv, körlevél, jelentés, feljegyzés, b) szállítási értesítés, körlevél, megrendelés, jelentés, c) szerződéskötés, ajánlattétel, feljegyzés. 2 Megoldás a Fogalomtár végén található. Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 10

11 FOGALOMTÁR Belső irat Beszámoló Címzett Elismervény Érkeztetés Feljegyzés Iktatás Iktatásiirattározási adat Iktatókönyv Irat Iratkezelési szabályzat Irattár Irattári terv Irattározás Jegyzőkönyv Jelentés A szervezetek belső levelezésébe tartozó irat. Egy adott hivatalos tevékenység meghatározott időszakáról szóló szakmai összefoglaló, melyet egy munkatárs, beosztott készít a munkahely különböző vezetői részére. Az a személy, szervezet, intézmény, akinek a levelet küldik. Valamely tárgy a pénz kivételével átvételének írásos bizonyítéka. Az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének keltét, elektronikus irat beérkezése esetén kitöltik az érkeztető képernyőrovatokat; alkalmazása csak osztott iratkezelésben indokolt. Fontosnak tartott tények, állapotok, helyzetek, intézkedés, feladatteljesítés írásos rögzítése. Az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve a saját keletkeztetésű iratot iktatószámmal látják el, és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait; elektronikus irat esetében az iktató képernyő rovatait töltik ki. A nyilvántartásba vételhez szükséges adatok )pl. iktatószám, ügyintéző). A szerv rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) ügyviteli iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként hitelesítetten megnyitott és lezárt iratnyilvántartó könyv, amely készülhet elektronikus adathordozón is. Minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelentetés szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett A szerv írásbeli ügyintézésére vonatkozó szabályok összessége, amely a szerv szervezeti és működési szabályzata figyelembevételével készül, s amelynek mellékletét képezi az irattári terv. Megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas helyiség. A köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során a szerv a működése során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi. Valamely esemény tárgyát, körülményeit írásban rögzítő okirat jellegű írás Informáló, tájékoztató, felvilágosító irat, a hivatali életben a beosztott írja a Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 11

12 Kiadmányozás Levéltár Mutatózás Nyugta Postabontás Postai utalás Postázás Selejtezés Selejtezési jegyzőkönyv Szignálás Tájékoztató Ügyintézés Ügyirat Ügyvitel vezetőnek. (kiadványozás):a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés), tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről ("K" betűjellel). A maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. A nyilvántartási munkának az iktatást követő szakasza, célja: az irat iktatószámának megállapítása a visszakeresésnél. Pénz átvételéről szóló irat. Az érkezett iratok leellenőrzése utáni fázis, és a nyilvántartásba vétel céljából történő művelet. A küldemények kézbesítésére vonatkozó utasítás (ajánlott). A lezárt ügyintézői folyamat eredményeként elkészített levél postára adása a címzett részére. Az iratoknak az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően történő megsemmisítésének előkészítése. A selejtezési munkálatoknak az a dokumentuma, amely a selejtezést végző nevét, ellenőrző nevét, felvétel dátumát, a központi irattárnak selejtezésre javasolt átadandó iratokat tartalmazza. Az ügyben intézkedni, eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző kijelölése az ügyben kiadmányozni jogosult részéről, akinek hatáskörébe tartozik, az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasítás kiadása, az ügy kiadmányozása. Olyan írásos kommunikáció, amelyben valakit vagy valamely szervet, intézményt tájékoztatnak, azaz közölnek vele valamit. Valamely szerv vagy személy működésével, illetve tevékenységével kapcsolatban keletkező ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki) kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége. A szerv rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkező irat, amely az ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett ügyiratdarabokat tartalmazza. Az ügyintézés mozzanatainak egymásutánja, azok összessége. Magában foglalja mindazokat a formai és technikai feltételek, szolgáltatások teljesítését, amelyek az érdemi ügyintézéshez szükségesek. Az ellenőrző kérdések megoldása: b, a, b, c, c, c, c a, b, a Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 12

13 Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 13

14 Gyakorlati tananyagrész Külső és belső iratok szerkesztése 5 óra az iratok szerkezeti részeinek ismertetése minta alapján külső és belső irat szerkesztése a hivatali iratok adatainak szabályos elrendezése az iratban A következő feladatok megoldásával a tanuló gyakorlottá válik a hivatali iratok szerkesztésében, megismeri az iratok különböző szerkezeti részeinek formai követelményeit, alkalmassá válik a levelezés szabályai szerint egyszerű és hivatali leveleket szerkeszteni megadott adatok és levélszöveg alapján. Különbséget tud tenni a külső és belső iratok között mind tartalom, mind formai tekintetben. Az egyszerű ügyirat formája Az irat címe 1 üres sor Szöveg. 1 üres sor A szöveg folytatása. 1 üres sor Keltezés 3 üres sor Az intézmény neve 3 üres Aláírás(ok) beosztás Melléklet(ek): Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 14

15 Készítsen egyszerű ügyiratokat a minta segítségével! N y u g t a Ft-ról, azaz Hatezer-kettőszázötven forintról. Ezt az összeget a mai napon a Török Aladár Gimnázium pénztárába a farsangon eladott tombolajegyek ellenértékeként befizettem. Budapest, 20 (hónap). (nap) Ujj Róza tanuló (a pénz átadója) Zerge Ferenc pénztáros (a pénz átvevője) Elismervény Elismerem, hogy a mai napon a Diákszövetségtől 5 db számítógépet átvettem az iskolai számítástechnikai verseny lebonyolításához. Budapest, 20 (hónap). (nap) Prekop Attila Hunyadvár Általános Iskola 8. a osztályfőnöke Meghatalmazás Meghatalmazom Horváth Lászlónét, hogy a címemre érkező postai küldeményeket 20 június és július hónapjaiban helyettem felvegye. Bókaföldvár, 20 (hónap). (nap) Gubai Piroska Horváth Lászlóné meghatalmazó meghatalmazott 2578 Bókaföldvár, Hajagos u Bókaföldvár, Fő u. 4. Tanúk: Piros Ottó Zoltai Kálmán 2578 Bókaföldvár, Gyár u Bókaföldvár, Nyár u. 47. Szig. sz.: AB Szig. sz.: BV Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 15

16 Készítse el a minta alapján az egyszerű ügyiratokat! PÁLYÁZAT Tájékoztató Tájékoztatjuk Önöket, hogy régi iparági partnerük, az Országos Villamos-távvezeték Részvénytársaság szervezetében átalakult, megújult. Az új szervezeti rend kialakításának célja az OVIT Rt. működésének korszerűsítése és racionalizálása, versenyképességének javítása és ennek érdekében az üzemviteli és lét e- sítési tevékenységek technikai, gazdasági és szervezeti szétválasztása oly módon, hogy egyúttal megvalósuljon az alaphálózat új, kezelői típusú egyensúlyának és értékeinek megőrzése. Céljaink megvalósítására dolgoztuk ki az új szervezeti és működési szabályzatot és ennek szellemében hoztuk létre az Üzemviteli Igazgatóságot Tóth Ferenc igazgató és Somogyi István igazgatóhelyettes vezetésével. A gazdálkodás irányítását továbbra is Király Gyula igazgató látja el. Meggyőződésünk, hogy az átalakulás kapcsán változatlan marad az alaphálózat üzemviteli biztonsága. Az Önök cégével való további sikeres együttműködés reményében a közeljövőben szeretnénk további információval személyesen is felkeresni Önöket. Budapest, év, hó, nap Országos Villamos-távvezeték Rt. Lengyel Gyula vezérigazgató Feljegyzés Nagy János úrnak 1. A Tiszavidéki Fémművek anyagellátási osztálya arról értesíti, hogy a bakelit tubussapkák szállítására nem áll módjában póthatáridőt adni. Ha a szerződés szerinti határidőig kötelezettségünknek nem teszünk eleget, kötbérigényüket bejelentik. 2. A Zalaegerszegi Gabonaértékesítő Egyesülés kéri a beküldött ponyvák megjavítását és visszaszállítását 15 napon belül. A telefonon kapott közléseket a mai napon 10 és 12 óra között vettem. Nagykanizsa, január 25. Űr Balázsné adminisztrátor Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 16

17 Szekeres Zoltán igazgatóhelyettes részére Helyben Emlékeztető a diákparlament üléséről Tisztelt Igazgatóhelyettes Úr! A Balatoni Rehabilitációs Iskola december 5-én diákparlamenti ülést tartott. Az ülésen az alábbi határozatok születtek: 1. Meg kell szüntetni az utóbbi években nagy mértéket elért késéseket, ezért elektronikus beléptető megépítését javasolják. 2. Hatékonyabban kell ellenőrizni a tiltott dohányzókat, szükség esetén fegyelmi eljárást kell ellenük kezdeményezni. 3. A tanári előtt tanárra várakozó diákokat váltsa fel az újonnan kialakított diákügyeleti rendszer. A javaslatokat a megjelentek egyhangúlag elfogadták. Segesvár, 20. (hónap).. (nap) Nagy Angéla elnök Melléklet: 1 db jelenléti ív Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 17

18 Balaton-parti Vendéglátó-ipari Részvénytársaság Igazgatósága Szász Botond elnök úr részére Helyben JELENTÉS belső ellenőrzésről Tisztelt Elnök Úr! A cég szakemberei túlszámlázási és hitelrontási ügyek miatt különféle vendéglátó-egységekben belső ellenőrzést végeztek az elmúlt időszakban. Összesen három étteremben jártak, s ennek eredményeképpen a következő megállapítások születtek: 1. Siófokon a Sirály éttermet 2 hétre be kellett zárni, mert nem felelt meg az ÁNTSZ által előírt feltételeknek. Ez idő alatt a konyha egészségügyi festését, takarítását és 2 db mélyhűtő gép javítását is elvégezték. A festési és javítási költségek összesen: Ft volt, melyet az étterem tulajdonosának kellett kifizetnie. A munkálatok elvégzése után a szakemberek újból ellenőrzést végeztek, majd megállapították, hogy az étterem újból üzemelhet. 2. Balatonaligán a Kozel étterem 3 hétig nem üzemelhetett, mert romlott élelmiszereket árusítottak, valamint helytelen számlázási módszereket alkalmaztak. 3. Balatonrekettyén a vasút környékén található Hörpintelek söröző működését kellett szüneteltetni szintén 3 hétig, mert illegálisan dohányárut árusítottak. Az ellenőrzések eredményeit a szakemberek jegyzőkönyvbe foglalták, s a megállapításokról az étteremtulajdonosok is kaptak egy jegyzőkönyvi példányt. Balatonbesnyő, november 18. Tisztelettel Szokolai Tivadarné titkárságvezető Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 18

19 MASPED-RAKTÁR Zalaegerszegi István igazgató PÁLYÁZAT Győr,.. Iktatószám: 58/20 Ügyintézőnk: Hajnal Virág Budapest Hivatkozási szám: 69/20... Szabadkikötő út Tárgy: Szállítási értesítés Tisztelt Igazgató Úr! Értesítem Önt, hogy a dél-koreai autógyártól (Kangzsu Kia-Car) megérkeztek a Kia típusú autók. Előzetes telefonbeszélgetésre hivatkozva az autókat a cégük telephelyére leszállítjuk. Szállítási határidő: december 20. de. 11 óra. Szállítási mód: vasúton, darabárként. Az áru ellenértéke az alábbi okmányok ellenében fizethető ki: 5 pld. aláírt kereskedelmi számla, a szállítmányozó cég igazolása az áru visszavonhatatlan továbbításáról, 2 pld. súlyjegyzék, 1 pld. bizonylat, előadói nyilatkozat. Amennyiben a szállítással kapcsolatban kérdés merül fel, érdeklődjön Krizsai Kálmánnénál a telefonszámon. Tisztelettel Car & Car Kft Győr, Pf. 587 Tótfalusi András ügyvezető igazgató Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 19

20 Szövegszerkesztő programok lehetőségeinek kihasználása iratszerkesztésben 5 óra Iratanyagaink elkészítése közben nap mint nap tapasztaljuk, hogy a szövegszerkesztő és táblázatkezelő program használatának alapos ismerete elengedhetetlenül fontos az igényes feladatok elvégzéséhez. Éppen ezért érdemes a komple feladatok elvégzése előtt egy kis bemelegítést végezni a szövegszerkesztő és táblázatkezelő program alapműveleteinek gyakorlása témakörében. Az alábbi feladatok ezt a célt szolgálják. Készítse el a következő hirdetés szövegét a minta szerint! A Bonus Kft március 1-jétől 1 fő jelentkezését várja pénzügyi szakterületre. Feladatok: számlázás, vevői adatbázis kezelése, vevői kapcsolattartás, controlling jelentések elkészítése. Elvárások: középfokú közgazdasági végzettség, hasonló területen szerzett gyakorlat, Word, Ecel ismeretek. Kérjük, hogy pályázatát február 10-ig a következő címre küldje: Készítette: Dr. Tóthné Molnár Judit 20

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 346 01 Irodai asszisztens Tájékoztató A vizsgázó az

Részletesebben

Ügyvitel és irodatechnika

Ügyvitel és irodatechnika Ügyvitel és irodatechnika Fogalmak Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének keltét. Iktatás: az iratnyilvántartás alapvető része,

Részletesebben

ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ügyvitel ismeretek középszint 1711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a vizsgázók teljesítményének

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 01.01. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga. Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga. Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 315/2013.

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Javítási-értékelési útmutató 052 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Digital Irodai Eszközöket

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 SZÁMÍTÁSTECHNIKA II. (regionális) forduló 2006. február 17... Helyszín fejbélyegzője Versenyző Pontszám Kódja Elérhető Elért Százalék. 100..

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÜGYVITEL ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Teszt Az érettségi feladat tíz tesztkérdést tartalmaz. A mintafeladatban öt kérdést mutatunk be. Megválaszolásuk sorrendjét szabadon határozhatja

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30.

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. március 30. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya a. A szabályzat a nyílt iratok

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL a., Begépelés Az adatok bevitelének legegyszerűbb módja, ha a táblázat kijelölt cellájába beírjuk őket. - számok (numerikus adatok) -

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok

Részletesebben

3. Az ősember. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, m á j u s 1 9.

3. Az ősember. I n f o r m a t i k a é r e t t s é g i, k ö z é p s z i n t, m á j u s 1 9. 1. Színház Készítse el a mintán látható színházi plakátot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást! A plakát A5-ös méretű lesz, ezért egy fekvő A4-es lapra két példányt helyezzen el. 1. A szöveg

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc A beadott fájlok nevei OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat hatálya: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. A szabályzat a nyílt iratok átvételének, készítésének,

Részletesebben

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I.

Microsoft Word előadás. Bevezetés az informatikába I. Microsoft Word előadás Bevezetés az informatikába I. A Word felépítése Menüsor Eszköztár Vonalzók Kurzor Dokumentum Állapotsor Betűk betűtípus fogalma betűméret félkövér, dőlt, aláhúzott proporcionális

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 OM: 030893 A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az 1995.évi LXVI. Törvény a köziratokról,

Részletesebben

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával

A Microsoft OFFICE. EXCEL táblázatkezelő. program alapjai. 2013-as verzió használatával A Microsoft OFFICE EXCEL táblázatkezelő program alapjai 2013-as verzió használatával A Microsoft Office programcsomag táblázatkezelő alkalmazása az EXCEL! Aktív táblázatok készítésére használjuk! Képletekkel,

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2005/2006 Alkalmazói kategória, III. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A három feladat megoldására 3 óra áll rendelkezésedre. A feladatok megoldásához

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat

Táblázatok. Feladatok Szegélyek és cellák. 1. feladat. 2. feladat Táblázatok A táblázatok cellákat tartalmazó sorokból és oszlopokból épülnek fel. A cellában szöveg, szövegközi grafikák és egyéb táblázatok is elhelyezhetők. A táblázat táblázatba történő beszúrásánál

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2015. február 25.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2015. február 25. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2015. február 25. Informatikai alapismeretek 1. Ms

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BLISS ALAPÍTVÁNY Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: 310-3583 E-mail: info@bliss.org.hu; www.bliss.org.hu Számlaszám: OTP XII. 11712004-20070579 Adószám: 18005426-1-43

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 344 0 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1980-06 Ügyviteli feladatok 6. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység: (90 perc) 009. 1. Az útmutató

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Professzor Kft. Budapest,

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati A beadott fájlok

Részletesebben

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Tel.:+36-20/801-50-18 E-mail:alapszolg@freemail.hu Ügyviteli-iratkezelési szabályzat A Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny 2009/2010 Alkalmazói kategória, I. korcsoport Második forduló Kedves Versenyző! A feladatok megoldását beküldheted: CD-n az azonosító kódnak megfelelő könyvtárban.

Részletesebben

VISEGRÁDI ORSZÁGOK ÉRETTSÉGI 2013 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS FELADATOK. A következő országok alkotják a visegrádi országokat:

VISEGRÁDI ORSZÁGOK ÉRETTSÉGI 2013 1 SZÖVEGSZERKESZTÉS FELADATOK. A következő országok alkotják a visegrádi országokat: SZÖVEGSZERKESZTÉS VISEGRÁDI ORSZÁGOK A következő országok alkotják a visegrádi országokat: ÉRETTSÉGI 2013 1 Magyarország, Szlovákia, Csehország, és Lengyelország. 1. Az alábbi dokumentum a szövetség történetét,

Részletesebben

Feladatok. Az adatokat tartalmazó munkafüzetet mentsük le saját számítógépünkre, majd onnan nyissuk meg az Excel programmal!

Feladatok. Az adatokat tartalmazó munkafüzetet mentsük le saját számítógépünkre, majd onnan nyissuk meg az Excel programmal! 1. Feladat A táblázatunk négy légitársaság jegyeladását tartalmazza, negyedéves bontásban. Válaszoljunk a táblázat alatt lévő kérdésekre! Az eredmény IGAZ, vagy HAMIS legyen. Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési

Részletesebben

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Sárospataki Református Kollégium, 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1. (továbbiakban: Református Kollégium) közigazgatója, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros

Segédlevéltáros Segédlevéltáros Levéltári kezelő, iratkezelő, Segédlevéltáros A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

18. Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny

18. Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny 18. Fővárosi nformatika Alkalmazói Verseny SZÖVEGSZERKESZTÉS Elméleti feladatlap Neved:... Kerületed:... 1. Keresd meg az összetartozó fogalmakat, majd írd a táblázatba megoldást!../ 10 pont 1) dual core

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 346 02 Ügyviteli titkár Értékelési skála: 81 100 pont 5 (jeles) 71 80 pont 4 (jó)

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 4:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásait figyelembe véve a Magyar Vadászgörény Klub közhasznú egyesület (továbbiakban: Egyesület) iratkezelési rendjét az

Részletesebben

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő

Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő Fővárosi Középiskolai Informatika Alkalmazói Verseny Döntő 1. Olimpia Általános Tartalom Címoldal Címek Alcímek Felsorolás Élőfej Létezik Olimpia nevű állomány (típusa megfelelő) lapméret: A/4, automatikus

Részletesebben

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc)

I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) I. Internetes keresési feladatok (ajánlott idő: 20 perc) A talált oldalak internet címét (URL) másold ki egy szöveges dokumentumba és mentsd Csapatnev_internet néven! A konkrét válaszokat ide a papírra

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Városi Művelődési Központ Veszprém IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK E szabályzat alkalmazása során: Beadvány: intézkedésre, vagy tájékoztatás céljából érkező hagyományos vagy elektronikus

Részletesebben

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ÜGYVITELI ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva 16/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal 1 I. ÜGYVITEL RENDJE 1. Az ügykör és az ügyvitel fogalma Az ügykör a

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK Ügyviteli alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM CÉDRUS KERTÉSZETI ÁRUHÁZ Név

Részletesebben

Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező.

Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező. 8/2013 számú ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2013. Május 10. Tárgy: A Duna-Mix Kft. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti

Részletesebben

I/1. Pályázati adatlap

I/1. Pályázati adatlap I/1. Pályázati adatlap Készítsd el a mintán látható A4-es méretű adatlapot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást. Az adatlap teljes szövegét tartalmazó forrásfájl és a felhasznált kép a mellékelt

Részletesebben

Összetett feladatok. Föld és a Hold

Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. feladat Összetett feladatok Föld és a Hold Készíts weblapot, ahol a Földet és a Holdat mutatod be! A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold.txt és a hold.txt tartalmazza. A forrásban megtalálod a fold.jpg

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KERESKEDELEM ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KERESKEDELEM ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP I. Szöveges feladatok A feladatok az Irodatechnikai eszközök használata, iratkezelés, üzleti levelezés technikája, tartalma,

Részletesebben

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Egységes Iratkezelési Rendszer Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Összefoglaló Beszámoló az EIDR projekt feladatairól és ütemezéséről Iratkezelési tapasztalatok és működési nehézségek

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28.) NGM rendelet által módosítva) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28.) NGM rendelet által módosítva) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28.) NGM rendelet által módosítva) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 346 02 Ügyviteli titkár Értékelési

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1. napjától 1 BEVEZETÉS Mint a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) elnöke, a MOB Szervezeti és Működési Szabályzatában

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. január 1-től 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) elnöke,

Részletesebben

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA

SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZATOK FORMÁTUMLEÍRÁSA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/6. Hatályos: 2007. január 3. Felelıs személy: Tóth Péter, fıtitkár oldalszám:

Részletesebben

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. 1 Ügyviteli munka Szervezetek tevékenysége Szakmai tevékenység (alaptevékenység) Szervi tevékenység (pl. ügyviteli tevékenység) Az ügyvitel

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Martin János Szakképz Iskola Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése, tartalma: 1605-06/ Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés /rész-szakképesítés/ elágazás/ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Orosháza 2012 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 II. A levél minősítése...3 III. A küldemények átvétele és felbontása...3 IV. A levelek nyilvántartásba vétele...4

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

Microsoft Excel Feladatok

Microsoft Excel Feladatok Microsoft Excel Feladatok 1. Hozzunk létre tetszőleges élőfejet és próbáljuk ki az oldalbeállítás műveleteit 2. Próbáljuk ki az egyes kijelölési módokat, jelöljük ki a sorok, oszlopokat, teljes munkalapot

Részletesebben