DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: május 24. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: május 24. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat hatálya Selejtezési hatáskör Selejtezési Bizottság Felesleges vagyontárgyak kezelési rendje Raktározási rend Egyetemen belüli és kívüli hasznosítás Bérbeadás Térítésmentes átadás Értékesítés Selejtezési javaslat Selejtezés Megsemmisítés Pénzügyi és számviteli elszámolások Ellenőrzés Egyéb rendelkezések Záró rendelkezések Jogszabálygyűjtemény Mellékletek

3 Az állami tulajdonban lévő felesleges vagyontárgyak hasznosításáról, selejtezéséről, értékesítéséről, a hiányos valamint megsemmisült vagyontárgyak elszámolásáról a évi C. törvény a számvitelről, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, az 58/2005. (IV.4.) korm. rendelet a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról, valamint a 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályok hatályos előírásait kell alkalmazni. 1. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem (továbbiakban: Egyetem) tulajdonában és vagyonkezelésében levő immateriális javakra és tárgyi eszközökre. (2) A szabályzat szempontjából vagyontárgynak minősül minden olyan vagyoni értékű jog, szoftver, tárgyi eszköz, készlet és áru, melynek nyilvántartásáról az Egyetem mennyiségi és értékbeni vagy csak mennyiségi nyilvántartás keretében gondoskodik, értékhatárra való tekintet nélkül. (3) A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki: a) az idegen vagyontárgyakra; b) az ideiglenesen átvett vagyontárgyakra; c) ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére; d) az egyetemi könyvtár állományába tartozó könyv, folyóirat és egyéb információhordozó anyagokra; e) az egészségügyi intézmények iratkezelési szabályzatában meghatározott iratokra; f) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló okiratokra; g) az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról szóló évi XLVII. tv. alapján védelem alatt álló iratokra és bármilyen információhordozóra, illetve adatbázisra; h) a muzeális és levéltári gyűjteményekre, műszaki emlékekre, védett tárgyra, képző- és iparművészeti alkotásokra; i) a polgári védelmi rendeltetésű, nem egyetemi tulajdonú vagyontárgyakra; j) hatósági engedély vagy kötelezvény alapján üzemben, illetve készenlétben tartott (pl. tűzoltó) berendezésekre. 2. Selejtezési hatáskör (1) A selejtezési hatáskör az Egyetem rektorát illeti, aki azt a rektori munkamegosztás keretében a gazdasági igazgatókra ruházza át. 3

4 3. A Selejtezési Bizottság (1) A feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére az Egyetem gazdasági főigazgatója állandó Selejtezési Bizottságot hoz létre. A selejtezésre javasolt eszközök véleményezését a Selejtezési Bizottság végzi. A selejtezési javaslatok elbírálásában, selejtezési jegyzőkönyv kialakításában a bizottság tagjai együttesen kötelesek részt venni. (2) A Selejtezési Bizottság szervezete: a) Elnöke: az illetékes gazdasági igazgató által megbízott, számviteli képzettséggel rendelkező, vezető beosztású dolgozó. b) Tagjai: az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály dolgozója; az illetékes elfekvő raktár (továbbiakban: raktár) vezetője; szükség esetén a selejtezendő eszköz tekintetében speciális szakmai ismeretekkel rendelkező dolgozó. (3) A Selejtezési Bizottság tagjai tevékenységüket megbízó levél alapján látják el. (1.sz. melléklet) (4) A Selejtezési Bizottság vezetője: a) gondoskodik az eszköz tekintetében speciális szakmai ismeretekkel rendelkező dolgozó szükség szerinti meghívásáról; b) az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály vezetőjével egyetértésben határozza meg, hogy a selejtezési eljárás során a műszaki terület képviseletében ki vegyen részt. (5) A Selejtezési Bizottság: a) a felesleges vagyontárgyakat minősíti; b) javaslatot tesz a hasznosításra; c) megvizsgálja, hogy a tervezett tárgyi eszközök ténylegesen selejtezhetők-e; az adatok megegyeznek-e a számviteli nyilvántartások adataival; szükséges bizonylatok (szakvélemény) rendelkezésre állnak-e; a nagy értékű tárgyi eszköz összes tartozékával együtt kerül-e selejtezésre; szükséges-e a selejtezéssel kapcsolatban esetleg felelősségre vonást alkalmazni. 4

5 4. Felesleges vagyontárgyak kezelési rendje (1) A felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárását egyetemi szinten a gazdasági főigazgató irányítja és ellenőrzi. Feladata a feltárást követő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése is. (2) Minden szervezeti egység vezetőjének feladata az irányítása alá tartozó területen a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárása. (3) A szervezeti egység használatában, kezelésében lévő, vagy a területükön tárolt vagyontárgyakat az egységek vezetői - a kötelezően előírt leltározáson felül - a nyilvántartásaik alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgálni és a feleslegessé válás szempontjából minősíteni kötelesek. (4) Általában feleslegesnek kell tekinteni azokat a vagyontárgyakat, amelyeket: a) az egység vezetője feleslegesnek minősít; b) az oktató és kutatómunkához, illetőleg az ellátott szakmai feladathoz huzamosabb ideig nem használnak. (5) Tárgyi eszközök feleslegessé válhatnak: a) ha az eszköz a technikai fejlődés miatt olyan mértékben vált korszerűtlenné, hogy használata gazdaságtalan; b) újítás bevezetése, a technológia átszervezése miatt; c) egyéb olyan okok miatt, amelyek következtében az eszközök a továbbiak során nem használhatók. (6) Készletek tekintetében feleslegesnek tekinthető: a) minden olyan anyag, amelyet az illetékes terület osztályvezetője annak minősít; b) a tárgyi eszközök kiselejtezése vagy értékesítése következtében visszamaradó tartalék alkatrészek és tartozékok, ha eredeti rendeltetésüknek megfelelően, pl.: más gépek, műszerek javításához, karbantartásához nem használhatók. (7) Nem minősülnek feleslegesnek a huzamosabb időn keresztül felhasználásra nem kerülő anyagok és alkatrészek, amennyiben azok az üzemelő berendezések hibaelhárításához szükségessé válhatnak. Ugyanez vonatkozik a tartalékként beszerzett berendezésekre is. (8) A feleslegessé válás kérdésében különös gonddal kell eljárni azon készleteknél, amelyek importból kerültek beszerzésre és utánpótlási idejük hosszabb időt vesz igénybe, illetve még üzemelő tárgyi eszközök tartalék alkatrészeinek minősülnek. (9) A munkahelyen lévő, feleslegesnek minősített vagyontárgyak jelentése, begyűjtése: a) A szervezeti egységek vezetői a feltárás során feleslegesnek minősített vagyontárgyakról jegyzéket (Felesleges eszközök jegyzéke: 2.sz. melléklet) kötelesek készíteni - évente legalább egy alkalommal - 3 példányban, amelyből 1 példány a szervezeti egységé, 2 példányt az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztályra kell továbbítani. 5

6 b) Az Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) tulajdonát képező felesleges eszközökről az MTA Tudományos Kutatóhelyek Irodáját értesíteni kell. (10) Minden vagyontárgyat, amelyet a munkahelyen feleslegesnek minősítettek, az előírt jelentés összeállítása után a kijelölt raktárnak kell átadni. (11) A beépített, nem mozgatható, nagy terjedelmű, valamint tárolóhely hiányában a raktárban nem tárolható felesleges vagyontárgyak további intézkedésig a munkahelyen tarthatók. 5. Raktározási rend (1) A szervezeti egységektől átvett, feleslegesnek minősített eszközöket az illetékes raktárban kell nyilvántartani. (2) A raktárban a feleslegesként leadott eszközök döntésig az új eszközöktől elkülönítve, változatlan állapotban tárolandók az alábbiak szerint: a) egyedileg nyilvántartott tárgyi eszközök, kivéve a nemesfémből készültek; b) bútorok és az ebbe a csoportba tartozó berendezési tárgyak; c) bontásból kikerült, használható építési anyagok és szerelvények, gép-, műszer alkatrészek; d) nemesfémből készült tárgyi eszközök és minden nemesfém készlet. 6. Egyetemen belüli és kívüli hasznosítás (1) Az elfekvő raktár végzi a szervezeti egységek által leadott jelentések alapján megkísérli a felesleges vagyontárgyak Egyetemen belüli hasznosítását (átadás), figyelembe véve a beérkezett igényeket és a takarékossági szempontokat is. (2) A külső hasznosítás a vagyontárgyak Egyetemen kívülre történő bérbeadását, térítésmentes átadását, valamint értékesítését jelenti. 7. Bérbeadás (1) Felesleges tárgyi eszköz más vállalkozás, intézmény, valamint - ha azt jogszabály nem tiltja - magánszemély részére bérbe adható. (2) A bérbeadáshoz a gazdasági főigazgató engedélye szükséges. 6

7 (3) Az engedélyezéshez Tárgyi eszköz kölcsönzési jegyet (3. sz. melléklet) kell kiállítani. (4) A bérletről szerződést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) a bérbe adott eszközre vonatkozó jellemző adatokat; b) a bérbevevő kötelezettségeit; c) a bérleti díj összegét, esedékességét; d) a fizetés módját; e) valamint a bérlet megszűnése utáni teendőket. (5) A bérleti díjat - annak megállapítására vonatkozó gazdaságossági számítások alapján - az illetékes osztály javaslata szerint, a gazdasági főigazgató állapítja meg. (6) A bérbe adott tárgyi eszköz a nyilvántartásból nem törölhető. Ezekről az eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni. 8. Térítésmentes átadás (1) Az ideiglenesen vagy véglegesen feleslegessé vált tárgyi eszközöket a gazdálkodó szervezet térítésmentesen csak a) tartós kooperációs kapcsolat, huzamosabb ideje fennálló szerződéses kapcsolat keretében, illetve a szerződések teljesítése érdekében; b) oktatási vagy múzeumi célra; c) állami költségvetési intézménynek; d) külön rendelet szerint előírt esetekben adhat át, figyelembe véve a mindenkor érvényes ÁFA előírásokat. (2) A térítésmentes átadást a gazdasági főigazgató, illetve az általa megbízott személy engedélyezheti. (3) Az átadás engedélyezése esetén a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartási lapja alapján az illetékes szervezeti egység jegyzőkönyvet készít és gondoskodik a tárgyi eszköz dokumentációjának összeállításáról. (4) Az egyes munkahelyeken feleslegesnek minősített vagyontárgyak az Egyetemen belül átadhatók gazdasági egységek közötti átadó jegy használatával (4. sz. melléklet), melyek eredeti példányát az átvevő osztály részére megállapodás alapján kell megküldeni. Az eljárást a feltárást végző terület vezetője az átvevő terület vezetőjével folytatja le. 7

8 9. Értékesítés (1) A felesleges vagyontárgyak külső értékesítésének engedélyezése a selejtezési hatáskörrel rendelkező személyhez tartozik. (2) Az értékesítés történhet más vállalkozás, intézmény, valamint - ha azt jogszabály nem tiltja - magánszemély részére. Az értékesítés lebonyolítása az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály feladata. Az eszköz eladásával kapcsolatban az azt leadó szervezeti egységnek javaslattételi jogosultsága van. (3) Az értékesítésre jóváhagyott vagyontárgyak eladási árát az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály javaslata alapján a gazdasági főigazgató határozza meg. (4) Abban az esetben, ha az értékesítendő eszközök egyedi árára vonatkozóan döntés nem történt, az árakat minimum az alábbiak szerint kell megállapítani: a) tárgyi eszközök esetében a nettó nyilvántartási érték; b) 0 -ra leírt eszközök esetében a legkedvezőbb árajánlatot kell figyelembe venni; c) a készleteket a tényleges beszerzési áron kell értékesíteni. (5) Az ezeknél alacsonyabb áron történő értékesítéshez a gazdasági főigazgató külön engedélye szükséges. (6) Ha az eladni kívánt felesleges vagyontárgy eladási irányára egy darabra, vagy az eladni kívánt mennyiség egészére az ,- forint nettó összeget meghaladja, az értékesítés lebonyolításáért felelős osztály köteles az eladást - a termék mennyiségének és a versenytárgyalás időpontjának megjelölésével - helyi vagy országos lapban, vagy más módon meghirdetni. A hirdetmény alapján jelentkező vevőkkel az előzetes tárgyalásokat tájékoztató jelleggel az osztály kijelölt dolgozói kötelesek lefolytatni. A versenytárgyalás nyilvános. (7) Az átadás időpontjában, a fizetés módjában és határidejében - az általános pénzforgalmi előírások keretében - a felek állapodnak meg. Az értékesítés csak számla ellenében és maximum 15 naptári nap fizetési határidő mellett lehetséges. Részletfizetési kedvezményt és hitelt az Egyetem nem adhat. (8) Az értékesített felesleges vagyontárgy számlázása, a jóváhagyott ár és az átadási bizonylat alapján az illetékes osztály feladata. (9) Vagyontárgyak értékesítése a magánszemélyek részére: a) Az azonos típusú eszközök esetében az Ft-ot meghaladó egyedi értékű vagyontárgyak magánszemélyek részére történő értékesítése előtt azt meg kell hirdetni. b) A hirdetménynek a következőket kell tartalmaznia: az értékesítésre szánt termék megnevezését; a termék elhasználódási szintjére utaló jellemzőket; eladási árat (annak ÁFA tartalmát); 8

9 az értékesítés helyét; az értékesítés időpontját. c) A hirdetményt a helyben szokásos módon hirdetőtáblára ki kell függeszteni. 10. Selejtezési javaslat (1) Selejtezni azokat a vagyontárgyakat lehet, amelyek természetes elhasználódás, korszerűtlenség, elavultság, rongálás következtében rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak, hasznosításuk térítés ellenében vagy térítés nélküli formában nem járt eredménnyel. (2) Selejtezési eljárás alá vonni csak a meglevő, a helyszínen megtekinthető, számba vehető vagyontárgyat szabad. (3) Selejtezési javaslat: Tárgyi eszközök esetében a javaslatot az eszközt eredetileg leadó szervezeti egységnek kell megtenni a Selejtezési javaslat tárgyi eszközökre c. nyomtatvány kitöltésével (5. sz. melléklet), melyet 3 példányban kell kitölteni. a) 1. (eredeti) példányt az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály; b) 2. példányt a raktári nyilvántartás; c) 3. példányt a szervezeti egység részére kell átadni. (4) A raktári készletekre a raktár vezetője tesz javaslatot a Selejtezési javaslat készletekre c. nyomtatványon, (6. sz. melléklet) melyet 2 példányban kell kitölteni. a) 1.(eredeti) példányt az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály; b) 2. példányt a raktári nyilvántartás részére kell átadni. (5) A munkaruhák, védőruhák selejtezési javaslatát (7. sz. melléklet) a leadó szervezeti egységnek kell kiállítania 3 példányban. a) 1. (eredeti) példányt az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály, b) 2. (eredeti) példányt a Személyzeti Osztály, c) 3. példányt a szervezeti egység részére kell átadni. (6) A textília selejtezésére a raktár vezetője tesz javaslatot. A textíliát az előzetes tisztítás, fertőtlenítés után szabad selejtezéshez leadni. A vágott, selejt textília átadása a raktárnak bevételezetésre, színenként elkülönítve, mérés után történik. A veszélyes hulladéknak minősülő anyagok (nem fertőtleníthető párna, paplan, stb.) esetében a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. (7) A Selejtezési Bizottság az alábbi eszközöket csak a tulajdonos hozzájárulásával selejtezheti: a) MTA tulajdonában lévő; b) külső szervektől kölcsönvett eszközök; c) bemutatásra illetve kipróbálásra átvett készülékek; d) E készletek. 9

10 (8) A polgári védelmi rendeltetés vagyontárgyak vonatkozásában a megfelelő jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni. (9) A szervezeti egység a selejtezendő egyedi eszközökről a javító cégtől az eszköz javíthatatlanságáról, illetve a javítási költségről nyilatkozatot kér. A selejtezési bizottság a nyilatkozat hiányában az eszközt nem selejtezheti. 11. Selejtezés (1) A selejtezés előkészítéséről az illetékes raktár vezetője gondoskodik. A selejtezési eljárásba vont vagyontárgyakat annak érdekében, hogy a többi vagyontárggyal ne legyenek felcserélhetők, elkülönítetten kell tárolni. a) A selejtezéshez szükséges dokumentumok: tárgyi eszközöknél az egyedi nyilvántartó lap másolata, vagy annak adatai, a tárgyi eszköz dokumentációja; selejtezési javaslat; feleslegessé válásra vagy selejtezésre vonatkozó bizonyító iratok (jegyzőkönyv, szerviz javaslat, minőségi igazolás stb.); amennyiben a leadott eszközhöz nem kapcsolódnak az egyedi nyilvántartó lapon szereplő tartozékok, a Selejtezésre leadott eszközök hiányosságai című jegyzőkönyvet (8.sz. melléklet) kell felvenni. b) Állagromlás esetén vizsgálni kell, hogy annak oka nem vezethető-e vissza hanyagságra, mulasztásra. Ilyen esetekben az egységek által kiállított kárfelvételi jegyzőkönyv 1 példányát mellékelni kell. (2) Selejtezés lefolytatása: a) A Selejtezési Bizottság összehívásáról meghatározott időközönként vagy szükség szerint esetenként, - az illetékes raktár vezetőjének kezdeményezésére - annak elnöke gondoskodik. Selejtezést kezdeményezhet az eszköz tárolásában érdekelt szervezeti egység is. b) A Selejtezési Bizottság a selejtezés során állást foglal abban, hogy a selejtezendő tárgyi eszközök, készletek selejtezhetőek-e, illetve mely alkatrészei, tartozékai hasznosíthatók a későbbiek során. (3) A selejtezések időpontját a gazdasági igazgató által minden évben kiadott selejtezési ütemtervben kell meghatározni és annak megfelelően elvégezni. (4) Év közben a szervezeti egységek indokolt esetben rendkívüli selejtezést kérhetnek, melyre a gazdasági igazgató adhat engedélyt. (5) Rendkívüli selejtezés keretében történik a vegyszer, gyógyszer, kábítószer és nyomtatvány selejtezése, valamint fertőző beteg esetén a beteg által használt textíliák selejtezése a higiénikus főorvos engedélyével. 10

11 (6) A selejtezés lebonyolításának megszervezéséért, a bizottság összehívásáért, a szabályok pontos betartásáért, valamint a selejtezéshez szükséges feltételek biztosításáért a selejtezési bizottság vezetője felelős. (7) A Selejtezési Bizottság a selejtezés során állást foglal abban, hogy a selejtezendő tárgyi eszközök, készletek selejtezhetőek-e, illetve mely alkatrészei, tartozékai hasznosíthatók a későbbiek során. (8) A tárgyi eszközök selejtezésekor a következő bizonylatokat kell használni: a) -B r.sz Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyv / 6 lap/; b) Selejtezett eszközök jegyzéke / gépi bizonylat/; c) B.Sz.ny r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv. (9) Készletek selejtezésekor a következő bizonylatokat kell használni: a) B r.sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve / 4 lap/; b) Selejtezett eszközök jegyzéke / gépi bizonylat/; c) B r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke; d) B.Sz.ny r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv. (10) Mivel az Egyetemen a készletek nyilvántartása számítógépes rendszerben folyik, a selejtezési jegyzéket innen kell kinyomtatni. (11) A selejtezési jegyzéken fel kell tüntetni az eszköz: a) eszközszámát; b) nyilvántartási számát; c) pontos megnevezését, típusát, gyári számát, mennyiségét; d) tartozékokat; e) nettó értékét. (12) Selejtezési jegyzőkönyv kiállítása: A selejtezett vagyontárgyakról és a selejtezési eljárásokról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell: a) a tárgyi eszköz nettó értékét; b) selejtté válás rövid indoklását, okát; c) a felvételdátumát; d) a felvétel helyét; e) a jelenlévők nevét; f) selejtezés - jóváhagyás utáni teendőket; g) aláírásokat; h) javaslatot a selejtezésre. (13) A feleslegessé válás okait a kódjegyzék alapján kell rögzíteni. (9. sz. melléklet) (14) Alkatrészek, tartozékok bontása, hulladék anyagok visszanyerése: a) A selejtezett vagyontárgyakról leszerelt tartozékokat, anyagokat az erre vonatkozó előírások szerint be kell vételezni a raktárba. b) Az értékesíthető hulladék anyagok illetékes begyűjtőhelyre való szállításáról a raktár vezetője köteles gondoskodni. 11

12 c) Amennyiben gép-műszer bontásából kikerült anyagra az érintett szervezeti egység igényt tart, úgy azt részére szállítólevél ellenében lehet kiadni. A selejtezett vagyontárgyak hasznosításából származó bevétel ár- és díjbevételnek minősül. d) Az épülettartozékok selejtezésekor, ha a műszaki állapot 70 % felett van, azt bontott anyagként vissza kell vételezni. (15) Selejtezett vagyontárgyak tárolása: A selejtezett vagyontárgyakat, azok értékesítéséig, elszállításáig vagy megsemmisítéséig a többi raktári eszköztől elkülönítetten kell kezelni. 12. Megsemmisítés (1) A leselejtezett vagyontárgyakat a selejtezési bizottság tagjainak jelenlétében az átvételt követően meg kell semmisíteni, jelölni. Ez történhet vágással, darabolással, hegesztéssel és megfestéssel. (2) A veszélyes hulladékként elszállításra kerülő eszközöket is előtte jellegétől meg kell fosztani. Az égetésre szánt nem tisztítható textíliákat az előírás szerint erre rendszeresített sárga zsákban kell elszállításra átadni. (3) A selejtezési bizottság radioaktív anyagok selejtezését nem végezheti. (4) A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a bizottság minden tagja aláír. (5) Elemi kár miatt megsemmisült eszközöknek az Egyetem vagyonnyilvántartásából való leírásának alapbizonylata a kár felvételéről szóló jegyzőkönyv, melyet a kár bekövetkezte után 48 órán belül fel kell venni. A kárfelvételre meg kell hívni az Egyetem belső ellenőrét is. 13. Pénzügyi és számviteli elszámolások (1) A selejtezést elsődlegesen az analitikus nyilvántartásokon kell átvezetni. (2) Könyvelésnél hivatkozni kell a selejtezési jegyzőkönyv számára. (3) A felesleges vagyontárgyak hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos pénzügyi és számviteli elszámolásokat, előírásokat a hatályos Számlarend tartalmazza. (4) A Számlarendben nem szabályozott egyedi esetekre vonatkozóan a gazdasági főigazgató állásfoglalását kell kérni. 12

13 14. Ellenőrzés (1) Az Egyetem belső ellenőre a feltárás, lebonyolítás tevékenységét és annak gazdasági összefüggéseit, hatását évente egy alkalommal teljes mélységben ellenőrizni köteles. (2) A Selejtezési Bizottság elnöke évente jelentésben köteles tájékoztatni a selejtezési jogkörrel megbízott vezető személyt a selejtezési tevékenység végrehajtásáról. 15. Egyéb rendelkezések (1) Egyes vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozóan minden esetben figyelembe kell venni a szabályzatban felsorolt előírásokat, különös tekintettel arra, hogy, a) a fémanyagokat fel kell ajánlani továbbhasznosításra; b) műemlékek, műemléknek minősülő vagyontárgyak, valamint képzőművészeti alkotások selejtezése és hasznosítása során a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény előírásait figyelembe kell venni; c) hatósági rendelkezés alapján üzemeltetett vagy kezelt vagyontárgy és eszköz hasznosítása, selejtezése csak a rendelkező hatóság írásbeli engedélye alapján lehetséges; d) ha a vagyontárgy vagy eszköz felvásárlását, begyűjtését erre a célra létesített állami vállalat, szövetkezet vagy egyéb jogi személy végzi, a hasznosítást ennek útján kell végrehajtani. 16. Záró rendelkezések (1) A selejtezési szabályzatot a szenátus május 24. napján tartott ülésén 50./2007. (V.24.) számú határozatával elfogadta. A szabályzat az elfogadás napjától lép hatályba. (2) Az Egyetemi Tanács által november 8-án elfogadott selejtezési szabályzat jelen szabályzat életbe lépésével hatályát veszti. (3) A szabályzatban foglaltakat jogszabályok és felettes szervek utasításai módosíthatják. Debrecen, május 24. Prof. Dr. Nagy János rektor 13

14 Jogszabálygyűjtemény évi C. törvény a számvitelről; évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; 58/2005. (IV.4.) korm. rendelet a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról; 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól; évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról; évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; mindezen jogszabályoknak a szabályzat készítésének idején hatályos módosításai. 14

15 Mellékletek Megbízólevél 1. sz. melléklet Felesleges eszközök jegyzéke...2. sz. melléklet Tárgyi eszköz kölcsönzési jegy. 3. sz. melléklet Gazdasági egységek közötti eszköz átadó jegy sz. melléklet Selejtezési javaslat tárgyi eszközökre sz. melléklet Selejtezési javaslat készletekre 6. sz. melléklet Selejtezési javaslat védőruhára, munkaruhára sz. melléklet Jegyzőkönyv sz. melléklet Kódjegyzék a feleslegessé válás okairól...9. sz. melléklet 15

16 1.sz. melléklet MEGBÍZÓLEVÉL Megbízom...a Debreceni Egyetem dolgozóját, hogy a hó - án /én végrehajtandó selejtezési eljárásban, mint selejtező bizottsági tag közreműködjön. A selejtezést az Egyetem Selejtezési szabályzatában", valamint ütemtervében leírtak szerint kell végrehajtani. Debrecen, gazdasági főigazgató A megbízólevelet átvettem és a fentieket tudomásul vettem... Selejtezési Bizottság tagja

17 FELESLEGES ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 2.sz. melléklet A Debreceni Egyetem szervezeti egység megnevezése a mai napon az egység számára feleslegesnek minősíti az alábbi tárgyi eszközöket: megnevezés leltári szám gyári szám hasznosítás eredménye (selejtezési javaslat) * * az illetékes osztály Az eszközöket további egyetemi hasznosítás céljából megbontatlan állapotban (tartozékokkal), nyilvántartási kartonokkal együtt a jelen javaslat 2 példányának kíséretében a raktárnak átadjuk. Debrecen, 200 szervezeti egység vezetője eszközfelelős A fenti tárgyi eszközöket a javaslat 2 példányával együtt rendben átvettem: Debrecen, 200 Raktár vezetője

18 TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSI JEGY 3.sz melléklet Kérem a csatolt megkeresés alapján annak engedélyezését, hogy az Egyetem tulajdonát képező leltári számú gyártási számú megnevezésű tárgyi eszközt forint/hó bérleti díj ellenében részére -tól -ig kölcsönadhassuk. A kölcsönadás az oktató és tudományos munkát nem befolyásolja. Debrecen, 200 Az átadásra kerülő tartozékokat a túloldalon kell részletezni! szervezeti egység vezetője A fenti kölcsönzést engedélyezem. Debrecen, 200 Erről értesítést kap: 1. kölcsönadó 2. kölcsönvevő 3.A Raktár vezetője; 4.Az illetékes osztály; 5.A szervezeti egység eszközfelelőse; 6. Gazdasági főigazgató;

19 GAZDASÁGI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ESZKÖZ ÁTADÓ JEGY (Tárgyi eszköz átadás-átvétele gazdasági egységek között) 4.sz. melléklet 4 példányban kéjük kitölteni!!! ÜZLETÁG:... ÜZLETÁG:... Átadó leltárkörzet kódja:..... Átvevő leltárkörzet kódja:.. Leltárkörzet neve:... Leltárkörzet neve: Átadó tölti ki! Átvevő tölti ki! Eszközszám Leltárszám Asz. Megnevezés Típus Gyári szám Aktu. K. Érték OEP kód Költséghely Helység kód Sz.T.Sz. Tevékeny. 200.év... hó nap... átadó egység gazdasági igazgatója P.H. P.H. átadó gondnok / körzeti leltárkezelő átvevő egység gazdasági igazgatója. átvevő gondnok / körzeti leltárkezelő

20 5.sz. melléklet SELEJTEZÉSI JAVASLAT TÁRGYI ESZKÖZÖKRE A Debreceni Egyetem (tanszéke, szervezeti egysége) javasolja az Egyetem Selejtezési Bizottságának, hogy az alábbi tárgyi eszköz selejtezése iránti intézkedést tegyék meg. Ezzel egyidejűleg az alábbi eszközt megbontatlan állapotban, nyilvántartási kartonjával együtt a jelen javaslat 2 példányának kíséretében a raktárnak átadjuk. A selejtezésre javasolt, egyedileg nyilvántartott tárgyi eszköz adatai: Megnevezése: Leltári száma: Gyári száma. Selejtezésre való javaslat oka, részletes indokolása: Nem rendeltetésszerű használat során tönkrement, Rossz, de gazdaságosan már nem javítható (szakértői vélemény csatolása szükséges), Korszerűtlen, Egyéb _ Mellékletek: szervezeti egység vezetője eszközfelelős A fenti tárgyi eszközt a javaslat 2 példányával együtt - rendben - külön jegyzőkönyv felvétele mellett - átvettem: (Nem megfelelő kihúzandó!) Debrecen, 200 Raktár vezetője

21 5.sz. melléklet Selejtezési Bizottság véleménye: Debrecen, 200 Selejtezési Bizottság elnöke A bontásból kikerült használható alkatrészek és a raktári bevételek száma: Debrecen, 200 raktáros Bontást végzők aláírása: A selejtezést, bontást ellenőriztem (észrevételek): belső ellenőr

22 6.sz. melléklet SELEJTEZÉSI JAVASLAT KÉSZLETEKRE A Debreceni Egyetem szervezeti egysége a. - sorszámig felsorolt készletek selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését javasolja. Debrecen, 200 Megjegyzés: Kiállítandó 2 példányban. Sorszám cikkszáma Selejtezésre javasolt készlet mennyi menny. megnevezése - egysége sége raktárvezető összesen egységára hasznosítás

23 6.sz. melléklet A selejtté válás oka: Selejtezési Bizottság véleménye: Debrecen, 200 Selejtezési Bizottság elnöke A bontásból kikerült használható alkatrészek és a raktári bevételek száma: Debrecen, 200 raktáros Bontást végzők aláírása: A selejtezést, bontást ellenőriztem (észrevételek): belső ellenőr

24 SELEJTEZÉSI JAVASLAT VÉDŐRUHÁRA, MUNKARUHÁRA 7.sz. melléklet A Debreceni Egyetem tanszéke, szervezeti egysége igazolja, hogy számú védőruhák (köpeny, nadrág, cipő, papucs stb.) természetes elhasználódás miatt tönkrementek, ezért azokat selejtezésre javasoljuk. szervezeti egység vezetője készletfelelős Megjegyzés: Kiállítandó 3 eredeti példányban, melyből 2 példányt a raktárnak kell átadni. A javaslatban feltüntetett számú védőruhát átvettem. Debrecen, 200 raktáros A javaslat alapján a fenti számú védőruha selejtezése megtörtént, a tanszéki nyilvántartás helyesbíthető. A tanszéki nyilvántartást a javaslatban szereplő tétellel helyesbítettem. Debrecen, 200 Selejtezési Bizottság elnöke nyilvántartó

25 8.sz. melléklet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárgy: Selejtezésre leadott eszközök hiányosságai Felvéve, 200 -n a Debreceni Egyetem Raktárában. Jelen vannak: Alulírottak Jelenlevők megállapítják, hogy selejtezés céljából a szervezeti egység részéről leadott alábbi eszközöknél a következő hiányosságok találhatók: A leadást végző (dolgozó) a következőket adja elő: átadó raktáros tanú Készül: 3 eredeti példányban 1 példány a raktáré; 1 példány az átadó körzeté; 1 példány az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztályé.

26 9.sz. melléklet KÓDJEGYZÉK A FELESLEGESSÉ VÁLÁS OKAIRÓL Kódszám Megnevezés 001 Eredeti rendeltetésének nem felel meg 002 Feladatcsökkenés miatt 003 Átszervezés miatt 004 Megszűnés miatt 005 Normát meghaladó készlet 006 Rongálódás miatt 007 Természetes elhasználódás miatt 008 Erkölcsi avulás miatt 009 Szavatossága lejárt 010 Egyéb ok

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat a Pécs Városi

Részletesebben

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA N Y Í R E G Y H Á Z A A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 26. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK és SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök 1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai... 4 3.1. A hasznosítás során szükséges

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2012..-től 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) hangsúlyozza

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-18/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23. Oldal: 1/33 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI, LELTÁRKÉSZÍTÉSI, HASZNOSÍTÁSI, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécs M J Város Polgármesteri Hivatala Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/82/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 12/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Selejtezési utasításáról... 2 13/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 16., csütörtök 102. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 20/2010. (XII. 16.) BM utasítás miniszteri

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

Leltározási szabályzat. I. Általános rész

Leltározási szabályzat. I. Általános rész Leltározási szabályzat A Városi Könyvtár leltározásával összefüggõ feladatait Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm.

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. BIZONYLATI REND ÉS ALBUM Hatályos: 2013. január 01. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. BIZONYLATI

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

Anyag és készletgazdálkodási szabályzat

Anyag és készletgazdálkodási szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Anyag és készletgazdálkodási szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Egységesen szabályozni a Kutatóközpont anyag-

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 1/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Egyesület Alapszabályát és a 2011. évi CLXXV tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv.

Részletesebben

2/2013. számú A LELTÁRKÉSZÍTÉSÉRŐL LELTÁROZÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÉS A. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

2/2013. számú A LELTÁRKÉSZÍTÉSÉRŐL LELTÁROZÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÉS A. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-16/2013/Sz. 2/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A LELTÁRKÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS A LELTÁROZÁSÁRÓL (az eszközök és források leltárkészítési

Részletesebben