DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: május 24. napjától

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: május 24. napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat hatálya Selejtezési hatáskör Selejtezési Bizottság Felesleges vagyontárgyak kezelési rendje Raktározási rend Egyetemen belüli és kívüli hasznosítás Bérbeadás Térítésmentes átadás Értékesítés Selejtezési javaslat Selejtezés Megsemmisítés Pénzügyi és számviteli elszámolások Ellenőrzés Egyéb rendelkezések Záró rendelkezések Jogszabálygyűjtemény Mellékletek

3 Az állami tulajdonban lévő felesleges vagyontárgyak hasznosításáról, selejtezéséről, értékesítéséről, a hiányos valamint megsemmisült vagyontárgyak elszámolásáról a évi C. törvény a számvitelről, évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, az 58/2005. (IV.4.) korm. rendelet a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról, valamint a 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályok hatályos előírásait kell alkalmazni. 1. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Debreceni Egyetem (továbbiakban: Egyetem) tulajdonában és vagyonkezelésében levő immateriális javakra és tárgyi eszközökre. (2) A szabályzat szempontjából vagyontárgynak minősül minden olyan vagyoni értékű jog, szoftver, tárgyi eszköz, készlet és áru, melynek nyilvántartásáról az Egyetem mennyiségi és értékbeni vagy csak mennyiségi nyilvántartás keretében gondoskodik, értékhatárra való tekintet nélkül. (3) A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki: a) az idegen vagyontárgyakra; b) az ideiglenesen átvett vagyontárgyakra; c) ügyiratok és számviteli bizonylatok selejtezésére; d) az egyetemi könyvtár állományába tartozó könyv, folyóirat és egyéb információhordozó anyagokra; e) az egészségügyi intézmények iratkezelési szabályzatában meghatározott iratokra; f) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló okiratokra; g) az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról szóló évi XLVII. tv. alapján védelem alatt álló iratokra és bármilyen információhordozóra, illetve adatbázisra; h) a muzeális és levéltári gyűjteményekre, műszaki emlékekre, védett tárgyra, képző- és iparművészeti alkotásokra; i) a polgári védelmi rendeltetésű, nem egyetemi tulajdonú vagyontárgyakra; j) hatósági engedély vagy kötelezvény alapján üzemben, illetve készenlétben tartott (pl. tűzoltó) berendezésekre. 2. Selejtezési hatáskör (1) A selejtezési hatáskör az Egyetem rektorát illeti, aki azt a rektori munkamegosztás keretében a gazdasági igazgatókra ruházza át. 3

4 3. A Selejtezési Bizottság (1) A feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére az Egyetem gazdasági főigazgatója állandó Selejtezési Bizottságot hoz létre. A selejtezésre javasolt eszközök véleményezését a Selejtezési Bizottság végzi. A selejtezési javaslatok elbírálásában, selejtezési jegyzőkönyv kialakításában a bizottság tagjai együttesen kötelesek részt venni. (2) A Selejtezési Bizottság szervezete: a) Elnöke: az illetékes gazdasági igazgató által megbízott, számviteli képzettséggel rendelkező, vezető beosztású dolgozó. b) Tagjai: az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály dolgozója; az illetékes elfekvő raktár (továbbiakban: raktár) vezetője; szükség esetén a selejtezendő eszköz tekintetében speciális szakmai ismeretekkel rendelkező dolgozó. (3) A Selejtezési Bizottság tagjai tevékenységüket megbízó levél alapján látják el. (1.sz. melléklet) (4) A Selejtezési Bizottság vezetője: a) gondoskodik az eszköz tekintetében speciális szakmai ismeretekkel rendelkező dolgozó szükség szerinti meghívásáról; b) az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály vezetőjével egyetértésben határozza meg, hogy a selejtezési eljárás során a műszaki terület képviseletében ki vegyen részt. (5) A Selejtezési Bizottság: a) a felesleges vagyontárgyakat minősíti; b) javaslatot tesz a hasznosításra; c) megvizsgálja, hogy a tervezett tárgyi eszközök ténylegesen selejtezhetők-e; az adatok megegyeznek-e a számviteli nyilvántartások adataival; szükséges bizonylatok (szakvélemény) rendelkezésre állnak-e; a nagy értékű tárgyi eszköz összes tartozékával együtt kerül-e selejtezésre; szükséges-e a selejtezéssel kapcsolatban esetleg felelősségre vonást alkalmazni. 4

5 4. Felesleges vagyontárgyak kezelési rendje (1) A felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárását egyetemi szinten a gazdasági főigazgató irányítja és ellenőrzi. Feladata a feltárást követő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése is. (2) Minden szervezeti egység vezetőjének feladata az irányítása alá tartozó területen a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárása. (3) A szervezeti egység használatában, kezelésében lévő, vagy a területükön tárolt vagyontárgyakat az egységek vezetői - a kötelezően előírt leltározáson felül - a nyilvántartásaik alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgálni és a feleslegessé válás szempontjából minősíteni kötelesek. (4) Általában feleslegesnek kell tekinteni azokat a vagyontárgyakat, amelyeket: a) az egység vezetője feleslegesnek minősít; b) az oktató és kutatómunkához, illetőleg az ellátott szakmai feladathoz huzamosabb ideig nem használnak. (5) Tárgyi eszközök feleslegessé válhatnak: a) ha az eszköz a technikai fejlődés miatt olyan mértékben vált korszerűtlenné, hogy használata gazdaságtalan; b) újítás bevezetése, a technológia átszervezése miatt; c) egyéb olyan okok miatt, amelyek következtében az eszközök a továbbiak során nem használhatók. (6) Készletek tekintetében feleslegesnek tekinthető: a) minden olyan anyag, amelyet az illetékes terület osztályvezetője annak minősít; b) a tárgyi eszközök kiselejtezése vagy értékesítése következtében visszamaradó tartalék alkatrészek és tartozékok, ha eredeti rendeltetésüknek megfelelően, pl.: más gépek, műszerek javításához, karbantartásához nem használhatók. (7) Nem minősülnek feleslegesnek a huzamosabb időn keresztül felhasználásra nem kerülő anyagok és alkatrészek, amennyiben azok az üzemelő berendezések hibaelhárításához szükségessé válhatnak. Ugyanez vonatkozik a tartalékként beszerzett berendezésekre is. (8) A feleslegessé válás kérdésében különös gonddal kell eljárni azon készleteknél, amelyek importból kerültek beszerzésre és utánpótlási idejük hosszabb időt vesz igénybe, illetve még üzemelő tárgyi eszközök tartalék alkatrészeinek minősülnek. (9) A munkahelyen lévő, feleslegesnek minősített vagyontárgyak jelentése, begyűjtése: a) A szervezeti egységek vezetői a feltárás során feleslegesnek minősített vagyontárgyakról jegyzéket (Felesleges eszközök jegyzéke: 2.sz. melléklet) kötelesek készíteni - évente legalább egy alkalommal - 3 példányban, amelyből 1 példány a szervezeti egységé, 2 példányt az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztályra kell továbbítani. 5

6 b) Az Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) tulajdonát képező felesleges eszközökről az MTA Tudományos Kutatóhelyek Irodáját értesíteni kell. (10) Minden vagyontárgyat, amelyet a munkahelyen feleslegesnek minősítettek, az előírt jelentés összeállítása után a kijelölt raktárnak kell átadni. (11) A beépített, nem mozgatható, nagy terjedelmű, valamint tárolóhely hiányában a raktárban nem tárolható felesleges vagyontárgyak további intézkedésig a munkahelyen tarthatók. 5. Raktározási rend (1) A szervezeti egységektől átvett, feleslegesnek minősített eszközöket az illetékes raktárban kell nyilvántartani. (2) A raktárban a feleslegesként leadott eszközök döntésig az új eszközöktől elkülönítve, változatlan állapotban tárolandók az alábbiak szerint: a) egyedileg nyilvántartott tárgyi eszközök, kivéve a nemesfémből készültek; b) bútorok és az ebbe a csoportba tartozó berendezési tárgyak; c) bontásból kikerült, használható építési anyagok és szerelvények, gép-, műszer alkatrészek; d) nemesfémből készült tárgyi eszközök és minden nemesfém készlet. 6. Egyetemen belüli és kívüli hasznosítás (1) Az elfekvő raktár végzi a szervezeti egységek által leadott jelentések alapján megkísérli a felesleges vagyontárgyak Egyetemen belüli hasznosítását (átadás), figyelembe véve a beérkezett igényeket és a takarékossági szempontokat is. (2) A külső hasznosítás a vagyontárgyak Egyetemen kívülre történő bérbeadását, térítésmentes átadását, valamint értékesítését jelenti. 7. Bérbeadás (1) Felesleges tárgyi eszköz más vállalkozás, intézmény, valamint - ha azt jogszabály nem tiltja - magánszemély részére bérbe adható. (2) A bérbeadáshoz a gazdasági főigazgató engedélye szükséges. 6

7 (3) Az engedélyezéshez Tárgyi eszköz kölcsönzési jegyet (3. sz. melléklet) kell kiállítani. (4) A bérletről szerződést kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a) a bérbe adott eszközre vonatkozó jellemző adatokat; b) a bérbevevő kötelezettségeit; c) a bérleti díj összegét, esedékességét; d) a fizetés módját; e) valamint a bérlet megszűnése utáni teendőket. (5) A bérleti díjat - annak megállapítására vonatkozó gazdaságossági számítások alapján - az illetékes osztály javaslata szerint, a gazdasági főigazgató állapítja meg. (6) A bérbe adott tárgyi eszköz a nyilvántartásból nem törölhető. Ezekről az eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni. 8. Térítésmentes átadás (1) Az ideiglenesen vagy véglegesen feleslegessé vált tárgyi eszközöket a gazdálkodó szervezet térítésmentesen csak a) tartós kooperációs kapcsolat, huzamosabb ideje fennálló szerződéses kapcsolat keretében, illetve a szerződések teljesítése érdekében; b) oktatási vagy múzeumi célra; c) állami költségvetési intézménynek; d) külön rendelet szerint előírt esetekben adhat át, figyelembe véve a mindenkor érvényes ÁFA előírásokat. (2) A térítésmentes átadást a gazdasági főigazgató, illetve az általa megbízott személy engedélyezheti. (3) Az átadás engedélyezése esetén a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartási lapja alapján az illetékes szervezeti egység jegyzőkönyvet készít és gondoskodik a tárgyi eszköz dokumentációjának összeállításáról. (4) Az egyes munkahelyeken feleslegesnek minősített vagyontárgyak az Egyetemen belül átadhatók gazdasági egységek közötti átadó jegy használatával (4. sz. melléklet), melyek eredeti példányát az átvevő osztály részére megállapodás alapján kell megküldeni. Az eljárást a feltárást végző terület vezetője az átvevő terület vezetőjével folytatja le. 7

8 9. Értékesítés (1) A felesleges vagyontárgyak külső értékesítésének engedélyezése a selejtezési hatáskörrel rendelkező személyhez tartozik. (2) Az értékesítés történhet más vállalkozás, intézmény, valamint - ha azt jogszabály nem tiltja - magánszemély részére. Az értékesítés lebonyolítása az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály feladata. Az eszköz eladásával kapcsolatban az azt leadó szervezeti egységnek javaslattételi jogosultsága van. (3) Az értékesítésre jóváhagyott vagyontárgyak eladási árát az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály javaslata alapján a gazdasági főigazgató határozza meg. (4) Abban az esetben, ha az értékesítendő eszközök egyedi árára vonatkozóan döntés nem történt, az árakat minimum az alábbiak szerint kell megállapítani: a) tárgyi eszközök esetében a nettó nyilvántartási érték; b) 0 -ra leírt eszközök esetében a legkedvezőbb árajánlatot kell figyelembe venni; c) a készleteket a tényleges beszerzési áron kell értékesíteni. (5) Az ezeknél alacsonyabb áron történő értékesítéshez a gazdasági főigazgató külön engedélye szükséges. (6) Ha az eladni kívánt felesleges vagyontárgy eladási irányára egy darabra, vagy az eladni kívánt mennyiség egészére az ,- forint nettó összeget meghaladja, az értékesítés lebonyolításáért felelős osztály köteles az eladást - a termék mennyiségének és a versenytárgyalás időpontjának megjelölésével - helyi vagy országos lapban, vagy más módon meghirdetni. A hirdetmény alapján jelentkező vevőkkel az előzetes tárgyalásokat tájékoztató jelleggel az osztály kijelölt dolgozói kötelesek lefolytatni. A versenytárgyalás nyilvános. (7) Az átadás időpontjában, a fizetés módjában és határidejében - az általános pénzforgalmi előírások keretében - a felek állapodnak meg. Az értékesítés csak számla ellenében és maximum 15 naptári nap fizetési határidő mellett lehetséges. Részletfizetési kedvezményt és hitelt az Egyetem nem adhat. (8) Az értékesített felesleges vagyontárgy számlázása, a jóváhagyott ár és az átadási bizonylat alapján az illetékes osztály feladata. (9) Vagyontárgyak értékesítése a magánszemélyek részére: a) Az azonos típusú eszközök esetében az Ft-ot meghaladó egyedi értékű vagyontárgyak magánszemélyek részére történő értékesítése előtt azt meg kell hirdetni. b) A hirdetménynek a következőket kell tartalmaznia: az értékesítésre szánt termék megnevezését; a termék elhasználódási szintjére utaló jellemzőket; eladási árat (annak ÁFA tartalmát); 8

9 az értékesítés helyét; az értékesítés időpontját. c) A hirdetményt a helyben szokásos módon hirdetőtáblára ki kell függeszteni. 10. Selejtezési javaslat (1) Selejtezni azokat a vagyontárgyakat lehet, amelyek természetes elhasználódás, korszerűtlenség, elavultság, rongálás következtében rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak, hasznosításuk térítés ellenében vagy térítés nélküli formában nem járt eredménnyel. (2) Selejtezési eljárás alá vonni csak a meglevő, a helyszínen megtekinthető, számba vehető vagyontárgyat szabad. (3) Selejtezési javaslat: Tárgyi eszközök esetében a javaslatot az eszközt eredetileg leadó szervezeti egységnek kell megtenni a Selejtezési javaslat tárgyi eszközökre c. nyomtatvány kitöltésével (5. sz. melléklet), melyet 3 példányban kell kitölteni. a) 1. (eredeti) példányt az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály; b) 2. példányt a raktári nyilvántartás; c) 3. példányt a szervezeti egység részére kell átadni. (4) A raktári készletekre a raktár vezetője tesz javaslatot a Selejtezési javaslat készletekre c. nyomtatványon, (6. sz. melléklet) melyet 2 példányban kell kitölteni. a) 1.(eredeti) példányt az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály; b) 2. példányt a raktári nyilvántartás részére kell átadni. (5) A munkaruhák, védőruhák selejtezési javaslatát (7. sz. melléklet) a leadó szervezeti egységnek kell kiállítania 3 példányban. a) 1. (eredeti) példányt az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztály, b) 2. (eredeti) példányt a Személyzeti Osztály, c) 3. példányt a szervezeti egység részére kell átadni. (6) A textília selejtezésére a raktár vezetője tesz javaslatot. A textíliát az előzetes tisztítás, fertőtlenítés után szabad selejtezéshez leadni. A vágott, selejt textília átadása a raktárnak bevételezetésre, színenként elkülönítve, mérés után történik. A veszélyes hulladéknak minősülő anyagok (nem fertőtleníthető párna, paplan, stb.) esetében a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. (7) A Selejtezési Bizottság az alábbi eszközöket csak a tulajdonos hozzájárulásával selejtezheti: a) MTA tulajdonában lévő; b) külső szervektől kölcsönvett eszközök; c) bemutatásra illetve kipróbálásra átvett készülékek; d) E készletek. 9

10 (8) A polgári védelmi rendeltetés vagyontárgyak vonatkozásában a megfelelő jogszabályokban meghatározott előírásokat kell alkalmazni. (9) A szervezeti egység a selejtezendő egyedi eszközökről a javító cégtől az eszköz javíthatatlanságáról, illetve a javítási költségről nyilatkozatot kér. A selejtezési bizottság a nyilatkozat hiányában az eszközt nem selejtezheti. 11. Selejtezés (1) A selejtezés előkészítéséről az illetékes raktár vezetője gondoskodik. A selejtezési eljárásba vont vagyontárgyakat annak érdekében, hogy a többi vagyontárggyal ne legyenek felcserélhetők, elkülönítetten kell tárolni. a) A selejtezéshez szükséges dokumentumok: tárgyi eszközöknél az egyedi nyilvántartó lap másolata, vagy annak adatai, a tárgyi eszköz dokumentációja; selejtezési javaslat; feleslegessé válásra vagy selejtezésre vonatkozó bizonyító iratok (jegyzőkönyv, szerviz javaslat, minőségi igazolás stb.); amennyiben a leadott eszközhöz nem kapcsolódnak az egyedi nyilvántartó lapon szereplő tartozékok, a Selejtezésre leadott eszközök hiányosságai című jegyzőkönyvet (8.sz. melléklet) kell felvenni. b) Állagromlás esetén vizsgálni kell, hogy annak oka nem vezethető-e vissza hanyagságra, mulasztásra. Ilyen esetekben az egységek által kiállított kárfelvételi jegyzőkönyv 1 példányát mellékelni kell. (2) Selejtezés lefolytatása: a) A Selejtezési Bizottság összehívásáról meghatározott időközönként vagy szükség szerint esetenként, - az illetékes raktár vezetőjének kezdeményezésére - annak elnöke gondoskodik. Selejtezést kezdeményezhet az eszköz tárolásában érdekelt szervezeti egység is. b) A Selejtezési Bizottság a selejtezés során állást foglal abban, hogy a selejtezendő tárgyi eszközök, készletek selejtezhetőek-e, illetve mely alkatrészei, tartozékai hasznosíthatók a későbbiek során. (3) A selejtezések időpontját a gazdasági igazgató által minden évben kiadott selejtezési ütemtervben kell meghatározni és annak megfelelően elvégezni. (4) Év közben a szervezeti egységek indokolt esetben rendkívüli selejtezést kérhetnek, melyre a gazdasági igazgató adhat engedélyt. (5) Rendkívüli selejtezés keretében történik a vegyszer, gyógyszer, kábítószer és nyomtatvány selejtezése, valamint fertőző beteg esetén a beteg által használt textíliák selejtezése a higiénikus főorvos engedélyével. 10

11 (6) A selejtezés lebonyolításának megszervezéséért, a bizottság összehívásáért, a szabályok pontos betartásáért, valamint a selejtezéshez szükséges feltételek biztosításáért a selejtezési bizottság vezetője felelős. (7) A Selejtezési Bizottság a selejtezés során állást foglal abban, hogy a selejtezendő tárgyi eszközök, készletek selejtezhetőek-e, illetve mely alkatrészei, tartozékai hasznosíthatók a későbbiek során. (8) A tárgyi eszközök selejtezésekor a következő bizonylatokat kell használni: a) -B r.sz Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyv / 6 lap/; b) Selejtezett eszközök jegyzéke / gépi bizonylat/; c) B.Sz.ny r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv. (9) Készletek selejtezésekor a következő bizonylatokat kell használni: a) B r.sz. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve / 4 lap/; b) Selejtezett eszközök jegyzéke / gépi bizonylat/; c) B r.sz. Leértékelt készletek jegyzéke; d) B.Sz.ny r.sz. Megsemmisítési jegyzőkönyv. (10) Mivel az Egyetemen a készletek nyilvántartása számítógépes rendszerben folyik, a selejtezési jegyzéket innen kell kinyomtatni. (11) A selejtezési jegyzéken fel kell tüntetni az eszköz: a) eszközszámát; b) nyilvántartási számát; c) pontos megnevezését, típusát, gyári számát, mennyiségét; d) tartozékokat; e) nettó értékét. (12) Selejtezési jegyzőkönyv kiállítása: A selejtezett vagyontárgyakról és a selejtezési eljárásokról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell: a) a tárgyi eszköz nettó értékét; b) selejtté válás rövid indoklását, okát; c) a felvételdátumát; d) a felvétel helyét; e) a jelenlévők nevét; f) selejtezés - jóváhagyás utáni teendőket; g) aláírásokat; h) javaslatot a selejtezésre. (13) A feleslegessé válás okait a kódjegyzék alapján kell rögzíteni. (9. sz. melléklet) (14) Alkatrészek, tartozékok bontása, hulladék anyagok visszanyerése: a) A selejtezett vagyontárgyakról leszerelt tartozékokat, anyagokat az erre vonatkozó előírások szerint be kell vételezni a raktárba. b) Az értékesíthető hulladék anyagok illetékes begyűjtőhelyre való szállításáról a raktár vezetője köteles gondoskodni. 11

12 c) Amennyiben gép-műszer bontásából kikerült anyagra az érintett szervezeti egység igényt tart, úgy azt részére szállítólevél ellenében lehet kiadni. A selejtezett vagyontárgyak hasznosításából származó bevétel ár- és díjbevételnek minősül. d) Az épülettartozékok selejtezésekor, ha a műszaki állapot 70 % felett van, azt bontott anyagként vissza kell vételezni. (15) Selejtezett vagyontárgyak tárolása: A selejtezett vagyontárgyakat, azok értékesítéséig, elszállításáig vagy megsemmisítéséig a többi raktári eszköztől elkülönítetten kell kezelni. 12. Megsemmisítés (1) A leselejtezett vagyontárgyakat a selejtezési bizottság tagjainak jelenlétében az átvételt követően meg kell semmisíteni, jelölni. Ez történhet vágással, darabolással, hegesztéssel és megfestéssel. (2) A veszélyes hulladékként elszállításra kerülő eszközöket is előtte jellegétől meg kell fosztani. Az égetésre szánt nem tisztítható textíliákat az előírás szerint erre rendszeresített sárga zsákban kell elszállításra átadni. (3) A selejtezési bizottság radioaktív anyagok selejtezését nem végezheti. (4) A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a bizottság minden tagja aláír. (5) Elemi kár miatt megsemmisült eszközöknek az Egyetem vagyonnyilvántartásából való leírásának alapbizonylata a kár felvételéről szóló jegyzőkönyv, melyet a kár bekövetkezte után 48 órán belül fel kell venni. A kárfelvételre meg kell hívni az Egyetem belső ellenőrét is. 13. Pénzügyi és számviteli elszámolások (1) A selejtezést elsődlegesen az analitikus nyilvántartásokon kell átvezetni. (2) Könyvelésnél hivatkozni kell a selejtezési jegyzőkönyv számára. (3) A felesleges vagyontárgyak hasznosításával, selejtezésével kapcsolatos pénzügyi és számviteli elszámolásokat, előírásokat a hatályos Számlarend tartalmazza. (4) A Számlarendben nem szabályozott egyedi esetekre vonatkozóan a gazdasági főigazgató állásfoglalását kell kérni. 12

13 14. Ellenőrzés (1) Az Egyetem belső ellenőre a feltárás, lebonyolítás tevékenységét és annak gazdasági összefüggéseit, hatását évente egy alkalommal teljes mélységben ellenőrizni köteles. (2) A Selejtezési Bizottság elnöke évente jelentésben köteles tájékoztatni a selejtezési jogkörrel megbízott vezető személyt a selejtezési tevékenység végrehajtásáról. 15. Egyéb rendelkezések (1) Egyes vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozóan minden esetben figyelembe kell venni a szabályzatban felsorolt előírásokat, különös tekintettel arra, hogy, a) a fémanyagokat fel kell ajánlani továbbhasznosításra; b) műemlékek, műemléknek minősülő vagyontárgyak, valamint képzőművészeti alkotások selejtezése és hasznosítása során a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény előírásait figyelembe kell venni; c) hatósági rendelkezés alapján üzemeltetett vagy kezelt vagyontárgy és eszköz hasznosítása, selejtezése csak a rendelkező hatóság írásbeli engedélye alapján lehetséges; d) ha a vagyontárgy vagy eszköz felvásárlását, begyűjtését erre a célra létesített állami vállalat, szövetkezet vagy egyéb jogi személy végzi, a hasznosítást ennek útján kell végrehajtani. 16. Záró rendelkezések (1) A selejtezési szabályzatot a szenátus május 24. napján tartott ülésén 50./2007. (V.24.) számú határozatával elfogadta. A szabályzat az elfogadás napjától lép hatályba. (2) Az Egyetemi Tanács által november 8-án elfogadott selejtezési szabályzat jelen szabályzat életbe lépésével hatályát veszti. (3) A szabályzatban foglaltakat jogszabályok és felettes szervek utasításai módosíthatják. Debrecen, május 24. Prof. Dr. Nagy János rektor 13

14 Jogszabálygyűjtemény évi C. törvény a számvitelről; évi XXXVIII. törvény az államháztartásról; 58/2005. (IV.4.) korm. rendelet a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról; 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól; évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról; évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; mindezen jogszabályoknak a szabályzat készítésének idején hatályos módosításai. 14

15 Mellékletek Megbízólevél 1. sz. melléklet Felesleges eszközök jegyzéke...2. sz. melléklet Tárgyi eszköz kölcsönzési jegy. 3. sz. melléklet Gazdasági egységek közötti eszköz átadó jegy sz. melléklet Selejtezési javaslat tárgyi eszközökre sz. melléklet Selejtezési javaslat készletekre 6. sz. melléklet Selejtezési javaslat védőruhára, munkaruhára sz. melléklet Jegyzőkönyv sz. melléklet Kódjegyzék a feleslegessé válás okairól...9. sz. melléklet 15

16 1.sz. melléklet MEGBÍZÓLEVÉL Megbízom...a Debreceni Egyetem dolgozóját, hogy a hó - án /én végrehajtandó selejtezési eljárásban, mint selejtező bizottsági tag közreműködjön. A selejtezést az Egyetem Selejtezési szabályzatában", valamint ütemtervében leírtak szerint kell végrehajtani. Debrecen, gazdasági főigazgató A megbízólevelet átvettem és a fentieket tudomásul vettem... Selejtezési Bizottság tagja

17 FELESLEGES ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 2.sz. melléklet A Debreceni Egyetem szervezeti egység megnevezése a mai napon az egység számára feleslegesnek minősíti az alábbi tárgyi eszközöket: megnevezés leltári szám gyári szám hasznosítás eredménye (selejtezési javaslat) * * az illetékes osztály Az eszközöket további egyetemi hasznosítás céljából megbontatlan állapotban (tartozékokkal), nyilvántartási kartonokkal együtt a jelen javaslat 2 példányának kíséretében a raktárnak átadjuk. Debrecen, 200 szervezeti egység vezetője eszközfelelős A fenti tárgyi eszközöket a javaslat 2 példányával együtt rendben átvettem: Debrecen, 200 Raktár vezetője

18 TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSI JEGY 3.sz melléklet Kérem a csatolt megkeresés alapján annak engedélyezését, hogy az Egyetem tulajdonát képező leltári számú gyártási számú megnevezésű tárgyi eszközt forint/hó bérleti díj ellenében részére -tól -ig kölcsönadhassuk. A kölcsönadás az oktató és tudományos munkát nem befolyásolja. Debrecen, 200 Az átadásra kerülő tartozékokat a túloldalon kell részletezni! szervezeti egység vezetője A fenti kölcsönzést engedélyezem. Debrecen, 200 Erről értesítést kap: 1. kölcsönadó 2. kölcsönvevő 3.A Raktár vezetője; 4.Az illetékes osztály; 5.A szervezeti egység eszközfelelőse; 6. Gazdasági főigazgató;

19 GAZDASÁGI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ESZKÖZ ÁTADÓ JEGY (Tárgyi eszköz átadás-átvétele gazdasági egységek között) 4.sz. melléklet 4 példányban kéjük kitölteni!!! ÜZLETÁG:... ÜZLETÁG:... Átadó leltárkörzet kódja:..... Átvevő leltárkörzet kódja:.. Leltárkörzet neve:... Leltárkörzet neve: Átadó tölti ki! Átvevő tölti ki! Eszközszám Leltárszám Asz. Megnevezés Típus Gyári szám Aktu. K. Érték OEP kód Költséghely Helység kód Sz.T.Sz. Tevékeny. 200.év... hó nap... átadó egység gazdasági igazgatója P.H. P.H. átadó gondnok / körzeti leltárkezelő átvevő egység gazdasági igazgatója. átvevő gondnok / körzeti leltárkezelő

20 5.sz. melléklet SELEJTEZÉSI JAVASLAT TÁRGYI ESZKÖZÖKRE A Debreceni Egyetem (tanszéke, szervezeti egysége) javasolja az Egyetem Selejtezési Bizottságának, hogy az alábbi tárgyi eszköz selejtezése iránti intézkedést tegyék meg. Ezzel egyidejűleg az alábbi eszközt megbontatlan állapotban, nyilvántartási kartonjával együtt a jelen javaslat 2 példányának kíséretében a raktárnak átadjuk. A selejtezésre javasolt, egyedileg nyilvántartott tárgyi eszköz adatai: Megnevezése: Leltári száma: Gyári száma. Selejtezésre való javaslat oka, részletes indokolása: Nem rendeltetésszerű használat során tönkrement, Rossz, de gazdaságosan már nem javítható (szakértői vélemény csatolása szükséges), Korszerűtlen, Egyéb _ Mellékletek: szervezeti egység vezetője eszközfelelős A fenti tárgyi eszközt a javaslat 2 példányával együtt - rendben - külön jegyzőkönyv felvétele mellett - átvettem: (Nem megfelelő kihúzandó!) Debrecen, 200 Raktár vezetője

21 5.sz. melléklet Selejtezési Bizottság véleménye: Debrecen, 200 Selejtezési Bizottság elnöke A bontásból kikerült használható alkatrészek és a raktári bevételek száma: Debrecen, 200 raktáros Bontást végzők aláírása: A selejtezést, bontást ellenőriztem (észrevételek): belső ellenőr

22 6.sz. melléklet SELEJTEZÉSI JAVASLAT KÉSZLETEKRE A Debreceni Egyetem szervezeti egysége a. - sorszámig felsorolt készletek selejtezését és nyilvántartásból való kivezetését javasolja. Debrecen, 200 Megjegyzés: Kiállítandó 2 példányban. Sorszám cikkszáma Selejtezésre javasolt készlet mennyi menny. megnevezése - egysége sége raktárvezető összesen egységára hasznosítás

23 6.sz. melléklet A selejtté válás oka: Selejtezési Bizottság véleménye: Debrecen, 200 Selejtezési Bizottság elnöke A bontásból kikerült használható alkatrészek és a raktári bevételek száma: Debrecen, 200 raktáros Bontást végzők aláírása: A selejtezést, bontást ellenőriztem (észrevételek): belső ellenőr

24 SELEJTEZÉSI JAVASLAT VÉDŐRUHÁRA, MUNKARUHÁRA 7.sz. melléklet A Debreceni Egyetem tanszéke, szervezeti egysége igazolja, hogy számú védőruhák (köpeny, nadrág, cipő, papucs stb.) természetes elhasználódás miatt tönkrementek, ezért azokat selejtezésre javasoljuk. szervezeti egység vezetője készletfelelős Megjegyzés: Kiállítandó 3 eredeti példányban, melyből 2 példányt a raktárnak kell átadni. A javaslatban feltüntetett számú védőruhát átvettem. Debrecen, 200 raktáros A javaslat alapján a fenti számú védőruha selejtezése megtörtént, a tanszéki nyilvántartás helyesbíthető. A tanszéki nyilvántartást a javaslatban szereplő tétellel helyesbítettem. Debrecen, 200 Selejtezési Bizottság elnöke nyilvántartó

25 8.sz. melléklet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárgy: Selejtezésre leadott eszközök hiányosságai Felvéve, 200 -n a Debreceni Egyetem Raktárában. Jelen vannak: Alulírottak Jelenlevők megállapítják, hogy selejtezés céljából a szervezeti egység részéről leadott alábbi eszközöknél a következő hiányosságok találhatók: A leadást végző (dolgozó) a következőket adja elő: átadó raktáros tanú Készül: 3 eredeti példányban 1 példány a raktáré; 1 példány az átadó körzeté; 1 példány az illetékes, selejtezési feladatokat ellátó osztályé.

26 9.sz. melléklet KÓDJEGYZÉK A FELESLEGESSÉ VÁLÁS OKAIRÓL Kódszám Megnevezés 001 Eredeti rendeltetésének nem felel meg 002 Feladatcsökkenés miatt 003 Átszervezés miatt 004 Megszűnés miatt 005 Normát meghaladó készlet 006 Rongálódás miatt 007 Természetes elhasználódás miatt 008 Erkölcsi avulás miatt 009 Szavatossága lejárt 010 Egyéb ok

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Az egyesület azon eszközeit, melyek a Számviteli törvény értelmében

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és selejtezése szabályairól

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

I. Általános rész. A szabályzat hatálya

I. Általános rész. A szabályzat hatálya Budakeszi Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12/1012.(VIII.31.) számú intézkedése Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata A polgármesteri hivatal kezelésében lévő felesleges

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosíthatatlan eszközök selejtezésének szabályzata Érvényes:

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától

DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától DEBRECENI EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kancellária Hatályos: 2015. október 3. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. A Szabályzat

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata A szabályzat előírásait a Gazdasági Ellátó Szervezethez kapcsolt önállóan működő intézményeknek

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK,

Rudabánya Város Önkormányzat. Polgármesteri Hivatal. 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, Rudabánya Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2008.szeptember 1 -től Jóváhagyva:Dr. Sallai

Részletesebben

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JÚNIUS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 935-5/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat feleslegessé

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécs M J Város Polgármesteri Hivatala Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/82/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Készítette: Borgulya

Részletesebben

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök 1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai... 4 3.1. A hasznosítás során szükséges

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 26. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK és SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. (Hatályos: 2015. június 27. napjától) Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2012. január 01. Dr. Ari Lajos elnök 1 A selejtezési szabályzat az Egyesület tulajdonában lévő feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításával, leértékelésével és selejtezésével

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BMF SZMSZ 41. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FELESLEGES VANYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2003. november TARTALOMJEGYZÉK A szabályozás hatálya...

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34.

BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Intézmény székhelye, címe: 7150 Bonyhád Fay ltp. 34. Intézmény neve: Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény Szabályzat típusa: Selejtezési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Intézmény OM-azonosítója: 036263 Intézmény fenntartója: Bonyhád Város Önkormányzata

Részletesebben

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vidéke Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl TARTALOMJEGYZÉK I. Á L T A L Á N O S

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 35/2015. sz. határozatával TARTALOM I. Általános

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2016. június 25. napjától) H-1149 Budapest,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2016 A felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és az államháztartás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A felesleges vagyontárgyak fajtái... 3 A vagyonértékesítés

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA 73/2008. (VI. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008 Tartalom 1. Általános rendelkezések 3 2. Feleslegesnek minősülő vagyontárgyakra vonatkozó eljárás rendje 4 2.1.

Részletesebben

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA N Y Í R E G Y H Á Z A A FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAI FELTÁRÁSÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009.

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FELESLEGES ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA ( a Számviteli Politika 3. számú melléklete) Érvényes: 2015. április 01-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

ANYAGGAZDÁLKODÁSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT TÖRÖK-MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Kücükcoban-Tengeri Dalma kuratóriumi tag Hatályos: 205 szeptember 5 Jóváhagyta: Demirkan Mehmet

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat a Pécs Városi

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 3/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a felesleges vagyontárgyak hasznosítására és a selejtezésre vonatkozó

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: RAKTÁROZÁS MF03.RE Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2013. számú A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-18/2013/Sz. 3/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK SELEJTEZÉSÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEM HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRÓL, HASZNOSÍTÁSÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL Miskolc 2014. 6.12. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZABÁLYZATA

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzata Pécs 2012. 2013. december 19. napjától hatályos Tartalom Preambulum... 3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI, LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 1 / 8 A leltározási szabályzat célja A számviteli törvény valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE

SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 155/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Adótanácsadók Egyesülete 2016. november 18. Gottgeisl Rita Beszámoló tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozásnak a mérleg

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE (Elfogadva a Szenátus 63/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3202) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK

A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK A HEVES MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET GYŰJTEMÉNYEINEK KUTATÁSI SZABÁLYZATA Általános kutatási szabályok 1. A Heves Megyei Múzeumi Szervezet a Kormány 47/2001. (III.27.) számú, a muzeális intézményekben folytatható

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: B12

ADATLAP Azonosító: B12 ADATLAP Azonosító: B12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Munkaruha juttatási idő nyilvántartó lapja Bizonylat száma: B. 12-179.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A munkaruha összevont

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak selejtezéséről, belső hasznosításáról szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. felesleges vagyontárgyak selejtezéséről, belső hasznosításáról szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak selejtezéséről, belső hasznosításáról szóló szabályzata Pécs, 2016. Hatályos 2016. június 23. napjától 1 Tartalom I. fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek értékesítésére, selejtezésére

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei. I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények A 12/2005. (X. 21.) rendelet 1. sz. melléklete A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei I. A vagyonkimutatással szemben támasztott törvényi követelmények Az önkormányzat a vagyonát

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben