SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA"

Átírás

1 Szegedi Műszaki Középiskola Tagintézményi IMIP-ek SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYI IMIP-EK

2 Csonka János Műszaki Szakközépiskola 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. MÓDOSÍTOTT IMIP 2

3 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium IGAZGATÓJA Péterné Szabó Irén ELFOGADTA: A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE március 29. napján 3

4 A C s o n k a J á n o s Műszak i S z a k k ö z é p i s k o l a é s K o l l é g i u m I N T É Z M É N Y I M I NŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M J Á N A K E L F O G A D Á S A É S J Ó V Á H A G Y Á S A A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium minőségirányítási programját az iskolai Diákönkormányzat év március hó 28. napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Melléklet szerint. A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium minőségirányítási programját a Szülői Szervezet év március hó 28. napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Melléklet szerint. A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium minőségirányítási programját az iskola alkalmazotti közössége év március hó 29. napján tartott ülésén elfogadta. Szeged, március 29. alkalmazotti közösség 4

5 A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium intézményi minőségirányítási programját Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete év hó napján tartott ülésén jóváhagyta. Kelt:.. polgármester 5

6 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A minőségirányítás jogi keretei A minőségirányítási program elfogadása és jóváhagyása A minőségirányítási program módosítása A minőségirányítási program nyilvánossága... 8 II. HELYZETELEMZÉS Küldetésnyilatkozat SWOT analízis Dokumentumok ellenőrzött listája Jövőkép Minőségirányítási célok, feladatok III. A CSONKA JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATAI Vezetési feladatok végrehajtása A szervezeti felépítés vázlata Az iskola vezetése, vezetői szintek: Az igazgatóság tagjainak feladatai A döntés-előkészítés elvei Tervezési feladatok végrehajtása Célok és elvek A tervező munka szintjei Eljárásrend a tervezői folyamatokban területek szerint A szakmai tervezés - éves tervezés A biztonságos intézmény-üzemeltetés tervezése A gazdálkodással kapcsolatos tervezés Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos tervezés Ellenőrzési feladatok végrehajtása Jellemzők, területek Az ellenőrzési folyamatok A minőségirányítási program és ellenőrzés A pedagógiai ellenőrzés Költségvetési belső ellenőrzés (kapcsolódás az SZMSZ FEUVE mellékletéhez) Mérési és értékelési feladatok végrehajtása Mérések és értékelések összefoglalása A pedagógusok teljesítmény mérési-értékelési lapja A vezetői feladatokat ellátók teljesítményének méréséről és értékeléséről A teljes körű intézményi önértékelésről Az országos kompetencia mérésekből adódó intézményi feladatok MELLÉKLETEK sz. melléklet Az érdekeltek elégedettség felmérő lapjai Tanulói Szülői Partneri Összdolgozói sz. melléklet Az elégedettségmérések eredményei: Tanulói Szülői Partneri Összdolgozói sz. melléklet A pedagógusok teljesítmény mérése és értékelése, eszközei: a,sz. melléklet óralátogatási lap b, sz. melléklet: Teljesítményértékelés sz. melléklet A vezetői feladatokat ellátók értékelőlapjai a, sz. melléklet: Vezetői teljesítményértékelő lap b, sz. melléklet: Összefoglaló értékelés, javaslatok, intézkedések FELHASZNÁLT IRODALOM

7 I. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A minőségirányítás jogi keretei A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény Hosszú távú elvek, megvalósítást szolgáló elképzelések. Működési folyamatban: vezetés, tervezés, ellenőrzés, mérés, értékelés végrehajtása. Vezetők és pedagógusok teljesítményértékelése, szempontjai és rendje. Az önértékelés periódusa, módszerei, az ÖMIP-vel való kapcsolata. Az országos mérés, értékelés figyelembevétele. Nevelőtestületi értékelés, szülői szervezet véleménye figyelembevételével fenntartó évenként értékeli: országos mérés értékelés eredményeit, a tanulók egyéni teljesítményét, egyes osztályok teljesítményét. Intézkedések, hogy a célkitűzések, a célok és a működés közelítsenek. 2. A minőségirányítási program elfogadása és jóváhagyása a) A Csonka János Szakközépiskola minőségirányítási programját az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2007 év március hó 27. napján fogadta el. b) Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol a diákönkormányzat és a szülői szervezet. c) A minőségirányítási program az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba, és ezzel az ezt megelőző minőségirányítási program érvénytelenné válik. 3. A minőségirányítási program módosítása a) A minőségirányítási program módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. b) A minőségirányítási program módosítását kezdeményezheti: az iskola fenntartója, a nevelőtestület, az iskola igazgatója, a szülői szervezet, a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 7

8 4. A minőségirányítási program nyilvánossága a) Az intézményi minőségirányítási programja (IMIP) nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. b) A minőségirányítási program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található meg: az iskola honlapján, az iskola fenntartójánál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az iskola nevelői szobájában, az iskola igazgatójánál. 8

9 II. HELYZETELEMZÉS 1. Küldetésnyilatkozat Újszegeden, kertvárosi környezetben, több mint 40 éve valósítunk meg oktatást, nevelést, biztosítunk szakmai képzést, és adunk kollégiumi ellátást. A következő alapvető értékek elfogadtatására törekszünk intézményünkben: tudás, készségek fejlesztése, kulturált viselkedés, kreativitás, sikeres kommunikáció, egészséges életmód. Elsődleges célunk az érettségire való felkészítés, és e mellett szakmai alapot biztosítunk az általunk oktatott közlekedési, gépész, elektronikai és rendész szakterületeken. Ennek jegyében tanítunk informatikát, gépírást, önvédelmet s egyéb szakmai tárgyakat. Célunk továbbá, hogy a tudás iránt érdeklődő tanulóink kibontakoztathassák készségeiket: számukra az emelt szintű érettségihez plusz órákat biztosítunk. A nehéz körülményekkel és gyengébb képességekkel rendelkező tanulókat is plusz órákkal, tanulószoba szervezésével segítjük. Lehetőséget adunk sportolásra, az ének, zene, tánc területén művészeti alapok elsajátítására. Széles palettájú szakmai képzéseink mellett technikusi szakképzést is folytatunk. Tantestületünk korrekt, igényes, következetes, türelmes szakmai elkötelezettséggel, az igényekhez igazodó pedagógiai programmal végzi nevelő-oktató munkáját. Önálló személyiségeket kívánunk formálni, akik követik névadónk, Csonka János életműve jellemző gondolatát, pedagógiai programunk mottóját: PONTOSSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG, ÚJÍTÓ SZELLEM 2. SWOT analízis Erősségek A szakmai kínálatunkra megfelelő a kereslet. Kellő tanulólétszámot tudunk beiskolázni képzési profiljainkra (szakközépiskola, szakiskola, szakképzés). Megnyugtatóak az új típusú kétszintű érettségi vizsga eredményei. SZKT versenyen, országos döntőben helyezést érnek el tanulóink, a szakmai színvonal jó az autószerelő képzésben Az osztályfőnökök nevelőmunkájával elégedettek a szülők, diákok. Színvonalasak a tanórán kívüli rendezvények. Innovatív tantestület (partnerkapcsolatok bővítése). Esélyegyenlőségi és integrációs programokból fogadjuk a hátrányos helyzetű tanulókat. Lehetőségek Az intézmény és a gazdaság szereplői közötti együttműködésre jobban kellene építeni. A képzési profilok közti átjárhatóság feltételei motiválóbb kihasználása. A felsőoktatási továbbtanulási lehetőségekre eredményesebb felkészítés. Iskolai szakmai versenyekkel népszerűsíteni és ösztönözni a szakmatanulást. A képzési létszám bővítése A szülők és diákok, pedagógusok véleményének rendszeres meg-kérdezése. A lemorzsolódás csökkentése az átlaglétszámok garantálása a 10., 11. évfolyamokon. 9

10 Gyengeségek A szakmai képzés tárgyi feltételei. A természettudományi tantárgyak (matematika, fizika, kémia, bukási aránya a 9., 10. évfolyamokon. Az idegen nyelv tanításának nem kellő hatékonysága. A fegyelem nem kellő szintje, a szabályok betartása. Szegedi Műszaki Középiskola Tagintézményi IMIP-ek Veszélyek A párhuzamos szakmai képzések felszámolási szándéka, TISZK létrehozása, a szakképzés rendkívül pénzigényes. A finanszírozás szempontjából meghatározó átlaglétszámoktól való eltérés a 10. és 11. évfolyamokon. Forráshiány az infrastruktúra fejlesztésére. Tanulói-, magatartási- és kapcsolatzavarok folyamatos jelenléte a tanítás-tanulás folyamatában. Az osztályozás realitása. Alulmotiváltság. Tanár-diák konfliktus. A deviancia eseteinek növekedése. Intézményi gazdálkodás, erőforrások. A szakmai színvonal, az intézményi légkör romlása. 3. Dokumentumok ellenőrzött listája 1) Általános alapvető dokumentumok a) Alapító okirat (1993. évi LXXIX. törvény 37 ) b) Szervezeti és működési szabályzat c) Házirend 2) Szakmai dokumentumok a) Nevelési, pedagógiai program b) Továbbképzési program és beiskolázási terv c) Intézményi éves munkaterv, beszámoló 3) Intézményi ügyintézés dokumentumai a) Ügyintézési, iratkezelési szabályzat b) Jegyzőkönyv, határozatok, értesítések c) Tanügyi nyomtatványok 4) Munkaügyi dokumentumok a) Formai előírások b) Munkaköri leírások 5) A gazdálkodást szabályozó dokumentumok a) Pénzkezelés szabályai b) Előirányzat, felhasználás, módosítás c) Számvitel, beszámolás rendje 6) Védelmi szabályzatok a) Munkavédelmi szabályzat b) Tűzvédelmi szabályzat c) Számítástechnikai szabályzat 7) Érdekvédelmi szabályzatok a) Kollektív szerződés b) Közalkalmazotti szabályzat 10

11 c) Diákönkormányzat d) Szülői szervezet működési rendje 4. Jövőkép Mint iskola, milyen lesz, milyen program szerint fog működni? Iskolánk jelenlegi képzési szerkezetének fenntartására törekszünk. Nemcsak a városban, hanem a régióban is a közlekedési, szállítmányozási, autós szakmai szervezetek bázisa kívánunk lenni. Az ismert pozícióink megtartása mellett új marketing irányokat is felvállalunk. A műszaki informatikai vonal szélesítésére törekszünk, mert ez közös terület lehet a biztonság és vagyonvédelem, számítógépes hálózat szerelői új szakirány bevezetése érdekében. A mezőgazdasági gépész és anyagmozgató gépész szakterületek szakmai képzési lehetőségeit kívánjuk még beépíteni az alapozó képzést felváltó szakképzési lehetőségeinkbe. Az érettségire felkészítés szakaszában az igények szerinti tantárgyakból biztosítjuk továbbra is tanulóinknak a középszintű és az emelt szintű érettségire való felkészítést. Stratégiánk: Tantestületünk célja a hagyományos műveltségtartalomra épülő tárgyi tudás átadása mellett olyan készségfejlesztés, (kompetencia-fejlesztés) amely képessé teszi tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, tudásuk megújítására életük későbbi szakaszában is. Fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztói társadalom negatív hatásaira felhívjuk tanulóink figyelmét. Az érdeklődés minél szélesebb kialakítása érdekében tanórán kívüli formában kívánunk foglalkozni önismerettel, konfliktuskezeléssel, tanulásmódszertannal, pályaorientációval, média- és drámapedagógiával, úszásoktatással. Személyiségüket, értéket képviselő, hagyományteremtő rendezvényekkel formáljuk. Szoros kapcsolatot kívánunk fenntartani a gazdasági kamarákkal, a szakképzésben és foglalkoztatásban érdekelt gazdálkodó szervezetekkel, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal. Milyen szervezetben kívánunk dolgozni? Változatlanul a közoktatás keretein belül, partnerközpontú munkával kívánjuk közszolgálati oktató-nevelő tevékenységünket folytatni. Szakirányú partnereinkkel kötött együttműködési megállapodásainkat hosszú távon kívánjuk fenntartani. A minőséget működési formának tekintjük, ahol a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és értékelés, beavatkozás lépésein keresztül valósulnak meg célkitűzéseink. 5. Minőségirányítási célok, feladatok Célok, feladatok - Az intézményi létszám fenntartása. A jelenlegi lemorzsolódás 50 %-os javítását célul tűzzük ki. - A jogszerű működés biztosítása. - A szakmai munkaközösségeknek A bemeneti mérésben az átlag alatt teljesítők felzárkóztatása az iskola átlagához felmenő rendszerben. Az érettségire felkészítő osztályokban az 11 Kapcsolódó kulcsfolyamat Éves tervezés SZMSZ, házirend, KSZ és egyéb szabályozók karbantartása stratégiai tervezés, vezetés, irányítás

12 átlaglétszámok (28 fő) megtartása a 9-12 évfolyam beiskolázott osztályaiban. A vizsgára jelentkezők eredményeinél törekedjünk az eddigi sikeres eredmények szinten tartására, de minimum 90 %-os eredményességre. A beiskolázottak 100 %-ának iskolarendszerű képzésben tartása és végzettséghez juttatása. Folyamatosan gondoskodni kell a minőségfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtéséről (a szervezeten belüli kommunikáció fejlesztése, vezetési rend kialakítása, az ellenőrzési funkciók folyamatos beépítése a napi munka menetébe). A gazdálkodás tervszerűsége, költségtakarékossága, hatékonysága, forrásbővítése megvalósítására törekszünk. A nevelési feladatokban a hátrányos helyzetű tanulók integrációs esélyeinek javítására törekszünk. A humánerőforrás innovatív szerepének fokozását az indikátorok javításához nélkülözhetetlennek tartjuk (bukási mutatók, igazolatlan hiányzások 1 főre jutó óraszáma, fegyelmi büntetések, dicséretek, továbbtanulók aránya, stb.). Szegedi Műszaki Középiskola Tagintézményi IMIP-ek éves tervezés stratégiai tervezés IMIP IMICS SZMSZ IMIP Pedagógiai program Továbbképzési program Pályázat 12

13 III. A CSONKA JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATAI 1. Vezetési feladatok végrehajtása 1.1. A szervezeti felépítés vázlata ISKOLAVEZETÉS IMICS IGAZGATÓ ÉRDEKKÉPVISELET (SZAKSZERVEZET,KAT) SZÜLŐI MK. VÁ- LASZTMÁNY ÁLT. IG. H. MŰSZAKI IG. H. GYAK. VEZETŐ GAZD. VEZETŐ GY.VEZ.H. IFJ. VÉD. DÖK. S.TAN. O.FŐ MK.V: HUMÁN MK.V. ID.NY.MK. VEZ. REÁL MK.V. TESTN. MK.V SZAB.I. SZ.TAN. SZAKM. AL.MK.V. ELEKTR. MK.V SZÁM.T. MK.V. KÖZL.: MK.V. AUTÓS MK.V. GYAK. MK.V. G.ÜI.KO. KO- ORD KO- ORD KO- ORD KO- ORD KO- ORD KO- ORD O.FŐK HUMÁN SZ.TAN. ID.NY. TAN. REÁL SZ.TAN. TESTNEV. TANÁROK MŰSZAKI MŰSZAKI TANÁROK TANÁROK MŰSZAKI MŰSZAKI MŰSZAKI TANÁROK TANÁROK TANÁROK SZAK- OKTAT. GONDN. ÜI. ADM. ÜI. ADM. RENDSZ. GAZDA OKTATÁS TECHN. ISKOLA TITKÁR KÖNYV- TÁROS MŰSZAKI ÜI. HIVATAL SEGÉD RAKTÁ- ROS GA. ÜI. HCS.ÜI. PÉNZ.K. FŰTŐK PORT. UDVA- ROS 13

14 1. 2. Az iskola vezetése, vezetői szintek: - igazgatóság - kibővített vezetőség (munkaközösség-vezetők, KT, szakszervezet képviselő, IMICS - vezető Az iskola tevékenységeinek irányítását az alábbi felelős személyek, illetve közösségek látják el: Az iskola igazgatósága a) Az iskola igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. b) Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: az általános igazgatóhelyettes, a műszaki igazgatóhelyettes, a gyakorlati oktatásvezető, a gazdasági csoportvezető. c) Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az igazgatóság megbeszéléseit az igazgató vezeti. Kibővített vezetőség a) Tagjai: az igazgató, az igazgatóság tagjai, a szakmai munkaközösségek vezetői, a közalkalmazotti tanács elnöke, a szülői szervezet jogkör szerint, napirend szerint, a reprezentatív szakszervezet vezetője, a diákközgyűlésen megválasztott diákképviselő jogkör szerint, napirend szerint. b) A vezetőség az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. c) A vezetőség az intézmény éves munkaterv programjában leírtak szerint tart megbeszélést az aktuális feladatokról. d) A vezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. e) A vezetőség tagjai a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az igazgatóság tagjainak feladatai 1. Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. 2. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek, a gyakorlati oktatásvezető, valamint a gazdasági csoportvezető segíti. Az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gyakorlati oktatásvezető, valamint a gazdasági csoportvezető feladatai elsősorban az iskola működésének alábbi területeire terjednek ki: 14

15 A felelős vezető Igazgató Általános igazgatóhelyettes Feladatai különösen felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért felelős az intézményben folyó pedagógiai munkáért felelős a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, a végrehajtás megszervezéséért felelős a fenntartóval való együttműködésért felelős az iskolaszékkel, a közalkalmazotti tanáccsal, az intézményben működő reprezentatív szakszervezettel, valamint az iskolai szülői szervezettel való együttműködésért felelős az intézmény működéséhez szükséges személyi feltételek biztosításáért képviseli az intézményt a fenntartó és más külső szervek előtt felelős az intézmény belső szabályzatainak kidolgozásáért tanévenként összeállítja az iskola éves munkatervét és a tantárgyfelosztást biztosítja a nevelők szakmai továbbfejlődését, irányítja a nevelők továbbképzését az intézmény összes dolgozója esetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok a hatáskörébe utalnak felelős az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért a felügyelete alá tartozó munkakörben tervezi és jóváhagyja a tantárgyfelosztást a nevelő és oktató munka irányításában és ellenőrzésében az igazgató közvetlen munkatársa felelős a diákönkormányzattal való együttműködésért felelős a pedagógusok munkaidő beosztásának elkészítéséért, munkaidejének nyilvántartásáért új megbízás szerint felelős a nemzeti és iskolai ünnepek megszervezéséért folyamatosan ellenőrzi a beosztott pedagógusok nevelő és oktató, valamint ügyviteli munkáját fő feladata a közismereti tanárok oktató-nevelő munkája napi menetének tervezése, szervezése, az órarend szerinti munkamenet folyamatos biztosítása, a szakszerű és egyéb helyettesítések szervezése, ellenőrzése vezeti a közismereti tanárok helyettesítési naplóját, ellenőrzi a túlóráikat, és az elszámolásaikat gondoskodik a hiányzók helyettesítéséről gondoskodik a pedagógusok adminisztrációs munkájának irányításáról, ellenőrzéséről (naplók, anyakönyvek, ellenőrző könyvek stb.) szervezi az írásbeli és szóbeli érettségi és képesítő vizsgákat (májusjúnius és a pótló szeptember-október) előkészíti és összeállítja a különböző statisztikákat összefogja a tanulmányi versenyeket szorgalmazza külső előadók hívását az osztályfőnöki órákra 15

16 gondoskodik az oktatással kapcsolatos nyomtatványok megrendeléséről feladata a tanári ügyeleti rend elkészítése és betartatása, együttműködve vezetőtársaival megszervezi az eseti fegyelmi bizottságokat és fegyelmi tárgyalásokat irányítja a beírási napló naprakész vezetését Műszaki igazgatóhelyettes Gyakorlati oktatásvezető segíti az igazgató döntéseit a szakmai munkaközösségek munkájának irányításával, összefogásával (közlekedési, elektronikai, számítástechnikai, autószerelő, szakmai alapismereti), valamint koordinálja a gyakorlati oktatáshoz is kapcsolódó fejlesztéseket látogatja a szakmai elméleti órákat, a gyakorlati foglalkozásokat, és együttműködik e területek munkaközösség-vezetőivel gondoskodik a szakmai elméleti tanárok helyettesítéséről szervezi, irányítja és összefogja a szakmai jellegű tanulmányi versenyeket irányítja, és folyamatosan ellenőrzi az általános igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, valamint a munkaközösség-vezetők véleményének figyelembevételével az iskolai költségvetésből meghatározott éves kereten belül a tárgyi fejlesztést. figyelemmel kíséri a szakmai és tárgyi eszközök fejlesztésére kiírt pályázati lehetőségeket és a pályázati adatlapok kitöltését folyamatosan foglalkozik szakmai területen az önerőből történő belső tárgyi fejlesztéssel, a tulajdon védelmével, ezek ellenőrzésével (villamossági, villám- és tűzvédelmi) koordinálja és irányítja a rendszergazda és az oktatástechnikus munkáját feladata a szakképzési írásbeli-. gyakorlati, és szóbeli vizsgák megszervezése, tételigénylés elkészítése és a vizsgaelnöki feladatok koordinálása figyelemmel kíséri a munkakörével kapcsolatos ügyiratok határidejének betartását irányítja a tűzvédelmi felelős munkáját, felelős a tűzvédelmi előírások betartatásáért irányítja a munkavédelmi felelős munkáját és felelős a munkavédelmi előírások betartatásáért (gyermekbalesetek megelőzése) folyamatosan figyelemmel kíséri a szakképzéssel és feladatával kapcsolatos törvényeket és rendeleteket a fenntartói határozatok és a munkaközösségi javaslatok figyelembevételével koordinálja a pedagógiai program helyi tantervének megfelelő tantárgyfelosztás készítését a gyakorlati oktatás vonatkozásában és az előkészítő szakmai gyakorlati oktatással kapcsolatban tantárgyfelosztásban javaslattétel az igazgatónak, műszaki igazgatóhelyettesnek szakoktatók beosztása, ellenőrzése, irányítása, hiányzása esetén a helyettesítés megszervezése, helyettesítési naplóvezetése, túlmunka elszámolása 16

17 gyakorlati oktatás feltételeinek biztosítása, együttműködve a műszaki igazgatóhelyettessel az elméleti képzésben való koordináció érdekében szakmai anyagok éves felhasználásnak felmérése, ütemezése, rendelése a műszaki ügyintéző irányításával a szakmai anyagok felhasználásának ellenőrzése, bizonylatok utalványozása külső gyakorlati képzőhelyek felmérésre, együttműködési megállapodás előkészítése, kapcsolattartás a külső gyakorlati képzőhelyekkel, a tanulókkal kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése a szakképző évfolyamok tanulóinak kihelyezése külső képzőhelyre, ellenőrzés, jelentés az igazgató számára gyakorlati képzés személyi feltételeinek biztosítása, technikai eszközök üzemeltetése a munkabiztonsági, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartásával gyakorlati képzés korszerűsítése rövid- és hosszú távú terveinek elkészítése, saját erő racionális felhasználása, pályázatok elkészítése, együttműködve a műszaki igazgatóhelyettessel szakmai vizsga gyakorlati vizsgarész vizsgafeltételeinek előkészítése (tételek, vizsgahelyek stb.) gyakorlati vizsga lebonyolítása vezetői értekezleten aktívan segíti az igazgatót az egyes feladatok megoldásában (statisztika, ellenőrzés, beszámoló készítése, rövid- és hosszú távú tervek kidolgozása, SZMSZ felülvizsgálata, pedagógiai program végrehajtása) a tanév rendjében megfogalmazott feladatok végrehajtása munkájához kapcsolódóan minden olyan feladat, amivel az igazgató megbízza Gazdasági csoportvezető a gazdálkodást érintő kérdésekben az iskolavezetés teljes jogkörű tagja az intézményi gazdálkodást és működést érintő feladatokban irányító, ellenőrző jogkörrel rendelkezik ebben a tevékenységében szorosan együttműködik az igazgatói egyeztetések figyelembevételével a gazdasági csoport koordinációs feladatokkal megbízott gazdasági ügyintézőjével napi feladatai, közé tartozik továbbá az iskolai gondnok munkafeladatainak meghatározása, és a hozzárendelt technikai személyzet ellenőrzése, valamint a munkaköri leírásaik alapján az elvégzett tevékenység értékelése ellenőrző és értékelő vezetői feladatkörében napirenden tartja a gazdasági csoport szervezetfejlesztési, átszervezési és munkaszervezési lehetőségeit vezetői feladatkörében nagy gondossággal törekedjen az érvényes, törvényességi hátteret biztosító jogszabályok ismeretére, alkalmazására, és az ezekből következő intézkedések szakszerű előkészítésére és lebonyolítására 17

18 fordítson gondot az előzőekkel is összefüggésben az intézmény részjogkörű gazdálkodását figyelembe véve az NGSZ-szel való előírásszerű együttműködésre az együttműködéssel összefüggésben karbantartja a helyi szabályzatokat időarányos előkészítő és team-munkával biztosítja az intézményi költségvetés tervezését, valamint annak fejlesztő és takarékos megvalósításának lehetőségeit gondoskodik az intézmény mindenkori jóváhagyott költségvetési előirányzatainak rendeltetésszerű felhasználásáról, a vagyonvédelemről, a vagyongazdálkodásról a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőre történő teljesítéséről gondoskodik a minőségpolitika kialakításáról, a minőségügyi rendszer megvalósításáról és végrehajtásáról gondoskodik folyamatos továbbképzési lehetőségei kihasználásáról, döntéshozatali és javaslattevő jogai érvényesítéséről a humánpolitikai módszerek közbeiktatásával biztosítja az intézmény alapfeladatainak ellátásához szükséges, megfelelő szakmai felkészültségű közalkalmazottak foglalkoztatását, gondoskodik azok szakmai továbbképzéséről körültekintő módon érvényesít szempontokat az SZMSZ és a KSZ alapján a saját bevételek felosztási szempontjaiban pályázati lehetőségek figyelésével kezdeményezi a bevételre törekvő gazdálkodási szemlélet érvényesülését ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza A döntés-előkészítés elvei Vezetői szinten a döntés-előkészítés elvei - Széles alapokra helyezés a konfliktusok-, érdekellentétek egyeztethetősége érdekében. a tantestületi képviselet a kibővített vezetőség döntéseiben biztosított (KT, Szakszervezeti megbízott jelenléte) - az előterjesztésekben az igazgatóság egységességére törekvés - az IMICS bevonása a döntés-előkészítésekbe - az IMICS hangsúlyozott szerepének érvényesítése: az igazgató szakmai tanácsadó testülete, évenként szavazással történik a megválasztás a tanévnyitó tantestületi értekezleten, munkaterv szerint működnek, a döntés-előkészítéseken kívül visszajelzéseket, információkat közvetítenek, részt vesznek programok értékelésében, - szakmai vizsgálatokat tartanak külső megbízottak bevonásával (elégedettségi mérések) 18

19 2. Tervezési feladatok végrehajtása Célok és elvek Célok: - a minőségcélok, erőforrások megteremtése, - az ellenőrzések tervezése, - a minőségügyi feljegyzések tervezése, - az országos kompetencia mérés eredményeinek javítása. Elvek: - az oktatás nevelés - képzés törvényes működtetésének folyamait szabályozni, - a jól tervezett, szabályozott folyamatokkal az eredményesség garanciáit biztosítani, - a tervezési feladatok a vezetési feladatokkal kölcsönhatásban vannak A tervező munka szintjei 1. Hosszú távú tervek: Intézményi minőségirányítási program 2. Középtávú tervek: Pedagógiai program o Nevelési program o Helyi tanterv Szervezeti és működési szabályzat Házirend Továbbképzési program Minőségfejlesztési intézkedési terv 3. Rövid távú tervek: Éves munkaterv Költségvetés Feladat-ellátási terv Beiskolázási terv Belső ellenőrzési terv Munkaközösségek munkatervei Tantárgyak tanmenetei 4. Egy-egy adott feladatra, tevékenységre vonatkozó tervek. Az olvasási és szövegértési valamint a matematika kompetencia mérés eredményeiből következő intézkedési tervek elkészítése, felülvizsgálata Eljárásrend a tervezői folyamatokban területek szerint Szakmai tervezés (közoktatási feladatok ellátásának tervezése) A biztonságos intézmény-üzemeltetés tervezése A gazdálkodással kapcsolatos tervezés Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos tervezés A szakmai tervezés - éves tervezés 19

20 Hivatkozások: Pedagógiai Program, SZMSZ, Kollektív Szerződés, munkaköri leírások, IMIP. A folyamatok tartalma: - A tantárgyfelosztás elkészítése a Pedagógiai Program, a Helyi tanterv illetve az abban rögzített óraterv alapján. - Az előző évi tantárgyfelosztás figyelembevétele annak érdekében, hogy a tanulók a felmenő rendszerének megvalósítása optimális mértékben történjék. - A tantárgyfelosztást az igazgatóhelyettesek és a gyakorlati oktatásvezető készítik elő a munkaközösség vezetőkkel együttműködve, az intézményvezető módosítási javaslatait figyelembe véve, az intézményvezető jóváhagyásával. - A tantestületi jóváhagyás után megküldés a fenntartónak a következő évi finanszírozás egyik alapdokumentumaként - Fenntartói jóváhagyás. Az éves munkaterv folyamatszabályozásai: - A tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet. - Éves intézményi munkaterv ( programok időpontjai, felelősök, a munkaközösségek tervező munkái koordinációjával ). - Az éves munkatervet az intézmény vezetése készíti el. Az SZMSZ értelmében a tanévnyitó tantestületi értekezlet hagyja jóvá. - Az éves munkatervhez az intézmény vezetése részletes havi lebontást, eseménynaptárt készít, amely a munkaterv melléklete. A szakmai tervezés dokumentumai: - Tantárgyfelosztás - Éves munkaterv - Tanári órarend - Osztályórarend - Terembeosztás - Feladat-ellátási terv az aktuális szabályozók szerint Intézményi döntéshozatalt követelő folyamatok tervezése Hivatkozások a szabályozókra: - Az intézmény közép- és hosszú távú programja - SZMSZ - Gazdálkodási ügyrend - Feladat-ellátási rend szabályozása - Házirend A folyamatok tartalma: - előterjesztés (írásbeli, szóbeli) - a döntések szintjei - a döntések feltételei - egyeztetések - a döntéshozatal (titkos, nyílt) - írásos emlékeztető jegyzőkönyvek - bevezetés - felülvizsgálat 20

21 A döntéshozatali folyamat dokumentumai: - tantestületi határozatok (jegyzőkönyvek) - iktató - a törvényes működés dokumentumai: Alapvető általános dokumentumok: Alapító Okirat SZMSZ Házirend Alapvető szakmai dokumentumok: Pedagógiai Program IMIP Továbbképzési program és beiskolázási terv intézményi éves munkaterv és beszámoló Az intézményi ügyintézés dokumentumai: ügyintézési és iratkezelési szabályzat jegyzőkönyv, határozat, értesítés Tanügyi Nyomtatványok, Nyilvántartások Munkaügyi dokumentumok: kinevezések munkaköri leírások Kollektív Szerződés A biztonságos intézmény-üzemeltetés tervezése Egységes és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos folyamatok dokumentumai: Tűzvédelmi Szabályzat Munkavédelmi Szabályzat Adatkezeléssel kapcsolatos folyamatok dokumentumai: Adatvédelmi Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Tankönyvellátás rendjével kapcsolatos Szabályzat Könyvtár Szabályzat Informatikai Szabályzat A gazdálkodással kapcsolatos tervezés Tervezés: - Tervezési és Beszámolási Szabályzat ( a részjogkörből adódóan az NGSZ végzi ) - Intézményi Költségvetés ( elemi költségvetés a fenntartói rendelkezések alapján ) Előirányzat felhasználás és gazdálkodás: - Előirányzat felhasználási ütemterv igények szerint, munkatervhez igazodóan Beszámoltatás - féléves, éves - pénzmaradvány kimutatás 21

22 Számvitel NGSZ szabályzatok szerint - számviteli szabályzatgyűjtemény, - számviteli politika, - pénztár és pénzkezelési szabályzat helyi sajátossággal kiegészítve, - bizonylati szabályzat, - selejtezési szabályzat, - leltározási szabályzat, - pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás (utalványozás, ellenjegyzés), - eszközök és források értékelési szabályzata, - készletgazdálkodási szabályzat, - önköltség számítási szabályzat NGSZ ajánlás figyelembevétele, - számlarend Az ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos tervezés Kapcsolódások: SZMSZ-ben FEUVE szabályzat: az aktuális Éves munkatervben: a szakmai munka belső ellenőrzésének tervezése, a biztonságos intézményi üzemeltetéssel kapcsolatos ellenőrzés tervezés: - üzemeltetési költségek (részjogkörű gazdálkodó keretében), - fenntartási költségek (részjogkörű gazdálkodó keretében), - működtetési, beruházási, vagyonhasználat, hasznosítás tervezés, - munkaerő-gazdálkodás, - készpénzkezelés, - könyvvezetés NGSZ hatáskörben, - adatszolgáltatás, - FEUVE kötelezettség. 22

23 3. 1. Jellemzők, területek Jellemzők: Több ponton összefüggnek - a vezetési, - a tervezési, - a mérési, valamint - az értékelési feladatokkal. Területek: - szakmai ellenőrzés, - törvényességi ellenőrzés, - pénzügyi, - gazdálkodási ellenőrzés Az ellenőrzési folyamatok 3. Ellenőrzési feladatok végrehajtása A minőségirányítási program és ellenőrzés (ld. IMIP éves célkitűzések és feladatok) A pedagógiai ellenőrzés (ld. Munkatervek ellenőrzési tervében) Költségvetési belső ellenőrzés (ld. az SZMSZ FEUVE melléklete szerint) A minőségirányítási program és ellenőrzés (kapcsolódás az éves IMIP munkatervhez) A minőségfejlesztési rendszer értékelése: Kiemelt nevelési és oktatási feladatok megvalósulása, Intézkedési tervek végrehajtása, eredményessége, ÖMIP indikátorok áttekintése (félévkor, év végén), partneri kapcsolatok, dolgozói elégedettség mérés A pedagógiai ellenőrzés (kapcsolódás az éves munkaterv ellenőrzési tervéhez) Területei: oktatás (szakmai munkaközösségek tevékenységei, óralátogatások) nevelés (osztályfőnöki nevelőmunka, tanórán kívüli munka, rendezvények) az oktató-nevelő munkát közvetlenül befolyásoló működtetési folyamatok feltétel rendszere Az éves ellenőrzési terv kötelező elemei: Mit ellenőrzünk? Mikor? Ki? Mi az ellenőrzés eszköze? Az ellenőrzés dokumentuma? Tárgykör Kezdés, befejezés, időtartam, időpont Ellenőrzést végzők Dokumentumelemzés, szúrópróba, látogatás stb. A tárgykör szerinti meghatározások (feljegyzés, jegyzőkönyv, értékelő lap stb Költségvetési belső ellenőrzés (kapcsolódás az SZMSZ FEUVE mellékletéhez) 23

24 4. Mérési és értékelési feladatok végrehajtása Mérések és értékelések összefoglalása megnevezés módszer gyakoriság 1. Elégedettség mérés 2. Kérdőív tanári teljesítmény 3. Bemeneti mérés a 9. évfolyamon 4. Tanulmányi eredmények értékelése kérdőív TANULÓK KÖRÉBEN Teljes körű intézményi önértékelés + 2 év múlva kérdőív Kétévente évfolyamon A felvételi hozott Évente a 9. pontok alapján évfolyamra tantárgyi átlagok belépéskor Fejlesztés-formálás, formatív értékelés, és szummatív értékelés a Magiszter programmal - bukások Félévi, év végi eredmények - hiányzások, Félévi, év végi igazolatlan eredmények 5. Vizsgák: statisztikai Érettségi eredmények Szakmai statisztikai eredmények Szintvizsgák 6. Országos kompetencia mérés 7. Tudásszint és képességek mérése a speciális tantárgyi felmérések Moduláris rendszerű szakmai képzésben alkalmazás kapott eredményekből, humán, reál munkaközösség keretében - humán terület olvasás, szövegértés, helyesírás - idegen nyelv Szövegértés Nyelvhelyesség szövegalkotás mérést és értékelést végzők IMICS és méréssel megbízott személyek intézkedés, kapcsolatok IMIP erősségek, gyenge pontok IMICS és arra kijelölt személyek Pedagógus teljesítmény IMICS Pedagógiai hozzáadott érték és hozott értékindex viszonyítás Évente Iskolai statisztika Középtávú tervek, IMIP célkitűzések, A HPÉ index növelése, minden szakmai munkaközösség sajátos értékelési rendszere a pedagógiai program alapján Félévente osztályfőnökök osztályfőnök, munkaközösség Havonta Osztályfőnökök, osztályfőnök, koordinátorok munkaközösség Évente munkaközösségek Munkaközösségi tervek célkitűzései Évente szakmai Szakmai munkaközösségek munkaközösségi Munkaterv szerint Gyakorlati munkaközösség tervek Szakmai program szerint Évente munkaközösségek Ped program, tanmenetek feladatlap, tesztlap Évente munkaközösségek IMIP célkitűzések Évente, 9. és 12. évf. felmenő rendszerben munkaközösségek Tanulószoba Évente munkaközösségek iskolai tanulmányi versenyek - reál figyelem, Évente, 9. és 12. munkaközösségek iskolai tanulmányi 24

25 munkaközösség analógfogalom keresés, számolási készség, verbális memória - testnevelés Hungarofit program fizikai és motorikus 8. Az értékelés nyilvános fórumai:versenye k a munkaközösségek szervezésében az éves munkaterv szerint 9. A tanulók magatartás és szorgalom jegyei 1. Elégedettség mérés képességek Házi verseny: humán, reál, idegen nyelvi és testnevelési munkaközösség Pedagógiai program XIX.fejezet módosított 2005/ o. Kérdőív 2. SWOT analízis kérdőív u.a. mint pedagógusok 3. Szülői értekezleten való részvétel 1. Pedagógus elégedettség Statisztikai összesítés kérdőív évf. felmenő rendszerben évente kétszer, ősszel és tavasszal Munkaterv szerint testnevelés munkaközösség Felelős lebonyolítók a munkaközösségi tervek alapján Osztályfőnöki munkaközösség tagjai SZÜLŐK KÖRÉBEN Teljes körű IMICS intézményi önértékelés és 2 év múlva Teljes körű IMICS intézményi önértékelés és 2 év múlva évente kétszer osztályfőnökök, IMICS PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN Teljes körű IMICS intézményi önértékelés 2 évente IMICS 2. SWOT analízis kérdőív Teljes körű intézményi önértékelés 3. Pedagógusok teljesítménye szempontrendszer szerinti kérdőívek önértékelés és intézményi 4. Óralátogatások szempontrendszer szerinti értékelési lapon Évente Éves munkaterv alapján önértékelés és arra kijelölt személyek vezetés és munkaközösség vezetők 5. Elmaradt órák Statisztikai összesítés AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK KÖRÉBEN 1. Alapvető A testület Igény szerint, de igazgatóság intézményi felülvizsgálja min. évente iskolavezetés dokumentumok 2. Az iskola gazdálkodása, ügyviteli rendje 3. Az oktató, nevelő munka körülményei Belső ellenőrzés Igazgató Gazdasági (cs)vezető Munkaközösség vezetők, ig.helyettesek, gyak.okt. vezető versenyek tömegsport és versenyek szervezése Éves munkaterv IMICS középtávú tervek IMIP célok erősségek, gyenge pontok középtávú tervek IMIP célok erősségek, gyenge pontok kapcsolat javítás, fogadóórák szervezése Intézkedést igénylő területek kiválasztása erősségek és gyengeségek eljárásrend szerint értelemszerű, munkaközösségek évente, május vége Igazgatóhelyettesek pedagógus teljesítmény Félévente Félévente Írásbeli dokumentáció Félévi és év végi tantestületi értekezlet Félévi és év végi tantestületi értekezlet 25

26 4. Az épületek rendje, tisztasága Partnerek elégedettsége Igazgató Egészségügyi team negyedévente gondnok, iskolaorvos igazgatóság KÜLSŐ PARTNEREK KÖRÉBEN kérdőív Teljes körű IMICS és arra intézményi kijelölt személyek önértékelés és 3 év múlva Írásbeli tájékoztató középtávú tervek, erősségek és gyenge pontok A pedagógus teljesítmény mérés-értékelés intézményi eljárásrendszere Cél meghatározások: - egy irányba tereli a tantestületet, mert elvárásokat fogalmaz meg; - javul az iskola külső, belső partnereinek elégedettsége; - javul a teljesítmény; - a pedagógus teljesítmény mérés - értékelés akkor tölti be a szerepét, ha a célok helyesek és konkrétak és tartalmazzák a sikerkritériumokat, amihez képest mérni lehet az eltérést; - legyen kiszámítható, objektív, segítse a fejlődést; - adjon perspektívát, illetve segítse a humánerőforrással való gazdálkodást. Módszerek: A teljesítmény mérése és értékelése két, egymástól elválasztható feladatból áll. 1. mérés: Részben vagy egészben nyilvános. Ez a kiindulópontja az értékelésnek, az adott helyzetet tárja fel. Kritériumrendszer alapján mérőlapon történik: A kritériumokat a mérőlap tartalmazza. A mérőlapokat az IMICS állítja össze. A mérést első alkalommal a dolgozó is és az erre kijelölt személyek is elvégzik. A mérőlapok összeállítása mellett fontos a mérésben közreműködők kijelölése a vezetői struktúra alapján. Mérésre évente kerül sor. 2. értékelés: Az értékelő személyek kijelölésével kezdődik. Legalább egy személynek (pl. ig.) azonosnak kell lenni, ez biztosítja az egységességet, illetve a humán erőforrással való gazdálkodást. - Az önértékelés mellett elkészül a mérőcsoport értékelése. A kettőből az értékelési beszélgetésen kell egyezségre jutni és a teljesítménymegállapodást aláírni az értékelt és az értékelő részéről. A személyes adatok egy összesítő adatlapra kerülhetnek, amelyek több év mérését tartalmazhatják. Így a fejlődés is figyelemmel kísérhető. - A dolgozó elmondhatja céljait, önként vállalt feladatait. - Az értékelők is elmondják észrevételeiket, mit ítélnek erősségnek, milyen terülteken kellene javítani. Ezért történik az írásos megállapodás. Dolgozónként külön lapon. - Ez a beszélgetés és megállapodás évente megismételhető, ha szükséges. - Első ízben 2008/2009-es tanévben kell e szerint értékelni. Mire használjuk: 26

27 - a szervezeti működés javítására, - az oktatás-nevelés színvonalának emelésére, - a vezetés színvonalának emelésére, - minőségi bérkiegészítés szétosztására, - jutalmazásra, - életpálya modell befolyásolására, - egyéni feladat ellátási terv meghatározására. Megjegyzés: A kritériumrendszer az ellátandó feladatokhoz és a munkaköri leírásokhoz igazodik. Tehát először a kritériumokat, elvárásokat kell megfogalmazni. Minél pontosabb az elvárás, annál pontosabban lesz a mérés. A kritériumokhoz adatgyűjtés szükséges a feladatokról és elvárásokról, illetve fejlesztési irányokról. Az értékelés az önértékelés, a vezetői értékelés mellett kiegészül a tanulók értékelésével, kérdőívvel. Az információgyűjtés eszközei: 1. Óralátogatási értékelő lapok (a melléklet szerint) 2. Önértékelő és vezetői értékelő lap (lásd a pontban) 3. Tanulói kérdőív (lásd az előbbi pont folytatásában) 4. Értékelési beszélgetés, megállapodás. Az értékelés lebonyolítói 1. igazgató + függelmi vezető kb. 3x10 fő pedagógus 2. igazgató + munkaközösség vezetők kb. 5x10 fő pedagógus Az értékelési ciklus A mérés-értékelés folyamatosan zajlik az óralátogatási értékelő lapokkal évente minimum 2 alkalommal munkaközösségi tagságonként. A tanulók kérdőívek segítségével értékelnek a következő eljárásrend szerint: Cél meghatározás: - a pedagógus teljesítmény értékelésének egyik alapelve, hogy minél sokrétűbb legyen és az információt az érdekeltek szolgáltassák - javul az iskola külső, belső partnereinek elégedettsége - segítse a fejlődést, és a tanár diák együttműködést Módszer. A teljesítmény mérése és értékelése két, egymástól elválasztható feladatból áll. A mérés tervezett időpontja: májusi időszak. 1. kérdőív kitöltése: az IMICS által kidolgozott kérdőívet arra kijelölt személyek töltetik ki az osztályokkal. Mindig olyan tanárok, akik az adott osztályban nem tanítanak. 9. évfolyamon és szakképző évfolyamokon nem töltetjük ki. Mérésre kétévente kerül sor, ha a pedagógus kéri, évente. 27

28 2. értékelés Az összesítést azok végzik, akik a felmérést készítették. Tanáronként összeadják a kapott pontokat és elosztják annyival ahányan véleményt mondtak. A tanár tájékoztatást kap arról, hogy az osztályok hogyan értékelték.. Ezután kerül számítógépre és hozzáadódik az egyéb teljesítmény értékeléshez.. Az eljárásrend végén az összesítés: a pedagógus értékelés 63 pontja 100 %, azoknál a kollégáknál, akiket a diákok nem értékelnek. A többieknél a maximális pontszámból a diákoktól kapott pontszám, az maximum 12, az összpontszám 16 %-át adja. Mire használjuk: A pedagógus teljesítmények értékelésénél az erősségek és gyengeségek meghatározásához. Az értékelt tanár is saját magáról májusban tölti ki az önértékelő lapot. Az értékelési beszélgetés keretében az önértékelő lap és a vezetői értékelő lap összevetésre kerül konszenzusra törekvő megállapodást írnak alá. Cél: meghatározni a fejlesztendő területeket A pedagógusok teljesítmény mérési-értékelési lapja Jelölések: A(dható)/T(anár)/V(ezetők)/E(gyeztetett) A T V E Szempontok Kritériumok Információ forrás Értékelés 1. Feltételek képzettség 1.1. Diploma Mobilizálhatóság igen részben nem személyi anyag igazgató Szakvizsga 1.4. Továbbképzés kötelező 120 óra 2 3 specifikus (SNI.) önképzés/szakértői/vizsgáztatói lista 1.5. Egyéb feladat a, osztályfőnök/mk.vez./több 3 funkció b, más értékelhető éves 1 terhelésű feladat 28

29 2. Tanulókkal való foglalkozás 2.1. Mennyiségi szempontok Összes pont félévi/év végi - statisztika a, 100 fő/ fő/ 200fő - igazgató 3 b, elmaradt órák nem jellemző/előfordul/többször helyettesek -óralátogatási 3 értékelő lap Tanórai tanulásszervezés: hagyományos/frontális/ szemléltet/motivál/diff Érettségire/szakmai vizsgára készítés mindkettő/egyéb/egyik sem 2.4. Tanulmányi verseny/nyelvvizsga iskolai-megyei-országos közép C/A ~ B/alap Tanórán kívüli foglalkozások, többletmunkák 3.1. A tanítási órák keretében meg nem valósítható foglalkozások Felzárkóztatás Tehetséggondozás (szakkör, érettségi felk.) Tanulmányi kirándulás DÖK-mozgalom rendezvényei és egyéb sport- és kulturális programok 3.2. Dokumentumkészítés Összes pont naplók igazgató helyettesek

30 3.3. Felügyelet, nem szakszerű helyettesítés 3.4. Pályázatok Összes pont 4. Adminisztráció haladási napló tanügyi és 1 egyéb napló osztályozási napló igazgató 1 helyettesek Hiányzások 1 Törzslapok 1 statisztika készítése 1 5 Összes pont 5. Személyes vonások 5.1. munkafegyelme példamutató/átlagos/kifogásolható 5.2. konfliktuskezelése problémamegoldó/pozitív/ konszenzuskereső függelmi vezetők hangneme, stílusa, adottságai példamutató/pozitív/nem szélsőséges igazgató, ellenőrzési feljegyzések 2 7 Összes pont 6. Kapcsolat-rendszer, aktivitás 6.1.tanulókkal 1.tanulók, szülőkkel eredményes/probléma nélküli/problémás 6.3. kollégákkal, osztályban tanító kollégákkal eredményes/probléma nélküli/problémás 2.szülői vélemény, 3. igazgató 4. mk.vezető a vezetéssel 2 30

31 6.5. iskolán kívüli partnerekkel eredményes/probléma nélküli/problémás 1 8 Összes pont 7. Munka-közösségi specialitások 7.1. pl. korszerű multimédiás szemléltetés 7.2. pl. a vizsgázók köre (teljes osztály/csoport/fő) 7.3. pl. szertár, műhely felelősség 3 Összes pont Az önértékelés és a vezetői értékelés max. pontja lehet 63 A tanulói értékelés max. pontja lehet 24/2 Mindösszesen lehet 75 31

32 A tanulói kérdőív a pedagógus teljesítmény méréshez TANULÓI KÉRDŐÍV Osztály/csoport:... Kérlek, hogy az alábbi állítások közül valamelyik számmal értékeld az osztályodban tanító tanárokat 1= az állítással többnyire nem értek egyet 2= az állítással jórészt egyetértek 3= az állítással maradéktalanul egyetértek Ez a tanár véleményem szerint 1. óráit pontosan tartja meg. 2. láthatóan élvezettel, lelkesen tanít. 3. teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben. 4. ideális légkört teremt az órán a munkához. 5. érdekes és hasznos órai feladatokat alkalmaz. 6. a számonkérésben reális, következetes. 7. a diákokat partnerként kezeli a munkában; véleményüket kikéri/meghallgatja. 8. olyan ember, akinek a véleményét nem tanulmányi ügyekben is figyelembe veszem A vezetői feladatokat ellátók teljesítményének méréséről és értékeléséről Alapjai: - a dolgozói elégedettség mérések, - az elégedettség mérésekhez kapcsolódó elemző, okfeltáró önértékelések, 32

33 - az intézmény-vezető, kinevező munkáltatói jogokat gyakorló felettes vezető összefoglaló értékelése Céljai : - a vezetői feladatok teljesítése szintjének meghatározása a szervezeti célokhoz közelítés megítélése alapján (kiemelkedő teljesítmény, átlag feletti teljesítmény, átlagos teljesítmény, átlag alatti fejlesztésre szoruló teljesítmény, nem kielégítő,fejlesztésre szoruló teljesítmény) - a munkaköri leírások meghatározta feladatkörök ellátásának értékelésével a vezetői feladatkörök optimalizált tervezésére törekvés - az oktatás-nevelés és napi működés céloknak, partneri igényeknek megfelelő biztosításának elősegítése - minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés, jutalmazás szempontjának megalapozása Ciklusai : - az elégedettségi mérések 2 évenkénti - a munkaköri leírások feladatainak teljesítése alapján történő felettesi értékelés évenkénti- - az önértékelés évenkénti figyelembevétele a teljesítményértékelésnél. - a teljes körű intézményi önértékelés évében, kapcsolódóan az intézményvezetői pályázati rendszerhez a vezetői feladatokat ellátók értékelése a megbízások SZMSZ és KSZ szerinti rendje szerint is lezajlik. Eszközei : a dolgozói elégedettségi kérdőívek felhasználása 1. a kérdőívek szempontjai a vezetési feladatok megítéléséről a következők lehetnek: a, a tervezési feladatok b, a szervezési feladatok c, a végrehajtási, irányítási feladatok d, ellenőrzési feladatok e, az értékelési feladatok ellátásának megítélése 2. felkészültség, szakértelem megítélése 3. továbbképzés, önképzés megítélése 4. a vezetőre bízott közösségek formálása 5. a vezető külső kapcsolatai 6. a munkaköri leírásban szereplő főbb vezetői feladatok ellátásának szintje A vezetői teljesítmény értékelésének kategóriái: kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő A minősítést a vezetői feladatokat ellátók egy összesített vezetői teljesítményértékelő lapon kapják meg A teljes körű intézményi önértékelésről EFQM modell A svájci Frey Akadémia és a Nemzeti Szakképzési Intézet közreműködésével próbálták ki mintegy 30 magyar iskolában ezt a rendszert. 33

34 Az európai minőségbiztosítási rendszer, EFQM (Europen Foundation for Quality Managment) modelljének képzési változata egy önértékelésen alapuló minőségbiztosítási modell ben kezdték meg kísérleti alkalmazását a magyar szakképzésben. A kísérleti program lehetőségét 6 szakközépiskola nyerte el, ez a kör később bővült Az EFQM rendszer ábrája: 1. A VEZETÉS IRÁNYÍTÓ TEVÉKENY- SÉGE 10 % 100pont 3. A MUNKATÁRSAK VEZETÉSE 9% 90 pont 2. AZ ELGONDOLÁS ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM 8% 80 pont 14% 4. A FORRÁSGAZDÁLK ODÁS 9% 90 pont 5. AZ ÉRTÉKTEREMT Ő PEDAGÓGIA FOLYAMATOK 140 pont FOLYAMATOK (TEVÉLKENYSÉGEK) 50%, 500 pont 7. A MUNKATÁRSAK ELÉGEDETTSÉGE 9% 90 pont 6. A FELHASZNÁLÓK MEGRENDELŐK ELÉGEDETT SÉGE 20% 200 pont 8. A TÁRSADALMI HATÁS, RÉSZVÉTEL A KÖZÉLETBEN 6% 60 pont 9. AZ EREDMÉNY EK, TÁVLATI KILÁTÁSOK 15% 150 pont EREDMÉNYEK 50%, 500 pont A felmérésekhez a rendszer speciálisan összeállított kérdőíveit használjuk Az országos kompetencia mérésekből adódó intézményi feladatok Célunk: az önértékelésen alapuló belső megújulás, állandó fejlődés az országos mérési eredmények figyelembevételével. Helyzetkép: Az országos kompetencia mérések eddigi irányai: 2001 a 9. évfolyamosok olvasás-szövegértés képességének és matematikai logikai-számolási kompetencia mérése 2003-tól folyamatosan a 10. évfolyamosok szövegértési teljesítmény-felmérése, valamint matematikai logikai-számolási kompetencia mérése Iskolánk eredményeit a Humán munkaközösség és a Természettudományi munkaközösség elemezte és az alábbi megállapítások hangsúlyozhatók: 34

35 a) Szakközépiskolai szövegértési kompetencia felmérés eredménye: - Szövegértésből iskolánk teljesítménymutatója 478-ról 461-re csökkent (standardizált 500-as skálán) De szignifikánsan a 2003-hoz képest nem változott. Még az összes iskola országos trendje fölé emelkedünk. (túlteljesítés +7) - A szakközépiskolai mezőnyben a tőlünk elvárttól azonban lemaradásunk van, bár a as lemaradásunkból a felét ledolgoztuk. (elmaradás -7) - A tanulói teljesítményekhez hozzáadott pedagógiai érték 2003-ban -10, 2004-ben 6, 92, a szakmai - pedagógiai erőfeszítéseinket mutatja. - A szülői háttér viszont romlott, a HEI index 1 év alatt 0, 17-ről 0, 54-re csúszott. Gyengébb képességű/felkészültségű diákokat tanítunk, mint korábban. b) Szakiskolai szövegértési kompetencia felmérés eredménye: - A olvasás-szövegértés felméréséből teljesítménynövekedést látunk: 421-ről 423. A szakiskolák országos átlaga 407. A teljesítményszint kiegyensúlyozottabb. - A pedagógiai hozzáadott érték itt kisebbet emelkedett 1 év alatt.(0, 3). - A szakiskolák között az eredményünk a trend fölött van: túlteljesítés HEI index 0, 02 - dal rosszabb ( -0, ban, - 0, ben) Az olvasás és szövegértési kompetencia mérés eredményeiből következő intézkedési terv 1. munkaközösségi szinten cél feladat felelős kooperatív tanulási technikák elsajátítása, továbbképzések, önképzés, kompetencia alapú tanmenetek, óratervek szemléletváltás: tanulóközpontú oktatás, módszertani kultúra fejlesztése munkaközösség-vezető szaktanárok év eleji szintmérések évfolyamon 2. osztályok szintjén nyelvi kompetencia-felmérés, elemzés, értékelés munkaközösség vezető, szaktanárok cél feladat felelős olvasás-szövegértés teljesítménymutató javítása kompetencia feladatok az órán, csoportmunka, korrepetálás, képességfejlesztés és felzárkóztatás tanulószobán szaktanárok 3. tanulói szinten cél feladat felelős egyéni képességek fejlesztése olvasástechnika javítása, órai kompetencia feladatok: lényegkiemelés, információ szaktanárok, tanulók 35

36 kapcsolat a szülővel gyűjtés, következtetés, korrepetálás és felzárkóztatás tanulószobán, diszlexia kiszűrése tájékoztatás ellenőrzőn keresztül, fogadóórán, (telefon, SMS) szaktanárok, osztályfőnök 2.) Iskolaszintű nyelvi kompetencia szintmérések 9. és 10. évfolyamon Cél: össze tudjuk vetni az osztályok eredményességét az adott évfolyamon látjuk egy adott kompetencia gyengeségét az osztályokban elemezhetjük az előző évhez viszonyított teljesítményüket feladatokat fogalmazunk meg a szaktanári munkához A matematika kompetenciamérés eredményeiből következő intézkedési terv Iskolánk tanulói matematikából a ill évi kompetencia mérésen 500 illetve 497 teljesítménypontot értek el. A HÉI index -0,17-ről -0,54-re romlott. A HPE index pedig 44-ről 28-ra változott. Tapasztalatok a mérések alapján: Országosan és a mi iskolánkban is 30% körül van azoknak a száma, akik a 2. szint alatt teljesítettek. Ezt a szintet a skála összeállítói úgy jellemezték, hogy ezek a diákok nem rendelkeznek a mindennapi életben való tájékozódáshoz szükséges képességekkel. A HÉI index romlása jelzi, hogy tanulóink között többen az átlagosnál hátrányosabb háttérrel rendelkeznek. A mért teljesítmény így is a várható érték felett volt, ami a pozitív HPE mutatónak köszönhető. Ezek alapján a következő feladatok megoldását tűztük ki: cél feladat eszköz felelős A hiányosságok pótlásának segítése. A 2. szint alatt teljesítők számának csökkentése. A teljesítménymutató javítása. A szülőkkel való együttműködés javítása. A logikus gondolkodás, a matematikai műveltség fejlesztése. Rendszeres konzultációk. Tanulószoba, korrepetálások, egyéni foglalkozások. A szöveges, a hétköznapi élet problémáihoz kapcsolódó feladatok arányának növelése. Egyéni és csoportos fogadóórák. Munkaközösség -vezető, szaktanárok Munkaközösség- vezető szaktanárok Munkaközösség- vezető szaktanárok 36

37 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Az érdekeltek elégedettség felmérő lapjai Tanulói Tisztelt Tanuló! TANULÓI KÉRDŐÍV A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium tantestülete szeretné oktató- nevelő munkáját úgy végezni, hogy az a tanulók fejlődését és minél többek megelégedését szolgálja. Ezért az Intézményi Minőségirányítási Csoport felmérést készít, kíváncsiak vagyunk véleményedre iskolánk mai állapotáról, hogy tovább tudjunk lépni. Kérjük, hogy iskolafejlesztő törekvésünket segítsd a kérdőív kitöltésével és visszajuttatásával. A kérdőív névtelen, a válaszadás önkéntes. Melyik évfolyamra jársz?... Miért választottad ezt az iskolát? (Húzd alá a megfelelő választ!) Szüleid közül valaki idejárt. Szüleid ismerősei ajánlották. A te ismerőseid, barátaid ajánlották. A szakmai képzés miatt. Az iskola jó hírneve miatt. A kollégiumi elhelyezés lehetősége miatt. Egyéb: Milyennek tartod iskolánk légkörét kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nem tudom nevelő munkáját kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nem tudom oktató munkáját kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nem tudom szakmai képzését kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nem tudom tárgyi feltételeit? kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nem tudom (A megfelelő választ húzd alá!) Milyen elvárásaid vannak iskolánkkal szemben?... Kollégista vagy-e? igen nem Gondviselőd iskolai végzettsége: általános iskola, szakmunkásképző középiskola főiskola egyetem Lakókörzeted: Szeged városrész falu tanya Egyéb város.. 37

38 TANULÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE Kérjük, hogy tapasztalatod alapján osztályzatokkal értékeld az alábbi megállapításokat 1-től 5- ig! A megfelelő osztályzatot karikázd be! (1-es nagyon elégedetlen vagy,. az 5-ös nagyon elégedett vagy, ha valamiről nincs információd vagy nem érint, a megfelelő rovatba tegyél x jelet.) Minden megállapítás mellett annak fontosságát is jelöld hasonló módon! (1-es nem fontos, 5-ös nagyon fontos.) Megállapítások elégedettség X fontosság Elégedett vagyok az iskola légkörével, hangulatával A kollégium közösségében jól érzem magam Az iskola gyermekbarát nevelést folytat Tanulásomhoz tanáraimtól elegendő segítséget kapok A tanárok osztályozása döntően korrekt Elégedett vagyok a tanár diák konfliktusok kezelésével Az osztályfönök nevelő munkáját elismerem Az iskola eredményesen készít fel az érettségire Az iskola eredményesen készít fel a szakmára Megfelelően fejlesztik idegen nyelvi tudásomat Megfelelően fejlesztik magyar nyelv és irodalom tudásomat Megfelelően fejlesztik történelem tudásomat Megfelelően fejlesztik matematika tudásomat Eredményesnek tartom az informatika oktatását A kollégiumban elegendő segítséget kapok a tanuláshoz Az iskola megfelelő sportolási lehetőséget biztosít Az egyéb foglalkozások (szakkörök) választékával elégedett vagyok. Megfelelőnek tartom a tanárokkal való párbeszéd formáit és hatékonyságát. A kollégiumban változatos a szabadidő eltöltése Elégedett vagyok a kollégium felszereltségével és a körülményekkel. Jónak tartom az iskola tárgyi feltételeit Az iskolai könyvtár felszereltségével elégedett vagyok Az iskolai büfé árban és választékban megfelelő számomra A kollégiumi étkezéssel elégedett vagyok Az iskola általános fegyelmével és erkölcsi normáival elégedett vagyok Köszönjük segítő munkádat! az IMICS tagjai 38

39 1. 2. Szülői SZÜLŐI KÉRDŐÍV Tisztelt Szülők! A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium tantestülete szeretné oktató és nevelő munkáját úgy végezni, hogy az gyermekük fejlődését szolgálja és az Önök megelégedésére legyen. Kíváncsiak vagyunk, mi a szülők véleménye iskolánk mai állapotáról, hogy tovább tudjunk lépni. Kérjük, hogy iskolafejlesztő törekvésünket segítsék, és az alábbi kérdőívet kitöltve jutassák vissza iskolánk számára. A kérdőív névtelen, a válaszadás önkéntes. Melyik évfolyamra jár gyermeke?... Miért választották ezt az iskolát? (Húzza alá a megfelelő választ!) Ön is idejárt. Ismerősei, barátai ajánlották. Gyermeke barátai ajánlották. A szakmai képzést választotta. Jó az iskola hírneve. Kollégiumot biztosít. Egyéb: Milyennek tartja iskolánk légkörét: kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nincs információm nevelői munkáját: kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nincs információm oktató munkáját: kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nincs információm szakmai képzését: kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nincs információm tárgyi feltételeit: kiváló, jó, közepes, gyenge, rossz, nincs információm (Húzza alá válaszát!) Mely területeken javítana iskolánk tevékenységén? A kérdőívet kitöltő: (Húzza alá!) apa anya gondviselő együtt A tanuló kollégista? igen, nem A kitöltő iskolai végzettsége: (Húzza alá!) általános iskola, szakmunkásképző, érettségi, diploma 39

40 SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE Kérjük, hogy személyes tapasztalata alapján értékelje osztályzatokkal az alábbi megállapításokat az 1-től 5-ig terjedő skálán! (Karikázza be! 1-es nagyon rossz, nagyon elégedetlen stb. az 5-ös nagyon jó, maximálisan elégedett) Az X oszlopba tegyen x jelet, ha nincs információja, vagy nem érinti a megállapítás. Jelölje azt is, hogy a megállapítás mennyire fontos kérdés Önnek! (nem fontos=1, kicsit=2, közepesen=3, fontos=4, legfontosabb=5) Megállapítások elégedettség X fontossága Elégedett vagyok az iskola légkörével, hangulatával Az iskola gyermekbarát nevelést folytat A kollégium közösségében jól érzi magát Elégedett vagyok a tanárok szakmai felkészültségével. A tanárok osztályozása döntően reális Elégedett vagyok a tanár diák konfliktusok kezelésével. Az osztályfőnök nevelő munkáját elismerem Az iskola eredményesen készít fel az érettségire Az iskola eredményesen készít fel a szakmára Megfelelően fejlesztik gyermekem idegen nyelvi tudását. Megfelelően fejlesztik gyermekem magyar nyelv és irodalom tudását. Megfelelően fejlesztik gyermekem matematika tudását. Megfelelően fejlesztik gyermekem történelem tudását. Eredményesnek tartom az informatika oktatását A kollégiumban elegendő segítséget kap a tanuláshoz Az iskola megfelelő sportolási lehetőséget biztosít Egyéb foglalkozásokon (pl. szakkör) gyermekem képességeit fejlesztheti. Megfelelőnek tartom a tanárokkal való párbeszéd formáit és hatékonyságát. A kollégiumban változatos a szabadidő eltöltése Elégedett vagyok a kollégium felszereltségével és a körülményekkel. Jónak tartom az iskola tárgyi feltételeit Az iskolai könyvtár felszereltségével elégedett vagyok. Az iskolai büfé árban és választékban megfelelő gyermekem számára. A kollégiumi étkezéssel elégedett vagyok Az iskola általános fegyelmével és erkölcsi normáival elégedett vagyok. Köszönjük megértésüket és segítő munkájukat. 40

41 1. 3. Partneri Partneri észrevételek felmérése Évszám: 2006 Oldalszám: 1 A partnercég neve: A partnercég címe: Telefonszáma: Telefax száma: címe: A cégnél válaszadó beosztása: vezető középvezető alkalmazott Megkérem Önt, mint intézményünk szakmai partnerét, hogy szíveskedjék X bejelölésével kitölteni az alábbi kérdőívet, amelynek értékelésével a minőségirányítási programunkat módosítani kívánjuk. Ön szerint Kiváló /5/ Jó /4/ Megfelelő /3/ Javítandó /2/ Nem megfelelő /1/ Az intézményünkkel való kapcsolattartás (vezetői szint) A felvetett kérdéseikre intézményünk reagálása A közvetlen partnerek kapcsolattartása (gyak. okt. vez, osztályfőnök) Tanulóink munkamorálja, munkaaktivitása Intézményünk segítőkészsége egyedi igények esetén Intézményünk rendelkezésre állásának reakció ideje, az előírt határidők betartása A munkakapcsolat egyéb területeinek értékelése (adatok feldolgozása, jegyek) Általában a közös munka minősége Egyéb észrevételei, javaslatai: Kelt: Aláírás 41

42 1. 4. Összdolgozói DOLGOZÓI ELÉGEDETTSÉG KÉRDŐÍV Kitöltő: pedagógus egyéb dolgozó Jelen kérdőív célja, hogy a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Intézményi Minőségirányítási Csoportja felmérje és értékelje iskolánk dolgozóinak elégedettségét, s ily módon képet kapjunk arról, hogy mely tényezők hatnak pozitívan, s melyek negatívan az elégedettségre. A kérdőív olyan állításokat, kijelentéseket tartalmaz, melyeket különböző mértékben lehet elfogadni, illetve elutasítani. Jelölje, hogy az állításokkal személy szerint teljesen egyetért (5), részben egyetért (4), többé-kevésbé egyetért (3), kevésbé ért egyet (2), egyáltalán nem ért egyet (1). A megfelelő osztályzatot karikázza be!. Ha valamiről nincs információja vagy nem érintett, a megfelelő rovatba tegyen x jelet.) Minden megállapítás mellett annak fontosságát is jelölje hasonló módon! (1-es nem fontos, 5-ös nagyon fontos.) Kérjük őszintén töltse ki a kérdőívet, minden kérdőív anonim. Megállapítások elégedettség X fontosság 1. Légkör Elégedett vagyok az iskola légkörével, hangulatával Az iskola céljai megfeleltethetők az én céljaimnak A tantestület egységes a szabályok betartásában Szeretek a diákokkal foglalkozni Adottságok Az iskolai munka szervezettsége jó A munkavégzés általános, környezeti feltételei jók A munkavégzés tárgyi eszközeit biztosítják Lehetőséget kapok továbbképzésre Az iskolában folyó ügyintézéssel elégedett vagyok A munkavégzés körülményei A dolgozókkal szemben támasztott elvárások világosak Lehetőséget kapok a kibontakozásra A diákok megbecsülik munkámat Elégedett vagyok munkám eredményességével Kapcsolatok A vezetéssel való együttműködés kiváló A tanárok közötti együttműködés kiváló A tanulókkal való együttműködés kiváló A szülőkkel való együttműködés kiváló Az intézmény dolgozói közötti együttműködés kiváló Értékek Az intézmény általános fegyelmével elégedett vagyok Az intézmény munkamoráljával elégedett vagyok Az oktatás színvonalával elégedett vagyok Elégedett vagyok az iskola gazdálkodásával Munkám értékelése rendszeres és korrekt Köszönjük segítő munkáját! az IMICS tagjai 42

43 2. sz. melléklet Az elégedettségmérések eredményei: 2.1. Tanulói TANULÓK KÖRÉBEN VÉGZETT FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 2006-ban Vizsgált terület Elégedettségi átlag Fontossági átlag Iskolai légkör Gyerekbarát nevelés Tanári segítség Osztályozás realitása Tanár-diák konfliktus kezelése Osztályfőnöki munka Érettségi felkészítő Tanárok szakmai felkészültsége Idegen nyelv Magyar Matematika Történelem Informatika Sportlehetőségek Szakkör Iskola tárgyi feltételei Könyvtár Büfé

44 2. 2. Szülői SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI ÉVFOLYAMOK ISKOLA ELÉGEDETTSÉG isklégk gybarát tanszakm osztreál tandiákkonf ofőimunk érettfel szakmfel idnyelv magyar matek történelem info sportleh szakkör tanbeszéd isktárgyifel könyvtár büfé fegyelmh kolközérz kolsegít kszabidő kolfelszer kolétkez FONTOSSÁG isklégkör gybarát tanszakm osztreál tandiákkonf ofőimunk érettfel szakmfel idnyelv magyar matek történelem info sportleh szakkör tanbeszéd isktárgyifel Könyvtár Büfé Fegyelmh Kolközérz Kolsegít Kszabidő Kolfelszer Kolétkez

45 2.3. Partneri PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS Felvetett kérdéseikre intézményünk reagálása A közvetlen partnerek kapcsolattartás (gyak.okt.vez., oszt.fő.) Tanulóink munkamorálja, 3.53 munkaaktivitása 4. Intézményünk segítőkészsége egyedi igények 4.42 esetén 5. Az előírt határidők betartása Munkakapcsolat egyéb területeinek értékelése (jegyek, adatok) Általában a közös munka minősége Intézményünkkel való kapcsolattartás (vezetővel)

46 2. 4. Összdolgozói Értékek Átlag(ped) Átlag(dolg) fontosság Átlag(ped) Átlag(dolg) Iskola hangulata 2,96 3,05 Iskola hangulata 4,64 4,74 iskola célja 3,47 3,20 iskola célja 4,36 4,58 szabályok betartása 2,65 2,09 szabályok betartása 4,56 4,74 diákokkal való foglalkozás 4,49 3,76 diákokkal való foglalkozás 4,83 4,94 munka szervezettsége 3,07 3,11 munka szervezettsége 4,55 4,53 munkahelyi környezet 3,04 3,35 munkahelyi környezet 4,30 4,68 tárgyi feltételek 2,80 2,50 tárgyi feltételek 4,45 4,74 továbbképzés 3,46 3,95 továbbképzés 4,06 4,25 ügyintézés 3,36 3,15 ügyintézés 4,02 4,39 személyes elvárások 3,25 3,17 személyes elvárások 4,61 4,79 kibontakozás 3,50 3,00 kibontakozás 4,07 4,17 diákoktól megbecsülés 3,27 2,50 diákoktól megbecsülés 4,39 4,47 munka eredményessége 3,16 3,40 munka eredményessége 4,46 4,56 kapcsolat a vezetéssel 3,16 2,95 kapcsolat a vezetéssel 4,26 4,44 kapcsolat a tanároka 3,51 2,90 kapcsolat a tanárokkal 4,36 4,39 kapcsolat a diákokal 3,20 3,25 kapcsolat a diákokal 4,36 4,32 kapcsolat a szülőkkel 2,72 2,65 kapcsolat a szülőkkel 4,04 4,47 kapcsolat az int dolgval 3,14 2,75 kapcsolat az int dolgval 3,91 4,11 fegyelem 2,61 4,37 fegyelem 4,46 4,78 munkamorál 3,11 4,32 munkamorál 4,40 4,58 oktatás színvonala 3,09 3,57 oktatás színvonala 4,52 4,68 intézményi gazdálkodás 2,20 3,63 intézményi gazdálkodás 4,31 4,63 munka értékelése 3,22 4,33 munka értékelése 4,29 4,59 46

47 3.sz. melléklet A pedagógusok teljesítmény mérése és értékelése, eszközei: 3.a,sz. melléklet óralátogatási lap ÓRALÁTOGATÁSI ÉRTÉKELŐ LAP Tanító tanár:.... Tanítás időpontja: óra:... Tanított osztály: létszám:.... Tantárgy:... Tanítási egység:.. Az óra tartalma A tartalom megfelelt a tantervi követelményeknek. A tanár jártassága a témában. (meggyőző, hiteles) A tanár munkája Logikus felépítettség az ismeretnyújtásban. A választott munkaforma megfelelt a tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének. Az értékelő mozzanatok, elemek minősége. A kompetencia fejlesztés. Az önálló ismeretszerzés. A tanulók tevékenysége Aktívan vettek részt a tanítás-tanulás folyamatában. A tanulók a tanár szervező munkája szerint dolgoztak. A tanulók önállóságának szintje. Klíma A tanár-diák kapcsolata. A tanár stílusa, hangneme. A tanár nevelő munkája az órán. gyenge közepes jó nagyon jó nem fordult elő Egyéb észrevétel:

48 3.b, sz. melléklet: Teljesítményértékelés Teljesítményértékelés megállapodás Az értékelt pedagógus neve, beosztása:.. Az értékelő neve, beosztása:... Az értékelő megbeszélés időpontja: Az értékelés eredményeként az értékelő és az értékelt pedagógus a következő megállapítást tette: A pedagógus erősségei: Fejlesztendő területek (nagyon konkrétan indokolva): A fejlesztendő pedagógus kategóriája:.. A fejlesztés érdekében a következő feladatokban állapodnak meg:.. A pedagógus céljai és vállalt feladatai a következő tanévre:... A vezetéstől várt támogatás:..... Különvélemény: Dátum: értékelt aláírása értékelő aláírása 48

49 4. sz. melléklet A vezetői feladatokat ellátók értékelőlapjai 4.a, sz. melléklet: Vezetői teljesítményértékelő lap Tanév:. Az értékelt vezető neve:.. Az értékelt vezető beosztása: Az értékelő lapot kitöltő beosztása: igazgató igazgató helyettes gazdasági vezető pedagógus nem pedagógus dolgozó A kitöltés dátuma: év hó nap A vezető teljesítményének értékelése 1. Az egyes vezetői feladatok ellátásának szintje: a) Tervezés kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő b) Szervezés kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő c) A végrehajtás irányítása kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő d) Ellenőrzés kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő e) Értékelés kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő 2. A vezetőre bízott közösség formálása kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő 3. Felkészültség, szakértelem kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő 4. Továbbképzés, önképzés kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő 5. Az iskola menedzselése, a vezető külső kapcsolatai kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő 6. A munkaköri leírásban szereplő főbb vezetői feladatok ellátásának szintje: (Az egyes pontokat a vezető beosztású dolgozó munkaköri leírásában szereplő feladatok alapján kell kitölteni.) 49

50 kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő stb. kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő kiemelkedő átlag feletti átlagos átlag alatti nem kielégítő 50

51 4.b, sz. melléklet: Összefoglaló értékelés, javaslatok, intézkedések 1... vezető a(z) /. tanévben: Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Átlag feletti teljesítményt nyújtott Átlagos teljesítményt nyújtott Átlag alatti, fejlesztésre szoruló teljesítményt nyújtott Nem kielégítő, fejlesztésre szoruló teljesítményt nyújtott 2. Javaslatok, intézkedések a vezető teljesítményének minőségi javításához: Kelt:... igazgató Az összesített vezetői teljesítményértékelő lap megállapításait elfogadom. Kelt:... aláírás Az összesített vezetői teljesítményértékelő lap megállapításaihoz a következő kiegészítéseket, észrevételeket fűzöm: Kelt:... aláírás 51

52 FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Tóth Tiborné Dr. Tóth Andrea Éva: Értékelés és minőség a közoktatásban Műszaki KK.Bp., o., o., 77.o., 97.o. 2. Útmutató az Oktatási intézmények minőségirányítási,- fejlesztési rendszerének belső ellenőrzéséhez Módinfo, Módszertani Füzetek o. 3. Intézményvezetők könyve Pénzügyi Tájékoztató Iroda Kft., o., 127.o. 4. Minta intézményi minőségirányítási program (Ajánlás az IMIP módosításhoz, összeállításához) Modinfo/Módszertani Füzetek Kiadvány Szolgáltató Kft., Bp o.-21.o. (Melléklet óralátogatáshoz) 5. Útmutató az Oktatási intézmények minőségirányítási,- fejlesztési rendszerének belső ellenőrzéséhez Módinfo, Módszertani Füzetek Kiadvány Szolgáltató Kft. Bp o. 6. Jog és gyakorlat a pedagógiában/oktatásban Qualitas Pedagógiai Központ Szeged, március o. 7. Pedagógiai ellenőrzés a közoktatási intézményben Modinfo Kft., Módszertani Füzetek o

53 Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola SZEGED Intézményi Minőségirányítási Program Szeged, március

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv Hatályba lép: 2009. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben