KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyháza, november 16. Készítette: Ágoston Tibor igazgató Jóváhagyta: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármestere Kiskunfélegyháza, november Ficsór József polgármester 1

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok Az SZMSZ hatálya: Az intézmény alapító okiratában foglaltak részletezése Az intézmény adatai: Az intézmény tevékenységei Nem kötelezı szakmai feladat Kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenységek a december 31-ig érvényes szakfeladat-rend szerint: Alaptevékenységek felsorolása a január 1-tıl érvényes szakfeladat-rend szerint: Kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenységek január 1-tıl érvényes szakfeladat-rend szerint: Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: A bélyegzıhasználat rendje AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény vezetıje A tagintézmények vezetıi Általános igazgató helyettes Mőszaki igazgató helyettes Gazdasági vezetı Gazdasági vezetı helyettes A kollégiumok vezetıi A felnıttképzési tagozatvezetı A felnıttképzési tagozatvezetı-helyettes A tagintézmény-vezetı helyettesek A gyakorlati oktatásvezetı Az ifjúságvédelmi felelıs Operatív csoport Igazgatótanács Szakmai tanácsadó testület Az intézmény nevelıtestülete A nevelıtestület szakmai munkaközösségei Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség Az alkalmazotti közösség A szülıi szervezet (SZSZ) A diákönkormányzat, diákképviselık kapcsolattartása az iskola vezetıivel Az osztályközösségek

3 2.21 A közalkalmazotti tanács, a szakszervezetek Az iskolapszichológus Az iskolai védını Rendszergazda A BELSİ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE KÜLSİ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA MŐKÖDÉSI SZABÁLYOK Az intézményvezetık munkarendjének szabályozása Pedagógusok munkarendje, általános elıírások A vezetık helyettesítési rendje A pedagógusok távolmaradása, helyettesítése Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottainak munkarendje Az iskola használatának rendje KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPAI KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Jogviszonyban nem állók nevelési-oktatási intézménybe való belépésének és benntartózkodásának rendje Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A felnıttoktatás formái Mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkörök Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSI RENDJE KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM...55 KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM...56 KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA...56 MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPAI KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelıs megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése A tankönyvtámogatás módjának meghatározása

4 8.5 A tankönyvrendelés elkészítése INTÉZMÉNYI VÉDİ, ÓVÓ ELİÍRÁSOK A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendık Bombariadó terv Bombariadó terv Kollégium A dohányzás intézményi szabályai AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Az alapító okirat A pedagógiai program Éves munkaterv Az intézmény mőködését meghatározó további dokumentumok EGYÉB KÉRDÉSEK AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI RENDJE...72 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1.1 A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szőkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 1.2 Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok Az SZMSZ meghatározza az iskola mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó intézményi rendelkezéseket. A szabályzatot a nevelıtestület fogadja el és az intézmény fenntartójának jóváhagyása után válik érvényessé. Elfogadásakor és módosításakor egyetértési jogot gyakorol jogszabályban meghatározottak szerint az iskola diákönkormányzata, a szülık közössége iskolaszék. Az egyetértési jog gyakorlásának lehetıségét az iskola igazgatója biztosítja, egyúttal felelıs is érte. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás felelıse az iskola igazgatója évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl évi CXIV. törvény egyes szakképzési és felnıttképzési tárgyú törvények módosításáról - A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló hatályos törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartás rendjérıl évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelmérıl évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl - 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben - 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról - 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról - 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésrıl - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl - 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl - 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl - 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem ágazati feladatairól 5

6 - 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, valamint a térségi integrált szakképzı központ tanácsadó testületérıl - 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról - 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról - 292/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézetrıl - 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítı hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeirıl és az elszámolás szabályairól 1.3 Az SZMSZ hatálya: Hatályba lépése: Az SZMSZ és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok (vezetıi utasítások) betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra. A szabályzatot az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Egyetértési jogot gyakoroltak: - a szülıi szervezet - a diákönkormányzat. Véleményezési jogot gyakorolt a közalkalmazotti tanács. Az intézmény SZMSZ-e a magasabb szintő jogszabályok, rendelkezéseken túl, elveiben és tartalmában illeszkedik a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény alapdokumentumaihoz. 1.4 Az intézmény alapító okiratában foglaltak részletezése Az intézmény adatai: Az intézmény hivatalos neve: Az intézmény rövidített neve: Elektronikus rövid név: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Székhelyintézmény neve: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kiskunfélegyházi Szakképzı (KFSZ) Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tagintézményei: Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3. Telephelyei: Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Öreglaktanya 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 35. Molnártelepi tanmőhely 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep 6

7 Iskolai könyvtár 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Elıkészítı és Speciális Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kun u. 2. Alternatív tagozat 6100 Kiskunfélegyháza, Kun u. 2. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u.1-3. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u.1-3. Húsipari tanüzem 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út Húsfeldolgozó üzemrész (hrsz.: 824/13) Tanvágó (hrsz.: 824/2) Ebédlı 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u Piacüzletház (hrsz.: 3177) Tangazdaság Központ 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út (hrsz.: 090/7) Földterület használati jog 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út (hrsz: 088;090/1;091; 092/1;092/2; 0963;094/1;097;098) A Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény Tanirodája, tantermei és Konzorciumi irodája 6100 Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Az intézmény alapító szerve: Az intézmény alapításának ideje: 2007 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1. Alapító okirat kelte, határozati száma: augusztus. 1. Az intézmény hatályos alapító okiratát Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a 40/2007. (VIII. 01.) KT. számú, augusztus 1-én kelt határozatával fogadta el többszöri módosítást követıen jelenleg érvényben lévı utolsó módosítást a KT. számú határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmazza. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény: szakiskola szakközépiskola gimnázium speciális szakiskola kollégium A fenntartóneve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat A fenntartó címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1. Az intézmény felügyeleti szerve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1. Az intézmény képzési formája és rendszere: nappali, levelezı, esti tagozat 9. felzárkóztató oktatás általános mőveltséget megalapozó évfolyam (szakiskola) 2 és 3 éves szakiskolai szakképzés 2 és 3 éves speciális szakiskolai szakképzés 4 5 éves szakközépiskola (9-12. évfolyamok illetve 13. évfolyam, nyelvi elıkészítı) éves szakközépiskolai szakképzés (érettségire épül) gimnázium: (szakmai vizsgát tett tanulók érettségire való felkészítése 3 és 4 évfolyamon) akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés iskolarendszeren kívüli tanfolyami oktatás, képzés, vizsgáztatás felnıttoktatás, felnıttképzés (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) a távoktatás módszerének alkalmazása 7

8 Az iskola mőködési területe: Kiskunfélegyháza közigazgatási területe, továbbá Bács-Kiskun megye, de szabad kapacitása kihasználására a Dél-alföldi régióból és más megyékbıl is fogadhat tanulót. Típus szerinti besorolása A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı Gazdasági tevékenység: önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény, önálló munkaszervezeti egységekre kialakított ügyrenddel. Az engedélyezett évfolyamok száma: 9-15 évfolyam, felnıttoktatás Az engedélyezett tanulócsoportok száma: 105 Felvehetı maximális tanulólétszám: 3375 Bankszámlaszám: Adószám: Az intézmény ÁFA alany. Elérhetıségek: Telefon: 76/ Fax: 76/ Honlap: Az intézmény tevékenységei A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény.37. (5) bekezdése alapján közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezıen biztosított órakerettel láthatja el. Alaptevékenységek felsorolása a december 31-ig érvényes szakfeladat-rend szerint: Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére elıkészítı iskolai oktatás, valamint felzárkóztató oktatás 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezık részére Nappali rendszerő 9,10. illetve 12,13. évfolyam utáni szakképzési évfolyamban történı oktatás, emelt szintő, felsıfokú szakképzés szakmai elméleti és gyakorlati képzés (üzemi, tanmőhelyi, tanirodai oktatás), a köztes, illetve a szakmai vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás Sajátos nevelési igényő és integráltan nevelhetı tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása Gyógypedagógiai feladatellátás (mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus aktuális-zavarok) Nappali rendszerő szakközépiskolai tanulók oktatása négy, illetve öt évfolyamon, (9-12 illetve 13. évfolyam) melynek keretében felkészít az érettségi vizsgára, a felsıfokú iskolai tanulásra, illetve munkába állásra Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás - szakmai vizsgát tett tanulók érettségire való felkészítése szakiskolai évfolyamot végzetteknek 3 évfolyam - érettségi vizsgák megszervezése évfolyam Integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelési, oktatása Gyógypedagógiai feladatellátás (mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus, aktivitás-zavarok), enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált neveléseoktatása 8

9 Általános iskolai felnıttoktatás, távoktatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása Kollégiumi, intézményi közétkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai (finanszírozás) Iskolai, intézményi közétkeztetés Nem kötelezı szakmai feladat Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (ECDL és EBCL vizsgaközpont, Akkreditált Felnıttképzı Központ) Gimnáziumi felnıttoktatás Szakiskolai felnıttoktatás és képzés Szakközépiskolai felnıttoktatás Iskolarendszerő, általános mőveltséget megalapozó felnıttoktatás érettségi és köztes vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás (nappali, levelezı, esti) Kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenységek a december 31-ig érvényes szakfeladat-rend szerint: Munkahelyi vendéglátás Diáksport Intézményi, kollégiumi könyvtárak Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szálláshelyek hasznosítása, helységek bérbeadása,(számlázott villany, gáz kiadás és bevétel) Épületfenntartás és korszerősítése Egyéb nem bolti kiskereskedelem (tan-, szakkönyv forgalmazása) Kollégiumi szálláshely nyújtás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevı tanulók számára Nappali rendszerő nevelés-oktatás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Fejlesz tési Programban résztvevı tanulók számára Alaptevékenységek felsorolása a január 1-tıl érvényes szakfeladat-rend szerint: Általános iskolai felnıttoktatás (1-4. évfolyam) távoktatás módszerével Általános iskolai felnıttoktatás (5-8. évfolyam) távoktatás módszerével Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) szakmai vizsgát tett tanulók érettségire való felkészítése szakiskolai évfolyamot végzetteknek 3 évfolyam érettségi vizsgák megszervezése évfolyamon iskolai könyvtár mőködtetése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő tanulók ellátása gyógypedagógiai feladatellátás: mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, testi- és érzékszervi fogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus zavarok. enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált neveléseoktatása Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) iskolai könyvtár mőködtetése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam 9

10 integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő tanulók ellátása gyógypedagógiai feladatellátás: mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, testi- és érzékszervi fogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus zavarok. enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált neveléseoktatása Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) iskolai könyvtár mőködtetése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő tanulók ellátása gyógypedagógiai feladatellátás: mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, testi- és érzékszervi fogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus zavarok. enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált neveléseoktatása Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenységek január 1-tıl érvényes szakfeladat-rend szerint: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás ECDL és EBCL vizsgaközpont, Akkreditált Felnıttképzı Központ Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás ECDL és EBCL vizsgaközpont, Akkreditált Felnıttképzı Központ Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évfolyam) Munkahelyi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás nincs Szálláshelyek hasznosítása, helyiségek bérbeadása, (számlázott villany, gáz kiadás és bevétel) Épületfenntartás és korszerősítése Egyéb nem bolti kiskereskedelem (tan-, szakkönyv forgalmazása) Kollégiumi szálláshely nyújtás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevı tanulók számára 10

11 Nappali rendszerő nevelés-oktatás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevı tanulók számára 1.5 Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: Bélyegzı lenyomata Hol használható Ki használhatja A bélyegzıhasználat rendje Az iskolában a bélyegzık használatának engedélyezése az igazgató feladata. Az egyes bélyegzıtípusok használatára jogosultak és a bélyegzık használati köre: Használónak kell tekinteni: - az igazgatót és a tagintézmény-vezetıket, helyetteseiket, - a gazdasági vezetıt és helyettesét, - a gazdasági hivatal és a titkárság kijelölt dolgozóit a központban és a tagintézményekben, - a húsipari tanüzem vezetıjét, - autószerelı mőhely vezetıjét, - a kollégiumvezetıket. Az iskolában az alábbi bélyegzık használata engedélyezett: - Körbélyegzı - Hosszúbélyegzı - Iratkezelés során használt bélyegzı - Ügyintézés során használt bélyegzı Különleges bélyegzı: - érettségi bizonyítványban, - OKJ bizonyítványban. A bélyegzık csak magyar nyelven készülhetnek Borítékon, számlán vagy formanyomtatványon a címbélyegzıt kell használni. Adószámos, számlaszámos bélyegzıt a számlán. A bélyegzık lenyomatához kék tintával átitatott párnát kell használni. Ettıl eltérı színő tinta használatát az igazgató és a gazdasági vezetı engedélyezheti. A körbélyegzı belsı kerületére írva iskola teljes neve található, a Kiskunfélegyháza névvel kiegészítve. Az iskolai körbélyegzı szigorú számadású, amelyet csak hivatalos levelezésben, közokiratokon, másolatok hitelesítésére lehet használni. Az iskolában közokiratnak tekintendı: - Beírási napló, - Törzskönyv, - Osztálynapló, - Bizonyítvány. A bizonyítvány elsı oldalán az iskola teljes nevét tartalmazó körbélyegzı használható, melyet a tagintézmény-vezetı hitelesít az aláírásával. A kiállította szó mellett a hosszú bélyegzı az alapító okirat szerinti, tagintézményi névhasználatot tartalmazza. A bizonyítvány azon lapjain, melyen a tanuló évfolyamonkénti eredményét rögzítjük, Okj bizonyítványban is, a hosszú bélyegzıvel jelöljük az iskolát, város, és címmel ellátva, rövidített névvel. Az 11

12 évfolyamonkénti lezárás hitelesítésénél a használt körbélyegzı az intézményi hitelesítı körbélyegzı. A bizonyítvány belsı oldalait is a tagintézmény-vezetı írja alá. Amennyiben az iskola teljes nevét tartalmazó körbélyegzıbıl több példány van használatban, az egyes példányokat arab sorszámozással kell ellátni, a sorszámot a nyomófelületen a Kiskunfélegyháza szó felett, középen kell elhelyezni. A hosszúbélyegzı Típusai: - Címbélyegzı, - Fejbélyegzı. A címbélyegzı a használó elnevezését, címét és telefon számát tartalmazó általános használatú bélyegzı. Gazdasági ügyek intézéséhez az adószámmal és számlaszámmal ellátott címbélyegzı használandó. A fejbélyegzı a használó elnevezését tartalmazó bélyegzı. Az iratkezelés során használt bélyegzı - ügyirat-érkeztetı bélyegzı_érkezett, ikt. szám, mell. ügyintézı - dátumbélyegzı. Tanügyigazgatási bélyegzık: A címeres körbélyegzı cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, a használó nevének megváltozása vagy egyéb ok miatt használhatatlanná vált. A címeres körbélyegzı pótlására akkor kerül sor, ha az elveszett, vagy azt eltulajdonították. A csere és a pótlás bejelentése az igazgatónak kötelezı. A bélyegzık készítésérıl a központi gazdasági hivatal gondoskodik. A bélyegzıket nyilván kell tartani egyenként, sorszámozott nyilvántartólapon. A nyilvántartólapon fel kell tüntetni - átvétel kelte - átvevı aláírása - bélyegzı darabszáma - lenyomata - személyi változás esetén a z átadó és átvevı aláírását - a bélyegzı leltározás keltét A használó köteles a használatában levı bélyegzıkrıl az egyes nyilvántartó lapokat lefőzve megırizni. A bélyegzı selejtezése illetve megsemmisítése esetén jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell A megsemmisítés helyét, idıpontját, módját, lenyomatát, leadó-átvevı nevét, megsemmisítésen részt vevık aláírását. Amennyiben a bélyegzı elveszett, vagy eltulajdonították, haladéktalanul intézkednie kell az észlelınek arról, hogy a bélyegzıvel való visszaélés mindenféle módja megakadályozható legyen. Azonnal jelenteni kell az igazgatónak. Letiltást közzé kell tenni. A hiányzó bélyegzıt pótolni kell. Ha megkerül, két ugyanolyan sorszámú bélyegzıt használni nem szabad. A bélyegzıket vagyonvédelmi elıírásoknak megfelelıen, elzárva kell tárolni. Szabadon, bárki által hozzáférhetı módon bélyegzı tárolni nem szabad. A bélyegzıırzési-kötelezettséget a munkaköri leírásban fel kell tüntetni, illetve azzal a munkaköri leírást annak felülvizsgálatát esedékességétıl függetlenül ki kell egészíteni. Az intézményben a cégszerő aláírás a következı: 1. igazgató és gazdasági vezetı együtt, 2. az igazgató távolléte esetén az általános helyettes / mőszaki igazgató helyettes és a gazdasági vezetı együtt, 12

13 3. a gazdasági vezetı távolléte esetén az igazgató és a gazdasági vezetı helyettese. Mindkettıt egyszerre nem lehet helyettesíteni. 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Operatív csoport Tanácsadó testület Igazgató Igazgatótanács Titkárság Szakszervezetek Felnıttképzési tagozat KÖZGÉ KOSSUTH MEZGÉ Gazdasági hivatal Közalkalmazotti tanács Intézményi DÖK DÖK segítı tanár Iskolai védını Tagozatvezetı Tagozatvezetı h. Tagint. vezetı, ált.ig. h. Ált. tagint. vez. h. Iskola pszichológus Gyakorlati okt. vez. Mőszaki ig. h., gyakorlati oktatás vez. Ált. tagint. vez. h. Szakmai tagint. vez. h. Speciális tanegység vez. Tagint. vezetı Ált. tagint. vez. h. Termelési ig. h., gyakorlati oktatás vez. Kollégium vez. Adatszolg csop. Könyvelési csop. Pénzügyi csop. Rendszergazda Kollégium vez. Belsı ellenırzési csop. Csop. vez. Belsı ellenır Ellenırzési elıadó Szülıi szervezet, tagintézményi DÖK Munkaközösségek Tanárok, szakoktatók, kollégiumi nevelık 2.1 Az intézmény vezetıje Az intézmény élén a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselıtestülete által meghatározott idıre kinevezett igazgató áll. Az igazgató munkáját igazgatótanács, tanácsadó testület segíti. A tagintézmények élén tagintézmény-vezetık állnak. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. 13

14 A közoktatási intézmények vezetıinek feladatait az évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közoktatási törvény) tartalmazza. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelısségő irányítója, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályai által elıírtak szerint végzi. Felel a szakszerő és törvényes mőködésért, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megvalósításáért, a színvonalas pedagógiai munka, az ésszerő és takarékos gazdálkodás biztosításáért. Alapvetı felelıssége, feladatai: Az igazgató felelısséggel tartozik a fenntartónak, diákoknak és nevelıtestületnek, szülıi szervezetnek a Közoktatási törvényben, rendeletekben és iskolai szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásával, valamint az iskolavezetés más felelıs tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletével. Alapvetı feladata a pedagógiai irányítás, személyzeti-munkáltatói, gazdálkodási és hivatali - adminisztratív feladatok. A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási törvény határozza meg: - a nevelıtestület vezetése, - a nevelı-oktatómunka irányítása és ellenırzése. Az igazgató a központi tantervi elıírásoknak és a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a nevelıtestülettel együtt kialakítja az iskola pedagógiai programját, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerő és rendszeres ellenırzésérıl, a vizsgálati eredményeknek megfelelıen szükség szerint módosítja a programot a törvényes egyeztetési kötelezettségek betartásával. Felelısségi körében gondoskodik a nevelı-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeirıl, a demokratikus iskolai légkör kialakításáról. Az igazgató vezetıtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenırzi, elemzi és értékeli a nevelı-oktatómunkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: - Elıkészíti, megszervezi az iskola pedagógiai programjának kialakítását, elkészíti vagy elkészítteti, nevelıtestületi döntésre elıterjeszti a program tervezetét. A programkészítés közben is egyezteti az elképzeléseket a fenntartóval, majd a programot a Közoktatási törvényben elıírt módon a szülıi és diákszervezetek véleményezési jogát biztosítva a nevelıtestülettel elfogadtatja, majd a fenntartóval jóváhagyatja. - Elkészíti az éves munkatervre és a tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, s azt a nevelıtestülettel elfogadtatja. - Az igazgató dolga és felelıssége az SZMSZ-tervezet elıkészítése, vitára bocsátása, elfogadtatása. - Irányítja és figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlıdését, elısegíti szabadidejük kulturált eltöltését. - Biztosítja az iskola tanulói és felnıtt közösségeinek demokratikus jogait. - Biztosítja a tantestületi döntések megfelelı elıkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi nevelı megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenırzi ezek elıírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelıtestületi határozatok végrehajtását. - Támogatja a pedagógusok tervszerő és folyamatos önképzését, továbbképzését elısegíti az újító és korszerő törekvések kibontakozását. - Vezetıtársaival meghatározott munkamegosztás szerint irányítja, ellenırzi a felelısök munkáját. - A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelık egyetértésével végzett, tılük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenırzi a nevelı-oktató munka színvonalának és eredményességének alakulását. - A pedagógiai program egyes elemeinek beválását tervszerő és rendszeres belsı és külsı vizsgálatokkal is kontrollálja. 14

15 - A kiemelkedı, illetve tartósan jó munkát végzı dolgozókat az iskola belsı szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzıkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. - Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegı dolgozó törvényes felelısségre vonásáról. Személyzeti- munkáltatói feladatok: Közoktatási törvény szerint: A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az igazgató, mint munkáltató: - A tagintézmény-vezetık bevonásával elkészíti az iskola munkaerı gazdálkodási tervét, melyet az igazgatótanács elé terjeszt. Az igazgatótanács dönt a pályázatok kiírásáról, a igazgató pedig kiírja és lebonyolítja a pályázati eljárást. - Külön jogszabályban elıírt feltételek szerint a tagintézmény-vezetıkkel egyetértésben kinevezi (véleménykülönbség esetén igazgatótanács véleményét kéri) az iskola dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. - Elkészíti, a tagintézmény-vezetık és a gazdasági vezetı munkaköri leírását, ha szükséges, módosítja azokat. Felettük a fegyelmi jogkört is gyakorolja. - Ellenırzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését. Felelısségi körébe tartozik egy olyan tantestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus a kötelezı érvényő törvények és belsı szabályzatok betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik az iskola dolgozóinak alapos megismerésére, fejlıdésük elısegítésére és elismerésére, a nevelıtestületben az egymást segítı emberi kapcsolatok megerısítésére, ezáltal a tanulók személyiségének épülését szolgáló pedagógusdiák viszony kialakítására. Hivatali vezetıként: - Szervezi az iskola ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekrıl naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek tantestületben való megismertetésérıl és végrehajtásáról. - A hivatalos ügyintézési határidın belül válaszol a tagintézményeken keresztül hozzá érkezett, tanulókat érintı kérésekre. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: - A gazdasági év elejére a gazdasági vezetıvel a szükséges egyeztetések után elkészíti a következı évi költségvetés tervezetét, amit az igazgatótanács véleményének kikérése után benyújt a fenntartónak. - A fenntartó jóváhagyása után tájékoztatja az érdekvédelmi szervezeteket és az elfogadott elıirányzatok alapján szervezi át a munkát. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az elıirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. - Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. - Negyedévente adatot szolgáltat és félévente beszámolót készít a költségvetés teljesítésérıl a fenntartó, illetve a belsı szabályzatok rendelkezései szerint. Közvetlen munkakapcsolatok: Az igazgató vezetési feladatait a tagintézmény-vezetıkkel együtt gyakorolja. A munka- és felelısség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Együttesen felelısek azért, hogy intézkedé- 15

16 seiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményrıl, ügyrıl egymást kölcsönösen tájékoztassák. Az igazgató szoros kapcsolatot tart továbbá az iskolán belül: - az igazgatótanáccsal, - a szakmai tanácsadó testülettel, - a pedagógusokkal és közösségeik képviselıivel - az iskolai diákképviselıkkel, - a közalkalmazotti tanáccsal és a szakszervezetekkel az iskolán kívül: - a fenntartóval, - a szülıi szervezetekkel, - az iskola és a tagintézmények érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumaival, - a városban mőködı iskolákkal, - a pedagógiai szakmai szolgáltatást, ellenırzést ellátó intézetetekkel (a nevelık továbbképzése, mérések, vizsgálatok, elemzések megszervezése érdekében), - a megyei középfokú tanintézetekkel, - iskolát támogató szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal, - a kisebbségi önkormányzatokkal, - a gyakorlati képzésben résztvevı illetve a vonzáskörzetben található gazdasági szervezetekkel, - Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézettel, - Oktatási-és Kulturális Minisztériummal, - Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, - Illetékes szakminisztériumokkal, - Közmővelıdési intézményekkel, - Oktatási Hivatallal, - Egészségügyi intézményekkel, - Térségi Integrációs Szakképzı Központtal, - Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal, - Mőszaki Oktatói (Kamara) Egyesülettel, - Médiákkal. Hatásköre: Az igazgató döntési hatáskörébe tartozik a felnıtt dolgozókra vonatkozóan: - a fegyelmi eljárás indítása tagintézmény-vezetı és gazdasági vezetı esetében, - rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása, - a munkavégzés helyének meghatározása. A tanulókra vonatkozóan: - a tanulmányi idı megrövidítése, egyes tantárgyak több évfolyamra megállapított tantervi követelményeinek egy tanévben való teljesítése; - a tagintézmények közötti áthallgatásról; - a tankötelezettség idıtartamának meghosszabbítása, felmentéssel kapcsolatos ügyek (a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján); - a Közoktatási. törvényben felsoroltakon kívüli ingyenes szolgáltatások, a szociális helyzet alapján adható kedvezmények. Az igazgató az intézmény képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. A teljesítményértékelés módszere: 16

17 Évente írásos beszámoló a pedagógiai program végrehajtásáról a fenntartónak. A beszámoló tartalmazza a tanévben végzett vizsgálatok, a megtartott vizsgák eredményeit, a tanulmányi versenyek, a beiskolázás és a tanévvesztések adatait, a költségvetési keretek felhasználásáról szóló jelentést. 2.2 A tagintézmények vezetıi Kinevezése az igazgatótanács jogköre, a 138/1992. Korm.rend. és a Közoktatási törvény figyelembe vételével. Az SZMSZ-ben rögzített helyettesítési sorrendben az igazgatót távollétében helyettesítik. A helyettesítési jog csak külön megbízás esetében tartalmazza a munkáltatói és bérgazdálkodói jogköröket. A tagintézmény dolgozói felett az igazgatótól átvett jogkörként az utasítási és a fegyelmi jogkört gyakorolja a tagintézményben dolgozó közalkalmazottak és tanulók tekintetében. A munkakör célja: A tagintézmény egyéni felelısségő irányítása, a szakszerő és törvényes mőködés, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megfelelı, színvonalas pedagógiai munka az ésszerő és takarékos gazdálkodás biztosítása. Alapvetı felelısségek, feladatok: Felelısséggel tartozik a igazgatónak, az igazgatótanácsnak, diákoknak, nevelıtestületnek szülıi szervezetnek. Felelısségi körébe tartozik a Közoktatási törvényben, végrehajtási rendeletekben és az iskolai szabályzatokban meghatározott feladatok ellátása, valamint a tagintézmények más felelıs tagjai által vezetett munkaterületek felügyelete. Alapvetı feladata a tagintézményben folyó pedagógiai munka irányítása. A munkakörében foglalkoznia kell a fenti feladatot biztosító személyzeti-munkáltatói, gazdálkodási és hivatali adminisztratív feladatokkal is. A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási törvény határozza meg: - a tagintézmény nevelıtestületének vezetése, - a nevelı-oktatómunka irányítása és ellenırzése. A tagintézmény-vezetı a központi tantervi elıírásoknak és a helyi igényeknek figyelembevételével, a nevelıtestülettel együtt részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerő és rendszeres ellenırzésérıl. Felelısségi körében gondoskodik a nevelı-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeirıl, a demokratikus iskolai légkör kialakításáról. A tagintézmény-vezetı vezetıtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenırzi, elemzi és értékeli a nevelı-oktatómunkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: - Elkészíti a tagintézmény munkatervi javaslatát. - Részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában. - A munkaközösség-vezetık javaslatai alapján jóváhagyja a nevelık tervezı munkáját, a tanmeneteket, osztályfınöki foglalkozási terveket, szakköri munkaterveket. - A nevelıtestület véleményezési jogkörének és az SZMSZ, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat elıírásainak megfelelıen megbízza a munkáját segítı vezetıket és felelısöket, és elkészíti a tantárgyfelosztást (ami tartalmazza az osztályfınökök beosztását is). - Elıterjeszti a Házirend tervezetét, gondoskodik annak az erre jogosult fórumokon (nevelıtestület, szülıi szervezet, diákönkormányzat) megvitatásáról és egyetértéssel való elfogadásáról. - Szorgalmazza a nevelési szempontból fokozott törıdést igénylı (hátrányos helyzető, veszélyeztetett és a tehetséges) tanulók megfelelı foglalkoztatását szolgáló eljárásokat. 17

18 - Irányítja és figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlıdését, elısegíti szabadidejük kulturált eltöltését. - Biztosítja a tagintézmény tanulói és felnıtt közösségeinek demokratikus jogait. - Gondoskodik a tagintézményi egységi nevelıtestületi értekezletek megszervezésérıl, biztosítja a tantestületi döntések megfelelı elıkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi nevelı megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenırzi ezek elıírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelıtestületi határozatok végrehajtását. - Támogatja a pedagógusok tervszerő és folyamatos önképzését, továbbképzését, elısegíti az újító és korszerő törekvések kibontakozását. - Vezetıtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenırzi a felelısök munkáját. - A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelık egyetértésével végzett, tılük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenırzi a nevelı-oktató munka színvonalának és eredményességének alakulását. - Az elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetık és felelısök beszámolói alapján félévkor és a tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott alkalmakkor külön is értékeli a tantestület munkáját, az értékelést velük elfogadtatja. - A kiemelkedı, illetve tartósan jó munkát végzı dolgozókat az iskola belsı szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával szóbeli, jegyzıkönyvi, dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. - Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegı dolgozó törvényes felelısségre vonásáról. - Minıségbiztosítás, teljesítményértékelés, mérés, értékelés. A tagintézmény-vezetı, mint munkáltató: - Elkészíti a tagintézmény munkaerı gazdálkodási tervét, annak alapján a betöltetlen állásokat jelzi az igazgatónak. - Elkészíti, a tagintézmény-vezetıségével és a pedagógusokkal egyezteti a nevelık és a különbözı felelısök munkaköri leírását, s ha szükséges, módosítja azokat. - Ellenırzi a dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetését. - Megbízza a pedagógiai programban feltüntetett felelısöket. - Ellenırzi az IMIP idıarányos végrehajtását. Felelısségi körébe tartozik egy olyan tantestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus a kötelezı érvényő törvények és belsı szabályzatok betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó, innovatív, kreatív értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik a tagintézmény dolgozóinak alapos megismerésére, fejlıdésük elısegítésére és elismerésére, a nevelıtestületben az egymást segítı emberi kapcsolatok megerısítésére, ezáltal a tanulók személyiségének épülését szolgáló pedagógus-diák viszony kialakítására. Hivatali vezetıként: - Szervezi a tagintézmény ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekrıl naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek tantestületben való megismertetésérıl és végrehajtásáról. - A hivatalos ügyintézési határidın belül válaszol a hozzá érkezett, tanulókat érintı kérésekre. - Szervezi és felügyeli a tanügy-igazgatási feladatok végrehajtását a mindenkori aktuális jogszabályok szerint. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: - A gazdasági év elejére adatokat szolgáltat az intézmény költségvetésének elkészítéséhez. - Az elfogadott költségvetés alapján szervezi a munkát. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az elıirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. 18

19 - Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. Közvetlen munkakapcsolatok: A tagintézmény-vezetı vezetési feladatait a helyettessel együtt gyakorolja. A munka- és felelısség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Helyetteseivel közösen elkészített rend szerint tartózkodik az iskolában. Ennek megvalósítását a tagintézmények a saját éves munkatervükben rögzítik. Együttesen felelısek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményrıl, ügyrıl egymást kölcsönösen tájékoztassák. A tagintézmény-vezetı szoros kapcsolatot tart továbbá: az iskolán belül: - az igazgatóval, - az igazgatótanáccsal, - tagintézmény-vezetıkkel, - tagintézmény-vezetı helyettesekkel, - pedagógusokkal, közalkalmazottakkal, - gyakorlati oktatásvezetıvel, - kollégiummal, - a diákönkormányzattal, - szülıi szervezettel, - a szakmai munkaközösségekkel, - a szakszervezetekkel, - Közalkalmazotti Tanáccsal az iskolán kívül: - a szülıkkel, (szülıi értekezletek, egyéni fogadóórák formájában), - az iskola érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával, - a városban és a beiskolázási vonzáskörzetébe tartozó iskolákkal, - a pedagógiai szakmai szolgáltatást, ellenırzést ellátó intézetetekkel (a nevelık továbbképzése, mérések, vizsgálatok, elemzések megszervezése érdekében), - a megyei középfokú tanintézetekkel (a tanulók beiskolázásának érdekében), - iskolát támogató helyi társadalmi szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal, - A gyakorlati oktatás lebonyolítását biztosító munkahelyekkel. - A helyi közmővelıdési és civil szervezetekkel Hatáskör: A tagintézmény-vezetı döntési hatáskörébe tartozik a felnıtt dolgozókra vonatkozóan: - a pedagógusok munkabeosztása, a tagintézmény egyéb dolgozóinak munkabeosztása, munkájuk ellenırzése, számonkérése, elszámoltatása, - a fegyelmi eljárás indítása, - rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása, - a pedagógusok további foglalkoztatásához való hozzájárulása. A tanulókra vonatkozóan: - az iskolába felvett tanulók osztályokba való beosztása, - a tanulók felmentése a kötelezı iskolai foglalkozások látogatása alól, vagy mentesítése egyes tantárgyak tanulása alól (ha a tanuló egyéni adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi), - pedagógiai program teljesítése, - a tantervi követelmények adott tanévben való teljesítésének ellenırzése; - A tagintézmény-vezetı a tagintézmény képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. - munkavégzés igazolása és elszámoltatása, - tanügyigazgatási területen, - átruházott hatáskörökben. 19

20 2.3 Általános igazgató helyettes Jogállása: - Szervezi, irányítja, ellenırzi, értékeli az iskola pedagógusainak, szervezeteinek (szakkörök, érdeklıdési körök, szakosztályok, munkaközösségek stb.) munkáját. Általános feladata - A TISZK-ben helyettesíti az igazgatót pedagógiai és tanügyigazgatási kérdésekben, - Az igazgató távolléte esetén annak helyettesítése, - Egységes beszámolói szempontok kidolgozása, - Munkaközösségek munkatervének egységesítése, - Munkatervek meglétének ellenırzése, átdolgozása, - Intézményi honlap felügyelete, aktualizálása Mőszaki igazgató helyettes Jogállása: - Szervezi, irányítja, ellenırzi, értékeli az iskola pedagógusainak, szervezeteinek (szakkörök, érdeklıdési körök, szakosztályok, munkaközösségek stb.) munkáját. Általános feladata - A TISZK-ben helyettesíti az igazgatót szakmai kérdésekben, - Beruházások tervezése, irányítása, - Tanulószerzıdések kötése, követése, - Statisztikában adatszolgáltatás, - Gyakorlati oktatás feltételeinek javítása, - Energiagazdálkodás racionalizálása, - Technológiai transzferben való részvétel (TISZK), - Vizsgarendszer fejlesztése, - Szabad kapacitások feltárása, kihasználása, - Felnıttképzésben való részvétel. 2.5 Gazdasági vezetı Gazdasági vezetı munkaköri feladatai: - gazdasági ügyekben az igazgató megbízásából képviseli az intézményt, - az intézmény gazdasági ügyeinek irányítója és szervezıje, - elkészíti az intézmény gazdasági terveit, éves költségvetését, gazdasági adatszolgáltatásait, beszámolóit, - elıkészíti az igazgatói jogkörben hozott gazdasági jellegő döntéseket és közremőködik azok végrehajtásában, - megszervezi az intézmény egységes pénzügyi-számviteli rendszerét, gondoskodik annak fejlesztésérıl, ellenırzi a szabályszerő és naprakész mőködését, - a jóváhagyott költségvetés keretein belül biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági feltételeket a takarékossági szempontok érvényesítése mellett, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb elıírások betartásával, - a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján kidolgozza az intézmény számviteli politikáját, elkészíti az intézmény belsı gazdasági szabályzatait, megszervezi a számviteli nyilvántartásokat, a fıkönyvi és analitikus könyvelést és gondoskodik azok naprakészségérıl, - kezdeményezi a fenntartónál az elıirányzatok módosítását, - kialakítja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét, - a pénzügyi háttér biztosításával kötelezettséget vállal az igazgatóval, gyakorolja az ellenjegyzı jogkörét, 20

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium

A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium A Kétegyházai Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA... 4 BEVEZETİ... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZA 2009. november 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja 1.1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és

Részletesebben

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA

Részletesebben

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 Összeállította: Elfogadta: Perényi Barnabás igazgató az iskola nevelıtestülete Egyetért: az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARI JÁOS SZAPZİ ISOLA SZRVZI S MŐÖDSI SZABÁLYZAA Miskolc, 2008. április ARALOMJGYZ 1. Az intézmény általános jellemzıi... 5 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 5 A Szervezeti

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÁLMÁN LAJOS ÓVODA, ÁLTAL ÁNOS ISKOLA ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága 102/2011.(VIII.29.) OKEB.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK OM:030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK076012 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013. Jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Békési Kistérségi Óvoda. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Békési Kistérségi Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzata Készítette: Bereczki Lászlóné Intézményvezetı TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzıi 1.. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ)

A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) A Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési Szabályzata (SZMSZ) 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 59/520-648 OM azonosító: 201704 www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A szervezeti és mőködési

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A 189/2009.(VIII.24.) KT határozat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Fejezetcím:

TARTALOMJEGYZÉK. Fejezetcím: 1 TARTALOMJEGYZÉK Fejezetszám Fejezetcím: oldalszám Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma 3 I.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 3 I.3. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben