KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKIS- KOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyháza, november 16. Készítette: Ágoston Tibor igazgató Jóváhagyta: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármestere Kiskunfélegyháza, november Ficsór József polgármester 1

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok Az SZMSZ hatálya: Az intézmény alapító okiratában foglaltak részletezése Az intézmény adatai: Az intézmény tevékenységei Nem kötelezı szakmai feladat Kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenységek a december 31-ig érvényes szakfeladat-rend szerint: Alaptevékenységek felsorolása a január 1-tıl érvényes szakfeladat-rend szerint: Kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenységek január 1-tıl érvényes szakfeladat-rend szerint: Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: A bélyegzıhasználat rendje AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény vezetıje A tagintézmények vezetıi Általános igazgató helyettes Mőszaki igazgató helyettes Gazdasági vezetı Gazdasági vezetı helyettes A kollégiumok vezetıi A felnıttképzési tagozatvezetı A felnıttképzési tagozatvezetı-helyettes A tagintézmény-vezetı helyettesek A gyakorlati oktatásvezetı Az ifjúságvédelmi felelıs Operatív csoport Igazgatótanács Szakmai tanácsadó testület Az intézmény nevelıtestülete A nevelıtestület szakmai munkaközösségei Az intézményi közösségek, valamint a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség Az alkalmazotti közösség A szülıi szervezet (SZSZ) A diákönkormányzat, diákképviselık kapcsolattartása az iskola vezetıivel Az osztályközösségek

3 2.21 A közalkalmazotti tanács, a szakszervezetek Az iskolapszichológus Az iskolai védını Rendszergazda A BELSİ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE KÜLSİ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA MŐKÖDÉSI SZABÁLYOK Az intézményvezetık munkarendjének szabályozása Pedagógusok munkarendje, általános elıírások A vezetık helyettesítési rendje A pedagógusok távolmaradása, helyettesítése Az intézmény nem pedagógus közalkalmazottainak munkarendje Az iskola használatának rendje KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPAI KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Jogviszonyban nem állók nevelési-oktatási intézménybe való belépésének és benntartózkodásának rendje Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A felnıttoktatás formái Mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkörök Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŐKÖDÉSI RENDJE KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM...55 KOSSUTH LAJOS KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA KISKUNFÉLEGYHÁZI SZAKKÉPZİ INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM...56 KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA...56 MEZİGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPAI KÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelıs megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése A tankönyvtámogatás módjának meghatározása

4 8.5 A tankönyvrendelés elkészítése INTÉZMÉNYI VÉDİ, ÓVÓ ELİÍRÁSOK A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendık Bombariadó terv Bombariadó terv Kollégium A dohányzás intézményi szabályai AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Az alapító okirat A pedagógiai program Éves munkaterv Az intézmény mőködését meghatározó további dokumentumok EGYÉB KÉRDÉSEK AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI RENDJE...72 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 1.1 A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szőkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 1.2 Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok Az SZMSZ meghatározza az iskola mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó intézményi rendelkezéseket. A szabályzatot a nevelıtestület fogadja el és az intézmény fenntartójának jóváhagyása után válik érvényessé. Elfogadásakor és módosításakor egyetértési jogot gyakorol jogszabályban meghatározottak szerint az iskola diákönkormányzata, a szülık közössége iskolaszék. Az egyetértési jog gyakorlásának lehetıségét az iskola igazgatója biztosítja, egyúttal felelıs is érte. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás felelıse az iskola igazgatója évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl évi CXIV. törvény egyes szakképzési és felnıttképzési tárgyú törvények módosításáról - A Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló hatályos törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartás rendjérıl évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjérıl évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelmérıl évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl - 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben - 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról - 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról - 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésrıl - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl - 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl - 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl - 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem ágazati feladatairól 5

6 - 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, valamint a térségi integrált szakképzı központ tanácsadó testületérıl - 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerő szakképzésben részt vevı tanulók juttatásairól évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról - 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról - 292/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézetrıl - 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítı hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeirıl és az elszámolás szabályairól 1.3 Az SZMSZ hatálya: Hatályba lépése: Az SZMSZ és a mellékletét képezı egyéb szabályzatok (vezetıi utasítások) betartása kötelezı érvényő az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerzıdéses jogviszonyban állókra. A szabályzatot az intézményvezetı elıterjesztése után a nevelıtestület fogadja el. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan idıre szól. Egyetértési jogot gyakoroltak: - a szülıi szervezet - a diákönkormányzat. Véleményezési jogot gyakorolt a közalkalmazotti tanács. Az intézmény SZMSZ-e a magasabb szintő jogszabályok, rendelkezéseken túl, elveiben és tartalmában illeszkedik a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény alapdokumentumaihoz. 1.4 Az intézmény alapító okiratában foglaltak részletezése Az intézmény adatai: Az intézmény hivatalos neve: Az intézmény rövidített neve: Elektronikus rövid név: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Székhelyintézmény neve: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kiskunfélegyházi Szakképzı (KFSZ) Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tagintézményei: Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 34. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola utca 1-3. Telephelyei: Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Öreglaktanya 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 35. Molnártelepi tanmőhely 6100 Kiskunfélegyháza, Molnártelep 6

7 Iskolai könyvtár 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája Elıkészítı és Speciális Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kun u. 2. Alternatív tagozat 6100 Kiskunfélegyháza, Kun u. 2. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u.1-3. Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény és Kollégium Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u.1-3. Húsipari tanüzem 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út Húsfeldolgozó üzemrész (hrsz.: 824/13) Tanvágó (hrsz.: 824/2) Ebédlı 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u Piacüzletház (hrsz.: 3177) Tangazdaság Központ 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út (hrsz.: 090/7) Földterület használati jog 6100 Kiskunfélegyháza, Csongrádi út (hrsz: 088;090/1;091; 092/1;092/2; 0963;094/1;097;098) A Kiskunfélegyházi Szakképzı Intézmény Tanirodája, tantermei és Konzorciumi irodája 6100 Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Az intézmény alapító szerve: Az intézmény alapításának ideje: 2007 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1. Alapító okirat kelte, határozati száma: augusztus. 1. Az intézmény hatályos alapító okiratát Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a 40/2007. (VIII. 01.) KT. számú, augusztus 1-én kelt határozatával fogadta el többszöri módosítást követıen jelenleg érvényben lévı utolsó módosítást a KT. számú határozattal módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmazza. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény: szakiskola szakközépiskola gimnázium speciális szakiskola kollégium A fenntartóneve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat A fenntartó címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1. Az intézmény felügyeleti szerve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1. Az intézmény képzési formája és rendszere: nappali, levelezı, esti tagozat 9. felzárkóztató oktatás általános mőveltséget megalapozó évfolyam (szakiskola) 2 és 3 éves szakiskolai szakképzés 2 és 3 éves speciális szakiskolai szakképzés 4 5 éves szakközépiskola (9-12. évfolyamok illetve 13. évfolyam, nyelvi elıkészítı) éves szakközépiskolai szakképzés (érettségire épül) gimnázium: (szakmai vizsgát tett tanulók érettségire való felkészítése 3 és 4 évfolyamon) akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzés iskolarendszeren kívüli tanfolyami oktatás, képzés, vizsgáztatás felnıttoktatás, felnıttképzés (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) a távoktatás módszerének alkalmazása 7

8 Az iskola mőködési területe: Kiskunfélegyháza közigazgatási területe, továbbá Bács-Kiskun megye, de szabad kapacitása kihasználására a Dél-alföldi régióból és más megyékbıl is fogadhat tanulót. Típus szerinti besorolása A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató Közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı Gazdasági tevékenység: önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény, önálló munkaszervezeti egységekre kialakított ügyrenddel. Az engedélyezett évfolyamok száma: 9-15 évfolyam, felnıttoktatás Az engedélyezett tanulócsoportok száma: 105 Felvehetı maximális tanulólétszám: 3375 Bankszámlaszám: Adószám: Az intézmény ÁFA alany. Elérhetıségek: Telefon: 76/ Fax: 76/ Honlap: Az intézmény tevékenységei A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény.37. (5) bekezdése alapján közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezıen biztosított órakerettel láthatja el. Alaptevékenységek felsorolása a december 31-ig érvényes szakfeladat-rend szerint: Nappali rendszerő szakképesítés megszerzésére elıkészítı iskolai oktatás, valamint felzárkóztató oktatás 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezık részére Nappali rendszerő 9,10. illetve 12,13. évfolyam utáni szakképzési évfolyamban történı oktatás, emelt szintő, felsıfokú szakképzés szakmai elméleti és gyakorlati képzés (üzemi, tanmőhelyi, tanirodai oktatás), a köztes, illetve a szakmai vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás Sajátos nevelési igényő és integráltan nevelhetı tanulók nappali rendszerő szakiskolai nevelése, oktatása Gyógypedagógiai feladatellátás (mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus aktuális-zavarok) Nappali rendszerő szakközépiskolai tanulók oktatása négy, illetve öt évfolyamon, (9-12 illetve 13. évfolyam) melynek keretében felkészít az érettségi vizsgára, a felsıfokú iskolai tanulásra, illetve munkába állásra Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás - szakmai vizsgát tett tanulók érettségire való felkészítése szakiskolai évfolyamot végzetteknek 3 évfolyam - érettségi vizsgák megszervezése évfolyam Integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai nevelési, oktatása Gyógypedagógiai feladatellátás (mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus, aktivitás-zavarok), enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált neveléseoktatása 8

9 Általános iskolai felnıttoktatás, távoktatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújtása Kollégiumi, intézményi közétkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai (finanszírozás) Iskolai, intézményi közétkeztetés Nem kötelezı szakmai feladat Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (ECDL és EBCL vizsgaközpont, Akkreditált Felnıttképzı Központ) Gimnáziumi felnıttoktatás Szakiskolai felnıttoktatás és képzés Szakközépiskolai felnıttoktatás Iskolarendszerő, általános mőveltséget megalapozó felnıttoktatás érettségi és köztes vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás (nappali, levelezı, esti) Kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenységek a december 31-ig érvényes szakfeladat-rend szerint: Munkahelyi vendéglátás Diáksport Intézményi, kollégiumi könyvtárak Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szálláshelyek hasznosítása, helységek bérbeadása,(számlázott villany, gáz kiadás és bevétel) Épületfenntartás és korszerősítése Egyéb nem bolti kiskereskedelem (tan-, szakkönyv forgalmazása) Kollégiumi szálláshely nyújtás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevı tanulók számára Nappali rendszerő nevelés-oktatás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Fejlesz tési Programban résztvevı tanulók számára Alaptevékenységek felsorolása a január 1-tıl érvényes szakfeladat-rend szerint: Általános iskolai felnıttoktatás (1-4. évfolyam) távoktatás módszerével Általános iskolai felnıttoktatás (5-8. évfolyam) távoktatás módszerével Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) szakmai vizsgát tett tanulók érettségire való felkészítése szakiskolai évfolyamot végzetteknek 3 évfolyam érettségi vizsgák megszervezése évfolyamon iskolai könyvtár mőködtetése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő tanulók ellátása gyógypedagógiai feladatellátás: mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, testi- és érzékszervi fogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus zavarok. enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált neveléseoktatása Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) iskolai könyvtár mőködtetése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam 9

10 integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő tanulók ellátása gyógypedagógiai feladatellátás: mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, testi- és érzékszervi fogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus zavarok. enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált neveléseoktatása Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) iskolai könyvtár mőködtetése Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő tanulók ellátása gyógypedagógiai feladatellátás: mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, testi- és érzékszervi fogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus zavarok. enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) tanulók integrált neveléseoktatása Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások Kiegészítı-, kisegítı- és vállalkozási tevékenységek január 1-tıl érvényes szakfeladat-rend szerint: Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás ECDL és EBCL vizsgaközpont, Akkreditált Felnıttképzı Központ Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás ECDL és EBCL vizsgaközpont, Akkreditált Felnıttképzı Központ Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakiskolai felnıttoktatás (9-10. évfolyam) Munkahelyi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás nincs Szálláshelyek hasznosítása, helyiségek bérbeadása, (számlázott villany, gáz kiadás és bevétel) Épületfenntartás és korszerősítése Egyéb nem bolti kiskereskedelem (tan-, szakkönyv forgalmazása) Kollégiumi szálláshely nyújtás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevı tanulók számára 10

11 Nappali rendszerő nevelés-oktatás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevı tanulók számára 1.5 Az intézmény bélyegzıinek felirata és lenyomata: Bélyegzı lenyomata Hol használható Ki használhatja A bélyegzıhasználat rendje Az iskolában a bélyegzık használatának engedélyezése az igazgató feladata. Az egyes bélyegzıtípusok használatára jogosultak és a bélyegzık használati köre: Használónak kell tekinteni: - az igazgatót és a tagintézmény-vezetıket, helyetteseiket, - a gazdasági vezetıt és helyettesét, - a gazdasági hivatal és a titkárság kijelölt dolgozóit a központban és a tagintézményekben, - a húsipari tanüzem vezetıjét, - autószerelı mőhely vezetıjét, - a kollégiumvezetıket. Az iskolában az alábbi bélyegzık használata engedélyezett: - Körbélyegzı - Hosszúbélyegzı - Iratkezelés során használt bélyegzı - Ügyintézés során használt bélyegzı Különleges bélyegzı: - érettségi bizonyítványban, - OKJ bizonyítványban. A bélyegzık csak magyar nyelven készülhetnek Borítékon, számlán vagy formanyomtatványon a címbélyegzıt kell használni. Adószámos, számlaszámos bélyegzıt a számlán. A bélyegzık lenyomatához kék tintával átitatott párnát kell használni. Ettıl eltérı színő tinta használatát az igazgató és a gazdasági vezetı engedélyezheti. A körbélyegzı belsı kerületére írva iskola teljes neve található, a Kiskunfélegyháza névvel kiegészítve. Az iskolai körbélyegzı szigorú számadású, amelyet csak hivatalos levelezésben, közokiratokon, másolatok hitelesítésére lehet használni. Az iskolában közokiratnak tekintendı: - Beírási napló, - Törzskönyv, - Osztálynapló, - Bizonyítvány. A bizonyítvány elsı oldalán az iskola teljes nevét tartalmazó körbélyegzı használható, melyet a tagintézmény-vezetı hitelesít az aláírásával. A kiállította szó mellett a hosszú bélyegzı az alapító okirat szerinti, tagintézményi névhasználatot tartalmazza. A bizonyítvány azon lapjain, melyen a tanuló évfolyamonkénti eredményét rögzítjük, Okj bizonyítványban is, a hosszú bélyegzıvel jelöljük az iskolát, város, és címmel ellátva, rövidített névvel. Az 11

12 évfolyamonkénti lezárás hitelesítésénél a használt körbélyegzı az intézményi hitelesítı körbélyegzı. A bizonyítvány belsı oldalait is a tagintézmény-vezetı írja alá. Amennyiben az iskola teljes nevét tartalmazó körbélyegzıbıl több példány van használatban, az egyes példányokat arab sorszámozással kell ellátni, a sorszámot a nyomófelületen a Kiskunfélegyháza szó felett, középen kell elhelyezni. A hosszúbélyegzı Típusai: - Címbélyegzı, - Fejbélyegzı. A címbélyegzı a használó elnevezését, címét és telefon számát tartalmazó általános használatú bélyegzı. Gazdasági ügyek intézéséhez az adószámmal és számlaszámmal ellátott címbélyegzı használandó. A fejbélyegzı a használó elnevezését tartalmazó bélyegzı. Az iratkezelés során használt bélyegzı - ügyirat-érkeztetı bélyegzı_érkezett, ikt. szám, mell. ügyintézı - dátumbélyegzı. Tanügyigazgatási bélyegzık: A címeres körbélyegzı cseréjére akkor kerülhet sor, ha az elhasználódás, megrongálódás, a használó nevének megváltozása vagy egyéb ok miatt használhatatlanná vált. A címeres körbélyegzı pótlására akkor kerül sor, ha az elveszett, vagy azt eltulajdonították. A csere és a pótlás bejelentése az igazgatónak kötelezı. A bélyegzık készítésérıl a központi gazdasági hivatal gondoskodik. A bélyegzıket nyilván kell tartani egyenként, sorszámozott nyilvántartólapon. A nyilvántartólapon fel kell tüntetni - átvétel kelte - átvevı aláírása - bélyegzı darabszáma - lenyomata - személyi változás esetén a z átadó és átvevı aláírását - a bélyegzı leltározás keltét A használó köteles a használatában levı bélyegzıkrıl az egyes nyilvántartó lapokat lefőzve megırizni. A bélyegzı selejtezése illetve megsemmisítése esetén jegyzıkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell A megsemmisítés helyét, idıpontját, módját, lenyomatát, leadó-átvevı nevét, megsemmisítésen részt vevık aláírását. Amennyiben a bélyegzı elveszett, vagy eltulajdonították, haladéktalanul intézkednie kell az észlelınek arról, hogy a bélyegzıvel való visszaélés mindenféle módja megakadályozható legyen. Azonnal jelenteni kell az igazgatónak. Letiltást közzé kell tenni. A hiányzó bélyegzıt pótolni kell. Ha megkerül, két ugyanolyan sorszámú bélyegzıt használni nem szabad. A bélyegzıket vagyonvédelmi elıírásoknak megfelelıen, elzárva kell tárolni. Szabadon, bárki által hozzáférhetı módon bélyegzı tárolni nem szabad. A bélyegzıırzési-kötelezettséget a munkaköri leírásban fel kell tüntetni, illetve azzal a munkaköri leírást annak felülvizsgálatát esedékességétıl függetlenül ki kell egészíteni. Az intézményben a cégszerő aláírás a következı: 1. igazgató és gazdasági vezetı együtt, 2. az igazgató távolléte esetén az általános helyettes / mőszaki igazgató helyettes és a gazdasági vezetı együtt, 12

13 3. a gazdasági vezetı távolléte esetén az igazgató és a gazdasági vezetı helyettese. Mindkettıt egyszerre nem lehet helyettesíteni. 2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Operatív csoport Tanácsadó testület Igazgató Igazgatótanács Titkárság Szakszervezetek Felnıttképzési tagozat KÖZGÉ KOSSUTH MEZGÉ Gazdasági hivatal Közalkalmazotti tanács Intézményi DÖK DÖK segítı tanár Iskolai védını Tagozatvezetı Tagozatvezetı h. Tagint. vezetı, ált.ig. h. Ált. tagint. vez. h. Iskola pszichológus Gyakorlati okt. vez. Mőszaki ig. h., gyakorlati oktatás vez. Ált. tagint. vez. h. Szakmai tagint. vez. h. Speciális tanegység vez. Tagint. vezetı Ált. tagint. vez. h. Termelési ig. h., gyakorlati oktatás vez. Kollégium vez. Adatszolg csop. Könyvelési csop. Pénzügyi csop. Rendszergazda Kollégium vez. Belsı ellenırzési csop. Csop. vez. Belsı ellenır Ellenırzési elıadó Szülıi szervezet, tagintézményi DÖK Munkaközösségek Tanárok, szakoktatók, kollégiumi nevelık 2.1 Az intézmény vezetıje Az intézmény élén a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselıtestülete által meghatározott idıre kinevezett igazgató áll. Az igazgató munkáját igazgatótanács, tanácsadó testület segíti. A tagintézmények élén tagintézmény-vezetık állnak. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója. 13

14 A közoktatási intézmények vezetıinek feladatait az évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közoktatási törvény) tartalmazza. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelısségő irányítója, aki munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belsı szabályai által elıírtak szerint végzi. Felel a szakszerő és törvényes mőködésért, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megvalósításáért, a színvonalas pedagógiai munka, az ésszerő és takarékos gazdálkodás biztosításáért. Alapvetı felelıssége, feladatai: Az igazgató felelısséggel tartozik a fenntartónak, diákoknak és nevelıtestületnek, szülıi szervezetnek a Közoktatási törvényben, rendeletekben és iskolai szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásával, valamint az iskolavezetés más felelıs tagjai által vezetett munkaterületek felügyeletével. Alapvetı feladata a pedagógiai irányítás, személyzeti-munkáltatói, gazdálkodási és hivatali - adminisztratív feladatok. A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási törvény határozza meg: - a nevelıtestület vezetése, - a nevelı-oktatómunka irányítása és ellenırzése. Az igazgató a központi tantervi elıírásoknak és a helyi társadalom igényeinek figyelembevételével, a nevelıtestülettel együtt kialakítja az iskola pedagógiai programját, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerő és rendszeres ellenırzésérıl, a vizsgálati eredményeknek megfelelıen szükség szerint módosítja a programot a törvényes egyeztetési kötelezettségek betartásával. Felelısségi körében gondoskodik a nevelı-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeirıl, a demokratikus iskolai légkör kialakításáról. Az igazgató vezetıtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenırzi, elemzi és értékeli a nevelı-oktatómunkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: - Elıkészíti, megszervezi az iskola pedagógiai programjának kialakítását, elkészíti vagy elkészítteti, nevelıtestületi döntésre elıterjeszti a program tervezetét. A programkészítés közben is egyezteti az elképzeléseket a fenntartóval, majd a programot a Közoktatási törvényben elıírt módon a szülıi és diákszervezetek véleményezési jogát biztosítva a nevelıtestülettel elfogadtatja, majd a fenntartóval jóváhagyatja. - Elkészíti az éves munkatervre és a tanév helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, s azt a nevelıtestülettel elfogadtatja. - Az igazgató dolga és felelıssége az SZMSZ-tervezet elıkészítése, vitára bocsátása, elfogadtatása. - Irányítja és figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlıdését, elısegíti szabadidejük kulturált eltöltését. - Biztosítja az iskola tanulói és felnıtt közösségeinek demokratikus jogait. - Biztosítja a tantestületi döntések megfelelı elıkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi nevelı megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenırzi ezek elıírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelıtestületi határozatok végrehajtását. - Támogatja a pedagógusok tervszerő és folyamatos önképzését, továbbképzését elısegíti az újító és korszerő törekvések kibontakozását. - Vezetıtársaival meghatározott munkamegosztás szerint irányítja, ellenırzi a felelısök munkáját. - A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelık egyetértésével végzett, tılük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenırzi a nevelı-oktató munka színvonalának és eredményességének alakulását. - A pedagógiai program egyes elemeinek beválását tervszerő és rendszeres belsı és külsı vizsgálatokkal is kontrollálja. 14

15 - A kiemelkedı, illetve tartósan jó munkát végzı dolgozókat az iskola belsı szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzıkönyvi dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. - Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegı dolgozó törvényes felelısségre vonásáról. Személyzeti- munkáltatói feladatok: Közoktatási törvény szerint: A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az igazgató, mint munkáltató: - A tagintézmény-vezetık bevonásával elkészíti az iskola munkaerı gazdálkodási tervét, melyet az igazgatótanács elé terjeszt. Az igazgatótanács dönt a pályázatok kiírásáról, a igazgató pedig kiírja és lebonyolítja a pályázati eljárást. - Külön jogszabályban elıírt feltételek szerint a tagintézmény-vezetıkkel egyetértésben kinevezi (véleménykülönbség esetén igazgatótanács véleményét kéri) az iskola dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. - Elkészíti, a tagintézmény-vezetık és a gazdasági vezetı munkaköri leírását, ha szükséges, módosítja azokat. Felettük a fegyelmi jogkört is gyakorolja. - Ellenırzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését. Felelısségi körébe tartozik egy olyan tantestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus a kötelezı érvényő törvények és belsı szabályzatok betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik az iskola dolgozóinak alapos megismerésére, fejlıdésük elısegítésére és elismerésére, a nevelıtestületben az egymást segítı emberi kapcsolatok megerısítésére, ezáltal a tanulók személyiségének épülését szolgáló pedagógusdiák viszony kialakítására. Hivatali vezetıként: - Szervezi az iskola ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekrıl naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek tantestületben való megismertetésérıl és végrehajtásáról. - A hivatalos ügyintézési határidın belül válaszol a tagintézményeken keresztül hozzá érkezett, tanulókat érintı kérésekre. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: - A gazdasági év elejére a gazdasági vezetıvel a szükséges egyeztetések után elkészíti a következı évi költségvetés tervezetét, amit az igazgatótanács véleményének kikérése után benyújt a fenntartónak. - A fenntartó jóváhagyása után tájékoztatja az érdekvédelmi szervezeteket és az elfogadott elıirányzatok alapján szervezi át a munkát. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az elıirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. - Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. - Negyedévente adatot szolgáltat és félévente beszámolót készít a költségvetés teljesítésérıl a fenntartó, illetve a belsı szabályzatok rendelkezései szerint. Közvetlen munkakapcsolatok: Az igazgató vezetési feladatait a tagintézmény-vezetıkkel együtt gyakorolja. A munka- és felelısség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Együttesen felelısek azért, hogy intézkedé- 15

16 seiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményrıl, ügyrıl egymást kölcsönösen tájékoztassák. Az igazgató szoros kapcsolatot tart továbbá az iskolán belül: - az igazgatótanáccsal, - a szakmai tanácsadó testülettel, - a pedagógusokkal és közösségeik képviselıivel - az iskolai diákképviselıkkel, - a közalkalmazotti tanáccsal és a szakszervezetekkel az iskolán kívül: - a fenntartóval, - a szülıi szervezetekkel, - az iskola és a tagintézmények érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumaival, - a városban mőködı iskolákkal, - a pedagógiai szakmai szolgáltatást, ellenırzést ellátó intézetetekkel (a nevelık továbbképzése, mérések, vizsgálatok, elemzések megszervezése érdekében), - a megyei középfokú tanintézetekkel, - iskolát támogató szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal, - a kisebbségi önkormányzatokkal, - a gyakorlati képzésben résztvevı illetve a vonzáskörzetben található gazdasági szervezetekkel, - Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézettel, - Oktatási-és Kulturális Minisztériummal, - Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, - Illetékes szakminisztériumokkal, - Közmővelıdési intézményekkel, - Oktatási Hivatallal, - Egészségügyi intézményekkel, - Térségi Integrációs Szakképzı Központtal, - Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsággal, - Mőszaki Oktatói (Kamara) Egyesülettel, - Médiákkal. Hatásköre: Az igazgató döntési hatáskörébe tartozik a felnıtt dolgozókra vonatkozóan: - a fegyelmi eljárás indítása tagintézmény-vezetı és gazdasági vezetı esetében, - rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása, - a munkavégzés helyének meghatározása. A tanulókra vonatkozóan: - a tanulmányi idı megrövidítése, egyes tantárgyak több évfolyamra megállapított tantervi követelményeinek egy tanévben való teljesítése; - a tagintézmények közötti áthallgatásról; - a tankötelezettség idıtartamának meghosszabbítása, felmentéssel kapcsolatos ügyek (a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján); - a Közoktatási. törvényben felsoroltakon kívüli ingyenes szolgáltatások, a szociális helyzet alapján adható kedvezmények. Az igazgató az intézmény képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. A teljesítményértékelés módszere: 16

17 Évente írásos beszámoló a pedagógiai program végrehajtásáról a fenntartónak. A beszámoló tartalmazza a tanévben végzett vizsgálatok, a megtartott vizsgák eredményeit, a tanulmányi versenyek, a beiskolázás és a tanévvesztések adatait, a költségvetési keretek felhasználásáról szóló jelentést. 2.2 A tagintézmények vezetıi Kinevezése az igazgatótanács jogköre, a 138/1992. Korm.rend. és a Közoktatási törvény figyelembe vételével. Az SZMSZ-ben rögzített helyettesítési sorrendben az igazgatót távollétében helyettesítik. A helyettesítési jog csak külön megbízás esetében tartalmazza a munkáltatói és bérgazdálkodói jogköröket. A tagintézmény dolgozói felett az igazgatótól átvett jogkörként az utasítási és a fegyelmi jogkört gyakorolja a tagintézményben dolgozó közalkalmazottak és tanulók tekintetében. A munkakör célja: A tagintézmény egyéni felelısségő irányítása, a szakszerő és törvényes mőködés, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megfelelı, színvonalas pedagógiai munka az ésszerő és takarékos gazdálkodás biztosítása. Alapvetı felelısségek, feladatok: Felelısséggel tartozik a igazgatónak, az igazgatótanácsnak, diákoknak, nevelıtestületnek szülıi szervezetnek. Felelısségi körébe tartozik a Közoktatási törvényben, végrehajtási rendeletekben és az iskolai szabályzatokban meghatározott feladatok ellátása, valamint a tagintézmények más felelıs tagjai által vezetett munkaterületek felügyelete. Alapvetı feladata a tagintézményben folyó pedagógiai munka irányítása. A munkakörében foglalkoznia kell a fenti feladatot biztosító személyzeti-munkáltatói, gazdálkodási és hivatali adminisztratív feladatokkal is. A pedagógiai irányítás feladatait a Közoktatási törvény határozza meg: - a tagintézmény nevelıtestületének vezetése, - a nevelı-oktatómunka irányítása és ellenırzése. A tagintézmény-vezetı a központi tantervi elıírásoknak és a helyi igényeknek figyelembevételével, a nevelıtestülettel együtt részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában, gondoskodik annak megvalósításáról, az eredményesség és hatékonyság tervszerő és rendszeres ellenırzésérıl. Felelısségi körében gondoskodik a nevelı-oktatómunka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeirıl, a demokratikus iskolai légkör kialakításáról. A tagintézmény-vezetı vezetıtársaival munkamegosztásban tervezi, szervezi, ellenırzi, elemzi és értékeli a nevelı-oktatómunkát, de vannak feladatai a végrehajtás területén is. Így: - Elkészíti a tagintézmény munkatervi javaslatát. - Részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában. - A munkaközösség-vezetık javaslatai alapján jóváhagyja a nevelık tervezı munkáját, a tanmeneteket, osztályfınöki foglalkozási terveket, szakköri munkaterveket. - A nevelıtestület véleményezési jogkörének és az SZMSZ, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat elıírásainak megfelelıen megbízza a munkáját segítı vezetıket és felelısöket, és elkészíti a tantárgyfelosztást (ami tartalmazza az osztályfınökök beosztását is). - Elıterjeszti a Házirend tervezetét, gondoskodik annak az erre jogosult fórumokon (nevelıtestület, szülıi szervezet, diákönkormányzat) megvitatásáról és egyetértéssel való elfogadásáról. - Szorgalmazza a nevelési szempontból fokozott törıdést igénylı (hátrányos helyzető, veszélyeztetett és a tehetséges) tanulók megfelelı foglalkoztatását szolgáló eljárásokat. 17

18 - Irányítja és figyelemmel kíséri a tanulói közösségek életét, fejlıdését, elısegíti szabadidejük kulturált eltöltését. - Biztosítja a tagintézmény tanulói és felnıtt közösségeinek demokratikus jogait. - Gondoskodik a tagintézményi egységi nevelıtestületi értekezletek megszervezésérıl, biztosítja a tantestületi döntések megfelelı elıkészítését, az intézményen belüli információáramlást. Biztosítja, hogy valamennyi nevelı megismerje a legfontosabb központi és iskolai dokumentumokat, ellenırzi ezek elıírásainak, szellemének érvényesülését, a nevelıtestületi határozatok végrehajtását. - Támogatja a pedagógusok tervszerő és folyamatos önképzését, továbbképzését, elısegíti az újító és korszerő törekvések kibontakozását. - Vezetıtársaival meghatározott munkamegosztás szerint ellenırzi a felelısök munkáját. - A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások rendszeres látogatásával, a nevelık egyetértésével végzett, tılük bekért felmérések és beszámolók, valamint folyamatos megfigyelései útján ellenırzi a nevelı-oktató munka színvonalának és eredményességének alakulását. - Az elemzések és tapasztalatok, valamint a vezetık és felelısök beszámolói alapján félévkor és a tanév végén rendszeresen, a munkatervben meghatározott alkalmakkor külön is értékeli a tantestület munkáját, az értékelést velük elfogadtatja. - A kiemelkedı, illetve tartósan jó munkát végzı dolgozókat az iskola belsı szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával szóbeli, jegyzıkönyvi, dicséretben, pénzjutalomban, béremelésben részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. - Gondoskodik a munkafegyelem és a törvényesség megtartásáról, a munkaviszonyát vétkesen megszegı dolgozó törvényes felelısségre vonásáról. - Minıségbiztosítás, teljesítményértékelés, mérés, értékelés. A tagintézmény-vezetı, mint munkáltató: - Elkészíti a tagintézmény munkaerı gazdálkodási tervét, annak alapján a betöltetlen állásokat jelzi az igazgatónak. - Elkészíti, a tagintézmény-vezetıségével és a pedagógusokkal egyezteti a nevelık és a különbözı felelısök munkaköri leírását, s ha szükséges, módosítja azokat. - Ellenırzi a dolgozók munkavégzéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetését. - Megbízza a pedagógiai programban feltüntetett felelısöket. - Ellenırzi az IMIP idıarányos végrehajtását. Felelısségi körébe tartozik egy olyan tantestületi légkör kialakítása, amelyben minden pedagógus a kötelezı érvényő törvények és belsı szabályzatok betartásával a pedagógiai program szellemében alkotó, innovatív, kreatív értelmiségi munkát végezhet. Ennek érdekében törekszik a tagintézmény dolgozóinak alapos megismerésére, fejlıdésük elısegítésére és elismerésére, a nevelıtestületben az egymást segítı emberi kapcsolatok megerısítésére, ezáltal a tanulók személyiségének épülését szolgáló pedagógus-diák viszony kialakítására. Hivatali vezetıként: - Szervezi a tagintézmény ügyviteli munkáját a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekrıl naprakészen tájékozott és intézkedik a tanév közben érkezett rendeletek tantestületben való megismertetésérıl és végrehajtásáról. - A hivatalos ügyintézési határidın belül válaszol a hozzá érkezett, tanulókat érintı kérésekre. - Szervezi és felügyeli a tanügy-igazgatási feladatok végrehajtását a mindenkori aktuális jogszabályok szerint. Költségvetéssel kapcsolatos feladatai: - A gazdasági év elejére adatokat szolgáltat az intézmény költségvetésének elkészítéséhez. - Az elfogadott költségvetés alapján szervezi a munkát. - Az év folyamán rendszeresen figyelemmel kíséri az elıirányzatok teljesítését, felkészül a szükséges módosításokra. 18

19 - Folyamatosan gondoskodik a költségvetés ismeretében az intézmény takarékos gazdálkodásáról. Közvetlen munkakapcsolatok: A tagintézmény-vezetı vezetési feladatait a helyettessel együtt gyakorolja. A munka- és felelısség megosztásról munkaköri leírásban rendelkeznek. Helyetteseivel közösen elkészített rend szerint tartózkodik az iskolában. Ennek megvalósítását a tagintézmények a saját éves munkatervükben rögzítik. Együttesen felelısek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményrıl, ügyrıl egymást kölcsönösen tájékoztassák. A tagintézmény-vezetı szoros kapcsolatot tart továbbá: az iskolán belül: - az igazgatóval, - az igazgatótanáccsal, - tagintézmény-vezetıkkel, - tagintézmény-vezetı helyettesekkel, - pedagógusokkal, közalkalmazottakkal, - gyakorlati oktatásvezetıvel, - kollégiummal, - a diákönkormányzattal, - szülıi szervezettel, - a szakmai munkaközösségekkel, - a szakszervezetekkel, - Közalkalmazotti Tanáccsal az iskolán kívül: - a szülıkkel, (szülıi értekezletek, egyéni fogadóórák formájában), - az iskola érdekében létrehozott alapítvány kuratóriumával, - a városban és a beiskolázási vonzáskörzetébe tartozó iskolákkal, - a pedagógiai szakmai szolgáltatást, ellenırzést ellátó intézetetekkel (a nevelık továbbképzése, mérések, vizsgálatok, elemzések megszervezése érdekében), - a megyei középfokú tanintézetekkel (a tanulók beiskolázásának érdekében), - iskolát támogató helyi társadalmi szervezetekkel, kamarákkal, az iskolaorvossal, - A gyakorlati oktatás lebonyolítását biztosító munkahelyekkel. - A helyi közmővelıdési és civil szervezetekkel Hatáskör: A tagintézmény-vezetı döntési hatáskörébe tartozik a felnıtt dolgozókra vonatkozóan: - a pedagógusok munkabeosztása, a tagintézmény egyéb dolgozóinak munkabeosztása, munkájuk ellenırzése, számonkérése, elszámoltatása, - a fegyelmi eljárás indítása, - rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása, - a pedagógusok további foglalkoztatásához való hozzájárulása. A tanulókra vonatkozóan: - az iskolába felvett tanulók osztályokba való beosztása, - a tanulók felmentése a kötelezı iskolai foglalkozások látogatása alól, vagy mentesítése egyes tantárgyak tanulása alól (ha a tanuló egyéni adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi), - pedagógiai program teljesítése, - a tantervi követelmények adott tanévben való teljesítésének ellenırzése; - A tagintézmény-vezetı a tagintézmény képviseletében teljes aláírási jogkörrel rendelkezik. - munkavégzés igazolása és elszámoltatása, - tanügyigazgatási területen, - átruházott hatáskörökben. 19

20 2.3 Általános igazgató helyettes Jogállása: - Szervezi, irányítja, ellenırzi, értékeli az iskola pedagógusainak, szervezeteinek (szakkörök, érdeklıdési körök, szakosztályok, munkaközösségek stb.) munkáját. Általános feladata - A TISZK-ben helyettesíti az igazgatót pedagógiai és tanügyigazgatási kérdésekben, - Az igazgató távolléte esetén annak helyettesítése, - Egységes beszámolói szempontok kidolgozása, - Munkaközösségek munkatervének egységesítése, - Munkatervek meglétének ellenırzése, átdolgozása, - Intézményi honlap felügyelete, aktualizálása Mőszaki igazgató helyettes Jogállása: - Szervezi, irányítja, ellenırzi, értékeli az iskola pedagógusainak, szervezeteinek (szakkörök, érdeklıdési körök, szakosztályok, munkaközösségek stb.) munkáját. Általános feladata - A TISZK-ben helyettesíti az igazgatót szakmai kérdésekben, - Beruházások tervezése, irányítása, - Tanulószerzıdések kötése, követése, - Statisztikában adatszolgáltatás, - Gyakorlati oktatás feltételeinek javítása, - Energiagazdálkodás racionalizálása, - Technológiai transzferben való részvétel (TISZK), - Vizsgarendszer fejlesztése, - Szabad kapacitások feltárása, kihasználása, - Felnıttképzésben való részvétel. 2.5 Gazdasági vezetı Gazdasági vezetı munkaköri feladatai: - gazdasági ügyekben az igazgató megbízásából képviseli az intézményt, - az intézmény gazdasági ügyeinek irányítója és szervezıje, - elkészíti az intézmény gazdasági terveit, éves költségvetését, gazdasági adatszolgáltatásait, beszámolóit, - elıkészíti az igazgatói jogkörben hozott gazdasági jellegő döntéseket és közremőködik azok végrehajtásában, - megszervezi az intézmény egységes pénzügyi-számviteli rendszerét, gondoskodik annak fejlesztésérıl, ellenırzi a szabályszerő és naprakész mőködését, - a jóváhagyott költségvetés keretein belül biztosítja az intézmény mőködéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági feltételeket a takarékossági szempontok érvényesítése mellett, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb elıírások betartásával, - a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján kidolgozza az intézmény számviteli politikáját, elkészíti az intézmény belsı gazdasági szabályzatait, megszervezi a számviteli nyilvántartásokat, a fıkönyvi és analitikus könyvelést és gondoskodik azok naprakészségérıl, - kezdeményezi a fenntartónál az elıirányzatok módosítását, - kialakítja a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjét, - a pénzügyi háttér biztosításával kötelezettséget vállal az igazgatóval, gyakorolja az ellenjegyzı jogkörét, 20

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kiskunfélegyháza, 2007. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium

1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1.1. Az intézmény neve: Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium 1.2. Az intézmény rövidített neve: 2. OM azonosító: 031209 KİRÖSI

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12184/2009. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben