HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatvan

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Intézményi minıségpolitika Fenntartói minıségpolitika A Heves Megyei Önkormányzat által meghatározott külsı partneri kapcsolatok Hatvan város önkormányzata által megfogalmazott alapvetı minıségcélok A tagintézmények bemutatása Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája Minıségpolitikai nyilatkozat Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája Minıségpolitikai célok Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája. 27 II. Intézményi minıségfejlesztési rendszer Vezetési folyamatok és feladatok meghatározása Tervezési folyamatok és feladatok meghatározása Stratégiai tervezés Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája A pedagógiai tervezés folyamatszabályozása Éves munkaterv elkészítése Vezetıi ellenırzés Éves értékelés Irányított önértékelés Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak értékelése Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája Az országos mérés és értékelés eredményei felhasználásának eljárásrendje IMIP mőködtetése III. Partnerkapcsolatok irányítása A partneri igény és elégedettségmérés Kommunikáció a partnerekkel Partnerek összefoglaló táblázata Panaszkezelés PR tevékenység IV. Intézményi mőködés folyamata Humán erıforrások Eljárásrend az emberi erıforrások kiválasztási és betanulási rendjének mőködtetésére Továbbképzési rend mőködtetése Eljárásrend az emberi erıforrások kiválasztási és betanulási rendjének mőködtetésére V. Oktatási, nevelési tevékenységek értékelése IMIP hatálybalépésével kapcsolatos intézkedések és nyilvánosságra hozatala Melléklet

3 Bevezetés Az IMIP célja, szerepe az intézmény életében A minıségirányítási rendszert a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium vezetısége stratégiai megfontolásból, a folyamatosan változó szakmai és piaci követelményekre adott válaszaink hatékony megtervezése, valamint a szabályozott, folyamatos fejlıdést mutató mőködés megvalósulása érdekében vezeti be, figyelembe véve az intézmény szolgáltatási, tevékenységi körét illetve a szervezet felépítését. Az iskola széleskörő tevékenységéhez illeszkedıen szervezeti felépítését tekintve különbözı, részben önálló tagintézményvezetık, igazgató-helyettesek irányítása alatt mőködı intézményegységekre (székhely - és tagintézmények, kollégiumok) tagozódik. Jelen Intézményi Minıségirányítási Program (IMIP) a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium teljes szervezete tevékenységének minıségirányítási rendszerét írja le. Az IMIP kialakítása során megtörtént a Szakképzési Minıségbiztosítási Keretrendszer (SZMBK) elemeinek beépítése a folyamatokba, eljárásokba. Az IMIP-ben rögzítésre kerültek a tagintézmények minıségüggyel kapcsolatos teendıi, kialakításra került a szervezet minıségügyi rendszere. Az IMIP utasításként, érvényes dokumentumként az érintett szervezeti egységekben rendelkezésre áll. Az IMIP felülvizsgálatát 5 évenként, illetve a törvényi változásoknak megfelelıen végezzük. A minıségirányítási rendszer követelményeinek teljes körő betartása, az IMIP fenntartó általi jóváhagyásának napjától kötelezı. Hatvan Város Önkormányzata 139/2009. (IV.30.) képviselıtestületi határozata elfogadta a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratát. Ennek alapján július 1-jétıl a városi középfokú tanintézmények a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: HKSZK) néven folytatják mőködésüket. A jogelıd közoktatási intézményekben azonos minıségirányítási modellt alkalmaztak: Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Comenius I. modell Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Comenius I. modell Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Comenius I. modell. A Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola a Szakiskolai Fejlesztési Program (SZFP) I. pályázat keretében teljesítette a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) I., II. szintjét. Az SZFP II. pályázat elıírásának megfelelıen elvégezte a SZÖM I. (Helyzetfelmérı) követelményrendszerre épülı önértékelést, továbbá a SZÖM II. (Fejlesztési) szintet is teljesítette. 3

4 A szakképzı intézményeknek egyre nagyobb elvárásokkal kell szembenézniük: alkalmazkodniuk kell a gyors változásokhoz, új technológiákat kell alkalmazniuk, eredményesnek kell lenniük, ki kell elégíteniük a partnerek igényeit, tanulniuk kell másoktól és versenyképessé kell válniuk. Ezért fontos, hogy a szakképzı intézmények idırıl idıre megfelelı információhoz jussanak arra vonatkozóan, hogyan tudnak megfelelni a velük szemben támasztott elvárásoknak; hogy a rendelkezésre álló erıforrások felhasználásával hogyan tudják fenntartani az egyensúlyt a különbözı érdekeltek jelenlegi és jövıbeni szükségletei között. Mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk a rendszeresen, meghatározott idıközönként elvégzett intézményi szintő helyzetfelmérés, helyzetelemzés, önértékelés alkalmazásával, amely során a szervezet tevékenységeinek és eredményeinek átfogó és szisztematikus felülvizsgálatára kerül sor egy meghatározott szempontsor, követelményrendszer tükrében. A szakképzı iskolák rendszeres helyzetelemzési, önértékelési tevékenységének segítésére a 1057/2005 Kormányhatározattal összhangban kifejlesztésre került a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) - egy komplex önértékelési eszköz, amelynek 3 szintje lehetıvé teszi az önértékelési követelmények fokozatos teljesítését. A Szakképzési Önértékelési Modell II. Fejlesztési és a III. Kiválóság szintje esetében a tartalmi és megközelítésbeli különbség nem jelentıs, ezért itt nincs lényegi változás az önértékelés módszertanában. Ez indokolja a két szint együttes, egy közös útmutatóban való kezelését. (III. rész) Az önértékelés eljárásrendje, folyamatának lépései, az alkalmazott módszertan és eszközök ezeken a szinteken lényegében azonosak a Szakiskolai Önértékelési Modell II. szintje alapján végzett önértékeléssel is. Joggal vetıdik fel a kérdés, hogy az Szakiskolai Fejlesztési Program (I. fázisának) keretében eddig elvégzett önértékelések anyagait, eredményeit hogyan tudják az intézmények felhasználni a Szakképzési Önértékelési Modell alapján elvégzendı önértékeléskor, amelyet a melléklet tartalmaz részletesen. Minıségirányítási programra vonatkozó jogszabályi háttér Kt. (a közoktatásról szóló 1993, évi LXXIX. tv.) 40. -ának (10) bekezdésében foglaltak szerint a minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 4

5 (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. (12) A szervezeti és mőködési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minıségirányítási programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az iskolába, kollégiumba történı beiratkozáskor a szülınek, tanulónak át kell adni. A Kt ának (1) f) pontja értelmében a nevelıtestület döntési jogkörébe tartozik az intézményi minıségirányítási program elfogadása; A Kt ának (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelıen az intézményi minıségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati minıségirányítási programmal. 11/1994 MKM rendelet 8. -ának (1) bekezdésben meghatározottak szerint az intézményi a minıségirányítási programját, az iskola és a kollégium a pedagógiai programját, valamint az intézményi minıségirányítási programját oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülık és a tanulók szabadon megtekinthessék. 5

6 (2) Az iskola, kollégium vezetıje vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülık, tanulók részére tájékoztatást adni a nevelési programról, a pedagógiai programról, illetve az intézményi minıségirányítási programról. (3) Az iskola, kollégium szervezeti és mőködési szabályzatában kell meghatározni hol, milyen idıpontban lehet tájékoztatást kérni a nevelési programról, a pedagógiai programról, illetve az intézményi minıségirányítási programról. I. Intézményi minıségpolitika 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. A Heves Megyei Önkormányzat által meghatározott külsı partneri kapcsolatok A megyei fenntartású nevelési, oktatási intézmények kivétel nélkül területi beiskolázást végeznek, ezért a települések önkormányzatai, az általános iskolák (a középfokú iskolák esetében) természetes partnerek. A sajátos nevelési igényő tanulókat nevelı-oktató iskoláknak fontos partnerei a pedagógiai szakszolgálatok és a szakértıi bizottságok. A települési önkormányzatok és az intézmény kapcsolatában elsısorban a tankötelezettség teljesítésével esetleg kikényszerítésével összefüggı feladatok elvégzése dominál. Ennek keretében meg kell határozni a rendszeres kapcsolattartás formáját, és a kapcsolattartásért felelıs személyt, valamint azokat a kérdéseket, amelyek az intézmény számára fontosak. Az intézmény székhelye szerinti településsel a település társadalmi életében történı iskolai részvétel módját, tartalmát is rögzíteni kell. Az intézményi Szervezeti és Mőködési Szabályzatban rögzített módon kell kialakítania minden intézménynek a kapcsolatát a székhelye szerint illetékes közmővelıdési intézményekkel (könyvtár, mővelıdési ház, teleház, gyermekszabadidı központ, gyermekház stb.) egyházi, civil szervezıdésekkel, sport- és szabadidıs szervezetekkel. A kapcsolatok a partnerségen alapuljanak, a kölcsönös elınyök figyelembevételével. A középiskoláknak oktatási folyamataik valamelyik szakaszában gyakorlati felkészítési feladatuk is van. 6

7 Ezért számukra a munkaerı-piaci partnerek, a potenciális munkáltatók nélkülözhetetlenek az együttmőködésben, de a képzési profilok, a képzés jellegének meghatározása a gazdasági kamarákkal történı együttmőködést is feltételezi. A kapcsolat konkrét realizálására az intézmények képzési profilt akkor válthatnak, ha errıl írásos véleményt kérnek, és pozitív választ kapnak a Megyei Munkaügyi Központtól és a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától, vagy a Megyei Agrárkamarától. A potenciális munkaadók körét minden szakképzéssel foglalkozó iskolának (szakközépiskola, szakiskola, speciális készségfejlesztı szakiskola, felzárkóztató szakiskola) meg kell határoznia, kapcsolatot kell létesítenie ezzel a körrel, és a gyakorlati képzés egy részét lehetıleg itt kell megvalósítani. Meg kell tervezni azokat az egyeztetéseket a potenciális munkaadók és a diákönkormányzat képviselıinek részvételével -, amelyeken a képzési feladatok kerülnek meghatározásra. Az egyeztetı megbeszélések rendjét tervezni kell, a végrehajtást pedig elıre meghatározottan ellenırizni és értékelni szükséges. Azokkal az általános iskolákkal, amelyek a legtöbb tanulót adják a középfokú oktatási intézménynek, a pályaválasztás (iskolaválasztás) megkönnyítése érdekében kell kialakítani a rendszeres kapcsolattartás formáit (nyílt napok a középiskolában, kölcsönös hospitálás a pedagógusok között, tájékoztatók tartása az általános iskolában szülık részére, tájékoztató füzetek stb.). A terveknek konkrét együttmőködési formákat, felelısöket és idıpontokat kell tartalmazniuk, amelyek az elıre meghatározott ellenırzések alkalmával számon kérhetık. A gyermek és ifjúságvédelmi szervezetekkel az intézménynek kapcsolatot kell tartania. Ebben a témakörben a kapcsolattartás módját és rendjét kell meghatározni, továbbá a felelısöket (osztályfınökök), valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs koordinációs feladatait. A pedagógiai szakmai szolgáltatás és szakszolgálat a megye valamennyi nevelési, nevelés-oktatási intézményét érinti, ezért itt a partnerek között az eddig felsoroltak mellett a különbözı nem önkormányzati intézményfenntartó szervezeteket és intézményeket is számításba kell venni. Minden közoktatási intézmény a szakhatóságokkal (ÁNTSZ, Tőzoltóság, Munkavédelem, stb.) jogszabályok által meghatározott területen és módon tart kapcsolatot. 7

8 Ágazati célok Az intézmény tegyen eleget a Kt. módosítása és más jogszabályi változás alapján annak a kötelezettségének, hogy átdolgozza, módosítja mőködésének alapdokumentumait (a nevelési, illetve pedagógiai programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, házirendjét), elkészíti minıségirányítási programját és azokat a fenntartónak megjelölt határidıig benyújtja, jóváhagyását megszerzi. Az intézmény minıségirányítási programja a partnerközpontú mőködés megvalósítását tekintse legfontosabb feladatának. Azonosítsa partnereit, rendszeresen mérje és értékelje a partnerek elégedettségét; a tapasztalatokat az öntanulás, önfejlesztés P-D-C-A ciklusa szerint hasznosítsa. Ezen tevékenységét dokumentálja, és elért eredményeit tegye közismertté. Az intézmény folyamatosan fejlessze mőködését, ennek során lépésrıl-lépésre azonosítsa és szabályozza folyamatait, terelje egyre pontosabban kiépítendı mederbe valamennyi tevékenységét. Ezen erıfeszítései során teremtsen garanciákat arra, hogy az elért eredmények megszilárduljanak, a hibák ne ismétlıdhessenek, és az intézmény az elıre ismert, kiszámítható minıségő szolgáltatást nyújtsa. Az intézmény legyen kész arra, hogy a rendszeres vezetıi ellenırzések, önellenırzések, valamint a szakmai munka értékelése/önértékelése hiteles dokumentumaival segítse a fenntartót ellenırzési feladatainak ellátásában. Javuljon a tanulók idegen nyelvi, informatikai, önálló ismeretszerzési, az ismeretek gyakorlati alkalmazásának kompetenciája. Az eredményességet monitoring vizsgálatokkal kövessék nyomon. A beiskolázás tudatos tervezésével a tanulói létszámot az iskolaépületek befogadóképességéhez szükséges alakítani. Az intézmény értékelje saját mőködése valamennyi mértékadó jellemzıjét, ha a fenntartó azt nem határozza meg, akkor az általa választott minıségügyi filozófia/módszertan és tanácsadói megközelítés szerinti módon és eljárással. 8

9 Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolájával (tagintézmény) kapcsolatos elvárások, célok - A Comenius I. minıségfejlesztési program tapasztalatai alapján vizsgálják és dokumentálják a legfontosabb iskolai-szociológiai szerepekhez társítható értékrendeket (munkahelyi/tanulói klíma, tanulási stílus, jövıkép, partneri elvárások az iskolával szemben). - Mőködtessék a folyamatorientált intézményi modellt. - Képzési szerkezetük kialakításánál legyenek figyelemmel az átjárhatóság biztosítására, a tehetséggondozásra és hátránykompenzálásra. A szakképzés területén is törekedjenek minıségi oktatás biztosítására, melyet rendszeres monitoring vizsgálatokkal kontrolláljanak. Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolájával (tagintézmény) kapcsolatos elvárások, célok - A Comenius I. minıségfejlesztési program befejeztével mőködtessék tovább a modellt, folyamatosan alkalmazzák az értékelési, önértékelési rendszerüket, rendszeresen végezzenek klímavizsgálatokat, mérjék partnereik igényeit. - Kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a térség munkaerı-piaci igényeinek magas szintő, rugalmas módon történı kielégítésére. Tartsanak állandó kapcsolatot a munkaadói szervezetekkel, kössenek hosszú távú együttmőködési megállapodásokat a munkaerı-piaci szereplıkkel, a társ szakképzı intézményekkel. - A szakképzési szerkezetükben egyaránt biztosítsanak lehetıséget a felzárkóztató programokkal az iskolarendszerbıl kiszorulóknak, valamint a magas szintő szakmai programokkal a magas színvonalú szakképzést igénylıknek, továbbá biztosítsák az átjárhatóságot, az egymásra épültséget. - Törekedjenek a kollégiumi kihasználtság növelésére oly módon is, hogy szélesítik kínálatukat pl.: sajátos nevelési igényő diákok fogadásával és egyéb módon, illetve javítsák a szolgáltatások minıségét. 9

10 Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolájával (tagintézmény) kapcsolatos elvárások, célok - A COMENIUS I. minıségfejlesztési programjuk sikeres megvalósulását követıen folytassák az intézmény mőködésének szabályozását, tegyék mérhetıvé, megismerhetıvé eredményeiket. Továbbá dolgozzanak ki indikátorokat a minıségi céljukban megfogalmazottak mérhetıségére: szakmai megújulási képesség, társadalmi beilleszkedésre alkalmasság, önmővelésre való képesség stb. - Építsenek jobban a munkaerıpiaci igényekre, így eredményesebben tudnak szakképzési hozzájárulást realizálni, ami javítja a képzés feltételeit Hatvan város önkormányzata által megfogalmazott alapvetı minıségcélok - A kötelezı alapfeladatok ellátása a nevelési oktatási intézményekben o sajátos nevelési igényő tanulók számára integrált nevelés biztosítása - Az önként vállalt feladatok eredmény- és költségorientált mőködtetése o a vállalt közszolgáltatás hatékony, stabil szervezeti formájának kialakítása - A közoktatás növekvı színvonalú feltételrendszerének biztosítása, az oktatási infrastruktúra fejlesztése o a mőködés színvonalának emelése az elızı évhez viszonyítva, o eszközfejlesztés ütemterv alapján történı megvalósítása, o ütemterv alapján megvalósított intézményi felújítások - A kialakított intézményhálózat méretgazdaságos, költséghatékony mőködtetése o átlaglétszám alatti tanulócsoport nem mőködik - Az oktató nevelı intézmények szakmai autonómiájának biztosítása o szülık, tanulók többségi igényeinek figyelembe vétele, o egyéni igények teljesítése a többségi igények lehetıségein belül, minıségirányítási rendszer mőködtetése - A kompetencia mérések eredményeinek fokozatos javítása o haladják meg, vagy érjék el az országos átlagot, o haladják meg, vagy érjék el a kisvárosi kategória átlagot, o jelenjen meg az önmagához viszonyított, hozzáadott pedagógiai érték. - Az évismétlık számának csökkentése o az évismétlık aránya legalább 3 %-kal csökken - Egyenlı esélyek biztosítása 10

11 o az integráltan nevelhetı tanulók képességfejlesztésének 100 %-os megoldása o a roma tanulók fejlesztése, iskolába járásuk gyakoriságának növelése - A tehetséggondozás o az emelt szintő idegen nyelvi csoport végzıs tanulóinak 50 %-a nyelvvizsgával rendelkezik, o egyéb emelt szinten történı oktatás esetén a végzıs tanulók 20 %-a megyei, régiós, országos versenyen vett részt - A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése o a helyi innovációs törekvések továbbfejlesztése, o az innovációk bemutatási lehetıségeinek megszervezése, szakmai közös kihasználása, o az intézmények belsı ellenırzési dokumentumaiban értékelésre kerül a módszertani kultúra - A teljes körő szakos ellátottság elérése o az intézmények közötti és az intézményen belüli feladatellátási helyeken történı áttanítás lehetıségének kihasználásával az elızı évihez képest javuljon a szakos ellátottság - Menedzsment vezetésfejlesztés o teljesítményértékelés: új kompetenciák, attitődök elıtérbe helyezése - Az iskola partnereinek és a munkaerı piac kínálatának megfelelı képzési irányok indítása o a partnerek egyeztetett igénye után indul a képzés - Az információs rendszer mőködésének javítása o a testületi klímateszt felvételekor legalább 80 %-os az elégedettségi mutató - A szülıkkel történı együttmőködés fejlesztése o a szülıi értekezleten a részvétel fokozatosan növekszik, o legalább 75 %-os részvételi arány elérése - Együttmőködés a helyi és kistérségi, megyei intézményekkel, szervekkel o mőködı kapcsolatok számának növekedése, o együttmőködési megállapodások megkötése - A kistérségi és megyei feladatok ellátásának bıvítése az anyagi lehetıségek függvényében o a költséghatékony mőködés biztosítása - A nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése o diákcsere programok számának a jelenlegihez mért szinten tartása, növelése, o együttmőködı partnerek számának a jelenlegihez mért megtartása, növelése. 11

12 A Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolájára (tagintézmény) vonatkozó elvárások és minıségcélok Kiemelt elvárások: A beiskolázás tudatos tervezésével a felsıoktatásra történı felkészítés elısegítése, a továbbtanulás erısítése, A tanulók idegen nyelvi, informatikai, önálló ismeretszerzési, az ismeretek gyakorlati alkalmazási kompetenciájának növelése, az eredményesség ellenırzése monitoring vizsgálatokkal, Együttmőködés a városban, kistérségben lévı középiskolákkal a kétszintő érettségi kapcsán az emelt szintő érettségi kínálatára és felkészítésére vonatkozóan, A méretgazdaságosság szempontjának figyelembe vételével a feladatellátás és a foglalkoztatottak létszáma, szakmai képesítése összhangjának megteremtése, Erıforrás menedzsment, vezetésfejlesztés. Sikerkritérium: A 2008/2009. tanévben belépı tanulókkal folyamatosan indítva az érettségi bizonyítvány megszerzéséig legalább 40%-uk idegen nyelvvizsga bizonyítványt szerez, Az érettségizett tanulók legalább 40%-a felsıoktatási intézményben tanul tovább, A felsıoktatási intézménybe továbbtanulásra jelentkezett tanulók legalább 60%-a nyer felvételt, A tanulói elégedettségmérés átlaga az intézményben legalább 60%, A szülıi elégedettség átlaga legalább 65%, A foglalkoztatottak elégedettségének átlaga legalább 70%. 12

13 Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolájával (tagintézmény) kapcsolatos elvárások, célok - A Comenius I. minıségfejlesztési program befejeztével mőködtessék tovább a modellt, folyamatosan alkalmazzák az értékelési, önértékelési rendszerüket, rendszeresen végezzenek klímavizsgálatokat, mérjék partnereik igényeit. - Kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a térség munkaerı-piaci igényeinek magas szintő, rugalmas módon történı kielégítésére. Tartsanak állandó kapcsolatot a munkaadói szervezetekkel, kössenek hosszú távú együttmőködési megállapodásokat a munkaerı-piaci szereplıkkel, a társ szakképzı intézményekkel. - A szakképzési szerkezetükben egyaránt biztosítsanak lehetıséget a felzárkóztató programokkal az iskolarendszerbıl kiszorulóknak, valamint a magas szintő szakmai programokkal a magas színvonalú szakképzést igénylıknek, továbbá biztosítsák az átjárhatóságot, az egymásra épültséget. - Törekedjenek a kollégiumi kihasználtság növelésére oly módon is, hogy szélesítik kínálatukat pl.: sajátos nevelési igényő diákok fogadásával és egyéb módon, illetve javítsák a szolgáltatások minıségét. Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolájával (tagintézmény) kapcsolatos elvárások, célok Kiemelt elvárások: - az általános mőveltségi területek közötti harmóniára törekvés a közgazdasági és az informatikai mőveltség erısítésével, - a tanulók idegen nyelvi, informatikai, önálló ismeretszerzési, az ismeretek gyakorlati alkalmazási kompetenciájának növelése, az eredményesség ellenırzése monitoring vizsgálatokkal, - együttmőködés a városban, kistérségben lévı középiskolákkal a kétszintő érettségi kapcsán az emelt szintő érettségi kínálatára és felkészítésére vonatkozóan, - a beiskolázás tudatos tervezésével a partneri és a munkaerı piaci igényekhez alkalmazkodás. 13

14 Sikerkritérium: - a 9. és 13. évfolyamra minden évben elégséges jelentkezı van, - az érettségi bizonyítvány megszerzéséig a tanulók legalább 40%-a dokumentált számítástechnikai ismereteket szerez, - az érettségizett tanulók 80 %-a felsıfokú oktatási intézményben vagy a szakképzési évfolyamon tanul tovább, - a felsıoktatási intézménybe továbbtanulásra jelentkezett tanulók legalább 60 %-a felvételt nyer, - a tanulói elégedettségmérés átlaga az intézményben legalább 60%, - a szülıi elégedettség átlaga legalább 65%, - a foglalkoztatottak elégedettségének átlaga legalább 70% 2. A tagintézmények bemutatása 2.1. Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája (tagintézmény) Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Szent-Györgyi Albert A Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola a környék nagy múltú, kiváló eredményeket felmutató középiskolája. Hatvan város és környezetének értelmiség-nevelésében évtizedek óta meghatározó szerepe van. Gimnáziumunkat 1927-ben alapították, mint reáliskola kezdte meg mőködését, de hamarosan reálgimnáziummá, végül gimnáziummá minısítették tıl az alapító, gróf Klebelsberg Kunó nevét viselte, majd 1948-ban Bajza József nevét vette fel. Az alapításkor nyolc-, késıbb négyévfolyamos gimnázium lett; jelenleg négy- és hatosztályos rendszerben folyik az oktatás. Iskolánk fıépülete több mint százéves. A késıbbi rá- és hozzáépítések révén alakult ki mai formája. A 24 tanterem mellett rendelkezünk fizika, kémia, biológia szaktanteremmel. A tanulók felkészülését 27 ezer kötetes iskolai könyvtár segíti. A számítógépes ismeretek tanításához három gépterem áll rendelkezésünkre. 14

15 A Humán Erıforrás Operatív Program pályázat nyerteseként további öt tantermet szereltünk fel aktív táblákkal, projektorokkal és számítógépekkel. Az audiovizuális terem befogadóképessége 70 fı, kulturális programok (irodalmi elıadások, kamaraestek, tanulmányi versenyek) megtartására is alkalmas. Itt mőködik a Bajza-galéria, ahol folyamatosan rendezünk kiállításokat mostani és régi diákjaink, valamint képzı-, ipar- és fotómővészek munkáiból. Iskolánknak a 2008/2009. tanévben 552 nappali tagozatos tanulója van. Jelenleg nappali tagozatos tanulócsoportokban folyik az oktatás az alábbiak szerint: hatosztályos gimnáziumi osztályok (megszőnıben), nulladik nyelvi elıkészítı osztályok angol, német, spanyol nyelvi csoporttal; négyévfolyamos gimnáziumi osztályok: reál, matematika, informatika, humán, emelt szintő angol, német nyelvi és általános tantervő csoportokkal. Iskolánkban öt idegen nyelv közül választhatnak a tanulók (angol, német, francia, orosz, spanyol). Az informatika oktatás eredményességét mutatja, hogy diákjaink többsége ECDL vizsgát tesz. Végzıs tanulóink százaléka egyetemen és fıiskolán folytatja tanulmányait. A kiemelkedı teljesítményt nyújtó tanulókat (a tanulmányi és sportversenyek gyıztesei) különféle címekkel és alapítványi elismerésekkel jutalmazzuk: a legkiemelkedıbb eredményt elérı tanuló kapja Az év diákja címet, a éves folyamatosan kimagasló munkáért adományozható a Bajzagyőrő, az Évfolyamelsı -k könyvjutalmat kapnak, a legjobb tanulmányi eredményt elérı osztályé a Braun-vándordíj. Ugyancsak tanulóink jutalmazásra jött létre a Braun, a Gersch, a Vajda és a Vashegyi Alapítvány. Iskolánknak kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere van: tanulóink finn, holland, lengyel, német, olasz, osztrák testvériskoláinkkal közös projekteket dolgoznak ki, illetve cserelátogatásokon vesznek részt. Legfıbb törekvésünk, hogy a színvonalas oktatás mellett változatos kulturális lehetıségekkel gazdagítsuk tanulóink személyiségét, utat mutassunk, hogy könnyebben megtalálják helyüket felnıtt életükben; ám Bajza József szavaival élve: Az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni mindenkinek magának kell

16 2.2. Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája (tagintézmény) Damjanich Jánosnak, az 1848/49-es szabadságharc tábornokának és vértanújának nevét 1975-tıl viseli Hatvan város legnagyobb oktatási intézménye. Az iniciálé, a D bető egyben az iskola emblémája. A függıleges fekete I betőn S formában tekergı vonalak felmenı iskolarendszerünket, az átjárhatóságot, illetve az egymás mellett mőködı iskolatípusokat jelképezik; a könyv, az emberi mőveltség és kultúra egyik legısibb eszközeként jelenik meg. A könyv lapjainak ívelt vonalában pedig egy stilizált Z bető látható. Így rejtették el az iskola emblémájában a diákok között oly kedvelt és immár közismert DISZI rövidítést. Az alapítás éve A város fejlıdése, gazdasági fellendülése ekkor már szükségessé tette az iparos képzı iskola létrehozását. A kezdet mai szemmel nézve rendkívül szokatlan, hiszen sem iskolaépület, sem állandó tantestület nem volt. A korabeli feljegyzésekbıl kiderül, hogy mindig abban az épületben oktatták a tanoncokat, ahol az órát adó tanár dolgozott. A hajdani tanonciskola tanulóinak létszáma 1906-ban már elérte a 106 fıt. Fontos állomása volt az iskola történetének 1941, hiszen akkor nevezték ki az elsı igazgatót. A diákok hetente két alkalommal jártak iskolába, azon kívül minden nap dolgoztak, még a tanítási napok délelıttjein, és az iskolai szünetekben is. Bizonyára minden mai diák irigyli, hogy a tanulóknak ekkor még csak egy könyvük volt. Saját épülete 1946-ban lett az intézménynek, mindössze két tanteremmel. Ez volt az ıse a Madách utcai épületnek. Egy 1948-ból származó adat szerint egész napos tanítás esetén a tanulók önköltségi áron, azaz két forintért kaptak ebédet. Talán az is érdekes a mai diákok számára, hogy a régen használt MTH kifejezés az iskola egy régi korszakára utal, arra, amikor a Munkaerı Tartalékok Hivatala volt az intézet fenntartója tól a tanítás már az új, modern iskolaépületben történt, amely fokozatosan bıvült: elıbb egy új épületszárnnyal, majd a kollégiummal, és egy nagyrendezvények megrendezésére is alkalmas 300 fı befogadóképességő aulával. Ekkor helyezték el Damjanich János mellszobrát az aula elıtt, amelyet minden évben október 6-án az aradi vértanúkra emlékezve az iskola diákjai megkoszorúznak. Az országban az elsık között itt indul olyan érettségit adó képzés, amelyre szakmunkás bizonyítvány birtokában életkortól függetlenül bárki jelentkezhetett. A DISZI-ben Magyarországon elsıként indult kísérleti jellegő osztályos képzés, és az intézet tantestülete dolgozta ki azt a kísérleti tantervet, amelyben már akkor kiemelt szerepet kapott az informatikai és idegen nyelvi oktatás. A sok mindent megélt, nagy múltú intézmény a több mint 100 év alatt sokat változott, képzési rendszere hihetetlen mértékben átalakult. 16

17 Az ide látogató már egy pezsgı életet mutató, és a régióból több mint 1200 tanulót beiskolázó, hatalmas oktatási centrumot láthat. A három épületszárnyból álló hatalmas iskolaépületben több mint 30 tanteremben folyik az oktatás, amelyek közül említést érdemel a hat számítástechnikai tantermen túl a nyelvi labor. Még a laikusoknak is érdekes látványt nyújt az elektropneumatikai szaktanterem, ahol a két szimulációs gépsoron elektronikus kapcsolások, PLC programozás, pneumatikus és robottechnikai hibakeresı feladatok is elvégezhetık. Az 1998-as évek a DISZI életében is óriási változásokat hoztak, mert az ezredforduló tájékán indul az iskolában a világbanki tanterv alapján mőködı informatikai és közlekedési szakközépiskolai képzés. Hatvan térségében történt ipari szerkezetváltás pedig olyan új, korszerő, high-tech (csúcstechnológia) szakmai képzéseket indukált, amelyekre méltán lehet büszke Hatvan városa. Megkezdıdött a mechatronikai technikus-, és a termelésirányítási és logisztikai szakirányban mőködı gépipari mérnökasszisztens képzés. Ez utóbbival némiképpen az a régi álom is teljesült, hogy a város amelyet nem véletlenül iskolavárosként is emlegetnek a felsıoktatás irányában is elmozdult, ugyanis a menedzserasszisztens képzést a Miskolci Egyetem akkreditálta, így a legtehetségesebb tanulók Magyarország legnagyobb campusában folytathatják felsıfokú tanulmányaikat. Természetesen a osztályra épülı hagyományos szakképzés is jelen van az iskola falai között. A pedagógiailag jól felkészült, nagy tapasztalattal bíró tantestületnek köszönhetıen a gyakorlati oktatás ma már kabinetrendszerben zajlik. Az iskola földrajzi helyzetébıl adódóan a gazdasági egységeknél végzett gyakorlat is rendkívül sokszínő. Az iskolai tanmőhely több mint 20 kft.-vel, bt.- vel, magánvállalkozóval, stb. tart munkakapcsolatot, és ha az iskola ez irányú kapcsolatrendszerét szeretnénk jellemezni, több mint 300 gazdasági szereplıt kellene megemlíteni. A munkaerı-piaci viszonyok folyamatos változása megköveteli a naprakész, korszerő felkészítést, ezért a gyakorlati képzés feltételeit és módszereit folyamatosan korszerősítik. A DISZI-ben évente a különbözı iskolatípusban végzetteket a szakközépiskolásokat, a szakmacsoportos 10. osztályosokat, a több, mint 20 féle szakmát tanuló diákokat figyelembe véve több száz tanuló búcsúzik a hagyományosan látványos ballagási ünnepségeken. Évente több mint 20 vizsgabizottság gondoskodik a végzısök vizsgáztatásáról. Az egy- egy iskolatípusban tanulmányaikat befejezık nagy része nem hagyja el iskoláját, hanem a sokrétő érettségire, illetve 10. osztályra épülı képzésnek és a belsı átjárhatóságnak köszönhetıen újabb és újabb szakmákat, képesítéseket szerez. Az intézmény beiskolázási körzete túlnı a megyehatárokon, Nógrád, Pest és Szolnok megye tanulóit is fogadja, és a távoli 17

18 települések diákjai is szívesen választják a sokféle lehetıséget kínáló intézményt. A kollégium az iskolával egybeépült, ezért a diákok számára az átjárás a lehetı legkényelmesebb. Az elhelyezés a diákok igényeihez igazítottan történik, és minden szinten TV szoba, közös konyha, telefon áll a kollégisták rendelkezésére. Minden egyes szobában (amelyek négyágyasak) az Internet hozzáférési lehetıség biztosított. A kollégiummal egy épületben ebédlı, orvosi szoba, illetve tóbb számítógépes terem található. A tornatermet, az udvari sportpályát és a konditermet természetesen a kollégisták is használhatják. A DISZI Pedagógiai Programja a készség- és képességfejlesztés. A nevelıtestület méltán büszke arra, hogy tanulóik ma egyetemeken, fıiskolákon tanulnak, úgy, hogy a különbözı iskolatípusokon keresztül szintrıl szintre haladva, egyre magasabb végzettségeket szerezhettek, és büszkék a mesterré vált sikeres szakemberekre, vállalkozókra, akik a megnövekedett igényekhez igazodva mindig megújulva gyakorolják valaha itt tanult mesterségüket Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája A múlt Negyvenkettı év hosszú idı egy ember életében, de jelentıs egy intézményében is. Ennyi idı alatt legalább háromezren kaptak nálunk érettségi bizonyítványt, közülük egyre többen már gyermekeik tanítását - nevelését bízzák ránk, jönnek vissza hozzánk tanárként, iskolatitkárként, könyvelıként dolgozni. Végzett diákjaink nem csupán vittek tılünk - tudást, emberséget, tisztességet, helytállást, emlékeket -, hanem sok szép eredményt, általuk elindított hagyományokat hagytak maguk mögött. Ahogy 42 év alatt a kisgyerek ifjúvá növekszik, egy iskola is felnıtté válhat. Jó tulajdonságai, erényei kiforrhatnak, elismerést, tekintélyt szerezhet magának. Természetesen ennyi idı alatt átlagossá, jellegtelenné formálódhat, majd el is süllyedhet, különösen a mai piaci viszonyok közepette. A mi iskolánk nevet szerzett! Történetünk két részre osztható: "Széchenyi elıtt" és "Széchenyi után". "Széchenyi elıtt" Az újhatvani Gimnázium és Szakközépiskolában az 1967/68-as tanévtıl kezdve 2 gimnáziumi és 1 közgazdasági, majd 1 gimnáziumi és 2 közgazdasági osztályban folyt a tanítás. A szakközépiskolai osztályokban számviteligazdálkodási ágazaton képeztek középfokon közgazdászokat tól gimnázium helyett vasútforgalmi szak létesült. Az iskola indulásától 1997-ig gépíró és gyorsíró szakiskola is mőködött. 18

19 "Széchenyi után" november 25-én iskolánk felvette Széchenyi István nevét. Arra törekedtünk, hogy e névhez méltóak legyünk, ne csak jó nevünk, hanem jó hírnevünk is legyen. Ennek érdekében igazán sokat tettünk, iskolánk "Széchenyis szakaszában" országosan is kiemelkedı eredményeket értek el tanárok és diákok. A változásokhoz, igényekhez igazodva 1988-ban a pénzügyi ágazatot, majd 1992-ben a kifutóban lévı vasútforgalmi osztály helyett vállalkozási ügyintézıit indítottunk ben a vasútforgalmi képzés megszőnt, ezzel tiszta közgazdasági profilú szakközépiskolává váltunk. Ekkor indítottuk a világbanki modell szerinti szélesalapozású közgazdászképzést, mely a negyedik év végén érettségi vizsgával zárul, ötöd-, esetleg hatodéven pedig szakmai képzés folyik. Ennek bevezetése azért is szerencsés volt, mert lényegében a NAT elképzeléseihez közeledtünk ban sikerrel pályáztunk az Ifjúsági Szakképzés Korszerősítése Világbanki Projekt B komponensére a közgazdasági és informatika szakmacsoportokban. Ettıl kezdve szellemiekben és eszközökben jelentısen gyarapodott iskolánk. A szakképzési rendszer átalakulásával szakképzı évfolyamaink is keresetté váltak környékünkön ben akkreditált képzési megállapodást kötöttunk a Budapesti Gazdasági Fıiskolával számviteli szakügyintézı és pénzügyi szakügyintézı OKJ-s szakmák képzésére. Úgy tőnik, Széchenyi "jó szellemnek" bizonyult, hiszen a tartalmi munkában jelentıs minıségi változás következett be 1985 óta, észrevehetıen erısödött a tanulók iskolához kötıdése is. Bebizonyosodott, hogy amikor a szerkezetváltoztatás szükségessé vált, jól döntöttünk, hiszen egyre inkább sikk bekerülni iskolánkba, egyre több szülı tisztel meg bennünket azzal, hogy hozzánk szeretné járatni gyermekét. Iskolánk sikeresen pályázott a Comenius 2000 Közoktatási Minıségfejlesztési program I. Intézményi modelljének kiépítésére. Munkánkat a Gallup Intézet szakértıje segítette. Eredményességét a szeptember 18-án átvett, az oktatási miniszter által aláírt oklevél igazolja. Az INFORMATIKA SZAKMACSOPORT szoftverorientációjú. Az alapos közismeretei képzés mellett a szakmára hangolódást nagy óraszámban az informatika, illetve a szakmai informatika tantárgyak segítik. Mindkét tantárgyat kis csoportokban, a legkorszerőbb gépeken tanítjuk. 19

20 A KÖZGAZDASÁG SZAKMACSOPORTBAN az elsı két évfolyamon a közismereti tárgyak mellett szakmára orientáló tantárgyakat tanulnak, a 11., 12. évfolyamon a szakmát a következı tantárgyakkal alapozzák meg: elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan, tanirodai gyakorlat. Az iskola elegendı jelentkezés esetén nyelvi elıkészítı évfolyam indítását is tervezi, melynek lényege: a kötelezı órakeret 40 %-ában idegen nyelvet, 25 %- ában informatikát tanulnak a diákok, a fennmaradó óraszámot képességfejlesztésre fordítjuk. A kétszintő érettségi vizsgára való felkészítés a 11. és 12. évfolyamon történik. Az emelt szintő érettségi vizsgán a kiscsoportokban való elmélyült tanulás garantálja a jövıben is a jó eredményt. Még az érettségi vizsga elıtt igényektıl függıen felkészítjük a tanulókat az Országos Képzési Jegyzékben szereplı szakmai vizsgára: számítástechnikai szoftverüzemeltetı, gépíró és szövegszerkesztı. Iskolánk ECDL vizsgaközpont, EBCL képzı és vizsgaközpont, tehát tanulóink tanulmányaik során ECDL és EBCL vizsgát tehetnek tıl intézményünk fenntartója Hatvan Város Önkormányzata társulásban Heves Megye Önkormányzatával. Ettıl az évtıl iskolánk neve Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolára módosult. Érettségi utáni szakképzés: A Budapesti Gazdasági Fıiskolával kötött szerzıdésünk alapján a következı szakmákban kínál az iskola akkreditált felsıfokú képzést. Ezek: Üzleti szakügyintézı Számviteli szakügyintézı Pénzügyi szakügyintézı Banki szakügyintézı Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı Gazdálkodási menedzserasszisztens A Károly Róbert Fıiskolával (Gyöngyös) kötött szerzıdés alapján is kínálunk akkreditált felsıfokú képzést: Adóigazgatási szakügyintézı 20

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 39745/2007. J a v a s l a t középiskolai osztályok indítására a 2008/2009-es tanévben Tisztelt Közgyőlés! A

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 63-16/2010. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 63-16/2010. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés!

Javaslat. távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására. Tisztelt Közgyőlés! Javaslat távoktatási oktatócsomaggal mőködı levelezı tagozat indítására Tisztelt Közgyőlés! A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója, Matúzné Nagy Ildikó igazgató asszony azzal

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

Elıterjesztés. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megye Fıjegyzıje VI. 1225-2/2007. Elıterjesztés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor fıtanácsos

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének r) pontjában

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. 2010-2011. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. OM azonosító: 027435 Igazgató: Vajdicsné Gubritzky Magdolna Pályaválasztási felelıs: Mausz

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-ei ülésére Tárgy: A 2010/11-es tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A 2012/2013-as tanév elıkészítéséhez kapcsolódó fenntartói intézkedések

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a -Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezése Elıterjesztı: Dr. Völner Pál,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk pedagógiai hitvallása: Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában

Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéter Központi Általános Iskolában S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 2012/2013-as tanév indításához

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben