A szolgáltatásmarketing időszerű kérdései a katonai térinformatikai támogatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szolgáltatásmarketing időszerű kérdései a katonai térinformatikai támogatásban"

Átírás

1 A szolgáltatásmarketing időszerű kérdései a katonai térinformatikai támogatásban tanulmány Nagy Péter mérnök alezredes MH Térképész Szolgálat Műszaki és Információs Osztály osztályvezető

2 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 A SZOLGÁLTATÁSMARKETING ALAPJA A MARKETING ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA... 3 MARKETING FOGALMA, ELMÉLETE... 4 MARKETING TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN... 5 SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA AZ INFORMÁCIÓ... 7 HADSERE G ÉS AZ INFORMÁCIÓ... 8 SZOLGÁLTATÁSAINK A MÚLTBAN ÉS JELENBEN (TÉRKÉPEK ÉS TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZISOK)... 8 O KTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS, KIKÉPZÉS, MINT A SZOLGÁLTATÁS EGYIK FONTOS ÁGA... 9 SZOLGÁLTATÁSAINK ÉS A J ÖVŐ LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ INTERNETRE A SZOLGÁLTATÁSOK EGY IK MEGHATÁROZÓ FORRÁSA, A METAADAT Mi a metaadat?...12 Adatszolgáltatók csatlakozása Internetes portálok és metaadataik A TÉRINFORMATIKA ALK ALMAZÁSAI NÉHÁNY KATONAI PROJECTBEN Katonai szimulációs rendszerek Katonai-földrajzi információs rendszerek Katonai vezetési-, és irányítástechnikai rendszerek A LEHETSÉGES KÖZVETÍTŐ ELEM (INTERNET, INTRANET) HARCÁSZAT I INTERNET HÁLÓZATOK A SZOLGÁLTATÁS MARKETING ELMÉLETE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A TÉRINFORMATIKAI TÁMOGATÁSBAN A SZOLGÁLTATÁS, MINT KÜLÖNLEGES ÁRÚ SZOLGÁLTATÁSTER MÉK FOLYAMATJELLEGE A SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK IGÉNYEI ÉS ELVÁRÁSAI PIAC KUTATÁS ÉS LEHETŐSÉGEI A TÉRINFORMATIKÁBAN TÉRINFORMATIKA, MINT ELADHATÓ TERMÉK A KATONAI VONATKOZÁSOK A JÖVŐ LEHETŐSÉGEI A HADSEREGEN BELÜL ÉS KIVÜL KÖVETKEZTETÉSEK FELHASZNÁLT IRODALOM... 28

3 3 Bevezetés Napjainkban a marketing fontosságát már senki nem kérdőjelezi meg. A mindennapok része lett. A szolgáltatásmarketing még kevésbé elterjedt ága a tudománynak, de egyre világosabb, hogy mindennapjaink szerves részévé vált és tevékenységeinket nagyban befolyásolja, mint szervezeten belül, mint azon kívül. A hadsereg alapelveitől igazán távol esik a piaci politika és a piaci szabályzók figyelése és alkalmazása. A szolgáltatásmarketing tézisei és ismeretei viszont többé-kevésbé, néha egy kicsit átszabva, de érvényesülhetnek. A XXI. század katonai térinformatikai támogatásának megszervezése, üzemeltetése során ismernünk kell ezeket az információkat, meg kell próbálnunk alkalmazni őket sajátos helyzetünkben és eredményei révén hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb munkát végezhetünk, minek eredménye lehet a pontosabb tervezés, a gyakorlatiasabb kivitelezés, a célirányosabb kontrollálás és analizálás. A katonai térinformatikai támogatás elsősorban természetesen a katonai feladatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését segítő támogatás, de éppen a szolgáltatásmarketing ismereteit felhasználva és megismerve világosodik meg, hogy milyen mértékben kapcsolódik ez a feladat társszervezetekhez, a saját belső szervezetünkhöz, a kommunikációs lehetőségekhez, ezeknek az információknak a kezeléséhez publikálásához. Külön kiemelkedő szerep jut az oktatásnak, az információ átadásának a felhasználok számára. Ennek a területnek természetesen vannak hagyományai, oktatás mindig létezet, de annak módja mikéntje, az információ átvitel lehetőségei a XXI. században nagyban változnak. Az oktatás az alapja, hogy a gondolkodásmód átalakuljon és a jövőben már az igény a térinformatikára, mint alapműveltség jelenjen meg és hassa át a katonai vezetők és felhasználok gondolkodásmódját és éljenek e tudomány eredményeivel. A katonai térinformatika sarkalatos kérdése az információközlés gyorsasága. Az Internet egész életünket áthálózza napjainkban, miért lenne ez máshoz a katonai információk szolgáltatása területén. Lehet, hogy napjainkban még nem mindennapos megoldásokat említhetünk meg, de ismernünk, kezelnünk kell ezeket a kérdéseket, ismernünk kell a lehetőségeket és ajánlanunk kell a megoldásokat. Ahhoz hogy szolgáltassunk, és hogy megfelelő módon és tartalommal szolgáltassunk ismernünk kell az igényeket. Bár a katonai világ zártabb rendszer a polgári oldalnál, de nem lehet figyelmen kívül hagyni az információ felmérés, az igénykutatás kérdéskörét. A hadseregen belül is csak akkor jó a támogatás, ha olyan információval támogatjuk a katonai műveleteket, amelyek tényleg konkrét segítséget nyújtanak a fegyvernemek, a katonai vezetők és a végrehajtó, térinformatikához értő katonák számára. Ez a gondolatébresztő írás ennek a feladatkörnek a jegyében készült és a jövőbeli részletes kibontása nagyban hozzájárul majd hatékonyabb művelettámogató szerepvállalásunkhoz, illetve a béketeremtő és békefenntartó feladatainkhoz. A kapott eredmények további kapcsolódó kérdéseket generálnak, ami a téma aktualitását és fejlődőképességét bizonyítják A szolgáltatásmarketing alapja, a marketing elmélete és gyakorlata. A marketing százéves múltja elenyésző az ember kereskedelmi alapokon zajló életében. A kereskedelem történelme nagyon nagy időt ölel fel. A század elején a szakterülettel foglalkozó szakemberek világosan látták, hogy a kínálat, keresletet meghaladó növekedése, a termelés és a fogyasztás közötti egyensúly fokozatos felbomlása a téma minél hatékonyabb vizsgálatát vonja maga után. A század elején megfogalmazódnak az első gondolatok és útjára indul a marketing tudománya, hogy a piaci élet alapelvévé váljék és tézisei a jelen termelői és

4 4 piaci folyamatainak mozgatórugója, legyen. Nézzük meg kialakulását, fejlődésének lépcsőfokait és hatását a piaci elemekre és magára a minket leginkább érintő térinformatikára, azon belül a katonai lehetőségekre. Marketing fogalma, elmélete "A marketing társadalmi és vezetési lépések láncolata, melynek során az egyének és csoportok termékeket alkotnak és cserélnek egymás között, s ezáltal szükségleteiket és igényeiket elégítik ki" (Philip Kotler, 1991) "Szűkebb értelemben a marketing olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékestést és befolyásolja a vásárlókat..." "Tágabb értelemben a marketing a vállalat egészére kiterjedő - a vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó - filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felső vezetés feladata, oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketingszempontok domináljanak." (Bauer-Berács, 1992) A modern gondolkodású és a kor követelményeinek megfelelni igyekvő vállalatok, térinformatikai cégek filozófiájuk középpontjában a vásárlót, az ügyfelet kell, hogy tartsák. Csak ez a vevőközpontú hozzáállás lehet az egyetlen kulcsa a talpon maradásnak az egyre erősödő piaci versenyben. A célok hatékony és eredményes megvalósításához a vevőközpontú marketingszemlélet és az ezt megvalósító tevékenység válik szükségessé. A változó világ a térinformatikára is rányomja bélyegét, folyamatosan jönnek létre újabb és újabb vállalkozások, de mellette szinte ugyanannyi meg is szűnik. Ez a változás velejárója a piacgazdaságnak, mégis kimutatható, hogy a bukások jelentős részének oka, hogy a vállalkozások nem fordítanak megfelelő figyelmet a piaci munkára. Pedig a piacgazdaság egyik motorja a túlkínálat, ami a verseny biztos előidézője lehet. Ez a verseny magától kitermeli a piacon megállni képes és az ott elbukó szervezeteket. Sikeres üzleti vállalkozások, sikeres cégek tevékenységét kutatva a siker okát többnyire ugyanabban a cégfilozófiában találták meg szakemberek: erőteljes érzékenység a fogyasztók elvárásaival, igényeivel, elégedettségével kapcsolatban, a piac alapos ismerete, s mindezek alapján a cég tevékenységének szüntelen formálása, fejlesztése - a kiváló minőségen keresztül - a piac, a fogyasztók igényeinek való megfelelésre. Ezek az elemek a klasszikus marketing, a marketingkommunikáció ismérvei. A marketing minden meghatározása magába foglalja a fogyasztói magatartás, a szükséglet, az elégedettség elemzését, s ebből kiindulva a hasznosságra, értékekre irányuló csereügyleteket, kapcsolatokat. A marketing stratégiában a célok kitűzése mellett meghatározásra kerülnek azok az eszközök, amelyek révén e célok megvalósíthatókká válnak. A marketing alkalmazásának egyik feltétele a cserekapcsolatok léte a szervezetek életében. A szervezetek és a környezetük, a piac közötti kapcsolatok cserén alapulnak. A szervezet is és környezete is elméletileg választhat a szükségletek kielégítésében. A tervezés, végrehajtás és fejlesztés hármas egységét a marketing a cserekapcsolatok menedzselésén keresztül tudatosan, szisztematikusan közelíti meg. A cserehelyzetek állandó instabilitása következtében a marketingstratégiák folyamatos változtatást, folyamatos fejlesztést igényelnek. A marketing az aktuális és potenciális vevőkör meghatározásával kezdődik; a meglévő vevőkörrel történő cserét hatékonyabbá, hatásosabbá

5 5 teszi, a potenciális piacot aktív vevőkörré alakítja. A hatékony marketingstratégia a szervezet céljainak optimális elérését biztosítja, miközben hatékony és hatásos kapcsolatot, cserét valósít meg. E fogalmak, elvek a marketing bármely területen történő alkalmazására érvényesek, természetesen az adott terület sajátosságai által meghatározva. A szakirodalomban fellelhető megfogalmazások két fő vonalat különböztetnek meg. Az egyik a szűkebb klasszikus értelmezésben vett marketinget a társadalmi viszonyoktól elkülönítve, csak az üzleti tevékenység körére vonatkoztatja míg a másik elmélet szerint, a modern elvárásoknak megfelelve, lényegesen kitágítja a határokat. Itt is az üzleti tevékenység áll a középpontban, de már nem csak a pénz dominál, hanem az elvontabb értékek is megjelennek. Így kerül a non profit szféra is a vizsgálódási körbe, amitől a marketing a társadalmi folyamatokat is tükröző erővé válik. Marketing története dióhéjban A marketinggel kapcsolatos felfogás változásait, a marketingszemlélet tudatossá válását nem hirtelen jött felismerés, hanem a kínálat, keresletet meghaladó növekedése, az egyensúly fokozatos felbomlása eredményezte. A fejlődési szakaszok - a teljesség igénye nélkül - a következők: - Gyártási koncepció - A század elejére jellemző gépesítés, és a munkamegosztás fejlődése, a termelés ugrásszerű növekedését eredményezte. Fő hangsúly a magas szintű termelékenység, széleskörű elosztás, könnyű hozzáférés. A versenytársak száma elenyésző, vásárlói magatartás kutatása elhanyagolt. - Termékkoncepció - A termék áll a középpontban. Az olcsóság helyett a jobb, tökéletesebb termék, a minőség válik fontossá. A vásárlók igénye lényegtelen. - Eladási koncepció - Árukészletek halmozódnak fel, a termelés másodlagos, az értékesítés kerül előtérbe. Agresszív az eladásösztönzés, megjelennek a reklámok. - Marketing koncepció - A század második felében kiderült, hogy sem a tömegelosztás, sem az agresszív eladási módszerek nem hoznak eredményt. A vásárlói igények felmérése és figyelembevétele nélkülözhetetlenné válik. A marketing célja a fogyasztó, annak igényei, szükségletei. Cél a versenytársaknál hatékonyabb kiszolgálás, a megrendelő igényeinek megfelelően. - Társadalmi központú marketing - Az utóbbi évek meghatározója. A marketing szerepköre tovább szélesedett, egyre inkább figyelembe veszi a társadalom általános igényeit. A vállalati profit a fogyasztói igények és a hosszú távú érdekek közötti összhang megteremtése válik meghatározó céllá. Nézzük meg pár gondolatban a marketingkoncepció két felfogásának lényegi pontjait. - A termeléscentrikus szemlélet - Belső igények érvényesítése - Hangsúly a termelékenységen - Megtermelt értékek eladása a marketing rovására - Az önköltség fontosabb kategória, mint a piaci ár - A rugalmasság a piachoz való alkalmazkodás másodlagos - A vezetők a termelés igényei szerint döntenek - A korszerű marketingszemlélet - Piacközpontúság - fogyasztóra figyelés, célpiacok meghatározása, egyedi marketingprogram

6 6 - Vevőorientáltság - döntéseket az ügyfelek kívánságainak vetik alá, fogyasztói igények feltárása, piackutatás, marketingkutatás - Koordinált marketing - marketingtevékenységek egyirányú mozgatása, szervezeti egységek és szervezetek feladatainak koordinálása a cél érdekében - Nyereségesség - legfőbb cél a profit, a fennmaradás biztosítása, nem direkt, hanem a felhasználó kiszolgálásával összhangban - Közérdek - a társadalmi érdekek figyelembe vétele Ahol a lakosság, az állampolgár választási lehetőséggel rendelkezik, szabadon dönthet arról, hogyan él, milyen értékeket sorol előre, mit tart fontosnak és mit másodlagosnak, milyen szolgáltatást hol vesz igénybe, mit és hol vásárol - ott a szolgáltató ezeket az igényeket, szokásokat ismerve stratégiákat alkothat a célközönség bizalmának, elégedettségének megnyerésére. Hasonlóképpen van ezzel a kérdéssel a szolgáltató állam is. A társadalom jóléte, testi-lelki egészsége egzakt paraméterekkel viszonylag jól mérhető. A marketingkoncepció középpontjában tehát a fogyasztói szükséglet áll. S mellette olyan alapfogalmakra épül, mint az igény, kereslet, termék. A szolgáltatásmarketing és a termékmarketing megkülönböztetését a szolgáltatások jellege indokolja, amely egyebek mellett a szolgáltatások nem fizikai jellegéből, a szolgáltató és a szolgáltatás elválaszthatatlanságából, a szolgáltatások változékonyságából fakad. A szolgáltatások eredményes befejezése az utolsó pillanatig bizonytalan, emiatt a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő által érzékelt kockázat jelentős mértékű. Minél inkább személyre szabott szolgáltatásról beszélünk, a kockázatérzet mindkét oldalon annál nagyobb (gondoljunk csak az egészségügyi szolgáltatások egyedi voltára, és a lehetséges kimenetek kockázataira). A szolgáltatások menedzsmentjében, marketingjében hangsúlyos feladat a kockázat kezelése, csökkentése. E módszerekkel köztük a sztenderdizálás, a minőségmenedzsment, a kapcsolatmarketing, a frontvonal menedzsment, a panaszszituáció menedzsment 1 1 Veres Zoltán (1998): Szolgáltatásmarketing, Budapest, Műszaki Könyvkiadó

7 7 A szolgáltatásmarketing a szolgáltatások ez irányú vizsgálata és a megrendelő igényeinek minél jobb megismerése és kiszolgálása. A mi esetünkben kettős szerep dominál, hiszen a térinformatika egy kézzel fogható, pénzzel kifejezhető terméket jelent, de esetünkben a hadseregen belül egy értéket képviselő szolgáltatás, amiért konkrét piaci érték nem jeleníthető meg és mint egy szolgáltatásként nyújtott eszmei érték jelenik meg a honvédelem belső piacán. Természetesen az állami vezetés valamilyen más formában (infrastruktúra, bérek, helység és persze szolgáltatás) fizetséget, illetve ellátást biztosít, ami a cég fennmaradását és fejlődését biztosítja. Nézzük meg jelenleg milyen szolgáltatásokat is tudunk nyújtani. A következő részben a termékek, az oktatás és egyéb szolgáltatások lehetőségeit mutatom be. Szolgáltatás tárgya az információ Az információs ipari társadalmakban a fejlett tudomány és az informatikai alapú szaktudás termelési húzó ágazatként működik. Szakértők véleménye szerint az információs társadalomba való átmenet már Magyarországon is elkezdődött. A digitális alapú, multimédiás információs jövő. Magyarországon is bemutatkozott 2 Magyarország elismert a világon a számítástechnikai fejlesztések terén, a magyar szürkeállomány mindig a világ élvonalában állt ban a kormány kidolgozta a Nemzeti Hírközlési és Információs Stratégiáját amellyel lefektette az alapjait a jövő fejlesztéseinek és világosan kiállt a fejlesztések mellett és hitet tett az információs társadalom elve mellett. Számos intézkedést foganatosított az informatika népszerűsítése és mindennapi életbe történő bevezetése érdekében. Megindult a sulinet program, melynek elsődleges célja az iskoláskorú gyerekek számítógéppel való megismertetése, kezelésének elsajátítása és az alkalmazások beépítése a mindennapi tanulásba. A vállalatok életében is megjelentek a számítástechnikai szoftverek, ezzel egyszerűbb, átláthatóbb lett munkájuk és adataikat csereképessé tették más felhasználok számára. Az igazi fejlődést mégis az Internet megjelenése és elterjedése hozta meg. A világháló kinyitotta az emberek előtt a világot. Az információs szupersztrádán mindenki megtalálta az érdeklődési körének megfelelő tartalmat, levelezhetett, olvashatott magyar és idegen nyelven mindenféle irodalmat, tudását bővíthette és bekapcsolódhatott a nemzetközi vérkeringésbe. A rendszer 2 Lotz Károly: Az állam szerepe az információs társadalom kialakításában előadás Budapest, 1996 március 8

8 8 azóta is folyamatosan bővül és új lehetőségek nyílnak meg az emberek, vállalatok előtt. A multimédiás megoldások és lehetőségek új utakat nyitottak a személyes kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra, új és újabb információk jelennek meg és kerülnek alkalmazásba. A tudomány fellegvára lesz lassan az Internet. Nem feledkezhetünk meg a hadsereg ilyen irányú fejlődéséről sem. Nehezen induló folyamat volt, de napjainkban egyre bővülő rendszerek üzemelnek az információs alapok felhasználásával. Hadsereg és az információ Az információs társadalom hadserege, ugyanúgy, mint politikai társadalma az információra vagyis a fejlett tudásra, tudományra orientált, ezért nevezik tudás alapú hadseregnek. 3 Nézzük meg hogyan definiálták a digitális, precíziós, XXI. századi hadsereget: A fejlett információs ipari társadalom hadserege (katonai fegyveres ereje) magas fokon elektronizált, informatizált, digitális jeltovábbítású és digitális jelvezérlésű. A katonai vezetésben a teljesség igénye nélkül csak felsorolás jelleggel az alábbi megoldások említhetők: hatástanulmányok és hatáselemzések, kockázatelemzés, adaptív várakozáselmélet, tudományos jövőbelátás, játékelmélet, konfliktuskutatás, káoszelmélet, kommunikációelmélet, végeselem számítás, stb. A hadműveleti tényezők fontossági sorrendje a következő: információ, megtévesztés, idő, manőver, tűzerő, tér. Itt is látható, hogy a fontossági sorrendben megjelenik a tér fogalma, igaz nem a legelső helyeken, de olyan felsorolásban, ami egyértelműen mutatja, hogy nem lehet kihagyni a hadműveleti feladatokból. A térinformatika a térrel foglalkozó tudomány, így a hadműveleti tervezés és feladatvégzés során a térinformatikával számolni kell. A térinformatika olyan alapokat biztosít a hadműveleti feladatok végzése során, melyek a hadviselés minden területére és időpontjára kihatással vannak. A hadsereg életének mozzanatait a térhez köti és ebben a 3D virtuális valóságban tervezhető, modellezhető és ellenőrizhető az információs hadviselés minden pillanata. A térinformatika az információszerzéstől végigköveti a katonai rendszereket, információt gyűjt, mint felhasználó és információt dolgoz fel, mint információs rendszer és mindezt digitális úton, számítógépen, sok esetben emberi beavatkozás nélkül. Az információ kincs, ahogy már többször említettük. Az a haderő, amelyik a leggyorsabban a legtöbb és legértékesebb, legfrissebb információ birtokosa és azzal jól tud élni és gazdálkodni, az adott összetűzés biztos győzteseként számíthat a továbbfejlődésre és az ellenség legyőzésére. A hadseregben számtalan típusú adat és információ keletkezik, ezek felhasználása a technika megóvását és az emberélet megkímélését eredményezi. Az a hadsereg, amelyik felismeri az informatika és benne a térinformatika jövőbe mutató hatását, a jövő győztese lesz. Ezért ismerjük meg a térinformatika fejlődését és gazdag lehetőségeit. Szolgáltatásaink a múltban és jelenben (térképek és térinformatikai adatbázisok) A MHTÉHI jellegéből adódóan megalakulása óta folyamatosan adatokat, ismereteket szolgáltatott fenntartójának a Magyar Honvédségnek. A rendszerváltozás előtt szinte zárt világban működött, mivel térképeink, adataink, információink szinte mindegyike titkos volt és csak előírások szerinti használatuk volt engedélyezve. A katonai szerveket elláttuk geodéziai információkkal, különböző méretarányú térképekkel és egyéb kiegészítő, tematikus és specifikus információkkal. A felhasználok szinte csak a katonai körökből kerültek ki. Ez egy védett, de egyben ingerszegény időszak is volt. Berögződött, megszokott, rutinfeladatok láncolata történt. A rendszerváltás idején és főleg azóta a térképein és adataink nagy része megszűnt 3 Dr. Várhegyi István Dr. Makkay Imre: Az információs hadviselés alapjai egyetemi jegyzet ZMNE, 2000

9 9 titkosnak lenni. Ez hatalmas lépés volt és megnyitotta a lehetőséget a termékek kibővülésére és térképeink, piacon történő megjelenésére. Tulajdonképpen mindenféle vállalkozási tevékenység előtt megnyílt az út, de mégsem vált igazán szabaddá a piac. A katonai függőség, vezetési korlátok, és szabályok továbbra is gátolják a vállalkozást, a piaci szabályzók kiszélesedését. Az évente kiadott dombornaptárak mellett ismertekké és kedveltekké váltak más dombortérkép kiadványok (Magyarország több méretarányban, Földfelszín, Kárpát-medence, Zalai dombság, Eger, stb.). Ezek több esetben külső megrendelésre készültek. Számtalan geodéziai feladat jelent meg és a komoly, modern GPS technikával már többrétű feladatra vállalkozhatunk. A fotogrammetria, illetve napjainkban a távérzékelés területén is komoly változást okozott a légifelvételek titoktalanítása és szabad felhasználhatósága. Az érdeklődés bizonyítja, hogy ez a szakterület komoly bevételek realizálására képes és nagy a kereslet ezekre az információkra. Napjainkban a digitalizálás területén is komoly eredményeket értünk el és a megrendelők a hagyományos képi kivitel mellett már a digitális állományokat is megvásárolhatják. A kartográfia területén a megszokott katonai topográfiai térképek mellett megjelentek a különböző méretarányú turistatérképek, tematikus és speciális térképek. Ezek külső megrendelésre készülhettek. Napjainkban egyre népszerűbbek a katonai célokra készült ortofoto településtérképek. Itt is megjelent a digitális technika és a jövőben már csak számítógéppel készült térképek jelennek meg, de még hosszú ideig népszerűek és eladhatók maradnak a hagyományos papírtérképek és alapanyagaik. A térinformatika már szinte az "új" kor terméke. Már a kialakítás kezdete a 90-es évek eleje is mentes volt minden regulától és ez meg is látszik a kialakításánál. A DTA50 az egyik legnépszerűbb termék és a teljes feltöltés és kartográfiai átalakítás után ebben a műfajban egyedülállóként jelent meg a piacon, szinte vetélytársak nélkül. Ismert és keresett még a DTA200 és a DDM10 digitális adatbázis is. A sokszorosítási területen eddig is jelentős lehetőségekkel rendelkeztünk és ez volt az egyetlen olyan terület, ami a szocialista időkben is képes volt a szabad kapacitás terhére sokszorosítási feladatokban vállalkozni, és bevételekre szert tenni. Hatszínes, kétszínes és egyszínes nyomdagépünk bármilyen nyomdai feladat elvégzésére alkalmas és jó minőségben a térképtől az újságon keresztül akár a plakátig, képes kiadványokat készíteni és ezt meg is teszik Az új hat színes nyomdagép európai szintű termék, közép Európában talán az egyetlen és ez hatalmas lehetőségeket kínál. A katonaföldrajzi terület is képes eladható tájleírási és multimédiás anyagokat elkészíteni és a piacon megjeleníteni. Új kiadványunk az Afganisztán katonai atlasza méltán lett rövid idő alatt népszerű és elismert. A további ilyen irányú kiadványok a hadsereg feladatait segítik és fejlesztésük nagyon fontos feladat. Ez a terület, ami még mindig leginkább katonai érdekeltségű, mert az eddig elkészített anyagok szigorúan katonai gyakorlóterek és katonai színterek, objektumok környékéről készültek. A rendszer működése viszont biztosítja a lehetőséget más területek hasonló jellegű kivitelezésére megrendelés esetén. Elmondható, hogy szervezetünk a katonai keretek között is ismertté vált a térképkészítés piacán és a behatárolt lehetőségek mellett is már nevet szereztünk a szakmában. Oktatás, továbbképzés, kiképzés, mint a szolgáltatás egyik fontos ága Amikor szolgáltatásról beszélünk az oktatásról is szót kell ejtenünk. Az oktatás maga egy szolgáltatás, de egyben a szolgáltatás igényének generálója és fejlesztője. Nézzük meg ennek a kettőségnek a kérdéskörét. Tekintsük át, hogy az oktatás, mint szolgáltatás hol és hogyan jelenik meg. Az oktatás a hadseregen belül is egy fontos folyamat. Megjelenik a tiszthelyettes és a tiszti képzés során is. Ezt általános érvényűként a térinformatikára, katonaföldrajzra is elmondhatjuk. Új fogalom megjelenésével a geoinformációs ismereteket, már a katonai pálya elején el kell sajátítani a jövő katona nemzedékének. Az oktatás a szentendrei Tiszthelyettes Képzőben, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen alaprendeltetésű feladatként ismerteti meg a hallgatókkal a geoinformatikai ismereteket. A katonai pályán számos tovább-

10 10 képzés keretén belül szélesítheti ki ismeretét a katona és tanulhatja meg a legfrissebb szoftverek kezelését és térinformatikai adatbázisok létrehozását és használatát. A kiképzések során a friss tudással rendelkező kiképzők átadják ismereteiket az alájuk beosztottaknak, illetve speciális feladatokra speciális felkészítéseket végezhetnek az oktatási intézmények szaktanárai, illetve a térképész Szolgálat szaktisztjei. A külföldi missziókba delegált katonáknak is szükségük van a térinformatikai felkészítésre, hiszen a nemzetközi együttműködésben végrehajtott szakfeladatok során, készségszinten alkalmazniuk kell a már nyugati hadseregekben mindennaposan alkalmazott térinformatikai rendszereket és adatszolgáltatásokat. Ez a típusú szolgáltatás egyre nagyobb szerepet játszik a katonai térképezés mindennapjaiban. Az oktatásokra, továbbképzésekre, kiképzésekre megfelelően felkészült és magas szakmai tudással rendelkező kiképző állománnyal kell rendelkezni, ami további szakmai felkészülést jelent. A megfelelő oktatás megfelelő felhasználókat képez és a geoinformációkat, megfelelően értékelő és felhasználó, alkalmazó katona munkájában magasabb szinten képes teljesíteni ezirányú feladatait és további ismeret megszerzésére sarkalja, így további szolgáltatást fog igénybe venni és szélesíteni fogja a geoinformációs szolgáltatások és információk alkalmazását, illetve már önálló igények megfogalmazását is gerjesztheti. Az oktatást ki kell terjeszteni a társadalom, a fegyveres testületek más területeire is, hiszen a geoinformációs adatbázisokat nem csak a honvédelem, hanem számtalan más állami ágazat is alkalmazni tudja, például Katasztrófavédelem, Tűzoltóság, Rendőrség, Önkormányzatok, Állami Hivatalok. Viszont a szolgáltatást ismerté kell tenni a lehetséges felhasználok előtt ezt a szolgáltatásmarketing, illetve a marketing speciális lehetőségeinek alkalmazásával tehetjük meg legjobban. Ismerjük meg felhasználóink, lehetséges alkalmazóink igényeit, mutassuk be lehetőségeinket, oktassuk a felhasználókat a korszerű lehetőségekre és tanítsuk meg alkalmazni rendszereinket a hatékony munkavégzés érdekében. Az oktatás és ezen belül ennek kiszélesítése és fejlesztése ennek az útnak egy lényeges állomása. A közeljövő konkrét feladata a programok kidolgozása, széleskörű reklámozása, felkészülés az egyre nagyobb érdeklődésre, megfelelő oktatóbázis kinevelése, hatékony oktatói segédanyagok elkészítése és tesztelése. A megfelelő kontrolling kialakítása, a minőségtanúsítványok beszerzése a közeljövő elsőszámú feladata. Ez a befektetett munka viszont kamatosan megtérül és a piaci részesedés drasztikusan emelkedni fog. Ezt jósolják a piaci elemzések, és a jól megfontolt racionális gondolkodás. Szolgáltatásaink és a jövő lehetőségei, különös tekintettel az Internetre A megalakuló új szervezeteknek tovább kell bővíteniük szolgáltatási körüket és lehetőségeiket. A térképész szolgálatnál szinte újra kell kezdeni az építkezést. A szolgáltatások szélesítése és a speciális igények teljesítése igen jót tehet a szervezettel. Szinte keresve a katonai vezetés térképekkel szembeni kívánalmait, az új szervezetet irányítani és a speciális "piacot" saját magunknak felkutatva kell, az új megbecsülést kivívni, és általánossá tenni. Félő, hogy a nem megfelelő menedzselés nagyon káros hatással lehet a jövőre és ha az érdeklődést nem tudjuk elöljáróinkban felkelteni a cég termékei és szaktudása irányában ez további leépítésekhez és ellehetetlenüléshez vezethet. Ez senkinek nem érdeke, főleg egy 80 éves múlttal és sikerekkel rendelkező szervezetnek nem. A szolgáltatások jelenlegi szintje fenntartható, a már megismert és megszeretett termékek továbbra is eladhatók. De ez nem elég a jövőt tekintve. A termékskálát bővíteni kell, a meglévő vásárlókör kiszélesítése szükséges. Biztosítani kell a megfelelő szolgáltatási színvonalat, a megrendelések és teljesítések tökéletes kivitelezését. Meg kell teremteni a pontos határidőre történő teljesítés biztonságát. Komoly piackutatást kell végezni a piaci "lyukak" felfedezése érdekében. Intenzív és hatékony marketing munkát kellene elvégezni, de sajnos a megfelelő szakértelem és szakembergárda nem áll rendelkezésre. Ez nagyon nagy probléma lehet. Gyorsan meg kell ismerni a piaci viszonyokat, mert nincs idő és lehetőség a

11 11 próbálkozásokra. A PR területén, különösen az első időszakban, intenzív és figyelemfelkeltő teljesítmények szükségesek. Fejleszteni kell a belső és külső PR-t és marketinget. Komoly feladatok várnak a raktározási, főleg a hatékony nyilvántartási rendszer létrehozásában. A szolgáltatáshoz kapcsolódva a szállítási, csomagolási feladatok tekintetében is vizsgálni kell a lehetséges megoldásokat. Figyelmet kell fordítani a megfelelő szintű adatvédelem megszervezésére, a felhasználói jogok számítógépes nyilvántartására és az interaktív lekérdező és elemző rendszerek létrehozására. Létre kell hozni a megfelelő adatáramlási rendszert, ami szolgálja a belső és külső érdekeket. A meglévő adatbázis nagy nyilvánossághoz való eljuttatásban is komoly lépéseket kell tenni, mert hiába vannak elraktározva az információk, ha a vevő nem szerez róluk tudomást, nem ér az egész semmit. Ebben a vonatkozásban nagyon jól használható és fejleszthető a már meglévő Internet kapcsolat és az Interneten működő Weboldal. A jövőben az Internetnek és szolgáltatásainak egyre nagyobb szerepe lesz. A szervezetek és egyéni használok száma egyre intenzívebben nő. Az emberek hozzászoknak a "fotelből" történő vásárlásokhoz és ügyintézésekhez. Ezekkel az igényekkel tudnunk kell élni és kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Egyik oldalról, mint egy reklámhordozót tekinthetjük és általa bemutathatjuk termékeinket és szolgáltatásainkat. A másik oldalról a fejlődés folyamán, mint egy "On-line" piacot is tekinthetjük és általa a vevőknek árubemutatót, rendelés felvételi lehetőséget, fizetési megoldást, akár direkt adatállomány közvetítést, statisztikai összesítőket, egyebeket szolgáltathatunk és a "határ a csillagos ég". Az Internetben és még ami utána jön korlátlan és jelenleg még átláthatatlan lehetőségei lesznek, ezzel élni kell és a kezdeteknél jelen lenni és "bábáskodni" a további fejlődés, kibontakozás idején. Komoly lehetőségeket biztosíthatunk a fejlődő szervezetnek. A szolgáltatások egyik meghatározó forrása, a metaadat Nem is gondolnánk mennyire hasonlatos fogalmak, rejtőznek e cím mögött. Pedig így van. Bátran kijelenthetjük, hogy mind a két fogalom a maga helyén, azonos alapokon nyugszik. Egy két gondolat erejéig világítsuk meg mindkettőjük valós alapjait és ezek után megállapíthatjuk az előbb megfogalmazott téziseket. Először tekintsük át a metaadatok helyét és szerepét a térinformatikában. A múltban is bizonyos adatok, ismeretek kapcsolata a háromdimenziós térhez szükséges és elkerülhetetlen feladat volt és napjainkban ez a szerep egyre fokozódik. A régi időkben a térképi információkhoz kapcsolták a vizsgált adatokat és a térképi alapok felhasználásával és változatos információ megjelenítéssel, mint pl. táblázatok, leírások, grafikonok, színezések egyéb megjelenítési lehetőségek igénybevételével kapcsolták a különböző tematikus tartalmat a térképi információkhoz, és ezek együtt adtak egy bizonyos rendszert, amit kezdetleges formájú térinformatikai adatbázisnak is tekinthetünk. A számítógép megjelenésével ez a folyamat felgyorsult és kiszélesedett. A számítógép adta lehetőségek számtalan megoldást szolgáltattak a beszerzett, feldolgozott és tudományos alapossággal kialakított tematikus tartalom és a térképi, terepi, vagyis 3D valóság kapcsolódásához és egységes megjelenítéséhez, feldolgozásához, vizsgálatához. Egyre összetettebb és sokrétűbb feladat elvégzésére lesz alkalmas a számítástechnika és ezzel együtt számtalan feladatsor elvégzésének terhét képes levenni az ember válláról. Az ember lassan csak a kezdeti adatokat szolgáltatja a rendszernek, és a feltételrendszert adja meg nagy pontossággal, ezután mindent a számítógép fog elvégezni és a felhasználó számára szolgáltatni a legjobb megoldást, elkészíteni és bemutatni az eredményeket. A jelenkorban is az emberi teljesítés nagy segítőjévé vált a térinformatika tudománya. A metaadatok megjelenése ennek a korkövetelménynek a sorába illeszkedik. A felhalmozott információmennyiséget valamilyen formában rendszerezni, iktatni, birtokolni kell

12 12 és adatait a partnereink, a felhasználok, a potenciális vásárlók felé szolgáltatni kell. A hasonló tulajdonságokkal bíró adattulajdonosokat érdekeltté és érdeklődővé kell tenni, hogy saját adataikat, információikat, adatbázisaikat a köz javára hozzáférhetővé tegyék és felismerjék, hogy ez a saját érdekeit is szolgálja. Szolgáltatunk és igénybe vesszük mások hasonló szolgáltatásait Mi a metaadat? A metaadat első hallásra bonyolult technikai dolognak hangzik, pedig a mindennapi életben sokszor találkozunk vele. Metaadat többek között a könyvtári katalóguscédula is, amely a könyvtárban fellelhető anyagok rövid összefoglalóját adja (cím, szerző, kiadás dátuma, tartalmi osztályozás). Metaadattal találkozhatunk akkor is, ha egyszerű szövegszerkesztőt használunk. A Word Adatlap/Properties menüpontja is metaadatokat tartalmaz az általunk készített dokumentumról. A hagyományos, papíralapú térképnél általában magán a térképlapon találhatók meg egyes metaadatok (méretarány, kiadás ideje, forrás stb.). A digitális állományoknál nem ilyen egyszerű a helyzet, a metaadatokat az állománytól függetlenül külön rendszerben tárolják. A metaadat tömör és egyszerű definíciójával szinte mindenki egyetért: "adat az adatról". A könyvtári katalóguscédulákhoz hasonlóan szabványos metaadattal írhatók le az adatkészlet "Leírja az adat tartalmát, minőségét, állapotát és egyéb jellemzőit. A metaadat segít az adatot beazonosítani és megérteni (FGDC, 1995). A metaadat legegyszerűbben úgy definiálható, mint»adat az adatról«. Ez információt foglal magába az adatbázis tartalmáról, ábrázolásáról, kiterjedéséről (térbeli és időbeli), térbeli vonatkozásáról, minőségéről és az elérhetőségéről (CEN, 1995). A térbeli adatok jelentős értéket képviselnek. A létezésükről és jellemzőikről elérhető metaadatok önmagukban viszont csak korlátozott értékűek. A metaadat-szolgáltatás lehetőséget ad a felhasználónak arra, hogy az on-line módon nem elérhető adatokról is megbízható információkat, kapjon. Az adattulajdonos ugyanakkor biztonságban tudhatja adatait, ha a fenntartások miatt csak off-line megoldással vállalja az adatok szolgáltatását. Olyan információkat biztosít, mint az adatkészlet jellemzői, története és az adatkészlettel kapcsolatban lévő szervezetek". A szolgáltatás keretében megjelenő metaadatok mögötti adatbázisok minőségéért minden esetben az adatbázis tulajdonosa, nem pedig a metaadatbázis tulajdonosa felel. A metaadatok szabad felhelyezésénél a hatékonysági szempontok érvényesítése mellett hangsúlyt kell helyezni a minőségbiztosításra, el kell kerülni az értéktelen leírások megjelenésének veszélyét. Ez bizonyos önkontrollt igényel a szervezetek részéről. A metaadat-szolgáltatásnál az adattulajdonosoknak nem árt tisztában lenni néhány, a metaadatokkal is kapcsolatba hozható jogi szabályozással. A metaadat leírások maguk is tartalmaznak olyan mezőket, amelyek a hozzáférhetőségre és a felhasználhatóságra, így közvetve az adatállomány jogi státusára vonatkoznak, tisztázatlan jogi hátterű adatállomány felvétele a metaadat-szolgáltatásba eleve komoly jogi és etikai problémák forrása lehet a rendszer működtetői számára. Ezért az adattulajdonos és az adatszolgáltató közös érdeke az adatkezelés jogi szempontjainak tisztázása, ami egyúttal előfeltétele a metaadat-szolgáltatásban való részvételnek. Adatszolgáltatók csatlakozása

13 13 Adatszolgáltatók alatt olyan szervezeteket értünk, akik a metaadatokat maguk publikálják, így rendelkeznek állandó Internet kapcsolattal, amihez legalább 64kbit/sec sávszélességű bérelt vonal ajánlott. A metaadatok adatátvitele kis sávszélességet igényel, így egy 64kbit/sec vonal is bőven elegendő hozzá, illetve ha már van kapcsolat, akkor azt csak a metaadat-szolgáltatás miatt nem kell bővíteni. Minden megoldás kielégítő, ami folyamatos elérést biztosít. A hazai metaadat-szolgáltatás nagy előnye a hasonló nemzeti vagy nemzetközi szolgáltatásokkal szemben, hogy egységes. Az egységesség abban nyilvánul meg, hogy nemcsak a metaadat-tartalmat határozza meg és biztosítja a központi kezelő rendszert (átjáró), hanem a feltöltéshez szükséges eszközöket is rendelkezésre bocsátja (kézi adatbevitel, import felület.). A metaadatok a katonai felhasználásban is nagy segítséget jelenthetnének, ha alkalmazásban lenének és elkészülnének. Sajnos csak ebben a feltételes módban lehet beszélni róluk. Az igény viszont létezik és a létrehozás szüksége is. A térinformatika igénye már él a katonai felhasználok a katonai vezetők gondolataiban. A megfelelő ismeretek, a meglévő adatbázisok bemutatása, a rendszerek alkalmazásának lehetőségei igénylik ezeknek a katonai metaadatoknak a megjelenését a katonai belső hálózaton és a megfelelő hozzáférési jogosultságokat igénylő katonai felhasználású speciális internetes csatornákon keresztül. Internetes portálok és metaadataik Pár szót beszéljünk a portálokról is. Ezek a nagyszerű megoldások az Interneten dolgozó, vagy csak egyszerűen böngésző ember számára. A portálokat, egy Internetes metaadatnak is tekinthetjük, ahol a portálok a különböző helyeken megtalálható, de azonos témát feldolgozó oldalak gyűjteményének gyűjteménye. A mélységi struktúra korlátlan, egyik portálból megnyílik egy másik, már a témával konkrétabban foglalkozó oldal és ebből egy következő oldalt tudunk megnyitni és ezzel elérni a kívánt információt birtokló web oldalhoz. Ezek a portálok olyan gyűjtemények, ahol jól megférnek egymás mellett a különböző aloldalak, de biztosítja a legfrissebb információkat is, lehetőséget ad különböző kereső programok futtatására, levelezési és csevegési szolgáltatásai vannak. Egy átlagos Internetező egy portál ismeretével és használatával az információk széles lehetőségeit szerezheti meg és még csak nem is kalandozott el messzire, bár a portálokról elindulva nem tudhatja melyik földrészen köt majd ki a látogató. Ettől szép és hasznos az egész. Publikus formában természetesen még katonai oldalak nem igazán találhatók a neten, bár a Honvédelmi Minisztérium, vagy a haderőnemek weboldalai bizonyos értelemben portáloknak is tekinthetők. Nemzetközi vonatkozásban és természetesen hozzáférési jogosultságokkal megtalálhatok a katonai belső rendszerek portáljai is. Ezek számos esetben titkosított rendszerek. Az Internet egyre bővülő kínálatából, ebbe leginkább beleértve a magyar oldalakat, egyre több térképpel és térinformatikával, vagy ezzel szorosan kapcsolódó egyéb tudománynyal foglalkozó oldallal találkozhat az olvasó. Minden oldalt nehéz lenne ismertetni, de az egyik leginkább ismert és a nagyközönség által használt oldal a Startlap a címen és azon belül a illetve a oldalt, ahol egyre több cég jelenik meg és hirdeti munkáját, szolgáltatásait. A felismerés, hogy a világhálón való megjelenés mennyire fontos, szinte elvárt a XXI. században, nagyban segíti a térinformatika elterjedését, az adatbázisok igényét, tartalmuk folyamatos frissítését és új adatbázisok létrehozását, ezzel is segítve a szolgáltatások minőségének javítását és fejlesztését. A térinformatika alkalmazásai néhány katonai projectben A térinformatikai alapú katonai információs rendszereket három nagy csoportba sorolhat-

14 14 juk: katonai szimulációs rendszerek; katonai földrajzi információs rendszerek; katonai vezetési-, és irányítástechnikai rendszerek. Katonai szimulációs rendszerek A katonai szimulációs rendszereket alapvetően két feladat végrehajtása céljából fejlesztették ki. Az egyiket nevezhetjük kiképzést támogató, a másikat pedig bevetést támogató rendszernek. A kiképzést támogató szimulációs rendszerek alapvető feladata olyan körülmények mesterséges úton való előállítása, amely a valóságos látványhoz, harci szituációhoz és a kezelt eszköz valós reakcióihoz minél élethűbben közelít, de a valóságból hiányzik mindaz, ami drága, gazdaságtalan, vagy egyenesen pótolhatatlan. A szinte tökéletes valóságot csak a digitális terepmodellek (akár valós, akár fiktív) alkalmazása hozta meg. Természetesen a kiképzési szimulációs rendszerekben nemcsak a digitális domborzatmodellre, a felületek generálására - a virtuális valóság előállítására - használnak térinformatikai módszereket, hanem adatbázis kezelési, adat-hozzárendelési, kiválasztási, helyzetelemzési és prognosztizálási célokra is. Ebbe a csoportba tartoznak azok a hadműveleti, harcászati parancsnoki és törzskiképzési rendszerek, amelyeket a parancsnoki és törzsállomány számára fejlesztettek ki a harc előkészítési, szervezési és harcvezetési készségek fejlesztése, szintentartása céljából. A hálózatban működő térinformatikai program valós, vagy mesterségesen előállított terepviszonyokat tartalmazó digitális térképészeti adatbázison dolgozik. A rendszerben szervezeti, műszaki, harcászati, berendezés, fegyverzeti és más speciális adatbázisok tartalmazzák a szembenálló felekre vonatkozó, korábban megszerzett, összegyűjtött, rendszerezett információkat. Ezek folyamatosan kiegészíthetők, pontosíthatók. A pillanatnyi helyzetre vonatkozó dinamikus információkat külső szenzorokkal, közlésekkel, és más információ-beviteli úton lehet a rendszerbe bevinni. A fejlődés kétségtelen iránya az lesz, hogy a harctér vizualizációja, a helyzet minél tökéletesebb megismerése érdekében a műholdak, a pilóta nélküli repülőgépek, a harctéri szenzorok, a harctéri robotok és más adatforrások adatainak fúziójával elő fogják állítani a harctér egyre valósághűbb képét, a parancsnok elé kerül a virtuális valóság. Innen a saját erők, és eszközök ismeretében születhet a helyzetértékelés, elhatározás és feladatszabás. A harctér képének előállítása a virtuális valóság eszközeivel Katonai-földrajzi információs rendszerek Az angolszász irodalomban a magyar fordítással megegyezően, MIL-GIS-nek nevezik a

15 15 tematikus és topológiai rendben tárolt alap-, és kiegészítő leíró információkat tartalmazó digitálisan rögzített információhalmazt, amelyek lekérdezést, megjelenítési képességet, transzformációs lehetőségeket tartalmaznak a felhasználónak. Ezekkel terepanalízis, helyzetábrázolás, prognóziskészítés valósítható meg, amiben a negyedik dimenzió az idő is megjelenik. Ilyen terepanalizáló az USA Digitális Terepadat Támogató Rendszere DTSS. Ez egy interaktív, automatizált harcászati-hadműveleti döntés előkésztést támogató rendszer, amely digitális terepmodellre épülve láthatósági és terepjárhatósági elemzéseket készít. A 80-as évektől kezdve a Védelmi Térképészeti Intézetben DMA, manapság a NGA előbb az USA, majd a várható hadszínterek digitális magasságmodelljeit kezdték elkészíteni. Első alkalmazásuk 1990-ben volt az Öböl-háborúban. A Digitális Terep Lejtési Adatok DTED állománya az 1: es méretarányú térkép alapján, a szintvonalakból levezetett magassági modell volt, amelyet a tereppontok közti láthatóság vizsgálatára és háromdimenziós modellezésre használtak. Az információs rendszerek különleges csoportját alkotják a felderítési adatgyűjtő és manager rendszerek, amelyek dinamikus kapcsolatban állnak a külvilággal, adatbázisaik folyamatosan bővülnek és pusztulnak, ami nehéz feladatot ró a tervezőkre. Ilyen az USA Minden Adatforrást Elemző Rendszere (ASAS) is, amely digitális térképen gyűjti, ábrázolja, elemzi a felderítési forrásokból származó információkat, és értékelt formában teríti azokat. A számítástechnikai háttér megváltoztatta a törzsmunkát, a harc tervezési és vezetési folyamatait. A törzsek asztaláról teljesen eltűntek a papírtérképek és tablók, a helyüket a kivetítők, számítógépek és kommunikációs eszközök vették át. Katonai vezetési-, és irányítástechnikai rendszerek A digitális technológia, a mikroelektronikai alkatrészek nagy működési tartomány, nagy műveletvégző képessége lehetővé tette, hogy ezeket az eredményeket a harceszközökbe is beépítsék. Ezt alkalmazzák a manőverező robotrepülőgépek, a pilóta nélküli repülő eszközök, harctéri robotok és fegyverirányító rendszerek, amelyek interaktív kapcsolatban állnak a környezettel. Jó példa a Tomahawk manőverező robotrepülőgép, amelybe a startpont és célpont adatain kívül beprogramozzák a terep digitális modelljét. A navigációs rendszert a modern változatokban GPS vevő is kiegészíti, és ez képezi a terepkövető rendszer helyzet meghatározó elemét. Széleskörű alkalmazást nyertek a pilóta nélküli repülőgépeket irányító rendszerek. Feladatuk a repülési adatok betáplálása után a manőverezéshez szükséges repülési parancsok kidolgozása, pályán tartása, a fedélzeti video- és más felderítő rendszerek képeinek, célmegjelöléseinek térbeli azonosítása, átalakítása objektum koordinátákká, és egyéb feladatok.

16 16 Ma a fejlesztés alatt álló harci rendszerekbe jármű szinten beépítik a vezetési rendszer végberendezéseit, amelyek a kezelők számára továbbítanak parancsokat, illetve onnan jelentéseket. A jármű fedélzeti számítógépéhez automatikus állapotjel adókat építenek, amik a navigációs berendezés adataival kerülnek a vezetési pontra. Így valós idejű harcértéket lehet megállapítani a vezetési pontokon. A harctéri helyzetvázlatok, térképek a járműbe épített display-eken jelennek meg, a célmegjelölést is ezen a rendszeren képesek egymásnak átadni, így kevéssé van szükség a könynyen lehallgatható rádióforgalmi rendszerekre. Egy lehetséges fejlődési irány lehet az úgynevezett számítógéppel támogatott közös munkavégzés, az együttműködést biztosító virtuális környezetek és munkahelyek, a virtuális vezetési pontok létrehozása. A csoportmunka kezdetlegesebb lehetőségei az adatok osztott használatára, elektronikus levelezésre, beszélgető programokra korlátozódtak, amelyek támogatták a közös munkát. Igazi előrelépést jelentett a virtuális technológia eszközeinek megjelenése, amely lehetővé tette a "valódi" közös munka körülmények létrehozását, a szolgálati személyek egy szintetizált környezetbe való beillesztését. Közös környezet létrehozható a valós világról készült fénykép és filmfelvételek segítségével, vagy teljesen a számítógép által generáltan. Az elosztott virtuális környezetek ez utóbbiak csoportjába tartoznak, amelyben több felhasználó dolgozik együtt úgy, hogy egymással és a környezettel egyaránt kölcsönhatásba léphetnek. A rendszer nyilvántartja a benne szereplő objektumok modelljét és adatait, amelyet a kölcsönhatások következtében folyamatosan módosít. A bekövetkezett változások mindenki számára elérhetőek. E környezet centralizált megvalósítása azt jelenti, hogy a virtuális környezet modelljét és állapotát egy központi számítógép tárolja, s ehhez kapcsolódnak az alkalmazók. Innen kapják a jelzéseket. Elosztott megvalósítás esetén a felhasználók önállóan tárolják az információkat, és egymást értesítik az esetleges változásokról. Mindkettőnek meg van a maga előnye és hátránya. Centralizált esetben kevesebb információnak kell áramolnia, viszont az egyetlen központ nem biztosít végtelen kapacitást. Még elosztott esetben nagyobb a kapacitás, viszont nagyobb üzenetforgalomra van szükség. A valósághű környezetben a résztvevők megjelenítése is valósághű kell, hogy legyen. A virtuális vezetési ponton a valóságban különböző helyeken működő vezetési pontok személyzete együtt tevékenykedhet a hatékonyabb végrehajtás érdekében. Egy virtuális vezetési pont látványképe A virtuális környezetet a funkcionális helyiségek építik fel. A képernyők, táblák és a terepasztal alkotják az információs eszközöket. A magas információ és szakértelem igény kielégítése vezethet az információs fölény megszerzéséhez, amely döntően befolyásolhatja a harc

17 17 végső kimenetelét. Az elvi alapok és a kiindulási technikai alapok rendelkezésre állnak a civil és katonai életben, amelyek már csak további fejlesztésre várnak. A lehetséges közvetítő elem (internet, intranet) A megalakuló új szervezeteknek tovább kell bővíteniük szolgáltatási körüket és lehetőségeiket. A szolgáltatások szélesítése és a speciális igények teljesítése igen jót tehet a szervezettel. Szinte keresve a katonai vezetés térképekkel szembeni kívánalmait, az új szervezetet irányítani és a speciális "piacot" saját magunknak felkutatva kell, az új megbecsülést kivívni, és általánossá tenni. Félő, hogy a nem megfelelő menedzselés nagyon káros hatással lehet a jövőre és ha az érdeklődést nem tudjuk elöljáróinkban felkelteni a cég termékei és szaktudása irányában ez további leépítésekhez és ellehetetlenüléshez vezethet. Ez senkinek nem érdeke, főleg egy 80 éves múlttal és sikerekkel rendelkező szervezetnek nem. A szolgáltatások jelenlegi szintje fenntartható, a már megismert és megszeretett termékek továbbra is eladhatók. De ez nem elég a jövőt tekintve. A termékskálát bővíteni kell, a meglévő vásárlókör kiszélesítése szükséges. Biztosítani kell a megfelelő szolgáltatási színvonalat, a megrendelések és teljesítések tökéletes kivitelezését. Meg kell teremteni a pontos határidőre történő teljesítés biztonságát. Komoly piackutatást kell végezni a piaci "lyukak" felfedezése érdekében. Intenzív és hatékony marketing munkát kellene elvégezni, de sajnos a megfelelő szakértelem és szakembergárda nem áll rendelkezésre. Ez nagyon nagy probléma lehet. Gyorsan meg kell ismerni a piaci viszonyokat, mert nincs idő és lehetőség a próbálkozásokra. A PR területén, különösen az első időszakban, intenzív és figyelemfelkeltő teljesítmények szükségesek. Fejleszteni kell a belső és külső PR-t és marketinget. Komoly feladatok várnak a raktározási, főleg a hatékony nyilvántartási rendszer létrehozásában. A szolgáltatáshoz kapcsolódva a szállítási, csomagolási feladatok tekintetében is vizsgálni kell a lehetséges megoldásokat. Figyelmet kell fordítani a megfelelő szintű adatvédelem megszervezésére, a felhasználói jogok számítógépes nyilvántartására és az interaktív lekérdező és elemző rendszerek létrehozására. Létre kell hozni a megfelelő adatáramlási rendszert, ami szolgálja a belső és külső érdekeket. A meglévő adatbázis nagy nyilvánossághoz való eljuttatásban is komoly lépéseket kell tenni, mert hiába vannak elraktározva az információk, ha a vevő nem szerez róluk tudomást, nem ér az egész semmit. Ebben a vonatkozásban nagyon jól használható és fejleszthető a már meglévő Internet kapcsolat A jövőben az Internetnek és szolgáltatásainak egyre nagyobb szerepe lesz. A szervezetek és egyéni használok száma egyre intenzívebben nő. Az emberek hozzászoknak a "fotelből" történő vásárlásokhoz és ügyintézésekhez. Ezekkel az igényekkel tudnunk kell élni és kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket. Egyik oldalról, mint egy reklámhordozót tekinthetjük és általa bemutathatjuk termékeinket és szolgáltatásainkat. A másik oldalról a fejlődés folyamán, mint egy "On-line" piacot is tekinthetjük és általa a vevőknek árubemutatót, rendelés felvételi lehetőséget, fizetési megoldást, akár direkt adatállomány közvetítést, statisztikai összesítőket, egyebeket szolgáltathatunk és a "határ a csillagos ég". Az Internetben és még ami utána jön korlátlan és jelenleg még átláthatatlan lehetőségei lesznek, ezzel élni kell és a kezdeteknél jelen lenni és "bábáskodni" a további fejlődés, kibontakozás idején. Komoly lehetőségeket biztosíthatunk a fejlődő szervezetnek. Harcászati Internet hálózatok A 21. század katonai műveletei éppen az információ szerepének jelentős felértékelődése következtében gyökeres változásokat prognosztizálnak. A parancsnokok harcálláspontjai

18 18 kilométerekre lesznek a valós harctól, a High-Tech harcvezetési központokban falméretű, nagyfelbontású térképeken követhetik a harctéri történéseket, vagy avatkozhatnak be valós időben. Egy teljes harcászati képpel fognak rendelkezni, és valós-idejű döntéseik nyomán, valós-idejű csapásmérést képesek vezényelni a kritikus helyeken. A teljes harcászati kép kialakítására szolgál a Harcászati Internet elnevezésű integrált kommunikációs hálózat, amely elsősorban a harcvezetés dimenzióit hivatott kitágítani. A hatékony információ- és adatelosztás megvalósításához azonban végre kell hajtani a hadszíntér digitalizálásának programját, amely hozzájárulhat az információs fölény kialakításának képességéhez is. A digitális harcmező fejlett információs képességei adják az alapját a modern harcvezetési eljárásoknak, amelyek a szövetség tagországainak napjainkban érvényes doktrínáiban jelennek meg. Az vezetéstámogató rendszereiben rendre megjelennek ezek az elvárások, és a korszerű, digitális, nagysebességű kapcsolóelemek hálózatba szervezésében öltenek testet. Az Internet fejlődése, a világ szinte minden részén kiépített hozzáférési lehetőség, az Internetes technológiák fejlődése, adatátvitel előre nem prognosztizált megnövekedése és nem utolsósorban a mindezeket lehetővé tevő személyi számítógépek elterjedése, mind-mind azt irányozta elő, hogy e technológia a katonai vezetési rendszerekben is megjelenik. A hálózati biztonság kérdéskörének vizsgálata azonban megkívánta az elkülönülést a világhálótól, így a katonai változat közelebb áll egy nagykiterjedésű Intranet jellegű hálózathoz. Alapvetően a harcászati szintű katonai vezetés részére kerül kiépítésre a Harcászati Internetnek nevezett digitális információs hálózat, amely támogatja a harcászati rendszerek működtetését és folyamatos figyelemmel kisérését. Ennek a hálózatnak elsősorban rugalmasnak kell lennie, toldás és hézagmentesnek, és megfelelő kommunikációs csatlakozást kell, hogy biztosítson az egész hadsereg harcászati felhasználói részére. A harcászati Internet tulajdonképpen nem más, mint a harcászati rádiók és routerek (útvonalválasztók) integrációja. Ezek az eszközök egy egységes hang- és adat (esetleg videó) hálózatot képeznek annak érdekében, hogy a vezetési és helyzetértékelési információkat eljuttassák a harcászati felhasználóknak. A harcászati Internet funkciójában hasonlóságot mutat a nyilvános Internettel, annál is inkább, mivel a különböző formátumú üzenetek (VMF) cseréjére a kereskedelmi rendszerek által alkalmazott Internet technológiát (IP ROUTERS) és nyílt rendszerekben használt szabványokat és protokollokat (TCP/IP) használja. Ez nem jelent mást, mint egy olyan IP alapú információs hálózatot, amely a felhasználók legalsó szintjétől kezdve, a műveletet vezető parancsnokig mindenkinek lehetővé teszi a gyors adatátvitelt és adathozzáférést, ezáltal valósítva meg egy egységes információs rendszer kialakítását. A Harcászati Internet megvalósításával szembeni elvárások közül kiemelkedik a mobilitási képesség, a kommunikáció folyamatossága széles sávban, többféle üzemmódban, a hang és adatátvitel (álló- és mozgókép) biztosítása, valamint az automatikus útvonalválasztás, illetve a kerülő irányok biztosítása is.

19 19 A Harcászati Internet jellegű hálózatoknál a legmagasabb szinten általában a fix telepítésű műveleti központok között a civil/üzleti szféra vezetékes hálózatain történik az információs rendszer kialakítása. A végrehajtói szinteken megjelenő vezetési pontok összeköttetéseinek stabil biztosítására viszont egy tábori híradórendszer kerül kiépítésre, a veszélyeztetettség szintje szerinti nagyságban. A még alacsonyabb (zászlóalj, század) végrehajtói szinteken rádiókészülékek hálózatba szervezett elemei biztosítják az összeköttetést a harcjárművek között, és itt is stabil adatátjátszást kell biztosítani a Harcászati Internet előnyeinek kihasználásához. Az amerikai fejlesztésű alsó szintű Harcászati Internet az alábbi rendszereket foglalja egy egységes hálózatba: a harcászati szintű harcvezetési rendszert (FBCB2); Földfelszíni Helymeghatározó és Jelentő Rendszert (EPLRS); földi és légi harcászati rádióháló (CNR); Harctéri Harci Azonosító Rendszert (BCIS); műholdas helymeghatározó rendszert (NAVSTAR GPS); gépjárműbe épített Harcászati Többfunkciós Hálózati Átjárókat (TMG); A harcászati Internet elemei

20 20 A továbbfejlesztett adatátvitel miatt megnövekedett az átviteli kapacitás, és az információ kevesebb kommunikációs trönkön áramlik, mint a fix telepítésű, nyílt rendszereknél. Fontos szolgáltatás a Harcászati Internet információvédelme is, mely az un. Magas Rejtjelzési Rendszer (SHS) néven került kialakításra a kommunikációs hálózaton belül. Ugyancsak fontos szempont a rendszerirányítás technikai megvalósítása, melyet a Harcászati Többfunkciós Hálózati Átjárók (TMG) és Internet Szabályzó Egységek (INC) biztosítják. A harcászati Internet hálózat kialakításánál és struktúrájánál fogva az egyes harcjárművek szintjétől egészen dandár szintig bezárólag biztosítja a folyamatosan biztosítja a különböző formátumú adat és információ áramlást. A harcászati Internet kapcsolódási pontjai Természetesen, több NATO ország hadseregei is törekednek a Harcászati Internet- vagy ahhoz hasonló hálózatok kialakítására, napjainkra azonban még csak az USA szárazföldi erőinél alakították ki dandár szinten e rendszert. A Magyar hadseregnek is a közeljövőben létre kell hozni ezt a kapcsolati formát, hiszen ezzel biztosítható a saját csapatok és vezetőik és a szövetséges rendszerek gyors, hatékony és védett kapcsolata. Ez a biztosítéka az eredményes együttműködésnek és a fejlődésnek. A kezdeti lépések megtörténtek, bevezetése folyamatban, jelenleg kísérleti jelleggel. Várhatóan egy két éven belül a rendszer kialakul és a térinformatikai szolgáltatások is felkerülnek e világméretű rendszerre. A szolgáltatás marketing elmélete és alkalmazási lehetőségei a térinformatikai támogatásban Milyen tényezők lehetnek a szolgáltatáspiacon a versenyelőny forrásai? Differenciáló versenystratégia választása esetén - a minőség - az innováció - a szolgáltatásválaszték és - a márkanév. Az automatizálást és a sztenderizálást jól tűrő szolgáltatásoknál a költségszint. A szolgáltatás folyamatának vevőorientált menedzsmentje elérheti, hogy az időtényező váljék a versenyelőny forrásává. 4 Ez egy speciális terület. A szolgáltatások gyakran a szűkebb értelembe vett termékhez kapcsolódnak, ilyen lehet a szaktanácsadás, a különböző szolgáltatások, amik a termékhez kapcsolódnak, pl. vevőszolgálat, garancia, stb., de léteznek már ettől függetlenül is különböző 4 Veres Zoltán (1998): Szolgáltatásmarketing, Budapest, Műszaki Könyvkiadó

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

Csabina Z.: Marketing

Csabina Z.: Marketing Csabina Z.: Marketing CSABINA ZOLTÁN: MARKETING Tartalom Mi a marketing?...1 A marketing fogalma...1 Marketingtörténelem...3 A marketingkoncepció és alapfogalmai...5 A marketing és a vállalati stratégia...7

Részletesebben

III. MODUL. Marketing és kereskedelmi ismeretek. Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

III. MODUL. Marketing és kereskedelmi ismeretek. Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI III. MODUL Marketing és kereskedelmi ismeretek Fejlesztő: Gyeraj Judit D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék A marketing alapfogalmai... 41 A piac szegmentálása, célpiaci marketing...

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben

Digitális Magyarország

Digitális Magyarország Digitális Magyarország SZAKMAI PROGRAM A kitörés útjai, a remény programja 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Digitális Magyarország Program megvalósításának szakpolitikai támogatása... 6 Digitális

Részletesebben

MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER

MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 4 2 Jogszabályi háttér 5 2.1 A területfejlesztésről és területrendezésről 5 2.2 Területi információs rendszer 5 3 A TeIR országos hálózata

Részletesebben

Bevezetés a marketing világába I.

Bevezetés a marketing világába I. Bevezetés a marketing világába I. Írta és szerkesztette dr. Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! EZEN KIADVÁNY SEM EGYBEN, SEM RÉSZLETEIBEN NEM SOKSZOROSÍTHATÓ, NEM MÁSOLHATÓ A SZERZŐ ENGEDÉLYE NÉLKÜL!

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

Információmenedzsment és e-közigazgatás (dr Árvay Viktor György dr. Bíró János)

Információmenedzsment és e-közigazgatás (dr Árvay Viktor György dr. Bíró János) Információmenedzsment és e-közigazgatás (dr Árvay Viktor György dr. Bíró János) Információ menedzsment I. Bevezetés és alapfogalmak Az információ menedzsment témaköre szerteágazó, a döntést támogató rendszerektől,

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

A TÁRSADALMI TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS SZEREPE AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉDIATEVÉKENYSÉGEKRE.

A TÁRSADALMI TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS SZEREPE AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉDIATEVÉKENYSÉGEKRE. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A TÁRSADALMI TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG HELYE ÉS SZEREPE AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉDIATEVÉKENYSÉGEKRE PhD ÉRTEKEZÉS Készítette: Bene Gyula mérnök

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14

KOPINT-Datorg Rt. Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 KOPINT-Datorg Rt. Az egészségügy egységes adatgazdálkodásának helyzete, távgyógyászat Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 14 Készült a Miniszterelnöki Hivatal

Részletesebben

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre

A versenyképesség egy hatásos eszköze, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer Nagy Imre TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Az ISO 9001 és 9004 szabványok várható változásai Sipos Gáborné Klaszterek auditálásának sajátosságai autóipari példán keresztül Berényi László

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában

Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában MINISZTERELNÖKI HIVATAL Informatikai Helyettes Államtitkárság Informatikai Tárcaközi Bizottság ajánlásai Szolgáltatás kihelyezés a közigazgatási informatikában 18. sz. ajánlás Budapest, 2000. A központi

Részletesebben

Marketing management a pedagógiában

Marketing management a pedagógiában Marketing management a pedagógiában Az oktatásmarketing helye és szerepe a marketing rendszerében A marketing bevezetése a non-profit területekre 1969 és 1973 közötti időszakra tehető. Kotler és Levy,

Részletesebben

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés

Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA. Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Iskola Fehérvári István alezredes A FÖLDRAJZI TÉR, KÜLÖNÖSEN AZ IDŐJÁRÁS ÉS A TEREP HATÁSA A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK HARCÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben

Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Vikman László Pécs, 2004. november Konzulensek: Dr. Balogh Zsolt György, tanszékvezető egyetemi docens Dr. Polyák Gábor, egyetemi tanársegéd PTE ÁJK Informatikai

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM KATONAI CONTROLLING CONTROLLING MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK A HATÉKONY KATONAI GAZDÁLKODÁS SZOLGÁLATÁBAN Ph.D. ÉRTEKEZÉS Bognár Ferenc Budapest, 2004

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban

Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Az automatikus termékazonosítás helye és szerepe a Magyar Honvédség anyagellátási folyamataiban PhD értekezés

Részletesebben

Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben

Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Vikman László (PTE ÁJK, konzulens: Dr. Balogh Zsolt György, Dr. Polyák László): Adatvédelem az üzleti információmenedzsmentben Bevezetés A tanulmányban az üzleti információmenedzsmenttel, azaz informatikai

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Desztináció marketing Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Könyves Erika Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: ha van kiadó, vagy bármilyen együttműködő

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 A tanulmány készítéséért felelős vezető A tanulmány

Részletesebben