CSEPELI ZÖLD KÖR EGYESÜLET Tamariska Park projektmenedzsment

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEPELI ZÖLD KÖR EGYESÜLET Tamariska Park projektmenedzsment"

Átírás

1 Budapest-Csepel Önkormányzata Tóth Mihály Polgármester Úr részére és Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete részére Tárgy: Tamariska-domb bekerítése 1211 Budapest Szent Imre tér 10. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt képviselő testület! Az Önkormányzat Internetes honlapján leközölt, a Topo Plan Kft által jegyzett Intézkedési terv a természeti értékek megőrzéséhez, fejlesztéséhez című műszaki véleménnyel kapcsolatban a következőket kívánom Önökkel közölni: A Tamariska-domb kérdésében készült Intézkedési Terv című tervezőmérnöki szakmai anyagot áttanulmányoztuk, azt RÉSZEIBEN ÉS EGÉSZÉBEN EGYARÁNT ELFOGADHATATLANNAK TARTJUK! Az anyag zavarossága, a vélemények következtetéseit megalapozó ismerethiány és jelentős tárgyi tévedések miatt, a megfelelő ismeretekkel nem rendelkező olvasót megtéveszti, félrevezeti! Mivel a készítők nem kerestek meg minden érintett felet, s mivel látható, hogy nem kellően alapos tájékoztatás után készült a dokumentum, véleményünket a következőkben részletesen közöljük, és minden érintettnek külön is megküldjük. Őszintén sajnáljuk, hogy a csepeli polgármesteri hivatal szakapparátusa a Csepeli Zöld Kör Egyesületet a Tamariska-dombbal kapcsolatban megtörtént ügyfél jogállásúként történt bejelentkezésünk, és személyi érintettségünk ellenére, kifelejtette a szakmai egyeztetésekből. Ebből a tényből egyértelműen vezethető le, hogy a felkért külső mérnöki tervező iroda miért nem volt kellően alapos tájékoztatással ellátva. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az egyesületünk által 2008 áprilisa óta szorgalmazott partnerség, illetve önkormányzat civil szektor közti konstruktív együttműködés a mai napig hiányzik! A dokumentum keletkezésének okát is inkább az eredmény érdekében kitartóan dolgozó civil szervezet iránti lekezelés, lenézés jelének tekinthetjük mint valós, érdemi előrelépésnek. Az anyag összességében az eddigi ismereteket nem gyarapítja, megállapításai szubjektívek, és a nem megfelelően megalapozott tájékoztatás miatt tévesek, megbízhatatlanok.

2 A Csepeli Zöld Kör Egyesület véleménye az Intézkedési Terv a természeti értékek megőrzéséhez, fejlesztéséhez című tervezőmérnöki anyagról. A dokumentum első átnézés alapján, egy átfogó, teljességre törekvő munkának tűnik; mely többségében pontos képet rajzol. Részletes tanulmányozásakor azonban kiderül, hogy a valóságnak nem megfelelő állítások mellett, pontatlan, esetenként hanyag munkát tart kezében az olvasó. A tévedések eleve megkérdőjelezik, hogy nem végeztek teljes körű egyeztetést, illetve a megrendelőtől vélhetően nem kaptak meg minden dokumentumot; s ezért több helyen valótlan tényekre, vagy részinformációkra alapozzák megállapításaikat. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az anyaguk elkészítésekor nem kerestek minket, annak ellenére, hogy a Csepeli környezetvédelmi tervről készített anyaguknál már volt példa a konstruktív együttműködésünkre. Véleményünkben csak és kizárólag a valótlan, illetőleg hiányos - pontatlan részekre reagálunk, és a zárszóban közöljük összegző megállapításainkat. Minden kifogásolt tétel esetében pontosan idézzük a téves részt is. Azokban a kérdésekben (kimondottan természetvédelmi, botanikai, zoológiai, stb.) szakkérdésekről írnak, eleve nem foglalunk állást, hiszen ezek nem a csepeli Képviselő Testület hatáskörébe, kompetenciájába tartozó kérdések! Hiányosságok: 4. oldal... az Intézkedési Terv megalapozásához a korábbi tanulmányok, szakvélemények megállapításait helyszíni szemlével, területvizsgálattal aktualizálva botanikai szakvéleményt készített. A dokumentum készítői a hozzá nem értőnek ezzel az állítással (aláhúzással kiemelve!) azt sugallják, hogy az anyag megállapításai jelenidőben teljes körűek, objektívek. Ez az állítás vélhetően téves, hiszen teljes körű aktualizálásra a tanulmány botanikus szakértője idő hiányában nem vállalkozhatott! A Kft a felkérést legkorábban május 14.-én kaphatta (lásd a 38. oldalon közölt egyeztetés jegyzőkönyvét), a kész anyag pdf fájljának elkészítése legkésőbb május 28.-án történt. A maximálisan rendelkezésre álló 14 nap objektív aktualizálásra nem elegendő. 4. oldal Az Intézkedési Terv készítői a Csepeli Zöld Kör Egyesület Tamariska domb védelmére vonatkozó korábbi javaslatait, azok megvalósítási lehetőségét az anyag készítése során természetvédelmi szakmai elvárások szempontjából megvizsgálták, illetve figyelembe vették. A dokumentum készítőinek ezen állítása téves, hiszen a Kft az egyesületet nem is kereste, meg, így nem állhat rendelkezésükre a hivatkozott anyag. Ez az állítás vélhetően azért is téves, mert a polgármesteri hivatal szakapparátusának nem áll

3 rendelkezésére az egyesület által kidolgozott összes anyag, mivel ők azokat tőlünk nem kérték, és nem is kapták meg. Nem kellően megalapozott az állítás azért sem, mert nem értelmezhető, pontatlan a természetvédelmi szakmai elvárások fogalma sem. Vajon mit értenek ez alatt: jogi, közgazdasági, botanikai, zoológiai, geológiai, stb. normáknak megfelelést? 5. oldal Az Intézkedési Terv jelen értelmezésben egy elveket. Irányokat és szükséges lépéseket meghatározó, rendszerező dokumentum, amely megteremti az egyes konkrét intézkedések szakmai megalapozottságát, egymásra épülését, megbecsüli azok várható költségét. A dokumentum készítői láthatóan nem vették figyelembe a domb kezelésének kettős jogi státuszát, ezért a feladat-tevékenység és költségbecslő megállapításai összemosottak, nem objektívek. A domb kezelése két, egymástól jogilag pontosan elkülöníthető kötelezettségből vezethető le. a.) A domb birtoklásából, tulajdonjogából származik a vagyonkezelési kötelezettség, mely alapvetően az állagmegóvás, védelem, településtisztasági és zöldfelület-kezelési kötelezettségekre terjed ki. Ezen tevékenységeknek nincs állandó természetvédelmi egyeztetés kötelezettsége ilyen kötelezettség csak akkor és oly mértékben keletkezik, ha az érinti a természetvédelmi kezelés jogszabályban meghatározott elemeit. b.) A természetvédelmi kezelés joga az évi LIII. törvény alapján értelmezhető. A törvény, és a kapcsolódó jogszabályok pontosan meghatározzák a természetvédelmi kezelő feladatait, kötelezettségeit, és hatósági jogkörét. A dokumentumszerzői nem említik, hogy a természetvédelmi kezelőnek nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak, melyeknek költségvetési fedezetét nem a tulajdonos önkormányzat, hanem a törvény által felhatalmazott Fővárosi Önkormányzat kötelessége biztosítani. 5. oldal A terület természetvédelmi jellegéből fakadóan ott bármely, nem építési engedély köteles tevékenység végzéséhez, hasznosításához az I. fokú természetvédelmi hatóság, jelen esetben a főjegyző hatósági engedélye, szükséges. A megállapítása pontatlan, téves. A jogszabály pontosan meghatározza, hogy milyen típusú tevékenység esetén szükséges. A helyi jelentőségű védett természeti területen az évi LIII. törvény 38. (1) bek. a) ponttól j. pontig terjedően nevesített tevékenységek esetében van az I. fokú hatóságnak engedélyezési kötelezettsége, bármely más esetben azonban ilyen kötelezettsége nincsen. A dokumentum állítása ezért félrevezető, téves. 5. oldal A Képviselő-testületnek a természetvédelmi területen nincs hatásköre a területre vonatkozó tevékenységek elfogadására vonatkozó döntést hozni. A Képviselő-testület döntése a javasolt Intézkedési terv támogatására terjedhet ki. A dokumentum készítői a hozzá nem értőnek ezzel az állítással azt sugallják, hogy a tulajdonos nem jogosult tulajdona felett rendelkezni! Ez az állítás félrevezető, téves, a valóságnak nem felel meg, hiszen a tulajdonos jogosítványait és kötelezettségeit csak abban az esetben korlátozhatja a természetvédelmi kezelő, ha az a jogszabályokban meghatározott esetek körébe tartozik! A lakosság életvédelmét, baleset-elhárítását és a közvagyon védelmét a természetvédelmi hatóság nem korlátozhatja, mert ez tulajdonosi kötelezettség.

4 Félrevezető az állítás abból a szempontból is, hogy a természetvédelmi hatóság részére milyen jogokat biztosít a jogszabály, hiszen a jogokkal értelemszerűen a költségek vállalása is együtt jár. Amennyiben tehát a természetvédelmi kezelő balesetvédelmi és vagyonvédelmi jogokat kíván magához vonni, úgy annak költségvetési fedezetét is biztosítania kell! 5. oldal A Képviselő-testület által támogatott Intézkedési terv megvalósíthatóságához a Főjegyző, mint I. fokú természetvédelmi hatóság jóváhagyása szükséges, tehát a Képviselő-testületi határozat által támogatott Intézkedési tervet jóváhagyásra meg kell küldeni a Főjegyzőnek, mint I. fokú természetvédelmi hatóságnak. A dokumentum készítői által készített Intézkedési terv meglehetősen zavarost: összemossa a vagyonkezelői és a természetvédelmi kezelői feladatokat, és jogosítványokat, ezért ebben a formájában valóban hatósági jóváhagyást igényelne. Mivel a vagyonkezelői jogosítvány alapján az egyesület által javasolt projekt legfontosabb eleme: a vagyonkezelés-vagyonvédelem-balesetelhárítás nonprofit szervezet részére a hatályos jogszabályok szerint átadható, és ennek eldöntése kizárólagos joga a tulajdonosnak! Az Intézkedési terv egésze kétségessé válik, elutasítása a tulajdonos jogainak és érdekeinek figyelmen kívül hagyása miatt javasolt. 6. oldal A gázcsere telep. Az Intézkedési terv készítésének időszakában végzett helyszíni szemle alapján a telep használaton kívül van. A dokumentum megkérdőjelezendő tartalmának bizonyítéka ez a valótlan állítás. Ez az állítás felveti, hogy a hivatkozott helyszín bejárás egyáltalán nem történt meg, a készítők valótlan teljesítményt számoltak el a megrendelő felé. A mondat után következő, a gázcseretelep megvételéről ábrándozó valamennyi ábrándozás fikció, valóságalapot nem tartalmaz! Mivel ez a bekezdés nem méltó egy korrekt tanulmányhoz, az itt következő mondatok elemzésétől eltekintek. 7. oldal A Tamariska domb alatt a honvédség bunkereket alakított ki. A dokumentum állítása téves. A domb alatt nem katonai bunker: a polgári védelem alakította ki a lakosság védelmét szolgáló óvóhelyet, melynek funkcióját tudomásom szerint a mai napig fenntartják. Az óvóhely hasznosítása tehát csak és kizárólag a polgári védelmi szempont figyelembevételével valósítható meg. 7. oldal A terület a helyszíni szemlék tapasztalata alapján megállapítható volt, hogy a /4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa a területre készített geodéziai felmérés alapján meghatározott 607 m2 területet jogtalanul használja A dokumentum készítői ezzel az állítással azt sugallják, hogy a megkérdőjelezhető helyszíni szemléjükön állapították meg a jogsértő használatot. A használat jogsértő módja egy helyszíni bejárásból nem deríthető ki. Az önkormányzati tulajdon sérelme véleményünk szerint kivizsgálandó hatósági feladat. A vétkesség megállapítása nem kerülhető ki egy ilyen burkolt legalizálással. Egyesületünk felkéri Budapest-Csepel polgármesterét és jegyzőjét, hogy vizsgálja ki, vagy tegyen megfelelő lépéseket a köztulajdonban okozott kár értékének és felelőseinek megállapítására!

5 9. oldal A terület természeti értékeinek megismerésére, a terület népszerűsítésére, adott közre a Csepeli Zöld Kör. A dokumentum készítői vélhetően nem ismerik a szak-lektorált, tudományos igényű művet. Könyvünk a Tamariska-dombról készített legteljesebb tudományos igényű, ismeretterjesztő munka. Méltán tekinthetjük az idézett tanulmányok között szándékosan lekezelt forrásként: megemlítéséről el nem tekinthettek, de jelentőségét maximálisan lekicsinylették. A forrásmunkák teljességének hiánya (a készítők nem ismerik például Bajor Zoltán: Budapest természeti kalauza -2009, Kossuth kiadó- című forrásértékű munkáját sem), és a fenti lekezelő magatartás miatt a dokumentum megalapozottságának hiányos volta is megállapítható. 14. oldal A természetvédelmi terület bejárataként, fogadóterületeként is működő bunkerbejáratok környezete rendkívül elhanyagolt, rendezésre szorul. A bunkerbejáratok környezetrendezése fontos eleme az Intézkedési Tervnek. A dokumentum készítői vélhetően nem ismerik a domb hétköznapi működését. Az Óvóhely bejáratok soha nem voltak a természetvédelmi terület bejáratai, fogadóterei. Kivétel nélkül mindegyik bejárat a látogatóktól sorompóval elzárt terület; átjárási lehetőség ezektől a dombra kiépítetlen, nem megoldott. E tény alapján is vélelmezhető, hogy a terv készítői nem jártak a dombon. 14. oldal A területen a közbiztonság és a vagyonbiztonság alkalomszerűen nem az elvárásoknak megfelelő. Az állítás zavaros, értelmezhetetlen. Nem értjük mit ért a készítő az alkalomszerű közbiztonságon. A mondat nyelvtani megfogalmazása arra utal, hogy amikor semmi nem történik, akkor a közbiztonság alkalomszerűen megfelelő, amikor meg rongálnak, akkor alkalomszerűen nem az elvárásoknak megfelelő. A következő mondatok megállapításai is hasonlóan lényegre törőek: a szerzők a graffitiket tekintik fontos veszélyeztető tényezőnek, de az illegális ösvényekről egyetlen említés sem esik. 14. oldal A rongálások eredményeként a területhasználat egyre baleset-veszélyesebbé válik. A dokumentum készítői vélhetően nem jártak a domb ösvényein, mert akkor látták volna a jelen állapotát. Nincs egyetlen olyan métere sem az ösvényeknek, mely baleset bekövetkeztét ne tenné lehetővé. A probléma ilyen formájú bagatellizálása nem szolgálja az objektív szemlélet ügyét, ezért számunkra elfogadhatatlan. A Terv a rongálások megelőzéséről semmitmondó és kivitelezhetetlen közhelyek mellett a környezettudatos lakosság jelenlététől vár változást. Ez az ábránd nagyon szép, és dicséretes, de nem tartozik a realitások körébe. Egyesületünk egyébként nagyon boldog lenne, ha csak a kedvezőtlen városképi látványt okozó graffitik eltávolításáért kellene harcolnunk! 14. oldal A természetvédelmi terület tekintetében a Főjegyző képviseletében eljáró Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály mint I. hatóság és Csepel önkormányzata az elvi támogatását megadta. A kerítés Zöld Kör által felkínált megoldását az érintettek közül többen nem támogatták, így jelenleg a megvalósítás számára a Csevak Zrt által bemutatott műszaki megoldású vadvédő kerítés ajánlott.

6 A dokumentum készítői olyan ismereteket birtokolnak, amiket mi, a közvetlenül érintett ügyfél, a saját levelünkre válaszul még a mai napig nem kaptunk meg. Tudomásunk szerint a Főjegyző a 2010 március 30.-án kelt, a bekerítésre vonatkozó elvi állásfoglalás kérelmünkre mai napig nem válaszolt. Nincs ismeretünk az Ügyosztály elvi, hatósági támogatásáról sem. Nincs tudomásunk a Csevak Zrt által bemutatott műszaki megoldású vadvédő kerítés létezéséről sem, pedig az illetékes igazgatóval rendszeres kapcsolatban vagyok. Mivel a dokumentum készítői kontrollálhatatlan állításokat fogalmaznak meg, de azt semmilyen dokumentum nem támasztja alá, feltételezzük, hogy téves tájékoztatást kaptak. 14. oldal A civil szervezet sűrű sövénnyel takart, tömör kerítés építését javasolta, ami sem vagyonvédelmi, sem közbiztonsági szempontból nem volna kedvező. A dokumentum készítői nyilvánvalóan nem ismerik az egyesületünk ajánlatát, mert ha ismernék, akkor az azt jelentené, hogy a tájékozatlan képviselőket szándékosan félre kívánják vezetni. Egyesületünk javaslatában egy 2 méteres, lábazat nélküli, földbe fúrt faoszlopok közé, vízszintes deszkákra rögzített, 10 centiméteres közökkel cm-es széldeszkákból álló natúr fa kerítést tervezett, az elé 0,7-1 méteres tőtávolságra ültetett oszlopos boróka cserjékkel. Megkérdőjelezhetőnek tartjuk annak a szakmai véleményét, aki szerint az ilyen kerítés vagyonvédelmi szempontból kedvezőtlenebb, mint az általa protezsált 0,2 0,3-as horganyzott drótból, kizárólag a közepes és nagyvad állományok védelmére tervezett vadkerítés. Egyesületünk a vadvédő kerítést vagyonvédelmi szempontból alkalmatlannak, a közpénz elherdálásának tartja, és ez ellen minden fórumon tiltakozni fogunk. 14. oldal A tömör lábazatos kerítés a kisebb állatok (pl. a sün, a talajon élő rovarok) mozgását is akadályozhatja. A dokumentum készítőinek állítása igaz, de ilyen jellegű terve egyesületünknek soha sem volt. Meggyőződésem szerint, még egy civil szervezet is elvárhatja, hogy a róla, illetőleg az általa készített anyagokról, egy közpénzen véleményt formáló vállalkozás legalább ismerje meg, amit véleményez. 14. oldal A Polgármesteri hivatal és a Csevak Zrt munkatársai a belga gyártású Praire 150/13/15 vadvédő kerítés típusát ajánlják. A dokumentum készítői vélhetően titkos anyagok birtokában vannak, mert nekünk nincs tudomásunk ilyen irányú tervekről. Mivel a dolgozat csak hivatkozik ténynek látszó információkkal, nem lehet tudni, hogy kik azok az önkormányzati és Csevak szakemberek, akik ezt a kerítésfajtát anélkül preferálják, hogy erről egyesületünket ne tájékoztatták volna. Azok a szakemberek, akik ismerik a fővárosi ügyosztály egyes munkatársainak személyes véleményét megjelenítő vadkerítés javaslatot, és ismerik az erre írásban is benyújtott szakmai érveken alapuló tiltakozásunkat, biztosan nem akarják a vadvédő kerítés alkalmazását. Meg kell jegyeznem, hogy jogosan merülhet fel egy át nem látható anyagi érdekeltség is ez ügyben. 15. oldal A döntés meghozatalában ezen Intézkedési Terv segíteni kívánja a döntéshozókat.

7 A dokumentum segítőkészsége állítólagos szakértői feladatuk végzése közben méltányolandó lenne, ha közben az egyesület ajánlatáról, és más meghatározó tényezőkről nem vezetnék félre az olvasót. Meggyőződésem szerint, a dokumentum ezen megállapításai célzatosan a megrendelő személy vagy személyek egyéni (akár közvetlen anyagi) érdekeit a közérdek elé helyezi. 15. oldal A Fenyvesi út és a Hársas utca között lévő átjárási lehetőséget továbbra is javasolt egy legalább 4 méter széles gyalogúttal biztosítani. A dokumentum készítőinek láthatóan kiemelten fontos érdeke fűződik ezen út széles autóúttá alakításához. A jelenlegi kitaposott (illegális!) ösvény szélessége cca. 1 méter, melynek több mint egy forgalmi sávvá bővítése ellentétben áll a természetvédelmi kezelési tervvel. Az illegális ösvény legalizálásának semmilyen természetvédelmi érve nincsen: az átjáró lakosoknak csupán méteres kerülőt kell megtenni ahhoz, hogy céljukhoz eljussanak. 15. oldal A terület ellenőrzéséhez, üzemeltetéséhez ajánlott megoldás, hogy a kapukat sötétedésig nyitva tartják, sötétedés után egy ellenőrzött főkapu maradna nyitva annak a terület elhagyása érdekében. Az állítás nyelvtani szempontból zavaros, tartalmi szempontból kimondottan vicces. A baglyokat lelövők, a kábítószeresek, az asztalokat felgyújtók biztosan nem fognak ilyesmit tenni, ha látják hogy a főkapu be van zárva! Sőt, ha még a 7 törpe is járőrözne, az lenne csak az igazi megoldás! Vicc nélkül, ez a javaslat szánalmas kísérlet arra, hogy egyesületünk valóságos megoldását eltüntesse a döntéshozók elől. 15. oldal A terület sorsának alakításában... A bekezdés jól tükrözi a készítők civil szervezetekről alkotott képét. Ezek az ún. szakértők a civil szervezeteket valahol a kommunista szombatok lelkes és ingyenes résztvevőivel azonosítják. Az európai civil szféra szakmáról, hivatástudatról, és elkötelezettségről szólnak egy olyan vállalkozási formában, ahol a résztvevők nem veszik ki a rendszerből a profitot, hanem teljes egészében a tevékenységre visszaforgatják! 15. oldal A Zöld Kör Egyesület 2009 őszén kezdeményezte Csepel önkormányzatánál a Tamariska domb megóvására, rehabilitációjára, fenntartó fejlődésére és társadalmigazdasági hasznosítására összeállított Természetvédelmi, idegenforgalmi és környezettudatos nevelési projektjének elfogadását, és a megvalósítás érdekében fölajánlott közreműködéséhez még a mai napig jogilag nem teljesen tisztázott megállapodások, szerződések megkötését. A dokumentum készítőinek állítása egyrészt valótlan, másrészt slendrián, hozzá nem értő. Projektünket április 27.-én írásban kezdeményeztem Horváth Gyula alpolgármesternél, és április 30.-án személyesen. Mivel a találkozó eredménytelen volt, megpróbáltam a szakmai vezetővel tárgyalni, ezért május 20.-án a Csevak Zrt vezérigazgatóját, Szenteczky Jánost is megkerestem írásban, majd később személyesen is. Projektünk alapvetése az volt, hogy sürgősen tenni kell valamit, mert a domb a használói számára életveszélyes, és az illegális használók életét nem lehet megóvni az általánosan használt kezelői módszerekkel.

8 A csepeli emberek életének megóvását meggyőződésünk szerint csak a domb vagyonvédelmi bekerítése és az állandó jelenlét segítségével lehet garantálni! augusztusában az általunk szervezett lakossági fórumon az alpolgármester nyilvános ígéretet tett arra, hogy a Képviselő Testület elé viszi az addigra részletesen kidolgozott javaslatunkat. Mi betartottuk az ígéretünket, az illetékes vezetők azonban nem. A dokumentum készítői azt állítják, hogy szerződéseink a mai napig nem tisztázottak, de ez az állítás is valótlan, és slendrián munkavégzésükre utal. Nem néztek utána a szerződéseink jogi hátterének, és arról sem tudtak továbbá, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium szakállamtitkára támogatásáról biztosította az egyesületünk vagyonkezelési jog átvételére irányuló elképzelését. Mindkét szerződés mintánk létező magyar szerződés alapján készült! 15. oldal A projekt egyes elemei a természetvédelem szempontjából vitathatók. A dokumentum készítői ismét bizonyítják, hogy nem ismerik a projektünket, és így véleményezték. Csepel önkormányzata felé benyújtott projektünk lényege a csepeli lakosság élet és balesetvédelmének, valamint a közvagyonnak a biztosítása úgy, hogy közben jelentős közösségi hasznot hozzon a nonprofit vagyonkezelés! Természetvédelmi kérdéseket (melyeket ez az iromány tényként közöl a hozzá nem értő olvasónak) projektünk érdemben nem tartalmaz, mivel ezen kérdések kialakítása csak és kizárólag a természetvédelmi kezelővel történő egyeztetések után képzelhető el. 16. oldal A Zöld Kör Egyesület által javasolt helyszínek már részben vitathatók, egyeztetést igényelnek. Ismét előtérbe került, hogy olyan kérdéseket véleményez a szakért, amiket nem ismer, amikről nem szerezett be még minimális információkat sem. Egyesületünk projektje Budapest-Csepel önkormányzata vonatkozásában kizárólag élet és balesetvédelmi, valamint vagyonvédelmi szempontból értelmezhető! Mi a Tulajdonos kötelezettségét képező vagyonkezelés átvételében látjuk a megoldást, és ehhez tettünk javaslatot. A további kérdések lehetséges alternatívák, amelyek minden esetben szakirányú egyeztetést igényelnek. Jelen helyzet még nem tart abban a fázisban, hogy ezekről a kérdésekről alapos, érdemi egyeztetéseket folytathassunk! 16. oldal A tervezett új torony kialakítására a Zöld Kör Egyesület konkrét, műszaki elvárásokat fogalmazott meg, de a szolgáltató által készített műszaki tervek tartalma ettől jelentősen eltérő, természetvédelmi és településképi szempontból igen aggályos. A dokumentum készítőinek állítása ismét nem felel meg a valóságnak. Feltételezhető, hogy a terv megrendelője csak saját céljainak megfelelő információkkal látta el a készítőket. Egyesületünk nem fogalmazott meg konkrét, műszaki elvárásokat. Javaslatunk két alapvetése: 1.- a torony a lehető legmesszebb legyen minden lakóépülettől. 2.- Ha már egy ronda építmény kerül a dombra, akkor az legyen a közösség szempontjából is hasznos! Ha torony, akkor legyen rajta kilátó is, a példátlanul szép panoráma bemutatására. Tudatlanságról tanúskodik az író szerinti eltérés is, hiszen egyesületünk a tervezőkkel folyamatosan egyeztetett, és javaslatot tettünk változtatásokra is. A torony egyébként egy Nemzeti Parkban már létező szerkezet adaptációja; természetvédelmi szempontból tehát vélhetően elfogadott!

9 A torony településképi szempontú aggályai szubjektív ízlését tükrözik a dokumentum írójának, nem pedig reális, objektív megítélését. 16. oldal Döntés hiányában az Intézkedési Terv a mobiltorony létesítményét nem ábrázolja, csak a feltételezett építési helyét nem lehetetleníti el. A dokumentum készítői vélhetően a kész terv változatot sem kapták meg, mivel annak pontos helye és műszaki paraméterei adottak. Mit nem akarnak ellehetetleníteni? A mondat előtt végig aggályaikkal ellenezték az általuk nem is ismert tornyot. 16. oldal A zöldterületként szabályozott, ténylegesen erdőterületként üzemtervezett, és egyben védett területen jelen esetben teljesen idegen a Zöld Kör Egyesület által javasolt dísznövényáruda elhelyezése. Igazuk lehetne, ha az egyesületünk valaha is tervezett volna dísznövény árudát. Ugyanilyen valószínűséggel terveztünk kocsmát, acélöntödét, stb. a dombtetőre. Milyen ügyes szakértők, hiszen ők még az általunk nem tervezett áruda helyét is ismerik! Meg kell jegyeznem, hogy hangzatos, szakmainak tűnő duma lenne a ténylegesen erdőterületként üzemtervezett, de a Tamariska-domb soha sem erdőként, hanem csupán természetvédelmi területként volt tervezve, kezelve. 16. oldal A terület közpark szabályozása és részben funkciója parkolóhelyek kialakítását is igényelné. A dokumentum készítői mellé találtak. A terület természetvédelmi terület, és nem közpark! A közpark funkció az elmúlt évek ismerethiányából, és a nem elégséges természetvédelmi kezeléséből vezethető csupán le. A látogatottság jelenlegi, és a jövőben támogatható mértéke nem igényel külön kiépítendő parkolóhelyeket. 16. oldal A terület sajátosságaiból adódóan nem, vagy csak nagy áldozatok árán lenne akadály mentesíthető.... Mivel a készítők sem az egyesület projekt terveit, sem a mobilszolgáltató pontos terveit nem ismerik, a bekezdésben megfogalmazott érvelésük érthető. Szánalmasnak tartjuk, hogy a szakértő általa pontosan nem ismert dolgokról alakítja ki véleményét! 16. oldal Az Intézkedési Terv megalapozása érdekében a terület használatában, fenntartásában érintettekkel egyeztetések történtek. A dokumentum állítása félrevezető, valótlan. A hivatkozott emlékeztető is bizonyítéka ennek, hiszen az egyeztetésre sem a terület önkormányzati képviselőjét, sem az ügyfélként és munkákat végzőként egyaránt érintett egyesületet sem hívták meg. 18. oldal 5.3 Természetvédelmi javaslatok. - az egész fejezet! A dokumentum készítői tévedésben vannak az Intézkedési Teret illetően. Természetvédelmi kérdésekben Budapest-Csepel Önkormányzatának nincsen kompetenciája, ezekről a kérdésekről nincsen döntési joga a Képviselő Testületnek.

10 19. oldal A kezelési terv másodlagos célkitűzései a nagy látogatói forgalom fogadásához szükséges feltételek megteremtése, Egyesületünk nem ért egyet a Tölgy Természetvédelmi Egyesület által készített A Tamariska-domb természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve című dokumentum ezen megállapításával. Mivel a fenti dokumentum társadalmi, szakmai és jogi egyeztetését a Főpolgármesteri Hivatal a mai napig nem végezte el, a Tölgy Egyesület hibás véleményének korrekciójára nem is volt lehetőség. Egyesületünk tiltakozik a természetvédelmi terület túlzott és szabálytalan használata, valamint a kellő szabályozottság hiányából levezethető kiemelt civilizációs károsodása miatt! Ez a kezelési terv jogilag nem értelmezhető, csupán egy civil szervezetnek a Főpolgármesteri Hivatal megbízásából készített, de senkivel nem egyeztetett szakmai anyaga. 20. oldal A Természetvédelmi Kezelési Terv az új utak építését tiltja. Pontosan fogalmazva: a Tölgy Egyesület dokumentuma, melyet természetvédelmi kezelési terv hiányában, annak céljára használunk - tiltja. Egyesületünk jogi értelmezése szerint konkrét új út építését a Főjegyzőnek, mint hatóságnak van joga megtiltani. A Tölgy Egyesület dokumentuma nem foglalkozik pontosan, és kellő mélységben a domb épített ösvényei, és a szabálytalan használatból az évek során kialakult illegális ösvények státuszával! 20. oldal Az Intézkedési javaslat csak a korábban kiépített utak korábbi kialakításuknak megfelelő felújítását, a kialakult ösvények kitisztítását javasolja. Az elképzelés dilettáns és elfogadhatatlan! Semmiképpen nem támogatható az illegális kerékpárösvények kitisztítása. Meggyőződésünk szerint, a domb vagyonkezelőjének tárgyalást kellene kezdeményeznie a természetvédelmi kezelővel, hogy az épített ösvények közül azok, és olyan vonalvezetésű felújítása történjen meg, amelyek a természetvédelmi bemutatás szempontjából szükségesek. Semmiképpen nem támogatjuk az illegális ösvények megmaradását, azok használhatóságának növelését! Érdekes apróság, hogy a dokumentum definíció nélküli új fogalmat hoz be: az Intézkedési javaslat-címen. 20. oldal A tájékoztató táblák tartalmáról a Természetvédelmi Kezelési Terv előírásaira, és az Intézkedési Terv ajánlásaira támaszkodva szükséges megállapodni.. Az állítás kompetencia hiányában értelmezhetetlen. Ez nem önkormányzati, hanem szigorúan szakmai feladat, és erről semmilyen határozatot nem célszerű hozni. Ez a felvetés olyan, mint ha az önkormányzat az iskoláiban használt óravázlatokról kívánna megállapodni, ráadásul nem is tudni, hogy kivel! 21. oldal Javasolt új funkcionális területek A pontban megalapozatlan ötleteléseket szedtek csokorba. Az aláhúzott bekezdések a helyismeret hiányára, és a tájékozatlanságra vezethetők vissza.

11 21. oldal A Főpolgármesteri Hivatal Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztályának mint a természetvédelmi terület kezelője üggyel kapcsolatos állásfoglalása szerint a Zöld Kör Egyesület projektjében nemzeti kinccsé nyilvánított őshonos galamb és nyúltartáshoz szerepeltetett galamb-röpde és nyúlkifutó létesítése az állatok mindennapi ellátását igénylő gazdasági tevékenység (almozás, etetés, stb), illetve természetvédelem szempontjából nem kívánatos területfoglalás miatt a területen nem támogatható. Az állítás vélhetően nem felel meg a valóságnak. Egyesületünk az Ügyosztálytól többször kért írásba segítséget, állásfoglalást, amit a mai napig nem kapott meg. Nincs arról tudomásunk, hogy az Ügyosztály állásfoglalást adott volna ki e két, egyenlőre még csak ötlet formában létező tervünkről. Érdekes, hogy a dokumentum írója miért idézőjelbe teszi a Nemzeti Kinccsé nyilvánítás tényét? Mivel nem alapos és körültekintő ez a munka, valószínűsíthető, hogy az egyesületünk nagyzolásának értékelte a két állatfajta megjelenítését. Pedig tévedett: az általunk bemutatni kívánt állatokat a Magyar Országgyűlés 32/2004.(IV. 19.) számú határozatával nyilvánította Nemzeti Kinccsé. A szerző logikáját követve, semmi keresnivalója sincsen például a Magyar Szürke marháknak a Nemzeti Parkjainkban. Érdekes lenne azt is tudni, hogy mit jelent a hangzatos természetvédelem szempontjából nem kívánatos területfoglalás, mert ilyen fogalom sem a jogszabályokban, sem egyéb kötelezettségekben ne található. Blöff?? 22. oldal Az együttműködés realizálásához megállapodásokra, a hatályos jogszabályi keretek között megköthető megbízási szerződésekre van szükség. Az író ismeretei és elképzelései a nonprofit szektorról meglehetősen hiányosak és elavultak. Az Európai Unióban a civil szervezetek sokkal tágabb lehetőségekhez jutnak a megbízásoknál, és ehhez már a hatályos jogszabályaink is lehetőséget biztosítanak. A megbízásos, vagy egyedi szerződéses rendszerben éppen az a civil többletpotenciál vész el, melyet az egyesületünk a fenntartható üzemeltetés és a fejlesztés céljára fel tud ajánlani! A bekezdés további része álmodozás a környezettudatos polgárokról. 23. oldal 7. Javasolt intézkedések ütemezhetősége, költségbecslése. Mivel az egész javaslattömeg kusza összevisszaságban keveri a vagyonkezelő és a természetvédelmi kezelő feladatait és kötelezettségeit, az egész részt nem érdemes véleményezni. Vajon, mit szólnának Csepel polgárai, ha az Ő költségvetésükből a Főpolgármesteri Hivatal kötelezettségeit finanszíroznánk? 43. oldal A térképen több téves illetve elfogadhatatlan jelölés található. Az egyesületünk által támogatott kerítés nyomvonala nem felel meg a rajzon bejelöltnek. Fenyves út Hársas utca összeköttetését felújítandóként jelölik. A /4 hrsz ingatlan mellett elbirtokolt önkormányzati területet jelöl. Az illegális ösvényeket meglévőként, fenntartásra szorulónak tünteti fel.

12 Zárszó: Az összeollózott tanulmány látszólag szakmai, és látszólag korrekt. Részletes elemzése alapján bizonyítható, hogy zavaros, és alkalmas a hozzá nem értők megtévesztésére, félrevezetésére! Egyesületünk az önkormányzat vezetésének ezen tanulmány erőszakolt támogatásából azt a következtetést tudja csupán levonni, hogy a vezetők szóbeli ígéretei valótlanok, s az önkormányzat vezetése nem kívánja a csepeli lakosságot veszélyeztető problémát megoldani. Feltételezésünk alátámasztása érdekében az elkövetkezendő időszakban, a rendelkezésünkre álló dokumentumok rendezésével és felhasználásával felkérjük az illetékes hatóságokat a helyzet kivizsgálására. Tisztelettel: Menyhért Péter titkár, projektfelelős Budapest, június 4.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a Tamariska domb értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükséges intézkedési terv elfogadására Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására

POLGÁRMESTERE. Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (X.15.) határozata kapcsán a közreműködő partnerek

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a szociális ellátás feltételrendszerének javítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjére Készítette: Szlávik Zoltán stratégiai főmunkatárs Előterjesztő:

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 166/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

á ö é Ö á á é ö é é ő ő é é ö é Á á ö á á ö ú á á á ü é é éö á ó ö é é á í á é ö ő á á ö á á á á é á ö é é á á á ő é í ő á á ü é é ö á á á é ö á é ö á é á ü é á á ü é é ö á ő ő é í ő á é é ö é á ü é é

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú ingatlanon a letűnt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-505/2011. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23 -i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Fővám tér 11-12. sz. alatti Kulturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kórház utcai járdaszakasz áthelyezése Előterjesztő:

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről -

Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - Városfejlesztési Kerekasztal - Elképzelések Budafok Belváros fejlesztéséről - 2012. november 6. Promontorium Polgári Casino Somfai Ágnes: somfai.agnes@lehetmas.hu Tervek Remélhetően 1998-ban megkezdődik

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. november 07-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. június 29-i

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete június 24-i ülésére Tárgy: A Békési Tenisz Klub kérelme Sorszám: IV/24 Előkészítette: Nagy József Gazdálkodási Osztály dr. Farkas László jogi munkatárs Farkas György elnök Békési Tenisz Klub Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

i}~ számú előterjesztés

i}~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i}~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Gottmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati számviteli-pénzügyi szoftver beszerzése

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati számviteli-pénzügyi szoftver beszerzése 12.143-1/2010. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Önkormányzati számviteli-pénzügyi szoftver beszerzése Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat

POLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a Bp. XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 45. szám alatti intézmény bérbeadására vonatkozó 346/1993.(X.12.) Kt. sz. határozat módosítására Készítette:

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont ingatlan telekalakítására

J a v a s l a t az Ózd Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont ingatlan telekalakítására J a v a s l a t az Ózd Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont ingatlan telekalakítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási osztály Ó z d, 2011. április 21.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T a CSEVAK Zrt. 2010. üzleti év könyvvizsgálói megbízására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke JAVASLAT A 213002/38 HRSZ-Ú TELEK ÉS KÖRNYÉKÉRE SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

JAVASLAT. a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására

JAVASLAT. a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására Készítette: CSEVAK Kft. Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. szeptember 4. A Kormány a közfoglalkoztatással

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben