Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA 2 AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 5 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 7 AZ EGYESÜLET ELNÖKE 8 AZ EGYESÜLET TITKÁRA 9 A KÉPVISELET MÓDJA 9 PÁLYÁZATOK 9 AZ EGYESÜLET VAGYONA 9 AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 11 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 11 Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya Az alapszabály azzal a céllal készült, hogy az alapító tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az évi CLVI. tv, és az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján egyesületet hozzanak létre Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület (a továbbiakban Egyesület) elnevezéssel, ezen okiratban meghatározott céljainak elősegítésére. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az Egyesület neve: Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület (VTE) 1

2 (2) Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kölcsey u. 1/a (3) Az Egyesület önálló társadalmi szervezet, jogi személy, amely a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, működését létrejöttét követően kezdi meg és határozatlan időtartamra alakul. (4) Az egyesület szervezeti formája: közhasznú feladatokat ellátó természetvédelmi egyesület (5) Az Egyesület hivatalos nyelve a magyar, az Egyesület meghatározott rendezvényein a világnyelvek is használhatók. 2. AZ EGYESÜLET CÉLJA A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c./8 pontja alapján a természetvédelem, állatvédelem tartozik az egyesület céljai közé. Részletesen felsorolva az alábbiak: (1) A természetvédelem valamennyi szakterületének, kiemelten a madárvédelem, gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. (2) Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása. (3) Helyi természeti értékeinek megőrzése, minél alaposabb megismerése és a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása. (4) Természetvédelmi javaslatok kidolgozása és az illetékes szervekhez terjesztése. (5) Együttműködés az állami és önkormányzati természetvédelmi szervekkel, oktatási intézményekkel. (6) Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hazai és külföldi civil természetvédelmi szervekkel. 3. (1) Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében rendezvényeket, összejöveteleket szervez és ezen túl is a kapcsolattartás minden alkalmas formáját felhasználja a 2. - ban megfogalmazott célok elérése érdekében. (2) Az Egyesület képviselteti magát különböző Hódmezővásárhelyen, továbbá más helyeken tartandó rendezvényeken. (3) Az Egyesület céljainak elérése érdekében együttműködési megállapodásokat köthet szervekkel és szervezetekkel; a megállapodás megkötésére az egyesület elnöke jogosult. 4. AZ EGYESÜLET TAGJAI 2

3 (1) Tagként felvehető minden magyar és nem magyar polgár, aki belépési nyilatkozatban aláírásában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, és az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az egyesület tagja kiskorú is lehet, a kiskorú tag életkorának megfelelő tisztségre választható. A belépéshez a szülő írásos beleegyezése szükséges. (2) Az egyesületbe való be-, illetve kilépés önkéntes. A tagfelvételt az egyesülethez címzett írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell kezdeményezni. A tagfelvételről az Elnökség dönt. Felvétel esetén a tagsági jogok gyakorlásának kezdő időpontja a nyilatkozat aláírásának dátuma. Az Egyesületbe való felvétel elutasítását indokolni kell, a felvétel elutasítása ellen a határozat kézhezvételétől számitott 15 napon belül lehet a Közgyűléshez panasszal élni. (3) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi magán- vagy jogi személy, aki támogatásával segíti az Egyesület célkitűzéseinek megvalósulását, de tagként abban nem kíván részt venni. (4) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi magán vagy jogi személy, aki nem tagja az Egyesületnek, de annak céljait tevékenységével nagy mértékben elősegíti és az Elnökség tiszteletbeli taggá nyilvánítja. (1) Megszűnik a tagsági viszony: 5. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE a./ a kilépés írásbeli bejelentésével, melyet az elnökséghez kell benyújtani b./ törléssel, c./ az egyesület megszűnésével, d./ kizárással, e./ a tag halálával. (2) A tag bármikor írásban bejelentheti, hogy az Egyesületből kilép. A kilépő tag a tagsági viszonya megszűnésének időpontjáig gyakorolhatja jogait, ugyanakkor köteles a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeinek eleget tenni. (3) Azt a tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségét felszólítás (fizetési felszólítás, amely tartalmazza a fizetés elmulasztásának következményeit is) ellenére sem rendezi, halasztást, illetőleg méltányosságból történő elengedést nem kér, a tagok sorából az elnökség határozata alapján törölni lehet. A törlés ellen a közlést követő 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Közgyűléshez. 3

4 (4) Törölni kell azt a tagot, aki ellen szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést elrendelő jogerős ítéletet hoztak. Az elnökség határozata alapján törölni lehet. A törlés ellen a közlést követő 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Közgyűléshez. (5) Azt a tagot, aki az alapszabályt ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy fegyelmezetlen magatartást tanúsít, az Elnökség által, tudomásszerzést követő 60 napon belül egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal ki lehet zárni. A határozat ellen a kizárt tag a határozat kézhezvételétől számitott 15 napon belül élhet jogorvoslati kérelemmel a Közgyűlés felé. Az a tag, akit a fenti okok miatt zártak ki az Egyesület tagjai sorából, csak elnökségi határozattal válhat újból az Egyesület tagjává. (6) Az Egyesület tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet. 6. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (1) Az Egyesület rendes tagja köteles az elnökségi határozattal megállapított mértékű alapításkor 1000,- Ft/év mértékű - tagdíjat megfizetni, köteles az egyesület alapszabálya és egyéb kötelező rendelkezések betartására, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok elérése érdekében. A tagdíjat minden év január 30. napjáig kell megfizetni, első alkalommal a belépés napjától számított 15 napon belül. (2) Az Egyesület minden rendes tagja: - azonos szavazatai joggal rendelkezik, és részt vehet a Közgyűlés döntéshozatalában, - jogosult az Egyesület céljainak elérése érdekében szóban vagy írásban javaslatokat, indítványokat tenni, ezek megtételét kezdeményezni, - a szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja, - tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható, - betekinthet az egyesület irataiba, nyilvántartásaiba, - felvilágosítást kérhet az egyesület bármely tisztségviselőjétől, - részt vehet az Egyesület rendezvényein, - az Egyesület bármely szervét, vezetőjét bírálhatja, tevékenységük ellen panasszal fordulhat az Egyesület szerveihez. (3) A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai: - felvilágosítást kérhet az egyesület bármely tisztségviselőjétől, - véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben, - tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén. - szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre sem választhatók 4

5 (4) A pártoló tagok kötelezettségei: - az Egyesület fejlődésének elősegítése, - az Egyesület működésének - anyagi és erkölcsi - támogatása, - az általa önként vállalt támogatás befizetése. (5) A tiszteletbeli tagok kötelezettségei: - az Egyesület fejlődésének elősegítése, - az Egyesület működésének erkölcsi támogatása. 7. AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI (1) Az Egyesület vezető szervei a Közgyűlés és az Elnökség. 8. AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely az egyesületi tagok összességének képviselete, amely az alapszabályban meghatározottakat kivéve - az Egyesületet érintő minden ügyben dönthet. (2) A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, összehívása az Elnök feladata. (3) A Közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte esetében határozatképes. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend, valamint a Közgyűlés ülése helyének és idejének közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 14 nap időköznek kell lennie, de ez az időtartam rendkívüli közgyűlés összehívása esetén 3 napra rövidíthető. (4) A közgyűlés ülései nyilvánosak. Az ülések időpontjáról postai úton, illetve interneten keresztül küldött meghívókból értesülnek a tagok, az ülés időpontja előtt legalább 15 nappal. A nyilvánosság közgyűlés időpontjairól és helyéről valamint döntéseiről az egyesület honlapján tájékozódhat. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a rendes tagok (egy tag - egy szavazat). A pártoló és tiszteletbeli tagokat, valamint a részvételre jogosult egyéb személyeket és szervezeteket a szavazásra jogosultakkal azonos módon kell tájékoztatni a közgyűlésről. Az Elnökség, tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat. 5

6 (5) Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, úgy az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha az eredeti meghívóban erre előre felhívták a figyelmet. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A megismételt közgyűlésről szóló meghívóban közölni kell, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (6) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: - ha azt a rendes tagok legalább 1/4-e írásban kéri, megjelölve a napirendet, - ha a közgyűlésen megválasztott elnökségi tagok számának több mint a fele kivált a testületből, - ha a törvényességi felügyeleti szerv elrendeli. (7) A közgyűlés rendje: A közgyűlés napirendjét az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé. A rendes közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmazni kell: - az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, - az egyesület rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai. (8) Az előző bekezdésben említett javaslatokat abban az esetben lehet tárgyalni, ha azokat legkésőbb a közgyűlési meghívó kézhezvételét követő két napon belül az Elnökséghez beterjesztették és legalább a közgyűlés előtt két nappal az Elnökséghez megérkezett. A határidőn túl érkezett, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatokat akkor lehet a közgyűlésen tárgyalni, ha a szavazásra jogosultak legalább 1/4-e javasolja az előterjesztés megvitatását. (9) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol az alapszabály illetve jogszabály mást ír elő. Szavazategyenlőség esetén, a levezető elnök ismételten szavazásra bocsátja az előterjesztést. Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztést a Közgyűlés a napirendről leveszi és az ülést követő 7 napon belül új ülést hív össze az előterjesztés ismételt megtárgyalására. (10) Az ülések zavartalanságáról a levezető elnök gondoskodik, aki rendes esetben az Egyesület Elnöke. A vitában a közgyűlés minden résztvevője felszólalhat. (11) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Egyesület Elnöke, valamint a Közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülések helyszínét, időpontját, napirendjét, és a lényeges hozzászólásokat és a meghozott határozatokat. A hitelesített jegyzőkönyvet meg kell őrizni. (12) Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) az Egyesület 5 tagú Elnökségének 3 éves időtartamra történő megválasztása, visszahívása, 6

7 c) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása, ez esetben döntés az Egyesület vagyonáról, d) a tagdíj összegének megállapítása, e) az Egyesület szerveinek döntései ellen bejelentett fellebbezések, panaszok elbírálása, f) a tagok Közgyűléshez intézett indítványainak megtárgyalása, g) az éves költségvetés meghatározása, h) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, i) a közhasznú jelentés elfogadása j) illetőleg mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. k) tag felvétele, törlése és kizárása másodfokon A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület a Közgyűlés döntéseiről nyilvántartást vezet, amely részletesen tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A Közgyűlés döntéseiről az érintettek postai úton, illetve az interneten keresztül értesülnek. a nyilvánosság az egyesület honlapjáról tájékozódhat a közgyűlés döntéseiről. Az Egyesület a közhasznúsági jelentését annak elfogadását követően legalább 30 napra saját honlapján közzéteszi. 9. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE (1) Az Elnökséget szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal az Elnök hívja össze. Az Elnökséget legkésőbb 15 napon belül össze kell hívni, ha azt legalább két tagja írásban kéri. (2) Az Elnökséget az Elnök egyébként bármikor összehívhatja, írásban az Elnökségi ülés helyének, idejének és a napirendjének közlésével, mégpedig úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. (3) A Közgyűlés az 5 elnökségi tagot 2/3-os szótöbbséggel, 3 évre választja. A tisztségviselők újraválaszthatók. (4) Az elnökségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával, - elhalálozás esetén, - írásban történő lemondással, - az egyesület megszűnésével, - visszahívással. (5) A visszahívást a Közgyűlésnek címzett bizalmatlansági indítvánnyal kell kezdeményezni a tagok legalább 2/3-ának akaratnyilvánításával. 7

8 (6) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén, a levezető elnök ismételten szavazásra bocsátja az előterjesztést. Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztést a Kuratórium a napirendről leveszi és az ülést követő 7 napon belül ülést hív össze az előterjesztés ismételt megtárgyalására. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Elnökségi ülést 8 napon belüli időpontra kell újra összehívni. (7) Az elnökségi ülések között az Egyesület ügyeit a Titkár intézi. (8) Az Elnökség dönt minden olyan, az Egyesület tevékenységét érintő bármely kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, különösen: a) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az éves beszámoló jelentéseket, b) megállapítja a gazdálkodás és a gazdasági kötelezettségvállalás rendjét, c) irányítja az Egyesület Titkárának munkáját, d) rendszeresen beszámoltatja a Titkárt, e) dönt a tagfelvételi kérelmekről, f) dönt az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó pályázatok benyújtásáról, g) dönt az Egyesület pályázatban, pályázati partnerként való részvételéről. h) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a közhasznú jelentést i) tag törlése és kizárása első fokon (9) Az elnökség működéséért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A tagok az Elnökség döntése ellen a Közgyűléshez fordulhatnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak, a szervezet működésével kapcsolatos iratok, határozatok és döntések bárki számára elérhetőek az egyesület honlapján. Az Egyesület tagjai kötelesek a Közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról gondoskodni. Az Elnökség tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek beszámolni. (10) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Az elnökségi ülés határozatairól az Elnökség tagjait írásban postai úton és internetek keresztül kell tájékoztatni. Ezek az iratok az egyesület honlapján bárki számára elérhetőek. 10. AZ EGYESÜLET ELNÖKE (1) Az Elnök az Egyesület jogi és társadalmi képviselője. (2) Az Elnök vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit, ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását. A határozatokat az Elnök írja alá. Ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy más határozat a hatáskörébe utalt. (3) Az Elnököt munkájában a Titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. Az Egyesületet harmadik személy felé az Elnök, akadályoztatása esetén a Titkár helyettesíti. 8

9 11. AZ EGYESÜLET TITKÁRA (1) A Titkár köteles az Elnök munkáját segíteni és ellátni az Elnök vagy az Elnökség által rá bízott feladatokat. Gondoskodik az Egyesület Közgyűlése és Elnöksége elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról, végrehajtásáról. A Titkár az Elnök felügyelete alatt irányítja az Egyesület munkáját. (2) Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Felelős a vagyoni eszközöknek az alapszabály szerinti célokra való felhasználásáért. (3) Az alapszabályban meghatározott esetekben és módon jogosult az egyesület képviseletére. Az általa végzett tevékenységért a Közgyűlésnek, illetőleg két ülés között az Elnöknek tartozik felelősséggel. 12. A KÉPVISELET MÓDJA (1) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog kivételével az Egyesület elsősorban az Elnök, akadályoztatása esetén - a vele való egyeztetést követően a Titkár jogosult képviselni akként, hogy egyedül, önállóan jár el a képviselet körében. (2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Titkár jogosult rendelkezni akként, hogy a két személy együttesen ír alá. 13. PÁLYÁZATOK (1) Az Egyesület, az Elnökség jóváhagyásával, céljainak elérése érdekében pályázatot nyújthat be. (2) Nyertes pályázat esetén, a pályázatban megjelölt célok megvalósításáért az Egyesület Elnöke és Titkára felel. (3) Pályázatban szereplő tevékenység, pályázati cél megvalósításáról az Egyesület Elnökének, akadályoztatása esetén a Titkárnak, beszámolási kötelezettsége van az Elnökség és a Közgyűlés felé. (4) Az Egyesület, az Elnökség jóváhagyásával, pályázatban, mint pályázati partner részt vehet. 14. AZ EGYESÜLET VAGYONA 9

10 (1) Az Egyesület vagyona az egyesületi tagok tagdíjából áll, amely személyenként évi 1000,- Ft azaz egyezer forint. A tagdíjat minden év január 30. napjáig egyösszegben fizetik meg a tagok az Egyesületnek. Ezen kívül az Egyesület vagyona még a szponzorok, pályázatok, támogató jogi és természetes személyek, valamint a tagok, pártoló tagok hozzájárulásai, az általuk juttatott pénzbeli és nem pénzbeli adományok. Az Egyesület vagyona a számlakezelésre kiválasztott banknál kerül elhelyezésre. (2) Az Egyesületnek felajánlott természetbeni adományok, ingyenes szolgáltatások elfogadásáról az Elnökség többségi szavazással dönt. Az Egyesület céljára közvetlenül is felhasználható természetbeni adományokat és ingyenes szolgáltatásokat lehetőleg az adományozók rendelkezése szerint kell felhasználni. Ha a természetbeni adományok közvetlenül nem használhatók fel, azokat értékesíteni kell és a befolyt összeget az Egyesület céljaira kell felhasználni. Az adományok felhasználásáról az Elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek. (3) Az állami, önkormányzati költségvetés által meghatározott és a támogatással való elszámolás módját is meghatározó írásbeli megállapodás alapján kapott, az Egyesület céljaira fordítható összeget teljes egészében az Egyesület alaptőkéjébe kell elhelyezni, teljes egészében az Egyesület céljaira kell felhasználni, ezen juttatásokból a folyó költségekre összegek nem különíthetőek el. (4) Az Egyesület a vagyonát az egyesületi céloknak megfelelően lehet felhasználni. (5) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytathat mindaddig, amíg befektetési szabályzatát a közgyűlés el nem fogadja. (7) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ezen alapszabályban meghatározott céllal kapcsolatos tevékenységekre fordítja. (8) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. (9) Az Egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabály rendelkezései szerint végzi. (10) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (11) Az alapító tagok kijelentik, hogy az Egyesület várható éves bevétele nem haladja meg az Ft.-ot, ezért a vezetőszervtől elkülönült felügyelő bizottságot nem hoznak létre. 10

11 15. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE (1) Az egyesület megszűnik: a/ feloszlással, b/ feloszlatással, c/ megszűnésének megállapításával, d/ más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, beolvadással. (2) Az Egyesület feloszlását, más társadalmi szervezettel való egyesülését, beolvadását a Közgyűlés határozhatja el, ehhez a Közgyűlés tagjai legalább 2/3-ának a szavazata szükséges. (3) Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a Közgyűlés a vagyonról nem rendelkezett, vagy az egyesület feloszlatással szűnt meg, illetve megszűnését állapították meg és vagyonáról nem történt rendelkezés, a vagyon - a hitelezők kielégítése után Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonba kerül, és az Egyesület céljainak megfelelő célokra kell fordítani. 16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK (1) Az alapító tagok tudomásul veszi, hogy az Egyesület érvényes létrejöttéhez az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. (2) Az Egyesület jogi személyiségét bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. (3) Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az Egyesülettel kapcsolatban vitás ügyeikkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg az Egyesület Elnöksége a vitás ügy megoldását meg nem kísérelte. (4) Az Egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az Elnökség jogosult. Az Elnökség állásfoglalása az Egyesület valamennyi tagjára nézve kötelező. (5) Az Egyesület politikamentesen működik, nem támogat pártot vagy pártokhoz kapcsolódó egyéb szervezetet, tagjait nem kéri fel politikai rendezvényeken való részvételre. (6) Az egyesület iratbetekintés szabályai: az egyesület irataiba bárki betekinthet az egyesület honlapján az egyesületi iratokról bárki másolatot kérhet akként, hogy a kérelmet az egyesület titkárához kell beküldeni írásban 11

12 a másolat az egyesület elnökének tájékoztatása után kiadható a kérelmező saját költségére a kérelem beérkezését követő 15 napon belül postai úton vagy személyesen átvehető az egyesület székhelyén az iratok az egyesület honlapjáról letölthetőek díjmentesen (7) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról évi II. törvény,. valamint az évi CLVI tv. és a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Egyesület közhasznú tevékenysége a természetvédelem és állatvédelem területére terjed ki és tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja a szolgáltatását igénybe venni szándékozókat. Jelen alapszabályt az Egyesület közgyűlése án fogadta el. Hódmezővásárhely, Egyesület elnöke Tanúk: 1.) Név:... Lakcím:... 2.) Név:... Lakcím:... 12

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések 1 ALAPSZABÁLY AZ ÁTMENETI GONDOZÁST ELLÁTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 2004. október 10-én megtartott Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1.1. A

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FRANCIA KLUB ALAPSZABÁLYA az alapító közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A francia klub neve: PERKÁTA SAINT MAXIMIN BARÁTI KÖR Székhelye: 2431 Perkáta,

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben)

MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) MARCALI ÉS VIDÉKE HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Közgyűlés 2009./02./14./8. sz. határozatának módosításaival egységes szerkezetben) A módosítások dőlt betűvel szerepelnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET ORSZÁGOS EMELŐGÉPES EGYESÜLET (OEME) ALAPSZABÁLYA 2006. december 18. Az Alapszabály főbb fejezetei: I. Általános rendelkezések II. Az Egyesület célkitűzései III. Az Egyesület tagsága IV. Az Egyesület szervezete

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben