Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA 2 AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 5 AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 7 AZ EGYESÜLET ELNÖKE 8 AZ EGYESÜLET TITKÁRA 9 A KÉPVISELET MÓDJA 9 PÁLYÁZATOK 9 AZ EGYESÜLET VAGYONA 9 AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 11 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 11 Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület Alapszabálya Az alapszabály azzal a céllal készült, hogy az alapító tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az évi CLVI. tv, és az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján egyesületet hozzanak létre Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület (a továbbiakban Egyesület) elnevezéssel, ezen okiratban meghatározott céljainak elősegítésére. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Az Egyesület neve: Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület (VTE) 1

2 (2) Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kölcsey u. 1/a (3) Az Egyesület önálló társadalmi szervezet, jogi személy, amely a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, működését létrejöttét követően kezdi meg és határozatlan időtartamra alakul. (4) Az egyesület szervezeti formája: közhasznú feladatokat ellátó természetvédelmi egyesület (5) Az Egyesület hivatalos nyelve a magyar, az Egyesület meghatározott rendezvényein a világnyelvek is használhatók. 2. AZ EGYESÜLET CÉLJA A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c./8 pontja alapján a természetvédelem, állatvédelem tartozik az egyesület céljai közé. Részletesen felsorolva az alábbiak: (1) A természetvédelem valamennyi szakterületének, kiemelten a madárvédelem, gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. (2) Az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása. (3) Helyi természeti értékeinek megőrzése, minél alaposabb megismerése és a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása. (4) Természetvédelmi javaslatok kidolgozása és az illetékes szervekhez terjesztése. (5) Együttműködés az állami és önkormányzati természetvédelmi szervekkel, oktatási intézményekkel. (6) Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hazai és külföldi civil természetvédelmi szervekkel. 3. (1) Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében rendezvényeket, összejöveteleket szervez és ezen túl is a kapcsolattartás minden alkalmas formáját felhasználja a 2. - ban megfogalmazott célok elérése érdekében. (2) Az Egyesület képviselteti magát különböző Hódmezővásárhelyen, továbbá más helyeken tartandó rendezvényeken. (3) Az Egyesület céljainak elérése érdekében együttműködési megállapodásokat köthet szervekkel és szervezetekkel; a megállapodás megkötésére az egyesület elnöke jogosult. 4. AZ EGYESÜLET TAGJAI 2

3 (1) Tagként felvehető minden magyar és nem magyar polgár, aki belépési nyilatkozatban aláírásában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában, és az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az egyesület tagja kiskorú is lehet, a kiskorú tag életkorának megfelelő tisztségre választható. A belépéshez a szülő írásos beleegyezése szükséges. (2) Az egyesületbe való be-, illetve kilépés önkéntes. A tagfelvételt az egyesülethez címzett írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell kezdeményezni. A tagfelvételről az Elnökség dönt. Felvétel esetén a tagsági jogok gyakorlásának kezdő időpontja a nyilatkozat aláírásának dátuma. Az Egyesületbe való felvétel elutasítását indokolni kell, a felvétel elutasítása ellen a határozat kézhezvételétől számitott 15 napon belül lehet a Közgyűléshez panasszal élni. (3) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi magán- vagy jogi személy, aki támogatásával segíti az Egyesület célkitűzéseinek megvalósulását, de tagként abban nem kíván részt venni. (4) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi magán vagy jogi személy, aki nem tagja az Egyesületnek, de annak céljait tevékenységével nagy mértékben elősegíti és az Elnökség tiszteletbeli taggá nyilvánítja. (1) Megszűnik a tagsági viszony: 5. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE a./ a kilépés írásbeli bejelentésével, melyet az elnökséghez kell benyújtani b./ törléssel, c./ az egyesület megszűnésével, d./ kizárással, e./ a tag halálával. (2) A tag bármikor írásban bejelentheti, hogy az Egyesületből kilép. A kilépő tag a tagsági viszonya megszűnésének időpontjáig gyakorolhatja jogait, ugyanakkor köteles a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeinek eleget tenni. (3) Azt a tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségét felszólítás (fizetési felszólítás, amely tartalmazza a fizetés elmulasztásának következményeit is) ellenére sem rendezi, halasztást, illetőleg méltányosságból történő elengedést nem kér, a tagok sorából az elnökség határozata alapján törölni lehet. A törlés ellen a közlést követő 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Közgyűléshez. 3

4 (4) Törölni kell azt a tagot, aki ellen szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést elrendelő jogerős ítéletet hoztak. Az elnökség határozata alapján törölni lehet. A törlés ellen a közlést követő 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Közgyűléshez. (5) Azt a tagot, aki az alapszabályt ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy fegyelmezetlen magatartást tanúsít, az Elnökség által, tudomásszerzést követő 60 napon belül egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal ki lehet zárni. A határozat ellen a kizárt tag a határozat kézhezvételétől számitott 15 napon belül élhet jogorvoslati kérelemmel a Közgyűlés felé. Az a tag, akit a fenti okok miatt zártak ki az Egyesület tagjai sorából, csak elnökségi határozattal válhat újból az Egyesület tagjává. (6) Az Egyesület tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet. 6. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (1) Az Egyesület rendes tagja köteles az elnökségi határozattal megállapított mértékű alapításkor 1000,- Ft/év mértékű - tagdíjat megfizetni, köteles az egyesület alapszabálya és egyéb kötelező rendelkezések betartására, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok elérése érdekében. A tagdíjat minden év január 30. napjáig kell megfizetni, első alkalommal a belépés napjától számított 15 napon belül. (2) Az Egyesület minden rendes tagja: - azonos szavazatai joggal rendelkezik, és részt vehet a Közgyűlés döntéshozatalában, - jogosult az Egyesület céljainak elérése érdekében szóban vagy írásban javaslatokat, indítványokat tenni, ezek megtételét kezdeményezni, - a szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja, - tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható, - betekinthet az egyesület irataiba, nyilvántartásaiba, - felvilágosítást kérhet az egyesület bármely tisztségviselőjétől, - részt vehet az Egyesület rendezvényein, - az Egyesület bármely szervét, vezetőjét bírálhatja, tevékenységük ellen panasszal fordulhat az Egyesület szerveihez. (3) A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai: - felvilágosítást kérhet az egyesület bármely tisztségviselőjétől, - véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben, - tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén. - szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre sem választhatók 4

5 (4) A pártoló tagok kötelezettségei: - az Egyesület fejlődésének elősegítése, - az Egyesület működésének - anyagi és erkölcsi - támogatása, - az általa önként vállalt támogatás befizetése. (5) A tiszteletbeli tagok kötelezettségei: - az Egyesület fejlődésének elősegítése, - az Egyesület működésének erkölcsi támogatása. 7. AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI (1) Az Egyesület vezető szervei a Közgyűlés és az Elnökség. 8. AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely az egyesületi tagok összességének képviselete, amely az alapszabályban meghatározottakat kivéve - az Egyesületet érintő minden ügyben dönthet. (2) A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, összehívása az Elnök feladata. (3) A Közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte esetében határozatképes. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend, valamint a Közgyűlés ülése helyének és idejének közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 14 nap időköznek kell lennie, de ez az időtartam rendkívüli közgyűlés összehívása esetén 3 napra rövidíthető. (4) A közgyűlés ülései nyilvánosak. Az ülések időpontjáról postai úton, illetve interneten keresztül küldött meghívókból értesülnek a tagok, az ülés időpontja előtt legalább 15 nappal. A nyilvánosság közgyűlés időpontjairól és helyéről valamint döntéseiről az egyesület honlapján tájékozódhat. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a rendes tagok (egy tag - egy szavazat). A pártoló és tiszteletbeli tagokat, valamint a részvételre jogosult egyéb személyeket és szervezeteket a szavazásra jogosultakkal azonos módon kell tájékoztatni a közgyűlésről. Az Elnökség, tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat. 5

6 (5) Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, úgy az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha az eredeti meghívóban erre előre felhívták a figyelmet. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A megismételt közgyűlésről szóló meghívóban közölni kell, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (6) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: - ha azt a rendes tagok legalább 1/4-e írásban kéri, megjelölve a napirendet, - ha a közgyűlésen megválasztott elnökségi tagok számának több mint a fele kivált a testületből, - ha a törvényességi felügyeleti szerv elrendeli. (7) A közgyűlés rendje: A közgyűlés napirendjét az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé. A rendes közgyűlés napirendjének az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmazni kell: - az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, - az egyesület rendes tagjainak kellő időben beterjesztett javaslatai. (8) Az előző bekezdésben említett javaslatokat abban az esetben lehet tárgyalni, ha azokat legkésőbb a közgyűlési meghívó kézhezvételét követő két napon belül az Elnökséghez beterjesztették és legalább a közgyűlés előtt két nappal az Elnökséghez megérkezett. A határidőn túl érkezett, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatokat akkor lehet a közgyűlésen tárgyalni, ha a szavazásra jogosultak legalább 1/4-e javasolja az előterjesztés megvitatását. (9) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol az alapszabály illetve jogszabály mást ír elő. Szavazategyenlőség esetén, a levezető elnök ismételten szavazásra bocsátja az előterjesztést. Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztést a Közgyűlés a napirendről leveszi és az ülést követő 7 napon belül új ülést hív össze az előterjesztés ismételt megtárgyalására. (10) Az ülések zavartalanságáról a levezető elnök gondoskodik, aki rendes esetben az Egyesület Elnöke. A vitában a közgyűlés minden résztvevője felszólalhat. (11) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Egyesület Elnöke, valamint a Közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülések helyszínét, időpontját, napirendjét, és a lényeges hozzászólásokat és a meghozott határozatokat. A hitelesített jegyzőkönyvet meg kell őrizni. (12) Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) az Egyesület 5 tagú Elnökségének 3 éves időtartamra történő megválasztása, visszahívása, 6

7 c) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása, ez esetben döntés az Egyesület vagyonáról, d) a tagdíj összegének megállapítása, e) az Egyesület szerveinek döntései ellen bejelentett fellebbezések, panaszok elbírálása, f) a tagok Közgyűléshez intézett indítványainak megtárgyalása, g) az éves költségvetés meghatározása, h) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, i) a közhasznú jelentés elfogadása j) illetőleg mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. k) tag felvétele, törlése és kizárása másodfokon A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület a Közgyűlés döntéseiről nyilvántartást vezet, amely részletesen tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A Közgyűlés döntéseiről az érintettek postai úton, illetve az interneten keresztül értesülnek. a nyilvánosság az egyesület honlapjáról tájékozódhat a közgyűlés döntéseiről. Az Egyesület a közhasznúsági jelentését annak elfogadását követően legalább 30 napra saját honlapján közzéteszi. 9. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE (1) Az Elnökséget szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal az Elnök hívja össze. Az Elnökséget legkésőbb 15 napon belül össze kell hívni, ha azt legalább két tagja írásban kéri. (2) Az Elnökséget az Elnök egyébként bármikor összehívhatja, írásban az Elnökségi ülés helyének, idejének és a napirendjének közlésével, mégpedig úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. (3) A Közgyűlés az 5 elnökségi tagot 2/3-os szótöbbséggel, 3 évre választja. A tisztségviselők újraválaszthatók. (4) Az elnökségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával, - elhalálozás esetén, - írásban történő lemondással, - az egyesület megszűnésével, - visszahívással. (5) A visszahívást a Közgyűlésnek címzett bizalmatlansági indítvánnyal kell kezdeményezni a tagok legalább 2/3-ának akaratnyilvánításával. 7

8 (6) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén, a levezető elnök ismételten szavazásra bocsátja az előterjesztést. Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztést a Kuratórium a napirendről leveszi és az ülést követő 7 napon belül ülést hív össze az előterjesztés ismételt megtárgyalására. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Elnökségi ülést 8 napon belüli időpontra kell újra összehívni. (7) Az elnökségi ülések között az Egyesület ügyeit a Titkár intézi. (8) Az Elnökség dönt minden olyan, az Egyesület tevékenységét érintő bármely kérdésben, ami nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, különösen: a) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az éves beszámoló jelentéseket, b) megállapítja a gazdálkodás és a gazdasági kötelezettségvállalás rendjét, c) irányítja az Egyesület Titkárának munkáját, d) rendszeresen beszámoltatja a Titkárt, e) dönt a tagfelvételi kérelmekről, f) dönt az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó pályázatok benyújtásáról, g) dönt az Egyesület pályázatban, pályázati partnerként való részvételéről. h) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a közhasznú jelentést i) tag törlése és kizárása első fokon (9) Az elnökség működéséért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A tagok az Elnökség döntése ellen a Közgyűléshez fordulhatnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak, a szervezet működésével kapcsolatos iratok, határozatok és döntések bárki számára elérhetőek az egyesület honlapján. Az Egyesület tagjai kötelesek a Közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról gondoskodni. Az Elnökség tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek beszámolni. (10) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Az elnökségi ülés határozatairól az Elnökség tagjait írásban postai úton és internetek keresztül kell tájékoztatni. Ezek az iratok az egyesület honlapján bárki számára elérhetőek. 10. AZ EGYESÜLET ELNÖKE (1) Az Elnök az Egyesület jogi és társadalmi képviselője. (2) Az Elnök vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit, ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását. A határozatokat az Elnök írja alá. Ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy más határozat a hatáskörébe utalt. (3) Az Elnököt munkájában a Titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. Az Egyesületet harmadik személy felé az Elnök, akadályoztatása esetén a Titkár helyettesíti. 8

9 11. AZ EGYESÜLET TITKÁRA (1) A Titkár köteles az Elnök munkáját segíteni és ellátni az Elnök vagy az Elnökség által rá bízott feladatokat. Gondoskodik az Egyesület Közgyűlése és Elnöksége elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról, végrehajtásáról. A Titkár az Elnök felügyelete alatt irányítja az Egyesület munkáját. (2) Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Felelős a vagyoni eszközöknek az alapszabály szerinti célokra való felhasználásáért. (3) Az alapszabályban meghatározott esetekben és módon jogosult az egyesület képviseletére. Az általa végzett tevékenységért a Közgyűlésnek, illetőleg két ülés között az Elnöknek tartozik felelősséggel. 12. A KÉPVISELET MÓDJA (1) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog kivételével az Egyesület elsősorban az Elnök, akadályoztatása esetén - a vele való egyeztetést követően a Titkár jogosult képviselni akként, hogy egyedül, önállóan jár el a képviselet körében. (2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Titkár jogosult rendelkezni akként, hogy a két személy együttesen ír alá. 13. PÁLYÁZATOK (1) Az Egyesület, az Elnökség jóváhagyásával, céljainak elérése érdekében pályázatot nyújthat be. (2) Nyertes pályázat esetén, a pályázatban megjelölt célok megvalósításáért az Egyesület Elnöke és Titkára felel. (3) Pályázatban szereplő tevékenység, pályázati cél megvalósításáról az Egyesület Elnökének, akadályoztatása esetén a Titkárnak, beszámolási kötelezettsége van az Elnökség és a Közgyűlés felé. (4) Az Egyesület, az Elnökség jóváhagyásával, pályázatban, mint pályázati partner részt vehet. 14. AZ EGYESÜLET VAGYONA 9

10 (1) Az Egyesület vagyona az egyesületi tagok tagdíjából áll, amely személyenként évi 1000,- Ft azaz egyezer forint. A tagdíjat minden év január 30. napjáig egyösszegben fizetik meg a tagok az Egyesületnek. Ezen kívül az Egyesület vagyona még a szponzorok, pályázatok, támogató jogi és természetes személyek, valamint a tagok, pártoló tagok hozzájárulásai, az általuk juttatott pénzbeli és nem pénzbeli adományok. Az Egyesület vagyona a számlakezelésre kiválasztott banknál kerül elhelyezésre. (2) Az Egyesületnek felajánlott természetbeni adományok, ingyenes szolgáltatások elfogadásáról az Elnökség többségi szavazással dönt. Az Egyesület céljára közvetlenül is felhasználható természetbeni adományokat és ingyenes szolgáltatásokat lehetőleg az adományozók rendelkezése szerint kell felhasználni. Ha a természetbeni adományok közvetlenül nem használhatók fel, azokat értékesíteni kell és a befolyt összeget az Egyesület céljaira kell felhasználni. Az adományok felhasználásáról az Elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlésnek. (3) Az állami, önkormányzati költségvetés által meghatározott és a támogatással való elszámolás módját is meghatározó írásbeli megállapodás alapján kapott, az Egyesület céljaira fordítható összeget teljes egészében az Egyesület alaptőkéjébe kell elhelyezni, teljes egészében az Egyesület céljaira kell felhasználni, ezen juttatásokból a folyó költségekre összegek nem különíthetőek el. (4) Az Egyesület a vagyonát az egyesületi céloknak megfelelően lehet felhasználni. (5) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. (6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytathat mindaddig, amíg befektetési szabályzatát a közgyűlés el nem fogadja. (7) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ezen alapszabályban meghatározott céllal kapcsolatos tevékenységekre fordítja. (8) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. (9) Az Egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabály rendelkezései szerint végzi. (10) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (11) Az alapító tagok kijelentik, hogy az Egyesület várható éves bevétele nem haladja meg az Ft.-ot, ezért a vezetőszervtől elkülönült felügyelő bizottságot nem hoznak létre. 10

11 15. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE (1) Az egyesület megszűnik: a/ feloszlással, b/ feloszlatással, c/ megszűnésének megállapításával, d/ más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, beolvadással. (2) Az Egyesület feloszlását, más társadalmi szervezettel való egyesülését, beolvadását a Közgyűlés határozhatja el, ehhez a Közgyűlés tagjai legalább 2/3-ának a szavazata szükséges. (3) Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a Közgyűlés a vagyonról nem rendelkezett, vagy az egyesület feloszlatással szűnt meg, illetve megszűnését állapították meg és vagyonáról nem történt rendelkezés, a vagyon - a hitelezők kielégítése után Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonba kerül, és az Egyesület céljainak megfelelő célokra kell fordítani. 16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK (1) Az alapító tagok tudomásul veszi, hogy az Egyesület érvényes létrejöttéhez az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. (2) Az Egyesület jogi személyiségét bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. (3) Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az Egyesülettel kapcsolatban vitás ügyeikkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg az Egyesület Elnöksége a vitás ügy megoldását meg nem kísérelte. (4) Az Egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az Elnökség jogosult. Az Elnökség állásfoglalása az Egyesület valamennyi tagjára nézve kötelező. (5) Az Egyesület politikamentesen működik, nem támogat pártot vagy pártokhoz kapcsolódó egyéb szervezetet, tagjait nem kéri fel politikai rendezvényeken való részvételre. (6) Az egyesület iratbetekintés szabályai: az egyesület irataiba bárki betekinthet az egyesület honlapján az egyesületi iratokról bárki másolatot kérhet akként, hogy a kérelmet az egyesület titkárához kell beküldeni írásban 11

12 a másolat az egyesület elnökének tájékoztatása után kiadható a kérelmező saját költségére a kérelem beérkezését követő 15 napon belül postai úton vagy személyesen átvehető az egyesület székhelyén az iratok az egyesület honlapjáról letölthetőek díjmentesen (7) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról évi II. törvény,. valamint az évi CLVI tv. és a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Egyesület közhasznú tevékenysége a természetvédelem és állatvédelem területére terjed ki és tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja a szolgáltatását igénybe venni szándékozókat. Jelen alapszabályt az Egyesület közgyűlése án fogadta el. Hódmezővásárhely, Egyesület elnöke Tanúk: 1.) Név:... Lakcím:... 2.) Név:... Lakcím:... 12

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja Nők Civilben Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26. 1. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA 1./ Egyesület neve: Teremtő Tudat Technológiák Közhasznú Egyesület 1. Az Egyesület rövidített neve: Teremtő Tudat Egyesület 2./ Az

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A 1 A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapító tagok jelen alapszabály elfogadásával az egyesülési jog

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től)

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) A BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y A Alapítva: 2004. március 3. (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya

A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület Alapszabálya A Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület az e-közigazgatással hivatásszerűen, vagy tudományos céllal foglalkozó magánszemélyek

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben