TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PRO ARCH.ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1.

2 ALÁÍRÓLAP Megbízó: Felelős tervező: Településrendezés: Közlekedés: Környezetvédelem, Zöldfelületek: Közművek: Régészet: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. PRO ARCH Építész Stúdió 1085 Budapest József krt. 36. R. Takács Eszter, okl. építész vezető településtervező, KSZ.:TT /13 Adorján Anna, településmérnök PRO ARCH. Építész Stúdió Bt., Horváth Zoltán, okl. építőmérnök KSZ: K2-K1d Horváth Project Mérnöki Iroda Kft. Auer Jolán, okl. táj- és kertépítészmérnök KSZ: Jaczenkó Judit okl. tájépítészmérnök KSZ: K Tájoló Terv Kft. Hanczár Zsoltné, okl. építőmérnök Bíró Attila, okl. építőmérnök KSZ: KÉSZ Kft. Vágner Zsolt régész Archeo-Art Bt. PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1. 1

3 TARTALOMJEGYZÉK Előzmények, tervezési feladat Jóváhagyandó munkarészek Helyi építési Szabályzat kiegészítése Rajzok Szabályozási terv Alátámasztó munkarészek 1. Településrendezési javaslat 2. Közlekedés 3. Zöldfelületi javaslat 4. Környezetalakítási javaslat 5. Közművek 6. Kulturális Örökségvédelem Környezetalakítási javaslat Úthálózat vizsgálata Tömegközlekedési hálózat vizsgálata Mintakeresztszelvény Víziközművek Energia közművek Mellékletek Örökségvédelmi Hatástanulmány - Régészeti munkarész Földhivatali alaptérkép Összefoglaló táblázat PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1. 2

4 ELŐZMÉNYEK A tervezési terület Törökbálint város területén, az Anna-hegyi üdülőterületen (a mellékelt Budakörnyéki Földhivatal hiteles ingatlan nyilvántartása és térképe szerinti 0193/10-35 helyrajzi számok, mely később további megosztásra került az autóút telkének rendezésénél) helyezkedik el. A tervezési terület nagysága 4,75 ha, határai: Nárcisz utca, Virágos út, M0 autóút, Gyöngyvirág utca. A terv megbízója Törökbálint Város Önkormányzata, a terv költségviselője a Törökbálint Anna-hegyi területrész tulajdonközössége. A terület terveinek kidolgozására digitális alaptérkép készült, az illetékes földhivatal által hitelesített, záradékolt állami földmérési alaptérkép alapján. A térkép geodéziai felmérés alapján magassági adatokkal, 1 méterenkénti szintvonalakkal egészült ki. A szabályozási terv és helyi építési szabályzat az államigazgatási szervekkel lefolytatott előzetes egyeztetések véleményei, az önkormányzat valamint az érintett tulajdonosok igényei alapján készült el. Az előzetes egyeztetést lefolytattuk, az alábbi vélemények alapján állítottuk össze az egyeztetési anyagot: - Örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, m védőtávolságot kell betartani az autóút mellett, - közműellátást biztosítani kell, - ökológiai zöldfolyosó részét képező területtel határos. 3

5 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4

6 Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2009. (...) rendelete TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY Helyi építési szabályzatáról valamint Törökbálint Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 18/2001.(IX.18.) rendeletének módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII.20.) Korm.számú rendelettel közzétett OTEK 1. (1) bekezdésben foglaltakra, megalkotja Nárcisz utca Virágos út M0 autóút Gyöngyvirág utca által határolt területére a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét és elfogadja a területre készült Szabályozási Tervet, egyúttal módosítja Törökbálint Nagyközség 18/2001. (IX. 18.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát ( HÉSZ ) és elrendeli azok kötelező együttes alkalmazását. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya és alkalmazása. 1. (1) A rendelet hatálya Törökbálint Város Közigazgatási területének a rendelet mellékletét képező Szabályozási Terven ábrázolt részére Nárcisz utca Virágos út M0 autóút Gyöngyvirág utca által határolt területére terjed ki. (2) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz. (3) A jelen helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervlapot együtt kell alkalmazni. Az előírások alkalmazása, szabályozási elemek 2. (1) A tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosítása esetén lehetséges. (2) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak: a) szabályozási vonal, b) építési övezet határa és tartalma, c) beültetési kötelezettségű terület. (3) A terven jelölt minden egyéb szabályozási elem irányadónak tekintendő, amelyektől eltérést az elsőfokú építésügyi hatóság saját hatáskörben, a szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat módosítása nélkül engedélyezhet. 5

7 A területre vonatkozó részletes előírások 3. (1) Törökbálint Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló, - többszörösen módosított 18/2001. (IX.18.) rendelete, - az alábbi előírásokkal kiegészül: IV. FEJEZET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 45. b Üh-4 jelű építési övezet előírásai (Anna-hegyi hétvégiházas üdülőterület) (1) Az építési övezet jellemzően laza beépítésű, hétvégi házas üdülőterület. (2) Az övezetben engedélyezhető funkciók a következők: a) legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület, b) kiskereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű, vendéglátó funkciójú épületek, építmények, c) szabadidő-, sportlétesítmények, d) A funkciót kiegészítő egyéb funkciók (pl. gépkocsi tároló). (3) A területen az építési telek területének minden megkezdett 1500 m 2 -e után legfeljebb egy épület létesíthető. építési övezet Üh Terület m 2 Telekalakításra vonatkozó előírások építmények elhelyezésére vonatkozó előírások Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Szélesség M mélység m építési mód Előkert m Zöldfelület % Beépítettség % építményekre vonatkozó előírások Ép.mag. m szintter. mut. Üh SZ ,5 0,2 (4) Az építési övezetben kialakítható minimális telekszélesség 18 m, a minimális telekmélység 30 m, kivéve a terület észak-nyugati határán kialakított két, háromszög alakú telket. (5) Az építési övezetben minimálisan kialakítható telekterület 1500 m 2. (6) Az építési övezetben épületek szabadonállóan helyezhetők el, az építési helyen belül. Az építési hely meghatározásánál: a) az elő- és hátsókert legalább 5 m, b) az oldalkert legalább 5 m. (7) A beépítettség legnagyobb mértéke 10% lehet. (8) A legnagyobb építménymagasság értéke 4,5 m. (9) A telek legkisebb zöldfelületi fedettsége 60%. (10) Az előkertben garázs, lábonálló kerti tető elhelyezhető. (11) A hétvégiházas üdülőterületen a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak: 6

8 a) az üdülőterület egyes telkeinek legalább 60 %-át zöldfelülettel borítottan kell kialakítani. b) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet (gyepszint) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/3-át boríthatja. c) a táj karakterének erősítése, ill. a tájkép védelme miatt a növénytelepítés során honos növényfajok alkalmazása javasolt. (12) Az egyedi telek megközelítését biztosító közlekedési területet minimum 8 méter szabályozási szélességgel kell kialakítani (lásd Melléklet Mintakeresztszelvény). Építési telek csak útként lejegyzett telekről (magán illetve közút) nyitható. Záró rendelkezések 4. (1) Jelen rendelet kihirdetése után 10 nappal lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított, illetve határozattal le nem zárt ügyekben kell alkalmazni. (2) A szabályozási tervlapon I. ütemű és II. ütemű fejlesztéssel jelölt területek önállóan kezelhetők, az alább felsorolt eljárások fejlesztési egymástól függetlenül, külön-külön is megindíthatóak: a) telekrendezés: művelési ágból való kivonás, belterületbe vonás, telekalakítás b) közművesítés, köz - és magán út kialakítás és annak megépítése, c) beépítés. (3) A rendelet hatálya alá eső területen, az adott ütemhez tartozó bármely telken a főfunkciójú létesítmény (üdülőépület) építési engedélye csak abban az esetben hagyható jóvá, ha az adott fejlesztési ütem területén, az autóút melletti teleksáv teljes hosszán a növénytelepítés megvalósul. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, jelen rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott területen a./.. (...) sz. ÖK rendelet hatályát veszti. (5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Törökbálint, Kihirdetve: polgármester P. H jegyző 7

9 MELLÉKLET 8

10

11 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 9

12 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Településszerkezeti összefüggések Terület helye a településen A tervezési terület Budapest közvetlen közelében, Törökbálint déli részén, az M0 autóút Anna-hegyi pihenője fölött helyezkedik el. A terület mellett található a törökbálinti Nagyerdő. Az Anna-hegyi üdülőterület a Diósdi és a Hegyaljai úttal kapcsolódik a városhoz. Érvényben lévő terv konzekvenciái, tervi előzmények A területet az 1995-ben jóváhagyott általános rendezési terv tartalék intézményi területként vette figyelembe, az M0 autóút mentén véderdő telepítéssel. A terület tulajdonosai között több kísérletet is tettek a terület ÁRT szerinti hasznosítására, azonban ez a megközelítés nehézsége, valamint az infrastruktúra hiánya miatt nem jártak eredménnyel. A tulajdonosok kérésére az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta (280/2000. (XI. 30. ÖK határozat) a terület üdülőterületté való átminősítését. Ennek megfelelően a város jelenleg érvényben lévő településszerkezeti terve a területet egységesen az Anna-hegy már beépült területeivel belterületként, hétvégi házas üdülőterületként kezeli. A város közigazgatási területére készült szabályozási terv (PESTTERV) az egész Annahegyi üdülőterületre szabályozási terv készítendő előírást ad. A szabályozási terv készítésének szükségességével jelölt területen a HÜ-4 azonosító keretparamétereit figyelembe véve kell az építési övezet előírásait meghatározni, melyek a következők: A kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m 2, legkisebb zöldfelületi arány: 60%, legnagyobb beépítettség: 10%, legnagyobb építménymagasság. 4,5 m. A területen elhelyezhető: - legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület, - az építési telek minden megkezdett 1500 m 2 -e után legfeljebb egy épület létesíthető. 10

13 A BATrT és az OTRT területet érintő intézkedései A Budapest Agglomeráció területrendezési terve alapján a terület települési övezetben van. A beépítési területek fejlesztését szabályozó normatív előírások a tervet nem érintik. Kivonat a Bp. Agglomeráció Területrendezési tervből Törökbálint településszerkezeti tervében a tervezési terület hétvégi házas üdülőterületi besorolásban van. A területre készülő szabályozási terv a TSZT besorolás módosítását nem igényli. A szomszédos Annahegyi kertes terület szabályozási terve elkészült. Az OTrT területrendezési terve és BATrT alapján a tervezési terület Országos ökológiai hálózattal határos: ökológiai zöldfolyosó besorolásban van a Nárcisz utca vonalától délnyugatra eső erdőterület, a törökbálinti Nagyerdő. A tervezett üdülőterületi hasznosítás az ökológiai hálózatot nem veszélyezteti. A területen a 60%-os zöldfelületi arány és a jelölt beültetési kötelezettségű, 20 méter széles véderdő sáv gondoskodik az üdülőterület és az ökológiai zöldfolyosó csatlakozó területének védelméről. Kivonat az OTrT Országos Ökológiai hálózat övezete 11

14 M0 Tervezési terület Kivonat az BATrT Országos Ökológiai hálózat övezete 12

15 Területi adottságok, tervezési javaslat A területet ig mezőgazdasági műveléssel hasznosították, jelenleg használaton kívüli, beépítetlen terület. A területen jelenleg 25 db telek található, a földhivatali nyilvántartás szerint szőlő- illetve gyümölcsös művelési ágú ingatlanok. A terület dél-kelet irányba egyenletesen lejt, átlagosan 8%-kal. A terület az M0 autóúthoz képest 5-30 méterrel feljebb helyezkedik el. A tervezési terület jelentős része magántulajdonban van, a m 2 közötti telkek kárpótlási földrészletként kerültek a mai tulajdonosokhoz. Az autóút építésével az út melletti területeket rendezték, így jelenleg a földhivatalnál átvezetés alatt van az autóút és a tervezési terület melletti közterület, valamint az ezeket érintő 3 telek telekhatárainak rendezése. A szabályozási terv a jelenleg hivatalos alaptérkép felhasználásával és az azon szereplő helyrajzi számok figyelembe vételével készült, de a térrajzot is feltünteti. A földmérési alaptérképen és a melléklet hivatalos ingatlan nyilvántartási térképen szereplő helyrajzi számok részben különbözőek, mivel a fenti, folyamatban lévő telek határrendezés helyrajzi szám konzekvenciái az ingatlan nyilvántartási térképen még nem szerepelnek. A terület a település jelenleg érvényes szerkezeti terve szerint Üh építési övezetbe került. A területen 26 db, m 2 közötti telek alakítható ki. A hétvégi házas területen a javasolt 1500 m 2 -es telkek 10 %-a építhető be. Az építési telkek feltárását a Nárcisz utca felől biztosítjuk, úgy hogy a telkek egy belső (vegyes forgalmú jelleggel megépített) útról lesznek megközelíthetők. Ez az útvezetési megoldás lehetőséget ad arra, hogy az autóút mellett egységes véderdősáv alakuljon ki. A terület beépítésének ütemezése szempontjából is előnyt jelen a belső út. Az első fejlesztési ütemben megvalósulhat az észak-nyugati területek beépítése, később ehhez kapcsolódhat a dél-keleti területek beépítése a második ütemben. Az első fejlesztési ütem 2,75 ha (a terület 58%-a), a második fejlesztési ütem 2,0 ha területen (42%) valósul meg. Az autóút mellett a területet 20 méteres szélességben erdősáv védi a környezeti zajterheléstől.. 2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT Az érintett terület DK-i irányba közel egyenletesen esik az M0 autóút irányába, a magas és mély vonal között a szintkülönbség kb. 25 méter.az elképzelések alapján a területet több kisebb ingatlanra felosztva hétvégi házas beépítésű övezet létesül. Jelenlegi úthálózat A vizsgált környezetben túlnyomórészt üdülő telkek találhatók, kis nyaralókkal, így a csekély gépkocsi forgalom következtében a környező utak szilárd burkolattal még nem rendelkeznek. 13

16

17 A területet Törökbálint irányából közelíthető meg a Diósdi út Hegyalja út Séta út érintésével. A Séta útból ágazik ki déli irányban a Virágos út, amely a terület egyik határát képezi. A Virágos út a Nárcisz utcáig megerősített földút, több szakaszon igen meredeken lejtő/emelkedő szakaszokból áll. A Nárcisz utca utáni szakaszon a Virágos út az M0 autóút felett átívelő hídhoz csatlakozik, amely útszakasz aszfaltburkolattal épült ki. Tervezési terület A Nárcisz utca kiépítetlen földút, amin az utca északi oldalán lévő üdülőingatlanok közelíthetők meg. A Gyöngyvirág utca jelenlegi műszaki állapota, valamint a nagy terepesés miatt gépkocsi forgalom lebonyolítására alkalmatlan. A vizsgált terület déli határát, földút határolja, amely az M0 autóút pihenőhelyének szervízútjával közel párhuzamosan halad. A két út között jelentős a szintkülönbség, ugyanis az autóút pihenőhelyét megközelítő út a kb. 5-6 méteres bevágás lábánál húzódik. A szabályozási terület déli határánál halad az M0 autóút pályaszakasza. Az autóút ezen szakaszánál (6 km szelvény) épült ki az Anna-hegyi pihenő. Az autóút a vizsgált területhez képest mély bevágásban halad. A nagy szintkülönbség miatt az autóútról a beépítendő terület irányába közvetlen közúti kapcsolat nem létesíthető. Az úthálózati vizsgálatot és a tömegközlekedési hálózat vizsgálatát lásd a mellékelt lapokon. Az M0 autóút km szelvényei között a 2000-es forgalomszámlálás a következő adatokat regisztrálta: személygépkocsi: jármű/nap autóbusz: szóló: 190 jármű/nap csuklós: 10 jármű/nap 14

18 tehergépkocsi: közepes 1595 jármű/nap nehéz: pótkocsis nyerges speciális 2219 jármű/nap 1757 jármű/nap 3419 jármű/nap 4 jármű/nap motorkerékpár: 58 jármű/nap A forgalmi adatokat összegezve: jármű/nap, azaz egységjárműre átszámítva Ejmű/nap értékre adódik. Tömegközlekedés kerékpáros és gyalogos közlekedés: A vizsgált terület közelében helyközi autóbuszjárat közlekedik, mely a Volánautóbusz Üzem járata. Ez a viszonylat Érd és Törökbálint között üzemel, egyik végállomása a törökbálinti Hegyalja úton (Márta utca Erdő út) van. A rendezési terület útjainak kiépítetlensége és a domborzati viszonyok miatt a kerékpáros forgalom elenyésző. Szilárd burkolatú kerékpárút, vagy összefüggő kerékpárút hálózat a környéken nincs. A rendezési területet és környezetében kiépített gyalogos járda nincs, a területet a fentiekben említett földutakon keresztül lehet gyalogosan is megközelíteni. A szabályozási területet határoló utak: A szabályozási területet határoló, Nárcisz utca közterületi szélessége 15,00 méter, ennek módosítását nem javasoljuk. A tervezési paraméterek meghatározásánál az ÚT "Közutak tervezése" Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint jártunk el. Az útkategória megállapításánál a környezeti körülményeket és a tervezett út hálózati rendszerben betöltött funkcióját kell ismerni. A tervezett Nárcisz utca - Gyöngyvirág utca és a területen belül kialakítandó utcát környezeti körülmények alapján "B" jelű, beépítetlen, vagy lazán beépített terület, érzékeny környezetbe sorolhatjuk. A hálózati funkció alapján a "d" lakó- kiszolgáló, vegyes használatú és egyéb alárendelt funkciójú utak kategóriájába tartozik. A Műszaki előírás 1.1 táblázata alapján (belterületi közutak esete) a mellékút- kiszolgálóút BVI. jelű tervezési osztályát vehetjük figyelembe. az út elhelyezkedése külterület: mellékút kiszolgálóút: hálózati funkció: környezeti körülmények : B VI. d B Az út osztálya: A tervezési sebesség: BVI.d.B. 40 km/h 15

19 A keresztmetszeti kialakítás forgalmi sávszélesség: 3.00 m padka szélesség: m padkán belüli biztonsági sáv: 0.25 m Az utat aszfaltburkolatú útként, míg a padkát murva szórással javasoljuk megépíteni. A vízszintes és magassági vonalvezetés paraméterei a következők: legkisebb vízszintes körívsugár: 45.0 m legkisebb átmenetiív paraméter: 32.0 m legnagyobb emelkedés, esés: 14.0% legkisebb domború lekerekítőív: m (megállási látótávolság) legkisebb homorú lekerekítőív: m (megállási látótávolság) A szabályozási területen belüli utak: A tervezett területen belül az utak vonalvezetését az ingatlanok elhelyezkedése határozta meg, úgy hogy a lakóutakról mindegyik ingatlan megközelíthető legyen. A belső úthálózat fő eleme a feltáró, vegyesforgalmú magánút, melynek szabályozási szélessége 8, 00 m. 8 m Közforgalom előtt megnyitott magánút - 8,00 méteres szélességgel kialakítva 1,5 m zöld sáv + 5,0 m útburkolat, 2x1 nyomú út +1,5 m járda, a járda és a zöldsáv váltakozó oldalon jelenik meg. 16

20

21

22

23 3. ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT A tervezési területet korábban mezőgazdasági műveléssel hasznosították, jelenleg használaton kívüli terület, melyet felhagyott, gondozatlan szőlők, valamint természetes úton megtelepedett, többnyire degradált növényzetből (akác, gyomnövények) álló ligetek, növénysávok borítanak. A terület tervezett hasznosítása hétvégi házas üdülőterület, melynek igényes, kulturált kialakítása zöldfelület-fejlesztés nélkül elképzelhetetlen. A zöldfelület-fejlesztés a megváltozott funkciónak megfelelő kialakítást, a dísznövények arányának növelését, a zöldfelületek intenzívebbé tételét jelenti. A tervezési terület üdülésre, rekreációra szolgáló, laza elrendezésű, jelentős zöldfelületbe ágyazott területté alakul, ahol a zöldfelületek szerepének erősítését nemcsak a terület funkciója, hanem a közeli M0 autóút közlekedéséből származó környezetterhelések (légszennyezés, zajterhelés) elleni védelem is indokolja. A magas zöldfelületi arány, s ezen belül is a többszintű növényzet jelentős szerepet játszik a pormegkötésben és egyéb légszennyező anyagok megkötésében, továbbá hangelnyelő tulajdonsága révén a környezeti zajszint csökkentésében is. Ezért az üdülőövezetben az egyes telkek minimális zöldfelületi borítottságát 60 %-ban javasoljuk meghatározni. A területet határoló utcákban az utcakép kedvezőbbé tétele és az üdülőnépesség életminőségének javítása érdekében legalább az egyik oldalon egységes azonos korú és fajú egyedekből álló fasor telepítését javasoljuk. A növénytelepítés során javasoljuk a honos növények telepítését. Honos növények alkalmazását a tájbaillesztési szempontokon túl az is indokolja, hogy hamarabb elérik kifejlett állapotukat, s ezáltal hatékonyabban látják el feladatukat (környezetterhelések elleni védelem, mikroklíma javítása, ökológiai érték növelése), mint a hazánkban nem honos, ún. exóta növények, miközben fenntartásuk kevesebb költség- és időráfordítást igényel. 4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A tervezési területen igényes, kulturált hétvégi házas üdülőterület kialakítása tervezett, melynek feltétele kedvező környezetminőség biztosítása. A kedvező környezeti állapot feltételeinek megteremtése a tervezési terület adottságaiból és tervezett hasznosításából adódóan a területen folytatható tevékenységek, ill. a területen engedélyezhető létesítmények korlátozásával, valamint a területen tapasztalható környezetterhelések csökkentésével érhető el. A tervezési területen és környezetében jelenleg környezetet zavaró, vagy környezetszennyező ipari létesítmény nem található, a terület közelében (cca. 100 m-re) húzódó M0 autóút forgalma azonban jelentősebb környezetterhelést elsősorban zajterhelést eredményez a területen, melynek csökkentése a terület tervezett funkciója miatt kiemelt jelentőséggel bír. 17

24 Környezeti zaj elleni védelem Környezeti zajforrást jelenleg és távlatban is a közlekedés, ezen belül is az M0 autóút forgalma jelenti. Az M0 déli szektor M km szelvény engedélyezési tervében szereplő zajmérési adatok alapján, az autóút tengelyétől 75 méteres távolságban csökken határérték alá az út zajterhelése méteren a nappali zajszint 51,9 db (kisebb, mint a megengedett 60dB), éjszakai érték pedig 48,6 db (kisebb, mint a megengedett 50 db), - 50 méteren a nappali zajszint 57,7 db, éjszakai érték pedig 52,4 db, - 25 méteren a nappali zajszint 72,5 db, éjszakai érték pedig 67,9 db. A tájba- illesztés, a kedvező esztétikai megjelenés és a levegőtisztaság-védelem, a környezeti zajterhelés csökkentése érdekében az autóúttal határos telkeken 20 méter szélességben fásítást javaslunk. A pihenés, a rekreáció feltételeinek biztosítása érdekében az üdülőterületen nem javasoljuk környezeti zajt, rezgést okozó szolgáltató, szórakoztató létesítmények engedélyezését. Levegőtisztaság-védelem A légszennyező források közül ipar, közlekedés, fűtés a tervezési terület levegőállapotát a közlekedés és a fűtés befolyásolja. A belterületről származó fűtési eredetű légszennyező anyagok és az autóút közlekedéséből származó légszennyező anyagok azonban a terület elhelyezkedésének és az uralkodó ÉNy-i széliránynak köszönhetően többnyire nem okoznak a területen jelentős környezetterhelést. Az M0 felé eső telekvégeknél kialakítandó 20 méteres növényzet az autóút felől érkező közlekedésből eredő szennyezés jelentős részétől megvédi a területet. A tervezési területen a fejlesztések során a légtérbe kerülő szennyező anyagok nagyfoku emelkedésével nem kell számolni. A közlekedésből származó légszennyezés a terület beépülése során megnövekvő forgalom miatt ugyan emelkedik majd, az új utakon azonban csak célforgalom bonyolódik majd, a terület szezonális használata miatt pedig további fűtési eredetű légszennyező anyagok keletkezésével nem kell számolni. Színvonalas üdülőkörnyezet, ill. kedvező levegőminőség biztosítása végett a tervezési területen kellemetlen szagot, bűzt, valamint diffúz légszennyezést okozó tevékenységet nem javasolunk engedélyezni. A területen kialakuló diffúz légszennyezés megakadályozása, ill. csökkentése miatt az építkezés során szabadon hagyott területeket, főként rézsűfelületeket javasoljuk minél előbb növényzettel beültetni. A talaj és a vizek védelme A tervezési terület és környezete változatos, tagolt felszínű, ezért az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése különösen fontos. A lejtős terepviszonyokból adódóan a terület beépítése során kisebb rézsűk, feltöltések, bevágások kialakítása nélkülözhetetlen. A tájba 18

25 nem illő terepalakulatok megakadályozása, ill. a táj karakterének megőrzése végett új épületek elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló nagy feltöltések, vagy bevágások ne alakuljanak ki, kerülendők a nagy felszínmozgatások. E szempontok érvényesítése érdekében 1,5 m-nél magasabb feltöltések, ill. bevágások, valamint 25 -nál nagyobb hajlásszögű rézsűk kialakítását a területen nem javasoljuk. A feltöltések kialakítására környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék nem alkalmazható. A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen. A rézsűk állékonyságát, az erózió elleni védelmet terjedő tövű növényzet ültetésével javasoljuk biztosítani. Vizsgálataink során a talaj állapotát veszélyeztető tevékenységeket nem tártunk fel. A talaj kedvező állapotának megőrzése miatt a tervezési területen talajszennyezés veszélyével járó tevékenységet nem javasolunk engedélyezni. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a terület a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan érzékeny és az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategória határán helyezkedik el. A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti besorolás szerint a vizsgálati terület nitrátérzékeny. A talaj és a talajvíz védelme érdekében az üdülőterületet kizárólag a csatornahálózat kiépítése után javasoljuk kialakítani. A szennyvizek kizárólag közcsatornába vezethetők, szikkasztásukat átmenetileg sem javasoljuk engedélyezni. Hulladékkezelés A keletkező kommunális szilárd hulladékot rendezetten kell gyűjteni és megfelelő időközönként, szervezetten kijelölt hulladéklerakó-helyre kell elszállítani. A terület elhelyezkedése révén bekapcsolható a település hulladékszállítási rendszerébe. Az üdülőterületen keletkező szennyvizek csak csatornahálózatba vezethetők, a vezetékes vízhálózat csak a csatornahálózat kiépítése esetén alakítható ki, a szennyvizek szikkasztását a talaj és a talajvíz védelme miatt még átmenetileg sem javasoljuk engedélyezni. A terület funkciója és a környezeti elemek védelme miatt a tervezési területen nem javasoljuk veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek engedélyezését. 5. KÖZMŰELLÁTÁS FEJLESZTÉSI JAVASLAT Közműellátás vizsgálata A tervezési terület Törökbálinton az Anna-hegy üdülőterület és az M0-ás autóút között helyezkedik el. A területet a Nárcisz utca, a 10193/36 hrsz.-ú út, az M0-ás autóút bevágása melletti északi rézsűjén haladó földút határolja. A terület legnagyobb része jelenleg már nem művelt, elhanyagolt állapotú gyümölcsös és szőlőterület. Mivel a tervezési terület legnagyobb része mezőgazdasági hasznosítású terület volt, a területen belül közműellátás nem épült ki, illetve kivételként a terület szélén keresztülhalad egy 20 kv-os villamos szabadvezeték. 19

26 A tervezési területet határoló Anna-hegy üdülőterületen a villamosenergia ellátó hálózat, vízellátás és szennyvízcsatorna rendszer kiépült. Közműfejlesztési javaslat A tervezési területen a településrendezési terv üdülőterület kialakítását tervezi, mely során 26 üdülőtelket alakít ki. A telkeken 2-2 üdülőegység létesítése válik lehetővé. A közműfejlesztési javaslat a kialakításra kerülő üdülőterület kiszolgálásához szükséges közmű infrastruktúra-fejlesztési feladatokat határozza meg. A kedvező topográfiai, közlekedési adottságú tervezési területen a tervezett létesítmények számára a környezetvédelmi igényeket is kielégítő, -a zárt csapadékcsatornás vízelvezetést kivéve- teljes közműellátás kiépítése szükséges. A teljes közműellátás biztosítására kiépítendő a terület vízellátása, csatornázása, felszíni vízrendezése, korszerű vezetékes energiaellátása és a vezetékes távközlése. A közművek kiépítésénél tekintetbe kell venni, hogy a beépítés két fejlesztési ütemben fog megvalósulni. Az első ütem keretében olyan műszaki megoldásokat kell választani, melyek a második ütemben történő közmű - fejlesztéseket lehetővé teszik. A terület jelenlegi beépítetlensége kínálja, hogy a terület feltárását szolgáló új utcanyitásokkal egyidejűleg, elő-közművesítésként épüljenek ki a közműellátást szolgáló hálózatok. A közműparamétereket úgy kell meghatározni, hogy a terület távlati teljes beépítésekor szükséges közműigényeket is ki tudja szolgálni még akkor is, ha előre tudható, hogy a terület telítődése fokozatos folyamat eredménye lesz. Az elő-közművesítés során a leggazdaságosabb közműfektetés beruházási és területgazdálkodási szempontból is-, a közös közműárkos közműelrendezés lenne. Várható azonban, hogy a közös közműárkos kivitelezést nem lehet megvalósítani, nem lehet az összes közművet egyidejűleg elhelyezni és az egyes közművek külön, hagyományos közműfektetéssel épülnek. Ebben az esetben úgy kell az egyes közműveket elhelyezni, hogy valamennyi megvalósuló közmű számára az optimális elhelyezési lehetőség biztosított legyen. A tervezett beépítések megvalósulását követően teljes közműellátás biztosítása esetén várható közműigények: vízigény szennyvíz mennyiség villamosenergia igény földgáz igény m3/nap m3/nap kw Nm3/h 52 üdülő A prognosztizált igények kielégítésének a lehetőségét a közmű-áganként készített fejlesztési javaslat rögzíti. A közműellátás feltétele a tervezett beépítés számára a tervezési területen kívül a szükséges gerincvezetékek, a tervezési területen belül az elosztóhálózatok kiépítése és arról az egyes telkek bekötésének a megvalósítása. 20

27 Vízellátás TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY Törökbálint vízellátását az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV) szolgáltatja. A Vízmű az ellátási körzetben Érd, Törökbálint, Diósd és Tárnok szinte már összeépült területeit, valamint Budaörs egy részét látja el ivóvízzel a saját, ill. a Fővárosi Vízművek vízbázisairól. Saját vízbázisai a Sasvárosi telep és a Dunaparti Vízműtelep, ezeken felül a vízigények kielégítésére az ÉTV a Fővárosi Vízművektől is átvesz kontingens-szerződésben rögzített ivóvíz mennyiséget. A Fővárosi Vízművek az átadott vizet a Csepel-szigeti, szigetcsépi telepéről szolgáltatja, a szigetről NÁ 600-as meder alatti átvezetéssel kerül át az ivóvíz a budai oldalra. A Törökbálinti hálózati rendszer az Érdi Vízműtelep felől az Érd, Mecsek utcai 2x1000 m m3-es tározók felől nyomásfokozón keresztül kapja. A tározótól egy NÁ 300-as méretű vezetéken keresztül töltik az un. Virágtanyai 2x1000 m3-es tározókat (t.f.sz.: 236,56 mbf.). A települést ellátó hálózatban a víznyomást ennek a tározónak a vízszintje határozza meg. A település alapbázis felőli betáplálásánál korábban ez az NÁ 300-as vezeték volt a szűk keresztmetszet, így ennek a problémának megoldására építettek 2000-ben Diósd felől egy szintén NÁ 300-as vezetéket. Ez a vezeték a tervezési terület körzetében a Diósdi út nyomvonalon épült meg a Raktárvárosi úton üzemelő NÁ 200-as vezetékig. Ezzel a vezetékkel kialakult a Törökbálinti hálózatot két oldalról betápláló körvezetékes rendszer, amely az ellátási biztonságot jelentősen javította. A tervezési területen az új létesítmények prognosztizált vízigénye 30 m3/d. Ezt a vízmennyiséget alapbázis szempontjából a Törökbálinti területeken vízellátást szolgáltató Érd és Térsége Vízmű Kft. a meglévő alapbázisairól biztosítani tudja. A tervezési területet is magába foglaló Anna-hegy üdülőterületen, a Nárcisz utcáig kiépült az ellátó hálózat. Az Anna-hegy üdülőterület tulajdonosainak közössége a területen belül a vízellátó hálózat kiépítését megvalósította. A vezetékek által alkotott körvezetékes hálózat betáplálása a fent említett Diósdi úti nyomvonalú NÁ 300-as vezetékről történik. A hálózat üzemeltetéséhez szükséges hálózati víznyomást egy nyomásfokozó gépházzal biztosítják. A jelenlegi tervezési területet az Anna-hegy üdülőterület felől a Nárcisz utca határolja, melynek nyomvonalára a vízvezeték szintén elkészült. A jelenlegi tervezési terület által tervezett új utcák nyomvonalán a vízellátást biztosító vízvezetékeket a Nárcisz utcai vezetékhez kapcsolódóan szintén ki kell építeni, a biztonságos ellátás érdekében körvezetékes rendszerrel. A körvezetékes rendszerű hálózattal lehet biztonságos ellátást szolgáltatni, és az esetleges pangó vizes állapotokat elkerülni. A tervezési területen belül NÁ 100-as-paraméternél kisebb keresztmetszetű vezeték a megfelelő tűzivíz igény biztosítása érdekében nem építhető. 21

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN Dima András, Jordán Péter, Leitner Gábor Útépítési Akadémia 20. 2012.11.30. www.maut.hu 1 MŰSZAKI ELŐÍRÁS CÉLKITŰZÉSEI Beruházói, kivitelezői és üzemeltetői + Területgazdálkodási

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

REGIOPLAN. TEL/FAX.: 96/ , (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN. TEL/FAX.: 96/ , (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) Győr, 2014.03. HÓ Msz.:Rp.I.241-6 REGIOPLAN Munkaszám: Rp.I.241-6! " # $ % &! ' ( Pekkerné Szabó Piroska Településrendezés okl. táj- és kertépítész Tájrendezés,

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (II.5.) Ör. sz. rendelete az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági közművesítés hozzájárulásról / egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés. Bakos László területvásárlási kérelméről

Előterjesztés. Bakos László területvásárlási kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Bakos László területvásárlási

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához

IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához IV. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Mátraterenye község településrendezési tervének módosításához Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 /2013. (II. 18.)

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben