TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PRO ARCH.ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1.

2 ALÁÍRÓLAP Megbízó: Felelős tervező: Településrendezés: Közlekedés: Környezetvédelem, Zöldfelületek: Közművek: Régészet: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. PRO ARCH Építész Stúdió 1085 Budapest József krt. 36. R. Takács Eszter, okl. építész vezető településtervező, KSZ.:TT /13 Adorján Anna, településmérnök PRO ARCH. Építész Stúdió Bt., Horváth Zoltán, okl. építőmérnök KSZ: K2-K1d Horváth Project Mérnöki Iroda Kft. Auer Jolán, okl. táj- és kertépítészmérnök KSZ: Jaczenkó Judit okl. tájépítészmérnök KSZ: K Tájoló Terv Kft. Hanczár Zsoltné, okl. építőmérnök Bíró Attila, okl. építőmérnök KSZ: KÉSZ Kft. Vágner Zsolt régész Archeo-Art Bt. PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1. 1

3 TARTALOMJEGYZÉK Előzmények, tervezési feladat Jóváhagyandó munkarészek Helyi építési Szabályzat kiegészítése Rajzok Szabályozási terv Alátámasztó munkarészek 1. Településrendezési javaslat 2. Közlekedés 3. Zöldfelületi javaslat 4. Környezetalakítási javaslat 5. Közművek 6. Kulturális Örökségvédelem Környezetalakítási javaslat Úthálózat vizsgálata Tömegközlekedési hálózat vizsgálata Mintakeresztszelvény Víziközművek Energia közművek Mellékletek Örökségvédelmi Hatástanulmány - Régészeti munkarész Földhivatali alaptérkép Összefoglaló táblázat PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1. 2

4 ELŐZMÉNYEK A tervezési terület Törökbálint város területén, az Anna-hegyi üdülőterületen (a mellékelt Budakörnyéki Földhivatal hiteles ingatlan nyilvántartása és térképe szerinti 0193/10-35 helyrajzi számok, mely később további megosztásra került az autóút telkének rendezésénél) helyezkedik el. A tervezési terület nagysága 4,75 ha, határai: Nárcisz utca, Virágos út, M0 autóút, Gyöngyvirág utca. A terv megbízója Törökbálint Város Önkormányzata, a terv költségviselője a Törökbálint Anna-hegyi területrész tulajdonközössége. A terület terveinek kidolgozására digitális alaptérkép készült, az illetékes földhivatal által hitelesített, záradékolt állami földmérési alaptérkép alapján. A térkép geodéziai felmérés alapján magassági adatokkal, 1 méterenkénti szintvonalakkal egészült ki. A szabályozási terv és helyi építési szabályzat az államigazgatási szervekkel lefolytatott előzetes egyeztetések véleményei, az önkormányzat valamint az érintett tulajdonosok igényei alapján készült el. Az előzetes egyeztetést lefolytattuk, az alábbi vélemények alapján állítottuk össze az egyeztetési anyagot: - Örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, m védőtávolságot kell betartani az autóút mellett, - közműellátást biztosítani kell, - ökológiai zöldfolyosó részét képező területtel határos. 3

5 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4

6 Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2009. (...) rendelete TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY Helyi építési szabályzatáról valamint Törökbálint Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 18/2001.(IX.18.) rendeletének módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII.20.) Korm.számú rendelettel közzétett OTEK 1. (1) bekezdésben foglaltakra, megalkotja Nárcisz utca Virágos út M0 autóút Gyöngyvirág utca által határolt területére a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét és elfogadja a területre készült Szabályozási Tervet, egyúttal módosítja Törökbálint Nagyközség 18/2001. (IX. 18.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát ( HÉSZ ) és elrendeli azok kötelező együttes alkalmazását. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya és alkalmazása. 1. (1) A rendelet hatálya Törökbálint Város Közigazgatási területének a rendelet mellékletét képező Szabályozási Terven ábrázolt részére Nárcisz utca Virágos út M0 autóút Gyöngyvirág utca által határolt területére terjed ki. (2) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz. (3) A jelen helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervlapot együtt kell alkalmazni. Az előírások alkalmazása, szabályozási elemek 2. (1) A tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosítása esetén lehetséges. (2) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak: a) szabályozási vonal, b) építési övezet határa és tartalma, c) beültetési kötelezettségű terület. (3) A terven jelölt minden egyéb szabályozási elem irányadónak tekintendő, amelyektől eltérést az elsőfokú építésügyi hatóság saját hatáskörben, a szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat módosítása nélkül engedélyezhet. 5

7 A területre vonatkozó részletes előírások 3. (1) Törökbálint Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló, - többszörösen módosított 18/2001. (IX.18.) rendelete, - az alábbi előírásokkal kiegészül: IV. FEJEZET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 45. b Üh-4 jelű építési övezet előírásai (Anna-hegyi hétvégiházas üdülőterület) (1) Az építési övezet jellemzően laza beépítésű, hétvégi házas üdülőterület. (2) Az övezetben engedélyezhető funkciók a következők: a) legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület, b) kiskereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű, vendéglátó funkciójú épületek, építmények, c) szabadidő-, sportlétesítmények, d) A funkciót kiegészítő egyéb funkciók (pl. gépkocsi tároló). (3) A területen az építési telek területének minden megkezdett 1500 m 2 -e után legfeljebb egy épület létesíthető. építési övezet Üh Terület m 2 Telekalakításra vonatkozó előírások építmények elhelyezésére vonatkozó előírások Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Szélesség M mélység m építési mód Előkert m Zöldfelület % Beépítettség % építményekre vonatkozó előírások Ép.mag. m szintter. mut. Üh SZ ,5 0,2 (4) Az építési övezetben kialakítható minimális telekszélesség 18 m, a minimális telekmélység 30 m, kivéve a terület észak-nyugati határán kialakított két, háromszög alakú telket. (5) Az építési övezetben minimálisan kialakítható telekterület 1500 m 2. (6) Az építési övezetben épületek szabadonállóan helyezhetők el, az építési helyen belül. Az építési hely meghatározásánál: a) az elő- és hátsókert legalább 5 m, b) az oldalkert legalább 5 m. (7) A beépítettség legnagyobb mértéke 10% lehet. (8) A legnagyobb építménymagasság értéke 4,5 m. (9) A telek legkisebb zöldfelületi fedettsége 60%. (10) Az előkertben garázs, lábonálló kerti tető elhelyezhető. (11) A hétvégiházas üdülőterületen a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak: 6

8 a) az üdülőterület egyes telkeinek legalább 60 %-át zöldfelülettel borítottan kell kialakítani. b) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet (gyepszint) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/3-át boríthatja. c) a táj karakterének erősítése, ill. a tájkép védelme miatt a növénytelepítés során honos növényfajok alkalmazása javasolt. (12) Az egyedi telek megközelítését biztosító közlekedési területet minimum 8 méter szabályozási szélességgel kell kialakítani (lásd Melléklet Mintakeresztszelvény). Építési telek csak útként lejegyzett telekről (magán illetve közút) nyitható. Záró rendelkezések 4. (1) Jelen rendelet kihirdetése után 10 nappal lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított, illetve határozattal le nem zárt ügyekben kell alkalmazni. (2) A szabályozási tervlapon I. ütemű és II. ütemű fejlesztéssel jelölt területek önállóan kezelhetők, az alább felsorolt eljárások fejlesztési egymástól függetlenül, külön-külön is megindíthatóak: a) telekrendezés: művelési ágból való kivonás, belterületbe vonás, telekalakítás b) közművesítés, köz - és magán út kialakítás és annak megépítése, c) beépítés. (3) A rendelet hatálya alá eső területen, az adott ütemhez tartozó bármely telken a főfunkciójú létesítmény (üdülőépület) építési engedélye csak abban az esetben hagyható jóvá, ha az adott fejlesztési ütem területén, az autóút melletti teleksáv teljes hosszán a növénytelepítés megvalósul. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, jelen rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott területen a./.. (...) sz. ÖK rendelet hatályát veszti. (5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Törökbálint, Kihirdetve: polgármester P. H jegyző 7

9 MELLÉKLET 8

10

11 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 9

12 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Településszerkezeti összefüggések Terület helye a településen A tervezési terület Budapest közvetlen közelében, Törökbálint déli részén, az M0 autóút Anna-hegyi pihenője fölött helyezkedik el. A terület mellett található a törökbálinti Nagyerdő. Az Anna-hegyi üdülőterület a Diósdi és a Hegyaljai úttal kapcsolódik a városhoz. Érvényben lévő terv konzekvenciái, tervi előzmények A területet az 1995-ben jóváhagyott általános rendezési terv tartalék intézményi területként vette figyelembe, az M0 autóút mentén véderdő telepítéssel. A terület tulajdonosai között több kísérletet is tettek a terület ÁRT szerinti hasznosítására, azonban ez a megközelítés nehézsége, valamint az infrastruktúra hiánya miatt nem jártak eredménnyel. A tulajdonosok kérésére az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta (280/2000. (XI. 30. ÖK határozat) a terület üdülőterületté való átminősítését. Ennek megfelelően a város jelenleg érvényben lévő településszerkezeti terve a területet egységesen az Anna-hegy már beépült területeivel belterületként, hétvégi házas üdülőterületként kezeli. A város közigazgatási területére készült szabályozási terv (PESTTERV) az egész Annahegyi üdülőterületre szabályozási terv készítendő előírást ad. A szabályozási terv készítésének szükségességével jelölt területen a HÜ-4 azonosító keretparamétereit figyelembe véve kell az építési övezet előírásait meghatározni, melyek a következők: A kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m 2, legkisebb zöldfelületi arány: 60%, legnagyobb beépítettség: 10%, legnagyobb építménymagasság. 4,5 m. A területen elhelyezhető: - legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület, - az építési telek minden megkezdett 1500 m 2 -e után legfeljebb egy épület létesíthető. 10

13 A BATrT és az OTRT területet érintő intézkedései A Budapest Agglomeráció területrendezési terve alapján a terület települési övezetben van. A beépítési területek fejlesztését szabályozó normatív előírások a tervet nem érintik. Kivonat a Bp. Agglomeráció Területrendezési tervből Törökbálint településszerkezeti tervében a tervezési terület hétvégi házas üdülőterületi besorolásban van. A területre készülő szabályozási terv a TSZT besorolás módosítását nem igényli. A szomszédos Annahegyi kertes terület szabályozási terve elkészült. Az OTrT területrendezési terve és BATrT alapján a tervezési terület Országos ökológiai hálózattal határos: ökológiai zöldfolyosó besorolásban van a Nárcisz utca vonalától délnyugatra eső erdőterület, a törökbálinti Nagyerdő. A tervezett üdülőterületi hasznosítás az ökológiai hálózatot nem veszélyezteti. A területen a 60%-os zöldfelületi arány és a jelölt beültetési kötelezettségű, 20 méter széles véderdő sáv gondoskodik az üdülőterület és az ökológiai zöldfolyosó csatlakozó területének védelméről. Kivonat az OTrT Országos Ökológiai hálózat övezete 11

14 M0 Tervezési terület Kivonat az BATrT Országos Ökológiai hálózat övezete 12

15 Területi adottságok, tervezési javaslat A területet ig mezőgazdasági műveléssel hasznosították, jelenleg használaton kívüli, beépítetlen terület. A területen jelenleg 25 db telek található, a földhivatali nyilvántartás szerint szőlő- illetve gyümölcsös művelési ágú ingatlanok. A terület dél-kelet irányba egyenletesen lejt, átlagosan 8%-kal. A terület az M0 autóúthoz képest 5-30 méterrel feljebb helyezkedik el. A tervezési terület jelentős része magántulajdonban van, a m 2 közötti telkek kárpótlási földrészletként kerültek a mai tulajdonosokhoz. Az autóút építésével az út melletti területeket rendezték, így jelenleg a földhivatalnál átvezetés alatt van az autóút és a tervezési terület melletti közterület, valamint az ezeket érintő 3 telek telekhatárainak rendezése. A szabályozási terv a jelenleg hivatalos alaptérkép felhasználásával és az azon szereplő helyrajzi számok figyelembe vételével készült, de a térrajzot is feltünteti. A földmérési alaptérképen és a melléklet hivatalos ingatlan nyilvántartási térképen szereplő helyrajzi számok részben különbözőek, mivel a fenti, folyamatban lévő telek határrendezés helyrajzi szám konzekvenciái az ingatlan nyilvántartási térképen még nem szerepelnek. A terület a település jelenleg érvényes szerkezeti terve szerint Üh építési övezetbe került. A területen 26 db, m 2 közötti telek alakítható ki. A hétvégi házas területen a javasolt 1500 m 2 -es telkek 10 %-a építhető be. Az építési telkek feltárását a Nárcisz utca felől biztosítjuk, úgy hogy a telkek egy belső (vegyes forgalmú jelleggel megépített) útról lesznek megközelíthetők. Ez az útvezetési megoldás lehetőséget ad arra, hogy az autóút mellett egységes véderdősáv alakuljon ki. A terület beépítésének ütemezése szempontjából is előnyt jelen a belső út. Az első fejlesztési ütemben megvalósulhat az észak-nyugati területek beépítése, később ehhez kapcsolódhat a dél-keleti területek beépítése a második ütemben. Az első fejlesztési ütem 2,75 ha (a terület 58%-a), a második fejlesztési ütem 2,0 ha területen (42%) valósul meg. Az autóút mellett a területet 20 méteres szélességben erdősáv védi a környezeti zajterheléstől.. 2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT Az érintett terület DK-i irányba közel egyenletesen esik az M0 autóút irányába, a magas és mély vonal között a szintkülönbség kb. 25 méter.az elképzelések alapján a területet több kisebb ingatlanra felosztva hétvégi házas beépítésű övezet létesül. Jelenlegi úthálózat A vizsgált környezetben túlnyomórészt üdülő telkek találhatók, kis nyaralókkal, így a csekély gépkocsi forgalom következtében a környező utak szilárd burkolattal még nem rendelkeznek. 13

16

17 A területet Törökbálint irányából közelíthető meg a Diósdi út Hegyalja út Séta út érintésével. A Séta útból ágazik ki déli irányban a Virágos út, amely a terület egyik határát képezi. A Virágos út a Nárcisz utcáig megerősített földút, több szakaszon igen meredeken lejtő/emelkedő szakaszokból áll. A Nárcisz utca utáni szakaszon a Virágos út az M0 autóút felett átívelő hídhoz csatlakozik, amely útszakasz aszfaltburkolattal épült ki. Tervezési terület A Nárcisz utca kiépítetlen földút, amin az utca északi oldalán lévő üdülőingatlanok közelíthetők meg. A Gyöngyvirág utca jelenlegi műszaki állapota, valamint a nagy terepesés miatt gépkocsi forgalom lebonyolítására alkalmatlan. A vizsgált terület déli határát, földút határolja, amely az M0 autóút pihenőhelyének szervízútjával közel párhuzamosan halad. A két út között jelentős a szintkülönbség, ugyanis az autóút pihenőhelyét megközelítő út a kb. 5-6 méteres bevágás lábánál húzódik. A szabályozási terület déli határánál halad az M0 autóút pályaszakasza. Az autóút ezen szakaszánál (6 km szelvény) épült ki az Anna-hegyi pihenő. Az autóút a vizsgált területhez képest mély bevágásban halad. A nagy szintkülönbség miatt az autóútról a beépítendő terület irányába közvetlen közúti kapcsolat nem létesíthető. Az úthálózati vizsgálatot és a tömegközlekedési hálózat vizsgálatát lásd a mellékelt lapokon. Az M0 autóút km szelvényei között a 2000-es forgalomszámlálás a következő adatokat regisztrálta: személygépkocsi: jármű/nap autóbusz: szóló: 190 jármű/nap csuklós: 10 jármű/nap 14

18 tehergépkocsi: közepes 1595 jármű/nap nehéz: pótkocsis nyerges speciális 2219 jármű/nap 1757 jármű/nap 3419 jármű/nap 4 jármű/nap motorkerékpár: 58 jármű/nap A forgalmi adatokat összegezve: jármű/nap, azaz egységjárműre átszámítva Ejmű/nap értékre adódik. Tömegközlekedés kerékpáros és gyalogos közlekedés: A vizsgált terület közelében helyközi autóbuszjárat közlekedik, mely a Volánautóbusz Üzem járata. Ez a viszonylat Érd és Törökbálint között üzemel, egyik végállomása a törökbálinti Hegyalja úton (Márta utca Erdő út) van. A rendezési terület útjainak kiépítetlensége és a domborzati viszonyok miatt a kerékpáros forgalom elenyésző. Szilárd burkolatú kerékpárút, vagy összefüggő kerékpárút hálózat a környéken nincs. A rendezési területet és környezetében kiépített gyalogos járda nincs, a területet a fentiekben említett földutakon keresztül lehet gyalogosan is megközelíteni. A szabályozási területet határoló utak: A szabályozási területet határoló, Nárcisz utca közterületi szélessége 15,00 méter, ennek módosítását nem javasoljuk. A tervezési paraméterek meghatározásánál az ÚT "Közutak tervezése" Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint jártunk el. Az útkategória megállapításánál a környezeti körülményeket és a tervezett út hálózati rendszerben betöltött funkcióját kell ismerni. A tervezett Nárcisz utca - Gyöngyvirág utca és a területen belül kialakítandó utcát környezeti körülmények alapján "B" jelű, beépítetlen, vagy lazán beépített terület, érzékeny környezetbe sorolhatjuk. A hálózati funkció alapján a "d" lakó- kiszolgáló, vegyes használatú és egyéb alárendelt funkciójú utak kategóriájába tartozik. A Műszaki előírás 1.1 táblázata alapján (belterületi közutak esete) a mellékút- kiszolgálóút BVI. jelű tervezési osztályát vehetjük figyelembe. az út elhelyezkedése külterület: mellékút kiszolgálóút: hálózati funkció: környezeti körülmények : B VI. d B Az út osztálya: A tervezési sebesség: BVI.d.B. 40 km/h 15

19 A keresztmetszeti kialakítás forgalmi sávszélesség: 3.00 m padka szélesség: m padkán belüli biztonsági sáv: 0.25 m Az utat aszfaltburkolatú útként, míg a padkát murva szórással javasoljuk megépíteni. A vízszintes és magassági vonalvezetés paraméterei a következők: legkisebb vízszintes körívsugár: 45.0 m legkisebb átmenetiív paraméter: 32.0 m legnagyobb emelkedés, esés: 14.0% legkisebb domború lekerekítőív: m (megállási látótávolság) legkisebb homorú lekerekítőív: m (megállási látótávolság) A szabályozási területen belüli utak: A tervezett területen belül az utak vonalvezetését az ingatlanok elhelyezkedése határozta meg, úgy hogy a lakóutakról mindegyik ingatlan megközelíthető legyen. A belső úthálózat fő eleme a feltáró, vegyesforgalmú magánút, melynek szabályozási szélessége 8, 00 m. 8 m Közforgalom előtt megnyitott magánút - 8,00 méteres szélességgel kialakítva 1,5 m zöld sáv + 5,0 m útburkolat, 2x1 nyomú út +1,5 m járda, a járda és a zöldsáv váltakozó oldalon jelenik meg. 16

20

21

22

23 3. ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT A tervezési területet korábban mezőgazdasági műveléssel hasznosították, jelenleg használaton kívüli terület, melyet felhagyott, gondozatlan szőlők, valamint természetes úton megtelepedett, többnyire degradált növényzetből (akác, gyomnövények) álló ligetek, növénysávok borítanak. A terület tervezett hasznosítása hétvégi házas üdülőterület, melynek igényes, kulturált kialakítása zöldfelület-fejlesztés nélkül elképzelhetetlen. A zöldfelület-fejlesztés a megváltozott funkciónak megfelelő kialakítást, a dísznövények arányának növelését, a zöldfelületek intenzívebbé tételét jelenti. A tervezési terület üdülésre, rekreációra szolgáló, laza elrendezésű, jelentős zöldfelületbe ágyazott területté alakul, ahol a zöldfelületek szerepének erősítését nemcsak a terület funkciója, hanem a közeli M0 autóút közlekedéséből származó környezetterhelések (légszennyezés, zajterhelés) elleni védelem is indokolja. A magas zöldfelületi arány, s ezen belül is a többszintű növényzet jelentős szerepet játszik a pormegkötésben és egyéb légszennyező anyagok megkötésében, továbbá hangelnyelő tulajdonsága révén a környezeti zajszint csökkentésében is. Ezért az üdülőövezetben az egyes telkek minimális zöldfelületi borítottságát 60 %-ban javasoljuk meghatározni. A területet határoló utcákban az utcakép kedvezőbbé tétele és az üdülőnépesség életminőségének javítása érdekében legalább az egyik oldalon egységes azonos korú és fajú egyedekből álló fasor telepítését javasoljuk. A növénytelepítés során javasoljuk a honos növények telepítését. Honos növények alkalmazását a tájbaillesztési szempontokon túl az is indokolja, hogy hamarabb elérik kifejlett állapotukat, s ezáltal hatékonyabban látják el feladatukat (környezetterhelések elleni védelem, mikroklíma javítása, ökológiai érték növelése), mint a hazánkban nem honos, ún. exóta növények, miközben fenntartásuk kevesebb költség- és időráfordítást igényel. 4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A tervezési területen igényes, kulturált hétvégi házas üdülőterület kialakítása tervezett, melynek feltétele kedvező környezetminőség biztosítása. A kedvező környezeti állapot feltételeinek megteremtése a tervezési terület adottságaiból és tervezett hasznosításából adódóan a területen folytatható tevékenységek, ill. a területen engedélyezhető létesítmények korlátozásával, valamint a területen tapasztalható környezetterhelések csökkentésével érhető el. A tervezési területen és környezetében jelenleg környezetet zavaró, vagy környezetszennyező ipari létesítmény nem található, a terület közelében (cca. 100 m-re) húzódó M0 autóút forgalma azonban jelentősebb környezetterhelést elsősorban zajterhelést eredményez a területen, melynek csökkentése a terület tervezett funkciója miatt kiemelt jelentőséggel bír. 17

24 Környezeti zaj elleni védelem Környezeti zajforrást jelenleg és távlatban is a közlekedés, ezen belül is az M0 autóút forgalma jelenti. Az M0 déli szektor M km szelvény engedélyezési tervében szereplő zajmérési adatok alapján, az autóút tengelyétől 75 méteres távolságban csökken határérték alá az út zajterhelése méteren a nappali zajszint 51,9 db (kisebb, mint a megengedett 60dB), éjszakai érték pedig 48,6 db (kisebb, mint a megengedett 50 db), - 50 méteren a nappali zajszint 57,7 db, éjszakai érték pedig 52,4 db, - 25 méteren a nappali zajszint 72,5 db, éjszakai érték pedig 67,9 db. A tájba- illesztés, a kedvező esztétikai megjelenés és a levegőtisztaság-védelem, a környezeti zajterhelés csökkentése érdekében az autóúttal határos telkeken 20 méter szélességben fásítást javaslunk. A pihenés, a rekreáció feltételeinek biztosítása érdekében az üdülőterületen nem javasoljuk környezeti zajt, rezgést okozó szolgáltató, szórakoztató létesítmények engedélyezését. Levegőtisztaság-védelem A légszennyező források közül ipar, közlekedés, fűtés a tervezési terület levegőállapotát a közlekedés és a fűtés befolyásolja. A belterületről származó fűtési eredetű légszennyező anyagok és az autóút közlekedéséből származó légszennyező anyagok azonban a terület elhelyezkedésének és az uralkodó ÉNy-i széliránynak köszönhetően többnyire nem okoznak a területen jelentős környezetterhelést. Az M0 felé eső telekvégeknél kialakítandó 20 méteres növényzet az autóút felől érkező közlekedésből eredő szennyezés jelentős részétől megvédi a területet. A tervezési területen a fejlesztések során a légtérbe kerülő szennyező anyagok nagyfoku emelkedésével nem kell számolni. A közlekedésből származó légszennyezés a terület beépülése során megnövekvő forgalom miatt ugyan emelkedik majd, az új utakon azonban csak célforgalom bonyolódik majd, a terület szezonális használata miatt pedig további fűtési eredetű légszennyező anyagok keletkezésével nem kell számolni. Színvonalas üdülőkörnyezet, ill. kedvező levegőminőség biztosítása végett a tervezési területen kellemetlen szagot, bűzt, valamint diffúz légszennyezést okozó tevékenységet nem javasolunk engedélyezni. A területen kialakuló diffúz légszennyezés megakadályozása, ill. csökkentése miatt az építkezés során szabadon hagyott területeket, főként rézsűfelületeket javasoljuk minél előbb növényzettel beültetni. A talaj és a vizek védelme A tervezési terület és környezete változatos, tagolt felszínű, ezért az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése különösen fontos. A lejtős terepviszonyokból adódóan a terület beépítése során kisebb rézsűk, feltöltések, bevágások kialakítása nélkülözhetetlen. A tájba 18

25 nem illő terepalakulatok megakadályozása, ill. a táj karakterének megőrzése végett új épületek elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló nagy feltöltések, vagy bevágások ne alakuljanak ki, kerülendők a nagy felszínmozgatások. E szempontok érvényesítése érdekében 1,5 m-nél magasabb feltöltések, ill. bevágások, valamint 25 -nál nagyobb hajlásszögű rézsűk kialakítását a területen nem javasoljuk. A feltöltések kialakítására környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék nem alkalmazható. A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen. A rézsűk állékonyságát, az erózió elleni védelmet terjedő tövű növényzet ültetésével javasoljuk biztosítani. Vizsgálataink során a talaj állapotát veszélyeztető tevékenységeket nem tártunk fel. A talaj kedvező állapotának megőrzése miatt a tervezési területen talajszennyezés veszélyével járó tevékenységet nem javasolunk engedélyezni. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a terület a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan érzékeny és az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategória határán helyezkedik el. A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti besorolás szerint a vizsgálati terület nitrátérzékeny. A talaj és a talajvíz védelme érdekében az üdülőterületet kizárólag a csatornahálózat kiépítése után javasoljuk kialakítani. A szennyvizek kizárólag közcsatornába vezethetők, szikkasztásukat átmenetileg sem javasoljuk engedélyezni. Hulladékkezelés A keletkező kommunális szilárd hulladékot rendezetten kell gyűjteni és megfelelő időközönként, szervezetten kijelölt hulladéklerakó-helyre kell elszállítani. A terület elhelyezkedése révén bekapcsolható a település hulladékszállítási rendszerébe. Az üdülőterületen keletkező szennyvizek csak csatornahálózatba vezethetők, a vezetékes vízhálózat csak a csatornahálózat kiépítése esetén alakítható ki, a szennyvizek szikkasztását a talaj és a talajvíz védelme miatt még átmenetileg sem javasoljuk engedélyezni. A terület funkciója és a környezeti elemek védelme miatt a tervezési területen nem javasoljuk veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek engedélyezését. 5. KÖZMŰELLÁTÁS FEJLESZTÉSI JAVASLAT Közműellátás vizsgálata A tervezési terület Törökbálinton az Anna-hegy üdülőterület és az M0-ás autóút között helyezkedik el. A területet a Nárcisz utca, a 10193/36 hrsz.-ú út, az M0-ás autóút bevágása melletti északi rézsűjén haladó földút határolja. A terület legnagyobb része jelenleg már nem művelt, elhanyagolt állapotú gyümölcsös és szőlőterület. Mivel a tervezési terület legnagyobb része mezőgazdasági hasznosítású terület volt, a területen belül közműellátás nem épült ki, illetve kivételként a terület szélén keresztülhalad egy 20 kv-os villamos szabadvezeték. 19

26 A tervezési területet határoló Anna-hegy üdülőterületen a villamosenergia ellátó hálózat, vízellátás és szennyvízcsatorna rendszer kiépült. Közműfejlesztési javaslat A tervezési területen a településrendezési terv üdülőterület kialakítását tervezi, mely során 26 üdülőtelket alakít ki. A telkeken 2-2 üdülőegység létesítése válik lehetővé. A közműfejlesztési javaslat a kialakításra kerülő üdülőterület kiszolgálásához szükséges közmű infrastruktúra-fejlesztési feladatokat határozza meg. A kedvező topográfiai, közlekedési adottságú tervezési területen a tervezett létesítmények számára a környezetvédelmi igényeket is kielégítő, -a zárt csapadékcsatornás vízelvezetést kivéve- teljes közműellátás kiépítése szükséges. A teljes közműellátás biztosítására kiépítendő a terület vízellátása, csatornázása, felszíni vízrendezése, korszerű vezetékes energiaellátása és a vezetékes távközlése. A közművek kiépítésénél tekintetbe kell venni, hogy a beépítés két fejlesztési ütemben fog megvalósulni. Az első ütem keretében olyan műszaki megoldásokat kell választani, melyek a második ütemben történő közmű - fejlesztéseket lehetővé teszik. A terület jelenlegi beépítetlensége kínálja, hogy a terület feltárását szolgáló új utcanyitásokkal egyidejűleg, elő-közművesítésként épüljenek ki a közműellátást szolgáló hálózatok. A közműparamétereket úgy kell meghatározni, hogy a terület távlati teljes beépítésekor szükséges közműigényeket is ki tudja szolgálni még akkor is, ha előre tudható, hogy a terület telítődése fokozatos folyamat eredménye lesz. Az elő-közművesítés során a leggazdaságosabb közműfektetés beruházási és területgazdálkodási szempontból is-, a közös közműárkos közműelrendezés lenne. Várható azonban, hogy a közös közműárkos kivitelezést nem lehet megvalósítani, nem lehet az összes közművet egyidejűleg elhelyezni és az egyes közművek külön, hagyományos közműfektetéssel épülnek. Ebben az esetben úgy kell az egyes közműveket elhelyezni, hogy valamennyi megvalósuló közmű számára az optimális elhelyezési lehetőség biztosított legyen. A tervezett beépítések megvalósulását követően teljes közműellátás biztosítása esetén várható közműigények: vízigény szennyvíz mennyiség villamosenergia igény földgáz igény m3/nap m3/nap kw Nm3/h 52 üdülő A prognosztizált igények kielégítésének a lehetőségét a közmű-áganként készített fejlesztési javaslat rögzíti. A közműellátás feltétele a tervezett beépítés számára a tervezési területen kívül a szükséges gerincvezetékek, a tervezési területen belül az elosztóhálózatok kiépítése és arról az egyes telkek bekötésének a megvalósítása. 20

27 Vízellátás TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY Törökbálint vízellátását az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV) szolgáltatja. A Vízmű az ellátási körzetben Érd, Törökbálint, Diósd és Tárnok szinte már összeépült területeit, valamint Budaörs egy részét látja el ivóvízzel a saját, ill. a Fővárosi Vízművek vízbázisairól. Saját vízbázisai a Sasvárosi telep és a Dunaparti Vízműtelep, ezeken felül a vízigények kielégítésére az ÉTV a Fővárosi Vízművektől is átvesz kontingens-szerződésben rögzített ivóvíz mennyiséget. A Fővárosi Vízművek az átadott vizet a Csepel-szigeti, szigetcsépi telepéről szolgáltatja, a szigetről NÁ 600-as meder alatti átvezetéssel kerül át az ivóvíz a budai oldalra. A Törökbálinti hálózati rendszer az Érdi Vízműtelep felől az Érd, Mecsek utcai 2x1000 m m3-es tározók felől nyomásfokozón keresztül kapja. A tározótól egy NÁ 300-as méretű vezetéken keresztül töltik az un. Virágtanyai 2x1000 m3-es tározókat (t.f.sz.: 236,56 mbf.). A települést ellátó hálózatban a víznyomást ennek a tározónak a vízszintje határozza meg. A település alapbázis felőli betáplálásánál korábban ez az NÁ 300-as vezeték volt a szűk keresztmetszet, így ennek a problémának megoldására építettek 2000-ben Diósd felől egy szintén NÁ 300-as vezetéket. Ez a vezeték a tervezési terület körzetében a Diósdi út nyomvonalon épült meg a Raktárvárosi úton üzemelő NÁ 200-as vezetékig. Ezzel a vezetékkel kialakult a Törökbálinti hálózatot két oldalról betápláló körvezetékes rendszer, amely az ellátási biztonságot jelentősen javította. A tervezési területen az új létesítmények prognosztizált vízigénye 30 m3/d. Ezt a vízmennyiséget alapbázis szempontjából a Törökbálinti területeken vízellátást szolgáltató Érd és Térsége Vízmű Kft. a meglévő alapbázisairól biztosítani tudja. A tervezési területet is magába foglaló Anna-hegy üdülőterületen, a Nárcisz utcáig kiépült az ellátó hálózat. Az Anna-hegy üdülőterület tulajdonosainak közössége a területen belül a vízellátó hálózat kiépítését megvalósította. A vezetékek által alkotott körvezetékes hálózat betáplálása a fent említett Diósdi úti nyomvonalú NÁ 300-as vezetékről történik. A hálózat üzemeltetéséhez szükséges hálózati víznyomást egy nyomásfokozó gépházzal biztosítják. A jelenlegi tervezési területet az Anna-hegy üdülőterület felől a Nárcisz utca határolja, melynek nyomvonalára a vízvezeték szintén elkészült. A jelenlegi tervezési terület által tervezett új utcák nyomvonalán a vízellátást biztosító vízvezetékeket a Nárcisz utcai vezetékhez kapcsolódóan szintén ki kell építeni, a biztonságos ellátás érdekében körvezetékes rendszerrel. A körvezetékes rendszerű hálózattal lehet biztonságos ellátást szolgáltatni, és az esetleges pangó vizes állapotokat elkerülni. A tervezési területen belül NÁ 100-as-paraméternél kisebb keresztmetszetű vezeték a megfelelő tűzivíz igény biztosítása érdekében nem építhető. 21

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Előterjesztés. Bakos László területvásárlási kérelméről

Előterjesztés. Bakos László területvásárlási kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/224, 225, 233 me Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Bakos László területvásárlási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BÁTYA község Önkormányzata Képviselő - testületének /2013.(...) önkormányzati rendelete BÁTYA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Bátya község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 36/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület 36/200. (VII.2.) önkormányzati rendelete * Budapest, III. kerület MIKLÓS U. RAKTÁR U. SZENTENDREI ÚT 8239/ HRSZ-Ú TELEK (Z-FK) ÉSZAKI HATÁRA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2010. (I.28.) sz. rendelete. az útépítési és közművesítési hozzájárulásról. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I.28.) sz. rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról Módosította: 21/2010. (X.28.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu VECSÉS VÁROS HELYI

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben