TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PRO ARCH.ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1.

2 ALÁÍRÓLAP Megbízó: Felelős tervező: Településrendezés: Közlekedés: Környezetvédelem, Zöldfelületek: Közművek: Régészet: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. PRO ARCH Építész Stúdió 1085 Budapest József krt. 36. R. Takács Eszter, okl. építész vezető településtervező, KSZ.:TT /13 Adorján Anna, településmérnök PRO ARCH. Építész Stúdió Bt., Horváth Zoltán, okl. építőmérnök KSZ: K2-K1d Horváth Project Mérnöki Iroda Kft. Auer Jolán, okl. táj- és kertépítészmérnök KSZ: Jaczenkó Judit okl. tájépítészmérnök KSZ: K Tájoló Terv Kft. Hanczár Zsoltné, okl. építőmérnök Bíró Attila, okl. építőmérnök KSZ: KÉSZ Kft. Vágner Zsolt régész Archeo-Art Bt. PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1. 1

3 TARTALOMJEGYZÉK Előzmények, tervezési feladat Jóváhagyandó munkarészek Helyi építési Szabályzat kiegészítése Rajzok Szabályozási terv Alátámasztó munkarészek 1. Településrendezési javaslat 2. Közlekedés 3. Zöldfelületi javaslat 4. Környezetalakítási javaslat 5. Közművek 6. Kulturális Örökségvédelem Környezetalakítási javaslat Úthálózat vizsgálata Tömegközlekedési hálózat vizsgálata Mintakeresztszelvény Víziközművek Energia közművek Mellékletek Örökségvédelmi Hatástanulmány - Régészeti munkarész Földhivatali alaptérkép Összefoglaló táblázat PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ április 1. 2

4 ELŐZMÉNYEK A tervezési terület Törökbálint város területén, az Anna-hegyi üdülőterületen (a mellékelt Budakörnyéki Földhivatal hiteles ingatlan nyilvántartása és térképe szerinti 0193/10-35 helyrajzi számok, mely később további megosztásra került az autóút telkének rendezésénél) helyezkedik el. A tervezési terület nagysága 4,75 ha, határai: Nárcisz utca, Virágos út, M0 autóút, Gyöngyvirág utca. A terv megbízója Törökbálint Város Önkormányzata, a terv költségviselője a Törökbálint Anna-hegyi területrész tulajdonközössége. A terület terveinek kidolgozására digitális alaptérkép készült, az illetékes földhivatal által hitelesített, záradékolt állami földmérési alaptérkép alapján. A térkép geodéziai felmérés alapján magassági adatokkal, 1 méterenkénti szintvonalakkal egészült ki. A szabályozási terv és helyi építési szabályzat az államigazgatási szervekkel lefolytatott előzetes egyeztetések véleményei, az önkormányzat valamint az érintett tulajdonosok igényei alapján készült el. Az előzetes egyeztetést lefolytattuk, az alábbi vélemények alapján állítottuk össze az egyeztetési anyagot: - Örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, m védőtávolságot kell betartani az autóút mellett, - közműellátást biztosítani kell, - ökológiai zöldfolyosó részét képező területtel határos. 3

5 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4

6 Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2009. (...) rendelete TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY Helyi építési szabályzatáról valamint Törökbálint Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 18/2001.(IX.18.) rendeletének módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII.20.) Korm.számú rendelettel közzétett OTEK 1. (1) bekezdésben foglaltakra, megalkotja Nárcisz utca Virágos út M0 autóút Gyöngyvirág utca által határolt területére a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét és elfogadja a területre készült Szabályozási Tervet, egyúttal módosítja Törökbálint Nagyközség 18/2001. (IX. 18.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát ( HÉSZ ) és elrendeli azok kötelező együttes alkalmazását. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya és alkalmazása. 1. (1) A rendelet hatálya Törökbálint Város Közigazgatási területének a rendelet mellékletét képező Szabályozási Terven ábrázolt részére Nárcisz utca Virágos út M0 autóút Gyöngyvirág utca által határolt területére terjed ki. (2) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz. (3) A jelen helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervlapot együtt kell alkalmazni. Az előírások alkalmazása, szabályozási elemek 2. (1) A tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosítása esetén lehetséges. (2) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak: a) szabályozási vonal, b) építési övezet határa és tartalma, c) beültetési kötelezettségű terület. (3) A terven jelölt minden egyéb szabályozási elem irányadónak tekintendő, amelyektől eltérést az elsőfokú építésügyi hatóság saját hatáskörben, a szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat módosítása nélkül engedélyezhet. 5

7 A területre vonatkozó részletes előírások 3. (1) Törökbálint Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló, - többszörösen módosított 18/2001. (IX.18.) rendelete, - az alábbi előírásokkal kiegészül: IV. FEJEZET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI 45. b Üh-4 jelű építési övezet előírásai (Anna-hegyi hétvégiházas üdülőterület) (1) Az építési övezet jellemzően laza beépítésű, hétvégi házas üdülőterület. (2) Az övezetben engedélyezhető funkciók a következők: a) legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület, b) kiskereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű, vendéglátó funkciójú épületek, építmények, c) szabadidő-, sportlétesítmények, d) A funkciót kiegészítő egyéb funkciók (pl. gépkocsi tároló). (3) A területen az építési telek területének minden megkezdett 1500 m 2 -e után legfeljebb egy épület létesíthető. építési övezet Üh Terület m 2 Telekalakításra vonatkozó előírások építmények elhelyezésére vonatkozó előírások Legkisebb telek- legkisebb legnagyobb Szélesség M mélység m építési mód Előkert m Zöldfelület % Beépítettség % építményekre vonatkozó előírások Ép.mag. m szintter. mut. Üh SZ ,5 0,2 (4) Az építési övezetben kialakítható minimális telekszélesség 18 m, a minimális telekmélység 30 m, kivéve a terület észak-nyugati határán kialakított két, háromszög alakú telket. (5) Az építési övezetben minimálisan kialakítható telekterület 1500 m 2. (6) Az építési övezetben épületek szabadonállóan helyezhetők el, az építési helyen belül. Az építési hely meghatározásánál: a) az elő- és hátsókert legalább 5 m, b) az oldalkert legalább 5 m. (7) A beépítettség legnagyobb mértéke 10% lehet. (8) A legnagyobb építménymagasság értéke 4,5 m. (9) A telek legkisebb zöldfelületi fedettsége 60%. (10) Az előkertben garázs, lábonálló kerti tető elhelyezhető. (11) A hétvégiházas üdülőterületen a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak: 6

8 a) az üdülőterület egyes telkeinek legalább 60 %-át zöldfelülettel borítottan kell kialakítani. b) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani, kizárólag egyszintű növényzet (gyepszint) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/3-át boríthatja. c) a táj karakterének erősítése, ill. a tájkép védelme miatt a növénytelepítés során honos növényfajok alkalmazása javasolt. (12) Az egyedi telek megközelítését biztosító közlekedési területet minimum 8 méter szabályozási szélességgel kell kialakítani (lásd Melléklet Mintakeresztszelvény). Építési telek csak útként lejegyzett telekről (magán illetve közút) nyitható. Záró rendelkezések 4. (1) Jelen rendelet kihirdetése után 10 nappal lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított, illetve határozattal le nem zárt ügyekben kell alkalmazni. (2) A szabályozási tervlapon I. ütemű és II. ütemű fejlesztéssel jelölt területek önállóan kezelhetők, az alább felsorolt eljárások fejlesztési egymástól függetlenül, külön-külön is megindíthatóak: a) telekrendezés: művelési ágból való kivonás, belterületbe vonás, telekalakítás b) közművesítés, köz - és magán út kialakítás és annak megépítése, c) beépítés. (3) A rendelet hatálya alá eső területen, az adott ütemhez tartozó bármely telken a főfunkciójú létesítmény (üdülőépület) építési engedélye csak abban az esetben hagyható jóvá, ha az adott fejlesztési ütem területén, az autóút melletti teleksáv teljes hosszán a növénytelepítés megvalósul. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, jelen rendelet 1. (1) bekezdésében meghatározott területen a./.. (...) sz. ÖK rendelet hatályát veszti. (5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kelt: Törökbálint, Kihirdetve: polgármester P. H jegyző 7

9 MELLÉKLET 8

10

11 ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 9

12 1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Településszerkezeti összefüggések Terület helye a településen A tervezési terület Budapest közvetlen közelében, Törökbálint déli részén, az M0 autóút Anna-hegyi pihenője fölött helyezkedik el. A terület mellett található a törökbálinti Nagyerdő. Az Anna-hegyi üdülőterület a Diósdi és a Hegyaljai úttal kapcsolódik a városhoz. Érvényben lévő terv konzekvenciái, tervi előzmények A területet az 1995-ben jóváhagyott általános rendezési terv tartalék intézményi területként vette figyelembe, az M0 autóút mentén véderdő telepítéssel. A terület tulajdonosai között több kísérletet is tettek a terület ÁRT szerinti hasznosítására, azonban ez a megközelítés nehézsége, valamint az infrastruktúra hiánya miatt nem jártak eredménnyel. A tulajdonosok kérésére az Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta (280/2000. (XI. 30. ÖK határozat) a terület üdülőterületté való átminősítését. Ennek megfelelően a város jelenleg érvényben lévő településszerkezeti terve a területet egységesen az Anna-hegy már beépült területeivel belterületként, hétvégi házas üdülőterületként kezeli. A város közigazgatási területére készült szabályozási terv (PESTTERV) az egész Annahegyi üdülőterületre szabályozási terv készítendő előírást ad. A szabályozási terv készítésének szükségességével jelölt területen a HÜ-4 azonosító keretparamétereit figyelembe véve kell az építési övezet előírásait meghatározni, melyek a következők: A kialakítható legkisebb telekterület: 1500 m 2, legkisebb zöldfelületi arány: 60%, legnagyobb beépítettség: 10%, legnagyobb építménymagasság. 4,5 m. A területen elhelyezhető: - legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület, - az építési telek minden megkezdett 1500 m 2 -e után legfeljebb egy épület létesíthető. 10

13 A BATrT és az OTRT területet érintő intézkedései A Budapest Agglomeráció területrendezési terve alapján a terület települési övezetben van. A beépítési területek fejlesztését szabályozó normatív előírások a tervet nem érintik. Kivonat a Bp. Agglomeráció Területrendezési tervből Törökbálint településszerkezeti tervében a tervezési terület hétvégi házas üdülőterületi besorolásban van. A területre készülő szabályozási terv a TSZT besorolás módosítását nem igényli. A szomszédos Annahegyi kertes terület szabályozási terve elkészült. Az OTrT területrendezési terve és BATrT alapján a tervezési terület Országos ökológiai hálózattal határos: ökológiai zöldfolyosó besorolásban van a Nárcisz utca vonalától délnyugatra eső erdőterület, a törökbálinti Nagyerdő. A tervezett üdülőterületi hasznosítás az ökológiai hálózatot nem veszélyezteti. A területen a 60%-os zöldfelületi arány és a jelölt beültetési kötelezettségű, 20 méter széles véderdő sáv gondoskodik az üdülőterület és az ökológiai zöldfolyosó csatlakozó területének védelméről. Kivonat az OTrT Országos Ökológiai hálózat övezete 11

14 M0 Tervezési terület Kivonat az BATrT Országos Ökológiai hálózat övezete 12

15 Területi adottságok, tervezési javaslat A területet ig mezőgazdasági műveléssel hasznosították, jelenleg használaton kívüli, beépítetlen terület. A területen jelenleg 25 db telek található, a földhivatali nyilvántartás szerint szőlő- illetve gyümölcsös művelési ágú ingatlanok. A terület dél-kelet irányba egyenletesen lejt, átlagosan 8%-kal. A terület az M0 autóúthoz képest 5-30 méterrel feljebb helyezkedik el. A tervezési terület jelentős része magántulajdonban van, a m 2 közötti telkek kárpótlási földrészletként kerültek a mai tulajdonosokhoz. Az autóút építésével az út melletti területeket rendezték, így jelenleg a földhivatalnál átvezetés alatt van az autóút és a tervezési terület melletti közterület, valamint az ezeket érintő 3 telek telekhatárainak rendezése. A szabályozási terv a jelenleg hivatalos alaptérkép felhasználásával és az azon szereplő helyrajzi számok figyelembe vételével készült, de a térrajzot is feltünteti. A földmérési alaptérképen és a melléklet hivatalos ingatlan nyilvántartási térképen szereplő helyrajzi számok részben különbözőek, mivel a fenti, folyamatban lévő telek határrendezés helyrajzi szám konzekvenciái az ingatlan nyilvántartási térképen még nem szerepelnek. A terület a település jelenleg érvényes szerkezeti terve szerint Üh építési övezetbe került. A területen 26 db, m 2 közötti telek alakítható ki. A hétvégi házas területen a javasolt 1500 m 2 -es telkek 10 %-a építhető be. Az építési telkek feltárását a Nárcisz utca felől biztosítjuk, úgy hogy a telkek egy belső (vegyes forgalmú jelleggel megépített) útról lesznek megközelíthetők. Ez az útvezetési megoldás lehetőséget ad arra, hogy az autóút mellett egységes véderdősáv alakuljon ki. A terület beépítésének ütemezése szempontjából is előnyt jelen a belső út. Az első fejlesztési ütemben megvalósulhat az észak-nyugati területek beépítése, később ehhez kapcsolódhat a dél-keleti területek beépítése a második ütemben. Az első fejlesztési ütem 2,75 ha (a terület 58%-a), a második fejlesztési ütem 2,0 ha területen (42%) valósul meg. Az autóút mellett a területet 20 méteres szélességben erdősáv védi a környezeti zajterheléstől.. 2. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT Az érintett terület DK-i irányba közel egyenletesen esik az M0 autóút irányába, a magas és mély vonal között a szintkülönbség kb. 25 méter.az elképzelések alapján a területet több kisebb ingatlanra felosztva hétvégi házas beépítésű övezet létesül. Jelenlegi úthálózat A vizsgált környezetben túlnyomórészt üdülő telkek találhatók, kis nyaralókkal, így a csekély gépkocsi forgalom következtében a környező utak szilárd burkolattal még nem rendelkeznek. 13

16

17 A területet Törökbálint irányából közelíthető meg a Diósdi út Hegyalja út Séta út érintésével. A Séta útból ágazik ki déli irányban a Virágos út, amely a terület egyik határát képezi. A Virágos út a Nárcisz utcáig megerősített földút, több szakaszon igen meredeken lejtő/emelkedő szakaszokból áll. A Nárcisz utca utáni szakaszon a Virágos út az M0 autóút felett átívelő hídhoz csatlakozik, amely útszakasz aszfaltburkolattal épült ki. Tervezési terület A Nárcisz utca kiépítetlen földút, amin az utca északi oldalán lévő üdülőingatlanok közelíthetők meg. A Gyöngyvirág utca jelenlegi műszaki állapota, valamint a nagy terepesés miatt gépkocsi forgalom lebonyolítására alkalmatlan. A vizsgált terület déli határát, földút határolja, amely az M0 autóút pihenőhelyének szervízútjával közel párhuzamosan halad. A két út között jelentős a szintkülönbség, ugyanis az autóút pihenőhelyét megközelítő út a kb. 5-6 méteres bevágás lábánál húzódik. A szabályozási terület déli határánál halad az M0 autóút pályaszakasza. Az autóút ezen szakaszánál (6 km szelvény) épült ki az Anna-hegyi pihenő. Az autóút a vizsgált területhez képest mély bevágásban halad. A nagy szintkülönbség miatt az autóútról a beépítendő terület irányába közvetlen közúti kapcsolat nem létesíthető. Az úthálózati vizsgálatot és a tömegközlekedési hálózat vizsgálatát lásd a mellékelt lapokon. Az M0 autóút km szelvényei között a 2000-es forgalomszámlálás a következő adatokat regisztrálta: személygépkocsi: jármű/nap autóbusz: szóló: 190 jármű/nap csuklós: 10 jármű/nap 14

18 tehergépkocsi: közepes 1595 jármű/nap nehéz: pótkocsis nyerges speciális 2219 jármű/nap 1757 jármű/nap 3419 jármű/nap 4 jármű/nap motorkerékpár: 58 jármű/nap A forgalmi adatokat összegezve: jármű/nap, azaz egységjárműre átszámítva Ejmű/nap értékre adódik. Tömegközlekedés kerékpáros és gyalogos közlekedés: A vizsgált terület közelében helyközi autóbuszjárat közlekedik, mely a Volánautóbusz Üzem járata. Ez a viszonylat Érd és Törökbálint között üzemel, egyik végállomása a törökbálinti Hegyalja úton (Márta utca Erdő út) van. A rendezési terület útjainak kiépítetlensége és a domborzati viszonyok miatt a kerékpáros forgalom elenyésző. Szilárd burkolatú kerékpárút, vagy összefüggő kerékpárút hálózat a környéken nincs. A rendezési területet és környezetében kiépített gyalogos járda nincs, a területet a fentiekben említett földutakon keresztül lehet gyalogosan is megközelíteni. A szabályozási területet határoló utak: A szabályozási területet határoló, Nárcisz utca közterületi szélessége 15,00 méter, ennek módosítását nem javasoljuk. A tervezési paraméterek meghatározásánál az ÚT "Közutak tervezése" Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint jártunk el. Az útkategória megállapításánál a környezeti körülményeket és a tervezett út hálózati rendszerben betöltött funkcióját kell ismerni. A tervezett Nárcisz utca - Gyöngyvirág utca és a területen belül kialakítandó utcát környezeti körülmények alapján "B" jelű, beépítetlen, vagy lazán beépített terület, érzékeny környezetbe sorolhatjuk. A hálózati funkció alapján a "d" lakó- kiszolgáló, vegyes használatú és egyéb alárendelt funkciójú utak kategóriájába tartozik. A Műszaki előírás 1.1 táblázata alapján (belterületi közutak esete) a mellékút- kiszolgálóút BVI. jelű tervezési osztályát vehetjük figyelembe. az út elhelyezkedése külterület: mellékút kiszolgálóút: hálózati funkció: környezeti körülmények : B VI. d B Az út osztálya: A tervezési sebesség: BVI.d.B. 40 km/h 15

19 A keresztmetszeti kialakítás forgalmi sávszélesség: 3.00 m padka szélesség: m padkán belüli biztonsági sáv: 0.25 m Az utat aszfaltburkolatú útként, míg a padkát murva szórással javasoljuk megépíteni. A vízszintes és magassági vonalvezetés paraméterei a következők: legkisebb vízszintes körívsugár: 45.0 m legkisebb átmenetiív paraméter: 32.0 m legnagyobb emelkedés, esés: 14.0% legkisebb domború lekerekítőív: m (megállási látótávolság) legkisebb homorú lekerekítőív: m (megállási látótávolság) A szabályozási területen belüli utak: A tervezett területen belül az utak vonalvezetését az ingatlanok elhelyezkedése határozta meg, úgy hogy a lakóutakról mindegyik ingatlan megközelíthető legyen. A belső úthálózat fő eleme a feltáró, vegyesforgalmú magánút, melynek szabályozási szélessége 8, 00 m. 8 m Közforgalom előtt megnyitott magánút - 8,00 méteres szélességgel kialakítva 1,5 m zöld sáv + 5,0 m útburkolat, 2x1 nyomú út +1,5 m járda, a járda és a zöldsáv váltakozó oldalon jelenik meg. 16

20

21

22

23 3. ZÖLDFELÜLETI JAVASLAT A tervezési területet korábban mezőgazdasági műveléssel hasznosították, jelenleg használaton kívüli terület, melyet felhagyott, gondozatlan szőlők, valamint természetes úton megtelepedett, többnyire degradált növényzetből (akác, gyomnövények) álló ligetek, növénysávok borítanak. A terület tervezett hasznosítása hétvégi házas üdülőterület, melynek igényes, kulturált kialakítása zöldfelület-fejlesztés nélkül elképzelhetetlen. A zöldfelület-fejlesztés a megváltozott funkciónak megfelelő kialakítást, a dísznövények arányának növelését, a zöldfelületek intenzívebbé tételét jelenti. A tervezési terület üdülésre, rekreációra szolgáló, laza elrendezésű, jelentős zöldfelületbe ágyazott területté alakul, ahol a zöldfelületek szerepének erősítését nemcsak a terület funkciója, hanem a közeli M0 autóút közlekedéséből származó környezetterhelések (légszennyezés, zajterhelés) elleni védelem is indokolja. A magas zöldfelületi arány, s ezen belül is a többszintű növényzet jelentős szerepet játszik a pormegkötésben és egyéb légszennyező anyagok megkötésében, továbbá hangelnyelő tulajdonsága révén a környezeti zajszint csökkentésében is. Ezért az üdülőövezetben az egyes telkek minimális zöldfelületi borítottságát 60 %-ban javasoljuk meghatározni. A területet határoló utcákban az utcakép kedvezőbbé tétele és az üdülőnépesség életminőségének javítása érdekében legalább az egyik oldalon egységes azonos korú és fajú egyedekből álló fasor telepítését javasoljuk. A növénytelepítés során javasoljuk a honos növények telepítését. Honos növények alkalmazását a tájbaillesztési szempontokon túl az is indokolja, hogy hamarabb elérik kifejlett állapotukat, s ezáltal hatékonyabban látják el feladatukat (környezetterhelések elleni védelem, mikroklíma javítása, ökológiai érték növelése), mint a hazánkban nem honos, ún. exóta növények, miközben fenntartásuk kevesebb költség- és időráfordítást igényel. 4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A tervezési területen igényes, kulturált hétvégi házas üdülőterület kialakítása tervezett, melynek feltétele kedvező környezetminőség biztosítása. A kedvező környezeti állapot feltételeinek megteremtése a tervezési terület adottságaiból és tervezett hasznosításából adódóan a területen folytatható tevékenységek, ill. a területen engedélyezhető létesítmények korlátozásával, valamint a területen tapasztalható környezetterhelések csökkentésével érhető el. A tervezési területen és környezetében jelenleg környezetet zavaró, vagy környezetszennyező ipari létesítmény nem található, a terület közelében (cca. 100 m-re) húzódó M0 autóút forgalma azonban jelentősebb környezetterhelést elsősorban zajterhelést eredményez a területen, melynek csökkentése a terület tervezett funkciója miatt kiemelt jelentőséggel bír. 17

24 Környezeti zaj elleni védelem Környezeti zajforrást jelenleg és távlatban is a közlekedés, ezen belül is az M0 autóút forgalma jelenti. Az M0 déli szektor M km szelvény engedélyezési tervében szereplő zajmérési adatok alapján, az autóút tengelyétől 75 méteres távolságban csökken határérték alá az út zajterhelése méteren a nappali zajszint 51,9 db (kisebb, mint a megengedett 60dB), éjszakai érték pedig 48,6 db (kisebb, mint a megengedett 50 db), - 50 méteren a nappali zajszint 57,7 db, éjszakai érték pedig 52,4 db, - 25 méteren a nappali zajszint 72,5 db, éjszakai érték pedig 67,9 db. A tájba- illesztés, a kedvező esztétikai megjelenés és a levegőtisztaság-védelem, a környezeti zajterhelés csökkentése érdekében az autóúttal határos telkeken 20 méter szélességben fásítást javaslunk. A pihenés, a rekreáció feltételeinek biztosítása érdekében az üdülőterületen nem javasoljuk környezeti zajt, rezgést okozó szolgáltató, szórakoztató létesítmények engedélyezését. Levegőtisztaság-védelem A légszennyező források közül ipar, közlekedés, fűtés a tervezési terület levegőállapotát a közlekedés és a fűtés befolyásolja. A belterületről származó fűtési eredetű légszennyező anyagok és az autóút közlekedéséből származó légszennyező anyagok azonban a terület elhelyezkedésének és az uralkodó ÉNy-i széliránynak köszönhetően többnyire nem okoznak a területen jelentős környezetterhelést. Az M0 felé eső telekvégeknél kialakítandó 20 méteres növényzet az autóút felől érkező közlekedésből eredő szennyezés jelentős részétől megvédi a területet. A tervezési területen a fejlesztések során a légtérbe kerülő szennyező anyagok nagyfoku emelkedésével nem kell számolni. A közlekedésből származó légszennyezés a terület beépülése során megnövekvő forgalom miatt ugyan emelkedik majd, az új utakon azonban csak célforgalom bonyolódik majd, a terület szezonális használata miatt pedig további fűtési eredetű légszennyező anyagok keletkezésével nem kell számolni. Színvonalas üdülőkörnyezet, ill. kedvező levegőminőség biztosítása végett a tervezési területen kellemetlen szagot, bűzt, valamint diffúz légszennyezést okozó tevékenységet nem javasolunk engedélyezni. A területen kialakuló diffúz légszennyezés megakadályozása, ill. csökkentése miatt az építkezés során szabadon hagyott területeket, főként rézsűfelületeket javasoljuk minél előbb növényzettel beültetni. A talaj és a vizek védelme A tervezési terület és környezete változatos, tagolt felszínű, ezért az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése különösen fontos. A lejtős terepviszonyokból adódóan a terület beépítése során kisebb rézsűk, feltöltések, bevágások kialakítása nélkülözhetetlen. A tájba 18

25 nem illő terepalakulatok megakadályozása, ill. a táj karakterének megőrzése végett új épületek elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy a tájképet kedvezőtlenül befolyásoló nagy feltöltések, vagy bevágások ne alakuljanak ki, kerülendők a nagy felszínmozgatások. E szempontok érvényesítése érdekében 1,5 m-nél magasabb feltöltések, ill. bevágások, valamint 25 -nál nagyobb hajlásszögű rézsűk kialakítását a területen nem javasoljuk. A feltöltések kialakítására környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék nem alkalmazható. A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen. A rézsűk állékonyságát, az erózió elleni védelmet terjedő tövű növényzet ültetésével javasoljuk biztosítani. Vizsgálataink során a talaj állapotát veszélyeztető tevékenységeket nem tártunk fel. A talaj kedvező állapotának megőrzése miatt a tervezési területen talajszennyezés veszélyével járó tevékenységet nem javasolunk engedélyezni. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a terület a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan érzékeny és az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategória határán helyezkedik el. A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti besorolás szerint a vizsgálati terület nitrátérzékeny. A talaj és a talajvíz védelme érdekében az üdülőterületet kizárólag a csatornahálózat kiépítése után javasoljuk kialakítani. A szennyvizek kizárólag közcsatornába vezethetők, szikkasztásukat átmenetileg sem javasoljuk engedélyezni. Hulladékkezelés A keletkező kommunális szilárd hulladékot rendezetten kell gyűjteni és megfelelő időközönként, szervezetten kijelölt hulladéklerakó-helyre kell elszállítani. A terület elhelyezkedése révén bekapcsolható a település hulladékszállítási rendszerébe. Az üdülőterületen keletkező szennyvizek csak csatornahálózatba vezethetők, a vezetékes vízhálózat csak a csatornahálózat kiépítése esetén alakítható ki, a szennyvizek szikkasztását a talaj és a talajvíz védelme miatt még átmenetileg sem javasoljuk engedélyezni. A terület funkciója és a környezeti elemek védelme miatt a tervezési területen nem javasoljuk veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek engedélyezését. 5. KÖZMŰELLÁTÁS FEJLESZTÉSI JAVASLAT Közműellátás vizsgálata A tervezési terület Törökbálinton az Anna-hegy üdülőterület és az M0-ás autóút között helyezkedik el. A területet a Nárcisz utca, a 10193/36 hrsz.-ú út, az M0-ás autóút bevágása melletti északi rézsűjén haladó földút határolja. A terület legnagyobb része jelenleg már nem művelt, elhanyagolt állapotú gyümölcsös és szőlőterület. Mivel a tervezési terület legnagyobb része mezőgazdasági hasznosítású terület volt, a területen belül közműellátás nem épült ki, illetve kivételként a terület szélén keresztülhalad egy 20 kv-os villamos szabadvezeték. 19

26 A tervezési területet határoló Anna-hegy üdülőterületen a villamosenergia ellátó hálózat, vízellátás és szennyvízcsatorna rendszer kiépült. Közműfejlesztési javaslat A tervezési területen a településrendezési terv üdülőterület kialakítását tervezi, mely során 26 üdülőtelket alakít ki. A telkeken 2-2 üdülőegység létesítése válik lehetővé. A közműfejlesztési javaslat a kialakításra kerülő üdülőterület kiszolgálásához szükséges közmű infrastruktúra-fejlesztési feladatokat határozza meg. A kedvező topográfiai, közlekedési adottságú tervezési területen a tervezett létesítmények számára a környezetvédelmi igényeket is kielégítő, -a zárt csapadékcsatornás vízelvezetést kivéve- teljes közműellátás kiépítése szükséges. A teljes közműellátás biztosítására kiépítendő a terület vízellátása, csatornázása, felszíni vízrendezése, korszerű vezetékes energiaellátása és a vezetékes távközlése. A közművek kiépítésénél tekintetbe kell venni, hogy a beépítés két fejlesztési ütemben fog megvalósulni. Az első ütem keretében olyan műszaki megoldásokat kell választani, melyek a második ütemben történő közmű - fejlesztéseket lehetővé teszik. A terület jelenlegi beépítetlensége kínálja, hogy a terület feltárását szolgáló új utcanyitásokkal egyidejűleg, elő-közművesítésként épüljenek ki a közműellátást szolgáló hálózatok. A közműparamétereket úgy kell meghatározni, hogy a terület távlati teljes beépítésekor szükséges közműigényeket is ki tudja szolgálni még akkor is, ha előre tudható, hogy a terület telítődése fokozatos folyamat eredménye lesz. Az elő-közművesítés során a leggazdaságosabb közműfektetés beruházási és területgazdálkodási szempontból is-, a közös közműárkos közműelrendezés lenne. Várható azonban, hogy a közös közműárkos kivitelezést nem lehet megvalósítani, nem lehet az összes közművet egyidejűleg elhelyezni és az egyes közművek külön, hagyományos közműfektetéssel épülnek. Ebben az esetben úgy kell az egyes közműveket elhelyezni, hogy valamennyi megvalósuló közmű számára az optimális elhelyezési lehetőség biztosított legyen. A tervezett beépítések megvalósulását követően teljes közműellátás biztosítása esetén várható közműigények: vízigény szennyvíz mennyiség villamosenergia igény földgáz igény m3/nap m3/nap kw Nm3/h 52 üdülő A prognosztizált igények kielégítésének a lehetőségét a közmű-áganként készített fejlesztési javaslat rögzíti. A közműellátás feltétele a tervezett beépítés számára a tervezési területen kívül a szükséges gerincvezetékek, a tervezési területen belül az elosztóhálózatok kiépítése és arról az egyes telkek bekötésének a megvalósítása. 20

27 Vízellátás TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY Törökbálint vízellátását az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV) szolgáltatja. A Vízmű az ellátási körzetben Érd, Törökbálint, Diósd és Tárnok szinte már összeépült területeit, valamint Budaörs egy részét látja el ivóvízzel a saját, ill. a Fővárosi Vízművek vízbázisairól. Saját vízbázisai a Sasvárosi telep és a Dunaparti Vízműtelep, ezeken felül a vízigények kielégítésére az ÉTV a Fővárosi Vízművektől is átvesz kontingens-szerződésben rögzített ivóvíz mennyiséget. A Fővárosi Vízművek az átadott vizet a Csepel-szigeti, szigetcsépi telepéről szolgáltatja, a szigetről NÁ 600-as meder alatti átvezetéssel kerül át az ivóvíz a budai oldalra. A Törökbálinti hálózati rendszer az Érdi Vízműtelep felől az Érd, Mecsek utcai 2x1000 m m3-es tározók felől nyomásfokozón keresztül kapja. A tározótól egy NÁ 300-as méretű vezetéken keresztül töltik az un. Virágtanyai 2x1000 m3-es tározókat (t.f.sz.: 236,56 mbf.). A települést ellátó hálózatban a víznyomást ennek a tározónak a vízszintje határozza meg. A település alapbázis felőli betáplálásánál korábban ez az NÁ 300-as vezeték volt a szűk keresztmetszet, így ennek a problémának megoldására építettek 2000-ben Diósd felől egy szintén NÁ 300-as vezetéket. Ez a vezeték a tervezési terület körzetében a Diósdi út nyomvonalon épült meg a Raktárvárosi úton üzemelő NÁ 200-as vezetékig. Ezzel a vezetékkel kialakult a Törökbálinti hálózatot két oldalról betápláló körvezetékes rendszer, amely az ellátási biztonságot jelentősen javította. A tervezési területen az új létesítmények prognosztizált vízigénye 30 m3/d. Ezt a vízmennyiséget alapbázis szempontjából a Törökbálinti területeken vízellátást szolgáltató Érd és Térsége Vízmű Kft. a meglévő alapbázisairól biztosítani tudja. A tervezési területet is magába foglaló Anna-hegy üdülőterületen, a Nárcisz utcáig kiépült az ellátó hálózat. Az Anna-hegy üdülőterület tulajdonosainak közössége a területen belül a vízellátó hálózat kiépítését megvalósította. A vezetékek által alkotott körvezetékes hálózat betáplálása a fent említett Diósdi úti nyomvonalú NÁ 300-as vezetékről történik. A hálózat üzemeltetéséhez szükséges hálózati víznyomást egy nyomásfokozó gépházzal biztosítják. A jelenlegi tervezési területet az Anna-hegy üdülőterület felől a Nárcisz utca határolja, melynek nyomvonalára a vízvezeték szintén elkészült. A jelenlegi tervezési terület által tervezett új utcák nyomvonalán a vízellátást biztosító vízvezetékeket a Nárcisz utcai vezetékhez kapcsolódóan szintén ki kell építeni, a biztonságos ellátás érdekében körvezetékes rendszerrel. A körvezetékes rendszerű hálózattal lehet biztonságos ellátást szolgáltatni, és az esetleges pangó vizes állapotokat elkerülni. A tervezési területen belül NÁ 100-as-paraméternél kisebb keresztmetszetű vezeték a megfelelő tűzivíz igény biztosítása érdekében nem építhető. 21

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS

CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS BEÖTHY & KISS ÉPÍTÉSZTERVEZŐ ÉS GEODÉTA MÉRNÖKIRODA KFT. B Mérnökiroda Kft. K 1125. BP. VÁROSKÚTI ÚT 14-16.

Részletesebben

KARTAL. (alátámasztó műszaki leírás)

KARTAL. (alátámasztó műszaki leírás) KARTAL településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a belterületi, 795/53 és 795/54 hrsz.-ú területekre és azok környezetére kiterjedően) (alátámasztó műszaki leírás) A jelen

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.)

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 18/2014.

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL R E G I O N Á L Tervező és Fővállakozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1. Ms z.: T-675/2004. EGYHÁZASDENGELEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő- testületének 7/2005. (XI. 21.) számú rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

Budapest, 2005. április hó

Budapest, 2005. április hó KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK PESTTERV Kft. Budapest, 2005. április hó Törzsszám: 2-01-253 Kiskunlacháza Nagyközség településrendezési

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

7/2003. (IV.24.) számú

7/2003. (IV.24.) számú BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 1 7/2003. (IV.24.) számú helyi rendelete 1 Módosította: Bánk Község Önkormányzata 2/2006. (II.14.) rendelete. Hatályos:

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre

Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre KÉSZ Kft 2013.08. KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, Naphegy utca 26. Tel: 06-1-489-03-65,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat

Helyi építési szabályzat TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A településrendezési feladatok

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város helyi építési szabályzatát és szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben