1.1. Mérleg Eredmény kimutatás Tájékoztató adatok Közhasznú célú működésre kapott támogatás... 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Mérleg... 2. 1.2. Eredmény kimutatás... 2. 1.3. Tájékoztató adatok... 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás... 4"

Átírás

1 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12. Adószám: Cégbír. Bejegyzési szám: 8. Pk / 1999 / 2 Miskolc, május 31.

2 Tartalomjegyzék 1. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Tájékoztató adatok Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Közhasznú célú működésre kapott támogatás Pályázati úton nyert támogatás Közhasznú tevékenység bevételei Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke, összege A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló kiemelkedı projektje 1

3 1. SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ A Szimbiózis Alapítvány 2010-ben mőködését a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve végezte, az alapító okiratban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében. A gazdálkodás ellenırzésére, auditálásra független könyvvizsgálót kértünk fel. Alábbiakban tesszük közzé a részletes kimutatást: mérleg és eredmény kimutatás. 1.1.) Mérleg (adatok ezer forintban) Ssz Tétel megnevezése Elızı év(2009) Elızı év hely. Tárgyév (2010) 1. A. Befektetett Eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök pénzügyi helyesbítése 0 6. B. Forgóeszközök I. Készletek 0 8. II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív Idıbeli Elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZSESEN D. Saját Tıke I. Induló tıke/ Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény (alap/közhasznú tevék.) VI. Tárgyévi eredmény (vállalkozási tevék.) E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív Idıbeli Elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

4 1.2.) Eredmény kimutatás (adatok ezer forintban) Ssz Tétel megnevezése Elızı év(2009) Elızı év hely. Tárgyév (2010) 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 0 4. b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítótól 0 7. e) egyéb, ebbıl 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B) Vállalkozási tevékenység bevétele C) Összes bevétel (A.+B.) D) Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenységek ráfordításai Anyagi jellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás G. Adózás elıtti eredménye H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény ) Tájékoztató adatok (adatok ezer forintban) Ssz Megnevezés Tárgyév (2010) 33 A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak ebbıl: - tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B) A szervezet által nyújtott támogatások 40. C) Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D) Továbbutalt támogatás 3

5 2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Szimbiózis Alapítvány közhasznú tevékenységeinek fı irányát a fogyatékossággal élı szociális ellátása (támogató szolgáltatás, nappali intézmény és lakóotthonok mőködtetése) és foglalkoztatása (védı jellegőtıl a nyílt munkaerı-piaci kivezetésig), valamint széles körő rehabilitációs tevékenység jellemzi. A költségvetési támogatások (állami normatíva) összege drasztikusan lecsökkent (59,6 M Ft = 16,3 %), mely azt jelenti, hogy a komplex szolgáltatásaik és programjaink mőködtetéshez több mint 300 M Ft.-t, azaz ötször több forrást biztosítottunk. Az alapítvány operatív tevékenységének mőködtetése az éves költségvetés 4 %-t teszi ki, melyet elsısorban pályázati forrásokból és saját bevételekbıl fedezzük. 1. KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŐKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS Ssz. Fıkönyvi Forrás megnevezése Összeg e Ft Támogatás célja szám A. a) Alapítótól 0 - B. b) Központi költségvetésbıl C.. C) Helyi önkormányzattól D.. d) Egyéb d Adomány SZJA 1 % Közhasznú célú támogatások összesen: Habilitációs Központ: lakó- és napközi otthonok mőködtetése Fogyatékossággal élı gyermekek Iskolabusz programjának mőködtetése 4

6 2. PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS Ssz. Fıkönyvi szám Forrás megnevezése Összeg E.Ft Támogatás célja HAZAI FORRÁS FSZH- SZF/000860/ Intézményi foglalkoztatás I FSZH - SZF/000987/ Intézményi foglalkoztatás II FSZH-004/ Támogató szolgálatok fejlesztése FSZH TSZ-071/ Támogató szolgálatok mőködtetése NCA-EM Mőködési támogatás NCA-EM Mőködési támogatás NCA-CIV-10-D Integrált kerékpározás Miskolcon NCA NK-09-B Külföldi jó gyakorlatok terjesztése Magyarországon NCA-NK-09-E EASPD tagsági díj támogatás NCA-NK-09-A ECCE együttmőködés NCA-NK-09-D Részvételi díj a fogyatékosságügyet érintı EU-s döntéshozatali folyamatban NCA-NK-10-B Fogyatékossággal élık személyek foglalkoztatásának jó gyakorlata NCA-NK-10-C Jó gyakorlatok adaptálása fogyatékossággal élık számára FOG-FOF Fogyatékossággal élı személyek érdekvédelmének támogatása SZE-PR Tolerancia nap rendezvényszervezés FSZK CSMHGY4873/B/5 921 Munkahelyi gyakorlat fogyatékossággal élı személyek számára FSZK 4971/ Krízisközpontok kialakítása autizmussal élık és családjaik számára FSZK 4891/ "Autizmussal élı személyek védett foglalkoztatását és teljes körő ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megırzése" FSZK 4891/B/ "Autizmussal élı személyek védett foglalkoztatását és teljes körő ellátását biztosító majorságokban foglalkoztatott munkavállalók munkahelyének megırzése" FSZK 4991/ Lakóotthonok mőködési támogatása FSZK 4991/ Lakóotthonok mőködési támogatása FSZK 4961/C/ Alternatív munkaerı piaci szolgáltatás támogatása TF AMSZ Alternatív foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása 5

7 OFA 5M-Tranzit Fogyatékossággal élı és megváltozott munkaképességő személyek munkahelymegtartásának támogatása OFA FSZF/ / Fogyatékossággal élı személyeket ellátó intézmények mőködési támogatása TÁMOP / Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezés folytatása Aktív Mőhely program ÉMOP 3.1.2/C Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégia Soft projektelem: belvárosi esélyegyenlıségi Miskolc Fogyatékos Ügyi Alap NEMZETKÖZI FORRÁS programok. 179 Bábterápia fogyatékossággal élık számára EVS-HU R Külföldi önkéntes fogadása EVS-HU R Külföldi önkéntes fogadása EVS HU R3 623 Külföldi önkéntes fogadása EVS-HU R4 445 Külföldi önkéntes fogadása EVS- HU R2-H 370 Külföldi önkéntes fogadása Tempus 10/0242-G/ Nemzetközi önkéntes program Pályázati úton nyert támogatások összesen: Az alapítvány projektmegvalósítói képessége kiemelkedı. Átlagban hetente kerülnek pályázatok benyújtásra, melyek 70 %-t találják támogatásra érdemesnek ben 34 projektet valósítottunk meg, melyek 239 M Ft-s összege költségvetésünk 65 %-t teszi ki. A projektötletek hitelességét bizonyítja, hogy azok kidolgozását, megírását és megvalósítását kizárólag munkatársaink végzik. 62,3; 17% 64,5; 18% Közhasznú tev támogatása Pályázatok Közhasznú tev bevételei 239; 65% 6

8 A szolgáltatásokból származó bevételeink alakulása: Fıkönyvi szám 3. Közhasznú tevékenységek bevételei Megnevezés Összeg E.Ft 9111 Szociális ellátás térítési díj Speciális szállítási tevékenység bevételei Szabadidıs tevékenységek bevételei Farm/ mezıgazdasági tevékenység bevétele Oktatási tevékenység bevétele Ajándéktárgy készítés bevétele Egyéb árbevétel Közhasznú tevékenységek bevétele: Szervezetünk közhasznú tevékenységei kapcsán generált saját bevételek kiemelkedıen fontosak, hiszen ezekbıl fedezzük azon költségeinket, melyekre hagyományosan más forrásokat nem lehet felhasználni: pályázati önrészek, hiteltörlesztések, kamatok, eljárási díjak, egyéb beruházások. Összes közhasznú tevékenység bevétele: Tétel megnevezése Összesen E. Ft Közhasznú célú támogatások összesen: Pályázati úton nyert támogatások összesen: Közhasznú tevékenységek bevételei: Egyéb bevétel:

9 3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Alapítványunk az elmúlt 3-4 évben robbanásszerő növekedésen esett át (több mint 120 fıállású alkalmazott). Nagy hangsúlyt fektetünk a szolgáltatások minıségének szinten tartására, valamint folyamatos fejlesztésére is. Mára elmondható, hogy a megfelelı és elhivatott szakemberekbıl áll szervezetünk munkaközössége. Alapítványunk szervezeti struktúrája egymást segítı és kiegészítı egységekbıl áll. Ennek elınye, hogy rugalmasan és hamar képes alkalmazkodni a bekövetkezı változásokhoz. Éves szinten több mint 300 sérült személy veszi igénybe szolgáltatásainkat. Szakmai és emberi küldetésünk, hogy megteremtsük a fogyatékkal élık szociális környezetének lehetıségeit az együttmőködésre, az egyenrangú kommunikációra, az interakciók létrejöttére. Jelenleg négy telephelyen mőködünk: 1.- Székhely- Miskolc belvárosához közel, az Augusztus 20. u. 12. sz. alatti volt étterem épületébıl lett kialakítva. Itt mőködik 2 integrált Támogató Szolgálat központja, mely több kistérség speciális szállítási és személyi segítési igényeit hangolja egybe (információ és diszpécserközpont). Ugyanitt található a Nemzetközi Kapcsolattartó és EVS önkéntes iroda, a Projektközpont és a gazdasági iroda. 2.- Belvárosi iroda. Itt mőködik a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás, mely ingyenes mind a sérült személyek, mind a befogadó munkahelyek részére. Éves szinten átlagban fıt vezetünk ki a nyílt munkaerı-piacra. Három éve, a térségi munkáltatókkal való együttmőködés optimalizálásaként hoztuk létre Az Év Esélyteremtı Munkahelye Díj-at, kis-, közép, és nagyvállalkozás kategóriában, mely a cégek CSR vonatkozásában fontos szempont PR elem. 3.- Habilitációs Központ: Miskolcon, a Martin-kertvárosi részben, a volt iskola épületének átalakításával és hozzáépítésével hoztunk létre a 40 fıs fogyatékosok nappali ellátását és 14 fıs lakóotthonát. Ez az intézmény ad helyet terápiás/rehabilitációs szociális intézményi foglalkoztatónknak és speciális színtársulatunknak is (színdarabjainkkal már külföldön is sikeresen megmérettettünk). Ugyanitt mőködtetjük a havi speciális diszkót, a sorstársklubot, és a sérült dolgozók klubját is. Pályázati programként indítottuk el az Autista Krízisközpont mőködtetését is, a családok átmeneti tehermentesítése érdekében. 4.- Baráthegyi Rehabilitációs Majorság - Miskolcon, a Diósgyıri városrészben, a Bükk keleti kapujánál elhelyezkedı baráthegyi 5 hektáros területen már több éve folyik fejlesztı munka. A kialakítandó öko-parkban szélkerék húzza fel a vizet a kútból, a kerti tó, fóliasátor, üvegház mellett istálló (kecske, szamár, ló) és manufaktúra található, ahol természetesen fogyatékkal élık 8

10 és megváltozott munkaképességőek dolgoznak. Nyáron táborok kerülnek itt megrendezésre, míg a tanév idején speciális iskolák részére tankerti gyakorlatot biztosítunk. Már több éve szervezünk itt betanító jellegő képzéseket fogyatékosok részére, 2010-ben fı sérült személy számára gyertyaöntı és famegmunkáló OKJ-s betanító képzéseket szerveztünk. A 2009-ben beindított lakóotthon férıhelyeit 2010-ben egy 14 fısre bıvítettük. melynek tetıterében erdei iskolát alakítottunk ki év kimondott sikere a Turizmus Korlátok Nélkül c. országos programunk, melynek kertén belül 48 fogyatékkal élıt nevelı és mélyszegénységben élı család egy-egy heti ingyenes tehermentesítését ill. kikapcsolódását biztosítottuk. A Baráthegyi Majorság programot nagy sikerrel mutattuk be az Autism Europe háromévente megrendezett világkonferenciáján (Olaszország, Catania 2010) májusában nagy károkat okozott majorságunkban az árvíz. Ennek alapján az éves munkaprogram eltolódott hangsúlyokkal valósult meg. Számos hazai és nemzetközi önkéntes segítségével sikerült a károk jelentıs részét helyreállítani, valamint a jövıbeni hasonló katasztrófa események elkerülését segítı beruházásokat megvalósítani. Alapítványunk gazdálkodásnak és a munkatársak jelentıs erıfeszítéseinek eredménye, hogy sikerült az elızı év bevételeinek csökkenı tendenciáját megfordítni, és ismételten elérni az optimális bevételi szerkezetet. Az évi M Ft közötti mőködési sáv biztosítja szervezetünk számára a biztonságos mőködési feltételeket M Ft ,6 0 0,1 0,4 1,7 4,3 15, év 9

11 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatást. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITİL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE, ÖSSZEGE Szervezetünk közhasznú mőködésére e Ft -ot kapott több támogatási forrásból. Ezek részletezését a 2-3. pontban mutattuk be. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE A kuratórium tagjai a kurátori tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. Munkájukat 3 fıs felügyelı bizottság segíti. Az operatív feladatok ellátását az kialakítottunk egy menedzsmenti kört, melynek tagjai a különbözı mőködési alegységek vezetıi egyik leginkább látványos érzékenyítı programelemünk: Miskolc belvárosában felállított sátor egyik végében az érdeklıdık koromsötét szobában (vak munkatársunk segítségével) próbálhatták ki milyen vakon elfogyasztani egy süteményt és üdítıt Miskolc MJV Fogyatékosságügyi Programja Civil szemmel a helyi szakmai partnerek aktív bevonásával valósítottuk meg! 10

12 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A Szimbiózis Alapítvány 2010-ben megvalósított célkitőzései: Szociális ellátás: elsısorban értelmileg akadályozottak, autizmussal élık és halmozottan fogyatékosok ellátását végezzük: támogató szolgáltatás, speciális iskolabusz, nappali ellátás és lakóotthonok biztosításával. Több mint 300 kliensünk van. A szolgáltatásaik iránti igény egyre nı, melyet a hosszú várakozási lista igazolja leginkább. Foglalkoztatás: különféle mőhelyekben (kertészet, állattartás, sajtgyártás, konyha, dróthálószövés, térkı gyártás, asztalos mőhely, gyertyaöntés, szövés, ajándéktárgy készítés, parkgondozás) egyénre szabott munkaformákat biztosítunk közel 100 fı különféle fogyatékkal élı számára. A célcsoporti tagokat munkaszerzıdéssel foglalkoztatjuk, így ık aktív adófizetı polgárok lesznek, mely egyenrangú taggá teszi ıket társadalmunkban. Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás Programunk aktív segítséget biztosít a fogyatékossággal élık számára a nyílt munkaerı-piacon történı elhelyezkedéshez. Az egymásra épülı foglalkoztatási formák reális karrier-lehetıséget és pozitív jövıképet jelentenek a sérült emberek számára. Rehabilitáció: évente különféle OKJ-s betanató jellegő képzéseket szervezünk, terápiákat biztosítunk (dráma-, festés-, zene-, tánc-, lovas terápia, gyógytorna), valamint különféle programokat szervezünk: tartalmas szabadidı eltöltése, önérdek-érvényesítés, önálló életvitel segítése. Társadalmi participáció: kapcsolódási lehetıségek biztosítása a többségi társadalom tagjaival, pozitív image kialakítása, integráció megvalósulásának elısegítése, kortárs csoportok és önkéntesek bevonása. Szolgáltatásaink kivitelezés során elsıdleges prioritásként kezeltük a hosszú távú fenntarthatóság elérését, a saját bevételi forráslehetıségek megalapozását ben kiemelkedı hangsúlyt kapott hazai és nemzetközi partnerségi tevékenységünk erısítése is. Partner intézmények és szervezetek: - Helyi szint: 32 szakmai partner. Közösen végezzük a helyi és regionális érdekvédelemet és különféle szakmai programokat. - Országos szint: elnökségi tagjai vagyunk: a CÉHálózatnak (Civil Fogyatékosságügyi Érdekvédelmi Hálózat), az Aktív Mőhely Hálózatnak, a Majorhálónak (Autista Majorságok Hálózata), Szövetség a Társadalomtudatos Munkahelyekért-nek, a Támogatott Foglalkoztatás Szövetségnek; aktív tagok vagyunk a Munkaesély Szövetségben, az AOSZ-ban (Autisták Országos Szövetsége), Esı-Ernyı Hálózatban (autisták információs szolgáltatási hálózata). Közös projektekben veszünk részt és aktívan lobbizunk a fogyatékosságügy fejlesztése érdekében. 11

13 - Nemzetközi szint: aktív tagjai vagyunk az EASPD-nek (Európai Fogyatékosságügyi Szociális Szolgáltatók Szövetsége) és az ECCE-nek (Európai Kuratív Pedagógiai és Szociál-terápiai Szövetség) nemzetközi szövetségeknek. A munkaformára elsısorban az EU-s kapcsolati háló mőködtetése (konferenciák, projektek) és EU-s szakmai lobbi tevékenység a jellemzı. Egyéb szervezetekkel több nemzetközi projektben vettünk részt, elsısorban szakmai szervezetekkel mőködtünk együtt. Egyre több nemzetközi szintő megkeresést kapunk módszereink átadására árvízkárokkal sújtott és váratlan eseményekkel teli esztendı volt, melyre lehetetlen úgy visszatekinteni, hogy ne említsük azt a sok önzetlen és leleményes segítı felajánlást illetve közremőködést, melyek nélkül nem lehetett volna túlélni a megpróbáltatásokat. Reméljük, hogy tevékenységünk eredményei méltó módon hitelesítik a számunkra megajánlott bizalmat. Miskolc, május 31.. Jakubinyi László Alapítvány elnöke 12

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE www.szimbiozis.net Szimbiozis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12. Adószám: 18432930-1-0-5 Cégbír. Bejegyzési szám: 8. Pk. 1619 / 1999 / 2 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net

Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net 1 Összeállította: Zsíros Viktória Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net Jóváhagyta: Jakubinyi László Alapítvány elnöke Miskolc, 2011,január 20 2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés I/1.

Részletesebben

2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport. a Standard Társadalmi Jelentés. struktúrája alapján egybeszerkesztve

2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport. a Standard Társadalmi Jelentés. struktúrája alapján egybeszerkesztve 2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport a Standard Társadalmi Jelentés struktúrája alapján egybeszerkesztve for compiling a report in accordance with the Social Reporting Standard (SRS) véglegesítve: 2013.

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kecskemét, 2012. április 10. A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Elfogadva: 1/2012. (V.18.) közgyőlési határozatban. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Csányi Dinnye- és zöldségtermelı Védegylet Egyesület címe: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. Adószám: 18580583-1-10 Közhasznúsági jelentés 2011. év Csány, 2012. május 21. 1 Tartalom:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20.

CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány. Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. CF-es Gyermekek Élhetı Életéért Alapítvány Cím: 1042 Bp. Bercsényi u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: CF-es Gyermekek

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben