Foglalkoztatási rehabilitáció. Juhász Ferenc. 10. fejezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkoztatási rehabilitáció. Juhász Ferenc. 10. fejezet"

Átírás

1 Juhász Ferenc 10. fejezet

2 A fejlett ipari államokban egyre nagyobb problémát jelent a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának megoldatlansága; a nem dolgozó megváltozott munkaképességûek aránya meghaladja a 70%-ot. Ennek legfôbb oka az, hogy a munkáltatók idegenkednek a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásától. (Egy egyesült királyságbeli felmérés szerint a munkáltatók 80%-a nem alkalmaz, és nem alkalmazott megváltozott munkaképességûeket.) A megváltozott munkaképességûek alacsony foglalkoztatásának további oka az, hogy a viszonylag magas, garantált kompenzációs ellátások ellenérdekeltséget teremtenek a munkavállalásra, valamint az, hogy nem megfelelô a közlekedési utak és az épületek akadálymentesítése. A megváltozott munkaképességûek nagyobb arányú foglalkoztatásának további akadálya, hogy az orvosok nem képesek megfelelôen felmérni a fogyatékosok képességeit, foglalkoztathatóságuk élettani korlátait. Kedvezôtlen tényezô a fogyatékos személyeknek a munkavállalók átlagos iskolázottsági szintjétôl elmaradó képzettsége, s az, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás általában nem biztosít szakmai elôrehaladást, karriert. A megváltozott munkaképességû személy jóval kevesebb elhelyezkedési lehetôséggel bír, mint az egészséges. A társadalom és az állam számos módon változtathat a helyzeten: kötelezi a vállalatokat, hogy meghatározott arányban megváltozott munkaképességûeket foglalkoztassanak; pénzügyi dotációkat nyújt a munkaadók és a munkavállalók számára; a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását elôsegítô szervezeteket hoz létre. A fogyatékosok és a megváltozott munkaképességûek rehabilitációja vonatkozásában az ILO (International Labour Organization) és a WHO ajánlásai jelentenek útmutatót (1955-ös 99. sz. ILO Ajánlás: A rokkantak szakmai rehabilitációja és foglalkoztatása: az 1983-as 159. sz. ILOegyezmény: WHO A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása. A dokumentumok megállapításainak lényege, hogy a foglalkoztatást nem csupán a munkavállaló egészségi állapota határozza meg, hanem abban döntô szerepet játszik a munkaerôpiaci helyzet, a környezet számtalan tényezôje, alapvetôen a társadalom szemlélete, attitûdje, támogatása. A megváltozott munkaképességû (fogyatékos) ember társadalmi reintegrációja a rendszeres foglalkoztatásban teljesedik ki. A rehabilitációs támogatásokat tehát ki kell hogy egészítsék a munkahelykeresésre, a munkahely megtartására irányuló szolgáltatások (ún. munkaügyi szolgáltatások). A rehabilitációs szolgáltatások alanya a megváltozott munkaképességû egyén, akinek javítani kell funkcionális képességeit, aki számára új szakmai tudást, készségeket kell biztosítani. A foglalkoztatást támogató szolgáltatások területe a munkahely, melyet a megváltozott egyén speciális szükségleteinek megfelelôen kell alakítani. A munkaügyi szolgáltatások jelentôségét nem vitatva azonban le kell szögezni, hogy a fogyatékos személyek integrációjának alapfeltétele az eredményes rehabilitáció.

3 FEJEZET A rehabilitációnak átfogónak kell lennie; nem pusztán a károsodásra kell irányulnia, hanem az egész társadalmi kapcsolataiban létezô ember számára kell biztosítania a támogatást, annak érdekében, hogy a fogyatékossága társadalmi következményeinek megfelelô új azonosságát megtalálja. A fogyatékos ember rehabilitációja jóval több, mint a fizikai stabilitás biztosítása és új szakmai készségek nyújtása. A sikeres rehabilitáció pszichoszociális stabilitást, új azonosságtudatot és a mindennapi társadalmi viszonylatokba való beilleszkedést eredményez. A korszerû rehabilitáció sokoldalú kooperációt tételez fel a fogyatékos személy és a kérdésben járatos és illetékes orvosi, mûszaki, pszichológiai, pedagógiai képzettségû szakemberek között. Az egyik legfontosabb kérdés a súlyos rokkantság megelôzése. Sajnos azonban a rehabilitációs és a munkaügyi szervezetek gyakorlatilag nem foglalkoznak a megváltozott munkaképességû, de még kezelhetô, rehabilitálható fogyatékosokkal. Orvosi rehabilitáció A rehabilitáció különbözô elemeit összehangoltan kell megvalósítani. Az orvosi rehabilitáció a kórházakban és a speciális rehabilitációs intézményekben kezdôdik. Az a helyes gyakorlat, ha a foglalkozási rehabilitációs szolgálat már a kórházakban és a speciális rehabilitációs intézményekben végzett orvosi rehabilitáció fázisában megteszi az elsô lépést a fogyatékossággal küzdô személy felé. A foglalkoztatási lehetôségekrôl való tájékoztatás az ágyban fekvô beteget egyúttal motiválja az orvosi rehabilitáció irányába is. A szenzoros és motoros gyakorlatok, a mozgásterápia, a logopédia felgyorsítják a természetes regeneráció folyamatait, megakadályozzák a kóros állapot fixálódását. A fogyatékos személyek foglalkoztatási lehetôségeit nem csupán az egészségi szempontok határozzák meg. A foglalkoztatás lehetôségeit nem annyira az elvesztett, mint inkább a megmaradt képességek, készségek alapozzák meg. Az orvosi rehabilitációs szolgáltatóknak fel kell tárniuk az egyén foglalkozási anamnézisét, és rehabilitációs tervet kell készíteniük, melynek kialakítása során figyelembe kell venni a fogyatékos személy képességeit, lehetôségeit, érdeklôdését, igényeit, s környezetének támogató vagy akadályozó hatásait. Ebben a fázisban a rehabilitációs szolgáltatás feladata a fogyatékos személyek szükséges technikai segítô eszközökkel (kerekes székkel, mûvégtaggal) történô ellátása is. A segédeszközök használata ellen a beteg kezdetben olykor tiltakozik. Megfelelô hozzáállással, a segédeszköznek az adott személyhez való adaptálásával ez az ellenállás legyôzhetô. A gyógyászati segédeszköz kulcsfontosságú szerepet játszhat a foglalkoztatási rehabilitációban is. A foglalkoztatási rehabilitáció célja a biztonságos, megtartható, szakmai elôrehaladást biztosító, a személy képességeinek és érdeklôdésének megfelelô foglalkoztatás biztosítása, mely elôsegíti az egyén társadalmi reintegrációját. Az elmúlt évtizedekben a foglalkoztatási rehabilitáció lehetôségei több vonatkozásban is fejlôdtek: kialakult az állapotfelmérés módszertana és eszköztára, melyek lehetôvé teszik a megváltozott munkaképességû személyek képességének felmérését, s a képességeknek megfelelô foglalkozások kiválasztását; létrejöttek a foglalkoztatási tanácsadás módszerei és szervezetei; a munka változásával új foglalkozások, új foglalkoztatási formák (részmunkaidôs, otthoni munka stb.) bôvítették a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának lehetôségeit; képzô, átképzô intézmények és metodikák alakultak ki; létrejöttek a munkaügyi és foglalkoztatási szervezetek (hivatalok), melyek a fogyatékosok elhelyezkedését hivatottak elôsegíteni.

4 10. FEJEZET 153 Megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy az általános szakmai oktatás vagy a speciális rehabilitációs szakmai képzés keretei között célszerû-e a megváltozott munkaképességûek képzésnek, átképzésnek megoldása. Az viszont egyértelmû, hogy a rehabilitációt a nyílt munkaerôpiacon, lehetôleg a korábbi munkahelyen kívánatos megvalósítani. A foglalkoztatási rehabilitációs oktatóközpontok elônye, hogy a foglalkozási rehabilitáció számos elemét (képességfelmérés, szakmaválasztás, -betanítás) összehangoltan, intézményi keretek között tudják megoldani. Ismertek olyan képzô átképzô központok, melyek kórházak, orvosi rehabilitációs intézmények mellett, velük összehangoltan mûködnek. Különösen nagy a komplex intézmények szerepe a fogyatékosok pozitív pszichés hozzáállásának, motivációjának alakításában. Munkaerôpiaci szolgáltatások A sikeres orvosi rehabilitációt és az átképzést követôen az igazán nehéz feladatot a munkahely megtalálása jelenti. Számos országban speciális szolgáltatók alakultak e célra. Az általános munkaügyi szervezetek erôfeszítései általában a munkanélküliek elhelyezésére koncentrálódnak, s tevékenységükben háttérbe szorul a munkahely biztosítása a megváltozott munkaképességûek számára. A megváltozott munkaképességûek számára történô munkahely-közvetítés speciális képzettséget, szakmai tudást is igényel. A tapasztalat azt mutatja, hogy a sikeres orvosi rehabilitáció és a képzés mellett a tényleges foglalkoztatás megvalósítása a legnehezebb feladatok közé tartozik, s külsô, szervezett segítség nélkül általában nem is sikerül. Az elmondottak a speciális rehabilitációs munkaerôpiaci szolgáltatások és szolgáltatók mellett szólnak. Ezek a szervezetek kapcsolatot teremtenek az átképzôközpontok, a védett foglalkoztatók, s a nyílt munkaerôpiaci munkahelyek között. Ezek a szervezetek nemcsak az elhelyezkedés, hanem a munkahely, munkakör módosításához, a foglalkoztatás megtartásához is segítséget tudnak nyújtani. A speciális rehabilitációs munkaügyi szervezetek kapcsolatot teremtenek a megváltozott munkaképességû személy, a munkahely, s a leendô munkatársak között. Erôsítik a károsodott egyén önbizalmát, felkészítik a munkainterjúra a leendô munkavállalót, segítenek a szükséges dokumentumok elôkészítésében. E szolgálatok legfontosabb feladata azonban motiválni a munkáltatót a fogyatékos személy foglalkoztatására. Segítséget nyújtanak a munkahely körülményeinek az értékelésében, s azok átalakításában. Ajánlatot készítenek a munkakövetelmények csökkentésére, a részmunkaidôs vagy a rugalmas munkaidôben történô foglalkoztatásra, a munkahelyi kockázatok mérséklésére. Támogatják a munkaadókat a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggô különbözô dotációk, bértámogatások, a technikai átalakítások kompenzálását biztosító pénzeszközök megszerzésének adminisztratív intézésében a szó igazi értelmében menedzselik a foglalkoztatást. A munkaügyi rehabilitációs szolgáltatók tehát kapcsolatot tartanak a munkahelyekkel, az átképzô-központokkal; segítenek a szükséges támogatások megszerzésében; nyomon követik, ellenôrzik a foglalkoztatás megvalósulását; szükség esetén módosításokat kezdeményeznek. A foglalkoztatási rehabilitáció menedzselése A magas kompenzációs kiadások, az egészségügyi ellátás növekvô költségei, az esélyegyenlôség biztosításának erkölcsi kényszere miatt a munkaadók egyre nagyobb társadalmi és törvényi nyomásnak vannak kitéve a megváltozott

5 FEJEZET munkaképességûek foglalkoztatására. A fogyatékosság, a rokkantság kezelése a munkahelyek részérôl magába foglalja a munkavédelmet, a korai intervenciót, a fogyatékosok rehabilitációját és a munkahely módosítását, a fogyatékos, a rokkant munkavállaló menedzselését. A fogyatékosság (rokkantság) menedzselése olyan aktív tevékenység, mely minimálisra csökkenti a sérülés, betegség következtében kialakult károsodás hatását a munkában való versenyképes részvételre. A fogyatékosság-menedzsment a munkáltató által megvalósított átfogó, összehangolt program, az adott munka- és gazdasági-társadalmi környezetben megvalósított, a fogyatékos egyén speciális szükségleteit kielégítô tevékenységek összessége. A gyógyítás, a rehabilitáció gyakran növekvô költségei ellenére ez a tevékenység megtakarítást, hasznot eredményez. A fogyatékosság-menedzsment tulajdonképpen egy interdiszciplinális team, mely mûködését tekintve a hazai rehabilitációs bizottságoknak felelhetne meg. Részt vesz benne a munkaadó (vagy képviselôje), a munkavállalói érdekképviselet, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a rehabilitációs és a munkaügyi szakember. Mûködésének fô célja a rokkantság megelôzése a megváltozott munkaképességû munkavállalók állapotának folyamatos megfigyelésével (monitoring) és a korai beavatkozással. A beavatkozás irányulhat a munkavállalóra, a munkára és a munkakörnyezetre egyaránt. A korábbi gyakorlattal szemben a fô hangsúlyt a munkakövetelmények megváltoztatására (a munkafolyamat megváltoztatása, ergonómiai korrekciók, segítô eszközök) helyezik. Programokat alakítanak ki a munkába való visszatérésre, ez a munkahelyi károsodások megelôzése mellett az egyik legfontosabb költségkímélô tényezô, rugalmas munkaidôs, részmunkaidôs, könnyített foglalkoztatás formájában. Fontos a munkavállaló és a munkakövetelmények (-körülmények) közötti összhang biztosítása. A képességek alakulásához igazodó követelmény a pozitív hozzáállást erôsíti meg a megváltozott képességû munkavállalóban. A fogyatékosság-menedzselés kulcsfigurája a munkáltató. Ô kezdeményezi és valósítja meg a munkavédelmi intézkedéseket, ô dönt a megváltozott munkaképességû személy foglalkoztatásáról, a munkahely adaptálásáról. Ô veti össze az alkalmazás gazdasági hatásait, és ô találja meg a rehabilitáció külsô és belsô forrásait. A megváltozott munkaképességû dolgozó foglalkoztatását sajátságos esetmenedzselés formájában célszerû megvalósítani, melynek alapvetô elemei: a megváltozott munkaképességû munkavállaló keresôképtelenségének megelôzése, a megváltozott munkaképességû munkavállaló fokozott védelmének elôsegítése, a munkavállaló egészségének rendszeres ellenôrzése, a munkakövetelmények megfelelôségének felügyelete, a követelmények módosításának kezdeményezése. A hazai viszonyok között az esetmenedzselésre a legalkalmasabbak, legfelkészültebbek a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosai. A rokkantság munkaügyi kezelése a különbözô országokban Korábban a nemzetközi munkaügyi szervezetek a rokkant munkavállalók megfelelô pénzügyi kompenzációját tartották fontosnak. Ma a kompenzációval és a szociális védelemmel szemben a munkaerôpiaci politikát helyezik elôtérbe, melynek célja az egyenlôség biztosítása a foglalkoztatás és a jövedelemszerzés terén. A rokkantságot a foglalkoztatás terén jelentkezô hátránynak értelmezik, melyet politikai eszközökkel, jogszabályokkal, programokkal és szolgáltatásokkal kell ellensúlyozni. Az ILO 152. sz. konvenciója és 168. sz. ajánlása (1996. március) elismeri a fogyatékos, a rokkant emberek jogát az azonos elbírálásra, a képzésre és a foglalkoztatásra. A korábbi kompenzá-

6 10. FEJEZET 155 ciós, passzív ellátások helyett a munkaerôpiacon való aktív részvételt helyezi elôtérbe. Eszerint el kell távolítani a fogyatékos, a rokkant ember teljes társadalmi részvételét és integrációját gátló akadályokat, biztosítani kell a károsodást szenvedettek, a fogyatékosok és a rokkantak gazdasági és társadalmi függetlenségét. A fogyatékos ember számára a munkaerôpiacon, s a munkavégzés terén az egészségesekével azonos lehetôséget és az egészségesekkel azonos bánásmódot kell biztosítani. Az azonos lehetôség azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetû csoportok számára hozzáférést kell biztosítani az átlagpopuláció rendelkezésére álló jövedelemszerzô tevékenységhez. E követelmény megvalósítása az alábbiak által válik lehetségessé: a fogyatékos egyén felkészítése arra, hogy megszerezze azokat a képességeket, amelyek lehetôvé teszik a foglalkoztatásban érvényesülô hátrányok leküzdését, (technikai segítôeszközök, személyi segítség, s a foglalkoztatási rehabilitáció); a munkahely módosítása a fogyatékos munkavállaló sajátos képességének, szükségletének megfelelôen (munkakörnyezet, munkafeladat, munkaeszközök adaptálása), melyet jogi és egyéb ösztönzô eszközökkel szükséges támogatni; a foglalkoztatási lehetôség megtartása, a fogyatékos munkavállalók számára pozitív jellegû pénzbeli és egyéb támogatások (bértámogatás, adókedvezmény stb.) biztosításával; a munkaadók támogatása a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása érdekében (kvóta, kvótabírságrendszer, dotációk, munkaügyi szolgáltatások). A megváltozott munkaképességûek munkavállalásával kapcsolatos intézkedések akkor lesznek sikeresek, ha azokba bevonjuk a munkaközvetítô szervezeteket, a gazdasági és tervezô szerveket, a különféle fôhatóságokat. A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy a kényszerítô politika helyett sikeresebb a foglalkoztatást ösztönzô politika; ha a vállalatok adókötelezettségét kedvezôen befolyásolja a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása. A foglalkoztatást elôsegítô vállalati politika alapvetô követelményei: ne legyen diszkriminatív a megváltozott munkaképességûekkel szemben; ismerje a fogyatékos egyén képességeit, korlátozottságait, törekedjen az ésszerû adaptációra; biztosítsa az eltérô munkaidôt, a rugalmas munkarendet; szevezze meg az átképzést, a más munkahelyen történô foglalkoztatást; biztosítsa a megváltozott munkaképességûek számára a szolgálati elôrehaladás lehetôségét; a vállalatirányítás szerveiben a megváltozott munkaképességûek képviselete is legyen biztosított. A megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának modelljei A foglalkoztatási rehabilitáció és a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása az általános foglalkoztatás keretei között. A megváltozott munkaképességûekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az egészségesekre. A hangsúly a fogyatékosok belsô, az eredeti munkahelyen történô rehabilitációján van. A prevenció és a rehabilitációs tevékenységek a munkahelyen egységet képeznek. A fogyatékosok számára megfelelô közlekedô utakat, higiénés feltételeket, technikai felszereléseket biztosítanak a munkahelyen. A megváltozott munkaképességûvé vált dolgozót más munkakörbe helyezik, vagy ha eredeti munkáját szeretné folytatni, módosítják a munkahelyet: megváltoztatják a felszerelést, átalakítják a helyiséget, az épületet (ajtó, küszöbök, rámpák, megvilágítás), megváltoztatják a munkafolyamatokat, képezik, átképezik a fogyatékossá vált személyt. A megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása az általános munkaerô-politika szerves része. A skandináv államokra jellemzô ez a megoldási forma.

7 FEJEZET A megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának szabályait elôíró speciális törvények. Franciaországban, Németországban, Japánban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban a fogyatékosok különbözô ellátására bonyolult jogszabályrendszerek vonatkoznak. A foglalkoztatást speciális szolgáltatások segítik elô: képzés, átképzés speciális képzôközpontokban és a munkahelyeken; speciális juttatások a munkavállalónak és a munkaadóknak (költségtérítés, átmeneti járadék, dotációk, gyógyászati segédeszköztámogatás stb. formájában); kvótarendszer: a munkáltatókat bizonyos számú (általában 4 6%) megváltozott munkaképességû foglalkoztatására kötelezik; ennek elmulasztása esetén bírságot fizet; védelem a hátrányos helyzet kialakulása ellen; speciális munkahelyek létrehozása a súlyosan fogyatékosok számára; a munkáltatók támogatása dotációk, adókedvezmények, egyéb juttatások formájában. A foglalkoztatási rehabilitációt és a foglalkoztatást szabályozó átfogó törvény. Kínában, Spanyolországban, Izlandon zömmel az állam feladata ezek megvalósítása: a munkaügyi szervek a foglalkoztatási keretek 5%-át erre e célra tartják fenn; a megváltozott munkaképességû munkavállalók adókedvezményben részesülnek; foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatásokat mûködtetnek vidéki területeken; a foglalkoztatási tanácsadást és oktatást állami szervezetek végzik; a nyílt munkaerôpiacoktól elkülönülô, ún. védett munkahelyeket tartanak fenn. A fogyatékosság, a megváltozott munkaképesség kérdését szabályozó átfogó diszkriminációellenes törvények (Egyesült Államok, Ausztrália). A tömegközlekedés, a kommunikáció, az akadálymentesítés stb. szabályozásán keresztül teremtik meg a foglalkoztatási rehabilitáció alapjait. Az érintett személyek foglalkoztatását külön törvényi elôírásokkal szabályozzák. Az európai államok elsôsorban a kvótarendszert alkalmazzák. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a rendszer lényegesen javítja a foglalkoztatást, hátránya azonban, hogy egyúttal növeli a megváltozott munkaképességûek számát is. A rendszer mûködtetése pontos fogalmi meghatározásokat, tételes szabályozást igényel. Az antidiszkriminációs törvénykezést a tengerentúli országok alkalmazzák; ezek a fogyatékosság kezelésének általános kereteit teremtik meg. Hátránya, hogy hatása hosszú idô múlva, áttéteken keresztül érvényesül. Nehéz lenne bármely rendszert elônyben részesíteni és követendô irányként kijelölni, mivel a kvótarendszer mûködtetésével tapasztalatot szerzett fejlett európai országok számára az antidiszkriminációs jogi szabályozás hasznos kiegészítés lehet; a tengerentúli államokban az általános kvótarendszer bevezetése nehezen lenne megoldható; a fejlôdô államok számára célszerû lehet a centralizáltabb megoldásokat választani. Magyarországon a fogyatékossági támogatások és a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának szabályozása elsôsorban a fejlett európai országok modelljére épül, számos vonatkozásban érvényesítve a centralizált, állami megoldások elemeit (védett munkahelyek, munkaügyi központok stb.). A munkahelyek akadálymentesítése és módosítása Az esélyegyenlôség biztosításának fontos eszköze a munkahelyek akadálymentesítése. Ez azonban nem merülhet ki a bejárati rámpa megépítésében. Megfelelô jelzôrendszereket kell kiépíteni az érzékszervi fogyatékosok számára, a mosdóhelyiségeket alkalmassá kell tenni a kerekes széket használók számára, a padlók borításának lehetôvé kell tennie a kerekes szék könnyû moz-

8 10. FEJEZET 157 gását. A fentiekre tekintettel az utóbbi idôben az akadálymentesítés egyre inkább az egyenlô hozzáférés lehetôségének biztosítása kifejezésre változik. A munkahelyek ésszerû módosítása a munkaszabályzat, a munkamenet, a munkakörülmények átalakítása a fogyatékos egyén(ek) sajátos szükségleteinek megfelelôen, oly módon, hogy az lehetôvé tegye a munkában való teljes értékû részvételt. A módosítás különféle tennivalókat igényel, hisz két, ugyanazzal a fogyatékossággal rendelkezô személy is eltérô változtatásokat igényelhet. Az ésszerû módosításra kell helyezni a hangsúlyt; a módosítást értelmetlen elvégezni: ha az egyén képtelen kivitelezni a munkatevékenység alapvetô elemeit, vagy ha azokat a képzés során sem képes elsajátítani; ha a módosítás a fogyatékos munkavállaló vagy más munkavállalók testi épségét, egészségét veszélyezteti. Fölösleges a módosítás továbbá akkor is, ha a fogyatékos munkavállaló nem képes használni az alapvetô munkavédelmi eszközöket. A módosított munkahelyen a károsodott munkavállaló szempontjából is el kell végezni a kockázatbecslést. Törekedni kell azonban a kockázat objektív kritériumainak figyelembevételére. A módosítás akkor sem ésszerû, ha lényegesen kedvezôtlen irányba befolyásolja a munkaadó pénzügyi helyzetét. Számos dotáció, támogatási forma igyekszik kompenzálni a fogyatékos munkavállalók foglalkoztatásával járó gazdasági tehertételeket; ezek figyelembevételével kell az ésszerû módosításról döntést hozni.

Károsodás, fogyatékosság, rokkantság. Juhász Ferenc. 1. fejezet

Károsodás, fogyatékosság, rokkantság. Juhász Ferenc. 1. fejezet Általános rész Károsodás, fogyatékosság, rokkantság Juhász Ferenc 1. fejezet A fogyatékosság, a rokkantság fogalmának meghatározása nem könnyû feladat. Az általános felfogás szerint a fogyatékosság miatt

Részletesebben

A fogyatékosság és a rokkantság társadalmi összefüggései. Juhász Ferenc. 2. fejezet

A fogyatékosság és a rokkantság társadalmi összefüggései. Juhász Ferenc. 2. fejezet A fogyatékosság és a rokkantság társadalmi összefüggései Juhász Ferenc 2. fejezet A kérdés kezelésének történelmi alakulása A fogyatékosság és a rokkantság végigkíséri az emberiség történelmét. A veleszületett

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla

Vázlat. A fogyatékosságról. Alapvetés. Jogszabályok. Háttér. Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása. Dr. Molnár Angéla Vázlat Fogyatékossággal élők társadalmi befogadása Dr. Molnár Angéla molnar.angela@ejk.hu 20/4509289 1. Háttér, alapvetés, jogi ismeretek 2. Nemzetközi jogi környezet, egyezmények, nyilatkozatok 3. Alapjogok,

Részletesebben

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon Szakdolgozat Készítette: SZABÓ NIKOLETT Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgató Konzulens: DR. JAKAB NÓRA MISKOCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS CÉLSZERVEZETEK: AZ EZREDFORDULÓ RENDSZERÉNEK TANULSÁGAI

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS CÉLSZERVEZETEK: AZ EZREDFORDULÓ RENDSZERÉNEK TANULSÁGAI FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XII. DISABILITY STUDIES FT DS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS CÉLSZERVEZETEK: AZ EZREDFORDULÓ RENDSZERÉNEK TANULSÁGAI Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába

A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Dr. Gere Ilona A megváltozott munkaképességű emberek bekapcsolása a munka világába Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy minden állampolgár köztük a fogyatékos, egészségükben tartósan

Részletesebben

AZ ÉLŐ MUNKAHELY Foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak. Zalabai Péterné - Vízvárdi András

AZ ÉLŐ MUNKAHELY Foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak. Zalabai Péterné - Vízvárdi András The EQUAL Programme is funded by the European Social Fundand the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. 1. Zalabai Péterné - Vízvárdi András

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA. R (92) 6. sz. Ajánlás. A rokkant/fogyatékos személyek átfogó politikájáról

AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA. R (92) 6. sz. Ajánlás. A rokkant/fogyatékos személyek átfogó politikájáról AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA R (92) 6. sz. Ajánlás A rokkant/fogyatékos személyek átfogó politikájáról (Elfogadta a Miniszteri Bizottság 1992. április 9-én a 474. nagyköveti szintű ülésén) A

Részletesebben

Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2.

Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2. 1 Rehabilitációs modellek 2. Budapest, 2002 Készült A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával 2 Szerkesztõ Dr. Tauszigné Czakó Zsuzsa Szakmai lektor Sum István Nyelvi

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

(A dokumentumot a Miniszterek Bizottsága 2006. április 5-én a Miniszterhelyettesek 961. ülésén fogadta el.)

(A dokumentumot a Miniszterek Bizottsága 2006. április 5-én a Miniszterhelyettesek 961. ülésén fogadta el.) EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA A Miniszteri Bizottság Rec(2006)5. sz. ajánlása a tagországok számára az Európa Tanács Akciótervéről, amely a fogyatékos emberek jogainak érvényesítését, társadalomban

Részletesebben

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós TÁM.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 31/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Támogató szolgáltatás

Részletesebben

Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai

Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai Hangya Dóra Hátrányos helyzetû célcsoportok mentorálási tapasztalatai Hangya Dóra HÁTRÁNYOS HELYZETÛ CÉLCSOPORTOK MENTORÁLÁSI TAPASZTALATAI A fogyatékossággal élõk és az idõskorúak felnõttképzési sajátosságai

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XI. DISABILITY STUDIES FT DS A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON: A SZABÁLYOZÁS MÚLTJA, JELENE, JÖVÕJE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi

Részletesebben

A rehabilitáció esélyei krónikus foglalkozási betegségek és tartós fogyatékosság esetén

A rehabilitáció esélyei krónikus foglalkozási betegségek és tartós fogyatékosság esetén FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.6 A rehabilitáció esélyei krónikus foglalkozási betegségek és tartós fogyatékosság esetén Tárgyszavak: foglalkozás-egészségügy; rehabilitáció; érdekvédelem; esélyegyenlőség; foglalkozási

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

A fogyatékosok helyzete, fogyatékos-ügyi program. Juhász Ferenc. 4. fejezet

A fogyatékosok helyzete, fogyatékos-ügyi program. Juhász Ferenc. 4. fejezet A fogyatékosok helyzete, fogyatékos-ügyi program Juhász Ferenc 4. fejezet A fogyatékosság problémakörének hazai kezelésében döntô fordulatot hozott a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyelôségük biztosításáról

Részletesebben

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME

AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME AKADÁLYMENTES MUNKAHELYEK SPECIÁLIS MUNKAVÉDELME (oktatási segédlet) A segédlet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet munkavédelmi bírságok felhasználására nyújtott támogatásának segítségével

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 5 Előzmények 5 Az egyezmény célkitűzése: 5

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben