A Nyelv és kép konferencia előadásainak absztraktjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyelv és kép konferencia előadásainak absztraktjai"

Átírás

1 A Nyelv és kép konferencia előadásainak absztraktjai Akasha Ghaboosi The Frequency, Distribution and Functions of OK in Academic Speech The present study explores the use of OK among females and males in academic speech, examining whether there is a distinguishing difference in how frequently females use OK in their academic presentations from the times that males have OK in their lectures. It studies how age difference can possibly influence the way lecturers convey their messages to the audience. It also investigates the frequency of the use of OK in divergent academic disciplines. Focusing on different faculties such as Humanities and Arts, Social Sciences and Education, Physical Sciences and Engineering, etc, it would be beneficial to consider the distribution of OK lecturers use in their speech so that researchers can make particular distinctions among lecturers uttering OK in its various functions. Bajnóczi Beatrix T. Balla Ágnes Akkor és most: elsőéves angol és amerikanisztika BA szakos hallgatók nyelvi előképzettsége Előadásunkban a Szegedi Tudományegyetem angol és amerikanisztika BA szakos hallgatóinak angol nyelvtudásával kapcsolatos felmérésünk legfőbb eredményeit kívánjuk bemutatni. Az ún. bolognai rendszerre történt átállást követően felvett adatok betekintést nyújtanak abba, hogy hallgatóink milyen angol nyelvi előképzettséggel rendelkeznek képzésük kezdetén, hogyan ítélik meg saját nyelvtudásukat, illetve hogyan teljesítenek a tanév elején megírt nyelvi szintfelmérő teszteken. Az adatok elemzésének segítségével képet kaphatunk az egyes évfolyamok előzetes nyelvtudásának hasonlóságairól és különbségeiről. Bajzát Tünde Munkahelyi kommunikáció az észak-magyarországi régió vállalatainál (egy vállalati kommunikáció-kutatási projekt eredményei és tanulságai) Napjainkban világszerte mind gyakoribb, hogy a vállalatok különböző országokban és kultúrákban szocializálódott munkatársakat foglalkoztatnak. A mindennapi sikeres együttműködés és kommunikáció érdekében az alkalmazottaknak idegen nyelvi és interkulturális ismeretekkel kell rendelkezniük. Ebből következően a 2012 tavaszán elvégzett kutatás célja az volt, hogy megismerjük a dolgozók munkahelyi nyelvhasználatát, az interkulturális kommunikáció során felmerülő nyelvi és kulturális problémákat és azok megoldásait. Az empirikus felmérés során a nem valószínűségi mintavételt alkalmaztuk, az adatgyűjtés módszerei közül pedig a kérdőíves adatfelvételt választottuk. A magyar nyelvű kérdőív zárt és nyitott kérdéseket tartalmazott. Jelen előadás a dolgozók munkahelyi nyelvhasználatának kérdéskörében született eredményeket és azok tanulságait mutatja be és elemzi. A prezentációból többet között megtudhatjuk, hogy milyen anyanyelvű kollégákkal dolgoznak együtt a vizsgálat résztvevői, hogy milyen nyelven kommunikálnak külföldi kollégáikkal, hogy milyen nyelvi problémákkal szembesültek és hogyan oldották meg azokat. Boda István Károly Porkoláb Judit Verbális és vizuális üzenetek. Nyelv és kép találkozása Orbán Ottó: Hajnal Gabriella gyapjúból szőtt, piros-kék emberfejei c. ciklusában Előadásunkban Orbán Ottó Ostromgyűrűben c. kötetének egyik ciklusából (Hajnal Gabriella gyapjúból szőtt, piros-kék emberfejei) indulunk ki. A ciklus különlegessége az, hogy a benne szereplő 8 prózavers Hajnal Gabriella képzőművész gobelin falikárpitba szőtt fejmotívumaihoz kapcsolódik, így a versek nemcsak verbális tartalommal, hanem közvetlen kép- és színvilággal is rendelkeznek. A fejmotívumok, a beléjük és köréjük szőtt szimbólumok és a hozzájuk írt prózaversek egy-egy meghatározott személyiségtípust (valamint élethelyzetet és attitűdöt) írnak le, amelyek a hozzájuk kapcsolható kulturális-történelmi háttérrel Orbán Ottó sajátos, mitológiát alkotó-ötvöző művészetének jellegzetes példáit képviselik. Hipotézisünk az, hogy a ciklus egy Orbán Ottóra jellemző egyéni, modern kori mitológia kereteként is értelmezhető, amely lehetővé teszi a különböző forrásokból származó tudástartalmak például a kötet verseinek meghatározott szempontok szerinti integrálását. Borbás Gabriella Dóra Példázatok értelmezésének nyelvi és lelki háttere A bibliai példázatok képek sorozatai. Lehet-e ezeket a példázatokat többféleképpen értelmezni? Hogyan lehet a képek jelentését kibontani? Mi áll az értelmezési lehetőségek hátterében? 1

2 Csetneki Sándorné dr. Bodnár Ildikó A nyelvi kép változása a kortársi lírában Általános bevezető nyelv és kép viszonyáról: a nyelvi elemekben fellelhető képiség (a képiség fokozatai a szófajok, a névszói és igei szintagmák, illetve a szólások körében). A képek fokozatai a költészetben (konkrét képi elemek átvitt értelmű elemek képisége a költői képek változatai). A képiség a magyar lírai hagyományban és a kép megújulása a 20. századi költészetben, illetve változási irányok a kortárs lírában. Egy kortárs szerző képi világának bemutatása (leginkább Lackfi Lászlóra gondolok). A kognitív megközelítés lehetőségei. Doró Katalin Szabó Gilinger Eszter A tükör két oldala: elsőéves angolos hallgatók önképe és az oktatók róluk kialakított képe Előadásunkban a tükör nem létező két oldalát vizsgáljuk meg két adatgyűjtő módszer segítségével, azt elemezve, hogy milyen önképpel rendelkeznek az elsős anglisztika alapszakos hallgatóink az első év végén, és ez milyen viszonyban van az őket tanító oktatók róluk kialakult képével. A helyzet azért is érdekes, mert a lehetséges képekből mindenki csak a sajátját látja, és azok nem fedik egymást, és ez gyakran okoz, okozhat és okozott kommunikációs gondokat. Jelen előadásunkban egymás mellé tettük a hallgatóktól gyűjtött kérdőíves felmérésünk adatait és az oktatókkal készített fókuszcsoportos interjúk elemzését, arra keresve a választ, hogy négy kérdésben (nyelvi szint, órakövetés, középiskolából hozott háttértudás és óralátogatás) vajon mi okozhatja az eltérést az értékelések-(ön)képek között. Az általunk talált okok között van a középiskolai és a felsőoktatásbeli kommunikáció különbsége, az oktatói kommunikáció kiegyensúlyozatlansága és változékonysága, valamint az elérendő cél homályos volta. Eitler Tamás A hős és hősiesség nyelvi és képi dekontextualizációja sporteszköz-reklámokban Előadásomban azt vizsgálom meg közelebbről, hogy a nemzetközi sportszergyártó cégek angol nyelvű nyomtatott hirdetéseiben és reklámfilmjeiben gyakorta megjelenő hősi szerep és a hősiesség motívuma együtt jár-e dekontextualizációval, vagyis a kontextusfüggetlenítés jelenségével. A korpuszban szereplő különféle multimediális és multimodális reklámműfajokban mind a nyelvi, mind pedig a képi szemiózis során megfigyelhetők olyan eszközök, amelyek önmagukban is jelentősen csökkentik a szövegen belüli és szövegen kívüli kontextus szerepét. A nyelvi és képi elemek közötti interszemiotikus kapcsolatokat vizsgálva pedig azt is megállapíthatjuk, hogy némely esetben a reklám műfaji (generikus) szerkezetéből eredő jellegzetes hatásmechanizmusai közül például akár az egyik leglényegesebb aktus, a lehorgonyzás is hiányozhat. Mivel ez a lehorgonyozatlanság az eddigi vizsgálatok szerint kifejezetten a prémiumtermékek és szolgáltatások reklámjaiban volt megfigyelhető, az előadásban megpróbálom megválaszolni a kérdést, hogy milyen mélyebben kirajzolódó diskurzív pozíciók és megfontolások köthetik össze a nyelvileg és képileg szinergikusan dekontextualizált hősi szerepet és a hősiesség motívumát használó reklámokat a prémiumszegmensnek szóló hirdetésekkel. Fedoszov Oleg A világ nyelvi képe egyre homályosabb? Amióta a kognitív nyelvészet győzelmet aratott egyik legfőbb ellensége, a strukturalizmus felett, az orosz nyelvészet háza táján egyre gyakrabban fogalmazódnak meg olyan kételyek, amelyeket F. Dosztojevszkij híres mondatát (A byl li mal csik? Volt-e kisfiú?) kölcsönözve kérdésként tesz fel egy-egy orosz kutató: Volt-e koncept? (Rahilina 2009) Míg 1999-ben J. Apreszján így elemezte az orosz szemantika útját: A strukturalizmus jelenségét értékelve nyelvészetünk történetében, néhány szerző kizárólag olyan betegségnek hajlandó azt tekinteni, amely betegség egy bizonyos időszakban kicsit ugyan megrázta nyelvtudományunkat, de azután nyomtalanul múlt el, nem hagyva maga után még rossz emlékeket sem. (ford. F.O.) (Apreszján 1999) A es évek vége felé azonban sok érdekes kutatási projektnek és a korpusznyelvészet látványos fejlődésének köszönhetően egyre több orosz nyelvészben felmerül a kérdés: a világ nyelvi képének a rekonstrukciója esetleg csak egy ügyetlen metafora, vagy pedig egy reális kutatási program? Folmeg Márta Nyelv és (helyzet)kép Tanulmányom témája a kontextus elemeinek vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy miként változnak a megnyilatkozások formai és stiláris jellemzői, amennyiben változtatom a kontextus összetevőinek egy-egy elemét. Elsődleges célom bemutatni, hogy a nem kérdése nem kizárólagosan meghatározó a nyelvi megformálásnál, hanem a kontextus összetevőinek csak egy eleme. A kontextus összetevőit kettős összefüggésben közelítem meg, egyrészt egy olyan értelmezési keret, amely magában foglalja a szituációra, a 2

3 cselekvésre és a témára vonatkozó ismereteket, másfelől olyan viszonyrendszer, amely a résztvevőket, azok fizikai, szociális és mentális világát öleli fel. Fontos alapvetés a téma tárgyalásakor, hogy a kontextus nem előre adott, megnyilatkozástól függetlenül létező realitás, tehát létrehozásához szükség van a résztvevők konstruktív hozzájárulására. A kutatás módszeréül a kérdőíves felmérést választottam, amelyben egyrészt különböző szituációkat vázolok fel és adatközlőimet arra kérem, képzeljék magukat az adott szerepbe, aszerint válaszoljanak, kérdezzenek, kommunikáljanak. Valamint a fordított módszert is kipróbálva, példamondatokból kell kiválasztaniuk, hogy melyik megnyilatkozást kinek mondanák. A kutatás végső célja a gendernyelvészet határainak feszegetése. Forgács Tamás A frazeológiai egységek jelentésviszonyainak kérdéséhez Az előadás a frazeológiai egységek jelentésviszonyaival foglalkozik: ezen belül elsősorban a frazeológiai poliszémia, szinonímia és antonímia eseteivel, azok forrásával és a lexikális poliszémiához, szinonímiához és antonímiához való hasonlóságokkal, illetve különbözőségekkel. Ennek kapcsán főként magyar példákon elemzi és kritikusan értékeli Dobrovoľskij Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik (1988) című monográfiájának számos megállapítását, a fenti témakörökön túl a tág és specifikus szemantikájú frazémák valamint a frazémák szemantikai motiváltsága tekintetében is. Ez utóbbi vonatkozásban foglalkozik az alapösszetevők bázisán megvalósuló, illetve a globális frazeológiai motiváltság kérdéseivel, ez utóbbi nyelvtörténeti okaival és változásaival is. Gálosi Adrienne Kép-szöveg(elés) nyelv-kép(ezés) Horatius ut pictura poesis megfogalmazása óta szokásos festészet és költészet összehasonlítása, annak vizsgálata, hogy e testvérművészetek ábrázolási lehetőségei, eszközei mennyiben különböznek. Az európai kultúrtörténet egy izgalmas fejezete e két művészet vagyis kép és nyelv közelítésének és szétválasztásának története. A művészetelmélet a évszázadokig a retorika és a poétika fogalmi szótárát használta, amikor a képek narratív funkciójáról vagy affektív argumentatív erejéről beszélt. Nemcsak a modern strukturalista elmélet eredménye, hogy a szöveg fogalmát, befogadásának módját kiterjeszti a képekre, s annak ellenére (vagy épp ezért), hogy a Szimonidésztől örökölt formulával néma költészetnek tekinti a festészetet, mégis szöveg módjára véli olvashatónak a képeket mint jelentés-hordozókat. Az előadás képi és nyelvi reprezentáció összevetésének e roppant problémakörében csupán néhány analógiát és diszanalógiát kíván felmutatni, főként azt vizsgálva, hogy a vizuális argumentáció mindig és szükségszerűen csak egy nyelvi kontextusban nyeri-e el értelmét, avagy a kép hordozza-e az autonóm jelentés-létrehozás lehetőségét. Gecső Tamás A nem természetes jelek képisége Előadásomban a nem természetes jeleknek három típusát vizsgálom a képiség / képszerűség szempontjából: a szimbólumot, az ikont és a nyelvi jelet. Megmutatom, hogy amellett, hogy az ikon tekinthető a par excellence képjelnek, a szimbólumra (mint jelképre ) is ugyanúgy jellemző a képiség (a jelölő képisége). A nyelvi jel esetében bonyolultabb a helyzet, a saussure-i értelemben vett nyelvi jelnek mint agyi létezőnek az egyik komponense, a jelölt (Saussure-nél: egy fogalom) talán képszerűen is jelen van az agyban (lásd Saussure arbre / fa példáját, a fa denotátumnak egyfajta ikonikus ábrázolású agyi képét), illetve itt kell megemlítenünk a kognitív szemantika conventional imagery elgondolását is. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a természetes jelek (index / indícium) is rendelkeznek egyfajta képiséggel, például A füst annak a jele, hogy tűz ég / van ténymegállapításban a jel, a füst (és a denotátum is, a tűz) látható, tehát képszerű, ugyanakkor a konkrét jel és a konkrét denotátum nélkül is elképzelhető a fizikai valóságnak ez a szegmentuma, tehát létrejöhet mindkettőnek az agyi képe, sőt, a természet hangjelenségei is képszerűvé válhatnak, például egy csörgedező patak képe létrejöhet az agyban. Valójában a legtöbb olyan természetes jel, amely az emberi érzékszervekkel érzékelhető, rendelkezhet agyi képiséggel, ilyenek még a taktilis szignifikánsok is (ha vágyunk arra, hogy a társunk megsimogasson, el tudjuk képzelni, hogy milyen lenne az), de például a kemikus szignifikánsok esetében nem igazán értelmezhető a képszerűség. (Egy extrém ellenpélda: Patrick Süskind A parfüm című regényének főhőse, Grenouille.) Hantó Réka A szerves-dialektikus nyelvelmélet és az alkalmazott nyelvészet Előadásomban bemutatom egy sajátos magyar nyelvészeti irány, a Zsilka János nevéhez fűződő szervesdialektikus nyelvelmélet legfontosabb gondolatait, majd ezt az elméleti felvezetést a korábbi jelentéselemzéseimből vett példákkal illusztrálom. A példáim az alapszakos szakdolgozatom részét képezik, amelyben öt szinonim ige (esik, zuhan, bukik, borul, potyog) jelentésszerkezetét vizsgáltam. Az előadás során kitérek az elsődleges vagy tulajdonképpeni jelentés meghatározására, majd az ebből levezethető metaforikus 3

4 jelentések, illetve a két fogalom között meglévő szemantikai viszony leírására. Végül a Zsilka-elméletnek az alkalmazott nyelvészet területén lehetséges felhasználhatóságáról fogok beszélni. Hardiné Magyar Tamara Egy nekrológ bemutatása nyelvészeti elemzések szemszögéből A halotti búcsúztató, nekrológ kiváltképp ha egy ismert személyiség búcsúztatójáról van szó a politikai, diplomáciai nyelvhasználat egy idáig kevéssé ismert és kutatott területeként jelenik meg. A politika és/vagy a diplomácia szakmai nyelvhasználata az üzenetközvetítés, a maggyőzés, illetve manipuláció eszköze; e nyelvi alkalmazás négy szinten folyó szószemantikai, szintagmatikai, pragmatikai, valamint stilisztikai jellegű megfigyelése újabb kutatási eredményeket tár fel. Dolgozatomban a 2007-ben, 94 évesen elhunyt Fejtő Ferenc temetésén elhangzott beszédeket figyelem meg a felsorolt nyelvelemzési módszerek útján; külön hangsúlyt fektetve a pragmatikai vizsgálódás, ezen belül pedig a meggyőzés, a manipuláció és az ígéret fontosságára. Az elemzés alá kerülő halotti búcsúzatókat a Mérleg c. katolikus folyóiratból vettük. Heltai Pál Beszédaktus-e a sértés? Nem minden beszédaktus illokúciós erejét lehet explicit performatívákkal egyértelműen jelezni. Austin (1960) szerint ilyen beszédaktus a sértés is. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán beszédaktus-e a sértés. A sértést nem tekinthetjük szükséges és elégséges jegyekkel meghatározható beszédaktusnak, inkább olyan kollaboratív, perlokúcióra orientált beszédaktusnak, amelynek vannak prototipikus és perifériális esetei: a prototipikus sértés olyan megnyilatkozás, amelynél jelen van a sértő szándék, és amelyet a címzett sértésként fog fel. Kevésbé tipikus az olyan sértés, ahol a sértő szándék hiányzik, vagy a sértő hatás elmarad. A sértést úgy is meghatározhatjuk, mint az elfogadott társadalmi konvenciók szerint súlyosan arcfenyegető, udvariatlan beszédaktust, az udvariatlanság szélső formáját. Horváth Katalin Képiség a nyelvben A természetes nyelvekben a képiség a szóképekben (trópusokban) valósul meg. A nyelv szavainak túlnyomó többsége ugyanis többjelentésű (poliszém): a szavak eredeti (tulajdonképpeni) jelentéseiből metaforikus és metonimikus átvitelek sokaságával elvontabb képi jelentések tömege jön létre. Tervezett előadásomban az átvitelek fajtáit, mikéntjét mutatom be, elsősorban a metaforikus és metonimikus képiség természetére koncentrálva: lényegi összefüggésüket, azonos és eltérő vonásaikat bemutatva. Foglalkozom a költői és a köznapi átvitelek azonosságával és különbségével is. Az előadás második részében a nyelvi és kognitív metaforizálódás kérdéseire (különbségükre és alapvető kapcsolatukra) térek rá. Az elméletei kérdések szemléltető példáit kép szavunk szócsaládjába tartozó átvitt (képi) jelentések elemzésével világítom meg. Ioanna Zlateva Representation in Hobbes and Renaissance Emblems I look at the double design (image and text) of Renaissance emblems in England and at 16 th c. theories of allegorical representation and use them to illuminate the image of Hercules as deployed in Hobbes Leviathan. The common 16 th c. emblem of Hercules as a figure of eloquence relies on a juxtaposition between physical force (physis) and the power of eloquence to move people, while, on the other hand, Hobbes s interpretation of the same emblem in the Leviathan collapses the opposition inherent in the original in order to assert that civil laws hold people with the same power as that of physical necessity. I show that this transformation (which resembles a metaphor s substitution) reflects Hobbes s nominalism and notion of political representation. I also draw on some contemporary thinkers such as Agamben, Walter Benjamin and Derrida I argue that Hobbes s theory of political representation hijacked and supplanted an older notion of representation as embodiment. Kárpáti Eszter Mondja vagy mutatja? Miről szólnak a beszélgetős műsorok a mai magyar televíziózásban? A különböző csatornák számos beszélgetős, úgynevezett háttérműsort sugároznak. Vajon a McQuail (1994) által ismertetett négy modell (transzmissziós, rituálé vagy expresszív, publicitás-, illetőleg befogadás-modell) keretében értelmezhetők-e ezek a műsorok? Hatásukat az információ közlése vagy valami más fel-, megmutatása révén fejtik-e ki? Néhány kiválasztott műsor vezetője verbális viselkedésének elemzésével keresem arra a választ, hogy a műsorokat jellemző sivár vizuális környezetben milyen stratégia révén jelenik meg mégis a képiség. 4

5 Kegyes Erika Gender képben és szóban. Ellentmondásos érvelési stratégiák A modern médiavilág képi eszközeivel megjelenített férfi és női szerepeket modelláló reprezentációk a sajtó és reklámok legkedveltebb és egyben leggyakrabban alkalmazott témái közé is tartoznak. A sajtószövegek és reklámszövegek azonban nemcsak erősítik, hanem gyakorta bomlasztják is a hagyományos férfi és női szerepeket. Az egyes interjúkhoz, plakátokhoz vagy reklámokhoz és egyéb használati szövegekhez társított szemiotikai mezők azonban éppen ellentétes stratégiákat erősítenek, azaz rögzítik a hagyományos női és férfi szerepeket. Ezek a képi megjelenítési módok szinte meg is semmisítik, mondhatni le is nullázzák a szöveg pozitív retorikai stratégiáit. Az előadásban azokat a képi ábrázolási módokat elemzem, amelyek a szöveg felületén verbális eszközökkel realizált és a szöveget kísérő, illusztráló szerepábrázolások között az ellentétességet létrehozzák, megformálják és kódolják. Kiss Tímea Ady Endre versének és műfordításának alakzatvizsgálata Előadásomban a stilisztikai alakzatrendszert elemzem Ady Endre versében. Azt kívánom bemutatni, hogy az alakzatok hogyan jelennek meg az Ady-versek angol, olasz és szlovák fordításaiban. Munkámmal szeretnék segítséget nyújtani az alakzatok fordításszövegekben betöltött funkciójának felismeréséhez, valamint ezek tanításához is a magyar- és idegennyelv-órákon történő szövegelemzésekben. Hipotézisem, hogy Ady alakzatai nem funkció nélküli díszek, hanem kompozícióképző erejük van, s a célnyelvi szövegvariánsokban fellépő hiányuk szemantikai és pragmatikai jelentésváltozásokat okozhatnak. Klippel Rita Milyen az egymásról alkotott képünk? Sztereotípiavizsgálat magyar-magyar viszonylatban Kutatásom a magyar-magyar, azon belül is az erdélyi magyarok, illetve a magyarországi magyarok között interakciókkal foglalkozik. Vizsgálatom célja, hogy a magyar-magyar interakciók során felmerülő kommunikációs félreértések okát feltárja. Az okokat az interkulturális kommunikáció területén belül vizsgálom. Hipotézisem, hogy kilencven év alatt a politikai értelemben különböző nemzetállamokhoz tartozó magyarok, és a magyarországi magyarok között létrejött különbségtudat, így beszélhetünk (ebben a kutatásban az erdélyi magyarokkal kapcsolatban) két különböző kultúráról, így az eltérő kultúrából fakadó félreértésekről is. Előadásomban egy sztereotípiavizsgálat eredményeit mutatom be, melyet éves kolozsvári, illetve szegedi egyetemistákkal végeztem. A vizsgálat során kérdőíves módszert használtam, valamint interjúkat készítettem. Kontráné Hegybíró Edit Csizér Kata Piniel Katalin Az vizuális input szerepe a siketek idegennyelv-tanulásában A képi megjelenítés segítő szerepe a nyelvelsajátításban régóta jól ismert. Ám azoknak a nyelvtanulóknak a számára, akik siketek vagy súlyosan nagyothallók, és akikhez ezért a beszélt nyelv nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben jut el, a nyelvelsajátítás egésze gyakorlatilag vizuálisan történik. Elsődleges szerepet kap a nyelv írott változatának a tanítása. A jelentés átvitele és a megértés ellenőrzése vizuális eszközökkel, jelnyelven vagy írásban történik. A produktív nyelvhasználatban, a gyakorlás során is az írott szóé és a vizuális eszközöké a főszerep. Előadásunkban egy, az OTKA által támogatott interjús kutatás során megkérdezett tanárok beszélnek arról, hogyan hidalják át a szóbeli kommunikáció nehézségeit a hallássérültek iskoláiban, hogyan jelenik meg a siketek jelnyelve az óráikon, és milyen technikai eszközöket tudnak bevetni ahhoz, hogy a siketek nyelvtanulása élvezetes és eredményes legyen. Kovács Máté Nyelvi és vizuális kommunikáció egyetemi weblapokon Napjaink egyetemi kommunikációjában meghatározó szerepet játszanak a felsőoktatási intézmények weblapjai. Ezen weboldalak mind a rajtuk megtalálható szövegek, mind pedig vizuális elemeik (weblapstruktúra, képek, logók stb.) révén számos fontos funkciót töltenek be: információt közvetítenek a hallgatók felé, promóciós funkciót látnak el stb. Az előadás magyar és francia felsőoktatási intézmények weblapjait vizsgálja meg a nyelvi, illetve a vizuális kommunikáció szempontjából és rámutat arra, hogy ezen elemek hogyan hatnak egymásra a különféle funkciók betöltésekor. A kutatás módszerét tekintve kvalitatív vizsgálat, amely főként a tartalomelemzésre, kritikai diskurzuselemzésre, valamint a multimodális elemzésre támaszkodik. Krizsánné Deák Judit Nemes ember. Nemes asszony. Egy jelképszótár nyelvi-etikai utóélete Tervezett előadásom témája Cesare Ripa: Iconologica (1593, Róma) című mű erkölcsi témájú allegóriáinak vizsgálata, valamint 18. századi hatása. A barokk ideák allegorikus képcsarnokának is tartott nagyformátumú és példátlan alkotás számtalan kiadást megélt korában és a későbbi századokban is; több építészeti alkotást is megfejthetővé tett. Európai értelemben is kihatott, művelődés- és kultúrtörténeti szempontból is jelentős. A 5

6 vizsgálódás arra irányul, hogy az erkölcsi témájú képek mint allegorikus nyelv miként funkcionáltak, s kísérletet teszek annak bemutatására, hogy a 18. század közepi moralizáló barokk nyelv allegorikus képalkotása mennyiben tükrözte ezeket, s a közben egyre inkább világiasodó erkölcsi tartalmakat. Kubatov Dubravka Pictures in Language Teaching In everyday life we often use metaphors to express our emotions. When studying a foreign language, the understanding of emotional idioms is not always easy as they differ from language to language and from culture to culture. The aim of this study is to examine to which degree Hungarian students of the Croatian language correctly recognize emotions on pictures, and are able to connect it with the appropriate metaphor of the Croatian language. The purpose of this paper is to find out if the students of first, second and third year at the University are gradually more likely to understand the metaphor and connect it with the appropriate emotion. Moreover to what extent the picture helps us to understand the emotion properly. Ladányi Mária Képiség és jelentéskiterjesztés a magyar jelnyelvben A siketek vizuális csatornát használó jelnyelveire (a hangzó nyelvektől eltérően) jellemző az ikonikus jelek nagy aránya. A Bartha Hattyár Szabó szerzőhármas a jelnyelvekben mintegy 60%-nyi ilyen jelről beszél, és megállapítja, hogy az idetartozó jelek akció-, forma-, tulajdonság-típusú alcsoportokba sorolhatók (2006: 873). Kutatásomban (a jelnyelvi szókincs néhány tematikus csoportját alapul véve) egyrészt árnyalni szeretném az ikonikus jelek típusaival kapcsolatos megállapításokat; másrészt kutatásom arra is irányul, hogy feltárja az ikonikus jelek tulajdonképpeni jelentéseire épülő jelentéskiterjesztések egyes típusait is. A vizsgálat anyagát a magyar jelnyelvi alapszókincs szótára (Lancz Berbeco [szerk.] 2004), valamint videókon elérhető készlete (www.hallatlan.hu, illetve adja. Lechner Ilona A bűn-fogalom konceptualizációja a Biblia szövege alapján Az előadás alapját képező kutatás középpontjában a bűn-fogalom áll, ami minden ember gondolkodásában jelen van. A bűn szorosan összekapcsolódik a vallással, jelen esetben viszont a fogalom különböző egyházak által meghatározott definícióján túlmenően nem foglalkozom annak részletes teológiai értelmezésével. A kutatás során a fogalmat kognitív nyelvészeti oldalról közelítem meg a Biblia nyelvi anyagát tanulmányozva. Elsősorban rövid áttekintést nyújtok magáról a konceptualizációs folyamatról, majd következő lépésként rátérek kutatásunk tárgyára, a bűn-fogalomra, annak metaforikus konceptualizálására metaforikus nyelvi kifejezéseket elemezve. A kutatás eredményeit összegezve rávilágítok arra, hogy a keresztény egyházak erkölcskoncepciója egybeesik jelen kutatás következtetéseivel. Lőrincz Julianna József Attila-versek képi elemeinek fordítása Előadásomban József Attila néhány költői szövegének célnyelvi szövegvariánsaiban vizsgálom a képi elemek fordítását. Elsősorban a József Attila verseit meghatározó kognitív metaforák, a hasonlatok, valamint a velük szövegkoherenciát teremtő képszerkezeteket létrehozó stílusalakzatok ekvivalenciáját vizsgálom angol és orosz szövegvariánsokban. A forrásnyelvi és célnyelvi szöveg egyenértékűségi viszonyának megteremtésében a műfordító jelentés- és stílusalkotó kompetenciájának is nagyon fontos szerepe van. A befogadó célnyelvi kultúra stílusalkotó kánonjában nem azonos módon vannak jelen a képi elemek. Lukács András Érdekes vagy érthetetlen? Hol a határ? Avagy milyen képet festenek a külföldi úticélokról az útikönyvek az olvasó számára idegen nyelvi lexika alkalmazásával? A külföldi úticélt bemutató útikönyvekben gyakran találhatunk az adott országban használatos, de az olvasó számára idegen szavakat, kifejezéseket. E lexikai elemek általában az azonosíthatóság érdekét szolgálják és többnyire célnyelvi magyarázatok, körülírások kíséretében jelennek meg. Felbukkannak azonban olyan, a desztináció nyelvközössége által használt szavak is az útikönyvekben, amelyek rendelkeznek célnyelvi megfelelővel és nem is szolgálnak az azonosíthatóság praktikus hasznával: funkciójuk mindössze a helyszíni a hangulat, a couleur locale biztosítása. Mely esetekben indokolt ezek használata? Mennyire különíthetők el a reáliáktól? Mikor mellőzhető az idegen kifejezések célnyelvi magyarázata? Ezekre a kérdésekre adok választ az előadásomban, magyar és angol nyelvű útikönyvekből gyűjtött példákra támaszkodva. 6

7 Magyarné Szabó Eszter A metaforák jelentősége Örkény Egyperceseiben Az Egypercesek három alapvető típusba sorolhatók: az elsőbe azok tartoznak, melyek egyszerű eseménymozzanatokat kapcsolnak össze és visznek át a képtelenbe úgy, mintha kapcsolatuk a legtermészetesebb lenne. A második változat semmiféle fikciót nem igényel. Dokumentál, személytelenül közöl. Harmadik mintaként a filozófiai és történelmi parabola Egypercesek tekinthetők. Előadásomban egyrészt a metaforák szerepét vizsgálom, melyhez mindhárom típusból merítettem példákat (többek között: Hogylétemről; A színész halála; Közvélemény-kutatás; In memoriam Dr. K.H.G.). Ami még érdekesebbé teszi mindezt, az a fordíthatóság vizsgálata. Két fordító, Vera Thies és Terézia Mora német szövegvariánsaiban keresem ezen metaforák esetleges módosulásait illetve azok okait, különös tekintettel a nyelvi reáliák forrásnyelvi és célnyelvi szövegben betöltött szerepére. Mastaler Olga A kép és a szó együttes hatása okkazionalizmusok a mai magyar publicisztikában Előadásomban a modern magyar publicisztikában előforduló okkazionalizmusokat, és ezek képi illusztrációit fogom bemutatni. Az általános magyar vonatkozású bevezetés után rátérek a jelenség elemzésére, különös tekintettel a címek és az újságcikkekhez kapcsolódó képek több rétegű szemantikai tartalmára, és az általuk az olvasóban keltett asszociációkra. Az ily módon végigvezetett és kifejtett témához példákat a Heti Világgazdaság nevű hetilap as számaiból hozok. Medve Anna Nagy Tamás A képversek pragmatikája Az európai képvers majdnem négyezer éves múltra tekinthet vissza. A vizuális költészeti alkotások az ókortól kezdve (Phaistos diszkosz, alexandriai képversiskola stb.) napjainkig népszerű formák, melyek az irodalom és a képzőművészet határmezsgyéjén helyezkednek el. A képversekre kettős (többszörös) kódolás azaz a nyelvi és képi elemek vegyítése, integrálása és kettős percepció amelyben nagy szerepe van az agyi dualitásnak jellemző (Kilián 1998). De miként írható le konkrétabban a scripto-vizuális egységgé szerveződő alkotások (Balázs 1997) produkciója és percepciója? Előadásomban az említett valódi multimediális szövegeket (Szikszainé 1999) a pragmatika felől közelítem meg (pragmatikai- és metapragmatikai tudatosság, [kód]választás, egyezkedés, adaptáció) (Tátrai 2011), különös tekintettel a képversek (vizuális) formai és (nyelvi-)szemantikai felépítésének oszcillációjára. Mózes Dorottya Nyelv és képiség a posztkolonialista regényben Vizsgálatom C. Achebe Things Fall Apart, No Longer At Ease, I. Vladislavic Portrait with Keys, és W. G. Sebald Austerlitz című regényeire terjed ki. E regények képi rétegeinek elemzésével a következőket szeretném igazolni: a korai posztkolonialista irodalomban rendkívül szoros a szóbeliségre támaszkodó nyelv és a képiség közötti kapcsolat. Az irodalmi képek széles körű és újszerű alkalmazása a regény stilisztikai indigenizációjához vezet. A késői 20. sz.-i regényekben is fennmarad az erőteljes képiség, de a képiség megteremtésének módszerei bővülnek. Vladislavic a johannesburgi helyszínek dokumentarista leírásával, állóképek sorával képes az apartheid korszakát felidézni. Sebaldnál a regényen belüli fotók és az írott szöveg kapcsolatát, egymásra hatását vizsgálom. Mindkettőjüknél a tér torzulásai képesek a történelmi traumákra emlékeztetni. Nádai Julianna Garai Anna Smart és app: médiafogyasztási szokások alakulása egyetemi hallgatók körében Az előadás egy a győri Széchenyi István Egyetem közgazdász hallgatói körében végzett kérdőíves felmérés részeredményeit ismerteti. A kutatás eredményei nem reprezentatívak, de jó kiindulási alapja lehetnek egy átfogó kutatásnak. Napjainkban a hiteles tájékoztatás és tájékozódás nélkülözhetetlen a felsőoktatási kurzusok tananyagainak összeállításához és a hallgatók tanulmányaihoz egyaránt. A technikai fejlődésnek köszönhetően az ismeretszerzés lehetőségei bővültek, azonban ezzel az ismeretszerzés minősége, struktúrája is megváltozott. Kérdőíves kutatásunkban arra keressük a választ, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók tanulási, tájokozódási technikáit hogyan befolyásolják az új média eszközök, mit tekintenek a hallgatók hiteles forrásnak és milyen kritériumok alapján választják ki az információ-halmazból a számukra szükséges információkat. Nagy Péter Jelnyelv az idegennyelv-oktatásban A napjainkban is zajló technikai fejlődés egyik kulcsszava a sebesség: minél kevesebb időráfordítással minél nagyobb mennyiségű információt cserélni. Ami az írott nyelvet illeti, sms-ben, ben, a különböző csevegőprogramokon keresztül közvetített üzenetekben igen népszerűek a gyorsan létrehozható és ugyanilyen gyorsan értelmezhető emotikonok, amelyek esetenként csak több szóval kifejezhető érzelmek leírását váltják ki. 7

8 A képiesség, a nyelv vizuális elemeinek előtérbe kerülése a beszélt nyelvben is észlelhetők. Az előadás a világ különböző jelnyelveiben előforduló, univerzálisnak nevezhető, alapvetően az érzelmek kifejezésére szolgáló jeleinek az idegen (orosz)nyelv-oktatásban alkalmazhatóságáról, ennek a módszernek a tapasztalatairól szól. Nagy Sándor István Én úgy szeretem már Rodostót, hogy soha el nem felejthetem Zágont! Gelu Păteanu Mikes Kelemen Törökországi leveleinek román fordításának nyelvi sajátosságai. Előadáson bevezetőjében ismertetem a Magyar műfordítói lexikon ( ), romániai műfordítókhoz kapcsolódó kutatómunka eddigi eredményeit. Majd megemlékezem az erdélyi magyar műfordítás egy jeles képviselőjéről. Erdélyiként Gelu Păteanu több magyar művet fordított román nyelvre, ezáltal jelentősen hozzájárult a magyar kultúra közvetítéséhez a román olvasók felé. Kiemelkedő jelentőségű munkája Mikes Kelemen Törökországi leveleinek 1980-ban a bukaresti Kriterion könyvkiadónál megjelent román fordítása, ahol egy teljesen új román nyelvezetet talált ki, hogy átadja Mikes írásának a hangulatát, tartalmát, megismertesse ezt az olvasóközönséggel. Néhány példával szemléltetem a fordítás során alkalmazott sajátosságokat. Így illusztrálom az alkotó kiemelkedő fontosságát a magyar és román irodalom számára. Ortutay Katalin Nyelvi alakzatok a francia jogi nyelvben A francia jogi nyelvben számos olyan jogi kifejezést találhatunk, amelynek jelentése valamilyen nyelvi alakzatból született. Sok kifejezés megőrizte köznyelvi jelentését, ugyanakkor átvitt értelemben használatos a jogi nyelvben. Ám a kettő közötti összefüggés evidens, leggyakrabban a konkréttól az absztraktig vezető gondolati műveletről van szó. A nyelvi alakzatok, trópusok, metonímiák, szinekdochék nagymértékben gazdagították a jog nyelvét és érdekes, sokszor meghökkentő képekben jelennek meg. Előadásomban ezeket a kifejezéseket mutatom be és megpróbálom világossá tenni az összefüggést a metaforikus kifejezés és a konkrét jelentés között. Pálinkás István Integrált képek és a reprezentáció: az irónia, a metafora és a vicc Kognitív nyelvtudósok egy csoportja szerint a beszédértés folyamatában bizonyos fogalmi szerveződések általánosan központi szerepet játszanak. Ezek az úgynevezett mentális terek a munkamemóriában jönnek létre és folyamatos, dinamikus átalakuláson mennek keresztül a feldolgozás során. A beszédértési folyamat részeként a mentális terek kapcsolatba léphetnek egymással és fogalmi projekció és integráció (ötvözés) során emergens struktúrákat (képeket) hozhatnak létre. Az előadásom célja egy összehasonlító elemzés bemutatása, melyben az irónia, a metafora és a vicc egy-egy prototipikus előfordulását vizsgálom. Megmutatom, hogy bár mindhárom nyelvi jelenség reprezentációja magába foglal fogalmi-integrációs folyamatokat, az ötvözött mentális tereikben végbemenő képalkotó folyamatok jellemzően eltérőek lehetnek. Parapatics Andrea A szleng hagyományos funkcióiról a fiatalok szemével Az előadás azt vizsgálja, hogy a szlengnek tulajdonított hagyományos funkciók (pl. lázadás, polgárpukkasztás, rejtőzködés) mennyire jelennek meg a mai elsődleges használói kör a fiatalok tudatában. A tolvajnyelvi gyökerű sajátos nyelvi és társadalmi jelenség és megítélése jelentős mértékben módosult napjainkra, s egy 320 középiskolás tanuló körében végzett kérdőíves kutatás azt bizonyította: a diákok korántsem a köztudatban élő szándékokkal élnek a szlenggel. Legáltalánosabb céljuk vele a beszéd egyszerűsítése és az oldottabb légkör megteremtése, de ugyanilyen mértékű a pusztán megszokásból történő, tehát szándék nélküli használat is. Szociálpszichológiai érdekességként ad keretet az előadásnak annak összevetése, milyen funkciókat tulajdonítanak a megkérdezett fiatalok önmaguk és mások használatának: mások szlengjét olyan szerepekkel is felruházzák, amelyek sajátjukét nem jellemzik. Prax Levente Szerializmus Bódy Gábor Amerikai anzix és Peter Greenaway A rajzoló szerződése című filmjében Az ötvenes-hatvanas évek fordulójától a strukturalista nyelvelméletek robbanásszerű terjedése a filmművészetben is éreztetni kezdte a hatását. Számtalan olyan kutatás indult, amely a filmnyelv és a verbális nyelv közötti hasonlóságokat és különbségeket vizsgálta. A kérdés a hetvenes évektől Bódy Gábor elméletírói munkásságában is központi szerepet kapott, és jelentős hatással volt művészeti tevékenységére is. Ugyanebben az időben az angol Peter Greenaway is erőteljesen szerialista ihletésű, minimalista rövidfilmeket készített. Az előadásban a két alkotó munkássága közötti párhuzamokat vizsgálom, főként Bódy koncepciója alapján. 8

9 Rózsavári Nóra Spanyol eredetű metaforák a magyar nyelvben Bár a magyar és a spanyol nyelv sosem érintkezett közvetlenül egymással, több olyan szóval is rendelkezünk, melyek a spanyolban keletkeztek, illetve a spanyolnak köszönhetően terjedtek el a világ nyelveiben. Jövevényszavakról van szó, melyek elsősorban a németből és a franciából kerültek hozzánk, de a spanyol nélkül most nem tartozhatnának a magyar szókincshez. Ezen szavak egy része szókép, és bár eredetük és értelmük gyakorlatilag minden esetben elhomályosult, az előadás célja a teljesség igénye nélkül rávilágítani ezen szavak metaforikus eredetére. Pl. kókusz sp. cocos (tsz.) mumus Így nevezték el Vasco da Gama és társai a kókuszfa gyümölcsét, mivel héja, és a rajta látható 3 lyuk egy a gyerekek ijesztgetésére kitalált szörnyre, mumusra (spanyolul coco ) emlékeztette őket. Sági Attila Hangulatjelek használata a japán írásbeli kommunikációban A kommunikációs technológia hatásai a japán nyelvben több helyen is megjelennek. Ennek egyik eredménye a hangulatjelek használatának sokfélesége a japán kommunikációban. A különböző szociológiai kutatások különbséget mutatnak a japánok és más nemzetek arcjáték-használatában. Ennek is köszönhető, hogy Japánban a hangulatjel-használatnak egy igen sajátságos megjelenési formája alakult ki. A japán emberek beszélgetés közben ritkán fejezik ki érzelmeiket, mivel a japán tradíció megköveteli az érzelemkifejezés mellőzését, s inkább megpróbálják a másik szeméből kiolvasni az érzelmeket. Ezért a japán hangulatjelekre jellemző, hogy arcot ábrázolnak, és az ábrán a száj helyett általában a szem kapja a központi szerepet. Az előadás során megvizsgáljuk a japán hangulatjelek sokféleségét. Sárdi Csilla Angol után német: szótanulási stratégiák empirikus vizsgálata Az elmúlt időszakban a közéletben előtérbe került az a kérdés, hogy az idegen nyelvek elsajátításának sorrendje befolyásolja-e a nyelvtanulás sikerességét. Különösen sok szó esett arról, hogy nyelvpedagógiai szempontból hasznos-e, ha a német nyelv tanulása megelőzi az angolt. Az előadás fókuszában álló empirikus kutatás egy olyan magyar anyanyelvű tanuló esetében vizsgálta a német, mint második idegen nyelv elsajátítását, akinek első idegen nyelve az angol. A kutatás a hangosan gondolkodás módszerével vizsgálta egyrészt azt, hogy milyen szótanulási stratégiákat alkalmaz a kutatás résztvevője német szavak esetében, másrészt pedig azt, hogy célja érdekében hogyan alkalmazza meglévő angol nyelvtudását. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a résztvevő számos szótanulási stratégiát alkalmazott. Míg a stratégiák kisebb része esetében az angol nyelv használata nem volt tetten érhető, nagyrészük alkalmazása közben támogató szerepet játszott: egyrészt kiegészítette és megerősítette a magyar nyelven alkalmazott stratégiákat, másrészt pedig lehetővé tette egyes stratégiák alkalmazását olyan esetekben is, amikor ez magyarul nem volt lehetséges. Schirm Anita Képi és nyelvi alakzatok a reklámokban Előadásomban a reklámhordozó óriásplakátokon megjelenő képi és nyelvi alakzatokat vizsgálom azt kutatva, hogyan járulnak ezek hozzá a hatékony befolyásoláshoz. Az óriásplakátok komplex szövegek, hiszen kép és szöveg egyaránt megjelenik rajtuk. E hirdetések figyelemfelkeltő erejét azonban mégsem a nyelvi jelek adják, hanem a kép, ez ugyanis gyorsabb megértést eredményez, s a felidézése is egyszerűbb, mint a nyelvi jeleké, valamint mélyebb benyomásokat és érzelmeket is képes kelteni, és a kép marad meg az emlékezetben a leghosszabb ideig (Móricz Téglássy 1999: ). Kutatásomban a vizuális retorikai eszközök csoportosításához Phillips és McQuarrie (2004) kategóriarendszerét használom fel, melynek segítségével az elmúlt évek hirdetéseiből válogatott, saját gyűjtésű korpuszom képi és nyelvi manipulációs stratégiáit elemezve napjaink reklámkommunikációjának legfőbb szemiotikai és pragmatikai jellemvonásait mutatom be. Seresi Márta Hogyan egészítik ki a képi információk a nyelvi információkat a tolmácsolásban? Előadásomban a kép fogalmát konkrétan értelmezve kívánom megvizsgálni, milyen szerepet töltenek be a képi információk a tolmácsolás során. A szinkrontolmácsolás kognitív modelljének, illetve Gile energiamodelljének rövid ismertetése után rátérek, hogy milyen esetekben fordulhat elő, hogy a tolmács nem jut kellő mennyiségű vagy minőségű képi információhoz. Kutatásokra támaszkodva ismertetem, hogy ennek milyen szubjektív és objektív pszichés/fiziológiai hatásai lehetnek, majd rátérek arra, hogy maga a tolmács is vizuális információval szolgál vagy szolgálhat ügyfelei számára. A tolmács láthatósága (konszekutív és összekötő tolmácsolás esetében), illetve a láthatóság hiánya (szinkrontolmácsolás esetén) megváltoztathatja a kommunikációs folyamatban felmerülő nyelvi, illetve nem verbális aspektusok hangsúlyosságát. 9

10 Sólyom Réka A grafikus ábrázolási lehetőség szerepe neologizmusok szemantikai felépítésének vizsgálatában A tervezett előadás a mai magyar nyelvben neologizmusként megjelenő főnevek és melléknevek szemantikai felépítésének vizsgálati lehetőségeit mutatja be a Fauconnier Turner által kidolgozott fogalmi integrációs modell (Fauconnier Turner 1994, 1998, 2003) segítségével. Az előadás elsősorban arra fókuszál, hogy néhány kiválasztott neologizmus (ellentétes jelentésű szavak, pl. alap csúcs; szójátékok, pl. sirály, dédiszitter) szemantikai szerkezetében megjelenő mentális folyamatok (metaforák, metonímiák, rímek működése, ld. pl. Lakoff Johnson 1980, Benczes 2010, Kövecses Benczes 2010) hogyan modellálhatók és ábrázolhatók grafikusan a választott elméleti kereten belül. Az elemzés felhasználja az elmúlt években több korcsoportban felvett kérdőíves vizsgálatok eredményeit (ld. Sólyom 2012) is, és ábrák segítségével mutatja be az elemzett szavak szemantikai felépítését. Spannraft Marcellina Vizuális észleletek adekvát nyelvi közvetítése a színházi előadások narrált változatában Látássérültek számára már Magyarországon is hozzáférhetőek narrált színházi előadások. A narrációk szövegeinek törekedniük kell az előadások megértése szempontjából releváns vizuális észleletek és élmények verbális megfogalmazására. A tanulmány azt vizsgálja, megvalósul-e a leíró és nem értelmező jelleg, a szükséges tárgyszerűség egy adott előadás narrációjának a szövegében. A narrációban kiemelt szerepet kapnak a különféle nem-verbális kommunikációs üzenetek verbális megjelenítései. Rendelkezik-e alapos és differenciált közvetlen emberi kommunikációs ismeretekkel a vocal eye? Összhangban állnak-e a választott szavak jelentései, értékjelentései és konnotációi az előadás egészével, a megfogalmazott vagy rekonstruálható rendezői szándékkal? Szalkay Attila A vizuális percepció útján szerzett emlékképek felhasználása a szövegértelmezéshez Mindent, amit olvasunk, csak előzetesen szerzett tudásunk segítségével tudjuk értelmezni és ezt a tudást elsősorban vizuális észlelés révén szereztük. A szöveg értelmezését meghatározza továbbá a kulturális hátterünk és egyéni képzeletünk, amely a valóságban látott képeken alapul. A modellek felállítása a kísérleti fizikában, a középkori templomok freskói vagy egy regény hosszas tájleírásai az egyéni percepció hiányosságát próbálják ellensúlyozni és ezáltal a szövegmegértést megkönnyíteni. Előadásom során szépirodalmi művekből válogatott példákkal kívánom szemléltetni, hogy a képi világ gazdagsága teszi lehetővé a szöveg értelmezését. Szilágyi Ildikó Képi és nyelvi elemek a XX. századi francia szabadversben A modern költészet nemcsak a szemantikai és szintaktikai, hanem a tipográfiai konvenciókkal is szakít. Kiindulópontként Stéphane Mallarmé Un coup de dés c. költeményét vizsgáljuk, különös tekintettel a szöveg intertextuális és intermediális összefüggéseire. A kockadobás újdonsága az egyes nyelvi szegmentumok, valamint a csend vizuális megfelelőjének tartott fehér részek (blanc) térbeli elrendezése (espacement). A mallarméi nyelvfelfogás továbbélését André du Bouchet és Jacques Roubaud kortárs francia költők néhány versének elemzésével illusztráljuk. Bár a XX. századi szabadversek kiaknázzák a nyelv vizuális összetevőinek lehetőségeit, a képversekkel ellentétben dominánsan verbális szövegek maradnak, kompozíciójukban és percepciójukban a képi elemek fontos, de alapvetően alárendelt szerepet játszanak. Szilágyi-Kósa Anikó A nevek nyelvi képe magyar-német kontrasztív megközelítésben A tervezett előadás azt vizsgálja, hogy a név fogalma miként jelenik meg állandósult szókapcsolatokban a magyarban és a németben. Az előadás a kontrasztív megközelítésen keresztül mind az esetleges nyelvi különbségekre, mind a nyelvi-kulturális kontaktusokból adódó hasonlóságra igyekszik rámutatni. Ezek alapján rajzolható meg a NÉV nyelvi képe két közép-európai nyelv frazémakincse alapján. Szlávi Anna A verbalitás és vizualitás reklámplakátokon Az 1990-es években W.J.T. Mitchell a képi fordulat jelenségének leírásakor rámutatott, hogy a vizuális kommunikáció szerepe és hatása jóval nagyobb, mint amekkora figyelmet írásközpontú civilizációnktól kap. A 20., de még inkább a 21. század a média, illetve a multimedialitás kora. A képiesség erejét végletekig kihasználó, modernkori média meghatározó eleme a reklám. Kutatásom a reklám egyik alfajára, az óriásplakátokra koncentrál, s arra a kérdésre keresi a választ, hogy e túlnyomóan vizuális műfaj épít-e a verbalitásra kommunikációjában, és ha igen, miért és hogyan. 10

11 T. Balla Ágnes Doró Katalin Milyen a jó nyelvtanár? Tanár és nem tanár szakos hallgatók meglátásai Előadásunkban azt kívánjuk bemutatni, hogy hogyan gondolkoznak angolnyelv-tanár szakos hallgatóink tanulmányaik különböző éveiben arról, hogy milyennek kell lennie egy jó nyelvtanárnak. A kérdőívek segítségével gyűjtött adatokat összehasonlítjuk a szintén angolos (anglisztika illetve amerikanisztika), de nem tanár szakos hallgatók által kitöltött kérdőívek eredményeivel. A gyűjtött adatok rávilágítanak arra, hogy milyen hasonlóságok és különbségek vannak az egyes adatközlői csoportok elvárásai között és képet kapunk arról is, hogy ezeket az eredményeket hogyan lehet a nyelvtanár szakos egyetemi hallgatók képzése során hasznosítani. Taczman Andrea A képek illusztratív és személyiségfejlesztő funkciója a német nyelvoktatásban Az előadás témája a képek a német nyelvoktatásban betöltött illusztratív és személyiségfejlesztő funkciója. Abból indul ki, hogy a kognitív és kommunikatív fordulat emocionális és intellektuális téren veszteségeket eredményezett. Az előadó azt a kérdést kívánja megválaszolni, hogy ezek a veszteségek hogyan pótolhatók az intézményes német nyelvoktatásban. A képek tudatos alkalmazása lehetővé teszi ezen hiányosságok pótlását. Az előadó ezért egy tankönyvelemzés eredményeit mutatja be, mely azt vizsgálta, hogy német tankönyvek milyen célból alkalmaznak képeket, és milyen mértékben próbálják meg ezek segítségével az emocionális és tartalmi dimenziót a tanítás folyamatába integrálni. A képek különböző felhasználási területei közül külön hangsúlyt kap a személyiségfejlesztő funkció. Az előadás célja, hogy a bemutatott tankönyvelemzések segítségével választ adjon arra a kérdésre, hogy a német nyelvű tankönyvek kimerítik-e azokat a lehetőségeket, melyeket a képek kínálnak fel a személyiségfejlesztésre. Az elemzés eredményei igazolták azt a hipotézist, hogy a vizsgált német nyelvű tankönyvek nem kielégítő módon használják ki a képekben rejlő potenciált. Ezért az előadás másik célja, hogy didaktikai javaslatok bemutatásával a helyzet javításához hozzájáruljon, és konkrét lépéseket mutasson be arra vonatkozólag, hogy képek segítségével hogyan lehet személyiségfejlesztő és emocionális elemeket integrálni a tanítási- és tanulási folyamatba. Takács Izabella Vizuális eszközök a szerbiai sajtóban a propagandagépezet szolgálatában a NATO-bombázások idején A vizuális eszközöknek meghatározó szerepe volt a médiapropaganda működésében a szerbiai NATObombázások idején. A megállapításokat a Dani és a Magyar Szó napilapok képanyaga valamint az újságcímek (élőfejek, főcímek, képcímek stb.) alapján vonhatjuk le, miszerint a képnyelvre támaszkodva a sajtó a befolyásolás manipulatív eszközeit használta a tárgyalt időszakban. A tragikumot kifejező vizuális eszközök a filozófiával ellentétben a baj, a nyomorúság és szenvedés konkrét megjelenítésével erősítik a nyelvi a anyagot. Tóth Éva Tisztelettudó? Tisztelettudóbb. A magyar anyanyelvű, Németországban Erasmus-ösztöndíjat elnyert hallgatók kommunikációja ottani oktatóikkal szemben Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,7 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Évről évre több száz magyar hallgató kerül így valamely németországi egyetemre vagy főiskolára, hogy tanulmányait egy vagy több szemeszteren át ott folytassa. Az előadás célja, hogy a hallgatók tapasztalatainak feltárásával, interjúk, kérdőívek és levelek feldolgozásának segítségével bemutassa, mennyiben eltérő a Németországban Erasmus-ösztöndíjat elnyert magyarországi főiskolások és egyetemisták kommunikációja német oktatóikkal szemben a tekintélytiszteletet, illedelmességet, udvariasságot illetően, a német anyanyelvű hallgatókéhoz képest. Tóth Gabriella Versfordítások: a célnyelvi kultúra kétpólusú világképének tükrei A más nyelvterületre átültetett művek vizsgálata nem csak a forrás- és a célnyelv lexikai és grammatikai rendszerének összevetését, valamint a fordítási stratégiák feltérképezését szolgálhatja, hanem sok esetben extralingvális jelenségekre is rámutat. A legfontosabb ezek között a két nyelv felszíni struktúrái mögött meghúzódó koncepcionális-képi világ különbsége. Az előadás célja, hogy konkrét példákkal mutassa be, hogy a magyarról angolra fordított lírai művekben hogyan érthetők tetten a célnyelvi beszélőközösségre jellemző világszemlélet bizonyos jegyei. A kutatás a nyelvtani nem kategóriájából indul ki, amely nincs meg a magyar nyelvben, az angolban viszont fontos szemantikai tartalmakat hordozó konnexiós elem. A vizsgálat korpuszát képező mintegy 1374 vers és fordításaik összehasonlító vizsgálatából kiderül, hogy az angol fordítók a magyar művekben semleges fogalmakat is sok esetben konkrét hím- vagy nőnemmel jelenítik meg a fordításban, effajta tudatos vagy nem tudatos választásaik által pedig számos nemi sztereotípiáról és meghatározó világszemléleti nézetekről is szemléletes képet adnak. 11

12 Tultz Katalin Amerikanizmusok a mai beszélt orosz nyelvben egy szociolingvisztikai felmérés tükrében A mai beszélt orosz nyelv állapotának ismertetése; Az elmúlt 100 év orosz nyelvet vizsgáló nyelvészeti munkáinak áttekintése a neologizmusok és az anglicizmusok tekintetében; A szociolingvisztikai felmérés ismertetése: - célja (az amerikanizmusok használatának társadalmi megítélése); - feltételezéseim; - a kutatás módszerének részletes ismertetése (kérdőív, válaszadók, adatok, kiértékelés módja); - az eredmények ismertetése; - a következtetések levonása, az eredeti feltételezésem igazolása. Varga Éva Katalin Metafora és tükrözés a terminológiai nominációban A természettudományok és az orvosi nyelv terminusalkotásának egyik leggyakoribb eszköze a metafora. Ez az állítás különösen igaz az anatómiai nevek esetében. A latin nómenklatúra legősibb rétegébe tartozó csontelnevezések hasonlóságon alapuló átvitellel keletkeztek. Bár a metafora létrejötte a megismerés és a megnevezés szoros kapcsolatát feltételezi, a nemzeti nyelvek anatómiai nevei túlnyomórészt a latin nómenklatúra fordítással keletkezett kalkjai. Előadásomban az anatómiai nevek néhány jellemző metaforatípusát mutatom be, bizonyítékot keresve arra, hogy elsődleges vagy másodlagos terminusalkotással keletkeztek-e. Vígh-Szabó Melinda A szó mint a valóságnak kútfeje és kezdete mai észt szóalkotás A lexikai szint az egyik leggazdagabban gyarapodó és leggyorsabban sorvadó területe a különböző nyelveknek. A magyar nyelvben bőséges szakirodalom mutatja, hogy a különböző nyelvtörténeti korokban milyen szavakkal és kifejezésekkel bővült anyanyelvünk. A finn nyelvhasználatban számos példát találunk arra, miképpen próbálják a beáramló idegen szavakat belső keletkezésű lexémákkal felváltani. Az előadás az észt nyelvben felbukkanó mai szóalkotási módokat mutatja be, valamint kitér azokra a példaértékű nyelvi tervezést szolgáló törekvésekre is, amelyek e mindössze megközelítően egymillió ember által beszélt nyelv védelme érdekében születtek. Zajacz Zita Mikulásné, rénsajt és egyéb reáliák finn gyermekirodalmi képeskönyvek magyar fordításában A fordítástudományi szakirodalomban a reália elnevezés kettős értelmű. Egyes szerzők a kultúrspecifikus jeltárgyakat, mások az ezeket megnevező nyelvi jeleket tekintik reáliának. Létezik azonban olyan eset is, amikor a nyelvi jel mellett a jeltárgy is megjelenik kép formájában a fordítandó szöveg mellett. A kultúrspecifikus elem előfordulásának három típusát találtam gyermekirodalmi képeskönyvekben: egyrészt szerepel nyelvi jelként, másrészt a jeltárgy képeként, harmadrészt egyszerre mindkét formájában. Az Otava kiadóval közös kiadásban megjelentetett finn gyermekirodalmi művek magyar fordításán vizsgálom, hogy a három megjelenési forma milyen fordítói műveleteket indukál; mutatkozik-e eltérés a műveletek megválasztásában, amikor a reália nem csupán nyelvi jelként, hanem a jeltárgy ábrázolásaként is feltűnik. Zsubrinszky Zsuzsanna A szubliminális üzenetek jelentősége a reklámokban A reklámokat és azok emberekre gyakorolt hatását a 60-as évektől kezdődően a kutatók különféle megközelítésből vizsgálták: a piackutatás eredményessége (Graydon, 2003), szociálpszichológiai tényezők (Eagly és Chaiken, 1993), képi megjelenítések (Davis és Walton, 1983) és nyelvi megnyilvánulások (Cook, 1992) szerint. A mostani előadás a reklámokban rejlő szubliminális üzenetek befogadóra gyakorolt hatását mutatja be (Cooper and Cooper, 2002), melyek segítségével a reklámozók finoman befolyásolják az emberek döntéseit, anélkül, hogy ennek ők tudatában lennének. A szubliminális üzenetek történeti áttekintése után Derren Brown Nem Tudatos Érzékelés (angolul: Perception Without Awareness) videó kísérletének eredményeit felhasználva tíz reklámfilmen keresztül mutatom be ezeket az alig látható, mégis az emberekben mély nyomot hagyó üzeneteket (pl. diszkrimináció, csattanós humor, romantika, nosztalgia stb.). Látni fogjuk, hogy tudatalattink valamennyi impulzust befogadja, melyek azután jelentős mértékben kihatnak döntéseinkre, cselekedeteinkre. 12

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29.

A Jel és jelentés konferencia programja (A konferencia helyszíne: Budapest, VI. kerület, Lendvay u. 5.) 2007. október 29. A Jel és jelentés konferencia programja 2007. október 29., hétfő délelőtt 9:00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK (MAJOROSI ANNA, GECSŐ TAMÁS) A NYELVELMÉLET - NYELVHASZNÁLAT CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET BEMUTATÁSA (GECSŐ TAMÁS)

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 2. szám (2013), pp. 143 145. Imre Attila (szerk.) Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai,

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata

Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata Nyelv és s kommunikáci ció a magyarországi gi siketek körében: k egy országos felmérés s bemutatása Kontráné Hegybíró Edit, Sáfár Anna és Csizér Kata Esélyegyenlőség a Nyelvtanulásban Kutatócsoport Angol

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció

Tantárgyi programok meghatározása. 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció Tantárgyi programok meghatározása 1. Szintrehozó felsőfokú szóbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti két óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban

Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 114. Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban Szerkesztette GECSŐ TAMÁS - SÁRDI CSILLA KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST,

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye

Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Siket diákok egyéni különbségeinek vizsgálata az idegennyelv-tanulásban: Egy kérdőíves kutatás néhány eredménye Csizér Kata, Kontra Edit és Piniel Katalin ELTE OTKA K105095 Egyéni különbségek az idegennyelv-tanulásban

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

A hallgatói konferencia programfüzete

A hallgatói konferencia programfüzete ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKEK 4. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2013. október 28 29. A hallgatói konferencia programfüzete Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02.

I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2007.02.02. I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest, 2007.02.02. ISBN 978-963-9074-44-6 Szerk.: Váradi Tamás Technikai szerk.: Kuti Judit Kiadja: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007. El

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Mi lesz veled, kis nyelv? A kis nyelvek és kultúrák közvetítésének módszertani és szervezeti kérdései, perspektívái a Bologna-rendszer tükrében. Konferencia a Berlini Humboldt Egyetem Szlavisztikai Intézetének

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Program. Június 28. kedd 9:00 9:30 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap

Program. Június 28. kedd 9:00 9:30 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap Program Június 27. hétfő 10:00 11:00 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap folyamán bármikor lehet) ( előtt) 11:00 11:20 A résztvevők köszöntése: Medve Anna egyetemi docens

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA - 2016. március 17. Térinformatika amit tudni kell? Mit? Az előadás célja, támogatást adni e kérdés megválaszolásához.

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai

Részletesebben